Miten liikenneolosuhteet kehittyvät seuraavien 10 vuoden aikana? PITO -työ. Ratalain tuoma suunnittelun sisällön muutos?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten liikenneolosuhteet kehittyvät seuraavien 10 vuoden aikana? PITO -työ. Ratalain tuoma suunnittelun sisällön muutos?"

Transkriptio

1 AVAUKSEN SISÄLTÖ Miten liikenneolosuhteet kehittyvät seuraavien 10 vuoden aikana? PITO -työ Suunnittelussa ajankohtaista? Ratalain tuoma suunnittelun sisällön muutos? Rami Metsäpelto

2 Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Visio Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Strategiset päämäärät Toimivat kuljetusreitit edistävät kilpailukykyä Liikkuminen on turvallista ja helppoa Toimintamme on vastuullista, tehokasta ja innovoivaa Liikennevirasto on osaavien ihmisten erinomainen työpaikka Toiminta-ajatus Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Arvot Rohkeasti asiantuntija Yhdessä tuloksiin Yhteiskuntamme parhaaksi

3 Liikennevirasto ja ELY-keskukset valmistelevat yhteistyössä asiantuntijanäkemystä liikennejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä seuraavien 10 vuoden aikana. Lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet, yhteiskunnan odotukset ja nykyisen tasoiset resurssit. Taustalla on laajasti aineistoa ja työtä Liikennejärjestelmän tila ja asiakaskyselyt Liikennejärjestelmätyö alueilla Liikennepoliittiset linjaukset Selonteko 2012 Meriliikennestrategia Lentoliikennestrategia (valmistuu 12/2014) Liikenteen ympäristöstrategia Vnp liikenneturvallisuudesta Parlamentaarinen liikennetyöryhmä (valmistuu 11/2014) Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2040 (työn alla) lukuisia muita selvityksiä

4 Väylät väsyvät Käyttäjät ovat tyytyväisiä, kun väylien pinta on kunnossa. Vastuullinen isännöitsijä tietää, että väylien rakenteita pitää peruskorjata. Tiet Pääväylillä matkat ja kuljetukset sujuvat, jatkossakin muualla tilanne heikkenee. Paino- ja nopeusrajoituksia, kelirikko-ongelmia Siltojen peruskorjaustarve lisääntyy ( luvuilla rakennetut) Radat Keskeisellä verkolla tilanne on hyvä, muualla liikennerajoituksia. Täsmällisyysongelmat lisääntyvät, kun sähkö ja turvalaitteita ei uusita. Ratapihojen kunto on heikkenemässä

5 Kehitys haastaa muutokseen Yhteiskunnan rakenteet muuttuvat, liikenneverkonkin rakennetta on uudistettava. Kaupungistuminen ja elinkeinorakenteen muutokset korostavat keskeisen verkon roolia. Seudullisesta ja paikallisesta toiminnasta aiheutuvat liikkumistarpeet ovat erilaistuneet ja suuntautuneet uudelleen. Väylät väsyvät, päivittäinen kunnossapito syö varat. Käyttäjät ovat tyytyväisiä, kun väylien pinta on kunnossa. Vastuullinen isännöitsijä tietää, että väylien rakenteita pitää peruskorjata. Päivittäisen kunnossapidon kustannukset kasvavat M vuodessa. Pienillä parannuksilla suurta hyötyä yhteistyössä. Julkisen ja yksityisen ideat, tieto ja rahoitus yhdistämällä syntyy ratkaisuja liikkumisen ongelmiin. Hyötyjien osallistuminen kustannuksiin on isossa roolissa pientenkin parannusten aikaansaamisessa

6 Kustannuksiltaan järkevä ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma (Fore, Maku) Suunnitteluperusteet Suunnittelun ja Vaikuttavuuden arvioinnin tärkeät 5 asiaa nyt! Inframalli Hankekortit Hyödyt kuljetuksille Hankearvioinnit Liikenneturvallisuus Hyödyt työmatkaliikenteelle Hyödyt maankäytölle Hyödyt alueiden kehittymiselle Toiminnan ohjaus 6

7 Suunnittelun merkitys on ratalain myötä muuttunut - Vanhoilla termeillä on uudet merkitykset - Keskeiset suunnittelua koskevat muutokset ovat: Kaavoituksen merkitys korostuu Asianosaisten vaikutusmahdollisuudet Laajemmat vaikutusarviot 7

8 Ratalain tuomat muutokset radan suunnittelussa Yleis- ja ratasuunnitelma Ratalain mukainen suunnittelu koulutus

9 Suunnittelu ennen ratalain voimaantuloa Rautateiden suunnittelusta ja suunnittelumenettelystä ei ollut nimenomaisia säännöksiä laissa suunnitelmilla ei suoria oikeusvaikutuksia. Keskeisiä suunnitteluun vaikuttaneita säädöksiä Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) YVA-laki (468/1994) SOVA-laki (200/2005) Lunastuslaki (603/1977) Yksityistielaki (358/1962) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Vesilaki (264/1961) Muinaismuistolaki (295/1963) Hallintolaki (434/2003) 2

10 Ratalaki Voimaan Taustalla voimaan tullut maantielaki ja tarve yhtenäistää maanteiden ja ratojen suunnittelu- ja lunastusmenettelyä. Kattaa radan koko elinkaaren: oikeudellinen perusta radan suunnittelulle, rakentamiselle, kunnossapidolle ja lakkauttamiselle. Säätelee yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista eli ei koske tarveselvitysten ym. esisuunnitelmien laatimista, eikä rakentamissuunnittelua. Koskee myös yksityisraiteita (joitakin ulosrajauksia). Siirtymäsäännöksen turvin on voitu toteuttaa ratahankkeita vanhoilla, ennen ratalain voimaantuloa laadituilla, suunnitelmilla viiden vuoden ajan lähtien siirrytty ratalain mukaiseen menettelyyn. 3

11 Keskeiset suunnittelua koskevat muutokset Kaavoituksen merkitys korostuu Asianosaisten vaikutusmahdollisuudet Laajemmat vaikutusarviot 4

12 Kaavoitus Ratalain myötä kaavoituksen merkitys korostuu radan suunnittelussa. Suunnittelun perustana rautatien kehittämistarpeet, VAT*:t sekä muu alueiden käytön suunnittelu. Liikennejärjestelmän suunnittelu ja sen osana rautateiden suunnittelu kytkeytyy tiiviisti muuhun alueidenkäytön suunnitteluun. Ratalaissa säädetään maankäytön suunnittelun ja radan suunnittelun hierarkia: radan suunnittelun ja rakentamisen perustuttava oikeusvaikutteiseen kaavaan. Kaavoitus määrää suunnittelun tahdin viranomaisyhteistyön tarve radan suunnittelijoiden sekä maakuntien ja kuntien ym. viranomaisten kanssa korostuu. Vuorovaikutuksen oltava entistä tavoitteellisempaa. * Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VnP 2000, tarkistus 2008) 5

13 Radan suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu Yleis- ja ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan. Jos alueella on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai ratasuunnitelman laatimiseen. Yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta sekä ELY-keskus sitä puoltavat. Yleissuunnitelman laatiminen voi perustua maakunta- tai yleiskaavan ohjeelliseen tai vaihtoehtoiseen ratalinjaukseen, mutta ei kaavassa esitettyyn yhteystarve merkintään. 6

14 Radan suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu Ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. kaavat ovat aina suunnittelun lähtöaineistoa, tarvittaessa käynnistettävä kaavamuutos, hyväksytyt kaavat kunnan lausunnon liitteeksi. Olemassa olevan rautatien rakentamista koskeva yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä, jos hankkeen luonne huomioon ottaen suunnitelman suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen kanssa. 7

15 Asianosaisten ym. vaikutusmahdollisuudet Ratalaki velvoittaa ottamaan huomioon asianosaisten ym. vaikutusmahdollisuudet. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla oltava mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin koko suunnittelun ajan. Vuorovaikutuksen suunnittelu entistä tärkeämpää. Yleisötilaisuudet ym. vuorovaikutuskeinot. Muistutus- ja lausuntomenettely. Vuorovaikutuksen vaatimukset radan suunnittelulle: Suunnittelun oltava avointa. Asianosaisten ym. etuihin ja oikeuksiin ym. vaikuttavat selvitykset ja suunnitteluratkaisut esiteltävä ymmärrettävästi (ei ammattislangia). Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman hyväksymispäätökset ovat valituskelpoisia hallintopäätöksiä. 8

16 Suunnittelun vaikutusarvioinnit Suunnittelun aikana selvitettävä rautatiealueen ja rautatieliikenteen vaikutukset ja haitallisten vaikutusten poistamis- ja lieventämistoimenpiteet. Kansalaisten näkökulmasta keskeisiä vaikutuksia ovat mm: Kiinteistövaikutukset (KIVA): hankkeesta kiinteistörakenteelle aiheutuvat haitat esim. pirstoutuminen ja tilusalan väheneminen. Vaikutukset liikenteeseen: esim. radan estevaikutus ja kiertohaitta, liikenneturvallisuus. Ympäristövaikutukset (YVA tai YVS): melu, tärinä, maisemahaitta, vesistövaikutukset, luontovaikutukset jne. Huomattava, että rata-alueen ja esim. palvelualueiden (kuten kuormaus- ja varastoalue) tyypilliset vaikutukset eroavat toisistaan. 9

17 Yleis- ja ratasuunnitelman oikeusvaikutukset Ratalain mukaisella hyväksytyllä yleis- ja ratasuunnitelmalla on oikeusvaikutuksia. Yleissuunnitelma: Ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa. Ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea muutosta siltä osin kuin radan sijainti ja liikennetekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa yleissuunnitelmassa. Lainvoimaisen yleissuunnitelman alueella voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus: rakennusluvan myöntämisellä ei saa vaikeuttaa yleissuunnitelman toteuttamista. Jos luvan hakijalle aiheutuu huomattavaa haittaa luvan epäämisestä yleissuunnitelman perusteella, radanpitäjän on lunastettava alue tai korvattava haitta. 10

18 Yleis- ja ratasuunnitelman oikeusvaikutukset Ratasuunnitelma Toimii lunastuslupana ja oikeuttaa suunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Lunastuslupaluonteesta johtuen aluetarpeiden määrittely ratasuunnitelmassa korostuu: esitettävä kaikki aluetarpeisiin ja oikeuksien lunastamiseen vaikuttavat ratkaisut. Asemakaava-alueen ulkopuolella ratasuunnitelmassa rautatien tarkoituksiin osoitettavilla alueilla sekä suoja- ja näkemäalueilla on voimassa rakennuskielto. Suunnitelman sitovuus: Hanke toteutettava suunnitelman mukaisena. Esimerkiksi ratasuunnitelman mukaisesta meluntorjunnasta ei voida enää rakentamisvaiheessa tinkiä. Poikkeuksena vähäiset muutokset. 11

19 Yleissuunnitelma

20 Yleissuunnitelma on laadittava, jos Hankkeen vaikutukset eivät ole vähäiset Rautatiealueen sijaintia ja sen vaikutuksia ei ole jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Hankkeeseen on sovellettava lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettyä (YVA). 13

21 Yleissuunnitelman voimassaoloaika Yleissuunnitelman hyväksymispäätös on voimassa 8 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Liikennevirasto voi jatkaa radan yleissuunnitelman voimassaoloaikaa enintään 4 vuodella. 14

22 Yleissuunnitelmassa on esitettävä 1/2 Selvitys rautatien rakentamisen ja verkon kehittämisen tarpeellisuudesta Tutkitut vaihtoehdot sekä liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut Rautatiealueen likimääräinen sijainti Rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset: tie- ja liikenneoloihin sekä liikenneturvallisuuteen maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen ympäristöön ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 15

23 Yleissuunnitelmassa on esitettävä 2/2 Mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi ja vähentämiseksi Alustava kustannusarvio YVA-hankkeissa yleissuunnitelmaan liitetään YVA-lain mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto. Yleissuunnitelman suunnitelmaselostuksessa kuvataan, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. Näin laaditun yleissuunnitelman nojalla laadittavasta ratasuunnitelmasta ei tarvitse enää tehdä uutta arviointia. 16

24 Ratasuunnitelma

25 Ratasuunnitelman tarve Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratasuunnitelma Kun on kysymys vaikutuksiltaan vähäisestä rautatien rakentamista koskevasta hankkeesta, ratasuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen: 1. Jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta 2. Jos kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksen lisäalueen ottamiseen. Erityistapauksia Ratasuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä, kun rautatie lakkautetaan muulloin kuin rautatiealueen rakentamisen yhteydessä Ratasuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä myös rautatieliikenteen palvelualueen tai liitännäisalueen perustamiseksi tai tasoristeystä koskevana. 18

26 Ratasuunnitelman tarve Yksityistietoimitus/ratasuunnitelma? Case Laakonlahti 19

27 Ratasuunnitelman voimassaoloaika Ratasuunnitelma on hyväksyttävä 4 vuoden kuluessa sen laadinnan aloittamisesta. Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on voimassa 4 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona suunnitelma on saanut lainvoiman. LVM voi pidentää ratasuunnitelman voimassaoloaikaa 4 vuodella. Ratatyö katsotaan alkaneeksi, kun rautatiealue on otettu haltuun ratatoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. 20

28 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 1/4 Rautatien sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja rautatien alue voidaan merkitä maastoon. Suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet Tasoristeysten poistot ja järjestelyt sekä niitä korvaavat kulkuyhteydet. Maanomistusolot on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan mahdollisuudet tilusjärjestelyiden käyttöön? Arvio rautatien vaikutuksista sekä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai junaliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Radan myöhempää leventämistä varten varattavat alueet. 21

29 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 2/4 Rautatien suoja-alueet ja tasoristeysten näkemäalueet. Suoja-alue on normaalisti 30 metriä raiteen keskilinjasta, se voidaan supistaa tai pidentää jopa 50 metriin. Suoja-alue ei ole rautatiealuetta vaan jää maanomistajan omistukseen Radanpitäjällä on oikeus poistaa kasvillisuutta tai rajoittaa sen korkeutta (huom. tietyt poikkeukset) Kiinteistön omistajan oikeusaseman rajoitukset: kielto pitää rakennusta (poikkeuksena asemakaava-alue), kielto muuttaa maanpinnan muotoa ja ojittaa aluettaan rataa vaarantavalla tavalla. Arvio rautatien rakentamisen kustannuksista. Jos syrjään jäävä rataosuus jää edelleen radaksi tai muihin radanpitotarkoituksiin, siitä on määrättävä ratasuunnitelmassa. Liitännäisalueet ja niiden käyttämistä varten tarvittavat tieyhteydet. 22

30 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 3/4 Rautatien rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet ja alueet ja käytettävät tiet Oikeus maa-aineksen ottamiseen rajoitetulla määrällä Läjitysalueet ja kulkuyhteydet niille Alueen käyttäminen tilapäisenä kulkutienä Varasto- tai muu sellainen alue Oikeus työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen. Laskuojia varten tarvittavat alueet Ratasuunnitelmassa osoitettu oikeus pitää laskuojaa toisen maalla tai johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, myös asemakaava-alueella Laskuojan alueeseen perustetaan rasiteoikeus ratatoimituksessa Hule- ja kuivatusvesien selvittäminen laajemmin vaikutusalueella 23

31 Ratasuunnitelmassa osoitetaan 4/4 Syrjään jäävän rautatiealueen käyttö Rakennettaessa rautatietä uuteen paikkaan, syrjään jäävä rautatie lakkautetaan ratasuunnitelman perusteella rautatienä, ellei syrjään jäävää osuutta määrätä jääväksi edelleen rautatieksi. Ratasuunnitelmassa on osoitettava, tarvitaanko aluetta tiealueeksi, museorautatieksi tai muuhun tarkoitukseen ja kuuluuko alueeseen erityistä hoitoa vaativia rakenteita tai laitteita. Ratasuunnitelmassa on osoitettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen entisen rautatiealueen palauttamiseksi ennalleen tai jätettävä alue sellaiseksi, ettei sen käyttöä osoitettuun tarkoitukseen vaikeudu. Liitännäisalue lakkautetaan kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon se on perustettu. 24

32 Yleis- ja ratasuunnitelman muuttaminen Hyväksytyn yleis- tai ratasuunnitelman muuttamisesta on soveltuvin osin voimassa mitä uudesta yleis- tai ratasuunnitelmasta säädetään. Jos ratasuunnitelman muutoksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan muutossuunnitelman käsittelyssä noudattaa uuden suunnitelman käsittelyä yksinkertaisempaa menettelyä. Suunnitelmaan voidaan tehdä vielä rakennustyön yhteydessä vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia, jotka radanpitäjä katsoo tarpeelliseksi. 25

33 Vuorovaikutus suunnittelun aikana ja asiakirjamallit Ratasuunnitelmakoulutus Esityksessä punaiset numerot viittaavat tilaisuudessa esiteltyjen malliasiakirjojen numerointiin

34 Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje 25/2011 LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Kutsu Yleisötilaisuus Ohjeessa kuvataan menettely maantie- ja rautatiehankkeiden suunnitelmien käsittelyssä Ohjeen kohdat 4. Tiedottaminen suunnittelun aloittamisesta ja vuorovaikutus suunnittelun aikana 5. Suunnitelmien hallinnollinen käsittely 6. Hyväksymiskäsittelyn vaatimat asiakirjat 7. Hyväksymispäätöksen jälkeinen toiminta Ohjetta täydentää Väylänpidon vuorovaikutusohje 21/2011 Kuvattu vuorovaikutusmenetelmiä Suunnittelu 2 *

35 Ratalain mukainen suunnitelman läpivienti ja hyväksymispäätökseen liitettävät dokumentit, listaus koulutuksen aineistossa Suunnittelu 3 *

36 Suunnittelun käynnistämisestä ilmoittaminen tai kuuluttaminen, ratalaki 9 LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Pyydetään Liikenneviraston kirjaamosta hallinnolliselle käsittelylle oma diaarionumero Kyseistä diaarionumeroa käytetään kaikissa tämän esityksen asiakirjoissa (myös muutoksenhaussa) Ennen suunnittelun ja maastotöiden aloittamista tulee siitä ilmoittaa kunnalle 1 ja asianosaisille 2, joko ilmoitus- tai kuulutusmenettelyllä. Lisäksi internet on nykyaikaa. Ilmoitusmenettely Ilmoitus alueella yleisesti ilmestyvissä lehdissä, kunnan viralliset ilmoituslehdet Kuulutusmenettely Suunnittelusta ja maastotöiden aloittamisesta on kuulutettu 30 päivän ajan kunnan virallisella ilmoitustaululla Kuulutus alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä Tutkimusoikeus saadaan suoraan aloitusilmoituksen nojalla. Aloitusilmoituksen jälkeen maastotöissä jaetaan myös postilaatikoihin tiedote 1-2 viikkoa ennen töiden aloitusta, tiedotteeseen tiedot tehtävästä työstä ja hankkeesta sekä yhteystiedot, asukkailla/maanomistajilla mahdollisuus olla tutkimuksissa läsnä Suunnittelu 4 *

37 Suunnittelun käynnistämisestä kuuluttaminen tai ilmoittaminen, asiakirjat 1 ja 2: Suunnittelu 5 *

38 Ilmoitus suunnittelun käynnistämisestä 2 Kuulutusmenettely Ilmoitusmenettely Suunnittelu 6 *

39 Suunnittelun aikainen vuorovaikutus, ratalaki 22 1 Hankkeesta laaditaan hankkeen koon mukainen vuorovaikutussuunnitelma Liikenneviraston Väylänpidon vuorovaikutusohjeen mukaisesti. Sidosryhmätoiminta, mm. Projekti-, hanke- ja ohjausryhmä, hankkeen koosta riippuen Tarvittavat kunta, sidosryhmä ja asiantuntijakokoukset suunnittelun aikana Projektipankki / extranet tai muu portaali Yleisötilaisuus 3 Järjestettävien tilaisuuksien määrä ja ajoitus riippuvat hankkeesta Ilmoitusmenettelyt hankekohtaisia: yleisin tapa on lehti-ilmoitus, jonka lisäksi esim. hankkeen ja kunnan verkkosivut, mediatiedotteet, postilla jaettavat kutsut dokumentointi hallinnollista käsittelyä varten Tilaisuuden tarkoitus, suunnitelma sisältö ja vaikutukset sekä hallinnollinen käsittely tulee kertoa kansantajuisesti Asukkailla ja asianosaisilla mahdollisuus vaikuttaa Tilaisuudessa tai sen jälkeen mahdollista antaa palautetta suullisesti, palautelomakkeilla, karttapalautejärjestelmillä, tai muulla tavalla Dokumentoidaan osanottajaluettelo ja yleisötilaisuuden muistio LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Suunnittelu 7 *

40 Suunnittelun aikainen vuorovaikutus, ratalaki 22 1 Maanomistajien ja asianosaisten suorat yhteydenotot ja palautteet, tulee kirjata ja dokumentoida Hankkeen omat verkkosivut, joissa ajankohtaista tietoa asianomaisille Lyhyt hankkeen kuvaus Tärkeät päivämäärät Muuta oleellista aineistoa kuten karttoja, esityksiä, palautelomakkeita Suunnittelu 8 *

41 Suunnittelun aikainen vuorovaikutus, asiakirjat 3 Kutsu Suunnittelu 9 *

42 Valmiin suunnitelman nähtäville asettaminen, ratalaki 22 2 Liikennevirasto toimittaa valmistuneen suunnitelman suunnittelualueen kuntiin, jotka asettavat sen yleisesti nähtäville yhtäjaksoisesti 30 päivän ajaksi 5 Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta 5 ja 6: 30 päivän ajan kunnan virallisella ilmoitustaululla 6 kuulutus alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä 5 Kunta toimittaa heti tiedot nähtävillä olosta Liikenneviraston kirjaamoon 5. Liikennevirasto ilmoittaa kirjallisesti ulkopaikkakuntalaisille kiinteistön omistajille suunnitelman nähtävilläolosta 7 Kunnalle toimitetaan 5 Nähtäville asetettavat suunnitelmakansiot Lausuntopyyntö ja saate 5 nähtäville asettamista varten sekä kuulutuksen pohja 6 Nähtävillä olo aikana asukkailla mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muistutukset toimitetaan kunnalle. LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Suunnittelu 10 *

43 Kuulutus suunnitelman nähtävillä olosta Suunnittelu 11 *

44 Valmiin suunnitelman nähtäville asettaminen, Asiakirjat Suunnittelu 12 *

45 Suunnitelman lausuntopyynnöt ja lausunnot LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Lausuntopyyntöihin tulee kirjata kysymyksiä, joihin lausunnon antajalta pyydetään erityisesti kannanottoa 4 ja 5. Kunnan lausunnon liitteenä tulee olla 5 kunnan vastineet suunnitelmasta saatuihin muistutuksiin asukkaiden ym. muistutukset alkuperäisinä todistukset suunnitelman nähtävillä olosta (ilmoitustaululla ollut kuulutus leimalla ja allekirjoituksella varustettuna sekä lehtileike) oikeaksi todistetut otteet suunnitelma-alueelta hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista (suunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa) kunnan toteamus mm. siitä, onko suunnitelma kaavojen mukainen osallistuuko kunta kustannuksiin suunnitelman laatijan esittämällä tavalla, hyväksyykö kunta sillat, meluvallit yms. suunnitelmassa esitetyt rakenteet, ym vastaukset ko suunnitelmaa koskeviin kysymyksiin Liikenneviraston pyydettävä suunnitelmasta lausunto myös muilta viranomaisilta ja tahoilta 4. Maakuntaliitto, ELY-keskus lain mukaan aina (mahdolliset kohdennetut kysymykset ELYlle kaavoihin liittyen tai ympäristöasioita ja maantieverkkoa koskien) Sekä tarpeen mukaan mm. museovirasto, operaattori, pelastusviranomaiset, puolustusvoimat, Trafi, johtojen ja laitteiden omistajat, jne Suunnittelu 13 *

46 Lausuntopyyntö Lausuntopyyntöön kunnalle 5 kirjattavia asioita on listattu Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeessa, Liikenneviraston ohjeita 25/2011 RHK:n B20 ohje jo pääosin vanhentunut, sitä ei suositella enää käytettäväksi lainkaan Suunnittelu 14 * I

47 Suunnitelman lausuntopyynnöt ja lausunnot, asiakirjat, Suunnittelu 15 *

48 Suunnitelman hyväksymispäätös, asiakirjat, Suunnittelu 16 *

49 Suunnitelman hyväksymispäätös, ratalaki 22 8, ei aineistossa Liikenneviraston projektipäällikkö laatii hyväksymispäätösluonnoksen yleis-/ratasuunnitelmasta, jossa on esitetty Hyväksymispäätöksellä hyväksyttävät asiat Muistutukset ja kuntien vastineet sekä kunnilta ja muilta tahoilta saadut lausunnot referoituna oleellisilta asiaan vaikuttavilta osiltaan hyvää suomenkieltä käyttäen Liikenneviraston laatimat kirjalliset vastineet saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin Päätöksen täytäntöönpano: Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on ratalain 94 nojalla täytäntöön pantavissa valituksista huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin (hallito-oikeus, korkein hallinto-oikeus) toisin määrää. Muistutusten ja lausuntojen perusteella on laadittu tarvittavat muutokset suunnitelmaan ja piirustuksiin on merkitty revisiomerkinnät Muutos pieni, suunnitelma voidaan hyväksyä Muutos suuri, suunnitelma asetetaan uudelleen nähtäville ja lausunnoille Suunnitelman hyväksyjälle toimitetaan hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät alkuperäiset dokumentit, suunnitelmaaineisto ja hyväksymispäätösluonnos LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Päätös tehdään projektipäällikön esittelystä, joka myös allekirjoittaa Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Suunnittelu 17 *

50 Suunnitelman hyväksymispäätös, asiakirjat, Suunnittelu 18 *

51 Suunnitelman hyväksymisesitys liikenneja viestintäministeriölle LVM Liikennevirasto tekee hyväksymisesityksen liikenne- ja viestintäministeriölle suunnitelmasta, josta kunta, maakuntaliitto tai ELY-keskus on olennaisista kohdista eri mieltä Liikenneviraston kanssa kun suunnitelma muista erityisistä syistä halutaan ministeriön hyväksyttäväksi ratasuunnitelmasta, jotka koskevat rautatien lakkauttamisesta muulloin kuin rautatien rakentamisen yhteydessä LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Suunnittelu 19 *

52 Suunnitelman hyväksymispäätöksestä tiedottaminen, ratalaki 90 ja 91 Liikennevirasto tekee hyväksymispäätöksen ja toimittaa päätöksen valitusosoituksineen kuntaan hyväksytyn suunnitelman kanssa pyytää asettamaan molemmat nähtäville 10 ja 11 lausunnon antajille 12 muistutuksen tehneille, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa 9 Kunta asettaa hyväksytyn suunnitelman ja hyväksymispäätöksen valitusosoituksineen nähtäville 30 päivän ajaksi, 11 kuuluttaa nähtävillä olosta asianosaisilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Kunta palauttaa suunnitelman, päätöksen sekä kuulutuksen Liikennevirastoon LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Suunnittelu 20 *

53 Suunnitelman hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen, asiakirjat, 10 ja Suunnittelu 21 * 9

54 Suunnitelman hyväksymispäätöksestä valittaminen, ratalaki 92 LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Mikäli suunnitelmasta ei ole valitettu tulee päätös lainvoimaiseksi Liikennevirasto toimittaa hallinto-oikeuteen alkuperäisen hyväksymispäätöksen, päätökseen liitetyn valitusosoituksen sekä tiedon asian tiedoksiannosta Hallinto-oikeus merkitsee lainvoimaisuuden hyväksymispäätökseen ja palauttaa asiakirjat Lainvoimainen suunnitelma ja alkuperäiset dokumentit säilytetään Liikenneviraston 8 kerroksen arkistossa käyttöottopäätökseen saakka, jonka jälkeen ne toimitetaan päätearkistoon. Haltuunotto ja rakentaminen voidaan käynnistää Rakentamisen valmistuttua radanpitoviranomainen määrää mistä päivästä radalla tehdään käyttöönottopäätös Suunnittelu 22 *

55 Suunnitelman hyväksymispäätöksestä valittaminen, ratalaki 92 LIIKENNEVIRASTO Yleis- ja ratasuunnitelmien teettäminen ELY-keskus Yleis- ja tiesuunnitelmat Aloitusilmoitus Yleisötilaisuus Mikäli suunnitelmasta on valitettu hallinto-oikeuteen, valitusprosessin käsittely käynnistyy: Hallinto-oikeus toimittaa Liikennevirastolle valituksen lausunnon antamista varten Liikennevirasto antaa lausunnon ja toimittaa nähtävilläolleen en suunnitelman sekä alkuperäiset hallinnollisen käsittelyn dokumentit hallinto-oikeuteen Hallinto-oikeus antaa tarvittaessa välipäätöksen toimeenpanokiellosta Hallinto-oikeus tekee ratkaisun asian selvitettyään ja toimittaa päätöksensä asianosaisille Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ei ole valituslupamenettelyä Haltuunotto ja rakentaminen voidaan käynnistää valituksista huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää Suunnittelu 23 *

56 Kokemuksia ratalain mukaisesta suunnittelusta Seppo Veijovuori, Sito Oy

57 Kokemuksia ratalain mukaisesta suunnittelusta Suunnittelutasot (lainmukaiset) ennen ja jälkeen ratalain (v. 2008) Ennen Alustava yleissuunnitelma (+ YVA) Yleissuunnitelma (voimassaoloaika 8+4 vuotta) Rakentamissuunnitelma Jälkeen Alustava yleissuunnitelma (+ YVA) Yleissuunnitelma (+YVA) Ratasuunnitelma (voimassaoloaika 4+4 vuotta) Rakentamissuunnitelma 2

58 Kokemuksia ratalain mukaisesta suunnittelusta Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman sisällön erot (Radan suunnitteluohjeen B20 mukaan) Ys: hankkeen ratkaisut määritetään niin tarkasti että likimääräiset aluevaraukset, vaikutukset ja kustannukset voidaan arvioida toteutuspäätöksen edellyttämällä tarkkuudella Rs: lähtökohtana Ys (mikäli laadittu). Rautatie ja sen rakenteet osoitetaan ratasuunnitelmassa niin yksityiskohtaisesti että maanomistajat ja muut asianomaiset voivat sen perusteella luotettavasti saada selvyyden (ratalaki 15 : riittävästi) radan sijainnista sekä leveys- että korkeussuunnassa samoin kuin vaikutuksista maisemakuvaan. Rs antaa oikeuden hakea ratatoimitusta - > lunastus. Rs hyväksyttävä ennen rakentamista. 3

59 Kokemuksia ratalain mukaisesta suunnittelusta Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tarkkuus Yksinkertaisimmillaan lisätään maanomistustiedot Yleissuunnitelmaan ja muutetaan nimiöön suunnitelmaksi Ratasuunnitelma Yleissuunnitelman ajanmukaisuus; Ratasuunnitelma voi olla sitä laajempi tai tarkempi mitä enemmän muutoksia maankäytössä tai liikennejärjestelmässä on tapahtunut 4

60 Kokemuksia ratalain mukaisesta suunnittelusta Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tarkkuus Suunnittelukohde; maaseutu, taajama-alue, keskustaalue. Vaativat eri suunnittelutarkkuutta. Mitä vaativampi kohde, sitä enemmän tarkkuustaso kasvaa yleissuunnitelmasta ratasuunnitelmaan. Kuntien maankäytön suunnittelutilanne ja kehitysnopeus Merkittävimmät periaatteelliset ratkaisut tulisi olla päätetty yleissuunnitelmassa, esim. risteävien teiden osalta yli-/ alikulkusilta. Otettava huomioon tiesuunnitelman vaatiman hallinnollisen käsittelyn vaatima aika. 5

61 Kokemuksia ratalain mukaisesta suunnittelusta Esiin tulleita haasteita Nimi: ratasuunnitelma ja ratasuunnitelma (=ratatekninen suunnitelma) Yleis- ja ratasuunnitelman sisältö- ja tarkkuusvaatimukset suhteessa mm. rakennusten suunnitteluvaiheisiin (esim. Pisararadan asemien osalta) Muiden osapuolien vaatimukset ratasuunnitelman sisällölle ja tarkkuudelle, esim. kuntien maankäytön suunnittelun tarkkuus ja laajuus Ratasuunnitelman sisällön jako nähtäville asetettaviin ja hyväksyttäviin asiakirjoihin sekä muuhun aineistoon. Tiepuolella on olemassa ohje Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat Sisältö ja esitystapa. Ratapuolelta ohje puuttuu 6

62 Ratalain muutosesitys Lakimies Katri Nuuja, LiVi

63 Ratalain muutosesitys Liikennevirasto on valmistellut ratalain (ja maantielain) muutosesityksen: Suoja- ja näkemäalueet suoraan lakiin perustuviksi valtion rataverkolla. Suunnittelun ja hallinnollisen menettelyn keventäminen: Mahdollisuus edetä yhdellä suunnitelmalla tilanteissa, joissa rautatie aiheuttaa muutoksia maantiehen ja päinvastoin. Mahdollisuus osoittaa ratasuunnitelmassa lunastettavaksi kiinteistö tai sen osa, jos haitan- tai vahingonkorvaus olisi huomattava kiinteistön arvoon verrattuna. Oikeus vaatia lunastusta ratasuunnitelmaa laajempana laajemmaksi : Esim. huomattavaa haittaa ja vahinkoa aiheuttavat melu- ja tärinätapaukset. Tasoristeyslupasääntelyn selkeyttäminen. 2 Toiminnanohjaus

64 Ratalain muutosesitys Tehtävien siirtoja Liikennevirastosta ELYihin Tasoristeyksiä koskevien ratasuunnitelmien laatiminen. Puhevallan käyttäminen ratatoimituksissa. Ratatoimituksessa määrättyjen korvauksien maksamisen keskittäminen. Eräät radanpitoon liittyvät vahingonkorvausasiat. Tavoite: HE eduskuntaan marraskuun lopulla 3 Toiminnanohjaus

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Ratalain mukainen suunnittelu

Ratalain mukainen suunnittelu Ratalain mukainen suunnittelu 19.4.2016 Esityksen sisältö Ratalaki tuli voimaan v 2008. Siirtymäsäännös päättyi vuoden 2012 lopussa. Ratalain tuomat muutokset radan suunnittelussa. Kaavoituksen merkitys

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma. Vihdin yleisötilaisuus

Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma. Vihdin yleisötilaisuus Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Vihdin yleisötilaisuus 6.11.2018 Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeykset, yleisötilaisuus, Hyvinkää Kokouksen

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Jonkkunen Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku. Maskun Yleisötilaisuus

Jonkkunen Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku. Maskun Yleisötilaisuus Jonkkunen Manta tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Masku Maskun Yleisötilaisuus 8.1.2019 Yleisötilaisuuden ohjelma -Väylävirasto ja virastouudistus -Ratasuunnitelma -Suunnittelualue

Lisätiedot

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 11.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita MTL 17, 2 mom muutetaan RataL 10, 4 mom muutetaan Näkemäalue

Lisätiedot

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Lohjan Yleisötilaisuus

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Lohjan Yleisötilaisuus Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Lohjan Yleisötilaisuus 22.11.2018 Anna Miettinen Trafikverket / Liikennevirasto Yleisötilaisuuden ohjelma 18.00

Lisätiedot

LOHJAN SATAMARADAN LAKKAUTTAMINEN. Ratasuunnitelma Yleisötilaisuus

LOHJAN SATAMARADAN LAKKAUTTAMINEN. Ratasuunnitelma Yleisötilaisuus LOHJAN SATAMARADAN LAKKAUTTAMINEN Ratasuunnitelma Yleisötilaisuus 23.8.2018 Lohjan satamaradan lakkauttaminen, Yleisötilaisuus Liikenneviraston rooli ja tehtävät Rautatien lakkauttaminen Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita?

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Mervi Karhula 28.10.2014 Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Visio Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua

Lisätiedot

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Anttilankuja. Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 22.1.2018 Anttilankuja Asemakaavan muutos kaava nro 504 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kiukainen-Kauttua-Säkylä

Kiukainen-Kauttua-Säkylä Kiukainen-Kauttua-Säkylä Ratasuunnitelma rataosan lakkauttamiseksi, yleisötilaisuus 1.3.2017 Suomen liikennehallinto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto 9 ELY-keskusta

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos. kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos. kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 16.11.2015 VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Tesoman seisake, ratasuunnitelma, Tampere

Yleisötilaisuus Tesoman seisake, ratasuunnitelma, Tampere Yleisötilaisuus Tesoman seisake, ratasuunnitelma, Tampere 4.6.2019 Yleisötilaisuuden sisältö Väyläviraston rooli ja tehtävät Ratasuunnitelma Hankkeen taustat ja lähtökohdat Tampereen kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Ratasuunnittelun ohjeet

Ratasuunnittelun ohjeet Ratasuunnittelun ohjeet 1.2.2018 Ratasuunnitelman uudet ohjeet Ratasuunnitelman toimintaohje (Liikenneviraston ohje 8/2018) Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa (Liikenneviraston ohje 9/2018) Piirustusmerkinnät

Lisätiedot

Rautateiden suunnittelu. Suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Rautateiden suunnittelu. Suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Rautateiden suunnittelu Suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto 5.11.2018 Ratalaki 8, Yleistä rautatien suunnittelusta Suunnitelmia tehtäessä radanpitäjä toimii yhteistyössä maakunnan liittojen

Lisätiedot

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503

Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 17.9.2018 Järvipolku Asemakaavan muutos kaava nro 503 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy Apiankatu 1 / 37600 Valkeakoski OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

ORITKARIN KOLMIORAIDE, RATASUUNNITELMA, OULU. Yleisötilaisuus

ORITKARIN KOLMIORAIDE, RATASUUNNITELMA, OULU. Yleisötilaisuus ORITKARIN KOLMIORAIDE, RATASUUNNITELMA, OULU Yleisötilaisuus 14.11.2018 Yleisötilaisuuden sisältö Liikenneviraston rooli ja tehtävät Ratasuunnitelma Hankkeen taustat ja lähtökohdat Kaavoitustilanne Hankkeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 13.6.2018 Kerhomajan palloiluhalli Asemakaavan muutos kaava nro 502 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Liikennehallinnon uudistunut viranomaiskenttä. Väylän roolit, tehtävät ja toimintamallit hankesuunnittelussa

Liikennehallinnon uudistunut viranomaiskenttä. Väylän roolit, tehtävät ja toimintamallit hankesuunnittelussa Liikennehallinnon uudistunut viranomaiskenttä Väylän roolit, tehtävät ja toimintamallit hankesuunnittelussa Jenna Johansson 11.9.2019 Väylän rooli ja tehtävät hankesuunnittelussa, Laki liikennejärjestelmästä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 2016 Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori, Liikennevirasto, Hankesuunnittelu Esityksen sisältö 1/2

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Kirkonkylän pienet asemakaavan muutokset 2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonkylän pienet asemakaavan muutokset 2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAVITAIPALEEN KUNTA Kirkonkylän pienet asemakaavan muutokset 2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2018 Savitaipaleen kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599406201501 1. Innehåll SANDSUNDIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS... 1 1. SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 10.4.2018 0 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

NUMMELANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / Kortteli 251

NUMMELANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / Kortteli 251 NUMMELANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / Kortteli 251 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.6.2018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Aluesairaalan kaavamuutos II kaava nro 486 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Aluesairaalan kaavamuutos II kaava nro 486 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 1.4.2019 Aluesairaalan kaavamuutos II kaava nro 486 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3 7 6

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan lisätontit, asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

KALEVAN UUDET PIENTALOTONTIT

KALEVAN UUDET PIENTALOTONTIT 17.1.2018 KALEVAN UUDET PIENTALOTONTIT O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A A s e m a k a a v a n m u u t o s ( 2 3 4 7 ) Asemakaavan muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Maanteiden suunnittelun ohjauksen yhteistyö ja suunnitelma-aineistojen toimitus. Projektivelho koulutus,

Maanteiden suunnittelun ohjauksen yhteistyö ja suunnitelma-aineistojen toimitus. Projektivelho koulutus, Maanteiden suunnittelun ohjauksen yhteistyö ja suunnitelma-aineistojen toimitus Projektivelho koulutus, Jenna Johansson Prosessin vaihe ja keskeiset asiakirjat 1) Käynnistyminen 2) Suunnitelman 3) Hyväksymisesitysluonnos

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄTUNTURI / OSA-ALUE C SOUTAJAN RANNAN ALUE Pyhätunturin matkailualueella korttelissa 582 kiinteistöjen 583-403-77-1, 583-403-77-45 ja 583-403-77-46 alueilla OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Laadittu 1.11.2014 Tarkistettu 06.10.2015 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: 144/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.10.2014 Suunnittelualueen

Lisätiedot

TUUSULANTIE 68 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A. A s e m a k a a v a n m u u t o s ( )

TUUSULANTIE 68 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A. A s e m a k a a v a n m u u t o s ( ) 4.9.2017 TUUSULANTIE 68 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A A s e m a k a a v a n m u u t o s ( 2 3 3 9 ) Asemakaavan muutos koskee 2. Killan kaupunginosan korttelin 83

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 30.5.2018 päivitetty: 15.5.2018, 8.11.2018 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HYÖKÄNNUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / Pyydyskorpi

HYÖKÄNNUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / Pyydyskorpi HYÖKÄNNUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / Pyydyskorpi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2019 AK 263 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä säädetään osallistumis- ja

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yleistä tietoa rakennusjärjestyksestä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A (6) D/132/

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A (6) D/132/ OAS A-2712 1 (6) A-2712 17.5.2017 Asemakaava ja asemakaavan muutos Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A-2712 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1, 2. kunnanosa, Sirkka Lounaisrinteen korttelin 965 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka , 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavan muutos (Rakkavaara 9 ja kortteli 420) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) ja suunnittelualueen rajaus 1 2 1.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh.

A Asemakaavan muutos. Kärpäsen koulun tontti Kärpänen. Lahti.fi OAS A (5) D/757/ /2017. Puh. OAS A-2705 1 (5) A-2705 Asemakaavan muutos 28.3.2017 Kärpäsen koulun tontti Kärpänen Lahti.fi OAS A-2705 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PUUMALAN KUNTA KESKUTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu (Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma) Maakuntainsinööri Patrick Hublin, Pohjois-Savon liitto Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 31.10.2018 Joensuu Laki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

HENNA A197 HENNAN BULEVARDIN KATUALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA

HENNA A197 HENNAN BULEVARDIN KATUALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Orimattilan kaupunki hyväksytty 21.01.2019 Tekninen toimiala HENNA A197 HENNAN BULEVARDIN KATUALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, Tekninen toimiala

Lisätiedot

Rantatien asemakaavan muutos pyhäniemen kartanon kohdalla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Rantatien asemakaavan muutos pyhäniemen kartanon kohdalla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Rantatien asemakaavan muutos pyhäniemen kartanon kohdalla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pyhäniemen (20) kunnanosa Pyhäniemen kiinteistöjä: 98-441-1-518 (POPPELI), 98-441-1-251 (RAITA), 98-441-1-603

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti)

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti) 1, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.12.2012 Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 LIETO / LITTOINEN / TUULISSUONTIEN JATKO 2 ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala OAS A-2685 1 (5) A-2685 Asemakaava ja asemakaavan muutos 8.5.2017 Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä Lahti.fi OAS A-2685 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 205. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA JA OSIA KORTTELEISTA 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 JA 12 SEKÄ NIIHIN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot