VOIMA. Swt& POHJOLAN Saate 1 (1) Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Kaukaan Voima Oy:n Lappeenrannan voimalaitoksella. Ismo Orava 27.3.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMA. Swt& POHJOLAN Saate 1 (1) Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Kaukaan Voima Oy:n Lappeenrannan voimalaitoksella. Ismo Orava 27.3."

Transkriptio

1 V POHJOLAN Saate 1 (1) VOIMA Ismo Orava Etelä-Suomen aluehallintovirasto PL HÄMEENLINNA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Kaukaan Voima Oy:n Lappeenrannan voimalaitoksella Toimitamme ohessa ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen koeluon teisesta toiminnasta Lappeenrannan Kaukaan tehdasalueella sijaitsevalla voimalaitoksellamme. Tarkoituksena on toteuttaa koepoltto, jossa testa taan pienillä lämpötehoilla lietteen polttoa ilman tukipolttoaine maakaasua niin, että lämpötila ei välttämättä pysy leijupedin yläpuolella kahta sekuntia 85 C:ssa. Koetoiminta ajoittuu touko-lokakuulle 217. Ystävällisin terveisin KAUKAAN VOIMA OY Swt& Ismo Orava toimitusjohtaja KAUKAAN VOIMA OY Töölönkatu 4, PL 4 Kaukaankatu 16 Kotipaikka Helsinki 11 Helsinki 532 Lappeenranta Y-tunnus puhelin

2 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta 1 (4) Orava Ismo Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta 1 Ilmoittaja, toiminnan sijainti ja yhteystiedot Koeluonteisen toiminnan ilmoitus koskee Kaukaan Voima Oy:n voimalaitosta Lappeenrannassa Kaukaan teollisuusalueella. Voimalaitoksen yhteystiedot: Kaukaan Voima Oy Kaukaantie Lappeenranta Yhteyshenkilönä toimii toimitusjohtaja Ismo Orava, puh , sähköposti Voimalaitoksen toimintaa koskee vuonna myönnetty ympäristölupapäätös Nro 113/215/1 (Dnro ESAVI/347/4.8/213). Päätöksestä on valitusprosessi meneillään. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen valitusasiassa Nro 16/12/2 (Dnro 922/15/513). Päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Dnro 2242/1/16). Valitus koskee lupamääräystä 3, jonka mukaan lietteitä poltettaessa kattilan savukaasujen lämpötila on oltava leijupedin yläpuolella vähintään kaksi sekuntia 85 C. Kaukaan Voima Oy haki ympäristölupapäätöksen noudattamista muutoksen hausta huolimatta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi toiminnan aloittamisluvan Nro 179/215/1 (Dnro ESAVI/519/215) Kaukaan Voima Oy sai päätöksen koeluonteisesta toiminnasta Nro 161/215/1 (Dnro ESAVI/5118/215). Koetoiminta koski lietteen polttoa pienillä lämpötehoilla kesäaikana ilman tukipolttoainetta (maakaasu) niin, että lämpötila ei pysy välttämättä leijupedin yläpuolella kahta sekuntia 85 C:ssa. Päätös koski kesäaikaa 215 ja Koeluonteisen toiminnan kuvaus, tavoite ja aikataulu Lupamääräyksen 3 mukaisen palamislämpötilan ja viipymäajan saavuttaminen edellyttää, että kattilan pienemmillä lämpötehoilla lietettä poltettaessa tukipolttoaineena käytetään merkittäviä määriä maakaasua. Määräys estää pienillä tehoilla laitoksen sellaisen käytön, jossa polttoaineena on pelkästään puupolttoaineita ja lietteitä, vaikka tämä olisi laitoksen normaali ja suunniteltu käyttötapa. Määräys hankaloittaa toisin sanoen Kaukaan integraatin jätevesipuhdistamolla syntyvän lietteen polttoa ja aiheuttaa lietteen kerääntymistä tehdasalueelle ja välivarastoihin. Kaukaan paperikone PK2 pysäytettiin keväällä 215. Tämän seurauksena kattilatehontarve on pienentynyt. Syksyllä 216 Kaukaan sellutehtaalla investoitiin sellun tuotannon kasvattamiseen, mikä on aiheuttanut lisäyksen sellutehtaan ylijäämäenergiaan Kaukaan tehdasintegraatissa. Tämä on entisestään pienentänyt Kaukaan Voiman voimalaitoksen KAUKAAN VOIMA OY Töölönkatu 4, PL 4 Kaukaankatu 16 Kotipaikka Helsinki 11 Helsinki 532 Lappeenranta Y-tunnus puhelin

3 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta 2 (4) Orava Ismo tuottaman höyryn tarvetta. Asia korostuu etenkin kesällä, mutta vaikeuttaa lupamääräyksen 3 täyttämistä myös ympäri vuoden. Kattilan höyryteho on ollut jo aiemmin suunnitteluvaihetta pienempi vaneritehtaan sulkemisen takia. Valitusprosessi lupamääräyksestä 3 on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitus on jätetty käsiteltäväksi Päätös tuskin ehtii valmistua kesäksi 217. Uuden koetoimintajakson tavoitteena on testata edelleen pienillä lämpötehoilla lietteen polttoa ilman tukipolttoaine maakaasua niin, että lämpötila ei välttämättä pysy leijupedin yläpuolella kahta sekuntia 85 C:ssa. Koetoiminta ajoittuu touko-lokakuulle Arvioidut tiedot päästöistä ja suunnitellut ympäristönsuojelutoimet Leijupedin lämpötilaa ja viipymää koskevalla lupamääräyksellä pyrittäneen rajoittamaan erityisesti laitoksen PAH-yhdisteiden sekä dioksiinien ja furaanien päästöjä. Leijupoltossa, Kaukaan Voiman tapauksessa kiertoleijupoltossa, tehokkaalla palamisella hallitaan näitä päästöjä koko kattilan toiminta-alueella. Laitoksella poltettavien lietteiden ominaisuudet tunnetaan hyvin, ja ne ovat tasalaatuisia. Savukaasumittausten perusteella orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuus polttoaineissa on erittäin pieni. Aiempien koetoimintajaksojen yhteenvetoraportti on toimitettu Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle (Liite 2). Raportissa on esitetty koetoimintajaksojen aikaiset polttoainemäärät, lämpötila- ja tehotasot sekä koepolton aikana tehdyt savukaasumittaukset ja tuhka-analyysit. Aiemmassa koepoltossa 215 savukaasujen kertamittauksen PCDD/F-pitoisuuksien mittaustulos oli,3 ng/m 3 n redusoituna 6 % happipitoisuuteen. Vastaavasti 216 mittaustulos oli,1 ng/m 3 n redusoituna 6 % happipitoisuuteen. Ympäristöluvan Nro 113/215/1 (Dnro ESAVI/347/4.8/213) mukaan laitoksen dibentsodioksiinien ja dibentsofuraanien kokonaispäästöraja-arvo lietettä poltettaessa on 1 ng/m 3 n kuivissa savukaasuissa 6 %:n happipitoisuudessa. Sekä elo-syyskuun 215 että touko-syyskuun 216 mittauksissa oltiin siis selvästi alle tämän lupaehdon. Haettavalla koetoimintajaksolla vuonna 217 savukaasupäästöjen arvioidaan olevan vastaavat kuin aiemmissa koetoimintajaksoissa. Koetoimintajaksojen aikana varmistutaan, kuten voimalaitoksen normaalissa käytössäkin siitä, että voimassaolevia päästöraja-arvoja ei ylitetä. Voimalaitoksen jatkuvatoimisten päästömittausten tietoja seuraamalla saadaan ajantasaista tietoa rikkidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja häkäpäästöistä. Koepolton aikana mitataan savukaasuista kertamittauksena myös polyklooratut dibentsodioksiinit ja dibentsofuraanit. Aiempien koetoimintajaksojen perusteella uudella koetoimintajaksolla ei tule olemaan vaikutusta tuhkan laatuun. Tämä varmistetaan tuhkan kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustesteillä.

4 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta 3 (4) Orava Ismo Toiminnan ympäristövaikutukset Lupamääräystä alemman palamislämpötilan ja viipymäajan saavuttaminen ei poikkea voimalaitoksen nykyisestä toiminnasta siten, että sillä olisi poikkeavia vaikutuksia ympäristöön. Koepolton aikana savukaasujen määrä tai laatu ei muutu merkittävästi. Koepolton aikana noudatetaan voimassa olevia päästöraja-arvoja. Voimalaitoksen toiminta on normaalia koetoimintajakson aikana, joten normaalista käynnistä poikkeavaa vaikutusta esimerkiksi jäähdytysvesiin ei tule. Koetoimintaa varten ei rakenneta erillisjärjestelyjä, joten koetoiminnalla ei ole vaikutusta meluun, maisemaan tai rakennettuun ympäristöön. Koetoiminnan ei arvioida aiheuttavan häiriötilanteita. 5 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Koepolton aikana seurataan polttoaineiden, savukaasupäästöjen ja tuhkan laatua tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Savukaasupäästöjen polyklooratuille dibentsodioksiineille ja dibentsofuraaneille on annettu lupapäätöksessä raja-arvo. Nämä mitataan savukaasuista kertamittauksena koepolton aikana. SO 2-, NO x-, CO-, O 2- ja hiukkaspäästöt mitataan jatkuvatoimisesti kuten normaalitoiminnankin aikana. Koepolton aikaisille lento- ja pohjatuhkille tehdään kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestit. Päästötiedot ilmaan ja tuhka-analyysit raportoidaan koetoimintajakson jälkeen koetoiminnan loppuraportissa. LIITTEET 1. Tiedot toimintaa koskevista luvista ja viranomaisten lausunnoista 2. Koetoiminnan loppuraportti

5 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta 4 (4) Orava Ismo LIITE 1. Tiedot toimintaa koskevista luvista ja viranomaisten lausunnoista - Päätös valitusasiassa, Vaasan hallinto-oikeus Nro 16/12/2 (Dnro 922/15/513), annettu Päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Dnro 2242/1/16). - Toiminnan aloittamislupa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Nro 179/215/1 (Dnro ESAVI/519/215), annettu Lupapäätös koeluonteisesta toiminnasta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Nro 161/215/1 (Dnro ESAVI/5118/215), annettu Ympäristölupapäätös, Etelä-Suomen aluehallintovirasto nro 113/215/1 (Dnro ESAVI/347/4.8/213), annettu Koskee nykyistä voimalaitoksen toimintaa. - Ympäristölupapäätös, Itä-Suomen ympäristölupavirasto Nro 61/7/2 (Dnro ISY- 26-Y-241), annettu

6 1 (5) Orava Ismo Koetoiminnan loppuraportti Viite Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös , Nro 161/215/1, Dnro ESAVI/5118/215 Koetoiminnan loppuraportti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 1 Polttoaineet 1.1 Elo-syyskuu 215 Taulukko 1 Polttoaineet elo-syyskuu 215 Polttoaineet MWh tn MWh tn Turve Metsäpolttoaineet, puu Teollisuuden puutähde Maakaasu Liete Yhteensä Touko-syyskuu 216 Taulukko 2 Polttoaineet touko-syykuu 216 Kaukaan Voima Oy:ssä tehtiin koepolttoa luvan mukaisesti elo-syyskuussa 215 ja touko-syyskuussa 216. Tässä raportissa on yhteenveto koetoiminnan aikaisista polttoaineista, teho- ja lämpötilatasoista, päästöraporteista, kertaluonteisesti mitatuista savukaasupäästöistä ja lento- ja pohjatuhkan -analyyseista. Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty koepolttojaksolla elo-syyskuussa 215 käytetyt polttoaineet. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty koepolttojaksolla touko-syyskuussa 216 käytetyt polttoaineet. Polttoaineet MWh tn MWh tn MWh tn MWh tn MWh tn Turve Metsäpolttoaineet, puu Teollisuuden puutähde Maakaasu Liete Yhteensä KAUKAAN VOIMA OY Töölönkatu 4, PL 4 Kaukaankatu 16 Kotipaikka Helsinki 11 Helsinki 532 Lappeenranta Y-tunnus puhelin

7 2 (5) Orava Ismo Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot 3 Päästöraportointi 4 Savukaasujen kertamittaukset Liitteen 1 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot 8-9_215 ja 5-9_216 kuvissa on esitetty peti-ja tulipesälämpötilojen riippuvuus kattilan höyrynkehityksestä. Tiedot on haettu kuukausitasolla yhden tunnin keskiarvona. X-akselilla on voimalaitoksen kattilan KK3 päähöyryn virtausmittaus 42516F5 [kg/s]. Y-akselilla on tulipesän ala-osassa mitattujen petilämpötilan säädön keskiarvo 42516T235 [ C] tulipesän etuseinällä ylempänä oleva lämpötilamittaus T24 [ C] (pyrometri) tulipesän etuseinällä ylempänä oleva lämpötilamittaus T241 [ C] (pyrometri) Kuvista havaitaan, että alle 7 kg/s tehotasoilla tulipesässä on laitosmittauksilla mitattuna harvoin saavutettavissa edes 75 C:een lämpötilataso. Liitteenä 2 Päästöraportointi on voimalaitoksen päästöraportit ilmaan elo- ja syyskuulta 215. Päästöraja-arvoissa pysyttiin myös pienillä höyrytehoilla. Liitteenä 3 Päästöraportointi on voimalaitoksen päästöraportit ilmaan touko - syyskuulta 216. Päästöraja-arvoissa pysyttiin myös pienillä höyrytehoilla. Päästöraporteista havaitaan, että koepolton aikana ei jatkuvatoimisissa SO2-, NOx-, CO- ja hiukkasmittauksissa ollut selkeitä poikkeamia. Liitteenä 4 on elo-syyskuussa 215 suoritetun savukaasujen kertamittauksen PCDD/F-pitoisuuksien raportti. Kertamittauksen PCDD/F-pitoisuudet on ilmoitettu yksikössä ng/m 3 n I-TEQ Mittauksen tulos dioksiinit ja furaanit, I-TEQ yhteensä redusoituna 6 % happipitoisuuteen oli,3 ng/m 3 n [4, Liite 1, s.1] Liitteenä 5 on touko-syyskuussa 216 suoritetun savukaasujen kertamittauksen PCDD/F-pitoisuuksien raportti. Kertamittauksen PCDD/Fpitoisuudet on ilmoitettu yksikössä ng/m 3 n I-TEQ Mittauksen tulos dioksiinit ja furaanit, I-TEQ yhteensä redusoituna 6 % happipitoisuuteen oli,1 ng/m 3 n [5, Liite 1, s.1]. Ympäristöluvan 113/215/1, mukaan laitoksen dibentsodioksiinien ja dibentsofuraanien kokonaispäästöraja-arvo lietettä poltettaessa on 1 ng/m 3 n kuivissa savukaasuissa 6 %:n happipitoisuudessa. Sekä elosyyskuun 215 että touko-syyskuun 216 mittauksissa oltiin alle tämän lupaehdon.

8 3 (5) Orava Ismo Lento- ja pohjatuhkan kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestit Liitteenä 6 on Kaukaan Voima Oy, lentotuhkan testaus 215 on elo-syyskuussa 215 tehdyn lentotuhkan kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestin raportti. Liitteenä 7 Kaukaan Voima Oy, pohjatuhkan testaus 215 on elo-syyskuussa 215 tehdyn pohjatuhkan kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestin raportti. Kesän 215 tulokset olivat laadultaan vastaavat kuin talvella 215. Liitteenä 8 on Kaukaan Voima Oy, lentotuhkan laadunvalvontatestaus 216 kesä on touko-syyskuussa 216 tehdyn lentotuhkan kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestin raportti. Liitteenä 9 Kaukaan Voima Oy, pohjatuhkan laadunvalvontatestaus 216 kesä on touko-syyskuussa 216 tehdyn pohjatuhkan kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestin raportti. Kesän 216 tulokset olivat laadultaan vastaavat kuin tuhkat keväällä 216 ja vuonna 215.

9 4 (5) Orava Ismo Yhteenveto Koetoiminnan tarkoituksena oli testata kesäaikaan pienillä lämpötehoilla lietteen ja vanerihakkeen polttoa ilman tukipolttoaine maakaasua niin, että lämpötila ei välttämättä pysy leijupedin yläpuolella kahta sekuntia 85 C:ssa. Koetoiminnasta elo-syyskuussa 215 ei aiheutunut normaalia suurempia ilmapäästöjä, vaikka lietettä poltettaessa lämpötila ei pysynyt koko aikaa yli 85 C:ssa vähintään kahta sekuntia leijupedin yläpuolella. Myös lento- ja pohjatuhkan laadut olivat tavanomaisia. Vanerihake on normaalia puupolttoainetta, joten sen polttamista ei tutkittu erikseen. Koetoiminnasta touko-syyskuussa 216 ei aiheutunut normaalia suurempia ilmapäästöjä, vaikka lietettä poltettaessa lämpötila ei pysynyt koko aikaa yli 85 C:ssa vähintään kahta sekuntia leijupedin yläpuolella. Myös lento- ja pohjatuhkan laadut olivat tavanomaisia. Vanerihake on normaalia puupolttoainetta, joten sen polttamista ei tutkittu erikseen. Koetoiminnan aikana polttoaineiden laatua- ja määrää seurattiin normaaleilla kosteusanalyyseilla ja määrämittauksilla. Polttoa seurattiin koepolton aikana laitosmittauksilla. Koetoiminnassa saatujen tulosten perusteella, normaali polttoaineiden ja polton seuranta todettiin koetoiminnan aikana riittäväksi seurannaksi. Koetoiminnasta saatujen tulosten perusteella valituksenalaisen ympäristöluvan lupamääräyksen 3 mukaisen palamislämpötilan ja viipymäajan saavuttamisen vaatimuksille ei ole perusteita. Lupamääräys 3 vaatimuksineen esitetään koetoiminnan tulosten perusteella poistettavan ympäristöluvasta. Lappeenrannassa Kaukaan Voima Oy Ismo Orava

10 5 (5) Orava Ismo LIITTEET [1] Orava, Ismo. Voimalaitoksen teho ja lämpötilatasot 8-9/215 ja 5-9/ s. [2] Kaukaan Voima Oy. LCP Kuukausiraportti 8-9/ s. [3] Kaukaan Voima Oy. LCP Kuukausiraportti 5-9/ s. [4] Levä, Minna, Kaukaan voima Oy, Biovoimalaitoksen kiertopetikattilan PCDD/F-mittaukset Raportti 15R163. Nab Labs Oy s. [5] Perälä, Miia. Biovoimalaitoksen kiertopetikattilan jatkuvatoimisten savukaasumittausten AST-vertailumittaukset ja päästömittaukset Raportti 16R198. Nab Labs Oy s. [6] Kaasalainen, Marika. KAUKAAN VOIMA OY:N LENTOTUHKAN MAARAKENNUSHYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry s. [7] Kaasalainen, Marika. KAUKAAN VOIMA OY:N POHJATUHKAN MAARAKENNUSHYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry s. [8] Kaasalainen, Marika. KAUKAAN VOIMA OY:N LENTOTUHKAN MAARAKENNUSHYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. LAADUNVALVONTA Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry s. [9] Kaasalainen, Marika. KAUKAAN VOIMA OY:N POHJATUHKAN MAARAKENNUSHYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. LAADUNVALVONTA Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry s.

11 Ismo Orava Liite 1 (7) Liite 1 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot 8-9/215 ja 5-9/216 Peti ltilas.käynn. p.milla 42516T235:me C Tulip. Etu.pyrom.1 lämpö 42516T24:av C Tulip. Etu.pyrom.2 lämpö 42516T241:av C Kuva 1 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot elokuu 215

12 Ismo Orava Liite 2 (7) Liite 1 Peti ltilas.käynn. p.milla 42516T235:me C Tulip. Etu.pyrom.1 lämpö 42516T24:av C Tulip. Etu.pyrom.2 lämpö 42516T241:av C Kuva 2 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot syyskuu 215

13 Ismo Orava Liite 3 (7) Liite 1 8 Peti ltilas.käynn. p.milla 42516T235:me C Tulip. Etu.pyrom.1 lämpö 42516T24:av C Tulip. Etu.pyrom.2 lämpö 42516T241:av C Kuva 3 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot toukokuu 216

14 Ismo Orava Liite 4 (7) Liite 1 Peti ltilas.käynn. p.milla 42516T235:me C Tulip. Etu.pyrom.1 lämpö 42516T24:av C Tulip. Etu.pyrom.2 lämpö 42516T241:av C Kuva 4 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot kesäkuu 216

15 Ismo Orava Liite 5 (7) Liite 1 Peti ltilas.käynn. p.milla 42516T235:me C Tulip. Etu.pyrom.1 lämpö 42516T24:av C Tulip. Etu.pyrom.2 lämpö 42516T241:av C Kuva 5 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot heinäkuu 216

16 Ismo Orava Liite 6 (7) Liite 1 Peti ltilas.käynn. p.milla 42516T235:me C Tulip. Etu.pyrom.1 lämpö 42516T24:av C Tulip. Etu.pyrom.2 lämpö 42516T241:av C Kuva 6 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot elokuu 216

17 Ismo Orava Liite 7 (7) Liite 1 Peti ltilas.käynn. p.milla 42516T235:me C Tulip. Etu.pyrom.1 lämpö 42516T24:av C Tulip. Etu.pyrom.2 lämpö 42516T241:av C Kuva 7 Voimalaitoksen teho- ja lämpötilatasot syyskuu 216

18 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :21 Liite 2 elokuu 215 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) NOx NOx mg/m³(n) mg/m³(n) 15 3 NOx PITOISUUS NOx KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 71,3 11,3,62,,,1, , 116,,74,,,2, ,7 11,7,63,,,2, ,2 114,2,77,,,2, ,3 17,3,64,,,2, ,8 18,8,59,,,1,6 7 95,7 125,7,76,,,2, ,8 14,8,93,1,,2, ,9 12,9,63,,,2, ,2 17,2,65,,,2, ,3 98,3,59,,,2, ,2 137,2 1,2,,,2 1, ,9 132,9 1,6,,,3 1, ,6 85,6,58,,,1, ,2 94,2,61,,,1, , 119,,69,,,2, ,7 129,7,7,,,2, ,2 111,2,62,,,2, ,8 114,8,63,,,1, ,1 11,1,59,,,2, ,6 149,6,75,1,,3, ,8! 214,8,2, 1,41,1 1,45 23,,,, 1,54, 1, ,6 125,6,62,,56,2 1, ,3 116,3,81,,,2, ,9 11,9,69,,,2, ,7 12,7,7,,,2, ,5 111,5,62,,,2, ,4 122,4,67,,,2, ,9 138,9 1,5,,,3 1,8 31 1,3 13,3,88,,,3,91 Kk keskiarvo 86,2 116,2 Summa 2,86,2 3,51,58 24,97 Minimi,,,,,,,59 Maksimi 184,8 214,8 1,6,1 1,54,3 1,54 Sivu 1 / 6

19 Kaukaan Voima elokuu 215 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :21 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) SO2 SO2 mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 SO2 PITOISUUS SO2 KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 25,6,16,,,,16 2, ' 22,2,14,,,,14 3, ' 24,,15,,,,15 4, ' 22,1,15,,,,15 5, ' 22,5,14,,,,14 6, ' 23,9,13,,,,13 7, ' 24,1,14,,,,15 8, ' 22,8,15,,,,15 9, ' 25,1,15,,,,16 1, ' 23,4,14,,,,14 11, ' 22,4,13,,,,14 12, ' 21,6,16,,,,16 13, ' 25,3,19,,,,2 14, ' 21,,14,,,, ,6 48,6,32,,,1, ,1 83,1,52,,,1, ,3 126,3,71,,,1, ,7 131,7,74,,,2, ,7 145,7,82,,,2, ,5 183,5 1,7,,,5 1, ,4 18,4,54,1,,4, ,6 78,6,1,,83,1,84 23,,,,,98,, ,1 12,1,5,,25,1, ,2 97,2,66,,,2, ,8 82,8,52,,,2, , 85,,5,,,2, ,1 72,1,41,,,1, ,1 73,1,42,,,1,43 3 9,2 49,2,36,,,1,38 31, ' 35,7,24,,,1,25 Kk keskiarvo 19,7 59,7 Summa 1,42,1 2,6,32 12,82 Minimi,,,,,,,13 Maksimi 143,5 183,5 1,7,1,98,5 1,12 Liite 2 Sivu 2 / 6

20 Kaukaan Voima elokuu 215 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :21 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) Hiukkaset Hiukkaset mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 HIUKKASPITOISUUS HIUKKASTEN KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ',7,1,,,,1 2, ',4,,,,, 3, ' 1,1,1,,,,1 4, ',8,1,,,,1 5, ',9,1,,,,1 6, ',5,,,,, 7, ' 1,3,1,,,,1 8, ' 1,6,1,,,,1 9, ' 1,4,1,,,,1 1, ' 1,2,1,,,,1 11, ',7,,,,, 12, ' 2,3,2,,,,2 13, ' 4,3,4,,,,4 14, ' 1,7,1,,,,1 15, ' 3,1,2,,,,2 16,4 6,4,4,,,,4 17 1,9 16,9,9,,,, ,3 17,3,1,,,, ,3 18,3,1,,,,11 2 1,1 16,1,9,,,,1 21, ' 5,2,2,,,,3 22, ' 1,6,,,3,,3 23,,,,,2,,2 24, ' 1,2,1,,1,,2 25, ' 1,1,1,,,,1 26, ' 2,3,1,,,,1 27, ' 5,1,3,,,,3 28, ' 3,6,2,,,,2 29, ' 5,1,3,,,,3 3, ',5,,,,, 31, ',5,,,,, Kk keskiarvo, ' 4,2 Summa,73,,6,2,82 Minimi, Maksimi 12,3 18,3,1,,3,,11 Liite 2 Sivu 3 / 6

21 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima elokuu 215 Tulostusaika: :21 Liukuva vuorokausiraja-arvo CO mg/m³(n) 25 CO PITOISUUS CO KOKONAISPÄÄSTÖT Liukuvan vrk Ilman epävarm. raja-arvon vähennystä Normaaliajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 44,2 69,2,45,,,1, ,9 77,9,5,,,1, ,9 112,9,74,,,2, , 87,,61,,,2, ,6 81,6,52,,,1,53 6 6,6 85,6,49,,,1,5 7 5,2 75,2,47,,,1, ,7 56,7,38,,,1, ,7 91,7,58,,,1, ,6 79,6,5,,,1, ,3 39,3,24,,,1,25 12, ' 24,8,18,,,, ,6 33,6,26,,,1, ,9 66,9,47,,,1, , 68,,45,,,1, ,8 42,8,27,,,1, ,2 41,2,24,,,1, ,8 49,8,28,,,1, ,4 66,4,39,,,1,39 2 6,1 85,1,51,,,2, ,1 73,1,36,1,,3,48 22, ' 8,6,,,46,,47 23,,,,,33,, , 42,,21,,6,, ,6 55,6,39,,,1, ,7 58,7,38,,,1, ,3 55,3,34,,,1, ,9 48,9,28,,,1, ,8 43,8,26,,,1, ,8 43,8,33,,,1, ,6 58,6,4,,,1,41 Kk keskiarvo 37,6 62,6 Summa 11,46,1,85,32 12,74 Minimi,,,,,,,18 Maksimi 87,9 112,9,74,1,46,3,76 Liite 2 Sivu 4 / 6

22 Liite 2 Kaukaan Voima elokuu 215 Vuorokausi h h h h h h C 1 24, 24,,,,6, 133,3 Keskiarvo Summa Minimi Maksimi punainen!,' INVALID punainen * päällä Sähkö- KÄYNTITIEDOT Kattila Normaaliajo Happimittaus suodin Pitoisuusarvo yli raja-arvon Negatiivinen pitoisuusarvo nollattu Pitoisuusarvon laskemiseen ei ole riittävästi hyväksyttyä dataa. Mittalaitteisto häiriötilassa yli 3 h Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI HÄIRIÖTIEDOT FTIR Hiukkasmittaus LISÄTIEDOT Savukaasun lämpötila 2 24, 24,,,,6, 132,1 3 24, 24,,,,6, 133, 4 24, 24,,,,6, 134, 5 24, 24,,,,6, 132,3 6 24, 24,,,,6, 133,2 7 24, 24,,,,6, 133,6 8 24, 23,8,,,6, 134,1 9 24, 24,,,,6, 133,3 1 24, 23,9,,,6, 134, , 24,,,,6, 135, , 24,,,,6, 137, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 142, 18 24, 24,,,,6, 142, , 24,,,,5, 139,7 2 24, 24,,, 1,, 133, 21 2,6 18,2,, 1,1, 123, ,,3 23,8,,6, 136, 23 24,, 24,,,7, 14, , 16,5 7,5,,7, 146, , 24,,,,7, 147, , 24,,,,7, 145, , 24,,,,7, 143, , 24,,,,7, 143, , 24,,,,7, 143,7 3 24, 24,,,,7, 144, ,9 23,9,,,7, 144,7 23,9 74,5 2,6 24, 22, 682,4, 24, 1,8 55,3, 24,,,,,,7 2,3,5 1,1,,,, 138,6 123,5 147,6 Tulostusaika: :21 Sivu 5 / 6

23 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :21 Liite 2 Sivu 6 / 6

24 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :22 Liite 2 syyskuu 215 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) NOx NOx mg/m³(n) mg/m³(n) 15 3 NOx PITOISUUS NOx KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 15,9 135,9,91,,,3, ,3 124,3,78,,,2, ,6 153,6,78,,,3, ,1 135,1 1,5,,,3 1,8 5 95,4 125,4,9,,,3, ,3 17,3,67,,,2,69 7 8,1 11,1,66,,,2, ,1 131,1,73,,,2, ,8 127,8,72,,,2, , 128,,72,,,2, ,3 117,3,66,,,2, ,4 123,4,65,,,2, ,1 12,1,65,,,2, ,8 119,8,66,,,2, , 122,,68,,,2, ,4 124,4,68,,,2, ,3 124,3,69,,,2, ,1 139,1,73,,,2, ,2 129,2,86,,,2,88 2 9,4 12,4,75,,,2, ,9 119,9,68,,,2, , 127,,69,,,2, ,1 134,1,71,,,2, ,1 135,1,71,,,2, , 133,,72,,,2, ,6 126,6,72,,,2, ,4 135,4,97,,5,3 1, ,4 137,4,81,,,3, ,7 131,7,93,,,3,96 3, 13,8,9,,,3,92 Kk keskiarvo 97,6 127,6 Summa 22,77,1,5,68 23,51 Minimi, 17,3,65,,,2,66 Maksimi 123,6 153,6 1,5,,5,3 1,8 Sivu 1 / 6

25 Kaukaan Voima syyskuu 215 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :22 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) SO2 SO2 mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 SO2 PITOISUUS SO2 KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 34,4,22,,,1,23 2, ' 29,9,19,,,1,19 3, ' 36,5,21,,,1,21 4, ' 25,1,19,,,1,2 5, ' 25,,18,,,1,18 6, ' 26,2,16,,,,17 7, ' 24,5,15,,,,15 8, ' 24,6,14,,,,14 9, ' 24,2,14,,,,14 1, ' 24,6,14,,,,14 11, ' 23,4,13,,,,14 12, ' 23,8,13,,,,13 13, ' 23,7,13,,,,13 14, ' 24,2,13,,,,14 15, ' 32,3,18,,,,19 16, ' 34,9,19,,,1, ,6 54,6,3,,,1, ,5 48,5,26,,,1, ,7 66,7,43,,,1, ,5 77,5,49,,,2, , 81,,46,,,1, ,3 95,3,52,,,1, ,7 17,7,57,,,2, ,6 84,6,45,,,1, ,1 67,1,37,,,1, ,7 59,7,35,,,1, ,8 85,8,59,,1,2, ,3 83,3,48,,,2, ,8 69,8,48,,,2, ,2 64,2,43,,,1,45 Kk keskiarvo 9,3 49,3 Summa 8,8,,1,26 9,7 Minimi, 23,4,13,,,,13 Maksimi 67,7 17,7,59,,1,2,62 Liite 2 Sivu 2 / 6

26 Kaukaan Voima syyskuu 215 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :22 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) Hiukkaset Hiukkaset mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 HIUKKASPITOISUUS HIUKKASTEN KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ',9,1,,,,1 2, ',5,,,,, 3, ' 1,5,1,,,,1 4, ',5,,,,, 5, ',6,,,,, 6, ',9,1,,,,1 7, ',8,1,,,,1 8, ',6,,,,, 9, ',8,1,,,,1 1, ',8,,,,,1 11, ',5,,,,, 12, ',4,,,,, 13, ',4,,,,, 14, ',5,,,,, 15, ' 2,,1,,,,1 16, ' 2,3,1,,,,1 17, ' 5,1,3,,,,3 18, ' 4,9,3,,,,3 19,2 6,2,4,,,,4 2, ' 5,,3,,,,3 21,9 6,9,4,,,,4 22 3,7 9,7,5,,,,6 23 6,3 12,3,7,,,,7 24 3,4 9,4,5,,,,5 25,6 6,6,4,,,,4 26, ' 4,7,3,,,,3 27, ' 3,4,3,,,,3 28, ' 2,5,2,,,,2 29, ' 2,2,2,,,,2 3, ' 1,7,1,,,,1 Kk keskiarvo, ' 3,2 Summa,57,,,2,59 Minimi,,4,,,,, Maksimi 6,3 12,3,7,,,,7 Liite 2 Sivu 3 / 6

27 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima syyskuu 215 Tulostusaika: :22 Liukuva vuorokausiraja-arvo CO mg/m³(n) 25 CO PITOISUUS CO KOKONAISPÄÄSTÖT Liukuvan vrk Ilman epävarm. raja-arvon vähennystä Normaaliajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 44,1 69,1,45,,,1, ,4 67,4,44,,,1, ,7 48,7,26,,,1, , 38,,29,,,1, ,2 5,2,36,,,1,37 6 4,5 65,5,43,,,1, ,1 69,1,44,,,1, ,2 56,2,33,,,1, ,2 62,2,37,,,1, ,3 64,3,39,,,1, ,9 57,9,33,,,1, ,5 43,5,24,,,1, ,9 57,9,32,,,1, ,7 64,7,37,,,1, ,6 77,6,46,,,1, ,4 69,4,4,,,1, ,9 91,9,54,,,1, ,9 96,9,53,,,2, ,6 86,6,55,,,1, ,4 73,4,47,,,2, ,7 88,7,51,,,1, ,7 122,7,68,,,2, ,6 161,6,87,,,2, ,3 135,3,72,,,2, ,3 113,3,64,,,2, ,3 14,3,63,,,2, ,2 82,2,57,,2,2, ,6 47,6,26,,,1, ,2 49,2,33,,,1, ,9 5,9,34,,,1,35 Kk keskiarvo 5,6 75,6 Summa 13,49,,2,4 13,91 Minimi 13, 38,,24,,,1,24 Maksimi 136,6 161,6,87,,2,2,89 Liite 2 Sivu 4 / 6

28 Liite 2 Kaukaan Voima syyskuu 215 Vuorokausi h h h h h h C 1 24, 24,,,,7, 145, Keskiarvo Summa Minimi Maksimi punainen!,' INVALID punainen * päällä Sähkö- KÄYNTITIEDOT Kattila Normaaliajo Happimittaus suodin Pitoisuusarvo yli raja-arvon Negatiivinen pitoisuusarvo nollattu Pitoisuusarvon laskemiseen ei ole riittävästi hyväksyttyä dataa. Mittalaitteisto häiriötilassa yli 3 h Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI HÄIRIÖTIEDOT FTIR Hiukkasmittaus LISÄTIEDOT Savukaasun lämpötila 2 24, 24,,,,7, 144,3 3 24, 23,9,,2,7,2 138,1 4 24, 24,,,,7, 139, 5 24, 24,,,,7, 138,5 6 24, 24,,,,7, 136,6 7 24, 24,,,,7, 137,1 8 24, 24,,,,7, 136,6 9 24, 24,,,,7, 137,2 1 24, 24,,,,7, 137, , 24,,,,7, 137, 12 24, 24,,,,7, 136, , 24,,,,7, 137, , 24,,,,7, 14, 15 24, 24,,,,7, 138, , 24,,,,7, 136, , 24,,,,7, 136, , 24,,,,7, 136, 19 24, 24,,,,7, 138,6 2 24, 24,,,,7, 137, , 24,,,,7, 135, , 24,,,,6, 135, 23 24, 24,,,,7, 134, , 24,,,,7, 135, , 24,,,,7, 135, , 24,,,,7, 136, , 23,4,6,,7, 142, 28 21,2 21,,1,1,7,1 144, , 24,,,1,7,1 144, 3 24, 24,,,,7, 145,1 23,9 717,2 21,2 24, 23,9 716,3 21, 24,,,7,,6,,3,,2,7 21,,6,7,,3,,2 138,5 134,9 145,1 Tulostusaika: :23 Sivu 5 / 6

29 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :22 Liite 2 Sivu 6 / 6

30 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima toukokuu 216 Tulostusaika: :24 Liite 3 Raja-arvot Tuntiraja-arvot (2%) Vuorokausiraja-arvot (11%) NOx mg/m³(n) mg/m³(n) < 7 kg/s > 7 kg/s NOx PITOISUUS NOx KOKONAISPÄÄSTÖT Kuorma Kuorma Tunti Ilman epävarm. Normaaliajo Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- < 7 kg/s > 7 kg/s ylitykset vähennystä alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 74,2 99,2 116,7,85,,,2, ,4 88,3 116,5,39,,,51, ,2 12,6 12,,35,,,23, ,1, 125,1,79,,,2, ,4, 121,4,76,,,2, ,5, 126,5,77,,,2, ,8, 122,8,74,,,2, ,9, 124,9,75,,,2, ,8, 126,8,78,,,2, ,7, 115,7,71,,,2, ,, 126,,82,,,2, ,1 132, 15,4 1,8,,,3 1, ,2 139,3 138,,98,,,2 1, ,1, 118,1,75,,,2, ,8, 113,8,72,,,2, ,5, 118,5,79,,,2, ,6, 122,6,79,,,2, ,5 125,5 123,4,82,,,2, ,6, 112,6,68,,,2,7 2 67,8, 17,8,66,,,2, ,2 81,6 19,3,72,,,2, ,1 8,9 19,6,81,,,2, ,3, 17,3,63,,,2, ,2 81,7 19,4,69,,,2, ,4, 112,4,63,,,2, ,6, 18,6,67,,,2, ,6, 17,6,61,,,1, ,2, 18,2,63,,,1, ,7, 17,7,64,,,2, ,2, 18,2,62,,,1, ,1, 18,1,62,,,2,64 Kk keskiarvo 77, 12,4 117,6 Summa 22,25,, 1,26 23,51 Minimi 67,3, 17,3,35,,,1,58 Maksimi 18,1 139,3 15,4 1,8,,,51 1,11 Sivu 1 / 6

31 Kaukaan Voima toukokuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :24 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) SO2 SO2 mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 SO2 PITOISUUS SO2 KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 24,6,18,,,,18 2, ' 23,2,7,,,9,17 3, ' 29,9,9,,,4,13 4 2,5 6,5,39,,,1,4 5, ' 3,,19,,,1,19 6, ' 29,8,18,,,, , 51,,32,,,1,32 8, ' 35,7,22,,,1,23 9, ' 25,3,16,,,,16 1, ' 24,8,15,,,,16 11, ' 23,5,15,,,,16 12, ' 23,2,16,,,,17 13, ' 22,8,16,,,,16 14, ' 23,5,15,,,,15 15, ' 27,,17,,,,18 16, ' 31,8,22,,,,22 17, ' 28,5,19,,,,19 18, ' 26,9,18,,,,18 19, ' 25,1,15,,,,16 2, ' 23,3,14,,,,15 21, ' 27,1,18,,,,18 22, ' 24,9,18,,,,19 23, ' 24,,14,,,,15 24, ' 28,7,18,,,,19 25, ' 35,5,2,,,,2 26,5 4,5,26,,,1,26 27, ' 26,5,15,,,,16 28, ' 23,8,14,,,,14 29, ' 25,,15,,,,15 3, ' 24,9,14,,,,15 31, ' 23,8,14,,,,14 Kk keskiarvo, ' 28,9 Summa 5,48,,,27 5,75 Minimi, 22,8,7,,,,13 Maksimi 2,5 6,5,39,,,9,4 Liite 3 Sivu 2 / 6

32 Kaukaan Voima toukokuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :24 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) Hiukkaset Hiukkaset mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 HIUKKASPITOISUUS HIUKKASTEN KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ',5,,,,, 2 INVALID INVALID,,,,, 3 INVALID INVALID,,,,, 4, ' 4,2,3,,,,3 5, ' 1,7,1,,,,1 6, ' 1,9,1,,,,1 7, ' 3,3,2,,,,2 8, ' 2,2,1,,,,1 9, ' 2,,1,,,,1 1, ' 2,,1,,,,1 11, ' 1,8,1,,,,1 12, ',3,,,,, 13, ',3,,,,, 14, ',3,,,,, 15, ',6,,,,, 16, ',7,1,,,,1 17, ',8,1,,,,1 18, ',7,,,,,1 19, ',4,,,,, 2, ',3,,,,, 21, ',3,,,,, 22, ',3,,,,, 23, ' 1,2,1,,,,1 24, ' 2,5,2,,,,2 25, ' 2,5,2,,,,2 26, ' 1,,1,,,,1 27, ',9,1,,,,1 28, ' 1,,1,,,,1 29, ' 1,2,1,,,,1 3, ' 1,1,1,,,,1 31, ' 1,,1,,,,1 Kk keskiarvo, ' 1,3 Summa,25,,,1,26 Minimi, Maksimi, 4,2,3,,,,3 Liite 3 Sivu 3 / 6

33 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima toukokuu 216 Tulostusaika: :24 Liukuva vuorokausiraja-arvo CO mg/m³(n) 25 CO PITOISUUS CO KOKONAISPÄÄSTÖT Liukuvan vrk Ilman epävarm. raja-arvon vähennystä Normaaliajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 57,2 82,2,57,,,1, ,7 96,7,23,,,29, ,6 81,6,3,,,13, , 7,,46,,,1, ,3 78,3,51,,,1, ,3 87,3,55,,,1, ,1 113,1,71,,,2, ,6 11,6,69,,,2,7 9 11,8 135,8,85,,,2, ,9 117,9,74,,,2, ,3 93,3,63,,,2, ,6 47,6,33,,,1, ,2 49,2,32,,,1, ,2 8,2,52,,,1, ,3 83,3,54,,,1, ,8 71,8,49,,,1, ,1 6,1,39,,,1, ,4 5,4,33,,,1, ,6 53,6,34,,,1, ,2 53,2,34,,,1, ,1 58,1,38,,,1, ,5 41,5,31,,,1, ,6 38,6,24,,,1, ,7 5,7,32,,,1, ,6 67,6,39,,,1, ,8 6,8,39,,,1, ,6 53,6,32,,,1, ,2 5,2,3,,,1, , 75,,46,,,1,47 3 8, 15,,62,,,1, ,2 15,2,63,,,2,65 Kk keskiarvo 49,9 74,9 Summa 14,21,,,76 14,96 Minimi 13,6 38,6,23,,,1,24 Maksimi 11,8 135,8,85,,,29,88 Liite 3 Sivu 4 / 6

34 Liite 3 Kaukaan Voima toukokuu 216 Vuorokausi h h h h h h C 1 24, 24,,,,6, 145, Keskiarvo Summa Minimi Maksimi punainen!,' INVALID punainen * päällä Sähkö- KÄYNTITIEDOT Kattila Normaaliajo Happimittaus suodin Pitoisuusarvo yli raja-arvon Negatiivinen pitoisuusarvo nollattu Pitoisuusarvon laskemiseen ei ole riittävästi hyväksyttyä dataa. Mittalaitteisto häiriötilassa yli 3 h Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI HÄIRIÖTIEDOT FTIR Hiukkasmittaus LISÄTIEDOT Savukaasun lämpötila 2 24, 24,, 2, * 11,9 13,5 * 129,9 3 24, 24,,, 13, 12,7 * 11,3 4 24, 24,,,,6, 142,4 5 24, 24,,,,6, 141,5 6 24, 24,,,,6, 141,8 7 24, 24,,,,6, 142,3 8 24, 24,,,,6, 141,7 9 24, 24,,,,6, 142,6 1 24, 24,,,,6, 142, 11 24, 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 144, , 24,,,,6, 144, 14 24, 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, 19 24, 24,,,,6, 143,2 2 24, 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 143, 27 24, 24,,,,6, 141, , 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 141,6 3 24, 24,,,,6, 141, , 24,,,1,6,1 141, 24, 743,9 24, 24, 24, 743,9 24, 24,,,,,,1 2,1, 2, 1,3 41,7,6 13,,8 26,3, 13,5 141,4 11,3 145, Tulostusaika: :24 Sivu 5 / 6

35 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :24 Liite 3 Sivu 6 / 6

36 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima kesäkuu 216 Tulostusaika: :25 Liite 3 Raja-arvot Tuntiraja-arvot (2%) Vuorokausiraja-arvot (11%) NOx mg/m³(n) mg/m³(n) < 7 kg/s > 7 kg/s NOx PITOISUUS NOx KOKONAISPÄÄSTÖT Kuorma Kuorma Tunti Ilman epävarm. Normaaliajo Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- < 7 kg/s > 7 kg/s ylitykset vähennystä alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 67,3, 17,3,61,,,1, ,2, 18,2,65,,,2, ,7, 112,7,64,,,2, ,1, 19,1,63,,,1,65 5 7,8, 11,8,63,,,2,65 6 7,4 11,5 112,9,74,,,2, ,6, 17,6,6,,,1, ,5, 17,5,61,,,2, ,9, 17,9,65,,,2, ,2, 18,2,66,,,2, ,4, 17,4,6,,,1, ,, 17,,6,,,1, ,9, 17,9,64,,,1, ,8, 18,8,69,,,2, ,, 17,,61,,,1, ,7, 112,7,7,,,2, ,, 19,,64,,,2, ,4, 17,4,61,,,1, ,8, 17,8,63,,,1, ,, 19,,62,,,2, ,2, 176,2,8,,,,8 22,, 23,, 24,, 25,, 26,, 27,, ,8!, 288,8,22,7,,1, ,4!, 285,4 1,6,,,4 1, ,7, 222,7 1,28,,,3 1,31 Kk keskiarvo 83,5 11,5 123,5 Summa 15,97,7,,39 16,42 Minimi,, Maksimi 248,8 11,5 288,8 1,6,7,,4 1,64 Sivu 1 / 6

37 Kaukaan Voima kesäkuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :25 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) SO2 SO2 mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 SO2 PITOISUUS SO2 KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 23,9,14,,,,14 2, ' 23,5,14,,,,15 3, ' 26,,15,,,,15 4, ' 26,9,16,,,,16 5, ' 3,9,18,,,, ,5 64,5,42,,,1,43 7 6,6 46,6,27,,,1,27 8 1,9 5,9,29,,,1,3 9, ' 35,6,22,,,1,22 1, ' 3,2,19,,,,19 11, ' 3,7,17,,,,18 12, ' 28,2,16,,,,16 13, ' 36,7,22,,,1,23 14, ' 3,4,2,,,1,2 15, ' 29,7,17,,,,18 16, ' 26,3,16,,,,17 17, ' 27,,16,,,,16 18, ' 25,4,14,,,,15 19, ' 25,4,15,,,,15 2, ' 25,7,15,,,,15 21, ' 28,,1,,,,2 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,5 4,5,3,5,,,7 29, ' 27,9,16,,,,16 3, ' 26,8,16,,,,16 Kk keskiarvo, ' 31,9 Summa 4,19,5,,1 4,34 Minimi, Maksimi 24,5 64,5,42,5,,1,43 Liite 3 Sivu 2 / 6

38 Kaukaan Voima kesäkuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :25 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) Hiukkaset Hiukkaset mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 HIUKKASPITOISUUS HIUKKASTEN KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 1,,1,,,,1 2, ' 1,4,1,,,,1 3, ' 1,4,1,,,,1 4, ' 1,5,1,,,,1 5, ' 1,9,1,,,,1 6, ' 2,9,2,,,,2 7, ' 2,3,1,,,,1 8, ' 2,2,1,,,,1 9, ' 1,6,1,,,,1 1, ' 1,,1,,,,1 11, ',9,1,,,,1 12, ',8,,,,, 13, ' 1,3,1,,,,1 14, ' 1,1,1,,,,1 15, ',7,,,,, 16, ' 1,1,1,,,,1 17, ',9,1,,,,1 18, ',8,,,,, 19, ',7,,,,, 2, ',7,,,,, 21, ',4,,,,, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ',5,,1,,,1 29, ' 1,6,1,,,,1 3, ' 1,7,1,,,,1 Kk keskiarvo, ' 1,3 Summa,18,1,,,2 Minimi, Maksimi, 2,9,2,1,,,2 Liite 3 Sivu 3 / 6

39 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima kesäkuu 216 Tulostusaika: :25 Liukuva vuorokausiraja-arvo CO mg/m³(n) 25 CO PITOISUUS CO KOKONAISPÄÄSTÖT Liukuvan vrk Ilman epävarm. raja-arvon vähennystä Normaaliajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 37,1 62,1,38,,,1, ,5 68,5,43,,,1, ,3 12,3,71,,,2, ,9 79,9,48,,,1, ,5 78,5,46,,,1,47 6 5, 75,,49,,,1,5 7 56,6 81,6,47,,,1,49 8 7, 95,,57,,,1, ,2 73,2,46,,,1,47 1 3,8 55,8,36,,,1, ,5 66,5,39,,,1, , 43,,26,,,1, ,2 5,2,32,,,1, ,2 38,2,26,,,1, ,5 3,5,18,,,, ,1 31,1,19,,,,2 17 3,5 28,5,17,,,, ,8 37,8,22,,,1, ,7 33,7,2,,,1, ,2 36,2,21,,,1, ,4 3,4,1,2,,,4 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ' 5,7,,2,,,2 29, ' 1,5,6,,,,6 3, ' 22,1,13,,,,14 Kk keskiarvo 29,9 54,9 Summa 7,43,4,,18 7,65 Minimi, Maksimi 95,3 12,3,71,2,,2,73 Liite 3 Sivu 4 / 6

40 Liite 3 Kaukaan Voima kesäkuu 216 Vuorokausi h h h h h h C 1 24, 24,,,,6, 141,2 Keskiarvo Summa Minimi Maksimi punainen!,' INVALID punainen * päällä Sähkö- KÄYNTITIEDOT Kattila Normaaliajo Happimittaus suodin Pitoisuusarvo yli raja-arvon Negatiivinen pitoisuusarvo nollattu Pitoisuusarvon laskemiseen ei ole riittävästi hyväksyttyä dataa. Mittalaitteisto häiriötilassa yli 3 h Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI HÄIRIÖTIEDOT FTIR Hiukkasmittaus LISÄTIEDOT Savukaasun lämpötila 2 24, 24,,,,6, 141,6 3 24, 24,,,,6, 141,3 4 24, 24,,,,5, 141,1 5 24, 24,,,,6, 141,1 6 24, 24,,,,6, 144, 7 24, 24,,,,6, 141,5 8 24, 24,,,,6, 141,4 9 24, 24,,,,6, 142, 1 24, 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 141, , 24,,,,6, 141, , 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 141, 16 24, 24,,,,6, 141, , 24,,,,6, 14, , 24,,,,6, 139, , 24,,,,6, 141,7 2 24, 24,,,,6, 141,6 21 2,7 2,5,,,, 14,9 22,,,,,, 83,6 23,,,,,, 35,2 24,,,,,, 25,8 25,,,,,, 22,6 26,,,,,, 22,9 27,,,,,, 3, ,5 3,4,, 3,2, 78, , 24,,,,6, 134,5 3 24, 24,,,,6, 135,3 18,1 543,2, 24, 17,8 533,8, 24,,,,,,,,,,5 15,9, 3,2,,,, 116,8 22,6 144, Tulostusaika: :25 Sivu 5 / 6

41 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :25 Liite 3 Sivu 6 / 6

42 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima heinäkuu 216 Tulostusaika: :26 Liite 3 Raja-arvot Tuntiraja-arvot (2%) Vuorokausiraja-arvot (11%) NOx mg/m³(n) mg/m³(n) < 7 kg/s > 7 kg/s NOx PITOISUUS NOx KOKONAISPÄÄSTÖT Kuorma Kuorma Tunti Ilman epävarm. Normaaliajo Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- < 7 kg/s > 7 kg/s ylitykset vähennystä alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 99,7, 139,7,81,,,2, ,7, 134,7,77,,,2, ,1, 139,1,79,,,2, ,3, 117,3,73,,,2, ,1, 118,1,72,,,2, ,1 64,3 127,7,78,,,2,8 7 88,5, 128,5,75,,,2, ,1, 116,1,71,,,2, ,6, 126,6,74,,,2, ,3, 139,3,78,,,2, ,6!, 3! 354,6 1,7,12,,2 1,22 12,, 13,, 14,, 15,, 16,, 17,, 18,, 19,, 2,, 21,, 22,, 23,, 24,, 25,, 26,, 27,, 28,, 29,, 3,, 31,, Kk keskiarvo 13,8 64,3 143,6 Summa 3 8,65,12,,2 8,97 Minimi,, Maksimi 314,6 64, ,6 1,7,12,,2 1,22 Sivu 1 / 6

43 Kaukaan Voima heinäkuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :26 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) SO2 SO2 mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 SO2 PITOISUUS SO2 KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 25,2,15,,,,15 2, ' 25,3,15,,,,15 3, ' 27,7,16,,,,16 4, ' 33,7,22,,,,22 5, ' 27,8,18,,,,18 6, ' 3,1,2,,,,2 7, ' 25,5,15,,,,15 8, ' 24,1,15,,,,15 9, ' 25,2,15,,,,15 1, ' 25,6,14,,,,15 11, ' 28,8,9,1,,,1 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, Kk keskiarvo, ' 27,1 Summa 1,72,1,,4 1,77 Minimi, Maksimi, 33,7,22,1,,,22 Liite 3 Sivu 2 / 6

44 Kaukaan Voima heinäkuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :26 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) Hiukkaset Hiukkaset mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 HIUKKASPITOISUUS HIUKKASTEN KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 2,4,1,,,,1 2, ' 4,7,3,,,,3 3, ' 6,,3,,,,4 4, ' 5,2,3,,,,4 5, ' 1,4,1,,,,1 6, ' 1,6,1,,,,1 7, ',8,,,,,1 8, ',8,,,,, 9, ',9,1,,,,1 1, ',7,,,,, 11, ' 1,4,,,,,1 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, Kk keskiarvo, ' 2,4 Summa,15,,,,16 Minimi, Maksimi, 6,,3,,,,4 Liite 3 Sivu 3 / 6

45 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima heinäkuu 216 Tulostusaika: :26 Liukuva vuorokausiraja-arvo CO mg/m³(n) 25 CO PITOISUUS CO KOKONAISPÄÄSTÖT Liukuvan vrk Ilman epävarm. raja-arvon vähennystä Normaaliajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 5,4 3,4,18,,,,18 2 7,9 32,9,19,,,,2 3 1,8 35,8,21,,,1, ,3 61,3,42,,,1, ,6 57,6,39,,,1,4 6 23,8 48,8,33,,,1,34 7 2,7 27,7,17,,,,17 8 3,3 55,3,35,,,1, ,9 47,9,29,,,1,3 1 25,8 5,8,3,,,1, ,2 36,2,13,9,,,22 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, Kk keskiarvo 19,3 44,3 Summa 2,96,9,,7 3,12 Minimi, Maksimi 36,3 61,3,42,9,,1,43 Liite 3 Sivu 4 / 6

46 Liite 3 Kaukaan Voima heinäkuu 216 Vuorokausi h h h h h h C 1 24, 24,,,,6, 135,6 Keskiarvo Summa Minimi Maksimi punainen!,' INVALID punainen * päällä Sähkö- KÄYNTITIEDOT Kattila Normaaliajo Happimittaus suodin Pitoisuusarvo yli raja-arvon Negatiivinen pitoisuusarvo nollattu Pitoisuusarvon laskemiseen ei ole riittävästi hyväksyttyä dataa. Mittalaitteisto häiriötilassa yli 3 h Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI HÄIRIÖTIEDOT FTIR Hiukkasmittaus LISÄTIEDOT Savukaasun lämpötila 2 24, 24,,,,6, 135,5 3 24, 24,,,,6, 135,5 4 24, 24,,,,6, 135,4 5 24, 24,,,,6, 135,5 6 24, 24,,,,6, 135,7 7 24, 24,,,,6, 137,6 8 24, 24,,,,6, 138,6 9 24, 24,,,,6, 135,7 1 24, 24,,,,6, 134, ,9 14,9,,,4, 119,1 12,,,,,, 68, 13,,,,,, 37,7 14,,,,,, 28,2 15,,,,,, 23,3 16,,,,,, 21,7 17,,,,,, 2,3 18,,,,,, 19,8 19,,,,,, 2,6 2,,,,,, 19,1 21,,,,,, 19, 22,,,,,, 18,1 23,,,,,, 19, 24,,,,,, 21,3 25,,,,,, 22,1 26,,,,,, 22,5 27,,,,,, 22,4 28,,,,,, 21,2 29,,,,,, 21,1 3,,,,,, 2,7 31,,,,,, 2,2 8,3 256,9, 24, 8,2 254,8, 24,,,,,,,,,,2 6,,,6,,,, 63,4 18,1 138,6 Tulostusaika: :26 Sivu 5 / 6

47 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :26 Liite 3 Sivu 6 / 6

48 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima elokuu 216 Tulostusaika: :28 Liite 3 Raja-arvot Tuntiraja-arvot (2%) Vuorokausiraja-arvot (11%) NOx mg/m³(n) mg/m³(n) < 7 kg/s > 7 kg/s NOx PITOISUUS NOx KOKONAISPÄÄSTÖT Kuorma Kuorma Tunti Ilman epävarm. Normaaliajo Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- < 7 kg/s > 7 kg/s ylitykset vähennystä alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1,, 2,, 3,, 4,, 5,, 6,, 7,, 8 INVALID INVALID INVALID,,,,, 9 INVALID INVALID INVALID,,,,, 1 INVALID INVALID INVALID,5,,,1, ,1, 137,1,78,,,2, ,, 137,,77,,,2, ,7, 13,7,75,,,2, ,8, 127,8,72,,,2, ,9, 136,9,75,,,2, ,1, 134,1,75,,,2, ,6, 139,6,77,,,2, ,4, 135,4,75,,,2, ,3, 144,3,8,,,2, ,7, 139,7,78,,,2, ,6, 141,6,79,,,2, ,1, 138,1,76,,,2, ,4, 12,4,67,,,1, ,2, 139,2,75,,,2, ,, 128,,71,,,1, ,8, 137,8,67,2,,3,72 27,, 28,, 29,, 3,, 31,, Kk keskiarvo 98,1, 138,1 Summa 12,47,2,,28 12,77 Minimi,, Maksimi 14,3, 144,3,8,2,,3,82 Sivu 1 / 6

49 Kaukaan Voima elokuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :28 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) SO2 SO2 mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 SO2 PITOISUUS SO2 KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INVALID INVALID,,,,, 9 INVALID INVALID,,,,, 1 INVALID INVALID,6,,,,6 11, ' 28,5,16,,,,17 12, ' 25,9,15,,,,15 13, ' 28,3,16,,,,17 14, ' 27,3,16,,,,16 15, ' 28,,16,,,,16 16, ' 27,4,15,,,,16 17, ' 27,2,15,,,,15 18, ' 26,7,15,,,,15 19, ' 26,9,15,,,,15 2, ' 26,6,15,,,,15 21, ' 26,4,15,,,,15 22, ' 26,1,14,,,,15 23, ' 27,9,16,,,, ,7 46,7,25,,,1,26 25, ' 25,8,14,,,,15 26, ' 24,9,12,,,1,13 27, 28, 29, 3, 31, Kk keskiarvo, ' 28,2 Summa 2,56,,,6 2,62 Minimi, Maksimi 6,7 46,7,25,,,1,26 Liite 3 Sivu 2 / 6

50 Kaukaan Voima elokuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :28 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) Hiukkaset Hiukkaset mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 HIUKKASPITOISUUS HIUKKASTEN KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INVALID INVALID,,,,, 9 INVALID INVALID,,,,, 1 INVALID INVALID,,,,, 11, ' 1,3,1,,,,1 12, ' 1,1,1,,,,1 13, ' 1,5,1,,,,1 14, ' 1,,1,,,,1 15, ' 1,1,1,,,,1 16, ',6,,,,, 17, ',6,,,,, 18, ',5,,,,, 19, ',5,,,,, 2, ',4,,,,, 21, ',5,,,,, 22, ',4,,,,, 23, ',6,,,,, 24, ' 2,6,1,,,,2 25, ',6,,,,, 26, ',4,,,,, 27, 28, 29, 3, 31, Kk keskiarvo, ',9 Summa,8,,,,8 Minimi, Maksimi, 2,6,1,,,,2 Liite 3 Sivu 3 / 6

51 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima elokuu 216 Tulostusaika: :28 Liukuva vuorokausiraja-arvo CO mg/m³(n) 25 CO PITOISUUS CO KOKONAISPÄÄSTÖT Liukuvan vrk Ilman epävarm. raja-arvon vähennystä Normaaliajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INVALID INVALID,,,,, 9 INVALID INVALID,,,,, 1 INVALID INVALID,5,,,, ,7 39,7,24,,,, ,2 41,2,24,,,1, ,8 38,8,23,,,, ,8 39,8,23,,,1, ,9 37,9,21,,,, , 33,,19,,,, ,6 38,6,22,,,, ,7 33,7,19,,,, ,4 37,4,21,,,, ,2 37,2,21,,,, ,2 44,2,25,,,1, ,1 54,1,3,,,1, ,6 53,6,3,,,1, ,2 45,2,25,,,1, ,1 68,1,38,,,1, ,3 7,3,35,,,2,37 27, 28, 29, 3, 31, Kk keskiarvo 18,9 43,9 Summa 4,5,,,9 4,15 Minimi, Maksimi 45,3 7,3,38,,,2,39 Liite 3 Sivu 4 / 6

52 Liite 3 Kaukaan Voima elokuu 216 Vuorokausi h h h h h h C 1,,,,,, 2,3 Keskiarvo Summa Minimi Maksimi punainen!,' INVALID punainen * päällä Sähkö- KÄYNTITIEDOT Kattila Normaaliajo Happimittaus suodin Pitoisuusarvo yli raja-arvon Negatiivinen pitoisuusarvo nollattu Pitoisuusarvon laskemiseen ei ole riittävästi hyväksyttyä dataa. Mittalaitteisto häiriötilassa yli 3 h Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI HÄIRIÖTIEDOT FTIR Hiukkasmittaus LISÄTIEDOT Savukaasun lämpötila 2,,,,,, 19,6 3,,,,,, 19,3 4,,,,,, 19,3 5,,,,,, 19,3 6,,,,,, 19,3 7 15,4,, 15,4 * 15,4 15,4 * 19,3 8 23,5 7,4, 23,5 * 23,5 23,5 * 19,3 9 24, 24,, 24, * 24, 24, * 19,3 1 24, 24,, 14,7 * 1,7 14,7 * 96, , 24,,,,5, 141, , 24,,,,5, 134, , 24,,,,5, 133, , 24,,,,5, 134, , 24,,,,5, 133, , 24,,,,5, 132, , 24,,,,5, 133, , 24,,,,5, 134, , 24,,,,5, 134, 2 24, 24,,,,5, 134, , 24,,,,5, 133, , 24,,,,5, 131, 23 24, 24,,,,5, 133, , 24,,,,5, 134, , 24,,,,5, 134, , 2,9,, 1,, 128,6 27,,,,,, 9,3 28,,,,,, 69, 29,,,,,, 61,8 3,,,,,, 5,3 31,,,,,, 4,4 15,1 468,8, 24, 14,1 436,2, 24,,,,, 2,5 77,5, 24, 2,6 82,, 24, 2,5 77,5, 24, 87,9 19,3 141,6 Tulostusaika: :28 Sivu 5 / 6

53 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :28 Liite 3 Sivu 6 / 6

54 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima syyskuu 216 Tulostusaika: :29 Liite 3 Raja-arvot Tuntiraja-arvot (2%) Vuorokausiraja-arvot (11%) NOx mg/m³(n) mg/m³(n) < 7 kg/s > 7 kg/s NOx PITOISUUS NOx KOKONAISPÄÄSTÖT Kuorma Kuorma Tunti Ilman epävarm. Normaaliajo Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- < 7 kg/s > 7 kg/s ylitykset vähennystä alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 96,5, 136,5,27,7,,1, ,7 127,3 149,1,84,1,,2, ,7 85,2 112,2 1,5,,,2 1,7 4 69,6, 19,6,75,,,2,77 5 7,1, 11,1,74,,,2, ,4, 126,4,65,1,,1,68 7,, 8,, 9 82,1, 122,1,52,9,,1, ,7, 19,7,74,,,2, ,1!, 326,1 2,72,,,6 2, ,2, 24,2 1,3,,,76 2, ,8, 111,8,75,,,2, ,7, 114,7,78,,,2, ,9, 126,9,87,,,2, ,8, 13,8,9,,,2, ,4 94,8 121,6,91,,,2, ,5 112,3 14,9 1,18,,,3 1,21 19, 83,1 113,1 1,18,,,3 1, ,9 13,7 127,8,94,,,3, ,4, 118,4,73,,,2, ,9 91,2 124,4,78,,,2,8 23 8,6 97, 121,1,71,,,2, ,4 88,9 126,8,96,,,2, ,5 9,3 134,2 1,,,,3 1, ,6, 125,6,69,,,2, ,7, 126,7,71,,,2, ,3 9,6 126,,85,,,2, ,2 94, 125,1,76,,,2, ,3, 134,3,79,,,2,81 Kk keskiarvo 96,2 93,1 134,3 Summa 25,6,18, 1,32 26,56 Minimi,, Maksimi 286,1 127,3 326,1 2,72,9,,76 2,78 Sivu 1 / 6

55 Kaukaan Voima syyskuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :29 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) SO2 SO2 mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 SO2 PITOISUUS SO2 KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ' 26,1,6,6,,,12 2, ' 27,9,16,,,, ,2 71,2,67,,,1,68 4, ' 37,4,26,,,1,27 5 1,9 41,9,28,,,1,29 6, ' 31,9,17,,,,17 7, 8,,,,1,,,1 9, ' 36,7,17,5,,,23 1, ' 21,9,15,,,,15 11, ' 21,7,17,,,,18 12, ' 36,7,16,,,6, ,1 88,1,6,,,1, ,8 99,8,69,,,2, ,4 48,4,34,,,1,35 16, ' 39,,27,,,1,28 17, ' 33,3,25,,,1,25 18, ' 22,2,19,,,, ,2 42,2,44,,,1,45 2, ' 26,3,19,,,1,2 21, ' 33,5,21,,,,22 22, ' 28,7,18,,,1,19 23, ' 32,4,2,,,,2 24, ' 36,2,3,,,1, ,6 42,6,35,,,1,36 26,4 4,4,22,,,1,23 27, ' 3,4,17,,,,17 28, ' 27,8,18,,,, , 43,,26,,,1,27 3 1, 41,,25,,,1,25 Kk keskiarvo, ' 39,9 Summa 7,54,13,,23 7,9 Minimi, Maksimi 59,8 99,8,69,6,,6,71 Liite 3 Sivu 2 / 6

56 Kaukaan Voima syyskuu 216 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :29 Vuorokausiraja-arvo Tuntiraja-arvo (2 %) Hiukkaset Hiukkaset mg/m³(n) mg/m³(n) 2 4 HIUKKASPITOISUUS HIUKKASTEN KOKONAISPÄÄSTÖT Tuntirajaarvon Ilman epävarm. Normaali- Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset vähennystä ajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1, ',5,,,,, 2, ' 1,2,1,,,,1 3, ' 1,9,2,,,,2 4, ' 1,3,1,,,,1 5, ' 2,4,2,,,,2 6, ' 2,1,1,,,,1 7, 8, 9, ' 3,4,2,,,,2 1, ' 1,2,1,,,,1 11, ' 2,4,2,,,,2 12 INVALID INVALID,5,,,2,7 13 5,4 11,4,8,,,,8 14, ' 4,7,3,,,,3 15, ' 1,5,1,,,,1 16, ' 1,4,1,,,,1 17, ',6,,,,, 18, ' 1,5,1,,,,1 19, ' 1,6,2,,,,2 2, ',3,,,,, 21, ',3,,,,, 22, ',3,,,,, 23, ',5,,,,, 24, ',4,,,,, 25, ',3,,,,, 26, ',2,,,,, 27, ',7,,,,, 28, ',6,,,,, 29, ',7,1,,,,1 3, ',4,,,,, Kk keskiarvo, ' 1,8 Summa,36,,,3,39 Minimi, Maksimi 5,4 11,4,8,,,2,8 Liite 3 Sivu 3 / 6

57 Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Kaukaan Voima syyskuu 216 Tulostusaika: :29 Liukuva vuorokausiraja-arvo CO mg/m³(n) 25 CO PITOISUUS CO KOKONAISPÄÄSTÖT Liukuvan vrk Ilman epävarm. raja-arvon vähennystä Normaaliajo alasajo häiriöt häiriöt Yhteensä Ylös-/ Puhd.laite- Mittalaite- Vrk keskiarvo ylitykset Vuorokausi mg/m³(n) kpl mg/m³(n) t t t t t 1 32,8 57,8,13,52,,, ,7 63,7,39,,,1,4 3 16,1 41,1,33,,,1, ,5 46,5,32,,,1, , 59,,4,,,1, ,9 74,9,4,3,,1,43 7, 8,,,,18,,,18 9 3,5 28,5,13,57,,, ,5 36,5,25,,,,25 11, ' 14,4,1,,,,1 12 7,6 32,6,9,,,2, ,9 55,9,38,,,1, ,8 64,8,45,,,1, ,9 67,9,48,,,1, ,8 71,8,5,,,1, ,7 67,7,51,,,1,52 18, ' 16,5,13,,,,14 19, ' 1,1,11,,,,11 2,1 25,1,18,,,, ,8 33,8,21,,,1, ,5 3,5,19,,,,2 23 2, 27,,16,,,,16 24, ' 18,2,13,,,, ,5 26,5,18,,,, ,5 38,5,21,,,1, ,3 47,3,26,,,1, ,2 4,2,25,,,1, ,7 54,7,33,,,1, ,6 51,6,3,,,1,31 Kk keskiarvo 17,6 42,6 Summa 7,51 1,29,,19 8,99 Minimi, Maksimi 49,9 74,9,51,57,,2,71 Liite 3 Sivu 4 / 6

58 Liite 3 Kaukaan Voima syyskuu 216 Vuorokausi h h h h h h C 1 17, 8,9,,,4, 86,8 Keskiarvo Summa Minimi Maksimi punainen!,' INVALID punainen * päällä Sähkö- KÄYNTITIEDOT Kattila Normaaliajo Happimittaus suodin Pitoisuusarvo yli raja-arvon Negatiivinen pitoisuusarvo nollattu Pitoisuusarvon laskemiseen ei ole riittävästi hyväksyttyä dataa. Mittalaitteisto häiriötilassa yli 3 h Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI HÄIRIÖTIEDOT FTIR Hiukkasmittaus LISÄTIEDOT Savukaasun lämpötila 2 24, 23,7,,,5, 133,9 3 24, 24,,,,5, 143, 4 24, 24,,,,5, 138,2 5 24, 24,,,,5, 138,9 6 21,5 2,7,,,4, 124,8 7,,,,,, 78,8 8 1,9,,,,1, 64,7 9 24, 17,1,,,5, 112,5 1 24, 24,,,,5, 137, , 24,,,,5, 134, , 24,,,3 8,3,3 13, , 24,,,,5, 134, , 24,,,,5, 134, ,9 23,9,,1,4,1 131, , 24,,,,6, 135, 17 24, 24,,,,6, 135, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 149,6 2 24, 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, 22 24, 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 141, , 24,,,,6, 146, , 24,,,,6, 147, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 143, , 24,,,,6, 142, , 24,,,,6, 145,2 3 24, 24,,,,6, 142,4 22,1 664,2, 24, 21,5 646,2, 24,,,,,,,4,,3,8 23,2, 8,3,,4,,3 132,4 64,7 149,6 Tulostusaika: :29 Sivu 5 / 6

59 Kaukaan Voima Kaukaan Voima Oy LCP KUUKAUSIRAPORTTI Tulostusaika: :29 Liite 3 Sivu 6 / 6

60 Liite 4 KAUKAAN VOIMA OY BIOVOIMALAITOKSEN KIERTOPETIKATTILAN PCDD/F MITTAUKSET Raportti nro 15R163 JAKELU Kaukaan voima Oy, Kimmo Haimi (pdf) Nab Labs Oy, arkisto Nab Labs Oy Pääkonttori: Upseerinkatu 1, 26 Espoo VAT no. FI Sivu 1

61 Liite 4 Tilaaja: Kaukaan voima Oy Kimmo Haimi Toimeksianto: Ostotilaus / Käsittelijä: Tarkastaja: Tehtävä: Tulokset: Minna Levä Miia Perälä Kaukaan voima Oy, Biovoimalaitoksen kiertopetikattilan PCDD/Fmittaukset Mittaustulokset on esitetty tämän raportin liitteissä: LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 KOONTITAULUKKO MITTAUSTULOSTEN EPÄVARMUUSTARKASTELU ANALYYSITULOKSET PROSESSI- JA POLTTOAINETIEDOT Nab Labs Oy, Minna Levä FM, kemisti Raportin saa kopioida vain kokonaan Sivu 2/5 15R163 /

62 Liite 4 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ SUORITETUT MITTAUKSET MITTAUSMENETELMÄT MITTAUSTULOKSET... 5 Raportin saa kopioida vain kokonaan Sivu 3/5 15R163 /

63 Liite 4 1 YLEISTÄ Nab Labs Oy:n päästömittausryhmä toteutti Kaukaan voiman biovoimalaitoksen kiertopetikattilan PCDD/F-mittaukset Kaukaan Voiman puolesta mittauksissa toimi yhteyshenkilönä Kimmo Haimi sekä laitoksen käyttöhenkilökunta. Nab Labs laboratorioista mittauksista vastasivat laboratorioanalyytikko Tommi Bimberg ja energiatekniikan insinööri Miikka Korkala. Mittaustulosten käsittelystä ja raportoinnista vastasivat Tommi Bimberg ja Minna Levä. 2 SUORITETUT MITTAUKSET Biovoimalaitoksen kiertopetikattilasta mitattiin PCDD/F-pitoisuudet. Lisäksi mitattiin savukaasujen O 2 -, CO- ja CO 2 -pitoisuudet, lämpötila ja savukaasun tilavuusvirta. Mittaukset tehtiin PCDD/F-näyte otettiin 6 h ajalta. Tulokset on esitetty liitteen 1 koontitaulukossa. Päästömittaukset tehtiin normaalissa tuotantotilanteessa (prosessi- ja polttoainetiedot liite 4). Mittaustaso sijaitsi savupiipussa (Ø 4 4 mm). Mittauspaikka täyttää päästömittausstandardien mittauspaikoille asettamat vaatimukset. Laitoksen jatkuvatoimiset mittalaitteet on sijoitettu samalle tasolle. 3 MITTAUSMENETELMÄT Mittauksissa käytetyt akkreditoidut mittausmenetelmät on merkitty tähdellä (*). Nab Labs Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (akkreditointitunnus T111), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC Akkreditointi ei koske lausuntoja. Mittauksissa käytettiin taulukoissa 1 ja 2 mainittuja laitteita, menetelmiä ja standardeja. Taulukko 1. Jatkuvatoimiset menetelmät Komp. Laite Menetelmä Pätevyysalue Mittauksen tila Standardi Kalibr. kaasu O 2* Sick Maihak Sidor paramagn.,5-21 % kuiva SFS-EN Determination of volume concentration of oxygen 2,9 % ± 1 % CO 2 Sick Maihak Sidor IR-absorptio,5-3 % kuiva SFS 5624 Savukaasun tilan määritys CO Sick Maihak Sidor IR-absorptio -1 ppm kuiva SFS 5624 Savukaasun tilan määritys Lämpötilamittauksissa käytettiin K-tyyppisiä termoelementtejä. Mittaustiedon keruu tapahtui PCloggerilla Intab 21i, tallennus minuutin välein. Raportin saa kopioida vain kokonaan Sivu 4/5 15R163 /

64 Liite 4 Taulukko 2. Jaksottaiset menetelmät Komp. Laite / Menetelmä Pätevyysalue Keräin Standardi Analyysi Kosteus Virtausnopeus*/ tilavuusvirta 1-1% 5-4 m/s Kosteus: SFS-EN 1479 Determination of the water vapour in ducts Virtausmittaus tarkistettu jäljitetysti kalibroidulla pitotputkella PCDD/F Suodatin + kondensointi + adsorptio Määritysrajat: PCDD/F: 1 pg/näyte PAH:,1 µg/näyte Kvartsi suod. + XAD SFS-EN 1948 PCDD/F-pitoisuuden määrittäminen Standardista poiketen näytteenotto suoritettiin näytteenottoteknisistä syistä yhdestä referenssipisteestä verkkomittauksen sijaan. Nab Labs Oy Analyysitulokset liitteessä 3. 4 MITTAUSTULOKSET 4.1 Päästömittaukset Raportin liitteenä olevissa mittaustulosten koontitaulukossa mitatut pitoisuudet on ilmoitettu pitoisuuksina kuivassa kaasuissa (mg/m 3 n) NTP-olosuhteissa (11,3 kpa, 273 K) sekä päästöinä (g/s). Esitetyt arvot ovat mittausjaksojen keskiarvoja. Pitoisuudet on ilmoitettu myös redusoituna 6 % O 2 -pitoisuuteen. Mittaustulosten laskennassa on noudatettu kohdassa 3 mainittuja standardeja. Koontitaulukossa (liite 1) PCDD/F-pitoisuudet on ilmoitettu yksikössä ng/m 3 n I-TEQ ja päästöt ng/s. Yhteenlasketussa pitoisuudessa ei ole otettu huomioon alle määritysrajan olevia pitoisuuksia. Liitteessä 3 olevassa laskentataulukossa PCDD/F-tulokset on esitetty komponenttikohtaisina pitoisuuksina ja I-TEQ -pitoisuuksina eli kerrottuina I-TEF toksisuuskertoimilla (International Toxic Equivalence factor), laskennassa on esitetty myös yhteenlaskettu pitoisuus ottaen huomioon alle määritysrajan olevat pitoisuudet määritysrajapitoisuutena. Raportin saa kopioida vain kokonaan Sivu 5/5 15R163 /

65 Liite 4 Koontitaulukko Liite 1 (1/1) KAUKAAN VOIMAN BIOVOIMALAITOKSEN SAVUKAASUMITTAUKSET PVM KLO 8:28-14:28 MITTAUSTILANNE Normaali Päähöyry virtaus (42516F5:av) 67 KPA käsiasema (42515F8:spa) 23 Savukaasun tilavuusvirta (kuiva, NTP) * m 3 n/s 15 Savukaasun tilavuusvirta (kostea, NTP) * m 3 n/s 134 Savukaasuvirtaus (425178F1:av, kostea) Nm 3 /s 125 Savukaasun tilavuusvirta (tositil.) * m 3 /s 23 Savukaasun kosteus % 22 Savukaasun kosteus (425178Q6:av) % 24 Savukaasun lämpötila C 139 Savukaasun lämpötila (425178T:av) C 14 Ilmakerroin 1,49 Savukaasujen pitoisuudet keskimäärin (kuiva sk.) O 2 * % 6,8 CO 2 % 13,8 % CO %,2 CO ppm 18 CO-pitoisuus mg/m 3 n 23 CO redus. O 2 -pit. 6% mg/m 3 n 24 CO-päästö g/s 2,4 DIOKSIINIT JA FURAANIT (analyysitulokset liite 3) I-TEQ YHTEENSÄ ng/m 3 n,3 I-TEQ YHTEENSÄ redus. O 2 -pit. 6 % ng/m 3 n,3 I-TEQ YHTEENSÄ ng/s,3 * Akkreditoitu mittaustulos (T111) Tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 11,3 kpa) Tulokset pätevat vain mittausjaksojen ajalle Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 15R163 /

66 Liite 4 Liite 2 (1/1) KAUKAAN VOIMAN BIOVOIMALAITOKSEN SAVUKAASUMITTAUKSET MITTAUSTULOSTEN VIRHEARVIOINTI Epävarmuuden Sondi Linja Analy- Kalib- Tulosten Muut Kokonaisepävarmuus osatekijät saattori rointi käsittely Pitoisuus väh. % % % % % % +/- % +/- ppm O CO CO Tilavuusvirta PCDD/F-pitoisuudelle Eri osatekijöiden epävarmuudet +/- % Isokineettisyys 1 Linja 2 Kaasumäärä 2 Kertynyt näytemäärä 2 Tulosten käsittely 1 Muut 8 Kokonaisepävarmuus 44 Kokonaisepävarmuus määritetään yhdistämällä eri osatekijöistä aiheutuvat epävarmuudet seuraavasti: U = k U = kokonaisepävarmuus k = 2 s i = osatekijän epävarmuus Eri osatekijät sisältävät seuraavia virhelähteitä: Sondi: - O 2, CO tukkeutuminen (95% luottamustaso) - SO 2, TRS, NO x kanavan paine- ja lämpötilavaihtelut Linja: Analysaattori: Kalibrointi: Tulosten käsittely: Muut: ( s i ) 2 kertymät, mahd. vuodot analysaattoreiden epävarmuudet, käyttökokemuksen perusteella arvioitu epävarmuus kaasupullojen toimittajan ilmoittama epävarmuus, kalibrointilinjan paine pyöristykset näytteen edustavuuteen vaikuttavat tekijät kuten esim. mittauspaikan sijainti prosessiolosuhteet, yms. Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 15R163 /

67 Liite 3.1 Liite 4 Raportti 15R163

68 Liite 3.1 Liite 4 Raportti 15R163

69 Liite 3.1 Liite 4 Raportti 15R163

70 Liite 3.1 Liite 4 Raportti 15R163

71 PCDD/F-tulokset Liite 3.2 (1/1) Liite 4 POLYKLOORATUT DIOKSIINIT JA FURAANIT POLYKLOORATUT DIOKSIINIT JA FURAANIT NÄYTE: NÄYTE: Kaukaan voima Oy, näyte Kaukaan voima Oy, näyte Näytemäärä: 1,794 m 3 n O 2 -pitoisuus 6,8 % DIOKSIINIT TEF-arvo Suodatin+hartsi FURAANIT TEF-arvo Suodatin+hartsi 6 % O 2 -pitoisuuteen 6 % O 2 -pitoisuuteen (I-TEF) Näyte Pitoisuus redusoitu pitoisuus (I-TEF) Näyte 1 Pitoisuus redusoitu pitoisuus pg/näyte I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ pg/näyte I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ 2,3,7,8-TCDD 1, < 1 1 < 1 1 < 1,59 2,3,7,8-TCDF,1 2,2,22 1,23,12 1,3,9 1,2,3,7,8-PeCDD,5 < 1 1 < 1,279 < 1,3 1,2,3,7,8-PeCDF,5 < 1 < 1,3 < 1,3 1,2,3,4,7,8-HxCDD,1 < 1 < 1,56 < 1,6 2,3,4,7,8-PeCDF,5 < 1 1 < 1,28 < 1,3 1,2,3,6,7,8-HxCDD,1 < 1 < 1,56 < 1,6 1,2,3,4,7,8-HxCDF,1 < 1 < 1,6 < 1,6 1,2,3,7,8,9-HxCDD,1 < 1 < 1,56 < 1,6 1,2,3,6,7,8-HxCDF,1 < 1 < 1,1 < 1,11 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD,1 < 1 < 1,6 < 1,1 2,3,4,6,7,8-HxCDF,1 3,,3 1,67,17 1,77,18 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD,1 < 1 < 1,1 < 1, 1,2,3,7,8,9-HxCDF,1 < 1,1 < 1,6 < 1,6 Yhteensä (määritysraja = ) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,1 < 1, < 1,1 < 1,1 Yhteensä (määritysraja = 1 pg/näyte) 1, 1,1 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,1 < 1, < 1,1 < 1,1 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF,1 2,,2 11,1,1 11,8,1 Yhteensä (määritysraja = ) 25,2,5 14,,3 14,9,3 Yhteensä (määritysraja = 1 pg/näyte) 1,4,8,8 Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 15R163 /

72 Liite 4.1(1/1) Liite 4 KAUKAAN VOIMA, BIOVOIMALAITOS KIERTOPETIKATTILA PCDD/F-MITTAUKSET PROSESSITIEDOT MITTAUSTEN AJALTA 8:1 8:18 8:26 8:34 8:42 8:5 8:58 9:6 9:14 9:22 9:3 9:38 9:46 9:54 1:2 1:1 1:18 1:26 1:34 1:42 1:5 1:58 11:6 11:14 11:22 11:3 11:38 11:46 11:54 12:2 12:1 12:18 12:26 12:34 12:42 12:5 12:58 13:6 13:14 13:22 13:3 13:38 13:46 13:54 14:2 14:1 14:18 14:26 14:34 14:42 14:5 14:58 Päähöyry virtaus (42516F5:av) KPA KÄSIASEMA (42515F8:spa) SAVUKAASUVIRTAUS kostea (425178F1:av) Raportti 15R163

73 Liite 4.2 (1/1) Liite 4 Summa_Tuote_Päivä Alku: :: Loppu: :: :46 Pvm Tuote Massa t Kuiva-aine % Lämpöarvo MJ/kg Rikki Tuhka % Lämpömäärä MWh Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, MJ/kg Fenolihake 39,78 65, 18,57 1,5 % 123,93 Mänty, kuori 397,48 37,9 19,87 663,72 Kantopuu, kannot 19,68 7,7 18,79 68,66 Hakkuutähde, peitetty 13,94 7,5 19,3 49,13 Kuori saha vaaka 45,86 48,8 19,43 14,78 Puru saha vaaka 1,15 Kuori sellu vaaka 191,87 55,3 2,29 54,17 Kuori paperi vaaka 187,43 45,5 19, 381, Liete 2, ,83 16,3 % 14,97 2,57 Puru Uusikenttä 18, ,1 439,27 8,76 Kenttäkuori murskalle 82, , 141,13 6,13 Jyrsinturve Suursuo 264, 49, 18,75 581,92 Fenolihake 2,3 65, 18,57 1,5 % 63,24 Mäntypuru 224,1 46,8 17,99 462,2 Mänty, kuori 335,48 45,5 19,87 717,81 Kantopuu, kannot 34,52 73, 18,79 125,22 Hakkuutähde 23,4 58,9 19,3 65,32 Hakkuutähde, peitetty 59,4 66,9 19,3 196,65 Kuori saha vaaka 56,74 48,8 19,43 129,64 Puru saha vaaka,98 Kuori sellu vaaka 328,44 54,4 2,29 96,22 Kuori paperi vaaka 99,47 29,4 19, 16,75 Liete 5, ,83 16,3 % 36,15 2,57 Kuori sellu auto 23,54 54,4 2,29 64,87 9,92 Pvm Tuote Massa t Kuiva-aine % Lämpöarvo MJ/kg Rikki Tuhka % Lämpömäärä MWh Puru Uusikenttä 159, ,1 387,14 8,76 Jyrsinturve Suursuo 247,16 49,8 18,75 556, Fenolihake 2, 65, 18,57 1,5 % 62,31 Mäntypuru 424,1 47,7 17,44 868,89 Mänty, kuori 811,92 38,2 19, ,88 Kantopuu, kannot 34,76 8,8 18,79 141,38 Hakkuutähde 28,86 42,2 19,3 52,97 Hakkuutähde, peitetty 19,24 53,7 19,3 48,56 Kuori saha vaaka 13,77 36,1 19,43 2,85 Puru saha vaaka 1,7 Kuori sellu vaaka 448,5 55,1 2, ,9 Kuori paperi vaaka 63,13 45,8 19, 129,48 Liete 16, ,83 16,3 % 75,98 2,57 Kuori saha auto 19,26 36,1 19,43 165,41 5,45 Kuori sellu auto 274,7 55,1 2,29 769,16 1,8 Kuori paperi auto 88,62 45,8 19, 181,67 7,38 Puru Uusikenttä 13, ,1 317,79 8,76 Kuori KauVon Yläkenttä 98, ,5 221,31 8,9 Jyrsinturve Suursuo 119, 47,6 18,75 252,78 Yhteensä 59, ,71 147,87 Raportti 15R163

74 Liite 5 Raportti 16R Kaukaan voima Oy Biovoimalaitoksen kiertopetikattilan jatkuvatoimisten savukaasumittausten AST-vertailumittaukset ja päästömittaukset JAKELU Kaukaan Voima Oy, Kimmo Haimi (pdf) Kaukaan Voima Oy, Ismo Orava (pdf) Nab Labs Oy

75 Liite 5 Toimipaikat Jyväskylä Survontie 9 (YAD), 45 Jyväskylä Eeronkatu 1, 472 Jyväskylä Sievisenmäentie 8C, 442 Jyskä Kaustinen PL 38, 6961 Kaustinen Kärsämäki Nevantie 21, 8671 Kärsämäki Lappeenranta Laserkatu 6, 5385 Lappeenranta Oulu Nuottasaarentie 17, 94 Oulu Typpitie 1, 962 Oulu Raisio Raisionkaari 55, 212 Raisio Rauma PL 142, 2611 Rauma

76 Liite 5 Sisällys Tiivistelmä Yleistä Suoritetut mittaukset Mittausmenetelmät Mittaustulokset Päästömittaukset Jatkuvatoimisten mittausten vertailut AST-Laadunvarmistusmittaukset... 9 Nab Labs Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Nab Labs Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

77 Liite 5 4/1 Yhteenveto Tilaaja: Kaukaan Voima Oy Ismo Orava Toimeksianto: Ostotilaus , päivätty Raportoinut: Tarkastanut: Raportti: Tulokset: Toimenpiteet: Miia Perälä Outi Aitto-oja Biovoimalaitoksen kiertopetikattilan jatkuvatoimisten savukaasumittausten AST-vertailumittaukset ja päästömittaukset LIITE 1 MITTAUSTULOSTEN KOONTITAULUKKO LIITE 2 AST-TARKASTELUT JA VERTAILUT Liite 2 1 SO2-mittaus Liite 2.2 NOx-mittaus Liite 2.3 Hiukkasmittaus Liite 2.4 O2-mittaus Liite 2.5 CO-mittaus Liite 2.6 Kosteusmittaus Liite 2.7 Virtausmittaus LIITE 3 MITTAUSTULOSTEN EPÄVARMUUSTARKASTELU LIITE 4 ANALYYSITULOKSET Liite 4.1 PAH- ja PCDD/F -tulokset Liite 4.2 Cl - -tulokset LIITE 5 HIUKKASMITTAUSTEN LASKENNAT LIITE 6 PROSESSI- JA POLTTOAINETIEDOT LIITE 7 HUOLTORAPORTIN AUDIOINTI Jatkuvatoimiset mittaukset läpäisevät asetetut vaatimukset ja toimivat luotettavasti. Suositellaan tarkistamaan, että LCP laskennassa on taulukon 4 mukaiset kalibrointifunktiot. Nab Labs Oy, Miia Perälä DI, mittausinsinööri Raportti 16R198 /

78 Liite 5 5/1 Tiivistelmä Nab Labs Oy:n päästömittausryhmä toteutti standardin SFS-EN mukaiset ASTlaadunvarmistusmittaukset Kaukaan voiman biovoimalaitoksen kiertopetikattilan jatkuvatoimisille mittalaitteille AST-mittausten yhteydessä tehtiin seuraavat kertapäästömittaukset: PM 2.5, PM 1, Cl tot, PCDD/F, PAH ja TOC. Tulokset on esitetty liitteen 1 koontitaulukossa. Mittaukset tehtiin normaalissa tuotantotilanteessa. Laitoksen jatkuvatoimisten mittalaitteiden tuloksia verrattiin Nab Labsin jatkuvatoimisiin mittaustuloksiin, kaasumittausten vertailut ja standardin SFS- EN mukaiset AST-tarkastelut on esitetty liitteessä 2. AST-laadunvarmistusmittausten perusteella laitoksen mittausjärjestelmä toimii luotettavasti ja määritettyjä kalibrointifunktioita voi käyttää niiden voimassaoloalueilla. Vertailujen perusteella apusuuremittaukset (O 2, CO, kosteus, lämpötila, paine, virtaus) toimivat luotettavasti. Laitetoimittaja oli tehnyt laitoksen jatkuvatoimisille mittalaitteille vuosihuollon ennen vertailumittauksia. Huoltoraportin auditointi on liitteessä 7. Auditointiraportissa on annettu muutamia huomioita liittyen mittauspaikan siisteyteen ja mittausyhteiden kuntoon. Raportti 16R198 /

79 Liite 5 6/1 1 Yleistä Nab Labs Oy:n päästömittausryhmä toteutti standardin SFS-EN mukaiset ASTlaadunvarmistusmittaukset Kaukaan voiman biovoimalaitoksen kiertopetikattilan jatkuvatoimisille mittalaitteille AST-mittausten yhteydessä tehtiin seuraavat kertapäästömittaukset: PM 2.5, PM 1, Cl tot, PCDD/F, PAH ja TOC. Kaukaan Voiman puolesta mittauksissa toimi yhteyshenkilönä Kimmo Haimi sekä laitoksen käyttöhenkilökunta. Nab Labs laboratorioista mittauksista vastasivat laboratorioanalyytikko Tommi Bimberg sekä päästömittaajat Jani Oksala ja Marko Keskitalo. Mittaustulosten laskennasta ja raportoinnista vastasivat Tommi Bimberg ja Miia Perälä. 2 Suoritetut mittaukset Biovoimalaitoksen kiertopetikattilan jatkuvatoimisille mittalaitteille tehtiin standardin SFS-EN mukaiset AST-vertailumittaukset. Vertailtavat komponentit olivat SO 2, NO X ja hiukkaset sekä apusuureet O 2, lämpötila, kosteus ja tilavuusvirta. Lisäksi mitattiin savukaasujen CO- ja CO 2- pitoisuudet. O 2-, CO 2-, CO-, SO 2-, NO x-pitoisuudet ja lämpötila mitattiin jatkuvatoimisesti. Jaksottaisesti mitattiin hiukkaspitoisuus, kosteus ja tilavuusvirta. Hiukkasnäytteitä otettiin yhteensä 6 kpl 6 minuutin mittaista näytejaksoa. Tilavuusvirta ja kosteus määritettiin hiukkasmittausten yhteydessä. Hiukkasjakauma-analyysi tehtiin yhdestä kerätystä hiukkasnäytteestä Coulter-counter analyysinä. AST-mittaukset tehtiin AST-laskennat ja tarkastelut sekä apusuureiden vertailut on esitetty liitteessä 2. Yhteenveto testien tuloksista on esitetty taulukossa 5. Jatkuvatoimisten mittalaitteiden mittaustulosten vertailu on esitetty graafisesti liitteessä 2. AST-mittausten yhteydessä tehtiin seuraavat kertapäästömittaukset : PM 2.5, PM 1, Cl tot, PCDD/F, PAH ja TOC. TOC-pitoisuus mitattiin jatkuvatoimisesti. Cl - näytteitä otettiin 3 kpl 6 minuutin jaksoa, PCDD/F+PAH -näytteitä otettiin yksi 6 h mittainen näytejakso. Hiukkaskokojakauma-analyysiä varten hiukkaspitoisuus oli liian alhainen ja määritystä ei voitu suorittaa. Tulokset on esitetty liitteen 1 koontitaulukossa. Mittaukset tehtiin laitoksen normaalissa ajotilanteessa. Prosessi- ja polttoainetiedot mittausten ajalta on liitteessä 6. Mittaustaso sijaitsi savupiipussa (Ø 4 4 mm). Mittauspaikka täyttää päästömittausstandardien mittauspaikoille asettamat vaatimukset. Laitoksen jatkuvatoimiset mittalaitteet on sijoitettu samalle tasolle. Raportti 16R198 /

80 Liite 5 7/1 3 Mittausmenetelmät Nab Labs Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (akkreditointitunnus T111), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC Mittauksissa käytetyt akkreditoidut menetelmät on merkitty tähdellä (*). Akkreditointi ei koske lausuntoja. Mittauksissa käytettiin taulukoissa 1 ja 2 mainittuja laitteistoja, menetelmiä ja standardeja. Taulukko 1. Jatkuvatoimiset menetelmät Komp. Laite Menetelmä Pätevyysalue Mittauksen tila Standardi Kalibr. kaasu O 2* Horiba PG-35 paramagn.,5-21 % kuiva EN Determination of volume concentration of Oxygen (O 2) 4,1 % 2,9 % ± 1 % CO 2* Horiba PG-35 IR-absorptio,5-3 % kuiva SFS 5624 Savukaasun tilan määritys. 12, % ± 1 % CO * Horiba PG-35 IR-absorptio 1-1 ppm kuiva SFS-EN 1558 Determination of the 496 ppm mass concentration of carbon ± 1 % monoxide SO 2* Horiba PG-35 IR-absorptio 1-1 ppm kuiva SFS 3869 perustuva sis. menetelmät P-T ppm ± 1 % NO x* Horiba PG-35 kemilumine- 1-5 ppm kuiva SFS-EN Determination of the 151 ppm senssi TOC* JUM 3-3 Liekkiionisaatio mass concentration of nitrogen oxides 1-2 ppm kostea EN TOC-pitoisuuden määrittäminen. Lämpötilamittauksissa käytettiin K-tyyppisiä termoelementtejä. Mittaustiedon keruu tapahtui pääosin Intab 21 PC-loggerilla, tallennus minuutin välein. AST-tarkastelujen lähtöarvot kerättiin laitoksen tiedonkeruujärjestelmästä mittausten jälkeen. Lähtöarvot olivat kalibrointikertoimella korjaamattomia pitoisuuksia kosteissa kaasuissa. Taulukko 2. Jaksottaiset menetelmät Komp. Laite / Menetelmä Hiukkaset * Sick Gravimat, Gravimetrinen Kosteus* Virtausnopeus*/ tilavuusvirta Pätevyysalue Keräin Standardi Analyysi 1-5 mg/m 3 n Mitatut pitoisuudet alle akkr. pät. alueen => tuloksia ei voi ilmoittaa akkreditoituna 1-1% 5-4 m/s Kvartsi Munktell MK 36 (Ø 5 mm) Alku-uunitus: 25 C Loppu-uunitus: 16 C Näytteenotto kanavan lämpötilassa Cl - Liuosabsorptio 1-5 mg/m 3 n Tisl.vesi SFS-EN 1911 PCDD/F + PAH Suodatin + kondensointi + adsorptio Määritysrajat: PCDD/F: 1 pg/näyte PAH:,1 µg/näyte Kvartsi suod. + XAD SFS-EN Pienten hiukkaspitoisuuksien määritys Kenttänollat ok Tiiveystestit ok 1 mittapistettä/yhde ok 2 mittausyhdettä, ok Kosteus: SFS-EN 1479 Determination of the water vapour in ducts Virtausmittaus tarkistettu jäljitetysti kalibroidulla pitotputkella HCl-pitoisuuden määritys SFS-EN 1948 PCDD/F-pitoisuuden määrittäminen Standardista poiketen näytteenotto suoritettiin näytteenottoteknisistä syistä yhdestä referenssipisteestä verkkomittauksen sijaan. Hiukkasmittausten laskenta, liite 5 Nab Labs Oy Analyysitulokset liitteessä 4.2 Nab Labs Oy Analyysitulokset liitteessä 4.1 ± 1 % 3,7 mg/m 3 n C 3H 8 ± 1 % Raportti 16R198 /

81 Liite 5 8/1 4 Mittaustulokset 4.1 Päästömittaukset Raportin liitteenä olevissa mittaustulosten koontitaulukossa mitatut pitoisuudet on ilmoitettu pitoisuuksina kuivassa kaasuissa (mg/m 3 n) NTP-olosuhteissa (11,3 kpa, 273 K) sekä päästöinä (g/s). Esitetyt arvot ovat mittausjaksojen keskiarvoja. Pitoisuudet on ilmoitettu myös redusoituna 6 % O 2-pitoisuuteen. Mittaustulosten laskennassa on noudatettu kohdassa 3 mainittuja standardeja. NO x -päästöt on laskettu NO 2:na. SO 2-päästöt on laskettu SO 2:na ja alkuainerikkinä (S). TOC-pitoisuudet on mitattu propaaniekvivalenttina (ppm) ja ilmoitettu (mgc/m 3 n) alkuainehiileksi laskettuina. TOC-mittaustulokset olivat alle akkreditoidun pätevyysalueen. Koontitaulukossa (liite 1) PCDD/F-pitoisuudet on ilmoitettu yksikössä ng/m 3 n I-TEQ ja päästöt ng/s. Yhteenlasketussa pitoisuudessa ei ole otettu huomioon alle määritysrajan olevia pitoisuuksia. Liitteessä 4.1 olevassa laskentataulukossa PCDD/F-tulokset on esitetty komponenttikohtaisina pitoisuuksina ja I-TEQ -pitoisuuksina eli kerrottuina I-TEF toksisuuskertoimilla (International Toxic Equivalence factor), laskennassa on esitetty myös yhteenlaskettu pitoisuus ottaen huomioon alle määritysrajan olevat pitoisuudet määritysrajapitoisuutena. PAH-tuloksista on ilmoitettu yhteenlaskettu pitoisuus E-PRTR raportoitavista yhdisteistä (E-PRTR Guidance document, , sivu 86). Liitteessä 4.1 on ilmoitettu kaikkien määritettyjen PAHyhdisteiden pitoisuudet. Mittaustulosten epävarmuudet laskentaperusteineen on esitetty liitteessä Jatkuvatoimisten mittausten vertailut Laitoksen jatkuvatoimisista kaasumittauksista ja Nablabsin mittauksista tehtiin vertailut, jotka on esitetty liitteessä 2. Savukaasujen O 2-pitoisuuksien, kosteuksien, lämpötilojen, paineiden ja virtausten vertailut on esitetty numeerisesti myös taulukossa 3 sekä koontitaulukossa (liite 1). Vertailut tehtiin laitoksen tiedonkeruusta otetuilla pitoisuusarvoilla ja Nab Labsin vastaavilla mittausarvoilla. Raportti 16R198 /

82 Liite 5 9/1 Taulukko 3. Laitoksen ja Nablabsin O 2-, kosteus-, lämpötila-, paine- ja virtausmittausten vertailut. Mitattava suure KauVo O 2 (%), kostea KauVo 7,1 O 2 (%), kostea Nablabs 7,1 H 2O (til-%) KauVo 2 H 2O (til-%) Nablabs 19 Sk:n paine KauVo (kpa) 992 Sk:n paine Nablabs (kpa) 1 Sk:n lämpötila ( C) KauVo 133 (# Sk:n lämpötila ( C) Nablabs 129 (# Sk:n tilavuusvirta (Nm 3 /s, kostea) KauVo 14 Sk:n tilavuusvirta (Nm 3 /s, kostea) Nablabs 92,4 #) Nablabsin lämpötilamittaus häiriössä mittausjakson lopussa, mittausjakso klo 19:4-21: AST-Laadunvarmistusmittaukset AST-tarkastelut* tehtiin akkreditoiduilla menetelmillä standardin SFS-EN mukaan. Kiertopetikattilan jatkuvatoimisille hiukkas-, NO x- ja SO 2- mittalaitteille tehtiin standardin SFS-EN mukaiset AST-laadunvarmistusmittaukset. AST-laadunvarmistusmittausten avulla tutkittiin, täyttävätkö mittalaitteet ja niille aikaisemmin määritetyt QAL2-kalibrointifunktiot ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Jatkuvatoimisten mittausten voimassaolevat kalibrointifunktiot voimassaoloalueineen on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Kalibrointifunktiot Mitattava komponentti Kalibrointifunktio v. 215 Kulmak. β Vakio α Kalibrointifunktion voimassaoloalue / Huom! SO2 1,13 +,49 mg/m 3 n, kostea 245 mg/m 3 n 6 % O2 NOx,88 +4,15 mg/m 3 n, kostea 212 mg/m 3 n 6 % O2 Hiukkaset,34 +,16 mg/m 3 n, kostea 14 mg/m 3 n 6 % O2 AST-vertailuissa käytettiin lähtöarvoina laitoksen tiedonkeruujärjestelmästä otettuja raaka-arvoja, joista edelleen laskettiin kalibroitu 6 % O2-pitoisuuteen redusoitu pitoisuus (NTP). AST-tarkasteluun liittyvät testit tehtiin 6 % O2-pitoisuuteen redusoiduilla arvoilla. AST-vertailumittausten tulokset ja Raportti 16R198 /

83 Liite 5 1/1 laskentaperusteet on esitetty liitteessä 2. Jatkuvatoimisten mittausten tulosten vertailut on esitetty graafisesti liitteessä 2. AST-tarkastelujen yhteenveto on esitetty taulukossa 5. AST-tarkastelussa laitoksen jatkuvatoimisille mittalaitteille ja niiden kalibrointifunktioille ympäristöluvassa ja standardissa SFS-EN annettujen vaatimusten täyttymistä tutkitaan seuraavilla testeillä: 1) Vaihtelevuustesti: : S D < 1,5σ k v, missä S D = laitoksen ja vertailumittaajan vertailumittaparien keskihajonta σ = absoluuttiseksi keskihajonnaksi muutettu epävarmuus k v = vertailuparien lukumäärästä riippuva tilastomatemaattinen vakio Vaihtelevuustestissä vertailumittaparien keskihajontaa verrataan mittalaitteelle annettuun viranomaisvaatimuksiin perustuvaan absoluuttiseksi keskihajonnaksi (σ ) muunnettuun epävarmuuteen (p). Mittaukselle annettu 95 % luottamustason epävarmuus muunnetaan absoluuttiseksi keskihajonnaksi kaavalla σ = p * päästöraja-arvo / 1,96. Vaihtelevuustestin avulla tutkitaan, täyttääkö mittalaite sille asetetut vaatimukset. D S D t N 1, missä N D = vertailuparien keskipoikkeama t,95(n-1) = vertailuparien lukumäärästä riippuva tilastomatemaattinen vakio 2) T-testi:,95 T-testin avulla tutkitaan, täyttääkö QAL2-mittauksissa määritetty kalibrointifunktio sille asetetut vaatimukset. Taulukko 5. Jatkuvatoimisten mittalaitteiden AST-tarkastelu. NO x-luparaja-arvona on käytetty ympäristöluvan ESAVI/519/215 osakuorman (< 7 kg/s) mukaista raja-arvoa. Mittaus Ympäristöluvan rajaarvo (ELV) mg/m 3 n 6 % O 2 Epävarmuus (p) 95 % luottamustasolla Vaihtelevuustesti: S D < σ k v (QAL2) S D < 1,5σ k v (AST) D t-testi: S D t,95 N 1 N SO < 28 Ok! 2 < 21 Ok! NO x < 28 Ok! 9 < 21 Ok! Hiukkaset 2 3,3 < 4 Ok!,5 < 3 Ok! AST-laadunvarmistusmittausten perusteella laitoksen jatkuvatoiminen monikaasuanalysaattori toimii luotettavasti. Hiukkasmittaus ja sille määritetty QAL2-funktio täyttävät asetetut vaatimukset. Apusuuremittauksissa (O 2, CO, kosteus, paine, lämpötila ja virtausnopeus) ei ole huomautettavaa ja mittauksia voidaan käyttää päästölaskennassa. Seuraavat laadunvarmistusmittaukset ovat AST-vertailut vuonna 217. Liitteen 2 AST-laskennassa on esitetty myös laitoksen LCP laskennasta poimitut keskiarvot vastaavalta ajalta. Poimitut arvot poikkeavat hieman laitoksen raaka-arvosta lasketusta etenkin SO2-mittauksen osalta, suositellaan tarkastamaan LCP-laskennassa käytössä olevat funktiot. Raportti 16R198 /

84 Koontitaulukko Liite 1 (1/1) Liite 5 KAUKAAN VOIMAN BIOVOIMALAITOKSEN SAVUKAASUMITTAUKSET PVM KLO 18:-1: MITTAUSTILANNE Normaali Osakuorma (< 7 kg/s) Päähöyry virtaus (42516F5:av) kg/s 43 KPA käsiasema (42515F8:spa) MW 139 Savukaasun tilavuusvirta (kuiva, NTP) * m 3 n/s 75,2 Savukaasun tilavuusvirta (kostea, NTP) * m 3 n/s 92,5 Savukaasuvirtaus (425178F1:av, kostea) Nm 3 /s 14 Savukaasun tilavuusvirta (tositil.) * m 3 /s 139 Savukaasun kosteus * % 19 Savukaasun kosteus (425178Q6:av) % 2 Savukaasun lämpötila C 129 (# Savukaasun lämpötila (425178T:av) C 133 (# Ilmakerroin 1,74 #) Nablabsin lämpötilamittaus häiriössä mittausjakson lopussa, mittausjakso klo 19:4-21:35 Savukaasujen pitoisuudet keskimäärin (kuiva sk.) O 2 * % 8,9 CO 2 * % 11,3 CO * %,2 CO ppm 21 CO-pitoisuus mg/m 3 n 27 CO redus. O 2 -pit. 6% mg/m 3 n 33 CO-päästö g/s 2, SO 2 * ppm < 1 SO 2 mg/m 3 n < 3 SO 2 redus. O 2 -pit. 6% mg/m 3 n < 4 SO 2 -päästö g/s <,2 SO 2 -päästö a ) g/s <,1 a) ilm. alkuainerikkinä NO x * ppm 62 NO x b ) mg/m 3 n 126 NO x redus. O 2 -pit. 6% b ) mg/m 3 n 156 NO x -päästö b ) g/s 9,5 b ) laskettu NO 2 :na HIUKKASET * mg/m 3 n 1 (näytejaksojen pitoisuudet) mg/m 3 n (<1 / 1 / 1 /<1 / 2 / 1) HIUKKASET redus. O 2 -pit. 6% mg/m 3 n 1 Hiukkaspäästö g/s,8 < 1 mg/m 3 n pitoisuudet eivät ole akkreditoituja klo 16:31-17:31 PM 2,5 mg/m 3 n Näytemäärä liian pieni, ei tulosta PM 1 mg/m 3 n Näytemäärä liian pieni, ei tulosta klo 18:45-21:55 Cl - (analyysitulokset liite 4.2) mg/m 3 n < 1 Cl - (näytejaksojen pitoisuudet) mg/m 3 n (<1 / 2 / <1) Cl - redus. O 2 -pit. 6 % mg/m 3 n < 1 Cl - -päästö g/s <, klo 19:2-2:45 TOC (C 3 H 8 ekvivalenttina) ppm < 1 TOC c mg(c)/m 3 n < 1 TOC redus. O 2 -pit. 6 % c mg(c)/m 3 n < 1 TOC päästö c g(c)/s <,9 DIOKSIINIT JA FURAANIT (analyysitulokset liite 4.1) klo 16:35-22:35 I-TEQ YHTEENSÄ ng/m 3 n,1 I-TEQ YHTEENSÄ redus. O 2 -pit. 6 % ng/m 3 n,1 I-TEQ YHTEENSÄ ng/s,5 PAH (analyysitulokset liite 4.1) PAH yhteensä (E-PRTR raporoitavat) µg/m 3 n <,1 PAH yhteensä redus. O 2 -pit. 6 % µg/m 3 n <,1 PAH yhteensä päästö mg/s <,1 * Akkreditoitu mittaustulos (T111) Tulokset on ilmoitettu NTP-olosuhteissa (273 K, 11,3 kpa) Tulokset pätevat vain mittausjaksojen ajalle Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 16R198 /

85 Liite (1/1) Liite 5 AST -raportin tiivistelmä Testauslaboratorio: Nab Labs Oy Lähtötiedot Viite sivulle Laitos Prosessin kuvaus Mittauspaikka Kaukaan Voima Oy, Biovoimalaitos, kiertopetikattila Piippu Alkaen Päättyen Päästökomponentti SO 2 Päästöraja-arvo 2 mg/m 3 n 6 % O 2 AMS -mittalaite Gasmet Cx4 AMS -sarjanumero 7129 AMS:n määritysraja - AMS:n sallittu mittausepävarmuus 2 % Kalibrointifunktio käytössä y=1,13x+,49 mg/m 3 n, kostea Funktion voimassaoloalue -245 mg/m 3 n 6% O 2 Edellinen vertailumittaus QAL Toiminnalliset testit / suorittaja Huolto ja /Gasmet Tulokset Viite sivulle AMS läpäisee toiminnalliset testit Vaihtelevuustesti 1 < 28 AMS läpäisee vaihtelevuustestin Kyllä Kalibroinnin hyväksyntä 2 < 21 Kalibrointi hyväksytään Kyllä AST:n perusteella kalibrointifunktion voimassaoloaluetta voidaan laajentaa Uusi tai käyttöön jäävä kalibrointifunktion voimassaoloalue Ei -245 mg/m3n 6% O2 Kuvaajat; vertailuparit sekä pitoisuustrendi (AMS ja SRM) SO2 (mg/m3n, kostea) Nablabs SO2 (mg/m3n, kostea) Laitos :1 17:4 18:1 18:4 19:1 19:4 2:1 2:4 21:1 21:4 22:1 22:4 23:1 23:4 :1 :4 1:1 1:4 2:1 2:4 3:1 3:4 4:1 4:4 5:1 5:4 6:1 6:4 7:1 7:4 8:1 8:4 9:1 9:4 1:1 Sulfur dioxide SO2 mg/nm3 wet SO2 (mg/m3n, kostea) nablabs Vertailumenetelmä (SRM) IR-absorptio SRM akkreditoitu Kyllä SRM -näytelinjalle tehty tiiveystesti mittauspaikalla Kyllä Akkreditointitunnus T111 SRM:n mittausepävarmuus +/- 11 %, vähintään 2 ppm SRM:n määritysraja 1 ppm Johtopäätökset ja toimenpiteet Viite sivulle Mittalaite täyttää testin vaatimukset Kyllä Testauslaboratorio suosittelee Vapaat kommentit, esim. 1) vertailun onnistumisesta 2) mittausten edustavuudesta, Nykyisen, käytössä olevan kalibrointifunktion käyttöä edelleen Vertailumittaukset sujuivat häiriöttä. Mitatut pitoisuudet olivat osittain alle menetelmän akkreditoidun pätevyysalueen, tuloksia on kuitenkin käytetty AST-laskennassa. AST-tarkastelussa (liite 2.1.2) on esitetty LCP raportista poimittu vastaava tuntikeskiarvo, jota on verrattu laitoksen raaka-arvosta laskettuun arvoon. Vertailun perusteella voidaan olettaa, että laitoksella on käytössä vanha kalibrointifunktio, suositellaan tarkistamaan LCP-laskennassa käytössä oleva funktio. 3) työturvallisuudesta tai 4) mittauspaikasta. Raportin saa kopioida vain kokonaan. Raportti 16R198 /

86 AST, SO 2 -mittaus Liite (1/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET SO 2 -MITTAUS Mitattava komponentti: SO 2 -pitoisuus Laitoksen mittalaite (AMS): Gasmet Cx4. Sn: 7129 Vertailumenetelmä (SRM): Horiba PG-35, IR-absorptio Päästöraja-arvo (ELV): 2 mg/m 3 n 6 % O 2 VERTAILUPISTEET: SO2 (mg/m3n, kostea) Nablabs SO2 (mg/m3n, kostea) Laitos AST-TARKASTELU Näyte nro Pvm Klo SO 2 SO 2 SO 2 kalibr.arvo mg/m3n (kostea) mg/m3n (kostea) mg/m3n (kostea) Kosteus Kosteus % % O 2- pitoisuus %, kuiva %, kuiva O 2-pitoisuus SO 2 SO 2 kalibr.arvo SO 2 kalibr.arvo (mg/m 3 n, kuiva) (mg/m 3 n, kuiva) (mg/m 3 n, kuiva) Nab Labs Laitos Laitos Nab Labs Laitos Nab Labs Laitos 6 % O 2 6 % O 2 6 % O 2 Laitos LCP N y i x i ŷ i (A) Nab Labs Laitos raportti , 2,8 3,6 19,2 2,2 8,5 8, ,8 2,1 2,9 18,6 19, 8,9 9, ,6 2,2 3, 18,9 19,4 8,7 8, ,2 1,8 2,5 18,1 19,2 9,2 9, ,1 1,4 2,1 19,7 22, 8,2 8, Summa 6,7 1,3 Keskiarvo 1,3 2,1 2,8 18,9 2, 8,7 8, Maksimi 1,8 2,8 3, Minimi 1, 1,4 2, Max-Min,8 1,4 1, KALIBROINTIFUNKTION ARVOT: SFS-EN kohta a) SFS-EN kohta b) β 1,13 β,65 α,49 mg/m3n, kostea α % Z= Kalibrointifunktio: ŷ i = βx i + α = 1,13 * x i +,49 mg/m3n, kostea Kalibrointifunktion voimassaoloalue: < ŷ s < 245 mg/m 3 n 6 % O 2 QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

87 AST, SO 2 -mittaus Liite (2/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET SO 2 -MITTAUS KESKIHAJONTA: Näyte nro SO 2 SO 2 kalibr.arvo D i =y i,s -ŷ i,s D i -D (D i -D) 2 5 ppm (mg/m 3 n) 6 % O 2 (mg/m 3 n) 6 % O 2 Nab Labs Laitos N y i,s ŷ i,s , -1,7 2, ,7,6, ,2,2, ,2,1, ,6,7,6 KA 2 4-2,4 Summa 3,8 Näytemäärä 5 => k v =,9161 Keskihajonta (S D ) 1, mg/m 3 n 6 % O 2 Epävarmuus (p) 2 % σ = p * ELV / 1,96 = 2 mg/m 3 n 6 % O 2 Vaihtelevuustesti: S D < 1,5σ k v => 1 < 28 Ok! Laitoksen mittalaite täyttää asetetut vaatimukset. t-testi: t,95 (N-1) 2,132 SD Kalibrointisuora on voimassa jos D t,95 N 1 N 2 < 21 mg/m 3 n 6 %Ok! Kalibrointifunktio täyttää ympäristöluvan asettamat vaatimukset. QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

88 Liite (1/1) Liite 5 AST -raportin tiivistelmä Testauslaboratorio: Nab Labs Oy Lähtötiedot Viite sivulle Laitos Prosessin kuvaus Mittauspaikka Kaukaan Voima Oy, Biovoimalaitos, kiertopetikattila Piippu Alkaen Päättyen Päästökomponentti NO x Päästöraja-arvo 2 mg/m 3 n 6 % O 2 (osakuorma) AMS -mittalaite Gasmet Cx4 AMS -sarjanumero 7129 AMS:n määritysraja - AMS:n sallittu mittausepävarmuus 2 % Kalibrointifunktio käytössä y=,88x + 4,15 mg/m3n, kostea Funktion voimassaoloalue -212 mg/m 3 n 6% O 2 Edellinen vertailumittaus QAL Toiminnalliset testit / suorittaja Huolto ja /Gasmet Tulokset Viite sivulle AMS läpäisee toiminnalliset testit Vaihtelevuustesti 1 < 28 AMS läpäisee vaihtelevuustestin Kyllä Kalibroinnin hyväksyntä 9 < 21 Kalibrointi hyväksytään Kyllä AST:n perusteella kalibrointifunktion voimassaoloaluetta voidaan laajentaa Uusi tai käyttöön jäävä kalibrointifunktion voimassaoloalue Ei -212 mg/m3n 6% O2 Kuvaajat; vertailuparit sekä pitoisuustrendi (AMS ja SRM trendi) NOx (mg/m3n, kostea) Nablabs NOx (mg/m3n, kostea) Laitos :1 17:4 18:1 18:4 19:1 19:4 2:1 2:4 21:1 21:4 22:1 22:4 23:1 23:4 :1 :4 1:1 1:4 2:1 2:4 3:1 3:4 4:1 4:4 5:1 5:4 6:1 6:4 7:1 7:4 8:1 8:4 9:1 9:4 1:1 NOx as NO2* mg/nm3 wet NOx (mg/m3n, kostea) nablabs Vertailumenetelmä (SRM) Kemiluminesenssi SRM akkreditoitu Kyllä SRM -näytelinjalle tehty tiiveystesti mittauspaikalla Kyllä Akkreditointitunnus T111 SRM:n mittausepävarmuus +/- 11 %, vähintään 2 ppm SRM:n määritysraja 1 ppm Johtopäätökset ja toimenpiteet Viite sivulle Mittalaite täyttää testin vaatimukset Kyllä Testauslaboratorio suosittelee Vapaat kommentit, esim. 1) vertailun onnistumisesta 2) mittausten edustavuudesta, Nykyisen, käytössä olevan kalibrointifunktion käyttöä edelleen Vertailumittaukset sujuivat häiriöttä. AST-tarkastelussa (liite 2.2.2) on esitetty LCP raportista poimittu vastaava tuntikeskiarvo, jota on verrattu laitoksen raaka-arvosta laskettuun arvoon. LCP raportin arvo ei ole täysin yhtenevä raaka-arvosta lasketun arvon kanssa, suositellaan tarkistamaan LCP-laskennassa käytössä oleva funktio. 3) työturvallisuudesta tai 4) mittauspaikasta. Raportin saa kopioida vain kokonaan. Raportti 16R198 /

89 AST, NO x -mittaus Liite (1/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET NO x -MITTAUS Mitattava komponentti: NO x -pitoisuus Laitoksen mittalaite (AMS): Gasmet Cx4. Sn: 7129 Vertailumenetelmä (SRM): Horiba PG-35, Kemiluminesenssi. SFS-EN Päästöraja-arvo (ELV): 2 mg/m 3 n 6 % O2 Lupapäätös ESAVI/519/215, osakuorman (< 7 kg/s) aikainen raja-arvo VERTAILUPISTEET: NOx (mg/m3n, kostea) Nablabs NOx (mg/m3n, kostea) Laitos AST-TARKASTELU Näyte nro Pvm Klo NO x NO x NO x kalibr.arvo mg/m3n (kostea) mg/m3n (kostea) mg/m3n (kostea) Kosteus Kosteus % % O 2- pitoisuus %, kuiva %, kuiva O 2-pitoisuus NO x NO x kalibr.arvo NO x kalibr.arvo (mg/m 3 n, kuiva) (mg/m 3 n, kuiva) (mg/m 3 n, kuiva) Nab Labs Laitos Laitos Nab Labs Laitos Nab Labs Laitos 6 % O 2 6 % O 2 6 % O 2 Laitos LCP N y i x i ŷ i (A) Nab Labs Laitos raportti ,2 2,2 8,5 8, ,6 19, 8,9 9, ,9 19,4 8,7 8, ,1 19,2 9,2 9, ,7 22, 8,2 8, Summa Keskiarvo ,7 8, Maksimi Minimi Max-Min KALIBROINTIFUNKTION ARVOT: SFS-EN kohta a) SFS-EN kohta b) β,88 β,9 α 4,15 mg/m3n, kostea α % Z= Kalibrointifunktio: ŷ i = βx i + α =,88 * x i + 4,15 mg/m3n, kostea Kalibrointifunktion voimassaoloalue: < ŷ s < 212 mg/m 3 n 6 % O 2 QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

90 AST, NO x -mittaus Liite (2/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET NO x -MITTAUS KESKIHAJONTA: Näyte NO x nro NO x kalibr.arvo D i =y i,s -ŷ i,s D i -D (D i -D) ppm (mg/m 3 n) 6 % O 2 (mg/m 3 n) 6 % O 2 Nab Labs Laitos N y i,s ŷ i,s ,3 1,6 2, ,9 -,1, , -1,2 1, ,4,4, ,6 -,7,5 KA ,8 Summa 4,5 Näytemäärä 5 => k v =,9162 Keskihajonta (S D ) 1,1 mg/m 3 n 6 % O 2 Epävarmuus (p) 2 % σ = p * ELV / 1,96 = 2 mg/m 3 n 6 % O 2 Vaihtelevuustesti: S D < 1,5σ k v => 1 < 28 Ok! Laitoksen mittalaite täyttää asetetut vaatimukset. t-testi: t,95 (N-1) 2,132 SD Kalibrointisuora on voimassa jos D t,95 N 1 N 9 < 21 mg/m 3 n 6 %Ok! Kalibrointifunktio täyttää ympäristöluvan asettamat vaatimukset. QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

91 Liite (1/1) Liite 5 AST -raportin tiivistelmä Testauslaboratorio: Nab Labs Oy Lähtötiedot Viite sivulle Laitos Prosessin kuvaus Mittauspaikka Kaukaan Voima Oy, Biovoimalaitos, kiertopetikattila Piippu Alkaen Päättyen Päästökomponentti Hiukkaset Päästöraja-arvo 2 mg/m 3 n 6 % O 2 AMS -mittalaite DR. Födish PFM 97 ED AMS -sarjanumero - AMS:n määritysraja - AMS:n sallittu mittausepävarmuus 3 % Kalibrointifunktio käytössä y=,34x +,16 mg/m3, tositila Funktion voimassaoloalue -14 mg/m 3 n 6% O 2 Edellinen vertailumittaus QAL Toiminnalliset testit / suorittaja - Tulokset Viite sivulle AMS läpäisee toiminnalliset testit Vaihtelevuustesti,3 < 4 AMS läpäisee vaihtelevuustestin Kyllä Kalibroinnin hyväksyntä,5 < 3 Kalibrointi hyväksytään Kyllä AST:n perusteella kalibrointifunktion voimassaoloaluetta voidaan laajentaa Uusi tai käyttöön jäävä kalibrointifunktion voimassaoloalue Ei -4 mg/m 3 n 6% O 2 Kuvaajat; vertailuparit sekä pitoisuustrendi (AMS ja SRM trendi) Hiukakset mg/m3, tositil.) Nablabs Hiukkaset (mg/m3, tositil.) Laitos :1 17:4 18:1 18:4 19:1 19:4 2:1 2:4 21:1 21:4 22:1 22:4 23:1 23:4 :1 :4 1:1 1:4 2:1 2:4 3:1 3:4 4:1 4:4 5:1 5:4 6:1 6:4 7:1 7:4 8:1 8:4 9:1 9:4 1:1 Födisch dust mg/m3 wet Vertailumenetelmä (SRM) Gravimetrinen, SFS-EN SRM akkreditoitu Kyllä SRM -näytelinjalle tehty tiiveystesti mittauspaikalla Kyllä Akkreditointitunnus T111 SRM:n mittausepävarmuus Vähintään +/- 1 mg/m 3 n SRM:n määritysraja 1 mg/m 3 n Johtopäätökset ja toimenpiteet Viite sivulle Mittalaite täyttää testin vaatimukset Kyllä Testauslaboratorio suosittelee Vapaat kommentit, esim. 1) vertailun onnistumisesta 2) mittausten edustavuudesta, Nykyisen kalibrointifunktion käyttöä edelleen. Vertailumittaukset sujuivat häiriöttä. Mitatut pitoisuudet olivat osittain alle menetelmän akkreditoidun pätevyysalueen (1 mg/m 3 n), arvoja on kuitenkin käytetty AST-tarkastelussa. Mittauspaikan siisteydestä tulee huolehtia. 3) työturvallisuudesta tai 4) mittauspaikasta. Raportin saa kopioida vain kokonaan. Raportti 16R198 /

92 AST, Hiukkasmittaus Liite (1/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET HIUKKASMITTAUS Mitattava komponentti: Hiukkaspitoisuus Laitoksen mittalaite (AMS): DR. Födish PFM 97 ED Vertailumenetelmä (SRM): Sick Gravimat, SFS-EN Päästöraja-arvo (ELV): 2 mg/m 3 n 6 % O 2 VERTAILUPISTEET: Hiukakset mg/m3, tositil.) Nablabs Hiukkaset (mg/m3, tositil.) Laitos AST-TARKASTELU Näyte nro Pvm Klo Hiukkaset Hiukkaset mg/m 3 tositil. mg/m3 tositil. Hiukkaset kalibr. arvo mg/m 3 tositil. C Lämpötila Lämpötila Kosteus Kosteus Paine Paine O 2-pitoisuus C % % mbar mbar O 2- pitoisuus %, kuiva %, kuiva Hiukkaset Hiukkaset kalibr. arvo Hiukkaset kalibr. arvo (mg/m 3 n, kuiva) (mg/m 3 n, kuiva) mg/m 3 n, kuiva N y i x i ŷ i (A) Nab Labs Laitos Laitos Nab Labs Laitos Nab Labs Laitos Nab Labs Laitos Nab Labs Laitos 6 % O 2 6 % O 2 6 % O :31-17:31,5,7, ,1 9,4 1,1 1,, :2-19:2,8,8, , 9,1 1,8 1,, :43-2:43,6,7, ,1 9,4 1,4,9, :53-21:53,5,7, ,1 9,4 1,2 1,, :14-9:14,9,9, ,4 8,6 2,1 1,1, :22-1:22,7 1,, ,3 8,3 1,6 1,2,5 Summa 4, 4,7 Keskiarvo,7,8, ,8 9, 1,5 1,,4 Maksimi,9 1,,5 2,1 1,2,5 Minimi,5,7,4 1,1,9,4 Max-Min,4,3,1,9,2,1 KALIBROINTIFUNKTION ARVOT: SFS-EN kohta a) SFS-EN kohta b) β,34 β,85 mg/m 3 /ma α,16 mg/m 3 tositila α, mg/m 3 Z= ma Nab Labs Laitos Laitos LCP raportti Kalibrointifunktio: ŷ i = βx i + α =,34 * x i +,16 mg/m3 tositila Kalibrointifunktion voimassaoloalue: < ŷ s < 14 mg/m 3 n 6 % O 2 QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

93 AST, Hiukkasmittaus Liite (2/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET HIUKKASMITTAUS KESKIHAJONTA: Näyte Hiukkaset nro Hiukkaset kalibr. arvo D i =y i,s -ŷ i,s D i -D (D i -D) 2 (mg/m 3 n) 6 % O 2 (mg/m 3 n) 6 % O 2 Nab Labs Laitos N y i,s ŷ i,s 1 1 1,15 -,34, ,75,26, ,41 -,8, ,21 -,28, ,96,47, ,46 -,3, KA 2 1,5 Summa,5 Näytemäärä 6 => k v =,9329 Keskihajonta (S D ),31 mg/m 3 n 6 % O 2 Epävarmuus (p) 3 % σ = p * ELV / 1,96 = 3 mg/m 3 n 6 % O 2 Vaihtelevuustesti: S D < 1,5σ k v =>,3 < 4 Ok! Laitoksen mittalaite täyttää ympäristöluvan asettamat vaatimukset. t-testi: t,95 (N-1) 2,15 SD Kalibrointisuora on voimassa jos D t,95 N 1 N,5 < 3 mg/m 3 n 6 % O 2 Ok! Kalibrointifunktio täyttää ympäristöluvan asettamat vaatimukset. QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

94 AST, O 2 -mittaus Liite 2.4 (1/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET O 2 -MITTAUS Mitattava komponentti: O 2 -pitoisuus Laitoksen mittalaite (AMS): ZrO2 O2 Analyzer SN: 7112 Vertailumenetelmä (SRM): Horiba PG-35, paramagneettinen, SFS-EN VERTAILUPISTEET: O2 (%, kostea) Nablabs O2 (%, kostea) Laitos 17:1 17:4 18:1 18:4 19:1 19:4 2:1 2:4 21:1 21:4 22:1 22:4 23:1 23:4 :1 :4 1:1 1:4 2:1 2:4 3:1 3:4 4:1 4:4 5:1 5:4 6:1 6:4 7:1 7:4 8:1 8:4 9:1 9:4 1:1 ZrO2 Oxygen vol-% wet O2 (%, kostea) Nablabs AST-TARKASTELU Näyte nro Pvm Klo O 2 O 2 O 2 kalibroitu Kosteus Kosteus O 2 O 2 kalibroitu Nab Labs Laitos Laitos Nab Labs Laitos Nab Labs Laitos % (kostea) % (kostea) % (kostea) % % % (kuiva) % (kuiva) N y i x i y i -y x i -x (x i -x)(y i -y) (x i -x) 2 ŷ i ,9 7, -,2 -,2,, 6, ,6 8, ,3 7,4,2,3,1,1 7, , 8, ,1 7,2,,1,, 6, ,7 8, ,6 7,6,5,4,2,2 7, ,2 8, ,6 6,6 -,5 -,6,3,3 6, ,2 7,9 Summa 35,5 35,7,6,6 Keskiarvo 7,1 7,1 6,7 8,7 8,4 Maksimi 7,6 7,6 7,1 Minimi 6,6 6,6 6,2 Max-Min 1, 1, 1, KALIBROINTIFUNKTION ARVOT: SFS-EN kohta a) SFS-EN kohta b) β,89 β,9 α,75 % α % Z= Kalibrointifunktio: ŷ i = βx i + α =,9 * x i,8 % QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

95 AST, O 2 -mittaus Liite 2.4 (2/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET O 2 -MITTAUS KESKIHAJONTA: Näyte nro O O 2 2 kalibroitu D i =y i,s -ŷ i,s D i -D (D i -D) 2 % (kostea) % (kostea) Nab Labs Laitos N y i,s ŷ i,s 1 6,9 6,5,4,, 2 7,3 7,,3 -,1, 3 7,1 6,8,3 -,1, 4 7,6 7,1,5,1, 5 6,6 6,2,4,1, Keskiarvo,4 Summa, Näytemäärä 5 Keskihajonta (S D ),1 % O 2 -mittaus on päästömittausten apusuure, jolle ei ole päästöraja-arvoa eikä sille ei voi tehdä vertailuparien hajontaan ja ympäristöluvan päästöraja-arvoon perustuvaa AST-tarkastelua. Vertailun perusteella mittaus toimii luotettavasti QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

96 AST, CO-mittaus Liite 2.5 (1/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET CO-MITTAUS Mitattava komponentti: CO-pitoisuus Laitoksen mittalaite (AMS): Gasmet Cx4 Vertailumenetelmä (SRM): Horiba PG-35, IR-absorptio. SFS-EN 1558 VERTAILUPISTEET: CO (mg/m3n, kostea) Nablabs CO (mg/m3n, kostea) Laitos :1 17:4 18:1 18:4 19:1 19:4 2:1 2:4 21:1 21:4 22:1 22:4 23:1 23:4 :1 :4 1:1 1:4 2:1 2:4 3:1 3:4 4:1 4:4 5:1 5:4 6:1 6:4 7:1 7:4 8:1 8:4 9:1 9:4 1:1 Carbon monoxide CO mg/nm3 wet CO (mg/m3n, kostea) nablabs AST-TARKASTELU Näyte nro Pvm Klo CO CO mg/m3n (kostea) mg/m3n (kostea) CO kalibr.arvo mg/m3n (kostea) Kosteus Kosteus % % O 2- pitoisuus O 2-pitoisuus %, kuiva %, kuiva CO CO kalibroitu CO kalibroitu (mg/m 3 n, kuiva) (mg/m 3 n, kuiva) (mg/m 3 n, kuiva) Nab Labs Laitos Laitos Nab Labs Laitos Nab Labs Laitos 6 % O 2 6 % O 2 6 % O 2 Laitos LCP N y i x i ŷ i (A) Nab Labs Laitos raportti ,2 2,2 8,5 8, ,6 19, 8,9 9, ,9 19,4 8,7 8, ,1 19,2 9,2 9, ,7 22, 8,2 8, Summa Keskiarvo ,7 8, Maksimi Minimi Max-Min KALIBROINTIFUNKTION ARVOT: SFS-EN kohta a) SFS-EN kohta b) β,94 β,9 α 4,5 mg/m3 α % Z= Kalibrointifunktio: ŷ i = βx i + α =,94 * x i + 4,5 mg/m3 Kalibrointifunktion voimassaoloalue: < ŷ s < 122 mg/m 3 n 6 % O 2 QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

97 AST, CO-mittaus Liite 2.5 (2/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET CO-MITTAUS KESKIHAJONTA: Näyte CO nro CO kalibroitu D i =y i,s -ŷ i,s D i -D (D i -D) 2 44 ppm (mg/m 3 n) 6 % O 2 (mg/m 3 n) 6 % O 2 Nab Labs Laitos N y i,s ŷ i,s ,9-1,4 2, ,8,6, ,1 -,6, ,,5, ,6,8,7 KA ,5 Summa 3,7 Näytemäärä 5 Keskihajonta (S D ) 1, mg/m 3 n 6 % O 2 CO-mittaus on päästömittausten apusuure, jolle ei ole päästöraja-arvoa eikä sille ei voi tehdä vertailuparien hajontaan ja ympäristöluvan päästöraja-arvoon perustuvaa AST-tarkastelua. Vertailun perusteella mittaus toimii luotettavasti QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

98 AST, Kosteusmittaus Liite 2.6 (1/1) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET KOSTEUSMITTAUS Mitattava komponentti: Kosteus Laitoksen mittalaite (AMS): Gasmet Cx4. Sn: 7129 Vertailumenetelmä (SRM): SFS-EN 1479 VERTAILUPISTEET: Kosteus (%) Nablabs Kosteus(%) Laitos AST-TARKASTELU Näyte nro Pvm Klo Kosteus Kosteus D i =y i,s -ŷ i,s D i -D (D i -D) 2 % % Nab Labs Laitos N y i x i :31-17:31 18, 19,3-1,28,35, :2-19:2 18,5 19,8-1,3,33, :43-2:43 18,2 19,2-1,,64, :53-21:53 18,1 18,9 -,85,78, :14-9:14 19,4 22,1-2,69-1,5 1, :22-1:22 2, 22,7-2,69-1,5 1,11 Summa 112,1 121,9 3,46 Keskiarvo 18,7 2,3-1,6 Maksimi 2, 22,7 Minimi 18, 18,9 Max-Min 2, 3,7 Näytemäärä 6 Keskihajonta (S D ),83 % KALIBROINTIFUNKTION ARVOT: SFS-EN kohta a) SFS-EN kohta b) β #VIITTAUS! β 1, α #VIITTAUS! mg/m 3 tositila α, Z= ma Kosteusmittaus on apusuure, jolle ei ole määritetty päästöraja-arvoa. Kosteusmittaukselle ei voi tehdä päästöraja-arvoon perustuvaa AST-tarkastelua. Vertailun perusteella mittaus toimii luotettavasti. QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

99 AST, Virtausmittaus Liite 2.7 (1/1) Liite 5 KAUKAAN VOIMA BIOVOIMALAITOS JATKUVATOIMISTEN MITTALAITTEIDEN AST-MITTAUKSET VIRTAUSNOPEUS Mitattava komponentti: Laitoksen mittalaite (AMS): Virtausnopeus DR. Födish PFM 97 ED VERTAILUPISTEET: Nopeus (m/s) Nablabs Nopeus(m/s, tositil.) Laitos AST-TARKASTELU Näyte nro Pvm Klo Nopeus Nopeus D i =y i,s -ŷ i,s D i -D (D i -D) 2 m/s Nab Labs m/s Laitos N y i x i :31-17:31 9, 1, -,95 -,3, :2-19:2 9,5 1,1 -,62,3, :43-2:43 9, 1, -,99 -,7, :53-21:53 8,9 9,9-1,1 -,8, :14-9:14 9,1 1,1 -,97 -,4, :22-1:22 9,2 1,2-1,1 -,8,1 Summa 54,7 6,3,11 Keskiarvo 9,1 1, -,9 Maksimi 9,5 1,2 Minimi 8,9 9,9 Max-Min,6,3 Näytemäärä 6 Keskihajonta (S D ),15 m/s KALIBROINTIFUNKTION ARVOT: SFS-EN kohta a) SFS-EN kohta b) β #VIITTAUS! β 1, α #VIITTAUS! mg/m 3 tositila α, m/s Z= Virtausnopeus on apusuure, jolle ei ole määritetty päästöraja-arvoa. Mittaukselle ei voi tehdä päästöraja-arvoon perustuvaa AST-tarkastelua. Vertailun perusteella mittaus toimii luotettavasti. QAL2- ja AST-tarkastelut on akkreditoitu tunnuksella T111 Raportti 16R198 /

100 Liite 5 Liite 3 (1/1) KAUKAAN VOIMAN BIOVOIMALAITOKSEN SAVUKAASUMITTAUKSET MITTAUSTULOSTEN VIRHEARVIOINTI Epävarmuuden Sondi Linja Analy- Kalib- Tulosten Muut Kokonaisepävarmuus osatekijät saattori rointi käsittely Pitoisuus väh. % % % % % % +/- % +/- ppm O CO CO SO NO x TOC Tilavuusvirta Hiukkaspitoisuus Hiukkaspäästö Eri osatekijöiden epävarmuudet Eri osatekijöiden epävarmuudet (k=1) +/- % (k=1) +/- % Isokineettisyys Isokineettisyys Linja ja analysaattorit 1 Linja ja analysaattorit 1 Kaasumäärä 1 Kaasumäärä 1 Kertynyt näytemäärä 1 Tilavuusvirta 6 Tulosten käsittely 1 Kertynyt näytemäärä 1 Muut 5 Tulosten käsittely 1 Kokonaisepävarmuus (k=2) 23 Muut 5 Kokonaisepävarmuus hiukkaspitoisuudelle vähintään +/- 1 mg/m 3 n PCDD/F- ja PAH-pitoisuudelle Eri osatekijöiden epävarmuudet Kokonaisepävarmuus (k=2) 26 Raskasmetallipitoisuudelle Eri osatekijöiden epävarmuudet +/- % +/- % Isokineettisyys 1 Isokineettisyys 1 Linja 2 Linja 2 Kaasumäärä 2 Kaasumäärä 2 Kertynyt näytemäärä 2 Kertynyt näytemäärä 15 Tulosten käsittely 1 Tulosten käsittely 1 Muut 8 Muut 8 Kokonaisepävarmuus 44 Kokonaisepävarmuus 35 Vähintään kuitenkin,1 µg/m3n Kokonaisepävarmuus Cl- pitoisuudelle vähintään +/- 1 mg/m 3 n Kokonaisepävarmuus määritetään yhdistämällä eri osatekijöistä aiheutuvat epävarmuudet seuraavasti: U = k U = kokonaisepävarmuus k = 2 s i = osatekijän epävarmuus Eri osatekijät sisältävät seuraavia virhelähteitä: Sondi: - O 2, CO tukkeutuminen (95% luottamustaso) - SO 2, TRS, NO x kanavan paine- ja lämpötilavaihtelut Linja: Analysaattori: Kalibrointi: Tulosten käsittely: Muut: å( s i ) 2 kertymät, mahd. vuodot analysaattoreiden epävarmuudet, käyttökokemuksen perusteella arvioitu epävarmuus kaasupullojen toimittajan ilmoittama epävarmuus, kalibrointilinjan paine pyöristykset näytteen edustavuuteen vaikuttavat tekijät kuten esim. mittauspaikan sijainti prosessiolosuhteet, yms. Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 16R198 /

101 Liite (1/5) Liite 5 TUTKIMUSSELOSTUS NRO (5) Tilaaja Nab Labs Oy Minna Levä Nevantie KÄRSÄMÄKI Tilaus Minna Levä, Käsittelijä Erik Sandell, puh , Näyte Tilaajan laboratorioon toimittama savukaasunäyte ja nollanäyte, jotka olivat merkitty seuraavasti: Näyte nro Asiakkaan näytetiedot Lisätiedot Näyte 1. Nollanäyte:Hartsinolla, Näyte 2, Nollanäyte: Nollahuuhde (tolueeni-asetoni), 8 ml, Näyte 3. Nollanäyte: Nollasuodatin Näyte 4. Näyte 1:Kondenssivesi (sis. Linjojen huuhteluun käytetyn tolueenin ja asetonin), 235 ml. Näyte 5. Näyte 1: Näytehartsi Hartsipatruuna, Näyte 6. Näyte 1: näytesuodatin Kohde: Kauvo Näytteet 1, 2 ja 3 Muodostavat (kenttänolla) Näyte , PAH ja PCDD/F Näytteet 4, 5 ja 6 Muodostavat Näyte , PAH ja PCDD/F Tehtävä Päästönäytteiden polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), polykloorattujen dibentsodioksiinien (PCDD) ja -furaanien (PCDF) määrittäminen näytteistä. Espoo, Erikoisasiantuntija Erik Sandell Jakelu Miia Perälä, Minna Levä, Outi Aitto-oja, Nab Labs Oy, Pääkonttori: Survontie 9 (YAD), 45 Jyväskylä, Vat. No. FI

102 Liite (2/5) Liite 5 TUTKIMUSSELOSTUS NRO (5) Suoritus ja tulokset XAD-hartsit ja suodattimet uutettiin tolueenilla, johon lisättiin sondinhuuhteet, laitteiston huuhteet sekä kondenssivesien heksaaniuutteet. Yhdistetyistä tolueeni- ja heksaaniuutteista määritettiin PCDD-ja PCDF-yhdisteet 7% (V/V) osuudesta ja PAH-yhdisteet 3% (V/V) osuudesta. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) Näytteiden PAH-yhdisteet määritettiin niiden yhdistetyistä tolueenija heksaaniuutteista kaasukromatografia-massaspektrometrisesti SIM-tekniikalla (GC-MSD). Kvantitointi tehtiin sisäisen standardin menetelmällä (d 8 -naftaleeni, d 1 -antraseeni, d 12 -kryseeni ja d 14 - dibentso[a,h]antraseeni). Tulokset ja näytteestä määritetyt PAHyhdisteet on esitetty taulukossa 1. Menetelmä perustuu VTT:n menetelmään (KET savukaasulle). Menetelmän määritysraja on päästönäytteille,1 µg/näyte. Näytteet analysoitiin Polyklooratut dibentsodioksiinit ja -furaanit (PCDD ja PCDF) Näytteiden polykloorattujen dibentsodioksiinien (PCDD) ja - furaanien (PCDF) pitoisuudet määritettiin kaasukromatografiamassaspektrometrisesti (TQQQ) SRM-tekniikalla (käytetty resoluutio nominal). Ennen analysointia uutteet puhdistettiin silikageeli-, aktiivihiilikromatografialla (Cape Technology). Näytteistä määritettiin kaikki 2,3,7,8-substituoidut dibentsodioksiini- ja furaanikongeneerit. Sisäisenä standardina ja kvantitointiin käytettiin vastaavia 13 C-merkittyjä dibentsodioksiineja ja -furaaneja, (EN :1996 kvantitointistandardiseos), (paitsi 1,2,3,7,8,9-heksaCDD:n osalta, joka kvantitoitiin 1,2,3,6,7,8-heksaCDD:n avulla ja oktacdf:n osalta, joka kvantitoitiin oktacdd:n avulla). Injektiostandardina käytettiin 13 C-leimattuja 1,2,3,4-tetraCDD:tä ja 1,2,3,7,8,9- heksacdd:tä. Tulokset on ilmoitettu pg/näyte, sekä I-TEQ ekvivalentteina ja näytteenottostandardien saannot. Tulokset ovat taulukoissa 2-4 ja määritysrajat ilmenevät taulukosta 2. Menetelmän mittausepävarmuus on ± 3 %. Analyysimenetelmä perustuu menetelmään R-K-142 versio 2/ joka on SFS EN-1948 standardin mukainen. Määritykset tehtiin

103 Liite (3/5) Liite 5 TUTKIMUSSELOSTUS NRO (5) Taulukko 1. Päästönäytteiden PAH-pitoisuudet Menetelmä nolla Näyte 1 Näyte 2 PAH -komponentit: µg/näyte µg/näyte µg/näyte Naftaleeni,24 1,2 1,7 2-Metyylinaftaleeni <,1,6,72 1-Metyylinaftaleeni <,1,2,19 Bifenyyli <,1,75 1,1 Asenaftyyli <,1 <,1,6 Asenafteeni <,1,3,59 Fluoreeni <,1,53,95 Dibentsofuraani <,1,39,52 Dibentsotiofeeni <,1,3,5 Fenantreeni,3,47,62 Antraseeni <,1,7,5 2-Metyyliantraseeni <,1,1,1 1-Metyylifenantreeni <,1,4,5 2-Fenyylinaftaleeni <,1,2,2 Fluoranteeni <,1,7,7 Pyreeni <,1,6,6 Bentso[b]fluoreeni <,1 <,1 <,1 Bentso[a]antraseeni <,1,2,2 Kryseeni/Trifenyleeni <,1 <,1 <,1 Bentso[b]fluoranteeni <,1 <,1 <,1 Bentso[k]fluoranteeni <,1 <,1 <,1 Benzo[j]fluoranthene <,1 <,1 <,1 Bentso[e]pyreeni <,1 <,1 <,1 Bentso[a]pyreeni <,1 <,1 <,1 Peryleeni <,1 <,1 <,1 Indeno[1,2,3-cd]pyreeni <,1 <,1 <,1 Bentso[g,h,i]peryleeni <,1 <,1 <,1 Dibentso[a,h]antraseeni <,1 <,1 <,1 Koroneeni <,1 <,1 <,1 Total PAH,27 4,8 6,7

104 Liite (4/5) Liite 5 TUTKIMUSSELOSTUS NRO (5) Taulukko 2. Päästönäytteiden dioksiini- ja furaanipitoisuudet. Menetelmä Näyte Näyte nolla Väh. nolla Väh. nolla Dioksiinit ja furaanit pg/näyte pg/näyte pg/näyte 2,3,7,8-TCDD < 1 < 1 < 1 1,2,3,7,8-PeCDD < 1 < 1 < 1 1,2,3,4,7,8-HxCDD < 1 < 1 < 1 1,2,3,6,7,8-HxCDD < 1 < ,2,3,7,8,9-HxCDD < 1 < 1 < 1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < ,2,3,4,6,7,8,9-OCDD < ,3,7,8-TCDF < 1 < 1 < 1 1,2,3,7,8-PeCDF < 1 < 1 < 1 2,3,4,7,8-PeCDF < 1 < 1 < 1 1,2,3,4,7,8-HxCDF < 1 < 1 < 1 1,2,3,6,7,8-HxCDF < 1 < 1 < 1 2,3,4,6,7,8-HxCDF < 1 < 1 < 1 1,2,3,7,8,9-HxCDF < 1 < 1 < 1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < ,2,3,4,7,8,9-HpCDF < ,2,3,4,6,7,8,9-OCDF < Summa PCDD ja PCDF < Kondenssivesitilavuus, ml Määritysraja päästönäytteille 1 pg/näyte

105 Liite (5/5) Liite 5 TUTKIMUSSELOSTUS NRO (5) Taulukko 3. Päästönäytteiden dioksiini- ja furaanipitoisuudet, I-TEQ (Nato/CCMS)- ekvivalennteinä. Näyte Näyte Väh. nolla Väh. nolla Dioksiinit ja furaanit pg/näyte pg/näyte 2,3,7,8-TCDD < 1 < 1 1,2,3,7,8-PeCDD < 1 < 1 1,2,3,4,7,8-HxCDD < 1 < 1 1,2,3,6,7,8-HxCDD < ,2,3,7,8,9-HxCDD < 1 < 1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD.1.2 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD.3.5 2,3,7,8-TCDF < 1 < 1 1,2,3,7,8-PeCDF < 1 < 1 2,3,4,7,8-PeCDF < 1 < 1 1,2,3,4,7,8-HxCDF < 1 < 1 1,2,3,6,7,8-HxCDF < 1 < 1 2,3,4,6,7,8-HxCDF < 1 < 1 1,2,3,7,8,9-HxCDF < 1 < 1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF.3.4 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF.2.2 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF.2.2 Summa PCDD ja PCDF Summa PCDD&PCDF ilmoitettuna upperbound limitarvona * * I-TEQ-ekvivalenttilaskuissa määritysraja lisätty niille 2,3,7,8-substituoiduille kongeneereille, joita ei havaittu. Taulukko C-leimattujen näytteenottostandardien saannot. Näyte Näyte Dioksiinit ja furaanit % % 13C121,2,3,7,8-PeCDF* C12-1,2,3,7,8,9-HxCDF* C12-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF* * lisätään hartsipatruunaan

106 Liite 5 PCDD/F-tulokset Liite (1/2) POLYKLOORATUT DIOKSIINIT JA FURAANIT POLYKLOORATUT DIOKSIINIT JA FURAANIT NÄYTE: NÄYTE: Nab Labs Oy, Kaukaan voima, Biovoimalaitos kiertopetikattila Nab Labs Oy, Kaukaan voima, Biovoimalaitos kiertopetikattila Näytemäärä: 2,13 m 3 n O 2 -pitoisuus 8,9 % 6 % O 2 -pitoisuuteen 6 % O 2 -pitoisuuteen DIOKSIINIT TEF-arvo Näyte redusoitu FURAANIT TEF-arvo Näyte redusoitu (I-TEF) Pitoisuus pitoisuus (I-TEF) Pitoisuus pitoisuus pg/näyte I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ pg/näyte I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ pg/m 3 n I-TEQ 2,3,7,8-TCDD 1, < 1 1, < 1,5 < 1,6 2,3,7,8-TCDF,1 < 1,1 < 1, < 1,1 1,2,3,7,8-PeCDD,5 < 1,5 < 1,2 < 1,3 1,2,3,7,8-PeCDF,5 < 1,5 < 1, < 1, 1,2,3,4,7,8-HxCDD,1 < 1,1 < 1, < 1,1 2,3,4,7,8-PeCDF,5 < 1,5 < 1,2 < 1,3 1,2,3,6,7,8-HxCDD,1 1,11 1,55 1,68 1,2,3,4,7,8-HxCDF,1 < 1,1 < 1, < 1,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD,1 < 1,1 < 1, < 1,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF,1 < 1,1 < 1, < 1,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD,1 1,6,3,4 2,3,4,6,7,8-HxCDF,1 < 1,1 < 1, < 1,1 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD,1 3,3 1,1 2,2 1,2,3,7,8,9-HxCDF,1 < 1,1 < 1, < 1,1 Yhteensä (määritysraja = ),59,73 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,1 1,5,2,3 Yhteensä (määritysraja = 1 pg/näyte),9 1,1 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,1 < 1,1 < 1, < 1, 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF,1 < 1, < 1, < 1, Yhteensä (määritysraja = ),2,3 Yhteensä (määritysraja = 1 pg/näyte),5,7 Raportin saa kopioida vain kokonaan Raportti 16R198

107 Liite (2/2) Liite 5 KAUKAAN VOIMAN BIOVOIMALAITOKSEN SAVUKAASUMITTAUKSET PAH-MITTAUKSET NÄYTE: Nab Labs Oy, Kaukaan voima, Biovoimalaitos kiertopetikattila Näytemäärä: 2,13 m 3 n PAH Pitoisuus 6% O 2 -pitoisuuteen redusoitu pitoisuus μg/näyte μg/m 3 n μg/m 3 n naftaleeni,5,25,31 2-metyylinaftaleeni,12,6,7 1-metyylinaftaleeni <,1 <,1 <,1 bifenyyli,35,17,22 asenaftyyli,6,3,4 asenafteeni,29,14,18 fluoreeni,42,21,26 dibentsofuraani,13,6,8 dibentsotiofeeni,2,1,1 fenantreeni,15,7,9 antraseeni <,1 <,1 <,1 2-metyyliantraseeni <,1 <,1 <,1 1-metyylifenantreeni,1,,1 2-fenyylinaftaleeni <,1 <,1 <,1 fluoranteeni <,1 <,1 <,1 pyreeni <,1 <,1 <,1 bentso(b)fluoreeni <,1 <,1 <,1 bents(a)antraseeni <,1 <,1 <,1 kryseeni/trifenyleeni <,1 <,1 <,1 bentso(b)fluoranteeni <,1 <,1 <,1 bentso(k)fluoranteeni <,1 <,1 <,1 bentso(j)fluoranteeni <,1 <,1 <,1 bentso(e)pyreeni <,1 <,1 <,1 bentso(a)pyreeni <,1 <,1 <,1 peryleeni <,1 <,1 <,1 indeno(1,2,3-cd)pyreeni <,1 <,1 <,1 bentso(g,h,i)peryleeni <,1 <,1 <,1 dibentso(a,h)antraseeni <,1 <,1 <,1 koroneeni <,1 <,1 <,1 E-PRTR raportoitavat PAH-yhdisteet yhteensä (lihavoitu). Lähde:E-PRTR <,1 <,1 <,1 Guidance document v.26 Yhteensä PAH 2,5 1,2 1,27 Raportti 16R198

108 Tutkimustodistus (2) Nab Labs Oy Nevantie Kärsämäki Liite 4.2 (1/2) Liite 5 Näytetiedot Näyte Vesi Näyte otettu Näytteen ottaja Asiakas Saapunut Näytteenoton syy Tutkimuspyyntö Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Viite Yhteyshenkilö Rasmus Jussila, Kemisti Analyysi Menetelmä Yksikkö HCl-nolla HCl HCl HCl HCl 3.1 Tilavuus Sis. men. ml Kloridi * SFS-EN ISO 134-1:29 mg/l,62,35 <,1 1,2,21 Kloridi * SFS-EN ISO 134-1:29 mg/näyte <,1 <,1 <,1,26 <,1 *=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Rasmus Jussila Kemisti Analyysitulos koskee vain tutkittua näytettä. Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen kielletty. Nab Labs Oy Survontie 9 D, 45 Jyväskylä VAT no. FI

Päätös. Lietteen polttoa koskeva koetoimintailmoitus, Lappeenranta. Ympäristönsuojelulaki 119.

Päätös. Lietteen polttoa koskeva koetoimintailmoitus, Lappeenranta. Ympäristönsuojelulaki 119. Päätös Etelä-Suomi Nro 89/2017/1 Dnro ESAVI/3695/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2017 ASIA Lietteen polttoa koskeva koetoimintailmoitus, Lappeenranta ILMOITUKSEN TEKIJÄ Kaukaan Voima Oy Kaukaantie

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. VERTAILUMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6) Anna Häyrinen 14.04.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018

HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018 HÄMEENKYRÖN VOIMA OY Raportti 2018 23.3.2018 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 3 4 Polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailu... 4 5 Polton tarkkailu... 4 6 Savukaasujen

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteista toiminnasta

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteista toiminnasta Etelä-Suomi Päätös Nro 4/2010/1 Dnro ESAVI/285/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteista toiminnasta ILMOITUKSEN TEKIJÄ BASF Oy Haminan

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 75 /2011/1 Dnro LSSAVI/115/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 75 /2011/1 Dnro LSSAVI/115/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 75 /2011/1 Dnro LSSAVI/115/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ LAITOS JA SEN SIJAINTI Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus,

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 29.5.2019 KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2018 1 Yleistä Tässä raportissa käsitellään Hyötyvoimalaitoksen ympäristöluvan määräyksiä, niiden noudattamista sekä mittaus- ja analyysituloksia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30, 3 momentti ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30, 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 127/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.8.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Ilmoitus

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen polttoa Lapinlahden lämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen polttoa Lapinlahden lämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 24/2011/1 Dnro ISAVI/3/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70901 Vuorela ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 9/2006/2 Dnro LSY 2006 Y 85 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus Oy Alholmens Kraft Ab:n Pietarsaaren

Lisätiedot

Ilmoitus L&T Recoil Oy:n koeluonteista toiminnasta, joka koskee höyrykattilan tulipesän palamislämpötilan alentamista, Hamina

Ilmoitus L&T Recoil Oy:n koeluonteista toiminnasta, joka koskee höyrykattilan tulipesän palamislämpötilan alentamista, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 217/2013/1 Dnro ESAVI/207/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2013 ASIA Ilmoitus L&T Recoil Oy:n koeluonteista toiminnasta, joka koskee höyrykattilan tulipesän palamislämpötilan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Ympäristösuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ruokohelpin polttoaineena käyttämisen kokeilua muun polttoaineen seassa, Kuopio

Ympäristösuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ruokohelpin polttoaineena käyttämisen kokeilua muun polttoaineen seassa, Kuopio PÄÄTÖS Nro 104/05/2 Dnro ISY-2005-Y-189 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2005 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Kuopion Energia PL 105, 70101 Kuopio ASIA Ympäristösuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ruokohelpin

Lisätiedot

Kemin sellutehtaan ympäristöluvan nro 64/2019 osittainen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Kemi

Kemin sellutehtaan ympäristöluvan nro 64/2019 osittainen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Kemi 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 126/2019 Dnro PSAVI/5453/2019 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2019 ASIA Kemin sellutehtaan ympäristöluvan nro 64/2019 osittainen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Kemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Muovijätteen polttoa koskeva koetoiminta, Honkajoki

PÄÄTÖS. Muovijätteen polttoa koskeva koetoiminta, Honkajoki PÄÄTÖS Ympäristöluvat Nro 221/2019 Dnro ESAVI/15585/2019 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2019 ASIA Muovijätteen polttoa koskeva koetoiminta, Honkajoki ILMOITUKSEN TEKIJÄ Vatajankosken Sähkö Oy Vuohiniityntie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Vapo Oy Haapaveden voimalaitos Pulkkilantie Haapavesi

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Vapo Oy Haapaveden voimalaitos Pulkkilantie Haapavesi 1 PÄÄTÖS Nro 76/11/1 Dnro PSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee hiomapaperin koepolttoa Vapo Oy:n voimalaitoksella,

Lisätiedot

Ympäristösuojelulain 61 :ssä tarkoitettu ilmoitus ruokohelpin koeluonteisesta polttamisesta Haapaniemen voimalaitoksella, Kuopio

Ympäristösuojelulain 61 :ssä tarkoitettu ilmoitus ruokohelpin koeluonteisesta polttamisesta Haapaniemen voimalaitoksella, Kuopio PÄÄTÖS Nro 61/06/2 Dnro ISY-2006-Y-120 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Kuopion Energia PL 105, 70101 Kuopio ASIA Ympäristösuojelulain 61 :ssä tarkoitettu ilmoitus ruokohelpin koeluonteisesta

Lisätiedot

Alholmintie 58 68600 PIETARSAARI

Alholmintie 58 68600 PIETARSAARI Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 78/2010/1 Dnro LSSAVI/348/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.7.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ LAITOS JA SEN SIJAINTI Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 36/2012/1 Dnro ESAVI/36/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuituliete-biopolttoainesekoitteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 6/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 229 Annettu julkipanon jälkeen 18.1.2008 ASIA Rauman Voima Oy:n Rauman voimalaitoksen ympäristöluvan muuttaminen HAKIJA Rauman

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee happikaasutuksen käyttöönottoa Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella, Varkaus

Koetoimintailmoitus, joka koskee happikaasutuksen käyttöönottoa Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 83/2013/1 Dnro ISAVI/58/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2013 ASIA Koetoimintailmoitus, joka koskee happikaasutuksen käyttöönottoa Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella,

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pirkanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 58

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 58 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2014/1 Dnro ESAVI/249/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan sokeritehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2005 ASIA HAKIJA Fortum Power and Heat Oy:n hakemus Kauttuan voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta Ympäristölautakunta 53 24.06.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 366/11.01.00.01/2015 YMPL 53 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ilmapäästöjen ennakoiva valvonta teollisuusympäristössä

Ilmapäästöjen ennakoiva valvonta teollisuusympäristössä Ilmapäästöjen ennakoiva valvonta teollisuusympäristössä Ympäristömittauspäivät 3-4.4.2008 Sokos Hotel Vuokatti, Sotkamo Maria Nurmoranta Esityksen sisältö Vaatimukset ja haasteet ilmapäästöjen valvonnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/1108/2018 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/1108/2018 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 27/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/1108/2018 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2018 ASIA Koetoimintailmoitus hevosen kuivikelannan poltosta voimalaitoskattilassa, Nokia ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Tiedote 1 (7) Arttu-Pekka Alaperä

Tiedote 1 (7) Arttu-Pekka Alaperä Tiedote 1 (7) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Juha Kangaskokko Veteraaninkatu 1/ PL 86 90101 Oulu LAANILAN VOIMA OY:N YMPÄRISTÖRAPORTTI 2018 Tässä raportissa on

Lisätiedot

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016 1 22.2.2017 RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2016 2 22.2.2017 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Tuotanto... 3 3. Tuotanto ja käyntitiedot... 4 4. Vastaanotetun ja käytetyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 54/09/2 Dnro ISY-2009-Y-50 Annettu julkipanon jälkeen Lapinlahden Ekolämpö Oy c/o Savon Voima Oyj PL KUOPIO

PÄÄTÖS Nro 54/09/2 Dnro ISY-2009-Y-50 Annettu julkipanon jälkeen Lapinlahden Ekolämpö Oy c/o Savon Voima Oyj PL KUOPIO PÄÄTÖS Nro 54/09/2 Dnro ISY-2009-Y-50 Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2009 HAKIJA Lapinlahden Ekolämpö Oy c/o Savon Voima Oyj PL 1024 70781 KUOPIO ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Heinolan tehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksessä 18. edellytetty jalometallipyrolyysin päivitetty tarkkailusuunnitelma, Heinola

Heinolan tehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksessä 18. edellytetty jalometallipyrolyysin päivitetty tarkkailusuunnitelma, Heinola Päätös Nro 164/2018/1 Dnro ESAVI/3044/2018 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2018 ASIA Heinolan tehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksessä 18. edellytetty jalometallipyrolyysin päivitetty tarkkailusuunnitelma,

Lisätiedot

LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi

LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi LCP-päätelmät toiminnanharjoittajan silmin Merkittävät investoinnit Luvituksen ja investointien

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh. Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 16.11.2007 PIR 2006 Y 4 111 Puh. 020 490 104 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2004 ASIA HAKIJA Kemijärven Sellu Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Kemijärvi Kemijärven Sellu Oy, PL 100, 98101 Kemijärvi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti JMa

KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HYÖTYVOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 Raportti Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 2.1 Tuotantoprosessi... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoainetarkkailu... 5 3.2

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 64/2014/1 Dnro ESAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätysöljyn polttoa sementtitehtaalla, Parainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 PÄÄTÖS Nro 82/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2013 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee koeajoja polttolaitoksen puhdistuslaitteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 10.11.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDI- OKSIDI-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski

PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ. Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski PÄÄTÖS Nro 37/09/2 Dnro ISY-2009-Y-23 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2009 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Pankaboard Oy Ruukintie 2 81750 Pankakoski ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee REF

Lisätiedot

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2011/2 Dnro ESAVI/708/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n biologisen hapetuslaitoksen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 3 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 3 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 4 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 4 3.2 Arinakattilan käyttö

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö 1. Laitoksen yleistiedot 2. Polttoaineiden kulutus ja laatu 3. Energiantuotanto ja käyttötunnit 4. Päästöt ilmaan 5. Kemikaalit 6. Jätehuolto 7. Veden

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/95/

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y Nro YLO/lup/95/ H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2004-Y-1-111....................... Nro YLO/lup/95/05 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 ASIA Päätös Koskisen Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen 23.6.2009 ASIA Selvitys Tornion voimalaitokselta pääsevän savukaasun todellisista massapitoisuuksista, Tornio HAKIJA Tornion Voima Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 196/2012/1 Dnro ESAVI/238/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sekalaisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 09.08.2007 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUOSTON ASETUKSEKSI VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDIOKSIDI-, TYPENOKSIDI-

Lisätiedot

Työpaketti TP2.1. polton ja termisen kaasutuksen demonstraatiot Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työpaketti TP2.1. polton ja termisen kaasutuksen demonstraatiot Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tavoitteet Haetaan polton optimiparametrit kuivikelannan ja hakkeen seokselle tutkimuslaboratorion 40 kw ja 500 kw kiinteän polttoaineen testikattiloilla

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 417

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 417 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 23/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 417 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2008 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n selvitys Kauttuan voimalaitoksen leijukerroskattilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/08/2 Dnro Psy-2008-y-33 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/08/2 Dnro Psy-2008-y-33 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 111/08/2 Dnro Psy-2008-y-33 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2008 1 ASIA LUVAN HAKIJA Raahen terästehtaan päästötarkkailun aikataulun muuttaminen masuunin jatkuvatoimisten mittausten osalta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 :n 3 momentti ja 61.

Ympäristönsuojelulaki 30 :n 3 momentti ja 61. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2013/1 Dnro ESAVI/288/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspolttoaineen

Lisätiedot

Stora Enso Publication Oy Ltd:n Anjalankosken tehtaiden tekemä liimanpesuvesien polttoa koskeva koetoimintailmoitus, Anjalankoski.

Stora Enso Publication Oy Ltd:n Anjalankosken tehtaiden tekemä liimanpesuvesien polttoa koskeva koetoimintailmoitus, Anjalankoski. PÄÄTÖS Nro 76/07/1 Dnro ISY-2007-Y-156 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 ASIA Stora Enso Publication Oy Ltd:n Anjalankosken tehtaiden tekemä liimanpesuvesien polttoa koskeva koetoimintailmoitus, Anjalankoski.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (6) 239 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yhteistarkkailusuunnitelmasta HEL 2013-009102 T 11 00 02 UUDELY/261/07.00/2013 UUDELY/290/07.00/2013

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna.

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna. LIITE 2 Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/2 Dnro ESAVI/432/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 ASIA Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen

Lisätiedot

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2018

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2018 1 4.2.2019 RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2018 2 4.2.2019 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Tuotanto... 3 3. Tuotanto ja käyntitiedot... 4 4. Vastaanotetun ja käytetyn

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

- Vanajan voimalaitos, Hämeenlinna - Keinusaaren lämpölaitos, Hämeenlinna - Rautsalon voimalaitos (rakentamatta), Heinola.

- Vanajan voimalaitos, Hämeenlinna - Keinusaaren lämpölaitos, Hämeenlinna - Rautsalon voimalaitos (rakentamatta), Heinola. PÄÄTÖS Dnro HAMELY/1845/2016 Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain 80 :n mukainen määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 7/2007/2 Dnro LSY 2006 Y 372 Helsinki Annettu

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 7/2007/2 Dnro LSY 2006 Y 372 Helsinki Annettu LÄNSI SUOMEN PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 7/2007/2 Dnro LSY 2006 Y 372 Helsinki Annettu 31.1.2007 ASIA Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitosta koskeva ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen koetoimintailmoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala

PÄÄTÖS. ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala PÄÄTÖS Nro 35/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/28/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuitusaven koepolttoa, Sastamala ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ekenäs Energi (Tammisaaren Energia) PL 31 10601 Tammisaari Y-tunnus: 0131297-0

Ekenäs Energi (Tammisaaren Energia) PL 31 10601 Tammisaari Y-tunnus: 0131297-0 Etelä-Suomi Päätös Nro 177/2012/1 Dnro ESAVI/212/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätepuun käyttöä

Lisätiedot

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2017

RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS. Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2017 1 16.2.2018 RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOS Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2017 2 16.2.2018 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Tuotanto... 3 3. Tuotanto ja käyntitiedot... 4 4. Vastaanotetun ja käytetyn

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee väkevien ja laimeiden hajukaasujen polttamista soodakattilassa, Joensuu

Koetoimintailmoitus, joka koskee väkevien ja laimeiden hajukaasujen polttamista soodakattilassa, Joensuu Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2013/1 Dnro ISAVI/42/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2013 ASIA Koetoimintailmoitus, joka koskee väkevien ja laimeiden hajukaasujen polttamista soodakattilassa, Joensuu

Lisätiedot

Polttolaitosten sääntely. Kaukolämpöpäivät Heidi Lettojärvi

Polttolaitosten sääntely. Kaukolämpöpäivät Heidi Lettojärvi Polttolaitosten sääntely Kaukolämpöpäivät 23.- Heidi Lettojärvi Kaikkien polttolaitosten ympäristösääntely uudistumassa LCP-BAT Päätelmät julkaistiin 17.8. Lupien tarkistaminen alkaa Kansallisen soveltamisohjeistuksen

Lisätiedot

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna Etelä-Suomi Päätös Nrot 161/2011/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2011 ASIA Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Lisätiedot

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 55 3 momentti

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 55 3 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 28/2014/1 Dnro ESAVI/212/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ympäristölupapäätöksen nro 113/2012/1 (27.6.2012)

Lisätiedot

Finnsementti Oy Paraisten sementtitehdas Parainen. Ilmoitus on tullut vireille 17.1.2011. Ympäristönsuojelulaki 30 2 momentti ja 61

Finnsementti Oy Paraisten sementtitehdas Parainen. Ilmoitus on tullut vireille 17.1.2011. Ympäristönsuojelulaki 30 2 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 17/2011/1 Dnro ESAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kasvi- ja viljaperäisen

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen keräystä ja valmistusta Stora Enso Oyj:n Varkauden kaasutinlaitokselle, Varkaus.

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen keräystä ja valmistusta Stora Enso Oyj:n Varkauden kaasutinlaitokselle, Varkaus. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 3/2012/1 Dnro ISAVI/102/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen keräystä ja valmistusta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot