KAAVASELOSTUS,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVASELOSTUS,"

Transkriptio

1 URJALAN KUNTA, LAUKEELA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 72, 76, 82, 85, lähivirkistysaluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä katualuetta. Asemakaava koskee kiinteistöä Rahtimäenlisä 5:326 ja osaa kiinteistöstä Lehikoinen 5:68. Asemakaavalla muodostuu Urjalan kunnan korttelit 71, 72, 85, osa kortteleista 75 ja 82, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, suojaviheraluetta, lähivirkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta ja katualuetta. Asemakaavalla kumoutuu Urjalan kunnan kortteli 76 ja katualue Ahotie. KAAVASELOSTUS, Kaava-alueen sijainti. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus , , Kunnanvaltuusto: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Jokipolventie 15, Nokia, gsm

2 Kaavaselostuksen liitteet: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja sen huomioiminen Liite 3 Urjala. Kolkan pohjoisen teollisuusalueen asemakaavahankkeen arkeologinen inventointi 2013, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen&Luoto Oy Liite 4 Urjalan kunta, ns. Kolkan talon kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys, , Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Liite 5 Luonnosvaiheen palauteraportti Liite 6 Yhteenveto ehdotusvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä ja vastineet niihin Liite 7 Asemakaavan seurantalomake Liite 8 Kaavakartta määräyksineen 1: TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen aloitteesta. Vireilletulosta on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa ja kunnanhallitus on päättänyt kuuluttaa sen uudelleen vireille laajentuneen suunnittelualueen johdosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä alkaen. Asemakaavaluonnos oli nähtävänä välisenä aikana Asemakaavan tavoitteet Kaavan tavoitteena on: 1. Asemakaavoittaa ja muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että alueen katuverkko ja tontit ovat tarkoituksenmukaisia alueen nykyisten ja tulevien yritysten tarpeisiin. 2. Erottaa Kolkan asuinalue teollisuusalueesta viheralueella. 3. Liittää Ledigintien jatkona Kolkanjoen varressa oleva lähivirkistysalue kortteliin 76 AO-alueena. 4. Muuttaa ET-alue lähivirkistysalueeksi ja osoittaa sille alue yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille. 5. Muuttaa julkisten lähipalvelujen korttelialueen 85 käyttötarkoitus pientaloasumiseen. 6. Huomioida kulttuuriympäristön arvoalue (ka 16 Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta) suunnittelussa. 7. Huomioida alueella todetut muinaisjäännökset kaavamuutoksessa. 8. Huomioida raskaan polttoaineen jakelupisteen sijoittuminen alueelle Suunnittelualueen laajuus ja rajaus Suunnittelualueen laajuus on 20,1 ha Rakennusoikeus Rakennusoikeus on kaavassa osoitettu tehokkuusluvulla ja kerrosalaneliömetreinä. Teollisuustonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on kerrosalaneliömetriä, liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten tontin rakennusoikeus on 1200 kerrosalaneliömetriä ja erillispientalojen korttelialueiden rakennusoikeus 2685 kerrosalaneliömetriä. Yhteensä rakennusoikeutta on kerrosalaneliömetriä. 2

3 2.5. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava ja asemakaavan muutos ovat saaneet lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Urjalan kunnassa, Kolkan alueella, Turuntien (Valtatie 9) itäpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Vanhajärven suoalueeseen, etelässä Kolkanjokeen, lännessä Turuntiehen ja osin Harjutiehen, pohjoisessa asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen idässä erillispientalojen korttelialueisiin 82 ja 83, kortteleiden 85 ja 81 väliseen lähivirkistysalueeseen ja Kolkantiehen. Alueen pohjoisosa on teollisuusaluetta ja eteläosa asuinaluetta. Rakennettu ympäristö Korttelissa 71 sijaitsee alumiini-ikkunoita ja ovia sekä muita metallituotteita valmistava TM- Teräs Oy. Korttelin 72 tontilla 1 sijaitsee kuljetusliike ja varastointipalveluja sekä raskaan kaluston pesu- ja huoltopalveluja tarjoava Lahma-Trans Oy/ Kuljetusliike T.Lahma Ky. Korttelin 72 tontilla 4 sijaitsee rakennussaneerauspalveluja tarjoava Saneeraus-Tapsa Oy sekä omakotitalo. Rakentamattomia ovat korttelin 71 tontti 2 ja korttelin 72 tontin 1 itäosa sekä tontit 2 ja 3. TM-Teräs Oy 3

4 Lahma-Trans Oy Saneeraus-Tapsa Oy 4

5 Korttelin 72 tontilla 4 sijaitseva omakotitalo. Korttelissa 76 on omakoti- ja loma-asumista. Korttelin 76 tontin 3 loma-asunto. Korttelin 76 tontin 4 asuinrakennus. Lähivirkistysalueella Ledigintien eteläpäässä on saunarakennus. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Mieliöntien varressa on puistomuuntamo. Lähivirkistysalueella oleva sauna. Kunnallistekniikan rakennustyömaa. 5

6 Korttelin 82 tontti 1 on rakentamaton. Korttelissa 85 sijaitsee ns. Kolkan talo, joka on asuinkäytössä. Kolkan talo nähtynä Mieliöntieltä. Kolkan talo nähtynä pihan puolelta. Kunnallistekniikka ja tiestö Urjalan kunnan Kolkan alueen kunnallistekniikka, kaavatiet ja vesihuoltosuunnitelma otetaan huomioon kaavaa laadittaessa. Kolkanjoen rantaan on sijoitettu jäteveden pumppaamo. Asemakaavan muutosalueella oleva Ahotie ei ole toteutunut. Lahma-Trans Oy on rakentanut Rahtitien jatkeeksi liittymän korttelin 72 tontille 1. Rahtitielle rakennettu jatke kohti korttelin 72 tonttia 1. Taustalla ja oikealla näkyy rakentamattoman tontin osan sekä tonttien 2 ja 3 metsää. Kulttuuriympäristö Harjutie ja Mieliöntie ovat Turuntien vanhaa tielinjausta, joka löytyy jo 1600-luvun maakirjakartoista. Kolkanjoen kohdalla on sijainnut vanha mylly. Kolkanjoen ylittää vanha silta, jonka tukirakenteet ovat lohkokiveä, kansi betonirunkoinen. Alueelle laaditun rakennusinventoinnin toimenpidesuositusten mukaan Turuntien vanhalla tielinjauksella on liikennehistoriallista merkittävyyttä ja säilyneiltä osin tietä tulisi kehittää sen linjaus ja korkokuva huomioon ottaen. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta. Alue sijaitsee Kolkanjoen yli johtavan sillan kohdalla ja joen pohjoispuoleisella rannalla. 6

7 Alueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita, jotka ovat määriteltävissä kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Parhaiten säilyneenä on miehistönsuoja, joka koostuu kahdesta huoneesta ja konekivääripesäkkeestä sekä maastossa näkyvissä olevat juoksuhaudat. Alueelta laadittu arkeologinen inventointi (Urjala. Kolkan pohjoisen teollisuuslaueen asemakaavahankkeen arkeologinen inventointi 2013, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen&Luoto Oy) on kaavaselostuksen liitteenä. Kolkan talosta on asemakaavan muutoksen laatimista varten laadittu kulttuurihistoriallinen selvitys (Urjalan kunta, ns. Kolkan talon kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys, , Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen). Luonnonympäristö Rakentamattomilla teollisuustonteilla korttelissa 72 (tontin 1 itäosa, tontit 2 ja 3) on havumetsää. Kortteli 71 sivuaa vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjaveden muodostumisaluetta (Luokka I). Sijoitettaessa polttoaineen jakeluasemaa pohjavesialueen ulkopuolelle, ei ympäristölupa ole tarpeellinen, mikäli hanke täyttää ympäristönsuojelulain ja standardin SFS 3352 asettamat ehdot. Nestemäisten polttoaineiden jakelua ja varastointia säätelevät laaja-alaisesti lait ja säädökset. 7

8 Kolkanjoen ranta on muokattua. Alueen alin korkeustaso on noin +100,0 mpy ja korkein +118,0 mpy. Ympäristöhäiriöt Valtatie 9:n liikenne aiheuttaa melua kaava-alueelle. Koko tieverkkoa koskevan maanteiden vuoden 2010 liikennemäärään, raskaan liikenteen osuuteen ja nopeusrajoitukseen perustuvan teoreettisen melutilanneselvityksen mukaan valtatien 9 liikenteen aiheuttama 55 db:n päivämelun ohjearvon mukainen melualue ulottuu kaava-alueen kohdalla metrin päähän maantiestä. Mieliöntiellä ja Harjutiellä on raskasta liikennettä. Teollisuuden toiminnat voivat aiheuttaa häiriöitä läheisten asuinkortteleiden asukkaille. Lahma-Trans Oy on rakentanut maavallin korttelin 72 tontin 1 puoleen väliin vähentääkseen toiminnastaan aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asuinkortteliin. Maanomistus Kaava-alue on osin yksityisessä, osin kunnan omistuksessa. Kunnan omistuksessa olevat maa-alueet. Yksityisessä omistuksessa olevat maa-alueet. 8

9 3.2 Suunnittelutilanne Asemakaava Alueella on voimassa neljä asemakaavaa. 1) Korttelin 71 tonttien 1 ja 2 sekä Rahtitien osalla on kunnanvaltuuston hyväksymä Valtatie 9:n asemakaava ja asemakaavan muutos, osa A joka on tullut voimaan Tonttien käyttötarkoitus on ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (TY-3). Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää, tai ilman pilaantumista. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20% käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike-, toimisto- ja näyttelytiloja 9

10 varten. Alueelle ei saa rakentaa asuntoja. Rakennusten ulkopuolella varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä vähintään 160 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontilla on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä. Tonteilla määräys 1 ap/ 100m2. Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus on 7,0 metriä. Tehokkuusluku on e=0,30. Lisäksi tontilla merkintä hule-2: Tonttia päällystettäessä on huolehdittava hulevesien hallitusta käsittelystä. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää painanteiden, altaiden ja säiliöiden avulla. 2) Harjutien tiealueen osalla on voimassa asemakaava joka on tullut voimaan ) Korttelin 72 tontin 1 osalla on Urjala Kirkonseutu rakennuskaava jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt ja joka on astunut voimaan Tontin 1 käyttötarkoitus on Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue (T). Rakennuspaikalle saa tehdä enintään kaksi asuntoa. Ulkovarastointi on suoritettava siististi. Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus on 10 m. Tonteilla määräys 1 ap/ 100m2. Tehokkuusluku on e=0,30. 4) Korttelin 72 tonttien 2-4, korttelin 76 tonttien 1-4, korttelin 82 tontin 1 ja korttelin 85 sekä niihin liittyvien katu-, lähivirkistys- ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella on Kolkan alueen rakennuskaavan muutos ja laajennus jonka on hyväksynyt kunnanvaltuusto Korttelin 72 tonttien 2-4 käyttötarkoitus on teollisuusja varastorakennusten korttelialue (T). T-tonteilla tehokkuusluku on e=0,30. Korttelin 76 tonttien 1-4 käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO). Tonttien kerrosluvuksi on määritelty 1½ ja tehokkuusluku on e=0,1. Korttelin 82 tontin 1 käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO). Tontin kerrosluvuksi on määritetty 1 ja tehokkuusluku on e=0,1. Korttelin 85 käyttötarkoitus on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). Korttelin kerrosluvuksi on määritettu 11/2 ja tehokkuusluku on e=0,25. Kortteliin on osoitettu kaksi erillistä rakennusalaa. Kolkanjoen varteen on sijoitettu lähivirkistysalue (VL). Alueelle saa sijoittaa teitä, ulkoilupolkuja, peli- ja leikkikenttiä sekä kunnallistekniikan vaatimia rakenteita ja laitteita. Sillan viereen joen pohjoispuolelle on sijoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Yleiskaava Alueella on voimassa Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) oikeusvaikutteinen osayleiskaava joka on tullut voimaan Alueella on voimassa Urjalan keskustaalueen (Laukeela-Huhti) oikeusvaikutteinen osayleiskaava joka on tullut voimaan Osayleiskaavassa korttelien nro 71 ja 72 alue on osoitettu teollisuusalueeksi (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuusalueen itäpuolelle on osoitettu virkistysalue (V) jonka kautta on merkitty kevyenliikenteen yhteystarve. Korttelit 76, 82 ja 85 on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Lisäksi Harjutietä ja Mieliöntietä mukaillen on merkitty maakunnallinen ulkoilureitti etelä- Urjalasta Tarpiajoen suuntaan. Alueella sijaitsee kulttuuriympäristön arvoalue (ka 16) joka on Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta. Alue sijaitsee Kolkanjoen yli johtavan sillan kohdalla ja joen pohjoispuoleisella rannalla. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on pohjavesialue. Harjutieltä on merkitty yt/kktieyhteys valtatie 9:lle joka on toteutunut nykyisen kaavan toteutumana Rahtitienä. 10

11 Maakuntakaava Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. Lisäksi on merkitty ulkoilureitti etelä- Urjalasta Tarpianjoen suuntaan. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä olemassa olevia tai kehitettäviä ohjeellisia polkuja/ tai latureittejä. Pohjakartta Alueen pohjakartta on päivitetty vuonna 2015 (hyväksytty ). 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Aloite ja suunnittelun tarve Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen aloitteesta. Alueella on tarvetta tarkistaa kaavaa olemassa olevan katuverkon ja tonttien osalta siten, että ne ovat tarkoituksenmukaisia ja rajata teollisuusalue pientaloalueesta viheralueella. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia: Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöt ja asukkaat Suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella sijaitsevat yritykset ja niiden työntekijät Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan maakuntamuseo Vattenfall Siirto Oy Kunnan hallintokunnat (tekninen lautakunta, rakennuslautakunta) Valkeakosken ympäristöpalvelut Pirkanmaan pelastuslaitos Vireilletulo Vireilletulosta on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa Kaavahankkeen vaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu Urjalan Sanomissa. Varsinaisen kaavatyön käynnistyessä järjestettiin neuvottelu, johon kutsuttiin mukaan alueen maanomistajat. Neuvottelussa käytiin läpi hankkeen taustoja ja tavoitteita sekä kuultiin maanomistajien tarpeista omistamilleen alueilleen. 11

12 järjestettiin toinen neuvottelu, jossa selvitettiin tarkemmin yrittäjien tarpeita ja kunnan tavoitteita maankäytön suhteen alueella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on pidetty nähtävänä alkaen, koko suunnittelutyön ajan, kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa, ja se on lähetetty tiedossa oleville osallisille. Osallisilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joko suullisesti tai kirjallisesti mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin palautetta Lahma-Trans Oy:ltä, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Pirkanmaan liitolta, Valkeakosken ympäristöpalveluilta, Urjalan kunnan rakennuslautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta ja sen huomioimisesta kaavoituksessa on kaavaselostuksen liitteenä. Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa järjestettiin työneuvottelu kunnan, kaavan laatijan, Lahma-Trans Oy:n ja TM-Teräs Oy:n kesken. Neuvottelussa käsiteltiin asemakaavaluonnoksen sisältöä. Asemakaavaluonnos valmistui Kaavaluonnos oli nähtävänä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta, Elenia Oy:ltä, Urjalan kunnan rakennuslautakunnalta, Urjalan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Valkeakosken ympäristöpalveluilta. Lisäksi saatiin epävirallinen kommentti Pirkanmaan liitolta. Saadun palautteen johdosta Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa järjestettiin työneuvottelu Tämän jälkeen maakuntamuseo antoi lausunnon koskien arkeologisia kohteita ja Kolkan taloa. Neuvottelussa sovittiin maastokatselmuksesta, joka järjestettiin Katselmuksen perusteella maakuntamuseo laati rajauksen kaavaan osoitettavista muinaisjäännösalueista ja toimitti sen kuntaan Hankkeesta pidettiin työneuvottelu kunnan ja kaavan laatijan kesken. Neuvottelussa sovittiin seuraavaa: kaava-aluetta laajennetaan siten, että mukaan otetaan kortteli 85 ja korttelin 82 tontti 1. Kortteliin 85 osoitetaan lähtökohtaisesti 2 uutta AO-tonttia. Lisäksi voidaan Kolkan talon tontille osoittaa Kolkanjoen läheisyyteen rakennusala saunaa varten, jotta Kolkan talon alkuperäisen huonejaon palauttaminen on mahdollista. Korttelin 82 tontti 1 ja korttelin 72 tontit 3 ja 4 osoitetaan lähivirkistysalueeksi, joille osoitetaan maakuntamuseon lausunnossaan antaman ohjeistuksen mukaisesti alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Korttelin 82 tontin 2 muinaisjäännösalueita ei oteta mukaan kaava-alueeseen. Kolkan talon osalta laaditaan selvitys kulttuurihistoriallisista arvoista. Kaavaan lisätään ET-alueet Elenia Oy:ltä saadun lausunnon perusteella. Johtoalueita varten ei kaavaan ole tarvetta osoittaa varauksia. Kaavaselostukseen lisätään kartta pohjavesialueen sijainnin suhteesta kaavaalueeseen. Koska alue sijaitsee pohjavesialueen läheisyydessä, on kaavaan tarpeen lisätä pohjavettä koskeva kaavamääräys. Korttelin 72 tontin 1 itäosaan osoitetaan meluvalli ja annetaan melunsuojausta koskeva kaavamääräys. Korttelin 72 tonttia 2 koskevaan kaavamääräykseen TY-5 lisätään kaavamääräys, joka sallii tontin jakamisen useammaksi rakennuspaikaksi. Korttelin 71 tontin 2 KLTY-alueen osalta sovittiin, että selvitetään mahdollisuutta osoittaa siihen lisää maa-aluetta. Korttelin 72 ja AO-alueen välinen VL-alue osoitetaan suojaviheralueeksi (EV) ja annetaan kaavamääräys alueen säilyttämiseksi puustoisena. Kaavaehdotus voidaan viedä hallinnolliseen käsittelyyn, kun alueelta laadittu uusi pohjakartta on valmis. 12

13 Kolkan talon kulttuurihistoriallinen selvitys valmistui Päivitetty pohjakartta valmistui kesäkuussa Asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnanviraston teknisessä palvelukeskuksessa sekä kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Nähtävänäoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävänäolosta julkaistaan sanomalehtikuulutus, ja lisäksi osallisille ilmoitetaan nähtävänäolosta kirjeitse. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet, ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Muistutuksen tehneille postitetaan kaavoittajan vastine. Kunnanvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Osallisilla on 30 päivän valitusoikeus kunnanvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muistutuksen tehneitä tiedotetaan hyväksymispäätöksestä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteet ovat tarkentuneet hankkeen aikana arkeologisen selvityksen ja siihen liittyvän maastokäynnin jälkeen sekä alueen laajentamisen jälkeen. Kaavan tavoitteena on: 1. Asemakaavoittaa ja muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että alueen katuverkko ja tontit ovat tarkoituksenmukaisia alueen nykyisten ja tulevien yritysten tarpeisiin. 2. Erottaa Kolkan asuinalue teollisuusalueesta viheralueella. 3. Liittää Ledigintien jatkona Kolkanjoen varressa oleva lähivirkistysalue kortteliin 76 AO-alueena. 4. Muuttaa ET-alue lähivirkistysalueeksi ja osoittaa sille alue yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille. 5. Muuttaa julkisten lähipalvelujen korttelialueen 85 käyttötarkoitus pientaloasumiseen. 6. Huomioida kulttuuriympäristön arvoalue (ka 16 Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta) suunnittelussa. 7. Huomioida alueella todetut muinaisjäännökset kaavamuutoksessa. 8. Huomioida raskaan polttoaineen jakelupisteen sijoittuminen alueelle. 13

14 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Korttelialueet Kaavaehdotus , ei mittakaavassa. 14

15 T-3- ja TY-5- korttelialueet Kortteli 71 tontti 1 ja korttelin 72 tontti 1 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-3). Korttelialueella tulee pyrkiä minimoimaan toiminnan ympäristölleen aiheuttavaa melua, tärinää, hajuhaittoja ja ilman pilaantumista. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike-, toimisto- ja näyttelytiloja varten. Korttelin 72 tontti 2 ja korttelin 82 tontti 5 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-5). Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää tai ilman pilaantumista. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20% käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike-, toimisto- ja näyttelytiloja varten. Kaavamääräys perustuu alueelle laadittuun yleiskaavaan. Korttelin 72 pohjoisosan tonttijakoa ja korttelin 71 tonttijakoa on muutettu vastaamaan alueen kiinteistöjakoa. Kortteliin 72 tontille 1 on osoitettu alue, jolle saa sijoittaa raskaan liikenteen polttoaineen jakelupisteen. Polttoaineen jakelualueen pintamateriaali tulee olla tiivis ja alueen hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerottimin varustettuihin sadevesikaivoihin alueella. Jakelupisteen piha-alueen hulevesien pääsy öljynerottimiin on estettävä. Korttelin 72 tontin itäosaan on annettu määräys rakentaa vähintään 3,0 metriä korkea melueste. TY-5-korttelialueet on mahdollista jakaa erillisiksi tonteiksi, joiden vähimmäispinta-ala on 5000 m². Korttelin 72 tontin 2 pinta-ala on m², joten se on mahdollista jakaa viideksi tontiksi. Korttelin 82 tontin 5 pinta-ala on alle 5000 m², joten sitä ei ole mahdollista jakaa. T-3- ja TY-5-korttelialueille ei ole sallittua rakentaa asuntoja. Kaikilla teollisuustonteilla on rakennusoikeus määrätty tehokkuusluvulla e=0,30. Rakennusoikeutta on tonteilla seuraavasti: Kortteli Tontti Tontin pinta-ala Rakennusoikeus KLTY-korttelialue Korttelin 71 tontti 2 on osoitettu liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen korttelialueeksi. Tontti on rakentamaton, eikä tulevasta toiminnasta/toimijasta ole tietoa. Kaavamääräyksellä luodaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet eri tyyppisille toimijoille. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää tai ilman pilaantumista. Alueelle ei saa rakentaa asuntoja. Rakennusoikeus on määritetty kerrosalaneliömetreinä 1200 kem². Tontin itäosaan on varattu alue pysäköintiä varten. Tontin pinta-ala on 5508 m². AO-korttelialueet Kortteliin 82 on osoitettu erillispientalojen korttelialue (AO), tontti 1. Tontilla sijaitsee omakotitalo. Kortteli 75 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tonttijakoa on muutettu siten, että ne vastaavat toteutunutta tilannetta ja kiinteistöjakoa sekä tontit ovat tarkoituksenmukaisia muodoltaan ja kooltaan. 15

16 Tontille 5 on osoitettu vesijohtoa ja viemäriverkkoa varten varattu alueen osa. Korttelissa 75 ja 82 suurin sallittu kerrosluku on I u2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Korttelissa 75 ja 82 rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,10. Kortteli 85 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Kortteliin on osoitettu kaksi erillistä tonttia. Suurin sallittu kerrosluku on I u2/3. Tontille 1 on osoitettu kolme erillistä rakennusalaa: suojellun asuinrakennuksen rakennusala (sr), talousrakennuksen rakennusala (t) ja saunan rakennusala (sa). Rakennusoikeutta on osoitettu asuinrakennukselle 200 kerrosalaneliömetriä, talousrakennukselle 80 kerrosalaneliömetriä ja saunarakennukselle 50 kerrosalaneliömetriä. Ns. Kolkan talo on osoitettu suojeltavaksi. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennukseen ei saa tehdä sellaisia muutoksia tai korjauksia, jotka heikentävät sen rakennushistoriallista arvoa tai kulttuurihistoriallista arvoa maisemassa. Suojelumääräys perustuu alueelle laadittuun kulttuurihistoriallisten arvojen selvitykseen. Saunan rakennusalan osoittaminen mahdollistaa kulttuurihistoriallisessa selvityksessä annetun suosituksen palauttaa alkuperäinen huonejako purkamalla pesutilat ja rakentamalla pihapiiriin erillinen ulkosauna. Tontille 2 on osoitettu rakennusala 10 metrin etäisyydelle Kolkantiestä ja tontin 1 rajasta. Rakennusoikeutta on osoitettu 250 kerrosalaneliömetriä. Rakennusoikeutta on tonteilla seuraavasti: Kortteli Tontti Tontin pinta-ala Rakennusoikeus Muut alueet ja kaavamääräykset Korttelin 72 pohjoispuolelle on varattu metriä leveä maa- ja metsätalousalue (M). Alueen laajuus ja muoto noudattavat Vanhajärven suoalueen reunaa. Alue perustuu yleiskaavaan ja on osa Vanhajärven avointa maisemaa. Korttelin 72 itäpuolelle on varattu 19 metriä leveä suojaviheralue (EV) suojaamaan asuinaluetta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen toiminnoista mahdollisesti aiheutuvilta haittavaikutuksilta. Alue perustuu yleiskaavaan. Kortteli 76 on kumottu ja liitetty osaksi korttelia 75. Korttelia järjestetty uudelleen siten, että kaavasta on poistettu toteutumaton ja tarpeeton Ledigintien kääntöpaikka ja lähivirkistysalue. Kolkanjoen rantaan on muodostettu lähivirkistysalue (VL), jolle on osoitettu alueen osat yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia varten. Kortteleiden 72 ja 82 väliin sekä Mieliöntien ja Kolkantien risteykseen on osoitettu lähivirkistysalue (VL). Rahtitietä on jatkettu Harjutien itäpuolelle korttelin 72 tonteille 1 ja 2. 16

17 Harjutien ja Rahtitien sekä Harjutien, Mieliöntien ja Ledigintien risteysalueille on osoitettu katualueen rajan osat, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Tonttien Harjutien, Rahtitien, Ledigintien ja Mieliöntien puoleisille reunoille on varattu istutettavat alueen osat. Autopaikkoja tulee koko kaava-alueella varata seuraavasti: 1 autopaikka kutakin työntekijää kohti 1 autopaikka liikerakennusten ja myymälätilojen 40 kerrosalaneliömetriä kohti 2 autopaikkaa asuntoa kohti Korttelin 72 tonteille 1, ja 2 on määritetty pysäköintialueet Rahtitien läheisyyteen ja siten, että pysäköintialueet sijaitsevat tonttien asuinkortteleiden puoleisilla alueilla suojaten asumista teollisuuskortteleiden toiminnoilta. Julkisivun enimmäiskorkeudeksi on määrätty: korttelissa 71 12,0 m korttelin 72 tontilla 1 15,0 m korttelin 72 tontilla 2 ja korttelin 82 tontilla 5 8,0 m. Pohjavesialue on huomioitu määräämällä korttelissa 71, että tonttia päällystettäessä on huolehdittava hulevesien hallitusta käsittelystä (hule-2). Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää painanteiden, altaiden tai säiliöiden avulla. Korttelin 71 pohjoisosaan on osoitettu vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue (pv-1). Alueella tehtävät toimenpiteet on suunniteltava siten, että ne eivät vaaranna pohjaveden laatua tai määrää. Kortteliin 72 on annettu polttoaineen jakelupistettä koskeva kaavamääräys, jonka mukaan polttoaineen jakelualueen pintamateriaali tulee olla tiivis ja alueen hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerottimin varustettuihin sadevesikaivoihin alueella. Jakelupisteen piha-alueen hulevesien pääsy öljynerottimiin on estettävä. Lisäksi kaavan yleismääräyksissä on määrätty, että polttoainesäiliöiden täyttöpaikka ja jakelualue on päällystettävä standardissa SFS 3352 määritellyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella päällysteellä. Alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden jakeluasemalla käsiteltävien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy. Lisäksi on annettu koko kaava-aluetta koskeva määräys, jonka mukaan alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Päällystetyiltä ja liikennöidyiltä alueilta hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerottimin varustettuihin jäte- ja sadevesikaivoihin. Tonteilla tulee lisäksi riittävissä määrin varata päällystämättömiä alueita, joilta puhtaat sadevedet voidaan imeyttää maahan. Kaavaan on osoitettu alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm). Muinaisjäännösalueen rajaus on korttelin 72 eteläpuolella olevalla lähivirkistysalueella, korttelissa 82 tonteilla 1 ja 5, Mieliöntien ja Kolkantien risteykseen osoitetulla lähivirkistysalueella ja korttelin 76 tontilla 1. Rajaus perustuu alueelle laadittuun arkeologiseen selvitykseen. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Korttelin 85 tontin 1 eteläosaan on osoitettu alue, jolla ympäristö säilytetään (/s). Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas, elinkeinohistoriallinen kohde, Kolkan myllynpaikka. Kohdetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kaavamääräys perustuu alueelle laadittuun arkeologiseen inventointiin. 17

18 5.2 Kaavan vaikutukset Asemakaavan muutos mahdollistaa alueella toimivien yritysten toiminnan ja ottaa huomioon niiden laajenemis- ja kehittämistarpeet. Uusi katualue Harjutien jatkeena mahdollistaa kulkuyhteyden korttelin 72 itäosaan ilman, että liikennettä täytyy ohjata asuinalueen kautta Lanatietä pitkin. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen kaavamääräyksissä on huomioitu sijainti taajama-alueella asuinalueen läheisyydessä. Ajanmukaiset kaavamääräykset huomioivat mahdolliset vaikutukset ympäristöön voimassa olevaa asemakaavaa paremmin. Läheinen asuinalue on huomioitu myös määrittämällä teollisuus- ja asuinkortteleiden väliin suojaviheralue. Etäisyyttä teollisuus- ja asuinrakennusten väliin muodostuu vähintään 39 metriä lukuun ottamatta korttelin 82 tonttia 1, jolla sijaitsee omakotitalo aivan teollisuusrakennuksen naapurina. Kortteliin 72 tontille 1 annettu määräys meluesteestä vähentää teollisuudesta aiheutuvaa meluhaittaa läheisille asukkaille. Kaavamääräyksissä on huomioitu pohjavesialueen läheisyys antamalla määräykset hulevesien hallitusta käsittelystä, osoittamalla pohjavesialueen rajaus ja antamalla raskaan polttoaineen jakelupisteelle kaavamääräys koskien pohjaveden suojelua. Raskaan polttoaineen jakelupisteen rakennusala sijaitsee 320 metrin etäisyydellä pohjavesialueen rajasta. Lähivirkistysalueen sijoittaminen lähelle Kolkanjoen rantaa Mieliöntien varteen parantaa sen käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Lähivirkistysalueen ja ET-alueen sijoittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle paikalle mahdollistavat alueen säilymisen avoimena ja rakentamattomana. Maa- ja metsätalousalueen sijoittaminen Vanhajärven suoalueen reunaan mahdollistaa Vanhajärven maiseman säilymisen yhtenäisenä ja avoimena sekä pehmentää teollisuusrakennusten istumista maisemaan. Määräykset istutettavista alueista Harjutien varrella luovat alueelle yhtenäistä edustavaa ilmettä ja parantavat katualueiden viihtyisyyttä. Korttelin 85 osoittaminen asuinkortteliksi, ns. Kolkan talon suojelumääräys, tontin 1 erilliset rakennusalat ja säilytettävän alueen osan määrittäminen edesauttavat alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Saunan rakennusalan osoittaminen mahdollistaa ns. Kolkan talon alkuperäisen huonejaon palauttamisen. Muinaisjäännösalueiden rajauksien osoittaminen lähivirkistysalueiksi osoitetuille alueille ja korttelialueille rakennusalarajausten ulkopuolelle sekä niitä koskeva kaavamääräys edesauttavat muinaisjäännösten säilymistä ja ymmärrettävyyttä. 18

19 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 19

20 Yleismääräykset: Autopaikkoja tulee varata seuraavasti: 1 autopaikka kutakin työntekijää kohti 1 autopaikka liikerakennusten ja myymälätilojen 40 kerrosalaneliömetriä kohti 2 autopaikkaa asuntoa kohti Alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Päällystetyiltä ja liikennöidyiltä alueilta hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerottimin varustettuihin jäte- ja sadevesikaivoihin. Tonteilla tulee lisäksi riittävissä määrin varata päällystämättömiä alueita, joilta puhtaat sadevedet voidaan imeyttää maahan. Polttoainesäiliöiden täyttöpaikka ja jakelualue on päällystettävä standardissa SFS 3352 määritellyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella päällysteellä. Alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden jakeluasemalla käsiteltävien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy. 20

21 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava ja asemakaavan muutos ovat saaneet lainvoiman. Kolkan puolustusvarustuksen muinaisjäännösalueelle on suositeltavaa laatia hoitosuunnitelma. Muinaisjäännöksen ymmärrettävyyden ja säilymisen kannalta on suositeltavaa raivata se kasvillisuudesta. Kiinteän muinaisjäännöksen hoitamisesta on säännelty muinaismuistolaissa (295/1963, 10 ). Tarkempia ohjeita muinaisjäännösalueella tehtävistä hoitotoimista saa Museovirastosta ja maakuntamuseosta. Läheisen asuinalueen liikenneturvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi tulisi teollisuuskortteleiden liikennöintiä ohjata ensisijaisesti Rahtitielle ja välttää raskasta liikennettä Harjutiellä. Pohjaveteen liittyvien kaavamääräyksien toteuttaminen edellyttää, että rakennus- ym. lupien myöntämisen yhteydessä alueen tulevia toimijoita valvotaan ja tiedotetaan riittävästi pohjaveden pilaantumisvaarasta ja annetaan neuvoja mm. hulevesien käsittelystä. Polttoaineen jakelupisteen tulee rakentua ja toimia sitä koskevien lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. Nokialla Helena Väisänen Arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 21

KAAVASELOSTUS, 25.9.2013

KAAVASELOSTUS, 25.9.2013 URJALAN KUNTA, LAUKEELA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 72 ja 76, lähivirkistysaluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS,

KAAVASELOSTUS, URJALAN KUNTA, LAUKEELA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 72, 76, 82, 85, lähivirkistysaluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien

Lisätiedot

URJALAN KUNTA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

URJALAN KUNTA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA pv. 8.2.2013, 13.9.2013, 24.6.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus

Lisätiedot

Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. URJALAN KUNTA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.2.2013, 13.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VESILAHDEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VESILAHDEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2017 Ylämäen pohjoisen asemakaava-alueen korttelin 6 ja lähivirkistysalueen asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIIN 54

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIIN 54 URJALAN KUNTA, HUHTI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIIN 54 Asemakaavan muutos koskee Urjalan kunnan Huhdin korttelin 54 tontteja 1-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2011 15.2.2012 22.8.2014 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. URJALAN KUNTA HUHDIN KANGASNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.2.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.4.2017, täydennetty 16.8.2017 SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2014 RUSKO, PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMINEN KORTTELISSA 509 Aloite Aloitteen kaavamuutoksen laatimisesta on tehnyt Ruskon

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaavan muutos

Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaavan muutos PÄLKÄNEEN KUNTA, Sappee Sappeen kaakkoisrinteen ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä 635-432-8-63 Karuheikki. Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 635-432-5-85 Vanha-Kylä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 PENTIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS JA MUUTOS. Sivu 1 / 4

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 PENTIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS JA MUUTOS. Sivu 1 / 4 Sivu 1 / 4 PARKANON KAUPUNKI PENTIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS JA MUUTOS ASEMAKAAVANMUUTOS JA LAAJENNUS PARKANON KAUPUNGIN PENTIN (7) KAUPUNGINOSASSA KOSKIEN KORTTELEITA 7101 7108, 7119, 7120, 7122 JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KORTTELEITA 656 JA 672 SEKÄ KOPOLANPUISTON OSAA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.10.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot