Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa

2 1. KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) ylläpitää Keski-Uudenmaan kristillistä koulua (myöhemmin koulu) sekä kristillisiä päiväkoteja (myöhemmin päiväkoti). Koulusta ja päiväkodeista käytetään yhteistä nimitystä toimintayksiköt. Yhdistyksen hallituksesta käytetään nimitystä hallitus. Lain valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta /634 4 edellyttää, että koululla on johtosääntö. Siitä päättää yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus. Johtosäännössä määrätään tarkemmin koulutuksen järjestämisen yleisistä perusteista, hallinnosta, toimielinten ja henkilöstön toimivallasta ja tehtävistä sekä muista asioista. Johtosääntö pidetään yleisesti nähtävänä yhdistyksen toimintayksiköissä ja se merkitään yhdistyksen työntekijöiden työsopimusten liitteeksi Johtosäännön soveltamisala Johtosääntö kattaa sekä koulun että päiväkotien toiminnan, mikäli jonkin asian kohdalla ei toisin mainita Toimintayksiköiden nimet ja sijaintikunnat 1.3. Hallinto Koulu toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Päiväkoti Sinapinsiemen toimii Keravalla osoitteessa Kuparisepänkatu 6, KERAVA. Päiväkoti Petra toimii Järvenpäässä osoitteessa Sibeliuksenväylä 42, JÄRVENPÄÄ. Yhdistys voi perustaa myös muita toimipisteitä. Toimintayksiköiden opetus- ja toimintakielenä on suomi. Yhdistyksen hallinto koostuu ylimpänä päättävänä elimenä yhdistyksen kokouksesta, yhdistyksen hallituksesta sekä toimintayksiköiden yhteisestä tai erillisistä johtokunnista. Lisäksi hallinnollisia tehtäviä on koulun rehtorilla, apulaistai vararehtorilla ja opettajilla sekä päiväkodin johtajalla. Rehtori ja päiväkodin johtaja toimivat työnantajan edustajina. Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen sääntöjen mukaan valitsemat edustajat. Hallitus päättää yhden tai useamman johtokunnan perustamisesta ja valitsee johtokunnan jäsenet Henkilökunnan valinnat Kaikkiin toistaiseksi voimassa oleviin (vakinaisiin) työsuhteisiin sekä yli vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin otettavat työntekijät valitsee hallitus. Rehtorin, vararehtorin ja opetushenkilökunnan sekä päiväkodin johtajan ja kasvatushenkilökunnan valitsemisesta tehtävään tekee esityksen asianomainen johtokunta. Muun henkilökunnan ja enintään vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen tulevan henkilöstön valitsee johtokunta rehtorin tai päiväkodin johtajan esityksestä yhdistyksen talousarvion puitteissa. Lyhyisiin ja äkillisiin sijaisuuksiin henkilökunnan valitsee rehtori tai päiväkodin johtaja tai heidän määräämänsä yhdistyksen työntekijä. Henkilökunnan tulee täyttää lainsäädännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Opetus- ja kasvatustehtäviin valittavan henkilökunnan edellytetään lisäksi suorittavan johtokunnan nimeämä kristillisen kasvatuksen perehdyttämiskoulutus.

3 Yhdistyksen vapaina olevat vakinaiset ja yli vuoden kestävät määräaikaiset tehtävät ilmoitetaan julkisesti haettaviksi. Pääsääntöisesti avoin tehtävä ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustaululla, internetsivuilla ja työvoimaviranomaisen internetsivuilla. Hakemismenettelystä päättää johtokunta tai sen valtuuttamana rehtori tai päiväkodin johtaja. Hakuaika päättyy ilmoituksen mukaisena määräaikana kello 16. Tehtävään voidaan valita sitä hakenut kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai muu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai määräaikaisesti muu soveltuva henkilö, mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole ollut. Tehtävää hakeneen henkilön on tarvittaessa ja siihen valitun henkilön on pyydettäessä esitettävä selvitys kelpoisuudestaan ja työkykyisyydestään (lääkärintodistus). Valinnassa voidaan tarvittaessa ottaa tehtävää hakeneita henkilöitä varasijoille. Haettaessa henkilöä alle vuoden kestävään määräaikaiseen tehtävään edellä mainittua käytäntöä noudatetaan soveltuvin osin. Tehtävään valittavan on ennen toimen vastaanottamista esitettävä itseään koskeva rikosrekisteriote sen mukaan kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 säätää. Työsuhteen ehdot kirjataan työsopimukseen. Työsopimussuhde alkaa, kun tehtävään valitseva taho antaa päätöksen valitulle henkilölle tiedoksi. Työsuhde alkaa työn aloittamisesta, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 2. YHDISTYKSEN HALLINNON TOIMIVALTASUHTEET JA TEHTÄVÄT 2.1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka tehtävänä on turvata koulun toiminnan taloudelliset ja yhdistyksen tarkoitukseen liittyvät edellytykset. Hallitus käyttää päätösvaltaansa seuraavissa asioissa. Hallitus 1. päättää yhdistyksen toimintastrategiasta, 2. valmistelee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion, 3. päättää merkittävistä sopimuksista Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja muiden kuntien sekä viranomaisten kanssa, 4. päättää kiinteistöjen hoidosta ja käytöstä, 5. valmistelee lainojen ottamisen ja niiden vakuudet, 6. päättää toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä uudelleen järjestämisestä johtokunnan/tien esityksen pohjalta, 7. päättää toimenhaltijan toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan palkkauksesta sekä kokemuslisien, vuosisidonnaisten lisien, määrävuosikorotuksien ja henkilökohtaisten palkanosien myöntämisestä, 8. päättää muuta kuin opetustyötä suorittavan toimenhaltijan ja tehtävien hoitamisesta pidättämisestä, 9. myöntää vapautuksen tehtävien hoidosta työnantajan edustajille, 10. päättää työnantajan edustajien vuosilomasta, 11.päättää koulun ylläpitämisen edellyttämien lakisääteisten tehtävien järjestämisestä 12. hyväksyy johtosäännön sekä 13.päättää niistä toimintayksiköiden hallintoon ja johtamiseen liittyvistä asioista, jotka se ottaa päätettäväkseen tai jotka eivät kuulu muun hallintoelimen päätösvaltaan.

4 2.2. Johtoryhmä 2.3. Johtokunta Yhdistyksen johtoryhmän nimeää hallitus. Johtoryhmään voivat kuulua hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, johtokunnan puheenjohtaja(t), rehtori, apulais- tai vararehtori ja päiväkodin johtaja sekä muut hallituksen valitsemat henkilöt. Johtoryhmä valmistelee hallituksen ja johtokunnan käsiteltäväksi tulevia asioita. Hallitus päättää, mitä johtokuntia yhdistyksessä on ja päättää niiden jäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Johtokunnan kaikkien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi mukailee koulun lukuvuotta siten, että uusi toimikausi alkaa 1.8. ja päättyy Hallitus valitsee johtokunnan jäsenet parillisina vuosina kevätkokouksen jälkeisessä hallituksen varsinaisessa kokouksessa. Hallitus täydentää johtokuntaa, mikäli sen jäsenmäärä laskee kesken toimikauden alle viiteen jäseneen. Johtokuntaan valitaan viidestä kahdeksaan jäsentä. Hallitus päättää johtokunnan jäsenmäärän. Johtokunnan jäsenten valinnassa hallitus voi kuulla opettajakuntaa, muuta henkilökuntaa, oppilaiden ja päiväkodin lasten vanhempia sekä yhdistyksen kokouksen ohjausta. Koulun johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi opettaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja sekä ala- että yläkoulusta. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä koulun rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö. Päiväkodin johtokunnan valintaa tehdessään hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että valitaan sekä miehiä että naisia, vähintään yksi kasvattaja sekä vähintään yksi vanhempien edustaja. Johtokuntaan voidaan valita hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä ja jäsenistöön kuulumattomia koulun lasten vanhempia. Johtokuntaan voidaan valita myös yhdistykseen kuulumattomia muita henkilöitä, jos heillä on johtokunnassa tarvittavaa erityistä opetus- tai kasvatustoiminnan tai muuta laaja-alaista asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu jäsenten lisäksi esittelijänä päiväkodin johtaja. Mikäli yhdistyksessä on vain yksi yhteinen johtokunta, johtokunnan valinnassa huomioidaan edellä mainitut periaatteet soveltuvin osin. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko johtokunnan toimikaudeksi. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava jäsenille viikkoa ennen kokousta ja siinä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kokouksen esityslista. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan järjestelyasioita lukuun ottamatta esittelystä. Johtokunnan esittelijänä toimii rehtori tai hänen määräämänsä opettajakuntaan kuuluva henkilö tai päiväkodin johtaja. Esittelijän ollessa estyneenä toimii esittelijänä puheenjohtaja tai

5 puheenjohtajan määräämä työntekijä tai johtokunnan jäsen. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii esittelijä, jollei johtokunta toisin päätä. Johtokunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Johtokunnan kokouksista pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen aika ja paikka, osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Jos johtokunnan tekemään päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla, on pöytäkirjaan merkittävä myös tehdyt ehdotukset ja toimitetut äänestykset sekä valitusosoitus. Pöytäkirjan laatii esittelijä tai johtokunnan valitsema muu sihteeri. Sen allekirjoittavat puheenjohtaja, pöytäkirjan laatija sekä yksi kokouksen valitsema johtokunnan jäsen. Johtokunnan pöytäkirja on vanhempien ja yhdistyksen jäsenten nähtävillä rehtorin/ päiväkodin johtajan tiloissa. Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa. Johtokunta vastaa koulun opetussuunnitelman edellyttämän koulutuksen järjestämisestä. Johtokunta suunnittelee koulun ja päiväkodin vanhemmille, työntekijöille sekä muille yhdistyksen toimintaan osallistuville säännöllistä (vanhempain)koulutusta, jossa perehdytään koulun antaman kasvatuksen perusteisiin. Koulutuksen tehtävänä on perehdyttää vanhemmat kristillisen kasvatuksen periaatteisiin ja saada vanhemmat tukemaan koulun kasvatustavoitteita. Oppilaspaikan/päivähoitopaikan hakemisen yhteydessä vanhemmat sitoutuvat koulutukseen. Koulutuksen ajankohdasta päätetään koulun lukuvuoden työsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja päätetyistä ajankohdista tiedotetaan päiväkoteja. Koulutukseen osallistuminen kuuluu myös opettajien ja kasvattajien täydennyskoulutukseen. Johtokunnan perustehtävä on koulun ja päiväkodin kasvatus- ja opetustyön johtaminen. Johtokunnan tehtävänä on lisäksi edustaa palvelujen käyttäjäkuntaa eli oppilaita tai päiväkotilapsia ja näiden huoltajia sekä tuoda toimintayksiköiden toimintaan kotien, huoltajien ja koulua ympäröivän muun yhteiskunnan näkemykset ja tuki. Johtokunnan tulee 1. määritellä toimintayksikön toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä valvoa niiden toteutumista, 2. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelma, 3. hyväksyä opetus- tai kasvatussuunnitelmaan perustuva työsuunnitelma sekä tehdä tarvittaessa ehdotukset muiksi suunnitelmiksi, 4. valvoa, että toimintayksiköllä on tarpeelliset rakennukset, kalusto, opetusvälineet ja kirjasto sekä että toimintayksikön aluetta hoidetaan huolellisesti, 5. tehdä hallitukselle esitys henkilöstövalinnoista, 6. valita ja erottaa koulun oppilaat tai lapset hoitosuhteeseen päiväkotiin, 7. päättää koulun lukuvuoden työ- ja loma-ajoista tai päättää päiväkodin aukioloajoista kalenterivuoden ja vuorokauden aikana 8. päättää oppilaan vapauttamisesta kielen opiskelusta 9. valvoa työrauhan ylläpitämistä ja vahvistaa järjestyssäännöt 10. vahvistaa tarvittaessa koulun oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 11. valvoa ruokailun ja muun oppilashuollon järjestämistä 12. huolehtia sen tehtäväksi annettujen päätösten täytäntöön panosta 13. vastata henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien koulutuksesta 14.myöntää vapautus työntekijälle tehtävien hoidosta, jos vapautusta anotaan lukuvuodessa seitsemää vuorokautta pidemmäksi ajaksi

6 2.4. Vanhempainneuvosto 15.valvoa työyhteisön jäsenten oikeusturvaa ja ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien ilmaantuessa 16. valvoa toimintayksikön talousarvion toteutumista 17.huolehtia toimintayksikön toimintaa edistävien avustuksien hakemisesta sekä 18.suorittaa muut tehtävät, jotka sille lain, asetuksen tai asian laadun mukaan kuuluvat. 19.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli10 koulun työpäivää. Yhdistys tukee ja kannustaa jäseniään vapaaehtois- ja talkootoimintaan. Yhdistys hankkii sitä varten tarvittavan vakuutuksen. Yhdistyksellä tai sen toimintayksiköillä voi olla vapaaehtoistoimintana vanhempainneuvosto. Vanhempainneuvostoja voi olla useita ja eri tarkoituksiin. Johtokunta koordinoi vanhempainneuvoston tai neuvostojen toimintaa. Vanhempainneuvoston tehtävänä on 1. toimia vanhempien keskustelukanavana kodin ja toimintayksikön välillä 2. organisoida toiminnan tukemiseksi tehtävää talkootyötä 3. käynnistää ja organisoida varainkeräyskampanjoita, joilla mahdollistetaan sellaisia oppilaiden koulutyötä helpottavia hankintoja, joita ei muutoin ole mahdollista toteuttaa 4. järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden kesken 5. edistää yleensäkin kodin ja toimintayksikön välistä yhteistoimintaa Vanhempainneuvoston tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen sääntöjä, hallituksen päätöksiä ja johtokunnan ohjausta sekä toimia muutoinkin yhdistyksen arvomaailman ja hyvien tapojen mukaisesti. 3. KOULUN HENKILÖKUNTA 3.1. Rehtori Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Rehtorin tulee osaltaan pyrkiä saavuttamaan peruskoulua korvaavalle koululle säädetyt tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen yhdessä apulaisrehtorin ja muun opettajakunnan kanssa sekä suorittaa opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi rehtorin tehtäviin kuuluu 1. valmistella koulun johtokunnan ja opettajakunnan kokouksissa käsiteltäviä asioita 2. päättää koulukohtaisista hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan opettajia ja muuta henkilökuntaa 3. määrätä tarvittaessa luokanvalvojat ja oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan 4. toimia toimistosihteerin esimiehenä 5. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi lukuvuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta

7 6. myöntää koulun toimenhaltijalle ja tuntiopettajalle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 7. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 8. määrätä opettajantoimen haltija hoitamaan oman toimensa ohella sairaana olevan opettajan tehtäviä korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 9. päättää opettajakuntaa kuultuaan opettajien keskinäisestä työnjaosta ja koulun työjärjestyksestä 10.vapauttaa oppilas jonkin aineen opiskelusta, jos osallistuminen opiskeluun tuottaa oppilaalle sairauden tai vamman vuoksi kohtuuttomia vaikeuksia 11.myöntää hakemuksesta oppilaalle lupa poissaoloon koulusta, milloin poissaolo kestää yli kolme ja enintään 10 koulun työpäivää 12.päättää opettajia kuultuaan harjoittelijan ja kouluavustajan ottamisesta kouluun 13.ottaa sivutoiminen tuntiopettaja johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14.päättää muuta kuin opetustehtäviä suorittavan toimenhaltijan vuosilomasta 15.myöntää koulukiinteistön muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 16. päättää oppilaan valinnaisaineen vaihtamisesta 17.päättää toimitilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön sekä noudatettavista periaatteista ja maksuista hallituksen linjausten mukaisesti 18.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 3.2. Apulaisrehtori 3.3. Opettajakunta 3.4. Opettajat Apulaisrehtorin valitsee yhdistyksen hallitus opettajakuntaa kuultuaan. Apulaisrehtorin tehtävänä on avustaa rehtoria koulun johtamisessa, suorittaa johtokunnan hänen hoidettavakseen määräämät tehtävät sekä toimia tarvittaessa rehtorin sijaisena. Opettajakunnan muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opettajat ja tuntiopettajat. Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä sekä osallistua työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. Opettajakunta päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä. Opettajakunnan tehtävänä on esittää koulun rehtorille ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa koululle osoitettujen määrärahojen käytöstä. Opettajakunta valmistelee yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa koulun työsuunnitelman ja järjestyssäännöt. Opettajat toteuttavat koulun opetussuunnitelmaa ja vuosittaista työsuunnitelmaa. Opettajan tulee lisäksi 1. pyrkiä saavuttamaan peruskoulun korvaavalle koululle asetetut tavoitteet yhteistyössä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa

8 3.5. Muu henkilökunta 2. kohdella oppilaita ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä työssään 3. antaa oman luokkansa oppilaille hyväksyttävästä syystä lupa enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta 4. huolehtia mahdollisuuksien mukaan koulun toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada, kuitenkin enintään kolmena työpäivänä kerrallaan 5. ottaa osaa koulun rehtorin ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin 6. hoitaa työsuunnitelman edellyttämät tehtävät 7. hoitaa välitunti- ja muut valvontatehtävät 8. antaa mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi opettaja on velvollinen myös osallistumaan koulutyön kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Muita kuin opetustehtäviä suorittavien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää koulun tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti rehtorille toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 4. PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA Päiväkodin henkilökunnan muodostavat päiväkodin johtaja (lastentarhanopettaja), muut kasvattajat sekä päiväkotiapulainen aina hallituksen perustamien toimien mukaisesti. Henkilökunnan tehtävänä on esittää päiväkodin johtajalle ehdotuksia talousarvioon otettavista määrärahoista ja talousarviossa päiväkodille osoitettujen määrärahojen käytöstä. Henkilökunta laatii varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman yhdessä päiväkodin johtajan kanssa Päiväkodin johtaja Päiväkodin johtajan tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa päiväkodin kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt sekä erikseen määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja kasvatustehtävät. Päiväkodin johtajan tulee seurata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleistä kehitystä. Hänen tulee myös osallistua päiväkodin kehittämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu: 1. valmistella päiväkodin johtokunnan ja työyhteisön kokouksissa käsiteltävät asiat 2. vastata päivittäin toimintaperiaatteiden mukaisen kristillisen kasvatuksen antamisesta 3. huolehtia lasten päivittäisestä hyvinvoinnista sekä perushoidon ylläpidosta ja valvonnasta 4. laatia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa päiväkodin kasvatusja toimintasuunnitelmat 5. päättää päiväkodin hankinnoista myönnettyjen määrärahojen rajoissa kuultuaan muuta henkilökuntaa

9 6. päättää henkilökunnan vuosilomista 7. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle yksityisasioiden vuoksi enintään seitsemäksi vuorokaudeksi vuodessa vapautuksen tehtävien suorittamisesta 8. myöntää päiväkodin toimenhaltijalle ja määräaikaiselle työntekijälle sairauden vuoksi vapautuksen tehtävien hoidosta ja ottaa sijainen 9. hyväksyä laskut hallituksen määräämissä puitteissa 10.määrätä päiväkotiapulainen toimimaan lastenhoitajan sijaisena omien päivittäisten tehtäviensä ohella ryhmässä olevan kasvattajan ollessa sairaana korkeintaan kolmen päivän ajan kerrallaan 11.päättää työyhteisöä kuultuaan kasvattajien keskinäisestä työnjaosta ja päiväkodin työjärjestyksestä 12.päättää muuta henkilökuntaa kuultuaan harjoittelijan ja avustajan ottamisesta ryhmään 13.ottaa määräaikainen sijainen johtokunnan kulloinkin määräämissä puitteissa 14. ohjata päiväkodin henkilökuntaa tehtäviensä suorittamisessa 15.huolehtia hoitokorvausten perimisestä ja tilittämisestä, ellei sitä ole toisin määrätty 16.myöntää päiväkodin toimitilan muut kuin kausikäyttöä koskevat käyttöluvat (rakennukset ja alueet) 17.huolehtia asiakirjojen säilyttämisestä ja tarpeellisten tilastojen pitämisestä 18.tehdä hallituksen hyväksymät yhteistyösopimukset kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa 19.suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka hallitus määrää hänelle 4.2. Kasvattajat Kasvattajien tehtävänä on toteuttaa päiväkodin ja/tai kaupungin varhaiskasvatusja/tai esiopetussuunnitelmaa häntä koskevilta osin sekä päiväkodin toimintasuunnitelmaa. Kasvattajan tulee lisäksi 1. antaa kristillistä kasvatusta 2. huolehtia hänen vastuulleen annetun lapsiryhmän hoidosta ja kasvatuksesta 3. kohdella lapsia ystävällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tukea heidän itsetuntoaan sekä kannustaa heitä tehtävissään 4. seurata päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yleistä kehitystä 5. osallistua yhdessä johtajan kanssa toiminnan suunnitteluun ja yhteistoiminnan järjestämiseen päiväkodin ja lasten huoltajien kesken 6. suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti muut toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka päiväkodin johtaja hänelle määrää 7. huolehtia mahdollisuuksien mukaan toisen päiväkodin henkilökuntaan kuuluvan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi hoitaa tehtäviään. 8. ottaa osaa päiväkodin johtajan ja johtokunnan kutsumiin kokouksiin. Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi kasvattajat ovat velvollisia myös osallistumaan päivähoidon kehittämistä ja suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.

10 4.3. Muu henkilökunta Muiden kuin kasvatustehtävässä olevien toimenhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään tarkemmin työsopimuksissa. Henkilökunnan tehtävänä on edistää päiväkodin tarkoituksen toteutumista vastaten ensisijaisesti päiväkodin johtajalle toiminnastaan. Henkilökunnan tulee osallistua sille järjestettävään koulutukseen. Henkilökunnan tulee lisäksi suorittaa sille erikseen määrätyt tehtävät. 5. KOULUUN HAKEMINEN JA OPPILASVALINNAN KRITEERIT Hakuaika on yleensä tammi-helmikuussa. Hakeminen suoritetaan koulusta tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Tarvittaessa oppilaan tulee osallistua koulukypsyystestaukseen ja tutkimuksiin tai johtokunnan tulee muuten saada riittävä tieto oppilaan koulukypsyydestä. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan aikaisemmasta koulunkäynnistä tai päiväkodista. Johtokunta voi tehdä päätöksen, että jollekin vuosiluokalle ei enää oteta oppilaita. Huoltajien tulee hyväksyä koulun opetuksen perusteet, tavoitteet ja opetussuunnitelma. Oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on myös, että tuleva oppilas ja huoltajat hyväksyvät kristillisen arvomaailman. Valintatilanteessa annetaan etusija niille oppilaille, joilla on ennestään koulussa sisaruksia. Etusijalla ovat myös yhdistyksen ylläpitämästä päiväkodista ja esikoulusta siirtyvät oppilaat. Muiden hakijoiden kesken suoritetaan arvonta, mikäli heitä on enemmän kuin oppilaspaikkoja. Huoltajan tulee vahvistaa saatu oppilaspaikka annettuun päivämäärään mennessä. 6. PÄIVÄKOTIIN HAKEMINEN JA HOITOSUHTEESEEN HYVÄKSYNTÄ Haku päiväkotiin on jatkuva. Esiopetukseen haku on helmi-maaliskuussa. Hakeminen suoritetaan päiväkodista tai yhdistyksen internetsivuilta saatavalla hakulomakkeella. Ennen lasten valintaa päiväkoti järjestää haastattelun lapsille ja huoltajille. Johtokunnan tulee saada riittävästi tietoa lapsen aikaisemmasta hoidosta ja mahdollisista päiväkodeista. Huoltajien tulee hyväksyä päiväkodin kasvatusperiaatteet, toiminnan perusteet ja tavoitteet. Hoitosopimuksen tekemisen edellytyksenä on myös, että huoltajille kerrotaan päiväkodissa noudatettavat, kristilliseen arvopohjaan perustuvat toimintakäytännöt. (Päiväkodin) johtokunta valitsee lapset päiväkotiin. Valintatilanteessa annetaan etusija niille lapsille, joilla on päiväkodissa tai koulussa ennestään sisaruksia. Ulkopuolelle jäävät valitaan hakemuksissa olevien palautuspäivämäärien mukaisesti. Hoitopaikka voidaan myöntää vain 3 vuotta täyttäneelle lapselle. Jos päiväkodissa on vapaita paikkoja, alle 3-vuotiaiden lasten valinnoista päättää johtokunta tapauskohtaisesti. Huoltajan tulee vahvistaa saatu hoitopaikka annettuun päivämäärään mennessä.

Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ. Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen hallitus

Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ. Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen hallitus Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen hallitus Hyväksytty 27.10.2008 1. KERAVAN KRISTILLISEN KOULUN JA

Lisätiedot

1 KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ

1 KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ 1 KESKI-UUDENMAAN KRISTILLISEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) ylläpitää Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Harjoittelukoulujen hallinnollinen asema...

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/7 n opetustoiminnan johtosääntö 1-4, 8, 11, 14, 16-19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 5-7, 9-10, 12-13, 15 voimassa 13.6.2017 lähtien (hallitus 13.6.2017, 10 ) Sisältö 1 Toiminnan

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella Koulutuslautakunta 40 15.08.2017 Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella 2017-2021 50/00.02.01/2017 Koulutuslautakunta 15.08.2017 40 Iitin kunnan uusi hallintosääntö

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (1) HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys- Understödsföreningen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot