Fortum Energiaratkaisut Oy PL Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun polttoa Fortum Energiaratkaisut Oy:n lämpölaitoksella (Lk 222) Nakkilassa. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE Fortum Energiaratkaisut Oy PL Fortum LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Fortum Energiaratkaisut Oy Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie Nakkila Nakkilan lämpökeskus sijaitsee Suominen Kuitukankaat Oy:n tehdasalueella. Lämpökeskus tuottaa lämpöä Suominen Kuitukankaat Oy:n ja Nakkilan Lämpö Oy:n tarpeisiin. Laitos käsittää 14 MW:n kiinteän polttoaineen leijukerroskattilan ja vara- ja huippukäytössä olevan 14 MW:n öljykattilan. Kiinteän polttoaineen kattilassa poltetaan hakepolttoainetta ja Suominen Kuitukankaat Oy:n tuotannossa muodostuvaa kuitukangasjätettä. Käytetyistä polttoaineista noin 60 %:a on puupolttoaineita ja 30 %:a muovipohjaista kuitukangasjätettä. ASIAN VIREILLETULO Ilmoitus on tullut vireille TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Ympäristönsuojelulaki 30 2 momentti ja 61 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulaki 61 Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohta 13 c) VOIMASSA OLEVA LUPA Lounais-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään nro 97 YLO ( ) myöntänyt Fortum Lämpö Oy:lle (nykyisin Fortum Energiaratkaisut Oy) ympäristöluvan Nakkilan lämpökeskuksen toiminnalle. ILMOITETTU TOIMINTA Koetoiminnan tarkoitus Koepolton tarkoituksena on selvittää laitoksen polttoainejärjestelmien ja kattilan soveltuvuus kierrätyspuun käsittelyyn ja polttoon. Tarkoituksena on selvittää palaminen eri seossuhteilla sekä vaikutukset päästöihin ja tuhkan laatuun. Koepolton tarkoituksena on selvittää millä edellytyksin kyseessä olevaa kierrätyspuuta voidaan käyttää laitoksen polttoaineena. Mikäli tulosten perusteella kierrätyspuu soveltuu laitoksen polttoaineeksi, haetaan sen jatkuvaan käyttöön lupaa voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä syksyllä Koetoiminnan suoritus ja kesto Koejakson aikana kierrätyspuuta poltetaan yhteensä enintään irtokuutiometriä, yhteensä noin 3-4 GWh. Kierrätyspuu toimitetaan laitokselle kuorma-autokuljetuksin. Kuljetuksia arvioidaan olevan kokeen aikana yhteensä enintään autokuormaa. Kierrätyspuu sekoitetaan kahden ensimmäisen koeviikon aikana hakkeeseen valmiiksi toimittajan terminaalissa ja syötetään valmiina seoksena kattilaan. Kierrätyspuun osuutta lisätään vaiheittain. Kierrätyspuun polttoa rajoitetaan tai se tarvittaessa lopetetaan, mikäli polttoaineen käsittelyssä, poltossa tai päästöissä ilmenee ongelmia. Kierrätyspuun käytöllä ei ole vaikutusta polttoaineena käytettävän kuitukankaan määrään tai osuuteen. Koejakso suunnitellaan tehtäväksi ajanjaksolla ja se kestää toiminnallisesti enintään neljä viikkoa. Koe toteutetaan seuraavasti - viikko 14: 1/3 kierrätyspuu A+B, 2/3 muuta haketta - viikko 15: 2/3 kierrätyspuu A+B, 1/3 muuta haketta - viikot 16 ja 17: 3/3 kierrätyspuu A+B.

3 3 Kierrätyspuu Kokeen suorittamiseen varataan kuitenkin aikaa mahdollisten viiveiden vuoksi siten, että koepolttojakso suoritetaan viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Koejaksojen tarkasta alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan erikseen Varsinais-Suomen ELY -keskukseen. Käytettävä kierrätyspuu on laadultaan luokkia A ja B. Kierrätyspuun laatuohjeen (VTT-R , ) mukaan A ja B luokan kierrätyspuu on puhdasta puuta, johon ei sovelleta jätteenpolttoasetusta. Kierrätyspuun toimittaja on laatinut laadunvarmistusohjeen B luokan kierrätyspolttoaineen laadunvarmistuksesta. Kierrätyspuun toimittaja on L&T Biowatti Oy. Ilmoitukset liitteenä on esitetty polttoainetoimittajan analyysitiedot kahdesta B- luokan kierrätyspuun polttoainenäytteestä. Koetoiminnan aikaiset päästöt ja niiden vaikutukset Tarkkailu ja raportointi Koska kokeilussa käytettävä kierrätyspuu vastaa laatuluokituksen mukaan puhdasta puuta, arvioidaan polttokokeella olevan hyvin vähäiset vaikutukset toiminnasta syntyviin päästöihin. Kokeen aikana suoritetaan normaali käytön tarkkailu ja siihen liittyvät mittaukset mukaan lukien laitoksen jatkuvatoimiset mittaukset. Lisäksi kokeen aikana savukaasun koostumus mitataan ulkopuolisen mittaajan toimesta. Samassa yhteydessä suoritetaan lupamääräysten mukaiset määräaikaismittaukset laitoksen tavanomaisella polttoaineella. Ilmoitukseen on liitetty AX-Suunnitelun mittaussuunnitelma ( ) kertamittauksien toteuttamisesta kierrätyspuun koepolton aikana. Kokeen aikana laitokselle toimitetun kierrätyspuun laatua tarkkaillaan silmämääräisesti. Kuormat punnitaan laitokselle saapuessa ja kuormatiedot kirjataan. Toimituksista otetaan näytteitä kuormakohtaisesti ja kuormakohtaiset näytteet yhdistetään kokoomanäytteeksi. Näytteiden kosteusmääritys tehdään laitoksella. Kokoomanäyte toimitetaan analysoitavaksi ulkopuoliseen laboratorioon. Analyysituloksia vertaillaan toimitussopimuksessa ja laatuluokituksessa mainittuihin raja- ja suositusarvoihin. Koeajojaksolta kerätään myös tuhkasta kokoomanäyte analyysiä ja kaatopaikkakelpoisuuden selvitystä varten. Polttokokeesta ja sen tuloksista raportoidaan viranomaiselle päästömittaustulosten ja analyysien valmistuttua. Polttokokeesta laaditaan selvitys, jossa kuvataan kokeen kulku ja käytetyt polttoainemäärät sekä esitetään päästömittausten ja tehtyjen analyysien tulokset.

4 4 ILMOITUKSEN KÄSITTELY Lausunnot ja vastine Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varannut mahdollisuuden Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lausunnon antamiseen lähetetyllä sähköpostilla. Nakkilan kunnan ympäristösihteeri on ilmoittanut, ettei ilmoituksen johdosta ole huomautettavaa. Varsinais-Suomen Elykeskuksen laitosvalvoja on puhelimitse ilmoittanut , ettei Elykeskus anna lausuntoa asiassa. Hakijalta ei ole pyydetty vastinetta. RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Fortum Energiaratkaisut Oy:n ilmoituksen mukaisen ympäristönsuojelulain 30 :n 2 momentissa tarkoitetun koeluonteisen toiminnan Fortum Energiaratkaisut Oy:n Nakkilan lämpökeskuksessa. Toiminta on suoritettava ilmoituksen mukaisesti ja noudattaen seuraavia määräyksiä: Määräykset koetoiminnan aikana Koetoiminnan ajankohta ja laajuus 1. Ilmoituksen mukainen koetoiminta on lopetettava viimeistään Koetoiminnan aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 2. Koetoiminnan aikana saa käyttää A ja B luokan kierrätyspuuta enintään noin irtokuutiometriä. Kierrätyspuuta saa polttaa ainoastaan laitoksen normaalitoiminnan aikana tilanteessa, jossa savukaasun puhdistuslaitteistot ja päästöjen mittalaitteet ovat toiminnassa. Käytön, päästöjen ja vaikutuksen tarkkailu 3. Polttoaineiden, tuhkien ja voimalaitoksen käytön ja päästöjen tarkkailu on suoritettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja tällä hetkellä käytössä olevan käyttö- ja päästötarkkailun mukaisesti. Kirjanpito ja raportointi 4. Koetoiminnasta on kahden kuukauden kuluessa koetoiminnan loppumisesta toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:

5 5 tiedot koetoiminta-ajoista tiedot koetoiminnassa käytetyistä polttoaineista ja tiedot polttoaineiden ominaisuuksista ja alkuperästä polttoainekohtaisesti tiedot koetoiminnan aikaisista päästöistä ja koetoiminnan vaikutuksista laitoksen päästöihin ilmaan, tuhkan laatuun sekä savukaasun puhdistuslaitteiston toimintaan tiedot mahdollisista koetoiminnan aikana tapahtuneista poikkeustilanteista. Muilta osin koetoiminnan aikana tulee noudattaa voimassa olevaan ympäristölupapäätöstä. RATKAISUN PERUSTELUT Yleiset perustelut Määräysten perustelut Ilmoituksen mukainen toiminta on ympäristönsuojelulain 30 :n 2 momentin tarkoittamaa lyhytaikaista toimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa. Toiminnasta ei ilmoituksen ja tässä päätöksessä määrätyn mukaisesti toteutettuna aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta haitallista seurausta. Koetoiminta on tarpeen kierrätyspuun käyttömahdollisuuksien selvittämiseksi. Koska ilmoituksen mukaisen koetoiminnan, annetut määräykset huomioiden, ei ole katsottu vaikuttavan olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin, ei ilmoituksen vireilläolosta ole ilmoitettu, eikä asianosaisia ole kuultu. Ilmoituksesta on kuitenkin pyydetty ympäristönsuojelulainmukaisten valvontaviranomaisten lausunnot. Koetoiminta ei ennalta arvioiden merkittävästi vaikuta laitoksen normaaliin toimintaan, joten voimalaitoksen päästörajoja ei ole tarpeen muuttaa. Määräykset 1 2. Koetoiminnan kestoaikaa ja laajuutta koskevat määräykset on annettu ilmoituksen mukaisena. Määräykset 3 4. Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan suorittamiseksi. Varsinaiset lämpökeskuksen yksityiskohtaiset käyttö- ja päästötarkkailumääräykset on annettu laitoksen ympäristöluvassa.

6 6 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Perustelut Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Kyse on olemassa olevassa jätteen rinnakkaispolttolaitoksessa tapahtuvasta koeluonteisesta toiminnasta, eikä koeluonteisesta toiminnasta aiheudu luvan määräyksiä noudattaen kokonaan uutta kuormitusta tai muutoin merkittävää pilaantumisen vaaraa laitoksen lähialueelle. Ilmoituksen johdosta annetun päätöksen mukaiset määräykset rajaavat toimintaa ilmoitetusta. Jos päätöksestä valitetaan, on tarpeen, että toimintaa harjoitetaan rajoitusten mukaisesti, kunnes muutoksenhakutuomioistuin toisin päättää. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 30, 61, 64 ja 101 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 27 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Asian käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Fortum Energiaratkaisut Oy PL Fortum Jäljennös päätöksestä Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

7 7 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Nakkilan kunnan ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tero Mäkinen Jaakko Kuisma Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ylitarkastaja Jaakko Kuisma. JK/tv

8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA postiosoite: PL 204, VAASA puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot