Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa

2 1. KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) ylläpitää Keski-Uudenmaan kristillistä koulua (myöhemmin koulu) sekä kristillisiä päiväkoteja (myöhemmin päiväkoti). Koulusta ja päiväkodeista käytetään yhteistä nimitystä toimintayksiköt. Yhdistyksen hallituksesta käytetään nimitystä hallitus. Lain valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta /634 4 edellyttää, että koululla on johtosääntö. Siitä päättää yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus. Johtosäännössä määrätään tarkemmin koulutuksen järjestämisen yleisistä perusteista, hallinnosta, toimielinten ja henkilöstön toimivallasta ja tehtävistä sekä muista asioista. Johtosääntö pidetään yleisesti nähtävänä yhdistyksen toimintayksiköissä ja se merkitään yhdistyksen työntekijöiden työsopimusten liitteeksi Johtosäännön soveltamisala Johtosääntö kattaa sekä koulun että päiväkotien toiminnan, mikäli jonkin asian kohdalla ei toisin mainita Toimintayksiköiden nimet ja sijaintikunnat 1.3. Hallinto Koulu toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Päiväkoti Sinapinsiemen toimii Keravalla osoitteessa Kuparisepänkatu 6, KERAVA. Päiväkoti Petra toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Yhdistys voi perustaa myös muita toimipisteitä. Toimintayksiköiden opetus- ja toimintakielenä on suomi. Yhdistyksen hallinto koostuu ylimpänä päättävänä elimenä yhdistyksen kokouksesta, yhdistyksen hallituksesta sekä toimintayksiköiden yhteisestä tai erillisistä johtokunnista. Lisäksi hallinnollisia tehtäviä on koulun rehtorilla, apulaistai vararehtorilla ja opettajilla sekä päiväkodin johtajalla. Rehtori ja päiväkodin johtaja toimivat työnantajan edustajina. Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen sääntöjen mukaan valitsemat edustajat. Hallitus päättää yhden tai useamman johtokunnan perustamisesta ja valitsee johtokunnan jäsenet Henkilökunnan valinnat Kaikkiin toistaiseksi voimassa oleviin (vakinaisiin) työsuhteisiin sekä yli vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin otettavat työntekijät valitsee hallitus. Rehtorin, vararehtorin ja opetushenkilökunnan sekä päiväkodin johtajan ja kasvatushenkilökunnan valitsemisesta tehtävään tekee esityksen asianomainen johtokunta. Muun henkilökunnan ja enintään vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen tulevan henkilöstön valitsee johtokunta rehtorin tai päiväkodin johtajan esityksestä yhdistyksen talousarvion puitteissa. Lyhyisiin ja äkillisiin sijaisuuksiin henkilökunnan valitsee rehtori tai päiväkodin johtaja tai heidän määräämänsä yhdistyksen työntekijä. Henkilökunnan tulee täyttää lainsäädännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Opetus- ja kasvatustehtäviin valittavan henkilökunnan edellytetään lisäksi suorittavan johtokunnan nimeämä kristillisen kasvatuksen perehdyttämiskoulutus.

3 Yhdistyksen vapaina olevat vakinaiset ja yli vuoden kestävät määräaikaiset tehtävät ilmoitetaan julkisesti haettaviksi. Pääsääntöisesti avoin tehtävä ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustaululla, internetsivuilla ja työvoimaviranomaisen internetsivuilla. Hakemismenettelystä päättää johtokunta tai sen valtuuttamana rehtori tai päiväkodin johtaja. Hakuaika päättyy ilmoituksen mukaisena määräaikana kello 16. Tehtävään voidaan valita sitä hakenut kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai muu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai määräaikaisesti muu soveltuva henkilö, mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole ollut. Tehtävää hakeneen henkilön on tarvittaessa ja siihen valitun henkilön on pyydettäessä esitettävä selvitys kelpoisuudestaan ja työkykyisyydestään (lääkärintodistus). Valinnassa voidaan tarvittaessa ottaa tehtävää hakeneita henkilöitä varasijoille. Haettaessa henkilöä alle vuoden kestävään määräaikaiseen tehtävään edellä mainittua käytäntöä noudatetaan soveltuvin osin. Tehtävään valittavan on ennen toimen vastaanottamista esitettävä itseään koskeva rikosrekisteriote sen mukaan kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 säätää. Työsuhteen ehdot kirjataan työsopimukseen. Työsopimussuhde alkaa, kun tehtävään valitseva taho antaa päätöksen valitulle henkilölle tiedoksi. Työsuhde alkaa työn aloittamisesta, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 2. YHDISTYKSEN HALLINNON TOIMIVALTASUHTEET JA TEHTÄVÄT 2.1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka tehtävänä on turvata koulun toiminnan taloudelliset ja yhdistyksen tarkoitukseen liittyvät edellytykset. Hallitus käyttää päätösvaltaansa seuraavissa asioissa. Hallitus 1. päättää yhdistyksen toimintastrategiasta, 2. valmistelee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion, 3. päättää merkittävistä sopimuksista Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja muiden kuntien sekä viranomaisten kanssa, 4. päättää kiinteistöjen hoidosta ja käytöstä, 5. valmistelee lainojen ottamisen ja niiden vakuudet, 6. päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä uudelleen järjestämisestä johtokunnan/tien esityksen pohjalta, 7. päättää toimenhaltijan toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan palkkauksesta sekä kokemuslisien, vuosisidonnaisten lisien, määrävuosikorotuksien ja henkilökohtaisten palkanosien myöntämisestä, 8. päättää muuta kuin opetustyötä suorittavan toimenhaltijan ja tehtävien hoitamisesta pidättämisestä, 9. myöntää vapautuksen tehtävien hoidosta työnantajan edustajille, 10. päättää työnantajan edustajien vuosilomasta, 11.päättää koulun ylläpitämisen edellyttämien lakisääteisten tehtävien järjestämisestä 12. hyväksyy johtosäännön sekä 13.päättää niistä toimintayksiköiden hallintoon ja johtamiseen liittyvistä asioista, jotka se ottaa päätettäväkseen tai jotka eivät kuulu muun hallintoelimen päätösvaltaan.

4 2.2. Johtoryhmä 2.3. Johtokunta Yhdistyksen johtoryhmän nimeää hallitus. Johtoryhmään voivat kuulua hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, johtokunnan puheenjohtaja(t), rehtori, apulais- tai vararehtori ja päiväkodin johtaja sekä muut hallituksen valitsemat henkilöt. Johtoryhmä valmistelee hallituksen ja johtokunnan käsiteltäväksi tulevia asioita. Hallitus päättää, mitä johtokuntia yhdistyksessä on ja päättää niiden jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Johtokunnan kaikkien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi mukailee koulun lukuvuotta siten, että uusi toimikausi alkaa 1.8. ja päättyy Hallitus valitsee johtokunnan jäsenet parillisina vuosina kevätkokouksen jälkeisessä hallituksen varsinaisessa kokouksessa. Hallitus täydentää johtokuntaa, mikäli sen jäsenmäärä laskee kesken toimikauden alle viiteen jäseneen. Johtokuntaan valitaan viidestä kahdeksaan jäsentä. Hallitus päättää johtokunnan jäsenmäärän. Johtokunnan jäsenten valinnassa hallitus voi kuulla opettajakuntaa, muuta henkilökuntaa, oppilaiden ja päiväkodin lasten vanhempia sekä yhdistyksen kokouksen ohjausta. Koulun johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi opettaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja sekä ala- että yläkoulusta. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä koulun rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö. Päiväkodin johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi kasvattaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä päiväkodin johtaja. Mikäli yhdistyksessä on vain yksi yhteinen johtokunta, johtokunnan valinnassa huomioidaan edellä mainitut periaatteet soveltuvin osin. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko johtokunnan toimikaudeksi. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava jäsenille viikkoa ennen kokousta ja siinä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kokouksen esityslista. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan järjestelyasioita lukuun ottamatta esittelystä. Johtokunnan esittelijänä toimii rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö tai päiväkodin johtaja. Esittelijän ollessa estyneenä toimii esittelijänä puheenjohtaja tai

5 puheenjohtajan määräämä työntekijä tai johtokunnan jäsen. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii esittelijä, jollei johtokunta toisin päätä. Johtokunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Johtokunnan kokouksista pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen aika ja paikka, osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Jos johtokunnan tekemään päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla, on pöytäkirjaan merkittävä myös tehdyt ehdotukset ja toimitetut äänestykset sekä valitusosoitus. Pöytäkirjan laatii esittelijä tai johtokunnan valitsema muu sihteeri. Sen allekirjoittavat puheenjohtaja, pöytäkirjan laatija sekä yksi kokouksen valitsema johtokunnan jäsen. Johtokunnan pöytäkirja on vanhempien ja yhdistyksen jäsenten nähtävillä rehtorin/ päiväkodin johtajan tiloissa. Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa. Johtokunta vastaa koulun opetussuunnitelman edellyttämän koulutuksen järjestämisestä. Johtokunta suunnittelee koulun ja päiväkodin vanhemmille, työntekijöille sekä muille yhdistyksen toimintaan osallistuville säännöllistä (vanhempain)koulutusta, jossa perehdytään koulun antaman kasvatuksen perusteisiin. Koulutuksen tehtävänä on perehdyttää vanhemmat kristillisen kasvatuksen periaatteisiin ja saada vanhemmat tukemaan koulun kasvatustavoitteita. Oppilaspaikan/päivähoitopaikan hakemisen yhteydessä vanhemmat sitoutuvat koulutukseen. Koulutuksen ajankohdasta päätetään koulun lukuvuoden työsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja päätetyistä ajankohdista tiedotetaan päiväkoteja. Koulutukseen osallistuminen kuuluu myös opettajien ja kasvattajien täydennyskoulutukseen. Johtokunnan perustehtävä on koulun ja päiväkodin kasvatus- ja opetustyön johtaminen. Johtokunnan tehtävänä on lisäksi edustaa palvelujen käyttäjäkuntaa eli oppilaita tai päiväkotilapsia ja näiden huoltajia sekä tuoda toimintayksiköiden toimintaan kotien, huoltajien ja koulua ympäröivän muun yhteiskunnan näkemykset ja tuki. Johtokunnan tulee 1. määritellä toimintayksikön toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä valvoa niiden toteutumista, 2. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelma, 3. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelmaan perustuva työsuunnitelma sekä tehdä tarvittaessa ehdotukset muiksi suunnitelmiksi, 4. valvoa, että toimintayksiköllä on tarpeelliset rakennukset, kalusto, opetusvälineet ja kirjasto sekä että toimintayksikön aluetta hoidetaan huolellisesti, 5. tehdä hallitukselle esitys henkilöstövalinnoista, 6. valita ja erottaa koulun oppilaat tai lapset hoitosuhteeseen päiväkotiin, 7. päättää koulun lukuvuoden työ- ja loma-ajoista tai päättää päiväkodin aukioloajoista kalenterivuoden ja vuorokauden aikana 8. päättää oppilaan vapauttamisesta kielen opiskelusta 9. valvoa työrauhan ylläpitämistä ja vahvistaa järjestyssäännöt 10. vahvistaa tarvittaessa koulun oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 11. valvoa ruokailun ja muun oppilashuollon järjestämistä 12. huolehtia sen tehtäväksi annettujen päätösten täytäntöön panosta 13. vastata henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien koulutuksesta 14.myöntää vapautus työntekijälle tehtävien hoidosta, jos vapautusta anotaan lukuvuodessa seitsemää vuorokautta pidemmäksi ajaksi

6 2.4. Vanhempainneuvosto 15.valvoa työyhteisön jäsenten oikeusturvaa ja ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien ilmaantuessa 16. valvoa toimintayksikön talousarvion toteutumista 17.huolehtia toimintayksikön toimintaa edistävien avustuksien hakemisesta sekä 18.suorittaa muut tehtävät, jotka sille lain, asetuksen tai asian laadun mukaan kuuluvat. 19.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli10 koulun työpäivää. Yhdistys tukee ja kannustaa jäseniään vapaaehtois- ja talkootoimintaan. Yhdistys hankkii sitä varten tarvittavan vakuutuksen. Yhdistyksellä tai sen toimintayksiköillä voi olla vapaaehtoistoimintana vanhempainneuvosto. Vanhempainneuvostoja voi olla useita ja eri tarkoituksiin. Johtokunta koordinoi vanhempainneuvoston tai neuvostojen toimintaa. Vanhempainneuvoston tehtävänä on 1. toimia vanhempien keskustelukanavana kodin ja toimintayksikön välillä 2. organisoida toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä 3. käynnistää ja organisoida varainkeräyskampanjoita, joilla mahdollistetaan sellaisia oppilaiden koulutyötä helpottavia hankintoja, joita ei muutoin ole mahdollista toteuttaa 4. järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden kesken 5. edistää yleensäkin kodin ja toimintayksikön välistä yhteistoimintaa Vanhempainneuvoston tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen sääntöjä, hallituksen päätöksiä ja johtokunnan ohjausta sekä toimia muutoinkin yhdistyksen arvomaailman ja hyvien tapojen mukaisesti. 3. KOULUN HENKILÖKUNTA 3.1. Rehtori Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Rehtorin tulee osaltaan pyrkiä saavuttamaan peruskoulua korvaavalle koululle säädetyt tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen yhdessä apulaisrehtorin ja muun opettajakunnan kanssa sekä suorittaa opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi rehtorin tehtäviin kuuluu 1. valmistella koulun johtokunnan ja opettajakunnan kokouksissa käsiteltäviä asioita 2. päättää koulukohtaisista hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan opettajia ja muuta henkilökuntaa 3. määrätä tarvittaessa luokanvalvojat ja oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan 4. toimia toimistosihteerin esimiehenä 5. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi lukuvuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta

7 6. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 7. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 8. määrätä opettajantoimen haltija hoitamaan oman toimensa ohella sairaana olevan opettajan tehtäviä korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 9. päättää opettajakuntaa kuultuaan opettajien keskinäisestä työnjaosta ja koulun työjärjestyksestä 10.vapauttaa oppilas jonkin aineen opiskelusta, jos osallistuminen opiskeluun tuottaa oppilaalle sairauden tai vamman vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia 11.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli kolme ja enintään 10 koulun työpäivää 12.päättää opettajia kuultuaan harjoittelijan ja kouluavustajan ottamisesta kouluun 13.ottaa sivutoiminen tuntiopettaja johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14.päättää muuta kuin opetustehtäviä suorittavan toimenhaltijan vuosilomasta 15.myöntää koulukiinteistön muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 16. päättää oppilaan valinnaisaineen vaihtamisesta 17.päättää toimitilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön sekä noudatettavista periaatteista ja maksuista hallituksen linjausten mukaisesti 18.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 3.2. Apulaisrehtori 3.3. Opettajakunta 3.4. Opettajat Apulaisrehtorin valitsee yhdistyksen hallitus opettajakuntaa kuultuaan. Apulaisrehtorin tehtävänä on avustaa rehtoria koulun johtamisessa, suorittaa johtokunnan hänen hoidettavakseen määräämät tehtävät sekä toimia tarvittaessa rehtorin sijaisena. Opettajakunnan muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opettajat ja tuntiopettajat. Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä sekä osallistua työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. Opettajakunta päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä. Opettajakunnan tehtävänä on esittää koulun rehtorille ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa koululle osoitettujen määrärahojen käytöstä. Opettajakunta valmistelee yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa koulun työsuunnitelman ja järjestyssäännöt. Opettajat toteuttavat koulun opetussuunnitelmaa ja vuosittaista työsuunnitelmaa. Opettajan tulee lisäksi 1. pyrkiä saavuttamaan peruskoulun korvaavalle koululle asetetut tavoitteet yhteistyössä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa

8 3.5. Muu henkilökunta 2. kohdella oppilaita ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä työssään 3. antaa oman luokkansa oppilaille hyväksyttävästä syystä lupa enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta 4. huolehtia mahdollisuuksien mukaan koulun toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada, kuitenkin enintään kolmena työpäivänä kerrallaan 5. ottaa osaa koulun rehtorin ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin 6. hoitaa työsuunnitelman edellyttämät tehtävät 7. hoitaa välitunti- ja muut valvontatehtävät 8. antaa mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi opettaja on velvollinen myös osallistumaan koulutyön kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Muita kuin opetustehtäviä suorittavien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää koulun tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti rehtorille toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 4. PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA Päiväkodin henkilökunnan muodostavat päiväkodin johtaja (lastentarhanopettaja), muut kasvattajat sekä päiväkotiapulainen aina hallituksen perustamien toimien mukaisesti. Henkilökunnan tehtävänä on esittää päiväkodin johtajalle ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa päiväkodille osoitettujen määrärahojen käytöstä. Henkilökunta laatii varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman yhdessä päiväkodin johtajan kanssa Päiväkodin johtaja Päiväkodin johtajan tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa päiväkodin kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja kasvatustehtävät. Päiväkodin johtajan tulee seurata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleistä kehitystä. Hänen tulee myös osallistua päiväkodin kehittämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu: 1. valmistella päiväkodin johtokunnan ja työyhteisön kokouksissa käsiteltävät asiat 2. vastata päivittäin toimintaperiaatteiden mukaisen kristillisen kasvatuksen antamisesta 3. huolehtia lasten päivittäisestä hyvinvoinnista sekä perushoidon ylläpidosta ja valvonnasta 4. laatia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa päiväkodin kasvatusja toimintasuunnitelmat 5. päättää päiväkodin hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan muuta henkilökuntaa

9 6. päättää henkilökunnan vuosilomista 7. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi vuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta 8. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 9. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 10.määrätä päiväkotiapulainen toimimaan lastenhoitajan sijaisena omien päivittäisten tehtäviensä ohella ryhmässä olevan kasvattajan ollessa sairaana korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 11.päättää työyhteisöä kuultuaan kasvattajien keskinäisestä työnjaosta ja päiväkodin työjärjestyksestä 12.päättää muuta henkilökuntaa kuultuaan harjoittelijan ja avustajan ottamisesta ryhmään 13.ottaa määräaikainen sijainen johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14. ohjata päiväkodin henkilökuntaa tehtäviensä suorittamisessa 15.huolehtia hoitokorvausten perimisestä ja tilittämisestä, ellei sitä ole toisin määrätty 16.myöntää päiväkodin toimitilan muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 17.huolehtia asiakirjojen säilyttämisestä ja tarpeellisten tilastojen pitämisestä 18.tehdä hallituksen hyväksymät yhteistyösopimukset kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa 19.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 4.2. Kasvattajat Kasvattajien tehtävänä on toteuttaa päiväkodin ja/tai kaupungin varhaiskasvatusja/tai esiopetussuunnitelmaa häntä koskevilta osin sekä päiväkodin toimintasuunnitelmaa. Kasvattajan tulee lisäksi 1. antaa kristillistä kasvatusta 2. huolehtia hänen vastuulleen annetun lapsiryhmän hoidosta ja kasvatuksesta 3. kohdella lapsia ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä tehtävissään 4. seurata päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yleistä kehitystä 5. osallistua yhdessä johtajan kanssa toiminnan suunnitteluun ja yhteistoiminnan järjestämiseen päiväkodin ja lasten huoltajien kesken 6. suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka päiväkodin johtaja hänelle määrää 7. huolehtia mahdollisuuksien mukaan toisen päiväkodin henkilökuntaan kuuluvan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi hoitaa tehtäviään. 8. ottaa osaa päiväkodin johtajan ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin. Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi kasvattajat ovat velvollisia myös osallistumaan päivähoidon kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.

10 4.3. Muu henkilökunta Muiden kuin kasvatustehtävässä olevien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää päiväkodin tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti päiväkodin johtajalle toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 5. KOULUUN HAKEMINEN JA OPPILASVALINNAN KRITEERIT Hakuaika on yleensä tammi-helmikuussa. Hakeminen suoritetaan koulusta tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Tarvittaessa oppilaan tulee osallistua koulukypsyystestaukseen ja tutkimuksiin tai johtokunnan tulee muuten saada riittävä tieto oppilaan koulukypsyydestä. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan aikaisemmasta koulunkäynnistä tai päiväkodista. Johtokunta voi tehdä päätöksen, että jollekin vuosiluokalle ei enää oteta oppilaita. Huoltajien tulee hyväksyä koulun opetuksen perusteet, tavoitteet ja opetussuunnitelma. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on myös, että tuleva oppilas ja huoltajat hyväksyvät kristillisen arvomaailman. Valintatilanteessa annetaan etusija niille oppilaille, joilla on ennestään koulussa sisaruksia. Etusijalla ovat myös yhdistyksen ylläpitämästä päiväkodista ja esikoulusta siirtyvät oppilaat. Muiden hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli heitä on enemmän kuin oppilaspaikkoja. Huoltajan tulee vahvistaa saatu oppilaspaikka annettuun päivämäärään mennessä. 6. PÄIVÄKOTIIN HAKEMINEN JA HOITOSUHTEESEEN HYVÄKSYNTÄ Haku päiväkotiin on jatkuva. Esiopetukseen haku on helmi-maaliskuussa. Hakeminen suoritetaan päiväkodista tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Ennen lasten valintaa päiväkoti järjestää haastattelun lapsille ja huoltajille. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa lapsen aikaisemmasta hoidosta ja mahdollisista päiväkodeista. Huoltajien tulee hyväksyä päiväkodin kasvatusperiaatteet, toiminnan perusteet ja tavoitteet. Hoitosopimuksen tekemisen edellytyksenä on myös, että huoltajille kerrotaan päiväkodissa noudatettavat, kristilliseen arvopohjaan perustuvat toimintakäytännöt. (Päiväkodin) johtokunta valitsee lapset päiväkotiin. Valintatilanteessa annetaan etusija niille lapsille, joilla on päiväkodissa tai koulussa ennestään sisaruksia. Ulkopuolelle jäävät valitaan hakemuksissa olevien palautuspäivämäärien mukaisesti. Hoitopaikka voidaan myöntää vain 3 vuotta täyttäneelle lapselle. Jos päiväkodissa on vapaita paikkoja, alle 3-vuotiaiden lasten valinnoista päättää johtokunta tapauskohtaisesti. Huoltajan tulee vahvistaa saatu hoitopaikka annettuun päivämäärään mennessä.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot