Naapurinvaaran yleiskaavan hyväksyminen 54/5.561/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naapurinvaaran yleiskaavan hyväksyminen 54/5.561/2010"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Naapurinvaaran yleiskaavan hyväksyminen 54/5.561/2010 KHALL 106 Naapurinvaaran kyläyhdistys on lähettänyt Sotkamon kunnanhallitukselle kirjeen, jossa esitetään yleiskaavoituksen käynnistämistä Naapurivaaralla. Perusteluina mainitaan mm. Naapurivaaralle sijoittuvan valtauksen estäminen, maisemakokonaisuuden turvaaminen ja rakentamisen ohjaaminen. Kaivoslain 6 :n mukaan valtausta ei saa suorittaa ilman erityistä syytä asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jos kunta vastustaa sitä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä. Lainvoimainen asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava voi siis muodostaa valtauksen esteen, ei vireillä oleva kaavahanke. Lainvoimaisenkin kaavan kyseessä ollessa vaaditaan kunnan vastustus ja alueiden käyttöön liittyvä perusteltu syy vastustamiselle. Maankäytön suunnittelun ja kaivospiirin välisessä ristiriitatilanteessa on suunnitelmien vaikeutumisen merkittävyyttä arvioitava suunnitellusta kaivoshankkeesta saatavien hyötyjen ja aiheutuvan haitan välillä käytävällä intressivertailulla. Kaavaa laadittaessa puolestaan on huomioita va kaikki alueeseen kohdistuvat käyttötarpeet. MLR 5 :n mukaisesti aluei den käytön suunnittelun yhtenä tavoitteena on edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kaavaa ei siis voi lähteä laatimaan pelkästään siitä lähtökohdasta, että sillä pyritään estämään jonkin toimijan alueeseen kohdistuva hanke. Naapurivaara sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen ja alueelle kohdistuu kyläyhdistyksen esittämällä tavalla rakentamispainetta. Maisemallisten arvojen sekä rakentamisen ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi alueelle on tarpeen laatia yleiskaava. Vuoden 2009 talousarvioon ei kuitenkaan ole varattu rahaa Naapurivaaran yleiskaavoitukseen ja kunnassa on vireillä olevia ja suunniteltuja yleis- ja asemakaavahankkeita siinä määrin, että tällä hetkellä Naapurivaaran kaavoitukseen ei riitä henkilöresursseja. Kunnanjohtaja Kokouksessa Naapurinvaaran alueen yleiskaavoitukselle on tarve. Kunnanhallitus päät tää, että Naapurinvaaran kaa voitus käynnistetään mahdollisuuksien mukaan heti käytös sä ole vien re surs sien puitteissa. Kunnanhallitus

2 Otteet Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. _ Naapurinvaaran kyläyhdistys, Hannu Koski Vaarantie 28 B, Vuokatti Juha Kaaresvirta _ YMPTEKLT 190 KHALL 55 Kunnanhallitus on päättänyt Naapurinvaaran yleiskaavoituksen käynnistämisestä käytössä olevien resurssien puitteissa Kaavoituspäätöksessä ei vielä otettu kantaa kaavoitettavan alueen rajaukseen eikä kaavan ohjausvaikutukseen. Tämän vuoksi kaavoituspäätöstä on vielä tarpeen tarkentaa ennen kaavan laatimisen käynnistämistä. Naapurinvaaran yleiskaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin Naapurinvaaran koululla Tilaisuudessa osallisille kerrottiin kaavahankkeesta sekä kuunneltiin kyläläisten ja maanomistajien näkemyksiä ja tavoitteita kaavoituksesta. Tilaisuudesta saadun palautteen sekä viranhaltijoiden näkemysten perusteella on käyty läpi kaavalle asetettavia tavoitteita ja kaava-alueen rajausta. Kaava-alueen rajaus on määritetty siten, että rakentamisen ja maiseman vaalimisen kannalta keskeisimmät alueet sisältyvät kaavoitettavaan alueeseen. Käytyjen keskustelujen perusteella on todettu, että parhaiten kaavoitukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa sellaisella yleiskaavalla, joka voi toimia suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitettavan alueen rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja : Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Naapurinvaaran yleiskaava-alueen rajauksen liitteenä olevan kartan mukaisena. voi tehdä alueen rajaukseen maanomistajien tai viranomaisten esitysten perusteella muutoksia ottaen kuitenkin huomioon kaavoitukselle asetettavat tavoitteet ja tarkoituksenmukaisen aluekokonaisuuden. Yleiskaava laaditaan sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, joka maankäyttö- ja rakennuslain 44.2 :n mukaisesti voi toimia rakennusluvan myöntämisen perusteena kyläalueella. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

3 Otteet _ Juha Kaaresvirta Tekninen palvelualue YMPTEKLT 190 YMPTEKLT MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Naapurinvaaran osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kaava-alueen perustietojen, vuorovaikutusmenettelyn ja vaikutusten arvioinnin lisäksi otettu kantaa myös yleiskaavan mitoitukseen. Palvelualuejohtaja Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Naapurinvaaran osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Jäsenet Tuula Rossi-Määttä, Jukka Liljedahl ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 28 ). Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 115 Kaava-alueen pinta-ala on noin 1020 hehtaaria ja alueelle on osoitettu yhteensä 245 rakennuspaikkaa, joilla kaava voi toimia suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Näiden lisäksi on osoitettu yksittäisiä rakennuspaikkoja matkailupalvelujen alueelle, palvelujen ja hallinnon alueille, huvi- ja viihdepalvelujen alueelle, julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle ja kotieläintalouden suuryksikön alueille. Kokonaismitoitus on siis noin yksi rakennuspaikka kaava-alueen neljää hehtaaria kohti. Rakennuspaikoista rakennettuja on noin 110, joten hieman yli puolet on uusia. Rakennuspaikkojen sijoittelu on pyritty suunnittelemaan siten, että uudet rakennuspaikat sijoittuisivat rakennettavuudeltaan toteutuskelpoisille alueille olevan yhdyskuntateknisen verkoston läheisyyteen kuitenkin niin, että luonnonolosuhteiltaan ja maisemaltaan arvokkaimmat alueet säästyisivät rakentamattomina.

4 Kaavan laadinnan aikana maanomistajilta on tullut lukuisia toiveita mm. rakennuspaikkojen sijainnin ja lukumäärän suhteen. Toiveet on pyritty huomioimaan, mikäli se vain on ollut mahdollista hyväksyttyjen mitoitusperusteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella. Kaavahankkeesta on myös järjestetty kolme viranomaisneuvottelua sekä joitakin erillisselvityksiä koskevia työneuvotteluja Kainuun Ely-keskuksen kanssa. Käydyissä neuvotteluissa ely keskuksen edustajat ovat pitäneet kaavan mitoitusta liian korkeana. Naapurinvaaran yleiskaavan mitoitusta ratkaistaessa on pyritty huomioimaan alueen luonnon- ja maisema-arvojen säilyminen, maanomistajien tasapuolinen kohtelu, vastaavien kaava-alueiden mitoitus ja suunnittelutarveharkinnan yleiset ratkaisuperusteet Sotkamossa sekä kylän elinvoimaisuuden ja rakentamismahdollisuuksien turvaaminen. Kaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on huomattavasti suurempi kuin kaavan aikajänteellä odotettavissa oleva uusien rakennuspaikkojen tarve, mutta yhtenäisiin mitoitusperusteisiin pohjautuvassa pinta-alaltaan laajassa suoraan rakentamista ohjaavassa yleiskaavassa on lähes vääjäämättä ylimitoitusta. Kaavaluonnos sekä kaavoitukseen liittyvä valmisteluaineisto esitellään kokouksessa. Av. palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Naapurinvaaran yleiskaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi av. palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsenet Tuula Rossi-Määttä ja Ari Määttä ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 28 ). Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL Naapurinvaaran kyläyhdistys on lähettänyt Sotkamon kunnanhallitukselle kirjeen, jossa esitetään yleiskaavoituksen käynnistämistä Naapurivaaralla. Perusteluina mainitaan mm. Naapurivaaralle sijoittuvan valtauksen estäminen, maisemakokonaisuuden turvaaminen ja rakentamisen ohjaaminen.

5 Kaivoslain 6 :n mukaan valtausta ei saa suorittaa ilman erityistä syytä asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, jos kunta vastustaa sitä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä. Lainvoimainen asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava voi siis muodostaa valtauksen esteen, ei vireillä oleva kaavahanke. Lainvoimaisenkin kaavan kyseessä ollessa vaaditaan kunnan vastustus ja alueiden käyttöön liittyvä perusteltu syy vastustamiselle. Maankäytön suunnittelun ja kaivospiirin välisessä ristiriitatilanteessa on suunnitelmien vaikeutumisen merkittävyyttä arvioitava suunnitellusta kaivoshankkeesta saatavien hyötyjen ja aiheutuvan haitan välillä käytävällä intressivertailulla. Kaavaa laadittaessa puolestaan on huomioita va kaikki alueeseen kohdistuvat käyttötarpeet. MLR 5 :n mukaisesti aluei den käytön suunnittelun yhtenä tavoitteena on edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kaavaa ei siis voi lähteä laatimaan pelkästään siitä lähtökohdasta, että sillä pyritään estämään jonkin toimijan alueeseen kohdistuva hanke. Naapurivaara sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen ja alueelle kohdistuu kyläyhdistyksen esittämällä tavalla rakentamispainetta. Maisemallisten arvojen sekä rakentamisen ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi alueelle on tarpeen laatia yleiskaava. Vuoden 2009 talousarvioon ei kuitenkaan ole varattu rahaa Naapurivaaran yleiskaavoitukseen ja kunnassa on vireillä olevia ja suunniteltuja yleis- ja asemakaavahankkeita siinä määrin, että tällä hetkellä Naapurivaaran kaavoitukseen ei riitä henkilöresursseja. Kunnanjohtaja Kokouksessa Kunnanhallitus Otteet Naapurinvaaran alueen yleiskaavoitukselle on tarve. Kunnanhallitus päät tää, että Naapurinvaaran kaa voitus käynnistetään mahdollisuuksien mukaan heti käytös sä ole vien re surs sien puitteissa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. _ Naapurinvaaran kyläyhdistys, Hannu Koski Vaarantie 28 B, Vuokatti Juha Kaaresvirta _ KHALL Kunnanhallitus on päättänyt Naapurinvaaran yleiskaavoituksen käynnistämisestä käytössä olevien resurssien puitteissa

6 Kaavoituspäätöksessä ei vielä otettu kantaa kaavoitettavan alueen rajaukseen eikä kaavan ohjausvaikutukseen. Tämän vuoksi kaavoituspäätöstä on vielä tarpeen tarkentaa ennen kaavan laatimisen käynnistämistä. Naapurinvaaran yleiskaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin Naapurinvaaran koululla Tilaisuudessa osallisille kerrottiin kaavahankkeesta sekä kuunneltiin kyläläisten ja maanomistajien näkemyksiä ja tavoitteita kaavoituksesta. Tilaisuudesta saadun palautteen sekä viranhaltijoiden näkemysten perusteella on käyty läpi kaavalle asetettavia tavoitteita ja kaava-alueen rajausta. Kaava-alueen rajaus on määritetty siten, että rakentamisen ja maiseman vaalimisen kannalta keskeisimmät alueet sisältyvät kaavoitettavaan alueeseen. Käytyjen keskustelujen perusteella on todettu, että parhaiten kaavoitukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa sellaisella yleiskaavalla, joka voi toimia suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavoitettavan alueen rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja : Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus päättää hyväksyä Naapurinvaaran yleiskaava-alueen rajauksen liitteenä olevan kartan mukaisena. voi tehdä alueen rajaukseen maanomistajien tai viranomaisten esitysten perusteella muutoksia ottaen kuitenkin huomioon kaavoitukselle asetettavat tavoitteet ja tarkoituksenmukaisen aluekokonaisuuden. Yleiskaava laaditaan sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, joka maankäyttö- ja rakennuslain 44.2 :n mukaisesti voi toimia rakennusluvan myöntämisen perusteena kyläalueella. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. _ Juha Kaaresvirta Tekninen palvelualue YMPTEKLT MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Naapurinvaaran osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kaava-alueen perustietojen, vuorovaikutusmenettelyn ja vaikutusten arvioinnin lisäksi otettu kantaa myös yleiskaavan mitoitukseen.

7 Palvelualuejohtaja Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Naapurinvaaran osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Jäsenet Tuula Rossi-Määttä, Jukka Liljedahl ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 28 ). Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT Kaava-alueen pinta-ala on noin 1020 hehtaaria ja alueelle on osoitettu yhteensä 245 rakennuspaikkaa, joilla kaava voi toimia suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Näiden lisäksi on osoitettu yksittäisiä rakennuspaikkoja matkailupalvelujen alueelle, palvelujen ja hallinnon alueille, huvi- ja viihdepalvelujen alueelle, julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle ja kotieläintalouden suuryksikön alueille. Kokonaismitoitus on siis noin yksi rakennuspaikka kaava-alueen neljää hehtaaria kohti. Rakennuspaikoista rakennettuja on noin 110, joten hieman yli puolet on uusia. Rakennuspaikkojen sijoittelu on pyritty suunnittelemaan siten, että uudet rakennuspaikat sijoittuisivat rakennettavuudeltaan toteutuskelpoisille alueille olevan yhdyskuntateknisen verkoston läheisyyteen kuitenkin niin, että luonnonolosuhteiltaan ja maisemaltaan arvokkaimmat alueet säästyisivät rakentamattomina. Kaavan laadinnan aikana maanomistajilta on tullut lukuisia toiveita mm. rakennuspaikkojen sijainnin ja lukumäärän suhteen. Toiveet on pyritty huomioimaan, mikäli se vain on ollut mahdollista hyväksyttyjen mitoitusperusteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella. Kaavahankkeesta on myös järjestetty kolme viranomaisneuvottelua sekä joitakin erillisselvityksiä koskevia työneuvotteluja Kainuun Ely-keskuksen kanssa. Käydyissä neuvotteluissa ely keskuksen edustajat ovat pitäneet kaavan mitoitusta liian korkeana. Naapurinvaaran yleiskaavan mitoitusta ratkaistaessa on pyritty huomioimaan alueen luonnon- ja maisema-arvojen säilyminen, maanomistajien tasapuolinen kohtelu, vastaavien kaava-alueiden mitoitus ja

8 suunnittelutarveharkinnan yleiset ratkaisuperusteet Sotkamossa sekä kylän elinvoimaisuuden ja rakentamismahdollisuuksien turvaaminen. Kaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on huomattavasti suurempi kuin kaavan aikajänteellä odotettavissa oleva uusien rakennuspaikkojen tarve, mutta yhtenäisiin mitoitusperusteisiin pohjautuvassa pinta-alaltaan laajassa suoraan rakentamista ohjaavassa yleiskaavassa on lähes vääjäämättä ylimitoitusta. Kaavaluonnos sekä kaavoitukseen liittyvä valmisteluaineisto esitellään kokouksessa. Av. palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Naapurinvaaran yleiskaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi av. palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsenet Tuula Rossi-Määttä ja Ari Määttä ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 28 ). Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 8 7/ /2016 YMPTEKLT Naapurinvaaran yleiskaavaluonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Kaavaluonnoksesta jätettiin seitsemän mielipidettä. Mielipiteissä toivottiin pääosin lisärakennuspaikkoja ja rakennusalueiden rajausten muutoksia. Lisärakennuspaikkoja osoitettiin silloin, kun se hyväksytyn mitoituksen puolesta oli mahdollista ja rakennusalueiden rajauksia muutettiin toiveiden mukaiseksi, mikäli sille ei ollut luonto- ja maisema-arvoista tai liikennemelun huomioimisesta johtuvaa estettä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Kainuun Ely keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan Ely keskukselta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, Metsäkeskukselta, Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja paloviranomaiselta. Viranomaisilta saadun palautteen perusteella liito-oravan huomioimista kaavaratkaisussa tarkennettiin, Natura alueelle lisättiin luonnonarvojen merkittävän heikentämisen kieltävä määräys, rakennustapaohjeita täydennettiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden pihapiirien,

9 tienvarsipuuston ja perinnebiotooppien osalta sekä tehtiin muitakin täydennyksiä ja teknisiä korjauksia kaava-asiakirjoihin. Luonnosvaiheen palautteen perusteella tehtyjen muutoksien lisäksi kaavan voimassa oloa koskevaa määräystä on muutettu siten, että kaava on oikeusvaikutteisena voimassa kymmenen vuotta voimaantulosta. Luonnosvaiheessa kaavassa oli määräys, jonka mukaan kaava voi toimia MRL 44 :n mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena kymmenen vuotta voimaantulosta. Määräyksen muutoksen perusteena on se, että mikäli rakentamiseen oikeuttava määräys olisi voimassa kymmenen vuotta ja tämän jälkeen jäisi voimaan ainoastaan velvoittavat määräykset, kokonaisuus ei toimisi eikä olisi kaavan soveltamisen kannalta tarkoituksenmukainen. Luonnonolosuhteet, rakentamista koskevat näkemykset, selvitystarpeet sekä lainsäädäntö voivat myös kymmenen vuoden aikana muuttua siten, että rakentamiseen oikeuttavan määräyksen uudistaminen vaihekaavana ei välttämättä ole mahdollista kymmenen vuoden kuluttua. Oikeusvaikutusten päätyttyä kaava ohjaa oikeusvaikutuksettomana viranomaistoimia tai sitten se voidaan päivittää kokonaisuutena kaavaprosessin kautta. Kaavaluonnoksesta jätetyt mielipiteet ja lausunnot sekä kaavan laatijan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavan laatija esittelee kaavaehdotuksen kokouksessa. Vs. palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy kaavan laatijan vastineet jätettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin, ja päättää asettaa Naapurinvaaran yleiskaavaehdotuksen nähtäville. Lautakunta hyväksyi vs. palvelualuejohtajan ehdotuksen. Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Jäsenet Tuula Rossi-Määttä ja Ari Määttä ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 28 ). Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT

10 Naapurinvaaran yleiskaavaehdotus on pidetty MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa toivottiin lisärakennuspaikkoja muistutuksien jättäjien omistamille kiinteistöille. Toinen toiveista voitiin huomioida, toisen osalta lisärakennuspaikalle ei ollut mitoituksellisia perusteita. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun Ely keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan Ely keskukselta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, Metsäkeskukselta, Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja pelastuslaitokselta. Viranomaislausuntojen perusteella lisättiin Natura-aluetta koskevaan kaavamääräykseen viittaukset luonnonsuojelulakiin sekä täydennettiin rakennustapaohjeita ja kaavaselostusta. Kaavaehdotukseen tehdyt olennaiset muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat on kuultu erikseen. Kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei tehtyjen muutosten vuoksi ole tarpeen. Naapurinvaaran yleiskaava on laadittu sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, joka voi toimia Naapurinlammen ranta-alueella MRL 72 :n nojalla ja muualla kaava-alueella MRL 44 :n nojalla rakennusluvan myöntämisen perusteena enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen. Yleiskaava on oikeusvaikutteisena voimassa 10 vuotta voimaantulosta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1020 hehtaaria ja alueelle on osoitettu yhteensä 248 rakennuspaikkaa, joilla kaava voi toimia suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Palvelualuejohtaja Naapurinvaaran yleiskaavatoimikunta on käsitellyt kaavaehdotuksesta saadun palautteen. Kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja lausunnot sekä kaavan laatijan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavan laatija esittelee kaavaehdotuksen ja perustelee laadittujen vastineiden sisällön kokouksessa. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy kaavan laatijan vastineet jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Naapurinvaaran yleiskaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Palvelualuejohtaja kokouksessa Kaavaehdotuksesta on jätetty vielä päivätty muistutus, jossa toivotaan rakennuspaikan siirtoa kiinteistön Peltola alueella. Muistutuksessa esitetylle rakennuspaikan siirrolle ei ole maankäytöllisiä esteitä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä Naapurinvaaran yleiskaavan korjattuna siten, että yleiskaavaan tehdään muistutuksessa toivottu rakennuspaikan siirtoa koskeva muutos Peltola tilan alueella. Ympäristö- ja tekninen lautakunta esittää Naapurinvaa-

11 ran yleiskaavan edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsenet Tuula Rossi-Määttä, Ari Määttä ja Jukka Liljedalh ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 28 ). Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Tämä pykälä tarkastettiin heti ja todettiin kokouksen päätöksen mukaisesti laadituksi. _ Otteet Kaavoituspalvelut _

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

Valmistelija: Antti Hirvikallio puh mail:

Valmistelija: Antti Hirvikallio puh mail: Tekninen lautakunta 6 31.01.2013 Kunnanhallitus 59 11.02.2013 Tekninen lautakunta 35 27.06.2013 Kunnanhallitus 148 12.08.2013 Tekninen lautakunta 11 29.04.2015 Kunnanhallitus 70 11.05.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.09.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Valmistelija: Antti Hirvikallio puh mail:

Valmistelija: Antti Hirvikallio puh mail: Tekninen lautakunta 6 31.01.2013 Kunnanhallitus 59 11.02.2013 Tekninen lautakunta 35 27.06.2013 Kunnanhallitus 148 12.08.2013 Tekninen lautakunta 11 29.04.2015 Kunnanhallitus 70 11.05.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on rajattu liitteenä olevaan karttaan.

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on rajattu liitteenä olevaan karttaan. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 156 16.12.2015 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 35 24.02.2016 Lastaajantien ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 156 173/10 02 03 00/2015 Khall 11.8.2015 146

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Itä-Huiskan asemakaava Maanktmk

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE KOSKI TL KUNTA RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE Näkymä 10-tieltä itään ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2017 Kosken Tl Ritarin alueen asemakaava / Ritarin alue Osallistumis- ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh.

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh. OAS A-2705 1 (5) A-2705 Asemakaavan muutos 28.3.2017 Kärpäsen koulun tontti Kärpänen Lahti.fi OAS A-2705 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja.

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja. Kunta: JUUPAJOKI Tila: PERTTULA 177-409-4-16 R A N T A - A S E M A K A A V A N L A A T I M I N E N O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 10. 4. 2 0 1 7 SUUNNITTELUTILANNE

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot