HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE"

Transkriptio

1 HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä, siis liike-elämän työtehtävissä. Tradenomin koulutuksessa yhdistyy ammattialan teoria ja käytännön osaaminen. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Harjoittelujakso muodostaa ammatillista kasvua kehittävän polun: harjoittelun tulee olla riittävän monipuolista ja harjoittelun tulee muuttua edetessään haasteellisemmaksi ja vaativammaksi. Harjoittelun tulee tukea opiskelijan ammatillista kehittymistä. Luonteva jatko harjoittelulle on opinnäytetyön tekeminen harjoittelupaikkaan. Työyhteisöä on syytä tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta ja pohtia mahdollisuuksia liittää opinnäytetyö harjoittelupaikan kehittämistarpeisiin. Harjoittelu voidaan tehdä kotimaassa tai ulkomailla yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa, kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä tai omassa yrityksessä yrittäjänä. Harjoitteluksi soveltuvan työn tulee tukea opiskelua ja mahdollistaa opiskelun kautta saatujen tietojen ja taitojen soveltamista käytännössä HARJOITTELUN TAVOITTEET Tavoitteena on, että perehdyt ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä ja kehität valmiuksia työskennellä itsenäisesti. Harjoittelun kautta opit soveltamaan oppimiasi tietoja ja taitoja käytäntöön ja arvioimaan henkilökohtaisia valmiuksiasi työelämän tarpeiden näkökulmasta. Samalla saat kokemusta liiketalouden alan ammateissa vaadittavasta pätevyydestä ja voit arvioida omaa osaamistasi. Harjoittelun sisällöstä ja tavoitteista sovit harjoittelupaikan ohjaajan ja harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Harjoittelun aikana voit keskittyä yhteen tehtäväalueeseen tai tehdä vaihtelevasti monipuolisia harjoittelu- ja työtehtäviä saman työnantajan palveluksessa. HARJOITTELUN LAAJUUS Harjoittelun laajuus on 30 op, mikä tarkoittaa 20 viikkoa alan työehtosopimuksen mukaisen viikoittaisen työajan määrittelyn mukaan tehtyä kokopäivätyötä tai 800 tuntia opiskelijan työtä, jos harjoittelu tehdään tuntityönä. - ennakkoharjoitteluna voidaan hyväksyä perusharjoittelua 5 opintopistettä tai syventävää ammatillisesti suuntautuvaa harjoittelua 10 opintopistettä. o ennakkoharjoittelutapauksessa syventävää ammatillista työharjoittelua on tehtävä 20 opintopistettä opintojen aikana - perusharjoitteluna voidaan hyväksyä enintään 15 opintopistettä/10 viikkoa/400 tuntia - syventävää ammatillisesti suuntautuvaa harjoittelua vähintään 15 opintopistettä/ 10 viikkoa/400 tuntia o ennen syventävää harjoittelua suosituksena ovat vähintään 90 opintopisteen opintosuoritukset. Paras aika syventävälle harjoittelulle olisi toisen ja kolmannen opintovuoden jälkeen. 1

2 HARJOITTELUN LIITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖHÖN Tradenomin tutkintoon kuuluu 15 op:n laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö voi olla soveltava tutkimus, kehittämistutkimus/- työ tai projekti, joka perustuu työelämän tarpeeseen. Työelämälähtöinen opinnäytetyö suunnitellaan yhdessä yrityksen tai työelämän organisaation kanssa vastaamaan myös sen tutkimus- ja kehittämistarpeita. Opinnäytetyön tekeminen suositellaan yhdistettäväksi harjoitteluun. Näin voit opiskelijana hyödyntää harjoittelussa saamiasi kokemuksia opinnäytetyössä ja työnantaja saa työyhteisöään hyödyntävän opinnäytteen. Kolmikantaisesta yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet: työelämän tarpeista lähtevä, käytännönläheinen opinnäytetyö motivoi opiskelijaa tavoitteelliseen työskentelyyn, työnantaja saa tutkimuksen yrityksensä kehittämiskohteesta ja oppilaitos saa tietoa työelämän tarpeista. HARJOITTELUPAIKAN HANKINTA, HARJOITTELUN AJOITUS JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT Jokainen opiskelija hankkii harjoittelupaikan pääsääntöisesti itse, minkä tarkoituksena on harjaantua työpaikan hakemiseen. Harjoittelua voi tehdä kesälomien aikana, teoriaopintojen aikana ja päätyttyä, opinnäytetyön tekemisen yhteydessä ja vähintään kahden (2) kuukauden jaksoissa. Käytännön järjestelyt - opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan - harjoittelua ohjaava opettaja hyväksyy sen - ammatillinen puoli ei ole ulkomaan harjoittelussa yhtä korostetussa asemassa kuin kotimaan harjoittelussa, koska ulkomailla työskentely on osittain myös kielen oppimista - ennen opintorekisterimerkintää opiskelijan tulee esittää harjoittelu-/työtodistukset ja harjoitteluraportti sekä työnantajan palaute harjoittelua ohjaavalle opettajalle, joka hyväksyy harjoittelun - harjoittelusta tulee merkintä tutkintotodistukseen - harjoittelusta opiskelija voi saada halutessaan opintopisteet opintorekisteriin kahdessa osassa ( op) Harjoittelun kulku HARJOITTELUSOPIMUS JA HARJOITTELIJAN ASEMA Harjoittelusta tehdään aina kirjallinen harjoittelusopimus kolmena kappaleena, joista yksi jää itsellesi, yksi työpaikan harjoitteluohjaajalle ja yksi harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Harjoittelu on opiskelua. Harjoittelija on oppilaitoksen kirjoilla oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Oppilaitos seuraa harjoittelua. Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Harjoitteluajalta maksettava palkka on työnantajasi ja sinun välinen asia. Tarkista itse, miten palkka vaikuttaa opintotukesi määrään. Jos harjoittelija otetaan työsuhteeseen, työnantaja vastaa siitä, että työsuhteeseen kuluvat lakisääteiset velvoitteet täytetään (esim. vakuutukset). Kuntayhtymän tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki ne kuntayhtymän opiskelijat, jotka suorittavat opintoihin kuuluvan harjoittelun palkattomana kotimaassa tai ulkomailla ja joilla on väestörekisterilain mukainen kotipaikka Suomessa. Vastuun osalta harjoittelija kuuluu aina harjoitteluaikana työnantajan vastuun piiriin (ns. isännänvastuu). 2

3 HARJOITTELUN SISÄLTÖ JA TYÖTEHTÄVÄT Harjoittelun sisältö määräytyy koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Perehtymiskohteita työharjoittelussa voivat olla mm. - ihminen - työ - organisaatio - suhde - yrityksen organisaatio - johtamistyylit - yritysilmasto - yrityksen suhteet sidosryhmiin - ulkoinen yrityskuva - suhde hankinta-/myyntimarkkinoihin - suhde rahoitusmarkkinoihin - ao. toimen edellyttämät asiantuntija-alueet - asiakkaiden ja kilpailijoiden suhtautuminen yritykseen - eri osastoihin tutustuminen Tyypillisiä harjoittelun tehtäväalueita voivat olla mm. - asiakaspalvelutehtävät ja asiakasneuvontaan liittyvät tehtävät - henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät - markkinointi- ja myyntitehtävät - materiaalihallinnon tehtävät - toimisto- ja maksuliikennetehtävät - tiedotus- ja viestintätehtävät - tietojenkäsittelyn suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävät - tietojärjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävät - erilaiset projektitehtävät, joissa tarvitaan liiketoimintaosaamista Esimerkkejä työtehtävistä: Teollisuus: Markkinointi/myynti/viestintä, taloushallinto/laskentatoimi/kirjanpito/tilintarkastus, osto- /materiaalitoiminnot, henkilöstöhallinto/organisaatio, tietojärjestelmät, tuotanto/suunnittelu/ohjaus Pankki: Maksuliikenne, talletukset, kirjanpito, asiakaspalvelu, arvopaperit, luotonanto Kauppa: Esimiestyö, ostot, tilaustoiminta, materiaalihallinto/varastotoiminta/kuljetukset, myynti/ markkinointi, laskutus/kirjanpito, asiakaspalvelu HARJOITTELURAPORTTI Opiskelija laatii työharjoitteluraportin, jonka laajuus on 5-10 sivua. Raporttiin liitetään kopio harjoittelutodistuksesta. Tarkoitukseen käy normaali työtodistus, josta selviää vähintään työskentelypaikka, työtehtävät ja ajankohta sekä osa-aikaisesta harjoittelusta tehty tuntimäärä. Todistus on oltava työpaikan esimiehen tai muun vastaavan harjoittelupaikan edustajan allekirjoittama. Harjoitteluraportissa esitetään yhteenveto harjoitteluajasta. Harjoitteluraportin laatimista varten on hyvä pitää ns. harjoittelupäiväkirjaa, johon kirjataan tehtävissä esiin tulleita onnistumisia, ongelmatilanteita, opittuja asioita ja havaintoja. Harjoittelupäiväkirjan merkinnät auttavat täsmällisen ja harjoittelua hyvin kuvaavan raportin laatimisessa. 3

4 Harjoitteluraportti ja työnantajan palautelomake harjoittelusta palautetaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle harjoittelujakson päätyttyä. Hyväksytty harjoittelu (30 op) merkitään opintorekisteriin ja tutkintotodistukseen. Harjoitteluraportin sisältö 1.Tiedot harjoittelusta - Opiskelijan nimi ja yhteystiedot, harjoittelun ajankohta - Harjoittelupaikka ja kuvaus siitä, sis. mm. - sijainti - koko: henkilöstö, liikevaihto - keskeiset prosessit - tuotteet - markkinat/asiakkaat - toimintojen kuvailu - kuvaus organisaatiosta, markkinoinnista, taloushallinnosta, johtamisjärjestelmästä jne. - alan mahdollisuudet ja uhkat - Harjoittelun ohjaaja työpaikalla ja ohjaava opettaja - Harjoitteluaika tunteina ja selvitys poissaoloista - Työtehtävät harjoittelun aikana - Kuvaus mahdollisesta opinnäytetyöstä tai aiheen etsinnästä harjoittelupaikalla 2. Harjoittelun merkityksen arviointi opintojen kannalta - Opitut kompetenssit: opitut tiedot, taidot ja asenteet: mitä opit työharjoittelun aikana? - Harjoittelun tavoitteiden saavuttaminen: miten saavutit harjoittelusi tavoitteet? - Harjoittelun ja muiden opintojen suhde: mistä opiskelemistasi asioista oli hyötyä ja mitä hyötyä opiskelemistasi asioista oli harjoittelussa? - Harjoittelu ja opintojen kehittäminen ja arvio oppimisaukoista: mitä asioita opinnoissa tulisi painottaa kyseisiä työtehtäviä ajatellen? - Harjoittelu ja opintojen kehittäminen: miten opintoja tulisi muuttaa harjoittelukokemuksiesi perusteella? - Ammatillisen kasvun kehittyminen: miten arvioit ammatillisia valmiuksiasi työkokemuksesi perusteella ja tällä hetkellä? MITEN ETENET? Käy harjoitteluinfoissa, joita järjestetään opintojen edetessä vuosittain. Etsi itse mieleisesi harjoittelupaikka asetettuasi omat tavoitteet harjoittelullesi ja harkittuasi miten ja milloin suoritat harjoittelun. o katsele harjoittelupaikkoja ilmoitustauluilta ja lue tiedotepalvelua o keskustele harjoittelusta ja sen tavoitteista harjoitteluvastaavien ja ohjaavien opettajien kanssa Täytä harjoittelusopimus sovittuasi tavoitteet ja toimenkuvan harjoittelupaikkasi yhteyshenkilön kanssa ja toimita se yllä olevan ohjeen mukaan. o varaudu tarkentamaan tavoitteita vielä keskustellen sinulle määrätyn harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa Tee harjoittelu o ota yhteyttä ohjaajan, jos harjoittelussa ilmenee ongelmia tai jos haluat keskustella jostain muusta harjoitteluun liittyvästä o pidä harjoittelustasi päiväkirjaa Laadi harjoittelusta raportti välittömästi harjoittelun päätyttyä ja palauta se ohjaavalle opettajalle yhdessä työnantajan palautelomakkeena kanssa. 4

5 LISÄTIETOJA HARJOITTELUSTA Hukkanen Arja (taloushallinto) Karhu Ullamaija (opinnäytetyöt, menetelmät) Linnas Tuula (markkinointi), harjoitteluvastaava, suomalaisten opiskelijoiden harjoittelu ulkomailla ja kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelu Suomessa Oksanen Virpi (IBS) Savolainen Anneli harjoitteluvastaava, suomalaisten opiskelijoiden harjoittelu Suomessa Sirvio Pekka (tietojenkäsittely) 5

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Duunista opintopisteiksi

Duunista opintopisteiksi Duunista opintopisteiksi Opas työn opinnollistamisesta OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Lukijalle Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille,

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta. Käytännön opas harjoittelijalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Kaikki irti harjoittelusta. Käytännön opas harjoittelijalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Kaikkiirtiharjoittelusta Osa Käytännönopasharjoittelijalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS - 1 -

OPISKELIJAN OPAS - 1 - OPISKELIJAN OPAS - 1 - Tervetuloa opiskelemaan! Hyvä opiskelija! Olet aloittanut opiskelun Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppilaitoksemme tarjoaa aikuisopiskelijalle monia mahdollisuuksia: voit opiskella

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot