EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa"

Transkriptio

1 Kilpailuviraston uutislehti EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kaavaillaan tällä hetkellä useita uudistuksia. EU:n komissio suunnittelee määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevien tulkintaperiaatteiden uudistamista ja laatii parhaillaan myös yrityskauppavalvontaan uusia soveltamisohjeita. Yksi viimeisimpiä uudistuksia on kartelliprosesseja koskeva sovintomenettely, jonka kuulemisvaihe on äskettäin päättynyt. 3 JATKUU s. 3

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Pääkirjoitus EU-yhteistyö tuo vahvuutta kilpailuvalvontaan EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa ECN Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto Kaupan ja kilpailun työryhmä haluaa edistää kilpailua Luotsaustoiminta kilpailun piiriin Markkinaoikeus sakotti asfalttikartellista Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Seppo Reimavuo, (09) Toimittaja: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2007 ISSN Taloudellisen kilpailun asema on vahva EU:n uudistetussa perussopimuksessa, sillä kilpailulainsäännöillä on edelleen selkeä ja yhteisesti hyväksytty rooli EU:n oikeusjärjestelmän ytimessä. Itse asiassa EU:n kilpailusäännöistä on tullut maailmanlaajuinen standardi, jonka periaatteita kilpailun piiriin tulleet suuret maat, kuten Kiina, Intia ja Venäjä, ovat omaksuneet. EU:n kilpailusäännöt (EU 81 ja 82) ovat vuodesta 2004 lähtien olleet suoraan sovellettavaa oikeutta myös Suomessa, mikä on kytkenyt taloutemme tiiviisti yhteismarkkinoihin. EU:n tuomioistuinten ratkaisut ovat puolestaan tuoneet sisällön kilpailusääntöjen soveltamiseen. Tämän lehden keskeisenä aiheena on Kilpailuviraston jokapäiväinen EU-toiminta. Virasto vaihtaa Euroopan komission kanssa vuodessa yli tuhat salattua sähköpostiviestiä, ja viraston asiantuntijat osallistuvat vuosittain sataan EU-kokoukseen. Viraston periaatteena on vaikuttaa, kun meille on kerran varattu tuoli Brysselin kokoushuoneissa. Euroopan kilpailuviranomaisten verkostolla (ECN) ei ole itsenäistä päätösvaltaa, mikä on komissiolla ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilla. Yhteistyön harjoittaminen vaikuttaa oleellisesti viraston toiminnan tuloksellisuuteen, sillä yhteistyö verkostossa tuo lisää ammattitaitoa ja voimaa kotimaisten kilpailunrajoitusten paljastamiseen. Virastolla on myös Jaanis Kerkis muuta kansainvälistä yhteistyötä, jolla on pitkät perinteet. Esimerkiksi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön (OECD) kilpailukomitea pitää vuoden 2008 helmikuussa jo sadannen kokouksensa. Kilpailukomitea onkin vuosien mittaan ollut merkittävässä roolissa kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen periaatteiden levittämisessä. Myös pohjoismainen yhteistyö on tiivistä, koska kilpailuongelmat ovat samankaltaisia. Viime vuosina olemme julkaisseet yhteisiä raportteja muun muassa energiamarkkinoiden (2007) ja elintarvikeketjun (2006) kilpailuongelmista. Kansainvälisissä kokouksissa löydämme monesti yhteisen sävelen juuri pohjoismaisten kollegojen kanssa. n Seppo Reimavuo Kilpailu-uutisten päätoimittaja

3 Rainer Lindberg: EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n sovintomenettely Komissio esittää kartelliasioiden päätöksentekoon uutta nopeutettua menettelyä, jota kutsutaan sovintomenettelyksi. Vastaava menettely on jo käytössä eräissä EU:n jäsenmaissa ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Sovintomenettely täydentää, mutta ei korvaa leniency-prosessia, jossa kartellin tunnustanut yritys vapautetaan sakkoseuraamuksista. Sovintomenettely alkaa ennen kuin komissio tekee kartelliasiassa varsinaisen päätöksen. Ensin komissio esittää alustavat havaintonsa kartellista, kuten esimerkiksi sen luonteesta, laajuudesta ja kestosta. Tämän jälkeen yrityksellä on käyttöön saamiensa tietojen perusteella mahdollisuus ilmoittaa halukkuudestaan sovintomenettelyyn. Mikäli komissio suostuu sovintomenettelyn aloittamiseen, asiasta aloitetaan komission ja yrityksen välillä tarkemmat neuvottelut. Neuvotteluiden aikana tai sen jälkeen yrityksellä on mahdollisuus vahvistaa komission johtopäätökset oikeiksi ja myöntää osallisuutensa kartelliin. Tämän seurauksena yritykselle kaavailtua sakon määrää alennetaan. Menettelyyn siirryttäisiin vain yrityksen omasta aloitteesta, mutta toisaalta komissiolla olisi itsenäinen oikeus päättää sovintomenettelyn käytöstä. Sovintomenettelyssä komissio ja yritykset käytännössä sopivat myös kartelliselvitysten selkeästä nopeuttamisesta. Monissa kilpailuviranomaisten tutkimissa kartellitapauksissa asian viranomaiskäsittely saattaa kestää useitakin vuosia. Jos viranomaisen ratkaisusta valitetaan tuomioistuimiin, kartelliasian lainvoimaisen ratkaisun valmistuminen voi kestää jopa 5-10 vuotta. Yrityksillä on luonnollisesti tarve saada kartelliasia selvitetyksi huomattavasti nopeammin. Komission esitys sovintomenettelystä pohjautuu osin yrityksiltä saatuun palautteeseen kartelliprosessien kehittämiseksi. 3

4 Sovintomenettely ei sovellu kuitenkaan kaikille yrityksille kaikissa tilanteissa. Sen aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki osapuolet komissio ja kartelliepäilyn kohteena olevat yritykset kokevat menettelyn omalta kannaltaan soveltuvaksi. Sovintomenettelyyn päätyminen ei poista yritysten valitusoikeutta, ja lisäksi yrityksillä säilyisi luonnollisesti mahdollisuus edetä asiassa nykyisillä menettelytavoilla. Suunnitellusta sovintomenettelystä tarkemmin, ks. ec.europa.eu/comm/competition/cartels/ legislation/settlements.html. Vahingonkorvaukset kilpailuasioissa Yhteisön tuomioistuimen mukaan jokaisella, joka on kärsinyt vahinkoa yhteisöoikeuden vastaisesta kilpailunrajoituksesta tulee olla oikeus vahingonkorvauksiin. Yhteisön tuomioistuimen mukaan EY:n kilpailusääntöjen tehokas toimeenpano voi vaarantua, mikäli ei turvata oikeutta kilpailunrajoituksista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Vahingonkorvauksista ja niitä koskevista prosesseista säädetään pitkälti jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. On kuitenkin käynyt ilmi, että kansalliset vahingonkorvaussäännökset ja niiden perusteella muotoutuneet vahingonkorvausprosessit saattavat todellisuudessa estää kilpailurajoituksista aiheutuneiden vahinkojen korvaamisen. EY:n tuomioistuinten linjauksiin ja kansallisiin prosessiongelmiin viitaten komissio julkaisi vuonna 2005 vihreän kirjan, jolla se avasi keskustelua vahingonkorvausten merkityksestä ja asemasta kilpailunrajoitusasioissa. Vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen komissio kuuli laajasti eri intressitahoja. Kuuleminen päättyi huhtikuussa 2006 ja saamansa palautteen perusteella komissio on ryhtynyt valmistelemaan asiasta valkoista kirjaa. Siinä esitetään ratkaisumalleja vahingonkorvauskanteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Eräs keskeinen kysymys on se, tulisiko vahingonkorvauskanteen nostajalle järjestää erityinen pääsy kilpailunrajoituksen osoittaviin todisteisiin. Euroopassa vahingonkorvauskanteita nostetaan monesti vasta sen jälkeen, kun kilpailuviranomainen tai tuomioistuin on antanut kilpailunrajoituksesta lainvoimaisen ratkaisun. Tämän seurauksena kilpailuviranomaisen hallussa ovat yleensä myös kilpailunrajoituksen osoittavat todisteet, joita haluttaisiin hyödyntää vahingonkorvauskanteiden tukena. Valkoisessa kirjassa otetaan kantaa myös todistustaakkaa koskeviin kysymyksiin ja vahingon määrän laskemiseen. Kysymys vahingonkärsijän mahdollisuudesta siirtää kärsimänsä vahinko omille asiakkailleen tulee arvioitavaksi samoin kuin se, mikä merkitys kilpailuviranomaisen päätöksellä tulisi olla siviilikanteena nostettavassa vahingonkorvausprosessissa. On esitetty, että esimerkiksi kilpailuviranomaisen lainvoimaisen ratkaisun tulisi olla riittävä kilpailunrajoituksen toteamiseksi, jolloin vahingonkorvauskannetta käsittelevä tuomioistuin voisi käsitellä vain itse vahinkoa ja sen korvaamista. Kilpailuviranomaisten piirissä mielenkiinto kohdistuu myös siihen, miten vahingonkorvausprosessit vaikuttavat viranomaisten EU:n kilpailusääntöjen ANTTI HOVILA EU:n uudistussopimus hyväksytään, kilpailunrajoitusten keskeisiin kieltoihin ei tule muutoksia. Komission aloite sovintomenettelystä ilmestyy. Komissio määrää kautta aikojen korkeimmat yksittäiselle yritykselle asetetut sakot (479 miljoonaa euroa). Vuosina komissio saa päätökseen 40 kartellitapausta, sakkojen yhteissumma on 7,6 miljardia euroa. Kilpailunrajoitusten vahingonkorvauksia koskevan valkoisen kirjan valmistelua jatketaan Komissio julkaisee keskustelualoitteen määräävän markkina-aseman väärinkäytön arvioinnista. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon uudistus tulee voimaan. Fuusiovalvonta-asetus uudistetaan. Kilpailusääntöjen täysimääräinen soveltaminen hajautetaan myös EU:n jäsenmaiden kilpailuviranomaisille ja tuomioistuimille. Kilpailuviranomaisten ECN-verkosto perustetaan. Uusia päätösmuotoja käyttöön. Yksilöllisten poikkeuslupien myöntäminen päättyy. Laaja ohjeistuspaketti kilpailusääntöjen itsearviointiin julkaistaan. Komissio siirtää entisestään voimavaroja vakavimpien kilpailunrajoitusten, ml. kartellien käsittelyyn Komissio julkaisee useita kilpailusääntöjen soveltamista koskevia asetuksia ja tiedonantoja Komissio esittää kilpailusääntöjen täytäntöönpanon uudistamista. Vallitsevaa järjestelmää pidetään hallinnollisesti muun muassa yrityksille liian raskaana Esitys jakelusopimusten kilpailuvalvonnan uudistamiseksi annetaan. Vanha ryhmäpoikkeusmalli todetaan liian joustamattomaksi jakelukanavien nopeisiin muutoksiin. Uuden polven ryhmäpoikkeusmalli voimaan

5 perustehtäviin ja niitä koskeviin priorisointitarpeisiin. Kyseessä on hyvin monimuotoinen kokonaisuus, joka liittyy kilpailuoikeudellisen järjestelmän toimivuuteen kokonaisuutena. Asiaan vaikuttaa myös se, että eräissä EU:n jäsenvaltioissa kilpailunrajoitusten vahingonkorvauksia koskeva ratkaisukäytäntö kehittyy nyt voimakkaasti. Kansallisia ennakkoratkaisuja on hiljattain tullut tai on piakkoin tulossa etenkin suurimmissa EU-valtioissa. Myös vahingonkorvauskanteiden määrä on kasvussa. Esimerkiksi Saksassa on nostettu tammikuusta 2006 lukien noin 200 kilpailunrajoituksiin liittyvää vahingonkorvauskannetta. Eräässä näistä kanteista vaadittujen vahingonkorvausten yhteismäärä nousee 114 miljoonaan euroon. Valkoisella kirjalla komissio esittää siten näkemyksensä aihealueeseen, jonka merkitys kilpailuoikeuden osa-alueena kasvaa myös Euroopassa. Komission valkoinen kirja julkaistaan viimeistään vuoden 2008 alkupuolella komission kotisivuilla eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/index.html. Itsearvionnin haasteet EU:n kilpailupolitiikassa on siis tällä hetkellä meneillään voimakas kehitysvaihe, jolla on heijastusvaikutuksia myös Suomeen. EU:n kilpailuoikeuden suunta on selkeästi siirtymässä pois muodollisista ja kilpailun toimivuuden kannalta vähemmän merkityksellisistä menettelyistä. Päämääränä on ensinnäkin kohdistaa toimintaa yhteismarkkinoiden kannalta kaikkein haitallisimpiin kilpailurajoituksiin ja toisaalta kilpailunrajoituksiin, joihin puuttumisessa ajoitus on ratkaisevaa. Periaatteellisesti tärkeisiin kilpailun vääristymiin puututaan tehokkaasti jo ennakolta. Suuntaus siirtyä vaikutuksiltaan vähäisten kilpailunrajoitusten hallinnoinnista vakavien ja periaatteellisten kilpailunrajoitusten poistamiseen on selkeä. Esitys sovintomenettelystä on yksi esimerkki tavoitteesta virtaviivaistaa kilpailuprosesseja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on julkaistu erittäin laajasti kilpailuoikeudellista ohjeistus- ja tulkinta-apua. Vaikka aineisto on tuskin koskaan aikaisemmin ollut niin kattavaa kuin nykyisin, tarvetta kilpailuoikeudelliselle neuvonnalle on edelleen olemassa. Suomessa elinkeinoelämän piirissä on viime aikoina esitetty näkemyksiä siitä, että kilpailuoikeus on yhtäältä hyvin tärkeä oikeudenalue, samalla kun se on koettu myös vaikeaksi. Elinkeinoelämästä tulleet viestit on syytä ottaa myös viranomaisten piirissä vakavasti, ja katsoa missä määrin tilannetta voitaisiin yhteisin toimin selkeyttää. Paitsi yrityksille ja elinkeinoelämälle myös kilpailuviranomaisille on eduksi se, että kilpailuoikeudellinen ympäristö on yrityksille mahdollisimman selkeä. Näin vuonna 2004 tapahtunut siirtyminen kilpailusääntöjen itsearviointiin voi jatkua mahdollisimman sujuvasti. n kehitysvaiheita 1951 Sopimus hiili- ja teräsyhteisöstä syntyy. Se sisältää nykyisiä EU:n kilpailusääntöjä vastaavat keskeisimmät kiellot Rooman sopimus Euroopan talousyhteisöstä tulee voimaan. Perustamissopimukseen kirjataan talousyhteisössä kielletyt kilpailunrajoitukset Komissiolle toimivalta kilpailusääntöjen soveltamiseen ja oikeus antaa yksittäisiä poikkeuksia kilpailusääntöjen kielloista. Komissio saa kahdessa vuodessa käsittelyynsä poikkeuslupahakemusta, joista valtaosa koskee jakeluteiden kilpailunrajoituksia. Ryhmäpoikkeuksilla pyritään vähentämään poikkeuslupahakemusten määrää. Ensimmäinen, jakelusopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus julkaistaan. Lisää ryhmäpoikkeusasetuksia tulee käyttöön. Ne koskevat lähinnä jakelusopimuksia, erikoistumissopimuksia, tietotaidon lisensointia sekä tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä Fuusiovalvonta-asetus astuu voimaan. Uusia ryhmäpoikkeuksia tulee käyttöön. Keskustelu EU:n kilpailusääntöjen jäykästä ja liian muodollisesta lähestymisestä voimistuu. Kritiikkiä ilmenee etenkin suhtautumisesta jakelukanavien kilpailunrajoituksiin. 5

6 ECN Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto ANTTI HOVILA EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanossa tapahtui toukokuussa 2004 merkittävä muutos, kun yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen hajautettiin täysimääräisesti EU:n jäsenvaltioihin ns. modernisaatioasetuksella. ECN-verkostoon kuuluvat komission ohella kaikki EU-valtioiden kilpailuviranomaiset. Verkostoa hyödynnetään sellaisissa 81 ja 82 artiklojen kilpailunrajoitustapauiksissa, joilla on merkittävää vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Verkosto varmistaa yhteisötasoisten kilpailunrajoitusten tehokaan ja yhdenmukaisen käsittelyn yhteismarkkinoilla. Verkoston käytössä on yhteinen ECN-tapaustietopankki, johon on vajaan neljän vuoden aikana viety noin 800 kilpailunrajoitusta. Jos esimerkiksi Kilpailuviraston käsittelyyn tulleella kilpailunrajoituksella on kauppavaikutus, tapaus ilmoitetaan tietopankkiin ennen selvitystoimenpiteiden aloittamista. Keskeistä on se, että kilpailunrajoitusasian käsittelee kulloinkin se EU:n kilpailuviranomainen, jolla on tehokkaimmat mahdollisuudet asian selvittämiseen PÄÄJOHTAJAKOKOUS riippumatta siitä, missä EU-valtiossa kilpailunrajoitus on alunperin tullut vireille. Tämä on myös selvitysten kohteena olevien yritysten etu. ECN-verkoston toinen keskeinen toiminto liittyy EU:n kilpailuviranomaisten keskinäiseen avunantoon tapauskäsittelyssä. ECN-viranomaiset voivat tehdä yritystarkastuksia alueellaan sijaitseviin yrityksiin tai muutoin hankkia tietoa oman maansa alueella toisen EU:n kilpailuviranomaisen puolesta. Saatu aineisto voidaan edelleen toimittaa tarkastusta pyytäneelle toisen valtion ECN-kilpailuviranomaiselle, ml. salaiseksi luokiteltava aineisto. Myös Kilpailuvirasto on Suomessa toteuttanut yritystarkastuksia toisen, ECN-verkostoon kuuluvan kilpailuviranomaisen pyynnöstä. Toisaalta virasto on itse pyytänyt eräitä muita ECN-kilpailuviranomaisia avustamaan sitä tietojenhankinnassa, kun asian selvittämiseen tarvittu aineisto on sijainnut Suomen rajojen ulkopuolella. ECN-verkosto on vielä suhteellisen uusi yhteistyömuoto eikä sen toiminta ole vielä vajaan neljän vuoden jälkeen lopullisessa muodossaan. ECN-verkos- Jaanis Kerkis EU- ja ECN-artikkeleiden kirjoittaja Rainer Lindberg toimii Kilpailuvirastossa kansainvälisistä asioista vastaavan ryhmän päällikkönä. Viraston keskeisimpiä ulkomaisia sidosryhmiä ovat komission kilpailupääosasto (DG Competition) ja EU:n kilpailuviranomaisten ECN-verkostoon kuuluvat muut EU-kilpailuviranomaiset, OECD, pohjoismaiset ja muut lähialueiden kollegavirastot sekä yli 100 kilpailuviranomaisen muodostama kansainvälinen yhteistyöfoorumi International Competition Network (ICN). SEKTORIKOHTAISET ALATYÖRYHMÄT 82 artikla Arvopaperit Elintarvikkeet Energia Lääkeala Media Merenkulku Moottoriajoneuvot Pankit / Maksukortit Pääekonomistit Rautatiet Terveydenhoito Tietoliikenne Urheilu Vakuutus Vapaat ammatit Ympäristö YLEISKOKOUS YHTEISTYÖASIAT TYÖRYHMÄT Sakkoimmuniteetti Sakot ja oikeusvoimavaikutus Tietoliikenne- ja viestintäasiat TAPAUSKÄSITTELY NEUVOA-ANTAVA KOMITEA YRITYSKAUPAT KULUTTAJAKIRJEENVAIHTAJAT ton pelisääntöjä on tasaisin väliajoin kehitettävä, jotta verkosto pysyy toimintakykyisenä. Kehitystyötä osaltaan ohjaa yhteisön tuomioistuinten ratkaisukäytäntö kilpailusääntöjen soveltamisessa. ECN-verkoston kehitystyössä on varmistuttava siitä, että kilpailunrajoituksiin puututaan tehokkaasti ja että toisaalta myös yritysten perustellut oikeusturvatarpeet turvataan. Tapauskohtaisen yhteistyön lisäksi ECN-verkostossa on laajaa toimiala- ja sektorikohtaista yhteistyötä n 6

7 Kaupan ja kilpailun työryhmä haluaa edistää kilpailua Kaupan ja kilpailun työryhmän mielestä toimivan kilpailun edellytykset tulisi ottaa nykyistä tietoisemmin huomioon kauppaa koskevassa kaavoituksessa. Työryhmä luovutti raporttinsa marraskuun lopussa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Kilpailuvirastosta työryhmässä oli jäsenenä erikoistutkija Liisa Vuorio ja Oulun lääninhallituksesta ylitarkastaja Veikko Syrjänen, joka käsittelee kilpailu- ja kuluttaja-asioita. Markkinoiden avautuminen ja ulkomaisten yritysten tulo vähittäiskauppaan ovat edistäneet kilpailua. Työryhmä tunnisti kuitenkin myös ongelmakohtia ja kehittämistarpeita, vaikka yleiskuva kilpailun toimivuudesta on myönteinen. Useita kilpailua edistäviä suosituksia Työryhmässä pohdittiin sääntelyn vaikutusta palvelurakenteeseen, kauppapalvelujen saatavuuteen ja myymälärakenteeseen ja päädyttiin suosittelemaan jatkotoimenpiteiksi muun muassa seuraavaa. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sisältyy maankäyttö- ja rakennuslakiin. Selvitetään, tulisiko lakiin sisällyttää erikseen myös kilpailun edistämisen tavoite. Myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tarkistuksessa tulisi selvittää mahdollisuus sisällyttää kilpailun edellytysten turvaaminen tavoitteisiin. Selvitetään pilottiprojektien avulla kaavoituksen keinoja ja mahdollisuuksia edistää kilpailua. Ympäristöministeriö valmistelee yhteistyössä Kilpailuviraston ja Suomen Kuntaliiton kanssa aineistoa kaavoituksen vaikutuksista kilpailuun kaavoja valmistelevien kuntien ja maakuntien liittojen sekä kaavoitusta ohjaavien ympäristöhallinnon viranomaisten käyttöön. Aluehallinnon uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuus liittää jonkin aluehallinnon viranomaisen tehtäviin huolehtiminen kilpailukysymysten esillä olosta kaavojen valmistelussa. Ympäristöministeriö käynnistää selvityksen, jossa arvioidaan vähittäiskaupan suuryksikön nykyisen kokorajan ajanmukaisuutta kilpailun edistämisen ja kaupan sijainninohjauksen tarpeen kannalta. Työryhmässä oli erilaisia näkemyksiä aukioloaikojen sääntelystä, eikä yhteistä suositusta pystytty muotoilemaan. Kilpailuviraston kanta vähittäiskaupan aukioloaikakysymykseen on selvä: nykyinen aukioloaikoja koskeva laki ei palvele kuluttajan etua ja se tulisi tarpeettomana kumota. Toimivat markkinat kuluttajien etu Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen pitää raportin ehdotuksia hyvinä, joskin vaikeina toteuttaa niin, että tyydytetään eri intressiryhmien tavoitteet. Kun työryhmän ehdottamia jatkoselvittelyjä tehdään, tulisi kilpailuvaikutuksiin kiinnittää erityistä huomiota ja kysyä, mitä intressejä sääntely suojaa, missä määrin se rajoittaa toimijoiden määrää markkinoilla ja rajoittaa mahdollisuuksia kilpailla. Edelleen miten sääntely vähentää alalla olevien kannusteita voimakkaaseen kilpailuun. Tavalliset kuluttajat, ryhmä jota kaupan sääntely ja kilpailun toimivuus eniten koskettaa, eivät juurikaan saa ääntä kuuluviin tässä keskustelussa. Paras väline talouden ohjaamisessa asiakkaiden ja kuluttajien etujen mukaisesti on toimivat markkinat, tähdensi Jokinen. Kaupan ja kilpailun työryhmän raportti, ympäristöministeriön raportteja 26/2007 Jaanis Kerkis Juhani Jokinen Nykyinen aukioloaikoja koskeva laki ei palvele kuluttajan etua ja se tulisi tarpeettomana kumota. 7

8 Markkinaoikeus sakotti asfalttikartellista Markkinaoikeus määräsi antamassaan päätöksessä yhteensä 19,4 miljoonan euron sakot asfalttikartelliin osallistuneille yrityksille. Markkinaoikeus vahvisti päätöksellään merkittäviltä osin Kilpailuviraston esityksen: alan yritykset ovat syyllistyneet kilpailunrajoituslain vastaiseen hinta- ja tarjousyhteistyöhön valtakunnallisesti valtion urakoiden osalta vuosina sekä kuntien ja yksityisten asiakkaiden osalta eri osissa maata vuosina Kyse oli tähän asti laajimmasta Suomessa tuomitusta kartellista. Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan markkinaoikeuden päätös osoittaa, että Suomessa pystytään paljastamaan ja myös tuomitsemaan kartelleja. Markkinaoikeus piti erittäin moitittavana Lemminkäinen Oyj:n toimintaa, joka on ollut keskeinen toimija kartellissa ja myös valtion töiden osalta huolehtinut sen seurannasta että urakat ovat toteutuneet sovitun mukaisesti. Lemminkäinen Oyj sai 14 miljoonan euron sakot. Kiellettyyn yhteistyöhön ovat päätöksen mukaan lisäksi osallistuneet Valtatie Oy, Skanska Asfaltti Oy, NCC Roads Oy, SA-Capital Oy, Rudus Asfaltti Oy, Super Asfaltti Oy sekä Asfalttiliitto, jolle ei kuitenkaan määrätty seuraamusmaksua. Kielletyssä yhteistyössä olivat mukana kaikki alan keskeiset toimijat. Yritysten yhteinen markkinaosuus oli noin 70 %. Juhani Jokisen mukaan yhteiskunta suhtautuu torjuvasti karkeisiin kilpailunrajoituksiin yleisesti, mutta erityisesti kartelleihin. Markkinaoikeuden päätöksessä ei todellakaan kyseenalaisteta kartellia. Nyt tuomion saanut kartelli on aiheuttanut selkeästi vahinkoa asiakkaille, kuluttajille ja veronmaksajille. Jokinen katsoo, että vain riittävän korkea sakkotaso täyttää asetetun tavoitteen ennaltaehkäistä kartelleja. Kartellitoiminta ei saa olla yrityksille kannattavaa. n Asfalttikartelliasiaa selvittivät virastossa mm. tutkimuspäällikkö Leena Passi ja erikoistutkija Antti Norkela JAKKE NIKKARINEN Luotsaustoiminta kilpailun piiriin Kilpailuviraston mielestä luotsaustoimintaa voitaisiin harjoittaa myös sallimalla alan kilpailu. Kilpailevalla toiminnalla voitaisiin varmistaa julkisen palvelun tehtävää hoitavan Finnpilotin (Luotsausliikelaitos) toiminnan tehokkuus. Viraston aloitteessa liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotetaan työryhmän perustamista selvittämään, miten luotsaustoiminta voitaisiin avata kilpailulle. Luotsausliikelaitos on lisäämässä palvelujaan alueille, jotka ovat tähän asti olleet yksityisen sektorin varassa. Tällaisia palveluja olisivat mm. alusten avustus, satamien jäänmurto, erilaiset kuljetuspalvelut tai alusten kiinnityspalvelut. Palvelutarjonnan lisääntyminen näillä markkinoilla saattaa olla palvelunkäyttäjien etujen mukaista, kunhan siihen ei liity määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Vastavuoroisesti myös luotsaus tulisi tällöin avata kilpailulle. Tällöin laivaliikennettä palveleville yrityksille tarjoutuisi yhtäläiset mahdollisuudet kehittää toimintaansa. Kilpailuvirasto viittaa asiassa myös EY:n perustamissopimuksen 86 ja 16 artikloihin. Niiden mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää yrityksille erityis- ja yksinoikeuksia sellaisten yleishyödyllisten palveluiden osalta, joiden tuottaminen kansalaisille tai yrityksille muuten vaarantuisi ja joita markkinamekanismi ei pysty tuottamaan tehokkaasti. Luotsauspalveluissa järjestelmän ylläpitoa ohjaa palveluiden tarjonta, ei niiden kysyntä. Palvelutuotanto voitaisiin markkinaehtoistaa sallimalla kilpailu tai valitsemalla alueelliset toimijat kilpailuttamalla. Näille voitaisiin asettaa julkisen palvelun velvoite. n 8

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

EU/110402/0282

EU/110402/0282 4.6.2002 EU/110402/0282 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta uudesta pöytäkirjasta, jolla

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA

VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA KUV/5310/48/2008 20.5.2008 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle VALKOINEN KIRJA YHTEISÖN KILPAILUOIKEUDEN RIKKOMISESTA JOHTUVISTA VAHINGONKORVAUSKANTEISTA Kuluttaja- ja kilpailuoikeuden yhteisenä päämääränä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi Nuorten asianajajien aamiaistilaisuus 18.11.2014 Asianajaja Salla Mäntykangas-Saarinen 1 Esityksen rakenne Direktiivin tausta ja tavoitteet Direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA

LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA LIDL SUOMI KY KILPAILUN EDISTÄMINEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISSA 15.2.2017 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ESTÄÄ KILPAILUN TOTEUTUMISEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALALLA Suomen päivittäistavarakaupan markkinat

Lisätiedot

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta (2016) Kilpailu- ja

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 1 MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 2 1 (Toiviainen) 1 Tapauksen pohjana ovat korkeimman oikeuden ratkaisut KKO 1991:122 ja 1991:123. Niissä oli kysymys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Kilpailututkimukselle on kysyntää

Kilpailututkimukselle on kysyntää KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 1 2006 Kilpailututkimukselle on kysyntää Yrityksille toimintaedellytyksiä luova nykyaikainen elinkeino- ja kilpailupolitiikka vaatii syvällistä tietoa kilpailun toimivuudesta.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 19.12.2005 KOM(2005) 672 lopullinen VIHREÄ KIRJA yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista (komission esittämä) {SEK(2005) 1732} FI

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Pitkäjänteinen työ palkittiin

Pitkäjänteinen työ palkittiin Kilpailuviraston uutislehti 3 2009 Pitkäjänteinen työ palkittiin Korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden loppuvuodesta antamat kartelliratkaisut kruunasivat Kilpailuvirastossa vuosia jatkuneet

Lisätiedot

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa

Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Markku Kortekangas (toim.) Käytännön kilpailuoikeutta EU:ssa Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

YRITYS EUROOPASSA. SUB Göttlngen 204 927 96X 96 A 23472 * * * EU-KAUPAN TIETOPAKETTI SUOMALAISELLE LIIKKEENJOHDOLLE

YRITYS EUROOPASSA. SUB Göttlngen 204 927 96X 96 A 23472 * * * EU-KAUPAN TIETOPAKETTI SUOMALAISELLE LIIKKEENJOHDOLLE YRITYS EUROOPASSA SUB Göttlngen 204 927 96X 96 A 23472 * * * EU-KAUPAN TIETOPAKETTI SUOMALAISELLE LIIKKEENJOHDOLLE SISÄLTÖ 1. LUKIJALLE 2. EU:N TAUSTAT 11 3. EU SUURTEN HAASTEIDEN EDESSÄ 14 4. EU-MAAT

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Luonnos 1 (14) Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa 1 Johdanto Elinkeinonharjoittaja voi vapautua seuraamusmaksusta tai saada

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Eheyttävä maankäyttöpolitiikka vs. kilpailunäkökulma

Eheyttävä maankäyttöpolitiikka vs. kilpailunäkökulma Eheyttävä maankäyttöpolitiikka vs. kilpailunäkökulma JULMA-hankkeen osatutkimus Elinkeinoelämän kilpailunäkökulman huomioiminen kunnan maankäyttöpolitiikassa 6.12.2015 Hanna Mattila, Aalto-yliopisto 1

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio. Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi. Maakuntavaltuusto 8.6.

Kymenlaakson Liitto. Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio. Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi. Maakuntavaltuusto 8.6. Kymenlaakson Liitto Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio Maakuntavaltuusto 8.6.2015 Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi LIITE 2 Ehdolliset lisätoimet Veronkorotukset Väylämaksujen puolituksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä

Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen hyvitysjärjestelmä Liikenne- ja viestintävaliokunta 09.06.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kv. lentoliikenteen markkinaehtoinen päästöjen

Lisätiedot

Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta Matti Vatilo Mirkka Saarela

Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta Matti Vatilo Mirkka Saarela Hallituksen esitys maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) Ympäristövaliokunta 9.12.2016 Matti Vatilo Mirkka Saarela Hallituksen esityksen tavoitteet Muutoksilla toteutetaan hallitusohjelman

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO KONKURRENSVERKET VUOSIKIRJA 2004 MED SVENSK RESUMÉ WITH AN ENGLISH SUMMARY

KILPAILUVIRASTO KONKURRENSVERKET VUOSIKIRJA 2004 MED SVENSK RESUMÉ WITH AN ENGLISH SUMMARY KILPAILUVIRASTO KONKURRENSVERKET VUOSIKIRJA 2004 MED SVENSK RESUMÉ WITH AN ENGLISH SUMMARY KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2004 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2004 MED SVENSK RESUMÉ WITH AN ENGLISH SUMMARY Toimitus:

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

Komission Microsoft-tapaus ja sen arviointia

Komission Microsoft-tapaus ja sen arviointia Komission Microsoft-tapaus ja sen arviointia Juha Vesala, OTK, LLM 28. helmikuuta 2005 Teknillinen korkeakoulu (T-76.753) Yksityisoikeuden laitos Esityksen sisältö Kilpailuoikeuden pääpiirteet Microsoft-tapauksen

Lisätiedot

U 11/2015: Neuvoston päätökset jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan HNS-yleissopimus

U 11/2015: Neuvoston päätökset jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan HNS-yleissopimus U 11/2015: Neuvoston päätökset jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan HNS-yleissopimus Liikenne- ja viestintävaliokunta 22.9.2015 Hallitusneuvos Tiina Ranne HNS-yleissopimus Kansainvälinen yleissopimus

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Selkeät pelisäännöt toimiva kilpailu

Selkeät pelisäännöt toimiva kilpailu Selkeät pelisäännöt toimiva kilpailu Elinkeinoelämän keskusliitto EK Selkeät pelisäännöt toimiva kilpailu41 24Selkeät pelisäännöt toimiva kilpailu Elinkeinoelämän keskusliitto EK Elinkeinoelämän keskusliiton

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET

OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET KILPAILUPOLITIIKKA Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 109 artiklassa annetaan säännöt sisämarkkinakilpailusta. Sääntöjen mukaan kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset,

Lisätiedot

EU:N JA SUOMEN KILPAILUVALVONTA. Mika Oinonen

EU:N JA SUOMEN KILPAILUVALVONTA. Mika Oinonen EU:N JA SUOMEN KILPAILUVALVONTA Mika Oinonen TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2676-6 ISBN 978-952-14-2677-3 (verkkokirja)

Lisätiedot

HE laajakaistatukilain muuttamisesta. Katariina Vuorela

HE laajakaistatukilain muuttamisesta. Katariina Vuorela HE laajakaistatukilain muuttamisesta Katariina Vuorela 17.5.2017 1 HE laajakaistatukilain muuttamisesta Esitys laajakaistatukilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 2.2.2017 Laki koskee Nopea laajakaista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot