NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto ja henkilöstö toimivat vastuullisesti ja hyvässä yhteistyössä. Kunnan henkilöstö on osaavaa ja työhönsä sitoutunutta. Nurmijärvi on kehittynyt kokonaisuutena, jossa kunnan eri osissa olevat palvelut täydentävät tarkoituksenmukaisesti toisiaan. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Nurmijärven kunta tarjoaa kuntalaisten hyvinvointia ja elämäntilannetta tukevat palvelut. Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja hyödyntää joustavasti niin uusia innovaatioita kuin paikallisia yksityisiä ja kolmannen sektorin palvelutuottajia. Nurmijärvelle on ominaista kaunis maalaismaisema sekä omaleimaiset taajamat ja kylät. Nurmijärvi on houkutteleva paikka asua, tehdä työtä ja yrittää. Liikenneväylät ja joukkoliikenne tekevät liikkumisesta sujuvaa. Nurmijärvellä on tärkeä rooli osana Helsingin seudun yhtenäistä työ- ja asuntomarkkina-aluetta. Kunta on aktiivisena toimijana säilyttänyt oman identiteettinsä ja kehittämisen välineet sote- ja muissa seudun yhteistyöratkaisuissa. 1

2 Nurmijärven arvot: miten kunnassa toimitaan Vastuullisesti Päätöksenteko on pitkäjänteistä, päätökset perustuvat vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointiin ja niiden toteutusta seurataan. Kunta kantaa vastuun taloudestaan ja pitää huolta myös niiden huomioon ottamisesta, jotka eivät saa itse ääntään kuuluviin. Kuntalaiset kantavat vastuuta omasta toiminnastaan ja hyvinvoinnistaan. Avoimesti Kunnan toiminta ja päätöksenteko on vuorovaikutteista ja läpinäkyvää. Tietoa jaetaan avoimesti ja oikea-aikaisesti, eikä tarjolla olevaa tietoa jätetä huomiotta. Näin annetaan kaikille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Toimintatapoja uudistaen Muuttuvassa maailmassa uusien asioiden ja toimintatapojen omaksuminen ja osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Kunta on uudistumishaluinen ja -kykyinen ja valmis tarvittaessa rohkeisiinkin päätöksiin, joihin sitoudutaan. Uudistuminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan siihen sisältyy kriittistä arviointia. Yhteistyössä kuntalaisia palvellen Yhteistyö on osa arjen toimintaa sekä kuntaorganisaation sisällä että ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Asiakasta palvellaan yhteistyössä toimialojen kesken. Palveluhenkisyyttä osoitetaan valmiudella opastaa ja antaa tietoa kuntalaisille ja muille kunnan asiakkaille. 2

3 Nurmijärven kunnan strategiset elementit 3

4 Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Kuntaa ja sen taloutta johdetaan vastuullisesti, ja päätöksenteko on eettisesti kestävää ja pitkäjänteistä. Vastuullinen taloudenpito on koko kunnan toiminnan perusta: se mahdollistaa kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisen pitkällä aikavälillä. Nurmijärven kunta mukauttaa toimintaansa ja palvelurakenteitaan aktiivisesti kuntien toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Strategian toteuttaminen: Nurmijärven kunnan lainamäärän kasvu pysäytetään järjestämällä kuntalaisten palvelut tehokkaalla tavalla sekä meno-, vero- ja velkasopeutuksella. Investointeja tarkastellaan ja toteutetaan pitkäjänteisesti. Kunnan poliittiset päättäjät ja viranhaltijajohto toimivat vastuullisesti ja hyvässä yhteistyössä. Vahvalla johtajuudella ja toimintatapoja uudistaen vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Valmistelun ja poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta parannetaan. Varmistetaan, että kuntaorganisaatio on houkutteleva työpaikka eri alojen ammattilaisille ja asiantuntijoille: ammattitaitoinen, uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö pystyy parhaiten vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin. Henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä edistetään yhteisvoimin. Kunnan konserniyhtiöt toimivat tuloksellisesti täydentäen kunnan palveluja. 4

5 Strategian toteuttaminen Nurmijärven kunnan lainamäärän kasvu pysäytetään. Kunnan poliittiset päättäjät ja viranhaltijajohto toimivat vastuullisesti hyvässä yhteistyössä. Varmistetaan kunnan houkuttelevuus työpaikkana. Konserniyhtiöiden toiminta on kuntastrategian mukaista, tuloksellista ja tukee kuntapalveluja. Esimerkkejä toimenpiteistä Investointien tarkastelu ja toteuttaminen pitkäjänteisesti. Valmistelun ja poliittisen päätöksenteon vaikuttavuutta ja seurattavuutta parannetaan. Johtamisjärjestelmä on kuvattu ja se on selkeä osapuolten kannalta. Noudatetaan kunnan henkilöstöohjelmaa. Kuntakonsernin ohjausta kehitetään ja konserniyhteisöjä hyödynnetään taloudellisesti ja toiminnallisesti kunnan toiminnassa. Mittari Tavoitetila 2017 Tavoitetila 2020 Strategista linjausta toteuttava ohjelma Meno-, vero- ja velkasopeutus. Veroäyrin hinta, kiinteistöveroprosenttien taso, laina/asukas. Vuosittainen investointitaso. Kunnanhallituksen työtapojen arviointi 1 krt/vuosi, Valtuuston arviointi 1 krt/valtuustokausi. Johtamisjärjestelmän toimivuus arvioidaan vuosittain. Henkilöstökysely, työnantajakuva. Yhteistyöhankkeiden ja esitysten toteutuminen. - Veroprosentti enintään 20, kiinteistövero alle seudun kuntien ka. - Lainaa/asukas Menot enintään vuoden 2014 tasolla. - Veroprosentti enintään 20, kiinteistövero alle seudun kuntien ka. - Lainaa/asukas Menot enintään vuoden 2017 tasolla. Talousarvio ja - suunnitelma 32 M Alle 30 M Talousarvio ja - suunnitelma Valtuuston, kunnanhallituksen ja johtoryhmän strateginen ote parantunut vuodesta Vuosittain arvioitu yhteistyö on parantunut. - Toimiva konserniohjaus ja raportointi - Useita yhteistyöhankkeita - Toimiva konsernirakenne. Valtuuston, kunnanhallituksen ja johtoryhmän strateginen ote pysynyt vuoden 2017 tasolla. - Toimiva konserniohjaus ja raportointi - Useita yhteistyöhankkeita - Toimiva konsernirakenne. Kuntastrategia Henkilöstöohjelma Konserniohjeet 5

6 Tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta Nurmijärven kunta luo mahdollisuuksia asukkaiden itsenäiseen toimintaan. Nurmijärveläiset ovat kunnan palvelujen käyttäjiä ja aktiivisia oman hyvinvointinsa ja asuinympäristön viihtyisyyden edistäjiä. Kunnan toiminnasta tarjolla olevaa tietoa lisätään ja sen saatavuutta parannetaan. Kuntalaisia kannustetaan ottamaan enemmän vastuuta heitä koskevissa asioissa. Strategian toteuttaminen: Lisätään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varhaisemmassa vaiheessa valmistelua sekä kannustetaan kuntalaisia tuomaan näkemyksensä esiin asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallistumiselle oman lähiympäristönsä kehittämiseen sekä viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestämiseen. Edistetään aktiivisten kuntalaisten, kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kunnan palvelutarjontaa täydentävien palveluiden, erityisesti vapaa-ajan toimintojen, järjestämiseen omakustanteisesti. 6

7 Strategian toteuttaminen Lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varhaisemmassa vaiheessa valmistelua. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallistumiselle oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Edistetään aktiivisten kuntalaisten, kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Esimerkkejä toimenpiteistä Lisätään vuorovaikutteisuutta sekä sähköisten palautekanavien käyttöä valmistelussa. Kunta aktivoi viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestämiseen. Asukasyhdistysten ja kylien toiminnan tukeminen. Hyödynnetään kuntalaisten osaamista palvelutuotannossa. Järjestöjen toiminnan tukeminen. Mittari Tavoitetila 2017 Tavoitetila 2020 Kuntalaiskyselyssä Sähköisten palvelukanavien tyytyväisten määrä. määrä vähintään seudun kuntien tasolla. Kunnan kotisivujen Tapahtumakalenteri tapahtumakalenterin on kattava. toimivuus. Yhteistyöhön osallistuvien Uusia yhteistyö- yhdistysten hankkeita aloitettu. lukumäärä. Täydentyvät myöhemmihemmin Täydentyvät myö- Täydentyvät myöhemmin Täydentyvät myöhemmin Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kuntastrategia Kuntastrategia Kuntastrategia 7

8 Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Nurmijärven kunnallisten palvelujen hyvä taso turvataan kehittämällä nykyistä kustannustehokkaampia toimintatapoja. Kunnan palveluiden kehittämisen tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen, ottamalla huomioon kuntalaisten elämäntilanteet ja palvelutarpeet. Varhaisen avoimen yhteistyön toimintamallia ylläpidetään ja kehitetään kaikissa hyvinvointia edistävissä palveluissa. Strategian toteuttaminen: Kuntalaisia kannustetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja edistämisestä. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhteistyössä perheiden kanssa. Tehostetaan vapaa-ajan palvelujen (liikunta, kulttuuri, kirjastot, nuoriso ym.) hyödyntämistä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisessä. Varmistetaan yllättävissä tilanteissa tarvittavien viranomaisturvaverkkojen toiminta. Seniorikuntalaisten omatoimisuutta, aktiivista elämistä ja mahdollisuutta asua omassa kodissa tuetaan. Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa tarkastellaan kriittisesti: päämääränä ovat toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. 8 Kunta järjestää palvelutarjontansa siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus erilaisista julkisista ja yksityisistä palveluista. Palvelutarjonta on erilainen kunnan eri osissa.

9 Strategian toteuttaminen Kuntalaisia kannustetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidosta ja edistämisestä. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Tehostetaan vapaa-ajan palvelujen (liikunta, kulttuuri, kirjastot, nuoriso ym.) hyödyntämistä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisessä. Seniorikuntalaisten omatoimisuutta, aktiivista elämistä ja mahdollisuutta asua omassa kodissa tuetaan. Esimerkkejä toimenpiteistä Tiedottaminen, valistus. Aikuisväestön hyvinvointityöryhmän ja HYTE-ryhmän toiminta. Matalan kynnyksen palvelujen lisääminen. Oppilashuoltotyön kehittäminen. Tiedottaminen, kampanjointi tapahtumista Kotona asumisen tukeminen. Liikunta-, virike- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen. Syrjäytymisen ehkäisy. Mittari Tavoitetila 2017 Tavoitetila 2020 Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kuntalaisten oman terveyden Hyvinvointijohtamisen Kuntalaisten hyvin- Hyvinvointiker- ja hyvinvoinnin taso on parempi kuin voinnin taso (inditomus ja - ylläpito (ATH- ja muut vertailukunnissa. kaattoreilla) on pysynyt suunnitelma hyvinvointikyselyt) tasolla. Uusien palvelujen määrä, Matalan kynnyksen Uudet matalan Hyvinvointikertomus Kouluterveyskysely toimintoja on käytössä. kynnyksen palvelut ja -suun- ja toimintatavat nitelma, Lasten Uudet opetussuunnitelmat ovat vakiintuneet. ja nuorten hytelma käytössä. vinvointisuunni- Käyttöasteet, kävijämäärärät Tilojen käyttäjämää- Tilojen käyttäjä- Hyvinvointikerpahtumien ja vapaa-ajan tamäärät ja vapaatomus ja -suun- kävijämäärät ajan tapahtumien nitelma ovat lisäänty- kävijämäärät ovat neet. vähintään v tasolla. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman Laitoshoidossa Laitoshoidossa Ikäihmisten hy- mittarit, asuvien osuus vä- asuvien osuus vävinvointisuunni- mm. kotona ja laitoshoidossa hentynyt hentynyt telm asuvat, osapäihentynythentynyttelmväkuntoutukseen osallistuvat. Ikäihmisille suunnatut tapahtumat. 9

10 Strategian toteuttaminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa tarkastellaan kriittisesti. Kunta järjestää palvelutarjontansa siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus erilaisista julkisista ja yksityisistä palveluista. Esimerkkejä toimenpiteistä Kunnan palveluiden tuotteistaminen ja palvelusetelien käyttöönotto. Palvelutuotantoohjelma ja palveluverkko on yhteensovitettu ja päivitetty v aikana. Mittari Tavoitetila 2017 Tavoitetila 2020 Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palveluseteleillä toteuttavan Palvelutuotanto- palvelutuotannon ohjelma, palve- laajuus. luverkkosuunni- telma Palvelutuotanto-ohjelma Toimiva ja tehokas Palvelutuotantoohjelma, ja palveluverkkosuunnitelma palveluverkko tukee palve- päivitetty. palvelutuotantoa. luverkkosuunni- telma 10

11 Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Nurmijärven elinvoima riippuu vahvasti sen vetovoimasta ja kyvystä luoda kasvua. Nurmijärven vetovoimaa vahvistetaan asuinkuntana ja yritysmyönteisenä kuntana ylläpitäen ja kehittäen sen nykyisiä vetovoimatekijöitä: monipuolista ja houkuttelevaa tontti- ja asuntotarjontaa, viihtyisää, luonnonläheistä ja turvallista asuinympäristöä, tehokkaasti tuotettuja hyvinvointia tukevia palveluja, asumisen ja yrittämisen kilpailukykyistä kustannustasoa sekä hyvää saavutettavuutta Helsingin seudulla. Strategian toteuttaminen: Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tonttitarjonnasta. Asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu ohjaavat kunnan suunnittelua ja rakentamista. Kehitetään kunnan liikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkkoa. Parannetaan joukkoliikenteen palvelutarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja uusia sijoittumismahdollisuuksia Nurmijärvellä. Kehitetään, profiloidaan ja markkinoidaan kunnan yritysalueita. Edistetään elämyspalvelujen tuottamista ja luonto- ym. kohteiden hyödyntämistä siinä. Lisätään Nurmijärven näkyvyyttä ja tunnettavuutta sekä Helsingin seudulla että kansainvälisesti. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. 11

12 Strategian toteuttaminen Kehitetään kunnan liikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkkoa. Parannetaan joukkoliikenteen palvelutarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja uusia sijoittumismahdollisuuksia Nurmijärvellä edistäen uusien työpaikkojen syntymistä. Esimerkkejä toimenpiteistä Klaukkalan tieverkon ja ohikulkutien suunnittelu. Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen ohjelmoidaan ja priorisoidaan. Joukkoliikenteen palvelutarjonnan parantaminen. Taajamien tiivistäminen ja täydennysrakentaminen. Yritysalueiden rakentaminen, profilointi ja markkinointi Mittari Tiesuunnitelman valmistuminen ja hankkeen mukanaolo liikennepoliittisessa selonteossa. Uusien kevyen liikenteen väylien määrä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä/ asukas kasvaa. Uusien asuntojen määrä asemakaavoitetulla alueella /vuosi Yrityskontaktien määrä, työpaikkamäärän nettokasvu Tavoitetila 2017 Mukana liikennepoliittisessa selonteossa. Täydentyy myöhemmin Täydentyy myöhemmin Täydentyy myöhemmin Täydentyy myöhemmin Tavoitetila 2020 Rakentaminen valmistuu. Täydentyy myöhemmin Täydentyy myöhemmin Täydentyy myöhemmin Täydentyy myöhemmin Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kunnallistekniikan rakentamisohjelma Kunnallistekniikan rakentamisohjelma HLJ liikennejärjestelmäsuunnitelma Osayleiskaavat, asemakaavat Elinkeinopoliittinen ohjelma 12

13 Strategian toteuttaminen Esimerkkejä toimenpiteistä Mittari Tavoitetila 2017 Tavoitetila 2020 Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lisätään Nurmijärven näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tonttitarjonnasta. Korostetaan asumisviihtyvyyttä ja elinympäristön laatutekijöitä Kunnan toiminnan hyvien käytäntöjen ja esimerkkien esille nostaminen. Koko Nurmijärven sekä asuin- ja yritysalueiden markkinointi. Aktivoidaan maanhankintaa ja tehostetaan kaavoitusprosesseja. Kaavoituksessa tuotetaan laadukkaita suunnitelmia ja rakennusvalvonnassa tuetaan hyvän suunnittelun käyttöä. Kunnan myönteinen näkyvyys tiedotusvälineissä, kuntien imagomittaukset Kaavoitetun uudisrakennusoikeuden määrä eri käyttötarkoituksiin. Asukastyytyväisyyskyselyn tulos (muutos edelliseen) Nurmijärvi viiden parhaan kunnan joukossa kuntien imagotutkimuksissa (yritysmyönteisyys). Kaavavaranto mahdollistaa MAL- aiesopimuksen mukaisen asuntotuotannon. Tyytyväisyys asuinympäristöön parantunut Täydentyy myöhemmin Kaavavaranto mahdollistaa MAL- aiesopimuksen mukaisen asuntotuotannon. Laadun parantuminen havaittavissa rakennetussa ympäristössä Kuntastrategia Maapoliittiset toimintatavat, kaavoitusohjelmat Kaavoitusohjelma, rakennusperintöselvitys, (arkkitehtuuripoliittinen ohjelma) 13

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Mikkelin kaupunkistrategia 2014 2017 Kuva: Jere Lauha Kuva: Jere Lauha 1 Johdanto: Mikkeli tähtää parempaan hyvinvointiin kestävällä tavalla Mikkelin kaupunkistrategia

Lisätiedot