60 Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, Niilo Härmälän katu 5

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "60 Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, Niilo Härmälän katu 5"

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Yhdyskuntalautakunta, 60, Yhdyskuntalautakunta, 7, Päätöksen muuttaminen, poikkeamishakemus, asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen, Niilo Härmälän katu 5 TRE:2627/ /2016 Yhdyskuntalautakunta, , 60 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Kaavainsinööri Merja Kinos, puh , Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Anneli Harjuntausta, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunnan päätös poistetaan virheellisenä ja asia käsitellään uudestaan. Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II:lle myönnetään lupa saada poiketa rakennusalueen rajasta, ajoneuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä asemakaavan mukaisesta tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevan Härmälänrannan laaturyhmän hyväksymän korttelisuunnitelman periaatteiden mukaisesti Härmälän kaupunginosassa tontilla 930-1, osoitteessa Niilo Härmälän katu 5. Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Perustelut Hankkeen kuvaus: Yhdyskuntalautakunta päätti maankäytön suunnittelun esityksen mukaisesti myöntää Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Tampereen Härmälänranta II:lle luvan saada poiketa rakennusalueen rajasta, ajo-neuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä asemakaavan mukaisesta tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista asuinrakennusten ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi. Päätöksenteon jälkeen ilmeni, että päätöksen liitteitä ei oltu päivitetty hakijan toimittamien liitteiden mukaisiksi. Muilta osin liitteet olivat toisiaan vastaavat, mutta vieraspysäköinnin määrä oli uusimmassa suunnitelmassa muuttunut. Tämän takia on tarpeen poistaa tehty päätös 7 ja antaa asiassa uusi poikkeamispäätös hallintolain 52 :n mukaisesti. Poikkeaminen 1: Rakennusalan ja kerrosluvun ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja kerrosluvun IV-VII alueelle Myrskynkadun ja Konttilukinkadun kulmassa pohjoispuolella toteutusratkaisun perusluonteen takia. Rakennusalan ja kerrosluvun ylitys tässä kohtaa ei vaikuta heikentävästi asemakaavassa esitetyn umpikorttelin muodostumiseen. Poikkeaminen 2: Ajoneuvoliittymäkielto Tuiskunkadulla ja Konttilukinkadulla on ajoneuvoliittymäkiellot. Kaavaratkaisusta poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Tuiskunkadulla ja Konttilukinkadulla on ajoneuvoliittymäkiellot. Tästä poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa kevyenlii-kenteen yhteyden korttelin läpi sekä rauhoittaa korttelin eteläpuolelle suunniteltujen kaupunkirivitalojen sekä katutason asuntojen asuntopihoja. Poikkeaminen ajoneuvoliittymäkiellosta ei heikennä alueen liikenteen sujuvuutta eikä aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Poikkeaminen 3: Vieraspysäköinti ja autopaikkojen sijoittaminen Asemakaavan mukaan asumisen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/130 kem2 = / 130 = 132 ap. Vieraspaikkojen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/1000kem2 = / 1000 = 17 ap. Pysäköinti toteutetaan joko maanalaisissa tai kansirakenteiden

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) alla olevissa pysäköintilaitoksissa asemakaavamääräysten mukaan. Vierasautopaikoista toteutetaan 5 kpl ja ne sijoitetaan pihalle. Suunnitteluratkaisussa maanalaiseen pysäköintilaitokseen sijoittuu 128 ap. Kortteliin toteutetaan yhteiskäyttöauto, joka vastaa 4 ap:ta. Yhteiskäyttöauto on osa tontin 1 rakennuslupaa. Tällöin asumisen ap-tarve = = 128 ap. Asumisen autopaikkamäärä korttelissa yht. 132 ap. Vierasautopaikkoja sijoitetaan rakennusten väliin maanpäällisinä tontille 1 yht. 5 ap, joka on 29% asemakaavan mukaisesta tarpeesta. Loput 12 ap:a sijoitetaan katualueilla oleville autopaikoille. Pihalle tulevia vieraspaikkoja käytetään mm. kotipalvelun ja yhteiskäyttöautojen pysäköintiin. Osa asukkaista ei voi ajaa autoa. Vaikka pihalle tulee viisi vieraspaikkaa, mahdollistaa suunnitteluratkaisu viihtyisän ja kaavan hengen mukaisen yhtenäisen ja yhteisöllisen korttelipihan muodostumisen. Kaupunkirivitalojen alakertaan on mahdollista tarvittaessa rakentaa autotalleja. Kadunvarsipysäköinti tuo osaltaan katutilaan elämää toisin kuin jos kaikki autot olisi sijoitettu pysäköintilaitoksiin. Yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Härmälänranta II (asemakaava-alue 8388) katusuunnitelmat, joissa vieraspaikoituksen osittainen sijoittaminen katujen varsille on huomioitu. Ratkaisu on myös Härmälän II-vaiheen laaturyhmän linjauksen mukainen. Poikkeaminen 4: Rakennusten tai niiden osien alle 11 m runkosyvyys Vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl) tulee kaupunkirivitalojen lisäksi olla runkosyvyydeltään alle 11m. Korttelissa on 7 rakennusta, joista 25% = 2 kpl. Suunnitelmassa kaavavaatimus toteutuu osittain. Kolmen rakennuksen runkosyvyys porrastuu ja alittaa 11 metriä yhden rakennuksen osalla. Muulta osin suunnitteluratkaisu noudattaa kaavan vaatimusta monipuolisista ja massoittelultaan eheistä rakennuksista, joten poikkeamien 11 metrin runkosyvyydestä ei aiheuta merkittävää kaupunkikuvallista haittaa. Poikkeaminen 5: Sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittuminen Niillä kortteleiden sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakennettavan sisäänvedettyinä, parvekkeet on rakennettava ulokkeina. Parvekkeita ei saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) matkalta. Parvekkeet saavat ulottua 3 m rakennusalan rajan yli. Sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu korttelin sivuille, joilla tulisi olla ulokeparvekkeita. Suunnitteluratkaisussa sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu osittain myös niille korttelin sivuille, joilla parvekkeet tulisi rakentaa ulokkeina. Monipuolisen kaupunkikuvan sekä asuntoparvekkeiden viihtyisyyden ja yksityisyyden varmistamiseksi osa parvekkeista on suunniteltu sisäänvedetyiksi ja osa ulokeparvekkeiksi. Näin saavutetaan kaavan mukaisia yhtenäisiä julkisivupintoja parvekevyöhykkeiden sijaan. Poikkeaminen parvekemääräyksestä ei heikennä asemakaavan kaupunkikuvallisia tavoitteita. Poikkeaminen 6: Hulevesien viivyttäminen korttelissa Hulevesistä viivytetään korttelissa 50 % kaavan osoittamasta laajuudesta. Viivytysalueen kapasiteetti on (3300m² / 100) x 0,50 = 17 m³. Korttelin keskipihan pintamateriaalit ovat vettäläpäiseviä ja hulevesien viivytys toteutetaan erikoissuunnitelmien mukaisella tavalla. Asemakaavan hulevesimääräyksen tavoite saavutetaan määräyksestä poikkeavalla toteutustavalla, koska Härmälänoja ja Pyhäjärvi ovat vieressä, jotka hoitavat osan hulevesistä. Poikkeaminen 7: Vierekkäisten rakennusten kerrosluvut Asemakaavan mukaan korttelin vierekkäisten rakennusten tulee olla kerrosluvultaan erilaisia. Kaavaratkaisusta poiketen korttelissa Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat. Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat, mutta massoittelultaan toisistaan poikkeavia. Niilo Härmälänkadun katujulkisivussa toinen rakennuksista on vedetty sisään kahden ylimmän kerroksen osalta, jolloin vierekkäiset kerrosluvut ovat VII ja V. Korttelipihalta katsottaessa rakennusten erilaiset kattomuodot luovat vaikutelman toisistaan poikkeavista kerrosluvuista. Suunnitelmalla saavutetaan kaavassa ajateltu lopputulos. Poikkeaminen 8: Yhteistilojen avautuminen tonttikaduille (Myrskynkatu, Tuiskunkatu) Puolet (kem 2 ) korttelien 1905 ja yhteistiloista tulee avautua tonttikadulle (Myrskynkatu, Tuiskunkatu, Siivekkeenkatu,

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Potkurinkatu). Kaavasta poiketen yhteistilat on sijoitettu pääosin maanalaisen pysäköintiratkaisun vastaiselle osalle rakennuksia. Suunnitelmassa osa yhteistiloista aukeaa korttelipihalle, jossa ne muodostuvat osaksi korttelin asumista palvelevia toimintoja. Suunnitelman tavoitteena on muodostaa elävää katutilaa, joka muodostuu kadulle aukeavista asunnoista, asuntopihoista ja rakennusten sisäänkäynneistä. Poikkeaminen yhteistilojen avautumisesta tonttikadulle ei vaikuta heikentävästi katumaisemaan tai alueen toiminnallisuuteen. Poikkeaminen 9: Polkupyöräpaikkojen määrä Kaavan polkupyöräpysäköintivaatimus asumiselle 1pp / 30kem2 = 572pp, joista puolet 286 pp tulee rakentaa katettuina. Kortteliin toteutetaan yhteensä 337 polkupyöräpaikkaa. Suunnitelmassa polkupyöräpaikkoja on rakennuksissa, korttelipihan varastoissa sekä katoksissa yht. 233 pp ja kattamattomina katutasossa 105 pp. Suunnitteluratkaisussa polkupyörävarastot on osoitettu tarpeen mukaan palvelemaan myös muussa ulkoiluvälinevarasto- tai yhteistilakäytössä. Suunnitelman tavoitteena on joustavuus ja erilaisten harrasteja apuvälineiden monipuolinen säilytys. Suunnitelmasta poiketen polkupyörille tulee osoittaa omat säilytystilat ja muille ulkoiluvälinevarastoille ja yhteistiloille omansa. Poikkeaminen polkupyöräpaikoista on perusteltavissa mm. korttelin asukasjakaumalla. Osa asukkaista on sellaisia, että he eivät pyöräile ja osittain voidaan käyttää myös yhteiskäyttöpyöriä. Poikkeaminen 10: Tonttijako ja tonttijaon oikeusvaikutukset Tontti ei ole asemakaavan mukainen. Tontilla on voimassa hyväksytty tonttijako nro 8812, joka ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen. Rakennuspaikka sijaitsee asemakaavan nro 8388 mukaisessa korttelissa Tämän korttelin osalta ei ole vielä laadittu tonttijakoa. Tonttijako tullaan laatimaan laaturyhmän hyväksymän korttelisuunnitelman pohjalta. Lausunnot Naapurit on kuultu päivitetyillä suunnitelmilla kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Pirkanmaan maakuntamuseolla, rakennusvalvonnalla ja kaupunkikuva-arkkitehdilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Tiedoksi

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Hakija, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liitteet 1 Sijaintikartta 2 Asiakooste 3 Hakijan perustelut 4 Korttelisuunnitelma 5 Asemapiirros kaavapoikkeamat 6 Asemakaava Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Päätös lähetetty postitse Maikki Luoma, Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy Pirkanmaan Ely-keskus, sähköpostitse Tampere Anneli Harjuntausta Päätösvalmistelusihteeri Yhdyskuntalautakunta, , 7 Valmistelijat / lisätiedot: Kinos Merja Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Päätösehdotus oli Asemakaavapäällikkö Karppinen: Yhdyskuntalautakunta päättää myöntää Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II:lle luvan saada poiketa rakennusalueen rajasta, ajoneuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, autopaikkojen sijoittamisesta, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä asemakaavan mukaisesta tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista asuinrakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevan Härmälänrannan laaturyhmän hyväksymän korttelisuunnitelman periaatteiden mukaisesti

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Härmälän kaupunginosassa tontilla 930-1, osoitteessa Niilo Härmälän katu 5. Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä lainvoimaiseksi todistettu päätös. Perustelut Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II hakee poikkeuslupaa asuinrakennusten rakentamiseksi tontilla 930-1, Härmälän kaupunginosassa, osoitteessa Niilo Härmälän katu 5. Tontilla sijaitseva 1972 rakennettu ruokala- ja sosiaalirakennus puretaan ja tilalle rakennetaan viisi asuinkerrostaloa ja kaksi kaupunkirivitaloa. Lisäksi rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos, yhteinen korttelipiha, korttelitalo sekä piharakennuksia. Rakennuspaikka on kaavanmukainen kortteli 1910, jossa ei ole tehty vielä tonttijakoa. Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun ja Konttilukinkadun kulmassa pohjoispuolella toteutusratkaisun perusluonteen takia. Kaavaratkaisusta poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Kaikkia vieraspaikkoja ei rakenneta tontille vaan ne toteutetaan kadunvarsipaikkoina. Osa vieraspaikoista toteutetaan tontille maanpäälle. Suunnitteluratkaisu ei täytä kaavavaatimusta, jossa vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl) on kaupunkirivitalojen lisäksi runkosyvyydeltään alle 11m. Korttelissa on 7 rakennusta, joista 25% = 2 kpl. Suunnitteluratkaisussa sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu osittain myös niille korttelin sivuille, joilla parvekkeet tulisi rakentaa ulokkeina. Hulevesistä viivytetään korttelissa 50% kaavan osoittamasta laajuudesta. Viivytysalueen kapasiteetti on (3300m² / 100) x 0,50 = 17 m³. Kaavaratkaisusta poiketen korttelissa Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat. VIII-kerroksiset osuudet sijoittuvat osittain matalamman kerrosluvun rakennusalalle. Kaavasta poiketen yhteistilat on sijoitettu pääosin maanalaisen pysäköintiratkaisun vastaiselle osalle rakennuksia. Polkupyöräpaikkoja rakennetaan vähemmän kuin asemakaava vaatii. Voimassa oleva tonttijako ei ole asemakaavan mukainen. Tontille haetaan MRL :n nojalla lupaa poiketa MRL 58 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa, sekä MRL 81 :n tonttijaon oikeusvaikutuksista. Poiketaan rakennusalan rajasta, ajoneuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, autopaikkojen sijoittamisesta, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen

8 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista. Asia kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Pirkanmaan maakuntamuseolla, rakennusvalvonnalla ja kaupunkikuva-arkkitehdilla ei ollut asiaan huomautettavaa. Hakijan antamat perustelut: "Asuinkortteli, jossa rakennusoikeutta kem2. Asuinkerrostaloja 5 kpl ja kaupunkirivitaloja 2 kpl. Lisäksi rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos, yhteinen korttelipiha, korttelitalo sekä piharakennuksia. Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun ja Konttilukinkadun kulmassa pohjoispuolella toteutusratkaisun perusluonteen takia. Tavoiteltu kaavan mukainen umpikortteli toteutuu kun rakennukset ovat runkosyvyydeltään yhteneviä eivätkä massoittelultaan pistemäisiä. Ajoneuvoliittymät Kaavaratkaisusta poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Ajoneuvoliittymä toteutetaan suunnitelmassa lähelle alueen vilkkaampaa kokoojakatua Niilo Härmälän katua. Jätehuolto sijaitsee paikoituslaitoksen sisäänajon yhteydessä. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa kevyenliikenteen yhteyden korttelin läpi sekä rauhoittaa korttelin eteläpuolelle suunniteltujen kaupunkirivitalojen sekä katutason asuntojen asuntopihoja. Vieraspysäköinti Asumisen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/130 kem2 = / 130 = 132 ap. Vieraspaikkojen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/1000kem2 = / 1000 = 17 ap. Suunnitteluratkaisussa maanalaiseen pysäköintilaitokseen sijoittuu 129 ap, joista 1 ap = 5 ap yhteiskäyttöauton johdosta, yht. 133 ap, ja kaupunkirivitalojen autotalleihin 6 ap. Lisäksi kortteliin sijoittuu katutasossa Konttilukinkadulle rakennusten väliin 5 ap. Pysäköintipaikkoja muodostuu yht. 144 ap. Vierasautopaikkoja sijoitetaan kortteliin yht. 12 ap, jotka sijoittuvat pysäköintilaitokseen (7 ap) ja Konttilukinkadulle (5 ap). Kadunvarsipaikkoja on korttelin alueella 18 kpl, joille loput vieraspaikat (5 ap) osoitetaan. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa viihtyisän ja monipuolisen keskipihan muodostumisen kortteliin. Tavoitteena on luoda kaavan hengen mukainen yhtenäinen ja yhteisöllinen korttelipiha.

9 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Rakennusten tai niiden osien alle 11m runkosyvyys Suunnitteluratkaisu ei täytä kaavavaatimusta, jossa vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (kpl) on kaupunkirivitalojen lisäksi runkosyvyydeltään alle 11m. Korttelissa on 7 rakennusta, joista 25% = 2 kpl. Suunnitelmassa kaavavaatimus toteutuu osittain. Kolmen rakennusten runkosyvyys porrastuu ja alittaa 11 metriä yhden rakennuksen osalla. Suunnitteluratkaisu noudattaa kaavan vaatimusta monipuolisista ja massoittelultaan eheistä rakennuksista. Sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittuminen Niillä kortteleiden sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakennettavan sisäänvedettyinä, parvekkeet on rakennettava ulokkeina. Parvekkeita ei saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun matkalta. Parvekkeet saavat ulottua 3 m rakennusalan rajan yli. Suunnitteluratkaisussa sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu osittain myös niille korttelin sivuille, joilla parvekkeet tulisi rakentaa ulokkeina. Monipuolisen kaupunkikuvan sekä asuntoparvekkeiden viihtyisyyden ja yksityisyyden varmistamiseksi osa parvekkeista on suunniteltu sisäänvedetyiksi ja osa ulokeparvekkeiksi. Näin saavutetaan kaavan mukaisia yhtenäisiä julkisivupintoja parvekevyöhykkeiden sijaan. Hulevesien viivyttäminen korttelissa Hulevesistä viivytetään korttelissa 50% kaavan osoittamasta laajuudesta. Viivytysalueen kapasiteetti on (3300m² / 100) x 0,50 = 17 m³. Korttelin keskipihan pintamateriaalit ovat vettäläpäiseviä ja hulevesien viivytys toteutetaan erikoissuunnitelmien mukaisella tavalla. Vierekkäisten rakennusten kerrosluvut Kaavaratkaisusta poiketen korttelissa Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat. Suunnitteluratkaisussa vierekkäiset rakennukset ovat massoittelultaan toisistaan poikkeavia. Niilo Härmälän kadun katujulkisivussa toinen rakennuksista on vedetty sisään kahden ylimmän kerroksen osalta, jolloin vierekkäiset kerrosluvut ovat VII ja V. Korttelipihalta katsottaessa rakennusten erilaiset kattomuodot luovat vaikutelman toisistaan poikkeavista kerrosluvuista. Yhteistilojen avautuminen tonttikaduille (Myrskynkatu, Tuiskunkatu) Kaavasta poiketen yhteistilat on sijoitettu pääosin maanalaisen pysäköintiratkaisun vastaiselle osalle rakennuksia. Suunnitelmassa osa yhteistiloista aukeaa korttelipihalle, jossa ne muodostuvat osaksi korttelin asumista palvelevia toimintoja.

10 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Suunnitelman tavoitteena on muodostaa elävää katutilaa, joka muodostuu kadulle aukeavista asunnoista, asuntopihoista ja rakennusten sisäänkäynneistä. Polkupyöräpaikkojen määrä Kaavan polkupyöräpysäköintivaatimus asumiselle 1pp / 30kem2 = 572pp, joista puolet 286 pp tulee rakentaa katettuina. Suunnitteluratkaisussa polkupyörävarastot on osoitettu tarpeen mukaan palvelemaan myös muussa ulkoiluvälinevarasto- tai yhteistilakäytössä. Suunnitelman tavoitteena on joustavuus ja erilaisten harraste- ja apuvälineiden monipuolinen säilytys. Perustelut kuvineen lisäksi erillisellä liitteellä. Maankäytön suunnittelu, kaavainsinööri Merja Kinos: Hanke sijaitsee Härmälän kaupunginosassa, osoitteessa Niilo Härmälän katu 5. Kantakaupungin yleiskaavassa, joka on vahvistettu , tontti on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Tontilla on voimassa vahvistettu asemakaava nro 8388 ja hyväksytty tonttijako nro 8812, joka ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen. Tontti on merkitty tonttirekisteriin Rakennuspaikka on kaavanmukainen kortteli 1910, jossa ei ole tehty vielä tonttijakoa. Kortteliin 1910 on tarkoitus rakentaa 5 kpl asuinkerrostaloja ja 2 kpl kaupunkirivitaloja. Lisäksi rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos, yhteinen korttelipiha, korttelitalo sekä piharakennuksia. Kortteli jaetaan tonteiksi myöhemmin. Asemakaavassa kortteli 1910 on merkitty asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-1). Korttelin rakennusoikeus on kem2. Rakennuksen alimmasta kerroksesta (I) saa ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää 500 kem2 asukkaiden yhteistiloihin. Kortteleiden 930, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1907 ja rakennuksiin saadaan esitetyn kerrosalan lisäksi toteuttaa: teknisiä tiloja ja jätetiloja, varastotiloja, porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa viihtyisyyden ja valoisuuden lisäämiseksi sekä porrashuoneisiin yhteydessä olevia ja luonnonvaloa saavia kerrosauloja kussakin kerroksessa. Tontilla sijaitseva, 1972 valmistunut ruokala- ja sosiaalirakennus puretaan. Rakennuksessa oli tehtaan keittiön ja ruokalan lisäksi terveysasema, sosiaalitoimisto, huoltokonttori, sairaskassa ja kaksi asuntoa. Myöhemmin asunnot muutettiin toimistokäyttöön. Rakennus edustaa alueen muuhun rakennuskantaan verrattuna nuorempaa, rakentamisajalleen varsin tavanomaista tyyliä. Ilme on laitosmainen, mikä on yleistä monille tämän ajan virastorakennuksille. Korttelin rakennusoikeus on kem2, joka käytetään kokonaan. Rakennusoikeutta ei jää jäljelle. Asemakaavamääräykset ja niistä poikkeaminen:

11 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Rakennusalan ylitys: Myrskynkadun ja Konttilukinkadun kulmassa olevan VIIIkerroksisen rakennusalan raja ylittyy pohjoispuolella toteutusratkaisun perusluonteen takia, jolla aikaansaadaan kaavan mukainen umpikortteli. Ajoneuvoliittymät: Tuiskunkadulla ja Konttilukinkadulla on ajoneuvoliittymäkiellot. Tästä poiketen paikoituslaitokseen ajo tapahtuu Tuiskunkadulta ja ajo vieraspaikoille Konttilukinkadulta. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa kevyenliikenteen yhteyden korttelin läpi sekä rauhoittaa korttelin eteläpuolelle suunniteltujen kaupunkirivitalojen sekä katutason asuntojen asuntopihoja. Poikkeaminen ajoneuvoliittymäkiellosta ei heikennä alueen liikenteen sujuvuutta eikä aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Vieraspysäköinti ja autopaikkojen sijoittaminen: Asemakaavan mukaan korttelissa 1910 pysäköinti toteutetaan joko maanalaisissa tai kansirakenteiden alla olevissa pysäköintilaitoksissa kaavamerkintöjen mukaan. Autopaikkavaatimus asumiselle on 1ap/130 kem2 (= 132 ap). Vieraspaikkojen autopaikkavaatimus korttelissa 1ap/1000kem2 (= 17 ap). Kokonaisautopaikkatarve korttelissa on 149 kpl. Pysäköintipaikkoja tulee autohalliin 133 kpl, kaupunkirivitalojen autotalleihin 6 kpl ja pihalle 5 kpl, yhteensä 144 kpl. Puuttuvat 5 kpl vieraspaikkoja osoitetaan kadunvarsipaikoilta, joita kortteliin tulee yhteensä 18 kpl. Pihalle tulevia vieraspaikkoja käytetään mm. kotipalvelun ja yhteiskäyttöautojen pysäköintiin. Osa asukkaista ei voi ajaa autoa. Vaikka pihalle tulee viisi vieraspaikkaa, mahdollistaa suunnitteluratkaisu viihtyisän ja monipuolisen keskipihan muodostumisen kortteliin. Kadunvarsipysäköinti tuo osaltaan katutilaan elämää toisin kuin jos kaikki autot olisi sijoitettu pysäköintilaitoksiin. Yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Härmälänranta II (asemakaava-alue 8388) katusuunnitelmat, joissa vieraspaikoituksen osittainen sijoittaminen katujen varsille on huomioitu. Ratkaisu on myös Härmälän II vaiheen laaturyhmän linjauksen mukainen. Rakennusten tai niiden osien alle 11m runkosyvyys: Korttelissa 1910 vähintään 25 % korttelin pääkäyttötarkoituksen mukaisista rakennuksista (tässä 2 kpl) tai niiden selkeän osan (esim. rakennuksen siipi) tulee kaupunkipientalojen ja/tai kaupunkirivitalojen lisäksi olla runkosyvyydeltään alle 11 metriä. Suunnitelman mukaan kaupunkirivitalojen lisäksi ainoastaan yhden rakennuksen runkosyvyys osittain porrastuu ja alittaa 11 metriä. Muilta osin suunnitteluratkaisu noudattaa kaavan vaatimusta monipuolisista ja massoittelultaan eheistä rakennuksista, joten poikkeamien 11 metrin runkosyvyydestä ei aiheuta merkittävää kaupunkikuvallista haittaa. Sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittuminen:

12 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Niillä kortteleiden sivuilla, joilla parvekkeita ei edellytetä rakennettavan sisäänvedettyinä, parvekkeet on rakennettava ulokkeina. Parvekkeita ei saa rakentaa yhtenäisinä koko julkisivun matkalta. Parvekkeet saavat ulottua 3 m rakennusalan rajan yli. Suunnitteluratkaisussa sisäänvedettyjä parvekkeita on osoitettu osittain myös niille korttelin sivuille, joilla parvekkeet tulisi rakentaa ulokkeina. Monipuolisen kaupunkikuvan sekä asuntoparvekkeiden viihtyisyyden ja yksityisyyden varmistamiseksi osa parvekkeista on suunniteltu sisäänvedetyiksi ja osa ulokeparvekkeiksi. Näin saavutetaan kaavan mukaisia yhtenäisiä julkisivupintoja parvekevyöhykkeiden sijaan. Poikkeaminen parvekemääräyksestä ei heikennä asemakaavan kaupunkikuvallisia tavoitteita. Hulevesien viivyttäminen korttelissa: Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Hulevesistä viivytetään korttelissa 50% kaavan osoittamasta laajuudesta. Viivytysalueen kapasiteetti on (3300m² / 100) x 0,50 = 17 m³. Korttelin keskipihan pintamateriaalit ovat vettäläpäiseviä ja hulevesien viivytys toteutetaan erikoissuunnitelmien mukaisella tavalla. Asemakaavan hulevesimääräyksen tavoite saavutetaan määräyksestä poikkeavalla toteutustavalla, koska Härmälänoja ja Pyhäjärvi ovat vieressä, jotka hoitavat osan hulevesistä. Kerrosluvusta poikkeaminen: Korttelin koilliskulmaan, jossa asemakaavan kerrosluku on IV-VII, tulee kahdeksankerroksinen rakennusmassa. Korttelin lounaiskulmassa oleva kahdeksankerroksinen rakennusmassa ylittää hieman asemakaavassa sille osoitetun rakennusalan. Kerrosluvusta poikkeaminen ei heikennä asemakaavan kaupunkikuvallisia tavoitteita Vierekkäisten rakennusten kerrosluvut: Korttelin vierekkäisten rakennusten tulee olla kerrosluvultaan erilaisia. Konttilukinkadun ja Niilo Härmälän kadun kulmaan sijoittuvat kaksi vierekkäistä rakennusta ovat kerrosluvultaan samat, mutta massoittelultaan toisistaan poikkeavia. Niilo Härmälän kadun katujulkisivussa toinen rakennuksista on vedetty sisään kahden ylimmän kerroksen osalta, jolloin vierekkäiset kerrosluvut ovat VII ja V. Korttelipihalta katsottaessa rakennusten erilaiset kattomuodot luovat vaikutelman toisistaan poikkeavista kerrosluvuista. Suunnitelmalla saavutetaan kaavassa ajateltu lopputulos. Yhteistilojen avautuminen tonttikaduille (Myrskynkatu, Tuiskunkatu): Puolet (kem2) korttelin1910 yhteistiloista tulee avautua tonttikadulle.

13 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Kaavasta poiketen yhteistilat on sijoitettu pääosin maanalaisen pysäköintiratkaisun vastaiselle osalle rakennuksia. Suunnitelmassa osa yhteistiloista aukeaa korttelipihalle, jossa ne muodostuvat osaksi korttelin asumista palvelevia toimintoja. Suunnitelman tavoitteena on muodostaa elävää katutilaa, joka muodostuu kadulle aukeavista asunnoista, asuntopihoista ja rakennusten sisäänkäynneistä. Poikkeaminen yhteistilojen avautumisesta tonttikadulle ei vaikuta heikentävästi katumaisemaan tai alueen toiminnallisuuteen. Polkupyöräpaikkojen määrä: Kaavan polkupyöräpysäköintivaatimus asumiselle 1pp/30kem2 (= 572 pp), joista vähintään puolet (286 pp) tulee rakentaa katettuina. Suunnitteluratkaisussa polkupyörävarastot on osoitettu tarpeen mukaan palvelemaan myös muussa ulkoiluvälinevarasto- tai yhteistilakäytössä. Suunnitelman tavoitteena on joustavuus ja erilaisten harraste- ja apuvälineiden monipuolinen säilytys. Suunnitelmasta poiketen polkupyörille tulee osoittaa omat säilytystilat ja muille ulkoiluvälinevarastoille ja yhteistiloille omansa. Poikkeaminen polkupyöräpaikoista on perusteltua mm. korttelin asukasjakaumalla. Osa asukkaista on sellaisia, että he eivät pyöräile ja osittain voidaan käyttää myös yhteiskäyttöpyöriä. Tontilla on voimassa hyväksytty tonttijako nro 8812, joka ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen. Rakennuspaikka sijaitsee asemakaavan nro 8388 mukaisessa korttelissa Tämän korttelin osalta ei ole vielä laadittu tonttijakoa. Tonttijako tullaan laatimaan laaturyhmän hyväksymän korttelisuunnitelman pohjalta. Poikkeusluvan myöntämisellä on merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen. Edellä mainittujen näkökohtien perusteella poikkeaminen rakennusalueen rajasta, ajoneuvoliittymistä, vieraspysäköinnistä, rakennusten tai niiden osien runkosyvyydestä, sisäänvedettyjen ja ulokeparvekkeiden sijoittumisesta, hulevesien viivyttämisestä korttelissa, autopaikkojen sijoittamisesta, kerrosluvusta, vierekkäisten rakennusten kerrosluvusta, yhteistilojen avautumisesta tonttikaduille, polkupyöräpaikkojen määrästä sekä asemakaavan mukaisesta tonttijaosta ja tonttijaon oikeusvaikutuksista ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Liitteet 1 Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 2 Korttelisuunnitelma 3 Asemakaava 4 Sijaintikartta 5 Asemapiirros

14 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16)

15 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) Valitusosoitus 60 Valitusosoitus Hallintovalitus POIKKEAMIS- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUT Yhdyskuntalautakunnan päätökseen saa muutosta hakea 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija; 2) sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 3) se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa; 4) se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; 5) kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa; 6) toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristön-suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; 7) alueellinen ympäristökeskus; sekä 8) muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa. (MRL 193 ) KATUSUUNNITELMAT Yhdyskuntalautakunnan päätökseen saa muutosta hakea jokainen sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan. Valitusviranomainen Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, Telekopio: , sähköposti: Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-toissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Julkipanon jälkeen annettavista päätöksistä asianosaisten katsotaan kuitenkin saaneen tiedon päätöksenantopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

16 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/ (16) - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo mennessä riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

TRE: 2627/ /2016 Sivu 1. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen kumoaminen, poikkeamislupa,

TRE: 2627/ /2016 Sivu 1. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen kumoaminen, poikkeamislupa, TRE: 2627/10.03.01/2016 Sivu 1 ASIA Yhdyskuntalautakunnan 6.9.2016 7 päätöksen kumoaminen, poikkeamislupa, MRL 58 ja MRL 81 RAKENNUSPAIKKA Härmälä, 837-301-930-1 Niilo Härmälän katu 5, 33900 Tampere Pinta-ala

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

7 Poikkeamishakemus asuinrakennuksen rakentamiseksi tontilla Härmälä-930-1, Niilo Härmälän katu 5. Valmistelija / lisätiedot: Kinos Merja

7 Poikkeamishakemus asuinrakennuksen rakentamiseksi tontilla Härmälä-930-1, Niilo Härmälän katu 5. Valmistelija / lisätiedot: Kinos Merja Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (10) 7 Poikkeamishakemus asuinrakennuksen rakentamiseksi tontilla Härmälä-930-1, Niilo Härmälän katu 5 TRE:2627/10.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kinos Merja Valmistelijan

Lisätiedot

147 Poikkeamishakemus tontille Ylä-Pispala, Pispalanharju 8, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

147 Poikkeamishakemus tontille Ylä-Pispala, Pispalanharju 8, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 147 Poikkeamishakemus tontille Ylä-Pispala, Pispalanharju 8, käyttötarkoituksen muutos TRE:2189/10.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Valmistelijan

Lisätiedot

167 Poikkeamishakemus, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen, Pohjanmaantie 24. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

167 Poikkeamishakemus, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen, Pohjanmaantie 24. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2016 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 167, 29.12.2016 Yhdyskuntalautakunta, 150, 20.12.2016 167 Poikkeamishakemus, asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen, Pohjanmaantie

Lisätiedot

148 Poikkeamishakemus tontille Ylä-pispala, Pumppukaivonkatu 10, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

148 Poikkeamishakemus tontille Ylä-pispala, Pumppukaivonkatu 10, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 148 Poikkeamishakemus tontille Ylä-pispala, Pumppukaivonkatu 10, käyttötarkoituksen muutos TRE:2188/10.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri. Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara, puh

Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri. Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara, puh Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 76 Tarasten alueen katusuunnitelmat, Taraste TRE:6356/10.03.02/2016 Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara,

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Mekaniikanpolku 6, Hervanta, autopaikkamääräyksestä poikkeaminen TRE:5543/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Kissanmaa, Kissanmaankatu 5, käyttötarkoituksen muutos TRE:4521/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen,

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus, Turtola, Martinpojankatu 4b, käyttötarkoituksen muutos TRE:1697/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimistosihteeri Tarja Onjukka, puh 040-737

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri. Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara, puh

Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri. Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara, puh Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 75 Vieritien katusuunnitelma TRE:617/10.03.02/2016 Valmistelija / lisätiedot: Keivaara Petri Valmistelijan yhteystiedot Katuinsinööri Petri Keivaara, puh. 050 382

Lisätiedot

253 Poikkeamishakemus tilalle Sarkainniemi , Hirviniemenranta 41, talousrakennuksen rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Hastio Pia

253 Poikkeamishakemus tilalle Sarkainniemi , Hirviniemenranta 41, talousrakennuksen rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Hastio Pia Tampere Ote pöytäkirjasta 19/2018 1 (5) 253 Poikkeamishakemus tilalle Sarkainniemi 837-501-3-57, Hirviniemenranta 41, talousrakennuksen rakentaminen TRE:6558/10.03.01/2018 Valmistelija / lisätiedot: Hastio

Lisätiedot

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 187, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 322, 29.05.2017 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 TRE:3467/00.03.01/2017

Lisätiedot

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 10, 23.01.2017 Kaupunginhallitus, 9, 09.01.2017 10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille TRE:6748/02.04.04/2015

Lisätiedot

291 Poikkeamishakemus kiinteistölle Tullikamarin aukio-itsenäisyydenkatu, sähkönsyöttöaseman rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

291 Poikkeamishakemus kiinteistölle Tullikamarin aukio-itsenäisyydenkatu, sähkönsyöttöaseman rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 19/2017 1 (5) 291 Poikkeamishakemus kiinteistölle Tullikamarin aukio-itsenäisyydenkatu, sähkönsyöttöaseman rakentaminen TRE:6930/10.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Karppinen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 182, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 317, 29.05.2017 182 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3252/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa

81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 81, 20.03.2017 Kaupunginhallitus, 152, 06.03.2017 81 Sopimus yhteisestä toimielimestä Tampereen ja Ylöjärven kansalaisopistotoiminnan tehtävien

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 179, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 314, 29.05.2017 179 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan vaali TRE:3249/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa

103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 103, 24.04.2017 Kaupunginhallitus, 219, 10.04.2017 103 Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 6 Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksan päivitys TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto Valmistelijan yhteystiedot vs. jätehuoltoinsinööri

Lisätiedot

57 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtävillä, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa, asemakaava nro 8478

57 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtävillä, Kalevanrinteen asuinalueen länsiosa, asemakaava nro 8478 Tampere Pöytäkirja 6/2016 1 (45) Aika 18.10.2016, klo 16:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 Pöytäkirjan tarkastus 56 Ajankohtaiset

Lisätiedot

208 Poikkeamishakemus tontille , I kaupunginosa, Itäinenkatu 8, lasiterassin rakentaminen - Tampereen kaupunki

208 Poikkeamishakemus tontille , I kaupunginosa, Itäinenkatu 8, lasiterassin rakentaminen - Tampereen kaupunki Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (7) 208 Poikkeamishakemus tontille 837-101-1-13, I kaupunginosa, Itäinenkatu 8, lasiterassin rakentaminen - Tampereen kaupunki TRE:3530/10.03.01/2017 Valmistelija /

Lisätiedot

39 Oikausvaatimus purkamisluvasta P tontille , Käpytie 16. Valmistelija / lisätiedot: Neva Maija

39 Oikausvaatimus purkamisluvasta P tontille , Käpytie 16. Valmistelija / lisätiedot: Neva Maija Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) 39 Oikausvaatimus purkamisluvasta 16-0727-P tontille 837-127-0221-00800, Käpytie 16 TRE:7715/10.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Neva Maija Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

149 Suunnittelutarvehakemus omakotitalon ja talousrakennusten rakentamiseksi tilalle Haavikko II, , Kupintie

149 Suunnittelutarvehakemus omakotitalon ja talousrakennusten rakentamiseksi tilalle Haavikko II, , Kupintie Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 149, 02.05.2017 Yhdyskuntalautakunta, 120, 18.04.2017 149 Suunnittelutarvehakemus omakotitalon ja talousrakennusten rakentamiseksi tilalle Haavikko

Lisätiedot

Liite /ympltk

Liite /ympltk RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 25 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2018 ASIA HAKIJA Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylitys Suomenselän Jauhemaalaus Oy Eeliksentie 6 34870 Visuvesi Kunta

Lisätiedot

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 12/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 277, 23.10.2017 Kaupunginhallitus, 552, 25.09.2017 277 Jouni Viitasen luottamustoimen päättyminen ja keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaali

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 163, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 287, 15.05.2017 163 Tarkastuslautakunnan vaali TRE:3268/00.03.01/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, 163 Valmistelija

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (9) Yhdyskuntalautakunta, 70, 01.11.2016 Yhdyskuntalautakunta, 31, 20.09.2016 70 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Härmälä, Vihurinkatu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Valmetinkatu

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaava 8388

Lupatunnus R Sivu 1. AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaava 8388 Lupatunnus 17-0047-R 31.01.2017 17 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Härmälä, 837-301-1910-0002 Myrskynkatu 12, 33900 TAMPERE Pinta-ala 1185 m² Rakentamismääräykset Sallittu kerrosala

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 101, 24.04.2017 Kaupunginhallitus, 217, 10.04.2017 101 Hallintosäännön muuttaminen TRE:6898/00.01.01/2016 Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, 101

Lisätiedot

163 Poikkeamishakemus, Hatanpää, Hatanpään puistokuja 36, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

163 Poikkeamishakemus, Hatanpää, Hatanpään puistokuja 36, käyttötarkoituksen muutos. Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 10/2017 1 (7) 163 Poikkeamishakemus, Hatanpää, Hatanpään puistokuja 36, käyttötarkoituksen muutos TRE:9110/10.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (10) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (10) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 2/2019 1 (10) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 25.04.2019 Rakennusvalvontapäällikkö on 25.04.2019 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 4 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 161, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 285, 15.05.2017 161 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali TRE:3194/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki Tarkastuslautakunta 10.9.2018 Pöytäkirja 5/2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS PÖYTÄKIRJAAN OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuviranomainen Tarkastuslautakunnan päätöksiin,

Lisätiedot

9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8630

9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8630 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (7) Yhdyskuntalautakunta, 9, 10.01.2017 Yhdyskuntalautakunta, 6, 06.09.2016 9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 5/2018 1 (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.2.2018 Rakennusvalvontapäällikkö on 15.2.2018 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 20.2.2018,

Lisätiedot

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Taru Hurme

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Taru Hurme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (7) 152 Katujen luovutukset yleiseen käyttöön 2017 TRE:3317/10.03.02/2017 Valmistelijan yhteystiedot Rakennuttajahortonomi Petri Kujala, puh 0500 628 295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

5 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta

5 Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (50) Aika 06.09.2016, klo 16:00-20:34 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Poikkeamishakemus tontille Automiehenkatu 9, Lakalaiva, liikerakennuksen laajentaminen TRE:6867/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö Elina

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Liite /ympltk

Liite /ympltk RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 27 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2018 ASIA HAKIJA Kaavasta poikkeaminen, käyttötarkoituksen muutos Jani ja Sari Aalto Petäjäkuja 3 O 34600 Ruovesi Rakennuspaikan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Petri Kantola. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Petri Kantola. Maantien muuttaminen kaduksi:

Valmistelija / lisätiedot: Petri Kantola. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Petri Kantola. Maantien muuttaminen kaduksi: Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (6) 72 Kadunpitopäätös maantien VT12 muuttamisesta katualueeksi sekä Rantatunnelihankkeen aikana rakennetuista uusista kaduista välillä Santalahti - Naistenlahti TRE:7343/10.03.02/2016

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 5/2017 46 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 18.05.2017 klo 17:00-17:50 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2012 1 (8) 464 Poikkeamishakemus (Lauttasaari, Vattuniemenkuja 6) HEL 2012-012801 T 10 04 01 Rakvv 31-2875-12-S 19.9.2012 Päätös päätti hyväksyä Valion Eläkekassan poikkeamishakemuksen,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 152 Kaupunginhallituksen vaali TRE:3180/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, 152 Valmistelija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

255 Oikaisuvaatimukset päätökseen Välisolan läpiajon rajoittamisesta. Valmistelija / lisätiedot: Aarnikko Heljä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

255 Oikaisuvaatimukset päätökseen Välisolan läpiajon rajoittamisesta. Valmistelija / lisätiedot: Aarnikko Heljä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tampere Ote pöytäkirjasta 19/2018 1 (5) 255 Oikaisuvaatimukset päätökseen Välisolan läpiajon rajoittamisesta TRE:4961/08.01.02/2018 Valmistelija / lisätiedot: Aarnikko Heljä Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 158, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 282, 15.05.2017 158 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vaali TRE:3187/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 306, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 617, 30.10.2017 306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen

Lisätiedot

261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 17/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 261, 26.09.2017 Yhdyskuntalautakunta, 223, 15.08.2017 261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro 8675 TRE:9264/10.02.01/2016

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Liite /ympltk

Liite /ympltk RUOVEDEN KUNTA 28 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2018 ASIA HAKIJA Kaavasta poikkeaminen, käyttötarkoituksen muutos Perustettava As Oy Ruoveden Suppa Marko Mäkelä Mäkimetsäntie 9, 60420 Seinäjoki Rakennuspaikan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 127, 15.05.2017 Kaupunginhallitus, 247, 02.05.2017 127 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon TRE:1450/02.02.01/2016 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisäys, asemakaava nro 8606

88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisäys, asemakaava nro 8606 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (7) Yhdyskuntalautakunta, 88, 21.03.2017 Yhdyskuntalautakunta, 39, 07.02.2017 88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (8) 277 Poikkeamishakemus (Länsisatama, Saukonpaadenranta 22/20) HEL 2013-006478 T 10 04 01 Rakvv 20-984-13-S 7.5.2013 Päätös päätti hyväksyä Lemminkäinen Talo Oy:n

Lisätiedot

258 Oikaisuvaatimus asemakaavan muutoshakemuksesta annettuun päätökseen koskien Vuohenojan kaupunginosaa. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

258 Oikaisuvaatimus asemakaavan muutoshakemuksesta annettuun päätökseen koskien Vuohenojan kaupunginosaa. Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 17/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 258, 26.09.2017 Yhdyskuntalautakunta, 142, 02.05.2017 258 Oikaisuvaatimus asemakaavan muutoshakemuksesta annettuun päätökseen koskien Vuohenojan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 159, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 283, 15.05.2017 159 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali TRE:3185/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa. Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina, Lahti Leila

4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa. Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina, Lahti Leila Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 4 Koordinaattorin toimen vakituinen täyttäminen nuorisopalveluissa TRE:3395/01.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Heinonen Kristiina, Lahti Leila Valmistelijan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 162, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 286, 15.05.2017 162 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vaali TRE:3193/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 4/2018 klo 17:00 Hämeenlinnan kaupungintalo 6.krs kokoustila Käsiteltävät asiat 47 Sako- ja umpikaivolietteen sekä tapahtumakäymäläjätteen vastaanottomaksut 2019, HS-Vesi...

Lisätiedot

45 Muistutus ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Hervanta, korttelit 7121, 7122, 7123 ja 7124, vaiheasemakaava nro 8697

45 Muistutus ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Hervanta, korttelit 7121, 7122, 7123 ja 7124, vaiheasemakaava nro 8697 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 45, 06.03.2018 Yhdyskuntalautakunta, 346, 12.12.2017 45 Muistutus ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Hervanta, korttelit 7121, 7122, 7123

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

97 Väinö Paunu Oy:n liikennöintisopimukset, reittiliikenneluvat, muutokset ym. v Valmistelija / lisätiedot: Häyrynen Juha-Pekka

97 Väinö Paunu Oy:n liikennöintisopimukset, reittiliikenneluvat, muutokset ym. v Valmistelija / lisätiedot: Häyrynen Juha-Pekka Tampere Ote pöytäkirjasta 11/2017 1 (5) 97 Väinö Paunu Oy:n liikennöintisopimukset, reittiliikenneluvat, muutokset ym. v. 2017 TRE:3313/08.01.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Häyrynen Juha-Pekka Valmistelijan

Lisätiedot

57 Oikaisuvaatimus koskien Vuohenojalla sijaitsevan asuntotontin vuokra-ajan jatkamista. Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T

57 Oikaisuvaatimus koskien Vuohenojalla sijaitsevan asuntotontin vuokra-ajan jatkamista. Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2018 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien Vuohenojalla sijaitsevan asuntotontin vuokra-ajan jatkamista TRE:138/10.00.03/2018 Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T Valmistelijan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 157, 12.06.2017 Kaupunginhallitus, 281, 15.05.2017 157 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vaali TRE:3195/00.00.03/2017 Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017,

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 18-0425-R 22.05.2018 74 Sivu 1 Sähköinen asiointitunnus LP-837-2017-02293 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Härmälä, 837-301-1910-0006 Myrskynkatu 6, 33900 TAMPERE Pinta-ala 708 m²

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNUSVALVONTAPÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1/2018 1 (6) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 04.01.2018 Rakennusvalvontapäällikkö on 04.01.2018 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 1 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 9.1.2018,

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

33 Suunnittelutarvehakemus tilalle Marjamäki , Latohuhdantie, teollisuusvaraston rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Hastio Pia

33 Suunnittelutarvehakemus tilalle Marjamäki , Latohuhdantie, teollisuusvaraston rakentaminen. Valmistelija / lisätiedot: Hastio Pia Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2018 1 (5) 33 Suunnittelutarvehakemus tilalle Marjamäki 837-500-2-63, Latohuhdantie, teollisuusvaraston rakentaminen TRE:9311/10.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Hastio

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

155 Rakennuslupahakemus, Kohmankaari 9 ( R) Rakennuslupahakemus, Niilo Härmälän katu 5 ( R)

155 Rakennuslupahakemus, Kohmankaari 9 ( R) Rakennuslupahakemus, Niilo Härmälän katu 5 ( R) Tampere Pöytäkirja 18/2017 1 (10) Aika, klo 16:00-16:49 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali, 5. krs Käsitellyt asiat 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 153 Pöytäkirjan tarkastus 154 Ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 18/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 271, 10.10.2017 Yhdyskuntalautakunta, 236, 29.08.2017 271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen,

Lisätiedot

165 Oikaisuvaatimus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen leikkaustoiminnan palvelulinjan LEIKO- yksikössä

165 Oikaisuvaatimus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen leikkaustoiminnan palvelulinjan LEIKO- yksikössä Tampere Ote pöytäkirjasta 21/2017 1 (5) 165 Oikaisuvaatimus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen leikkaustoiminnan palvelulinjan LEIKO- yksikössä TRE:7500/01.02.01/2016

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

25 Kaupungin ennakkokäsitys Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin. Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen

25 Kaupungin ennakkokäsitys Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin. Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2017 1 (5) 25 Kaupungin ennakkokäsitys Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin TRE:6392/02.04.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland Pielavesi-Nilakka Maanmittauslaitos, Esri Finland VALITUSOSOITUS Valitusaika Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Määräaika

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 32, 20.05.2015 Kunnanhallitus, 82, 08.06.2015 82 Poikkeamishakemus / Kuusela Janne ja Laurema Anniina KNGDno-2015-366 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

Airisto - Velkua Maanmittauslaitos, Esri Finland Liite ELY -keskuksen päätökseen VALITUSOSOITUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 211, 14.08.2017 Kaupunginhallitus, 319, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 184, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 433, 26.06.2017 211 Kiinteistötoimitusten

Lisätiedot