TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT"

Transkriptio

1 TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT Johdanto 1. Suomen terrorismin rahoitusta koskeva lainsäädäntö 2. Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt 3. Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden varainhankinnan valvonta 3.1. Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toimintaan liittyvä rikollisuus 3.2. Kotimaiset mahdollisuudet tietojenvaihtoon ja mahdollisen terrorismin rahoituksen estämiseen 4. Lisätiedot ja eri viranomaisten yhteystiedot TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT Johdanto Terrorismin nousu merkittäväksi uhaksi on merkinnyt myös lisääntynyttä valvontaa erilaisten rahavirtojen seuraamisen osalta. Tämä asiakirja on tarkoitettu oppaaksi erilaisille yleishyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille, jotta nämä kiinnittäisivät toiminnassaan huomiota myös tähän ilmiöön. Opas sisältää suosituksia sekä ohjeistuksia. Lisäksi oppaasta löytyy eri viranomaisten yhteystietoja, joihin voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa asiaan liittyvissä kysymyksissä. Terroristinen toiminta ei ole enää luonteeltaan alueellista tai kansallista vaan kansainvälistä (globaalia). Terrorismi on monimutkainen ilmiö. Terroristinen toiminta tarvitsee rahaa. Terroristit ovat verkottuneet monin eri tavoin. Terrorismin rahoittaminen on ilmiönä monitahoinen ja vaikeasti hahmotettavissa. Vaikka yksittäinen isku ei välttämättä edellytä huomattavia rahasummia, niin toimiva ja riittävä rahoitus on merkittävässä roolissa propagandan levityksessä, radikalisoitumisen edistämisessä, rekrytoinnissa ja kannatuksen hankkimisessa esimerkiksi hyvinvointipalvelujen tuottamisen avulla. Suomen lainsäädäntö määrittelee terrorismin rahoituksen seuraavasti: Terrorismin rahoitus on toimintaa, jossa annetaan tai kerätään varoja terroritekojen suorittamiseksi tietoisena varojen käyttötarkoituksesta. 1 Yksinkertaisimmillaan terrorismin rahoitus voi siis olla yksittäisen henkilön suorittamaa rahan tai muun omaisuuden luovuttamista terroristisessa tarkoituksessa toimivalle henkilölle tai järjestölle. Terrorismin rahoitusta on kuvattu mustekalaksi, jonka lonkerot yltävät sekä suurten maantieteellisten alueiden että uskonnollisten, sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten verkostojen ylle. 1. Suomen terrorismin rahoitusta koskeva lainsäädäntö Terrorismin rahoituksen vastainen toiminta on tärkeää terrorismin muuttuneen luonteen johdosta. Terrorismin rahoituksen torjunta keskittyy terroritekojen ennaltaehkäisemiseen. Terrorismin torjunta vaatii entistä enemmän laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Suomea sitovat useat terrorismin torjuntaa koskevat erilaiset kansainvälisoikeudelliset velvoitteet. Lisäksi Suomen jäsenyydestä esimerkiksi Euroopan unionissa seuraa erilaisia velvoitteita. Terroristista toimintaa rahoitetaan eri tavoin, myös rahanpesun avulla. Rahanpesun yhteiskunnalliset vaikutukset ovat erityisen haitallisia, koska rahanpesun taustalla on usein vakava ja järjestäytynyt rikollisuus. Rahanpesun kohteena olevaa omaisuutta palautuu usein takaisin rikolliseen toimintaan kuten huumausainekauppaan. 1 Rikoslaki 34a luku 5.

2 Lain rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä (68/1998, myöhemmin rahanpesulaki) tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää niiden paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa keskeisessä asemassa ovat ilmoitusvelvolliset yhteisöt ja elinkeinonharjoittajat, joille on rahanpesulaissa asetettu velvollisuus tunnistaa asiakkaansa, selvittää epäilyttävien liiketointen tausta sekä ilmoittaa niistä rahanpesun selvittelykeskukselle. YK:n terrorismin rahoituksen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 74/2002) hyväksymisen yhteydessä rikoslain 34 lukuun (yleisvaarallisista rikoksista) lisättiin terrorismin rahoittamista koskeva säännös (9.b ) jo Tämä terrorismin rahoittamista koskeva säännös siirrettiin pienin tarkistuksin myöhemmin laadittuun, voimaan tulleeseen terrorismirikoksia koskevaan 34a -lukuun. 2 Terrorismin rahoituksen kriminalisointi ennen muun terrorismilainsäädännön laatimista kertoo lopulta asian merkityksellisyydestä. 3 Rikoslain 34a luvun 5 :n mukaan kyse on terrorismin rahoittamisesta, jos henkilö suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja tarkoituksena rahoittaa terroristisiksi teoiksi määriteltyjä tekoja tai tietoisena siitä, että varoilla rahoitetaan tai aiotaan rahoittaa edellä mainittuja tekoja. Terrorismin rahoittamisen torjunnan tehostamiseksi siihen katsottiin tarpeelliseksi liittää rahanpesun torjuntaa vastaava ilmoitusjärjestelmä. Siksi rahanpesulain soveltamisala laajennettiin lukien kattamaan myös terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen. Uusi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva laki astui voimaan 1. elokuuta Lailla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä pantiin täytäntöön EU:n kolmas rahanpesudirektiivi. Uuden rahanpesulain soveltamisala on voimassa olevaa lakia laajempi. Lain piiriin tulee uusina ilmoitusvelvollisina muun muassa liike- ja ammattitoimintana tavaroita myyvät ja välittävät siltä osin kuin maksu vastaanotetaan käteisenä vähintään euron suorituksena. Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta kehittämällä rahoitusalalla toimivien ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yritysten toimintaa siten, että niitä ei voitaisi käyttää rahanpesun tai terrorismin rahoituksen välineenä. Terrorismin rahoittaminen voi tapahtua myös laillisesti hankituilla varoilla. 2. Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt Suomessa on yhdistymisvapaus, joka on taattu perustuslaissa. Perustuslain 13 :n 2 momentin mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksiin sovelletaan yhdistyslakia (1503/1989). Laki koskee yleislakina aatteellisia yhdistyksiä ja siinä on muun muassa säännös siitä, millaista taloudellista toimintaa lain tarkoittamat aatteelliset yhdistykset voivat harjoittaa. Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona vain, jos se on rekisteröity siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta eikä voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. 2 HE 188/ Ko. luvun teksti lainattu Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijatyöryhmän Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta raportti 2008,

3 Sen perustaminen ja toiminta on vapaamuotoista, eikä hallitus voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti. Yhdistysrekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteröitäessä yhdistystä Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävässä perusilmoituksessa on ilmoitettava muun muassa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus. Lisäksi yhdistyslaissa edellytetään, että yhdistyksen hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Säätiöiden perustamisesta, hallinnosta ja valvonnasta säädetään säätiölaissa (109/1930). Patenttija rekisterihallitus pitää säätiörekisteriä, jossa on tällä hetkellä yli 2700 säätiötä. Myös säätiörekisteriin tehtävässä ilmoituksessa tulee olla tieto nimenkirjoittajan, hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen täydellisestä nimestä, osoitteesta, asuinpaikasta ja suomalaisesta henkilötunnuksesta tai tämän puuttuessa syntymäajasta. Säätiörekisteriin merkitään tieto myös siitä, jos säätiön hallituksena toimivat toisen säätiön, yhteisön tai laitoksen hallituksen jäsenet taikka viranomainen, sekä tällaisen säätiön tai yhteisön tai laitoksen rekisterinumero ja rekisteri, johon se on merkitty. 3. Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden varainhankinnan valvonta Yleishyödyllisten yhteisöjen varojen keräämisestä säädetään Suomessa erityisesti rahankeräyslaissa (255/2006) ja arpajaislaissa (1047/2001). Yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat hankkia varoja myös tuotteita tai palveluita myymällä. Tällöin on kyse normaalista kaupankäynnistä, joka ei kuulu rahankeräyslain soveltamisalaan. Tällaiseen kaupankäyntiin kohdistuu myös erilainen verokohtelu kuin yleishyödyllisen yhteisön toimeenpanemaan rahankeräykseen. Rahankeräyslain (255/2006) 1 :n mukaan lain tarkoituksena on mahdollistaa yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettävät rahankeräykset ja estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä. Rahankeräysten toimeenpanon valvonnalla voidaan vähentää rahankeräystoimintaan liittyviä väärinkäytöksiä ja rikollisuutta sekä varmistaa rahankeräysten yleinen luotettavuus. Yhteiskunnallisen edun kannalta on tarkoituksenmukaista, että yleishyödylliset yhteisöt voivat kerätä eri tavoin rahaa toimintansa rahoittamiseen. Kuten rahankeräyslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessäkin (HE 102/2005 vp) on todettu, rahankeräysten toimeenpanemiseen liittyy kuitenkin myös huomattavia yhteiskunnallisia riskejä jopa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rahoituksen muodossa. Epäasiallisen, harhaanjohtavan ja rikollisen toiminnan estämiseksi on välttämätöntä, että rahankeräysten toimeenpanoa valvotaan ja toimintoja tilastoidaan tehokkaasti ja täsmällisesti. Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Rahankeräys saadaan toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (rahankeräyslupa). Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Rahankeräyslupa voidaan tietyin edellytyksin antaa myös Suomessa toimivalle rekisteröimättömälle yhteisölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tai lain 6 :n 2 momentin 1 kohdassa mainittu tarkoitus (varojen hankkiminen taloudellisissa vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi). Rahankeräyslupa voidaan käytännössä myöntää rekisteröimättömälle yhteisölle silloin, jos kyseessä on henkilön tai perheen lähipiirin muodostama avustusrengas onnettomuuden tai vastaavan jälkeen, vaaleihin liittyvä tukiyhdistys tai yhdistys, josta on säädetty lailla. Lupaviranomaisina toimivat

4 lähtien poliisilaitokset sekä Poliisihallitus 4, joka myöntää rahankeräysluvan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella toimeenpantavaan rahankeräykseen. Rahankeräysten yleisestä valvonnasta ja ohjauksesta sekä tilastoinnista vastaa lähtien Poliisihallitus 5. Poliisihallitus antaa myös rahankeräysten toimeenpanoa koskevia lausuntoja ja ohjeita. Rahankeräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Rahankeräyslupaa haetaan aina kirjallisesti ja lupahakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen keräys- ja käyttösuunnitelma. Hakemuksen tulee sisältää esimerkiksi luvan hakijan hallituksen jäsenten yksilöintitiedot. Rahankeräyslain 13 :n mukaan rahankeräyslupahakemus tulee hylätä, jos luvan hakijan lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvia tai luvan hakijassa tosiasiallista päätösvaltaa käyttäviä henkilöitä ei voida pitää luotettavina. Lupaviranomaiset voivat tarkastaa luotettavuuden varmistamiseksi esimerkiksi edellä mainittujen henkilöiden rikosrekisterit. Etenkin talous- ja omaisuusrikoksiin syyllistymistä voidaan yleensä pitää osoituksena henkilön epäluottavuudesta. Rahankeräyslupahakemukseen tulee lisäksi liittää myös muun muassa yhteisön tai säätiön säännöt, viimeksi hyväksytty tilinpäätös sekä toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa mukaisesti. Tällaista selvitystä ei luonnollisesti ole saatavissa, jos yhteisö on vasta aloittanut toimintansa. Rahankeräyslaissa onkin säännös, jonka mukaan rahankeräyslupahakemus voidaan hylätä, jos yhteisön tai säätiön toiminta ei ole vakiintunutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että pääsääntöisesti vasta toimintaansa käynnistävälle yhteisölle ei heti annettaisi rahankeräyslupaa vaan pääsääntöisesti edellytetään, että lupaa hakenut yhteisö tai säätiö on toiminut vähintään yhden toimintavuoden ennen luvan myöntämistä. Se, että yhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta rahankeräysluvan saamiseksi ja yhteisön tulee toimittaa lupaviranomaiselle muun muassa viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös, luo lupaviranomaisille edellytykset arvioida yhteisön tosiasiallista toimintaa. Yksityiskohtaisessa keräys- ja käyttösuunnitelmassa tulee olla tiedot esimerkiksi keräystavoista, kerättävien varojen käyttötarkoituksesta, miten ja milloin kerättävät varat käytetään sekä miten kerättävien rahojen käyttöä valvotaan. Rahalahjoitusten todellinen loppukäyttö tulee varmentaa. Myös varojen käytön valvonta tulee yksilöidä. Valvonta korostuu erityisesti pitkien projektien tai ulkomaisten keräyskohteiden yhteydessä. Rahankeräyslain 16 :n mukaan rahankeräyslupaan voidaan liittää rahankeräyksen toimeenpanoa, rahankeräyksellä saatujen varojen käyttötarkoitusta ja rahankeräyksen toimeenpanon valvontaa koskevia ehtoja. Varojen käyttötarkoitusta koskevassa ehdossa voidaan määrätä myös aika, jonka kuluessa keräysvarat tulee käyttää keräystarkoitukseen. Rahankeräyksellä saadut varat on käytettävä rahankeräysluvassa määrättyyn käyttötarkoitukseen. Rahankeräystoiminnan valvonnan tehostamiseksi rahankeräyslaissa on säännös myös rahankeräystiliä koskien. Rahankeräysluvan saajan on avattava rahankeräystä varten erillinen pankkitili (rahankeräystili). Lupaviranomaisen todellinen valvontamahdollisuus on varmistettu sillä, että pankkitilin tulee olla suomalaisessa talletuspankissa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen talletuspankin Suomessa toimivassa sivukonttorissa. Rahankeräyslupahakemuksessa on lisäksi yksilöitävä kaikki ne henkilöt, joilla on rahankeräystilin käyttöoikeus. 4 Aiemmin kihlakuntien poliisilaitokset sekä Etelä-Suomen lääninhallitus saakka sisäasiainministeriö 4

5 Rahankeräyslain 21 :n mukaan rahankeräysluvan saajan on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle viranomaiselle tilitys. Viranomaisen on tarkastettava ja hyväksyttävä tilitys. Tilityksestä tulee selvitä esimerkiksi se, kenelle rahankeräyksestä kertyneet varat on luovutettu ja milloin luovutus on tapahtunut tai miten tuotto on käytetty lupapäätöksessä edellytettyyn tarkoitukseen. Lupaviranomaisilla on valvonnan tehostamiseksi käytössään erilaisia turvaamistoimenpiteitä. Luvan myöntänyt viranomainen voi kieltää jatkamasta rahankeräyksen toimeenpanoa ja rahankeräyksillä saatujen varojen käyttämistä, jos rahankeräyksen toimeenpanossa tai rahankeräyksellä saatujen varojen käyttämisessä epäillään meneteltävän tai menetellyn virheellisesti tai viranomaisen tietoon on tullut seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat rahankeräysluvan peruuttamiseen. Samoin edellytyksin lupaviranomainen voi kieltää talletuspankkia luovuttamasta kerättyjä varoja rahankeräystililtä tai luvan saajan muulta pankkitililtä. Myönnetty rahankeräyslupa on mahdollista peruuttaa. Lupaviranomainen voi myös peruuttamisen sijasta antaa luvan saajalle kirjallisen varoituksen. Jos rahankeräyslupa on peruutettu tai tilitystä ei ole tehty määräajassa, luvan myöntänyt viranomainen voi määrätä toimitsijan ottamaan rahankeräysluvan saajan kustannuksella rahankeräyksellä saadut varat haltuunsa ja tekemään niistä tilityksen. Rahankeräyslain 29 :n mukaan lupaviranomaisen on pidettävä rahankeräyslupien myöntämistä ja peruuttamista ja kirjallisia varoituksia koskevat tiedot sekä tilitystiedot yleisön saatavilla. Lupaviranomaisilta kansalaiset voivat näin ollen aina varmistaa, onko rahankeräyksen toimeenpanevalla taholla rahankeräyslupaa. Tämän lisäksi valtioneuvoston asetuksessa rahankeräyksistä (503/2006) on erillinen pykälä siitä, mitä yleisölle tulee aina ilmoittaa rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi rahankeräysluvan saaja, luvan myöntäjä ja myöntämisajankohta, luvan numero, keräyksen toimeenpanoaika ja - alue, kerättävien varojen käyttötarkoitus sekä aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus käyttää. Kerääjän tulee antaa nämä tiedot oma-aloitteisesti esimerkiksi keräyslippaaseen kiinnitetyssä tarrassa, keräyslistan liitteessä tai puhelinkeräyksessä suullisesti. Ilmoitustapa tulee yksilöidä jo rahankeräyslupahakemuksessa. On erittäin tärkeää, että yleishyödylliset yhteisöt ilmoittavat kaikki edellä mainitut rahankeräysasetuksen edellyttämät tiedot aina vedotessaan yleisöön. Tiedot tulee ehdottomasti aina ilmoittaa muun muassa internet-sivuilla, lehdessä tai muussa vastaavassa mediassa olevan vetoomuksen yhteydessä, puhelimitse tapahtuvassa keräyksessä sekä keräyslippaissa tai erillisessä liitteessä. Pääsääntöisesti rahankeräysluvan saaja ja numero, keräyksen toimeenpanoalue ja kerättävien varojen käyttötarkoitus ilmoitetaan aina yleisölle, mutta hyvin usein esimerkiksi rahankeräysluvan myöntäjän nimi, keräyksen toimeenpanoaika sekä aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää, jäävät ilmoittamatta. Velvoite ilmoittaa edellä mainitut tiedot helpottaa huomattavasti yleisön sekä valvontaviranomaisten mahdollisuutta varmistua rahankeräyksen luvanvaraisuudesta ja auttaa havaitsemaan toisaalta laittomat rahankeräykset. On selvää, että myös yleisön näkökulmasta tietojen antaminen lisää rahankeräysten läpinäkyvyyttä ja asetuksessa asetettu velvoite tietojen antamiseen lisää laillisten rahankeräysten luotettavuutta ja sitä kautta mitä ilmeisimmin myös tuottoja. On myös huomattava, että rahankeräyslupa voidaan rahankeräyslain mukaan peruuttaa tai lupaviranomainen voi antaa kirjallisen varoituksen, jos luvan saaja rikkoo rahankeräyslain tai - asetuksen säännöksiä. 5

6 Arpajaislailla (1047/2001) säädetään arpajaisten toimeenpanosta, toimeenpanon valvonnasta, arpajaisten tuottojen tilittämisestä, tuottojen käyttötarkoituksista sekä tuottojen käytön valvonnasta. Arpajaisten toimeenpanoa valvotaan arpajaisiin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi sekä arpajaisista aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentämiseksi. Poliisihallitus vastaa lähtien 6 arpajaisten toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta ja arpajaistoiminnan tilastoimisesta. Arpajaiset saa pääsääntöisesti toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla ja luvan voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa. Tavara-arpajaisluvan myöntää joko poliisilaitos tai Poliisihallitus 7, riippuen siitä, kuinka laajalla alueella tavara-arpajaiset toimeenpannaan. Lupa tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tavara-arpajaisluvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys. Tilitys on toimitettava lupaviranomaiselle, joka on tarkastettava tilitys. Sekä tavaraarpajaislupahakemuksen että tavara-arpajaistilityksen tulee sisältää vastaavia arpajaisten toimeenpanijaa ja toimeenpantavia arpajaisia koskevia tietoja ja selvityksiä kuin edellä mainitun rahankeräyslupahakemuksen ja rahankeräystilityksen Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toimintaan liittyvä rikollisuus Rahankeräysrikosten ja -rikkomusten tekotavat ja tekojen laajuus vaihtelevat suuresti. Usein yksittäinen lahjoitettu tai maksettu summa jää varsin pieneksi, eikä yksittäiselle maksajalle synny suurta taloudellista vahinkoa, vaikka kerätyt rahamäärät voivat olla hyvinkin merkittäviä. Suomessa yleishyödyllisten yhteisöjen tai säätiöiden toimintaan liittyvät rikokset ovat usein sellaisia, joissa hyväntekeväisyydeksi kuvattua toimintaa harjoittavat tätä varten perustetut yhdistykset ja yhtiöt yhdessä. Toiminta on organisoitu esimerkiksi siten, että varainhankintaa harjoittaa yritys yhdistyksen lukuun esimerkiksi puhelinmyyjien avulla. Suuri osa saaduista varoista saattaa kuitenkin mennä toiminnan kuluihin kuten vuokriin, puhelinmyyjien palkkoihin, vastikkeiden hankintaan, lehden julkaisemiseen, päivärahoihin ja matkakuluihin. Yhteistä tällaisille järjestelyille on, että rahankeräysten toimeenpanon ja liiketoiminnan välinen rajanveto on erittäin ongelmallista ja toiminnat ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan. Kansalaiset mieltävät osallistuvansa rahankeräykseen esimerkiksi tilaamalla verrattain kalliin lehden, jonka tuottojen myyjä kertoo menevän yleishyödylliseen tarkoitukseen. Viimeisimmässä merkittävässä yleishyödyllisen yhteisön ja yrityksen toteuttamaa varainhankintaa koskevassa oikeudenkäynnissä vastaaja, joka oli yhdistyksen perustaja ja yrityksen omistaja, tuomittiin vankeuteen törkeästä petoksesta. Kyseisessä tapauksessa varoja hankittiin siten, että telemarkkinoinnin avulla yritys hankki yhdistykselle kannattajajäseniä sekä hyväntekeväisyyden nimissä kehotti asianomistajia osallistumaan tukitoimintaan myymällä puhelimitse yhdistyksen tukituotteita ja otti vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia antaen esineen kiitoslahjaksi. Varoja hankittaessa henkilöille synnytettiin mielikuva, että rahat menevät suurelta osin hyväntekeväisyyteen. Asiakkaille ilmoitettiin harhaanjohtavasti, että soittaja, joka todellisuudessa oli yrityksen työntekijä, soittaa yleishyödyllisestä yhdistyksestä. Ainakin yksityishenkilöä sekä yritystä tai yhteisöä luovuttivat hyväntekeväisyyden nimissä vuosina yhdistyksen tilille yrityksen järjestämän puhelinmarkkinoinnin kautta noin 2,5 6 Aiemmin sisäasiainministeriö saakka lupaviranomainen on yhteisön tai säätiön kotipaikan lääninhallitus 6

7 miljoonaa euroa. Tästä summasta yli kaksi miljoonaa maksettiin yritykselle kuluina ja avustuksiin käytettiin ainoastaan 1 prosentti tuotoista. Rikoslain 17 luvun 16 b :n mukaan rahankeräysrikokseen syyllistyy muun muassa se, joka toimeenpanee rahankeräyksen ilman rahankeräyslaissa tarkoitettua lupaa taikka käyttää varoja olennaisesti vastoin rahankeräysluvassa asetettuja ehtoja tai annettua määräystä. Lisäksi rahankeräysrikokseen syyllistyy se, joka vastoin rahankeräyslakia toimeenpanee rahankeräyksen tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään. Kansalaisille tulee olla selvää, mihin ja millä tavoin valvottuun toimintaan he osallistuvat. Yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintaan liittyvät rikokset tulevat viranomaisten tietoon esimerkiksi siten, että kansalaiset tai yhteisöt ottavat yhteyttä rahankeräyksiä valvovaan viranomaiseen tiedustellakseen, onko jollakin varainhankintaa harjoittavalla taholla rahankeräyslupaa ja onko kysymys lupaa edellyttävästä toiminnasta. Eri viranomaiset vaihtavat tietoja myös keskenään, ja sisäasiainministeriö ( lähtien Poliisihallitus) ohjeistaa eri tahoja rahankeräyksiä ja arpajaisia koskevissa asioissa, antaa lausuntoja sekä tekee tarvittaessa tutkintapyyntöjä poliisille Kotimaiset mahdollisuudet tietojenvaihtoon ja mahdollisen terrorismin rahoituksen estämiseen Yhdistyksistä ja säätiöistä on saatavissa tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen pitämistä yhdistysja säätiörekistereistä. Sisäasiainministeriöllä ( lähtien Poliisihallituksella) puolestaan on kattavat tiedot kaikista yleishyödyllisten yhteisöjen laillisista rahankeräyksistä Suomessa. Nämä tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia siten, että kuka tahansa voi perustetta esittämättä pyytää tietoja. Myös eri viranomaisille, kuten esitutkintaviranomaisille, voidaan helposti tarvittaessa toimittaa rahankeräyksiä koskevia tietoja, joita toisinaan toimitetaankin. Rahankeräystoiminnan valvonta ja tietojen vaihto tehostuu, kun rahankeräysten valtakunnallinen valvontarekisteri perustetaan. Lupaviranomaiset voivat hyödyntää rekisterin tietoja lupaharkintaa tehdessään ja lupavalvontaa kohdentaessaan ja suorittaessaan. Rahankeräysten valvontatiedosto on tällä hetkellä perusteilla. Rahankeräyslaki edellyttää, että poliisi pitää rekisteriä lupahakemuksista, luvista, lupien peruuttamisista, kirjallisista varoituksista ja tilityksistä sekä luvan hakijoista ja saajista ja rahankeräyksen käytännön toimeenpanijoista (rahankeräysten valvontatiedosto). Valvontarekisteriä suunniteltaessa otetaan huomioon sen soveltuvuus myös bingopelin ja tavara-arpajaisten toimeenpanon valvontaan. Tavoitteena on, että myös kansalaisilla on tulevaisuudessa mahdollisuus etsiä haluamansa rahankeräykseen tai bingopeliin ja tavara-arpajaisiin liittyvät lupa- ja tilitystiedot suorina kyselyinä reaaliaikaisesti internetistä. Aluksi toteutettaneen pelkistetty kansalaisten kyselymahdollisuus internetin välityksellä. Viranomaisille rekisteri mahdollistaa monimuotoisten raporttien ja tilastojen tulostamisen erilaisiin käyttötarkoituksiin. Rekisteri tulee erityisesti edistämään yleishyödyllisten yhteisöjen toimeenpanemien rahankeräysten ja arpajaisten läpinäkyvyyttä. Rekisterin avulla kansalaiset voivat helposti tarkistaa toimeenpantavien rahankeräysten ja arpajaisten luvallisuuden ja eri viranomaisilla on entistä laajemmin tietoa yhteisöjen varainhankinnasta. 4. Lisätiedot ja eri viranomaisten yhteystiedot 7

8 Sisäasiainministeriö, arpajais- ja asehallintoyksikkö, PL 50, Riihimäki, puh. (09) (vaihde). Vuoden 2010 tammikuun alusta lähtien tehtävistä vastaa Poliisihallitus. Lupaviranomaisten yhteystiedot: Poliisilaitokset: -> yhteystiedot (Lääninhallitukset: Rahankeräyslupa-asioita käsitellään Etelä-Suomen lääninhallituksen oikeushallinto-osastolla ja arpajaisia koskevia asioita eri lääninhallitusten oikeushallinto-osastoilla saakka. Tämän jälkeen lupaviranomaisena toimii poliisilaitosten lisäksi Poliisihallitus.) Ks. lisätietoa Rahanpesun torjunnan parhaat käytänteet: änteet/$file/rahanpesun%20torjunnan%20parhaat%20käytänteet.pdf Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus Jokiniemenkuja 4, PL Vantaa Puh. vaihde , Päivystyspuhelin klo 8-16, , Faksi

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS 1. Asia Uusi rahankeräyslupa Rahankeräysluvan muutos, mikä Muutettavan luvan numero ja päätöspäivämäärä: Toimeenpanoaika (alku- ja loppupäivämäärä) Toimeenpanoalue

Lisätiedot

Rahankeräyslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 203/2005 vp

Rahankeräyslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 203/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 203/2005 vp Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS 1. Asia Uusi rahankeräyslupa Rahankeräysluvan muutos, mikä Muutettavan luvan numero ja päätöspäivämäärä: Toimeenpanoaika (alku- ja loppupäivämäärä) Toimeenpanoalue

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus

Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus Nuorten Päivät 2016: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen: ajankohtaiskatsaus 14.10.2016 Nina Isokorpi, Roschier Sisällysluettelo Rahanpesulain (503/2008) soveltuminen asianajajiin

Lisätiedot

Sopimuksen mukaisen tuotonjaon jälkeen kerätyt varat käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimuksen mukaisen tuotonjaon jälkeen kerätyt varat käytetään seuraaviin tarkoituksiin: PÄÄTÖS 1 (5) Veteraanivastuu ry / Pia Mikkonen PL 600 00521 Helsinki Hakija(t) Veteraanivastuu ry, Helsinki (2082231-9) Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry, Helsinki (0213718-2)

Lisätiedot

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan '.3^3,,? RAHANKERÄYSTILITYS [X] Tilitys Luvassa määrätty välitilitys ll Loppuilmoitus Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan myöntäneelle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 187/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 :n muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2013

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden. annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden. annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys arpajaislain sekä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA B 17.2 TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA YLEISTÄ Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus koskee liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavia. Asianajajilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47 Liite (Sisäministeriön vastineen täydennys 24.3.2017) Oikeusministeriö 20. Laki yhdistyslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhdistyslain (503/1989) 47 :n 2 momentti, 48 :n 1 ja

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Laki. rahanpesun selvittelykeskuksesta. Soveltamisala

Laki. rahanpesun selvittelykeskuksesta. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: rahanpesun selvittelykeskuksesta 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä,

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03.

JÄLJENNÖS 1(4) 19.03.2013. llmastovanhemmat ry Helsinki Selvenius-Hurme Hanna Liisa Tuohimäentie 100 D 00670 HELSINKI 209.726 19.03.2013 19.03. Patentti- ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1(4) Rekisterinumero: 209.726 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Helsinki Selvenius-Hurme Hanna

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2006 N:o 255 258 SISÄLLYS N:o Sivu 255 Rahankeräyslaki... 773 256 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä Asian tunnus (esim. U 2/1996 vp) E 28/2002 EURODOC-numero Hyväksytty EU:n neuvostossa, päivämäärä Kilpailukykyneuvosto

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Muistio ID (8) 1 Rahankeräyslain säännöksistä

Muistio ID (8) 1 Rahankeräyslain säännöksistä Muistio ID-1629835 1 (8) 28.11.2016 POL-2016-17112 Poliisihallituksen kolehtia koskevat linjaukset Rahankeräyslain (255/2006) 26 :n mukaan rahankeräysten toimeenpanon ja tuottojen käytön yleisestä valvonnasta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

TULI SEIS VAI TURVALLISIA LAUKAUKSIA

TULI SEIS VAI TURVALLISIA LAUKAUKSIA Turvallisen ase- ja ampumaharrastuksen tulevaisuus Suomessa TULI SEIS VAI TURVALLISIA LAUKAUKSIA AMPUMARATOJA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA TULEVAISUUS Finlandia talo 25.4.2008 Hallitusneuvos Jouni Laiho Sisäasiainministeriö,

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Punainen Sulka 2017. Keräyslupa ja tuotteiden tilaaminen. 2015-08-22 Sari Pirinen

Punainen Sulka 2017. Keräyslupa ja tuotteiden tilaaminen. 2015-08-22 Sari Pirinen Punainen Sulka 2017 Keräyslupa ja tuotteiden tilaaminen 2015-08-22 Sari Pirinen Mitä rahankeräys on? toimintaa, jossa kerätään yleisöön vetoamalla vastikkeetta tuotemyynti ei ole rahankeräystä keräykseen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri Yhdistystoimijan ABC Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö (juridinen henkilö) voi tehdä sitoumuksia jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa on merkitty yhdistysrekisteriin paras ratkaisu pitkäaikaiseksi

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Huumausainelaki /1289

Huumausainelaki /1289 Huumausainelaki 17.12.1993/1289 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausaineista,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Rahankeräyslain uudistamistyö sisäministeriössä Työpajatilaisuus Säätytalo

Rahankeräyslain uudistamistyö sisäministeriössä Työpajatilaisuus Säätytalo Rahankeräyslain uudistamistyö sisäministeriössä Työpajatilaisuus Säätytalo 2.6.2017 Ylitarkastaja Sini Lahdenperä 1. Hankkeen tilannekatsaus Lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen hankkeen toimikausi 18.8.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

RAHAA KASSAAN VARAINHANKINTA AVUSTUKSET MISTÄ TULOJA?

RAHAA KASSAAN VARAINHANKINTA AVUSTUKSET MISTÄ TULOJA? RAHAA KASSAAN VARAINHANKINTA AVUSTUKSET MISTÄ TULOJA? Yhdistyslaki Ydistys voi laillisesti kerätä varoja eri keinoin (jäsenmaksut, myyjäiset, arpajaiset ym.) Toiminta epäammattimaista Tuotot pysyvät pieninä

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2005 vp. Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2005 vp. Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2005 vp Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS

MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS 1 MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS Yhteisörahoitus on kansainvälisesti vakiintunut rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän hankkeen kuten palvelun, yhteisön, yrityksen, teoksen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Poliisitoiminnan näkökulma Poliisihallitus, poliisitoimintayksikkö, asehallinto Muutoksen tavoitteet Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot