Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa

2 1. KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) ylläpitää Keski-Uudenmaan kristillistä koulua (myöhemmin koulu) sekä kristillisiä päiväkoteja (myöhemmin päiväkoti). Koulusta ja päiväkodeista käytetään yhteistä nimitystä toimintayksiköt. Yhdistyksen hallituksesta käytetään nimitystä hallitus. Lain valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta /634 4 edellyttää, että koululla on johtosääntö. Siitä päättää yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus. Johtosäännössä määrätään tarkemmin koulutuksen järjestämisen yleisistä perusteista, hallinnosta, toimielinten ja henkilöstön toimivallasta ja tehtävistä sekä muista asioista. Johtosääntö pidetään yleisesti nähtävänä yhdistyksen toimintayksiköissä ja se merkitään yhdistyksen työntekijöiden työsopimusten liitteeksi Johtosäännön soveltamisala Johtosääntö kattaa sekä koulun että päiväkotien toiminnan, mikäli jonkin asian kohdalla ei toisin mainita Toimintayksiköiden nimet ja sijaintikunnat 1.3. Hallinto Koulu toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Päiväkoti Sinapinsiemen toimii Keravalla osoitteessa Kuparisepänkatu 6, KERAVA. Päiväkoti Petra toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Yhdistys voi perustaa myös muita toimipisteitä. Toimintayksiköiden opetus- ja toimintakielenä on suomi. Yhdistyksen hallinto koostuu ylimpänä päättävänä elimenä yhdistyksen kokouksesta, yhdistyksen hallituksesta sekä toimintayksiköiden yhteisestä tai erillisistä johtokunnista. Lisäksi hallinnollisia tehtäviä on koulun rehtorilla, apulaistai vararehtorilla ja opettajilla sekä päiväkodin johtajalla. Rehtori ja päiväkodin johtaja toimivat työnantajan edustajina. Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen sääntöjen mukaan valitsemat edustajat. Hallitus päättää yhden tai useamman johtokunnan perustamisesta ja valitsee johtokunnan jäsenet Henkilökunnan valinnat Kaikkiin toistaiseksi voimassa oleviin (vakinaisiin) työsuhteisiin sekä yli vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin otettavat työntekijät valitsee hallitus. Rehtorin, vararehtorin ja opetushenkilökunnan sekä päiväkodin johtajan ja kasvatushenkilökunnan valitsemisesta tehtävään tekee esityksen asianomainen johtokunta. Muun henkilökunnan ja enintään vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen tulevan henkilöstön valitsee johtokunta rehtorin tai päiväkodin johtajan esityksestä yhdistyksen talousarvion puitteissa. Lyhyisiin ja äkillisiin sijaisuuksiin henkilökunnan valitsee rehtori tai päiväkodin johtaja tai heidän määräämänsä yhdistyksen työntekijä. Henkilökunnan tulee täyttää lainsäädännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Opetus- ja kasvatustehtäviin valittavan henkilökunnan edellytetään lisäksi suorittavan johtokunnan nimeämä kristillisen kasvatuksen perehdyttämiskoulutus.

3 Yhdistyksen vapaina olevat vakinaiset ja yli vuoden kestävät määräaikaiset tehtävät ilmoitetaan julkisesti haettaviksi. Pääsääntöisesti avoin tehtävä ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustaululla, internetsivuilla ja työvoimaviranomaisen internetsivuilla. Hakemismenettelystä päättää johtokunta tai sen valtuuttamana rehtori tai päiväkodin johtaja. Hakuaika päättyy ilmoituksen mukaisena määräaikana kello 16. Tehtävään voidaan valita sitä hakenut kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai muu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai määräaikaisesti muu soveltuva henkilö, mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole ollut. Tehtävää hakeneen henkilön on tarvittaessa ja siihen valitun henkilön on pyydettäessä esitettävä selvitys kelpoisuudestaan ja työkykyisyydestään (lääkärintodistus). Valinnassa voidaan tarvittaessa ottaa tehtävää hakeneita henkilöitä varasijoille. Haettaessa henkilöä alle vuoden kestävään määräaikaiseen tehtävään edellä mainittua käytäntöä noudatetaan soveltuvin osin. Tehtävään valittavan on ennen toimen vastaanottamista esitettävä itseään koskeva rikosrekisteriote sen mukaan kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 säätää. Työsuhteen ehdot kirjataan työsopimukseen. Työsopimussuhde alkaa, kun tehtävään valitseva taho antaa päätöksen valitulle henkilölle tiedoksi. Työsuhde alkaa työn aloittamisesta, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 2. YHDISTYKSEN HALLINNON TOIMIVALTASUHTEET JA TEHTÄVÄT 2.1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka tehtävänä on turvata koulun toiminnan taloudelliset ja yhdistyksen tarkoitukseen liittyvät edellytykset. Hallitus käyttää päätösvaltaansa seuraavissa asioissa. Hallitus 1. päättää yhdistyksen toimintastrategiasta, 2. valmistelee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion, 3. päättää merkittävistä sopimuksista Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja muiden kuntien sekä viranomaisten kanssa, 4. päättää kiinteistöjen hoidosta ja käytöstä, 5. valmistelee lainojen ottamisen ja niiden vakuudet, 6. päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä uudelleen järjestämisestä johtokunnan/tien esityksen pohjalta, 7. päättää toimenhaltijan toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan palkkauksesta sekä kokemuslisien, vuosisidonnaisten lisien, määrävuosikorotuksien ja henkilökohtaisten palkanosien myöntämisestä, 8. päättää muuta kuin opetustyötä suorittavan toimenhaltijan ja tehtävien hoitamisesta pidättämisestä, 9. myöntää vapautuksen tehtävien hoidosta työnantajan edustajille, 10. päättää työnantajan edustajien vuosilomasta, 11.päättää koulun ylläpitämisen edellyttämien lakisääteisten tehtävien järjestämisestä 12. hyväksyy johtosäännön sekä 13.päättää niistä toimintayksiköiden hallintoon ja johtamiseen liittyvistä asioista, jotka se ottaa päätettäväkseen tai jotka eivät kuulu muun hallintoelimen päätösvaltaan.

4 2.2. Johtoryhmä 2.3. Johtokunta Yhdistyksen johtoryhmän nimeää hallitus. Johtoryhmään voivat kuulua hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, johtokunnan puheenjohtaja(t), rehtori, apulais- tai vararehtori ja päiväkodin johtaja sekä muut hallituksen valitsemat henkilöt. Johtoryhmä valmistelee hallituksen ja johtokunnan käsiteltäväksi tulevia asioita. Hallitus päättää, mitä johtokuntia yhdistyksessä on ja päättää niiden jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Johtokunnan kaikkien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi mukailee koulun lukuvuotta siten, että uusi toimikausi alkaa 1.8. ja päättyy Hallitus valitsee johtokunnan jäsenet parillisina vuosina kevätkokouksen jälkeisessä hallituksen varsinaisessa kokouksessa. Hallitus täydentää johtokuntaa, mikäli sen jäsenmäärä laskee kesken toimikauden alle viiteen jäseneen. Johtokuntaan valitaan viidestä kahdeksaan jäsentä. Hallitus päättää johtokunnan jäsenmäärän. Johtokunnan jäsenten valinnassa hallitus voi kuulla opettajakuntaa, muuta henkilökuntaa, oppilaiden ja päiväkodin lasten vanhempia sekä yhdistyksen kokouksen ohjausta. Koulun johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi opettaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja sekä ala- että yläkoulusta. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä koulun rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö. Päiväkodin johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi kasvattaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä päiväkodin johtaja. Mikäli yhdistyksessä on vain yksi yhteinen johtokunta, johtokunnan valinnassa huomioidaan edellä mainitut periaatteet soveltuvin osin. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko johtokunnan toimikaudeksi. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava jäsenille viikkoa ennen kokousta ja siinä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kokouksen esityslista. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan järjestelyasioita lukuun ottamatta esittelystä. Johtokunnan esittelijänä toimii rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö tai päiväkodin johtaja. Esittelijän ollessa estyneenä toimii esittelijänä puheenjohtaja tai

5 puheenjohtajan määräämä työntekijä tai johtokunnan jäsen. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii esittelijä, jollei johtokunta toisin päätä. Johtokunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Johtokunnan kokouksista pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen aika ja paikka, osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Jos johtokunnan tekemään päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla, on pöytäkirjaan merkittävä myös tehdyt ehdotukset ja toimitetut äänestykset sekä valitusosoitus. Pöytäkirjan laatii esittelijä tai johtokunnan valitsema muu sihteeri. Sen allekirjoittavat puheenjohtaja, pöytäkirjan laatija sekä yksi kokouksen valitsema johtokunnan jäsen. Johtokunnan pöytäkirja on vanhempien ja yhdistyksen jäsenten nähtävillä rehtorin/ päiväkodin johtajan tiloissa. Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa. Johtokunta vastaa koulun opetussuunnitelman edellyttämän koulutuksen järjestämisestä. Johtokunta suunnittelee koulun ja päiväkodin vanhemmille, työntekijöille sekä muille yhdistyksen toimintaan osallistuville säännöllistä (vanhempain)koulutusta, jossa perehdytään koulun antaman kasvatuksen perusteisiin. Koulutuksen tehtävänä on perehdyttää vanhemmat kristillisen kasvatuksen periaatteisiin ja saada vanhemmat tukemaan koulun kasvatustavoitteita. Oppilaspaikan/päivähoitopaikan hakemisen yhteydessä vanhemmat sitoutuvat koulutukseen. Koulutuksen ajankohdasta päätetään koulun lukuvuoden työsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja päätetyistä ajankohdista tiedotetaan päiväkoteja. Koulutukseen osallistuminen kuuluu myös opettajien ja kasvattajien täydennyskoulutukseen. Johtokunnan perustehtävä on koulun ja päiväkodin kasvatus- ja opetustyön johtaminen. Johtokunnan tehtävänä on lisäksi edustaa palvelujen käyttäjäkuntaa eli oppilaita tai päiväkotilapsia ja näiden huoltajia sekä tuoda toimintayksiköiden toimintaan kotien, huoltajien ja koulua ympäröivän muun yhteiskunnan näkemykset ja tuki. Johtokunnan tulee 1. määritellä toimintayksikön toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä valvoa niiden toteutumista, 2. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelma, 3. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelmaan perustuva työsuunnitelma sekä tehdä tarvittaessa ehdotukset muiksi suunnitelmiksi, 4. valvoa, että toimintayksiköllä on tarpeelliset rakennukset, kalusto, opetusvälineet ja kirjasto sekä että toimintayksikön aluetta hoidetaan huolellisesti, 5. tehdä hallitukselle esitys henkilöstövalinnoista, 6. valita ja erottaa koulun oppilaat tai lapset hoitosuhteeseen päiväkotiin, 7. päättää koulun lukuvuoden työ- ja loma-ajoista tai päättää päiväkodin aukioloajoista kalenterivuoden ja vuorokauden aikana 8. päättää oppilaan vapauttamisesta kielen opiskelusta 9. valvoa työrauhan ylläpitämistä ja vahvistaa järjestyssäännöt 10. vahvistaa tarvittaessa koulun oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 11. valvoa ruokailun ja muun oppilashuollon järjestämistä 12. huolehtia sen tehtäväksi annettujen päätösten täytäntöön panosta 13. vastata henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien koulutuksesta 14.myöntää vapautus työntekijälle tehtävien hoidosta, jos vapautusta anotaan lukuvuodessa seitsemää vuorokautta pidemmäksi ajaksi

6 2.4. Vanhempainneuvosto 15.valvoa työyhteisön jäsenten oikeusturvaa ja ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien ilmaantuessa 16. valvoa toimintayksikön talousarvion toteutumista 17.huolehtia toimintayksikön toimintaa edistävien avustuksien hakemisesta sekä 18.suorittaa muut tehtävät, jotka sille lain, asetuksen tai asian laadun mukaan kuuluvat. 19.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli10 koulun työpäivää. Yhdistys tukee ja kannustaa jäseniään vapaaehtois- ja talkootoimintaan. Yhdistys hankkii sitä varten tarvittavan vakuutuksen. Yhdistyksellä tai sen toimintayksiköillä voi olla vapaaehtoistoimintana vanhempainneuvosto. Vanhempainneuvostoja voi olla useita ja eri tarkoituksiin. Johtokunta koordinoi vanhempainneuvoston tai neuvostojen toimintaa. Vanhempainneuvoston tehtävänä on 1. toimia vanhempien keskustelukanavana kodin ja toimintayksikön välillä 2. organisoida toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä 3. käynnistää ja organisoida varainkeräyskampanjoita, joilla mahdollistetaan sellaisia oppilaiden koulutyötä helpottavia hankintoja, joita ei muutoin ole mahdollista toteuttaa 4. järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden kesken 5. edistää yleensäkin kodin ja toimintayksikön välistä yhteistoimintaa Vanhempainneuvoston tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen sääntöjä, hallituksen päätöksiä ja johtokunnan ohjausta sekä toimia muutoinkin yhdistyksen arvomaailman ja hyvien tapojen mukaisesti. 3. KOULUN HENKILÖKUNTA 3.1. Rehtori Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Rehtorin tulee osaltaan pyrkiä saavuttamaan peruskoulua korvaavalle koululle säädetyt tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen yhdessä apulaisrehtorin ja muun opettajakunnan kanssa sekä suorittaa opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi rehtorin tehtäviin kuuluu 1. valmistella koulun johtokunnan ja opettajakunnan kokouksissa käsiteltäviä asioita 2. päättää koulukohtaisista hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan opettajia ja muuta henkilökuntaa 3. määrätä tarvittaessa luokanvalvojat ja oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan 4. toimia toimistosihteerin esimiehenä 5. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi lukuvuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta

7 6. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 7. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 8. määrätä opettajantoimen haltija hoitamaan oman toimensa ohella sairaana olevan opettajan tehtäviä korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 9. päättää opettajakuntaa kuultuaan opettajien keskinäisestä työnjaosta ja koulun työjärjestyksestä 10.vapauttaa oppilas jonkin aineen opiskelusta, jos osallistuminen opiskeluun tuottaa oppilaalle sairauden tai vamman vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia 11.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli kolme ja enintään 10 koulun työpäivää 12.päättää opettajia kuultuaan harjoittelijan ja kouluavustajan ottamisesta kouluun 13.ottaa sivutoiminen tuntiopettaja johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14.päättää muuta kuin opetustehtäviä suorittavan toimenhaltijan vuosilomasta 15.myöntää koulukiinteistön muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 16. päättää oppilaan valinnaisaineen vaihtamisesta 17.päättää toimitilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön sekä noudatettavista periaatteista ja maksuista hallituksen linjausten mukaisesti 18.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 3.2. Apulaisrehtori 3.3. Opettajakunta 3.4. Opettajat Apulaisrehtorin valitsee yhdistyksen hallitus opettajakuntaa kuultuaan. Apulaisrehtorin tehtävänä on avustaa rehtoria koulun johtamisessa, suorittaa johtokunnan hänen hoidettavakseen määräämät tehtävät sekä toimia tarvittaessa rehtorin sijaisena. Opettajakunnan muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opettajat ja tuntiopettajat. Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä sekä osallistua työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. Opettajakunta päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä. Opettajakunnan tehtävänä on esittää koulun rehtorille ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa koululle osoitettujen määrärahojen käytöstä. Opettajakunta valmistelee yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa koulun työsuunnitelman ja järjestyssäännöt. Opettajat toteuttavat koulun opetussuunnitelmaa ja vuosittaista työsuunnitelmaa. Opettajan tulee lisäksi 1. pyrkiä saavuttamaan peruskoulun korvaavalle koululle asetetut tavoitteet yhteistyössä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa

8 3.5. Muu henkilökunta 2. kohdella oppilaita ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä työssään 3. antaa oman luokkansa oppilaille hyväksyttävästä syystä lupa enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta 4. huolehtia mahdollisuuksien mukaan koulun toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada, kuitenkin enintään kolmena työpäivänä kerrallaan 5. ottaa osaa koulun rehtorin ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin 6. hoitaa työsuunnitelman edellyttämät tehtävät 7. hoitaa välitunti- ja muut valvontatehtävät 8. antaa mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi opettaja on velvollinen myös osallistumaan koulutyön kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Muita kuin opetustehtäviä suorittavien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää koulun tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti rehtorille toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 4. PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA Päiväkodin henkilökunnan muodostavat päiväkodin johtaja (lastentarhanopettaja), muut kasvattajat sekä päiväkotiapulainen aina hallituksen perustamien toimien mukaisesti. Henkilökunnan tehtävänä on esittää päiväkodin johtajalle ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa päiväkodille osoitettujen määrärahojen käytöstä. Henkilökunta laatii varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman yhdessä päiväkodin johtajan kanssa Päiväkodin johtaja Päiväkodin johtajan tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa päiväkodin kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja kasvatustehtävät. Päiväkodin johtajan tulee seurata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleistä kehitystä. Hänen tulee myös osallistua päiväkodin kehittämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu: 1. valmistella päiväkodin johtokunnan ja työyhteisön kokouksissa käsiteltävät asiat 2. vastata päivittäin toimintaperiaatteiden mukaisen kristillisen kasvatuksen antamisesta 3. huolehtia lasten päivittäisestä hyvinvoinnista sekä perushoidon ylläpidosta ja valvonnasta 4. laatia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa päiväkodin kasvatusja toimintasuunnitelmat 5. päättää päiväkodin hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan muuta henkilökuntaa

9 6. päättää henkilökunnan vuosilomista 7. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi vuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta 8. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 9. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 10.määrätä päiväkotiapulainen toimimaan lastenhoitajan sijaisena omien päivittäisten tehtäviensä ohella ryhmässä olevan kasvattajan ollessa sairaana korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 11.päättää työyhteisöä kuultuaan kasvattajien keskinäisestä työnjaosta ja päiväkodin työjärjestyksestä 12.päättää muuta henkilökuntaa kuultuaan harjoittelijan ja avustajan ottamisesta ryhmään 13.ottaa määräaikainen sijainen johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14. ohjata päiväkodin henkilökuntaa tehtäviensä suorittamisessa 15.huolehtia hoitokorvausten perimisestä ja tilittämisestä, ellei sitä ole toisin määrätty 16.myöntää päiväkodin toimitilan muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 17.huolehtia asiakirjojen säilyttämisestä ja tarpeellisten tilastojen pitämisestä 18.tehdä hallituksen hyväksymät yhteistyösopimukset kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa 19.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 4.2. Kasvattajat Kasvattajien tehtävänä on toteuttaa päiväkodin ja/tai kaupungin varhaiskasvatusja/tai esiopetussuunnitelmaa häntä koskevilta osin sekä päiväkodin toimintasuunnitelmaa. Kasvattajan tulee lisäksi 1. antaa kristillistä kasvatusta 2. huolehtia hänen vastuulleen annetun lapsiryhmän hoidosta ja kasvatuksesta 3. kohdella lapsia ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä tehtävissään 4. seurata päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yleistä kehitystä 5. osallistua yhdessä johtajan kanssa toiminnan suunnitteluun ja yhteistoiminnan järjestämiseen päiväkodin ja lasten huoltajien kesken 6. suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka päiväkodin johtaja hänelle määrää 7. huolehtia mahdollisuuksien mukaan toisen päiväkodin henkilökuntaan kuuluvan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi hoitaa tehtäviään. 8. ottaa osaa päiväkodin johtajan ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin. Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi kasvattajat ovat velvollisia myös osallistumaan päivähoidon kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.

10 4.3. Muu henkilökunta Muiden kuin kasvatustehtävässä olevien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää päiväkodin tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti päiväkodin johtajalle toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 5. KOULUUN HAKEMINEN JA OPPILASVALINNAN KRITEERIT Hakuaika on yleensä tammi-helmikuussa. Hakeminen suoritetaan koulusta tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Tarvittaessa oppilaan tulee osallistua koulukypsyystestaukseen ja tutkimuksiin tai johtokunnan tulee muuten saada riittävä tieto oppilaan koulukypsyydestä. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan aikaisemmasta koulunkäynnistä tai päiväkodista. Johtokunta voi tehdä päätöksen, että jollekin vuosiluokalle ei enää oteta oppilaita. Huoltajien tulee hyväksyä koulun opetuksen perusteet, tavoitteet ja opetussuunnitelma. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on myös, että tuleva oppilas ja huoltajat hyväksyvät kristillisen arvomaailman. Valintatilanteessa annetaan etusija niille oppilaille, joilla on ennestään koulussa sisaruksia. Etusijalla ovat myös yhdistyksen ylläpitämästä päiväkodista ja esikoulusta siirtyvät oppilaat. Muiden hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli heitä on enemmän kuin oppilaspaikkoja. Huoltajan tulee vahvistaa saatu oppilaspaikka annettuun päivämäärään mennessä. 6. PÄIVÄKOTIIN HAKEMINEN JA HOITOSUHTEESEEN HYVÄKSYNTÄ Haku päiväkotiin on jatkuva. Esiopetukseen haku on helmi-maaliskuussa. Hakeminen suoritetaan päiväkodista tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Ennen lasten valintaa päiväkoti järjestää haastattelun lapsille ja huoltajille. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa lapsen aikaisemmasta hoidosta ja mahdollisista päiväkodeista. Huoltajien tulee hyväksyä päiväkodin kasvatusperiaatteet, toiminnan perusteet ja tavoitteet. Hoitosopimuksen tekemisen edellytyksenä on myös, että huoltajille kerrotaan päiväkodissa noudatettavat, kristilliseen arvopohjaan perustuvat toimintakäytännöt. (Päiväkodin) johtokunta valitsee lapset päiväkotiin. Valintatilanteessa annetaan etusija niille lapsille, joilla on päiväkodissa tai koulussa ennestään sisaruksia. Ulkopuolelle jäävät valitaan hakemuksissa olevien palautuspäivämäärien mukaisesti. Hoitopaikka voidaan myöntää vain 3 vuotta täyttäneelle lapselle. Jos päiväkodissa on vapaita paikkoja, alle 3-vuotiaiden lasten valinnoista päättää johtokunta tapauskohtaisesti. Huoltajan tulee vahvistaa saatu hoitopaikka annettuun päivämäärään mennessä.

Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ. Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen hallitus

Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ. Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen hallitus Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen hallitus Hyväksytty 27.10.2008 1. KERAVAN KRISTILLISEN KOULUN JA

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (1) HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys- Understödsföreningen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi.

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 1(1) LTKY:n retkeilykerho Ulvovan Suden säännöt: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu 1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 2 Kerhon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 20.12.2004 53 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: Valtuusto 27.8.2007 41 Voimaantulo: 1.1.2008 Muutos: Valtuusto 19.5.2008 32 Voimaantulo: 1.6.2008

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

S ä ä n n ö t ( 19.5.2015)

S ä ä n n ö t ( 19.5.2015) - 1 - Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry. S ä ä n n ö t ( 19.5.2015) 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot