KAAVASELOSTUS,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVASELOSTUS, 25.9.2013"

Transkriptio

1 URJALAN KUNTA, LAUKEELA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 72 ja 76, lähivirkistysaluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä katualuetta. Asemakaava koskee kiinteistöä Rahtimäenlisä 5:326 ja osaa kiinteistöstä Lehikoinen 5:68. Asemakaavalla muodostuu Urjalan kunnan korttelit 71, 72 ja 76, lähivirkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä katualuetta. KAAVASELOSTUS, Kaava-alueen sijainti. Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Jokipolventie 15, Nokia, gsm

2 Kaavoituksen vireilletulo: Kunnanhallitus , Kaavaehdotus: Kunnanvaltuusto: Kaavaselostuksen liitteet: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja sen huomioiminen Liite 3 Yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta ja vastineet siihen Liite 4 Yhteenveto ehdotusvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä ja vastineet niihin Liite 5 Asemakaavan seurantalomake Liite 6 Kaavakartta määräyksineen 1: TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen aloitteesta. Vireilletulosta on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa ja kunnanhallitus on päättänyt kuuluttaa sen uudelleen vireille laajentuneen suunnittelualueen johdosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä alkaen Asemakaavan tavoitteet Kaavan tavoitteena on: 1. Asemakaavoittaa ja muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että alueen katuverkko ja tontit ovat tarkoituksenmukaisia alueen nykyisten ja tulevien yritysten tarpeisiin. 2. Erottaa Kolkan asuinalue teollisuusalueesta viheralueella. 3. Liittää Ledigintien jatkona Kolkanjoen varressa oleva lähivirkistysalue kortteliin 76 AO-alueena. 4. Muuttaa ET-alue lähivirkistysalueeksi ja osoittaa sille alue yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille. 5. Huomioida asemakaavoituksessa kulttuuriympäristön arvoalue (ka 16): Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta Suunnittelualueen laajuus ja rajaus Suunnittelualueen laajuus on 18,8 ha Rakennusoikeus Rakennusoikeus on kaavassa osoitettu tehokkuusluvulla ja kerrosalaneliömetreinä. Teollisuustonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on kerrosalaneliömetriä, liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten tontin rakennusoikeus on 1200 kerrosalaneliömetriä ja erillispientalojen korttelialueen rakennusoikeus 1955 kerrosalaneliömetriä. Yhteensä rakennusoikeutta on kerrosalaneliömetriä Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava ja asemakaavan muutos ovat saaneet lainvoiman. 2

3 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Urjalan kunnassa, Kolkan alueella, Turuntien (Valtatie 9) itäpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Vanhajärven suoalueeseen, etelässä Kolkanjokeen, lännessä Turuntiehen ja osin Harjutiehen, pohjoisessa asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen sekä idässä erillispientalojen korttelialueisiin 82 ja 83 ja Mieliöntiehen. Alueen pohjoisosa on teollisuusaluetta ja eteläosa asuinaluetta. Rakennettu ympäristö Korttelissa 71 sijaitsee alumiini-ikkunoita ja ovia sekä muita metallituotteita valmistava TM- Teräs Oy. Korttelin 72 tontilla 1 sijaitsee kuljetusliike ja varastointipalveluja sekä raskaan kaluston pesu- ja huoltopalveluja tarjoava Lahma-Trans Oy/ Kuljetusliike T.Lahma Ky. Korttelin 72 tontilla 4 sijaitsee rakennussaneerauspalveluja tarjoava Saneeraus-Tapsa Oy sekä omakotitalo. Rakentamattomia ovat korttelin 71 tontti 2 ja korttelin 72 tontin 1 itäosa sekä tontit 2 ja 3. TM-Teräs Oy 3

4 Lahma-Trans Oy Saneeraus-Tapsa Oy 4

5 Korttelin 72 tontilla 4 sijaitseva omakotitalo. Korttelissa 76 on omakoti- ja loma-asumista. Korttelin 76 tontin 3 loma-asunto. Korttelin 76 tontin 4 asuinrakennus. Lähivirkistysalueella Ledigintien eteläpäässä on saunarakennus. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Mieliöntien varressa on puistomuuntamo ja alueella tehdään parhaillaan kunnallistekniikan töitä. Lähivirkistysalueella oleva sauna. Kunnallistekniikan rakennustyömaa. 5

6 Kunnallistekniikka ja tiestö Urjalan kunnan Kolkan alueen kunnallistekniikka, kaavatiet ja vesihuoltosuunnitelma, jonka on laatinut AIR-IX suunnittelu, otetaan huomioon kaavaa laadittaessa. Suunnitelman mukaan Kolkanjoen rantaan sijoitetaan jäteveden pumppaamo. Asemakaavan muutosalueella oleva Ahotie ei ole toteutunut. Lahma-Trans Oy on rakentanut Rahtitien jatkeeksi liittymän korttelin 72 tontille 1. Rahtitielle rakennettu jatke kohti korttelin 72 tonttia 1. Taustalla ja oikealla näkyy rakentamattoman tontin osan sekä tonttien 2 ja 3 metsää. Kulttuuriympäristö Harjutie ja Mieliöntie ovat Turuntien vanhaa tielinjausta, joka löytyy jo 1600-luvun maakirjakartoista. Kolkanjoen kohdalla on sijainnut vanha mylly, jonka rakennukset ja rakenteet on hävitetty. Kolkanjoen ylittää vanha silta, jonka tukirakenteet ovat lohkokiveä, kansi betonirunkoinen. Alueelle laaditun rakennusinventoinnin toimenpidesuositusten mukaan Turuntien vanhalla tielinjauksella on liikennehistoriallista merkittävyyttä ja säilyneiltä osin tietä tulisi kehittää sen linjaus ja korkokuva huomioon ottaen. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta. Alue sijaitsee Kolkanjoen yli johtavan sillan kohdalla ja joen pohjoispuoleisella rannalla. Luonnonympäristö Rakentamattomilla teollisuustonteilla korttelissa 72 (tontin 1 itäosa, tontit 2 ja 3) on havumetsää. Kolkanjoen ranta on muokattua. Kortteli 71 sijaitsee lähellä vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjaveden muodostumisaluetta. Alueen alin korkeustaso on noin +100,0 mpy ja korkein +118,0 mpy. Ympäristöhäiriöt Valtatie 9:n liikenne aiheuttaa melua kaava-alueelle. Koko tieverkkoa koskevan maanteiden vuoden 2010 liikennemäärään, raskaan liikenteen osuuteen ja nopeusrajoitukseen perustuvan teoreettisen melutilanneselvityksen mukaan valtatien 9 liikenteen aiheuttama 55 db:n 6

7 päivämelun ohjearvon mukainen melualue ulottuu kaava-alueen kohdalla metrin päähän maantiestä. Mieliöntiellä ja Harjutiellä on raskasta liikennettä. Teollisuuden toiminnat voivat aiheuttaa häiriöitä läheisten asuinkortteleiden asukkaille. Lahma-Trans Oy on rakentanut maavallin korttelin 72 tontin 1 puoleen väliin vähentääkseen toiminnastaan aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asuinkortteliin. Maanomistus Kaava-alue on osin yksityisessä, osin kunnan omistuksessa. Kunnan omistuksessa olevat maa-alueet. Yksityisessä omistuksessa olevat maa-alueet. 7

8 3.2 Suunnittelutilanne Asemakaava Alueella on voimassa neljä asemakaavaa. 1) Korttelin 71 tonttien 1 ja 2 sekä Rahtitien osalla on kunnanvaltuuston hyväksymä Valtatie 9:n asemakaava ja asemakaavan muutos, osa A joka on tullut voimaan Tonttien käyttötarkoitus on ympäristöhäiriötä iheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (TY-3). Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää, tai ilman pilaantumista. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20% käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike-, toimisto- ja näyttelytiloja 8

9 varten. Alueelle ei saa rakentaa asuntoja. Rakennusten ulkopuolella varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä vähintään 160 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontilla on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä. Tonteilla määräys 1 ap/ 100m2. Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus on 7,0 metriä. Tehokkuusluku on e=0,30. Lisäksi tontilla merkintä hule-2: Tonttia päällystettäessä on huolehdittava hulevesien hallitusta käsittelystä. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää painanteiden, altaiden ja säiliöiden avulla. 2) Harjutien tiealueen osalla on voimassa asemakaava joka on tullut voimaan ) Korttelin 72 tontin 1 osalla on Urjala Kirkonseutu rakennuskaava jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt ja joka on astunut voimaan Tontin 1 käyttötarkoitus on Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue (T). Rakennuspaikalle saa tehdä enintään kaksi asuntoa. Ulkovarastointi on suoritettava siististi. Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus on 10 m. Tonteilla määräys 1 ap/ 100m2. Tehokkuusluku on e=0,30. 4) Korttelin 72 tonttien 2-4 sekä korttelin 76 tonttien 1-4 sekä niihin liittyvien katu-, lähivirkistys- ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella on Kolkan alueen rakennuskaavan muutos ja laajennus jonka on hyväksynyt kunnanvaltuusto Korttelin 72 tonttien 2-4 käyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T). T-tonteilla tehokkuusluku on e=0,30. Korttelin 76 tonttien 1-4 käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO). Tonttien kerrosluvuksi on määritelty 1½ ja tehokkuusluku on e=0,1. Kolkanjoen varteen on sijoitettu lähivirkistysalue (VL). Alueelle saa sijoittaa teitä, ulkoilupolkuja, peli- ja leikkikenttiä sekä kunnallistekniikan vaatimia rakenteita ja laitteita. Sillan viereen joen pohjoispuolelle on sijoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Yleiskaava Alueella on voimassa Urjalan keskusta-alueen (Huhti-Laukeela) oikeusvaikutteinen osayleiskaava joka on tullut voimaan Alueella on voimassa Urjalan keskustaalueen (Huhti-Laukeela) oikeusvaikutteinen osayleiskaava joka on tullut voimaan Osayleiskaavassa korttelien nro 71 ja 72 alue on osoitettu teollisuusalueeksi (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuusalueen itäpuolelle on osoitettu virkistysalue (V) jonka kautta on merkitty kevyenliikenteen yhteystarve. Kortteli 76 on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Lisäksi Harjutietä ja Mieliöntietä mukaillen on merkitty maakunnallinen ulkoilureitti etelä- Urjalasta Tarpiajoen suuntaan. Alueella sijaitsee kulttuuriympäristön arvoalue (ka 16) joka on Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta. Alue sijaitsee Kolkanjoen yli johtavan sillan kohdalla ja joen pohjoispuoleisella rannalla. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on pohjavesialue. Harjutieltä on merkitty yt/kk- tieyhteys valtatie 9:lle joka on toteutunut nykyisen kaavan toteutumana Rahtitienä. 9

10 Maakuntakaava Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. Lisäksi on merkitty ulkoilureitti etelä- Urjalasta Tarpianjoen suuntaan. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä olemassa olevia tai kehitettäviä ohjeellisia polkuja/ tai latureittejä. Pohjakartta Kaavamuutosalueen pohjakartta on hyväksytty maanmittaushallituksessa ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Aloite ja suunnittelun tarve Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen aloitteesta. Alueella on tarvetta tarkistaa kaavaa olemassa olevan katuverkon ja tonttien osalta siten, että ne ovat tarkoituksen mukaisia ja rajata teollisuusalue pientaloalueesta viheralueella. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia: Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöt ja asukkaat Suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella sijaitsevat yritykset ja niiden työntekijät Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan maakuntamuseo Vattenfall Siirto Oy Kunnan hallintokunnat (tekninen lautakunta, rakennuslautakunta) Valkeakosken ympäristöpalvelut Pirkanmaan pelastuslaitos Vireilletulo Vireilletulosta on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa Kaavahankkeen vaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu Urjalan Sanomissa. Varsinaisen kaavatyön käynnistyessä järjestettiin neuvottelu, johon kutsuttiin mukaan alueen maanomistajat. Neuvottelussa käytiin läpi hankkeen taustoja ja tavoitteita sekä kuultiin maanomistajien tarpeista omistamilleen alueilleen. 10

11 järjestettiin toinen neuvottelu, jossa selvitettiin tarkemmin yrittäjien tarpeita ja kunnan tavoitteita maankäytön suhteen alueella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on pidetty nähtävänä alkaen, koko suunnittelutyön ajan, kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa, ja se on lähetetty tiedossa oleville osallisille. Osallisilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joko suullisesti tai kirjallisesti mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin palautetta Lahma-Trans Oy:ltä, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Pirkanmaan liitolta, Valkeakosken ympäristöpalveluilta, Urjalan kunnan rakennuslautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta ja sen huomioimisesta kaavoituksesta on kaavaselostuksen liitteenä. Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa järjestettiin työneuvottelu kunnan, kaavan laatijan, Lahma-Trans Oy:n ja TM-Teräs Oy:n kesken. Neuvottelussa käsiteltiin asemakaavaluonnoksen sisältöä. Asemakaavaluonnos valmistui Kunnanhallituksen hyväksymä asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden saamista varten kunnantalon teknisessä palvelukeskuksessa sekä kunnan internet-sivuilla. Nähtävänä olosta tiedotetaan Urjalan Sanomissa sekä ilmoitetaan kirjeitse osallisille. Tarvittaessa pyydetään lausuntoja asianomaisilta viranomaisilta. Osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta sen nähtävänäoloaikana suullisesti tai kirjallisesti. Saadun palautteen jälkeen kaavaluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset ja laaditaan kaavaehdotus, jonka kunnanhallitus käsittelee. Tämän jälkeen asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnanviraston teknisessä palvelukeskuksessa sekä kunnan internetsivuilla 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Nähtävänäoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävänäolosta julkaistaan sanomalehtikuulutus, ja lisäksi osallisille ilmoitetaan nähtävänäolosta kirjeitse. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet, ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Muistutuksen tehneille postitetaan kaavoittajan vastine. Kunnanvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Osallisilla on 30 päivän valitusoikeus kunnanvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muistutuksen tehneitä tiedotetaan hyväksymispäätöksestä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaavan tavoitteena on: Asemakaavoittaa ja muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että alueen katuverkko ja tontit ovat tarkoituksenmukaisia alueen nykyisten ja tulevien yritysten tarpeisiin. Erottaa Kolkan asuinalue teollisuusalueesta viheralueella. Liittää Ledigintien jatkona Kolkanjoen varressa oleva lähivirkistysalue kortteliin 76 AO-alueena. Muuttaa ET-alue lähivirkistysalueeksi ja osoittaa sille alue yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille.huomioida asemakaavoituksessa kulttuuriympäristön arvoalue (ka 16): Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt, Turuntien varren Myllypalsta. 11

12 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavaluonnos , ei mittakaavassa. 12

13 T-3- ja TY-5- korttelialueet Kortteli 71 tontti 1 ja korttelin 72 tontti 1 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-3). Korttelialueella tulee pyrkiä minimoimaan toiminnan ympäristölleen aiheuttavaa melua, tärinää, hajuhaittoja ja ilman pilaantumista. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike-, toimisto- ja näyttelytiloja varten. Korttelin 72 tontit 2, 3, 4 ja 5 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-5). Korttelialueille ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää tai ilman pilaantumista. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20% käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike-, toimisto- ja näyttelytiloja varten. Kaavamääräys perustuu alueelle laadittuun yleiskaavaan. Korttelin 72 pohjoisosan tonttijakoa ja korttelin 71 tonttijakoa on muutettu vastaamaan alueen kiinteistöjakoa. Kortteliin 72 tontille 1 on sallittua sijoittaa raskaan liikenteen polttoaineen jakelupiste. Korttelin 72 keskiosassa, tontin 2, 3 ja 4 alueella, on tonttijakoa muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi poistamalla kaavasta toteutumaton katualue ja muuttamalla tonttijakoa. T-3- ja TY-5-korttelialueille ei ole sallittua rakentaa asuntoja. Kaikilla teollisuustonteilla on rakennusoikeus määrätty tehokkuusluvulla e=0,30. Rakennusoikeutta on tonteilla seuraavasti: Kortteli Tontti Tontin pinta-ala Rakennusoikeus KLTY-korttelialue Korttelin 71 tontti 2 on osoitettu liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen korttelialueeksi. Tontti on rakentamaton, eikä tulevasta toiminnasta/toimijasta ole tietoa. Kaavamääräyksellä luodaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet eri tyyppisille toimijoille. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää tai ilman pilaantumista. Alueelle ei saa rakentaa asuntoja. Rakennusoikeus on määritetty kerrosalaneliömetreinä 1200 kem². Tontin itäosaan on varattu alue pysäköintiä varten. Tontin pinta-ala on 5508 m². AO-korttelialueet Kortteliin 72 on osoitettu erillispientalojen korttelialue (AO), tontti 6. Tontilla sijaitsee omakotitalo. Kortteli 76 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tonttijakoa on muutettu siten, että ne vastaavat toteutunutta tilannetta ja kiinteistöjakoa sekä ovat tarkoituksenmukaisia muodoltaan ja kooltaan. Suurin sallittu kerrosluku on I u2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 13

14 Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,10. Rakennusoikeutta on tonteilla seuraavasti: Kortteli Tontti Tontin pinta-ala Rakennusoikeus Tontille 2 on osoitettu vesijohtoa ja viemäriverkkoa varten varattu alueen osa. Muut alueet ja kaavamääräykset Korttelin 72 pohjoispuolelle on varattu metriä leveä maa- ja metsätalousalue (M). Alueen laajuus ja muoto noudattavat Vanhajärven suoalueen reunaa. Alue perustuu yleiskaavaan ja on osa Vanhajärven avointa maisemaa. Korttelin 72 itäpuolelle on varattu 19 metriä leveä lähivirkistysalue (VL) suojaamaan asuinaluetta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen toiminnoista mahdollisesti aiheutuvilta haittavaikutuksilta. Alue perustuu yleiskaavaan. Korttelia 76 on järjestetty uudelleen siten, että kaavasta on poistettu toteutumaton ja tarpeeton Ledigintien kääntöpaikka ja lähivirkistysalue. Kolkanjoen rantaan on muodostettu lähivirkistysalue (VL). Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia varten on osoitettu alueet lähivirkistysalueelle. Rahtitietä on jatkettu Harjutien itäpuolelle korttelin 72 tonteille 1, 2, 3 ja 4. Harjutien ja Rahtitien sekä Harjutien, Mieliöntien ja Ledigintien risteysalueille on osoitettu katualueen rajan osat, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Tonttien Harjutien, Rahtitien, Ledigintien ja Mieliöntien puoleisille reunoille on varattu istutettavat alueen osat ja teollisuustonttien reunoille on merkitty lisäksi alueet, joille tulee istuttaa puu- tai pensasrivit. Määräys istutettavista puu-/pensasriveistä koskee ensisijaisesti uusia teollisuustontteja, mutta niitä suositellaan kaikille tonteille siistin ja edustavan katunäkymän muodostamiseksi. Kunta voi tarvittaessa velvoittaa istutuksien toteuttamiseen, mikäli toimijan todetaan laiminlyövän tonttinsa pitämisen siistissä kunnossa (MRL 167, Urjalan kunnan rakennusjärjestys 3.3.). Autopaikkoja tulee koko kaava-alueella varata seuraavasti: 1 autopaikka kutakin työntekijää kohti 1 autopaikka liikerakennusten ja myymälätilojen 40 kerrosalaneliömetriä kohti 2 autopaikkaa asuntoa kohti Korttelin 72 tonteille 1, 2 ja 4 on määritetty pysäköintialueet Rahtitien läheisyyteen ja siten, että pysäköintialueet sijaitsevat tonttien asuinkortteleiden puoleisilla alueilla suojaten asumista teollisuuskortteleiden toiminnoilta. Julkisivun enimmäiskorkeudeksi on määrätty: korttelissa 71 12,0 m korttelin 72 tontilla 1 15,0 m korttelin 72 tonteilla 2, 3, 4 ja 5 8,0 m. Korttelissa 71 on huomioitu läheinen pohjavesialue määräämällä, että tonttia päällystettäessä on huolehdittava hulevesien hallitusta käsittelystä (hule-2). Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää painanteiden, altaiden tai säiliöiden avulla. 14

15 5.2 Kaavan vaikutukset Rakentamisen määrä Asemakaavan muutos mahdollistaa alueella toimivien yritysten toiminnan ja ottaa huomioon niiden laajenemis- ja kehittämistarpeet. Asemakaavan muutos parantaa rakentamattomien teollisuustonttien käytettävyyttä. Uusi katualue Harjutien jatkeena mahdollistaa kulkuyhteyden korttelin 72 itäosiin ilman, että liikennettä täytyy ohjata asuinalueen kautta Lanatietä pitkin. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen kaavamääräyksissä on huomioitu sijainti taajama-alueella asuinalueen läheisyydessä. Ajanmukaiset kaavamääräykset huomioivat mahdolliset vaikutukset ympäristöön voimassa olevaa asemakaavaa paremmin. Läheinen asuinalue on huomioitu myös määrittämällä teollisuus- ja asuinkortteleiden väliin lähivirkistysalue. Etäisyyttä teollisuus ja asuinrakennusten väliin muodostuu vähintään 39 metriä lukuun ottamatta korttelin 72 tonttia 6, jolla sijaitsee omakotitalo aivan teollisuusrakennuksen naapurina. Lisäksi teollisuus- ja varastotonttien pysäköintialueet on sijoitettu asuinkortteleiden puolelle, jolloin varsinaiset toiminnat sijoittuvat kauemmaksi asumisesta. Korttelissa 76 asemakaavan muutos parantaa tonttien rakennettavuutta, huomioi toteutuneen tilanteen, uuden tielinjauksen ja kunnallistekniikan. Lähivirkistysalueen sijoittaminen lähelle Kolkanjoen rantaa Mieliöntien varteen parantaa sen käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Lähivirkistyalueen ja ET-alueen sijoittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle paikalle mahdollistavat alueen säilymisen avoimena ja rakentamattomana. Maa- ja metsätalousalueen sijoittaminen Vanhajärven suoalueen reunaan mahdollistaa Vanhajärven maiseman säilymisen yhtenäisenä ja avoimena. Istutettavat alueet ja määräys puu-/pensasrivin istuttamisesta Harjutien varteen luovat alueelle yhtenäistä edustavaa ilmettä. 15

16 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 16

17 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava ja asemakaavan muutos ovat saaneet lainvoiman. Määräys istutettavista puu-/pensasriveistä koskee ensisijaisesti uusia teollisuustontteja, mutta niitä suositellaan kaikille tonteille siistin ja edustavan katunäkymän muodostamiseksi. Kunta voi tarvittaessa velvoittaa istutuksien toteuttamiseen, mikäli toimijan todetaan laiminlyövän tonttinsa pitämisen siistissä kunnossa (MRL 167, Urjalan kunnan rakennusjärjestys 3.3.). Nokialla Helena Väisänen Arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 17

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158

Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158 Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158 Ehdotus 3.5.2011, tarkistukset 18.8.2011 KValt 27.9.2011 70, HAO 11.12.2012 Voimaan kuulutuksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, RUOTSINKYLÄ ja LAHELA muodostettavat korttelit 2234-2236 sekä katu-, virkistys- ja vesialuetta STENBACKA asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3385 Asemakaava-alueelle

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot