EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa"

Transkriptio

1 Kilpailuviraston uutislehti EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kaavaillaan tällä hetkellä useita uudistuksia. EU:n komissio suunnittelee määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevien tulkintaperiaatteiden uudistamista ja laatii parhaillaan myös yrityskauppavalvontaan uusia soveltamisohjeita. Yksi viimeisimpiä uudistuksia on kartelliprosesseja koskeva sovintomenettely, jonka kuulemisvaihe on äskettäin päättynyt. 3 JATKUU s. 3

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Pääkirjoitus EU-yhteistyö tuo vahvuutta kilpailuvalvontaan EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa ECN Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto Kaupan ja kilpailun työryhmä haluaa edistää kilpailua Luotsaustoiminta kilpailun piiriin Markkinaoikeus sakotti asfalttikartellista Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Seppo Reimavuo, (09) Toimittaja: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2007 ISSN Taloudellisen kilpailun asema on vahva EU:n uudistetussa perussopimuksessa, sillä kilpailulainsäännöillä on edelleen selkeä ja yhteisesti hyväksytty rooli EU:n oikeusjärjestelmän ytimessä. Itse asiassa EU:n kilpailusäännöistä on tullut maailmanlaajuinen standardi, jonka periaatteita kilpailun piiriin tulleet suuret maat, kuten Kiina, Intia ja Venäjä, ovat omaksuneet. EU:n kilpailusäännöt (EU 81 ja 82) ovat vuodesta 2004 lähtien olleet suoraan sovellettavaa oikeutta myös Suomessa, mikä on kytkenyt taloutemme tiiviisti yhteismarkkinoihin. EU:n tuomioistuinten ratkaisut ovat puolestaan tuoneet sisällön kilpailusääntöjen soveltamiseen. Tämän lehden keskeisenä aiheena on Kilpailuviraston jokapäiväinen EU-toiminta. Virasto vaihtaa Euroopan komission kanssa vuodessa yli tuhat salattua sähköpostiviestiä, ja viraston asiantuntijat osallistuvat vuosittain sataan EU-kokoukseen. Viraston periaatteena on vaikuttaa, kun meille on kerran varattu tuoli Brysselin kokoushuoneissa. Euroopan kilpailuviranomaisten verkostolla (ECN) ei ole itsenäistä päätösvaltaa, mikä on komissiolla ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilla. Yhteistyön harjoittaminen vaikuttaa oleellisesti viraston toiminnan tuloksellisuuteen, sillä yhteistyö verkostossa tuo lisää ammattitaitoa ja voimaa kotimaisten kilpailunrajoitusten paljastamiseen. Virastolla on myös Jaanis Kerkis muuta kansainvälistä yhteistyötä, jolla on pitkät perinteet. Esimerkiksi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön (OECD) kilpailukomitea pitää vuoden 2008 helmikuussa jo sadannen kokouksensa. Kilpailukomitea onkin vuosien mittaan ollut merkittävässä roolissa kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen periaatteiden levittämisessä. Myös pohjoismainen yhteistyö on tiivistä, koska kilpailuongelmat ovat samankaltaisia. Viime vuosina olemme julkaisseet yhteisiä raportteja muun muassa energiamarkkinoiden (2007) ja elintarvikeketjun (2006) kilpailuongelmista. Kansainvälisissä kokouksissa löydämme monesti yhteisen sävelen juuri pohjoismaisten kollegojen kanssa. n Seppo Reimavuo Kilpailu-uutisten päätoimittaja

3 Rainer Lindberg: EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n sovintomenettely Komissio esittää kartelliasioiden päätöksentekoon uutta nopeutettua menettelyä, jota kutsutaan sovintomenettelyksi. Vastaava menettely on jo käytössä eräissä EU:n jäsenmaissa ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Sovintomenettely täydentää, mutta ei korvaa leniency-prosessia, jossa kartellin tunnustanut yritys vapautetaan sakkoseuraamuksista. Sovintomenettely alkaa ennen kuin komissio tekee kartelliasiassa varsinaisen päätöksen. Ensin komissio esittää alustavat havaintonsa kartellista, kuten esimerkiksi sen luonteesta, laajuudesta ja kestosta. Tämän jälkeen yrityksellä on käyttöön saamiensa tietojen perusteella mahdollisuus ilmoittaa halukkuudestaan sovintomenettelyyn. Mikäli komissio suostuu sovintomenettelyn aloittamiseen, asiasta aloitetaan komission ja yrityksen välillä tarkemmat neuvottelut. Neuvotteluiden aikana tai sen jälkeen yrityksellä on mahdollisuus vahvistaa komission johtopäätökset oikeiksi ja myöntää osallisuutensa kartelliin. Tämän seurauksena yritykselle kaavailtua sakon määrää alennetaan. Menettelyyn siirryttäisiin vain yrityksen omasta aloitteesta, mutta toisaalta komissiolla olisi itsenäinen oikeus päättää sovintomenettelyn käytöstä. Sovintomenettelyssä komissio ja yritykset käytännössä sopivat myös kartelliselvitysten selkeästä nopeuttamisesta. Monissa kilpailuviranomaisten tutkimissa kartellitapauksissa asian viranomaiskäsittely saattaa kestää useitakin vuosia. Jos viranomaisen ratkaisusta valitetaan tuomioistuimiin, kartelliasian lainvoimaisen ratkaisun valmistuminen voi kestää jopa 5-10 vuotta. Yrityksillä on luonnollisesti tarve saada kartelliasia selvitetyksi huomattavasti nopeammin. Komission esitys sovintomenettelystä pohjautuu osin yrityksiltä saatuun palautteeseen kartelliprosessien kehittämiseksi. 3

4 Sovintomenettely ei sovellu kuitenkaan kaikille yrityksille kaikissa tilanteissa. Sen aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki osapuolet komissio ja kartelliepäilyn kohteena olevat yritykset kokevat menettelyn omalta kannaltaan soveltuvaksi. Sovintomenettelyyn päätyminen ei poista yritysten valitusoikeutta, ja lisäksi yrityksillä säilyisi luonnollisesti mahdollisuus edetä asiassa nykyisillä menettelytavoilla. Suunnitellusta sovintomenettelystä tarkemmin, ks. ec.europa.eu/comm/competition/cartels/ legislation/settlements.html. Vahingonkorvaukset kilpailuasioissa Yhteisön tuomioistuimen mukaan jokaisella, joka on kärsinyt vahinkoa yhteisöoikeuden vastaisesta kilpailunrajoituksesta tulee olla oikeus vahingonkorvauksiin. Yhteisön tuomioistuimen mukaan EY:n kilpailusääntöjen tehokas toimeenpano voi vaarantua, mikäli ei turvata oikeutta kilpailunrajoituksista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Vahingonkorvauksista ja niitä koskevista prosesseista säädetään pitkälti jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. On kuitenkin käynyt ilmi, että kansalliset vahingonkorvaussäännökset ja niiden perusteella muotoutuneet vahingonkorvausprosessit saattavat todellisuudessa estää kilpailurajoituksista aiheutuneiden vahinkojen korvaamisen. EY:n tuomioistuinten linjauksiin ja kansallisiin prosessiongelmiin viitaten komissio julkaisi vuonna 2005 vihreän kirjan, jolla se avasi keskustelua vahingonkorvausten merkityksestä ja asemasta kilpailunrajoitusasioissa. Vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen komissio kuuli laajasti eri intressitahoja. Kuuleminen päättyi huhtikuussa 2006 ja saamansa palautteen perusteella komissio on ryhtynyt valmistelemaan asiasta valkoista kirjaa. Siinä esitetään ratkaisumalleja vahingonkorvauskanteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Eräs keskeinen kysymys on se, tulisiko vahingonkorvauskanteen nostajalle järjestää erityinen pääsy kilpailunrajoituksen osoittaviin todisteisiin. Euroopassa vahingonkorvauskanteita nostetaan monesti vasta sen jälkeen, kun kilpailuviranomainen tai tuomioistuin on antanut kilpailunrajoituksesta lainvoimaisen ratkaisun. Tämän seurauksena kilpailuviranomaisen hallussa ovat yleensä myös kilpailunrajoituksen osoittavat todisteet, joita haluttaisiin hyödyntää vahingonkorvauskanteiden tukena. Valkoisessa kirjassa otetaan kantaa myös todistustaakkaa koskeviin kysymyksiin ja vahingon määrän laskemiseen. Kysymys vahingonkärsijän mahdollisuudesta siirtää kärsimänsä vahinko omille asiakkailleen tulee arvioitavaksi samoin kuin se, mikä merkitys kilpailuviranomaisen päätöksellä tulisi olla siviilikanteena nostettavassa vahingonkorvausprosessissa. On esitetty, että esimerkiksi kilpailuviranomaisen lainvoimaisen ratkaisun tulisi olla riittävä kilpailunrajoituksen toteamiseksi, jolloin vahingonkorvauskannetta käsittelevä tuomioistuin voisi käsitellä vain itse vahinkoa ja sen korvaamista. Kilpailuviranomaisten piirissä mielenkiinto kohdistuu myös siihen, miten vahingonkorvausprosessit vaikuttavat viranomaisten EU:n kilpailusääntöjen ANTTI HOVILA EU:n uudistussopimus hyväksytään, kilpailunrajoitusten keskeisiin kieltoihin ei tule muutoksia. Komission aloite sovintomenettelystä ilmestyy. Komissio määrää kautta aikojen korkeimmat yksittäiselle yritykselle asetetut sakot (479 miljoonaa euroa). Vuosina komissio saa päätökseen 40 kartellitapausta, sakkojen yhteissumma on 7,6 miljardia euroa. Kilpailunrajoitusten vahingonkorvauksia koskevan valkoisen kirjan valmistelua jatketaan Komissio julkaisee keskustelualoitteen määräävän markkina-aseman väärinkäytön arvioinnista. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon uudistus tulee voimaan. Fuusiovalvonta-asetus uudistetaan. Kilpailusääntöjen täysimääräinen soveltaminen hajautetaan myös EU:n jäsenmaiden kilpailuviranomaisille ja tuomioistuimille. Kilpailuviranomaisten ECN-verkosto perustetaan. Uusia päätösmuotoja käyttöön. Yksilöllisten poikkeuslupien myöntäminen päättyy. Laaja ohjeistuspaketti kilpailusääntöjen itsearviointiin julkaistaan. Komissio siirtää entisestään voimavaroja vakavimpien kilpailunrajoitusten, ml. kartellien käsittelyyn Komissio julkaisee useita kilpailusääntöjen soveltamista koskevia asetuksia ja tiedonantoja Komissio esittää kilpailusääntöjen täytäntöönpanon uudistamista. Vallitsevaa järjestelmää pidetään hallinnollisesti muun muassa yrityksille liian raskaana Esitys jakelusopimusten kilpailuvalvonnan uudistamiseksi annetaan. Vanha ryhmäpoikkeusmalli todetaan liian joustamattomaksi jakelukanavien nopeisiin muutoksiin. Uuden polven ryhmäpoikkeusmalli voimaan

5 perustehtäviin ja niitä koskeviin priorisointitarpeisiin. Kyseessä on hyvin monimuotoinen kokonaisuus, joka liittyy kilpailuoikeudellisen järjestelmän toimivuuteen kokonaisuutena. Asiaan vaikuttaa myös se, että eräissä EU:n jäsenvaltioissa kilpailunrajoitusten vahingonkorvauksia koskeva ratkaisukäytäntö kehittyy nyt voimakkaasti. Kansallisia ennakkoratkaisuja on hiljattain tullut tai on piakkoin tulossa etenkin suurimmissa EU-valtioissa. Myös vahingonkorvauskanteiden määrä on kasvussa. Esimerkiksi Saksassa on nostettu tammikuusta 2006 lukien noin 200 kilpailunrajoituksiin liittyvää vahingonkorvauskannetta. Eräässä näistä kanteista vaadittujen vahingonkorvausten yhteismäärä nousee 114 miljoonaan euroon. Valkoisella kirjalla komissio esittää siten näkemyksensä aihealueeseen, jonka merkitys kilpailuoikeuden osa-alueena kasvaa myös Euroopassa. Komission valkoinen kirja julkaistaan viimeistään vuoden 2008 alkupuolella komission kotisivuilla eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/index.html. Itsearvionnin haasteet EU:n kilpailupolitiikassa on siis tällä hetkellä meneillään voimakas kehitysvaihe, jolla on heijastusvaikutuksia myös Suomeen. EU:n kilpailuoikeuden suunta on selkeästi siirtymässä pois muodollisista ja kilpailun toimivuuden kannalta vähemmän merkityksellisistä menettelyistä. Päämääränä on ensinnäkin kohdistaa toimintaa yhteismarkkinoiden kannalta kaikkein haitallisimpiin kilpailurajoituksiin ja toisaalta kilpailunrajoituksiin, joihin puuttumisessa ajoitus on ratkaisevaa. Periaatteellisesti tärkeisiin kilpailun vääristymiin puututaan tehokkaasti jo ennakolta. Suuntaus siirtyä vaikutuksiltaan vähäisten kilpailunrajoitusten hallinnoinnista vakavien ja periaatteellisten kilpailunrajoitusten poistamiseen on selkeä. Esitys sovintomenettelystä on yksi esimerkki tavoitteesta virtaviivaistaa kilpailuprosesseja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on julkaistu erittäin laajasti kilpailuoikeudellista ohjeistus- ja tulkinta-apua. Vaikka aineisto on tuskin koskaan aikaisemmin ollut niin kattavaa kuin nykyisin, tarvetta kilpailuoikeudelliselle neuvonnalle on edelleen olemassa. Suomessa elinkeinoelämän piirissä on viime aikoina esitetty näkemyksiä siitä, että kilpailuoikeus on yhtäältä hyvin tärkeä oikeudenalue, samalla kun se on koettu myös vaikeaksi. Elinkeinoelämästä tulleet viestit on syytä ottaa myös viranomaisten piirissä vakavasti, ja katsoa missä määrin tilannetta voitaisiin yhteisin toimin selkeyttää. Paitsi yrityksille ja elinkeinoelämälle myös kilpailuviranomaisille on eduksi se, että kilpailuoikeudellinen ympäristö on yrityksille mahdollisimman selkeä. Näin vuonna 2004 tapahtunut siirtyminen kilpailusääntöjen itsearviointiin voi jatkua mahdollisimman sujuvasti. n kehitysvaiheita 1951 Sopimus hiili- ja teräsyhteisöstä syntyy. Se sisältää nykyisiä EU:n kilpailusääntöjä vastaavat keskeisimmät kiellot Rooman sopimus Euroopan talousyhteisöstä tulee voimaan. Perustamissopimukseen kirjataan talousyhteisössä kielletyt kilpailunrajoitukset Komissiolle toimivalta kilpailusääntöjen soveltamiseen ja oikeus antaa yksittäisiä poikkeuksia kilpailusääntöjen kielloista. Komissio saa kahdessa vuodessa käsittelyynsä poikkeuslupahakemusta, joista valtaosa koskee jakeluteiden kilpailunrajoituksia. Ryhmäpoikkeuksilla pyritään vähentämään poikkeuslupahakemusten määrää. Ensimmäinen, jakelusopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus julkaistaan. Lisää ryhmäpoikkeusasetuksia tulee käyttöön. Ne koskevat lähinnä jakelusopimuksia, erikoistumissopimuksia, tietotaidon lisensointia sekä tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä Fuusiovalvonta-asetus astuu voimaan. Uusia ryhmäpoikkeuksia tulee käyttöön. Keskustelu EU:n kilpailusääntöjen jäykästä ja liian muodollisesta lähestymisestä voimistuu. Kritiikkiä ilmenee etenkin suhtautumisesta jakelukanavien kilpailunrajoituksiin. 5

6 ECN Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto ANTTI HOVILA EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanossa tapahtui toukokuussa 2004 merkittävä muutos, kun yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen hajautettiin täysimääräisesti EU:n jäsenvaltioihin ns. modernisaatioasetuksella. ECN-verkostoon kuuluvat komission ohella kaikki EU-valtioiden kilpailuviranomaiset. Verkostoa hyödynnetään sellaisissa 81 ja 82 artiklojen kilpailunrajoitustapauiksissa, joilla on merkittävää vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Verkosto varmistaa yhteisötasoisten kilpailunrajoitusten tehokaan ja yhdenmukaisen käsittelyn yhteismarkkinoilla. Verkoston käytössä on yhteinen ECN-tapaustietopankki, johon on vajaan neljän vuoden aikana viety noin 800 kilpailunrajoitusta. Jos esimerkiksi Kilpailuviraston käsittelyyn tulleella kilpailunrajoituksella on kauppavaikutus, tapaus ilmoitetaan tietopankkiin ennen selvitystoimenpiteiden aloittamista. Keskeistä on se, että kilpailunrajoitusasian käsittelee kulloinkin se EU:n kilpailuviranomainen, jolla on tehokkaimmat mahdollisuudet asian selvittämiseen PÄÄJOHTAJAKOKOUS riippumatta siitä, missä EU-valtiossa kilpailunrajoitus on alunperin tullut vireille. Tämä on myös selvitysten kohteena olevien yritysten etu. ECN-verkoston toinen keskeinen toiminto liittyy EU:n kilpailuviranomaisten keskinäiseen avunantoon tapauskäsittelyssä. ECN-viranomaiset voivat tehdä yritystarkastuksia alueellaan sijaitseviin yrityksiin tai muutoin hankkia tietoa oman maansa alueella toisen EU:n kilpailuviranomaisen puolesta. Saatu aineisto voidaan edelleen toimittaa tarkastusta pyytäneelle toisen valtion ECN-kilpailuviranomaiselle, ml. salaiseksi luokiteltava aineisto. Myös Kilpailuvirasto on Suomessa toteuttanut yritystarkastuksia toisen, ECN-verkostoon kuuluvan kilpailuviranomaisen pyynnöstä. Toisaalta virasto on itse pyytänyt eräitä muita ECN-kilpailuviranomaisia avustamaan sitä tietojenhankinnassa, kun asian selvittämiseen tarvittu aineisto on sijainnut Suomen rajojen ulkopuolella. ECN-verkosto on vielä suhteellisen uusi yhteistyömuoto eikä sen toiminta ole vielä vajaan neljän vuoden jälkeen lopullisessa muodossaan. ECN-verkos- Jaanis Kerkis EU- ja ECN-artikkeleiden kirjoittaja Rainer Lindberg toimii Kilpailuvirastossa kansainvälisistä asioista vastaavan ryhmän päällikkönä. Viraston keskeisimpiä ulkomaisia sidosryhmiä ovat komission kilpailupääosasto (DG Competition) ja EU:n kilpailuviranomaisten ECN-verkostoon kuuluvat muut EU-kilpailuviranomaiset, OECD, pohjoismaiset ja muut lähialueiden kollegavirastot sekä yli 100 kilpailuviranomaisen muodostama kansainvälinen yhteistyöfoorumi International Competition Network (ICN). SEKTORIKOHTAISET ALATYÖRYHMÄT 82 artikla Arvopaperit Elintarvikkeet Energia Lääkeala Media Merenkulku Moottoriajoneuvot Pankit / Maksukortit Pääekonomistit Rautatiet Terveydenhoito Tietoliikenne Urheilu Vakuutus Vapaat ammatit Ympäristö YLEISKOKOUS YHTEISTYÖASIAT TYÖRYHMÄT Sakkoimmuniteetti Sakot ja oikeusvoimavaikutus Tietoliikenne- ja viestintäasiat TAPAUSKÄSITTELY NEUVOA-ANTAVA KOMITEA YRITYSKAUPAT KULUTTAJAKIRJEENVAIHTAJAT ton pelisääntöjä on tasaisin väliajoin kehitettävä, jotta verkosto pysyy toimintakykyisenä. Kehitystyötä osaltaan ohjaa yhteisön tuomioistuinten ratkaisukäytäntö kilpailusääntöjen soveltamisessa. ECN-verkoston kehitystyössä on varmistuttava siitä, että kilpailunrajoituksiin puututaan tehokkaasti ja että toisaalta myös yritysten perustellut oikeusturvatarpeet turvataan. Tapauskohtaisen yhteistyön lisäksi ECN-verkostossa on laajaa toimiala- ja sektorikohtaista yhteistyötä n 6

7 Kaupan ja kilpailun työryhmä haluaa edistää kilpailua Kaupan ja kilpailun työryhmän mielestä toimivan kilpailun edellytykset tulisi ottaa nykyistä tietoisemmin huomioon kauppaa koskevassa kaavoituksessa. Työryhmä luovutti raporttinsa marraskuun lopussa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Kilpailuvirastosta työryhmässä oli jäsenenä erikoistutkija Liisa Vuorio ja Oulun lääninhallituksesta ylitarkastaja Veikko Syrjänen, joka käsittelee kilpailu- ja kuluttaja-asioita. Markkinoiden avautuminen ja ulkomaisten yritysten tulo vähittäiskauppaan ovat edistäneet kilpailua. Työryhmä tunnisti kuitenkin myös ongelmakohtia ja kehittämistarpeita, vaikka yleiskuva kilpailun toimivuudesta on myönteinen. Useita kilpailua edistäviä suosituksia Työryhmässä pohdittiin sääntelyn vaikutusta palvelurakenteeseen, kauppapalvelujen saatavuuteen ja myymälärakenteeseen ja päädyttiin suosittelemaan jatkotoimenpiteiksi muun muassa seuraavaa. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sisältyy maankäyttö- ja rakennuslakiin. Selvitetään, tulisiko lakiin sisällyttää erikseen myös kilpailun edistämisen tavoite. Myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tarkistuksessa tulisi selvittää mahdollisuus sisällyttää kilpailun edellytysten turvaaminen tavoitteisiin. Selvitetään pilottiprojektien avulla kaavoituksen keinoja ja mahdollisuuksia edistää kilpailua. Ympäristöministeriö valmistelee yhteistyössä Kilpailuviraston ja Suomen Kuntaliiton kanssa aineistoa kaavoituksen vaikutuksista kilpailuun kaavoja valmistelevien kuntien ja maakuntien liittojen sekä kaavoitusta ohjaavien ympäristöhallinnon viranomaisten käyttöön. Aluehallinnon uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuus liittää jonkin aluehallinnon viranomaisen tehtäviin huolehtiminen kilpailukysymysten esillä olosta kaavojen valmistelussa. Ympäristöministeriö käynnistää selvityksen, jossa arvioidaan vähittäiskaupan suuryksikön nykyisen kokorajan ajanmukaisuutta kilpailun edistämisen ja kaupan sijainninohjauksen tarpeen kannalta. Työryhmässä oli erilaisia näkemyksiä aukioloaikojen sääntelystä, eikä yhteistä suositusta pystytty muotoilemaan. Kilpailuviraston kanta vähittäiskaupan aukioloaikakysymykseen on selvä: nykyinen aukioloaikoja koskeva laki ei palvele kuluttajan etua ja se tulisi tarpeettomana kumota. Toimivat markkinat kuluttajien etu Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen pitää raportin ehdotuksia hyvinä, joskin vaikeina toteuttaa niin, että tyydytetään eri intressiryhmien tavoitteet. Kun työryhmän ehdottamia jatkoselvittelyjä tehdään, tulisi kilpailuvaikutuksiin kiinnittää erityistä huomiota ja kysyä, mitä intressejä sääntely suojaa, missä määrin se rajoittaa toimijoiden määrää markkinoilla ja rajoittaa mahdollisuuksia kilpailla. Edelleen miten sääntely vähentää alalla olevien kannusteita voimakkaaseen kilpailuun. Tavalliset kuluttajat, ryhmä jota kaupan sääntely ja kilpailun toimivuus eniten koskettaa, eivät juurikaan saa ääntä kuuluviin tässä keskustelussa. Paras väline talouden ohjaamisessa asiakkaiden ja kuluttajien etujen mukaisesti on toimivat markkinat, tähdensi Jokinen. Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti, ympäristöministeriön raportteja 26/2007 Jaanis Kerkis Juhani Jokinen Nykyinen aukioloaikoja koskeva laki ei palvele kuluttajan etua ja se tulisi tarpeettomana kumota. 7

8 Markkinaoikeus sakotti asfalttikartellista Markkinaoikeus määräsi antamassaan päätöksessä yhteensä 19,4 miljoonan euron sakot asfalttikartelliin osallistuneille yrityksille. Markkinaoikeus vahvisti päätöksellään merkittäviltä osin Kilpailuviraston esityksen: alan yritykset ovat syyllistyneet kilpailunrajoituslain vastaiseen hinta- ja tarjousyhteistyöhön valtakunnallisesti valtion urakoiden osalta vuosina sekä kuntien ja yksityisten asiakkaiden osalta eri osissa maata vuosina Kyse oli tähän asti laajimmasta Suomessa tuomitusta kartellista. Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan markkinaoikeuden päätös osoittaa, että Suomessa pystytään paljastamaan ja myös tuomitsemaan kartelleja. Markkinaoikeus piti erittäin moitittavana Lemminkäinen Oyj:n toimintaa, joka on ollut keskeinen toimija kartellissa ja myös valtion töiden osalta huolehtinut sen seurannasta että urakat ovat toteutuneet sovitun mukaisesti. Lemminkäinen Oyj sai 14 miljoonan euron sakot. Kiellettyyn yhteistyöhön ovat päätöksen mukaan lisäksi osallistuneet Valtatie Oy, Skanska Asfaltti Oy, NCC Roads Oy, SA-Capital Oy, Rudus Asfaltti Oy, Super Asfaltti Oy sekä Asfalttiliitto, jolle ei kuitenkaan määrätty seuraamusmaksua. Kielletyssä yhteistyössä olivat mukana kaikki alan keskeiset toimijat. Yritysten yhteinen markkinaosuus oli noin 70 %. Juhani Jokisen mukaan yhteiskunta suhtautuu torjuvasti karkeisiin kilpailunrajoituksiin yleisesti, mutta erityisesti kartelleihin. Markkinaoikeuden päätöksessä ei todellakaan kyseenalaisteta kartellia. Nyt tuomion saanut kartelli on aiheuttanut selkeästi vahinkoa asiakkaille, kuluttajille ja veronmaksajille. Jokinen katsoo, että vain riittävän korkea sakkotaso täyttää asetetun tavoitteen ennaltaehkäistä kartelleja. Kartellitoiminta ei saa olla yrityksille kannattavaa. n Asfalttikartelliasiaa selvittivät virastossa mm. tutkimuspäällikkö Leena Passi ja erikoistutkija Antti Norkela JAKKE NIKKARINEN Luotsaustoiminta kilpailun piiriin Kilpailuviraston mielestä luotsaustoimintaa voitaisiin harjoittaa myös sallimalla alan kilpailu. Kilpailevalla toiminnalla voitaisiin varmistaa julkisen palvelun tehtävää hoitavan Finnpilotin (Luotsausliikelaitos) toiminnan tehokkuus. Viraston aloitteessa liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotetaan työryhmän perustamista selvittämään, miten luotsaustoiminta voitaisiin avata kilpailulle. Luotsausliikelaitos on lisäämässä palvelujaan alueille, jotka ovat tähän asti olleet yksityisen sektorin varassa. Tällaisia palveluja olisivat mm. alusten avustus, satamien jäänmurto, erilaiset kuljetuspalvelut tai alusten kiinnityspalvelut. Palvelutarjonnan lisääntyminen näillä markkinoilla saattaa olla palvelunkäyttäjien etujen mukaista, kunhan siihen ei liity määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Vastavuoroisesti myös luotsaus tulisi tällöin avata kilpailulle. Tällöin laivaliikennettä palveleville yrityksille tarjoutuisi yhtäläiset mahdollisuudet kehittää toimintaansa. Kilpailuvirasto viittaa asiassa myös EY:n perustamissopimuksen 86 ja 16 artikloihin. Niiden mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää yrityksille erityis- ja yksinoikeuksia sellaisten yleishyödyllisten palveluiden osalta, joiden tuottaminen kansalaisille tai yrityksille muuten vaarantuisi ja joita markkinamekanismi ei pysty tuottamaan tehokkaasti. Luotsauspalveluissa järjestelmän ylläpitoa ohjaa palveluiden tarjonta, ei niiden kysyntä. Palvelutuotanto voitaisiin markkinaehtoistaa sallimalla kilpailu tai valitsemalla alueelliset toimijat kilpailuttamalla. Näille voitaisiin asettaa julkisen palvelun velvoite. n 8

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

EU/110402/0282

EU/110402/0282 4.6.2002 EU/110402/0282 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta uudesta pöytäkirjasta, jolla

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA

VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA KUV/5310/48/2008 20.5.2008 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA Kuluttaja- ja kilpailuoikeuden yhteisenä päämääränä

Lisätiedot

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv.

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv. Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 9.11.2017 Tausta Sopimusvapaus lähtökohtana Kilpailuoikeus yleislakina asettaa reunaehdot käyttäytymiselle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA

LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA 15.2.2017 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ESTÄÄ KILPAILUN TOTEUTUMISEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALALLA Suomen päivittäistavarakaupan markkinat

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi Nuorten asianajajien aamiaistilaisuus 18.11.2014 Asianajaja Salla Mäntykangas-Saarinen 1 Esityksen rakenne Direktiivin tausta ja tavoitteet Direktiivin

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta (2016) Kilpailu- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 1 MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 2 1 (Toiviainen) 1 Tapauksen pohjana ovat korkeimman oikeuden ratkaisut KKO 1991:122 ja 1991:123. Niissä oli kysymys

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Kilpailututkimukselle on kysyntää

Kilpailututkimukselle on kysyntää KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 1 2006 Kilpailututkimukselle on kysyntää Yrityksille toimintaedellytyksiä luova nykyaikainen elinkeino- ja kilpailupolitiikka vaatii syvällistä tietoa kilpailun toimivuudesta.

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 19.12.2005 KOM(2005) 672 lopullinen VIHREÄ KIRJA yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista (komission esittämä) {SEK(2005) 1732} FI

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201500311 LAVO Leinonen Antti 24.08.2015 Asia Komission julkinen kuuleminen digitaalisen sisällön ja tavaroiden sähköisen kaupan sopimussäännöistä Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Pitkäjänteinen työ palkittiin

Pitkäjänteinen työ palkittiin Kilpailuviraston uutislehti 3 2009 Pitkäjänteinen työ palkittiin Korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden loppuvuodesta antamat kartelliratkaisut kruunasivat Kilpailuvirastossa vuosia jatkuneet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10297/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ECON 556 UEM 274 STATIS 53 NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

YRITYS EUROOPASSA. SUB Göttlngen 204 927 96X 96 A 23472 * * * EU-KAUPAN TIETOPAKETTI SUOMALAISELLE LIIKKEENJOHDOLLE

YRITYS EUROOPASSA. SUB Göttlngen 204 927 96X 96 A 23472 * * * EU-KAUPAN TIETOPAKETTI SUOMALAISELLE LIIKKEENJOHDOLLE YRITYS EUROOPASSA SUB Göttlngen 204 927 96X 96 A 23472 * * * EU-KAUPAN TIETOPAKETTI SUOMALAISELLE LIIKKEENJOHDOLLE SISÄLTÖ 1. LUKIJALLE 2. EU:N TAUSTAT 11 3. EU SUURTEN HAASTEIDEN EDESSÄ 14 4. EU-MAAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi)

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi) Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2014-00869 HSO Schulman Markus 11.09.2014 KÄYTTÖ RAJOITETTU perustuslaki 50 liitteenä olevien EUdokumenttien osalta Suuri valiokunta Asia Neuvoston päätös komission

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus 1.12.2015 Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos MRL:n uudistamisen yleiset tavoitteet Kansanedustaja Matti Vanhanen KIRA -foorumissa 17.11.2015: Kaavoituksen

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio. Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi. Maakuntavaltuusto 8.6.

Kymenlaakson Liitto. Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio. Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi. Maakuntavaltuusto 8.6. Kymenlaakson Liitto Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio Maakuntavaltuusto 8.6.2015 Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi LIITE 2 Ehdolliset lisätoimet Veronkorotukset Väylämaksujen puolituksen

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot