KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan vahvistanut tämän työjärjestyksen voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

2 Sisällysluettelo 1 Työjärjestyksen tarkoitus Eteran toiminta Toimintaa koskevat säädökset Yhtiökokous Hallintoneuvosto Vaalivaliokunta Hallitus Yleistä Hallituksen valinta, kokoonpano ja toimikausi Hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset Hallituksen päätösvaltaisuus, päätöksenteko, läsnäolo ja esittely Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet Yleistä Hallituksen yksittäisistä tehtävistä Raportointi hallitukselle Luottamuksellisuus Kokousaikataulu Esityslista ja pöytäkirja Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen valiokunnat Yleistä Hallituksen puheenjohtajisto Tarkastusvaliokunta Neuvottelukunnat Toimitusjohtaja Muu johto ja toimihenkilöt Johdon edustus muissa yhtiöissä Tiedottaminen... 14

3 1 Työjärjestyksen tarkoitus Eteran hallintoelinten toiminnassa noudatetaan lakien, asetusten, yhtiöjärjestyksen ja viranomaismääräysten lisäksi tätä työjärjestystä. Etera noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kesäkuussa 2010 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia siltä osin kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiölle. Työjärjestys sisältää Eteran toimielinten ja johdon tehtävät ja toimintaperiaatteet sekä erityisesti keskeisimmän toimielimen eli hallituksen käytännön toimintaa koskevat tärkeimmät menettelytavat. 2 Eteran toiminta Etera on työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukainen työeläkevakuutusyhtiö, joka harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) toimeenpanoa sekä yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen mukaisesti. 3 Toimintaa koskevat säädökset Eteran hallintoon sovellettavat keskeiset yhteisöoikeudelliset säännökset sisältyvät työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusyhtiölakiin ja osakeyhtiölakiin. 4 Yhtiökokous Eteran ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat, vakuutetut ja takuuosuuksien omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Vakuutetut käyttävät äänioikeuttaan yhtiöjärjestyksessä määritellyin tavoin valitsemansa edustajan välityksellä. Yhtiökokousjärjestelyissä toimitaan lakien ja muiden säännösten mukaisesti siten, että osakkaat voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua yhtiökokoukseen. Hallituksen puheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan ja yhtiön vakuutusmatemaatikon tai heidän sijaisensa on oltava läsnä yhtiökokouksessa. On suositeltavaa, että riittävä määrä hallituksen jäseniä on läsnä yhtiökokouksessa. 5 Hallintoneuvosto Eteralla on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous.

4 Eteran hallintoneuvostoon kuuluu 28 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenistä seitsemän on valittava keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja seitsemän keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Jäsenenä ei voi olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva. Hallintoneuvoston jäsen ei saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä kahden kolmasosan muista jäsenistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa määräämisvaltaa käyttävän omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäseninä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Se valitsee hallituksen jäsenet määrittelemiään valintaperiaatteita noudattaen. Hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnan ja sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää vaalivaliokunnan jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta. Hallintoneuvoston on vähintään kerran vuodessa kuultava kokouksessaan tilintarkastajaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista. Hallintoneuvostolle ei voida antaa muita tehtäviä, eikä se voi edustaa yhtiötä. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajansa kutsusta. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan olla läsnä hallintoneuvoston kokouksissa. Mitä edellä on sanottu hallintoneuvoston jäsenestä, sovelletaan vastaavasti varajäseneen. 6 Vaalivaliokunta Eteran vaalivaliokuntaan kuuluu kuusi hallintoneuvoston vuosittain valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä. Hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toiseksi on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö.

5 Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja hallintoneuvoston nimittämisen sekä hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi ja hallituksen nimittämisen. Vaalivaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi henkilövalintoja koskevissa asioissa, joissa arpa ratkaisee. Vaalivaliokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi vaalivaliokunnan valitsema jäsen. 7 Hallitus 7.1 Yleistä Hallituksen valinta, kokoonpano ja toimikausi Hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on oltava edustettuna molempia sukupuolia. Hallituksen jäsenistä kolme ja varajäsenistä yksi valitaan keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja kolme jäsentä ja yksi varajäsen keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Varajäsenistä yksi toimii työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittujen jäsenten varajäsenenä ja yksi palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittujen jäsenten varajäsenenä sekä kaksi hallintoneuvoston valitsemien muiden jäsenten varajäsenenä Hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Jäsenenä ei voi olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva. Hallituksen jäsen ei saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus. Hallituksessa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

6 Hallituksen puheenjohtajan sekä kahden kolmasosan muista jäsenistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa määräämisvaltaa käyttävän omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETAvaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäseninä. Yhtiö on velvollinen antamaan Finanssivalvonnalle sen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti hallitukseen valituista uusista jäsenistä luotettavuus- ja sopivuusselvityksen Mitä edellä on sanottu hallituksen jäsenestä, koskee myös hallituksen varajäsentä Hallituksen päätösvaltaisuus, päätöksenteko, läsnäolo ja esittely Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet kokouksessa jakautuvat tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Päätös on kuitenkin tehtävä vähintään 2/3:n enemmistöllä annetuista äänistä, jos päätetään tai tehdään ehdotusta yhtiön takuupääoman korottamisesta tai alentamisesta, sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, takuupääomasta, voitonjaosta tai yhtiön sijoitussuunnitelmasta. Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan tai muun mahdollisesti eturistiriitoja tai esteellisyyttä aiheuttavan asian käsittelyyn. Hallituksen toiminnassa noudatetaan työeläkeyhtiöistä annetun lain lähipiiri-, esteellisyys- ja eturistiriita-säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja yhtiön sisäisiä ohjeita. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen on oma-aloitteisesti todettava esteellisyytensä tai muu vastaava käsittelyyn vaikuttava seikka asioita käsiteltäessä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenet. Lisäksi hallituksen varajäsenillä on oikeus olla läsnä kokouksissa. Kokouksissa ovat läsnä myös toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja hallituksen sihteeri. Yhtiön vakuutusmatemaatikolla on oikeus olla saapuvilla hallituksen kokouksissa käsiteltäessä hänen toimialaansa kuuluvia asioita. Yksittäistä merkittävää asiaa käsiteltäessä toimitusjohtaja voi kutsua paikalle myös toimihenkilön, jonka tehtäviin asia kuuluu, tai yhtiön ulkopuolisen asiantuntijan. Yhtiön tilintarkastaja kutsutaan vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen. Tilintarkastajilla on, katsoessaan sen tarpeelliseksi, oikeus olla saapuvilla muissa hallituksen kokouksissa. Ellei hallitus muuta päätä, asiat esittelee hallituksen kokouksissa toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä toimihenkilö.

7 7.2 Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet Yleistä Hallituksen tehtävänä on edistää Eteran etua sekä sen toiminnan tarkoitusta vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseniksi ehdottaneita tahoja. Lain mukaan yhtiön hallituksen tulee johtaa työeläkevakuutusyhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti on huolehdittava yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä tehtäviin kuuluu tarpeellisten ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle, yhtiön toiminnalle tarpeellisen organisaation luominen sekä tämän organisaation toiminnan järjestäminen, turvaaminen ja valvonta. Hallitukselle kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka laeissa tai yhtiöjärjestyksessä on määrätty hallituksen tehtäviksi tai joita laeissa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty muille toimielimille. Hallitukselle kuuluvat aina yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen epätavallisiksi tai laajakantoisiksi katsottavat toimet. Hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen Hallituksen yksittäisistä tehtävistä Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtajien nimittäminen sekä heidän työehdoistaan ja palkkiojärjestelmistään päättäminen yhtiön perusorganisaation hyväksyminen yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä päättäminen yhtiön strategisista tavoitteista sekä yhtiön kokonaisstrategiasta päättäminen yhtiön tuloskortin ja budjetin vahvistaminen yhtiön tilinpäätöksen hyväksyminen, tilinpäätösasiakirjojen allekirjoittaminen sekä yhtiön kirjanpidon, hallinnon, sijoitustoiminnan ja muiden keskeisten toimintojen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen sisäisen valvonnan sisällön ja suuntaviivojen määrittäminen, sisäisen valvonnan organisoinnista huolehtiminen, sen arvioiminen vuosittain, onko yhtiön sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty, sekä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen koko toiminnan kattavan riskienhallintajärjestelmän ja -suunnitelman hyväksyminen sijoitustoimintaan liittyvän ylimmän päätösvallan käyttäminen ja sijoitussuunnitelman laatiminen asiakashyvityspolitiikasta päättäminen yhtiön omista laskuperustehakemuksista päättäminen lukuun ottamatta laskuperusteiden vähäisiä, teknisluonteisia muutoksia

8 yhtiön neuvottelukuntien sääntöjen ja palkkioiden vahvistaminen sekä niiden jäsenten valitseminen toiminimenkirjoitusoikeuksista päättäminen yhtiökokouksen koollekutsuminen sekä yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävien asioiden valmisteleminen takuuosuusluettelon ja takuuosuuden omistajista pidettävän luettelon pitäminen yhtiötä koskevien toimintaohjeiden vahvistaminen merkittävistä asioista hallituksen valiokuntien jäsenten valinta ja valiokuntien työjärjestysten hyväksyminen yhtiön omistajaohjauksen periaatteiden vahvistaminen sijoitussuunnitelman yhteydessä eturistiriitatilanteita koskevien toimintaperiaatteiden hyväksyminen yhtiötä koskevista merkittävistä liiketoimista päättäminen johdon ja sen lähipiirin kuuluvien kanssa toimintojen ulkoistamisen järjestämistä koskevien toimintaperiaatteiden hyväksyminen sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiden hyväksyminen sisäpiirirekisterin hyväksyminen oman toiminnan ja työskentelytapojen arviointi hallintojärjestelmän, toimintaperiaatteiden ja jatkuvuussuunnitelman arviointi yhtiön toimintaa koskevan jatkuvuussuunnitelman hyväksyminen Raportointi hallitukselle Hallitus seuraa jatkuvasti yhtiön liiketoiminnan eri osa-alueita. Tätä varten hallituksen on järjestettävä asianmukainen raportointi ottaen huomioon Finanssivalvonnan määräykset raportoinnista. Hallitukselle toimitettavan raportoinnin on katettava kaikki oleelliset liiketoimintaan liittyvät osa-alueet ja riskit. Raportoinnin on kohdistuttava oleellisiin seikkoihin sekä oltava selkeää ja ajantasaista. Seuraavat kuukausi- ja vuosiraportit toimitetaan hallitukselle esityslistan mukana: Kuukausittain käsitellään tuloskorttiraportti - yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sijoitustoiminnan raportti - kooste markkina- ja sijoitustilanteesta - vakavaraisuustilanne - mahdolliset poikkeamat sijoitussuunnitelman rajoitteista - sijoitusten jakauma ja tuotto ja näiden ajallinen kehitys kaikkien sijoitusten osalta ja sijoituslajeittain (mukaan lukien johdannaisten vaikutus sijoitusten jakaumiin ja tuottoihin) - eräät sijoituksiin liittyvät riskit vakuutusraportti eläkeraportti.

9 Vuosittain käsitellään osavuosiraportti kuukausilta 1 6 tilinpäätös selvitys johdannaissopimusten käyttämistä koskevien perusteiden kokonaisvaikutuksesta tuottoihin ja vakavaraisuusrajaan. Lisäksi hallitukselle toimitetaan seuraavat raportit: - Asiakastilanne. Hallitukselle annetaan vähintään neljä kertaa vuodessa tilannekatsaus asiakkuuksista ja markkinoinnista. - Sijoitustoiminta. Hallitukselle annetaan joka kokouksessa tilannekatsaus. - Eläkeratkaisutoiminta. Hallitukselle annetaan kaksi kertaa vuodessa katsaus. Hallitukselle toimitetaan tarkastusvaliokunnan harkitsemassa laajuudessa seuraavat raportit: - Riskienhallinta. Hallitukselle toimitetaan vähintään kerran vuodessa raportti yhtiön riskienhallinnan tilanteesta ja yhtiön olennaisimmista riskeistä. - Sisäisen tarkastus. Hallitukselle toimitetaan tarkastuksen tuloksista ja toimenpidesuosituksista raportti kaksi kertaa vuodessa. - Compliance. Hallitukselle toimitetaan sisäisen valvonnan raportti vähintään kerran vuodessa. 7.3 Luottamuksellisuus Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat velvollisia ottamaan huomioon vakuutusyhtiölain sisältämät salassapitosäännökset ja pitämään luottamuksellisina kaiken saamansa suullisen tai kirjallisen materiaalin. Keskeisimmät säännökset ovat liitteenä 1. Hallituksessa käsiteltävät asiat voivat joskus sisältää myös arvopaperimarkkinalain tarkoittamaa sisäpiirintietoa. 7.4 Kokousaikataulu Hallitus päättää itse kokousaikataulustaan. Hallitus kokoontuu vähintään yhdeksän kertaa vuodessa. Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla puhelin- tai per capsulum - kokouksia. Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan vuosittain etukäteen. Jokaisessa kokouksessa on toistuvaisasiana toimitusjohtajan katsaus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on antaa kohdassa lyhyet, relevantit selvitykset yhtiön toiminnasta ja toimintaympäristössä tapahtuneista olennaisista asioista. Vuosittaisena toistuvaisasiana on hallituksen työskentelyn itsearviointi, jonka osana hallitus päivittää tämän työjärjestyksen.

10 7.5 Esityslista ja pöytäkirja Hallituksen jäsenille ja varajäsenille toimitetaan noin kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla muistutus kokousajankohdasta. Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat pääsääntöisesti noin viikkoa ennen kokousta. Hallituksen sihteeri toimittaa esityslistan hallituksen jäsenille ja varajäsenille puheenjohtajiston kokouksen jälkeen. Esityslista liitteineen toimitetaan hallituksen sähköiseen työtilaan. Se voidaan lähettää myös muulla tavoin, mikäli jäsen tai varajäsen sitä toivoo. Sähköiseen työtilaan on pääsy myös Eteran johtoryhmän jäsenillä, tilintarkastajilla ja hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Esityslistan esitysten tulee sisältää hallituksen päätöksenteon kannalta olennainen tieto. Esitysten tulee olla selkeitä. Esityksiin ei tule liittää päätöksenteon kannalta tarpeetonta materiaalia. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastavat puheenjohtaja ja hallituksen pöytäkirjan tarkastajaksi nimeämä jäsen. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja ja sihteeri. Puhelin- ja per capsulum -kokousten pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet. Pöytäkirjaan merkitään pääsääntöisesti vain tehdyt päätökset ja hallituksen tiedoksi saatetut asiat. Eriävä mielipide ja esteellisyys merkitään pöytäkirjaan. Pöytäkirja hallituksen kokouksesta laaditaan välittömästi kokouksen jälkeen. Sihteerin laadittua luonnoksen pöytäkirjaksi se toimitetaan puheenjohtajan hyväksyttäväksi. Mikäli puheenjohtaja hyväksyy luonnoksen, se toimitetaan pöytäkirjan tarkastajalle. Pöytäkirjaluonnoksen hyväksyminen tapahtuu hallituksen sähköisessä työtilassa. Hyväksymisen jälkeen pöytäkirja on siellä hallituksen jäsenten ja varajäsenten ja muiden työtilan käyttäjien nähtävissä. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa. 8 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa vastata siitä, että hallituksen kokous kutsutaan koolle johtaa hallituksen kokouksessa puhetta siten, että hallituksen tehtävät tulevat hoidetuiksi tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti huolehtia ja valvoa, että hallitus täyttää sille lain, asetusten, yhtiöjärjestyksen, viranomaismääräysten ja tämän työjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät vastata siitä, että kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja että pöytäkirjaan tulevat asiat on merkitty kokouksen kulun mukaisesti

11 kutsua tarvittaessa koolle hallituksen puheenjohtajisto. 9 Hallituksen valiokunnat 9.1 Yleistä Toimintansa tehostamiseksi hallitus voi valita keskuudestaan valiokuntia erillisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Päätösvaltaa ja vastuuta ei voi siirtää hallitukselta työryhmille tai valiokunnille. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti työstään ja keskeisistä havainnoistaan. Hallituksen on vahvistettava valiokunnille työjärjestykset. 9.2 Hallituksen puheenjohtajisto Hallitusten kokouksessa käsiteltäviä asioita valmistelee hallituksen puheenjohtajisto. Puheenjohtajistoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja enintään neljä muuta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja kokoontuvat valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita. Ellei muuta sovita, toimitusjohtaja toimii esittelijänä. Puheenjohtajisto toimii myös nimitys- ja palkitsemisasioita valmistelevana valiokuntana. Tässä roolissa sen tehtävänä on muun muassa valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon palkitsemisasioita valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon nimitysasioita valmistella yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikkaa sekä kannustinjärjestelmiä koskevat asiat informoida koko hallitusta toimistaan ja havainnoistaan. Puheenjohtajisto kokoontuu noin viikkoa ennen hallituksen kokouksia ja käsittelee tarvittaessa myös nimitys- ja palkitsemisasioita. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua varatoimitusjohtaja tai yhtiön toimihenkilöitä. 9.3 Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista vähintään yhdellä tulee olla riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön asiantuntemus. Ellei muuta sovita, asiat esittelee toimitusjohtaja. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valvoa taloudellista ja muuta raportointia valvoa sisäisen valvonnan tilaa muun muassa seuraamalla sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen työn etenemistä sekä käymällä läpi erilaisia valvontaraportteja arvioida riskienhallintaa ja erityisesti sijoitusriskejä arvioida lakien ja määräysten noudattamista informoida koko hallitusta toimistaan ja havainnoistaan.

12 Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajansa kutsusta. Vähintään kerran vuodessa kokoukseen kutsutaan mukaan yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön sisäinen tarkastaja. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua yhtiön varatoimitusjohtaja tai yhtiön toimihenkilöitä. 10 Neuvottelukunnat Yhtiössä toimii hallituksen nimittäminä eläkeasiain, työnantajien ja yrittäjien sekä vakuutettujen neuvottelukunnat. Hallitus vahvistaa neuvottelukuntien säännöt sekä päättää niiden jäsenten palkkioista ja nimittämisestä. Eläkeasiain neuvottelukunta on Eteran ja työmarkkinajärjestöjen välinen yhteistyöelin, joka antaa linjauksia eläkeratkaisuissa ottaen huomioon tietoturvan mahdollisesti asettamat rajoitukset. Neuvottelukuntaan kuuluu kahdeksan hallituksen nimittämää jäsentä. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta ylläpitää yhteistyötä Eteran ja siellä vakuuttaneiden yritysten ja yrittäjien kesken. Yhteistyön luonne on neuvoa-antavaa ja tiedon välittymistä molempiin suuntiin edistävää. Neuvottelukuntaan kuuluu enintään 40 jäsentä, jotka Eteran hallitus nimittää työnantajien ja yrittäjien edustajista. Kokoonpano edustaa Suomen eri osia ja eri alojen yrityksiä ja yrittäjiä. Vakuutettujen neuvottelukunta on Eteran ja siellä vakuutettujen työntekijäin välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Toiminnalla edistetään yhtiön ja palkansaajien välistä tiedonvälitystä ja lisätään tietoa eläkeasioihin vaikuttavasta työolojen tuntemuksesta. Lisäksi Etera antaa neuvottelukunnalle tietoa toiminnastaan ja työeläkejärjestelmän ajankohtaisista asioista. Neuvottelukuntaan kuuluu enintään 30 Eteran hallituksen nimeämää Eterassa vakuutettujen yritysten palveluksessa olevien vakuutettujen työntekijäin edustajaa. 11 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan kanssa laadittavan toimitusjohtajasopimuksen, jossa määritellään toimenhoitoon liittyvät ehdot. Näitä ovat palkat ja muut etuudet tilikaudelta, tilikauden aikana mahdollisesti saadut bonuspalkkiot, eläkeikä ja eläkkeenmääräytymisperusteet ja irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa sekä muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. Eterassa on toimitusjohtajan sijaisena toimiva varatoimitusjohtaja, joka toimitusjohtajan estyneenä ollessa toimii toimitusjohtajana.

13 Lain mukaan toimitusjohtajan tulee olla hyvämaineinen ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemus. Toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Toimitusjohtaja ei saa olla Eteran tai muun työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja ei saa olla vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa määräämisvaltaa käyttävän omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai tilintarkastajana. Mitä tässä sanotaan toimitusjohtajasta, koskee myös toimitusjohtajan sijaista. 12 Muu johto ja toimihenkilöt Yhtiön operatiivisen johto-organisaation rakenteesta päättää hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajalle suoraan raportoivat johtajat ja päättää heidän toimenhoitoehtonsa. Muut toimihenkilöt nimittää toimitusjohtaja, ja hän päättää heidän toimenhoitonsa ehdoista. Yhtiössä on vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Hänen laissa säädettyihin tehtäviinsä kuuluu mm. vakuutusmatemaattisten menetelmien asianmukaisuudesta huolehtiminen sekä yhtiön vakuutusmaksujen ja vastuuvelan määräämistavan ja määrän lainmukaisuudesta huolehtiminen. Vastuullinen vakuutusmatemaatikko ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana eikä toimitusjohtajana. Toimitusjohtajaa avustavana ryhmänä toimii johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää toimitusjohtaja. Muulla johdolla tarkoitetaan johtoryhmän jäseniä. 13 Johdon edustus muissa yhtiöissä Laissa rajataan työeläkevakuutusyhtiön toimiala ja korostetaan toiminnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muusta vakuutustoiminnasta ja muista toimialoista. Päättäessään toimitusjohtajan ja muun johdon edustuksista muiden yhtiöiden hallintoelimissä yhtiön on vältettävä eturistiriitoja, jotka ovat omiaan heikentämään luottamusta näiden vaatimusten täyttämiseen. Edustukset eivät myöskään saa vaikuttaa haitallisesti yhtiön sijoitustoiminnan päätöksentekoon. Toimitusjohtajan ja muun johdon edustukset muiden yhtiöiden hallintoelimissä käsitellään puheenjohtajistossa Eteran edun kannalta ja annetaan tiedoksi hallitukselle. Sijoitustoiminnossa työskentelevien henkilöiden edustukset käsitellään samalla tavoin, ei kuitenkaan kiinteistösijoitustoimintaan liittyviä edustuksia.

14 Johdon luottamustoimirekisteri käydään vuosittain läpi puheenjohtajistossa ja annetaan tiedoksi hallitukselle. 14 Tiedottaminen Etera tiedottaa toiminnastaan luotettavasti ja ajantasaisesti.

15 Liite 1 VAKUUTUSYHTIÖLAKI (521/2008) Salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset 30 luku Salassapitovelvollisuus ja oikeus tietojen luovuttamiseen 1 Salassapitovelvollisuus Joka vakuutusyhtiön tai sen omistusyhteisön taikka palveluyrityksen palveluksessa tai näiden toimielinten jäsenenä tai varajäsenenä tai vakuutusyhtiön toimeksiannosta tehtävää suorittaessaan taikka vakuutusalan lautakunnan tai vastaavan toimielimen palveluksessa tai jäsenenä tai asiantuntijana toimeksiannon perusteella taikka 2 tai 3 :n nojalla on saanut tietää vakuutusyhtiön, sen asiakkaan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa ilmaista tätä sivulliselle, jollei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai jollei laissa muuta säädetä. Asiakasta koskevia salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa antaa myöskään yhtiökokoukselle tai edustajistolle eikä kokoukseen osallistuvalle osakkaalle, lukuun ottamatta yhtiökokouksen ääniluetteloa. Sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston toimeksiannosta tehtävää suorittavan salassapitovelvollisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). 2 Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja: 1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi; 2) Finanssivalvonnalle; 3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoitustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle; 4) vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen tilintarkastajalle; 5) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn;

16 6) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osallisina olevien toimielinten valvonnasta; 7) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiöiden, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien henkilöiden valvonnasta; 8) ETA-valtion riippumattomille vakuutusmatemaatikoille, jotka suorittavat vakuutusyhtiöiden laillisuusvalvontaa, ja näiden vakuutusmatemaatikoiden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle; 9) ETA-valtion viranomaiselle tai toimielimelle, joka on lain mukaan vastuussa yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja rikkomusten tutkimisesta; 10) Suomen tai muun ETA-valtion keskuspankille ja muulle toimielimelle, jolla on rahapoliittisena viranomaisena samanlainen tehtävä, sekä muulle maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle; 11) muun valtion kuin ETA-valtion 3 8 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toimielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi, jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa kuuluvat 1 :ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen kunkin 1 momentissa mainitun viranomaisen tehtävien suorittamiseksi. 3 Vakuutusyhtiön oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja Sen estämättä, mitä 2 :ssä säädetään, vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja: 1) toiselle vakuutusyhtiölle jälleenvakuutuksen järjestämistä varten; 2) vakuutusyhtiön palveluyritykselle tai sille, joka hoitaa vakuutusyhtiön antamaa tehtävää toimeksiannon perusteella; 3) vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle vakuutus- tai eläkelaitokselle taikka vakuutusomistusyhteisölle korvausasian hoitoa, vakuutussopimuksen tekemistä ja vakuutusliikkeen harjoittamisen kannalta tarpeellisten muiden tehtävien hoitamista varten; mitä edellä tässä kohdassa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain (523/1999) 11 :ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista;

17 4) vakuutusalan lautakunnan tai vastaavan toimielimen palveluksessa tai jäsenenä olevalle sinne saatetun asian käsittelemistä varten; 5) toiselle vakuutuslaitokselle tai vahingonaiheuttajalle vakuutusyhtiön takautumisoikeuden toteuttamiseksi sekä toiselle vakuutuslaitokselle sen selvittämiseksi, mikä on eri vakuutuslaitosten vastuu samasta vakuutustapahtumasta; 6) vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi, jos tietosuojalautakunta on antanut tähän henkilötietolain 43 :n 3 momentissa tarkoitetun luvan; 7) sosiaali- ja terveysministeriön luvalla historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty; lupa voidaan antaa määräajaksi ja siihen on liitettävä yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset; lupa voidaan peruuttaa, milloin siihen harkitaan olevan syytä; 8) Suomen syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi sekä 2 :n 1 momentin 2 6 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille tai toimielimille; terveydentilaan liittyviä tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle vakuutus- tai eläkelaitokseen kohdistuvan petosrikoksen estämiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen panoa varten; 9) luottotietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle; luovuttaa voidaan kuitenkin vain tietoja, joita luottotietotoiminnan harjoittaja saa tallettaa luottotietorekisteriin tai muutoin käsitellä luottotietoina käytettäviksi; ja 10) vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin, 26 luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmittymään tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yritykselle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä riskienhallintaa varten; mitä edellä tässä kohdassa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain 11 :ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, vakuutusyhtiö voi luovuttaa asiakasrekisterissään olevia markkinointia sekä asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista varten tarpeellisia tietoja yritykselle, joka kuuluu vakuutusyhtiön kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään. Mitä edellä tässä momentissa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain 11 :ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista. Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään vakuutusyhtiön oikeudesta tietojen luovuttamiseen, koskee myös 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua vakuutusalan lautakuntaa tai toimielintä.

18 Vakuutusyhtiö voi 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa vain tietoja, joita tarvitaan kyseessä olevien tehtävien suorittamiseksi. 4 Rangaistusseuraamukset vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta Rangaistus 1 :ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 :n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 :n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 5 Yhtiöitä koskevien tilastotietojen julkisuus Sen estämättä, mitä asiakirjojen salassa pitämisestä säädetään, Vakuutusvalvontavirasto voi julkaista vakuutusyhtiöiden toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista yhtiöistä.

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS kokouksessa 26.1.2017 1 (5) ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen kokoonpanoa koskevat vaatimukset Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, englanniksi Ilmarinen Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa.

Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuusta säädetään laissa. 1 (6) Vahvistettu hallintoneuvostossa 05.11.2015 OSUUSPANKIN OHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesäännön tarkoitus Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston on vahvistettava pankin toimintaa koskeva ohjesääntö asioista,

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä.

2 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 :ssä ja 13 luvussa tarkoitettuna B yhteiseläkesäätiönä. ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS ESY 2017 B yhteiseläkesäätiön mallisäännöt (tasaava kirjanpitojärjestelmä ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 1 Eläkesäätiön nimi on 2 Eläkesäätiön kotipaikka on ELÄKESÄÄTIÖN MUOTO 2

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT Säätiön säännöt 1 (5) S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja toissijainen tunnus Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ

TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ Vanhustyön tutkintotoimikunta 2011 TUTKINTOTOIMIKUNNAN ASEMA Lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä Julkinen tehtävä Virkavastuu Jäsenet toimivat toimikunnassa oman toimensa

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 28.3.2006 (päivitetty hallituksessa 26.11.2014) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot