LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2016"

Transkriptio

1 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2016 Kaupunginhallitus

2

3 3

4 Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2016 Talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen KuopionVedenhallinto KuopionVesiLiikelaitoksentilinpäätössisältäätoimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot sekä toteutumisvertailut koko liikelaitoksen tasolla. Tilinpäätös sisältää myös laskennallisesti eriytetyn vesihuollon ja huleveden tilinpäätöksen. Lisäksi esitetään strategian toteutuminen, suorite ja tilastotietoja, vastuualuekohtainen erittely, henkilöstötilinpäätös sekä asiakaspalautteiden yhteenveto vuodelta Vuosi 2016 oli Kuopion Vesi Liikelaitoksen 20. toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kuopion Veden vesihuollon toiminta alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Vuoden 2011 alusta liittyi Karttula. Vuoden 2013 alussa tapahtui Kuopion ja Nilsiän kaupunkien kuntaliitos. Vuoden 2015 alusta Maaninka liittyi Kuopioon ja vuoden 2017 alusta tapahtuu kuntaliitos Juankosken kunnan kanssa. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin v yhteensä 11 kilometriä ja vanhaa uusittiin 3,4 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 1,698 kilometriä. Liikevaihto oli 23,7 M. Liikevaihto kasvoi 1,5 M verrattuna vuoteen Tilikauden ylijäämä oli 1,27 M. Kuopion Veden käyttökustannukset olivat 10,1 M ja olivat 0,3 M pienemmät kuin talousarviossa. Käyttökustannukset nousivat 6% edellisvuoteen verrattuna. Taseen loppusumma oli 84,2 M. Kuopion Veden omavaraisuusaste oli 62% ja sijoitetun pääoman tuotto 7%. Vesihuoltolain muutoksesta johtuen hulevesien viemäröinti ei ole enää vesihuoltoa. Vuoden 2016 osalta Kuopion Veden tilinpäätöksessä hulevedet on eriytetty vesihuollosta ja hulevesien viemäröinnin osalta on tehty myös 4

5 erillinen tilinpäätös(tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma). Esitys Johtokunnalle esitetään, että se hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion Vesi Liikelaitoksentilinpäätöksentilikaudelta Tilikauden ylijäämä esitetään lisättäväksi omaan pääomaan. Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Johtokunta hyväksyy talouspäällikön esityksen. Päätös Tilinpäätösmateriaaliintehtiinseuraavatteknisetkorjaukset: Toimintakertomus 2016, s Verkoston vastuualue: Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2016 yhteensä 11 kilometriä. Vanhaa verkostoa uusittiin 3,4 kilometriä. Toimitusjohtajajakoikokouksessakorjatunversionrahoituslaskelmasta (s.10).korjatturahoituslaskelmaonpöytäkirjanviitteenä. Toimitusjohtaja jakoi tilinpäätösaineiston uuden sivun 22, joka on talousarvion rahoitusosan toteumavertailu Rahoitusosan toteumavertailu on pöytäkirjan viitteenä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5

6 6

7 Kuopion Vesi Liikelaitos Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus Ê«± îðïê ± Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² îðò ± ³ ² ª«± µ«²²»² µ» ±µ»² ò Õ«± ±² Ê»¼»² ª» «± ±² ± ³ ² ó ±²»² «²«ª ³»»² µ ³³»²»² ª«±¼»² µ ² «±³ ª «²» ¼»² µ«² ±»² ² ± ò Ê ³» ² µ«² ± «ª«±¼»² îðïë «Õ«± ±² Ó ² ²¹ ² µ«²»² µ» µ»²ò Ê«±¼»² îðïé «««µ«² ± Ö«²µ± µ»² µ«²² ² µ ² ò Ê» «± ± µ ±² µ» µ» ² ª» «± ±² ± ³ ² <<²»»ª< µ ò Ê» «± ± ²»µ< ³ ²ó µ< *ó µ»²²«² ««¼ «µ± µ»ª «µ»²» µ» «ª»¼«µ«²² ² µ<» ² µ» < < îðïì «ª ª± ³ ² µ««² îðïì «ò Õ» µ» < ª» «± ± µ ²»» < ³««±µ ±ª <<²²*µ» < * ²» ² ª ««³» ó ô ª» «± ±²» <³» < µ ² ¼± ô ª» «± ± ±µ»² ± ³ ² µ» ±³«µ» ª»ó «± ±²» ± <»» ³< <ò Õ ²» *² <³ ª» ª± ««±µ»² ª» µ± ±±²»ª»²²» ² ³»² «µ± «±» ò Ó ²µ< *ó µ»²²«<<¼» <<² ª»»² µ±µ±² ²ó ² ò Õ«²² ² » ««²²» ª»»² ² <» <<»»³ µ ª ó » ò Õ«² ª± ³ *» < ª»»² ²² ³ µ «ò ت»»² ª»³< * ²² < «±» ² <<¼»ó <<² ª» «± ± ò Ê«±²² îðïê Õ«± ±² µ ««²¹ ² ± Í ² < ª»² µ«²² ² ± ² ³» ª< * ³<² ª»ó «± ±» *²» ª <³»µ Õ«± ±² Í ² < ª»² ª< <ò Ì * ³< µ±µ±±² «µ ² îðïê µ ² µ± ³» µ» ò Ì * µ««ª«±²² îðïéò Í»«ª ±²»» Õ«± ±² Ê»¼»²» ª «« ¼»² µ» µ» ³³< «³ ª«±²² îðïêò ïòïò Ø ²²±² ª «« Ø ²²±² ª ««»² ª«± îðïê ««ª ² ±«ª ±² ³«µ» ò Ó<< < µ ²»² *²»µ < ± µ««µ»»² ª <» <ª < µ«ª«±¼»² îðïêò Ë«ª µ ² ²»² ó µ ª» » ±» ±µ««ò Õ» < < îðïê µ ² ««ª» «± ± ² ²** ± ó ³ ² ³ ó ± ³«± ò Ò µ ²»² ª» «± ± ² ²** ª«±¼»² îðïé ó µ««±» ª» µ± ±² ª» «»»ò Ê«±¼»² îðïê µ ² ª ³ «¼«² Ö«²µ± µ»² µ«² ±µ»»² Ö«²µ± µ»² ª» ± ³«µ» ««²ò ߪ«µ ± ³² < ª <³ ó»»² ª»²» <ª»² ± ³»»² µ ² ³<< < µ *²»µ * < ± µ ª«± ò Ê«± ± ³³ò «² ² <»² *³<< <²»²µ *³««±µ»² ª«±µ»¼»»»² ª ² µ µ±µ± ²²±²»²µ * *»ò Õ±µ±² ««¼» ² ª«±¼» µ²µ ²» ª ² ª ²ò 7

8 ïòîò Í««²²» «² ª «« Í««²²» «² ª ««»» ² ±² µ ª± «µ»»² ª<< ª» «± ±²» ó ««²²» «ò Í««³ ² µ±µ±² ««µ ² ª± ³ ² Í ª ¼»² Ò»«²»³»² «ó»»²» ««²²» «² µ«³»²ò Ô <µ ««²²» ² Ó* ³<»² » ô Ó«ó µµ µ» µ«µ»² ³ < * <ô Ы±² «» Î «¼»²»µ< Õ «² Ò <² ³ ó ò ̱ ³ ² ª«±²² ³ * µ» ² Ø «² ¼»² Õ«µ ³<»² ª<»² ¼ ± ±»² ««²²» µ< µ< ²²» ² ²µµ»»²»¼» <³< ³ ²ó ±³ ²»«ª±» «± ±»² ± ³» ò Ì< ¼»²² µ»² ³»»²»² ª» «± ó ±²» ««²²» ² ³³ò Ö ²µ<² µ» µ«² ò Ê» «± ±² ²»» «««²²» ³» ² ³±² ²» µ±» ²ò Õ» µ«² »» ² ««²²» ³ ³³ò Ì«± ²µ ¼«² ª«± ² ª» ± ¼±² ««³»µ ª< < Ы±µ «óß «²µ «ò Ô <µ» ² ²»» «««²²» ³ Ô»ª<»²ô ²µ <²³<»²ô Õ«µ ³<»² Õ «² »ò Ë«¼ µ»²²«µ±» ² ±»««««²²» «µ± ó ¼» ± Ø «² ¼»² <² ± ² «² ¼»² ª» «± ±² ««²²» «ò Ê ««³ ««²²» «² ± ª«±»² < ª µ»² <µ ± «² µ ««²¹ ² <»»² ª ««³ ± «µ»»² µ< ²²» ² ª»¼»² «± ²²±² µ»² ª ± ² ó ² *² µ» <³ ²»² ÉÍÐ ó *µ «*¼ ² <»²ò Ê» ² << µ»» ² ±» ² ³±² ³«± ±» ò Ô <µ ± ³ ² ª«±²² ± «² Ê» ± ¼ µ»² µ»³ µ»² ª<»² <³ ²µµ»»²»µ< ² ª» ²µµ»»² ««²²» ««² ±»««µ»»²ò Ø ² ª» ²µµ»»² ±»««± ««ª«±¼»² îðïé «±ó»»ò ̱ ³ ² ª«±²² ± «² ³ * ²²±² ««²²» «² «² ± ³ ±»² ««²² ó» ««² ¼» < Õ«± ±² Û²» ¹ ² µ ² ò ïòíò Ê» µ± ±² ª «« Ë«ª» «± ±ª» µ± ± µ»²²» ² ª«±²² îðïê»»² < ïï µ ±³» <ò Ê ² ª» µ± ± ««² íôì µ ±³» <ò Ê» µ± ±»² µ±µ±² ««ª«±¼»² ± «± ïòêçè µ ±³» <ò Ë«ª» «± ±ª» µ± ± µ»²²» ² << Ô» ±²»³»»² Ø ²»»²»ó µ< Õ«µ ³<µ»»²ò Ô <µ ±» ² ± ² ±»² µ»² ³ ²»² Õ«µ ³<» < Ø «² ó»»²ò Ê» µ± ± ²»» «µ ³» µ <ª ³ < ± ª << ± ±»² ««³ ²»² Ì«± ²µ ¼«Ñ ±» < Ê» µ ¼ò Ô <µ ³» µ <ª < µ±» ± ª Ô»ª<»²»²ô Í ³ µ ó ¼«² ²µ <²³<»²µ ¼«² ª» «± ±² ²»» «µ» ò Ê» ± ±ª«± ± ± µ µµ ² ïï µ ò Ê«± ±»² ³<< < ±² ª» µ± ± «»² ó «² µ± ««²»²ò Õ«± ±² Ê»¼»² ±«ª»¼»² µ«³ ±³ ² ª»¼»² ³<< < ± ïí û <»ª»¼»² ª«± ±ª» ±»² ± íî ûò Ê µ«²²» ±«ª»¼»² µ«³ ó ±³ ² ª»¼»² ³<< < ±² µ» µ ³<< ² ïç û <»ª»¼»² ª«± ±ª» ±»² ±² ìð ûò Ó±»³³ «²²««ª«µ«ª ª << ª» «± ±ª» µ± ±»² µ«² ± ò ïòìò Ê»¼»² «± ²²±² ª «« Ì ±«ª»¼»² «< µ µµ ±«ª»» «µ»² «ª ³«µ» «± «µ» µ µ ª»¼»² µ» « ò Ы±² < ²» ² «µ µµ± ±««µ«² ª» µ µ±² ª»¼»² ª< <<² ³»² » ò 8

9 Ê«±¼»² îðïê < µ «± µ± ª ³ «¼«² Ö«²µ± µ»² µ«² ±µ»»² «««³ ª» «± ±±²ô µ ± ³ ± ³»² µµ ¼»² ª» ³ < ª <³< < ª»¼»²ó ¼«² ª ª±² «µ ³«±» ³ ò µ±²²»³»² ª» ±µ» ±» ² ±«ª»¼»² ««² ª µ«ª»² µ»² «²² ó ³ ²»²ò Ð ±»µ ±» ²» * < ««²²» «² ª» µ± ±² ª «« ¼»² µ ² ò Ì * < µ<» <<² ÉÍÐ ø» º» ² µ»² ² *µ «ò µ±²²»³»² «±³ ±óô ±» ó ÔÊ ó ²»» «µ»² ««²²» «* µ< ²² ª«±²² îðïêò Ê«±¼»² ± ««² ³»²²» < ² <» ª ³ µ µ±²²»³»² ª» ó ±µ»² ±»» ª ò Í««²²» «µ<» ² ³ * *¼ µ ÉÍÐó µ»² ² *µ ²ô» < «²²» «µ ±» ² «±³ ±±² ²»» «µ» ²» <<² ± ³ ²ò Í««²²» «±»µ ²» ² ³ *» ª µ ¾» ó«µ»² «²ó ² ³»µ ò Ê«±²² îðïê µ» ² Ó ² ²¹ ² «±³ ±² ª»¼»²± ³±² ²»» «ò Ê»¼»²ó «± ²²±² «± ª»²» ««²ô»µ<» ² ³±²»²»³ < ²»» «µ ²µ ²ó ± ò Ê» < * ¼»² ª»¼»² «< ¼» ²» ª <³<<² ± «³ Ì» ª» ¼»² ó ª ²ª± ²² ² ±µ»² ª» <³<<²» ²µµ»»»»²ò Ð ±»µ µ««ª» < ª«±²² îðïéò ïòëò Ö<»ª»¼»² «¼ «µ»² ª «« Ê«± îðïê ± ª± ³ µ µ» <³»² µ ò Ë«<»» ³ < ±» ² µ< **² ² ó < µ»» ²ô ª ²µ ² ²»» «µ»² < µ»»² ª ²±» «² Ô» ±²»³»² «¼ ³±² ± ò Û» µ»³ µ»² ± ³± ²² ² ± ² ª < «±µ ò Ó *»²» ¹ ó ±«¼»² ± ³± ² ±» ²ò Ô» ±²»³»² «¼ ³± ±² ³«µ ² ª µ«²²» Ó± ª ² Í«±³»² Ê» ± ¼ µ»² µ±± ¼ ²± ³ Û²» ¹» ±µ ª» «± ±ó ± ó ²µµ»» ò Ì<³<² ²µµ»»² «±µ ¼ ² ª«±¼»² îðïé µ ² ò Í»µ< µ»ó ³ µ»²» <»²» ¹ ±«¼»² ± ³± ²² ² ± * µ««ª«±²² îðïéò Ê«±²² îðïê µ» ² ««³»² ± ³ ² ó ¼»² <³ < µ» µ» ² µ «µ±ª ª±²ó ²ò Ê ³» ³ <²<» ² Ó ² ²¹ ² »² ª» «± ± < <² <»» ³<<²ò Õ«µ ó ³<»² <»ª»¼»² «¼ ³±² ± ³ ²² ² ±» ³»² ª ³»² «³ ³±ó ª» µ± ó ±³««±µ»² ««²²» «±» ²ò Ë«¼» <»» «± µ< * < ª«±¼»² îðïç ± ««² ³»²²» <ô ± ± ² ª± ³ ±»ª <»ª»¼»² «¼ ³±² ³ < * «<< ó ò Õ µµ ª ««» ±»ª <»ª»¼»² «¼ ³± < ª< ±»² ª ³«µ» ±³ «µ»³³ «± ª ³«µ» ò Ы³ ³± ¼»² ª«± ± < ² ª< <²ò 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Õ«± ±² Ê»¼»² ²²±» ª«±²² îðïê «²«³««±µ ò 3. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa íòïò Ì ±«Ô µ»ª ± ± îíôé Ó ô ± µ< *³ µ ««±»² ± ««± èèôï ûô» «³ µ ««±»² çôé ûô ±² ± ±³ µ ² ïôè û»µ<»²²«ó ³«¼»² «±»² ± ««ðôì ûò Ô µ»ª ± µ ª± ²± ² ïôë Ó ª» «² ª«±»»² îðïëò Ô µ»ª ± ± ðôìë Ó»²»³ µ«² ±«ó ª ± ò Ì<³< ± «<ô» < Õ«± ±² µ ««²µ» ³ µ ²«¾«¼» ± ««³³ ìððòððð µ± ª «µ»²» < ± ¼» ª ª» <ò 9

10 Õ< *µ«²²«µ» ± ª ïðôï Ó øçôë Ó ª«±²² îðïë ô ±»²µ * *µ«²²² ± ««± ìôç Ó øìç û ô ª» ² ± ±»² îôí Ó øîí û ô ³» ± ±»² îôë Ó øîë û µ» ± ³ ²² ² ³«¼»² µ«² ðôì Ó øí û ò Ø»²µ * *µ«²²«µ» ²±«ª ì ûô ª» ² ± ±»² µ«²²«µ» ²±«ª é û ³ ó» µ«²²«µ» ²±«ª è û ª«±»»² îðïë ª» «² ò Õ±µ±² µ< *µ«²²«µ» ²±«ª ê û ª«±»»² îðïë ª» «² ò Ø ²²±²ô ««²²» «²ô ª»¼»² «± ²²±² ª» µ± ±² ª «« µ< *µ«²²«µ» ± ó ª»²»³³< µ«² ±«ª ± ò Ö<»ª»¼»² «¼ «µ»² ª «« µ< *µ«²ó ²«µ» ± ª ê û øîíèòððð «³³ µ«² ±«ª ± ò Ì ±«ª ± < µ*²ô µ»³ µ»²ô ª ±»² ª» ±»² ± ò Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± ± ª èôí Ó µ» <<³< ëôì Ó ò б ± ± ª ² <<ó *µ» < ²± ² ìîîòðð𻲻³³< µ«² ±«ª ± ò Î ± «µ««± ª ìôï Ó ô ±» «<<±³ ² µ± ª «µ ««²¹» ± íôê Ó µ ««²¹» ³ µ» «µ± µ±µ««ðôë Ó ò Ì µ «¼»² <<³< ± ïôîé Ó ò Ì»»² ± ««³³ ± èìôî Ó ò íòîò ²ª» ± ²² Ê«±²² îðïê ²ª» ± ² ³»²± ± ª èôí Ó øèôê Ó ª«±²² îðïë ò ²ª» ± ² ³»²± ª»ó «± ±ª» µ± ±»² µ»² ³»»² µ<» ² éôï Ó ± µ»² ³»»² ïôî Ó ò Í ²»»ó «µ»² ± ««²ª» ± ²²» ± ìç ûò Ì ±«ª ±±² ª «²ª» ± ² ³<< < < µ< <³< < ïôë Ó ò Ì< < ª» µ± ± ²ª» ± ²»² ± ««±² ðôé Ó ± ²ª» ± ²»² ± ««ðôè Ó ò íòíò Ø»²µ * * Õ«± ±² Ê»¼»² ª µ ²»²µ * *² ³<< < ª«±¼»² ± «± è뻲µ *<ò Ñ ó µ» <µµ»» < ± ª»²µ *<ò Û <µµ»»» < µ µ»²µ *< ª«±²² îðïêò ˲µ * < µ ² µ ¼»µ ²»²µ *<ò Ø»²µ * * ± »² ³«µ ² ³³ ± < <ª<<² µ» <ª<<² µ±«««µó»»²ò Ø»²µ * *» <»» ² *» *² µ» <³ < ª < µ ó ««µ ò Ó * ±³ ó» ± µ«² µ ²² ² ²ò Õ«± ±² Ê»¼»²»²µ * * ««²²» ³ ±² < ª» µ < îðïêò Ø»²µ * * ««²²» ³ µ» ² ª«± ²ò Õ«± ±² Ê»¼»²»²µ * *µ» ±³«µ» ±² µ» ± ²µ * **² ª<<» ± ª«±¼» îðïêò 4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ô µ» ±µ»² ³» µ <ª ³ < µ» < ±ª ± ³ ²²» ª ²µ± µ ò ̱ ³ ²² ó µ» < ««³ ±²»²µ * *² ª««< ª ««¼» ò Ø»²µ * *² µ» µ ó µ< ±² µ± µ» < ª«± ² ±² µ ª ³±² «²µ * <ò Î µ ²< ±²»ô ¼ ²µ± ó µ »µ ± ª»²µ *µ«²» <µµ»»» <<ª»²»ò Ê ²µ± µ ±² ³ * ³» µ <ª< ª» «± ± ±µ»»ô ±» ª± ¼ ²» << ³» µ <ª < µ± ó ª «ª ³«µ» ³ò ª»¼»² «± µµ» ³»² < ª±»««««±«¼» 󻫳«µ ò 10

11 5. Ympäristötekijät Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ³ ² ª» «± ± ±µ»² <<¼» <<² ² <<¼<²ó ²*² µ «ò Ô µ» ±µ»² ± ³ ² ± ª ³³ò ª» «± ± µ ³ < *² «±» «µ ò Ô µ» ±µ» ±² µ««<»ª»¼»² «¼ ³± ô ± ¼»² ª«±»»²ª»¼± ±²»» ² ó ¼»² ± ³ ² «¼ ««±µ ò Õ µµ <»ª»¼»² «¼ ³± < ª< ³ < * ² ª ³«µ» ò 6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Í <»² ª ª±²² ²»² ª<² µ»² ²² ² µ± «µ»² ±² ª ³ ô» < ± ó ³ ² ±² ±«¼» «±µ» ô ª±»» ª«ª ô << *»²» »² ±»ª» ± <ª<< «±» ª» < µ» ô <<²²*µ <ô ª ²±³ ±» ± ³» ²»² <<ó *µ < ²±«¼» ² ±³ «µ< ª± ³ ª ± «ª ²ò Í < ²»² ª ª±² ±² ª ³ ó ³ * <ô ±µ ±² µ» ±µ»² ± ¼±²»µ»³<< ± ¼±² «µ««²» <ò Í»«ª ±²»» <»² ª ª±²² ² <»» < µ± ¼» ² Õ«± ±² Ê» Ô µ»ó ±µ» ò êòïò Í<<²²*»²ô ³<< <»² << *»² ²±«¼ ³ ²»² Õ«± ±² Ê» ±²» ²» <<» ± ³ ² ó »² µ ¼ ª» «± ±² ²»» «*²ò Í ó ²»» «*²» ¼» < µ ¼«² µ ²» *»² ±² ± ± ³< ±² «««ò Ì< < ±² µ ó «µ ²» *»² ±³ Õ«± ±² Ê»¼»² ²² ±²»µ< ± ³«ó»»² ± ³ ±ó»² ³«µ» ò Õ ¼«² µ ²» *»² ±³ ï컵 ³± ³ ² µ«õ«± ±² Ê»¼»»ò Ö± ±µ«² << ô» <»µ ³ ± ± ª»» ±³ ò Õ ¼»² µ ²» *² ±³ ±ª ª ²»» µ«««µ«² ²ò Õ«««µ«² ±² ² ²«³±ó»³³ ± << *µ» ô ± ¼»² ³«µ ² Õ«± ±² Ê»¼» < ±² ± «± µ» < ²»» ó «ó ³««± * < ³ µ «ò ß ² ±ª ±² * «±» «² ª ««»µ µ««îðïì Õ«± ±² Ê»¼»» ó µ «µ»²ô ±» ª» ²ô ±²µ± µ» < ²±«¼» «ª ««µ ²µµ ³ ²»¼» <³<» ª µ»» µ <ô ± ¼»² µ ² ±²» ² ± ³«µ»² ª«±µ *ª± ³ ² ²µ ² ± ³«µ»»²» ««ª ² *ª± ³ ² µ< <³» <ò Ì µ ó «µ» ßÊ æ² µ ±» ô» < <²» << ³ ² *² ³ µ «±» ² µ< ²² <³ ó»² ± ³ ª ««² ³ ² *²² ²»««µ»² µ ¼» Õ«± ±² Ê»¼»² µ< ó <³< < «µ± ò Û²²»² ³ ² *² ³ µ «² ³<< <<³ < µ««² µ» ó ò Õ«± ±² Ê» ² ±» ª µ»² < îìòîòîðïëò Ê«±²² îðïê ßÊ ² ± <<ó *µ»²ô ±²µ ³«µ ² Õ«± ± Ê»¼»»» ³<< < < ³ ² *² ³ µ «ò Ó µ««îðïë ««µ± ²»¼«² µ«±»³ ² ± ²«* «³ ò Ê» ó ± ± *³ ² µ»²²«² ± µ«ª»» ± ³ ²«Ó ² ²¹ ² µ«² ò Õ«² ±µ»² < µ»»² µ»²²«² ± ± ³ ²«Õ«± ±² Ê» ò <óí«±³»² < <ª ±»µ <³< < < <³ << *µ»² Õ«± ±² Ê»¼»²»²µ * ¼»² ± ò êòîò Ì ±«¼»»² ± ³ ²²»² ª±» ¼»² ±»««³ ²»² ª ±»² µ< * Õ ««²¹ ²ª ««±² ²< ¼»² ±ª ª±» ± ª æ ± ³ ² µ»»² » µ ± ± µ± ª «<<±³ íôêïê Ó ò Õ ««²¹ ²ª ««±²» ª ª±»» ª ²ò 11

12 Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ±µ«²² ²» ³ ª±»» ± ª æ ïò ̱ ³ ²²» ª±»» ª ² ±»² ª» «± ±ª» µ± ±»² ²»» «µ<» <ª < ±»ª»² ²ª» ó ± ² ±»² ª» «± ±ª» µ± ±»² µ»² ³ ²»² « µ ª ó » <»²»ª ² ± ³ ² ó »² ² øª» µ± ±² µ«² ±ô µ ³<<ó <² < ô µ<» < ¼» ³ ò ª ³ ««³ ²»² Ö«²µ± µ»² µ«²²»² ª» «± ±² ³»»² Õ«± ±² Ê»¼»» ±»² µ <<»»² ª» ª±» ¼»² < <³ ²»² ª» µ± ±»² < * *² ± ³ ² µ±²²»³»² ª» ±µ»² ««¼ ³ ²µµ»»² ø ±» «±³ ±ô ó ±»µ² µµ ô ±» ± ³ ²»² ««²²» «îò Ì ±«¼»» ª±»» µ»ª ± îìôïè Ó µ< *µ«²²«µ» ïðôìð Ó ²ª» ± ²² çôèì Ó ± ± èôéì Ó Ô µ»ª ± ± ðôìë Ó»²»³ µ«² ±«ª ± ò Ì<³< ± «<ô» < Õ«± ±² µ «ó «²µ» ³ µ ²«¾«¼» ± ««³³ ìððòððð µ± ª «µ»²» < ± ¼» ª ó ª» <ò ̱»««²»» ²ª» ± ²² ± ª èôíí Ó» ïôë Ó»²»³³< µ«² ±«ó ª ± ò Ó * ± ± ± ª ² << *µ» < ²± ² ìîîòðð𻲻³³< µ«² ±«ª ± ò Ê ±»² µ< *² ª ª±² ±²» <»² ª ª±²² ² ««²²» ³ ² ³«µ»»»» ±» ««« ª<< ²µ< *µ <ò êòíò Î µ»² ²² ² <» <³ ²»² Õ«± ±² µ ««²µ µ «ª µ«««µ»² ª«±²² îðïîò Ê«±¼»² îðïî ± ««±» ³ * Õ«± ±² Ê»¼»» ±» ² ª ²µ±ª µ«««µ» ò Õ«± ±² Ê»»³» ³ ² µ ò Ê«±¼»² îðïê µ ² µ ² µ µµ ² ííî µ ô ± ««² ± ª»¼»² ««² «< ó * ²ò Ê ²¹±²µ± ª «ª ³«µ «ïî µ» ² <» ² << *µ ²» ««ó»² µ± ª «µ ³ µ» ² ø ª ð û ò Õ± ³» ª ³«< ²» » ±³ ² ò Ê«±²² îðïê Õ«± ±² Ê» ± ³«µ ² Ç ¼ µ«²»µ²» ª» «îðïêó µ ó ª< «µ ³«µ» ò Ì«µ ³«µ» «±µ» ± ª µ±µ±² «² ª< ª» «± ± ± µ» ² ª ²²» ¼»² µ«²»² ³»» < µ Õ«± ±²»² ± ¼» «ª» «ò Ì µ «¼»² µ ²» ±» ± ± ³» µ <ª < µ» <ô ± ±»««²«ª ²ó µ± ³»²» < ± ³ ²²»ò 12

13 êòìò ѳ ««¼»² ²µ ² «±ª«³ ²»² Ø ²µ ² ±»² µ ««µ»» ±» «²«³»²» µ»»² µ± ª «µ»»² ² ¼»² ª ó ³«µ»»² ± ²» «³ ò êòëò ͱ ³«± ³ ² Ö± ¼±» ±»»¼± ± ³«µ»««ª ³ ¼± ²»¹ ª»««µ ± ³ ²ó ²»ò êòêò ѳ ª ± <»² ª ª±²² ² <» <³» <» ª ± ² ² ² Õ«± ±² Ê»¼»² ± ± µ ±±ô» < < ²»² ª ª±² ±² <<± ² ª< < ó ± ò Û²»² ² ³ µ» <³ < ª ª»«ª æ ï Î µ»² ª ± ²² ² ²² ² < ª * î Ì * «ª ««¼»² µ» <³ * 7. Arvio tulevasta kehityksestä Ê ³» ª«±»² « ± ²ª» ± ²²»µ< ª» «± ±ª» µ± ±»² µ»² ³ ²»² « «²ó ±ó» ²µ» ²± » ±ª»«²»»»²ô» < ª» µ± ± ²»» «µ ±² ±«¼««²µ ó ³<<²ò ̱ ³ ² ó »² ª» «± ±ª» µ± ±»² µ ª ª ²»» «ª» µ ±²» < ² «±» «ª ò Õ ² µ«² ±ª» ³«±¼± ««ª» ± ±ª» µ± ±»² ««µ±µ±»² << ± ±»² µ<<² ³» ó <ò Ö± ± ô ± ¼»² µ< ±² êðóé𠪫± ô ±² ïë µ³ò Ò<³< ª» µ± ± ±ª µ»»»² ²»» ó «µ»²»» ò Ò µ ² <<² ««³ ² <<ª» µ± ± ª«± ² ïóî µ³ò Ê«±»»² îðîë ³»²²» < ± <ª< ²ª» ± ³ ² ²± ² êð Ó ª» µ± ± ²»» «µ ²ò Ò µ» < ²ª» ó ± ² ± <<² ²ª» ± ³ ² ª ² ²± ² íð Ó ò Ö± ª» ª± ²»²»² <<ô ²ª» ó ± ² ± < ²± ²± ² í Ó ñª«± ò Ó ¼±» ª» «± ±² ± ³ ² ó »² <»²»³»»«ª <<» Õ«± ±² Ê»¼»² ± ³ ²²»»µ< ±» ª»» < ±«¼»» ò 8. Tilikauden tuloksen käsittely Ì µ «¼»² «±»» <<² < <ª<µ ±³ ² <<±³ ²ò 9. Hulevesien käsittely Ê» «± ± ² ³««±»² ª«±µ ª»»² µ<»» ±»»²<< ª» «± ± ò ïòçòîðïì µ»² ª»»² µ<» ² µ±µ±² ª ««±² µ«²² ô» ª» «± ± ±µ» ò Õ«²² ² ±²» <ª<» ²»² << * <ô ± µ± ª» «± ± ±»¼»»»² ª»»² ª»³< * ² <ò Ì< < << * <» ±» ª» < Õ«± ±» ò ت»»² ª»³< * ² ±²»» <ª< ª» ±µ»² ª» «± ± ± ³ ²² ò Ì<³< µ± <ô» < ª»»² µ<» < ±² ¼ ª» ²»² ² << * ò 13

14 Ì< <» µ» < ª»¼»² µ«²²«µ» ±² <» <»ª» ³ µ «²ò Ê» «± ± ² ³«ó µ ² µ ««²¹ ² ±² ³ µ» ª Õ«± ±² Ê»¼»» µ± ª < ø³³ò «± µ ó ¼«ª» ª»³< ² ± ¼» ª ª» <ò Ì< < ±²» <ª< ± ³«µ ««²¹ ² Õ«±ó ±² Ê»¼»² ª<»ò Õ«± ±² µ ««²µ» ³ µ ²«ª«±²² îðïê ¾«¼» ± ««³³ ìððòððð µ± ª «µ»²» < ± ¼» ª ª» <ò Õ«± ±² Ê» µ«² ±ª ± ²»» µ» µ ²<» ²»«ª±» «ª«±¼»² îðïë µ ²»³ò ± ó ò Ò»«ª±» «µ«ª ª«±²² îðïê ±ª»¼»»»² µ» µ»²ò Ê«±¼»² îðïê ± Õ«± ±² Ê»¼»² ² << *µ» < ª»¼» ±²»» ª» «± ± ««ó ³³ ± ² µ»²²» ò ت»¼»² µ»²²»² ² << *µ»² µ± ¼ »»² ±²»» ² << * ²» ± ò Ê«±²² îðïê Õ«± ±² Ê»¼» <» ±» ± ««± ª»»² ª»³< * ²² <ô ª ² «± < ó ª< <»ª»¼» < «² «± ²ò ت»¼» <»««²»» µ«²²«µ» ª«±²² îðïê ± ª ïôë Ó ò Õ< *µ«²²«µ» ± ª ðôê Ó <<±³ µ«²²«µ» ðôç Ó ò Ì»»² ± ««³ó ³ ± êô Ó ò 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 KUOPION VEDEN SUORITTEET / MITTARIT SUORITE / MITTARI YKSIKKÖ Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Tot 2015 TA 2016 Tot 2016 tot % Ê» µ± ±±² <»² «¼ò ª» ïððð ³í êïéë êìëî ,5 Ô µ «ª» ø ò±³ µ< * ïððð ³í ëëìí ëèìç ,4 Ç» ²»² µ«««û ïð è ,0 Ê»¼»² «± òµ< *³ èïìðñ µòª» ñ³í ðôíè ðôìð 0,41 0,39 0,46 0,40 87,0 Û²» ¹ ²µ«««ñ ª»¼»² «± ² ± µé ñ³í ðôéí ðôéì 0,72 0,69 0,75 0,75 100,0 Ê» ³ µ «ø ³ ² ª ñ³í ïôîî ïôîç 1,33 1,37 1,4 1,4 100,0 Õ<» <»ª» ïððð ³í éçíë éçìè ,1 Ô µ «<»ª» ø ò ±³ µ< * ïððð ³í ëíìð ëëðê ,3 Ê«± ±ª» û íí îè ,5 Öªò «¼òµ< *³ò èïëðñ µò ª ñ³í ðôëî ðôëí 0,66 0,69 0,68 0,71 104,4 Û²» ¹ ²µ«««ñ «¼ ò <»ª» µé ñ³í ðôìê ðôìç 0,75 0,59 0,50 0,65 130,0 Ö<»ª» ³ µ «ø ³ ² ª ñ³í ïôêê ïôéê 1,87 2,02 2,24 2,24 100,0 Ê» ± ±ª» µ± ±² ««ø µ µ³ ëéè êêì ,3 Õ< *³»²± èïíï ñ ª» ± ± ñ³ ïôìð ïôîî 1,16 1,19 1,25 Ö<»ª» ª» µ± ±² ««µ³ ìîç ìçé ,5 Õ< *³»²± èïíîñ ª»³< ñ³ ïôíë ïôîë 1,48 1,53 1,29 ت» ª» µµ± µ³ îéë îéé ,0 Õ< *³»²± èïííñ ª» ª»³< 0,39 0,89 Ô ³ ± ³«µ»»»² <ô ªòµ ççîï ïïçîï ,8 Ë«¼» ³< ª«± ²øª< ò ±»µ ïéð îðîð ,3 Õ µ» µ< * µ íïòïîòîðïè µ çéêï ïïéëê ,4 Ê µ «²»²»²µ * * íïòïîò»²µ * éè éç ,0 Ø»²µ * *ª«±¼» ø ò <» õµ» < * ª éêôë èí ,5 99,4 Ô µ»ª ± ñ µ «ª» ñ³í íôî íôìï 3,45 3,67 4,13 3,79 91,8 Õ< *µ««ñ µ «ª» ñ³í ïôìí ïôìç 1,55 1,55 1,77 1,61 91,0 Ô µ»ª ± ñª µò»²µ * * ïððð ñ * îîéôë îëîôé 249,4 281,8 288,1 282,5 98,1 Õ± ª «ñ» «<<±³ û ïìôí ïîôç 13,5 12,9 13,6 12,9 94,9 ̱ ³ ² µ» ñ µ»ª ± û ëëôï ëìôð 55,1 55,1 57,0 60,6 106,3 Ì µ «¼»² <<³< ñ µ»ª ± û îôë éôî 3,3 1,7 4,6 5,2 114,4 Õ«²² ² ò <<±³ ² «± ± û èôð èôç 6,9 6,7 10,1 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 KUOPION VESI LIIKELAITOS, eriytetty tuloslaskelma vesihuolto ja hulevesi Ê» «± ± ت» Ç»»² < LIIKEVAIHTO ,15 0, ,15 Ô µ» ± ³ ²² ² ³«««± ± éê íèðôçç ðôðð éê íèðôçç Ó«« ª««µ» îï èëèôèð ðôðð îï èëèôèð Ó» ª» «ß ²»» ô ª µµ»» ª Ñ ± µò µ ² óî ìëé ìðçôéí óïðî èííôèí óî ëêð îìíôëê Ê ò øõ ª< øó óé ïðëôçê ðôðð óé ïðëôçê Ð ª» ² ± ± óî ïêê çìçôïç óïëð ííðôëî óî íïé îéçôéï Ó» ª» «ò óì êíï ìêìôèè óîëí ïêìôíë óì èèì êîçôîí Ø»²µ * *µ««ð µ µµ ± óí ìïí éìíôïé óíðï îíèôèè óí éïì çèîôðë Ø»²µ * ª«µ««Û <µ»µ««óèíð ìíëôíî óéê éëíôïè óçðé ïèèôëð Ó«²µ * ª«µ««óîîë ïìîôíï óïç èêëôéð óîìë ððèôðï Ø»²µ * *µ««ò óì ìêç íîðôèð óíçé èëéôéê óì èêé ïéèôëê б ± ª±²»² «³» Í««²²» ³ ² ³«µò ± ± óé êêð êèìôçì óêëé îðêôçð óè íïé èçïôèì б ± ª±² ò ò óé êêð êèìôçì óêëé îðêôçð óè íïé èçïôèì Ô µ» ± ³ ²² ² ³««µ««óííî ìçíôëì óíð ðìèôíì óíêî ëìïôèè LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , ,43 Î ± ««± ± 󵫫õ± µ± «± ± ê èïïôêí íëèôëï é ïéðôïì Õ«²²» ³ µ òµ± µ±µ««óëïî ðèçôëç óîê çëîôðè óëíç ðìïôêé Õ± ª «<<±³ óí ìíë îððôðð óïèð èððôðð óí êïê ðððôðð Ó««± «µ««óïìîôîë ðôðð óïìîôîë Î ± ««± ± 󵫫óí çìð êîðôîï óîðé íçíôëé óì ïìè ðïíôéè ÇÔ Ö\\Ó\ øßô Ö\\Ó\»²ò ò» î éçð ðîðôëé óï ëìë êéðôçî ï îìì íìçôêë ÇÔ Ö\\Ó\ øßô Ö\\Ó\ ÛÒòÊßÎßË î éçð ðîðôëé óï ëìë êéðôçî ï îìì íìçôêë б ±» ±² òøó ª< òøõ îî îîéôîî ðôðð îî îîéôîî TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM , , ,87 36

37 KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN ERIYTETTY RAHOITUSLASKLMA VESIHUOLTO JA HULEVESI Ê» «± ± ت» ̱»«³ ò Toiminnan rahavirta Ô µ» <<³<ñó <<³< ê éíð êìðôéè óï ííè îééôíë ë íçî íêíôìí б ± ª±²»² «³» é êêð êèìôçì êëé îðêôçð è íïé èçïôèì Î ± ««± ± µ««óí çìð êîðôîð óîðé íçíôëè óì ïìè ðïíôéè Ì«± ± «µ»² µ± < óêî íççôéì óêî íççôéì ̱ ³ ²² ² ª»»² < ïð íèè íðëôéè óèèè ìêìôðí ç ìçç èìïôéë ðôðð Investointien rahavirta ðôð𠲪» ± ² ³»²± óé ìèè èîéôìì óèíè éèçôîç óè íîé êïêôéí Ð òª ò *¼ò «±ª«««± êê êçðôíî êê êçðôíî ²ª» ± ²»² ª óé ìîî ïíéôïî óèíè éèçôîç óè îêð çîêôìï ̱ ³ò ²ª» ò ª î çêê ïêèôêê óï éîé îëíôíî ï îíè çïëôíì Rahoituksen rahavirta ß² ± ² «µ»² ³««±µ» ß² ± ² ³ò ò ³«óï ïîðôðð ðôðð óï ïîðôðð ß² ± ² «µ»² ³««±µ» ò óï ïîðôðð ðôðð óï ïîðôðð Lainakannan muutokset Ð ²±»² ª< µ«²²»ñµ óééç íïêôêç óìï ðïêôêé óèîð íííôíê Ô ² µ ²² ² ³««±µ» ò óééç íïêôêç óìï ðïêôêé óèîð íííôíê Muut maksuvalm. muutokset Ê ±ó±³ ««¼»² ³««±µ» é ïðëôçê é ïðëôçê Í ³»² ³««ò µ«²² ñµ óï îíê éìïôçç óïíé ìïëôéè óï íéì ïëéôéé Í ³»² ³««± ³«óíï ëéèôëë óí ëðèôéí óíë ðèéôîè Õ± ± òª» µ±»² ³««± µñµ èð ïìîôïì è çðìôêè èç ðìêôèî Õ± ± òª» µ±»² ³««³«èðê ðêéôîê èç ëêíôðí èçë êíðôîç Ó««³ µ «ª ³ ³««±µ» óíéë ððëôïç óìî ìëêôéç óìïé ìêïôçè Î ± «µ»² ª ò óï ïëë ììïôèè óèí ìéíôìê óï îíè çïëôíì Î ª ±»² ³««± ðôðð 37

38 T A S E Tase Vesihuoltotase Hulevesitase Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietoliikenneohjelmat , , , , , ,38 0, , ,17 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , ,22 0,00 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yht , , , , , ,60 0, , ,17 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , , , , , ,58 0,00 0,00 0,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , , , , , , , ,42 Koneet ja kalusto , , , , , , , , ,05 Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 0, , ,27 0, , ,27 0,00 0,00 0 Aineelliset hyödykkeet yht , , , , , , , , ,37 Sijoitukset 0,00 Muut saamiset , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yht , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , , , , , , , , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,96 0,00 Vaihto-omaisuus yht , , , , , ,96 0,00 0,00 0 Lyhytaikaiset saamiset 0,00 Ll:n lainasaam kaupng:lta, la , , , , , , , , ,89 Muut saamiset ,00 0, , ,50 0, ,50 798,50 0,00-798,50 Muut siirtosaamiset, lyhytaik , , , , , ,55 882, , ,73 Lyhytaikaiset saamiset yht , , , , , , , , ,50 Saamiset yht , , , , , , , , ,50 VAIHTUVAT VASTAVAT YHT , , , , , , , , ,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , ,70 38

39 T A S E Tase Vesihuoltotase Hulevesitase Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos Avaustase Vuoden alusta Muutos VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,91 0, , , , , , ,03 Ed.tilikausien yli-/alijäämä , , , , , , , , ,19 Tilikauden yli-/alijäämä , , , , , , , , ,08 Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , ,15 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero , , , , , , , , ,35 Poistoero ja vapaaeht.var.yht , , , , , , , , ,35 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta/kuntayht , , , , , , , , ,86 Korottomat velat kunnalta , , , , , , , ,60 692,78 Muut velat/liittymismaksut j , , , , , , , , ,92 Pitkäaik.vieras pääoma yht , , , , , , , , ,72 Lyhytaikainen Lainat kunnalta/kuntayht , ,36 0, , , , , , ,21 Saadut ennakot 0, , ,10 0, , ,75 0,00-149,35-149,35 Ostovelat , , , , , , , , ,00 Korottomat velat kunnalta/ky , , , , , , , , ,46 Siirtovelat , , , , , , , , ,53 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , , , , ,87 Vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , ,59 VASTATTAVAA , , , , , , , , ,08 Ero 0,00 0,00 0,00 39

40 KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöksen liitetiedot vesihuollosta ja hulevedestä vuodelta 2016 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ï ß ª± «ó µ ± »»»µ< ó³»²»» ³< Õ< *±³ ««Õ< *±³ ««±² ³» µ»»»»² µ <»»² ²µ ² ³»²±±² ª<»²²» ²< ««²²» ³ ²³«µ ± ± ò Í««²²» ³ ²³«µ» ± ± ±² µ» «¼ «² ± ± ««²²» ³ ² ³«µ» ò Ó»²± <<²²* ± ± µ» ² «±»² ª«±¼»² ± ±»² ³³<»²< ± ±ª«±²² ò ت»¼» ±²»» ±³ µ» ³ ²ò Ê ±ó±³ ««Ê ±ó±³ ««±² ª±» «± ± ² ²ò Ê ±ó±³ ««±² Õ«± ±² Ê»¼»² ª ³««ó ª ±» ª ² ± «µ ² ² ª < ± ô ±» ª< <³< <»²<< ª ³» ò Ô µ»ª ± Ô µ»ª ±±² ª ³ ² «± ±ª ß «ª» ó <»ª» µ««µ»² øêô ô ±² ± ±ó µ««µ»² øê뻵<» µ««µ»² ³«µ» ò Ê» ó <»ª» µ« «««ª< ² <<² µ» ² ª«±¼» «ª ² ³ ² «µ»³ ²»µ< ²²±» «µ«²² »»² ²²±» ««²ò Ê«±¼»² îðïê µ»ª ±±² ª µ«µ ² µ± ± «ò Ó ² ³»² ª± «Õ µµ ³ ² ³» ±ª ªò îðïï ««µ»²» «µ ««²¹ ²»» ò Û¼»»² µ ²» ±»² ª» «µ» ± ««Û» ² << *» ²»² ³³<»² µ» ² ª» «± ± ª»¼» < ªò îðïëò ت» ت»¼» < ±²» ±³ µ»²²» ² << * µ» ³ ª» «± ± ±³ ² ò Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot îðïê îðïê îðïë îðïë ê Ô µ»ª ¼±² µ ² «³ ²»² ø ò <» «µ±» «± Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» Ê» ³ µ «è ííé ïïë ð è ïíê îèî ð Ö<»ª» ³ µ «ïî ëëê ðïë ð ïï íèç éëï ð л«³ µ «ô ª» çðì çðê ð èéð íðì ð л «³ µ «ô <»ª» ï ìðì íðð ð ï íëç ðéê ð ̱² ± ±³ µ «ìîë êïê ð íèë îíé ð ß»²²««± éë ëìê ð êï ëëï ð Ó««³ ² «± îî èêé ð îî íèê ð Liikevaihto yhteensä Ì ª««µ» øõ» ² µ± ª «µ» *» ªò îï èëç ð ïí îïì ð Ó«««± ± éê íèï ìê ëëç ð Ì µ ± µ± ±» ² ª«±¼»² îðïê «å ª» ³ µ «î û»µ< <»ª» ³ µ «²ò ïï û <»ª»¼»²» «³ µ «ì ûò ç ß µ ª» ² ± ± ³«¼»² ª» ²± ± Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» Ð ª» ² ± ± æ îðïê îðïê îðïë îðïë ß µ ª» ² ± ± ð ð ð ð Ó«¼»² ª» ² ± ± î ïêê çìç ïëð ííï î ðîé èêð ïîç êðî ïï Í «²² ² «± ± ² µ««² < ª<» < Í «²² «± ± µ« < ² << *µ»»²ò ïî Í««²²» ³ ² ³«µ»² ± ±»²» » øµª îèòïïòîðïï ß ²»» ²»² *¼ µ» Ó»²»» ³< б ± û ß «² µ»²²«µ» íð ªò Ì» ¼ ó «± ² ± µ»²²«µ» íð ªò 40

41 Õ»ª» µ»²²«µ» µ»²²» ³ ïë ªò Ê<» *² «± ëðªò Õ ²»<»» µ»²»» Ê» ± ±ª» µ± ± <<²²* ïð Ê»³< ± ±ª» µ± ± <<²²* ïð ت» ª» µ± ± <<²²* ïð Ô ± µ±²»»»» <<²²* ïè Õ «ª< ²»» ô µ µ «± ïð Õ «ª< ²»» ô µ»ª µ «± ë Ô µµ«ª *µ±²»» ô µ ïð Ô µµ«ª *µ±²»» ô µ»ª ë ß µó»» ë ß º ± ¼«ó » <<²²* îð Õ««ª ² µ< *±³ ««¼»² ± ±»² ³<< <³»»² ±² µ<»»²² ¼ «± ± ««²²» ³ ò Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± ±² µ» «µ< *±³ ««¼»² ²µ ² ³»²± ª ± ¼«² ±«¼»»² µ< * <² ³«µ ²ò Ì µ «¼»² µ ² ª ³ «²» ª» µ± ±² ««²ª» ± ² ó»µ< ²»» «µ±» ± ±µ ±² µ» ««±» µ±µ± ª«±¼»² ± ± ø³»²± <<²²* ± ± ò Taseen vastaavia koskevat liitetiedot îï Ð ª< ª ª Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» Õ ò» ²»² µ» ³ ò ïì ïë îðïê îðïê îðïë îðïë Ô ³ ³ µ «³» «µ±» ïíç èîê ð ïíç èîê ð Ô ³ ³ µ «³» < * <ô Õ«± ±² Û²» ¹ Ñ ìê êéì ð ìë ëëí ð ïèê ëðð ð ïìç ðêç ð îë Ô µ»² ³»²»» Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô µ» ² ³» µ«²² ê èïé ííï éëé ìèï ë èçð êîî íïð ðíî ß ªó ³» ð ð ïë ïéî éçè Ó««± ³» êï èîè ê èéð ïê éëè èèî Ç»»² < ê èéç ïëç éêì íëï ë çîî ëëî íïï éïî Ó««± ³» ±ª *» ª» «± ±² îðïê µ«²²«µ ² ª Õ» ² µ± ª «îð éëð»µ< ª«±¼»² îðïê µ«²²«µ ² ª ª µ«««µ± ª «íè îëð»µ< µ «± «µ»² ««îðïé ª«±¼»»² îðïê µ««² è êçéôîè ò Taseen vastattavia koskevat liitetiedot îè ѳ ² <<±³ ²»» Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë л «<<±³ îë çïê éîé î ïðï ëèî îë ééí ëìì î îìì éêê Û¼»»² µ ² <<³< îï ïçé çìí ï éïè çíé îð éîê ìèè ï èðë ïèç Ì µ «¼»² <<³< ï ïéï ëéì çë ððí íëì íìï íð èêî Ç»»² < ìè îèê îìì í çïë ëîî ìê èëì íéí ì ðèð èïé îç Õ» ² ± ±» ± Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë ïêé íìé ïí ëéð ïèê èêç ïê îéë Ê» ³» ³»² ªó «¼ ³±² ²ª» ± ² ª «µ»² «µ««² ª< ± ±» ± Õ «² Í ª<²²»³»² ª» ± ¼±² ª»³< ² ± ±» ± Õ«± ±»ò íð Ê» <<±³ ñ µ< µ ²»² Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô ² µ ««²¹ ô ± ïí çéè ééð ï ïíí ëíê ïì êëê ïëð ï îéê ìèè 41

42 л «³ ² í îïè ðîì îêð çìç í ëëê îíç íðç éíí Ë«² îðïíóîðïë ïð éêð éìê èéî ëèé ïï ðçç çïï çêê éëë Ô ³ ³ µ «ª» ô <» éî ðëï ë èìí éë ðíé ê ëíë Ô ³ ³ µ «ª» ôµ±²» ² éíë îëè ëç êîî ééï êçí êé îïï Ô ³ ³ µ «ª» ïî îïë éîí ççð ëéð ïï ðïè îêè çëç êìì Ð µ< µ ²»² ª» ±ò»»² < îé ððï èðî î ïèç ëéï îê ëîï ïìè î íðç èéè íî Ê» <<±³ ñ µ ²»² Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô ² µ ««²¹ éëè èðî êï ëíï éëì êïð êë éîí Í ¼²² µ± ï èìî ïìç ð ð Ñ ±ª» éîî êìì ëè ëçç ï ïéé èïï ïð îéè Õ± ± òª» µ«²² çè çïè è ðîï ïí ðéì ï ïíè Ç»»² < ï ëèî îðê ïîè íðð ï çìë ìçë éé ïíç íé Í ±ª» Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» îðïê îðïê îðïë îðïë Ô±³ µµ µ ± «ëèð èîí ìé ðçç êîç çèè ëì èêç Ó««±ª» îëé ççè îð çîï çé íéé è ìèï Ç»»² < èíè èîï êè ðîð éîé íêë êí íëð Ó««±ª» ±ª ª«±¼»² îðïê «± µµ µ «íï êîïôê𻫱»µ< ª«±¼»» îðïê µ«««ª ± ± µ«îíé îçéôê𻫱 ò ìð Ê µ««µ ª ««±«³«µ µ± µ»ª»»¼± HenkilöstöäÕ ò» ²»²» ª«ïè ìè Ø»²µ * *² «µ«³<< < îðïê ØßÔÔ ÒÌÑ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔÊÛÜÛÒÌËÑÌò ÖÊòÐËØÜ ÍÌËÍ ÊÛÎÕÑÍÌÑ ÇØÌÛÛÒÍ\ * * * * * hlö Ê µ «íïòïîòîðïê é ïð îê îð îî 85 Ì <» íïòïîòîðïê ð ï ð ð ï 2 Ç»»² < é ïï îê îð îí 87 Ô <µ µ» < < ±² ± «< * ± µ» ± µ±« ª «« ò Ø»²µ * * µ» µ ³<< ² 85 Í<<²²* ²»² * µ ô ª 84,84 Ð µ» ± ± ± 14,24 Ì» * µ 70,6 Ì» * µ <<²²*» < * û 83 % Û <µµ»»» <<²»» îðïê ð ð ï ï ð 2 б <»²»» ð ï ð ð ð 1 Ë«îðïë î ï í ï ï 8 Ñ ó µò» <µ» íïòïîòîð ð î ð ð í 5 ìç Ì µ «¼»² µ µµ ± øµ±µ± Õ«± ±² Ê»»»² < Ø»²µ * *µ««îðïë îðïì î éçê êðë ìïð ïëì î êéç ïíç ìèè çêð Ì µ «¼»² ª µ ²»² µµó µ ïîì ðîí çì îèê Ì µ «¼»² «² µ ìîî íçî ìïç ðîì Ó<< < µ» µ» < *²»µ < éë ëëè èð èïç 42

43 Û µ± ª «µ» óèí ííç óêç ïíè Ó««µ ô µµ ± µ ± «µ» é ìïç íè ìïë Ö µ ±» «µ óîî ççï êë ëìè ßµ ª± ¼«µ ð çîê Í ª µ«««µ± ª «µ» çðé ïèè èëç ëêí Ì «³ µ± ª «µ» îìë ððè îïì ïéè Û <µ»µ««ì èèî ðïé ì èéï éîð Ó«²µ * ª«µ««Ø»²µ * *µ««ç»»² < êîé çîí êèì èëé óëê çíì óéç çïê Ô±³ µµ ª «íï êîï éé îëè Ê «µ»²»²»²²»¼»» < ª«±¼» Í ±ª» ± «± µµ µ «îðïê Investoinnit 2016 Õ«± ±² Ê»¼»² ²ª» ± ² ³»²± ² ± ª «ª ««±² ±«ª ± ç èìð ððð ±»««³ ± è íîé êïêô éí» ²ª» ± ² < µ< Ê» «± ± ت» Ê» «± ± ت» î ðïê î ðïê î ðïë î ðïë í ðîê íèê êéë ëêç ï êïç éçê êëì ðìè Verkostoinvestoinnit í ïðï ïïð ïêí îîï î ïêï ðçè í íîð Ë«¼ µ»² ³ ²»² ïïë êïð ð ëíç íëð ëï çêî Í ²»» « Ó««ï éîð ð î ìêé ïíî ð Laitosinvestoinnit ð éê ïêé ð Ë«¼ µ»² ³ ²»² Ô» ±²»³ èðé ççí ð çîë éîç ð Ë«¼ µ»² ³ ²»² ³««ìíê ððè ð ð ð Í ²»» « Ó««óêê êçï ð ð Investoinnit yhteensä Î ± «± ««¼» Investoinnit netto Ê» µ± ±² ²ª» ± ² ³»²± îðïê < <ª ««¼»² ª» µ± ±² µ»² ³ Ô» ±²»³»»²ô Õ«µ ³<µ»»²ô Ø «²»»² Ê» µ ¼ò Ê» µ± ± ²»» «µ» ² ²µ <²³<»²µ ¼«ô Ò ²µ «óñ ±» < <<ª» ± ±ô Í ³ µ ¼«ô Ì«± ²µ ¼«ô Ô»ª<»²» < Ê» ³» ³» µ±²²»³»² ª» ±µ»² ²»» «µ± ªò îðïê µ««ª«±»»² îðïè ò øõ ëôë Ó Ð<<± ² µ»² ³ * ±» ² Õ«²»µ² µµ µ» ±µ» ò Í ²»» «* ¼»² ± ««µ µ ²ª» ± ²²» ªò îðïê ± ìç û øªò îðïë íê û ò 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 Kallaveden Työterveys Liikelaitos Tilinpäätös

63 63

64 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 5 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu 11 Talousarvion rahoitusosan toteumavertailu 12 Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot 13 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät 13 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 13 Liikevaihto 13 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 13 Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 13 Saamiset kunnalta 13 Muut saamiset 13 Siirtosaamiset 13 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden muutokset 14 Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 15 Oman pääoman erittely 15 Vieras pääoma/lyhytaikainen 15 Ostovelat 15 Siirtovelat 15 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 16 Suoritteet 17 Tilikartta 18 Käytetyt kirjanpitokirjat ja niiden säilytys 20 Tilinpäätöksen allekirjoitus 20 64

65 Kallaveden Työterveys Liikelaitos Toimintakertomus 2016 Ì *» ª» ± л Õ ²¹» µ±² µ «ïòïò íïòïîòîðïê Toiminta Õ ª»¼»² Ì *» ª» «± µ±µ±² ª *» ª» «± ± ª» «Õ«± ±² µ ««²¹ ² »² µ» <»»µ< <² <µ«²»»» Ì««²»³»² µ«²² ² » ò Ì *» ª» «± ±² ª±»»² ±² * < ±»ª ² ª<» *²» ª» ¼»²»¼ <³ ²»² *» *»² ª ²ó ª± ²² ² «µ»³ ²»²ò Ì *» ª» «± ± ± ³ ³±² ³³»» * < * µµ±»² µ ² ò Ì ± ³³» ª» «êêê *² ²»ô ± ¼»² ª» «µ» ± ïí ðìí *²»µ <<ò Ô <µ ª» ³ó ³» ² µ«««ìíè ³ ±«< << êê ³««< <<ò Õ±µ±² ª»² ª» ² ² µ«««ïð èðí»²µ *<ò Õ«± ±² µ ««²µ µ«² µ±²» ² ² ± µµ ±ª ««³³ µµ ³³»ô ²± ² «±ó»»²µ * µµ ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² << ± ³»»» Õ«± ± Ê» µ «éæ < Ì»½ ²± ± Ñ æ² ª«±µ ó ± ò Í ª«± ³»» ±ª Ò < < Ì««²»³» <ò Ó ² ²¹ ² ª«± ³» µµ ² µ» ±³«ó ª«±¼»² ± «ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» µ««««*» ª» «± ±² µ» ±»² ª» µ± ±±²ô Ì * Ì» ª» æ ²ò Olennaiset poikkeamat talousarvioon Ó» µ <ª < ± µµ» ³ ±«ª ±±²» ± «ò Ô µ» ±µ»² «± ± ¾«¼» ± «ðó ±» ±³ ²» ó ³ ² «±««µ»² < µ»»²ò Ê«±¼»² îðïê µ»ª ± µ µ» ± ³ ² µ««±³ ²» ³ ² ëð ðð𻫱² «±««ª±»»² < <»² ± ³ ²² ² «±µ»² ± ª»µ ïïçòèîïôð껫± ò Henkilöstö ja osaamisen saatavuus Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼» < * µ»²» ª«±¼»² îðïê ± «ì뻲µ *<ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼» < ± ìì ª µ ² ô ± * íð ª µ ïìò Ð µµ ³»²± ± µ««²»»² ± ª îòèðîòìéíôí컫± ò Ê«±¼»² ± «*» ª» «± ±² ± Î µ Õ» ±µ± µ «<<µ< Ó ²² Ø µ±²»² < ª< ó ²±³»² ò Ø»²µ * *² µ» µ ó µ< ±² ìèôëç ª«± ò Ô< ª«± ² ² µ» <»²µ * * <» <µ* ï í»²µ *< ª«±ó ²ò ̱ ³ ³³» µ ª» µ±««² ò Î <ª<² ³³ ¼±² < <³»µ ± ± µ ª±»²µ *ó µ«² <ª<<² ³³»»² µ±µ±««««³»»²ò Ò<³< ± ³»²»» µ ª ± ³ ²² ² ±«¼» ó»² µ ²² ª««¼»²»²µ * *² ³³ ¼±² < ¼±²»µ<»¼ <ª<»²µ * *²»µ ± ² ò Õ±µ±»²µ * *» <»» ² ³««³ *» *² < < *² µ» <³ ««µ» ³³ ³ ó» < ²²< µ ² < ± ò Ô <µ ± «²»»² ³«µ ²»»² «µ± «±»² ±»² <» <ó ³ ² µ±«««µ ²ò Û µ± «ª»² *» ª» <<µ<» ¼»² µ±«««µ»»² ²±» ²»¼»»»²ò Õ» µ» µ «±² µ< < µ±µ±»²µ *µ«²² ² µ ² ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² ±³ *» ª» «± ± ±² <»» Õ«± ±² Ì *» ª» æ² ± ³»» <ô Õ± ±²²»³»²µ «îô Õ«± ±ò 65

66 Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Õ ª»¼»² Ì *» ª» ± ¾± ± ± ª» «<óí«±³»² ¾± ± ±µ» µ«µ» ø ¾ µ«ª ² ó ³ ª» «Í ³ ² Î*² ¹»² <»µ< Õ«± ±² µ ««²¹ ²» ª» ¼»² «± ± ò Ϋ«µ ²» ¼»² < ª ª ²± ± ± ³ ² ±» ² ª»»óÔ» ò Ð µµ ó ±«²²±² ª» ««± Õ«Ñ ô ÝÌó ª» µµ Ñ ô ±¹ µµ ª» ««± б ô Ó µ «± ± Í ª±² Õó «Ñ ô ª< ²» «± ±ó µ» µ«ª ± «µ» <óí«±³»² «± ± ª» «µ» ± µ«² ³< Í» ª ½ ô» «ª» «Í µ Ñ µ ²» * ª» «± ¹ ² ± Ì»½ ²± ± Ñ ò Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Í <»² ª ª±²² ²»² ª<² µ»² ²² ² µ± «µ»² ±² ª ³ ô» < ± ³ ² ±² ±«ó ¼»» «±µ» ô ª±»» ª«ª ô << *»²» »² ±»ª» ± <ª<< «±» ª» < µ» ô <<²²*µ <ô ª ²±³ ±» ± ³» ²»² << *µ < ²±«¼» ² ±³ «µ< ª± ³ ª ± «ª ²ò Í < ²»² ª ª±² ±² ª ³ ³ * <ô ±µ ±² µ» ±µ»² ± ¼±²»µ»³<< ± ¼±² «µ««²» <ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² ± ± µ ±±ô» < < ²»² ª ª±² ±² <<± ² ª< < ± ò Í < ²»² ª ª±²ó ±² ª µ ² «²«± µ ± ³ < µ<» <<² ± ³ ²²»² µ»² ²² ò Ì µ «¼»² µ ²» ±» ± ± ³» µ <ª < µ» <ô ± ±»««²«ª ²µ± ³»²»ó < ± ³ ²²»ò Ê µ««««ª ² < *< µ ª««±² µ» «ª«±¼»² µ ² ò Ó» µ <ª < « ó ª µ««««ª» ±» ª «ò Ì µ «¼»² µ ²» ±» ±¼» «²µ ²²± ô ±³ ««¼»² «±ª««µ» µ< * ª± ³»²» µ <ô ³» µ <ª < ª±²»²²«µ ±«¼««µ± ª «ª «»² ³«««² ± µ»«¼»»»² ª «»²ò Ô µ»² <<²²*»²»µ< ª<² ² ±ó ± ³ ª ² ª ± ³ ô ±»«³» µ <ª< µ± ª «ô µ ²²» ± µ»«³«ô» ±» «²«ò Ì ª±»» ±ª ±»««²»» ±«ª ± ³<<»»² ³«µ» ò Ê ±»² µ< *² ª ª±² ±²» <»² ª ª±²² ² ««²²» ³ ² ³«µ»»»» ±» ««« ª<< ²µ< *µ <ò Ö± ¼±» ±»»¼± ± ³«µ»««ª ³ ¼± ²»¹ ª»««µ ± ³ ²²»ò Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ë«¼» «² µ«² ² ³«µ ² µ«²² ² ±» µ»»² ² é yæ < µ±» <ª<< µ «²ó»» ³ µµ ²±»² ±² ²²» ª» <ª< ± µ» *²ô ± ««µ«²² ²ô ¼ µ»² << *² ± ¼» ó ª µ ø * <³ ª» ª± ««ò Í ³< <<¼*»²» » ±² *» ª» «± ±² ² ± ± ª» ² ± µ< * <³ ª» ó ª±» ³ ² µ» ²ò Ê ³» ² î ª«±¼»² ³< ² ¼»²² ª<µ ²»¼«µ«²² ïîòïîòîðïê ª ª» ² îïòïîòîðïêò Í»² ³«µ ² µ«² ² * <³ ª» ª± ««µ± µ»ª <<²ó ²* < ±ª»» ² *» ª» «± ±² ² ± ±ó ³«¼»²» ª» ¼»² «± ± ª» ² «± ³»»² ª«±¼»² îðïç «ò Ô <µ ³< <<¼*µ» < ³<< < <<²ô» < µ«²² ² µ«² ³<² »» << *» ª» «± ±² ª» ² µ ² ± µ«²² ² ³ ª» ¼»² «± ± ª» ¼±» «² ³< µ ² ò Ø»²µ * *²» <µ» «ª µ± µ»ª ³< <<¼* < <<» ² ³ * µ» ª µ»²ô» < < ±ª»» ² ª ó ª ³ *» ¼±» «² ³< ² µ« ±» ª ²» <ª»² ± ²ò Ô <µ <<¼» ²ô» < * <³ ª» ª± «»² ª< ª ² ±ª» ±ª «µ± µ ³ * ³< ó µ ²» < «±ª««µ ò 66

67 Õ ª»¼»² Ì *» ª» µ» ± Õ«± ±² µ ««²¹ ² ±³ ± «±ª»«²²»» ª µ«²²» ³«¼»² *» ª» «± ± ª» ««± ª»² µ» ±»² ³«¼»² µ«² ±³»»² ± ³ ± ¼»² ² «µó ±¼± ²»»»¼»»»² ª ³ «ª ± «³ µ«² ««¼ «µ»»² ª<< ² <<¼<² *<ò Õ± µ Õ ª»¼»² Ì *» ª» ± ³ µ» ±µ»² ô < << ± ³ ²² ² µ ² ± ³< <<¼*µ»² µ ² ¼±²» <³ < µ± µ»ª ³<< < µ» ò Õ ª»¼»² Ì *» ª» «± ±²»²µ * * µ»²²» ±²» ²»²ô» < < ª«± ² *²»µ <» <µµ»»»ò Ñ ª ²»²µ * *²»µ ± ² ±²» < ²»» ò Ì» ±»µ²»² ± ³ ² ±»² ª µ«²²»»» µ²»õ ² ó µ ± ±² ª ²«µ µ* < «²» «± ²» ±»µ² µµ ² ½ ó±» ³ ²ò Ì<³< ²<µ «±³ ª ² µ± µ» ² ½ 󵫫² ò Tilikauden tuloksen käsittely Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² µ»ª ± ± ìòéëèòîêíôêé ò Ô µ»ª ± ±² ïîèòêêïôêé ¾«¼» ± ««³ ò Ì µ «¼»² <<³< ±² ïïçòèîïôðê Õ ª»¼»² Ì *» ª» ¼»² ± ±µ«²» <<»² <³ <»»² ѳ ² <<±³ ²» <<² Û¼»»² µ ² ó <<³<ò Ì»»² ± ««³³ ±² ïòîîçòïëêôíì ò Ô µ» ³» µ ««²¹ ïòïêìòïìçôîç ò ѳ <<ó ±³ ±² êçîòíèïôêì ò 67

68 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Ô µ»ª ± ì éëè îêíôêé ì ëìì ðíéôèé Ô µ» ± ³ ²² ² ³«««± ± ç êíðôðð ïë íèîôêí Ó«« ª««µ» ê èíêôêî ëêîôìë ì ééì éíðôîç ì ëëç çèîôçë Ó» ª» «ß ²»» ô ª µµ»» ª Ñ ± µ «¼»² µ ² óçî çïðôëí óèî ðëéôïë Ð ª» ² ± ± óï îçè ëîèôîî óï îíê ðïîôïî Ó» ª» »² < óï íçï ìíèôéë óï íïè ðêçôîé Ø»²µ * *µ««ð µ µµ ± óî îðï ìèíôèí óî îîí ðììôïê Ø»²µ * ª«µ««Û <µ»µ««óìëê ðéîôðï óìëð èéðôðç Ó«²µ * ª«µ««óïìì çïéôëð óïîé ëðêôçî Ø»²µ * *µ«»² < óî èðî ìéíôíì óî èðï ìîïôïé б ± ª±²»² «³» Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± óìì çëèôðð óëð ðêëôîí б ± ª±²»² «³»»»² < óìì çëèôðð óëð ðêëôîí Ô µ» ± ³ ²² ² ³««µ««óíêê éêëôðð óíêð ççêôîé Liikealijäämä (-ylijäämä) , ,01 Î ± ««± ± 󵫫õ«²² ¼«µ± µ± «± ± éîëôèê î èîëôçï Õ± ª «<<±³ óëð ðððôðð óëð ðððôðð , ,09 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,08 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,08 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Í ±» «² <<±³ ² «± ±ô û îêôèë ëôëë Õ«²² ² ± ³ ² <<±³ ² «± ±ô û îêôèë ëôëë ʱ ±ô û îôëî óðôíç 68

69 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TASE VASTAAVAA ß ÐÇÍÇÊ\Ì ÊßÍÌßßÊßÌ ß ²»» ±³ *¼ µµ»» ß ²»» ±³ ± µ»«¼» ïð îêêôëé ìí íðéôéí ß ²»»» *¼ µµ»» Õ±²»» µ «± îé èðëôçê íç éîîôèð íè ðéîôëí èí ðíðôëí Þ Êß ØÌËÊßÌ ÊßÍÌßßÊßÌ Ô µ» ³» Í ³» µ«²² ï ïêì ïìçôîç ï ðéê ðíîôïï Í ± ³» îê çíìôëî ïð ðððôðð ï ïçï ðèíôèï ï ðèê ðíîôïï Î ²µµ ³» ðôðð ðôðð VASTAAVAA , ,64 VASTATTAVAA ß Þ ÑÓß Ð\\ÑÓß Ð» «<<±³ îíð ðððôðð îíð ðððôðð ß ª±²µ± ± «± Û¼»»² µ ² <<³< ø <<³< íìî ëêðôëè íêð íðíôêê Ì µ «¼»² <<³< ø <<³< ïïç èîïôðê óïé éìíôðè êçî íèïôêì ëéî ëêðôëè Ê ÛÎßÍ Ð\\ÑÓß Ô µ ²»² Ñ ±ª» ïïð ìçéôèê ïíí ïçìôðì Í ±ª» ìîê îéêôèì ìêí íðèôðî ëíê ééìôéð ëçê ëðîôðê VASTATTAVAA , ,64 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 56,33 48,98 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,24 13,08 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Lainakanta , 1.000» ±»» ±» Lainasaamiset , 1.000» ±»» ±» 69

70 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Ô µ» <<³< ñó <<³< ïêç ðçëôîð îç ìíïôðï б ± ª±²»² «³» ìì çëèôðð ëð ðêëôîí Î ± ««± ± 󵫫óìç îéìôïì óìé ïéìôðç ïêì ééçôðê íî íîîôïë Toiminnan ja investointien rahavirta , ,15 Rahoituksen rahavirta Ó««³ µ «ª ³ «¼»² ³««±µ» Ê ±ó±³ ««¼»² ³««± Í ³»² ³««± µ«²² óèè ïïéôïè óçî ïðïôëç Í ³»² ³««± ³«óïê çíìôëî ïê ïéêôïì Õ± ± ±³»² ª» µ±»² ³««± ³«óëç éîéôíê ìí êðíôíð óïêì ééçôðê óíî íîîôïë Rahoituksen rahavirta , ,15 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 70

71 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU ß µ < ó ²»² ±«ó ª ± Ì ±«ª ±ó ³««±µ» Ì ±«ª ± ³««±»² < µ»»² ̱»«³ б µµ» ³ ̱ ò û Liikevaihto ì êîç êðî ì êîç êðî ì éëè îêíôêé óïîè êêïôêé 102,8 % Ô µ» ± ³ ²² ² ³«««± ± ïð ððð ïð ððð ç êíðôðð íéðôðð 96,3 % Ó«« ª««µ» è ððð è ððð ê èíêôêî ï ïêíôíè 85,5 % , ,29 102,7 % Ó» ª» «ß ²»» ª µµ»» ª Ñ ± µ «¼»² µ ² óèð ëçè óèð ëçè óçî çïðôëí ïî íïîôëí 115,3 % Ð ª» ² ± ± óï îéî éêð óï îéî éêð óï îçè ëîèôîî îë éêèôîî 102,0 % Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,75 102,8 % Ø»²µ * *µ««ð µ µµ ± óî îìï ððð óî îìï ððð óî îðï ìèíôèí óíç ëïêôïé 98,2 % Ø»²µ * ª«µ««Û <µ»µ««óììð ïïè óììð ïïè óìëê ðéîôðï ïë çëìôðï 103,6 % Ó«²µ * ª«µ««óïìî çéê óïìî çéê óïìì çïéôëð ï çìïôëð 101,4 % Henkilöstökulut yhteensä , ,66 99,2 % б ± ª±²»² «³» Í««²²» ³ ² ³«µ» ± ± óëð ððð óëð ððð óìì çëèôðð óë ðìîôðð 89,9 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,00 89,9 % Ô µ» ± ³ ²² ² ³««µ««óíéð ïëð óíéð ïëð óíêê éêëôðð óí íèëôðð 99,1 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,20 338,2 % Î ± ««± ± 󵫫õ± µ± «± ± ð ð éîëôèê óéîëôèê Õ± ª «<<±³ µ«²²» óëð ððð óëð ððð óëð ðððôðð ðôðð 100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,14-725,86 98,5 % Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,06 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,06 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,06 71

72 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU ß µ < ó Ì ±«ª ±ó ²»² ±«ó ³««±µ» ª ± Ì ±«ª ± ³««±»² < µ»»² ̱»«³ б µµ» ³ ̱ ò û Toiminnan ja investointien rahavirta Ô µ» <<³< øó <<³< ,20 óïïç ðçëôîð 338,2 % б ± ª±²»² «³» ,00 ë ðìîôðð 89,9 % Î ± ««± ± 󵫫 ,14 óéîëôèê 98,5 % , ,06 329,6 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,06 329,6 % Rahoituksen rahavirta Ó««³ µ «ª ³ «¼»² ³««±µ» Í ³»² ³««± µ«²² ð 0 óèè ïïéôïè èè ïïéôïè Í ³»² ³««± ³«ð 0 óïê çíìôëî ïê çíìôëî Õ± ± ±³»² ª» µ±»² ³««± ³«ð 0 óëç éîéôíê ëçéîéôíê , ,06 Rahoituksen rahavirta , ,06 Rahavarojen muutos , ,00 0,0 % 72

73 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan myynti- ja maksutuloja Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihto Liikevaihto , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot 9 630, ,63 Muut tuet ja avustukset 6 836,62 562,45 Palvelujen otstot Asiakaspalvelujen ostot , ,61 Muiden palvelujen ostot , , , ,12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistoperusteissa noudatetaan Kuopion kaupungin poistosuunnitelmaa. Aineettomat hyödykkeet Menetelmä Poisto Tietoliikenneohjelmat tasapoisto 5 v Aineellinen hyödykeet Menetelmä Poisto% Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 30 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Saamiset kunnalta Lyhytaikaiset saamiset kaupungilta Yhdystilin saldo , ,75 Muut saamiset Alv-saamiset, tilip. kirjaukset , ,36 Siirtosaamiset - Maatalousyrittäjien ja yrittäjien joulukuun Kela korvauksia , Kelan korvaus työterveyshuollosta 8 500, , , ,00 73

74 Kallaveden Työterveys Liikelaitos PYSYVÄT VASTAAVAT / AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET ø»» ± îïò Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Ì» ±ó Ó««Ó««Aineettomat Ó ó Î µ»²²«µ» Õ ²»< Õ±²»» Ó««²»» ò Û²²ò³ µ «Aineelliset ja aineelliset µ»²²»ó ²»» ±³ò µ<ª µò hyödykk. yht. ª» » µ»²»» µ «± *¼ µµ»» µ» µ»²» ò hyödykkeet hyödykkeet ±» ³ ± µ»«¼» ³»²± ²µ ²² yht. yhteensä б ³ ±² ²µ ² ³»²± ïòïòîðïê ìí íðéôéí ìí íðéôéí íç éîîôèð ðôðð íç éîîôèð èí ðíðôëí Ô < µ» µ «¼»² µ ² ðôðð ðôðð ðôðð Î ± «± ««¼» µ «¼» ðôðð ðôðð ðôðð Ê<»²² µ» µ «¼»² µ ² ðôðð ðôðð ðôðð Í ±»»² ª< < ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð Ì µ «¼»² ± ± íí ðìïôïê íí ðìïôïê ïï çïêôèì ïï çïêôèì ìì çëèôðð Poistamaton hankintameno ïð îêêôëé ðôðð ðôðð ,57 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0, , ,53 ß ª±²µ± ± «µ» ïòïòîðïê ðôðð ð ß ª±²µ± ± ² ³««±µ» ðôðð ð Kirjanpitoarvo ïð îêêôëé ðôðð ðôðð ,57 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0, , ,53 ß²²» Õ± ±²»² ðêòðîòîðïé 74

75 Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ali/-ylijäämä , ,66 Tilikauden ali/-ylijäämä , ,08 Yhteensä , ,58 Vieras pääoma/lyhytaikainen Ostovelat Ostovelat , ,04 Siirtovelat Lomapalkkavaraus , ,02 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,02 75

76 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut tuloslaskelmassa Tilikauden palkat , ,87 Sairaus/tapaturmapäivärahat , ,41 Tulospalkkavaraus Jaksotetut palkat , ,70 Eläkekulut , ,09 Muut henkilösivukulut , ,92 Yhteensä , ,17 Henkilöstökuluihin liittyvät varaukset Lomapalkkavaraus , ,76 Varauksen muutos , ,26 Yhteensä , ,02 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

77 Suoritteet Vastaanottotoiminta Käynnit TA2016 TOT2016 *» ª» <<µ< ïçïïì ïçêðï ïçéèï ïçëðð îðéïê *» ª» ± õ çïéè éðçî èéçî èððð ïðïðç ² ± *» ª» µ± ±¹ ççç ïððê ïïðç ïíðð ïîçé *º ±»»«èëê ïîçî ïíðî çðð ïìëè Yhteensä Työpaikkatoiminta (tuntia) Tunnit TA2016 TOT2016 *» ª» <<µ< îéç îçë íîð ëðð íïê *» ª» ± ïéïç îîéí îðéí îìðð îìîï *» ª» µ± ±¹ ïîè ïèê éé íðð îîë *º ±»»«íçí ìîè ìðè ìíð ìíé Yhteensä Toiminnan laajuus Asiakkaat TA2016 TOT2016 ß µµ»»² < ïíéðç ïíêéç ïíìëë ïìððð ïíðìí Õ±µ±² ª ²»² *» ª» «± ± ïïîçç ïïîëï ïïîëé ïïêêð ïðèðí Henkilöstö Palvelusuhteen luonne Ê µ ²» ìíôë ìíôë ìíôë ìì Toimipisteet Toimipisteet Õ«± ± Õ«± ± Õ«± ± Õ«± ± Ì««²»³ Ì««²»³ Ì««²»³ Ì««²»³ Ò < Ò < Ò < Ò < Ó ² ²µ Ó ² ²µ Ó ² ²µ Ó ² ²µ 77

78 KALLAVEDEN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS TILIT 2016 TOIMINTATUOTOT LIIKEVAIHTO íïðï Ð ª» ² ³ ² «± ± íîëï Ì *» ª» «± ±² µ ³ µ «íîçð Ó««³ ² «± ± ííìð Ó««± ó» ª» ¼»² ± ¼±² ³ µ «íéçð Ó«««± ± LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT íîðè Ô<<µ<» ¼»² µ±«««µ± ª «µ» TUET JA AVUSTUKSET íëèð Õ» ² µ± ª «*» ª» «± ± TOIMINTAKULUT MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT ëððð ̱ ³ ± ª µµ»» ëðîð Õ ««ëðíð Û ² ª µµ»» ëðìð Ê» ± ëðëð Ô<<µµ»» ëðëï ر ± ª µµ»» ëðêð Ы¼ «²»» ó ª µµ»» ëðèë Í< µ* µ «ëïíð Õ «± øµ» µ««µ µ ª ëïìð Ê ± «± ± ª µµ»» ëïèð Ó««³» PALVELUJEN OSTOT: ììðí ß µ ª» ² ± ± µ«² ³ < ììðì ß µ ª» ² ± ± ³«ìëðð ß ² «² ó µ±² «ª» «ìëîð ÝÌó ª» «ñ«µ±» ìëîì Ð ²ó»» ª» «ìëíð Ð ² «µ» ìëíï ³± «µ» ìëìð б ó µ«ª» «ìëëð Ê µ«««µ» ìëêï Ö<» «± ±³ µ «ìëêë л «ª» «ìëêê Î µ»²²ò ¼»² «ò ± ìëçð Õ±²» ¼»²ñ» ¼»² µòó µ«²²± ± ª ìêðð Ó ± «ó ª»³«ª» «ìêíð ß» ªòñª» ± «ìêëð Ì ª µ «µ» ìêêï Ó µ «øª µ ³ ò³ µ ìêéð Õ ±³» µ± ª «µ» ô ª» ± ±³ ìêéï Ð< ª< øª» ± ±³ ìéîð Ì» ª» ó ± ª» ²µ * *» ìéíï Û µ± <<µ< ² µµ ± ìéìð Ô ¾± ± ± «µ ³«µ» ìéìï Î*² ¹»² «µ ³«µ» 78

79 PALVELUJEN OSTOT: ìéìî Ú µ ²»² ± ± ìéìì Ð µ± ±¹ ² µµ ± ìèïð Õ±«««ª» ²µ * *» ìèíð Õ«««ó µ«² ª» ²µ * *» ìçèð Ó««ª» «PALKAT JA PALKKIOT ìðïð Õ««µ «µ ô ª µ «²»² *ª± ³ ìðïî Õ««µ «µ ô» ìðêð Û µ± ª «µ» ìðéï ̱ ³» ²µ±µ±² µµ ± ìðçð Ö µ ±» «µ HENKILÖSIVUKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT ìïïð Õ ² ²» <µ»ó òª µò³ µ «ìïìð Ì * *³ ª µ«««³ µ «ìïëð Ì «³ ª µ«««³ µ «ìïçð Ö µ ±» «± ª µò³ µ «ELÄKEKULUT ìîîð ÕËÛÔó µµ» ²»²» <µ»³ µ «ìîîï ÕËÛÔó» <µ»³»²±» ²»² ª µò³ µ «ìîçð Ö µ ±» <µ»ª µ«««µ» HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT PALKK. OIKAISUERÄT ìíïð Í ª µ«««µ± ª «µ» ìíîð Ì «³ ª µ«««µ± ª «µ» ìíçð Ó««µµ±»² ± µ < SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT éðîð б ±» ±µ±²»±» ³ éðêð б ± µ±²» µ «± LIIKETOIMINNAN MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAKULUT ëéðð Î µ»²²² ñ «±²» ±»² ª«±µ µ««ëéîð Í ò ª«±µ µ««ëéìì Ô» ²¹ª«±µ ëéìë Ó««ª«±µ µ««muut TOIMINTAKULUT ëééð Ë ± ± ±µ««ëéçð Ó««µ««ëéçë Ô«± ± ± ³ ² ³ KORKOTUOTOT êîëï Õ± µ± «± ± ¼» < KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA êëéë Ô µ» ±»² µ± ª «<<±³ µ ««²¹» 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 Pohjois Savon pelastuslaitos Pöytäkirja Pohjois Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2016 Taloussuunnittelija Kirsti Tarvainen : Pohjois Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös tilikaudelta on valmistunut. Pohjois Savonpelastuslaitoslaatiierillisenätaseyksikkönä erillisen tilinpäätöksen, joka kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointien toteumat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Ta 2016 Tp Liikevaihto Liikeyli /alijäämä Investointien nettomenot Pelastuslaitoksen tilikauden tulos osoitti ,13 euron ylijäämää, mikä summa palautetaan sopimuksiin perustuen kunnille ja sairaanhoitopiirille. Tilinpäätökseen on kirjattu kunnille palautettava maksuosuus pelastustoimen kustannuksista yhteensä ,74 ja sairaanhoitopiirille palautettava maksuosuus ,39. Lautakunnan hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma on viiteaineistona. 108

109 Pohjois Savon pelastuslaitos Pöytäkirja Vaikutusten arviointi Esitys Pohjois Savon aluepelastuslautakunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Lisäksi esitän, että pelastuslaitoksentilikaudenylijäämä, ,48, kirjataantaseeseenoman pääomaneräksikohtaanedellistentilikausienylijäämä/alijäämä. Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus PelastusjohtajaJukkaKoponen Pohjois Savon aluepelastuslautakunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja yhdistettäväksi Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Lisäksi esitän, että pelastuslaitoksentilikaudenylijäämä, ,48, kirjataantaseeseenoman pääomaneräksikohtaanedellistentilikausienylijäämä/alijäämä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO   TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 70100 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO   TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2017 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös ÊÓñîïëëñððòðïòððòðïñîðïê Ö«µ ÝÌó± ± ïòíòîðïé Ö«µ ²»² JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Ê ±ª

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 7 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 1.1.2016

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-6 7 7 1 TULOSLASKELMA 1 000 eur 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2014 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri

Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri Kuopion kaupunki Selvitys 1 (6) Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Yleisavustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Valmennuksen tuotot. Kansainväliset tuotot. Känsainväliset kulut. Liiketoiminnan tuotot Muut varainhank. tuotot Liiketoiminnan kulut

Valmennuksen tuotot. Kansainväliset tuotot. Känsainväliset kulut. Liiketoiminnan tuotot Muut varainhank. tuotot Liiketoiminnan kulut TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama

Lisätiedot

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl 1 Y-tunnus 0129056-4 T U L O S L A S K E L M A 2018 2017 LIIKEVAIHTO 4 528 004,57 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 55 708,20 5 035 225,82 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2018... 3 1.2. ORGANISAATIO... 3 1.3. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS... 3 2. TALOUS...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot