KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan vahvistanut tämän työjärjestyksen voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

2 Sisällysluettelo 1 Työjärjestyksen tarkoitus Eteran toiminta Toimintaa koskevat säädökset Yhtiökokous Hallintoneuvosto Vaalivaliokunta Hallitus Yleistä Hallituksen valinta, kokoonpano ja toimikausi Hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset Hallituksen päätösvaltaisuus, päätöksenteko, läsnäolo ja esittely Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet Yleistä Hallituksen yksittäisistä tehtävistä Raportointi hallitukselle Luottamuksellisuus Kokousaikataulu Esityslista ja pöytäkirja Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen valiokunnat Yleistä Hallituksen puheenjohtajisto Tarkastusvaliokunta Neuvottelukunnat Toimitusjohtaja Muu johto ja toimihenkilöt Johdon edustus muissa yhtiöissä Tiedottaminen... 14

3 1 Työjärjestyksen tarkoitus Eteran hallintoelinten toiminnassa noudatetaan lakien, asetusten, yhtiöjärjestyksen ja viranomaismääräysten lisäksi tätä työjärjestystä. Etera noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kesäkuussa 2010 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia siltä osin kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiölle. Työjärjestys sisältää Eteran toimielinten ja johdon tehtävät ja toimintaperiaatteet sekä erityisesti keskeisimmän toimielimen eli hallituksen käytännön toimintaa koskevat tärkeimmät menettelytavat. 2 Eteran toiminta Etera on työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukainen työeläkevakuutusyhtiö, joka harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) toimeenpanoa sekä yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen mukaisesti. 3 Toimintaa koskevat säädökset Eteran hallintoon sovellettavat keskeiset yhteisöoikeudelliset säännökset sisältyvät työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusyhtiölakiin ja osakeyhtiölakiin. 4 Yhtiökokous Eteran ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat, vakuutetut ja takuuosuuksien omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Vakuutetut käyttävät äänioikeuttaan yhtiöjärjestyksessä määritellyin tavoin valitsemansa edustajan välityksellä. Yhtiökokousjärjestelyissä toimitaan lakien ja muiden säännösten mukaisesti siten, että osakkaat voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua yhtiökokoukseen. Hallituksen puheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan ja yhtiön vakuutusmatemaatikon tai heidän sijaisensa on oltava läsnä yhtiökokouksessa. On suositeltavaa, että riittävä määrä hallituksen jäseniä on läsnä yhtiökokouksessa. 5 Hallintoneuvosto Eteralla on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous.

4 Eteran hallintoneuvostoon kuuluu 28 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenistä seitsemän on valittava keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja seitsemän keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Jäsenenä ei voi olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva. Hallintoneuvoston jäsen ei saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä kahden kolmasosan muista jäsenistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa määräämisvaltaa käyttävän omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäseninä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Se valitsee hallituksen jäsenet määrittelemiään valintaperiaatteita noudattaen. Hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnan ja sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää vaalivaliokunnan jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta. Hallintoneuvoston on vähintään kerran vuodessa kuultava kokouksessaan tilintarkastajaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista. Hallintoneuvostolle ei voida antaa muita tehtäviä, eikä se voi edustaa yhtiötä. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajansa kutsusta. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan olla läsnä hallintoneuvoston kokouksissa. Mitä edellä on sanottu hallintoneuvoston jäsenestä, sovelletaan vastaavasti varajäseneen. 6 Vaalivaliokunta Eteran vaalivaliokuntaan kuuluu kuusi hallintoneuvoston vuosittain valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä. Hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toiseksi on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö.

5 Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja hallintoneuvoston nimittämisen sekä hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi ja hallituksen nimittämisen. Vaalivaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi henkilövalintoja koskevissa asioissa, joissa arpa ratkaisee. Vaalivaliokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi vaalivaliokunnan valitsema jäsen. 7 Hallitus 7.1 Yleistä Hallituksen valinta, kokoonpano ja toimikausi Hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on oltava edustettuna molempia sukupuolia. Hallituksen jäsenistä kolme ja varajäsenistä yksi valitaan keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja kolme jäsentä ja yksi varajäsen keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Varajäsenistä yksi toimii työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittujen jäsenten varajäsenenä ja yksi palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittujen jäsenten varajäsenenä sekä kaksi hallintoneuvoston valitsemien muiden jäsenten varajäsenenä Hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Jäsenenä ei voi olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva. Hallituksen jäsen ei saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus. Hallituksessa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

6 Hallituksen puheenjohtajan sekä kahden kolmasosan muista jäsenistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa määräämisvaltaa käyttävän omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETAvaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäseninä. Yhtiö on velvollinen antamaan Finanssivalvonnalle sen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti hallitukseen valituista uusista jäsenistä luotettavuus- ja sopivuusselvityksen Mitä edellä on sanottu hallituksen jäsenestä, koskee myös hallituksen varajäsentä Hallituksen päätösvaltaisuus, päätöksenteko, läsnäolo ja esittely Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet kokouksessa jakautuvat tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Päätös on kuitenkin tehtävä vähintään 2/3:n enemmistöllä annetuista äänistä, jos päätetään tai tehdään ehdotusta yhtiön takuupääoman korottamisesta tai alentamisesta, sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, takuupääomasta, voitonjaosta tai yhtiön sijoitussuunnitelmasta. Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan tai muun mahdollisesti eturistiriitoja tai esteellisyyttä aiheuttavan asian käsittelyyn. Hallituksen toiminnassa noudatetaan työeläkeyhtiöistä annetun lain lähipiiri-, esteellisyys- ja eturistiriita-säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja yhtiön sisäisiä ohjeita. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen on oma-aloitteisesti todettava esteellisyytensä tai muu vastaava käsittelyyn vaikuttava seikka asioita käsiteltäessä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenet. Lisäksi hallituksen varajäsenillä on oikeus olla läsnä kokouksissa. Kokouksissa ovat läsnä myös toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja hallituksen sihteeri. Yhtiön vakuutusmatemaatikolla on oikeus olla saapuvilla hallituksen kokouksissa käsiteltäessä hänen toimialaansa kuuluvia asioita. Yksittäistä merkittävää asiaa käsiteltäessä toimitusjohtaja voi kutsua paikalle myös toimihenkilön, jonka tehtäviin asia kuuluu, tai yhtiön ulkopuolisen asiantuntijan. Yhtiön tilintarkastaja kutsutaan vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen. Tilintarkastajilla on, katsoessaan sen tarpeelliseksi, oikeus olla saapuvilla muissa hallituksen kokouksissa. Ellei hallitus muuta päätä, asiat esittelee hallituksen kokouksissa toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä toimihenkilö.

7 7.2 Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet Yleistä Hallituksen tehtävänä on edistää Eteran etua sekä sen toiminnan tarkoitusta vakuutuksenottajien ja vakuutettujen etujen mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseniksi ehdottaneita tahoja. Lain mukaan yhtiön hallituksen tulee johtaa työeläkevakuutusyhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti on huolehdittava yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä tehtäviin kuuluu tarpeellisten ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle, yhtiön toiminnalle tarpeellisen organisaation luominen sekä tämän organisaation toiminnan järjestäminen, turvaaminen ja valvonta. Hallitukselle kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka laeissa tai yhtiöjärjestyksessä on määrätty hallituksen tehtäviksi tai joita laeissa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty muille toimielimille. Hallitukselle kuuluvat aina yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen epätavallisiksi tai laajakantoisiksi katsottavat toimet. Hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen Hallituksen yksittäisistä tehtävistä Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtajien nimittäminen sekä heidän työehdoistaan ja palkkiojärjestelmistään päättäminen yhtiön perusorganisaation hyväksyminen yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä päättäminen yhtiön strategisista tavoitteista sekä yhtiön kokonaisstrategiasta päättäminen yhtiön tuloskortin ja budjetin vahvistaminen yhtiön tilinpäätöksen hyväksyminen, tilinpäätösasiakirjojen allekirjoittaminen sekä yhtiön kirjanpidon, hallinnon, sijoitustoiminnan ja muiden keskeisten toimintojen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen sisäisen valvonnan sisällön ja suuntaviivojen määrittäminen, sisäisen valvonnan organisoinnista huolehtiminen, sen arvioiminen vuosittain, onko yhtiön sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty, sekä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen koko toiminnan kattavan riskienhallintajärjestelmän ja -suunnitelman hyväksyminen sijoitustoimintaan liittyvän ylimmän päätösvallan käyttäminen ja sijoitussuunnitelman laatiminen asiakashyvityspolitiikasta päättäminen yhtiön omista laskuperustehakemuksista päättäminen lukuun ottamatta laskuperusteiden vähäisiä, teknisluonteisia muutoksia

8 yhtiön neuvottelukuntien sääntöjen ja palkkioiden vahvistaminen sekä niiden jäsenten valitseminen toiminimenkirjoitusoikeuksista päättäminen yhtiökokouksen koollekutsuminen sekä yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävien asioiden valmisteleminen takuuosuusluettelon ja takuuosuuden omistajista pidettävän luettelon pitäminen yhtiötä koskevien toimintaohjeiden vahvistaminen merkittävistä asioista hallituksen valiokuntien jäsenten valinta ja valiokuntien työjärjestysten hyväksyminen yhtiön omistajaohjauksen periaatteiden vahvistaminen sijoitussuunnitelman yhteydessä eturistiriitatilanteita koskevien toimintaperiaatteiden hyväksyminen yhtiötä koskevista merkittävistä liiketoimista päättäminen johdon ja sen lähipiirin kuuluvien kanssa toimintojen ulkoistamisen järjestämistä koskevien toimintaperiaatteiden hyväksyminen sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiden hyväksyminen sisäpiirirekisterin hyväksyminen oman toiminnan ja työskentelytapojen arviointi hallintojärjestelmän, toimintaperiaatteiden ja jatkuvuussuunnitelman arviointi yhtiön toimintaa koskevan jatkuvuussuunnitelman hyväksyminen Raportointi hallitukselle Hallitus seuraa jatkuvasti yhtiön liiketoiminnan eri osa-alueita. Tätä varten hallituksen on järjestettävä asianmukainen raportointi ottaen huomioon Finanssivalvonnan määräykset raportoinnista. Hallitukselle toimitettavan raportoinnin on katettava kaikki oleelliset liiketoimintaan liittyvät osa-alueet ja riskit. Raportoinnin on kohdistuttava oleellisiin seikkoihin sekä oltava selkeää ja ajantasaista. Seuraavat kuukausi- ja vuosiraportit toimitetaan hallitukselle esityslistan mukana: Kuukausittain käsitellään tuloskorttiraportti - yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sijoitustoiminnan raportti - kooste markkina- ja sijoitustilanteesta - vakavaraisuustilanne - mahdolliset poikkeamat sijoitussuunnitelman rajoitteista - sijoitusten jakauma ja tuotto ja näiden ajallinen kehitys kaikkien sijoitusten osalta ja sijoituslajeittain (mukaan lukien johdannaisten vaikutus sijoitusten jakaumiin ja tuottoihin) - eräät sijoituksiin liittyvät riskit vakuutusraportti eläkeraportti.

9 Vuosittain käsitellään osavuosiraportti kuukausilta 1 6 tilinpäätös selvitys johdannaissopimusten käyttämistä koskevien perusteiden kokonaisvaikutuksesta tuottoihin ja vakavaraisuusrajaan. Lisäksi hallitukselle toimitetaan seuraavat raportit: - Asiakastilanne. Hallitukselle annetaan vähintään neljä kertaa vuodessa tilannekatsaus asiakkuuksista ja markkinoinnista. - Sijoitustoiminta. Hallitukselle annetaan joka kokouksessa tilannekatsaus. - Eläkeratkaisutoiminta. Hallitukselle annetaan kaksi kertaa vuodessa katsaus. Hallitukselle toimitetaan tarkastusvaliokunnan harkitsemassa laajuudessa seuraavat raportit: - Riskienhallinta. Hallitukselle toimitetaan vähintään kerran vuodessa raportti yhtiön riskienhallinnan tilanteesta ja yhtiön olennaisimmista riskeistä. - Sisäisen tarkastus. Hallitukselle toimitetaan tarkastuksen tuloksista ja toimenpidesuosituksista raportti kaksi kertaa vuodessa. - Compliance. Hallitukselle toimitetaan sisäisen valvonnan raportti vähintään kerran vuodessa. 7.3 Luottamuksellisuus Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat velvollisia ottamaan huomioon vakuutusyhtiölain sisältämät salassapitosäännökset ja pitämään luottamuksellisina kaiken saamansa suullisen tai kirjallisen materiaalin. Keskeisimmät säännökset ovat liitteenä 1. Hallituksessa käsiteltävät asiat voivat joskus sisältää myös arvopaperimarkkinalain tarkoittamaa sisäpiirintietoa. 7.4 Kokousaikataulu Hallitus päättää itse kokousaikataulustaan. Hallitus kokoontuu vähintään yhdeksän kertaa vuodessa. Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla puhelin- tai per capsulum - kokouksia. Hallituksen kokousaikataulu vahvistetaan vuosittain etukäteen. Jokaisessa kokouksessa on toistuvaisasiana toimitusjohtajan katsaus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on antaa kohdassa lyhyet, relevantit selvitykset yhtiön toiminnasta ja toimintaympäristössä tapahtuneista olennaisista asioista. Vuosittaisena toistuvaisasiana on hallituksen työskentelyn itsearviointi, jonka osana hallitus päivittää tämän työjärjestyksen.

10 7.5 Esityslista ja pöytäkirja Hallituksen jäsenille ja varajäsenille toimitetaan noin kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla muistutus kokousajankohdasta. Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat pääsääntöisesti noin viikkoa ennen kokousta. Hallituksen sihteeri toimittaa esityslistan hallituksen jäsenille ja varajäsenille puheenjohtajiston kokouksen jälkeen. Esityslista liitteineen toimitetaan hallituksen sähköiseen työtilaan. Se voidaan lähettää myös muulla tavoin, mikäli jäsen tai varajäsen sitä toivoo. Sähköiseen työtilaan on pääsy myös Eteran johtoryhmän jäsenillä, tilintarkastajilla ja hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Esityslistan esitysten tulee sisältää hallituksen päätöksenteon kannalta olennainen tieto. Esitysten tulee olla selkeitä. Esityksiin ei tule liittää päätöksenteon kannalta tarpeetonta materiaalia. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastavat puheenjohtaja ja hallituksen pöytäkirjan tarkastajaksi nimeämä jäsen. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja ja sihteeri. Puhelin- ja per capsulum -kokousten pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet. Pöytäkirjaan merkitään pääsääntöisesti vain tehdyt päätökset ja hallituksen tiedoksi saatetut asiat. Eriävä mielipide ja esteellisyys merkitään pöytäkirjaan. Pöytäkirja hallituksen kokouksesta laaditaan välittömästi kokouksen jälkeen. Sihteerin laadittua luonnoksen pöytäkirjaksi se toimitetaan puheenjohtajan hyväksyttäväksi. Mikäli puheenjohtaja hyväksyy luonnoksen, se toimitetaan pöytäkirjan tarkastajalle. Pöytäkirjaluonnoksen hyväksyminen tapahtuu hallituksen sähköisessä työtilassa. Hyväksymisen jälkeen pöytäkirja on siellä hallituksen jäsenten ja varajäsenten ja muiden työtilan käyttäjien nähtävissä. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa. 8 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa vastata siitä, että hallituksen kokous kutsutaan koolle johtaa hallituksen kokouksessa puhetta siten, että hallituksen tehtävät tulevat hoidetuiksi tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti huolehtia ja valvoa, että hallitus täyttää sille lain, asetusten, yhtiöjärjestyksen, viranomaismääräysten ja tämän työjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät vastata siitä, että kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja että pöytäkirjaan tulevat asiat on merkitty kokouksen kulun mukaisesti

11 kutsua tarvittaessa koolle hallituksen puheenjohtajisto. 9 Hallituksen valiokunnat 9.1 Yleistä Toimintansa tehostamiseksi hallitus voi valita keskuudestaan valiokuntia erillisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Päätösvaltaa ja vastuuta ei voi siirtää hallitukselta työryhmille tai valiokunnille. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti työstään ja keskeisistä havainnoistaan. Hallituksen on vahvistettava valiokunnille työjärjestykset. 9.2 Hallituksen puheenjohtajisto Hallitusten kokouksessa käsiteltäviä asioita valmistelee hallituksen puheenjohtajisto. Puheenjohtajistoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja enintään neljä muuta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja kokoontuvat valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita. Ellei muuta sovita, toimitusjohtaja toimii esittelijänä. Puheenjohtajisto toimii myös nimitys- ja palkitsemisasioita valmistelevana valiokuntana. Tässä roolissa sen tehtävänä on muun muassa valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon palkitsemisasioita valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon nimitysasioita valmistella yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikkaa sekä kannustinjärjestelmiä koskevat asiat informoida koko hallitusta toimistaan ja havainnoistaan. Puheenjohtajisto kokoontuu noin viikkoa ennen hallituksen kokouksia ja käsittelee tarvittaessa myös nimitys- ja palkitsemisasioita. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua varatoimitusjohtaja tai yhtiön toimihenkilöitä. 9.3 Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista vähintään yhdellä tulee olla riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön asiantuntemus. Ellei muuta sovita, asiat esittelee toimitusjohtaja. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valvoa taloudellista ja muuta raportointia valvoa sisäisen valvonnan tilaa muun muassa seuraamalla sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen työn etenemistä sekä käymällä läpi erilaisia valvontaraportteja arvioida riskienhallintaa ja erityisesti sijoitusriskejä arvioida lakien ja määräysten noudattamista informoida koko hallitusta toimistaan ja havainnoistaan.

12 Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajansa kutsusta. Vähintään kerran vuodessa kokoukseen kutsutaan mukaan yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön sisäinen tarkastaja. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua yhtiön varatoimitusjohtaja tai yhtiön toimihenkilöitä. 10 Neuvottelukunnat Yhtiössä toimii hallituksen nimittäminä eläkeasiain, työnantajien ja yrittäjien sekä vakuutettujen neuvottelukunnat. Hallitus vahvistaa neuvottelukuntien säännöt sekä päättää niiden jäsenten palkkioista ja nimittämisestä. Eläkeasiain neuvottelukunta on Eteran ja työmarkkinajärjestöjen välinen yhteistyöelin, joka antaa linjauksia eläkeratkaisuissa ottaen huomioon tietoturvan mahdollisesti asettamat rajoitukset. Neuvottelukuntaan kuuluu kahdeksan hallituksen nimittämää jäsentä. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta ylläpitää yhteistyötä Eteran ja siellä vakuuttaneiden yritysten ja yrittäjien kesken. Yhteistyön luonne on neuvoa-antavaa ja tiedon välittymistä molempiin suuntiin edistävää. Neuvottelukuntaan kuuluu enintään 40 jäsentä, jotka Eteran hallitus nimittää työnantajien ja yrittäjien edustajista. Kokoonpano edustaa Suomen eri osia ja eri alojen yrityksiä ja yrittäjiä. Vakuutettujen neuvottelukunta on Eteran ja siellä vakuutettujen työntekijäin välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Toiminnalla edistetään yhtiön ja palkansaajien välistä tiedonvälitystä ja lisätään tietoa eläkeasioihin vaikuttavasta työolojen tuntemuksesta. Lisäksi Etera antaa neuvottelukunnalle tietoa toiminnastaan ja työeläkejärjestelmän ajankohtaisista asioista. Neuvottelukuntaan kuuluu enintään 30 Eteran hallituksen nimeämää Eterassa vakuutettujen yritysten palveluksessa olevien vakuutettujen työntekijäin edustajaa. 11 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan kanssa laadittavan toimitusjohtajasopimuksen, jossa määritellään toimenhoitoon liittyvät ehdot. Näitä ovat palkat ja muut etuudet tilikaudelta, tilikauden aikana mahdollisesti saadut bonuspalkkiot, eläkeikä ja eläkkeenmääräytymisperusteet ja irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa sekä muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. Eterassa on toimitusjohtajan sijaisena toimiva varatoimitusjohtaja, joka toimitusjohtajan estyneenä ollessa toimii toimitusjohtajana.

13 Lain mukaan toimitusjohtajan tulee olla hyvämaineinen ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemus. Toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Toimitusjohtaja ei saa olla Eteran tai muun työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja ei saa olla vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa määräämisvaltaa käyttävän omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai tilintarkastajana. Mitä tässä sanotaan toimitusjohtajasta, koskee myös toimitusjohtajan sijaista. 12 Muu johto ja toimihenkilöt Yhtiön operatiivisen johto-organisaation rakenteesta päättää hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajalle suoraan raportoivat johtajat ja päättää heidän toimenhoitoehtonsa. Muut toimihenkilöt nimittää toimitusjohtaja, ja hän päättää heidän toimenhoitonsa ehdoista. Yhtiössä on vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Hänen laissa säädettyihin tehtäviinsä kuuluu mm. vakuutusmatemaattisten menetelmien asianmukaisuudesta huolehtiminen sekä yhtiön vakuutusmaksujen ja vastuuvelan määräämistavan ja määrän lainmukaisuudesta huolehtiminen. Vastuullinen vakuutusmatemaatikko ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana eikä toimitusjohtajana. Toimitusjohtajaa avustavana ryhmänä toimii johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää toimitusjohtaja. Muulla johdolla tarkoitetaan johtoryhmän jäseniä. 13 Johdon edustus muissa yhtiöissä Laissa rajataan työeläkevakuutusyhtiön toimiala ja korostetaan toiminnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muusta vakuutustoiminnasta ja muista toimialoista. Päättäessään toimitusjohtajan ja muun johdon edustuksista muiden yhtiöiden hallintoelimissä yhtiön on vältettävä eturistiriitoja, jotka ovat omiaan heikentämään luottamusta näiden vaatimusten täyttämiseen. Edustukset eivät myöskään saa vaikuttaa haitallisesti yhtiön sijoitustoiminnan päätöksentekoon. Toimitusjohtajan ja muun johdon edustukset muiden yhtiöiden hallintoelimissä käsitellään puheenjohtajistossa Eteran edun kannalta ja annetaan tiedoksi hallitukselle. Sijoitustoiminnossa työskentelevien henkilöiden edustukset käsitellään samalla tavoin, ei kuitenkaan kiinteistösijoitustoimintaan liittyviä edustuksia.

14 Johdon luottamustoimirekisteri käydään vuosittain läpi puheenjohtajistossa ja annetaan tiedoksi hallitukselle. 14 Tiedottaminen Etera tiedottaa toiminnastaan luotettavasti ja ajantasaisesti.

15 Liite 1 VAKUUTUSYHTIÖLAKI (521/2008) Salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset 30 luku Salassapitovelvollisuus ja oikeus tietojen luovuttamiseen 1 Salassapitovelvollisuus Joka vakuutusyhtiön tai sen omistusyhteisön taikka palveluyrityksen palveluksessa tai näiden toimielinten jäsenenä tai varajäsenenä tai vakuutusyhtiön toimeksiannosta tehtävää suorittaessaan taikka vakuutusalan lautakunnan tai vastaavan toimielimen palveluksessa tai jäsenenä tai asiantuntijana toimeksiannon perusteella taikka 2 tai 3 :n nojalla on saanut tietää vakuutusyhtiön, sen asiakkaan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa ilmaista tätä sivulliselle, jollei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai jollei laissa muuta säädetä. Asiakasta koskevia salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa antaa myöskään yhtiökokoukselle tai edustajistolle eikä kokoukseen osallistuvalle osakkaalle, lukuun ottamatta yhtiökokouksen ääniluetteloa. Sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston toimeksiannosta tehtävää suorittavan salassapitovelvollisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). 2 Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja: 1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi; 2) Finanssivalvonnalle; 3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoitustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle; 4) vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen tilintarkastajalle; 5) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn;

16 6) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osallisina olevien toimielinten valvonnasta; 7) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiöiden, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien henkilöiden valvonnasta; 8) ETA-valtion riippumattomille vakuutusmatemaatikoille, jotka suorittavat vakuutusyhtiöiden laillisuusvalvontaa, ja näiden vakuutusmatemaatikoiden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle; 9) ETA-valtion viranomaiselle tai toimielimelle, joka on lain mukaan vastuussa yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja rikkomusten tutkimisesta; 10) Suomen tai muun ETA-valtion keskuspankille ja muulle toimielimelle, jolla on rahapoliittisena viranomaisena samanlainen tehtävä, sekä muulle maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle; 11) muun valtion kuin ETA-valtion 3 8 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toimielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi, jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa kuuluvat 1 :ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen kunkin 1 momentissa mainitun viranomaisen tehtävien suorittamiseksi. 3 Vakuutusyhtiön oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja Sen estämättä, mitä 2 :ssä säädetään, vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja: 1) toiselle vakuutusyhtiölle jälleenvakuutuksen järjestämistä varten; 2) vakuutusyhtiön palveluyritykselle tai sille, joka hoitaa vakuutusyhtiön antamaa tehtävää toimeksiannon perusteella; 3) vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle vakuutus- tai eläkelaitokselle taikka vakuutusomistusyhteisölle korvausasian hoitoa, vakuutussopimuksen tekemistä ja vakuutusliikkeen harjoittamisen kannalta tarpeellisten muiden tehtävien hoitamista varten; mitä edellä tässä kohdassa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain (523/1999) 11 :ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista;

17 4) vakuutusalan lautakunnan tai vastaavan toimielimen palveluksessa tai jäsenenä olevalle sinne saatetun asian käsittelemistä varten; 5) toiselle vakuutuslaitokselle tai vahingonaiheuttajalle vakuutusyhtiön takautumisoikeuden toteuttamiseksi sekä toiselle vakuutuslaitokselle sen selvittämiseksi, mikä on eri vakuutuslaitosten vastuu samasta vakuutustapahtumasta; 6) vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi, jos tietosuojalautakunta on antanut tähän henkilötietolain 43 :n 3 momentissa tarkoitetun luvan; 7) sosiaali- ja terveysministeriön luvalla historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty; lupa voidaan antaa määräajaksi ja siihen on liitettävä yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset; lupa voidaan peruuttaa, milloin siihen harkitaan olevan syytä; 8) Suomen syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi sekä 2 :n 1 momentin 2 6 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille tai toimielimille; terveydentilaan liittyviä tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle vakuutus- tai eläkelaitokseen kohdistuvan petosrikoksen estämiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen panoa varten; 9) luottotietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle; luovuttaa voidaan kuitenkin vain tietoja, joita luottotietotoiminnan harjoittaja saa tallettaa luottotietorekisteriin tai muutoin käsitellä luottotietoina käytettäviksi; ja 10) vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin, 26 luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmittymään tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yritykselle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä riskienhallintaa varten; mitä edellä tässä kohdassa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain 11 :ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, vakuutusyhtiö voi luovuttaa asiakasrekisterissään olevia markkinointia sekä asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista varten tarpeellisia tietoja yritykselle, joka kuuluu vakuutusyhtiön kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään. Mitä edellä tässä momentissa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain 11 :ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista. Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään vakuutusyhtiön oikeudesta tietojen luovuttamiseen, koskee myös 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua vakuutusalan lautakuntaa tai toimielintä.

18 Vakuutusyhtiö voi 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa vain tietoja, joita tarvitaan kyseessä olevien tehtävien suorittamiseksi. 4 Rangaistusseuraamukset vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta Rangaistus 1 :ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 :n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 :n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 5 Yhtiöitä koskevien tilastotietojen julkisuus Sen estämättä, mitä asiakirjojen salassa pitämisestä säädetään, Vakuutusvalvontavirasto voi julkaista vakuutusyhtiöiden toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista yhtiöistä.

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen kokoonpanoa koskevat vaatimukset Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta EV 77/2000 vp - HE 34/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle

Lisätiedot

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS kokouksessa 26.1.2017 1 (5) ILMARISEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen kokoonpanoa koskevat vaatimukset Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ruotsiksi

Lisätiedot

Ohjeet ja periaatteet, joita Etera noudattaa

Ohjeet ja periaatteet, joita Etera noudattaa Ohjeet ja periaatteet, joita Etera noudattaa Hallinnon työjärjestys Johtoryhmän työjärjestys Hyvä vakuutustapa -ohje Sijoitussuunnitelma Omistajaohjauksen periaatteet Sisäpiiriohje Kuvaus Eteran sisäisestä

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera 31.1.2012 / luonnos 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka. 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka. 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen,

Lisätiedot

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä

4 Osakkuus Yhtiön osakkaita ovat: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, englanniksi Ilmarinen Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle 1 (1) Keskinäisen vakuutusyhtiön Eläke-Fennian hallituksen ehdotus 19.6.2013 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Hallitus ehdottaa Eläke-Fennian ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ruotsiksi

Lisätiedot

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työjärjestys Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki),

Lisätiedot

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ruotsiksi

Lisätiedot

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, ruotsiksi

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksessa 7.1.2010. Hallitus päivittää ja muuttaa työjärjestystä tarvittaessa.

Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksessa 7.1.2010. Hallitus päivittää ja muuttaa työjärjestystä tarvittaessa. INNOFACTOR OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Yleistä Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Hallituksen työjärjestys julkistetaan Yhtiön Internet-sivuilla.

Hallituksen työjärjestys julkistetaan Yhtiön Internet-sivuilla. 1 ZEELAND OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Yleistä Tämä hallituksen työjärjestys on laadittu Zeeland Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallituksen toimesta ja se sisältää määräykset ja ohjeet Yhtiön hallituksen

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

Hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvolain säännöksiä.

Hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvolain säännöksiä. Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje / Liite nro 1 1 (7) KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS (Soveltuvin osin noudatettavaksi) Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksessa

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ 1. KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Finanssivalvonnan työjärjestys

Finanssivalvonnan työjärjestys 1 Finanssivalvonnan työjärjestys Johdanto Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 8 :n mukaan pankkivaltuusto vahvistaa Finanssivalvonnalle työjärjestyksen. Pankkivaltuuston tehtävänä on 1) valvoa

Lisätiedot

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÖN 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (7) ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hallitus Hallituksen kokoonpano Etteplan Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän säännöstöä tämän hallituksen

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Laki. muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin

Laki. muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin EV 33/1999 vp - HE 44/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot