NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!"

Transkriptio

1 NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

2 NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY MINÄ + SINÄ = ME NY MITÄ IHMISET TEKEVÄT Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2013 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom Nyman Lisätietoja:

3 1 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa SAATTeekSi NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on Nuori Yrittäjyys ry:n tekemällä oppimiseen perustuvien opintoohjelmien muodostama kokonaisuus. Polku tarjoaa mahdollisuuksia omien taitojen tiedostamiseen, hyödyntämiseen ja käyttöönottamiseen erilaisten yrittäjyys-, kuluttaja- ja taloudenlukutaitoja vahvistavien toimintamallien kautta 7-25-vuotiaille nuorille. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. (ops 2004). NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on rakennettu siten, että lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua ohjelmiin opintojensa eri vaiheissa. Tästä muodostuu ketjumainen kokonaisuus, jolloin oppiminen rakentuu ja syventyy aiempien kokemusten pohjalle. Opinto-ohjelmia on myös mahdollista suorittaa erillisinä kokonaisuuksina. Oppilaan ohjaustoiminta muodostaa jatkumon perusopetuksessa. Polun ohjelmat tukevat ohjausta aktiivisen tekemisen, osallisuuden ja omasta toiminnasta vastuunottamisen kautta. Tekemällä oppiminen on parhaimmillaan persoonallista kasvua, omien taitojen ja vahvuuksien tiedostamista, kehittymistä ja käyttämistä. Toivomme, että ohjelmat jättävät tulevaisuuden tekijöihin muistijäljen omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat ovat pedagogisia kokonaisuuksia, jotka on rakennettu aktivoimaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä kannustamaan aktiivisuuteen, itseohjautuvuuteen ja luovuuteen kiinnostavia haasteita tarjoten. Perusopetuksen aihekokokonaisuuden osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -näkökulmasta ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia osallistumisessa tarvittavia valmiuksien ja yrittäjämäisiä toimintatapojen kehittymiseen. Ohjelmien sisältöalueet tukevat innovatiivista ajattelua ja luovaa toimintaa, nostavat esiin erilaisia vahvuuksia, harjaannuttavat kriittistä ajattelua sekä tarjoavat malleja ja mahdollisuuksia yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden ymmärtämiseen yksiön ja yhteisön näkökulmasta. NY ohjelmat opetussuunnitelmissa -vihkoihin on kuvattu jokainen NY Yrittäjyyskasvatuksen polulla oleva opinto-ohjelmakokonaisuus kunkin ikäryhmän opetussuunnitelman ainekohtaisten tavoitteiden näkökulmasta. Jokaista NY-ohjelmaa täydentävä opsvihko antaa opettajille tietoa ja vinkkiä siitä, miten uuden ajan kansalaistaitoja, yrittävää asennetta ja yrittäjyys -aihekokonaisuutta voidaan integroida eri oppiaineisiin NY-ohjelmien kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -alakouluohjelmat ja NY-ohjelmat opseissa -vihkot on toteutettu opetushallituksen (esr) tuella. Toivomme mielenkiintoisia ja oivaltavia oppimiskokemuksia. -OPiNTO-OhjeLMA PerUSOPeTUkSeN OPeTUSSUUNNiTeLMASSA NY Oma talous -opinto-ohjelma tuo käytännön tehtävien ja harjoitusten sekä konkreettisen materiaalin kautta oman talouden hallintaa ja työelämän perustaitoja perusopetuksen arkeen. NY Oma talous -opinto-ohjelma sopii monipuolisesti perusopetuksen tavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan. kuten aiemmin esitettiin osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuutena kannustavat koulun toimintakulttuuria ja -tapoja tukemaan oppilaiden omatoimisuutta, aloitteellisuutta, päämäärätietoisuutta, yhteistyökykyä sekä osallistumista itseä koskeviin asioihin. Seuraavaan on koottu opetussuunnitelman luokkien opetussuunnitelman mukaisia ainekohtaisia opetuksen ja oppimisen tavoitteita. Tavoitteiden rinnalle on kuvattu NY Oma talous -opinto-ohjelma sisältöalueet sekä miten malli tukee eri aineiden opetusta. Opinto-ohjelma tarjoaa opettajalle vapauden tehdä erilaisia pedagogisia ratkaisuja ohjelman kuluessa. Toivottavasti tämä kannustaa ja auttaa Sinua opettajana uusien oivalluksien äärelle ja opinto-ohjelman käyttäjäksi! Lisätietoja Opinto-ohjelma voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun ulkopuolisen työelämän edustajan kanssa, joten malli tarjoaa ensi askeleen myös koulu-yritysyhteistyölle.

4

5 3 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa Ai äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9 äidinkielen opetuksen tehtävä on mm. laajentaa tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia. Yläkoulu on usein ensimmäisten kesätyöpaikkahakujen aikaa. NY Oma talous -ohjelman kautta vuorovaikutustaidot, tavoitteellinen kirjoittaminen ja puhuminen nousevat avain asemaan erilaisissa viestintäympäristöissä myös koulun ulkopuolella. kehittää OPeTUSSUUNNiTeLMAN MUkAiSeSTi OPPiLAAN (7-9 Lk. OPPiLAS) vuorovaikutustaitoja oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehittyminen opinto-ohjelmaan rakennettujen harjoitusten kautta (sisältöalueina mm. ensi vaikutelman tekeminen, työhakutilanteissa ja työhaastattelutilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen kuten puheenvuorojen mitoittaminen, asioista sopiminen, kompromissien tekeminen, työsopimuksen sisältöalueiden käsitteleminen sekä esim. puhelintilanteissa toimiminen) viestintärohkeuden kehittäminen/kehittyminen omien näkemysten ja asioiden esittämiseen mm. erilaisissa työhönhakuun liittyvissä tilanteissa. erilaisten vuorovaikutustapojen ja näkemysten havaitseminen opinto-ohjelman edetessä Tekstinymmärtämistä opinto-ohjelman ohjeiden perusteella saadun informaation käsitteleminen ja soveltaminen omaan toimintaan. (millaista työntekijää työpaikkailmoituksessa haetaan, miten työhakemus ohjeistetaan laatimaan jne.) mediatekstien sisällön ymmärtäminen/pohdinta (keskustelu vaikutuksesta/merkityksestä) ja mahdollinen soveltaminen omaan tekemiseen Puhe-esitysten laatimista sekä tekstin kirjoittamista itsestä kertominen työhaastattelussa ja työhakemuksessa yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätaidon harjoittelua (työnhakutilanne) oman ansioluettelon tekeminen tekstin suuntaamista erilaisille kohderyhmille (mm. työhakemus) hakukirjeen laatiminen sekä itsensä esitteleminen suullisesti ja kirjallisesti työpaikkaa hakiessa (ja muissakin tilanteissa) MA MATeMATiikkA vuosiluokilla 7-9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää käsitteiden ymmärtämistä sekä yhdistää perusvalmiudet arkipäivän asioihin. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. TUkee OPeTUSSUUNNiTeLMAN MUkAiSeSTi OPPiLAiDeN (7.-9.Lk OPPiLAS) Ajattelun taitoja loogista ajattelua, järjestelmällisyyttä ja täsmällisyyttä tehtävien läpiviemisessä ja sisältöalueiden ymmärtämisessä (esim. perheen ruokalasku viikossa, minne ja miten vanhempien palkka käytetään jne.) luovaa ajattelua erilaisten tehtävien ongelmanratkaisussa (Mikä on järkevää (oman) rahan käyttöä?) oman talouden hallintaan liittyviä päässälaskutoimituksia erilaissa harjoituksissa säästäminen ja sijoittaminen (pitkän aikavälin merkitys) erilaisten ajattelua tukevien taulukoiden ja kuvioiden tulkinta (mm. sijoittamiseen liittyvät kaaviot/ kuviot) Laskutoimituksia peruslaskutoimitusten sekä suhde- ja verrannollisuuslaskennan hallintaa (sisältöalueina mm. omat tulot ja menot,) prosenttilasku (sijoittaminen: Miten käytän ansaitsemani rahan?, korko: Mitä korko tarkoittaa?)

6 4 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa Bi ge BiOLOgiA ja MAANTieTO vuosiluokilla 7-9 biologian ja maantiedon opetus syventää tutkivaa ja ongelmakeskeistä lähestymistapaa, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. NY Oma talous -opinto-ohjelman jälkeen taloudenhallinnan ja yrittäjyyden teemaa voidaan laajentaa käsittelemään ihmisen toiminnan vuorovaikutuksista ympäristöön sekä ihmisen riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla. Tärkeää on pohtia myös jokaisen kansalaisen omaa vaikutusta elinympäristöön niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalisti. TUkee OPeTUSSUUNNiTeLMAN MUkAiSeSTi OPPiLAAN (7.-9.Lk OPPiLAS) Biologian opetuksessa kykyä tarkastella luonnonympäristön, rakennetun ympäristön ja sosiaalisen ympäristön välisiä suhteita (teemaa voidaan laajentaa NY Oma talous -opinto-ohjelman aikana käsittelemään lähiympäristön mahdollisuuksia ja uhkia yrittäjyyden ja aktiivisen työntekijän näkökulmasta) kotiseututuntemuksen (elinkeinoelämän, yrittäjyyden muodot) edistämistä ja lisäämistä mm. kesätyöpaikkojen kartoittaminen ja mahdollisuudet. NY Oma talous -opinto-ohjelman tutustumisvierailu voidaan järjestää lähiyritykseen, joka etsii kesätyöntekijöitä. oman kotiseututuntemuksen vahvistamista siten, että tiedostetaan tarkemmin seudun mahdollisuudet tulevaisuuden mahdollisuuksina (oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen ja tiedostaminen yrittäjyyden ja työnteon näkökulmasta) oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelua yrittäjyyden ja työnteon näkökulmasta (teemaan voidaan liittää myös oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen ja vaihtoehtoisesti teeman esille tuominen NY-leirillä eri rastitehtävissä: Miten huomioidaan kestävä kehitys?) Maantiedon opetuksessa ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita (mm. työnhakutilanteet) sekä edellä mainittuja biologian opetuksen teemoja soveltaen opinto-ohjelman aikana ajankohtaistiedon ja tapahtumien tutkimista päivän lehdistä (teemaa voidaan laajentaa opinto-ohjelman jälkeen käsittelemään erilaisia ilmiöitä ja arviomaan näiden sekä erilaisten tapahtumien vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan mm. kestävän kehityksen yritysideoita tai miten yrityksissä huomioidaan kestävä kehitys) TT TerveYSTieTO vuosiluokilla 7-9 terveystieto perustuu monitieteiseen opetukseen. NY Oma talous -opinto-ohjelmaa tukevat käytännön tehtävät tukevat oppilaiden sosiaalisia taitoja, harjaannuttavat tunteiden säätelyä sekä ohjaavat toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia tavoitteiden mukaisesti. Opinto-ohjelman aikana läpikäytävissä aihekokonaisuuksissa nousevat esiin yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössä, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys sekä keskinäisen huolenpidon merkitys oman ryhmän toiminnassa ja hyvinvoinnissa.

7 5 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa Ue USkONTO et vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksen tavoitteena on oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentuminen ja syventäminen. NY Oma talous -opinto-ohjelma tukee oppilaiden tietoista pohdintaa ihmistä oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana. Missä kukin on hyvä ja millaisia vahvuuksia meillä on käytössä? Miten vahvuuksia voidaan tukea jatkossa, että ne edistäisivät yksilöitä kehittäviä valintoja? TUkee OPeTUSSUUNNiTeLMAN MUkAiSeSTi OPPiLAAN (7.-9.Lk OPPiLAS) erilaisuuden suvaitsemista ja kunnioittamista (erilaiset perheen sisäiset ja työelämässä kohdattavat vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomustiedon tavoitteena on antaa oppilaille aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitseviksi, vastuullisiksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. tilanteet ja niissä toimiminen) eettistä kuluttamista (kulutuksen vähentäminen, kotimaisten tuotteiden ostaminen, reilun kaupan tuotteet, laatu) omien vahvuuksien tunnistamista (missä olen hyvä, miten otan omat vahvuuteni ja ainutlaatuisuuteni käyttöön) omien vahvuuksien hyödyntämistä ja tämän pohjalta jatkossa tehtävien valintojen tekemistä koulun sekä oman arvomaailman pohdintaa ja keskustelua tämänhetken ja tulevaisuuden näkökulmasta elämänkat- SOMUSTieTO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jota voidaan integroida NY Oma talous -opinto-ohjelman toteuttamisessa osana oman elämän ja talouden hallintaa. hi historia vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. NY Oma talous -opinto-ohjelman aikana tarkastellaan nykyisyyden ja tulevaisuuden elinympäristöä oman talouden hallinnan ja työelämätarpeiden lähtökohdasta. Lähtökohtana elinympäristö ja sen muutokset 1800-luvun alusta nykypäivään. NY Oma talous -opinto-ohjelman kuluessa voidaan tarkastella työelämässä tarvittavia ominaisuuksia esim. työpaikkailmoitusten kautta. Oman kotiseudun elinkeinorakenteen ja työpaikkatarjonnan suhteet päivittyvät niin ikään mediasta saatavan tiedon kautta. Opinto-ohjeman kautta voidaan keskustella mm. seuraavista teemoista: Millaista osaamista on tarvittu omalla paikkakunnalla ennen? Millaiselle osaamiselle on nyt ja tulevaisuudessa tarvetta? Mille aloille voidaan työllistyä? Elinkeinorakenne, ammatit, osaamistarpeet 1800-luvulta nykypäivään. Teollistuminen yhteiskunnan muuttuminen elinkeinorakenteen muuttuminen - ammattien muuttuminen työn merkitys. Tarkastelu voi tapahtua ns. pitkien tarkastelulinjojen kautta historiasta nykypäivään. Taustat, syyt, seuraukset; ymmärtää, miten ja miksi asiat ovat nyt näin. Miten hahmotamme tulevaisuutta tältä pohjalta? NY Oma talous -opinto-ohjelma edistää tiedostamaan oman toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia esimerkiksi alueelliseen elinkeino- ja työelämään peilaten (teemaa voidaan laajentaa ennen tai jälkeen opinto-ohjelmaa käsittelemään tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa)

8 6 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa YhTeiSkUNTAOPPi vuosiluokilla 7-9 yhteiskuntaopin tavoitteena on ohjata oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. NY Oma talous -opinto-ohjelma tarjoaa kokonaisuudessaan kokemuksia vaikuttamismahdollisuuksia ja sitä kautta vastuullisen, oman työn merkityksen oivaltamista. TUkee OPeTUSSUUNNiTeLMAN MUkAiSeSTi OPPiLAAN (7.-9.Lk OPPiLAS) tietoa yhteiskunnan toiminnan luonteesta, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista jokaisen yksilön toimintaan sekä oman työnteon kunnioittamiseen mahdollisuutta monipuoliseen tiedon ja taidon oppimiseen ja käytännön kokeilemiseen yksilön, yhteisön, yhteistoiminnan, työnteon ja yrittäjyysteeman parissa. yhteiskunnallista vaikuttamista, yksilön ja kotitalouksien asemaa kuluttajina ja talouteen vaikuttajina tietoa kulutuksesta, taloudesta ja verotuksesta ja näiden vaikutuksesta omaan elämään (säästäminen, sijoittaminen) Taloustaitojen vahvistaminen, oman talouden ja kuluttamisen hallinta, kestävä kehitys tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyden muodoista oman talouden hallintaa (budjetointi) omien vahvuuksien kartoittamista (swot, kesätyöhakemus) Li LiikUNTA vuosiluokilla 7-9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa korostuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. NY Oma talous -kurssilla voidaan tutkia alaan liittyvää työtarjontaa ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä pohtia liikunnan merkitystä työ hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Mikä on liikunta-alan yrittäjyyden tulevaisuus? Millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi luennoitsijayrittäjällä on oman toimintakykynsä ylläpitämiseen, kehittämiseen ja tarkkailemiseen? MU MUSiikki vuosiluokilla 7-9 musiikin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta jäsentämään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia. Leirin aikana voidaan eri rastitehtävien kautta tehdä ja soveltaa erilaisia äänenkäyttöä harjaannuttavia tehtäviä. NY Oma talous -kurssilla voidaan tutkia alaan liittyvää työtarjontaa ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä. TUkee OPeTUSSUUNNiTeLMAN MUkAiSeSTi OPPiLAAN (7-9Lk. OPPiLAS) selkeää puheen tuottamista, ilmaisua ja äänenkäyttöä mm. miten hallitsen äänenkäyttöä haastattelutilanteissa/ryhmätyöskentelyssä tai miten käytän ääntäni puhetyössä.

9 7 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa FY ke FYSiikkA ja kemia vuosiluokilla 7-9 fysiikan opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja. vuosiluokilla 7-9 kemian opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. NY Oma talous -opinto-ohjelma tukee ainekohtaisesti opetussuunnitelman mukaisesti persoonallisuuden kehittymistä ja valmiuksia jokapäiväisten ratkaisujen sekä valintojen tekemisen mukaisesti. Opinto-ohjelman aikana syntyviä ajatuksia ja pohdintoja omista vahvuuksista ja taidoista voidaan hyödyntää fysiikan ja kemian opetuksessa tarkastelemalla alojen yritysten työtarjontaa, vaadittavaa tieto-taito-osaamista, suhdannevaihteluja ja muuta alaan liittyvää ajankohtaista tietoa (energian tuotanto, ympäristökysymykset ja vastuunottaminen yrittäjyyden ja yrityksen näkökulmasta). ku kuvataide Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Kuvataiteen opetuksessa 5-9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. NY Oma talous -opinto-ohjelman aikana tehtävät käyntikortit, ansioluettelot, työpaikkahakemukset ja niihin liittyvät visuaalisen ilmeen suunnittelu tukevat ja harjoittavat monipuolisesti kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja. NY Oma talous -opinto-ohjelman aikana voidaan hyödyntää erilaisia kuvallisia ilmaisutapoja ja tekniikoita yllämainittujen harjoitusten aikana. Tehtäviä voidaan jatkaa opintoohjelman päätyttyä. Vinkki! Persoonallinen CV ks käsityö Peruskoulun käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. NY Oma talous -opinto-ohjelman tekemällä oppiminen haastaa jokaisen kurssille osallistuvan suunnittelemaan omaan elämään liittyvien dokumenttien tekemistä. Käsityön opetuksessa voidaan jatkotyönä tehdä esimerkiksi kädentaitoja esittelevä ansioluettelo sekä pohtia millaisia taidonnäytteitä oppilas haluaisi työpaikkahaastattelussa työnantajalle esitellä.

10 8 NY-opinto-ohjelmat opetussuunnitelmassa ko Peruskoulun kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. kotitalous Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. NY Oma talous -kurssilla voidaan tutkia alaan liittyvää työtarjontaa ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. OPPiLAANOhjAUS kielet OP NY Oma talous -opinto-ohjelman sisältöalueita voidaan hyödyntää eri kielten opetuksessa sanavaraston lisäämisessä kautta opinto-ohjelman. Omaa toimintaa koskeva opiskelu on motivoivampaa ja sitoo opittavat asiat ajankohtaisiin teemoihin nuoren toimintaympäristössä. Konkreettisia vieraan kielen opetuksen teemoja voivat olla mm. arkikielen Peruskoulun oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. harjoittaminen työnhaku ja haastattelutilanteissa, itsestä kertominen, ansioluettelon tekeminen ja mm. budjetin tekeminen (sanasto). Yrittäjyyden ja omien vahvuuksien esille nostamisen teemoja voidaan ennen tai jälkeen opinto-ohjelmaa täydentää sanavaraston monipuolistamisen ja esiintymisen/ilmaisutaidon kautta. TUkee OPeTUSSUUNNiTeLMAN MUkAiSeSTi OPPiLAAN (7.-9.Lk OPPiLAS) sosiaalisten taitojen kehittymistä erilaisissa tilanteissa (luokkatilanne, työnhaku) omien kykyjen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tiedostamista (swot, tulevaisuuden suunnitelmat) tietämystä oman elämänuran seuraavista vaiheista ja vaatimuksista (työelämävalmiudet ja -tieto) oman elämän ja taloudenhallintaa (oma ja perheen budjetti) työelämätietouden vahvistamista ja valmiuksia hyödyntää esim. tet-harjoittelu tehokkaammin (paikan valinta realistinen ja omaa kiinnostusta tukeva)

11 NY:n tarjoamat opinto-ohjelmat opetuksessa Korkea-aste NY Oma yritys Miniyritysohjelma korkea-asteelle. NY Challenge Päivän mittainen yrityksen antamaan tehtävään perustuva ideointi ja tuotekehitysmalli. Toinen aste ammatillinen ja lukio NY 24h -leiri Vuorokauden mittainen yritystoiminnanomaisesti etenevä innovaatioleiri. Teema/idea on vapaavalintainen tai yrityksen antama. NY Vuosi yrittäjänä Miniyritysohjelma perus- ja toisen asteen koulutukseen. Lisäohjelmana kansainväliseen yhteistyöhön mahdollistava Enterprise without Borders (EwB). Perusasteen yläluokat NY 12h -leiri Päivän mittainen innovaatioleiri oman lähiympäristön ja koulutyöskentelyn kehittämisen ideointiin. NY Oma talous Kahdeksan tunnin kokonaisuus oman talouden hallinnasta, budjetoinnista ja kesätöiden hakemisesta. Perusoppia taloudenlukutaidoista. Perusasteen alaluokat NY 6h -leiri Päivän mittainen oman tuotteen kehittämisleiri, jossa opitaan toimimaan yhdessä. Toteutetaan yhdessä yhteistyössä yläkoulun kanssa. NY Mitä ihmiset tekevät? Viiden oppitunnin kokonaisuus, jossa tutustutaan lähiyhteiskunnan toimintaan, opitaan kansalaisvaikuttamisesta, äänestetään, tutkitaan yksityisen ja julkisen sektorin ammatteja yhdessä luokan kanssa. NY Minä + sinä = me Prosessinomainen kokonaisuus omien vahvuuksien löytämiseen ja yhdessä tekemisen harjoitteluun. Malli sopii myös esiopetukseen.

12 Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja oppilaiden puolesta kiittää seuraavia toimijoita, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan Suomessa. Pääyhteistyökumppanit R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Yhteistyökumppanit Perustajajäsenet Toimintaa tukevat säätiöt Jenny ja Antti Wihurin rahasto Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö - kumppanit Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia vuotiaille nuorille koulujen ja oppilaitosten kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kymmenen opinto-ohjelman kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmat ovat tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Ne harjoittavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötaitoja ja vastuunottoa omasta toiminnasta. NY toimii siltana koulutuksen ja työelämän välillä tarjoten oppimiskokemuksia ja yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna nuoriyrittajyys.fi facebook.com/nuoriyrittajyys

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Lenita Hietanen Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot