Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta"

Transkriptio

1 Operatiiviset riskit valvojan näkökulmasta Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari Toimistopäällikkö Markku Koponen, Finanssivalvonta

2 Laki määrittelee tavoitteet ja tehtävät Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan. Laki Finanssivalvonnasta 1

3 Mitkä toimijat ovat Finanssivalvonnan valvottavia? pankit ja muut luottolaitokset vahinko-, henki- ja jälleenvakuutusyhtiöt työeläkevakuutusyhtiöt eläkesäätiöt eläke-, sairaus- ja muut vakuutuskassat vakuutusyhdistykset työttömyyskassat vakuutusedustajat muut vakuutusalan toimijat sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt arvopaperikeskus pörssi maksulaitokset Valvottavaluettelot kaikista Fivan valvottavista osoitteessa Finanssivalvonta.fi

4 Finanssivalvonnan organisaatio Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Hallintoyksikkö Pekka Peiponen Johtaja Anneli Tuominen Johdon sihteeristö Erkki Kontkanen Viestintä Terhi Lambert-Karjalainen Instituutiovalvonta Marja Nykänen Riskienvalvonta Jukka Vesala Markkinavalvonta Jarmo Parkkonen Menettelytapavalvonta Erja Rautanen Rahoitussektori Jyri Helenius Vakuutussektori Seppo Juutilainen Vakavaraisuuslaskenta Jaana Ladvelin Luottoriskit Veli-Jukka Lehtonen Operatiiviset riskit Markku Koponen Markkina- ja likviditeettiriskit Antti Olkinuora Vakuutustekniset riskit ja tutkimus Vesa Hänninen Taloudellinen analyysi Jaana Rantama Tietojärjestelmät Jaakko Mauranen Markkinat Sari Helminen Tilinpäätösvalvonta Tiina Visakorpi Sijoitustuotteet Paula Launiainen Asiakkaansuoja Timo Peltonen Finanssipalvelutoiminnot Esa Pitkänen Työttömyysvakuutus Marko Aarnio

5 Finanssivalvonnan toiminta Tarkastukset Suunnitellaan riskiperusteisesti (toimintasuunnitelma, valvontahavainnot, toimintaympäristön muutos) Suunnitelma vahvistetaan puolivuosittain Aiheita esim. verkkopankkipalvelujen turvallisuus, maksu- ja korttijärjestelmät, liiketoiminnan jatkuvuusjärjestelyt Jatkuva valvonta Tapaamiset, uusien palvelujen esittely, häiriöraportit, ad hoc valvonta, ym. Valvojan arviot Suurimmista valvottavista vuosittain Toimiluvat Talletuspankit, maksulaitokset, sijoituspalveluyritykset ym. Sanktiointi tarvittaessa

6 Operatiivisen riski määritelmä (Fivan standardi 4.4b) Tappionvaara, joka aiheutuu: Riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista Henkilöstöstä Järjestelmistä Ulkoisista tekijöistä Oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Strategiset riskit on rajattu määritelmän ulkopuolelle. Operatiivisen riski aiheuttama tappio ei ole kaikissa tapauksissa mitattavissa. Riski voi toteutua myös viiveellä ja ilmetä välillisesti. Vakavaraisuusvaatimus Perus- ja standardimenetelmät suhteutetaan tuottotasoon Kehittynyt menetelmä sisäisen mallin mukaisesti

7 Riskialueiden merkitys finanssialalla: YLEISKUVA PANKIT HENKI-JA VAHINKOVAKUU- TUSYHTIÖT ELÄKEVAKUU- TUSLAITOKSET LUOTTORISKIT MARKKINA-/ SIJOITUSRISKIT LIKVIDITEETTIRISKIT OPERATIIVISET RISKIT VAKUUTUSTEKNISET RISKIT LIIKETOIMINTARISKIT

8 Esimerkkejä tappiotyypeistä Tappiotyyppi 1.Sisäiset väärinkäytökset 2.Ulkopuolisen aiheuttamat vahingot 3.Työolot, turvallisuus Esimerkkejä kavallus, petos, arvopaperimarkkinarikos tai - rikkomus, asiakastetojen väärinkäyttö varkaus ryöstö, petos, värwnnys, rahanpesu murtautuminen teitojärjestelmään, haittaohjelman levittäminen työsopimuslain rikkomukset, työmarkkinariidat 4.Menettelytavoista aiheutuvat tappiot lain ja hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava markkinointi ja palveluntarjonta 5.Omaisuusvahingot tulipalo, vesiovahinko, tulva 6.Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat ja keskeytysvahingot ohjelmistovirhe, tietoliikennehäiriö, käyttökatkos, laiterikko, sähkökatko raportointivirhe, tallennusvirhe, sopimuksen 7.Prosesseihin liittyvät ongelmat pätemättömyys, hinnoiteluvirhe, puutteellinen dokumentointi, ulkoistetun palvelun häiriö Lähde: standardi 4.4b, sivu 17, esimerkkilista ei ole tyhjentävä! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

9 Operatiivisten riskien hallinnan merkitys on kasvanut Finanssialan toimijoiden rakenne- ja organisaatiomuutokset Rahoitusmarkkinoiden monimutkaistuminen ja teknistyminen Toimintatavat ja liiketoimintamallit muuttuneet (aktiivisuus, myynti ja markkinointi, kilpailu) Tietojärjestelmien keskeisyys toiminnassa Tietoturvauhat - kyberuhat Sähköisten palvelujen ja palvelukanavien kasvu Finanssialan kriisi toiminnan tehostamistarpeet riskien korostuminen muutosvaiheessa -> alttius virheille kasvanut -> suorat kustannukset operatiivisten riskien toteutumisesta voivat olla suuria, epäsuorat kustannukset yleensä vielä suurempia (mutta vaikeampia arvioida luotettavasti)

10 Riskien ja vakavaraisuuden valvonta tärkeä tehtävä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

11 Fivan operatiivisten riskien sääntely standardi 4.4b Standardissa käsitellään operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä. Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt Standardissa käsitellään seuraavia aihealueita operatiivisten riskien hallinnan järjestäminen prosessien hallinta, uudet tuotteet oikeudelliset riskit henkilöstö jatkuvuussuunnittelu ja poikkeusolojen varautuminen tieto- ja maksujärjestelmät tietoturvallisuus Uusi versio oli aikoinaan lausunnolla asti. Uusi versio lausuntokierroksen jälkeen voimaan Q2/2014 (odottaa VYL-muutoksia)

12 Fivan operatiivisten riskien sääntely standardi RA 4.2 Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Viipymättä Fivalle ilmoitus asiakkaille tarjotuissa palveluissa sekä maksu- ja tietojärjestelmissä esiintyneistä merkittävistä häiriöistä ja virheistä. ktori/ra_raportointi/pages/ra4_2.aspx Ulkoistaminen (1/2012) Merkittävistä ulkoistuksista ennakkoilmoitus Fivalle Ulkoistushankkeiden riskiarvio Fivan tarkastusoikeus ulkoistettuihin toimintoihin

13 Fivan operatiivisten riskien hallinnan sääntelyuudistus Fiva toiminut vuodesta 2009 koko finanssisektorin valvojana Fivan standardin 4.4b uudistushanke aloitettiin 2010 Viivästyminen solvenssi II:n takia Tilanne 2013 marraskuu: Vakuutussektori edelleen vailla Fivan yhtenäistä sääntelyä operatiivisten riskien hallinnasta Valmiina Q2/2014? Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Vakuutussektorin solvenssi 1,5 Solvenssi 1,5: corporate governance & riskien hallinta säännökset voimaan 2014 alusta EIOPAn Guidelines on the System of Governance 9/2013 operatiivisen riskin hallinta (# 19) ulkoistaminen (# 44 47) Fivan tehtävänä siirtymäkaudella : NCAs are expected to ensure that undertakings take steps towards implementing the relevant aspects of the regulatory framework addressed by these Guidelines kansallinen implementointi (comply or explain)

15 Vakuutussektori ja Fivan sääntelyvaltuudet VYL HE 83/2013: 6 luku 21 (tilanne talousvaliokunta- ja perustuslakivaliokuntakäsittelyjen jälkeen) Fiva voi antaa tarkempia määräyksiä: (1 ja 2 kuten HE) 1) 4 :n 5 momentissa tarkoitetuista ilmoituksista, joita sille on vakuutusyhtiöiden ja vakuutusomistusyhteisöjen hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osalta toimitettava; 2) vakuutusomistusyhteisöjen 8 :n 5 momentissa tarkoitetun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä; 3) 8 :n 4 momentissa tarkoitetun jatkuvuussuunnitelman sisällöstä sekä 10 :ssä tarkoitetun riskienhallinnan ja 14 :ssä tarkoitetun sisäisen valvonnan järjestämisestä; (4 ja 5 kohta kuten HE): 4) 13 :n 1 momentissa tarkoitetuista asiakkaan tuntemisessa noudatettavista menettelytavoista ja 13 :n 2 momentissa tarkoitetusta riskienhallinnasta; 5) 16 :n 3 momentissa tarkoitetusta ulkoistamisilmoituksesta.

16 Mitä jälkeen 1,5:n? Fivan operatiivisten riskien hallinnan määräys/ohje lausunnolle Q1/2014 Fivan ulkoistamissääntelyn tekniset muutokset 1/2014 ja 7/2014 Solvenssi II voimaan direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön Komission odotetaan julkistavan luonnoksen sääntelyä tarkentavaksi asetukseksi vielä ennen joulua - EIOPA jatkaa standardien ja ohjeiden valmistelua Erilliset kansalliset sääntelyhankkeet muille vakuutussektorin valvottaville

17 Operatiivisten riskien hallinnan perusvaatimuksia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

18 Operatiivisten riskien hallinnan perusvaatimuksia Ylimmän johdon riskitietoisuus ja -kulttuuri Riskien valvonta liiketoiminnoista riippumaton Riskienhallinta/valvonta on riittävästi resursoitu Riskienhallinta/valvonta tuottaa oikeaa ja ajantasaista tietoa riskeistä Riskienhallinnan ohjeita noudatetaan johdonmukaisesti päivittäisessä toiminnassa

19 Miten operatiiviset riskit tulisi hallita? Riskien tunnistaminen itsearviointimenetelmä, ulkopuolinen arvioitsija, tappiotapahtumien analysointi Riskien mittaaminen ja arviointi tapahtuman todennäköisyys, euromääräinen tappio Riskien rajoittaminen sisäisten kontrollien suunnittelu, jatkuvuussuunnittelu, vakuutukset Korjaavat toimenpiteet havaitut puutteet kontrolleissa Ylimmän johdon raportointi toteutuneet tappiot, nykyinen riskiasema, trendit -> Operatiivisten riskien hallinta on lähes aina riskien minimoimista

20 Fivan suorittama operatiivisten riskien valvonta Fivan operatiivisten riskien valvontaan kuuluvat mm. operatiivisten riskien hallinta valvottavissa organisointi vastuut ohjeistus riskienhallinta- ja vähentämismenettelyt operatiivisen riskin pääomavaatimus uusien tuotteiden hyväksymisprosessi ulkoistaminen valvottavien IT- ja maksujärjestelmät tietoturvallisuus Jatkuvuussuunnittelu arvopaperi-infrastruktuurin (lähinnä selvitys- ja säilytystoiminta) valvonta rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen

21 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita Riskienhallinnan periaatteiden dokumentointi Miten operatiivinen riski on määritelty? Milloin riskienhallinnan ohjeet päivitetty? Riskien mittaaminen ja arviointi Millä mittareilla riskiä mitataan? Onko asetettu limiittejä tai seurantarajoja? Tappiotapahtumien tilastointi ja analysointi Suhteessa liiketoiminnan luonteeseen ja kokoon Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vastuutus seuranta aikarajat

22 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita, jatkuu Prosessit Liiketoiminnan kannalta tärkeimmät prosessit on tunnistettava Organisaatioyksiköiden väliset rajapinnat kontrollipisteet Dokumentaatio Oikeudellinen riski Voi liittyä kaikkeen liiketoimintaan Asiantuntemus lainsäädännöstä ja määräyksistä Henkilöstö Riittävä ammattitaito suhteutettuna työtehtäviin Toimivan johdon on varmistettava, että tehtävien hoitamiseen on varattu riittävästi henkilöstöä. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on erityisesti avaintehtäviä hoitavilla henkilöillä oltava varahenkilöt sairastumisen, tapaturman tai yllättävän palvelusuhteen päättymisen varalta. Resursoinnissa on otettava huomioon myös prosessien kuormitushuiput. Palkitsemisjärjestelmien periaatteet vahvistettava

23 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita, jatkuu Jatkuvuussuunnittelu =Varautuminen liiketoiminnan keskeytyksiin siten, että valvottava pystyy jatkamaan toimintaansa ja rajoittamaan tappioita erilaisissa häiriötilanteissa Uhka- ja haavoittuvuusanalyysit Tärkeimmät liiketoimintaprosessit on priorisoitava It-varajärjestelyt Erityisen tärkeää, että liiketoiminnan toipumisen kannalta tärkeät järjestelmät ja tiedot on palautettavissa Suunnitelmien ajantasaisuus, säännöllinen testaaminen ja koulutus Varautuminen poikkeusoloihin Valmiuslaki ( /1080) ja sen poikkeusolot, erityinen varautumisvelvollisuus Vakavia häiriöitä tai kriisejä voivat olla esimerkiksi pandemia tai muu valvottavan henkilöstön toimintakykyä vakavasti vaarantava uhka tai valvottavan toimitilojen tai tietojenkäsittely-ympäristön tuhoutuminen. Tärkeiden tietojen säilyminen Ajantasainen valmiussuunnitelma, testattava Varautuminen ulotettava myös ulkoistettuihin toimintoihin

24 Operatiivisten riskien hallinnan osa-alueita, jatkuu Tietojärjestelmät Riittävät ja asianmukaiset tietojärjestelmät suhteessa toiminnan laajuuteen Erillinen tietotekniikkastrategia Järjestelmäkehitys- ja tuotantotehtävien eriyttäminen Tietoturvallisuus Vastuut ja organisointi, riskien arviointi, tietojen ja järjestelmien omistajuus, käyttövaltuudet, ohjeistus ja koulutus, tietoverkot Tietoturvallisten palveluiden rakentaminen Maksujärjestelmät ja maksujenvälitys Toimintavarmuus ja turvallisuus, tehokkaan ja luotettavan maksujenvälityksen varmistaminen Varajärjestelyt

25 Fivan tarkastustoiminnan tavoitteet Valvottavien riskienhallinta on riittävällä tavalla järjestetty ja noudattaa lakeja sekä Fivan ohjeita ja määräyksiä. Riskienhallinta tuottaa oikeaa ja ajantasaista tietoa valvottavan riskeistä. Varmistua siitä, että riskit eivät uhkaa valvottavan vakavaraisuutta. Valvottavan ylimmän johdon hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita noudatetaan päivittäisessä toiminnassa systemaattisesti. Fivan tarkastuskohteet valitaan riskiperusteisesti huomioiden mm. valvottavan rooli finanssimarkkinoiden vakauden näkökulmasta. kriteereinä mm. viranomaisraportointi, valvontakäynnit, sisäinen raportointi

26 Fivan suorittamia tarkastuksia operatiivisten riskien alueella Joitakin operatiivisten riskien tarkastuksia viime vuosina verkkopankkipalvelut yksityisasiakkaille ulkoistaminen (erityisesti IT-palvelut) liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu tietoturvatapausten hallinta poikkeusolojen valmius yrityksille tarjottavat verkkopankkipalvelut yhteispohjoismainen IT-tarkastus, pankki x kotimaan- ja ulkomaan maksujärjestelmät valuuttakauppojen selvitysriskin hallinta maksukorttiprosessit asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen maksujärjestelmien likviditeetin hallinta operatiivisten riskien hallinnan kokonaistarkastukset yhteispohjoismaiset tarkastukset IT-järjestelmät, pankki x IT- järjestelmät, jatkuvuussuunnittelu, pörssi operat. riskin hallinta tukkupankissa jatkuvuussuunnittelu, vahinkovakuutusyhtiö

27 Luottolaitosten operatiivisia riskejä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

28 Esimerkki: luottolaitosten operatiivisia riskejä Sisäinen tai ulkoinen väärinkäytös Asiakastietojen paljastuminen asiattomille Laajamittainen haittaohjelmahyökkäys asiakkaiden koneille Laajamittainen it-katkos

29 Esimerkki: työeläkeyhtiöiden suurimmat riskit Pohdintaa: mitkä ovat työeläkeyhtiöiden suurimmat riskit? Sijoitusomaisuuden hupeneminen It-riskit, sisäiset tai ulkoiset It:n käyttökatkot Eläkkeiden maksujen myöhästyminen Toinen suuri riski on operatiivinen riski!

30 Hyviä käytäntöjä operatiivisten riskien hallintaan Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

31 Hyviä käytäntöjä operatiivisten riskien hallintaan 1/2 Periaatteet, ohjeistus kunnossa op. riskin hallinnan periaatteet osana riskienhallinnan periaatteita ohjeet op. riskien arvioimiseksi, mittaamiseksi ja hallintaan kehikko ja toimintamalli op. riskien arvioimiseksi Organisointi, vastuutus selkeät selkeät vastuut ja raportointilinjat op. riskit yksikkö raportoi riskienhallintatoimikunnalle (tms. organisoitu riskienhallinnan osaksi oma yksikkö tai vastuuhenkilö Säännöllinen koulutus henkilöstölle ohjeet, toimintamalli Säännölliset riskiarviot liiketoimintayksiköissä op. riskien hallinta koordinoi ja opastaa mukana myös turvallisuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit itsearviointien tulokset riskienhallintaan, joka koostaa ja raportoi johdolle

32 Hyviä käytäntöjä operatiivisten riskien hallintaan 2/2 Operatiivisten riskien toteutumien kokoaminen aiheutuneet tappiot syy miten voidaan välttää jatkossa Säännöllinen raportointi johdolle ja hallitukselle johdolla ja hallituksella tulee olla käsitys suurimmista riskeistä ja ja siitä miten ne ovat hallinnassa kooste suurimmista toteutuneista operatiivisista riskeistä

33 Fivan tarkastuksia työeläkeyhtiöissä Työeläkelaitosten operatiivisten riskien kokonaistarkastuksia vuodesta 2010 alkaen operatiivisten riskien hallinta, rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen, it, tietoturvallisuus, jatkuvuussuunnittelu, maksujärjestelmät Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

34 Joitakin poimintoja operatiivisten riskien tarkastushavainnoista Riskienhallinnan arviointitoimintoa vahvistettava Eri osa-alueiden periaatteita ja ohjeistusta tarkennettava operatiivisten riskien hallinta, jatkuvuussuunnittelu, rahanpesun estäminen/asiakkaan tunteminen Kehitettävä riskien/toteutuneiden tapahtumien/korjaavien toimenpiteiden/eri osa-alueiden tilanteen raportointia yhtiöiden hallituksille Prosessikuvauksia ja riskikartoituksia tarkennettava It-hankkeiden seurantaa tehostettava Maksuliikenteen varajärjestelyjä kehitettävä Asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen koulutukseen panostettava enemmän

35 Esimerkki operatiivisten riskien valvonnasta: toiminnan jatkuvuuden valvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

36 Vakuutusalan varautumisohje Vakuutusalan poolin uudistettu varautumisohje Hyväksyttiin Vakuutusalan poolin kokouksessa voimaan ohjeen tarkoituksena on tukea toimijoiden varautumista ja valmiussuunnitelmien laatimista hyvä pohja toimijan omien varautumisjärjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen

37 Toiminnan jatkuvuuden valvonta Varautuminen häiriöihin on osa valvottavan operatiivisten riskien hallintaa ja valvottavan johdon vastuulla. Fivan tehtävä omalta osaltaan varmistaa, että varautumistoimet ovat riittäviä. Fivan keinovalikoima: sääntely ja ohjeistus varautumistoimenpiteiden tarkastaminen jatkuva valvonta osallistuminen viranomaisten ja toimialan yhteistyöhön varautumisasioissa Viime vuosina Fiva on tarkastanut runsaasti pankkien jatkuvuussuunnittelua. Jatkuvassa valvonnassa on korostunut jatkuvuus merkittävissä järjestelmähankkeissa. Myös vakuutusyhtiöiden, erityisesti työeläkeyhtiöiden jatkuvuussuunnittelua on tarkastettu.

38 Fivan sääntely jatkuvuussuunnittelun alueella Operatiivisten riskien hallinnan standardi (4.4 b) sisältää Fivan antamat määräykset ja suositukset jatkuvuussuunnittelusta ja poikkeusolojen varautumisesta pankeille. keskeisillä liiketoiminnoilla oltava ajantasaiset ja riittävät jatkuvuussuunnitelmat (ylin johto vastaa) määriteltävä vastuut jatkuvuussuunnittelulle (toimiva johto vastaa) kartoitettava ja priorisoitava liiketoimintaprosessit laadittava liiketoimintojen uhka- ja haavoittuvuusanalyysit laadittava tietojärjestelmien toipumissuunnitelmat varauduttava ulkoisten sidosryhmien toiminnan häiriöihin jatkuvuussuunnitelmia pidettävä ajan tasalla ja testattava jatkuvuussuunnittelu nähtävä prosessina vaatimukset poikkeusolojen tietojenkäsittelylle vaatimus valmiussuunnitelman laatimiseksi (voi olla osana jatkuvuussuunnitelmaa) Fivan antama ohje vakuutussektorille poikkeusoloihin varautumisesta

39 Fivan jatkuvuussuunnittelutarkastukset Tähän asti on tarkastettu lähinnä pankkien ja työeläkeyhtiöiden jatkuvuussuunnittelua Muillakin tarkastuksilla (esim. maksujärjestelmätarkastukset) on käyty läpi jatkuvuussuunnitelmia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

40 Tarkastusprosessi jatkuvuussuunnittelutarkastuksilla lähetä valvottavalle tarkastuksen aloituskirje, tarkastussuunnitelma sekä ennakkokysymykset ja ennakkomateriaalipyyntö analysoi ennakkomateriaali tarkastus paikan päällä valvottavassa (2 5 päivää) laadi sisäinen tarkastusmuistio esittele keskeiset tarkastushavainnot valvottavalle (palaveri) lähetä tarkastuskirje analysoi valvottavan vastaus tarkastuskirjeeseen

41 Jatkuvuussuunnittelutarkastuksella läpikäytäviä asioita jatkuvuussuunnittelun strategiat, periaatteet ja ohjeistus jatkuvuussuunnittelun organisaatio ja vastuutus jatkuvuussuunnitteluprosessi jatkuvuussuunnitelmien tilanne ja ajantasaisuus ulkoistettujen toimintojen jatkuvuuden turvaaminen tärkeimpien jatkuvuussuunnitelmien läpikäynti IT-varajärjestelyt ja toipumissuunnittelu jatkuvuussuunnittelun kytkennät poikkeusolojen valmiussuunnitteluun jatkuvuussuunnitteluun liittyvä juridiikka

42 Havaintoja jatkuvuustarkastuksilta Valvottavat ovat panostaneet jatkuvuussuunnitteluun IT-infra: suuremmilla toimijoilla yleensä 2 rinnakkain toimivaa konekeskusta Kriittisille toiminnoille on laadittu jatkuvuussuunnitelmat Kehittämiskohteita joissakin tapauksissa Jatkuvuussuunnitelmia tulee tarkentaa, ne eivät aina ohjaa toimintaa riittävän tarkasti. Jatkuvuussuunnitelmia tulee testata paremmin. Tietoja ei yleensä ole varmistettu kahden rinnakkain toimivan konekeskuksen ulkopuolelle.

43 Mitä jatkossa? IT on IT:tä, tietoturvallisuus on tietoturvallisuutta riippumatta toimialasta, mutta toimiala vaikuttaa Valmiit kehikot, best practices Esim. Cobit, Fiva käyttänyt Cobit-pohjaista kyselyä Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Solvenssi II Sisäisten mallien hyväksyntä järjestelmät, laskentamoduulit, data? Raportointi kontrollit, järjestelmät? IT Governance? Ei kannata mennä tutkimaan lokeja tai käyttövaltuuksia jos ICT-toiminnan tavoitteet, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi tai mittarit ovat hukassa. IT-riskienhallinta systemaattiset menettelyt, raportointi ym.? Kyberturvallisuus Ulkoistaminen

44 Finanssikriisin vaikutukset operatiivisten riskien valvontaan Finanssialan toimijoilla säästöpaineita, toimintoja tehostetaan Tehostamisen myötä haetaan koko ajan lisää myös ulkoistamismahdollisuuksia. Pilvipalvelut. Valvottavien on turvattava riittävät resurssit riskienhallintaan ja riskienvalvontaan Keskeisten palvelujen ja kanavien palvelutaso ja häiriöttömyys on turvattava (esim. verkkopankki, maksuliikenne, korttimaksut, käteisnostot) Ulkoistamiseen liittyvät riskit hallittava ja turvattava riittävä osaaminen keskeisten palvelujen tuottamisessa. Osaamistarpeen siirtyminen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä palvelujen hankintaan ja toimittajaketjun hallintaan.

45 Toimintaa riskit halliten Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Markku Koponen

46 KIITOS! Kysymyksiä?

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

Solvenssi II: Sisäiset mallit

Solvenssi II: Sisäiset mallit Solvenssi II: Sisäiset mallit Aktuaariyhdistys 19.10.2011 Esityksen rakenne Taustaa sisäisistä malleista Sisäiset mallit - Testit ja standardit Fivan ennakkoarviointiprosessi Fivan organisaatio Kansainvälinen

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto rahoitussektorin operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista

Lausuntoyhteenveto rahoitussektorin operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista Muistio 1 (5) Lausuntoyhteenveto rahoitussektorin operatiivisen riskin hallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleisiä kommentteja

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Manipulaatio on arvopaperimarkkinarikos

Manipulaatio on arvopaperimarkkinarikos Manipulaatio on arvopaperimarkkinarikos Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien kanssa

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus. Varautuminen?

Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus. Varautuminen? Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus Jaakko Pekki 20.11.2015 Varautuminen? Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta

Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (11) Arvopaperikeskuksille Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/12 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin Liite PatuL 15 / 29.9.2016 Luonnos 31.8.2016 Laki pelastustoimen järjestämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään; l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen l. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/11 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinta: palautejärjestelmän vaatimukset ja toteutustavat. Diplomityöesitelmä Juha Kalander

Tietoturvallisuuden hallinta: palautejärjestelmän vaatimukset ja toteutustavat. Diplomityöesitelmä Juha Kalander Tietoturvallisuuden hallinta: palautejärjestelmän vaatimukset ja toteutustavat Diplomityöesitelmä 29.1.2008 Juha Kalander Sisältö Esittely Tutkimusongelma Käytetyt metodit Työn sisällysluettelo Normiohjaus

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä

Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä EIOPA(BoS(14(026 FI Ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu www.eiopa.europa.eu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne.

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Hyvät juhlavieraat Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Pidän tätä osoituksena siitä hyvästä keskusteluyhteydestä, joka Suomessa vallitsee valvottavien ja valvojan

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1 (7) Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1. Kannanoton soveltaminen Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta

Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta Liite 2 1 (16) Esimerkki ohjeen/määräyksen rakenteesta FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA x.x Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa koskevat määräykset ja ohjeet luottolaitoksille, vakuutusyhtiöille,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 1.0 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean tarkastukset Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean rooli Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (2001/101) 20 x (12.4.2013/277) Luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA

FINANSSIVALVONTA 1 Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 1.1 Seuraamusmaksun mitoittaminen Finanssivalvonnasta annetun lain (FivaL) 41 :n 2 momentti 1 kuuluu: Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin.

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka NAANTALIN KAUPUNKI

Tietoturvapolitiikka NAANTALIN KAUPUNKI 2016 Tietoturvapolitiikka NAANTALIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tietoturvallisuus... 2 Riskienhallinta... 3 Varautuminen... 3 Vaatimustenmukaisuus ja tavoitteet... 3 Organisointi, roolit

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

AKTUAARITOIMINNAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN SYYSSEMINAARI Rahoitus- ja vakuutusjärjestelmien vakaus - Edellyttääkö globaaleja vakavaraisuusjärjestelmiä?

AKTUAARITOIMINNAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN SYYSSEMINAARI Rahoitus- ja vakuutusjärjestelmien vakaus - Edellyttääkö globaaleja vakavaraisuusjärjestelmiä? AKTUAARITOIMINNAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN SYYSSEMINAARI Rahoitus- ja vakuutusjärjestelmien vakaus - Edellyttääkö globaaleja vakavaraisuusjärjestelmiä? 1 13:00 Puheenjohtaja Lauri Saraste (Aktuaaritoiminan Kehittämissäätiö):

Lisätiedot

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean tarkastukset Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Tarkastuskriteerit Fimean tarkastusmandaatti perustuu kudoslakiin Viranomaistarkastuksessa selvitetään vastaako toiminta vaatimuksia Vaatimukset perustuvat

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot