ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan korttelin 2 tonttia 4 ja osaa Måttisenkadun katualueesta. Kaavan tunnus: 17/10 Kaavan päiväys: Kaavan laatija: kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu / suunnitteluarkkitehti Markku Peltoniemi, Kokkolan kaupungin tekninen palvelukeskus, kaavoituspalvelut. Pl 43, Kokkola, / Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä: Rakennus- ja ympäristölautakunta: xx.x.2006 Kaupunginhallitus: xx.x.2006 Kaupunginvaltuusto: xx.xx Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Eteläväylän varrella noin kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta kaakkoon. Alue käsittää Måttisenkadun varressa, K- korttelialueella sijaitsevan tontin ja osan Måttisenkadun katualuetta. Liite Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan korttelin 2 tonttia 4 ja osaa Måttisenkadun katualueesta. Kaavalla mahdollistetaan Autoliikkeen laajentunut toiminta sekä parannetaan tontin nykyisiä pysäköimisolosuhteita. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liitteistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne... 3

2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Luettelo selostuksen liitteistä Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Suunnittelualueen rajaus Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta Ote ajantasa-asemakaavasta Pohjakartta 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt Oulun Autohallinto Oy. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi sen kokouksessaan nähtäville väliseksi ajaksi. Ilmoitus vireilletulosta julkaistiin paikallisissa lehdissä sekä kaupungin Internetsivulla virallisten ilmoitusten palstalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty huomautuksia. Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan xx.xx.200x xxx kaavaehdotuksen, jonka jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Ehdotukseen ei jätetty / jätettiin huomautuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.200x. 2.2 Asemakaava

3 3 Asemakaavan muutoksella muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K). 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Toteutus voi alkaa asemakaavan muutoksen vahvistuttua. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalueen muodostaa 80- luvun lopulla rakennettu I- kerroksinen autotalo sekä Måttisenkadun katualue. Osaa tästä katualueesta on ollut tarkoitus käyttää vinopysäköintiin ja kääntöpaikaksi Luonnonympäristö Alue sijaitsee muutaman metrin merenpinnan yläpuolella lähellä eteläväylää. Alueella on aikaisemman rakentamisen jäljiltä avoin ja istutettavat alueen osat muodostuvat lähinnä hoidetuista nurmialueesta ja muutamasta puusta ja pensaasta Rakennettu ympäristö Alueen liike-, teollisuus- ja varastorakennusten piha-alueet ja katuympäristö on pääsääntöisesti hyvin hoidettua ja näkymät Eteläväylälle ovat kylmä-asemaa lukuun ottamatta rakennettujen tonttien osalta kunnossa Maanomistus Katualueen omistaa Kokkolan kaupunki ja muutoksen alaisen tontti alueen Oulun Autohallinto Oy. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset MAAKUNTAKAAVA Kokkolan kaupunki kuuluu Keski-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Aiemmat seutukaavat korvaava Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). (liite 2) YLEISKAAVA

4 4 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Yleiskaava 2010:ssä suunnittelualueen käyttötarkoitusmerkintä on PT eli yksityisten palvelujen ja teollisuuden alue. (liite 3) ASEMAKAAVA Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava. (liite 4) POHJAKARTTA Suunnittelualueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset (liite 5). 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavamuutoksen tavoitteena on helpottaa tontilla tapahtuvaa pysäköintiä ja parantaa tonttiliikenteen sujuvuutta sekä laillistaa tontilla tapahtunut rakennusrajan ylitys. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloitteen kaavan laatimiseksi on tehnyt Oulun Autohallinto Oy. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat, asukkaat Alueen ja alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat Viranomaiset: Länsi-Suomen ympäristökeskus Kaupungin toimialat ja liikelaitokset Rakennus- ja ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kokkolan Energia Tekninen palvelukeskus Muut: Kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja yritykset Ne yhdistykset, joiden toimialaa asemakaavoitus koskee Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse , yleisesti paikkakunnan lehdissä sekä kaupungin Internetsivuilla. Asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen:

5 5 kuulutus lehdessä kirje Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Kokkolan Energialle, Tekniselle lautakunnalle, Keski-Pohjanmaan liitolle ja Kokkolan Puhelin Oy:lle. Luonnosvaiheen kuulemista ei katsottu vaihtoehtojen vähyyden vuoksi tarpeelliseksi. Kaavan nähtävilläolosta ilmoittaminen: asemakaavaehdotus kuulutetaan lautakunnan hyväksymisen jälkeen 30 vuorokauden ajaksi julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä ilmoittaminen ja tiedottaminen: kuulutus lehdessä kirje niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa päätös viivytyksettä tiedoksi alueelliselle ympäristökeskukselle ja ilmoitus muille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 :ssä mainituille tahoille Kaavan lähettäminen tiedoksi: vahvistunut asemakaava lähetetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 :ssä mainituille tahoille Viranomaisyhteistyö Asemakaava ei edellytä kaupungin ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen välillä käytävää viranomaisneuvottelua. Alueella ei ole viitteitä muinaismuistoista tai vanhan asumis-, rakennuskulttuurin jäänteistä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on parantaa tontin sisäistä pysäköintiä ja helpottaa tontilla tapahtuvaa liikennöintiä. Samalla säilytään nykyinen K- korttelin rakentamistehokkuus ja tarkistetaan rakennusalan rajaa istutettavan tontinosan alueella. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää katualueeseen kuuluneen osan maakaupan toteutumista tontin omistajan ja Kokkolan kaupungin välillä Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueen perusrakenne ja tyyli Eteläväylän varressa on muotoutunut aikaisemmalla kaavoituksella ja vaihtoehtona on ollut lähinnä tarkentaa korttelin käyttötarkoitusta ja käyttämättömän rakennusoikeuden massoittelua kaavamääräyksin. Alue elää voimakasta kehitysvaihetta ja muutosehdotuksen kaavamääräykset ovat riittäviä ohjaamaan laajentumista, koska tarkemmat massalliset yksityiskohdat hyväksytään erikseen rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne

6 Mitoitus Asemakaavan muutosalueella ei ole vakituisia asukkaita. Alueella ja sen läheisyydessä oleva palvelutalotoiminta työllistää tällä hetkellä kokopäiväisesti noin 15 henkilöä. Kaavamuutos mahdollistaa 10 uuden autopaikan sijoittamisen tontille Palvelut Asemakaavamuutos ei edellytä lisää julkisia tai kaupallisia palveluita. Lähialueelta löytyy monipuolisia kaupallisia palveluita. Muut alueen kaupallisia palveluja täydentävät palvelut sijaitsevat kaupungin keskusta-alueella. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE (K): Korttelin kerroslukua ei ole määritelty, mutta rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeudeksi sallitaan 12 metriä. Muutoksen toteuduttua on tonttialueella rakennusoikeutta kaavan tehokkuusluvulla e = 0.5 yhteensä 2609 m2, nykyinen rakennus mukaan lukien. Autopaikkoja on varattava liike- ja toimistotilojen osalta yksi kutakin täyttä tai alkavaa kerrosalan 50 m2 kohti sekä teollisuus ja varastotilojen osalla yksi autopaikka kutakin täyttä tai alkavaa kerrosalan 100 m2 kohti. Merkintä (tv 40%) osoittaa, että rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää 40 % teollisuus- ja varastotiloja varten. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muutos ei nosta nykyisen asemakaavan sallimaa tehokkuuslukua kaavamuutosalueella. Tonttiin liitettävä katualue lisää tontin autopaikkatarjontaa ja parantaa merkittävästi asiakkaiden pysäköintimahdollisuuksia sekä antaa lisäystä nykyiseen rakennusoikeuteen 150 m2. LIIKENNE Kaavamuutosalueella oleva Måttisenkatu on umpikatu. Alueen kokoojakatuna toimii Terminaalikatu Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaavamuutos ei aiheuta varsinaisia lisävaikutuksia luontoympäristöön. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Läheiset valtatie- ja rautatiealueet aiheuttavat liikenteen meluun ja tärinään liittyviä vähäisiä haittatekijöitä. Nämä tekijät voidaan eliminoida mahdollisen lisärakentamisen osalta rakennussuunnittelun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

7 Kaavamerkinnät ja määräykset LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE (K). - RAKENNUSTEN PÄÄASIALLINEN JULKISIVUMATERIAALI TULEE OLLA PUNATIILI TAI PUNAINEN TIILILAATTA. - AUTOPAIKKOJA TONTILLE ON VARATTAVA SURAAVASTI: - 1. LIIKE- JA TOIMISTOTILAT: YKSI AUTOPAIKKA KUTAKIN TÄYTTÄ TAI ALKAVAA KERROSALAN 50 M2 KOHTI TEOLLISUUS- JA VARASTOTILAT: YKSI AUTOPAIKKA KUTAKIN TÄYTTÄ JA ALKAVAA KERROSALAN 100 M2 KOHTI. tv 40 % MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA PROSENTTIA RAKENNUSALALLE SALLISTUSTA KERROSALASTA SAADAAN KÄYTTÄÄ TEOLLISUUS- JA VARASTOTILOJA VARTEN. E =0.5 ALAAN. TEHOKKUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA- 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Mikäli asemakaavamuutos normaalisti vahvistuu niin maakauppa voidaan katualueen osalta tehdä ja tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä päästään normaalin lupamenettelyn kautta toteuttamaan. KOKKOLASSA Veli-Pekka Koivu Kaavoituspäällikkö

8 8 Liite 1 Sijaintikartta

9 9 Liite 2 Maakuntakaava

10 10 Liite 3 Yleiskaava

11 11 Liite 4 Ote ajantasa-asemakaavasta

12 12 Liite 5 Pohjakartta

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 6.12.14 asia 54 ASEMAKAAVASEOSTUS KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Harjavallan kaupungin 5 Sievarin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot