Suomalaiset suosivat avoimuutta korostavia poliittisia liikkeitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiset suosivat avoimuutta korostavia poliittisia liikkeitä"

Transkriptio

1 Tiedote Suomalaiset suosivat avoimuutta korostavia poliittisia liikkeitä Sivu Suosituimmiksi nousevat poliittiset liikkeet, jotka tavoittelevat ilmaston muutoksen hillitsemistä poliittisin ja taloudellisin keinoin ja rajoituksin ( % äänestäisi tai luultavasti äänestäisi), liikkeet, jotka ovat EU-myönteisiä ja kannattavat EU:n yhteistyön syventämistä ( %) sekä liikkeet, jotka puolustavat vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta ( %). Tämä käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Enemmistö voisi äänestää tai luultavasti saattaisi äänestää lisäksi näitä: Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä korostava liike (0 % äänestäisi tai voisi luultavasti äänestää), sääntelyn purkamista ajava liike ( %), perinteisiä arvoja ja ihanteita korostava, arvokonservatiivinen liike ( %), rikoksista annettavien rangaistusten kiristämistä kannattava liike ( %) sekä yksilöllistä vapautta korostava, arvoliberaali liike ( %). Vähiten kiinnostavia ovat ilmaston muutoksen kiistävät ja lämpenemisen hyötyjä korostavat poliittiset liikkeet ( % äänestäisi tai luultavasti voisi äänestää), liikkeet, jotka vaativat valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita ( %), EU-eroa ajavat liikkeet (0 %) sekä EU-kielteiset ja kansallismieliset liikkeet ( %). Poliittisen liikkeen kannatuksen yläraja vaaleissa liikkuu korkeimmillaan vain neljänneksen tasolla Suomessa poliittisen liikkeen kannatuksen yläraja vaaleissa näyttäisi liikkuvan korkeimmillaan vain neljänneksen tasolla (voisi äänestää vastanneet). Tällaisia liikkeitä, joita voisi äänestää yli 0 prosenttia vastanneista on kuusi. Vähintään 0 prosenttia suomalaisista voisi äänestää poliittista liikettä, joka erityisesti korostaa seuraavia asioita: Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä poliittisin ja taloudellisin keinoin sekä rajoituksin ( %) On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä ( %) Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden ja työelämän sääntelyn vähentämistä ( %) Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta (0 %) Korostaa yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville ja oleskeleville järjestettävä riittävä toimeentulo (0 %) Kannattaa kaikkien rikoksista annettavien rangaistusten kiristämistä, luovuttaisi poliisille ja viranomaisille lisää valtuuksia valvoa kansalaisia (0 %)

2 Korkeintaan kymmenesosan kannatukseen (alle prosenttia voisi äänestää) yltäisi viisi poliittista liikettä: Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjen olevan suurempia kuin haitat ( %) Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita ( %) Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan ( %) Pitää ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista kansainvälisissä suhteissa tärkeämpinä kuin oman maan taloudellisia etuja ( %) On EU-kielteinen ja kansallismielinen ( %) Sivu Tuloksista käy myös ilmi se, että EU-myönteisyys saa tuntuvasti enemmän myötätuntoa kuin EU-kielteisyys, vapaakauppa saa enemmän kannatusta kuin protektionismi, maahanmuuttoa ja vapaata liikkumista puolustavat liikkeet ovat suositumpia kuin maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kritisoivat liikkeet. Puolueiden kannattajien välillä on eroja Puoluekanta on yhteydessä kiinnostukseen äänestää erilaisia päämääriä korostavia poliittisia liikkeitä. Tuloksista voi tehdä myös johtopäätöksiä, millaista politiikkaa eri puolueiden kannattajat suosivat. Seuraavassa keskeisimmät havainnot puoluekannan mukaan. Keskusta: Keskustan kannattajat reagoivat keskimäärää myönteisemmin avoimeen maailmantalouteen, EU-myönteisyyteen, sääntelyn purkamiseen sekä perinteisiin arvioihin ja ihanteisiin. EU-eron ajaminen, markkinoiden sääntely ja ilmastonmuutoksen kiistäminen ovat vastenmielisiä asioita. Perussuomalaiset: Perussuomalaisten kannattajat profiloituvat selkeän poikkeavasti kaikkien muiden puolueiden kannattajista. Perussuomalaisten tukijoita viehättää EU- ja maahanmuuttokielteisyys, rangaistusten tiukentaminen, perinteiset arvot ja ihanteet, eliitin vastaisuus ja kielteinen suhtautuminen avoimeen maailmantalouteen. Monikulttuurisuus, vapaa liikkuvuus ovat myrkkyä, kuten myös ihmisoikeuksien ja demokratian korostaminen kansainvälisissä suhteissa. Kokoomus: Kokoomuksen kannattajien keskuudessa korostuvat vapaakaupan puolustaminen, EU-myönteisyys ja sääntelyn purkaminen. Vastenmielisiä tavoitteita ovat EU-ero, kapitalismin vastustaminen, markkinoiden ja yritysten sääntely, populistinen eliitin vastaisuus sekä protektionismi. : :n kannattajat osuvat näkemyksissään lähelle kansalaisten keskimääräistä suhtautumista. :n tukijoita sykähdyttää ilmastonmuutoksen hillitseminen, EU-

3 myönteisyys, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, kaikille maassa asuville ja oleskeleville taattava riittävä toimeentulo (taloudellinen egalitarismi). Inhotuimmat päämäärät liittyvät ilmastonmuutoksen kiistämiseen, EU-kielteisyyteen ja eroamiseen EU:sta. Vihreät: Sivu Vihreiden kannattajat äänestävät keskimäärää mieluummin poliittista liikettä, joka ajaa ilmaston muutoksen hillitsemistä, on EU-myönteinen, suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, korostaa yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä puolustaa avoimia rajoja ja vapaata liikkuvuutta. Pahalta maistuvia asioita ovat ilmastonmuutoksen kiistäminen, EU-kielteisyys ja kansallismielisyys, maahanmuuttovastaisuus, protektionismi sekä perinteiset arvot ja ihanteet. Vasemmistoliitto: Vasemmistoliiton kannattajia ihastuttaa poliittinen liike, joka korostaa taloudellista egalitarismia, tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä, vastustaa kapitalismia ja ajaa sosiaalietuuksien lisäämistä, suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti sekä puolustaa avoimia rajoja. Luotaantyöntäviä ovat liikkeet, jotka kieltävät ilmastonmuutoksen, ovat EU-kielteisiä ja kansallismielisiä sekä suhtautuvat kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen. Nuoret ovat herkempiä vasemmistolaiselle, radikaalille populistiselle sanomalle kuin ikääntyneet Nuorten ja ikääntyneiden eroista voi todeta, että nuorten -0 vuotiaiden keskuudesta on keskimäärää enemmän niitä, jotka saattaisivat äänestää (äänestäisi tai voisi luultavasti äänestää) liikettä, joka vastustaa kapitalismia (kannattaa talouden uusjakoa ja sosiaalietuuksien lisäämistä sekä rikkaiden verottamista) ( %). Ikääntyneempien, yli 0-vuotiaiden keskuudessa vain reilu neljännes ( %) altistuu tämänkaltaisia tavoitteita ajavan liikkeen vaatimuksille. Nuoret herkistyvät keskimäärää useammin ihmisten yksilöllistä vapautta ajavan poliittisen liikkeen sanomalle ( %). Ikääntyneistä selvästi alle puolet ( %) suhtautuu myönteisesti tällaiseen poliittiseen liikkeeseen. Ikääntyneet ovat herkempiä perinteisiä arvoja esille nostavien, arvokonservatiivisten liikkeiden ajamille asioille kuin nuoret. Ikääntyneistä enemmän kuin kaksi kolmesta (0 %) voisi äänestää tai voisi luultavasti äänestää liikettä, joka korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja. Nuorista tämänkaltaisille viesteille altistuu kaksi viidestä (0 %). Nuorten keskuudessa arvoliberaali liike saa enemmän ymmärtämystä kuin arvokonservatiivi. Ikääntyneiden keskuudessa tilanne on päinvastainen. Nuoret ovat alttiimpia kuin ikääntyneet äänestämään eliitin vastaisia, populistisia liikkeitä kuin ikääntyneet. Nuoret näyttäisivät luottavan ikääntyneitä vankemmin myös asiantuntijavaltaisuuteen yhteiskunnan tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Tutkimuksen toteutus

4 KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (aiemmin TNS Gallup Oy). Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla Haastatteluja tehtiin yhteensä.0. Vastaajat edustavat maamme - vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, Sivu

5 Sivu Kuvio a. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN, JOKA ERITYISESTI KOROSTAISI SEURAAVIA ASIOITA JA PÄÄMÄÄRIÄ (tekstejä lyhennetty ja pelkistetty, %). VOISI ÄÄNES- TÄÄ VOISI LUULTA- TI ÄÄN. EI OSAA SANOA EI LUUL- EI MISSÄÄN TATI TAPAUK- ÄÄNEST. SESSA ÄÄN. Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä pol. ja tal. keinoin ja rajoituksin On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta Korostaa yhdenvert. ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville toimeentulo Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden sääntelyn vähentämistä Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja Kannattaa rikoksista annett. rangaistusten kiristämistä, poliisille lisää valtaa Korostaa yksilöll. vapautta, yhteisö ei saa määritellä miten pitää käyttäytyä Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavall. ihmisistä, kansa tietää Kapitalismia vastustava, kannattaa taloud. uusjakoa, sosiaalietuuksien lis. Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, päätttävät Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena Pitää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kv. suhteissa maan etuja tärkeämpinä Kielteinen avoimeen maailmantalout., kannattaa kotim. tuottajien suojelua On EU-kielteinen ja kansallismielinen Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjä Kunnallisalan kehittämissäätiö

6 Kuvio. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN, JOKA ERITYISESTI KOROSTAISI SEURAAVIA ASIOITA JA PÄÄ- MÄÄRIÄ (%). VOISI ÄÄNES- TÄÄ VOISI LUULTA- TI ÄÄN. EI OSAA SANOA EI LUUL- TATI ÄÄNEST. EI MISSÄÄN TAPAUK- SESSA ÄÄN. Sivu Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä 0 On kapitalismia vastustava, kannattaa talouden uusjakoa, sosiaalietuuksien lisäämistä ja rikkaiden verottamista Korostaa ihmisten yksilöllistä vapautta, yhteisö ei saa määritellä, miten ihmisen pitää käyttäytyä On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytävät tavallisista ihmisistä, kansa tietää parhaiten Suhtautuu kielteisesti avoimeen maailmantalouteen, kannattaa kotimaisten tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua On EU-kielteinen ja kansallismielinen Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan 0 Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta 0 0 Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden ja työelämän sääntelyn vähentämistä 0 Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjen olevan suurempia kuin haitat Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, määrittävät tärkeät päätökset Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta Kannattaa kaikkien rikoksista annettavien rangaistusten kiristämistä, luovuttaisi poliisille ja viranomaisille lisää valtuuksia valvoa kansalaisia 0 Pitää ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista kansainvälisissä suhteissa tärkeämpinä kuin oman maan taloudellisia etuja Korostaa yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville ja oleskeleville järjestettävä riittävä toimeentulo 0 0 Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä poliittisin ja taloudellisin keinoin sekä rajoituksin, korostaa hyötyjen olevan suuremmat, kuin siitä aiheutuvat lyhyen aikavälin uhraukset ja kustannukset Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

7 Kuvio p. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN, JOKA... (%). VOISI ÄÄNES- TÄÄ VOISI LUULTA- TI ÄÄN. EI OSAA SANOA EI LUUL- TATI ÄÄNEST. EI MISSÄÄN TAPAUK- SESSA ÄÄN. Sivu Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä 0 Suhtautuu kielteisesti avoimeen maailmantalouteen, kannattaa kotimaisten tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua 0 0 On EU-kielteinen ja kansallismielinen On kapitalismia vastustava, kannattaa talouden uusjakoa, sosiaalietuuksien lisäämistä ja rikkaiden verottamista Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan 0 0 Korostaa ihmisten yksilöllistä vapautta, yhteisö ei saa määritellä, miten ihmisen pitää käyttäytyä 0 Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja 0 0 Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta 0 Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden ja työelämän sääntelyn vähentämistä 0 0 Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjen olevan suurempia kuin haitat Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

8 Kuvio p. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN, JOKA... (%). Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita VOISI ÄÄNES- TÄÄ VOISI LUULTA- TI ÄÄN. EI OSAA SANOA EI LUUL- TATI ÄÄNEST. EI MISSÄÄN TAPAUK- SESSA ÄÄN. 0 Sivu On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavallisista ihmisistä, kansa tietää parhaiten Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena 0 0 On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä 0 0 Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, määrittävät tärkeät päätökset Kannattaa kaikkien rikoksista annettavien rangaistusten kiristämistä, luovuttaisi poliisille ja viranomaisille lisää valtuuksia valvoa kansalaisia 0 Pitää ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista kansainvälisissä suhteissa tärkeämpinä kuin oman maan taloudellisia etuja Korostaa yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville ja oleskeleville järjestettävä riittävä toimeentulo 0 Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä poliittisin ja taloudellisin keinoin sekä rajoituksin, korostaa hyötyjen olevan suuremmat, kuin siitä aiheutuvat lyhyen aikavälin uhraukset ja kustannukset Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

9 Sivu Kuvio px. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN: n KANNATTAJAT vs. O VÄESTÖ (keskiarvojen poikkeamat asteikon neutraalista arvosta; tekstejä pelkistetty). Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta Voisiko äänestää: EI KYLLÄ 0, 0, Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja 0, 0, Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden sääntelyn vähentämistä On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä pol. ja tal. keinoin ja rajoituksin Kannattaa rikoksista annett. rangaistusten kiristämistä, poliisille lisää valtaa Korostaa yhdenvert. ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville toimeentulo Korostaa yksilöll. vapautta, yhteisö ei saa määritellä miten pitää käyttäytyä Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavall. ihmisistä, kansa tietää Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, päätttävät Pitää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kv. suhteissa maan etuja tärkeämpinä Kielteinen avoimeen maailmantalout., kannattaa kotim. tuottajien suojelua Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena Kapitalismia vastustava, kannattaa taloud. uusjakoa, sosiaalietuuksien lis. Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita On EU-kielteinen ja kansallismielinen Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjä -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, KAIKKI -, -, -0, -0, 0, 0,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

10 Sivu

11 Sivu Kuvio px. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN: n KANNATTAJAT vs. O VÄESTÖ (keskiarvojen poikkeamat asteikon neutraalista arvosta; tekstejä pelkistetty). Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja Kannattaa rikoksista annett. rangaistusten kiristämistä, poliisille lisää valtaa Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden sääntelyn vähentämistä On EU-kielteinen ja kansallismielinen -0, Voisiko äänestää: -0, EI KYLLÄ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavall. ihmisistä, kansa tietää 0,0 0, Kielteinen avoimeen maailmantalout., kannattaa kotim. tuottajien suojelua Korostaa yksilöll. vapautta, yhteisö ei saa määritellä miten pitää käyttäytyä Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta -0, 0, 0, 0, 0, 0, Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan -0, 0, Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä pol. ja tal. keinoin ja rajoituksin 0, 0, Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, päätttävät -0,0 0,0 On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä -0, 0, Korostaa yhdenvert. ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville toimeentulo -0, 0, Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjä Kapitalismia vastustava, kannattaa taloud. uusjakoa, sosiaalietuuksien lis. -0, -0, -0, -0, KAIKKI Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita -0, -0, Pitää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kv. suhteissa maan etuja tärkeämpinä -0, -0, Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta -0, -0, 0,0 0, -, -, -0, -0, 0, 0,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

12 Sivu

13 Sivu Kuvio px. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN: n KANNATTAJAT vs. O VÄESTÖ (keskiarvojen poikkeamat asteikon neutraalista arvosta; tekstejä pelkistetty). Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden sääntelyn vähentämistä On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä pol. ja tal. keinoin ja rajoituksin Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja Kannattaa rikoksista annett. rangaistusten kiristämistä, poliisille lisää valtaa Voisiko äänestää: EI KYLLÄ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, päätttävät Korostaa yksilöll. vapautta, yhteisö ei saa määritellä miten pitää käyttäytyä Korostaa yhdenvert. ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville toimeentulo Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä Pitää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kv. suhteissa maan etuja tärkeämpinä Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena Kielteinen avoimeen maailmantalout., kannattaa kotim. tuottajien suojelua On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavall. ihmisistä, kansa tietää Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, KAIKKI On EU-kielteinen ja kansallismielinen Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjä -0, -0, -0, -0, Kapitalismia vastustava, kannattaa taloud. uusjakoa, sosiaalietuuksien lis. -,0-0, Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan -, -0, -, -, -0, -0, 0, 0,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

14 Sivu

15 Sivu Kuvio px. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN: n KANNATTAJAT vs. O VÄESTÖ (keskiarvojen poikkeamat asteikon neutraalista arvosta; tekstejä pelkistetty). Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä pol. ja tal. keinoin ja rajoituksin Voisiko äänestää: EI KYLLÄ 0, 0, On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä 0, 0, Korostaa yhdenvert. ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville toimeentulo 0, 0, Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta 0, 0, Kapitalismia vastustava, kannattaa taloud. uusjakoa, sosiaalietuuksien lis. -0, 0, Kannattaa rikoksista annett. rangaistusten kiristämistä, poliisille lisää valtaa 0, 0, On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavall. ihmisistä, kansa tietää 0, 0,0 Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta 0, 0, Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä 0, 0,0 Korostaa yksilöll. vapautta, yhteisö ei saa määritellä miten pitää käyttäytyä 0, 0, Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja 0,0 0, Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden sääntelyn vähentämistä -0,0 0, Pitää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kv. suhteissa maan etuja tärkeämpinä Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, päätttävät -0,0-0, -0, 0,0 KAIKKI Kielteinen avoimeen maailmantalout., kannattaa kotim. tuottajien suojelua -0, -0, Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita -0, -0, Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena -0, -0, Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan -0, -0, On EU-kielteinen ja kansallismielinen -0, -0, Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjä -,0-0, -, -, -0, -0, 0, 0,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

16 Sivu

17 Sivu Kuvio px. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN: n KANNATTAJAT vs. O VÄESTÖ (keskiarvojen poikkeamat asteikon neutraalista arvosta; tekstejä pelkistetty). Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä pol. ja tal. keinoin ja rajoituksin Voisiko äänestää: EI KYLLÄ 0, On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä 0, 0, Korostaa yhdenvert. ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville toimeentulo 0, 0, Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta 0, 0, Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä 0,0 0, Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta 0, 0, Pitää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kv. suhteissa maan etuja tärkeämpinä -0, 0, Korostaa yksilöll. vapautta, yhteisö ei saa määritellä miten pitää käyttäytyä 0, 0, Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden sääntelyn vähentämistä 0, 0, Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, päätttävät Kapitalismia vastustava, kannattaa taloud. uusjakoa, sosiaalietuuksien lis. -0, 0, 0,0 0, KAIKKI Kannattaa rikoksista annett. rangaistusten kiristämistä, poliisille lisää valtaa -0,0 0, On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavall. ihmisistä, kansa tietää -0,0 0,0 Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja Kielteinen avoimeen maailmantalout., kannattaa kotim. tuottajien suojelua -0, -0, -0, -0, -0, 0, Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena -0, -0, Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan On EU-kielteinen ja kansallismielinen -,0 -,0-0, -0, Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjä -, -0, -, -, -0, -0, 0, 0,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

18 Sivu

19 Sivu Kuvio px. MITEN SUHTAUTUISI POLIITTISEEN LIIKKEESEEN: n KANNATTAJAT vs. O VÄESTÖ (keskiarvojen poikkeamat asteikon neutraalista arvosta; tekstejä pelkistetty). Korostaa yhdenvert. ja syrjimättömyyttä, kaikille maassa asuville toimeentulo Voisiko äänestää: EI KYLLÄ 0, 0, Tavoittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä pol. ja tal. keinoin ja rajoituksin 0, 0, Kapitalismia vastustava, kannattaa taloud. uusjakoa, sosiaalietuuksien lis. -0, 0, Pitää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kv. suhteissa maan etuja tärkeämpinä -0, 0, Suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti, puolustaa monikulttuurisuutta 0, 0, Puolustaa avoimia rajoja, vapaata liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä 0,0 0, On EU-myönteinen, kannattaa EU:n yhteistyön syventämistä 0, 0, Puolustaa vapaakauppaa ja avointa maailmantaloutta 0, 0, On eliitin vastainen, oikeat ratkaisut löytyvät tavall. ihmisistä, kansa tietää 0, 0,0 Tavoittelee yhteiskuntaa, jossa asiantuntijat käyttävät valtaa, päätttävät 0, 0,0 Korostaa yksilöll. vapautta, yhteisö ei saa määritellä miten pitää käyttäytyä Vaatii valtiota tiukasti ohjaamaan yrityksiä ja sääntelemään markkinoita -0, 0, 0, 0, KAIKKI Ajaa sääntelyn purkamista, kannattaa talouden sääntelyn vähentämistä -0, 0, Kannattaa rikoksista annett. rangaistusten kiristämistä, poliisille lisää valtaa Kielteinen avoimeen maailmantalout., kannattaa kotim. tuottajien suojelua Korostaa perinteisiä ihanteita, arvoja ja yhtenäisiä käyttäytymismalleja -0, -0, -0, -0, 0, 0, Suhtautuu kielteisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen tavoitteena Ajaa eroa EU:sta ja eurosta ja paluuta omaan valuuttaan -0, -0, -0, -0, On EU-kielteinen ja kansallismielinen Kiistää ilmastonmuutoksen, korostaa ilmaston lämpenemisen hyötyjä -0, -, -0, -0, -, -, -0, -0, 0, 0,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö 0

20 Sivu 0

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN TIEDOTE KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN Kansalaisten selvän enemmistön ( %) mielestä opiskelijoiden opintotuki on sidottava nykyistä tiukemmin opinnoissa

Lisätiedot

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA Aatteellisilla tekijöillä (2 % vaikutti ratkaisevasti tai paljon), perinteillä sekä mielikuvilla puolueen harjoittamasta politiikasta

Lisätiedot

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA Tärkein äänestämään ajava tekijä kuntavaaleissa oli velvollisuuden tunne, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Enemmän kuin neljä

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Julkaistavissa sunnuntaina.1. klo 00.01 Kansalaiset: Kokoomus, ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Kokoomus ( % pitää osaavana ja kyvykkäänä), ( %) ja keskusta ( %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ TIEDOTE PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ Enemmistö ( %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Tiedote Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Sivu 1 Puolet suomalaisista ( %) kannattaa kaksoiskuntalaisuutta, eli oikeutta olla kirjoilla kahdessa kunnassa ja käyttää

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN TIEDOTE SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN Enemmistö suomalaisista luottaa siihen, että kaikki julkisen liikenteen muodot toimivat hyvin maassamme,

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat.

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat. KANSALAISTEN LUOTTAMUS: TASAVALLAN PRESIDENTTI YKKÖNEN, MEDIA KAKKONEN Suomalaisten luottamuslistan kärjessä on tasavallan presidentti ( % luottaa erittäin tai melko paljon). Kokoomuksen kannattajista

Lisätiedot

KANSA: YLIOPISTOJEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ

KANSA: YLIOPISTOJEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ TIEDOTE KANSA: YLIOPISTOJEN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ 1 Yliopistojen tärkein tehtävä on vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen

Lisätiedot

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA Tiedote KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA VALEHDELLA Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.

Lisätiedot

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Tiedote Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Suomalaisten luottamus läheisiin ihmisiin on suurta, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Reilu

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA Hallituksen sote-uudistukseen suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti kaksi viidestä ( %), käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE

KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KANNATTAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN VASTUULLE KANSALAISET: LÄHES JOKA TOINEN KAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SIIRTÄMISTÄ UUSIEN ITSEHALLINTOALUDEN TUULLE Maan hallitus on valmistelemassa korkeintaan itsehallintoalueen perustamista Suomeen, joiden

Lisätiedot

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Yhdeksän kymmenestä ( %) kansalaisesta pitää sitä tärkeänä tai erittäin

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS TIEDOTE KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS Kansalaisten kuntatyönantajalle antama yleisarvosana

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen?

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Ilmapuntari : Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin turvaaminen tulee olla maan hallituksen painopistealue

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta JULKAISTAVISSA.. KLO. JÄLKEEN Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta Median keskinäisessä mittelössä uutisoinnin luotettavuudessa kärkeen asettuvat Ylen TV uutiset ( % arvioi

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Julkaistavissa,.. klo. Kansalaismielipide: Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Kuntien keskeisin tehtävä on väestön selvän enemmistön mielestä huolehtia

Lisätiedot

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Tiedote KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Kolme neljästä katsoo, että lasten päivähoidon (%), nuorisotyön (%) ja liikunnan (%) järjestäminen kuuluvat kunnan vastuulle, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Puolet leikkaisi lapsilisiä ja kotihoidon tukea

Puolet leikkaisi lapsilisiä ja kotihoidon tukea Julkaistavissa.. klo. jälkeen Kansalaismielipide: Puolet leikkaisi lapsilisiä ja kotihoidon tukea Puolet suomalaisista säilyttäisi lapsilisien ja kotihoidon tuen oikeudet ennallaan ja toinen puoli tiukentaisi

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA TIEDOTE ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT EN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA Enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Suomalaisten suhde puolueisiin ja äänestämiseen

Ilmapuntari 2014: Suomalaisten suhde puolueisiin ja äänestämiseen Ilmapuntari : Suomalaisten suhde puolueisiin ja äänestämiseen Poliittisia päättäjiä ollaan taipuvaisia syyllistämään Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan

Lisätiedot

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Tutkimusosio Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Valtuutetut pitivät kaikkia valtioneuvoston sote-uudistukselle asettamia keskeisiä

Lisätiedot

Kansalaiset: Vaalien painopiste sisäpolitiikassa

Kansalaiset: Vaalien painopiste sisäpolitiikassa Kansalaiset: Vaalien painopiste sisäpolitiikassa KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa Kansalaismielipide ja kunnat selvitettiin hyvän kansanedustajaehdokkaan ominaisuuksia. Kansalaisten tehtävänä

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS 2012 Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla, internetpaneelissa, 8.-14.6.2012

Lisätiedot

HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN

HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN Kahdestatoista hallituksen säästökohteesta kolme on sellaisia, joita enemmistö yksiselitteisesti kannattaa käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta,

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari Luottamus tiedotusvälineisiin ja näkemykset kuntien päätöksenteosta

KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari Luottamus tiedotusvälineisiin ja näkemykset kuntien päätöksenteosta KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari - Luottamus tiedotusvälineisiin ja näkemykset kuntien päätöksenteosta Tyytyväisyys eri tahojen valtaan kotikunnassa Kenelläkään ei ole liikaa valtaa omassa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

Julkaistavissa klo HYVÄ VALTUUTETTU ON ITSENÄINEN JA AJAA KOKO KUNNAN ETUA

Julkaistavissa klo HYVÄ VALTUUTETTU ON ITSENÄINEN JA AJAA KOKO KUNNAN ETUA Julkaistavissa.. klo 00.0 HYVÄ VALTUUTETTU ON ITSENÄINEN JA AJAA KOKO KUNNAN ETUA Hyvän kunnanvaltuutetun tulee ennen muuta olla erottuvan itsenäinen ( % vastaajista on tätä mieltä), ajaa koko kunnan etua

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa. Sakari Nurmela Risto Sinkko. MPKK ÄÄRIKÄYTTÄYTYMINEN - miten kohdataan, miten johdetaan?

Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa. Sakari Nurmela Risto Sinkko. MPKK ÄÄRIKÄYTTÄYTYMINEN - miten kohdataan, miten johdetaan? RIGHT M Ääri-ilmiöt ihmisten kokemuksissa Sakari Nurmela Risto Sinkko TNS 013 RIGHT M Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Forumissa Kyseessä on TNS Gallup Oy:n vastaajapaneeli Panelistit

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 0..-.. päivien

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup

Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta. Akavan Erityisalat TNS Gallup Kansalaisten käsityksiä hyvästä hallinnosta Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä julkisesta

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua eli prosenttia ( % varmasti ja % todennäköisesti) kaupunkien ja

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

Kansalaisten kärki hallitukselle: Sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntatalous ja tuotantotapojen uudistaminen tärkeintä

Kansalaisten kärki hallitukselle: Sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntatalous ja tuotantotapojen uudistaminen tärkeintä Kansalaisten kärki hallitukselle: Sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntatalous ja tuotantotapojen uudistaminen tärkeintä Kansalaisten tavoitteet asettuvat tasaisesti laskevaan järjestykseen. Odotukset hajaantuvat

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Kanavalla 6. 2.6.7. Kyseessä on Kantar

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari Siv Sandberg Åbo

Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari Siv Sandberg Åbo Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari 15.12.2011 Siv Sandberg Åbo Akademi Puolue vai kotikunta? Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016 Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiaista väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1.011

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

KUINKA MIELELLÄÄN NÄKISI OMASSA VALTUUTETUSSAAN ERILAISIA OMINAI- SUUKSIA TAI PIIRTEITÄ: KOKO MAA (tekstejä osin lyhennetty, %).

KUINKA MIELELLÄÄN NÄKISI OMASSA VALTUUTETUSSAAN ERILAISIA OMINAI- SUUKSIA TAI PIIRTEITÄ: KOKO MAA (tekstejä osin lyhennetty, %). Kuvio km. KUINKA MIELEL NÄKISI OMASSA VALTUUTETUSSAAN ERILAISIA OMINAI- SUUKSIA TAI PIIRTEITÄ: O MAA (tekstejä osin lyhennetty, %). ERITTÄIN MELKO EI OSAA SANOA EI KOVINK. EI LAIN- KAAN MIE- LEL Kunnallisalan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Ilmastobarometri 2015

Ilmastobarometri 2015 Ilmastobarometri 2015 Tutkimuksen taustatiedot TNS Gallup Oy toteutti maaliskuussa 2015 kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä. Tutkimuksen tilasi Valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%).

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%). Suomi/Nyt-kysely Osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johtaa ajatushautomo Magma Taloustutkimus Oy kokosi 7.2. 8.3.207 kaksi valtakunnallisesti edustavaa kyselyaineistoa 8 79 -vuotiaista suomalaisista.

Lisätiedot

Perustulolla hyvä kaiku kansalaismielipiteessä

Perustulolla hyvä kaiku kansalaismielipiteessä Perustulolla hyvä kaiku kansalaismielipiteessä Perustulo viehättää monia väestöryhmiä. Vihreiden ( %) ja vasemmistoliiton ( %) kannattajat ovat vahvimmin Perustulon takana. Kokoomuksen äänestäjät suhtautuvat

Lisätiedot

Ilmapuntari 2013: Sote-uudistuksen pelätään heikentävän palveluita

Ilmapuntari 2013: Sote-uudistuksen pelätään heikentävän palveluita Julkaistavissa 16.7.2013 klo 12.00 Ilmapuntari 2013: Sote-uudistuksen pelätään heikentävän palveluita Suomalaisten mielestä nykyisin hyvää hoitoa saa sekä yksityisessä että julkisessa terveydenhuollossa.

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%).

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). Kuvio. MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). ERITTÄIN TÄRKEÄ MELKO TÄRKEÄ EI OSAA SANOA EI JUURI- KAAN TÄRK. EI LAINK. TÄRKEÄ 0 25 50 5 0 Suomen Gallup Oy 0

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 n kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Puolet päättäjistä somettaa. Eteläpohjanmaalaiset kuntapäättäjät ovat

Lisätiedot

PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ

PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA 2010: TUTKIMUSTIIVISTELMÄ PUOLUEBAROMETRI MARRASKUUSSA : TUTKIMUSTIIVISTELMÄ JOHDANTO Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä hallituksen toiminnasta, puolueista

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media Varsinais-Suomen kuntapäättäjät ovat myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin päättäjät muualla maassa. Yli puolet päättäjistä somettaa. Varsinaissuomalaiset kuntapäättäjät

Lisätiedot

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen toteutus (s. 3) 2. Kiinnostus energia-asioihin (s.6) 3. Tärkeimmät tietolähteet (s. 10) 4. Sähkönkuluttamiseen liittyvät

Lisätiedot