Marko Meriniemi lainsäädäntöneuvos. Eduskunnan hallintovaliokunta. Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marko Meriniemi lainsäädäntöneuvos. Eduskunnan hallintovaliokunta. Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista"

Transkriptio

1 SM (13) Marko Meriniemi lainsäädäntöneuvos Eduskunnan hallintovaliokunta Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista Liitteeseen 1 on koottu muut ampuma-aselakiin liittyvät jäljempänä olevista lausunnoista kootut pykälämuutosehdotukset. Poliisilain muutoksen pykäläehdotus on tehty erikseen. Siinä on pyritty ottamaan huomioon annetut lausunnot. on liitteessä 2. Oikeusministeriö Ampuma-aselain 25 on syytä muotoilla siten, että se koskee vain sellaisten aseiden ym. yksilöintitietoja, jotka eivät asetietojärjestelmässä vielä ole. Ehdotetussa ampuma-aselain 25 :n 1 momentissa oleva 10 päivän määräaika on varsin lyhyt ottaen huomioon myös säännöksessä tarkoitetun velvollisuuden laiminlyöntiin liittyvän varsin ankaran rangaistusuhan. On perusteltua, että jos rangaistavaksi on tarkoitus säätää nimenomaan tällaista järjestelmää hyödyntävää asiointia koskevan velvollisuuden rikkominen, tämä myös ilmenee laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla rangaistussääntelystä. Tämä voi rikoslain 41 luvun 1 :n 1 momentin 4 kohdan ja ampuma-aselain 25 :n muodostaman sääntelykokonaisuuden osalta tapahtua täydentämällä viimeksi mainitun pykälän 1 momentin 1 virkettä ilmaisulla 119 a :ssä tarkoitettua, jolloin virke 3(5) alkaisi (a)se-elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 119 a :ssä tarkoitettua sähköistä asiointia käyttäen. Ehdotetussa ampuma-aselain 42 c :n 1 momentissa, jonka vastainen menettely ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi ampuma-aserikkomuksena, on erilaiset menettelymahdollisuudet ja määräajat liittyen siihen, onko ase hankittu asealan elinkeinoluvan haltijalta (1 momentin 1 kohta) vai muulta taholta (1 momentin 2 kohta). 42 c :n 1 momentti on kuitenkin muotoiltu niin, että vaikuttaa siltä, että jos luovuttaja on ase-elinkeinonharjoittaja, voidaan valita 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen menettelytapojen välillä. Ampuma-aselain 42 d :n 2 momentin mukaan (a)mpuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa on pyynnöstä esitettävä poliisille. Aselupaa koskeva lupatodistus on pyynnöstä esitettävä ja luovutettava poliisille. Näiden velvollisuuksien rikkominen olisi rangaistavaa ampuma-aserikkomuksena osin ampuma-aselain 103 :n 3 kohdassa, osin ampuma-aselain 103 :n 5 kohdassa. Ampuma-aselain 42 d :n 2 momentista ei ilmene, milloin pyyntöä olisi viimeistään noudatettava, mistä syystä säännös on liian epämääräinen rangaistavuuden perusteeksi. Ampuma-aselain 42 d :n 2 momentista ei ilmene, keitä ja mitä tilanteita siinä säädetty velvollisuus koskisi. Oikeusministeriö on todennut, että ampuma-aselain 25 on syytä muotoilla siten, että se koskee vain sellaisten aseiden ym. yksilöintitietoja, jotka eivät asetietojärjestelmässä vielä ole. Lausuntojen mukaan muutettu uusi pykäläehdotus on liitteessä 1. Ilmoitus on kuitenkin tarkoitettu esineiden yksilöivien tietojen lisäksi esineen haltijaa koskevan muutoksen ilmoittamiseen. Ilmoitus on siten tehtävä myös jo ennestään asetietojärjestelmässä olevasta esineestä. Sisäministeriö toteaa, että ampuma-aselain 25 :n 1 momentissa mainittu 10 päivän määräaika on johdettu asiallisesti asedirektiivistä ja sen sanamuodosta ilman aiheetonta viivytystä. Direktiivissä todetaan, että tehokas tietojenvaihto asekauppiaiden ja -välittäjien sekä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä on tärkeää arkistointijärjestelmien tehokkaan toiminnan kannalta. Sen vuoksi asekauppiaiden ja -välittäjien olisi annettava Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: Sisäministeriö Erottajankatu 2 Vaihde PL 26 Helsinki Valtioneuvosto Faksi:

2 Sivu 2 / 13 tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi tämän helpottamiseksi otettava käyttöön asekauppiaiden ja -välittäjien saatavilla oleva tietoliikenneyhteys, johon voi sisältyä tietojen toimittaminen sähköpostitse tai suoraan tietokannan taikka muun rekisterin kautta. 42 d :n 2 momentin osalta sisäministeriö toteaa, että vaatimus koskee hankittuja aseita ja aseen osia, joita ase-elinkeinon harjoittaja ei ole ilmoittanut poliisin järjestelmään tai jotka poliisi jostain muusta syystä haluaa nähdä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi aseen puutteellinen yksilöintitieto tai epäilys siitä, että ase ei sovi ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Esittämisvelvollisuudelle ei ole hallituksen esityksessä säädetty määräaikaa, joten esittäminen tulisi tehdä viranomaisen ilmoittamassa määräajassa. Eduskunnan oikeusasiamies on toimitettava pykäläehdotus liitteessä 2. Puolustusministeriö Puolustusministeriö katsoo, että ampuma-aselain 25 :n ase-elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuus ei koskisi sellaisia Puolustusvoimien aseita, jotka on myyntitarkoitusta varten varastoitu ase-elinkeinonharjoittajan varastoon edelleen tämän toimenpitein myytäväksi. Tämä tulkinta perustuu ampuma-aselain 17 :ään, jonka nojalla ampumaaselain säännöksiä ei sovelleta Puolustusvoimien ampuma-aseisiin. Puolustusvoimien aseet ja aseen osat, jotka on luovutettu ase-elinkeinon harjoittajan haltuun myytäväksi edelleen yksityishenkilöille tai yhteisöille, tulee ilmoittaa asejärjestelmään kuten muutkin aseet ja aseen osat. Asealan Elinkeinonharjoittajat ry Patruunoiden osalta ilmoitusvelvollisuus ei ole yksiselitteinen. Ilmoitusvelvollisuuden hyödyt suhteessa saavutettuihin tavoitteisiin ovat vielä jääneet hämärän peittoon. Patruunoiden valmistajilla ja maahantuojilla on pääosin valmiudet ilmoittaa valmistetut ja maahantuodut patruunat viranomaisille, kunhan käytettäviä formaatteja on useita. Mahdollisuus ilmoitukseen rajoittuu patruunan valmistustietoihin (määrät, kaliiberit ym., yleensä tietoihin, jotka löytyvät viivakoodin takaa) Sarjanumero-/lottinumeroseurantaa järjestelmät eivät tue. Esityksessä oleva kohta, joka koskee ase-elinkeinonharjoittajan korjattavana tai säilytettävänä olevia ampumaaseita. Alkuperäisen esityksen, johon lausuttiin elokuussa 2016, sanamuodon mukaan ilmoitus koski aseelinkeinonharjoittajan korjattavana tai säilytettävänä yli 90 päivää olevia ampuma-aseita tai aseen osia. Ilmoitus olisi tullut tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun aseet tai osat ovat siirtyneet ase-elinkeinonharjoittajan hallintaan. Tätä ehdotusta kritisoimme ongelmallisena siksi, ettei korjattavien tuotteiden osalta välttämättä voi tietää meneekö korjauksessa yli vai alle 90 päivää. Nyt ilmoitus koskisi kaikkia ase-elinkeinonharjoittajan korjattavana ja säilytettävänä olevia ampuma-aseita ja aseen osia (luvanvaraisia aseen osia). Ilmoitus tulisi tehdä 10 päivän kuluessa siitä, kun esine on siirtynyt ase-elinkeinonharjoittajan haltuun. Pykälän kohta on edelleen hyvin epäselvä ja tulee joka tapauksessa aiheuttamaan valtavan määrän kirjauksia asetietojärjestelmään, mutta lisääkö se aseturvallisuutta vai vain työmäärää ase-elinkeinonharjoittajille. Sisäministeriön näkemyksen mukaan on tärkeä tietää, missä aseita säilytetään. Lähtökohtaisesti aseita säilytetään haltijansa kotona, mutta joissain tapauksissa säilytyspaikka voi olla jokin muukin. Jotta aseiden jäljitettävyys olisi mahdollista, tulee aserekisterin olla ajan tasalla. Uuteen asedirektiiviin on tulossa muutoksia, jotka on pyritty ottamaan huomioon ampuma-aselain valmistelussa. Direktiivin mukaan asetietojärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi. Asevälittäjien ja asekauppiaiden on pidettävä rekisteriä aseista ja olennaisista osista ja ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä aseiden ja olennaisten osien kaupasta viranomaisille. Aikaisemmin esillä ollutta 30 vuorokauden ilmoitusaikaa on tätä taustaa vasten pidettävä liian pitkänä. Asekauppiaiden liitto ry.

3 Sivu 3 / 13 HE-luonnoksessa ei ollut mitään mainintaa patruunoiden ilmoittamisesta sähköiseen järjestelmään. Myös korjattavana tai säilytettävänä olevat aseet oli esitetty ilmoitettavaksi ainoastaan, jos ne ovat olleet aseelinkeinonharjoittajalla yli 90 päivää. Patruunavarastojen, sekä jokaisen yksittäisen myyntitapahtuman, eli luovuttamisen ilmoittaminen poliisin aserekisteriin tulisi aiheuttamaan ase-elinkeinonharjoittajalle suurta työmäärän lisääntymistä, myyntitapahtumien pitkittymistä, taloudellista haittaa, sekä erittäin suurta aserekisterin kuormittamista. Aseturvallisuutta se ei paranna, koska se ei kerro missä ja kuka patruunoita käyttää, ainoastaan kenelle ase-elinkeinonharjoittaja patruunat on luovuttanut. Luovuttamisen tiedot löytyvät jo nykyiselläkin käytännöllä jokaisen elinkeinonharjoittajan patruunakirjanpidosta ja/tai kassajärjestelmistä, mikäli viranomainen haluaa kyseisen tiedon saada haltuunsa. Valtakunnallisesti patruunakauppa on ylivoimaisesti suurin ase-elinkeinoa työllistävä vähittäiskaupan muoto. Myyntitapahtumia voidaan olettaa vuosi tasolla kirjattavan satoja tuhansia. Jokaisen yksittäisen tapahtuman kirjaaminen aserekisteriin, varsinkin harrastuksen sesonkiaikoina, on nähtävä huomattavaa haittaa aiheuttavana muutoksena. Huomionarvoista on, että ilmoituksien puutteellisuus ts. virheet on rikoslaissa katsottu ampumaaserikoksiksi! Tahallisuus, toistuvat laiminlyönnit ja inhimilliset vahingot/ virheet tulee voida erottaa! Lisäksi sähköiseen järjestelmään täytyisi saada siirtymä-aika, jonka puitteissa voidaan varmistaa, että järjestelmä toimii! Laki tulisi voimaan joulukuussa 2018, on epävarmaa toimiiko edes poliisien asetietojärjestelmä silloin. Järjestelmä pitäisi toimia joulukuussa 2018 ja laki tulisi voimaan Siirtymäaika on liian lyhyt. Asekauppiaiden liitto haluaa tähän kohtaan siirtymäajaksi vähintään vuoden eli rikoslaki tulisi voimaan vasta aikaisintaan , jotta voitaisiin varmistaa sähköisen järjestelmän toimivuus, todettu käytettävien ohjelmien yhteensopivuus ja kaikki tiedot ym olisi sisäänajettu yhdessä viranomaisten kanssa. Uuteen asedirektiiviin on tulossa muutoksia, jotka on pyritty ottamaan huomioon ampuma-aselain valmistelussa. Direktiivin mukaan asetietojärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi. Asevälittäjien ja asekauppiaiden on pidettävä rekisteriä aseista ja olennaisista osista ja ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä aseiden ja olennaisten osien kaupasta viranomaisille. Patruunoiden ilmoittamisen tarkoituksenmukaisesta tavasta säädetään asetuksella. Aikaisemmin esillä ollutta 30 vuorokauden ilmoitusaikaa on tätä taustaa vasten pidettävä liian pitkänä. Ase-elinkeinonharjoittaja, joka on velvollinen tekemään myyntitapahtumista merkinnän asetietojärjestelmään, ei voi syyllistyä laiminlyöntiin ellei järjestelmä toimi oletetulla tavalla. Asejärjestelmän on määrä valmistua ja tulla käyttöön joulukuussa Ase-elinkeinonharjoittajilla on tältä osin riittävästi aikaa valmistautua tulevaan muutokseen. Suomen Asehistoriallinen Seura SAHS ei kannata tiedostonpito-oikeuden poistamista. Tiedostolupa on yksi uuden sähköisen lupamenettelyn muoto. Keräilijät voivat hallussapitoluvan sijasta pitää aseistaan tiedostoa. Uuteen asedirektiiviin sisältyvän muutoksen vuoksi tällainen tiedostonpito ei olisi enää mahdollista. Myös aseen osat, joista ei tällä hetkellä tarvitse pitää tiedostoa, tulisivat kirjattua rekisteriin. Tällaisella muutoksella on nähty olevan huomattava aseturvallisuutta parantava vaikutus. Ase-elinkeinonharjoittajat joutuvat tälläkin hetkellä pitämään tiedostoa hallussaan olevista ja myymistään aseista, aseen osista ja patruunoista. Esitetty menettely on toisentyyppinen, mutta mahdollistaa esineiden paremman elinkaaren aikaisen hallinnan ja helpottaa aseharrastajien lupaprosessia, kun asetta ei tarvitse enää käydä esittämässä poliisille. Ennen tämän lain voimaantuloa hankitut aseet ja aseen osat on ilmoitettava poliisin järjestelmään vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Lain voimaantulon jälkeen hankitut aseet ja aseen osat on ilmoitettava 10 päivän kuluttua hankinnasta. Suomen Ampumaurheiluliitto

4 Sivu 4 / 13 SAL esittää, että sisäministeriön asettaman työryhmän yksimielinen ehdotus aseen vaihtamisesta samantyyppiseen uudempaan aseeseen kevennettyä menettelyä noudattaen otetaan vakavasti huomioon lakiuudistuksessa. Tämä oli yksi keskeisimmistä kohdista työryhmän raportissa. Kyse on merkittävästä asiasta alan harrastajille. Uuden lain myötä tulisi joustavoittaa vanhan aseen suoraa vaihtamista uuteen vastaavassa kategoriassa. Viranomainen pidettäisiin tietoisena ilmoitusmenettelyllä, mikä onnistuisi helposti muun muassa aseelinkeinoharjoittajan rekisterinpitovelvoitteen myötä. Tämän lakimuutoksenkin perusteella säilyvä työläs ja kallis tapa hankkia uusia aseita vanhojen tilalle tarkoittaa sitä, että monesti käytetään vanhentunutta kalustoa. Mahdollisuus aseen vaihtamiseen uudempaan samantyyppiseen aseeseen ei vaaranna aseturvallisuutta, päinvastoin. Asevaihdon yhteydessä vanha ase joko romutetaan, deaktivoidaan, myydään ensin erikseen tai jätetään vaihdossa asekauppiaalle. Voisi myös miettiä kohtuullisen romutuspalkkion käyttöönottamista aseille, joilla ei ole enää käyttöarvoa vaihtaessa niitä uudempiin. Autojen romutuspalkkiosta lienee hyviä kokemuksia. Aseluvansaajaa koskevat edellytykset luonnolliselle henkilölle (45 ). Yksityinen tuontilupa (78 ). Tullin ilmoitusvelvollisuus (83 a ). Aseen vaihtaminen on pyritty esityksessä tekemään niin vaivattomaksi kuin mahdollista. Poliisi pitää tärkeänä mahdollisuutta arvioida uudelleen aseluvan hakijan sopivuutta, aseen käyttötarkoitusta ja tarpeellisuutta aseen vaihdon yhteydessä. Aseiden romutus jo sellaisenaan aiheuttaa usealle taholle kustannuksia, jotka voivat joissain tapauksissa olla merkittäviäkin. Romutuspalkkio olisi lisäkustannus, jonka maksamiseen ei ole toistaiseksi olemassa rahoitusta. Lain 45 :ää ei esitetä tämän lakihankkeen yhteydessä muutettavaksi SAL:n esittämällä tavalla. SAL:n esittämää muutosehdotusta arvioidaan asedirektiivin implementoinnin yhteydessä. Lain 78 :ää ei esitetä tämän lakihankkeen yhteydessä muutettavaksi SAL:n esittämällä tavalla, koska lupamenettelyn sujuvuuden varmentaminen voidaan hoitaa hallinnollisesti. On myös huomioitava, että 78 :ään esitettävä muutos on osittain päällekkäinen 61 :ään tehdyn muutoksen kanssa, jota sisäministeriö kannattaa. Lain 83 a :ää ei esitetä tämän lakihankkeen yhteydessä muutettavaksi SAL:n esittämällä tavalla, koska tilapäiset tuotavat aseet voidaan erotella tietojärjestelmässä siten, ettei tämä vääristä tilastoja. Suomen Metsästäjäliitto ry. Liitto esittää, että ulkomaalainen Suomeen tuleva metsästäjä voisi saada lainata Suomessa suomalaisen aseenhaltijan asetta sähköisen menettelyn kautta. Ulkomaalaiselle metsästäjälle tulisi voida myöntää matkanaikainen lupa lainata asetta jos hänellä on matkansa ajalle voimassa oleva suomalainen metsästyskortti ja hän on tulossa nimetyn suomalaisen henkilön vieraaksi. Liitto esittää, että aseen vaihtamiselle tulisi olla kevennetty menettely. Silloin kun asemäärä ei lisäänny eikä muutu vaarallisemmaksi, riittäisi ilmoitus poliisille ase-elinkeinon harjoittajan toimesta. Metsästäjäliitto on myös todennut, että poliisin olisi ilmoitettava 3 kuukautta ennen määräaikaisen aseluvan loppumista luvan päättymisajasta luvanhaltijoille, ellei luvanhaltija ole tätä ennen ryhtynyt toimiin. Ampuma-aseen lainaaminen on voimassa olevassa laissa mahdollista nk. valvottuna käyttönä (88 ). Lainaamisesta on säädetty 87 :ssä, mutta se koskee vain suomalaisia hallussapitolupia. Lainaaminen on mahdollista vain, jos henkilöllä on hallussapitolupa samantyyppiseen tai pykälässä säädetyllä tavalla heikompitehoiseen ampuma-aseeseen. Luvanmyöntämis- tai valvontatilanteessa on mahdotonta arvioida ulkomaalaisen henkilön sopivuutta ja oikeutta pitää hallussaan ampuma-aseita.

5 Sivu 5 / 13 Aseen vaihtaminen on pyritty esityksessä tekemään niin vaivattomaksi kuin mahdollista. Poliisi pitää tärkeänä mahdollisuutta arvioida uudelleen aseluvan hakijan sopivuutta, aseen käyttötarkoitusta ja tarpeellisuutta aseen vaihdon yhteydessä. Poliisi uudistaa parhaillaan asetietojärjestelmäänsä. Ensimmäisessä uudistuksen vaiheessa on tarkoituksena varmistaa, että nyt käsittelyssä olevan ampuma-aselain muutoksen edellyttämät uudet toiminnallisuudet ja työskentelytavat tulevat toteutetuiksi. Jotta uusi järjestelmä on käytössä samaan aikaan kuin ampuma-aselain uudet säännökset tulevat voimaan, tietojärjestelmähanketta ei ole mahdollista laajentaa. Tarve muistutusten ja ilmoitusten lähettämiselle aseluvan haltijoille on kuitenkin tunnistettu ja poliisi pitää näitä toiminnallisuuksia tärkeinä esimerkiksi hallinnon asiakkaiden hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja oikeusturvan parantamiseksi. Tarve on kirjattu järjestelmän kehitystarpeeksi, jotka priorisoidaan ja toteutetaan sen jälkeen, kun järjestelmän lainmukaisen toimimisen kannalta välttämättömät ominaisuudet on toteutettu. Reserviläisliitto Lakiesityksessä asekeräilijöiden velvollisuudet lisääntyvät merkittävästi nykyisestä sekä kotimaisen tarveharkinnan että tulossa olevan, EU:n asedirektiivin muutoksen johdosta. Esitettyä mallia tarkoituksenmukaisempaa olisi ottaa myös keräilijöiden osalta käyttöön ase-elinkeinoharjoittajien käyttöön tuleva malli, jossa keräilijät syöttäisivät hallussaan olevista tai hankkimistaan aseista tiedot sähköisesti poliisin aselupajärjestelmään. Tarvittavaa valvontaa voitaisiin toteuttaa pistokokein tai erikseen harkittaessa. Lisäksi uudistuksen yhteydessä on huolehdittava siitä, etteivät asekeräilyn kustannukset nouse kohtuuttomasti. Ase-elinkeinoharjoittajille tuleva velvollisuus syöttää aseiden ja patruunoiden tiedot poliisin sähköiseen lupajärjestelmään on ammunnan harrastajien kannalta hyvä uudistus mutta lisää elinkeinoharjoittajille aiheutuvaa hallinnollista työtä ja todennäköisesti myös kustannuksia. Vähintäänkin ilmoitusvelvollisuuden hoitamiselle tulisi säätää nyt esitettyä pidempi määräaika. Keräilijät voivat hallussapitoluvan sijasta pitää aseistaan tiedostoa. Uuteen asedirektiiviin sisältyvän muutoksen vuoksi tällainen tiedostonpito ei olisi enää mahdollista. Myös aseen osat, joista ei tällä hetkellä tarvitse pitää tiedostoa, tulisivat kirjattua rekisteriin. Tällaisella muutoksella on nähty olevan huomattava aseturvallisuutta parantava vaikutus. Ase-elinkeinonharjoittajat joutuvat tälläkin hetkellä pitämään tiedostoa hallussaan olevista ja myymistään aseista, aseen osista ja patruunoista. Esitetty menettely on toisentyyppinen, mutta mahdollistaa esineiden paremman elinkaaren aikaisen hallinnan ja helpottaa aseharrastajien lupaprosessia, kun asetta ei tarvitse enää käydä esittämässä poliisille. Direktiivin mukaan asetietojärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi. Ase-elinkeinonharjoittajien on pidettävä rekisteriä aseista ja olennaisista osista ja ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä aseiden ja olennaisten osien kaupasta viranomaisille. Aikaisemmin esillä ollutta 30 vuorokauden ilmoitusaikaa on tätä taustaa vasten pidettävä liian pitkänä. Patruunoiden ilmoittamisen tarkoituksenmukaisesta tavasta säädetään asetuksella. Suomen Reserviupseeriliitto Asekeräilijöille tulisi mahdollistaa lupa-asioissa sähköinen asiointi, kuten aiemmissa kuulemistilaisuuksissa oli esillä. Keräilijöiden osalta voidaan ottaa käyttöön vastaava toimintatapa, kuin ase-elinkeinoharjoittajien käyttöön tuleva toimintatapa, jossa keräilijät syöttäisivät hallussaan olevista tai hankkimistaan aseista ja niiden osista tiedot sähköisesti poliisin aselupajärjestelmään. Tarvittavaa valvontaa voitaisiin toteuttaa pistokokein tai niin erikseen harkittaessa. Lisäksi uudistuksen yhteydessä on huolehdittava siitä, etteivät asekeräilyn kustannukset nouse kohtuuttomasti. Ase-elinkeinoharjoittajille tuleva velvollisuus syöttää tiedot aseiden kunnostuksesta tai väliaikaisesta säilytyksestä ja varsinkin patruunoiden myynnistä poliisin sähköiseen lupajärjestelmään, vaatii vähintään esitettyä pidemmän määräajan. Keräilijät voivat hallussapitoluvan sijasta pitää aseistaan tiedostoa. Uuteen asedirektiiviin sisältyvän muutoksen vuoksi tällainen tiedostonpito ei olisi enää mahdollista. Myös aseen osat, joista ei tällä hetkellä tarvitse pitää

6 Sivu 6 / 13 tiedostoa, tulisivat kirjattua rekisteriin. Tällaisella muutoksella on nähty olevan huomattava aseturvallisuutta parantava vaikutus. Ase-elinkeinonharjoittajat joutuvat tälläkin hetkellä pitämään tiedostoa hallussaan olevista ja myymistään aseista, aseen osista ja patruunoista. Esitetty menettely on toisentyyppinen, mutta mahdollistaa esineiden paremman elinkaaren aikaisen hallinnan ja helpottaa aseharrastajien lupaprosessia, kun asetta ei tarvitse enää käydä esittämässä poliisille. Direktiivin mukaan asetietojärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi. Ase-elinkeinonharjoittajien on pidettävä rekisteriä aseista ja olennaisista osista ja ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä aseiden ja olennaisten osien kaupasta viranomaisille. Aikaisemmin esillä ollutta 30 vuorokauden ilmoitusaikaa on tätä taustaa vasten pidettävä liian pitkänä. Patruunoiden ilmoittamisen tarkoituksenmukaisesta tavasta säädetään asetuksella.

7 Sivu 7 / 13 LIITE 1 L ampuma-aselain muuttamisesta 25 Ilmoitus asetietojärjestelmään ja tiedoston pitäminen Ase-elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi. Ase-elinkeinonharjoittajan on myös ilmoitettava patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tai pidettävä niistä tiedostoa. Ilmoitus on tehtävä 119 a :ssä tarkoitettua sähköistä asiointia käyttäen 10 päivän kuluessa siitä, kun esine on tullut ase-elinkeinonharjoittajan haltuun. Patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskevaan tiedostoon on merkittävä esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi. Tiedostoon sisältyvien henkilötietojen luovuttaminen on sallittua vain 115 :ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle valvontatehtävää varten. Ase-elinkeinonharjoittajan on vaadittaessa esitettävä tiedosto poliisille sekä luovutettava se lupaviranomaiselle, kun asealan elinkeinolupa raukeaa tai jos se peruutetaan. Tiedosto on säilytettävä vähintään 30 vuotta siihen viimeksi tehdyn merkinnän jälkeen ja se on hävitettävä sen jälkeen, kun viimeisen merkinnän tekemisestä on kulunut 50 vuotta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten yksilöintitietojen ilmoittamisesta, patruunoiden ja erityisten vaarallisten ammusten tiedoston pitämisestä, tiedoston esittämisestä ja luovuttamisesta. Perustelut (HE 266/2016 vp; punaisella merkityt täydennyksiä): 25. Ilmoitus asetietojärjestelmään. Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan pykälän sisältöä lisäämällä siihen yksilöintitietojen ilmoittaminen asetietojärjestelmään. Lisäksi pykälän momenttien järjestys muutettaisiin ymmärrettävämpään muotoon. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin niin, että siitä poistettaisiin tiedostonpitoon liittyvät velvoitteet. Niiden sijaan pykälässä säädettäisiin jatkossa ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta ilmoittaa hallussaan olevan ampumaaseen ja aseen osan yksilöintitiedot sähköistä asiointia käyttäen poliisin asetietojärjestelmään. Ilmoitusvelvollisuus koskisi ase-elinkeinonharjoittajan hallussa olevia ampuma-aseita ja aseen osia, jotka ase-elinkeinonharjoittaja olisi tuonut, siirtänyt, valmistanut, muuntanut tai hankkinut. Ilmoitusvelvollisuus koskisi toisen ase-elinkeinonharjoittajan luovuttamia aseita ja aseen osia sekä tehokkaita ilma-aseita ja kaasusumuttimia. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös ase-elinkeinonharjoittajan hankkimia sekä luovuttamia patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia. Vaihtoehtona patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskevalle ilmoitusvelvollisuudelle olisi tiedoston pitäminen. Pykälän 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tulisi tehdä 10 päivän kuluessa siitä, kun esine on siirtynyt aseelinkeinonharjoittajan hallintaan. Ilmoituksen tekeminen poliisin asetietojärjestelmään tapahtuisi käyttämällä sähköistä asiointia. Sähköinen ilmoitusmenettely edellyttäisi vahvaa sähköistä tunnistautumista, josta säädettäisiin ampuma-aselain 119 a :ssä. Pykälän 2 momentin mukaan patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskevaan tiedostoon olisi merkittävä esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi. Tiedostoon sisältyvien henkilötietojen luovuttaminen olisi sallittua vain 115 :ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle valvontatehtävää varten. Ase-elinkeinonharjoittajan olisi vaadittaessa esitettävä tiedosto poliisille sekä luovutettava se lupaviranomaiselle, kun asealan elinkeinolupa raukeaa tai jos se peruutetaan. Tiedosto olisi säilytettävä vähintään 30 vuotta siihen viimeksi tehdyn merkinnän jälkeen ja se on hävitettävä sen jälkeen, kun viimeisen merkinnän tekemisestä on kulunut 50 vuotta. Patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten osalta viitataan aseita ym. koskevaan ilmoitukseen. Ilmoitus olisi siten myös patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten osalta nimeltään yksilöintitietoilmoitus, vaikka näitä ei voimassa olevan ampuma-aseasetuksen mukaan yksilöidä esinekohtaisesti vaan vain määrä, laji ja kaliiperi. Tiedostonpitoa koskevat säännökset on liitetty voimassaolevan ampuma-aselain 25 :n mukaisina kuitenkin siten, että voimassaolevan säännöksen säilytysvelvollisuus 20 vuotta on muutettu 30 vuodeksi. Asedirektiivin muutosehdotuksessa edellytetty tietojen säilytysaika on 30 vuotta, jolloin ehdotettu muotoilu täyttäisi vaatimuksen viimeistenkin tiedostoon tehtyjen merkintöjen osalta.

8 Sivu 8 / 13 Pykälän 3 momentissa valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä yksilöintitietojen ilmoittamisesta, tiedoston pitämisestä, tiedoston esittämisestä ja luovuttamisesta sekä patruunavarastojen ilmoittamisesta. 42 c Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan yksilöintitiedot tulee ilmoittaa poliisilaitokselle. Tiedot ilmoittaa: 1) luovuttaja (poist.) luovutuksen yhteydessä, jos luovuttaja on 20 :ssä tarkoitettu asealan elinkeinoluvan haltija; tai 2) muussa kuin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa esineen hankkinut, valmistanut tai muuntanut aseluvanhaltija (poist.) 30 päivän kuluessa hankkimisesta, valmistamisesta tai muuntamisesta. Ilmoittaminen voidaan tehdä käyttämällä sähköistä asiointia. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja ilmoitusten sisällöstä. Perustelut: 42 c (vaihtoehto 2.) (poist.) 42 c. Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille. Pykälän 1 momentissa on tarkoitus säätää nimenomaan ilmoitusvelvollisuudesta. Pykälän 1 momentin 1 kohta koskisi asealan elinkeinoluvan haltijaa, jonka tulisi tehdä ilmoitus poliisilaitokselle luovutuksen yhteydessä käyttämällä sähköistä asiointia. Pykälän 1 momentin 2 kohta koskisi muuta kuin 1 kohdassa tarkoitetutta asealan elinkeinoluvan haltijaa. Siksi ilmoitusvelvollisuutta ei olisi perustelua asettaa yhtä tiukaksi. Esineen hankkineen, valmistaneen tai muuntaneen aseluvanhaltijan olisi tehtävä ilmoitus 30 päivän kuluessa hankkimisesta, valmistamisesta tai muuntamisesta. Myös ilmoittamistapa olisi harkinnanvarainen ja ilmoitus voitaisiin tehdä myös käyttäen sähköistä asiointia. Lupaviranomainen tarkistaisi sähköistä asiointia käyttämällä tehdyn yksilöintitietoja koskevan ilmoituksen. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja ilmoitusten sisällöstä. 54 Rinnakkaislupa Ampuma-aseeseen tai aseen osaan, johon on annettu aselupa, voidaan luvanhaltijan suostumuksella antaa rinnakkainen oikeus hallussapitoon (rinnakkaislupa). Valtion suostumuksella rinnakkaislupa voidaan antaa myös valtion omistamaan ampuma-aseeseen tai aseen osaan. Keräilykokoelmaan kuuluvaan ampuma-aseeseen tai aseen osaan rinnakkaislupa voidaan antaa vain asekeräilijälle. Luvan antaa ja peruuttaa 42 :n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen. Lupa voidaan antaa 45 :ssä säädetyin edellytyksin noudattaen, mitä 42 :n 2 ja 3 momentissa sekä 43 ja 44 :ssä säädetään. Huoltajien suostumuksella lupa haulikkoon, kivääriin, pienoiskivääriin, mustaruutiaseeseen tai yhdistelmäaseeseen voidaan kuitenkin antaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua ja harrastusta varten myös 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka muuten täyttää luvan saajaa koskevat edellytykset. Rinnakkaislupa voidaan erityisen painavasta syystä antaa ampumaurheilua ja - harrastusta varten 18 vuotta vaan ei 20 vuotta täyttäneelle henkilölle 6 :n 2 momentin 4 7 kohdassa tarkoitettuun ampuma aseeseen. Lupaa haettaessa on esitettävä luvanhaltijan suostumus tai valtion suostumus rinnakkaisluvan antamiseen. Lupaviranomainen voi lisäksi vaatia, että ampuma-ase tai aseen osa esitetään poliisille. Perustelut:

9 Sivu 9 / 13 Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) esittää, että mustaruutiaseita ei ole tarkoituksenmukaista rinnastaa pistooleihin ja revolvereihin. Esimerkiksi 87 :ssä (1 momentin 3 kohta), mustaruutiase rinnastetaan pienoiskivääriin. SAL esittää, että mustaruutiase lisätään listaan aseita, joille vuotias voi saada rinnakkaisluvan. Sisäministeriö ei näe SAL:n esitykselle estettä ja hyväsyy SAL:n esittämät perustelut. 61 Patruunoiden hankkiminen ja hallussapito Aselupa ja rinnakkaislupa oikeuttavat hankkimaan ja pitämään hallussa sellaisia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita, jotka soveltuvat käytettäviksi ampuma-aseessa, jonka lainaamiseen luvanhaltijalla on oikeus siten kuin 87 :n 1 momentissa säädetään. Euroopan ampuma- asepassin tai ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan yksityisen tuontiluvan haltija taikka Norjan, Ruotsin, Islannin tai Tanskan viranomaisen ampuma-aseen hallussapitoon antaman luvan haltija on oikeutettu Suomessa oleskellessaan hankkimaan ja pitämään hallussaan sellaisia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita, jotka soveltuvat käytettäväksi ampuma-aseessa.. Lupaviranomainen voi kuitenkin sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan lupa ei oikeuta hankkimaan ja pitämään hallussa keräilykokoelmaan kuuluvaan tai muistoesineenä säilytettävään aseeseen soveltuvia patruunoita. Perustelut: Sisäministeriö ei näe SAL:n esitykselle estettä ja hyväsyy SAL:n esittämät perustelut. 89 a (poist.) 103 Ampuma-aserikkomus Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 2 a) laiminlyö 42 c :n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 3) laiminlyö 42 c :n 1 momentin 2 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 42 d :n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa 30 päivän kuluessa ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan hankkimisesta, valmistamisesta tai muuntamisesta taikka 42 d :n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille pyynnöstä ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa, 5) laiminlyö 42 d :n 2 momentissa taikka 90 tai 112 :ssä säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 :n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa Euroopan ampumaasepassi poliisille taikka 96 :n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus tai suostumus poliisille, Perustelut: Rangaistavaksi on 2a ja 3 kohdassa tarkoitus säätää nimenomaan ilmoitusvelvollisuuden rikkominen eikä tiettyä järjestelmää hyödyntävää asiointia koskevan velvollisuuden rikkominen. 116

10 Sivu 10 / 13 Ase-elinkeinonharjoittajien ja asekeräilijöiden valvonta Asealan elinkeinonharjoittajan ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen tulee olla rakenteellisesti turvalliset. Tämän varmistamiseksi poliisin on tarkastettava säilytystilat. Tarkastus on uusittava, jos säilytystiloissa tapahtuu muutoksia. Lisäksi poliisin on vähintään kerran vuodessa tarkastettava alueellaan toimivien ase-elinkeinonharjoittajien 25 :n 1 momentin nojalla pitämät tiedostot sekä kirjanpito, varastot ja säilytystilat. Poliisilla on oikeus tarkastusta suorittaessaan saada nähtäväkseen aseelinkeinonharjoittajan kirjanpito sekä päästä tiloihin, joissa edellä tarkoitettuja esineitä säilytetään. Keräilykokoelmaan kuuluvien ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilojen tulee olla rakenteellisesti turvalliset. Tämän varmistamiseksi poliisin on ennen luvan antamista ensimmäisen keräilykokoelmaan kuuluvan ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen tarkastettava säilytystilat. Tarkastus on uusittava, jos säilytystiloissa tapahtuu muutoksia. Ase-elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi. Ase-elinkeinonharjoittajan on myös ilmoitettava patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tai pidettävä niistä tiedostoa. Ilmoitus on tehtävä 119 a :ssä tarkoitettua sähköistä asiointia käyttäen 10 päivän kuluessa siitä, kun esine on tullut ase-elinkeinonharjoittajan haltuun. L Rikoslain 41 luvun 1 :n muuttamisesta 41 luku Aserikoksista 1 Ampuma-aserikos Joka ampuma-aselain (1/1998) vastaisesti 4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle ampuma-aselain 25 :n 1 momentissa tai sen nojalla säädetyn velvollisuuden ilmoittaa poliisin asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi taikka (poist.) kokonaan tai osittain laiminlyö velvollisuuden patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia koskevan tiedoston pitämiseen,

11 Sivu 11 / 13 LIITE 2 (Aiempi versio toimitettu HaV:lle ) HE 266/2016 vp eduskunnalle ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 :n ja poliisilain 2 luvun 6 :n muuttamisesta Sisäministeriön poliisiosasto esittää seuraavaa täsmennystä hallituksen esitykseen sisältyvän ehdotetun poliisilain 2 :n 6 :ään ja tämän vaihtoehtona olevaan ampuma-aselain 97 :ään liittyen (täsmennykset tummennetulla). vaihtoehto 1. L Poliisilain 2 luvun 6 :n muuttamisesta 2 luku 6 a Sisäänpääsy ja etsintä ampuma-aseiden väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi Poliisimiehellä on oikeus päästä rikoslain 24 luvun 11 :ssä tarkoitettuihin kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin ja suorittaa siellä välttämättömässä laajuudessa etsintä ampuma-aselain (1/1998) 92 :ssä tarkoitetun ampumaaseen, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi, jos on syytä epäillä, ettei henkilö, jonka hallussa esineet ovat, päätöksen mukaisesti toimita asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia poliisin haltuun, ja toimenpide on välttämätön hengen ja terveyden suojaamiseksi. Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide edellyttää päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräystä. Perustelut: 6 a. Sisäänpääsy ja etsintä ampuma-aseiden väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi. Etsinnän tavoitteena on vähentää ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia riskejä ja turvata siten muiden perusoikeuksien, kuten oikeuden elämään ja oikeuden henkilökohtaiseen turvallisuuteen, toteutuminen. Ehdotetun säännöksen taustalla on tarve turvata ampuma-aselaissa säädetty ampuma-aseiden väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen täytäntöönpano. Jos on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin, taikka jos niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipymättä tehtävä päätös esineiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun ampumaaselain 92 :n 1 momentin nojalla. Saman pykälän 2 momentti velvoittaa poliisimiehen ottamaan mainitut esineet pois niiden haltijalta, jos niiden väärinkäytön vaara on ilmeinen. Haltuunottoa ei voida kaikissa tapauksissa toteuttaa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Ongelmallisia eivät ole tilanteet, joissa rikos on jo tapahtunut tai henkeä, terveyttä tai henkilökohtaista vapautta vaarantava tai huomattavaa omaisuus- tai ympäristövahinkoa aiheuttava teko tai tapahtuma on välittömästi uhkaamassa tai käynnissä. Sen sijaan ampuma-aselain 92 :n mukaisen väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen toimeenpanon turvaaminen ei ole mahdollista, elleivät poliisilain 2 luvun 6 1 momentin 1 kohdan tai pakkokeinolain 8 luvun 2 :n mukaiset edellytykset täyty. Poliisimiehellä olisi oikeus sisäänpääsyyn ja etsintään, joka kohdistuu rikoslain 24 luvun 11 :ssä tarkoitettuihin kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin vain siinä tapauksessa, että haltuunottopäätös kohdistuu esineisiin, joiden käyttöön itsessään liittyy ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia riskejä. Edellytyksenä olisi lisäksi, että olisi syytä epäillä, ettei luvanhaltija noudata päätöstä. Säännöksen perusteluista ja erityisesti sääntelyn tavoitteesta ilmenee, että kynnystä ei ole tarkoitettu asettaa kovin korkealle. Tämä on tarkoituksenmukainen lähestymistapa muun muassa sen vuoksi, ettei ampuma-aseiden väliaikainen haltuunotto olennaisesti vaikeutuisi tai tulisi mahdottomaksi. Kynnyksen nostaminen "syytä epäillä" kynnystä korkeammalle saattaisi johtaa siihen, että syytä epäillä ampuma-aserikosta voisi ylittyä useassa tapauksessa, jolloin pakkokeinolain mukainen kotietsintä olisi mahdollinen eikä tätä tarkoitusta varten ole tarpeen säätää toimivaltuutta. Uuden toimivaltuuden tarkoitus on vastata nimenomaan sellaisiin tilanteisiin, joissa esitutkintakynnys ei ole vielä ylittynyt. Sisäänpääsy ja etsintä säännöksessä tarkoitetuissa tiloissa tulisivat kyseeseen tilanteessa, jossa haltuunottopäätöksen yhteydessä tai sen jälkeen on todettu ampuma-aselain 92 :ssä tarkoitettu ilmeinen vaara esineiden väärinkäytölle ja jossa olosuhteet lisäksi ovat sellaiset, että tilanteesta aiheutuvat henkeen ja terveyteen

12 Sivu 12 / 13 kohdistuvat riskit edellyttävät haltuunottopäätöksen välitöntä täytäntöönpanoa, koska täytäntöönpanon viivästymisen arvioidaan lisäävän henkeen ja terveyteen kohdistuvien riskien toteutumisen mahdollisuutta. Kiireellisen täytäntöönpanon tarpeen olemassaolo edellyttää tilanteen kokonaisharkintaa ja seikat voivat tulla poliisin tietoon monin eri tavoin. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin kun väliaikaista haltuunottopäätöstä tehtäessä aseiden väärinkäytön vaara on todettu ilmeiseksi ja samalla poliisilla on tiedossa esimerkiksi päihteiden ongelmakäyttöä, aseiden hallussapidon kannalta merkittäviä sairauksia tai vaikeuksia yleisen elämänhallinnan kanssa. Haltuunoton kiireellisen täytäntöönpanon välttämättömyys voi liittyä myös muihin henkilöihin, esimerkiksi luvanhaltijan lähipiiriin kuuluvaa henkilöä koskeviin seikkoihin. Säännöksessä annettaisiin poliisille oikeus sisäänpääsyyn ja etsintään haltuunottoa koskevan päätöksen turvaamiseksi. Vaikka ampuma-aselainsäädännössä on asetettu poliisille velvollisuus haltuunottopäätöksen kohteena olevien esineiden haltuunottoon, tulisi ennen ehdotettua sisäänpääsyyn ja etsintään oikeuttavan säännöksen mukaiseen turvaamistoimenpiteeseen ryhtymistä arvioida asiaa myös poliisitoimintaa yleisesti ohjaavien periaatteiden näkökulmasta. Kotirauhan suojaamaan tilaan pääseminen haltuunoton suorittamiseksi edellyttäisi päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräystä. Kyse on perustuslaillisen suojan piiriin kuuluvasta kotirauhan suojaamasta tilasta. Olisi perusteltua, että poliisilain 1 lukuun sisältyvät periaatteet, jotka koskevat muun ohella perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, toimenpiteen oikeasuhtaisuutta sekä vähimmän haitan ja tarkoitussidonnaisuuden periaatetta, tulisivat tehtävän suorittajan lisäksi myös päällystöön kuuluvan poliisimiehen arvioitavaksi. Poliisimiehellä olisi oikeus suorittaa etsintä vain säännöksessä mainitun haltuunottopäätöksen turvaamisen välttämättä edellyttämässä laajuudessa. Etsintämenettely tulisi rajata ja toimenpiteet kohdistaa ainoastaan tiloihin ja esineisiin, joissa haltuunottopäätöksen mukaisia esineitä perustellusti voitaisiin olettaa säilytettävän. Välttämättömyysvaatimus edellyttäisi myös, että etsintätoimenpiteet tulisi päättää heti, kun esineet olisi saatu poliisin haltuun. Välttämättömyyttä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös, voidaanko haltuunottoa koskevan päätöksen kohteena olevalla esineellä itsenäisesti aiheuttaa uhkaa ihmisten hengelle ja terveydelle. Etsinnän toimittamisessa tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä toimimaan yhteistyössä tilan haltijan kanssa etsinnän kohdistamiseksi. Etsinnän tulisi olla välttämätön hengen ja terveyden suojaamiseksi. Välttämättömyydellä tarkoitettaisiin ainakin sitä, että etsintä olisi sallittu, jos tavoite (hengen ja terveyden suojaaminen) ei olisi saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin. Hengen ja terveyden suojaaminen tulisi käsittää niin, ettei henkilön käyttäytymisen tarvitse aiheuttaa konkreettista hengen ja terveyden vaaraa, vaan "suojaaminen" käsittäisi myös käyttäytymisen, joka on omiaan aiheuttamaan hengen ja terveyden uhkan joko itselleen tai muulle henkilölle. Yksityishenkilöt pääosin säilyttävät ampuma-aseita kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa, kuten kotonaan tai harvemmin vapaa-ajan asunnollaan. Tällaisissa tapauksissa väliaikainen haltuunotto on mahdollista tehdä ainoastaan etsinnällä. Peruste etsinnän suorittamisen välttämättömyydelle sekä etsintämenettelyn rajaaminen siten, että etsintä kohdistetaan vain haltuunottopäätöksen turvaamisen kannalta perusteltavissa oleviin kohteisiin ja että etsinnässä käytetään vain haltuunottopäätöksen turvaamisen edellyttämiä menetelmiä, tulisi ilmetä myös kotirauhan suojaamaan tilaan pääsemistä koskevasta päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä. Säätämisjärjestysarviointia: Perusoikeuksien rajoittamisen sallittavuutta tulee arvioida paitsi yksittäisiin perusoikeussäännöksiin mahdollisesti sisältyvien lakivarausten kannalta myös perusoikeuksien rajoittamista koskevien yleisten oppien mukaisesti (PeVM 25/1994 vp). Rajoittamisen edellytykset koskevat ennen muuta vaatimusta säätää rajoituksesta lailla, rajoituksen tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä, rajoittamisen perusteena olevien syiden hyväksyttävyyttä, suhteellisuusvaatimuksen täyttymistä perusoikeutta rajoitettaessa, rajoitukseen liittyvien oikeusturvajärjestelyjen riittävyyttä ja rajoituksen ristiriidattomuutta Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa (PeVL 5/1999 vp ja 67/2010 vp). Perustuslain 10 :n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu ja kirjeen, puhelun sekä muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Säännöksen lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Perustuslain 10 :n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Perustuslaissa turvattu kotirauhan piiri kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat (PeVL 16/2004 vp, s. 5/II). Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ehdotetun sääntelyn taustalla on siten perustuslain 7 :n 1 momenttiin palautuva perusoikeuksien turvaamistarkoitus.

13 Sivu 13 / 13 Ehdotetun sääntelyn valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta on merkityksellistä, voidaanko ampuma-aselain 92 :n mukaisen väliaikaisen haltuunottopäätöksen täytäntöönpanon turvaamista pitää perustuslain 10 :n 3 momentin tarkoittamassa mielessä välttämättömänä perusoikeuksien turvaamiseksi. Ampuma-aseiden haltuunottoa koskevan sääntelyn tarkoituksena on ennalta estävästi varmistaa, ettei ampuma-aseista aiheutuvia henkeen ja terveyteen kohdistuvia vaaratilanteita synny. Väliaikaisen haltuunottopäätöksen kohteena voi olla ampuma-ase, aseen osa, patruuna tai erityisen vaarallinen ammus. Sääntelyllä pyrittäisiin turvaamaan perustuslain 7 :ssä tarkoitettua jokaisen oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Sääntelyssä olisi näin ollen perimmiltään kysymys perusoikeuksien turvaamisesta. Ampuma-aselain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 106/2009 vp) valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin yhteydessä PeV on lausunnossaan (PeVL 18/2010 vp) todennut ehdotukseen sisältyneen kotirauhan piirin ulottuvan tarkastusta koskeneen 106 b :n osalta seuraavaa. "Ampuma-aseiden käyttöön liittyvien riskien vuoksi niiden hankinta ja hallussapito on luvanvaraista sekä säilyttäminen tarkoin säänneltyä. Tarkastusoikeuden ulottamisella yksityishenkilöiden aseiden säilytystiloihin pyritään varmistamaan ampuma-aseiden säännösten mukainen säilyttäminen, vähentämään ampuma-aseiden joutumista vääriin käsiin ja pienentämään ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia riskejä. Ehdotetulle sääntelylle on siten perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet." Yksityishenkilöt säilyttävät ampuma-aseitaan lähes poikkeuksetta kotonaan. PeV totesi lausunnossaan ehdotetun 106 b :n osalta, että ampuma-aseen säilyttämisen tarkastus on kotirauhan piiriin ulottuvana toimenpiteenä valiokunnan mielestä sillä tavoin välttämätön perusoikeuksien, kuten oikeuden elämään ja turvallisuuteen, suojaamiseksi, kuten perustuslain 10 :n 3 momentissa tarkoitetaan. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on merkityksellistä, että tarkastusoikeus ulottuu vain niihin tiloihin, joissa ampumaaseita säilytetään. Voimassa olevassa ampuma-aselain 92 :n mukaisessa aseen haltuunottoa koskevasta sääntelystä johtuva tarve esitetyssä tilanteessa puuttua viranomaistoimenpitein kotirauhan suojaan on lähtökohdaltaan erilainen. Tavoite on kuitenkin perustuslain 7 :n 1 momentin mukainen elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvän oikeuden turvaaminen eli sama kuin PeV on lausunnossa 18/2010 vp katsonut hyväksyttäväksi. Pykäläehdotukseen sisältyvä välttämättömyysvaatimus ottaisi huomioon toimenpiteen tavoitteen saavuttamisen ja siihen käytettävän keinon suhteellisuusvaatimukseen. Poliisilain 2 luvun 6 a :n ja ampuma-aselain 97 :n tarkistetuissa muotoiluissa on huomioitu perustuslakivaliokunnan lausunnossaan PeVL 11/2017 vp mainitsemat kannanotot. Kokonaisuutena edellä esitetyillä perusteilla katsotaan, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Sisäministeriön poliisiosasto esittää lopuksi vielä harkittavaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia, jossa sisäänpääsystä ja etsinnästä säädettäisiin poliisilain sijaan ampuma-aselaissa lisäämällä tämän lain olemassa olevaan 97:ään uudet 1 ja 2 momenttia. vaihtoehto (uusi otsikko sekä 1 ja 2 momentti) Sisäänpääsy ja etsintä ampuma-aseiden väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi Poliisimiehellä on oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin ja suorittaa siellä välttämättömässä laajuudessa etsintä ampuma-aselain (1/1998) 92 :ssä tarkoitetun väliaikaista haltuunottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi ampuma-aseen, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten väliaikaisen haltuunoton, jos on syytä epäillä, ettei henkilö, jonka hallussa esineet ovat, päätöksen mukaisesti toimita asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia poliisin haltuun, toimenpide on välttämätön hengen ja terveyden suojaamiseksi. Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide edellyttää päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräystä. Oikeudesta päästä kotirauhan suojaamaan paikkaan muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten haltuun ottamiseksi epäillyn rikoksen johdosta taikka vaarallisen teon tai tapahtuman estämiseksi säädetään pakkokeinolaissa ja poliisilaissa (872/2011).

Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista

Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista SM1615092 1 (10) 30.5.2017 Marko Meriniemi lainsäädäntöneuvos Eduskunnan hallintovaliokunta Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista 20.3.2017 Liitteeseen 1 on koottu muut

Lisätiedot

Marko Meriniemi lainsäädäntöneuvos. Eduskunnan hallintovaliokunta. Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista

Marko Meriniemi lainsäädäntöneuvos. Eduskunnan hallintovaliokunta. Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista SM1615092 1 (12) 7.6.2017 Marko Meriniemi lainsäädäntöneuvos Eduskunnan hallintovaliokunta Sisäministeriön vastine ampuma-aselain valiokuntakuulemisen lausunnoista Liitteeseen 1 on koottu muut ampuma-aselakiin

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA LsN Jussi Matikkala LAUSUNTO 14.2.2017 Eduskunnan hallintovaliokunta HE 266/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN

Lisätiedot

Asekauppiaiden Liitto rypl HELSINKI. puhelin faksi Yhd.rek.nro www.aseka uppiaat.

Asekauppiaiden Liitto rypl HELSINKI. puhelin faksi Yhd.rek.nro www.aseka uppiaat. Hallituksen esitys 266/2016 eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta. Lausunnolla viime syksynä ollut HE luonnos 29.6.2016 oli hyvä, joitakin muutoksia lukuun ottamatta. Lakiehdotus 266/2016

Lisätiedot

HE 266/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 :n ja poliisilain 2 luvun 6 :n muuttamisesta

HE 266/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 :n ja poliisilain 2 luvun 6 :n muuttamisesta Johannes Heikkonen Turun Yliopisto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 266/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 :n ja poliisilain 2 luvun 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Laki. ampuma-aselain muuttamisesta

Laki. ampuma-aselain muuttamisesta Laki ampuma-aselain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 19 :n 1 momentin 3 kohta, 45 c, 46, 50 53, 59 a ja 60 sekä 103 :n 4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Erityisasiantuntija Heidi Aliranta 16.10.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Eduskunta hyväksyi 26.6.2017 lait ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE AMPUMA-ASELAIN JA RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA.

OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE AMPUMA-ASELAIN JA RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA. OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.9.2016 OM 136/43/2016 Sisäministeriölle LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE AMPUMA-ASELAIN JA RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 764/2015 Laki ampuma-aselain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Muutosten taustalla Poliisin lupahallintostrategia 2012. Kaikkiin lupalajeihin samat kehittämistoimet; lupaprosessien selkeyttäminen,

Lisätiedot

HE 266/2016 vp eduskunnalle ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 :n ja poliisilain 2 luvun 6 :n muuttamisesta

HE 266/2016 vp eduskunnalle ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 :n ja poliisilain 2 luvun 6 :n muuttamisesta Lausunto 1 (5) Poliisiosasto Poliisitarkastaja Seppo Sivula 15.2.2017 SMDno-2015-2044 Hallintovaliokunta hav@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen 16.2.2017 HE 266/2016 vp eduskunnalle ampuma-aselain, rikoslain

Lisätiedot

EDUSKUNTA HALLINTOVALIOKUNTA 1(5)

EDUSKUNTA HALLINTOVALIOKUNTA 1(5) EDUSKUNTA 20.2.2017 HALLINTOVALIOKUNTA 1(5) ASIA: SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KANNANOTOT HE 266/2016 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA-ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN

Lisätiedot

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015 Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Metsästysperusteiset pitkät pyssyt Aseen on sovelluttava hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Erityisasiantuntija Heidi Aliranta 13.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Eduskunta hyväksyi 26.6.2017 lait ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 9.12.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp). Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 6/2001 vp). Nyt koolla

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ampuma-aselaki... 1 2 Laki poliisilain 23 :n muuttamisesta... 29 3 Laki poliisin henkilörekistereistä

Lisätiedot

Aselaki uudistuu. Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan. Tiedotustilaisuus

Aselaki uudistuu. Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan. Tiedotustilaisuus Aselaki uudistuu Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan Tiedotustilaisuus 11.3.2009 11.3.2009 Uudistuksen lähtökohdat Kansainväliset velvoitteet YK:n tuliasepöytäkirja/yleissopimus tuli voimaan 11.3.2004

Lisätiedot

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI. LUONNOS Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI Ampumaharrastusfoorumin seminaari 3.2.2017 Johtava asiantuntija Johanna Puiro Neuvottelutilanne Asedirektiivistä päätetään EU:ssa ns. tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Trilogineuvottelut

Lisätiedot

Lausunto ID (5) Minna Gråsten POL

Lausunto ID (5) Minna Gråsten POL Lausunto ID-1731346 1 (5) Minna Gråsten 14.02.2017 POL-2017-3473 Eduskunta Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi Poliisihallituksen asiantuntijalausuno HE 266/2016 vp. muun muassa ampuma-aselain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta /2011 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta /2011 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 124/2011 Laki ampuma-aselain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE 116/2016 vp SÄHKÖTURVALLISUUSLAIKSI JA LAIKSI ERÄITÄ TUOTERYH- MIÄ KOSKEVISTA ILMOITETUISTA LAITOKSISTA ANNETUN LAIN MUUTTA- MISESTA

HE 116/2016 vp SÄHKÖTURVALLISUUSLAIKSI JA LAIKSI ERÄITÄ TUOTERYH- MIÄ KOSKEVISTA ILMOITETUISTA LAITOKSISTA ANNETUN LAIN MUUTTA- MISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 116/2016 vp SÄHKÖTURVALLISUUSLAIKSI JA LAIKSI ERÄITÄ TUOTERYH- MIÄ KOSKEVISTA ILMOITETUISTA LAITOKSISTA ANNETUN LAIN MUUTTA- MISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 9.9.2016 1.

Lisätiedot

Helsinki /ra. EDUSKUNTA Hallintovaliokunta

Helsinki /ra. EDUSKUNTA Hallintovaliokunta Helsinki 23.2.2010/ra EDUSKUNTA Hallintovaliokunta asia: HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä YK:n ampuma-aseita koskevan ym. yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lausunto ID (7)

Lausunto ID (7) Lausunto ID-1566294090 1 (7) 24.08.2016 POL-2016-9676 Sisäministeriö SMDno-2015-2044 Poliisihallituksen lausunto ampuma-aselain ja rikoslain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen Yleistä Poliisihallitus

Lisätiedot

Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta

Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta Projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö 28.1.2015 Aseturvallisuustyöryhmän kuulemistilaisuus

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 37/2017 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 37/2017 vp) 1 SISÄMINISTERIÖ 26.9.2017 Poliisiosasto Erityisasiantuntija Jarkko Nieminen Eduskunnan hallintovaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 37/2017 vp) Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Poliisitoiminnan näkökulma Poliisihallitus, poliisitoimintayksikkö, asehallinto Muutoksen tavoitteet Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia,

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistaminen. - alustavaa pohdintaa

Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistaminen. - alustavaa pohdintaa Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistaminen - alustavaa pohdintaa 19.11.2008 Yksi hanke, kaksi vaihetta, kolme työryhmää 1. vaihe Hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2009 1.1

Lisätiedot

Ampuma-aselaki. 29/1997 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Ampuma-aselaki. 29/1997 vp, on hyväksynyt seuraavat lait: EV 236/1997 vp - HE 183/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 :n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 :n muuttamisesta Eduskunnalle

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014 Ii OIKEUSMINISTERiÖ Kriminaaltpoliittinen osasto Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Huumausainelaki /1289

Huumausainelaki /1289 Huumausainelaki 17.12.1993/1289 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausaineista,

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunta 18.3.2010. Asia: Lausunto HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan hallintovaliokunta 18.3.2010. Asia: Lausunto HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan hallintovaliokunta 18.3.2010 Asia: Lausunto HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunnon antaja: / Sampsa Olkinuora kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Veli-Pekka Viljanen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta Terveydentilaa koskevien tietojen ilmoittaminen

Veli-Pekka Viljanen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta Terveydentilaa koskevien tietojen ilmoittaminen Veli-Pekka Viljanen HE 106/2009 vp LAIKSI AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA SEKÄ KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YLEISSO-

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 35/1997 vp Hallituksen esitys ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 :n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 :n muuttamisesta Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

LAUSUNTO Tampere 22.4.2009 A Member of the Foundation for European Societies of Arms Collectors

LAUSUNTO Tampere 22.4.2009 A Member of the Foundation for European Societies of Arms Collectors 1 Suomen Asehistoriallinen Seura ry LAUSUNTO Tampere 22.4.2009 A Member of the Foundation for European Societies of Arms Collectors Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö PL

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Turvallisuustarkastusta koskevan valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohdat

Turvallisuustarkastusta koskevan valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohdat Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 6.9.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 37/2017 vp eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus 24.11.2016 Työryhmän työstä Säädetään uusi laki sotilastiedustelusta Tällä hetkellä

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2006 vp Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot