KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty Tullut voimaan Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu Muutettu , voimaantulo Muutettu Muutettu , voimaantulo Muutettu , voimaantulo

2 2 Sisällys SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNNÖN TARKOITUS ORGANISAATIO... 3 Toimialajohtaja... 3 Vastuualueet ESIMIESSUHTEET PÄÄTÖKSENTEKO HENKILÖSTÖASIOISSA... 4 Henkilöstövalinnat... 4 Harkinnanvaraisista palkattomista virkavapauksista ja työlomista päättäminen... 5 Toimialajohtajan sijainen VIRAN- / TOIMENHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA... 6 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja... 6 Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden johtaja... 6 Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja... 6 Perheitä tukevien palveluiden johtaja... 7 Tehtäväalueenpäällikön yleiset tehtävät... 7 Yksikön palveluesimiehen yleiset tehtävät... 8 Yksittäiset viranhaltijat ja työntekijät... 8 Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualue... 8 Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden vastuualue... 9 Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualue Perheitä tukevien palveluiden vastuualue HANKINTA- JA SOPIMUSTENTEKOVALTUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN TEHTÄVÄT

3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN TARKOITUS Sosiaali- ja terveyslautakunta määrää toimintasäännössä sille johtosäännön perusteella kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä viranhaltijoille/työntekijöille sekä hankintoihin ja sopimusten tekoon liittyvistä toimintavaltuuksista. 2 ORGANISAATIO (johtosääntö 8-11 ) Toimialajohtaja Toimialajohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta säädetään johtosäännössä (9 ). Vastuualueet Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla on neljä vastuualuetta: (johtosääntö 8 ) 1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut 2. Arjessa selviytymistä tukevat palvelut 3. Perheitä tukevat palvelut 4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallinto- ja tukipalvelut 1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut jakautuvat kolmeen tehtäväalueeseen 1.1. Kuntouttavat palvelut, johon kuuluvat lääkinnällinen kuntoutus, ja apuvälinelainaus, puheterapia, toimintaterapia ja fysioterapia Suun terveydenhuollon palvelut ja välinehuolto, johon kuuluvat vastaanottopalvelut ja ennaltaehkäisy 1.3. Terveydenhoidon palvelut, johon kuuluvat vastaanottopalvelut, päivystys - ja toimenpideyksikkö, mielenterveys- ja päihdevastaanottopalvelut, geriatrinen vastaanotto, seulonnat, erikoissairaanhoito. 2. Arjessa selviytymistä tukevat palvelut jakautuvat kolmeen tehtäväalueeseen 2.1. Kotona selviytymistä tukevat palvelut, johon kuuluvat kotihoidon palvelut, päivätoimintapalvelut (mm. ikäihmisten- ja mielenterveysasiakkaiden palvelut sekä päivätoimintapalvelut) omaishoidon tuki, työkeskus, kuljetus- ja veteraanipalvelut Asumispalvelut, johon kuuluvat kaikki oman toiminnan asumispalvelut sekä kaikki asumispalveluiden ostopalvelut. (ikäihmisten-, vammaisten-, mielenterveysasiakkaiden- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut) 2.3. Ympärivuorokautisen hoidon palvelut, johon kuuluvat terveyskeskuksen osastot ja hoivaosasto. 3. Perheitä tukevat palvelut jakautuvat kolmeen tehtäväalueeseen 3

4 Sosiaalipalvelut, johon kuuluvat aikuissosiaalityön palvelut, sosiaalipäivystys, toimeentulotuki, maahanmuuttajapalvelut sekä työllistämispalvelut ja kuntouttava työtoiminta Perheiden neuvola, johon kuuluvat terveysneuvonta (neuvolapalvelut ja kouluja opiskelijaterveydenhuolto), perheneuvola, lapsipsykologin palvelut, ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Lastensuojelu, johon kuuluvat ensi- ja turvakotipalvelut, lastensuojelun avo- ja sijaishuolto, tehostettu perhetyö sekä perheoikeudelliset palvelut. 4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallinto- ja tukipalvelut Vastuualueiden tehtävistä säädetään johtosäännössä (johtosääntö 11 ). 3 ESIMIEHET Esimiehet Kaupungin hallintosäännössä tarkoitettuja yksiköiden päälliköitä sosiaali- ja terveystoimessa ovat yksiköiden esimiehet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallinto- ja tukipalveluiden vastuualuetta johtaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan talousjohtaja, joka toimii hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstön esimiehenä. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden vastuualuetta johtaa terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden vastuualuejohtaja. Muita esimiehiä vastuualueella ovat johtava hammaslääkäri, suun terveydenhuollon esimies, kuntoutuksen esimies, vastaanottopalveluiden esimiehet sekä ylilääkäri. Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualuetta johtaa arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualuejohtaja. Muita esimiehiä vastuualueella ovat kotona selviytymistä tukevien palveluiden esimiehet (3kpl), asumispalveluiden päällikkö, asumispalveluiden esimies, ympärivuorokautisen hoidon esimiehet (3kpl) ja ylilääkäri. Perheitä tukevien palveluiden vastuualuetta johtaa perheitä tukevien palveluiden vastuualuejohtaja. Muita esimiehiä vastuualueella ovat sosiaalipalveluiden päällikkö, työllisyyspalveluiden esimies, perheiden neuvolan esimiehet (2kpl) ja lastensuojelun päällikkö. 4 PÄÄTÖKSENTEKO HENKILÖSTÖASIOISSA (ks. hallintosääntö) Henkilöstövalinnat Hallintosäännössä (43 ja 48 ) tarkoitettuja osastopäälliköitä tai vastaavia ovat vastuualuejohtajat: talousjohtaja, terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden johtaja, arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja ja perheitä tukevien palveluiden johtaja. 4

5 5 Lisäksi hallintosäännön 43 :ssä tarkoitettuja yksiköiden ja vastaavien päälliköitä ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla tehtäväalueen päälliköt ja yksikön esimiehet. Toimialan henkilöstön valinnasta on säädetty hallintosäännön 43 :ssä. Sen lisäksi mitä hallintosäännössä on säädetty sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla, ellei hallintosäännöstä tai henkilöstöhallinnon ohjeista muuta johdu henkilöstöhallinnolliset päätökset tekee: Toimialajohtaja valitsee: - tehtäväalueen päälliköt Vastuualuejohtajat valitsevat: - vakituisen henkilökunnan Ylilääkärit/johtava hammaslääkäri valitsee: - alaisensa lääkärit tai hammaslääkärit yhteistyössä sen vastuualuejohtajan kanssa jonka vastuualueella lääkäri/hammaslääkäri työskentelee. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän vastuualueen vastuualuejohtaja tekee lääkäreiden/hammaslääkäreiden osalta viranhaltijapäätöksen. - sijaiset ja määräaikaiset (enintään 12kk) Tehtäväalueen päälliköt valitsevat: - sijaiset ja määräaikaiset (enintään 12kk) Yksiköiden esimiehet valitsevat - sijaiset ja määräaikaiset (enintään 12kk) Harkinnanvaraisista palkattomista virkavapauksista ja työlomista päättäminen Ellei hallintosäännössä tai kaupungin henkilöstöhallinnollissa ohjeissa ole muuta määrätty: - toimialajohtaja voi myöntää harkinnanvaraista palkatonta virkavapautta/työlomaa lautakunnan alaiselle henkilöstölle enintään 12 kuukauden ajaksi. - Vastuualuejohtajat voivat myöntää harkinnanvaraista palkatonta virkavapautta/työlomaa alaiselleen henkilökunnalle enintään 12 kuukauden ajaksi - ylilääkärit voivat myöntää harkinnanvaraista palkatonta virkavapautta /työlomaa alaiselleen henkilökunnalle enintään 12 kuukauden ajaksi Toimialajohtajan sijainen (hallintosääntö 48 ) Toimialajohtajan ensimmäisenä sijaisena toimii talousjohtaja. Toimialajohtajan ja talousjohtajan ollessa samanaikaisesti poissa tai esteellisenä toimii toimialajohtajan sijaisena sopimuksen mukaisesti joku vastuualuejohtajista. 5

6 6 5 VIRAN- / TOIMENHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan johtajan sekä vastuualuejohtajien yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty johtosäännössä (9-10 ). Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Katso johtosääntö 9 : toimialajohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden johtaja (kts. johtosääntö 10 : Vastuualueen johtajan yleiset tehtävät) Sen lisäksi mitä johtosäännön 10 :ssä on säädetty vastuualueen johtajan yleisistä tehtävistä, terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden johtajan tehtävänä on: 1. Johtaa ja kehittää kuntoutuspalveluiden tehtäväalueen toimintaa 2. Johtaa ja kehittää suun terveydenhuollon tehtäväalueen toimintaa. 3. Johtaa ja kehittää tehtäväalueen terveydenhoidon tehtäväalueen toimintaa 4. Päättää vastuualueen asiakaskohtaisista maksuista, niiden alentamisesta tai niistä vapauttamisesta 5.vastaa alaistensa päälliköiden/ esimiesten sekä ylilääkärin henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset) Lisäksi sama henkilöstöhallinnollinen toimivalta kuin alaisillaan 6. vastuualuejohtajan päätösvaltaan kuuluu asiakasasioissa samat päätösvaltuudet kuin alaisillaan pois lukien lääkärien ja hammaslääkärien tekemät selkeästi lääketieteellistä koulutusta ja osaamista vaativat päätökset Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja (kts. johtosääntö 10 : Vastuualueen johtajan yleiset tehtävät) Sen lisäksi mitä johtosäännön 10 :ssä on säädetty vastuualueen johtajan yleisistä tehtävistä, arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtajan tehtävänä on lisäksi: 1. johtaa ja kehittää kotona selviytymistä tukevia palveluita 2. johtaa ja kehittää asumispalveluita 3. johtaa ja kehittää ympärivuorokautisen hoidon palveluita 6

7 7 4. päättää vastuualueen asiakaskohtaisista maksuista, niiden alentamisesta tai niistä vapauttamisesta 5. vastaa alaistensa päälliköiden/ esimiesten henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset) Lisäksi sama henkilöstöhallinnollinen toimivalta kuin alaisillaan. 6. Asiakasasioissa päättää: ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan jonoon ottamisesta pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuista ostetuista asumispalveluista omaishoidon tuesta vastuualuejohtajan päätösvaltaan kuuluu asiakasasioissa samat päätösvaltuudet kuin alaisillaan Perheitä tukevien palveluiden johtaja (kts. johtosääntö 10 : Vastuualueen johtajan yleiset tehtävät) Sen lisäksi mitä johtosäännön 10 :ssä on säädetty vastuualueen johtajan yleisistä tehtävistä, Perheitä tukevien palveluiden johtajan tehtävänä on lisäksi: 1. Johtaa ja kehittää sosiaalipalveluiden toimintaa 2. Johtaa ja kehittää neuvoloiden toimintaa 3. Johtaa ja kehittää lastensuojelun toimintaa 4. Päättää vastuualueen asiakaskohtaisista maksuista, niiden alentamisesta tai niistä vapauttamisesta 5. vastaa alaistensa päälliköiden/ esimiesten henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset) Lisäksi sama henkilöstöhallinnollinen toimivalta kuin alaisillaan. 4. Asiakasasioissa vastuualuejohtaja päättää: sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä lastensuojelulain 43 :n 2 momentin mukaisen hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen huostaan ottamiseksi ja sijaishuollon järjestämiseksi vastuualuejohtajan päätösvaltaan kuuluu asiakasasioissa samat päätösvaltuudet kuin alaisillaan Tehtäväalueen päällikön yleiset tehtävät 1. johtaa tehtäväalueen ja vastaa tehtäväalueensa toimintojen yleisestä kehittämisestä 2. vastaa tehtäväalueen toimintojen järjestämisestä ja toimintaan osoitetun talousarvion toteutumisesta 7

8 8 3. päättää tehtäväalueen henkilökunnan tehtävistä ja vastaa henkilöstöhallinnosta, ellei ratkaisuvaltaa ole hallinto- tai toimintasäännön perusteella osoitettu jollekin muulle viranhaltijalle 4. vastaa tehtäväalueen henkilöstön koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta 5. päättää tehtäväalueen hankinnoista ja suunnittelusopimusten tai vastaavien hyväksymisestä lautakunnan vahvistamissa rajoissa 6. vastaa alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset) 7. vastaa toimialueensa yksityisten palveluntuottajien valvonnasta, ellei valvontaa ole toimintasäännössä osoitettu jollekin muulle viranhaltijalle Yksikön esimiehen yleiset tehtävät (kts. kaupungin hallintosääntö 48) 1. johtaa yksikkönsä toimintaa ja vastaa sen toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta 2. vastaa oman yksikkönsä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä seurantatiedon tuottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti 3. päättää niistä yksikköään koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty ratkaisuvaltaa 4. johtaa yksikkönsä henkilöstöä ja vastaa yksikkönsä henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset) sekä siitä, että yksikössä toteutetaan toimialalla ja kaupungissa tehtyjä henkilöstöä koskevia linjauksia. Yksittäiset viranhaltijat ja työntekijät Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualue Talousjohtaja Vastuualuejohtajan yleisten tehtävien (kts. johtosääntö 10 ) lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan talousjohtaja: 1. koordinoi strategian valmistelua ja seurantaa sosiaali- ja terveystoimessa 2. vastaa toimialan hallinnon ja talouden ohjauksesta 3. vastaa hankintatoimen kehittämisestä ja sopimusten hallinnasta 4. osallistuu sosiaali- ja terveystointa koskevien hankintojen ja niiden kilpailuttamisen valmisteluun ja päätöksentekoon sekä päättää hankinnoista ja sopimuksista määrärahojen ja lautakunnan päättämien valtuuksien rajoissa 5. päättää käytöstä poistetun käyttöomaisuuden myynnistä 8

9 9 6. vastaa alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset) Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden vastuualue Ylilääkäri (terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut) 1. toimii johtavan hammaslääkärin ja arjessa selviytymisestä tukevien palveluiden ylilääkäri (Kotija laitoshoidon ylilääkäri), apulaisylilääkäreiden sekä toimenpideyksiköstä vastaavan lääkärin, avovastaanoton lääkäreiden ja perheneuvolan lääkärin esimiehenä ja vastaa alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta vastaa alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset). 2. vastaa avoterveydenhuollon lääkärityön kehittämisestä ja koordinoinnista. 3. vastaa yhteistyössä vastuualuejohtajan kanssa terveyspalveluiden ja ehkäisevän terveydenhuollon toiminnan kehittämisestä 4. vastaa yksikkönsä toiminnan ja talouden seurannasta sekä raportoinnista 5. päättää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä ja osallistuu sen kehittämiseen terveyskeskuksessa 5. huolehtii lääkäreiden yliopistollisen perusopetuksen ja erikoistumisopintojen järjestämisestä terveyskeskuksessa yhdessä apulaisylilääkärin kanssa. 6. Toimii terveydenhuoltolain mukaisena terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä. 7.vastaa erikoissairaanhoidon taloudesta ja yhteistyöstä. Raportointi vastuualuejohtajalle, talousjohtajalle, toimialajohtajalle. 8. päättää päihdehuollon laitoshoitoon sijoittamisesta 9. päättää päihdehuollon tahdosta riippumattomaan hoitoon sijoittamisesta Johtava hammaslääkäri 1. toimii suun terveydenhuollon esimiehen ja hammaslääkäreiden esimiehenä sekä vastaa alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset). 2. johtaa ja kehittää suun terveydenhuoltoa 3. vastaa suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden laadullisesta kehittämisestä 4. päättää suun terveydenhuoltoa koskevista maksusitoumuksista 5. huolehtii hammaslääkäreiden yliopistollisen perusopetuksen ja erikoistumisopintojen järjestämisestä terveyskeskuksessa 9

10 10 6. vastaa yksikkönsä toiminnan ja talouden seurannasta sekä raportoinnista Apulaisylilääkäreiden vastuu Vastaa terveyskeskuksen avopalveluiden toiminnan kehittämisestä yhteistyössä ylilääkärin kanssa. Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualue Ylilääkäri (Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri) 1. toimii vastuualueen lääkäreiden esimiehenä ja vastaa alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta (tekee toimivaltaansa kuuluvat henkilöstöhallinnolliset päätökset) sekä vastaa arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualueen lääkärityön kehittämisestä ja koordinoinnista. 2. Toimii vastuualuejohtajan työparina ja vastaa yhteistyössä vastuualuejohtajan kanssa arjessa selviytymistä tukevien palveluiden toiminnan kehittämisestä 3. vastaa yksikkönsä toiminnan ja talouden seurannasta sekä raportoinnista 4. päättää sotiemme veteraanien kuntoutuksen järjestämisestä 5. päättää asiakkaan ottamisesta pitkäaikaishoitoon (= pitkäaikaishoitopäätös) 6. Vastaa erikoissairaanhoidon toiminnan ja kustannusten seurannasta oman vastuualueensa osalta Asumispalvelujen päällikkö Tehtäväalueen päällikön yleisten tehtävien (kts. aikaisemmin tässä pykälässä) lisäksi asumispalvelujenpäällikkö: 1. johtaa ja kehittää asumispalveluiden kokonaisuutta 2. vastaa yksikkönsä henkilöstön ammatillisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä yhteistyössä vastuualueen johtajan kanssa 3. päättää oman tehtäväalueen palvelutuotannon asiakaskohtaiset maksut Kotihoidon esimiehet Esimiesten yleisten tehtävien (kts. aikaisemmin tässä pykälässä) lisäksi kotona selviytymistä tukevien palveluiden esimies: 1. päättää kotihoidon asiakkaaksi ottamisesta ja kotihoidosta perittävistä asiakaskohtaisista maksuista 10

11 11 Sosiaalityöntekijä (vammaispalvelut) 1. päättää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palveluiden antamisesta ja niistä perittävistä asiakaskohtaisista maksuista vastuualuejohtajan alaisuudessa Sosiaaliohjaaja (vammaispalvelut) 1. päättää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palveluiden antamisesta ja niistä perittävistä asiakaskohtaisista maksuista vastuualuejohtajan alaisuudessa Perheitä tukevien palveluiden vastuualue Sosiaalipalvelujen päällikkö (Aikuissosiaalityön päällikkö) Tehtäväalueen päällikön yleisten tehtävien (kts. aikaisemmin tässä pykälässä) lisäksi sosiaalipalvelujen päällikkö; 1. johtaa ja kehittää tehtäväalueen kokonaisuutta 2. vastaa tehtäväalueensa henkilöstön ammatillisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä yhteistyössä vastuualueen johtajan kanssa 3. työllisyysyksikköä koskevissa asioissa sama päätösvalta kuin työllisyysyksikön esimiehellä (työllisyysyksikön päällikkö) Asiakasasioissa sosiaalipalvelujen päälliköllä on: 5. sama päätösvalta kuin alaisillaan 6. sama päätösvalta kuin lastensuojelun päälliköllä 7. delegoitu sama päätösvalta kuin vastuualuejohtajalla tämän ollessa estynyt Lastensuojelun päällikkö Tehtäväalueen päällikön yleisten tehtävien (kts. aikaisemmin tässä pykälässä) lisäksi sosiaalipalvelujen päällikkö; 1. johtaa ja kehittää tehtäväalueen kokonaisuutta 2. vastaa tehtäväalueensa henkilöstön ammatillisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä yhteistyössä vastuualueen johtajan kanssa 11

12 12 Asiakasasioissa lastensuojelun päällikkö päättää: 1. palvelujen saajalta perittävistä maksuista 2. selvitysten ja lausuntojen antamisesta 3. sama päätösvalta kuin alaisillaan 4. lastensuojelulain 13 1 momentin mukaisista toimenpiteistä 5. lastensuojelulain 28 :n mukaisen lapsen tutkimista koskevan hakemuksen tekemisestä hallintooikeudelle 6. lastensuojelulain 43 :n 1 momentin mukaisesta huostaanotosta ja sijaishuollosta 7. lastensuojelulain 43 :n 3 momentin mukaisesta sijaishuoltopaikan muutoksesta 8. lastensuojelulain 47 :n mukaisesta huostassa pidon päättymisestä :n mukaisista yhteydenpidon rajoittamisista 10. lastensuojelulain 72 :n mukaisesta erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta 11. antaa sosiaalihuoltolain 41 :n mukaisen määräyksen asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi 12. delegoitu vastuualuejohtajan päätösvalta, kun tämä estynyt 13. delegoitu sama päätösvalta kuin sosiaalipalveluiden päälliköllä Työllisyysyksikön esimies (työllisyysyksikön päällikkö) Esimiesten yleisten tehtävien (kts. aikaisemmin tässä pykälässä) lisäksi työllisyysyksikön esimies: 1. vastaa kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista lukuun ottamatta oppisopimusasioita ja uudelleensijoitustoimintaa, sekä kuntouttavasta työtoiminnasta 2. vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle kuuluvista työllisyyden hoitoon liittyvistä käytännön tehtävistä 3. päättää työllisyyden hoitoon tarkoitetun määrärahan käytöstä talous-arvion ja työvoimahallinnon kanssa laaditun aiesopimuksen mukaisesti 4. vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 5. vastaa alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 12

13 13 Asiakasasioissa lastensuojelun sosiaalityöntekijä päättää: 1. Lastensuojelulain 13 1 momentin mukaisista toimenpiteistä edellyttäen, että viranhaltijalla on lain 272/ :n mukainen kelpoisuus 2. lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista ja jälkihuollosta 3. lastensuojelulain 63 :n mukaisista yhteydenpidon rajoittamisista lapsen kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tapauksissa ja tarvittaessa muissa kiireellisissä tilanteissa 4. lastensuojelulain 72 :n mukaisen erityisen huolenpidon lopettamisesta 5. toimialaansa kuuluvien selvitysten ja lausuntojen antamisesta 6. toimeentulotuen, täydentävä ja ehkäisevän toimeentulotuen antamisesta 7. toimeentulotuen perusosan alentamisesta Jälkihuollon sosiaaliohjaaja 1. toimeentulotuen, täydentävä ja ehkäisevän toimeentulotuen antamisesta 2. toimeentulotuen perusosan alentamisesta 3. lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista ja jälkihuollosta Sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijä Asiakasasioissa sosiaalityöntekijä päättää: 1. välitystilien käytön aloittamisesta tai lopettamisesta 2. perusosan alentamisesta 3. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen antamisesta 4. päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta 5. toimialaansa kuuluvien selvitysten ja lausuntojen antamisesta Sosiaalipalveluiden sosiaaliohjaaja Asiakasasioissa sosiaaliohjaaja päättää: 1. päättää perus-, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperimisestä 2. päättää varallisuusselvitysten tekemisestä sekä muiden yksityistä henkilöä koskevien lausuntojen antamisesta 13

14 14 3. päättää asiakaskohtaiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta 4. toimeentulotuen perusosan alentamisesta Maahanmuuttaja-asioiden sosiaaliohjaaja (maahanmuuttaja-asiat) 1. vastaa kuntaan muuttavien pakolaisten ja paluumuuttajien alkuvaiheen kotouttamiseen ja vastaanottoon liittyvistä asioista, koordinoi ja kehittää kunnassa asuvien ulkomaalaisten palveluja sekä järjestää maahanmuuttoasioissa tarvittavaa koulutusta 2. vastaa pakolais- ja paluumuuttajakorvausten hakemisesta valtiolta ja muilta tahoilta 3. päättää perus- ja täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä takaisinperinnästä 4. päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta Etuuskäsittelijä Asiakasasioissa etuuskäsittelijä päättää: 1. ilman erityistä harkintaa sisältävät toimeentulotukiasiat (harkintaraja 60 ) 2. asiakaskohtaisesta kuntouttavan työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista ja toimintarahasta 3. täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä aikuissosiaalityön sisäisten ohjeiden mukaisesti kun päätöksentekoon ei liity erityisen harkinnan käyttöä 4. päättää asiakaskohtaisen kotouttamissuunnitelman mukaisista toimenpiteistä Sosiaalityöntekijä (sosiaalipäivystys) 1. päättää lastensuojelulain 38 :n mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta sekä kiireellisissä tilanteissa yhteydenpidon rajoittamisesta (edellyttää päätöksen tekijältä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 :n mukaista kelpoisuutta) 2. päättää lastensuojelulain mukaisesta sijoituksesta avohuollon tukitoimena (alle 7 vrk) 3. päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta virka-ajan ulkopuolella (43 ) 4. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta ja lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä kiireellisissä tilanteissa (63, 62 ) 5. päättää yhteydenpidon rajoituksen muuttamisesta tai lakkauttamisesta kiireellisissä tilanteissa oman päätöksensä osalta (63 ) 6. päättää lyhytaikaisesta (alle 7 vrk) turvakotiin sijoittamisesta 14

15 15 7. päättää lyhytaikaisesta (alle 7 vrk) asumispalveluihin sijoittamisesta 8. päättää päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta (enintään 5 vuorokautta) sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti kuultuaan vuorossa olevaa poliisin kenttäjohtajaa tai päällystöön kuuluvaa 9. antaa sosiaalihuoltolain 41 :n mukaisen määräyksen asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseksi 6 HANKINTA- JA SOPIMUSTENTEKOVALTUUDET (hallintosääntö, 29 ja 30 ) Keravan kaupungin hallintosäännön mukaisesti lautakunta voi siirtää toimivaltaansa hankinta ja sopimusasioissa viranhaltijalle. Tässä yhteydessä on todettava viranhaltijan päätösvallan euromääräinen yläraja. Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätäntävallan euromääräiset ylärajat yksittäisissä tavarahankinnoissa, osto- ja palvelusopimuksissa, suunnittelusopimuksissa ja koneiden ja laitteiden vuokrauksessa ovat seuraavat: Toimialajohtaja euroa Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden johtaja euroa Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja euroa Perheitä tukevien palveluiden johtaja euroa Talousjohtaja euroa ICT- kehittämispäällikkö euroa Johtava hammaslääkäri euroa Ylilääkäri euroa Tehtäväalueen päällikkö euroa Yksikön esimies 5000 euroa Kaupungin hankintaohjeiden mukaiseksi tuoteryhmävastaavaksi nimetyllä viranhaltijalla on hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet ko. tuoteryhmän osalta tehtävän erillispäätöksen mukaisesti. Hankintapäätösten ja sopimusten tulee perustua talousarviossa tai sosiaali- ja terveyslautakunnan muuten hyväksymiin ohjelmiin. Lisäksi edellytyksenä on, että talousarviomäärärahat riittävät ja hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjetta sekä toimialan omia hankinta- ja kilpailuttamisohjeita. 15

16 16 7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN TEHTÄVÄT Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii erityisasiantuntija ja hänen estyneenä ollessa talousjohtaja. Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimii toimistosihteeri tai vastaava toimenhaltija, joka myös allekirjoittaa lautakunnan päätöksistä otteet. 16

KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 11.3.2008 Tullut voimaan 1.4.2008

KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 11.3.2008 Tullut voimaan 1.4.2008 KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.2008 Tullut voimaan 1.4.2008 Muutettu 6.10.2009 Muutettu 23.3.2010 Muutettu 15.3.2011 Muutettu 25.10.2011 Muutettu 13.12.2012,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 65 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA, HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN DELEGOINTIPÄÄTÖS, hallintosihteeri Päivi Seppi 29.9.2017 Valtuuston 29.5.2017

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (12) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 2 (12) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio 3 1. Toimiala 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 2. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5. Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.2017 77 Voimaantulo 1.6.2017 Lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (12) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 44 Kaupunginhallitus 1.6.2015 208 Voimaan 1.9.2015 2 (12) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 42 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialaan yksilöön

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Yhtymähallitus 3.10.2017 155 Yhtymävaltuusto 19.10.2017 45 1 (7) I LUKU 1 Toimintasääntö viranhaltijat / yksilöpäätökset Tässä

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 16 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Perusturvaltk 25.2.2015 17 PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hallintosäännöllä valtuusto delegoi valtaansa kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Johtosäännöllä kunnanhallitus ja lautakunta subdelegoivat

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty 26.1.2009

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty 26.1.2009 Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty 26.1.2009 Voimaantulo 1.2.2009 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus...5 1 Toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.6.2016 101 Voimaantulo 1.7.2016, paitsi koti- ja vanhuspalvelujen palveluneuvojan tehtävien

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNTA MUSTIJOEN PERUSTURVA Kunnanhallitus 27.6.2011 222 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2011 alkaen Perusturvalautakunta 15.6.2011 103 1 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö 1 (8) Ylöjärven kaupunki Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaosto

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA... 1

MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA... 1 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 27.2.2013 9 Voimaantulo: 1.3.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen sosiaalihuollon tehtävistä vastaa sosiaalilautakunta.

SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen sosiaalihuollon tehtävistä vastaa sosiaalilautakunta. 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 21.3.2016 11 Voimaantulo: 1.4.2016 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen sosiaalihuollon tehtävistä vastaa sosiaalilautakunta. Suonenjoen

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2017 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain)

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain) Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LUONNOS Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016 Voimaantulo

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 1 LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 36 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 104, muutoksia 9 :ään Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.2.2013 Voimaantulo: 15.2.2013 2 Sisällysluettelo 1 Toimintasäännön tarkoitus... 3 2 Viranhaltijoiden yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Liite PTL 2 / 28.1.2016 156/05.00.00/2013 Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNTA MUSTIJOEN PERUSTURVA PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.4.2013 alkaen Perusturvalautakunta 13.3.2013 37 1 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot