Nopef-rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) Pohjoismaiden ministerineuvoston ja NEFCO:n välisen sopimuksen perusteella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nopef-rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) Pohjoismaiden ministerineuvoston ja NEFCO:n välisen sopimuksen perusteella."

Transkriptio

1 Käännös ruotsin kielestä SUUNTAVIIVAT Nämä Nopefin johtoryhmän laatimat ja Pohjoismaiden ministerineuvoston hyväksymät Nordic Project Trust Fundin (jäljempänä Nopef ) käsittelyä koskevat suuntaviivat ovat voimassa alkaen. 1. Toiminta Nopef-rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) Pohjoismaiden ministerineuvoston ja NEFCO:n välisen sopimuksen perusteella. Nopefin päämääränä on erityisesti vahvistaa pohjoismaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla niille riskienhallintaa ehdollisen lainan muodossa esitutkimuksia ja valmistelevaa liiketoimintaa varten, mikä osaltaan edistää pohjoismaisten yritysten kansainvälistymistä tai vastaavaa pitkän aikavälin kansainvälistä liiketoimintaa. 2. Ehdollisten lainojen myöntämisvaatimukset 2.1 Yritysten kelpoisuusvaatimukset Koko Nopefin luottokomitea voi myöntää ehdollisia lainoja kansainvälistymistä varten pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja joissa on enintään 249 työntekijää (EU:n pk-yritysten rajat). Nopefin johtoryhmä voi myöntää ehdollisia lainoja yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 100 miljoonaa euroa ja joissa on enintään 499 työntekijää. Kotimaa Ehdollisia lainoja myönnetään yrityksille, joilla on toimintaa Pohjoismaissa ja jotka ovat rekisteröityneet Pohjoismaissa. Resurssit Ehdollisia lainoja myönnetään yrityksille, joilla on relevanttia kokemusta kyseiseltä toimialalta, kaupallisesti hyviksi havaittuja palveluita tai tuotteita sekä riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit kansainvälistymistä varten.

2 2.2 Hankevaatimukset Ehdollisia lainoja myönnetään sellaisten konkreettisten hankkeiden esitutkimuksiin, joilla on kohtuulliset mahdollisuudet toteutua kaupallisesti. Ehdollisia lainoja myönnetään esitutkimushankkeisiin, joilla tähdätään kansainvälistymiseen. Kansainvälistymisellä tarkoitetaan esitutkimuksia esimerkiksi oman tai yhteisyrityksen perustamista, yritysostoa tai vastaavaa hankemaahan tehtävää pitkän aikavälin investointia varten. Ehdollisia lainoja ei myönnetä yleisiä markkinatutkimuksia eikä hankemaassa tapahtuvaa asiamiesten tai jakelijoiden etsintää varten, ellei tämä ole suorassa yhteydessä kansainvälistymistä koskevaan esitutkimukseen. Esitutkimushankkeiden rahoituksen lisäehdot: Maantiede Ehdollisia lainoja myönnetään esitutkimushankkeisiin, joilla tähdätään kansainvälistymiseen jossakin tietyssä maassa EU:n ja EFTA:n ulkopuolella. Esitutkimusta ei pääsääntöisesti tueta, jos hakijayritys on jo asettautunut aiottuun hankemaahan. Jos esitutkimuksessa pyritään aloittamaan toimintaa, joka ei suoranaisesti liity yrityksen tämänhetkiseen toimintaan tai kansainvälistymismuotoon hankemaassa, tästä säännöstä voidaan poiketa edellyttäen, että hanke muuten täyttää nämä suuntaviivat. Pohjoismainen hyöty Ehdollisten lainojen myöntäminen esitutkimushankkeita varten edellyttää pohjoismaisen hyödyn syntyä. Ehdollisia lainoja myönnetään esitutkimuksiin, jotka toteutuessaan osaltaan lisäävät Pohjoismaista osaamista ja kilpailukykyä sekä edistävät toimintaa työpaikkojen, liikevaihdon ja sijoitusten muodossa. Lisäarvoa tuo myös se, että hanke osaltaan ilmentää ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta, kun hankkeeseen osallistuu toimijoita kahdesta tai useammasta Pohjoismaasta, sekä kun hanke vaikuttaa myönteisesti tasa-arvoon Pohjoismaissa ja hankemaassa. Ympäristö Nopef rahoittaa ympäristöön, ilmastoon ja kestävään kasvuun liittyvien hankkeiden esitutkimuksia. Rahoitettavilla esitutkimuksilla tulee toteutuessaan olla edellytykset tuottaa suoria tai välillisiä ympäristöhyötyjä ja lisätä ympäristötietoisuutta hankemaissa.

3 NEFCO arvioi esitutkimusten odotettavissa olevat ympäristöhyödyt ja -vaikutukset yritysten hakemuksissaan esittämien tietojen perusteella. Niiden hankkeiden, joille myönnetään ehdollisia lainoja, tulee lisäksi olla NEFCO:n ympäristöpolitiikan mukaisia (NEFCO Environmental policy and guideline, saatavilla verkko-osoitteessa Taloudellinen toteutettavuus ja riski Ehdollista lainaa myönnetään sellaisen kansainvälistymisen esitutkimuksiin, jolla on yrityksen hakemukseen sisältyvän esitutkimussuunnitelman perusteella kohtuulliset ja todennettavat edellytykset toteutua. Esitutkimuksen tulee osaltaan edistää hankemaahan asettautumista ja sinne tehtävää investointia koskevaa lopullista päätöstä. Ehdollisen lainan myöntäminen esitutkimusta varten edellyttää, että hakijayritys ottaa merkittävän taloudellisen riskin omilla varoillaan esitutkimusten ja suunnitellun hankemaahan sijoittautumisen muodossa. Hakemukseen oheistetaan investointi- ja rahoitussuunnitelma, josta sekä yrityksen omarahoituksen että hankkeen kokonaisrahoituksen tulee ilmetä selvästi. Esitutkimusvaroja ei myönnetä markkinointia, myyntiä, tutkimus- ja kehitystyötä, koulutusta, asennusta, koetuotantoa, laite- ja konehankintoja varten eikä yrityksen jatkuvaan operatiiviseen toimintaan. Yksittäiselle yritykselle voidaan myöntää ainoastaan yksi ehdollinen laina kerrallaan, ja yrityksellä voi kulloinkin olla vain yksi aktiivinen ehdollinen laina. Loppuun viedyn esitutkimuksen ja hyväksytyn loppuraportoinnin jälkeen yritykselle voidaan myöntää uusi ehdollinen laina uutta hanketta varten, joka on muilta osin näiden suuntaviivojen mukainen. 3. Hakemus Ehdollisen lainan hakemuksessa tulee sisältää: tiedot hakijayrityksestä ja sen omistajarakenteesta yrityksen viimeisin tarkastettu tilinpäätös tiedot mahdollisista osallistujayrityksistä hankekuvaus suunnitellun asettautumisen investointibudjetti ja rahoitussuunnitelma esitutkimussuunnitelma sisältöineen ja tavoitteineen esitutkimuksen budjetti selvitys pohjoismaisesta hyödystä selvitykset odotettavissa olevista ympäristövaikutuksista

4 4. Ehdollisen lainan myöntäminen Rahoitusta myönnetään Nopefin käytettävissä olevista NEFCO:n varoista korottomina ehdollisina lainoina kansainvälistymistä tai vastaavaa pitkän aikavälin kansainvälistä liiketoimintaa varten. Hakemus otetaan käsiteltäväksi, kun NEFCO on vastaanottanut kaikki 3 kohdassa mainittavat tiedot. NEFCO arvioi kohdissa 2.1 ja 2.2 esitettyjen kriteerien perusteella, täyttävätkö hakijayritys ja hanke ehdollisen lainan myöntämisperusteet. Hakemuksesta vastaava käsittelijä laatii kirjallisen arvioinnin hankkeen myönteisistä ja kielteisistä näkökohdista sekä päätösehdotuksen rekisteröidyssä hakemuksessa olevien tietojen perusteella. Päätösluonnos esitetään Nopefin luottokomitealle tai johtoryhmälle, joka päättää ehdollisen lainan myöntämisestä näiden suuntaviivojen mukaisesti. NEFCO voi myöntää ehdollista lainaa enintään 40 % esitutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista, ei kuitenkaan enempää kuin euroa. 5. Muutoksenhaku Yritys, jonka hakemus on hylätty, voi esittää Nopefin luottokomitean käsiteltäväksi uuden hakemuksen, jos hankkeen edellytyksiä tai sisältöä on muutettu merkittävästi. Päätökseen tyytymättömällä hakijayrityksellä on myös muutoksenhakuoikeus. Kirjallinen muutoshakemus lähetetään NEFCO:lle, joka tämän jälkeen ilmoittaa yritykselle vastaanottaneensa muutoshakemuksen. Vastaava käsittelijä laatii vastineen yrityksen muutoshakemukseen. Muutoshakemus vastineineen välitetään johtoryhmälle harkintaa ja lopullista päätöstä varten. Nopefin johtoryhmän muutoksenhakua koskevat päätökset ovat lopullisia, eivätkä hakijayritykset voi vaatia annettujen päätösten muuttamista. 6. Raportointi Lainanottajan tulee raportoida esitutkimuksen tilasta joka kuudes kuukausi ja aina maksua pyydettäessä.

5 Hankkeen tilan tulee ilmetä raportoinnista, ja raportissa tulee tehdä selkoa hakemuksessa esitetyistä asioista. Raportoinnin puuttuessa NEFCO:lla on oikeus sanoa ehdollinen laina irti ja vaatia maksettujen varojen palautusta. 7. Ehdollisen lainan päättyminen, takaisinmaksu ja anteeksianto 7.1 Ehdollisen lainan päättyminen Ehdollisen lainan laina-aika on enintään kolme vuotta, ja ellei lainaajan jatkamiseen ole erityisiä syitä, laina päättyy sen jälkeen anteeksiantoon, palautukseen tai takaisinmaksuun. Ennen kuin anteeksiannosta tai takaisinmaksusta päätetään, lainanottajan tulee esittää loppuraportti ja auktorisoidun tai hyväksytyn tilintarkastajan tarkastama kustannusselvitys. Normaaleissa tapauksissa tulee käyttää yrityksen omaa tilintarkastajaa. 7.2 Varojen takaisinmaksu NEFCO voi vaatia ehdollisen lainan maksetun osan takaisinmaksua, jos lainanottaja on rikkonut lainasopimusta. 7.3 Varojen anteeksianto Jos esitutkimus toteutuu eli johtaa dokumentoituun kansainvälistymiseen, ehdollinen laina voidaan antaa anteeksi täysimääräisenä mutta korkeintaan siltä osin kuin se on käytetty. Jos esitutkimus keskeytetään ennenaikaisesti tai ei johda kansainvälistymiseen, enintään puolet myönnetystä ehdollisesta lainasta voidaan antaa anteeksi esitetyn loppuraportin ja tilintarkastajan tarkastaman kustannusselvityksen perusteella. 8. Julkisuus Asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan NEFCO:n määräyksiä (NEFCO Disclosure Policy, saatavilla verkko-osoitteessa 9. Oikeus saada asiakirja Asiakirjaa saatavaksi pyydettäessä NEFCO:n tulee kuulla asianomaista lainanottajaa. NEFCO voi antaa asiaan liittyviä tietoja muille rahoituslaitoksille, jos hakijayritys/lainanottaja on antanut siihen suostumuksensa.

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA [Euroopan yhteisö] (jäljempänä 'yhteisö"), jota edustaa Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä 'komissio'), jota edustaa tämän sopimuksen allekirjoittamista varten

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot