OPAS JULKISIA PALVELUHANKINTOJA KOSKEVIEN YHTEISÖN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS JULKISIA PALVELUHANKINTOJA KOSKEVIEN YHTEISÖN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISEKSI"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO JULKISET HANKINNAT EUROOPAN UNIONISSA OPAS JULKISIA PALVELUHANKINTOJA KOSKEVIEN YHTEISÖN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISEKSI VESI- JA ENERGIAHUOLLON, LIIKENTEEN JA TELETOIMINNAN ALAN HANKINTOJA LUKUUN OTTAMATTA DIREKTIIVI 92/50/ETY Tämän oppaan sisältö ei ole oikeudellisesti sitova eikä se välttämättä edusta komission virallista kantaa

2 SISÄLLYSLUETTELO I. Julkisia hankintoja koskevien direktiivien tavoitteet ja laajuus Tavoitteet Direktiivien oikeudelliset vaikutukset... 3 II. Julkiset palveluhankinnat: neuvoston direktiivi 92/50/ETY ('palveludirektiivi') Mitä julkisilla palveluhankinnoilla tarkoitetaan? Julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen määritelmä Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevat sopimukset Muut palvelutoiminnat, jotka on jätetty julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten määritelmän ulkopuolelle Palveludirektiivin täydellinen soveltaminen - liitteessä I A luetellut palvelut Palveludirektiivin rajoitettu soveltaminen - liitteessä I B luetellut palvelut Palvelujen suorittajat Hankintaviranomaiset Valtio Julkisoikeudellinen laitos Sopimustyypit Direktiivien soveltamisalan rajaaminen toiminnan luonteen mukaan Julkisia palveluhankintoja ja julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten rajaaminen Julkisia palveluhankintoja tai tavaranhankintoja koskevien sopimusten ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten rajaaminen Liitteessä I A ja liitteessä I B lueteltuja palveluja koskevien sopimusten rajaaminen Hankintaviranomaisten tukemia palveluhankintoja koskevat sopimukset Milloin julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset kuuluvat palveludirektiivin soveltamisalaan Kynnysarvo Sopimuksen arvon laskeminen Menetelmät Jaetut sopimukset I-

3 2.2.3 Sopimuksen jakaminen osiin Samanlaisten palvelujen toistaminen Julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset, jotka eivät kuulu palveludirektiivin soveltamisalaan Tiettyjen maanpuolustusalan julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten sulkeminen palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle Salassapidon tai yleisen turvallisuuden vuoksi palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle suljetut julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset Eri menettelysääntöjen soveltamisalaan kuuluvien julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten sulkeminen palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle Sopimuksentekomenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Neuvottelumenettely, jossa julkaistaan sopimusta koskeva ilmoitus Tarjoukset, jotka eivät ole sopivia tai joita ei voida hyväksyä Yleistä ennakkohinnoittelua ei voida suorittaa Sopimusehtoja ei voida määritellä tarkasti Neuvottelumenettely, jossa ei julkaista sopimusta koskevaa ilmoitusta Tarjousten puuttuminen Kun teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty palvelujen suorittaja voi suorittaa palvelut Kun kyseinen sopimus tehdään suunnittelukilpailun tuloksena ja se on noudatettavien sääntöjen mukaan tehtävä suunnittelukilpailun voittajan kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa kaikki suunnittelukilpailun voittajat on kutsuttava osallistumaan neuvotteluihin Äärimmäinen kiire Lisäpalvelut Palvelujen toistaminen II-

4 3.4 Hankintaviranomaisen tekemistä päätöksistä tiedottaminen Ehdokkaiden ja tarjousten hylkääminen Hankintamenettelyn peruuttaminen Selvitys tehdystä sopimuksesta Julkistamista koskevat yhteiset säännöt Sopimusta koskevat ilmoitukset Vuosittain julkaistava ennakkoilmoitus Yksittäistä sopimusta koskeva ilmoitus Ilmoitus tehdyistä sopimuksista Ilmoitusten sisältö ja muoto Yksittäisiä sopimuksia koskevat ilmoitukset Ilmoitukset tehdyistä sopimuksista Malli-ilmoitukset Ennakkotiedot palveludirektiivin liite III A Yksittäistä sopimusta koskeva ilmoitus Ilmoitus tehdyistä sopimuksista palveludirektiivin liite III E Määräaikojen määrittäminen Tarjouskilpailuista ilmoittaminen kansallisesti Kuka julkaisee ilmoitukset? Sopimuksia koskevien ilmoitusten suositeltava vakiomuoto Noudatettavat määräajat Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely, jossa julkaistaan ennalta sopimusta koskeva ilmoitus Yhteenvetotaulukot Määräaikojen laskemistapa Tavat, joita käyttäen palvelujen suorittajat esittävät rajoitettuihin ja neuvottelumenettelyihin osallistumista koskevan hakemuksen Tavat, joita käyttäen ehdokkailta pyydetään tarjoukset rajoitetuissa ja neuvottelumenettelyissä Yhteiset tekniset säännöt Mitä teknisiä eritelmiä voidaan vaatia? Poikkeukset Vaihtoehtoiset eritelmät, jos eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisia teknisiä hyväksymisiä tai yhteisiä teknisiä eritelmiä ei ole Syrjivät eritelmät ovat aina kiellettyjä III-

5 6. Osallistuminen sopimuksentekomenettelyyn ja sopimuksen tekeminen Sopimuksentekomenettelyihin osallistumista koskevat yhteiset säännöt Ehdokkaiden lukumäärä rajoitetuissa ja neuvottelumenettelyissä Tarjouspyynnöt tai neuvottelukutsut muista jäsenvaltioista oleville palvelujen suorittajille Palvelujen suorittajien oikeudellinen muoto Vaihtoehtoja sisältävät tarjoukset Alihankinta Palvelujen suorittamispaikassa voimassa oleviin työsuojelua ja työoloja koskeviin säännöksiin liittyvät velvoitteet Ehdot, joita palveludirektiivissä ei ole säädetty Ehdokkaiden valinta Palvelujen suorittajien henkilökohtainen tilanne Merkintä ammattirekisteriin Luottokelpoisuus ja taloudellinen tilanne Kyky suorittaa palveluja ja tekninen suorituskyky Lisätiedot Viralliset luettelot hyväksytyistä palvelujen suorittajista Sopimuksen tekeminen Sallitut sopimuksen tekemisen perusteet Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset, jotka on tehty toisen julkishallinnon viranomaisen kanssa tälle annettuun yksinoikeuteen perustuen Suunnittelukilpailut Milloin palveludirektiiviä sovelletaan suunnittelukilpailuun kynnysarvo Osallistujien pääsy suunnittelukilpailuun Tuomaristo ja sen päätös tai lausunto Suunnittelukilpailun julkistamista koskevat vaatimukset Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus palveludirektiivin liite IV A Suunnittelukilpailujen tulokset palveludirektiivin liite IV B IV-

6 LIITTEET I II III IV Direktiiveissä 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY olevien säännösten vertailutaulukko Direktiivin 92/50/ETY liitteissä I A ja I B lueteltujen palvelujen CPA-luokitus Direktiivin 93/37/ETY liitteessä I olevien julkisoikeudellisten laitosten luettelo Määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä annettu neuvoston asetus N:o 1182/ LISÄTIETOJA V-

7 I. Julkisia hankintoja koskevien direktiivien tavoitteet ja laajuus 1. Tavoitteet Oli todennäköistä, ettei yhteismarkkinoiden luominen julkisen alan tavaranhankintoja ja rakennusurakoita varten onnistuisi täysin niiden velvoitteiden perusteella, joihin jäsenvaltiot olivat perustamissopimuksissa sitoutuneet ulkomaisia tavaroita, palveluja ja yrityksiä koskevien rajoitusten poistamiseksi. Oli yhä luultavaa, että kansallisten säännösten erot osoittautuisivat kehityksen esteiksi. Yhteisön lainsäädäntöä tarvittiin varmistamaan, että julkisyhteisöjen työurakat olisivat avoimia kaikkien maiden kansalaisille samoin ehdoin, ja tekemään tarjousmenettelyt avoimemmiksi niin, että perustamissopimuksissa vahvistettujen periaatteiden noudattamista voitaisiin seurata ja toteuttaa. Vahvistaakseen syrjivin periaattein harjoitetusta julkisesta hankintatoimesta johtuvien tuontirajoitusten kieltoa ja helpottaakseen maahan ja sen ulkopuolelle asettautuneiden yritysten mahdollisuuksia kilpailla julkisia hankintoja koskevien sopimusten saamisesta neuvosto antoi direktiivejä kaikkea perustamissopimusten alaista julkista hankintatoimintaa koskevien menettelyjen yhteensovittamiseksi. Julkisia hankintoja koskevien direktiivien perustana on kolme pääperiaatetta: Ilmoittaminen sopimuksista yhteisönlaajuisesti niin, että kaikkien jäsenvaltioiden yrityksillä on mahdollisuus tehdä niitä koskeva tarjous. Sellaisten teknisten eritelmien kieltäminen, joilla voidaan syrjiä mahdollisia ulkomaalaisia tarjoajia. Yleispätevien arviointiperusteiden soveltaminen tarjous- ja sopimuksentekomenettelyissä. Viimeksi mainittu periaate on varmistettu seuraavin vaatimuksin: Sopimuksia tehtäessä on noudatettava avointa tarjousmenettelyä (joka on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille osapuolille) tai rajoitettua tarjousmenettelyä (joka on avoin vain valituille ehdokkaille), sopimuksen tekevän viranomaisen valinnan mukaan. Viranomaiset voivat turvautua neuvottelumenettelyyn vain erityisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Asiasta kiinnostuneet osapuolet voidaan jättää menettelyn ulkopuolelle (rajoitetuissa tai neuvottelumenettelyissä) tai lopullisen valinnan ulkopuolelle (avoimissa, rajoitetuissa tai neuvottelumenettelyissä) vain tietyillä erityisillä laadullisilla valintaperusteilla. Sopimukset voidaan tehdä vain taloudellisin tai teknisin perustein eli joko alimman hinnan tai taloudellisesti edullisimman kokonaistarjouksen perusteella. Ensimmäiset julkisia rakennusurakoita (direktiivi 71/305/ETY 1 ) ja julkisia tavaranhankintoja (direktiivit 77/62/ETY 2 ja 80/767/ETY 3 ) koskevien sopimusten 1 EYVL N:o L 185, , s. 5 2 EYVL N:o L 13, , s. 1-1-

8 tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetut direktiivit eivät avanneet markkinoita siinä määrin kuin oli toivottu. Yhteisön lainsäädäntö ei antanut riittäviä takuita ja siihen jäi useita aukkoja. Lainsäädännön soveltaminen kansallisella tasolla osoitti pitkään jatkunutta tälle alalle tyypillistä protektionismia. Alkuperäisten sääntöjen puutteiden korjaamiseksi otettiin käyttöön uusia direktiivejä: 22 päivänä maaliskuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/295/ETY 4 direktiivien 77/62/ETY ja 80/767/ETY muuttamisesta ja 18 päivänä heinäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/440/ETY 5 direktiivin 71/305/ETY muuttamisesta. Tärkeimmät uudistukset koskivat erityisesti: julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalan määrittelyä: tiedottamista ja kilpailuehtoja; valintamenettelyjen avoimuutta; teknisten eritelmien määrittelyä. Oli myös tullut välttämättömäksi poistaa aikaisemman rakennusurakoita koskevan direktiivin (71/305/ETY) ja myöhemmin säädetyn tavaranhankintoja koskevan direktiivin (77/62/ETY) väliset erot. Direktiiviin 71/305/ETY tehtyjä uudistuksia oli enemmän ja ne olivat yksityiskohtaisempia kuin direktiiviin 77/62/ETY tehdyt uudistukset. Näin ollen tuli myös välttämättömäksi sovittaa yhteen erilaiset oikeudelliset määräykset kahdeksi kodifioiduksi versioksi, jotta Euroopan unionin kansalaiset voisivat etsiä tietoja selkeistä ja avoimista teksteistä, ja jotta heidän olisi helpompi turvautua erityisoikeuksiinsa. Rakennusurakoita koskevat direktiivit sovitettiin yhteen 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/37/ETY 6 ('rakennusurakkadirektiivi'), ja tavaranhankintoja koskevat direktiivit yhdistettiin 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/36/ETY 7 ('tavaranhankintadirektiivi'). Viimeksi mainitulla direktiivillä myös muutettiin tavaranhankintoja koskeva teksti rakennusurakoita koskevan tekstin mukaiseksi. Vuotta aikaisemmin hyväksyttiin 18 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/50/ETY julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 8, mikä saattoi valmiiksi julkisia hankintasopimuksia koskevan yhteisön sääntelykehyksen. Palveludirektiivin rakenne on sama kuin rakennusurakka- ja tavaranhankintadirektiivien, mutta se sisältää myös erityisiä määräyksiä suunnittelukilpailujen järjestämisestä. Tavaranhankinta-, rakennusurakka- ja palveludirektiivien toiminnallisten määräysten vertailu on taulukon muodossa tämän oppaan liitteessä I. 3 EYVL N:o L 215, , s. 1. Tällä direktiivillä saatettiin voimaan vuonna 1979 tehdystä julkisia hankintoja koskevasta GATT-sopimuksesta johtuvat yhteisön velvoitteet. 4 EYVL N:o L 127, , s. 1 5 EYVL N:o L 210, , s. 1 6 EYVL N:o L 199, , s EYVL N:o L 199, , s. 1 8 EYVL N:o L 209, , s. 1-2-

9 On huomattava, että vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan julkisia rakennusurakoita, tavaranhankintoja ja palveluja koskevia sopimuksia varten on erillinen direktiivi 93/38/ETY 9, jota ei käsitellä tässä oppaassa. 2. Direktiivien oikeudelliset vaikutukset Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 189 artiklassa määrätään, että direktiivit ovat jäsenvaltioita sitovia saavutettavan tuloksen osalta, mutta kansallisille viranomaisille annetaan vapaus valita muodot ja menetelmät. Jäsenvaltioilla on velvollisuus saattaa direktiivien säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään. Koska rakennusurakkadirektiivi on vain koonnelma aikaisemmista direktiiveistä, yhteisön lainsäätäjä ei ole asettanut sen täytäntöönpanolle määräaikaa; direktiivia voidaan soveltaa välittömästi. Palvelujen ja tavaranhankintojen osalta jäsenvaltiot velvoitettiin mukauttamaan lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä palveludirektiivin mukaisiksi 1 päivään kesäkuuta 1993 mennessä ja tavaranhankintadirektiivin mukaisiksi 14 päivään kesäkuuta 1994 mennessä. Direktiivien toimivuus ei välttämättä riipu siitä, miten jäsenvaltiot hyväksyvät niiden täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet. Välitöntä oikeusvaikutusta koskevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yksityishenkilöt voivat heti sen jälkeen, kun määräaika direktiivin täytäntöönpanemiseksi kansallisessa lainsäädännössä on päättynyt, vaatia toimeenpantaviksi jäsenvaltion tuomioistuimessa kaikkia direktiivin säännöksiä, joilla on suora vaikutus jäsenvaltion, jolle direktiivi on osoitettu, ja yksityishenkilöiden välillä vallitsevaan oikeudelliseen suhteeseen. Jäsenvaltio ei voi välttää säännösten täytäntöönpanoa sillä perusteella, että muodollisuuksia direktiivin sisällyttämiseksi sen kansalliseen lainsäädäntöön ei ole täytetty tai että direktiivin vastaisesti vaikuttavia säännöksiä on yhä olemassa sen kansallisessa lainsäädännössä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, että määritettäessä sitä, voiko säännöksillä olla tällainen välitön oikeusvaikutus, on jokaisessa erityistapauksessa otettava huomioon kyseisen säännöksen luonne, tausta ja sanamuoto. Tuomioistuin on jo todennut, että osallistumista ja ilmoittamista koskevilla säännöillä on välitön oikeusvaikutus. Säännöksellä on yleensä välitön oikeusvaikutus, jos siinä annetaan selvä, tarkka ja ehdoton velvoite, joka ei jätä jäsenvaltiolle valinnan mahdollisuutta. Lisäksi, kun kysymyksessä on direktiivi, johon tuomioistuin on katsonut yksityishenkilön voivan vedota kansallisissa tuomioistuimissa, kaikki hallinnon toimielimet, hajautetut viranomaiset kuten esimerkiksi kunnat mukaan lukien, ovat velvollisia soveltamaan kyseisiä säännöksiä. 10 Tuomioistuin katsoo, että olisi ristiriitaista määrätä, että yksityisellä henkilöllä on oikeus vedota direktiivin säännöksiin käsiteltäessä kansallisissa tuomioistuimissa hallintoviranomaisia vastaan nostettua kannetta, mikäli kyseisillä viranomaisilla ei olisi 9 vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta, EYVL N:o L 199, , s Asia 103/88, Fratelli Costanzo Spa v. Milanon kaupunki, (Kok. 1989, s. 1839, 31 kohta) -3-

10 velvollisuutta soveltaa direktiivin säännöksiä ja pidättäytyä soveltamasta niiden kanssa ristiriidassa olevia kansalliseen oikeuteen kuuluvia säännöksiä. -4-

11 II. Julkiset palveluhankinnat: neuvoston direktiivi 92/50/ETY ('palveludirektiivi') 1. Mitä julkisilla palveluhankinnoilla tarkoitetaan? 1.1 Julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen määritelmä 11 Julkisia palveluhankintoja koskevalla sopimuksella tarkoitetaan laajasti ottaen kirjallista sopimusta, jonka perusteella palvelujen suorittaja (joka on määritelty jäljempänä 1.2 kohdassa) suorittaa hankintaviranomaiselle (joka on määritelty jäljempänä 1.3 kohdassa) palveluita rahallista vastiketta vastaan. Palveludirektiivissä ei ole määritelty palvelun käsitettä. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 60 artiklassa on mainittu esimerkkeinä teollinen tai kaupallinen toiminta sekä käsityöläistoiminta tai vapaiden ammattien harjoittamiseen kuuluva toiminta. Lisäksi perustamissopimuksessa palveluilla tarkoitetaan suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus ja joita määräykset tavaroiden, pääomien ja henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta eivät koske. Palveludirektiiviä sovellettaessa palvelujen määritelmä on hyvin laaja. Se kattaa kaikki toiminnat, joita eivät koske: tavaranhankintadirektiivissä tarkoitettuja julkisia tavaranhankintoja koskevia sopimuksia; rakennusurakkadirektiivissä tarkoitettuja julkisia rakennusurakoita koskevia sopimuksia; direktiivin 93/38/ETY (katso jäljempänä kohta) soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevia sopimuksia; tiettyjä muita erikseen määriteltyjä toimintoja, jotka on suljettu pois niiden luonteen vuoksi (katso jäljempänä kohta). Lisäksi tietyt sopimukset, jotka ovat julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten määritelmän mukaisia, on suljettu palveludirektiivin ulkopuolelle julkisen politiikan perusteella (katso jäljempänä 2.3 kohta). Olisi huomattava, että palveludirektiiviä sovellettaessa ei ole olennaista, syntyykö palveluista johtuva hyöty hankintaviranomaiselle vai hankintaviranomaisen puolesta kolmannelle osapuolelle. Komission alkuperäiseen ehdotukseen 12 sisältyi julkisiin palveluihin liittyviä toimilupia ( konsessio ) koskevia säännöksiä, jotka olivat rakennusurakkadirektiivin sisältämien julkisiin rakennusurakoihin liittyvien toimilupia koskevien säännösten kaltaisia. Neuvostossa jäsenvaltiot päättivät olla sisällyttämättä tätä sopimustyyppiä direktiivin soveltamisalaan, koska julkisiin palveluihin liittyviä toimilupia koskevissa asioissa kansalliset käytännöt ovat hyvin erilaisia. Näin ollen palveludirektiivi ei koske julkisiin palveluihin liittyviä toimilupia, mikä laajasti ottaen merkitsee sitä, että direktiivi ei koske sopimuksia, joilla julkinen viranomainen siirtää velvoitteisiinsa kuuluvan yleisölle 11 Palveludirektiivin 1 artiklan a alakohta. 12 KOM(90) 72; EYVL N:o C 23, , s. 1-5-

12 suunnatun palvelun suorittamisen valitsemalleen yritykselle, joka sitoutuu suorittamaan palvelun siitä saatavan tuoton hyväksikäyttöoikeutta vastaan tai tätä oikeutta sekä maksua vastaan. Kyseisten sopimusten tekemistä koskevat kuitenkin luonnollisesti perustamissopimuksessa olevat palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat määräykset ja yhteisön lainsäädännön sisältämät yleiset periaatteet kuten syrjimättömyys, tasapuolinen kohtelu, avoimuus ja vastavuoroinen tunnustaminen Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevat sopimukset Kaikki neuvoston direktiivin 93/38/ETY 13 2, 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetuilla aloilla tehdyt tai saman direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa annetut edellytykset täyttävät sopimukset suljetaan palveludirektiiviä sovellettaessa julkisten palveluhankintojen määritelmän ulkopuolelle. 14 Jos hankintaviranomainen suorittaa myös tehtäviä, joiden ansiosta se saa yleishyödyllisen laitoksen tai neuvoston direktiivissä 93/38/ETY tarkoitetun 'hankintayksikön' aseman, kaikki julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset, jotka liittyvät sen toimintaan yleishyödyllisenä laitoksena, suljetaan palveludirektiivin soveltamisalueen ulkopuolelle. Näin tapahtuu myös silloin, kun direktiivin 93/38/ETY säännöksiä ei sovelleta minkään kyseisen direktiivin 7, 8 tai 9 artiklassa annetun poikkeusperusteen nojalla. Yksityiskohtainen selvitys direktiivistä 93/38/ETY annetaan erillisessä oppaassa. Näin ollen palveludirektiiviä ei sovelleta seuraavien alojen julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin: a) sellaisten pysyvien verkkojen tarjoaminen tai ylläpito, joiden tarkoituksena on tarjota: i) juomaveden tai i) sähkön tai ii) kaasun tai lämmön tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä julkisia palveluja, tai juomaveden, sähkön, kaasun tai lämmön toimittaminen sellaisiin verkkoihin; b) maantieteellisen alueen hyödyntäminen: i) öljyn, kaasun, hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsimiseksi tai talteen ottamiseksi, tai ii) lentokenttien, meri- tai sisävesisatamien taikka muiden tilojen saattamiseksi lento-, meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien saataville; c) sellaisten verkkojen ylläpito, joiden tarkoituksena on tarjota julkisia kuljetuspalveluja rautateitse, automatisoiduin järjestelmin, raitioteitse, johdinautoilla, linja-autoilla tai kaapeliradoilla; d) yleisten televerkkojen tarjoaminen tai ylläpito taikka yhden tai useamman yleisen telepalvelun tarjoaminen. Jos hankintaviranomainen suorittaa edellä a alakohdan i luetelmakohdassa tarkoitettuja toimintoja, poikkeus koskee myös sopimuksia, jotka liittyvät: 13 vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta, EYVL N:o L 199, , s Palveludirektiivin 1 artiklan a alakohdan ii luetelmakohta. -6-

13 vesirakennushankkeisiin, maan kasteluun tai kuivaukseen, jos juomavedeksi hankittavan veden osuus on suurempi kuin 20 prosenttia näissä hankkeissa taikka kastelu- tai kuivausjärjestelmissä tarjottavan veden koko määrästä; tai jäteveden poistoon tai käsittelyyn Muut palvelutoiminnat, jotka on jätetty julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten määritelmän ulkopuolelle Palveludirektiiviä sovellettaessa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten määritelmä ei kata myöskään seuraavia sopimuksia: 15 maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta taikka näihin liittyviä oikeuksia koskevia sopimuksia millä rahoitusmuodolla tahansa; tätä direktiiviä sovelletaan kuitenkin missä tahansa muodossa tehdyn hankinta- tai vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen jälkeen tehtäviin rahoituspalveluja koskeviin sopimuksiin; radiotoiminnan harjoittajien ohjelmien hankkimista, kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa koskevia sopimuksia sekä radiolähetysaikaa koskevia sopimuksia; puhelin-, teleksi-, radiopuhelin-, henkilöhaku- ja satelliittiviestintäpalveluja koskevia sopimuksia; välimies- ja sovittelupalveluja koskevia sopimuksia arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeellelaskemiseen, myyntiin, hankintaan ja siirtoon liittyviä rahoituspalveluja sekä keskuspankkien palveluja koskevia sopimuksia; työsopimuksia; muita tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevia sopimuksia kuin niitä, joista saatava hyöty koituu yksinomaan hankintaviranomaiselle käytettäväksi tämän liiketoiminnassa, jos hankintaviranomainen korvaa suoritetun palvelun kokonaan Palveludirektiivin täydellinen soveltaminen liitteessä I A luetellut palvelut Palveludirektiivin liitteessä I A on lueteltu 16 palvelujen pääluokkaa, joihin sovelletaan direktiivin kaikkia säännöksiä. 16 Juuri näiden palvelujen todettiin olevan rajat ylittävien toimintojen kannalta katsoen ensisijaisia. Palveludirektiivin liitteessä I nämä palvelut on nimetty viittaamalla CPC-luokitukseen. Ottaen huomioon yhteisön toimialan mukaisen tuoteluokitusjärjestelmän (CPA) 17, liite I A on kirjoitettu uudelleen taulukkoon 1 CPA-viitenumeroiden osoittamiseksi. Näiden pääluokkien yksityiskohtainen erittely sekä vastaavat CPC-numerot ovat liitteessä II. 15 Palveludirektiivin 1 artiklan a alakohdan iii ix luetelmakohta. 16 Palveludirektiivin 8 artikla. 17 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, Euroopan talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA), EYVL N:o L 342, , s

14 Taulukko 1 Liitteessä I A mainitut palvelut Pääluokka Kuvaus CPA-viitenumero 1. Huolto- ja korjauspalvelut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 50.2, , Maaliikenteen palvelut (1), myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut paitsi postin kuljetus 3. Ilmaliikenteen henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut paitsi postinkuljetus , , , 60.22, 60.23, , , , 64.12, , , , , (osa), , Maaliikenteen (1) ja ilmaliikenteen postinkuljetuspalvelut , , (osa) 5. Teleliikenteen palvelut (2) , Rahoituspalvelut (a) vakuutuspalvelut (b) pankki- ja sijoituspalvelut (3) 66, , Tietokone- ja tietojenkäsittelypalvelut , , , 72.3, 72.4, 72.5, Tutkimus- ja kehittämispalvelut (4) Laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut , Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut Liikkeenjohdon konsultointipalvelut (5) ja niihin liittyvät palvelut 12. Arkkitehtipalvelut; insinööripalvelut ja rakennushankkeiden suunnittelupalvelut; yhdyskuntasuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 74.14, , , , , , , Mainostoimintapalvelut Rakennusten puhtaanapitopalvelut ja kiinteistöjen hallintapalvelut 70.3, Palkkio- ja sopimusperustaiset julkaisu- ja painamispalvelut 22.21, , 22.23, , 22.25, Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut; puhtaanapito ja vastaavat palvelut 90 (1) Paitsi pääluokan 18 mukaiset rautatieliikenteen palvelut. (2) Paitsi puhelin-, teleksi-, radiopuhelin-, henkilöhaku- ja satelliittipalvelut. (3) Paitsi arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen laskuun, myyntiin, ostoon tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja koskevat sopimukset sekä keskuspankkipalvelut. (4) Paitsi muut tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevat sopimukset kuin ne, joiden hyöty koituu yksinomaan hankintaviranomaiselle käytettäväksi omassa liiketoiminnassa, edellyttäen, että hankintaviranomainen korvaa suoritetun palvelun kokonaisuudessaan. (5) Paitsi välimies- ja sovittelupalvelut. -8-

15 1.1.4 Palveludirektiivin rajoitettu soveltaminen liitteessä I B luetellut palvelut Palveludirektiivin liitteessä I B luetellaan 11 palvelujen pääluokkaa, joihin sovelletaan vain niitä direktiivin säännöksiä, jotka koskevat teknisiä eritelmiä (katso jäljempänä 5 kohta ) ja tehtyjä sopimuksia koskevan ilmoituksen toimittamista komissiolle (katso jäljempänä kohta). Näiden palvelujen pääluokkien osalta katsottiin olevan tarpeellista antaa palvelujen suorittajille vain vähimmäismäärä tarpeellisia tietoja markkinoiden tutkimiseksi ja tiedollisen perustan luomiseksi, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä tietoon perustuvia päätelmiä palveludirektiivin menettelyä koskevien ja muiden säännösten mahdollisesta soveltamisesta joihinkin tai kaikkiin näistä pääluokista. Kyseiset pääluokat ovat taulukossa 2. Edellä olevan taulukon 1 tapaan osoitetaan CPAviitenumerot, mutta vastaavien CPC-viitenumeroiden yksityiskohtainen erittely on tämän oppaan liitteessä II. Taulukko 2 Liitteessä I B mainitut palvelut Pääluokka Kuvaus CPA-viitenumero 17. Hotelli- ja ravintolapalvelut Rautatieliikenteen palvelut 60.1, Vesiliikenteen palvelut Liikenteeseen liittyvät ja sitä avustavat palvelut Lakiasiain palvelut Työn ja työvoiman välityspalvelut Etsivä- ja turvallisuuspalvelut paitsi panssariautopalvelut 24. Koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut , , , , Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut , 92.12, 92.13, 92.2, , , , 92.34, 92.4, 92.5, 92.6, Muut palvelut Tulee huomata, että palvelu kuuluu viimeiseen pääluokkaan 'muut palvelut' vain siinä poikkeustapauksessa, että sitä ei ole mahdollista sijoittaa mihinkään liitteen I A pääluokista 1 16 tai liitteen I B pääluokista Palvelujen suorittajat Palvelujen suorittaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoutuu suorittamaan palveluja. Julkisoikeudellinen laitos voi myös olla palveludirektiivissä tarkoitettu palvelujen suorittaja Hankintaviranomaiset 18 Palveludirektiivin 1 artiklan c alakohta. Palvelujen suorittajien ryhmien osalta katso jäljempänä kohta. -9-

16 Palveludirektiiviä sovellettaessa hankintaviranomaisia ovat kaikki seuraavat: 19 valtio, alueelliset tai paikalliset viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, jotka on määritelty jäljempänä, yhden tai useamman paikallisen tai alueellisen viranomaisen tai julkisoikeudellisen laitoksen muodostamat yhteenliittymät Valtio Direktiiviä sovellettaessa valtion käsitteeseen kuuluu valtionhallinto. Jos yhteisö, joka ei ole oikeushenkilö 20, ei ole osa perinteisesti käsitettyä valtionhallintoa mutta suorittaa kuitenkin tavallisesti valtion toimivaltaan kuuluvia tehtäviä, se katsotaan direktiiviä sovellettaessa myös valtion yksiköksi. Yhteisöjen tuomioistuin selkeytti tätä seikkaa asiassa 31/ päivänä syyskuuta 1988 antamassaan tuomiossa, jossa pohdittiin, olisiko direktiiviä 71/305/ETY sovellettava julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin, jotka vailla oikeushenkilön asemaa oleva paikallinen maanyhdistämiskomitea oli tehnyt. Tuomioistuimen tulkinnan mukaan käsitettä 'valtio' on tulkittava toiminnallisista lähtökohdista niin, että siihen on sisällytettävä laitos, joka ei tosin muodollisesti ole osa valtionhallintoa, mutta on väline, joka on valtiosta riippuvainen ja jonka välityksellä valtio toimii. Näin ollen laitos, jonka kokoonpano ja toiminta on laissa määrätty ja jonka jäsenet ovat viranomaisten nimittämiä, jonka toimenpiteistä johtuvat velvoitteet ovat viranomaisten valvonnassa ja jonka toimenkuvansa mukaisesti tekemät julkiset sopimukset ovat viranomaisten rahoittamia, on katsottava kuuluvaksi valtion käsitteen piiriin vaikka se ei muodollisesti ole osa valtionhallintoa. 22 Komissio katsoo, että tuomioistuimen lausumaa 'valtion' käsitettä koskevaa periaatetta voidaan soveltaa samalla tavoin kaikkien muiden palveludirektiivissä määriteltyjen hankintaviranomaisten määritelmään siten, että siihen sisältyvät kaikki yksiköt, jotka on perustettu tällaisen hankintaviranomaisen antamalla lailla, asetuksella tai hallinnollisella määräyksellä Julkisoikeudellinen laitos 23 Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan laitosta, 19 Palveludirektiivin 1 artiklan b alakohta. 20 Jos yhteisö on oikeushenkilö, se kuuluu jäljempänä olevan otsikon 'Julkisoikeudellinen laitos' alle. 21 asia 31/87, Gebroeders Beentjes B.V. v. Alankomaat, (Kok. 1988, s. 4635) 22 kuten edellä, 12 kohdassa 23 Palveludirektiivin 1 artiklan b alakohta -10-

17 joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita ja joka ei harjoita teollista tai kaupallista toimintaa, joka on oikeushenkilö ja jonka rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoikeudellisilta laitoksilta tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet. Palveludirektiiviä sovelletaan siten kaikkiin julkis- tai yksityisoikeudellisiin yksiköihin, joiden tehtäviin sekä toimintaan liittyviin päätöksiin hankintaviranomainen vaikuttaa tai voi vaikuttaa yhdellä tai useammalla edellä kolmannessa luetelmakohdassa kuvatuista yhteyksistä, ja jotka on perustettu tyydyttämään julkisen tai yleisen edun mukaisia tarpeita. Ainoat yksiköt, jotka on perustettu tyydyttämään julkisen tai yleisen edun mukaisia tarpeita ja jotka täyttävät muut perusteet, mutta joita ei katsota palveludirektiivin mukaisiksi hankintaviranomaisiksi, ovat ne yksiköt, jotka on perustettu erityisesti tyydyttämään luonteeltaan teollisia tai kaupallisia tarpeita. Kyseiset yksiköt suorittavat luonteeltaan teollisia tai kaupallisia taloudellisia toimintoja, jotka koostuvat tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta yksityisille tai julkisille taloudellisille toimijoille täysin avoimilla kilpailumarkkinoilla. Itse asiassa kyseiset yksiköt harjoittavat toimintaa, jota muistuttaa yksityisen yrityksen toimintaa. On tärkeää korostaa, että palveludirektiiviä ei voida soveltaa yksityisen yritystoiminnan luonteista teollista tai kaupallista toimintaa harjoittaviin yksiköihin, jos asianomainen yksikkö on perustettu suorittamaan erityisesti tällaisia toimintoja. Siksi direktiiviä voidaan soveltaa yksiköihin, jotka on perustettu julkisen tai yleisen edun mukaisten tarpeiden tyydyttämistä varten, vaikka harjoittavatkin teollista tai kaupallista toimintaa. Tällainen voi olla yksikkö, joka on perustettu erityisesti suorittamaan tiettyjä yleisen julkisen edun mukaisia sosiaalialan hallinnollisia tehtäviä, mutta joka myös harjoittaa kaupallista toimintaa taloutensa rahoittamiseksi. Jokaisen yksittäisen tapauksen erityispiirteet on kuitenkin analysoitava sen määrittämiseksi, onko kysymyksessä direktiivin velvoitteiden piiriin kuuluva julkisoikeudellinen yksikkö. Tämän kohdan toisessa alakohdassa mainitut perusteet täyttävien julkisoikeudellisten laitosten tai kyseisten laitosten luokkien luettelot ovat rakennusurakkadirektiivin liitteessä I. Nämä luettelot ovat mahdollisimman täydellisiä ja niitä voidaan tarkistaa saman direktiivin 35 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Julkisoikeudellisen laitoksen velvollisuus noudattaa palveludirektiiviä ei kuitenkaan ole riippuvainen siitä, kuuluuko laitos luetteloon. Velvollisuus syntyy, kun laitos täyttää edellä mainitut perusteet. Näin ollen silloin, kun laitos lakkaa olemasta kyseisten perusteiden mukainen, se lakkaa kuulumasta palveludirektiivin soveltamisalaan, vaikka sen nimi edelleen olisi luettelossa. 1.4 Sopimustyypit -11-

18 Julkista palveluhankintaa koskevan sopimuksen muodon osalta palveludirektiivi koskee vain kirjallisia sopimuksia, joihin käytännössä kuuluvat kaikki sopimukset, jotka ylittävät jäljempänä mainitun kynnysarvon. 24 Komissio tulkitsee sopimuspuolten velvoitteiden määritelmää hyvin laajasti. Kaikenlaiset hankintaviranomaisen suorittamat korvaukset, jotka voidaan arvioida rahassa, täyttävät rahallisen vastikkeen edellytyksen. 25 Samoin palveludirektiivi kattaa kaikki järjestelyt, joiden mukaan palvelun suorittaja sitoutuu milloin tahansa suorittamaan palveluja hankintaviranomaiselle tai sen puolesta. Direktiivissä määriteltyä palvelujen laajaa käsitettä ei voi rajoittaa palveluhankintoja koskevien sopimusten kapeammilla määritelmillä, joita voi olla kansallisessa lainsäädännössä. Hankintaviranomaisen ja palvelujen suorittajan välillä tehdyt sitovat puitesopimukset, joiden tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tilattavissa olevia palveluja koskevat ehdot kuten hinnat, määrät ja toimitusehdot, ovat julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia, joita on arvioitava ja jotka on tehtävä palveludirektiivin säännösten mukaisesti, jos sen arvo ylittää asianmukaisen kynnysarvon. Ongelmia voi syntyä tiettyjen käytäntöjen suhteen, joiden mukaan hankintaviranomaisten ja palvelujen suorittajien välillä tehdään epävirallisia aiesopimuksia. Olisi korostettava, että kyseisten (sopimuksiin, menettelyihin, hallintoon tai muihin sellaisiin liittyvien) käytäntöjen nojalla ei voida välttyä noudattamasta palveludirektiiviä tehtäessä sopimuksia, jotka katsotaan palveludirektiivissä julkisia palveluhankintoja koskeviksi sopimuksiksi ja joiden ennakoitu arvo ylittää asianmukaisen kynnysarvon. 1.5 Direktiivien soveltamisalan rajaaminen toiminnan luonteen mukaan Pääsääntöisesti ei ole mahdollista välttää direktiivien noudattamista sisällyttämällä palvelu sopimukseen, joka ei jostain syystä kuulu rakennusurakka-, tavaranhankinta- tai palveludirektiivien soveltamisalaan. Sellaisissa tapauksissa on tarpeellista tutkia, olisiko hankintaviranomainen voinut jakaa kaupat erillisiksi sopimuksiksi, joista yksi tai useampi olisi voinut kuulua direktiivien soveltamisalaan. Tämä periaate on löydettävissä havainnollistettuna Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-3/88 26 antamassa tuomiossa. Italian valtio väitti kyseisessä asiassa, että tietyt tietokonelaitteiden hankintaa koskevat sopimukset eivät olleet tavaranhankintoja koskevia sopimuksia, koska sopimuksen pääasiallinen tavoite oli palvelujen suorittaminen (aikana, jolloin palveludirektiivi ei vielä ollut voimassa), eli ohjelmistojen luominen, järjestelmän suunnittelu, asennus, ylläpito ja tekninen käyttöönotto sekä joissakin tapauksissa sen käyttö. Tuomioistuin hylkäsi tämän väitteen, koska asiaan liittyvien tosiseikkojen perusteella Italian valtio olisi voinut ottaa yhteyttä ohjelmistojen kehittämiseen erikoistuneisiin yrityksiin 24 Palveludirektiivin 1 artiklan a alakohta. 25 'A titre onéreux' ranskankielisessä tekstissä, 'for pecuniary interest' englanninkielisessä tekstissä, 'entgeltlichen' saksankielisessä tekstissä, 'onder bezwarende titel' hollanninkielisessä tekstissä, 'gensidigt bebyrdende' tanskankielisessä tekstissä, eli muu sopimus kuin sellainen, joka sisältää palvelun suorittajan yksipuolisen lupauksen ilman toisen osapuolen suorittamaa korvausta. 26 Asia C-3/88, komissio v. Italia (tietojenkäsittely), (Kok. 1989, s. 4035) -12-

19 kyseisten tietojenkäsittelyjärjestelmien suunnittelemiseksi ja ostaa direktiivin 77/62/ETY 27 säännösten mukaisesti kyseisten yritysten laatimat tekniset eritelmät täyttävät laitteistot Julkisia palveluhankintoja ja julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten rajaaminen 28 Palveludirektiivissä määritellään julkisia palveluhankintoja ja tavaranhankintoja koskevien sopimusten välinen raja sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien palvelujen ja tavaroiden suhteellisen arvon perusteella. Kun julkinen hankintasopimus on tarkoitettu koskemaan sekä tavaranhankintadirektiivissä tarkoitettujen tavaroiden hankintaa että palveludirektiivin liitteissä lueteltujen palvelujen hankintaa, se kuuluu palveludirektiivin soveltamisalaan, jos palvelujen arvo on suurempi kuin tavaroiden arvo; muussa tapauksessa se kuuluu tavaranhankintadirektiivin soveltamisalaan. Esimerkiksi, jos paikallisviranomainen haluaa hankkia tiettyjä telepalveluja, joiden ennakoitu arvo on ecua, sekä tiettyjä televiestintälaitteita, joiden ennakoitu arvo on ecua. Jos telepalveluihin ei sisälly puhelin-, teleksi-, radiopuhelin-, henkilöhaku- tai satelliittiviestintäpalveluja, sopimus katsotaan julkisia palveluhankintoja koskevaksi sopimukseksi, koska liitteessä I A ja liitteessä I B lueteltujen palvelujen arvo ylittää tavaroiden arvon. Jos telepalveluihin kuitenkin sisältyy puhelinpalveluja, joiden ennakoitu arvo on ecua, liitteessä I A ja liitteessä I B lueteltujen palvelujen arvo ei ole tavaroiden arvoa suurempi, ja näin ollen sopimus katsotaan julkisia tavaranhankintoja koskevaksi sopimukseksi Julkisia palveluhankintoja tai tavaranhankintoja koskevien sopimusten ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten rajaaminen Jos sopimus täyttää rakennusurakkadirektiivin 1 artiklan a alakohdassa säädetyn rakennusurakkasopimuksen edellytykset, se on julkisia hankintoja koskevia direktiivejä sovellettaessa rakennusurakoita koskeva sopimus riippumatta siitä, sisältyykö sopimukseen tavaranhankintoja ja/tai palveluhankintoja. Rakennusurakkadirektiivi koskee erityisesti sopimuksia, joissa rakennusurakoitsija suorittaa suunnittelun ja teettää rakennustyön alihankintasopimusten puitteissa. Näin ollen ei ole tarvetta käyttää arvoperustetta sen määrittämiseksi, onko sopimus palveluhankintoja (tai tavaranhankintoja) koskeva sopimus vai rakennusurakoita koskeva sopimus Liitteessä I A ja liitteessä I B lueteltuja palveluja koskevien sopimusten rajaaminen Tuolloin voimassa ollut tavaranhankintadirektiivi. 28 Palveludirektiivin 2 artikla. 29 On huomattava, että useita sopimustyyppejä sisältävä rakennusurakkaa koskeva sopimus, jossa rakennusurakka on vain vähäinen osa jotain muuta tapahtumaa kuten omaisuuden siirtoa, ei kuulu rakennusurakkadirektiivin soveltamisalaan, katso asia C-331/92, Gestion Hotelera Internacional SA v. Communidad Autonoma de Canarias ja muut, (Kok. 1994, s. I ). 30 Palveludirektiivin 10 artikla. -13-

20 Palveludirektiivissä säädetään, että jos sopimuksen tarkoituksena on sekä liitteessä I A että liitteessä I B lueteltujen palvelujen suorittaminen, se on tehtävä samalla tavoin kuin liitteessä I A lueteltuja palveluja koskeva sopimus, jos liitteessä I A lueteltujen palvelujen arvo on suurempi kuin liitteessä I B lueteltujen palvelujen arvo. Jos näin ei ole, sopimus on tehtävä samalla tavoin kuin liitteessä I B lueteltuja palveluja koskeva sopimus. Tähän periaatteeseen sovelletaan kuitenkin edellä kohdassa 1.5 mainittua jakamisperiaatetta tapauksissa, joissa liitteessä I B luetellut palvelut on lisätty sopimukseen palveludirektiivin soveltamisen välttämiseksi koko laajuudessaan. 1.6 Hankintaviranomaisten tukemia palveluhankintoja koskevat sopimukset Jos hankintaviranomaisen antama tuki palveluhankintaa koskevalle sopimukselle, jonka on tehnyt muu yksikkö kuin hankintaviranomainen itse, on enemmän kuin 50 prosenttia minkä tahansa seuraavista rakennusurakkaa koskevan sopimuksen yhteydessä: 31 - NACE-luokituksen 5 luokan 502 ryhmä (Maanrakennustyö: teiden, siltojen, rautateiden ym. rakentaminen) - rakennusurakat, joiden kohteena ovat: - sairaalat - urheilutilat - virkistykseen ja vapaa-aikaan liittyvät tilat - koulu- ja korkeakoulurakennukset - hallintorakennukset, palveludirektiivin säännöksiä on noudatettava. Tällöin on olemassa kolme mahdollisuutta: - tukea saava yksikkö on hankintaviranomainen, missä tapauksessa se itse noudattaa palveludirektiiviä; - tukea saava yksikkö ei ole hankintaviranomainen, ja tukea antava hankintaviranomainen valitsee itse palvelun tarjoajan (vaikka palvelut suoritetaan tukea saavalle yksikölle), missä tapauksessa hankintaviranomaisella on velvollisuus noudattaa direktiiviä; - tukea saava yksikkö ei ole hankintaviranomainen, mutta se valitsee itse palvelujen suorittajan. Tässä tapauksessa tukea antavan hankintaviranomaisen on varmistettava, että tukea saava yksikkö noudattaa palveludirektiivin säännöksiä samoin kuin jos se itse olisi hankintaviranomainen. Palveludirektiivi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi sen, miten asia on hoidettava, esimerkiksi sisällyttämällä tarvittavat säännöt tuen myöntämisehtoihin ja edellyttämällä, että tuki palautettaan, jos ehtoja ei noudateta. Olisi huomattava, että niiden rakennusurakkatyyppien luettelo, joihin tätä sääntöä sovelletaan, on tyhjentävä, kun taas laitosten luettelo sairaalat, urheilutilat-, virkistykseen- ja vapaa-aikaan liittyvät tilat, koulu- ja korkeakoulurakennukset sekä hallintorakennukset on yleisluontoinen. Näiden luokkien rajoittava tulkinta haittaisi direktiivin tavoitteiden saavuttamista eli julkisen hankintatoiminnan avoimuuden lisäämistä. 31 Palveludirektiivin 3 artiklan 3 kohta. -14-

21 Niin esimerkiksi vanhuksille tarkoitetut talot ja fyysisesti vammaisille tarkoitetut laitokset olisi rinnastettava sairaaloihin, jos kyseisten laitosten pääasiallisena tehtävänä on vanhuksille ja vammaisille tarkoitettujen lääkinnällisten ja kirurgisten palvelujen suorittaminen. Tämä säännös on yhtenevä rakennusurakkadirektiivin kanssa siinä, että samoja säännöksiä sovelletaan edellä mainittujen alojen rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin, joiden hankintaviranomaiselta saama tuki on enemmän kuin 50 prosenttia. Tämä on kuitenkin ainoa yhteneväisyys. Sääntöä ei sovelleta palveluhankintoja koskevaan sopimukseen, joka ei saa tukea, vaikka se liittyisi tukea saavaan rakennusurakkasopimukseen. -15-

22 2. Milloin julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset kuuluvat palveludirektiivin soveltamisalaan Palveludirektiivin menettelysäännökset eivät koske kaikkia edellä määritellyn kaltaisia julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia. Mikäli yksikään edellä tarkastelluista poikkeusperusteista ei täyty, palveludirektiiviä sovelletaan tietyn kynnysarvon ylittäviin julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin. 2.1 Kynnysarvo 32 Julkisia palveluhankintoja koskeva sopimus kuuluu palveludirektiivin soveltamisalaan, jos sen ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään ecua ecun kynnysarvon vasta-arvot kansallisina valuuttoina tarkistetaan joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta Kyseisten vasta-arvojen laskeminen perustuu edellä tarkoitetun valuutan 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen ecuina ilmoitettavaan päiväkurssiin. Lasketut arvot julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä marraskuun alussa. Kynnysarvojen vasta-arvot kansallisina valuuttoina ilmaistuina ovat tapahtuvaan tarkistukseen saakka seuraavat: ecun kynnysarvo kansallisina valuuttoina Franc belge Irish pound Franc luxembourgeois Lira italiana Dansk krone Oster. Schilling Deutsche Mark Pound sterling Drachmi Peseta Franc français Escudo Markka Svensk krona Nederlandse gulden Kappaleessa 2.1 käsitellyn direktiivin suhteen tulee kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät tällä hetkellä direktiiviehdotusta direktiivin 92/50/ETY muuttamiseksi. Direktiivimuutoksen tarkoituksena on saattaa direktiivi yhdenmukaiseksi uuden julkisten hankintojen GPA-sopimuksen 33 kanssa, jonka Euroopan unioni on allekirjoittanut maailman kauppajärjestö WTO:n piirissä käytyjen Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen seurauksena. 32 Palveludirektiivin 7 artiklan 1 kohta. 33 EYVL N:o C 256,

23 2.2 Sopimuksen arvon laskeminen Menetelmät Pääsääntöisesti hankintaviranomaisen on sisällytettävä laskelmaan palvelusta maksettava arvioitu kokonaiskorvaus ilman arvonlisäveroa. Tietyntyyppisiä palveluhankintoja koskevia sopimuksia varten palveludirektiivissä määritellään tiettyjä eriä, jotka tulee sisällyttää laskelmaan, erityisesti: 34 - vakuutuspalveluista maksettavat vakuutusmaksut; - pankkipalveluista ja muista rahoituspalveluista maksettavat maksut, palkkiot ja korot; - suunnittelua sisältävistä sopimuksista maksettavat maksut ja palkkiot. Komissio katsoo, että tämä luettelo on esimerkinluonteinen eikä rajoita millään tavalla yleistä periaatetta, jonka mukaan koko vastaanotettu korvaus on otettava huomioon. Jos sopimuksesta ei käy ilmi kokonaishintaa, sopimuksen ennakoidun arvon määritysperusteena on käytettävä: 35 määräaikaisten, enintään 48 kuukautta voimassa olevien sopimusten voimassaolon aikaista kokonaisarvoa tai; määräämättömäksi ajaksi tehtyjen tai yli 48 kuukautta voimassa olevien sopimusten kuukausiarvoa kerrottuna 48:lla. Säännöllisesti toistuvien tai määräajoin uudistettavien sopimusten arvon määritysperusteena voidaan käyttää: 36 viimeksi kuluneiden 12 kuukauden tai varainhoitovuoden aikana tehtyjen samaan luokkaan kuuluvia palveluja koskevien vastaavien sopimusten todellista yhteisarvoa, mahdollisuuksien mukaan oikaistuna sopimuksen alkamista seuraavien 12 kuukauden aikana odotettavissa olevien muutosten mukaisesti, tai niiden sopimusten ennakoitua yhteisarvoa, jotka tehdään ensimmäistä palvelun suoritusta seuraavien 12 kuukauden aikana tai sopimuskauden aikana, jos se on pitempi kuin 12 kuukautta. Jos suunniteltuun sopimukseen sisältyy optioehtoja, sopimuksen arvon määritysperusteena on käytettävä suurinta mahdollista kokonaisarvoa, kun oletetaan, että kaikki optioehdot käytetään hyväksi. 37 Joka tapauksessa sopimuksen arvon määrittämiseen käytettävän menetelmän valinnalla ei saa pyrkiä välttämään palveludirektiivin soveltamista Palveludirektiivin 7 artiklan 4 kohta. 35 Palveludirektiivin 7 artiklan 5 kohta. 36 Palveludirektiivin 7 artiklan 6 kohta. 37 Palveludirektiivin 7 artiklan 8 kohta. 38 Palveludirektiivin 7 artiklan 3 kohta. -17-

24 2.2.2 Jaetut sopimukset 39 Palveludirektiivissä kielletään palvelujen jakaminen osiin kynnysarvojen täyttymisen välttämiseksi. Tämä kielto koskee kaikenlaista sopimuksen jakamista, mikä ei ole perusteltavissa objektiivisilla syillä ja minkä tarkoituksena oletetaan siten olevan direktiivin soveltamisen välttäminen Sopimuksen jakaminen osiin Jos palvelut on jaettu useisiin osiin, joista jokaisesta tehdään eri sopimus, kaikkien osien yhteenlaskettu arvo on otettava huomioon määritettäessä sitä, saavuttaako sopimusten arvo ecun kynnysarvon. Jos kynnysarvo täyttyy, palveludirektiiviä on sovellettava jokaiseen sopimukseen riippumatta siitä, että niiden yksittäinen arvo saattaa olla alle ecua. 40 Palveludirektiivin säännöksiä ei tarvitse soveltaa niihin hankinnan osiin, joiden ennakoitu yksittäinen arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin ecua, jos tällaisten osien yhteenlaskettu arvo on enintään 20 prosenttia kaikkien osien yhteisarvosta. Osien jättämien tällä tavoin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ei estä niiden arvon ottamista huomioon määritettäessä sitä, onko muita osia koskevat sopimukset tehtävä palveludirektiivin mukaisesti. Esimerkki: Rakennusten ylläpitopalvelua koskeva hankintasopimus on jaettu seuraaviin osiin: osa 1 osa 2 osa 3 osa 4 yhteensä ecua ecua ecua ecua ecua Yhteenlaskettu arvo on ecua, joten kynnysarvo palveludirektiivin soveltamiseksi ylittyy selvästi. Jokainen osista 2, 3 ja 4 on alle ecua, mutta poikkeus sallitaan vain 20 prosenttiin saakka yhteenlasketusta arvosta, eli ecuun saakka. Hankintaviranomaisella on siksi mahdollisuus jättää palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle osa 3 tai osa 4, mutta ei molempia. Kolmea palveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvaa osaa koskevat sopimukset on tehtävä direktiivin mukaisesti, koska niiden kokonaisarvo soveltamisalan ulkopuolelle jätetty osa mukaan lukien ei ole ecua alhaisempi. 39 Palveludirektiivin 7 artiklan 3 kohta. 40 Palveludirektiivin 7 artiklan 4 kohdan toinen ja kolmas alakohta. -18-

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi:

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ensisijaiset palvelut

Ensisijaiset palvelut 1224 Liite A Ensisijaiset palvelut Pääluokka Kuvaus CPC-viitenumero 1. Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633, 886 2. Maaliikenteen palvelut, myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut 712 (paitsi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta erityisalat

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta erityisalat Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.9.2015 COM(2015) 454 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä FI FI KOMISSION

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Hankintailmoitus erityisalat

Hankintailmoitus erityisalat I kohta: Hankintayksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen C 29 E/112 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 30.1.2001 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55635-2014:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 034-055635 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Sähköpostiosoite: ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, Yhteyshenk. Rautjärven

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

10/12/2015 S Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt

10/12/2015 S Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt Sivu 1/5 Urakat - 433461-2015 10/12/2015 S239 - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen II kohta:

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 29 E/11

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 29 E/11 30.1.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 29 E/11 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia tavara- ja palveluhankintoja sekä julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: /Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle 11:14 Tarjoukset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

HILMA: Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt (Espoon kaupunk...

HILMA: Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt (Espoon kaupunk... Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: palveluyksikkö : Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt 7:54 Osallistumishakemukset 26.1.2015

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.7.2015 COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Moldovan tasavallan liittymiseen

Lisätiedot

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Hankintailmoitus erityisalat

Hankintailmoitus erityisalat Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus erityisalat Direktiivi 2014/25/EU I kohta: Hankintayksikkö I.1) Nimi ja osoitteet

Lisätiedot

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi ja osoitteet Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

(Tiedonantoja) NEUVOSTO. Neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2003 vahvistama. YHTEINEN KANTA (EY) N:o 33/2003

(Tiedonantoja) NEUVOSTO. Neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2003 vahvistama. YHTEINEN KANTA (EY) N:o 33/2003 24.6.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 147 E/1 I (Tiedonantoja) NEUVOSTO Neuvoston 20 päivänä maaliskuuta 2003 vahvistama YHTEINEN KANTA (EY) N:o 33/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintayksikkö I.1) Nimi ja osoitteet 1 (ilmoittakaa kaikki menettelystä vastaavat hankintayksiköt)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2012/0060(COD) 31.5.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

OPAS JULKISIA RAKENNUSURAKOITA KOSKEVIEN YHTEISÖN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISEKSI

OPAS JULKISIA RAKENNUSURAKOITA KOSKEVIEN YHTEISÖN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISEKSI EUROOPAN KOMISSIO JULKISET HANKINNAT EUROOPAN UNIONISSA OPAS JULKISIA RAKENNUSURAKOITA KOSKEVIEN YHTEISÖN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISEKSI VESI- JA ENERGIAHUOLLON, LIIKENTEEN JA TELETOIMINNAN ALAN HANKINTOJA

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248551-2010:text:fi:html FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Suomi-Varkaus: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Varkaus: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S Hankintailmoitus. Palvelut 1/8 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24938-2015:text:fi:html Suomi-Varkaus: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 016-024938 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus 8:02 Tarjoukset 26.9.2013 klo 12.00 mennessä

Lisätiedot