RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen"

Transkriptio

1 RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

2 Sisällys 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYKSILLE12 3 ICT-YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ YHTEISTYÖN EDELLYTYKSISTÄ EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN KANSSA YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 2

3 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ Ensimmäinen haaste EkoICT -hankkeen ICT-yrityskyselyssä oli Pohjois-Pohjanmaan alueen tieto- ja viestintätekniikan alan yritysten löytäminen. Yritysten yhteystietoja koottiin erityisesti Fonecta Finderin sekä BusinessOulun yrityshakemiston avulla. Yrityslistalle poimittiin Fonecta Finderista Pohjois-Pohjanmaan alueelta Tietoliikenne -toimialalta seuraavia toimintoja harjoittavat yritykset: ATK-konsultointia, ATK-palveluja, ATK-sovelluksia, ATK-ohjelmistoja, ATKverkkojärjestelmiä, ATK-tietoliikennejärjestelmiä, informaatiojärjestelmiä, internet-palveluja, langatonta tiedonsiirtoa, mobiilipalveluja, multimediapalveluja, hypermediapalveluja, puhelinjärjestelmiä, telesuunnittelua ja konsultointia, televiestintälaitteita ja palveluja, tietoliikennepalveluja, tietoliikennelaitteita, tuotekehitystä: mobiili sekä Tietotekniikka - toimialalta yritykset, jotka harjoittavat ATK-koulutusta, ATK-verkon ylläpitoa, insinööritoimistoja, suunnittelutoimistoja: tietotekniikka, kieliohjelmistoja, testausjärjestelmiä: tietotekniikka, testauspalveluja, tarkastuspalveluja: tietotekniikka, tietojenkäsittelypalveluja, tietoturvapalveluja, tuotekehitystä: tietotekniikka. BusinessOulun yrityshakemistosta mukaan valittiin erityisesti päätoimialakseen ICT & nano ilmoittaneet mikro- ja pk-kokoluokan yritykset. Kysely lähetettiin sähköpostitse 165 yritykselle, joista vastaukset saatiin 21 yritykseltä. Vastausaktiivisuutta voitanee kuitenkin pitää jokseenkin kohtalaisena, koska käsitys kyselyn kohteena olleiden yritysten toiminnasta oli muodostettu ainoastaan yllä mainittujen hakukoneiden sekä mahdollisuuksien mukaan myös yritysten www-sivujen perusteella. Todennäköisesti kyselyä siis lähetettiin myös yrityksille, jotka eivät aivan suoranaisesti olisi kuuluneet kyselyn kohderyhmään. Henkilöstömäärällä mitattuna suurin osa kyselyyn vastanneista ICT-yrityksistä oli mikroyrityksiä, mutta muutamia vastauksia saatiin myös suurempien henkilöstöluokkien yrityksistä (kaavio 1). KAAVIO 1. Kyselyyn vastanneiden ICT-yritysten koko henkilömäärissä mitattuna (n=21) 3

4 Selvästi suurin osa kyselyyn vastanneista ICT-yrityksistä oli ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta harjoittavia toimijoita, mutta mukana oli myös huomattavan monien muiden päätoimialojen yrityksiä (taulukko 1). Osa vastaajista vastasi kyselyyn eri yrityksen nimissä kuin mille kysely oli lähetetty. Päätoimialaa kysyttäessä yritykset itse mainitsivat vain harvoin rekisterissä olevan päätoimialansa, vaikkakin myös yritysten omissa vastauksissa korostuivat ohjelmistojen suunnittelu ja kehitys. Kyselyyn vastasi esimerkiksi useampia erilaisiin mittausjärjestelmiin erikoistuneita ICT-yrityksiä sekä käytettävyyteen, ICT-asiantuntija- tai konesalipalveluihin erikoistuneita alan osaajia. TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneiden yritysten päätoimialat ytj-tietopalvelussa ja kyselyvastauksissa (n=21) PÄÄTOIMIALA Ammattialajärjestöjen toiminta Matkailu Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi Tietotekniikka-, ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseen ja ohjelmistolisenssien myyntiin erikoistunut yritys Ohjelmointi Kone- ja prosessisuunnittelu Tieto-, mittaus- ja etäseurantajärjestelmien kehittäminen ja toimittaminen energia-, vesi- ja ympäristöalan yrityksille ja tutkimuslaitoksille Koriste- ja rakennuskiven louhinta Alkujaan kiviala, nyttemmin kustannustoiminta, tulevaisuudessa sisällöntuotanto ja vielä myöhemmin muita aloja. Muu tekninen palvelu Käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyyssuunnittelu, käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, käyttäjäkokemus, palvelumuotoilu ICT-asiantuntijapalvelut ja tuotekehitys Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Käytettävyys Ohjelmistojen kehityspalvelu Elektroniikka, tietotekniikka, ohjelmistot ja järjestelmät, M2M ja sensoriverkot, laitesuunnittelu, tuotannon tuki Ohjelmistokehitys ja ohjelmistotuotteiden myynti ICT-tukipalvelut, konsultointi ja konesalipalvelut Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Mobiili ympäristötiedon keruu ja hallinta Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Hajautettu mittaustekniikka, sulautettu elektroniikka ja ohjelmistot Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus. Asiakkaiden toimialat ovat ympäristömittaus- ja laboratoriopalvelut, vartiointi- ja turvallisuus, teollisuus ja kuljetusala/ taksipalvelut. Sähkötekninen suunnittelu Vaativa mekaniikkasuunnittelu elektroniikka- ja/ tai optiikkalaitteisiin Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa Verkko- ja päätelaitteiden palveluntarjoaja, joka on keskittynyt tietoverkkoihin, päätelaiteratkaisuihin, ajoneuvotietokoneisiin ja merkintään. Toimittaa ja ylläpitää IT-infraa, jonka varaan yritykset voivat rakentaa liiketoimintasovelluksensa. Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa Konesali- ja pilvipalvelut Viestintälaitteiden tukkukauppa Tietoliikennelaitetilat, teleurakointi Yrityksiä, kpl

5 Kaikkein keskeisimmäksi tuotteekseen tai palvelukseen ICT-yritykset ilmoittivat useimmin ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen (kaavio 2). Myös laitteistot mainittiin useamman kyselyyn vastanneen yrityksen keskeisimpinä tuotteina, kun taas muut vastausvaihtoehdot saivat vain yksittäisiä mainintoja. KAAVIO 2. ICT-yritysten keskeisimmät tuotteet ja palvelut (n=21). Muina palveluina mainittiin matkailumarkkinointi; konesalipalvelut; modulaarinen järjestelmä teollisuuden tuotantoprosessien tiedonkeruuseen, vianhakuun, hälytysten käsittelyyn, diagnostiikkaan ja raportointiin; kustannustoiminta, sisällöntuotanto, ohjelmistotuotanto; teleurakointi, laitetilat; asiantuntijapalvelut ja tuotekehitys. Erilaiset liiketoimintasovellukset mainittiin kyselyssä useimmiten tärkeimpinä tuotteina niiden ICT-yritysten keskuudessa, joiden keskeisimpiä toimintoja ovat erilaisten ohjelmistojen suunnittelu- ja valmistus- tai isännöinti- ja vuokrauspalvelut (kaavio 3). Yritysten tarjonnassa olevan ohjelmistovalikoiman laajuus vaihtelee suuresti eri yritysten kesken: joillakin yrityksillä tuotteisiin/ palveluihin lukeutuvat kaikki kaaviossa 3 luetellut erilaiset ohjelmistotyypit ja vielä enemmänkin, kun taas joillakin yrityksillä toiminta on painottunut ainoastaan tiettyihin osa-alueisiin kuten työnohjausjärjestelmiin tai varastonhallintasovelluksiin. Osa kyselyyn vastanneista yrityksistä keskittyy toiminnassaan nimenomaan uusien ohjelmistoratkaisujen etsimiseen esimerkiksi asiakkaalle lisäarvoa tuottavia web-järjestelmiä tai mobiilisovelluksia kehittämällä, osa puolestaan on suunnitellut palvelukokonaisuutensa erityisesti pk-yritysten toimintaa tukevaksi valikoimalla tarjoamansa tuotteet kustannustehokkaasti luotettavien isojen toimittajien valikoimista. Joidenkin yritysten palveluvalikoimaan kuuluvat sekä muiden toimittajien ohjelmistot että yrityksen itsensä kehittämät, monesti pilvipalveluna tarjottavat ohjelmistot. Yritykset tarjoavat asiakkailleen monia erilaisia palvelinratkaisumalleja. Monilla yrityksillä tarjontaan kuuluvat sekä konesalitilapalvelut, palvelinpalvelut, virtuaaliset konesalipalvelut että virtuaalipalvelimet. Monet pienistä ohjelmistojen vuokraus- ja isännöintipalveluja tarjoavista yrityksistä korostavat erityisesti paikallisuuttaan eli palveluidensa sijaintia oman yrityksen palvelinkeskuksessa Suomessa sekä palvelun saamista suomen kielellä. Pilvipalveluna esimerkiksi kuukausiveloitteisia ohjelmistopalveluratkaisuja on tarjolla niin yritysviestintään kuin dokumenttien hallintaan ja 5

6 asiakkaan on mahdollista päättää itse teknisten sovellusten ylläpidosta sekä käytön hallinnasta. Toki yritysten valikoimissa on edelleen myös perinteistä ohjelmistolisenssimyyntiä. KAAVIO 3. Keskeisimmiksi tuotteikseen ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus sekä ohjelmistojen isännöinti- ja vuokrauspalvelut valinneiden yritysten vastausten jakautuminen erilaisten ohjelmistojen kesken (n=10). Muina ohjelmistoina mainittiin mobiilisovellukset. 6

7 Kyselyssä ilmenneet tarkennukset yritysten hyödyntämiin erilaisiin ohjelmistotyyppeihin on esitetty taulukossa 2. TAULUKKO 2. Kyselyssä ilmenneet tarkennukset yritysten ohjelmistotuotteisiin liittyen (n=7) Ohjelmistot Apuohjelmat Tietokoneavusteinen suunnittelu Grafiikka Internet Käyttöjärjestelmät Palvelinohjelmistot Sovellukset, esim. mallinnus Toimisto Liiketoimintasovellukset Yhteistyösovellukset Muu, mikä? Mainittu lisätieto Mobiilitiedonkeruusovellus (älypuhelimet, tabletit) Autocad Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign MS Expression Web Web-ohjelmointi Karttapohjainen kerätyn tiedon esitys Windows, Windows Mobile, Android Kerätyn ympäristötiedon tallennus 3D Studio Max Mobiilisovellukset MS Office Varastonhallinta ja laskutus Toiminnanohjausohjelmistot (modulaarinen) Työnohjausjärjestelmät, tiedonkeruujärjestelmät (mobiiliteknologiaan pohjautuvia) Toiminnanohjausohjelmistot (modulaarinen) Julkiset/ avoimet ympäristötiedon mobiiliapplikaatiot Mobiilisovellukset Osa kyselyyn vastanneista ICT-yrityksistä keskittyy toiminnassaan käytettävyyteen eli esimerkiksi käyttäjätutkimuksiin ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Ennen ICT-sovelluksen hankkimista yrityksen kannattaa huolella pohtia, millaiset tuotteet tai palvelut ovat asiakkaiden toiveiden mukaisia. Helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys ovat olennaisia asioita hyvässä sähköisessä asiakaspalvelussa, ja käyttöliittymän toimiessa moitteettomasti yritys voi huoletta keskittyä omaan erikoisosaamiseensa. Laadukkaalla käyttöliittymäsuunnittelulla voidaan varmistaa, että käytettävyysongelmista johtuvien kalliiden muutosten tekeminen jo olemassa oleviin järjestelmiin voidaan välttää, vaikkakin rahansäästöä voidaan saavuttaa myös järjestelmiä yksinkertaistamalla tai kehittämällä jo olemassa olevia asioita. Loppukäyttäjän huomioiminen on tuote- ja palvelusuunnittelussa ratkaisevan tärkeässä roolissa ja nykyisin onkin entistä tärkeämpää huolehtia esimerkiksi web-sivustojen toimivuudesta myös mobiililaitteissa. Neljä yritystä ilmoitti kyselyssä keskeisimmäksi tuotteekseen erilaiset laitteistot, minkä osalta näiden yritysten tarkennetut vastaukset on esitetty kaaviossa 4. Osa ICT-alan yrityksistä on painottanut toimintaansa selkeästi yritysten laite- ja ohjelmistohankintoihin, missä ICT-yritys kartoittaa asiakasyrityksensä tarpeet ja suunnittelee sen perusteella yrityksen kannalta toimivimmat IT-ratkaisut. Yleensä näiden ICT-yritysten toimenkuvaan kuuluvat myös asennuspalvelu sekä perus IT-tuki- ja ylläpitopalvelut. Yrityskoneet Lenevo ja Dell mainittiin kyselyssä sekä kannettavien tietokoneiden, pöytäkoneiden että tablettien yhteydessä. Älypuhelimista mainittiin Nokia ja Samsung. Tablettien, kannettavien tietokoneiden sekä älypuhelinten yhteydessä mainittiin lisäksi ammattikäyttöön tehdyt vahvistetut laitteet. Etämittauslaitteiden osalta yksi vastanneista yrityksistä tarkensi toimintansa sisältävän myös mittauslaitteisiin liittyvän 7

8 kustomoinnin. Laitteistojen kehitykseen erikoistuneiden yritysten on mahdolllista toteuttaa asiakkaidensa tarpeisiin esimerkiksi erilaisia sensoritointiin liittyviä mittauksia, ympäristösuureiden mittauksia, olosuhteiden mittauksia, tapahtumakeskeisiä toimintoja sekä mittausautomaatiota. Etätunnistuslaitteistoista kyselyssä mainittiin turvalaitteet sekä kamerat. KAAVIO 4. Keskeisimmiksi tuotteikseen laitteistot valinneiden yritysten vastausten jakautuminen erilaisten laitteistojen kesken (n=4). Muina laitteistoina mainittiin kyselyssä sensoriverkot ja M2M; palvelimet ja palvelinten ylläpito sekä pilvipalvelut; verkkolaitteet (WLAN, LAN): tukiasemat, kontrollerit, kytkimet. Yritys, joka ilmoitti toimenkuvassaan keskeisintä olevan erilaisten mallinnusten, simulointien tai analyysien tarkensi vielä vastaustaan 3D-tuotteiden mallintamiseksi. Kyseinen yritys toimii kumppanina tuotekehityksessä, ja sen ydinosaamista on tarkkuusmekaniikan suunnittelu vaativiin ja monimutkaisiin laitteisiin eri ympäristöissä. Palvelukokonaisuuksina tällä elektroniikka- ja optiikkalaitteiden mekaniikkasuunnitteluun erikoistuneella yrityksellä ovat mm. toteutettavuustutkimukset asiakkaan valmiista tuoteideasta, konseptitutkimukset (esim. tuotteen valmistuskustannusten pienentäminen tai laadun parantaminen), tuotesuunnittelu (tuotteen vienti massatuotantoon, mm. optomekatroniikka, tarkkuusmekaniikan suunnittelu ja simulaatiot, optiikkasuunnittelu ja simulaatiot, elektroniikkasuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu), testaus sekä tuotantotestaus ja kalibrointilaitteet. EU:n ja Aasian alueet kattavan tavarantoimittajaverkostonsa avulla yritys voi avustaa asiakkaitaan missä tahansa tuotantoketjun vaiheessa, vaikkakin vain prototyyppejä ja optomekaniikan pieniä sarjoja valmistetaan Oulussa. ICT-yrityksillä on luonnollisesti repertuaarissaan runsaasti erilaisia tuotteita ja palveluita, joista ohjelmistojen ja erilaisten järjestelmien lisäksi vastauksissa korostuivat erityisesti konsulttipalvelut sekä ICT-tukipalvelut (taulukko 3). 8

9 TAULUKKO 3. Kyselyyn vastanneiden yritysten tuotteet ja palvelut päätoimialoittain (n=21) PÄÄTOIMIALA Ammattialajärjestöjen toiminta Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi KESKEISIMMÄT TUOTTEET JA PALVELUT Matkailumarkkinointi Ohjelmistojen isännöinti- ja vuokrauspalvelut Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 9 MUUT TUOTTEET JA PALVELUT Matkailun edunvalvonta Projektinhallinta Ilmoittautumisjärjestelmät Kone- ja prosessisuunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Anturit, GPRS-loggerit sekä näiden asennukset ja kunnossapito Koriste- ja Kustannustoiminta, sisällöntuotanto, Kiviala. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi. rakennuskiven louhinta ohjelmistotuotanto Muu tekninen palvelu Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Asiantuntijapalvelut käyttöliittymien suunnittelemisessa ja kehittämisessä. Sähköisten palvelujen ja sovellusten käytettävyys, käyttäjäkokemus, käyttöliittymien graafinen toteutus, palvelumuotoiluun liittyvät asiat. Asiantuntijapalvelut ja tuotekehitys - Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Sähkötekninen suunnittelu Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa Viestintälaitteiden tukkukauppa Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Laitteistot Modulaarinen järjestelmä teollisuuden tuotantoprosessien tiedonkeruuseen, vianhakuun, hälytysten käsittelyyn, diagnostiikkaan ja raportointiin Mallinnus, simulointi ja analyysit Laitteistot Konesalipalvelut Teleurakointi, laitetilat Käyttöliittymäsuunnittelu, grafiikka sekä käytettävyyden arviointi Konsultointi, koulutus, suunnittelupalvelu, testaus, käyttöönotto, tuki Toiminnanohjausohjelmistot Ohjelmistojen suunnittelupalvelut Konsultointi (ICT ja ympäristöasioissa), koulutus, räätälöidyt ICT-kehityspalvelut Mobiilisovellukset, tietokantajärjestelmät, dataloggerit Ohjelmistot ja tiedonkeruu, paikannus, karttapohjaiset käyttöliittymät, katuvalojen ja liikennevalojen ohjaukset, teollisuuden sensoriratkaisut, palvelinpohjaiset järjestelmät, sulautetut järjestelmät Yritysten ICT-tukipalvelut ja konsultointipalvelut, yksityisille myymälä- ja huoltopalvelut Hajautetut mittaukset sekä niiden sovittaminen kohteeseen. Kustomilaitteiden suunnittelu ja prototypointi. Palvelin- ja webteknologiapohjaiset tuotannon ja kunnossapidon prosessi-informaatiojärjestelmät sekä korkean teknologian optiset mittausjärjestelmät Toteutettavuusselvitykset, tuotteen kustannusarviot, tuotteiden valmistuttaminen, tuotteiden testaukset Verkon ja päätelaitteiden valvonta- ja hallintapalvelut, käyttöönotto, Service Desk ja huoltopalvelut Ylläpidetyt pilvipalvelut, asiantuntijapalvelut Liikuteltavat tukiasemaratkaisut, langattomat sisäverkot, sähköjärjestelmien ennakoiva tarkastus

10 Pääasiallisia asiakasryhmiä kyselyyn vastanneilla ICT-yrityksillä on hyvin monia aina eri alojen kotimaassa toimivista pkyrityksistä kansainvälisiin suuryrityksiin (taulukko 4). Erityisesti ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittyneiden yritysten piiristä löytyi pieniin ja keskisuuriin yritysasiakkaisiin panostavia toimijoita. Useammalla ICTyrityksellä tärkeitä asiakasryhmiä ovat erilaiset teollisuuden alan yritykset, tutkimuslaitokset tai julkiset toimijat esimerkiksi ympäristöalalta. TAULUKKO 4. Kyselyyn vastanneiden yritysten asiakasryhmät päätoimialoittain (n=21) PÄÄTOIMIALA Ammattialajärjestöjen toiminta Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi Kone- ja prosessisuunnittelu Koriste- ja rakennuskiven louhinta Muu tekninen palvelu Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Sähkötekninen suunnittelu Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa Viestintälaitteiden tukkukauppa PÄÄASIALLISET ASIAKASRYHMÄT Kuusamon alueen matkailuyritykset ja matkailun kanssa tekemisissä olevat sidosryhmät (imagomarkkinointi) Pk-yritykset, oppilaitokset (lisenssimyynti), kunnalliset organisaatiot ja liikelaitokset Liikunta, terveyspalvelut Vesilaitokset, energialaitokset, teollisuus, tutkimuslaitokset Kiviala: rakentajat Kustannustoiminta: yritykset ja yksityiset henkilö Koulututus/ luonnonantimet: yksityiset, vielä jäsentymätön, käynnistellään Teollisuus, julkinen sektori Ohjelmistoja tuottavat yritykset, teollisuus, energialaitokset, sähköisiä palveluja tuottavat yritykset Pienyritykset Pk-yritykset eri toimialoilta ja ICT-alan suuret yhtiöt Yritykset, jotka hakevat osaamista ja tuotteistamiseen liittyviä apuja ja resursseja. Pörssiyritykset sekä pk-yritykset. ICT-tukipalvelu B2B-asiakkaat, pienet ja keskisuuret. Konsultointi keskisuuret ja isot yritykset. Kansainväliset suuryritykset, tutkimuslaitokset, startupit, pienteollisuusyritykset Merkittävät paperi-, metalli- ja teknologiateollisuuden yritykset Suomessa kohteena ympäristöpuolen julkiset toimijat kuten SYKE, ELY, RKTL, Metla, GTK, Evira jne. sekä alalla toimivat yritykset (Ramboll, Sweco, Neste jne). Ulkomailla samat toimijat. Analyysi- ja mittauspalvelut, ympäristömittaus, teollisuus, kuljetusala/ taksiala, vartiointi ja turvallisuus Kodinkonehuoltoyritykset, teollisuuden kunnossapito, konepajat, rakennusala, romuala, telemarkkinointi Ohjelmistotalot Elektroniikkalaitevalmistajat, ajoneuvovarustelijat Satamat ja metsäteollisuus, valmistava teollisuus ja varastointi, logistiikka ja kuljetus, kenttähuolto ja liikkuva työvoima, turvallisuus, terveydenhuolto ja julkinen sektori Yritykset, julkishallinto, kumppanit (jälleenmyyjät, teknologiakumppanit, muut) Tietoliikenneoperaattorit, julkishallinnon toimijat, suuret ja keskisuuret yritykset (sairaalat, pelastustoimi, kauppaliikkeet jne.) 10

11 Suurin osa kyselyyn vastanneista ICT-yrityksistä ei ole juurikaan eriyttänyt palvelutarjontaansa asiakasyritysten toimialojen mukaan (kaavio 5). Vaikka osalla yrityksistä onkin asiakasyritystensä keskuudessa selkeästi eri kohderyhmiä, joille on kullekin suunniteltu ja suunnattu omat palvelunsa, monissa vastauksissa painotettiin ICT-yrityksen joustavuutta, mikä mahdollistaa monien erilaisten asiakkuuksien hoitamisen tuoteräätälöinnin kautta ilman varsinaista palveluiden eriyttämistä. ICT-yrityksissä oli myös tunnistettu tiettyjä heidän tuotteilleen parhaiten sopivia toimialoja/ yrityksiä. Yritysten toimintatavat saattavat vaihdella asiakasyrityksestä riippuen: esimerkiksi suurille yrityksille saatetaan tehdä enemmän alihankintaa tiimiresursointimallilla, kun taas pienille yrityksille toimintatapana käytetään projektitoimitusta. Osittain; 6 Kyllä; 4 Ei; 8 KAAVIO 5. Palvelutarjonnan eriyttäminen asiakasyritysten toimialojen mukaan kyselyyn vastanneissa ICT-yrityksissä (n=18) 11

12 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYKSILLE Kyselyyn vastanneet ICT-alan yritykset voivat tarjota asiakasyrityksilleen hyvin monenlaisia palveluita sekä tuotteita laitteistojen valmistuksesta ja kustomoinnista aina ohjelmistosuunnitteluun (taulukko 5). Vaikka näitä palveluja ja tuotteita ei ole useinkaan varta vasten kehitetty erilaisia ekosysteemipalveluyrityksiä silmällä pitäen, ovat ne siitä huolimatta myös näiden yritysten hyödynnettävissä, tarvittaessa vaikkapa yrityskohtaisen räätälöinnin kautta. Kyselyyn vastanneista ICTyrityksistä vain kaksi mainitsi, ettei tunnista ekosysteemipalveluyrityksiä asiakkaikseen tällä hetkellä. TAULUKKO 5. ICT-yritysten nykyinen palvelutarjonta ekosysteemipalveluyrityksille (n=17). Yksi yritys ilmoitti ettei nykyisin tarjoa tuotteita tai palveluja ekosysteemipalvelujen parissa työskenteleville yrityksille. IT-tuki ja ylläpito Perus-ICT-palvelut ja -laitteistot sekä asiakkaan liiketoimintaprosesseja ja toimintaa tukevien ICT-laitteistojen suositteleminen (konsultointi) *) Laitesuunnittelu Esimerkiksi puutarhanhoitolaitteet Langattoman Sisäkuuluvuus, wlan, infotaulut jne. tiedonsiirron palveluliiketoiminta Markkinointi Verkkonäkyvyys (erilaisia mainospaikkoja eri alojen yrityksille) Web-sivujen suunnittelu ja toteutus, markkinointimateriaalien suunnittelu Mittaukset, automaatio Sensorointi, erilaiset ympäristösuureet, olosuhdemittaukset, tapahtumakeskeiset toiminnot, mittausautomaatio. Asioiden, eri suureiden ja olosuhteiden kontrollointi prosessien optimoimiseksi järjestelmien avulla (automaatio). Seuranta- ja anturijärjestelmät luontotutkimuksiin (esim. paine, lämpötila) Kustomoitu mittaus- ja säätötekniikka, logistiikkatekniikka, teknologiakehitys Ohjelmistot ja Työnohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät. Usein tietokanta-/ palvelin-/ webratkaisuja järjestelmät yhdistettynä mobiiliin kenttäpääteohjelmistoon ja kentälle sijoitettuihin tiedonkeruulaitteisiin. Kerätyn tiedon välittäminen asiakkaiden asiakkaille. Toiminnanohjausohjelmisto, joka koostuu monista osista, joita voidaan pienellä sovituksella hyödyntää hyvin monilla toimialoilla Varastonhallintaohjelmisto sekä laskutusohjelmisto (suunniteltu pienyrityksille) Mikäli löytyy riittävä määrä yrityksiä ohjelmistoja hyödyntämään, yhteisen palvelualustan (esim. portaali) rakentaminen ja ylläpito Oma tuoteperhe lisäarvopalveluiden tuotealustana. Hyödyntää olemassa olevaa dataa. Liityntärajapinta koneiden ja laitteiden tiedonhallintaratkaisuksi. Sähköiset palvelut Käyttöliittymät: suunnittelupalveluja, käytettävyysasiantuntemus, käyttäjäkokemuksen asiantuntemus, visuaalinen suunnittelu Palveluiden kehittäminen: asiakaskommunikaatio, lisäarvoa loppuasiakkaille. Mobiilija web-sovelluksia tarpeen mukaan myös sisäisten prosessien kehittämiseksi. Manuaalisesti maastosta tietoa kerääville tehokkaampi ratkaisu tiedon keräämiseen ja tallettamiseen *) Tällä hetkellä yritys ei tunnista ekosysteemipalvelualan yrityksiä asiakkaina. ICT-yritykset tarjoavat asiakkailleen erilaisia tuotteita ja/tai palveluita riippuen siitä, mihin kukin yritys on liiketoiminnassaan keskittynyt. Useat laitteistoja myyvistä yrityksistä tarjoavat palvelujansa myös laitteistojen 12

13 asennukseen, ylläpitoon sekä huoltoon. Monien ICT-yritysten tuotevalikoimassa on tavanomaisen toimistokäytössä olevan infrastruktuurin lisäksi mm. erilaisiin etämittauksiin kehitettyjä laitteistoja ja järjestelmiä, joiden hyödyntäminen on ekosysteemipalveluyrityksissäkin mahdollista joko sellaisenaan tai tapauskohtaisen räätälöinnin jälkeen. Laitteistoihin painottuneiden tieto- ja viestintätekniikan alan yritysten rinnalla markkinoilla on runsaasti yrityksiä, jotka ovat toiminnassaan keskittyneet erilaisiin asiantuntija- ja konsultointitehtäviin sekä ohjelmistosuunnitteluun, -myyntiin tai - vuokraukseen. Nämä yritykset tarjoavat asiantuntijapalveluita mm. käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten suhteen, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sähköisten palveluiden käyttöliittymiin liittyviä suunnittelupalveluja ja kehittämistä, web-sivujen suunnittelu- ja toteutuspalveluita tai muita web-pohjaisia järjestelmiä. ICT-osaajien kautta ekosysteemipalveluyrityksillekin on tarjolla tehokkaita markkinointipalveluja ja näkyvyyttä, sillä verkkomarkkinoinnin ammattilaisten avulla hoituu tuloksekkaasti niin hakukoneoptimointi kuin mainostaminen sosiaalisen median kautta. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuuksiin lukeutuvat myös erilaiset mittaukset (mm. sensorointi, ympäristösuureet, olosuhteet, mittausautomaatio) sekä toiminnanohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät. Monissa tapauksissa ICT-yritysten tarjoamat tiedonkeruujärjestelmät esimerkiksi ympäristösuureiden osalta pohjautuvat joko mobiilaitteilla manuaalisesti tehtävään tiedonsyöttöön tai dataloggereihin, joista tieto tallentuu haluttuun paikkaan, esimerkiksi palvelinpohjaiseen ohjelmistoon tai suoraan yrityksen muihin tietokantajärjestelmiin (integroidut järjestelmät). Mobiilisovelluksissa on yleensä mukana myös paikkatieto. Erilaiset mobiilisovellukset ovat nousseet merkittäviksi kehityskohteiksi monien yritysten tuote- ja palveluvalikoimassa. Uudet potentiaaliset asiakasryhmät kiinnostavat ICT-alan osaajia. Kyselyyn vastanneet ICT-yritykset olivat pääasiassa erittäin kiinnostuneita kohdistamaan tuote- ja palvelutarjontaansa entistä enemmän ekosysteemipalveluiden parissa työskentelevien yritysten suuntaan (kaavio 6). KAAVIO 6. ICT-yritysten kiinnostus kohdistaa tarjontaansa ekosysteemipalveluyrityksille (n=21). 1 = ei kiinnosta lainkaan, 2 = kiinnostaa hieman, 3 = kiinnostaa melko paljon, 4 = kiinnostaa erittäin paljon, 0 = en osaa sanoa. 13

14 Erityisesti ekosysteemipalveluyrityksille suunnatut tieto- ja viestintäteknologian tuotteet ja palvelut vaihtelevat suuresti ICT-yrityksestä riippuen. Suurin osa tarjolla olevista ICT-tuotteista/ palveluista on muokattavissa useammille eri toimialoille, eikä niitä ole niinkään suunniteltu juuri ekosysteemipalveluyrityksiä ajatellen. Tuotteiden ja palveluiden kohdentaminen erityisesti ekosysteemipalveluyrityksille olisikin sangen haastavaa, sillä ekosysteemipalveluyritykset voivat olla keskenäänkin sangen erilaisia. Ekosysteemipalveluyritysten haastattelussa esiin tulleisiin tarpeisiin liittyen toimintaa tehostavina ja helpottavina ICT-alan tuotteina/ palveluina mainittiin kyselyssä esimerkiksi erilaisten sähköisten palveluiden ideointi ja toteutus, etämittausjärjestelmien toteutus, maa- ja metsätalouden laitteiden ja apuvälineiden suunnittelu sekä erilaiset mobiilisovellukset. Erityisinä uusina ekosysteemipalveluyrityksille suunnattuina tuotteina tai palveluina kyselyvastauksissa mainitut seikat on esitetty taulukossa 6. Esimerkiksi sähköinen markkinointi on ehdoton osa nykypäivän yrityksen toimintaa ja sen pitäisikin olla osa yrittäjän perustaitoja, mikäli kyseistä palvelua ei ole ostettu yrityksen ulkopuolelta. Suurin osa asiakkaista hakee tietoa verkosta ennen ostopäätöksen tekoa ja asiakkaan vertailulistalle pääsevät ainoastaan ne tuotteet/ palvelut, jotka ovat helposti verkosta löydettävissä ja joita muut ostajat suosittelevat. Sähköistä markkinointia ovat mm. yrityksen kotisivut, hakukonemarkkinointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostin tai puhelimen välityksellä tapahtuva suoramarkkinointi. Sähköisellä markkinoinnilla pyritään tavoittamaan ensisijaisesti potentiaalisimmat kohderyhmät sekä ohjaamaan heidät yrityksen tuotteiden/ palveluiden luo. Ennen markkinoinnin aloittamista on siis syytä selvittää, keitä nämä potentiaalisimmat asiakkaat ovat ja mitä/ mistä he verkosta näitä tuotteita/ palveluja etsivät. Se, että asiakkaat saadaan ohjattua yrityksen www-sivuille ei vielä riitä, vaan verkkosivujen ja kaupan käytettävyyden on oltava hyvä, jotta asiakkaan mielenkiinto säilyy ja mahdolliset ostotoiminnot sujuvat helposti. Nykyisin on tärkeää huomioida sivujen ja erilaisten sähköisten palveluiden toimivuus myös erilaisissa jatkuvasti yleistyvissä mobiililaitteissa. Langattoman teknologian rooli on kasvussa myös esimerkiksi erilaisten etämittausmahdollisuuksien myötä, jossa reaaliaikainen tieto on asiakkaan saatavilla internet- tai mobiiliverkkopohjaisen monitorointijärjestelmän kautta. Etämittauksissa tiedonkeruuyksiköt lähettävät keräämänsä tiedot automaattisesti tiedonkeruupalvelimelle, josta ne kerätään yhteen tietokantaan. Tietokannasta löytyviä tuloksia on mahdollista tarkastella internetin välityksellä erilaisilla päätelaitteilla (älypuhelimet, tabletit, tietokoneet) ja selaimen kautta on mahdollista järjestää myös laitteiden ja prosessien ohjaus. Vaihtoehtoisesti tulokset ovat siirrettävissä automaattisesti yrityksen muihin tietojärjestelmiin tai analysointityökaluihin. Olennaista erilaisten uusien sovellusten toiminnassa onkin usein niiden integroitavuus asiakkaalla jo käytössä oleviin tieto- tai ohjausjärjestelmiin. Toimiva ICT mahdollistaa yrityksen keskittymisen omaan ydinosaamiseensa. ICT-yritykset tarjoavat laitteistojen sekä perus-it-tuen lisäksi mahdollisuuksia erilaisten toimintaa tehostavien ohjelmistojen ostamiseen tai vuokraukseen. ICTyritysten tarjonnassa on mm. moduulimuotoisia toiminnanohjausjärjestelmiä, joista asiakkaan on mahdollista valita ainoastaan omaan toimintaansa soveltuvat osaset. Esimerkiksi asiakkuuksien hallinta on nousemassa yhä keskeisempään rooliin menestyvien yritysten liiketoiminnassa. Nykyisin suuntaus on kohti virtuaalipalveluja, eikä kertasijoituksena kalliimpien ohjelmistolisenssien tai laitteiden hankinta ole enää yrityksille välttämätöntä. 14

15 TAULUKKO 6. ICT-yritysten näkemyksiä siitä, mitä uusia tuotteita ja palveluja olisi mahdollista suunnata erityisesti ekosysteemipalveluyrityksille (n=19). Yksi yritys mainitsi suunnitelmia olevan, mutta työn jäsentely keskeneräinen. Käytettävyys Laitteistot, tukipalvelut, yritysverkot Markkinointi Mittaukset, automaatio Mobiilijärjestelmät Ohjelmistot ja järjestelmät Sähköiset palvelut Parempi tuotteiden käytettävyys, jotta käyttäjä (asiakas) voisi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, tuloksellisesti (oikein) sekä miellyttävästi Helppokäyttöiset ja toimivat perusinfrapalvelut (ohjelmistovuokraus, -lisenssit) ICT-palvelut, jotka mahdollistavat asiakkaan keskittymisen omaan liiketoimintaansa. Toiminta perustuu asiakkaan liiketoiminnan tuntemiseen ja sitä kautta lisäarvon tuottamiseen. Liiketoiminnassa suositellaan työtä tehostavia näyttöjä ja laitteistoja. Päätelaitteet (PDAt, tabletit, ajoneuvotrukkipäätteet, mobiilitulostimet) sekä niihin liittyvät hallinta- ja huoltopalvelut liikkuvaan työhön kuten metsänhoidon, kunnossapidon ja logistiikan tarpeisiin. Päätelaitteiden etähallintapalvelu; laitteiden ennakoivat huoltopalvelut, joilla useat ongelmatilanteet ja käyttökatkokset voidaan ennakoivasti ehkäistä; laitteiden elinkaari- ja huoltopalvelut, jotka takaavat laitteiden korkean käytettävyyden ja minimoivat huollossa menetettävää aikaa. WLAN- ja LAN-verkkojen toimintaa analysoivat mittaukset ja suunnittelu tuotantoon ja varastoihin; verkkojen valvonta ja hallinta. Maa- ja metsätalouteen liittyvien laitteiden ja apuvälineiden suunnittelu ja tuotteistaminen Enemmän mainospaikkoja mm. lähiruokaa tarjoavien yritysten tuotteille M2M sensoriverkon järjestelmien toteutus etämittausten ja olosuhteiden kontrollointiin ja online-datan saamiseksi järjestelmästä toimenpiteitä tai asetusarvojen muutoksia varten. Järjestelmät vietävissä tarvittaessa automaation tasolle. Online mittaus- ja seurantapalvelut liittyen luontomittauksiin ovat toteutuksessa jo nyt esim. pohjavesien seurannassa, turvesoiden vesimittauksissa, ravinteiden kulkeutumisen seurannassa vesistöissä. Internetpohjainen monitorointijärjestelmä. Mittaus-, säätö- sekä logistiikkatekniikkapalveluiden toteutus integroimalla tekniikka asiakkaan järjestelmään. Ratkaisuja mm. ympäristömittauksiin sekä eri tyyppisiin hajautetun prosessin mittauksiin ja säätöön. Langaton teknologia ja sen eri sovellukset. Anturiteknologiat ja niiden sovellukset. Tiedonkeruu- ja analysointijärjestelmät ja laitteet. Mobiilijärjestelmien asennuspalvelut, tuotteistaminen, konseptointi Räätälöitävä mobiilitiedonkeruupalvelu, jossa mobiilipäätteellä kysytään ne tiedot, joita asiakas tarvitsee. Tietoon yhdistetään automaattisesti paikkatieto ja mahdolliset kuvat ja videot paikalta. Tieto siirretään reaaliaikaisesti palvelimelle, jossa tiedot esitetään kartalla ja josta sevoidaan siirtää asiakkaan muihin työkaluihin ja järjestelmiin (integrointi). Asiakkaiden liiketoimintaa tehostavat työnohjausratkaisut. Analyysi- ja ympäristömittausalan kenttätietojärjestelmä, turvallisuus- ja vartiointialan ratkaisut, teollisuuden kunnossapitoon ja seurantaan suunniteltu sovellus, kuljetus-/ taksialalle suunniteltu kyydin/ kuljetusten seuranta- ja välitysjärjestelmä. Monista osista muodostuva toiminnanohjausohjelmisto, jota voidaan pienellä sovituksella hyödyntää monilla eri toimialoilla. Muun muassa asiakashallinta (CRM), tilausten hallinta, työsuunnittelu, työajanseuranta, laskutus. Myös mobiilisovellukset. Pienyrityksille suunnitellut varastonhallinta- ja laskutusohjelmistot Yrityksen oma tuotealusta ja teollinen internet. Liiketoiminnan jalostaminen palvelu- ja ratkaisukeskeisemmäksi. Big data, tiedon jalostaminen, etädiagnostiikka. Liiketoimintaa vahvistavien digitaalisten palveluiden hyödyntämisen ideointi ja opastus ja kustannustehokas palvelu niiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi digitaaliset markkinapaikat lopputuotteille, sidosryhmien välisen kommunikaation parantaminen mobiilisovelluksella, hyötysovelluksen julkaiseminen markkinointimielessä. Tiedonvarmistus- ja jakopalvelu, joka tukee kaikkia päätelaitteita (PC, tablet, mobiililaitteet) ja jossa talletettu data on Suomessa. Muu palveluinfra eli laitetilapalvelu, palvelinpalvelu, virtuaalinen konesali, virtuaalipalvelimet, koko infrastruktuuri-palveluna, sovellusalustat, levytila, jatkuvuuspalvelut, varmistuspalvelut, ohjelmistopalvelut. 15

16 Yleisesti ottaen ICT-yritysten näkemys on, että ekosysteemipalveluiden parissa työskentelevät yritykset voisivat hyötyä tieto- ja viestintäteknologiasta monin eri tavoin selkeästi nykyistä enemmän (taulukko 7). Vastauksissa korostui erityisesti ICT-osaajien näkemys toiminnan tehostamismahdollisuuksista sekä inhimillisten virheiden vähenemisestä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä (yhteensä 9 mainintaa). ICT-yritykset voisivat tuoda ekosysteemipalveluyrityksiin enemmän järjestelmätason osaamista, sillä totuus on, että nykymaailmassa erilaisten sähköisten järjestelmien hyödyntäminen on voimakkaassa kasvussa. Pienyritysten yhteistyöllä erilaiset tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuudet tulevat kustannustasoltaan helpommin saavutettavaksi esimerkiksi tietylle toimialalle kehitettyjen pilvipalveluna tarjottavien ohjelmistojen tai vaikkapa tietyn alueen tai toimialan yrityksille rakennetun myyntija markkinointiportaalin kautta. Yhteisillä ponnistuksilla on mahdollista saavuttaa enemmän kuin yksin yrittämällä. TAULUKKO 7. ICT-yritysten näkemyksiä ICT:n tuomista eduista ekosysteemipalveluyrityksille (n=17). Ajanmukaiset toimintatavat Laitteistot, tukipalvelut Markkinointi Pilvipalvelut Toiminnan tehostaminen Uudet innovaatiot Nykymaailma toimii yhä enemmän sähköisten online-järjestelmien pohjalta. Pysyttävä mukana kehityksessä, uskottavuus. Laitteisto-osaaminen ja perinteinen tukipalvelu ovat hyviä auttamaan yrityksiä. Tarvittavat palvelut ja laitteistot arvioitava yrityskohtaisesti. Kustannustehokkaat laitteet, suunnittelu ja valmistus. Langaton teknologia sovelluksineen. Platform-ajattelu. Järjestelmätason osaaminen. Aidosti globaalit verkostot. ICT:n tarjoamat ratkaisut markkinoinnin toteuttamiseen. Olennaista olisi saada esimerkiksi lähiruokatuotteita tuottavat yritykset ymmärtämään markkinoinnin merkitys Loppukäyttäjä saa skaalautuvuutta ja esimerkiksi kustannusetuja verrattuna palveluntarjoajamallin lisenssikustannuksiin. Kiinteät kulut ja kertainvestoinnit muutettavissa kuukausikustannuksiksi. Toiminnan ja markkinoinnin tehostaminen Sisäisten prosessien tehostaminen, yrityksen tunnettuuden lisääminen, parempi asiakaspalvelu Työkaluja prosessien seurantaan ja reaaliaikaiseen monitorointiin, mikä mahdollistaa prosessien kontrolloinnin tapahtumakeskeisesti tai erilaisilla mittareilla. Toiminta tehostuu, kun inhimilliset virheet ja/tai aikatauluongelmat vähenevät, kun tieto helposti ja jäsennellysti käytettävissä. Toiminnan tehostuminen, kokonaan uudet palveluyhdistelmät Työn tehostuminen, nopeutuminen, tiedon keruu tulee luotettavammaksi Toiminnan tehostaminen ja kilpailuedun luominen ICT:n avulla. Asiakaspalvelun parantaminen ja virheiden vähentäminen mm. logistiikassa. Toiminnan tehostuminen, rutiinitöiden automatisointi, turhan matkustuksen välttäminen, prosessin tilan parempi ymmärrys Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen (työntekijät, laitteet, toimintamallit), parempi asiakaspalvelu: laskutusperusteisen työn ja tulosten raportoinnin paraneminen Tiedonsiirron ja siihen liittyvien tuotteiden ulkoistaminen mahdollistaa ekosysteemipalveluyrityksen keskittymisen omaan ydinosaamiseensa Tuotekehitys, jatkojalostus, koulutus, markkinointi, loppukäyttö Älykkäiden laitteiden kehittäminen, uusien materiaalien hyödyntäminen ICT-yrityksen menestyminen edellyttää laitteistojen lisäksi asiantuntijaliiketoimintaa. Palveluinnovaatioita syntyy yhdistämällä osaamista yli organisaatiorajojen. 16

17 Tulevaisuudessa ICT-palveluilla nähdään edelleen kasvavia mahdollisuuksia muun muassa markkinoinnin saralla sekä erilaisten sähköisten palveluiden kehittämisessä (taulukko 8). Langattoman laajakaistan laajeneminen saattaa internetin vaikutuksen piiriin paljon uusia ihmisiä sekä maaseutualueilla toimivia yrityksiä, ja mobiilisovellusten myötä tavoitettavissa ovat nykyisin myös ne potentiaaliset asiakkaat, joilla tietokoneen käyttötaidot ovat rajalliset. Tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen mahdollistaa entistä tehokkaamman työnohjauksen esimerkiksi etämittausten perusteella suoritettavan toiminnanohjauksen kautta. Pienyrityksillä ICT:n hyödyntämismahdollisuuksia parantavat erilaiset pilvipalvelut, vaikkakin pienten ICT-yritysten kannalta toiminnan haasteena ovat ovat alan suuret yritykset, jotka laskevat kyseisten palveluiden hintatasoa. Paikallisuus voi kuitenkin olla pienten ICT-yritysten valtti, jonka avulla on mahdollista saada jalansijaa asiakkaiden keskuudessa. Pilvipalveluiden avulla käyttäjille voidaan tarjota aiempaa enemmän joustavuutta tarvittavan laskentatehon suhteen. Esimerkiksi tietyn palvelun käytön lisääntyessä lisäkapasiteetin osoittaminen pilvipalveluna on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin siinä tapauksessa, että yrityksen olisi asennettava uusi fyysinen kone datakeskukseensa. Pilvipalveluiden etuja käyttäjänäkökulmasta on tietysti paikasta riippumaton käyttö, mutta erityisesti myös seikka, että ohjelmistojen tai palvelinten osto ei ole enää välttämätöntä, mikä tuo kustannussäästöjä sekä laitteiston hankintakustannuksissa, IT-tuen tarpeessa sekä tilakustannuksissa. Selvitysten mukaan 80 % pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä on säästänyt tietotekniikkakustannuksissa %, viidennes jopa yli 30 %. Pilvipalvelut ovat myös yleisesti ottaen paras tapa parantaa tietotekniikan käytön hiilitehokkuutta, sillä ICT-alan nopea kasvu tekee siitä yhden nopeimmin kasvavista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Suuret pilvipalveluihin liittyvät investoinnit on mahdollista toteuttaa matalaenegiapalvelimien sekä ympäristöä vähemmän kuormittavien energianlähteiden avulla. (Euroopan komissio 2012, hakupäivä ) Uusia näkymiä ekosysteemipalveluyrityksillekin tuovat lähivuosina esineiden internet, teollinen internet sekä 3D-internet. Esineiden internetin povataan muuttavan ihmisten elämää suhteellisen vauhdikkaasti, kun miljardit laitteet ja sensorit alkavat keskustella keskenään verkossa. Esineiden internetin kehittymistä vauhdittavat muun muassa sensoreiden hintojen lasku, automaation kehittyminen sekä verkkokustannusten putoaminen. Asioiden hoitaminen helpottuu älykkäiden laitteiden myötä ja esimerkiksi erilaiset etävalvonnan keinot tulevat mahdollisiksi. Tulevaisuuden näkymissä häämöttävät muun muassa itse huoltonsa tilaamisesta huolehtiva älyauto, joka varaa ajan omistajan kalenterin mukaan sekä termostaatit ja valaisimet, jotka oppivat talon omistajan päivittäisiin rutiineihin. Kotieläinten etävalvonnassa lemmikin päälle puettavat varusteet puolestaan voivat viestiä omistajalle eläimen aktiivisuudesta, kun taas tyhjenevän lääkepurkin kautta lääkärin on mahdollista monitoroida potilaansa lääkkeiden käyttöä. (mm. Entrepreneur 2014, hakupäivä ; Pervilä 2014, hakupäivä ) Yrityksen digitalisaatio ei nykyisin tarkoita vain verkkokauppaa tai erilaisia monitorointipalveluja, vaan kykyä hyödyntää uutta teknologiaa kuten sensori-, pilvi-, mobiili- tai analytiikkateknologiaa yrityksen eri toiminnoissa. Esimerkiksi asiakkuuksienhallinnassa toiminnan keskiössä ovat nykyisin mobiiliteknologia, sosiaalisen median hyödyntäminen, analytiikka sekä verkkokaupan palvelut. Liiketoiminnan on vastattava yhä paremmin markkinoiden asettamiin haasteisiin ja yrityksillä ei ole varaa jättää asiakkaiden mielipiteitä huomioimatta sosiaalisessa mediassa. Mobiililaitteet levittävät asiakkaiden kommentteja yhä helpommin, mikä asettaa suuria haasteita asiakkuudenhallinnalle. Big datan sekä 17

18 analytiikan ympärille kehitetään koko ajan uusia työkaluja myös asiakkuuksienhallinnan tarpeisiin. (Pervilä 2014, hakupäivä ) Digitalisaation myötä globaali verkottuminen on nykyisin mahdollista kaikilla toimialoilla. Teollinen internet avaa yrityksille uusia markkinoita ja asiantuntijat kehottavatkin myös pk-yrityksiä huomioimaan koneiden ja tuotannon verkottumisen. Teollisella internetillä tarkoitetaan älykkäiden laitteiden ja analytiikan sekä ihmisten tekemän työn tehokasta yhdistämistä teollisissa sekä palveluprosesseissa. Teollinen internet muuttaa koneiden toimintatapoja sekä tiedonvälitystä ja tehtävien hoitoa. Parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että koneet ja järjestelmät korjaavat itse itseään tai älykäs data ilmestyy sinne, missä työntekijä sitä tarvitsee. (Öhrnberg 2014, hakupäivä ) 3D-elokuvista tuttu kolmiulotteisuus on oletettavasti jo lähivuosina tulossa myös internetiin. 3D-internet on kolmiulotteinen virtuaalinen käyttöliittymä, joka yhdistää fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden ja mahdollistaa lähes aidon tilojen aistimisen. 3D-teknologian etuja ovat monitasoinen etäkommunikaatio sekä käyttäjälle uudenlaiset elämykset ja aitoa jäljittelevät kokemukset. 3D-teknologian avulla on esimerkiksi mahdollista mallintaa virtuaalisesti todellisia tai kuvitteellisia tiloja, mikä mahdollistaa vaikkapa aiempaa kiinnostavamman opetuksen, vetävämmät pelit ja animaatiot tai todenmukaisemman tilasuunnittelun. (mm. BusinessOulu, hakupäivä ; Kervinen 2014, hakupäivä ) TAULUKKO 8. ICT-yritysten näkemyksiä alan palveluiden kysynnästä tulevaisuudessa (n=12). 3D-internet ICT-infran ulkoistaminen IoT (Internet of Things) Langaton laajakaista Markkinointi Mittaukset, automaatio Sähköiset palvelut Kolmiulotteinen internet Perinteiset ICT-tukipalvelut ja uudet pilvipalvelun muodot Pilvipalvelut yleensäkin, laitteiden ja ohjelmistojen omistaminen on väistyvä trendi Tietoverkko-osaaminen, hallinnointi. Päätelaitteiden hallintapalvelut auttavat yrityksiä hallitsemaan ja käyttämään tehokkaammin laitteitaan ja mahdollistavat keskittymisen omaan osaamisalueeseen. ICT-infran ulkoistaminen esim. kuukausiveloitteiseksi palveluksi. Esineiden internet Teollinen internet Ylipäänsä internet, eritoten sosiaalisen median hyödyntäminen Sensoriverkon järjestelmät, joilla voidaan toteuttaa etämittauksia ja olosuhteiden kontrollointia ja saada järjestelmästä online-dataa asetusarvojen muutoksia tai toimenpiteitä varten. Järjestelmät vietävissä automaation tasolle: prosessien reaaliaikainen monitorointi sekä niiden kontrollointi joko tapahtumakeskeisesti tai erilaisilla mittareilla. Kentällä tapahtuvan työn ohjaus, saadun tiedon käsittely ja toimittaminen yritysten asiakkaille. Anturimittauspisteisiin sijoitetut tiedonkeruu- ja lähetyslaitteet helpottavat laajalla maantieteellisellä alueella tapahtuvien työsuoritteiden suorittamista. Reaaliaikainen sähköinen tiedonkulku aina loppuasiakkaalle saakka. Reaaliaikaiset sähköiset palvelut internetin välityksellä lisääntyvät jatkuvasti. Internetin tuomat mahdollisuudet kehittyvät nopeasti. Esimerkiksi langattomat verkot tuovat koko ajan lisää ihmisiä internetin piiriin. Mobiilisovellusten ja modernien web-palvelujen kehittäminen asiakasrajapintaan Erityisesti älypuhelinsovellukset ja tablet-laitteisiin suunnitellut sovellukset tuovat ICTsovellukset uusille käyttäjäryhmille, joilla ei varsinaista tietokoneen käyttöosaamista. 18

19 3 ICT-YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ YHTEISTYÖN EDELLYTYKSISTÄ EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN KANSSA Kyselyyn vastanneet ICT-yritykset toivovat ekosysteemipalveluyritysten kanssa avointa yhteistyötä sekä aivan konkreettisia asiakasprojekteja esimerkiksi ohjelmistokehitykseen liittyen (taulukko 9). Monilta osin ekosysteemipalveluyritysten ja ICT-alan yritysten tietämys toistensa toiminnasta ja erilaisista yhteistyömahdollisuuksista ei vielä ole riittävällä tasolla. Tieto- ja viestintätekniikan osaajien on tiedettävä asiakasyrityksensä tai asiakkaansa toimialan mahdolliset pullonkaulat, jotta asian ratkaisemista voidaan ICT:n avulla viedä eteenpäin. Ekosysteemipalveluyrityksiltä puolestaan kaivataan nykyistä enemmän rohkeutta lähteä selvittämään mahdollisia toteutusvaihtoehtoja, jotka sopivat myös pienemmille resursseille sekä hyödyntämään liiketoiminnassaan erilaisia ICTsovelluksia. Esimerkiksi useiden keskenään samalla toimialalla toimivien yritysten ja ICT-alan toimijan yhteistyöllä on mahdollista kehittää kustannustehokkaasti kaikkia ko. toimialan yrityksiä hyödyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja. TAULUKKO 9. ICT-yritysten toiveita yhteistyöstä ekosysteemipalveluyritysten kanssa (n=17) Konkreettiset projektit Rohkeus, avoin yhteistyö Tarpeiden tunnistaminen Muuta Konkreettisia asiakasprojekteja liittyen käyttöliittymiin ja niiden kehittämiseen. Asiakaskohtaisia ohjelmistoprojekteja. Olemme valmiit kehittämään ja soveltamaan ohjelmistojamme alan yritysten käyttöön. Yhteistyössä useat saman toimialan yritykset voivat yhdessä muodostaa ryhmän, joiden kanssa rakennetaan toimialalle toimivat ratkaisut. Haluaisimme olla kiinteä osa/ toimittaja esimerkiksi fyysisten tuotteiden kehityksessä, eritoten mekaanisissa osissa. Haemme asiakkaita mm. ympäristömittausalan ja puuteollisuuden alan yrityksistä. Ulkomaan vientimarkkinoilla markkinointiapuja esim. messuosallistumisten kautta. Sellaista yhteistyötä, joka johtaa jollakin aikavälillä tuottavaan liiketoimintaan. Päätöksentekoa; rohkeutta lähteä mainostamaan palvelujaan, vaikka resurssit ovat pienet. Pitkäaikaista, läheistä ja avointa. Rohkeutta hyödyntää ohjelmistoratkaisuja. Avointa ideointia yhdessä. Jos löytyy hyviä ja vielä parempia yhteistyömalleja, niin pistetään toimeksi. Tarpeet tunnettava ensin. Yhteistyö olisi sellaista, missä tutustuttaisiin yritysten toimintaan, joten sieltä voisi löytää kohtia, mihin meiltä voisi olla apuja. Myös projekteja voisi tehdä yhdessä, esim. me toimitamme laitteiston ja yhteistyöyritys toimittaa ohjelmiston. Keskustelua eri alueiden toimijoiden kanssa, jotta ymmärrämme, millaisia pullonkauloja prosesseissa on. Tarvekartoitus vaatimusmäärittelyt protojen suunnittelu ja sovittaminen elävään elämään. Verkostoituminen kokonaisuuden konseptisuunnittelun osalta. Jostain aloitettava, esim. seminaarit, joissa tavattaisiin ja esiteltäisiin tarpeita ja toisaalta tarjoajien ratkaisuja. Ennakkoluulotonta yhteistyötä, jossa pääsemme kertomaan ICT:n mahdollisuuksista parantaa ja tehostaa yritysten toimintaa. Osaamispohjan ja sisäisen rakenteen uudistaminen ovat palvelu-ratkaisuliiketoiminnan edelläkävijäksi kehittymisessä välttämätöntä. Seuraavat askeleet palvelu-ratkaisuliiketoiminnan tiellä voivat olla jollain muulla tavalla hankittua kuin orgaanisesti uudistumalla. Kehitystä olisi mahdollista nopeuttaa merkittävästi esimerkiksi yrityskaupoilla. 19

20 Monissa tapauksissa ICT-yritykset kokevat omaavansa riittävän tietotaidon myös ekosysteemipalveluyrityksille tarjottavien tuotteiden/ palveluiden suhteen, vaikkakin vielä useammat kyselyyn vastanneet yritykset näkivät tärkeäksi perehtyä ainakin jossain määrin asiakasyrityksen toimialan eri prosesseihin (taulukko 10). Lähes jokaisella yrityksellä pääasialliset ICT-tarpeet vastaavat suurelta osin toisiaan, mutta yrityskohtaisia pieniä eroja kuitenkin aina löytyy, minkä mukaisesti tuotteita ja palveluita on mahdollista asiakaskohtaisesti modifioida. ICT-yritykset tarvitsisivat nykyistä paremmin tietoa ekosysteemipalveluyritysten mahdollisista olemassa olevista tai tulevista projektitarpeista sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen ja ohjelmistokehitykseen varatuista resursseista. Useimmissa tapauksissa pienyritysten kohdalla saman toimialan yritysten yhteistyöllä olisi mahdollista päästä kustannuksiltaan kohtuullisiin ratkaisuihin kaikkien osapuolten kannalta. TAULUKKO 10. ICT-yritysten näkemyksiä tarvittavasta tietotaidosta tuotteita ja palveluita ekosysteemipalveluyrityksille suunnattaessa (n=13) Nykyinen tietotaito riittävä Ekosysteemipalveluyrityksen toimialan tunteminen ICT:n kehittämiseen varatut taloudelliset resurssit Markkinointi Tarpeiden ja yritysten tunteminen Nykyinen tietotaito riittää (Tarvittavasta tietotaidosta kysyttäessä kaksi yritystä vastasi ) Alan erikoisosaamisen ja tiedon lisääminen. Tietotaidon on oltava sellaista, että meillä on täysi ymmärrys asiakkaidemme liiketoiminnasta ja sen tarpeista. Lähes jokaisella yrityksellä on yhteiset päätarpeet, mutta myös omat erityiset tarpeensa toimittamiemme järjestelmien suhteen. Ekosysteemipalveluyritysten tulisi kertoa omasta toiminnastaan ja siinä esiintyvistä prosesseista. Jos siinä suhteessa löytyisi korjattavaa tai parannettavaa, niin silloin ICT-yritys voisi koittaa ratkaista ongelman. Ohjelmistojen ja palveluiden hyöty toimialan yrityksille on parhaimmillaan, kun voimme perehtyä toimialan prosesseihin ja toimintoihin useiden saman toimialan yritysten kautta. Mitä paremmin tunneme toimialan, sitä paremmat ratkaisut ja suurempi hyöty voidaan saavuttaa. Yrityksen toiminnan kuvausta ja tutustumista yritykseen. Meidän tarjontaa voidaan myös muokata halutun mukaiseksi, joten tarpeet pitää olla ensin tiedossa. Tietoa loppukäyttäjäyritysten tarpeista, erityisesti tarpeista, jotka koskettavat ja ovat yhteneväisiä useille yrityksille. Selkeästi pienyritykset ja koulutuslaitokset, puhumattakaan julkishallinnosta sekä rahoittajista: polut eivät kohtaa. Isolle muutokselle olisi sijaa. Tietoa yritysten taloudellisista resursseista toteuttaa ohjelmistokehitystä sekä digitaalisten palveluiden tietämyksestä (esim. termit jne.) Myyntivoimaa lisää. Jokin avoin kauppapaikka, jossa olisi selkeästi nähtävissä kyseisten yritysten tulevat projektitarpeet eli että niihin voisi helposti tarjota ja tarjouspyynnöt eivät menisi ohi sen takia, että asiakasyritys ei tiedä kysyä tarjousta meiltä. Pilottihankkeita kohdeasiakkaiden kanssa. Palveluratkaisujen hyödyntäminen, tarjoaminen on haasteellinen prosessi, joka vaatii paljon sekä yritykseltä itseltään että sen asiakkailta. Ei riitä, että tuotteita ja prosesseja viilataan muutosta tarvitaan myös ennen kaikkea asenteisiin, yrityskulttuuriin, osaamiseen ja tämän kaiken johtamiseen. 20

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen.

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Julkisten palveluiden digitalisaatio etenee ja syvenee Ihmiset

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi.

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi. Syntynyt asiakkaiden omistamaksi. Mikroyrittäjien talouden digitalisaatio 3.5.2016 Mikroyrittäjien talouden digitalisaatio Kvantitatiivinen kyselylomake mikroyrittäjille (1-9 hlöä) Taloustutkimuksen onlinepaneelissa.

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen.

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen. Digipolku @ Pöllöparlamentti Saarijärvi 20170112 Jukka Valkonen www.jyu.fi/digipolku Digitalisaatio kuuluu kaikille vaikuttaa jo nyt jokaiseen voi olla yritykselle kasvupolku 2 Maaseudun yritystoiminnan

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Ennakointi johtamisen perustana

Ennakointi johtamisen perustana Ennakointi johtamisen perustana Tilannekuva palveluna @MattiRistimaki #inaas #kokeilukulttuuri #innovaatiot #digitalisaatio #tuottavuusloikka #intelligenceasaservice Matti Ristimäki Head of Public Safety

Lisätiedot

Tulevaisuuden valo on älykästä Case SenCity

Tulevaisuuden valo on älykästä Case SenCity TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Tulevaisuuden valo on älykästä Case SenCity Valaistu fiksusta valosta -seminaari Tekes & Motiva 3.10.2016, Team Finland -talo, Helsinki Eveliina Juntunen, VTT Henrika

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin

Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Helppokäyttöinen palvelukanava asiakkaille Mahdollisuus seurata palvelun toimintaa ja laatua - palvelutasoraportointi Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Vastaukset

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot Erkki Ruuska BuildForum Oy Sähköinen kaupan tilanne rakennusalalla Lähtökohdat suotuisat Visio2010 Lukuisat kehityshankkeet (Vera,..) Yritysten omat toteutukset

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Digi Roadshow Kuopio 23.4.2015 Jaakko Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät Sito? 2 Infrajohtamisen konsultointi

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016 LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet

ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet ICT-alan muutos ja Pohjois-Suomen menestymisen mahdollisudet Puheenvuoro PPL:n Ennakointiseminaarissa 5.9.2013 / Sauli Sohlo / MA Instituutti Puheenvuoro perustuu 19.4.2013 julkaistuun raporttiin ICT-alan

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot