Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa

2 1. KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) ylläpitää Keski-Uudenmaan kristillistä koulua (myöhemmin koulu) sekä kristillisiä päiväkoteja (myöhemmin päiväkoti). Koulusta ja päiväkodeista käytetään yhteistä nimitystä toimintayksiköt. Yhdistyksen hallituksesta käytetään nimitystä hallitus. Lain valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta /634 4 edellyttää, että koululla on johtosääntö. Siitä päättää yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus. Johtosäännössä määrätään tarkemmin koulutuksen järjestämisen yleisistä perusteista, hallinnosta, toimielinten ja henkilöstön toimivallasta ja tehtävistä sekä muista asioista. Johtosääntö pidetään yleisesti nähtävänä yhdistyksen toimintayksiköissä ja se merkitään yhdistyksen työntekijöiden työsopimusten liitteeksi Johtosäännön soveltamisala Johtosääntö kattaa sekä koulun että päiväkotien toiminnan, mikäli jonkin asian kohdalla ei toisin mainita Toimintayksiköiden nimet ja sijaintikunnat 1.3. Hallinto Koulu toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Päiväkoti Sinapinsiemen toimii Keravalla osoitteessa Kuparisepänkatu 6, KERAVA. Päiväkoti Petra toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Yhdistys voi perustaa myös muita toimipisteitä. Toimintayksiköiden opetus- ja toimintakielenä on suomi. Yhdistyksen hallinto koostuu ylimpänä päättävänä elimenä yhdistyksen kokouksesta, yhdistyksen hallituksesta sekä toimintayksiköiden yhteisestä tai erillisistä johtokunnista. Lisäksi hallinnollisia tehtäviä on koulun rehtorilla, apulaistai vararehtorilla ja opettajilla sekä päiväkodin johtajalla. Rehtori ja päiväkodin johtaja toimivat työnantajan edustajina. Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen sääntöjen mukaan valitsemat edustajat. Hallitus päättää yhden tai useamman johtokunnan perustamisesta ja valitsee johtokunnan jäsenet Henkilökunnan valinnat Kaikkiin toistaiseksi voimassa oleviin (vakinaisiin) työsuhteisiin sekä yli vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin otettavat työntekijät valitsee hallitus. Rehtorin, vararehtorin ja opetushenkilökunnan sekä päiväkodin johtajan ja kasvatushenkilökunnan valitsemisesta tehtävään tekee esityksen asianomainen johtokunta. Muun henkilökunnan ja enintään vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen tulevan henkilöstön valitsee johtokunta rehtorin tai päiväkodin johtajan esityksestä yhdistyksen talousarvion puitteissa. Lyhyisiin ja äkillisiin sijaisuuksiin henkilökunnan valitsee rehtori tai päiväkodin johtaja tai heidän määräämänsä yhdistyksen työntekijä. Henkilökunnan tulee täyttää lainsäädännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Opetus- ja kasvatustehtäviin valittavan henkilökunnan edellytetään lisäksi suorittavan johtokunnan nimeämä kristillisen kasvatuksen perehdyttämiskoulutus.

3 Yhdistyksen vapaina olevat vakinaiset ja yli vuoden kestävät määräaikaiset tehtävät ilmoitetaan julkisesti haettaviksi. Pääsääntöisesti avoin tehtävä ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustaululla, internetsivuilla ja työvoimaviranomaisen internetsivuilla. Hakemismenettelystä päättää johtokunta tai sen valtuuttamana rehtori tai päiväkodin johtaja. Hakuaika päättyy ilmoituksen mukaisena määräaikana kello 16. Tehtävään voidaan valita sitä hakenut kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai muu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai määräaikaisesti muu soveltuva henkilö, mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole ollut. Tehtävää hakeneen henkilön on tarvittaessa ja siihen valitun henkilön on pyydettäessä esitettävä selvitys kelpoisuudestaan ja työkykyisyydestään (lääkärintodistus). Valinnassa voidaan tarvittaessa ottaa tehtävää hakeneita henkilöitä varasijoille. Haettaessa henkilöä alle vuoden kestävään määräaikaiseen tehtävään edellä mainittua käytäntöä noudatetaan soveltuvin osin. Tehtävään valittavan on ennen toimen vastaanottamista esitettävä itseään koskeva rikosrekisteriote sen mukaan kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 säätää. Työsuhteen ehdot kirjataan työsopimukseen. Työsopimussuhde alkaa, kun tehtävään valitseva taho antaa päätöksen valitulle henkilölle tiedoksi. Työsuhde alkaa työn aloittamisesta, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 2. YHDISTYKSEN HALLINNON TOIMIVALTASUHTEET JA TEHTÄVÄT 2.1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka tehtävänä on turvata koulun toiminnan taloudelliset ja yhdistyksen tarkoitukseen liittyvät edellytykset. Hallitus käyttää päätösvaltaansa seuraavissa asioissa. Hallitus 1. päättää yhdistyksen toimintastrategiasta, 2. valmistelee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion, 3. päättää merkittävistä sopimuksista Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja muiden kuntien sekä viranomaisten kanssa, 4. päättää kiinteistöjen hoidosta ja käytöstä, 5. valmistelee lainojen ottamisen ja niiden vakuudet, 6. päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä uudelleen järjestämisestä johtokunnan/tien esityksen pohjalta, 7. päättää toimenhaltijan toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan palkkauksesta sekä kokemuslisien, vuosisidonnaisten lisien, määrävuosikorotuksien ja henkilökohtaisten palkanosien myöntämisestä, 8. päättää muuta kuin opetustyötä suorittavan toimenhaltijan ja tehtävien hoitamisesta pidättämisestä, 9. myöntää vapautuksen tehtävien hoidosta työnantajan edustajille, 10. päättää työnantajan edustajien vuosilomasta, 11.päättää koulun ylläpitämisen edellyttämien lakisääteisten tehtävien järjestämisestä 12. hyväksyy johtosäännön sekä 13.päättää niistä toimintayksiköiden hallintoon ja johtamiseen liittyvistä asioista, jotka se ottaa päätettäväkseen tai jotka eivät kuulu muun hallintoelimen päätösvaltaan.

4 2.2. Johtoryhmä 2.3. Johtokunta Yhdistyksen johtoryhmän nimeää hallitus. Johtoryhmään voivat kuulua hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, johtokunnan puheenjohtaja(t), rehtori, apulais- tai vararehtori ja päiväkodin johtaja sekä muut hallituksen valitsemat henkilöt. Johtoryhmä valmistelee hallituksen ja johtokunnan käsiteltäväksi tulevia asioita. Hallitus päättää, mitä johtokuntia yhdistyksessä on ja päättää niiden jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Johtokunnan kaikkien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi mukailee koulun lukuvuotta siten, että uusi toimikausi alkaa 1.8. ja päättyy Hallitus valitsee johtokunnan jäsenet parillisina vuosina kevätkokouksen jälkeisessä hallituksen varsinaisessa kokouksessa. Hallitus täydentää johtokuntaa, mikäli sen jäsenmäärä laskee kesken toimikauden alle viiteen jäseneen. Johtokuntaan valitaan viidestä kahdeksaan jäsentä. Hallitus päättää johtokunnan jäsenmäärän. Johtokunnan jäsenten valinnassa hallitus voi kuulla opettajakuntaa, muuta henkilökuntaa, oppilaiden ja päiväkodin lasten vanhempia sekä yhdistyksen kokouksen ohjausta. Koulun johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi opettaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja sekä ala- että yläkoulusta. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä koulun rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö. Päiväkodin johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi kasvattaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä päiväkodin johtaja. Mikäli yhdistyksessä on vain yksi yhteinen johtokunta, johtokunnan valinnassa huomioidaan edellä mainitut periaatteet soveltuvin osin. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko johtokunnan toimikaudeksi. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava jäsenille viikkoa ennen kokousta ja siinä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kokouksen esityslista. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan järjestelyasioita lukuun ottamatta esittelystä. Johtokunnan esittelijänä toimii rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö tai päiväkodin johtaja. Esittelijän ollessa estyneenä toimii esittelijänä puheenjohtaja tai

5 puheenjohtajan määräämä työntekijä tai johtokunnan jäsen. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii esittelijä, jollei johtokunta toisin päätä. Johtokunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Johtokunnan kokouksista pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen aika ja paikka, osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Jos johtokunnan tekemään päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla, on pöytäkirjaan merkittävä myös tehdyt ehdotukset ja toimitetut äänestykset sekä valitusosoitus. Pöytäkirjan laatii esittelijä tai johtokunnan valitsema muu sihteeri. Sen allekirjoittavat puheenjohtaja, pöytäkirjan laatija sekä yksi kokouksen valitsema johtokunnan jäsen. Johtokunnan pöytäkirja on vanhempien ja yhdistyksen jäsenten nähtävillä rehtorin/ päiväkodin johtajan tiloissa. Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa. Johtokunta vastaa koulun opetussuunnitelman edellyttämän koulutuksen järjestämisestä. Johtokunta suunnittelee koulun ja päiväkodin vanhemmille, työntekijöille sekä muille yhdistyksen toimintaan osallistuville säännöllistä (vanhempain)koulutusta, jossa perehdytään koulun antaman kasvatuksen perusteisiin. Koulutuksen tehtävänä on perehdyttää vanhemmat kristillisen kasvatuksen periaatteisiin ja saada vanhemmat tukemaan koulun kasvatustavoitteita. Oppilaspaikan/päivähoitopaikan hakemisen yhteydessä vanhemmat sitoutuvat koulutukseen. Koulutuksen ajankohdasta päätetään koulun lukuvuoden työsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja päätetyistä ajankohdista tiedotetaan päiväkoteja. Koulutukseen osallistuminen kuuluu myös opettajien ja kasvattajien täydennyskoulutukseen. Johtokunnan perustehtävä on koulun ja päiväkodin kasvatus- ja opetustyön johtaminen. Johtokunnan tehtävänä on lisäksi edustaa palvelujen käyttäjäkuntaa eli oppilaita tai päiväkotilapsia ja näiden huoltajia sekä tuoda toimintayksiköiden toimintaan kotien, huoltajien ja koulua ympäröivän muun yhteiskunnan näkemykset ja tuki. Johtokunnan tulee 1. määritellä toimintayksikön toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä valvoa niiden toteutumista, 2. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelma, 3. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelmaan perustuva työsuunnitelma sekä tehdä tarvittaessa ehdotukset muiksi suunnitelmiksi, 4. valvoa, että toimintayksiköllä on tarpeelliset rakennukset, kalusto, opetusvälineet ja kirjasto sekä että toimintayksikön aluetta hoidetaan huolellisesti, 5. tehdä hallitukselle esitys henkilöstövalinnoista, 6. valita ja erottaa koulun oppilaat tai lapset hoitosuhteeseen päiväkotiin, 7. päättää koulun lukuvuoden työ- ja loma-ajoista tai päättää päiväkodin aukioloajoista kalenterivuoden ja vuorokauden aikana 8. päättää oppilaan vapauttamisesta kielen opiskelusta 9. valvoa työrauhan ylläpitämistä ja vahvistaa järjestyssäännöt 10. vahvistaa tarvittaessa koulun oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 11. valvoa ruokailun ja muun oppilashuollon järjestämistä 12. huolehtia sen tehtäväksi annettujen päätösten täytäntöön panosta 13. vastata henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien koulutuksesta 14.myöntää vapautus työntekijälle tehtävien hoidosta, jos vapautusta anotaan lukuvuodessa seitsemää vuorokautta pidemmäksi ajaksi

6 2.4. Vanhempainneuvosto 15.valvoa työyhteisön jäsenten oikeusturvaa ja ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien ilmaantuessa 16. valvoa toimintayksikön talousarvion toteutumista 17.huolehtia toimintayksikön toimintaa edistävien avustuksien hakemisesta sekä 18.suorittaa muut tehtävät, jotka sille lain, asetuksen tai asian laadun mukaan kuuluvat. 19.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli10 koulun työpäivää. Yhdistys tukee ja kannustaa jäseniään vapaaehtois- ja talkootoimintaan. Yhdistys hankkii sitä varten tarvittavan vakuutuksen. Yhdistyksellä tai sen toimintayksiköillä voi olla vapaaehtoistoimintana vanhempainneuvosto. Vanhempainneuvostoja voi olla useita ja eri tarkoituksiin. Johtokunta koordinoi vanhempainneuvoston tai neuvostojen toimintaa. Vanhempainneuvoston tehtävänä on 1. toimia vanhempien keskustelukanavana kodin ja toimintayksikön välillä 2. organisoida toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä 3. käynnistää ja organisoida varainkeräyskampanjoita, joilla mahdollistetaan sellaisia oppilaiden koulutyötä helpottavia hankintoja, joita ei muutoin ole mahdollista toteuttaa 4. järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden kesken 5. edistää yleensäkin kodin ja toimintayksikön välistä yhteistoimintaa Vanhempainneuvoston tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen sääntöjä, hallituksen päätöksiä ja johtokunnan ohjausta sekä toimia muutoinkin yhdistyksen arvomaailman ja hyvien tapojen mukaisesti. 3. KOULUN HENKILÖKUNTA 3.1. Rehtori Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Rehtorin tulee osaltaan pyrkiä saavuttamaan peruskoulua korvaavalle koululle säädetyt tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen yhdessä apulaisrehtorin ja muun opettajakunnan kanssa sekä suorittaa opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi rehtorin tehtäviin kuuluu 1. valmistella koulun johtokunnan ja opettajakunnan kokouksissa käsiteltäviä asioita 2. päättää koulukohtaisista hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan opettajia ja muuta henkilökuntaa 3. määrätä tarvittaessa luokanvalvojat ja oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan 4. toimia toimistosihteerin esimiehenä 5. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi lukuvuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta

7 6. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 7. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 8. määrätä opettajantoimen haltija hoitamaan oman toimensa ohella sairaana olevan opettajan tehtäviä korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 9. päättää opettajakuntaa kuultuaan opettajien keskinäisestä työnjaosta ja koulun työjärjestyksestä 10.vapauttaa oppilas jonkin aineen opiskelusta, jos osallistuminen opiskeluun tuottaa oppilaalle sairauden tai vamman vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia 11.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli kolme ja enintään 10 koulun työpäivää 12.päättää opettajia kuultuaan harjoittelijan ja kouluavustajan ottamisesta kouluun 13.ottaa sivutoiminen tuntiopettaja johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14.päättää muuta kuin opetustehtäviä suorittavan toimenhaltijan vuosilomasta 15.myöntää koulukiinteistön muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 16. päättää oppilaan valinnaisaineen vaihtamisesta 17.päättää toimitilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön sekä noudatettavista periaatteista ja maksuista hallituksen linjausten mukaisesti 18.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 3.2. Apulaisrehtori 3.3. Opettajakunta 3.4. Opettajat Apulaisrehtorin valitsee yhdistyksen hallitus opettajakuntaa kuultuaan. Apulaisrehtorin tehtävänä on avustaa rehtoria koulun johtamisessa, suorittaa johtokunnan hänen hoidettavakseen määräämät tehtävät sekä toimia tarvittaessa rehtorin sijaisena. Opettajakunnan muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opettajat ja tuntiopettajat. Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä sekä osallistua työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. Opettajakunta päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä. Opettajakunnan tehtävänä on esittää koulun rehtorille ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa koululle osoitettujen määrärahojen käytöstä. Opettajakunta valmistelee yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa koulun työsuunnitelman ja järjestyssäännöt. Opettajat toteuttavat koulun opetussuunnitelmaa ja vuosittaista työsuunnitelmaa. Opettajan tulee lisäksi 1. pyrkiä saavuttamaan peruskoulun korvaavalle koululle asetetut tavoitteet yhteistyössä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa

8 3.5. Muu henkilökunta 2. kohdella oppilaita ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä työssään 3. antaa oman luokkansa oppilaille hyväksyttävästä syystä lupa enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta 4. huolehtia mahdollisuuksien mukaan koulun toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada, kuitenkin enintään kolmena työpäivänä kerrallaan 5. ottaa osaa koulun rehtorin ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin 6. hoitaa työsuunnitelman edellyttämät tehtävät 7. hoitaa välitunti- ja muut valvontatehtävät 8. antaa mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi opettaja on velvollinen myös osallistumaan koulutyön kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Muita kuin opetustehtäviä suorittavien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää koulun tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti rehtorille toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 4. PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA Päiväkodin henkilökunnan muodostavat päiväkodin johtaja (lastentarhanopettaja), muut kasvattajat sekä päiväkotiapulainen aina hallituksen perustamien toimien mukaisesti. Henkilökunnan tehtävänä on esittää päiväkodin johtajalle ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa päiväkodille osoitettujen määrärahojen käytöstä. Henkilökunta laatii varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman yhdessä päiväkodin johtajan kanssa Päiväkodin johtaja Päiväkodin johtajan tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa päiväkodin kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja kasvatustehtävät. Päiväkodin johtajan tulee seurata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleistä kehitystä. Hänen tulee myös osallistua päiväkodin kehittämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu: 1. valmistella päiväkodin johtokunnan ja työyhteisön kokouksissa käsiteltävät asiat 2. vastata päivittäin toimintaperiaatteiden mukaisen kristillisen kasvatuksen antamisesta 3. huolehtia lasten päivittäisestä hyvinvoinnista sekä perushoidon ylläpidosta ja valvonnasta 4. laatia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa päiväkodin kasvatusja toimintasuunnitelmat 5. päättää päiväkodin hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan muuta henkilökuntaa

9 6. päättää henkilökunnan vuosilomista 7. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi vuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta 8. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 9. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 10.määrätä päiväkotiapulainen toimimaan lastenhoitajan sijaisena omien päivittäisten tehtäviensä ohella ryhmässä olevan kasvattajan ollessa sairaana korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 11.päättää työyhteisöä kuultuaan kasvattajien keskinäisestä työnjaosta ja päiväkodin työjärjestyksestä 12.päättää muuta henkilökuntaa kuultuaan harjoittelijan ja avustajan ottamisesta ryhmään 13.ottaa määräaikainen sijainen johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14. ohjata päiväkodin henkilökuntaa tehtäviensä suorittamisessa 15.huolehtia hoitokorvausten perimisestä ja tilittämisestä, ellei sitä ole toisin määrätty 16.myöntää päiväkodin toimitilan muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 17.huolehtia asiakirjojen säilyttämisestä ja tarpeellisten tilastojen pitämisestä 18.tehdä hallituksen hyväksymät yhteistyösopimukset kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa 19.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 4.2. Kasvattajat Kasvattajien tehtävänä on toteuttaa päiväkodin ja/tai kaupungin varhaiskasvatusja/tai esiopetussuunnitelmaa häntä koskevilta osin sekä päiväkodin toimintasuunnitelmaa. Kasvattajan tulee lisäksi 1. antaa kristillistä kasvatusta 2. huolehtia hänen vastuulleen annetun lapsiryhmän hoidosta ja kasvatuksesta 3. kohdella lapsia ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä tehtävissään 4. seurata päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yleistä kehitystä 5. osallistua yhdessä johtajan kanssa toiminnan suunnitteluun ja yhteistoiminnan järjestämiseen päiväkodin ja lasten huoltajien kesken 6. suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka päiväkodin johtaja hänelle määrää 7. huolehtia mahdollisuuksien mukaan toisen päiväkodin henkilökuntaan kuuluvan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi hoitaa tehtäviään. 8. ottaa osaa päiväkodin johtajan ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin. Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi kasvattajat ovat velvollisia myös osallistumaan päivähoidon kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.

10 4.3. Muu henkilökunta Muiden kuin kasvatustehtävässä olevien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää päiväkodin tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti päiväkodin johtajalle toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 5. KOULUUN HAKEMINEN JA OPPILASVALINNAN KRITEERIT Hakuaika on yleensä tammi-helmikuussa. Hakeminen suoritetaan koulusta tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Tarvittaessa oppilaan tulee osallistua koulukypsyystestaukseen ja tutkimuksiin tai johtokunnan tulee muuten saada riittävä tieto oppilaan koulukypsyydestä. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan aikaisemmasta koulunkäynnistä tai päiväkodista. Johtokunta voi tehdä päätöksen, että jollekin vuosiluokalle ei enää oteta oppilaita. Huoltajien tulee hyväksyä koulun opetuksen perusteet, tavoitteet ja opetussuunnitelma. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on myös, että tuleva oppilas ja huoltajat hyväksyvät kristillisen arvomaailman. Valintatilanteessa annetaan etusija niille oppilaille, joilla on ennestään koulussa sisaruksia. Etusijalla ovat myös yhdistyksen ylläpitämästä päiväkodista ja esikoulusta siirtyvät oppilaat. Muiden hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli heitä on enemmän kuin oppilaspaikkoja. Huoltajan tulee vahvistaa saatu oppilaspaikka annettuun päivämäärään mennessä. 6. PÄIVÄKOTIIN HAKEMINEN JA HOITOSUHTEESEEN HYVÄKSYNTÄ Haku päiväkotiin on jatkuva. Esiopetukseen haku on helmi-maaliskuussa. Hakeminen suoritetaan päiväkodista tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Ennen lasten valintaa päiväkoti järjestää haastattelun lapsille ja huoltajille. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa lapsen aikaisemmasta hoidosta ja mahdollisista päiväkodeista. Huoltajien tulee hyväksyä päiväkodin kasvatusperiaatteet, toiminnan perusteet ja tavoitteet. Hoitosopimuksen tekemisen edellytyksenä on myös, että huoltajille kerrotaan päiväkodissa noudatettavat, kristilliseen arvopohjaan perustuvat toimintakäytännöt. (Päiväkodin) johtokunta valitsee lapset päiväkotiin. Valintatilanteessa annetaan etusija niille lapsille, joilla on päiväkodissa tai koulussa ennestään sisaruksia. Ulkopuolelle jäävät valitaan hakemuksissa olevien palautuspäivämäärien mukaisesti. Hoitopaikka voidaan myöntää vain 3 vuotta täyttäneelle lapselle. Jos päiväkodissa on vapaita paikkoja, alle 3-vuotiaiden lasten valinnoista päättää johtokunta tapauskohtaisesti. Huoltajan tulee vahvistaa saatu hoitopaikka annettuun päivämäärään mennessä.

1 KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ

1 KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ 1 KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) ylläpitää Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2760/2016 12.01.00.00 147 Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteiden muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Jemina

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI Professori Kari Lukka Yliopistokollegion puheenjohtaja Turun yliopisto 28.1.2016 2 Yliopistolaki 22 : SÄÄDÖKSET YLIOPISTOKOLLEGIOSTA (I) Julkisoikeudellisessa yliopistossa

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot