Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!"

Transkriptio

1 Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

2 Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma - vastuuopettaja Jukka Rokio Opinnot Suoritusvuosi Σ PERUSOPINNOT 64 Kaikille pakolliset yhteiset perusopinnot 14 01PSUO Suomen kieli ja viestintä PRUO Ruotsin kieli PENG Vieras kieli PJYT Yrittäjyysopinnot 4 4 Koulutusohjelman perusopinnot 50 Informaatioteknologia 9 04TIE501 Työvälineohjelmat 4 04TIE502 Tekstinkäsittely 3 04TIE503 Yrityksen tietojärjestelmät 2 Toimintaympäristö 9 04YRI501 Henkilöstö 3 04KAN501 Kansantalous 3 04OIK501 Oikeudelliset lähtökohdat 3 Talouden ohjaus 13 04TAL501 Yrityksen laskentajärjestelmät 8 04YRI502 Rahoitusmarkkinat 2 04MAT501 Talous- ja rahoitusmatematiikka 3 Asiakassuhteet 5 04MAR501 Asiakassuhteet ja markkinointi 5 Logistiikka 4 04LOG501 Logistiikka 4 Innovaatiotoiminta 4 04INN501 Innovaatiotoiminnan perusteet 4 Viestintä 6 04SUO501 Yritysviestintä 3 04ENG503 Presentation Skills 3 AMMATTIOPINNOT 86 Kansainvälinen kauppa 28 04IBU602/1 Basics of Internationalisation 3 04KAN601/2 Talouspolitiikka ja kansainvälinen talous 4 04KAN601/3 Kansainvälinen rahoitus 4 04KAN601/4 Kuljetukset, tullaus ja huolinta 5 04KAN601/5 Kansainvälinen taloushallinto 4 04KAN601/6 Kansainvälinen markkinointi 4 04KAN601/7 Kansainvälinen sopimusoikeus 4 Markkina-aluetuntemus I 12 04IBU05E Business in Europe 3 04IBU05E Business in Russia 3 04IBU06E Business in Asia 3 04VVYRI27E International Project Management 3 Markkina-aluetuntemus II 15 04KAN603/1 Opiskelu ulkomailla - paketti 15 Tutkimusmenetelmät 10 04TUT601 Tutkimusmenetelmät 10 Kielet ja viestintä 21 Valinnainen kolmas vieras kieli 12 Englannin kieli 9 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 HARJOITTELU 30 OPINNÄYTETYÖ 15 KOKO TUTKINTO 210 op

3 2 KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT 14 OP Toteutetaan Lahden ammattikorkeakoulun yleisen suunnitelman mukaisesti. KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 50 OP Informaatioteknologia 9 op 04TIE501 TYÖVÄLINEOHJELMAT 4 OP ja sisältö osaa käyttää taulukkolaskentaa ja pc:n tietokantoja tavallisimmassa liiketalouden tehtävissä sekä osaa tuottaa esitysgrafiikkaa. Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, tentti. 04TIE502 TEKSTINKÄSITTELY 3 OP osaa soveltaa asiakirjastandardia tekstinkäsittely-ympäristössä sekä hallitsee tekstinkäsittelyn keskeisimmät toiminnot. - Windowsin peruskäyttö - tekstinkäsittelyn perusteet - tekstinkäsittelyn edistyneemmät toiminnot Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, tentti. 04TIE503 YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT 2 OP ja sisältö perehtyy tietojärjestelmien merkitykseen yrityksen liiketoiminnan kannalta ja tuntee järjestelmätyön peruskäsitteet. Kaksi osaa, molemmat suoritettava hyväksytysti. 1. Kirjatentti Kirjallisuus ilmoitetaan syksyllä Suoritettava hyväksytysti ennen luennoille osallistumista. 2. Luennot, harjoitukset ja tentti Yritysportfolio Toimintaympäristö 9 op 04YRI501 HENKILÖSTÖ 3 OP - perehtyy organisaatioon käsitteenä - on selvillä organisaatiorakenteiden kehittymisestä nykypäivään ja ymmärtää organisaatiokulttuurin merkityksen organisaatiokäyttäytymisessä - ymmärtää henkilöstön merkityksen organisaation voimavarana ja tuntee henkilöstöjohtamisen ja henkilöstötoimintojen käytännön toteutustavat työyhteisössä. - organisaatio, organisaatioiden kehittyminen, organisaatiorakenteet - organisaatiokulttuuri - henkilöstö organisaation voimavarana - henkilöstötoiminnot Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt ja yritysportfolio. Kauhanen, J Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY, Vantaa.

4 3 04KAN501 KANSANTALOUS 3 OP - hallitsee mikro- ja makrotalouden peruskäsitteet - ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen taustamuuttujat ja toimintaympäristömuutosten vaikutukset yrityksen toimintaan. - peruskäsitteet - kysyntä - tarjonta - kehikko - markkinamekanismin toiminta - kokonaisriippuvuussuhteet taloudessa - talouspoliittisen vaikuttamisen lähtökohdat Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Pekkarinen, J. & Sutela, P Mikrosta makroon. WSOY, Porvoo. 04OIK501 OIKEUDELLISET LÄHTÖKOHDAT 3 OP ja sisältö - muodostaa kokonaiskuvan EU-Suomen oikeusjärjestyksestä erityisesti yritystoiminnan kannalta - tuntee oikeudelliset peruskäsitteet ja osaa käyttää tärkeimpiä oikeudellisia tietolähteitä - hallitsee pääpiirteet velvoiteoikeuden, kauppa- ja talousoikeuden ja sopimusoikeuden keskeisimmistä osista. Luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Luennot, luentorungot sekä muuna opintomateriaalina Ojajärvi, J. & Vainio, S. (toim.) Ammattikorkeakoulun juridiikka I. Talouden ohjaus 13 op 04TAL501 YRITYKSEN LASKENTAJÄRJESTELMÄT 8 OP - sisäistää laskentatoimen peruskysymykset laskentajärjestelmistä ja niiden luomisesta - oppii hyödyntämään yrityksen seuranta- ja raportointijärjestelmiä. 1. Kirjanpito ja arvonlisäverotus 3 ov 2. Johdon laskentatoimen perusteet 2 ov Luennot ja harjoitustehtävät, kirjallinen tentti, yritysportfolio. Tomperi, S Käytännön kirjanpito + harjoituskirja. Oy Edita Ab. Jyrkkiö, E. & Riistama, V Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY. 04YRI502 RAHOITUSMARKKINAT 2 OP perehtyy kotimaan rahoitusmarkkinoihin ja niillä käytössä oleviin rahoitusinstrumentteihin. - rahoitusmarkkinoiden rakenne - rahoitusinstrumentit Luennot, harjoitukset ja kirjallinen tentti sekä yritysportfolio. Suomen rahoitusmarkkinat Suomen Pankkiyhdistys (Oheislukemistona).

5 4 04MAT501 TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 3 OP - hallitsee talousmatematiikan keskeiset käsitteet ja tuntee niiden käyttöarvon käytännön tilanteissa - osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa matemaattisten ongelmien ratkaisussa. - prosentti- ja korkolaskut sovelluksineen - finanssimatematiikka, luottojen edullisuusvertailu - Excel-sovellukset Karjalainen, L. Optimi, matematiikkaa talouselämän ammattilaisille. Gummerus, Jyväskylä. Asiakassuhteet 5 op 04MAR501 ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 5 OP - ymmärtää markkinoinnin merkityksen ja tehtävät osana koko yrityksen menestyksekästä toimintaa - hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa markkinointia asiakaslähtöisesti. - asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet - markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö - kuluttajakäyttäytyminen - markkinoinnin kilpailukeinot (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä) ja niiden käyttö - vuorovaikutteinen myyntiprosessi Luennot, tentti ja yritysportfolio. Bergström, S. & Leppänen, A Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Helsinki. Luennoilla jaettava materiaali Logistiikka 4 op 04LOG501 LOGISTIIKKA 4 OP - tuntee logistiikan terminologian, ymmärtää arvoketjun muodostumisen ja logistiikan mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen - tuntee ostotoiminnan prosessin ja tuotannon perusteet - saa valmiuksia käyttää toiminnan kehittämisen ja valvonnan menetelmiä. - ymmärtää toimitusehtolausekkeet toimitusta ohjaavana kauppasopimuksen osana. - logistiikkakäsite - ostotoiminta - toimitusehtolausekkeet - varastointi - tuotannon perusteet - menetelmiä: kiertonopeus, toimituserän koon määritys, ABC-analyysi, toimittaja-analyysi, kustannusanalyysi Osallistuminen lähiopetukseen, yritysportfolio, kirjallinen tentti. Opintopaketti, luentomateriaali

6 5 Innovaatiotoiminta 4 op 041NN501 INNOVAATIOTOIMINNAN PERUSTEET 4 OP - hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa - tutustuu luovaan ajatteluun, systemaattisen innovaatioprosessin vaiheisiin ja osa-alueisiin sekä keskeisiin metodeihin sekä konkreettisten että palvelutuotteiden osalta Projekti- ja tiimityöskentelyn perusteet, joiden myötä opiskelijalla on valmiudet osallistua projektityöskentelyyn ja johtaa erilaisia projekteja sekä opiskelija hankkii asenteelliset ja toiminnalliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostossa. Hyväksytyt harjoitustehtävät, yritysportfolio Luentomateriaali Viestintä 6 op 04SUO501 YRITYSVIESTINTÄ 3 OP ja sisältö Perusopinnoissa yritysviestinnän näkökulmina ovat yrityksen sisäinen viestintä ja kirjallinen sidosryhmäviestintä sekä työsuhdeviestintä. Tavoitteena on, että opiskelija - ymmärtää viestinnän merkityksen liiketoiminnassa tuloksen teon välineenä - pystyy kirjoittamaan yrityksen kaupalliset viestit sekä asioimaan viranomaisten kanssa - työsuhdeviestinnässä osaa markkinoida itseään ja hahmottaa rekrytointiprosessin kokonaisuutena, johon hänellä on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti viestinnän keinoin - mieltää kielen hallitsemisen työnteon välineenä ja onnistuneen viestinnän edellytyksenä. Edeltävät opinnot Suomen kielen ja viestinnän yhteiset perusopinnot. Aktiivisuus lähiopetuksessa, kirjallinen ja suullinen tuottaminen, analyysit sekä tehtävien hyväksytysti suorittaminen, portfolio. Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Edita, Helsinki. Artikkelit, esim. Mörä, T Konsensuksen taakka. Teoksessa Aula, P. & Hakala, S. (toim.) Kolmet kasvot. Loki-Kirjat, Helsinki. 04ENG503 PRESENTATION SKILLS Ks. englannin ja ruotsin kielten opinnot Kielet ja viestintä -tiedostosta. AMMATTIOPINNOT 86 OP Lukuvuonna toteutettavat Kansainvälinen kauppa 28 op 04IBU601/1 BASICS OF INTERNATIONALISATION 3 ECTS Learning objectives The student successfully completing the course will understand the internationalization process of a company and be able to obtain relevant information on potential market areas, to assess the impact of culture on business as well as to understand the different ways of corporate internationalization. Contents - elements of culture - cultural effect on business - area-related information - modes of internationalization - internationalization process

7 6 Assessment Coursework, group workshop, case Materials Learning package, lectures 04KAN601/2 TALOUSPOLITIIKKA JA KANSAINVÄLINEN TALOUS 4 OP - ymmärtää suhdannevaihtelun syyt ja seuraukset - hallitsee talouspoliittisen vaikuttamisen perusmekanismit - osaa argumentoida vapaakaupan puolesta ja sitä vastaan - ymmärtää alueellisen integroitumisen ja maailmankaupan vapauttamisen merkityksen - ymmärtää valuuttasuhteiden merkityksen kansainväliselle vaihdannalle - ymmärtää talous- ja rahaliiton jäsenyyden merkityksen Suomen kansantaloudelle - suhdannevaihteluiden kerroinajattelu - finanssi- ja rahapolitiikan perusteet - keskeiset kauppateoriat - vapaakauppa vs. protektionismi - alueellinen integraatio ja maailmankaupan vapauttaminen - valuuttamarkkinat ja kurssijärjestelmät sekä valuuttakurssipolitiikan vaikutukset - talous- ja rahaliiton merkitys Suoritustapa Luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, ja lopputentti Pekkarinen, J. & Sutela, P Mikrosta makroon. WSOY, Helsinki. Oppimistehtäviin ja ryhmätöihin liittyvä kurssilla määriteltävä materiaali Edeltävät opinnot: 04KAN501 Kansantalous 04KAN601/3 KANSAINVÄLINEN RAHOITUS 4 OP - tuntee erilaiset rahoitusvaihtoehdot - ymmärtää erilaisten takuu- ja takausmuotojen merkityksen - hallitsee erilaiset maksutavat - tunnistaa valuuttariskit ja hallitsee niiltä suojautumisen oppii tuntemaan kansainvälisessä yritystoiminnassa käytettävät erilaiset rahoitusmuodot ja maksutavat. Suoritustapa Luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, ja lopputentti Helppi, M. & Paloheimo, A Ulkomaankaupan rahoitus. Talentum, Tampere. 04KAN601/4 KULJETUKSET, TULLAUS JA HUOLINTA 5 OP - tuntee kotimaan ja ulkomaan eri kuljetusmahdollisuudet - ymmärtää kuljettamisen merkityksen arvoketjun kannalta - osaa arvioida eri vaihtoehtojen ajallisia vaatimuksia ja aiheutuvia kustannuksia - tuntee huolinnan perusteet, huolintaliikkeiden tehtävät, huolintaliikkeen ja päämiehen väliset suhteet - osaa hoitaa tavallisimpia tullaustoimia (sisäkauppa + ulkokauppa) - osaa laatia ja tulkita erilaisia ulkomaankaupan asiakirjoja Kuljetusmuodot ja rasitukset, toimitusehdot, ulkomaankaupan asiakirjat Luennot/opetuskeskustelut, vierailijat/vierailut, oppimistehtävät, tentti Materiaali Luentomateriaali, Incoterms 2000

8 7 04KVK601/5 KANSAINVÄLINEN TALOUSHALLINTO 4 op - perehtyy siihen, miten kansainvälisessä toiminnassa kohdellaan luonnollisia henkilöitä tuloverotuksessa - oppii pääperiaatteet ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen arvonlisäverokysymyksistä. - kans.väl. henkilöverotus - kans.väl. arvonlisäverotus Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät, kirjallinen tentti Luentomateriaalit Tomperi, S tai uud. Kehittyvä kirjanpitotaito. Edita Prima Oy, Helsinki. 04KAN601/6 KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI 4 OP - perehtyy kansainvälisen kaupan toimintaympäristöön - perehtyy eri kulttuurien vaikutuksiin yrityksen markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa - tutustuu yrityksen kansainvälistymisen strategiavaihtoehtoihin - oppii valitsemaan eri tilanteisiin sopivia etenemistapoja - oppii arvioimaan sekä kehittämään yrityksen kilpailukykyä - kv. kaupan toimintaympäristö - markkina-analyysit - markkinoinnin suunnittelu - markkinointistrategiat - kilpailukeinojen kokonaisuus Luennot, oppimistehtävät ja tentti Keegan, W Global Marketing Management. 7. painos. Pearson Education, New Jersey. Luennoilla jaettava materiaali 04KAN601/7 KANSAINVÄLINEN SOPIMUSOIKEUS 4 OP - oppii ymmärtämään, miksi kansainvälistä sopimus-/kauppaoikeutta on - saa valmiudet löytää sekä soveltaa relevantteja kansainvälisen sopimus-/kauppaoikeuden säännöstöjä tulevassa työssään. Kurssin sisältönä on hahmottaa valtioiden välisiä sekä yritysten keskinäiseen kauppaan liittyviä kansainvälisen kaupan säännöstöjä. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva kansainvälisen kauppaoikeuden luonteesta ja sen alasta. Tavoitteena ei ole opetella ulkoa kaikkia yleissopimuksia taikka niiden artikloja tms. vaan hahmottaa kansainvälisen kaupan oikeudellisten välineiden lähteet, pääsisällöt ja käyttötavat. Erityisenä alueena kurssilla on esillä YK:n kauppalaki, sillä se on kansainvälisen kaupan päävälineitä juridisten ongelmien ehkäisyssä sekä ratkaisemisessa. Vertailua tehdään myös Suomen vastaaviin säännöstöihin, jotta asiat avautuisivat paremmin. Luennot, ryhmä- ja case-tehtävät, tentti Pääasiallisena opiskelumateriaalina ovat luennot niiden kaikissa muodoissaan (tietoiskut + oppimistehtävät + tapausharjoitukset). Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina: repun pääsivulla olevat internetsivut koskien kansainvälisen kauppaoikeuden lähteitä sekä Sisula-Tulokas, L Ulkomaankauppaoikeus, s

9 8 Markkina-aluetuntemus I 12 op 04IBU04E BUSINESS IN EUROPE 3 ECTS (E) Learning objectives The student - orients in advance on the European economical topics - learns to understand different aspects of business culture in Europe - focuses via individual assessment on one enterprise in one country in the context of Europe Contents - the development of the European Union - cultural differences in EU Assessment Written exam before contact learning; individual paper and presentation Materials Learning package 04IBU05E BUSINESS IN RUSSIA 3 ECTS Learning objectives The student - knows the economic and political situation in Russia - understands the effects of the changes on business - is familiar with the Russian business culture - is able to evaluate the possibilities to start a business in Russia Contents Background information on Russian trade, history, economy and politics, changes in Russian society and stability of the business environment, Russians as consumers, partners and decision makers. Educational trip to St.Petersburg (one week, lectures at the Economic Faculty of St.Petersburg State University, company visits and cultural programme, travelling costs at student s own expence) Assesment Exam, learning diary Materials Learning package, lecture materials 04IBU06E BUSINESS IN ASIA 3 ECTS (E) Learning objectives the students will learn - to understand Asian issues such as economy, politics, culture, religion, and their effects in business life - general and country specific business related information. Contents - strategic analysis of Asian economies - business culture - marketing - economic trend - trade & investment - MNCs in Asia Assessment Active participation to the course, course paper and test 04VVYRI27E INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT 3 OP Learning objectives Student - understands the project process - acquires skills to run a project - learns to work in teams - understands how national and individual cultural values influence the work project Contents Project definitions, project processes, project techniques, cultural diversity and teambuilding Assessment Lectures, project work, exam

10 9 Markkina-aluetuntemus II 15 op 04KAN603/1 OPISKELU ULKOMAILLA PAKETTI 15 OP - pystyy opiskelemaan ja kommunikoimaan vieraalla kielellä - oppii työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä - ymmärtää vieraan kielen ja kulttuurin vankan hallinnan merkityksen - hankkii tutkintorakenteeseensa täydentäviä ja syventäviä aiheita Vähintään 15 op laajuiset opinnot ulkomailla partnerioppilaitoksessa Opintosuunnitelma hyväksytettävä vastuuopettajalla Kohdemaan partnerioppilaitoksessa noudatettava arviointi ja määritetty suoritustapa Edeltävät opinnot: Markkina aluetuntemus I kokonaisuudessaan Tutkimusmenetelmät 10 op 04TUT601 TUTKIMUSMENETELMÄT 10 OP Kielet ja viestintä 21 op Valinnainen kolmas vieras kieli 12 op Englannin kieli 9 op Ks. kuvaukset Liiketalouden kieliopinnot VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP Vapaasti valittavat opinnot voidaan valita oman koulutusyksikön tai Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusyksiköiden tarjonnasta. Opintoja voidaan valita myös muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. Opinnot tulee hyväksyttää osaksi opintosuunnitelmaa. HARJOITTELU 30 OP perehtyy alansa ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan ja valmentautuu alansa työelämän vaatimuksiin. Työharjoittelu on siten osa ammattiinkasvamisprosessia. Työharjoittelun kesto on 30 op. hankkii työharjoittelupaikan itse ja opettajat valvovat työharjoittelua. Työharjoittelusta on erikseen ohjeet raportointiin, seminaariin ja arviointiin. OPINNÄYTETYÖ 15 OP Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia käyttää tietojaan ja taitojaan omaan koulutusalaansa liittyvän työelämälähtöisen aiheen tutkimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö on prosessi, johon kuuluvat tieto- ja taitoperustan hankkiminen, aiheen valinta, tutkimustyön suunnittelu ja toteutus, raportointi ja työn esittäminen sekä opinnäytetyön arviointi. Opinnäytetyön aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut pääosan oman suuntautumisensa ammattiopinnoista. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai toisen opiskelijan kanssa. Opinnäytetyö tehdään pääohjaajan tukemana. Lopullisen opinnäytetyön arvioinnin suorittaa laitoksen nimeämät kaksi henkilöä. Liiketalouden laitoksella on erikseen ohjeet raportointiin, seminaareihin ja arviointiin.

11 10 YHTEYSTIEDOT Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Ståhlberginkatu 4B Lahti Puh. (03) Faksi (03) Koulutusjohtaja Ulla Weijo Opintotoimisto Puh. (03) ja Sähköposti: Opintotoimiston aukioloajat: ma, ti, ja to klo ke klo pe klo Opintosihteeri Irene Kallinen Puh. (03) Sähköpostit:

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot