KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2015) 454 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä FI FI

2 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä Äkillinen, nopeasti lisääntyvä turvapaikanhakijoiden tulva aiheuttaa Euroopan unionille lukuisia haasteita. Jäsenvaltioiden on erityisesti tyydytettävä riittävällä ja nopealla tavalla turvapaikanhakijoiden kaikkein välittömimmät tarpeet (asunnot, tavarahankinnat ja palvelut). Tässä tiedonannossa esitetään yleiskatsaus julkisten hankintaviranomaisten 1 mahdollisuuksiin asettaa nopeasti turvapaikanhakijoiden saataville infrastruktuuria (asuntoja) sekä ensiarvoisen tärkeitä tavarahankintoja ja palveluja. Direktiivissä 2004/18/EY 2, jäljempänä direktiivi, ja uusimmassa julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä 2014/24/EU 3 vahvistetaan EU:n julkisia hankintoja koskevat säännöt, jotka sisältävät kaikki kyseisten tarpeiden tyydyttämiseksi tarvittavat välineet. Direktiivi on saatettava osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä viimeistään 18. huhtikuuta 2016, minkä vuoksi sitä sovelletaan nyt ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat jo tehneet tämän. Tämä tiedonanto perustuu direktiiviin 2004/18/EY, mutta siinä viitataan myös direktiiviin 2014/24/EU, kun sen säännökset ovat merkityksellisiä nykytilanteessa 4. Tällä tiedonannolla ei luoda uusia oikeudellisia sääntöjä. Se edustaa komission näkemystä perussopimuksista, julkisia hankintoja koskevista direktiiveistä ja Euroopan unionin tuomioistuimen, jäljempänä "tuomioistuin", oikeuskäytännöstä. Olisi huomattava, että unionin oikeuden sitova tulkitseminen kuuluu viime kädessä tuomioistuimelle Valtio, alue- tai paikallisviranomainen, julkisoikeudellinen laitos tai yhden tai useamman viranomaisen taikka yhden tai useamman tällaisen julkisoikeudellisen laitoksen muodostama yhteenliittymä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, , s. 114). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, , s. 65). Tämä koskee varsinkin palveluja koskevien sääntöjen huomattavaa muutosta (ks. 1.3 kohta) ja nopeutetun avoimen menettelyn käyttöönottoa (ks. 3 kohta). 2

3 1. UNIONIN JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALA 1.1. Infrastruktuuri rakennusurakat Infrastruktuuria (eli asuntoja) voidaan asettaa saataville joko vuokraamalla olemassa olevia rakennuksia, jotka eivät vaadi suuria muutoksia (eli rakennusurakoita), taikka rakentamalla uusia tai remontoimalla nykyisiä rakennuksia. Olemassa olevien rakennusten vuokraamiseen ei sovelleta julkisia hankintoja koskevia sääntöjä (ks. direktiivin 16 artiklan a alakohta 5 ). Jos asuntoja on saatavilla, ne voidaan asettaa saataville ilman hankintamenettelyjä vuokraamalla markkinoilla olevia rakennuksia tai kohdentamalla olemassa olevaa julkista infrastruktuuria (parakit, koulut, urheilutilat jne.) tätä käyttöä varten. Unionin julkisia hankintoja koskevia sääntöjä sovelletaan mahdollisesti silloin, kun on tarpeen rakentaa uusia rakennuksia tai remontoida taikka muulla tavalla muuttaa olemassa olevia rakennuksia 6. Jotta direktiiviä sovellettaisiin, konkreettisen rakennus-/korjaus-/muutoshankkeen arvioidun arvon on oltava vähintään euroa 7. Tämä koskee kaikkia toiminnallisesti riippumattomia hankkeita. Useita eri asuntohankkeita suunnittelevan kunnan on yleensä laskettava kunkin hankkeen arvo erikseen päättääkseen, saavutetaanko edellä mainittu vähimmäisarvo. Rakennusurakkahankkeita ei saa jakaa osiin direktiivin soveltamisen välttämiseksi (direktiivin 9 artiklan 3 kohta). Kansallista lainsäädäntöä sovelletaan silloin, kun kynnysarvoa ei saavuteta. Unionin oikeudellisia perusperiaatteita eli kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa, yhdenvertaista kohtelua ja avoimuutta sovelletaan kuitenkin tällä alalla, kun konkreettisella hankkeella on tiettyä rajatylittävää ulottuvuutta Tavarahankinnat Saapuvien turvapaikanhakijoiden suuri määrä edellyttää myös kiireisiä tavarahankintoja (telttoja, kontteja, vaatteita, huopia, sänkyjä, ruokaa jne.) Ks. direktiivin 2014/24/EU 10 artiklan a alakohta. Rakennusurakkasopimusten määritelmää koskevat direktiivin 1 artiklan 2 kohdan b alakohta ja direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 6 kohta. Sovellettavat kynnysarvot ja sellaisten jäsenvaltioiden, joiden valutta ei ole euro, kansallisina valuuttoina ilmaistavat vasta-arvot tarkistetaan kahden vuoden välein direktiiveissä säädetyillä puhtaasti matemaattisella menetelmillä. Seuraavan tarkistuksen tulosta sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen. Se, onko hankkeella rajatylittävää ulottuvuutta on määritettävä tapauskohtaisesti eri tekijöihin perustuvalla analyysilla. Tältä osin katso komission selittävä tiedonanto yhteisön lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee sopimuksia, jotka eivät kuulu tai kuuluvat vain osittain julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan (EUVL C 179, , s. 2 7), jota on tulkittu tarkemmin tuomioistuimen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä. Ks. mm. tuomioistuimen 11 päivänä joulukuuta 2014 asiassa C-113/13 antama tuomion 46 kohta ja siinä viitattava oikeuskäytäntö. 3

4 Direktiiviä sovelletaan myös kaikkiin hankintaviranomaisen tekemiin tavarahankintasopimuksiin 9, jos niiden arvioitu arvo on vähintään sovellettavan kynnysarvon suuruinen eli joko tai euroa hankintaviranomaisen luonteesta riippuen 11. Kansallista lainsäädäntöä sovelletaan silloin, kun näitä kynnysarvoja ei saavuteta. Edellä mainittuja unionin oikeudellisia periaatteita noudatetaan samoin edellytyksin kuin rakennusurakkasopimusten tapauksessa Palvelut Turvapaikanhakijat tarvitsevat myös palveluhankintoja (kuten siivous-, terveys, ateria- ja turvallisuuspalveluja). Palvelusopimuksia koskevat säännökset ovat ratkaisevasti erilaiset nykyisessä direktiivissä kuin direktiivissä 2014/24/EU. Direktiivin 2004/18/EU mukaan direktiiviä sovelletaan täysimääräisesti palveluihin vain, jos ne mainitaan täydellisessä luettelossa 12. Näistä palveluista turvapaikanhakijat saattavat tarvita varsinkin linja-autokuljetus- ja siivouspalveluja. Muiden kuin täydellisessä luettelossa mainittavien palvelujen 13 osalta direktiivissä vaaditaan vain teknisiä eritelmiä koskevien säännösten avoimuutta 14 ja soveltamista. Palvelusopimuksiin sovelletaan samoja direktiivin kynnysarvoja kuin tavarahankintasopimuksiin. Jos palvelusopimuksilla on tiettyä rajatylittävää ulottuvuutta, niihin sovelletaan unionin oikeudellisia perusperiaatteita samassa määrin kuin rakennusurakkasopimuksiin Tietyissä tapauksissa voidaan soveltaa direktiivissä säädettyjä poikkeuksia. Ks. alaviite 7. Alempaa kynnysarvoa sovelletaan direktiivin liitteessä IV lueteltujen keskushallintoviranomaisten (esim. ministeriöiden) tekemiin tavarahankintasopimuksiin, kun taas korkeampaa kynnysarvoa sovelletaan alue- ja paikallisviranomaisten kaltaisten muiden hankintaviranomaisten tekemiin tavarahankintasopimuksiin. Direktiivin liite II A: huolto- ja korjauspalvelut, maakuljetuspalvelut, ilmaliikenteen kuljetuspalvelut, postinkuljetus, teleliikennepalvelut, rahoituspalvelut, tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut, laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut, markkinatutkimus- ja otantatutkimuspalvelut, liikkeenjohdon konsulttipalvelut, arkkitehtipalvelut ja tekniset suunnittelupalvelut, mainospalvelut, rakennusten puhtaanapitopalvelut ja isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut, julkaisu- ja painamispalvelut sekä jätevesi- ja jätehuoltopalvelut (jotka eritellään tarkemmin CPV-viitenumerolla). Ne luetellaan direktiivin liitteessä II B (joka sisältää kaikki muut palvelut kattavan luokan muut palvelut ). Eli ilmoituksen lähettäminen sen tiedoksi antamiseksi tai julkaisemiseksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä sopimuksen tekemisen jälkeen. Arvo on alle asianomaisen kynnysarvon liitteen II A täydellisessä luettelossa mainittavien palvelujen osalta ja arvo on joko alle tai yli kynnysarvojen kaikkien muiden palvelujen osalta. 4

5 Direktiiviä 2014/24/EU sovelletaan periaatteessa täysimääräisesti kaikkiin palveluihin. Sosiaali- ja muihin erityisiin palveluihin 16 sovelletaan kuitenkin ns. kevennettyä menettelyä 17. Kun kyseessä on turvapaikanhakijoille tarjottavat palvelut, kevennetyn menettelyn piiriin voisivat kuulua esim. ateria-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Eräät palvelut jäävät kokonaan direktiivin 2014/24/EU soveltamisalan ulkopuolelle. Näitä ovat pelastus- ja ambulanssipalvelut tietyin edellytyksin 18. Yleisesti ottaen direktiiviä 2014/24/EU sovelletaan samasta kynnysarvosta alkaen kuin aiempaa direktiiviä 19. Kevennetyn menettelyn piiriin kuuluvien palvelujen kynnysarvoksi on vahvistettu euroa 20. Kevennetyssä menettelyssä hankintaviranomaisten on varmistettava, että asiasta tiedotetaan EU:ssa sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen jälkeen ja että eräitä menettelyllisiä perusvaatimuksia noudatetaan (varsinkin syrjimättömyyden varmistaminen). Näihin luokkiin kuuluvia palveluja koskevista sopimusmenettelyistä määrätään kansallisessa lainsäädännössä. Jos näillä palveluilla on tiettyä rajatylittyvää ulottuvuutta, niihin sovelletaan unionin yleisiä periaatteita, vaikka niiden arvo jäisi alle kynnysarvon EU:N JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN MENETTELYT JA MÄÄRÄAJAT 2.1. Yleistä Kun sopimus kuuluu direktiivin soveltamisalaan, hankintaviranomainen voi tehdä sopimuksen noudattaen joko avointa tai rajoitettua menettelyä (ks. direktiivin Direktiivin 2014/24/EU artikla; seuraavat palvelut mainitaan direktiivin 2014/24/EU liitteen XIV täydellisessä luettelossa: terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä niihin liittyvät palvelut, sosiaalialan, koulutuksen, terveydenhuollon ja kulttuurin hallintopalvelut, pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut, sosiaalietuuspalvelut, muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, uskonnolliset palvelut, hotelli- ja ravintolapalvelut, lainopilliset palvelut, muut hallinnolliset ja valtion palvelut, yhteiskunnalle tuotettavat palvelut, vankilapalvelut, yleiseen turvallisuuteen liittyvät ja pelastuspalvelut, tutkimus- ja turvallisuuspalvelut, kansainvälinen liikenne sekä postipalvelut (jotka eritellään tarkemmin niiden CPV-viitenumerolla). Direktiivin 2014/24/EU johdanto-osan 28 kappale. Direktiivin 2014/24/EU 10 artiklan h alakohta. Alempaa kynnysarvoa sovelletaan keskushallintoviranomaisten tekemiin palvelusopimuksiin, kun taas korkeampaa kynnysarvoa sovelletaan alue- ja paikallisviranomaisten kaltaisten muiden hankintaviranomaisten tekemiin palvelusopimuksiin. Tämä kynnysarvo pysyy muuttumattomana myös 1. tammikuuta 2016 jälkeen ja sitä ei tarkisteta muiden kynnysarvojen tapaan. Direktiivin 2014/24/EU johdanto-osan kappaleessa selkeytetään tätä erityisesti silloin, kun kyseessä on kevennetty menettely. 5

6 artikla) 22. Avoimessa menettelyssä vähimmäismääräaika tarjousten jättämiselle on 52 päivää, mutta tätä määräaikaa voidaan lyhentää 40 päivään, kun käytetään sähköistä menetelmää (direktiivin 38 artikla). Rajoitetussa menettelyssä yleinen määräaika osallistumishakemuksen jättämiselle on 37 päivää, ja tarjous on jätettävä 40 päivän kuluessa siitä, kun hankintaviranomainen on kutsunut toimijan jättämään tarjouksen (ks. direktiivin 38 artiklan 3 kohta; ensin mainittu määräaika voidaan lyhentää 30 päivään ja toiseksi mainittu 35 päivään, kun käytetään sähköistä menetelmää 23 ). Direktiivin 2014/24/EU mukaisissa avoimissa menettelyissä tarjousten jättämisen määräaika on 35 päivää 24. Direktiivin 2014/24/EU mukaisissa rajoitetuissa menettelyissä menettelyyn osallistumista koskevan pyynnön jättämisen määräaika on 30 päivää, ja tarjous on esitettävä 30 päivän kuluessa 25. Alue- ja paikallisviranomaisten kaltaiset keskushallintoa alemmalla tasolla olevat hankintaviranomaiset ja osallistujat voivat keskenään sopia viimeksi mainitun määräajan, jos tämä on mahdollista kansallisen lainsäädännön nojalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, 10 päivän vähimmäismääräaikaa voidaan soveltaa Kiireelliset tapaukset Kiireellisissä tapauksissa direktiivissä säädetään mahdollisuudesta lyhentää yleisiä määräaikoja huomattavasti, Tällaisessa tapauksessa hankintaviranomaiset voivat noudattaa ns. nopeutettua rajoitettua menettelyä, jossa osallistumista koskevan pyynnön jättämisen määräaika on 15 päivää ja tarjousten jättämisen määräaika 10 päivää 27. Tämä mahdollistaa sopimuksen tekemisen nopeasti. Direktiivissä 2014/24/EU säilytetään tämä menettely 28 ja otetaan lisäksi käyttöön ns. nopeutettu avoin menettely, jossa tarjousten jättämisen määräaika voidaan lyhentää 15 päivään asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa 29. Nopeutetussa rajoitetussa menettelyssä noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden vähimmäistasoa, minkä ansiosta kilpailua syntyy jossakin määrin myös kiireellisissä tapauksissa. Monissa tapauksissa voi olla mahdollista tehdä tarvittavat Neuvontamenettelyt, joissa julkaistaan samalla hankintailmoitus, ja kilpailulliset neuvottelumenettelyt eivät todennäköisesti ole tässä tapauksessa kiinnostavia vaihtoehtoja, koska niiden käyttöedellytykset eivät täyttyisi tässä tiedonannossa esitetyissä olosuhteissa. Direktiivin 38 artiklan 5 ja 6 kohta. Direktiivin 2014/24/EU 27 artikla. Direktiivin 2014/24/EU 28 artikla. Direktiivin 2014/24/EU 28 artiklan 4 kohta. Direktiivin 38 artiklan 8 kohta. Direktiivin 2014/24/EU 28 artiklan 6 kohta. Direktiivin 2014/24/EU 27 artiklan 3 kohta. 6

7 sopimukset nopeutetussa rajoitetussa menettelyssä (tai direktiivin 2014/24/EU mukaisessa nopeutetussa avoimessa menettelyssä). 3. ÄÄRIMMÄISEN KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA NOUDATETTAVA NEUVOTTELUMENETTELY, JOSSA EI JULKAISTA HANKINTAILMOITUSTA Kun noudatetaan neuvottelumenettelyä, jossa ei julkaista hankintailmoitusta, unionin lainsäädännössä annetaan mahdollisuus käyttää välinettä, jolla sopimuksia voidaan tehdä turvapaikanhakijoiden tarpeiden täyttämiseksi myös kaikkein kiireellisimmissä tapauksissa. Hankintaviranomaiset voivat tehdä hankintasopimuksia noudattaen neuvottelumenettelyä, jossa ei julkaista hankintailmoitusta, kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä hankintaviranomaisille ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi 30 artiklassa tarkoitetulle avoimelle tai rajoitetulle menettelylle taikka neuvottelumenettelylle, johon liittyy hankintailmoituksen julkaiseminen, asetettuja määräaikoja voida noudattaa. Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa johtua hankintaviranomaisista; (direktiivin 31 artiklan 1 kohdan c alakohta 30 ). Koska hankintaviranomaiset poikkeavat tällaisessa tapauksessa avoimuutta koskevista perussopimuksen perusperiaatteesta, unionin tuomioistuin vaatii, että tätä menettelyä noudatetaan vain poikkeuksellisesti. Kaikkien edellytysten on täytyttävä kumulatiivisesti ja ne on tulkittava rajoittavasti (ks. esim. asiat C-275/08, komissio v. Saksa, ja C-352/12, Consiglio Nazionale degli Ingenieri). Kun noudatetaan neuvottelumenettelyä, jossa ei julkaista hankintailmoitusta, hankintaviranomaiset voivat neuvotella suoraan mahdollisten urakoitsijoiden kanssa. Siinä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä sopimusta suoraan etukäteen valitun talouden toimijan kanssa, ellei ainoastaan yksi toimija pysty suorittamaan toimitukset äärimmäisen kiireellisen tapauksen aiheuttamissa teknisissä ja ajallisissa rajoitteissa. Jokaisen hankintaviranomaisen on arvioitava, täyttyvätkö edellytykset sellaisen neuvottelumenettelyn noudattamiseksi, jossa ei julkaista hankintailmoitusta. Kyseisen viranomaisen on perusteltava valintansa erillisessä selvityksessä 31. Kutakin tapausta koskevassa erillisessä selvityksessä kaikkien seuraavien arviointiperusteiden on täytyttävä: 3.1. Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomat tapahtumat Turvapaikanhakijoiden lukumäärä on noussut huomattavasti useissa jäsenvaltioissa verrattain lyhyessä ajassa Sisällöltään samanlainen säännös on direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan c alakohdassa. Direktiivin 2004/18/EU 43 artiklan f alakohta ja direktiivin 2014/24/EU 84 artiklan 1 kohdan f alakohta. 7

8 Yleisesti voidaan olettaa, ettei hankintaviranomainen tiennyt eikä voinut tietää etukäteen riittävän tarkasti, kuinka monelle turvapaikanhakijalle sen pitäisi suorittaa hankintoja. Yksittäisen kunnan ei siis ole mahdollista suunnitella etukäteen tarvettaan tarjota asuntoja, tavarahankintoja tai palveluja turvapaikanhakijoille, minkä vuoksi tässä on kyseessä ennalta arvaamaton tapaus Yleisiä määräaikoja ei voida noudattaa tapauksen äärimmäisen kiireellisyyden vuoksi On epäilemättä selvää, että eri jäsenvaltioihin saapuvien turvapaikanhakijoiden kaikkein välittömimmät tarpeet (asunnot, tavarahankinnat ja palvelut) olisi tyydytettävä mahdollisimman nopeasti. Tapauskohtaisesti on arvioitava, voidaanko edes nopeutetun rajoitetun menettelyn (tai direktiivin 2014/24/EU mukaisen nopeutetun avoimen menettelyn) erittäin lyhyitä määräaikoja noudattaa. Kuten tuomioistuimen oikeuskäytännössä 32 todetaan, äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa hankinnat on suoritettava viipymättä. Poikkeusta ei voida soveltaa sellaisten sopimusten tekemiseksi, joiden tekeminen vie kauemmin kuin mitä olisi tapahtunut avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä, nopeutetut (rajoitetut) menettelyt mukaan lukien Ennalta arvaamattoman tapauksen ja äärimmäisen kiireellisyyden välinen syy-yhteys Ei ole mahdollista kohtuudella epäillä, etteikö turvapaikanhakijoiden lukumäärän kasvun ja heidän tarpeidensa tyydyttämisen välillä olisi syy-yhteys, kun turvapaikanhakijoiden kaikkein välittömimmät tarpeet on tyydytettävä erittäin nopeasti Siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä Neuvottelumenettely, jossa ei julkaista hakuilmoitusta, voi olla paras tapa tyydyttää välittömät tarpeet asianmukaisella tavalla. Ne ovat vain väliaikainen ratkaisu siihen saakka, kun vakaampi vaihtoehto voidaan löytää. Tällaisia vakaampia ratkaisuja ovat esim. tavanomaisella menettelyllä (nopeutetut menettely mukaan lukien) tehtävät tavarahankintoja ja palveluja koskevat puitesopimukset. 4. PÄÄTELMÄT Hankintaviranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, minkä menettelyn ne valitsevat turvapaikanhakijoiden välittömien tarpeiden (asunnot, tavarahankinnat tai palvelut) tyydyttämiseen tähtäävien sopimusten tekemiseksi. Kun yksittäisen hankkeen arvo ylittää unionin julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä säädetyt asiaankuuluvat kynnysarvot ja tarpeet on tyydytettävä uusilla 32 Ks. tuomioistuimen 20 päivänä kesäkuuta 2013 asiassa C-352/12 antaman tuomion kohta. 8

9 hankinnoilla 33, hankintaviranomaisten on ensin pyrittävä käyttämään hyväkseen kaikki mahdollisuudet asianomaisen määräaikojen lyhentämiseksi huomattavasti nopeutettua (rajoitettua tai direktiivin 2014/12/EU mukaista avointa) menettelyä käyttäen. Jos tämä ei mahdollista asuntojen, tavarahankintojen ja palvelujen tarjontaa riittävän nopeasti, voidaan suunnitella sellaisen neuvottelumenettelyn noudattamista, jossa ei julkaista hankintailmoitusta. Julkisia hankintoja koskevat unionin säännöt ovat riittävät tyydyttämään turvapaikanhakijoiden kaikkein välittömimmät tarpeen nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. 33 Sen sijaan, että tarpeet tyydytettäisiin esim. omilla resursseilla, julkisen sektorin sisäisellä yhteistyöllä tai nykyisten sopimusten nojalla. 9

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 3.9.2007 Voimaantuloajankohta 11.9.2007 2 TAMMELAN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 7

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008. Hankintaohjeet

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008. Hankintaohjeet HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008 Hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä...3 1. Yleistä...7 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen...7 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...7 1.3

Lisätiedot

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Nro 349 Hyväksytty Lapuan kaupunginhallituksen päätöksellä 29.6.2011 18 Lapuan kaupunki Yleiset hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 1 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi

Lisätiedot