PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2005"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2005 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO KAAVOITUSPROSESSI JA TAAJAMAT, Riitta Laitinen 4 YLEISLUONTEISET...4 KESKUKSET...7 VÄESTÖ JA TYÖPAIKKATAVOITTEET...7 A-ALUEET...8 KM VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ...13 PALVELUJEN ALUEET...13 TP-ALUEET...16 T-ALUEET...18 KEHITTÄMISEN KOHDEALUEET...20 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET...21 MAASEUTU, SUOJELU JA VIRKISTYS, Mirja Karila-Reponen 23 MAASEUTU...23 KYLÄT...26 MATKAILUALUEET...29 LOMA-ASUNTOALUEET...32 KUTTUURIYMPÄRISTÖT...34 YLEISTÄ...44 GE ARVOKKAAT HARJUALUEET...46 MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISKOHDEALUEET...47 SUOJELU-ALUEET...48 SL LUONNONSUOJELUALUEET...51 ARKEOLOGIAAN LIITTYVÄT MERKINNÄT...55 NATURA-ALUEET...57 VIRKISTYS-ALUEET...57 ULKOILUREITIT...63 MUUTA...66 MERKINNÄT...68 SELOSTUS...69 LIIKENNE JA TEKNINEN HUOLTO, Erkki Rope 71 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE...75 MUUT TIEYHTEYDET...94 TIELUOKITUS ERITASOLIITTYMÄT TIEMERKINNÄT VESITIET VENEILYREITIT YHTEENVETO muist ja laus doc 2(129)

3 RAIDELIIKENNE LENTOLIIKENNE LOGISTIIKKA-ALUEET MAA-AINESALUEET AMPUMA-ALUEET PUOLUSTUSVOIMIEN ALUEET VESIHUOLTO POHJAVESIALUEET ENERGIAHUOLTO JÄTEHUOLTO YHTEENVETO muist ja laus doc 3(129)

4 KAAVOITUSPROSESSI JA TAAJAMAT, Riitta Laitinen Aihe Lausunnon tai muistutuksen esittäjät Keskeinen sisältö Vastineen perusajatus Yleisluonteiset Kaavan yleispiirteisyys ja ohjausvaikutus Kantele Reino, 1.74 Päijät-Hämeen vihreät ry, 1.79 Suomen luonnonsuojeluliitto ry/ Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Jo hyväksytyt alempiasteiset kaavat tulee merkitä maakuntakaavaan maakuntakaavan epämääräisyys ja siitä johtuva vähäinen ohjaavuus; tarvitaanko maankuntakaavaa ollenkaan kaavaa on voimakkaasti yleispiirteistetty. Tästä syystä kohteiden numerointi ja niille tarkennetut määräykset olisivat tarpeen, myös kohteisiin liittyvät selvitykset Maakuntakaavassa käsitellään seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä asioita maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella kaikkien jo hyväksyttyjen alempiasteisten kaavojen merkitseminen maakuntakaavaan ei ole tarkoituksenmukaista, koska ne sisältävät maakuntakaavan tarkoitukseen nähden liian yksityiskohtaista tai ainoastaan yhtä kuntaa koskevia maankäytön ratkaisuja maakuntakaava ohjaa yleis- ja asemakaavojen laadintaa ja muuttamista Maakäyttö- ja rakennuslaki selventää kaavatasojen välistä työnjakoa Maakuntakaavan tehtävänä on ensisijaisesti valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten alueidenkäyttökysymysten ratkaiseminen Maakuntakaavalta edellytetään tarkoitukseen sopivaa yleispiirteisyyttä, jotta eri kaavatasojen välinen tehtäväjako säilyy selkeänä ja kuntakaavoituksella riittävä paikallinen liikkumavara Lopullisella kartalla on yksilöivät numerot ja selostukseen kuuluvassa aluevarausluettelossa esitetään kuvaus kohteesta. Maakuntakaavassa on päädytty esittämään kaavamääräykset kutakin maankäyttöluokkaa koskevina yleismääräyksinä. Aluevarauskohtaisten määräysten käyttö ei ole maakuntakaavatasolla mielekästä, koska alueva- YHTEENVETO muist ja laus doc 4(129)

5 Hämeen tiepiiri Hämeen TE-keskus uuden maankäytön kehittämien irralleen nykyisestä maankäyttörakenteesta on ristiriidassa valtioneuvoston hyväksymien VAT:n yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteiden kanssa pyrittävä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä palveluiden siirtämistä keskustoista pääteiden varsille ei voi pitää hyväksyttävänä esittää, että ainoastaan rakentamista koskevat alueet ja merkinnät sisällytetään maakuntakaavaan Aikataulu Orimattilan kaupunki tärkeää, että maakuntakaava tulee viivytyksettä voimaan ainakin riidattomien alueiden osalta nykyinen seutukaava on monelta osin kaupungin kehityksen esteenä Lahden historiallinen museo/maakuntamuseo Maakuntakaavaa on valmisteltu suurella kiireellä. Tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta kaavan sisältöön pienistä yksityiskohdista lukuisat kieli- ja kirjoitusvirheet suuriin linjauksiin. lausuntoaika on rajattu kovin lyhyeksi rausten määrä on huomattavan suuri. Selvitykset, joihin suunnitteluratkaisut perustuvat, löytyvät kaavaselostuksesta. Maakuntakaavassa on esitetty olemassa olevasta rakenteesta irralleen vain Hennan ja Viljaniemen varaukset. Aluevarausten sijoittelu on tapahtunut ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen kytkeytyen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Keskustat eivät voi ottaa vastaan tilaa vaativaa kauppaa; kaupan palveluverkko on selvitetty ja tehty sen perusteella myös liikennettä vähentävät ratkaisut. Maakuntakaavan laatimista ja sisältövaatimuksia ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain säädökset ja valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet eikä kokonaismaakuntakaavaa voida laatia niistä poiketen. Esitetään ympäristöministeriölle kaavan vahvistamista mahdollisimman pikaisesti. Siinä tilanteessa, että kaavan käsittely viivästyisi joidenkin valitusten vuoksi, esitetään ympäristöministeriölle vahvistamista ja voimaan saattamista kiistattomilta osin. Kunnissa on vireillä hankkeita, jotka odottavat maakuntakaavan pikaista käsittelyä. Päättäjien vaatimuksesta kaavatyön aikataulua lyhennettiin vuodella. Ehdotusvaiheeseen jääneet virheet korjataan lopullisiin kaava-asiakirjoihin ennen ympäristöministeriöön lähettämistä. Lausuntoaikaa ei ole säädöksissä määritelty, nähtävillä oloaika täyttää MRA 12 vaatimukset ja lausunnonantajille on annettu muistutusten jättä- YHTEENVETO muist ja laus doc 5(129)

6 Prosessi Hämeen ympäristökeskus Lahden eteläinen kehätie on maakuntakaavaehdotuksessa osoitettu normaalista kaavoitusprosessista poiketen kahtena vaihtoehtoisena linjauksena; menettelyä ympäristökeskus ei ole pitänyt toivottavana Lahden kauppakamari maakuntakaavaehdotuksesta kaksi versiota; menettely poikkeuksellinen, mutta hyväksyttävä Selvityksistä Hämeen ympäristökeskus kaikkia myöhään valmistuneita selvityksiä ei ole voitu ottaa täysipainoisesti huomioon suunnittelussa eivätkä ne ole olleet sidosryhmien käytössä kaavaprosessin aikana kaava-aineistoja ei voi tarkastella päällekkäin, jolloin paljastuisi vaikutusten kumuloituminen ja kokonaiskuormitus herkille alueille ja ekotehokkuuden huomiointi; esim. teollisuusalueiden ekotehokkuus seudullisesti ja maakunnallisesti? Kaavaselostus Lahden kaupunki lausunnon liitteessä kahdeksankohtainen listaus korjausesityksiä kaavaselostuksesta puuttuvat aluekuvaukset (huom! taajamarakennetta jäsennöivät virkistysalueet) mistä pidempi aika. Viranomaiset on kytketty mukaan valmisteluun ja heille on järjestetty muita aiemmin mahdollisuus tutustua kaava-aineistoon liiton kotisivuilla Päättäjät ja suuri yleisö ovat edellyttäneet, että ratkaisua tulee olla mahdollista harkita mahdollisimman pitkään. Myöhään valmistuneet kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyneet selvitykset ovat alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia selvityksiä. Kulttuuri- ja maisemaselvitykset vaikuttavat päämaankäyttöluokan jatkosuunnitteluun, jolloin varsinaiset aluevaraukset ovat olleet tehtävissä. Eteläiseen kehätiehen liittyneet selvitykset ovat lisätietoa tulevan päätöksenteon pohjaksi. Selvitysten tuloksia on voitu hyödyntää kaavasuunnittelun aikana ja niihin on ollut pääosin mahdollista tutustua liiton nettisivuilla ja liiton toimistossa. Kaava-aineistot ovat suunnittelijoilla paikkatietoaineistoina käytettävissä päällekkäin; sidosryhmille aineistoja ei voida luovuttaa käyttöoikeussyistä. Ekotehokkuuden ja kokonaiskuormituksen arvioiminen on käytännössä maakuntakaavatasolla hankalaa, koska toiminnan laatu ei ole vielä selvillä eikä vakiutuneita käytäntöjä ole arvioinnin suorittamiseksi maakuntakaavatyössä. Korjataan soveltuvin osin. Aluekuvaukset lisätään selostukseen. YHTEENVETO muist ja laus doc 6(129)

7 Salpausselän luonnonystävät ry koska kaavaehdotus on voimassa olevan kaavan muutos, kaivataan selostukseen karttaa, jota muutetaan Vaikutusten arviointi Hämeen ympäristökeskus Vaikutukset on hyvin tunnistettu ja arvioitu ympäristövaikutusten arviointiosassa, mutta tukeeko ehdotettu maakuntakaava käytännössä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista, ekotehokkuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa? Kaavan arviointia olisivat helpottaneet liitekartat, joissa olisivat näkyneet seutukaavasta poikkeavat ratkaisut Maakuntakaavan vaikutukset Natura 2000 alueisiin on arvioitu eikä merkittäviä vaikutuksia ole todettu Lisätään vahvistetun seutukaavakartan pienennös selostuksen liiteosaan. Kaavan käytännön toteuttamisesta riippuu pitkälti kestävän kehityksen toteutuminen, ekotehokkuus ja ilmastonmuutoksen torjunta Muutokset taajama-alueissa on esitetty liitekartalla 11. Kaavaselostukseen on kirjattu muutokset seutukaavaan nähden. Täydennetään liitekarttoja keskeisistä poikkeamista. Keskukset Mukkula-Seura ry, 1.62 Mukkulassa tulisi olla monipuolinen alue- tai kuntakeskus merkintä Korjataan Mukkula tavoitteelliseen keskusverkkoon selostukseen ja liiteosaan monipuoliseksi alue-tai kuntakeskukseksi 2 (vrt. Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvitys s. 128) ei saa heikentää lähiöiden palveluiden kehittymistä entisestään Lahden kaupunki Mukkula tulisi nostaa selostuksessa luokkaan 2 monipuolinen alue tai kuntakeskus PHL Launeen ca-kohdemerkinnät tilalla tulee olla c- merkintä Lähiöiden palveluiden turvaamiseksi ne on osoitettu keskustatoimintojen alakeskuksen kohdemerkinnällä ca. Kuten edellä Merkintä on korjattu lopullista karttaa varten. Väestö ja työpaikkatavoitteet Päijät-Hämeen vihreät ry, 1.79 optimistiset asukas- ja elinkeinoelämän kasvutoiveet, ylimitoitetut asumisen alueet, uudet kehittämisalueiden aluerajaukset sekä epämääräiset kaavamääräykset korostavat suunnitelmallisuuden ja Kuntien kanssa sovitut kasvutavoitteet ovat optimistisempia laadittuihin ennusteisiin nähden. Maakuntakaavan toteutumisen aikajänteellä on vaikea sanoa missä kunnassa tai millä lähivaiku- YHTEENVETO muist ja laus doc 7(129)

8 Heinolan kirkonkylän kyläyhdistys ry, 1.68 Päijät-Hämeen kylät ry analyyttisyyden puutetta maakuntaliiton, muiden viranomaisten ja Heinolan kaupungin sitoutuminen tavoitteisiin Heinolan kirkonkylässä - väestötavoitteiden mitoitus lähivaikutusalueittain ei istu kaavakarttaan; esim. Orimattilan itäisten kylien väestöennusteet ovat silmiinpistävän alhaiset verrattuna kyliin muualla maakunnassa (myös Nastola ja Padasjoki) - mitoitusväestö lähivaikutusalueittain tarkistettava kokonaisuutena ennen kaavan vahvistamista Hollolan ympäristöyhdistys ry. mitoitusväkilukuna kuntien ylioptimistisia visioita ja valittu luonnoksista voimakkaan kasvun vaihtoehto; sopisi paremmin väestöennusteeksi sijaan tusalueella kasvusykäykset syntyvät, joten on syytä mahdollistaa se kuntien kanssa yhteistyössä haetuilla tarkoitukseen soveltuvilla alueilla eikä jättää sitä myöhemmin hallitsemattomasti kiireellä laadittavien kaavojen kautta tapahtuvaksi. Maakuntakaavan tarkoituksena on ennakoida mahdollisuus voimakkaaseen kasvuun ja varata sitä tilannetta varten kestävä ratkaisu aluerakenteen kehittymiselle. Lähivaikutusalueille jaetut väestö ja työpaikkatavoitteet ovat viitteellisiä; väestötavoitteita on voitu käyttää asuinalueiden mitoituksessa, mutta työpaikkatavoitteita ei ole voitu hyödyntää Lähivaikutusalueiden väestömäärät on tarkistettu yhteistyössä kuntakohtaisesti pohjautuen nykytilanteeseen ja siinä näköpiirissä oleviin muutoksiin kaavoitettavien ja haja-asutusalueiden suhteessa Kuten edellä Kuten edellä A-alueet Mukkula Niemi, Lahti Mukkula-Seura ry, 1.62 Isku-Yhtymä Oy, 1.35 Polttimo Yhtiöt Oy, 1.51 Niemen teollisuusalueen toivotaan monipuolistuvan toimitilojen ja asumisen seka-alueeksi, jossa nykyiset tuotantolaitokset voivat säilyä ja kehittyä Mukkula - Niemen teollisuusalue teollisuus- ja varastoalueeksi T taajamatoimintojen alueen sijaan Mukkula - Niemen teollisuusalue teollisuus- ja varastoalueeksi T taajamatoimintojen alueen sijaan Alueella on maakunnan kannalta merkittäviä yrityksiä ja niiden tuotantolaitoksia. Rajataan Niemen ranta-alue nykyisten teollisuuslaitosten mukaisesti T-alueeksi ja välialue Iskuun saakka TP-alueeksi. Kuten edellä Kuten edellä YHTEENVETO muist ja laus doc 8(129)

9 Metsäteollisuus ry/ UPM- Kymmene Oyj Lahden kauppakamari Mukkulan - Niemen teollisuusalueella nykyiselle yritystoiminnalle taattava täydet toimintaedellytykset myös pitkällä tähtäimellä Lahdessa Mukkula - Niemen ja Sopenkorven (myös yleisemmin A-alueilla) toimii eräitä maakunnan tärkeimmistä teollisuusyrityksistä; toimivuutta ei saa vaarantaa pitkällä tähtäimelle, vaan edellytykset toiminnan harjoittamiselle ja kehittymiselle turvattava Hartola Nyrjä Matti ja Kaija, 1.23 Kaavoitussopimus tehty Hartolan kunnan kanssa, onko maakuntakaavassa oikea merkintä? Visantien varressa Hartolan osayleiskaavassa APaluetta; rantarakentaminen säilytettävä ja lisärakentaminen mahdollistettava, ei teollisuutta eikä virkistysalueita Mikä merkintä maakuntakaavassa on Matinpelto 1:2097 tilan alueella? Vierumäki, Heinola Vierumäen Jytinä, 1.36 Ei teollisuusaluetta seurantalo Aavehallin ja urheilualueelle Huvinen Mikko ja Merja, 1.14 Onko huomioitu Vierumäellä Vuolenkoskentien molemminpuolisessa A-alueessa teollisuuden haitat, raskaan liikenteen lisääntyminen ja pitkä matka palveluille Laajalahti, Heinola Heinolan kaupunki Laajalahden valkoinen alue taajamatoimintojen alueeksi vireillä olevan karttatarkastelun perusteella Henna, Orimattila Huisko Arvo ja Pirkko, Moilanen Vesa, 1.75 Yhteistyö muiden maakunnan liittojen kanssa koskien Hennan kehittämisen kohdealuetta kk5 Kuten edellä Kuten edellä ja Taajamatoimintojen alueiden osalta täydennetään toteuttamiskuvausta ja kaavaselostusta yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamisen ja kehittämisen painottamiseksi. Kaavaehdotuksen A-varaus on oikea ja soveltuva merkintä A-merkintä mahdollistaa lisärakentamisen, jonka sijoittelu tapahtuu kunnan yleis- ja asemakaavojen mukaisesti A-alueelle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriötä tuottamaton pienimuotoista teollisuutta ja muita toimintoja kunnan alemmanasteisen kaavoituksen mukaisesti Maaseutumainen alue eli ns. valkeaa aluetta, jossa ei ole maakunnallisia tai seudullisia maankäytön paineita Sijaitsevat taajamatoimintojen alueella A, maankäyttö tarkentuu osayleiskaavatyön ja asemakaavojen myötä Haitat on huomioitu, maankäyttö tarkentuu osayleiskaavatyön ja asemakaavojen myötä Maaseutumaisen alueen merkintä mahdollistaa pienialaisen asuntoalueen toteuttamisen Alueen kehittäminen nojaa yhteistyössä laadittuun Hennan alueen kehityskuva selvitys, jossa Mäntsälän, Kärkölän ja Orimattilan lisäksi mukana Uu- YHTEENVETO muist ja laus doc 9(129)

10 Kirkkolammi, Padasjoki Mäntsälän kunta VR-Yhtymä Oy Hämeen ympäristökeskus Uudenmaan liitto Suomen luonnonsuojeluliitto ry/ Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Suomen luonnonsuojeluliitto ry/ Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Hennan uusi taajama-alue ja kehittämisalue eivät täysipainoisesti tukeudu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen Huhdanojantien osalta, joka muodostaisi hyvän rungon joukkoliikenteelle ja liikkumiselle, maaperä ja melukysymykset Mikäli uusi asema perustetaan on kuitenkin perusteltua hyödyntää sitä työpaikka-alueena ja myös mahdollisena henkilöasemana, huomautus koskee lähinnä aluevarausten sijoittelua Kehittämisen painopistettä tulisi siirtää Huhdanojan ja Salusjärveä kohti, osoitetut aluevaraukset eivät tukeudu olemassa olevaan tieverkostoon Raideliikenteeseen tukeutuva uusi taajama Lahden ja Mäntsälän välissä on myönteinen asia, mutta Henna lähialueineen jää väestöpohjaltaan niin pieneksi, että oikoradan henkilöliikenneaseman toteuttaminen Hennaan vaikuttaa epätodennäköiseltä; yhdyskuntarakennetta hajauttava Hennan, Nostavan ja Vierumäen asemia tukevat maankäytön suunnitelmat näyttävät riittämättömiltä, mutta ovat visiotasolla perusteltuja. ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Hennan alueen kehittämistä voidaan jatkaa Orimattilan Hennan alueen kehitysmahdollisuudet riippuvat rautatiejärjestelyjen toteutumisesta. Asutuksen merkittävän lisäämisen edellytyksenä tulisikin tällä alueella olla liikennepaikan toteuttaminen kaavavaraus on jonkin verran parantunut luonnoksesta; ratkaisun tulisi perustua yleiskaavatasoisiin selvityksiin muun muassa liito-oravan takia Padasjoen Kirkkolammin pohjoispuolen A-alue; huono ratkaisu, koska MY-arvot tallessa edelleen denmaan ja Päijät-Hämeen liitot Vaikka nykyinen asukasmäärä alueella onkin vähäinen, on olemassa olevan tie- ja raideliikenteen rakenteiden vuoksi alue on erittäin potentiaalinen kehittämisen kohdealue, joka tarkentuu käynnissä olevan osayleiskaavatyön myötä. Maaperä- ja melukysymyksiin varaudutaan yleiskaavatyössä. Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä samaa mieltä ja kuten edellä samaa mieltä ja kuten edellä Hyvällä yleis- ja asemakaavasuunnittelulla huolehditaan alueen ympäristöarvoista YHTEENVETO muist ja laus doc 10(129)

11 Kirkonmäki, Artjärvi Artjärven kunta - A-aluetta tulisi laajentaa Kirkonmäen alueella seurakunnan omistamalle alueelle liitekartan mukaisesti Sirkkovieru, Kärkölä Kärkölän kunta Sirkkovierun asutusalue puuttuu lautatarhan pohjoispuolella Hämeenkoski Hämeen ympäristökeskus VT12 eteläpuolelle valtatien takaiselle alueelle osoitettu A-alue supistettava käsittämään vain nykyinen rakentaminen Otamo, Sysmä Sysmän Otamon taajamatoimintojen alue on pohjavesialueella; aluevaraus on poistettava siltä osin kuin se on pohjavesialueella Sopenkorpi, Lahti Lahden kauppakamari Sopenkorven nykyisen teollisuuden toimintamahdollisuudet turvattava; A-alueen osalle selostukseen täsmennys, ettei maakunnan perusyritysten toimintaa vaaranneta Herrala, Hollola PHL Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmässä käydyn käsittelyn pohjalta esitetään, että Herralan taajama-alueen vierellä oleva V-alue merkitään A- alueeseen kuuluvaksi. Mitoitus Päijät-Hämeen vihreät ry, 1.79 optimistiset asukas- ja elinkeinoelämän kasvutoiveet, ylimitoitetut asumisen alueet, uudet kehittämisalueiden aluerajaukset sekä epämääräiset kaavamääräykset korostavat suunnitelmallisuuden ja analyyttisyyden puutetta Eri puolille riepotellut uudet asumisalueet lisäävät merkittävästi kunnallistekniikan rakentamisrasitteita kunnille Korjataan rajausta esitetyllä tavalla Maakuntakaavassa on osoitettu aluerakenteen kannalta keskeiset taajamatoimintojen alueet. Kaikkia pienipiirteisiä, olevassa olevia ja vähäistä lisärakentamista sisältäviä alueita ei ole osoitettu maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen. Nykyinenkin rakentaminen edellyttää liikennejärjestelyjä tulevan mahdollisen runkotien takia. Hyvällä suunnittelulla valtatien takainen alue saadaan kytkettyä taajamaan ja palveluihin loitommalla olevia alueita paremmin. Poistettavaksi esitetyllä alueella on olemassa olevaa rakennuskantaa, jonka vuoksi on katsottu, ettei asuinalueen vähäinen täydentäminen tarkemman kaavoituksen keinoin ole uhka pohjavesivaroille.. Täsmennetään selostusta ja toteuttamiskuvausta esitetyllä tavalla. Muutoksen toteuttaminen tässä kaavatyön vaiheessa aiheuttaisi kaavan uudelleen nähtäville laittamisen tarpeen. Palataan asiaan uudella kaavakierroksella.. Asumiseen varattujen alueiden taustalla ovat kunnissa tehdyt tarkastelut olemassa olevan rakenteen sisällä olevista täydennysalueista ja tarkastelut sekä asukasmäärän kasvun että väljyyskasvun tarvitsemasta maa-alan tarpeesta. Kaavamääräyksellä tähdätään tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen ja sitä kautta mahdollisimman pieniin rasitteisiin ja kustannuksiin. YHTEENVETO muist ja laus doc 11(129)

12 Keski-Suomen liitto Suomen luonnonsuojeluliitto ry/ Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Salpausselän luonnonystävät ry Rajaviiva A- ja ATalueen väliin Nastolan kunta Jatkosuunnitteluohjeita Hämeen tiepiiri Keski-Suomen kaavaluonnoksessa taajamatoimintojen aluelaajennukset on esitetty yleispiirteisemmin Taajama-alueilla tulee määritellä kuinka tiiviiksi voidaan rakentaa kestävän kehityksen mukaan turvataanko hyvä elinympäristö, jos jatkuvasti tiivistetään olemassa olevaa tiivistä taajamaa; tärkeää, että ihmisten lähellä on käyttökelpoisia luontokohteita - Taajamatoimintojen A ja kyläalueiden AT välistä rajaa ei voi havaita Hollolan Paimelan alueen kehittäminen aiheuttaa valtatielle 24 lyhytmatkaista maankäytön synnyttämää liikennettä, mikä osaltaan heikentää valtatien sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Alueen kehittäminen edellyttää mittavien rinnakkaistiejärjestelyjen toteuttamista. Lisäksi valtatien 24 liikenteen aiheuttamat haitat ovat merkittäviä alueella. Hämeenkoskella valtatien 12 eteläpuolelle osoitettu asuinalue sijoittuu irralleen taajamarakenteesta ja edellyttää merkittäviä liikenne-järjestelyjä. Lisäksi valtatien 12 liikenteen aiheuttamat haitat ovat merkittäviä alueella. Hollolassa Miekkiöön valtatien 4 länsipuolelle osoitettu uusi asuin-aluevaraus sijoittuu Hollolan taajamarakenteen ulkopuolelle. Palvelujen suhteen alue tukeutuu Lahden suuntaan. Valtatien 4 aiheuttamat haitat on otettava huomioon alueen jatkosuunnittelussa. Lahdessa Luhdanjoen varteen Jokimaan- Okeroisten alueelle on esitetty uuden asuinalueen toteuttamista, joka sijoittuisi taajamarakenteen ulkopuolelle valtatien 12 niin Renkomäen kuin Launeenkin eteläisen kehätien vaihtoehdon "väärälle" puolelle. Toteutuessaan kehätiellä on merkittäviä vaikutuksia alueeseen Orimattilassa valtatien 4 varteen esitetyn Hennan Määrittely tapahtuu kuntien alemmanasteisessa kaavoituksessa. Kaavamääräyksillä ohjataan kuntia huolehtimaan hyvästä elinympäristöstä. Lisätään kartalle rajaviiva A- ja AT-aluiden väliin Otetaan Hämeen tiepiirin lausunnon liitteessä esittämät jatkosuunnitteluohjeet huomioon alemman asteisia kaavoja ja kehittämishankkeita tarkasteltaessa Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä YHTEENVETO muist ja laus doc 12(129)

13 km vähittäiskaupan suuryksikkö alueen jatko-suunnittelussa on otettava huomioon myös valtatien 4 aiheuttamat haitat, mm. meluhaitat ja estevaikutus. Hämeenkosken kehittämisenkohdealueella oleva maankäyttö sijoittuu merkittävältä osin Vt12 eteläpuolelle; A-alue tulisi supistaa käsittämään ainoastaan nykyinen rakentaminen, koska se on valtatien takaista aluetta Hämeen ympäristökeskus vähittäiskauppaa palvelevat aluevaraukset perustuvat riittäviin selvityksiin ja sijoittuvat jo olevaan yhdyskuntarakenteeseen Lahden kauppakamari korostaa, että km-merkintä ei tarkoita suurmyymälöiden lukumäärää eikä rajaa kokonaispinta-alaa; olisi vahingollinen pyrittäessä säilyttämään alueen kaupallinen kilpailukyky ja edellytykset ostovoimavuotojen kurissapitämiseen Lahden keskustan eheytys ry. Kaikkien uusien kauppapakkojen lisäämiseen on suhtauduttava kriittisesti; kaupan pirstaloituvat rakenteet voivat hajottaa asiakasvirtoja epäedullisesti ja laskea kaupan kokonaisliikevaihtoja Vanhojen kaupan rakenteiden tulevaisuus on aina ensin varmistettava Hollolan ympäristöyhdistys ry. Hyvä, että vt12/kt54 risteysalueelta poistettu vähittäiskaupan suuryksikön merkintä; vähentää keskustan asukkaiden tarvetta käyttää henkilöautoa Nykyinenkin rakentaminen edellyttää liikennejärjestelyjä tulevan mahdollisen runkotien takia. Hyvällä suunnittelulla valtatien takainen alue saadaan kytkettyä taajamaan ja palveluihin loitommalla olevia alueita paremmin. Maakuntakaavassa ei puututa yksiköiden lukumäärään eikä kokonaispinta-alaan. Maakuntakaavan varaukset perustuvat tehtyyn selvitykseen. Palvelujen alueet Lahden kauppakamari Valtakunnallinen valmennusja liikuntakeskus Pajulahti P-alueilla hypermarket-tasoa pienempien kaupallisten palveluiden toteuttaminen on kauppakamarin tulkinnan mukaan mahdollista maakuntakaavaehdotus ottaa huomioon Liikuntakeskus Pajulahden tarpeet lähivuosille; toivommekin, että nämä tarpeemme huomioidaan myös vahvistettavassa maakuntakaavassa Tulkinta on oikea. Säilyy ehdotuksen mukaisena. YHTEENVETO muist ja laus doc 13(129)

14 Kmk-kohdemerkintä Renkomäki, Lahti Lahden kaupunki Renkomäen merkintä ei ole riittävä esimerkiksi kodin sisutukseen painottuvan erikoiskaupan keskuksen toteuttamiseksi, palvelujen alueelle tulee tulee osoittaa km-merkintä ja selostukseen vastaavat tarkistukset (MRL 58.4 ) Uusien km- ja kmk-kohdemerkintöjen esittäminen kaavatyön tässä vaiheessa aiheuttaa tarpeen asettaa kaava uudelleen nähtäville. P-aluevaraus mahdollistaa rajoitetussa määrin myös muuta erikoistavarakauppaa, kuin tilaa vaativa kauppa. Kmk-kohdemerkintä Henna, Orimattila P-kohdemerkintä, Orimattila Kmk-kohdemerkintä Hollola Käsitellään seuraavalla kaavakierroksella. Lahden kauppakamari Km-kohdemerkintä Renkomäkeen Kuten edellä Orimattilan kaupunki Henna-Tuuliharja alueelle luonnoksesta annetun Uusien km- ja kmk-kohdemerkintöjen esittäminen lausunnon mukaisesti lisättävä päivittäistavarakaupan kaavatyön tässä vaiheessa aiheuttaa tarpeen aset- suuryksikkö taa kaava uudelleen nähtäville. P-aluevaraus mah- Hennaan voisi sijoittua esimerkiksi oikoradan asemaan dollistaa rajoitetussa määrin myös muuta erikoista- tukeutuva erikoistavarakaupan suuryksikkö, varakauppaa, kuin tilaa vaativa kauppa. jolla olisi ylimaakunnallisia vaikutuksia (MRL 58.4 ) Käsitellään seuraavalla kaavakierroksella. Orimattilan kaupunki Tuuliharjan RM:n tilalle P-kohdemerkintä Muutetaan esityksen mukaisesti. PHL vt12/kt54 risteysalueen P-alueelle sopii kmkkohdemerkintä (Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen suositus suuryksikköjen sijoituspaikoiksi s. 127) (MRL 58.4 ) Uusien km- ja kmk-kohdemerkintöjen esittäminen kaavatyön tässä vaiheessa aiheuttaa tarpeen asettaa kaava uudelleen nähtäville. P-aluevaraus mahdollistaa rajoitetussa määrin myös muuta erikoistavarakauppaa, kuin tilaa vaativa kauppa. Jatkosuunnitteluohjeita Hämeen tiepiiri Hollolaan valtatien 12 ja kantatien 54 liittymäalueelle sijoitetun palvelujen alueen toteuttaminen on liikenteellisesti vaikeaa ennen valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien toteuttamista. Kulku alueelle on joka tapauksessa hoidettava uuden Lahden eteläisen kehätien toteuttamisen jälkeen syrjään jäävältä nykyiseltä valtatieltä 12 tai ensivaiheessa nykyisten valtatiellä 12 olevien liittymien kautta. Lahden Renkomäkeen esitetylle palvelujen alueelle kulkuyhteyksien järjestäminen on vaikeaa Renkomäen eritasoliittymän läheisyydestä. Lahden eteläisten osien kauppakeskittymä sijaitsee Launeella, mikä vaikuttaa merkittävästi Lahden eteläisen sisääntulotien, maantien 167, liikennemääriin. Uuden Käsitellään seuraavalla kaavakierroksella. Otetaan Hämeen tiepiirin lausunnon liitteessä esittämät jatkosuunnitteluohjeet huomioon alemman asteisia kaavoja ja kehittämishankkeita tarkasteltaessa Kuten edellä YHTEENVETO muist ja laus doc 14(129)

15 palvelujen alueen toteuttaminen Renkomäkeen kuormittaa lisää Lahden eteläistä sisääntulotietä asiointiliikenteen lisääntyessä, mikä on otettava huomioon alueen kehittämisessä. Lahden Kariston alueelle sijoittuva kaupalliseen Kuten edellä alueeseen on perusteltua varautua maakuntakaavassa uuden laajan asuinalueen tarpeisiin. Kariston asuinalueen ja palveluiden toteuttaminen koko laajuudessaan edellyttää kuitenkin alueen liikenneverkon kehittämistä, koska kulku alueelle hoidetaan ensivaiheessa valtateiden 4 ja 24 Kymijärven eritasoliittymän kautta. Lahden Kujalan palvelujen alue sijoittuu valtatien 4 Kuten edellä itäpuolelle valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien Launeen linjauksen kohdalle. Kujalan eritasoliittymän toteuttamisen lähtökohtana on ollut valtatien 12, Lahden eteläisen kehätien kytkeminen valtatiehen 4. Maankäytön sijoittaminen Kujalan alueelle edellyttää eritasoliittymän toteuttamista maankäyttöliittymänä ympäröivän maankäytön tarpeisiin. Tiehallinto ei vastusta Kujalan eritasoliittymän toteuttamista ensi vaiheessa maankäyttöliittymäksi, jos liittymä on mahdollisuus myöhemmin muuttaa palvelemaan myös Lahden eteläisen kehätien liittymänä. Maankäytön kehittäminen ei kuitenkaan saa vaarantaa Kujalan eritasoliittymän kehittämistä valtakunnallisesti merkittävien pääteiden, valtateiden 4 ja 12 liittymäksi. Tämä on otettava huomioon mm. maankäyttöliittymien sekä rakentamisen sijoittumisessa eritasoliittymän ympäristössä. Tässä vaiheessa maankäyttöä palvelevan Kujalan eritasoliittymän suunnittelu sekä toteuttaminen valtatielle 4 kuuluvat alueen maankäytön suunnittelijalle ja toteuttajalle. Kujalan kaupallinen alue aiheuttaa lyhytmatkaista asiointiliikennettä valtatielle 4. Nastolan Uudenkylän palvelujen alue valtatien 12 Kuten edellä eteläpuolella sijoittuu erilleen nykyisestä taajama- ja palvelurakenteesta, jolloin sen liikenteelliset vaiku- YHTEENVETO muist ja laus doc 15(129)

16 tukset sekä vaikutukset palvelurakenteeseen ovat merkittäviä. Alueen toteuttamiseen vaikuttaa myös valtatien 12 kehittäminen Nastolasta itään, jonka suunnittelutyö on käynnissä. TP-alueet Vierumäki, Heinola Huvinen Mikko ja Merja, 1.14 Vierumäen risteysalueen koilliskulman TP-alueesta eteläosa A-alueeksi Hämeen ympäristökeskus Vierumäellä moottoritien länsipuolen TP-aluetta pienennettävä niin, että se ei ulotu pohjavesialueelle Lusi, Heinola Heinolan kaupunki Teollisuus- ja työpaikka-alueita tulisi lisätä huomattavasti moottoritien ja maantie 140 varteen erityisesti Vierumäen ja Lusin alueella PHL Lusin liittymäalueen läheisyydessä oleva työpaikkaalue jäänyt merkitsemättä Kirkonkylä, Heinola Hämeen ympäristökeskus Heinolan kirkonkylän TP-alue I-luokan pohjavesialueella; ei ole mahdollista sijoittaa uusia riskitoimintoja ja suunnittelussa otettava huomioon, että vedensaannin turvaamiseksi pohjavesialueesta on jätettävä riittävän suuri osa rakentamattomaksi Taulu, Padasjoki Hietala Sirkka, 1.55 Padasjoen Taulun TP-alueen rajausta siirrettävä lähemmäksi Taulun risteystä ja kauemmaksi keskustaajamasta Maakuntakaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja sisältävät siten kunnille liikkumavaraa alemmanasteisesta suunnittelua varten. TP-merkinnän alueelle kunta voi yleis- ja asemaakaavalla osoittaa myös asuinalueita. Hämeen ympäristökeskuksen lausunto perusteltu, joten muutetaan esityksen mukaisesti. Työpaikka sekä teollisuus- ja varastointialueita on lisätty vahvistettuun seutukaavaan nähden Vierumäellä, Myllykylässä ja kirkonkylällä Lusiin korjataan luonnosvaiheen jälkeen puuttumaan jäänyt TP-alue valtatie 4 ja seututie 140 liittymäalueen läheisyydessä Lusiin korjataan luonnosvaiheen jälkeen puuttumaan jäänyt TP-alue valtatie 4 ja seututie 140 liittymäalueen läheisyydessä Hämeen ympäristökeskuksen lausunto perusteltu, joten muutetaan pohjavesialueella oleva osa vahvistetun seutukaavan mukaisesti A-alueeksi. Maakuntakaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja sisältävät siten kunnille liikkumavaraa alemmanasteisesta suunnittelua varten. TP-merkinnän alueelle kunta voi yleis- ja asemaakaavalla osoittaa myös asuinalueita. Paikallisiin tarpeisiin toteutettavan lämpökeskuksen rakentaminen ratkaistaan joka tapauksessa kunnan tarkemmalla suunnittelulla kuten muistuttaja huomauttaa. YHTEENVETO muist ja laus doc 16(129)

17 Suomen luonnonsuojeluliitto ry/ Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry TP-alueelle esitettävä määräys, joka kieltää lämpökeskuksen rakentamisen Taulun risteysalueen TP-alue liian laaja; rajausta supistettava eteläosasta ainakin 5 ha Viljaniemi, Orimattila PHL Luhtikylän TP-alueen nimen tulee olla Viljaniemen TP-alue Salpakangas, Hollola Lahden kaupunki yhtenäisyyden vuoksi Lahden rajalla oleva nykyinen teollisuusalue tulisi esittää A-alueena (V- alueen läheisyys ja tärkeällä pohjavesialueella Jatkosuunnitteluohjeita Hämeen tiepiiri Nastolassa valtatien 12 varteen osoitetun teollisuus- ja työpaikka-alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava valtatien kehittämistavoitteet. Heinolassa Lusin teollisuus- / työpaikka-alueen merkintä puuttuu maakuntakaavaehdotuksesta, mutta merkintä on sinne kuitenkin tarkoitus lisätä. Tämän vuoksi tässä lausunnossa on käsitelty myös Lusin alueen kehittämistä. Lusin työpaikka-alueen kulkuyhteydet on hoidettava rinnakkaistien maantien 140 kautta. Alueen tarkemman suunnittelun yhteydessä on tehtävä liikenneselvityksiä. Padasjoella valtatien 24 nk. Taulun liittymän luoteispuolelle osoitetun työpaikka-alueen kehittäminen aiheuttaa paineita Taulun eritasoliittymän rakentamiseen. Valtatien 4 varrelle on esitetty irralleen taajamarakenteesta uusia pienempiä työpaikka-alueita Orimattilassa Viljaniemen eritasoliittymän alueelle ja Nastolassa Seestan eritasoliittymän alueelle. Aluei- Maakuntakaavamääräyksenä ei voida antaa näin yksityiskohtaista määräystä eikä määritellä muiden säädösten lupaharkintaa. Maakuntakaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja sisältävät siten kunnille liikkumavaraa alemmanasteisesta suunnittelua varten. Alueen ympäristöarvot turvataan yleis- ja asemakaavatyön yhteydessä. Korjataan paikkoihin, joissa nimi esiintyy TP-merkintä on todettu sopivimmaksi tämän maakuntakaavan aikajänteellä. TP-merkinnän alueelle kunta voi yleis- ja asemaakaavalla osoittaa myös asuinalueita. Otetaan Hämeen tiepiirin lausunnon liitteessä esittämät jatkosuunnitteluohjeet huomioon alemman asteisia kaavoja ja kehittämishankkeita tarkasteltaessa Kuten edellä Kuten edellä, maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty Tauluun eritasoliittymä. Otetaan Hämeen tiepiirin lausunnon liitteessä esittämät jatkosuunnitteluohjeet huomioon alemman asteisia kaavoja ja kehittämishankkeita tarkasteltaessa. YHTEENVETO muist ja laus doc 17(129)

18 den toteuttaminen ei saa heikentää valtatien 4 sujuvuutta eikä liikenneturvallisuutta. T-alueet Kukonkangas, Hollola Päijät-Hämeen vihreät ry Hollolan Kukonkankaan teollisuusaluetta laajennettu, vaikka se sijaitsee arvokkaalla pohjaveden muodostumisalueella, Kärkölässä sen sijaan pienennetty niin, ettei teollisuusalue ulotu enää pohjaveden muodostumisalueelle Hollolan ympäristöyhdistys ry. Hollolan Kukonkankaan T-aluetta laajennettu 300m pohjoiseen; ristiriidassa geologisen muodostuman kanssa ja vaarantaa pohjavesiä Kujala, Lahti Kekkonen Risto, 1.66 Kujalan T-alue virkistyskäyttöön tai edes koillisosa, pientalovaltainen asuntorakentaminenkin olisi parempi vaihtoehto Salpausselän luonnonystävät ry. Suomen luonnonsuojeluliitto ry/ Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Kujalan T-alue tulee muuttaa V- ja asuinalueeksi Kujalan Laitisenkalliot ja Kokkomäki sekä lähiympäristön vanhan metsän reuna-alueet on säilytettävä mm. liito-oravien takia arvokkaana luontokohteena muu Kujalan T-alue tulee varata pientaloasutukseen ja virkistykseen; myös Kujalan koulutuskeskuksen kulttuuri- ja peltomaisema sekä virkistyskäyttö Henna, Orimattila Mäntsälän kunta työpaikka-alueen osoittaminen saattaa olla perusteltua pitkällä tähtäimellä Luhtikylän risteys, Vanhan Helsingintien ja Luhtikylän tien risteykseen Orimattila T-kohdemerkintä Vierumäki, Heinola Hämeen ympäristökeskus Vierumäellä Syrjälänkankaan I-luokan pohjavesialueella olevaa T-aluetta muutettava niin, että se käsittää ainoastaan nykyisen teollisuuden käytössä T-aluetta ei ole ulotettu vahvistettua asemakaavaa laajemmalle pohjoisessa. Alueen tarkemmalla suunnittelulla ja kehittämisellä huolehditaan pohjavesihaittojen ehkäisystä. Kuten edellä Vahvistetun seutukaavan mukaisesti esitetty teollisuusalueen muuttaminen taajamatoimintojen alueeksi ei onnistu enää tässä suunnitteluvaiheessa. Alue soveltuu sijaintinsa puolesta teollisuuskäyttöön. Lahden kaupunki voi maakuntakaavan yleispiirteisyyden puitteissa osoittaa tarkemmalla suunnittelulla alueita myös muuhun soveltuvaan käyttöön. Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä Ei tässä vaiheessa enää uusia Hämeen ympäristökeskuksen lausunto perusteltu, joten rajataan T-alue niin, että se käsittää vahvistetun seutukaavan mukaiset alueet seututien 313 YHTEENVETO muist ja laus doc 18(129)

19 olevat alueet etelä puolella. Vuohkallio, Heinola Heinolan kaupunki Vuohkallion T-alue TP-alueeksi Taajamatoimintojen alueiden ja asutuksen läheisyydessä oleva alue soveltuu paremmin TPalueeksi. Muutetaan TP-alueeksi moottoritien itäpuoliset T- alueet. Kirkkomäki, Kärkölä Suomen luonnonsuojeluliitto ry/ Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry Kärkölän Kirkkomäen Koskisen Oy.n laajennusta ei saa ulottaa etelä-pohjoissuuntaisen tien länsipuolelle Natura-alueen rajalle Maakuntakaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja edellyttävät alemman asteisten kaavojen laadintaa Natura-alueen suojeluarvot turvataan alemman asteisen kaavoituksen ja lupaharkinnan keinoin Hämeen ympäristökeskus Järvelän kaakkoispuolella T-aluetta laajennettu huomattavasti, varattava T-alueiksi korkeintaan ne alueet, jotka ovat nyt teollisuuskäytössä. Taapuri, Kärkölä Kärkölän kunta Taapurin teollisuusalue puuttuu Lappilan ja Järvelän väliltä Jatkosuunnitteluohjeita Hämeen tiepiiri Orimattilan Hennan teollisuusalue sijoittuu valtatien 4 länsipuolelle uuden oikoradan varteen. Hennan alueelle kulku valtatieltä 4 tapahtuu Mäntsälän puolelta Levannon eritasoliittymästä. Alueelle kulku on mahdollista hoitaa maantieltä 140 järjesteltyjen ja keskitettyjen liittymien kautta. Maankäytön kehittämisessä on kuitenkin huomioitava maantien 140 asema valtatien 4 rinnakkaisväylänä. Hennan aluetta pitäisi kehittää yhteistyössä mm. Mäntsälän kaupungin kanssa, koska sen laajemmat alueelliset vaikutukset kohdistuvat valtatien 4 varren kuntiin. Orimattilan Pennalan teollisuusalueen merkittävä laajentaminen maantien 167 lounaispuolelle edellyttää kulkuyhteyksien hoitamista järjesteltyjen keskitettyjen liittymien kautta. Alueen kehittämisessä on huomioitava myös kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen saavutettavuus. Liikenteellisesti Hollolaan sijoittuvan Nostavan logistiikka-alueen laajempi kehittäminen on vaikeaa Aluevaraus on yleispiirteiltään Kärkölän valtuuston hyväksymän osayleiskaavan mukainen ja sisältää olemassa olevan nyt teollisuuskäytössä olevan alueen.. Alueen käsittelyssä on kaavatyön aikana tapahtunut teknisluonteinen virhe. Lisätään Taapurin teollisuusalue osayleiskaavan mukaisesti. Otetaan Hämeen tiepiirin lausunnon liitteessä esittämät jatkosuunnitteluohjeet huomioon alemman asteisia kaavoja ja kehittämishankkeita tarkasteltaessa. Kuten edellä Kuten edellä YHTEENVETO muist ja laus doc 19(129)

20 ennen valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien toteuttamista. Alueen toteuttamisen vaikutukset ennen kehätien rakentamista niin asutukselle kuin tieverkollekin olisivat huomattavia, mikä on otettava huomioon alueen jatkosuunnittelussa. Hollolassa valtatien 12 ja kantatien 54 liittymäalueelle niin voimassa olevassa seutukaavassa kuin maakuntakaavaehdotuksessakin esitetylle teollisuusalueelle kulku voidaan järjestää uuden Lahden eteläisen kehätien toteuttamisen jälkeen syrjään jäävältä nykyiseltä valtatieltä 12. Kärkölän Sampolan teollisuusalueen laajentaminen kantatien 54 luoteispuolelle edellyttää eritasoliittymän toteuttamista kantatielle. Hämeenkoskella Ojastenmäen teollisuusalueen kehittäminen valtatien 12 eteläpuolella aiheuttaa risteävää lyhytmatkaista liikennettä valtatielle. Voimassa oleva seutukaavan mukaisten Kujalan palvelujen ja teollisuusalueiden kehittämistä koskevat samat seikat kuin tässä liitekirjeessä sivulla 4 esitetyt kommentit koskien Kujalan alueelle esitettyä palvelujen aluetta. Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä Kehittämisen kohdealueet Heinolan kaupunki Vierumäen kehittämisen kohdealuetta kk 7 tulisi laajentaa rata-alueen ja seututien eteläpuolisella alueella kk8 nimi tulee muuttaa muotoon Heinolan Tähtiniemen Hevossaaren kehittämisen kohdealue ja lisäksi teksti kuvaukseen: kohdealueiden käyttötarkoitusten aluerajaukset tulevat täsmentymään laadittavan vireillä olevan osayleiskaavan laadinnan yhteydessä. Keskusta sana pois kaupan yksiköiden sijoittumisalueena kehittämisen kohdealueen merkintä on periaatteellinen merkintä ja todellinen kehittäminen tapahtuu alemmanasteisen kaavoituksen sekä kehittämishakkeiden kautta, jolloin varsinainen kehittämisen kohteena oleva aluekin tarkentuu Korjataan esitetyllä tavalla. YHTEENVETO muist ja laus doc 20(129)

21 kk9 teksti kuvaukseen: kohdealueiden käyttötarkoitusten aluerajaukset tulevat täsmentymään laadittavan vireillä olevan osayleiskaavan laadinnan yhteydessä. Maininta saha-alueen puhdistamisesta pois. kk9 kuvauksessa tulee olla kantatie 46 Korjataan esitetyllä tavalla. Korjataan esitetyllä tavalla. Lahden kaupunginmuseo/maakuntamuseo - Vierumäen (kk7), Hevossaaren Tähtiniemen keskustan (kk8), Heinolan kirkonkylän (kk9), Lahden (kk10) ja Nostavan keskustan Messilän (kk11) kehittämisen kohdealueiden kulttuuriarvoja ei ole huomioitu niitä koskevissa suunnittelumääräyksissä ja toteuttamistavoitteissa. Hollolan ympäristöyhdistys ry. Nostavan-Messilän kehittämisen kohdealue on tarpeeton; kulttuuri- ja maisema-alue säilyy parhaiten, kun alueen annetaan olla entisellään Päijät-Hämeen vihreät ry, 1.79 optimistiset asukas- ja elinkeinoelämän kasvutoiveet, ylimitoitetut asumisen alueet, uudet kehittämisalueiden aluerajaukset sekä epämääräiset kaavamääräykset korostavat suunnitelmallisuuden ja analyyttisyyden puutetta Lisätään kk7, kk8, kk9, kk10, kk11 suunnittelumääräyksiin ja toteuttamiskuvauksiin tekstit kulttuuri- ja maisema-arvoista. Kehittämisenkohdealueen merkinnällä osoitetaan sellaisia alueita, joihin kohdistuu merkittäviä kehittämistarpeita. Kulttuuri- ja maisema-alueiden arvot on syytä ottaa huomioon ja kohdentaa resursseja niiden turvaamiseen näillä monien maankäyttöpaineiden muutosalueilla. kehittämisenkohdealueen merkinnällä osoitetaan sellaisia alueita, joihin kohdistuu merkittäviä kehittämistarpeita ja toiminnallisia muutospaineita merkinnällä parannetaan maakunnan alueiden käytön suunnittelun ja kehittämissuunnittelun yhteen niveltymistä Merkinnät ja määräykset Päijät-Hämeen vihreät ry, 1.79 Museovirasto ym. optimistiset asukas- ja elinkeinoelämän kasvutoiveet, ylimitoitetut asumisen alueet, uudet kehittämisalueiden aluerajaukset sekä epämääräiset kaavamääräykset korostavat suunnitelmallisuuden ja analyyttisyyden puutetta A, AT, P, T ja TP määräykseen lisättävä kultturiympäristöjä koskeva samanlainen määräys kuin C- merkinnöissä, myös kohdemerkinnät Kaavamääräykset on laadittu ympäristöministeriön oppaassa 10 Maakuntakaavamerkinnät- ja määräykset esitettyjen ohjeistusten ja ympäristöministeriön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta Lisätään esitetyn mukaisesti määräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja YHTEENVETO muist ja laus doc 21(129)

22 Heinolan kaupunki kk9 toteuttamiskuvauksessa pitää olla kantatie 46 eikä seututie 48 Lahden kaupunki taajamatoimintojen aluetta koskeva suunnittelumääräys (kolmas kappale) muotoon: ympäristöhäiriöitä tuottavaa teollisuutta tai muuta vastaavaa toimintaa keskustatoimintojen suunnittelumääräyksen sujuvuus muutettava toimivuus Km-merkinnän toteuttamiskuvaukseen selitys siitä, että suuryksikkö voi olla myös muu kuin hypermarket Kk13-alueen suunnittelumääräykseen vapaaajan turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Lisätään merkinnän selityksen alla olevaan kuvaukseen: Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisemaarvot on esitetty maakuntakaavaselostuksen liiteaineistossa (yksilöidään liitenumero). korjataan toteuttamiskuvaukseen korjataan esitetyllä tavalla korjataan esitetyllä tavalla Täydennetään kuvausta ympäristöministeriön oppaan Kauppa kaavoituksessa mukaisesti korjataan esitetyllä tavalla YHTEENVETO muist ja laus doc 22(129)

23 MAASEUTU, SUOJELU JA VIRKISTYS, Mirja Karila-Reponen Aihe Lausunnon tai muistutuksen esittäjät Keskeinen sisältö Vastineen perusajatus MAASEUTU MAASEUTUMAI- NEN ALUE TE keskus 0.23 TE-keskus ei pidä perusteltuna merkitä kaavaan erikseen maaseutumaista aluetta, vaan edellyttää sen poistamista ja merkitsemistä ns. valkoiseksi alueeksi. Maaseutumainen alue nimitys korostaa oikealla tavalla Päijät-Hämeen maaseutua. Jo tapahtuneiden hyvien kehittämistoimien ja toteuttamisen ansiosta Päijät-Hämeen maaseutu on säilynyt hyvänä ja omaleimaisena. Maaseutumaisella alueella on mahdollisuus monipuoliseen asumisen, elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja rakentamiseen. Maaseutumainen alue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ja rakentaminen on siellä haja-asutusluonteista tai tukeutuu erilaisiin kyliin. Vahvistettuun seutukaavaan verrattuna maaseutualueilta on jäänyt aluevarausmerkintöjä pois, mm. M-, MT- MY-, MA ja suurin osa MU aluevarauksista. Uudella merkinnällä on ilmennetty yleisesti monipuolista kehittämisnäkökulmaa, koska erillisiä aluevarauksia ei ole enää esitetty. Toteuttamiskuvauksessa on huomioitu lausunnon antajan kannanotto siihen, että alueilla ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä intressejä Toimenpide: Täydennetään ja selvennetään kaavaselostusta maaseutumaisen alueen osalta Täydennetään kaavaselostusta siten, että maaseutumainen alue kohdan yhteydessä käsitellään liiteaineistoa soveltuvin osin. YHTEENVETO muist ja laus doc 23(129)

24 Asikkalan kunta 0.2 Hämeen ympäristökeskus 0.59 MTK Etelä-Häme Maa- ja metsätalouden harjoittamista ei saa vaikeuttaa tulevaisuudessa kaavan liiteaineistossa esiin tulleilla luontoselvityksillä ja vastaavilla muilla rajoittavia toimia sisältävillä selvityksillä. Hyvien viljelykelpoisten vapaiden peltoalueiden osalta seutukaavassa MA ja MY alueet on otettu lähes kaikki A tai AT alueiksi, ollaan huolissaan avoimen maiseman ja kulttuuriympäristön säilymisestä Maaseutualueilla maakuntakaavan ohjausvaikutus puuttuu kokonaan. linjattu hyvin ja kaukonäköisesti maaseudun tärkeimmät kehittämiskohteet Kaavateknisesti liitekartta on lisätietoa, eikä sillä ei ole suoria oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutukset syntyvät varsinaisesta maakuntakaava-kartasta ja merkinnöistä sekä määräyksistä. Liitteet eivät siis rajoita maankäyttöä vaan on informaatiota jatkosuunnittelua varten. Lausunto ei anna aihetta muutokseen Vahvistetussa seutukaavassa MA alueella on osoitettu maa- ja metsätalousalueita joilla on kylä- ja pientaajama-asutusta ja siksi ne ovat pääosin esitetty kyläkeskusten AT aluevarauksina. MA ja MY alueiden maisemalliset arvot on käyty läpi maisemaselvityksen yhteydessä ja maakunnallisesti arvokkaat maisemat on esitetty liitekartalla. Maakuntakaavalla on ohjausvaikutusta myös maaseudulla. Maaseudulla taajamien ulkopuolella on käytetty kaikkia maakuntakaavamerkintätyyppejä. Maaseutumainen alue merkintä on yksi maaseutudulla käytetyistä maakuntakaavamerkintätyypeistä Lisätään esitetyn mukaisesti määräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Lisätään merkinnän selityksen alla olevaan kuvaukseen: Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot on esitetty maakuntakaavaselostuksen liiteaineistossa (yksilöidään liitenumero). Lausunto ei anna aihetta muutokseen YHTEENVETO muist ja laus doc 24(129)

25 Metsänhoitoyhdistys Itä-Häme Salpausselän luonnonystävät ry MU - alueet MTK Etelä-Häme Metsäkeskus Häme-Uusimaa 0.xxx Etelä-Suomen metsänomistajien liitto TE keskus 0.23 Salpausselän luonnonystävät ry Harkittava maa- ja metsätalousalueiden jättämistä valkoisiksi maaseutumaisilla alueilla (valkeat alueet) taajamien ympärillä tulee olla samat suunnittelumääräykset kuin voimassa olevassa seutukaavan maa- ja metsätalousalueella (M). Ulkoilureitistöjen tulee perustua MU alueilla vapaaehtoiseen sopimukseen Ennen sopimusta merkinnästä ei saa aiheutua mitään rasitteita maanomistajalle tai alueen maa- ja metsätaloudelle. mikäli yksityisille maa- ja metsätalousalueille ulkoilu- tai virkistyspaineita, ne tulee maakuntakaavassa perustella ja osoittaa pysyvästi kyseiseen käyttöön (esimerkiksi VR) sekä kaava-asiakirjoissa osoittaa tahot, joiden vastuulle kuuluvat korvaukset ja toteutus. Lahden kaupunkia ympäröivät MU alueet ja Nastolan erämaa-alue tulee palauttaa maakuntakaavaan entisen kokoisina Maa- ja metsätalousalueita ei ole esitetty erikseen vaan ne sisältyvät pääasiallisesti maaseutumaiseen alueeseen ja liikuntakeskusten lähellä MU alueisiin sekä V ja S sekä SL alueisiin Lausunto ei anna aihetta muutokseen Taajamien ympärille ei ole tarkoituksenmukaista lisätä erityisiä suoja-alueita. Laajentumissuunnat on jo huomioitu taajamien aluevarauksissa Lausunto ei anna aihetta muutokseen MU alueilla pääasiallinen maankäyttömuoto on maa- ja metsätalous. Aluevarauksia on pienennetty vahvistettuun seutukaavaan nähden ja vain urheiluopistojen läheisyyteen on jätetty varauksia. Toteutusvastuu on yleensä kunnilla ja neuvottelut maanomistajien kanssa käydään suunnittelun yhteydessä toteuttajatahon toimesta. Lausunto ei anna aihetta muutokseen sama Lahden kaupungin osalta on esitetty virkistysalueverkostoon kuuluvat kehitettävät viheryhteystarpeet viheryhteystarve merkinnällä. Merkintä kytkee taajamat taajamien ulkopuolisiin ulkoilureitistöihin ja laajempiin viheralueisiin MY- alueet Hollolan Ympäristöyhdistys Vahvistetun seutukaavan merkinnät MY merkinnät turvaisivat paremmin ympäristöarvoja Lausunto ei anna aihetta muutokseen MY arvot on tutkittu maakunnallisen maisemaselvityksen yhteydessä ja on esitetty liitekartalla Lausunto ei anna aihetta muutokseen YHTEENVETO muist ja laus doc 25(129)

26 Salpausselän luonnonystävät ry Koiskalan ja Okeroisten ja Porvoonjoen pellot tulee esittää samansuuruisina MY alueina kuin ne ovat olleet seutukaavassa. Ämmälän peltoalue tulee esittää maakuntakaavassa MY alueena, joka turvaa laajat pellot viljeltynä. Porvoonjoen laaksomuodostuma tulisi merkitä joka on esitettävä virkistysalueena (V) tai MY alueena. Maakuntakaavassa esitetty maankäyttömuoto A taajamatoimintojen alue ottaa huomioon ympäristön laadun. Porvoonjoen kulttuuriperintöön ja maisematekijöihin liittyvät arvot on esitetty liitekartoilla Lausunto ei anna aihetta muutokseen KYLÄT Kyläverkosto Hämeen ympäristökeskus 0.59 Päijät-Hämeen kylät ry Maakuntakaavaehdotuksessa osoitettu joitakin nykyisistä taajama-alueista irrallisia kyläalueita jotka eivät tukeudu seutukaavavarauksiin.(salonsaari, Pohjola, Lusi, Kuivanto, Niinikoski, Virenoja). Kolmiportainen luokitus on hyvä Kylien maaseutumaisuus säilytettävä Haja-asutusalueilla hyvä, että osa-aikaisen asumisen lisäksi myös vakituista asumista Palvelujen säilyminen tärkeää Kyläalueiden valinnassa on otettu huomioon Lahden kaupunkiseudun rakennemallissa ja kuntakeskusteluissa esille tulleet kehitettävät kyläalueet Toimenpiteet: Kaavaselostusta tarkennetaan ja esitetään kyläverkon kylien valinnan perusteita ja kyläverkon ohjausvaikutuksia Kylien maaseutumaisuuden säilyminen on huomioitu alueväljyyslaskelmissa. Haja-asutus kylien mukaan ottamisella on pyritty huomioimaan vapaaajan asumisen ja vakituisen asumisen vuorovaikutus ja toisiinsa tukeutuminen. Tiheän kyläverkoston esittäminen tuo esille myös erilaiset palvelutarpeet ja niiden järjestämistarpeet. Palvelutarpeet on huomioitu kaavamääräyksissä mm. seuraavalla tavalla: yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnallistekniikan järjestämiseen, palvelujen tukemiseen ja säilyttämiseen sekä rakentamisen sopeutumiseen olemassa olevaan kokonaisuuteen ja ympäristöön. Hämeen tiepiiri 0.35 Kyläverkostolla voi olla vaikutusta tiestön kunnossapito- ja hoitotarpeisiin sekä asutuksen palvelutarpeisiin (koulukyydit, kevyt liikenne) Lausunto ei anna aihetta muutokseen Kyläverkoston suunnittelussa on huomioitu tieverkosto ja palvelutarpeiden olemassaolo ja syntyminen pitkällä tähtäimellä. Kyläverkoston suunnitte- YHTEENVETO muist ja laus doc 26(129)

Maakuntakaavaehdotus 2014

Maakuntakaavaehdotus 2014 Maakuntakaavaehdotus 2014 Täytä paikallisyhdistyksen huomiot maakuntakaavaehdotuksesta kommenttikenttään! Maakuntakaavaehdotuksen linjaukset: Lisätiedot: Paikallisyhdistyksen kommentit: Taajama-alueet

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö Kohta 1 Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavassa on lukuisia asumisen laajenemisalueita, päivittäistavarakaupan suuryksiköiden,

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA Arvoisa vastaanottaja LAUSUNTOPYYNTÖ PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA Maakuntahallitus päätti 21.6.2004 asettaa maakuntakaavatyön tavoite- ja valmisteluvaiheen aineiston julkisesti

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014 Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 Maakuntakaava Valtuustokausi 2009-2012 Valtuustokausi 2013-2016 Valtuustokausi 2017-2020 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä KÄSITTELYVERSIO 10042012 18 (33) LAUSUNNOT 1. Rakennuslautakunta 16.3.2012 Dnro HAMINA: 393 /2011 22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006 Maakuntahallitus 30.1.2006 Maakuntavaltuusto 20.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO KAAVOITUSPROSESSI JA TAAJAMAT, RIITTA LAITINEN...4 YLEISLUONTEISET...4 KESKUKSET...4 A-ALUEET...4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta Maakuntahallitus 138 25.09.2017 Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta 391/05.01/2017 MHS 25.09.2017 138 Tiivistelmä Kaavaehdotusvaiheessa Karjaan läntisen taajaman

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 LAHTI LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen Yrittäjät painottaa lausunnossaan elinkeinoelämän näkökulmaa, mihin maakuntakaavaehdotuksessa on kiinnitetty

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA 162 24.09.2012

OTE PÖYTÄKIRJASTA 162 24.09.2012 HARTOLAN KUNTA Kunnanhallitus 162 24.09.2012 OTE PÖYTÄKIRJASTA Lausunnon antaminen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 20141uonnoksesta KH 162 Asian valmistelija Antti Kailio, tekninen johtaja, gsm 044 743 2252

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA Selostus Kaavaluonnos 27.8.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Hirvikallio Consulting Kaavaselostus I 27.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Päijät-Hämeen liitto hankki liiton toimitilojensa yhteydestä yhteensä 114 m2:n suuruiset toimitilat EU-yksikön tarpeisiin.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE OSAYLEISKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaava: Rytökallio: Pikkumuolaan kaupunginosan asemakaavatonta aluetta. Forssan kaupunki/yksityiset maanomistajat

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä KEMIÖSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRFIN LÄNTEISEN SAARISTON RANTAYLEISKAAVA RANTAYLEISKAAVAMUUTOS Osa tiloista Stusnäs Östergård 322-516-1-0 ja Stusnäs Vestergård 322-516-2-10 Stusnäsin kylässä OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot