Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka"

Transkriptio

1 Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Biostuli Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka

2 Finnvera täydentävä rahoittaja 2 Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka voi myöntää rahoitusta yrityksille ilman turvaavia vakuuksia. Rahoitusmuotoina ovat lainat, takaukset ja vientitakuut. Finnvera voi rahoittaa kaikkien toimialojen yrityksiä, ei kuitenkaan maataloutta, metsätaloutta ja rakentamisen perustajaurakointia. Finnvera on täydentävä rahoittaja. Pienissä rahoitustarpeissa voi olla ainoa ulkopuolinen rahoittaja. Finnveran rahoitusta tarvitsevat erityisesti aloittavat, kasvavat ja kansainvälistyvät sekä muutos- tai murrosvaiheessa olevat yritykset. Myös omistusjärjestelyjä voidaan rahoittaa. Yhteistyö pankkien ja seudullisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa on tiivistä. Finnvera välittää EU:n ja valtion korkotukea suomalaisille pk-yrityksille. Pääomasijoitustoimintaa Finnvera hoitaa tytäryhtiöidensä kautta.

3 Finnveran toiminta aluekonttorit lähellä asiakkaita 3 rahoituspäätöksistä valtaosa tehdään aluekonttoreissa. Suurissa rahoituksissa päätöksenteko on liiketoimintajohtajilla tai Finnveran hallituksella. rahoituspäätöstä edeltää yritystutkimus. Joensuun aluekonttorissa on neljä rahoituspäällikköä ja yksi rahoitusneuvoja, jotka valmistelevat rahoitusesitykset. yrityskäynti ja yrittäjän tapaaminen ennen päätöstä seudullinen kumppani lausunnon antajana: kun on kyse aloittavasta yrityksestä, joka hakee starttirahaa ja Finnveran pienrahoitusta, Finnvera ei erikseen haastattele enää yrittäjää. Ennen päätöstä soitamme asiakkaalle, jonka kanssa käydään läpi rahoitusehtoihin ja rahoituksen nostamiseen liittyvät yksityiskohdat. pankkien kanssa yhteydenpito tiivistä erityisesti, kun on kyse takauksista tai suhdannerahoituksesta

4 4 Finnveran rahoitustuotteet yrityksen eri tarpeisiin (1/2) Lainat Yrityksen eri vaiheisiin perustamisesta kansainvälistymiseen yrittäjälaina: omistajahenkilölle osake- tai yhtiöpääoman maksamiseen, korotukseen tai yhtiöosuuksien ostoon. Korko EB6 + marginaali 0,50 % tai 1,75 %. Laina-aika: max 10/3 lyh. vapaata. pienlaina tai naisyrittäjälaina yritykselle max euroa, max 5 työntekijää. Erona 0,5 %-yksikköä korossa. Korkotuki koko laina-ajan. investointi- ja käyttöpääomalaina. Laina voi sisältää korkotukea 1,4 %-yksikköä tai 2,6 %-yksikköä, korkotukiaika 3 vuotta. suhdannelaina (v ), korkotueton laina kehittämislaina, on korkotuellinen laina ympäristölaina, on korkotuellinen laina

5 Finnveran rahoitustuotteet yrityksen eri tarpeisiin (2/2) 5 Takaukset Takauksia pankkien, vakuutusyhtiöiden ja rahoitusyhtiöiden lainoille sekä pankkitakauksille. Takauksen määrästä asiakas maksaa Finnveralle takausprovision. * Finnvera takaus, max 80 % lainan määrästä * pientakaus, max 60 % lainan määrästä tai max euroa. Takausprovisio on kiinteä 1,75 %. * suhdannetakaus (v ) Vientitakuut Vientitakuissa Finnvera ottaa riskiä ulkomaisesta ostajasta. Käytetyimmät vientitakuut pk-yrityksissä: luottoriskitakuu ja ostajaluottotakuu.

6 Globaalin ilmastonmuutoksen hidastaminen kehityksen ajurina - EU:n ja kansalliset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 6 Vakava huoli globaalin ilmastonmuutoksen etenemisestä on nostanut ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen poliittiseen keskiöön EU:ssa ja Obaman aikana myös USA:ssa. EU:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä sekä lisätä uusiutuvan energian osuus 20 %:iin koko energian käytöstä. Suomen osalta em. tavoite on 38 % korkeammasta lähtötasosta johtuen (EU 8,5% + 11,5% = 20%, Suomessa 28,5% + 9,5 % = 38%). Öljyriippuvuuden vähentäminen, öljyn saatavuusongelmat ja sen pitkän aikavälin hinnan nousupaineet edellyttävät uusiutuvien energiavarojen lisääntyvää käyttöä lähivuosikymmeninä. EU:n tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuus 10 %:iin polttoaineseoksista vuoteen 2020 mennessä. Suomessa ollut esillä jopa 15 %:n tavoitetaso. EU:n jäsenmaille asettamien tavoitteiden mukaisesti tarkoituksena on myös vähentää energian kulutusta (parantaa energiatehokkuutta) 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä.

7 7 Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys yritysten näkökulmasta Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan kaikkia toimia, joilla yritykset pyrkivät vähentämään tai ennaltaehkäisemään niiden omasta toiminnasta aiheutuvia haittoja fyysiselle ympäristölle tai luonnonvaroille, pienentämään tällaisten haittojen riskiä tai edistämään luonnonvarojen järkiperäistä käyttöä, mukaan lukien energiansäästötoimenpiteet ja uusiutuvien energialähteiden käyttö*. Kestävällä kehityksellä pyritään taloudelliseen kasvuun säilyttäen ympäristön laatu hyvänä tuleville sukupolville. * Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli- ja bioenergiaa, vesivoimaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa. Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa.

8 Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana 8 Hankkeet, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja sen kehittämistä Uusiutuvaa energiaa käyttävien yritysten hankkeet Hankkeet, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoteknologian sekä ympäristöteknologian kehittämistä ja yritysten kansainvälistymistä Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet Ympäristöalan suunnittelua ja konsultointia harjoittavat yritykset Suurten yritysten vientihankkeiden ympäristövaikutusten arviointi Ympäristönsuojeluun (päästöjen vähentäminen, kierrätystoiminta) liittyvät hankkeet

9 Uusiutuvan energian hankkeet 9 Tavoitteena on lisätä rahoitusta uusiutuvan energian hankkeissa, joita ovat (esimerkkejä liitteessä): 1) Kiinteän polttoaineen tuotanto (hakkeen, pellettien ja polttopuiden tuotanto) 2) Turpeen tuotanto, turvesoiden kunnostus, turpeen nosto, turvepellettien tuotanto (Turvetta ei ole EU:ssa hyväksytty uusiutuvaksi raaka-aineeksi, mutta sitä voidaan polttaa lämpökattiloissa, joihin TEM myöntää energia-avustuksia) 3) Energiapuun korjuu ja käyttö lämmöntuotannossa 4) Lämpöyrittäjyys (erityinen yrittäjyyden muoto), myytäväksi tarkoitetun lämmön tuotanto biomassojen avulla tai orgaanisista jätteistä 5) Biokaasun tuotanto ja jakelu 6) Biodieselin ja etanolin tuotanto 7) Sähkön tuotanto vesi-, tuuli- ja aaltovoimaloiden avulla Toimialan rahoituslinjaukset tarkistettu vastikkeellisen rahoituksen osalta TEM:n rahoituslinjausten kanssa yhteensopiviksi kesäkuussa 2009.

10 Energiatehokkuutta parantavat hankkeet Energiatehokkuutta lisättäessä painopiste on ollut energiatuotannon ratkaisuissa sekä infrastruktuurin (erityisesti rakennusten ja liikenteen) energiansäästötoimenpiteissä Yritysten energiatehokkuudessa keskeisiä aiheita ovat olleet käytettävän energian muoto ja ympäristöystävällisyys, toimitilojen sekä valmistusprosessien energiansäästötoimenpiteet Finnvera on rahoittanut ja voi rahoittaa pk-yritysten - energiaratkaisuihin liittyviä investointeja (esim. öljylämmityskattiloiden vaihtaminen uusiutuvaa energiaa käyttäviin lämpökattiloihin lisättynä energian talteenottojärjestelmillä) - toimitilakiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia hankkeita (ikkunoiden vaihto, lisäeristykset) - tuotantoprosessien tehostamiseen ja energiansäästöön liittyviä hankkeita EU:ssa perustettu Marquerite rahasto ympäristö-, energia- ja kuljetushankkeita varten, First Closing 600 m v lopussa 10

11 11 Ympäristönsuojeluun liittyvät hankkeet Yritysten ympäristönsuojelutoimenpiteiden avulla vähennetään ympäristön pilaantumista, päästöjen syntymistä sekä energian ja raaka-aineiden käyttöä parasta mahdollista teknologiaa käyttämällä. Alla olevat hankkeet on rahoitettu ympäristölainalla: Biokaasulaitoksen rakentaminen - Laitos käsittelee biojätteitä, lopputuotteena syntyy biokaasua. Kaasua käytetään puhtaaseen energiantuotantoon ja liikenteen biopolttoainekaasuna. Investointi parantaa merkittävästi biojätteiden käsittelyä ja lopputuotteena syntyy energiaa. Uuden painokoneen ja tulostimen hankinta - Kemikaaleja tarvitaan huomattavasti vähemmän ja painovärinä käytetään ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa. Uuden pakkauslinjaston hankinta - Yksittäispakattuja einesruokia valmistava yritys investoi uuteen pakkauslinjastoon, jotta muoviset pakkaukset voidaan vaihtaa kartonkisiin, energiajätteenä käytettäviin malleihin. Ratkaisu hyödyttää ympäristön lisäksi tuotteiden markkinointia ja myyntiä, koska jälleenmyyjät suosivat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

12 12 Rahoitettavien hankkeiden ympäristöriskien arviointi Viennin rahoitus Ympäristövaikutukset ja -riskit arvioidaan osana hankkeiden kokonaisriskiarviota. Hankkeet luokitellaan potentiaalisten ympäristövaikutusten mukaan kolmeen ympäristöluokkaan, joka määrittää vaadittavan ympäristöarvioinnin tason. Tarkastellaan ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka on lueteltu arvioinnissa käytettävissä ympäristöstandardeissa. Hankkeita verrataan aina kohdemaan lainsäädännön vaatimuksiin ja IFC:n ja Maailmanpankin ympäristöstandardeihin. Hankkeiden odotetaan täyttävän sekä kohdemaan lainsäädännön että kansainvälisten ympäristöstandardien vaatimukset.

13 Rahoitettavien hankkeiden ympäristöriskien arviointi 13 Kotimaan rahoitus Kuten viennin rahoituksessa, myös kotimaan rahoituksessa nojataan lainsäädännön vaatimuksiin ja niiden noudattamiseen (esim. YVA-menettely ja vaaditut luvat) Kaikissa rahoitettavissa hankkeissa asiakasvastaavan on arvioitava, onko hankkeella ympäristövaikutuksia vai ei. Jos näitä on, niistä on kerrottava yritystutkimuskertomuksessa. Rahoitushankkeiden ympäristöriskien arvioinnin kehittäminen ns. check-listojen avulla (vrt. Nordeassa käytössä em. menettelyyn pohjautuva Environmental Risk Assesment Tool).

14 Finnveran ympäristörahoitustuotteet ja niiden volyymi 14 Rahoitustuotteet Ympäristölaina Ympäristötakaus Kehittämislaina Investointi- ja käyttöpääomalaina sekä takaus Lisäksi vientitakuut ympäristöteknologian tuotteiden vientiin Volyymi ympäristölaina, vuotuinen myöntämisvolyymi m investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksista sekä kehittämislainoista osa kohdistuu ympäristöteknologiaa valmistavien yritysten hankkeisiin Finnveran kotimaan toiminnan ympäristörahoituksen kokonaisvolyymin arvioidaan karkeasti olevan noin 100 m ottaen huomioon ympäristöteknologian tuotekehitykseen, laitevalmistukseen ja ympäristönsuojelullisiin hankkeisiin liittyvä rahoitus.

15 Tavoitteena lisätä rahoitusta yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeissa perustelut ja vaikuttavuus 15 EU:n ja kansallisten tavoitteiden saavuttaminen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi Rahoitettavat hankkeet vähentävät ympäristön pilaantumista sekä luonnonvarojen ml. energian kulutusta Uusien teknologioiden kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen (syöttötariffeilla ja veroratkaisuilla keskeinen merkitys) Yritysperustannan tukeminen uusilla toimialoilla elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi Metsäsektorin kehittäminen uusiutuvan energian raaka-ainelähteenä sekä uusien teknologioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien sovellusalueena Ympäristöteknologiayritysten viennin ja kansainvälistymisen edistäminen Energiapuun korjuu sekä uusiutuvan energian tuotanto edistää työpaikkojen syntymistä etenkin haja-asutusalueilla Vahvistaa Finnveran imagoa yritysten ympäristönsuojelun toimenpiteiden toteuttamista edistävänä rahoittajana sekä yhteiskuntavastuun kantajana Myös Finnveran omassa toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu (matkoja vähennetty videoneuvotteluilla, jätteiden lajittelu ja kierrätys, energian säästö)

16 Finnveran ympäristörahoitustuotteet 16 Ympäristölaina Ympäristölainojen avulla pyritään hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä sekä edistämään kestävää kehitystä. Rahoitettavan teknologian tulee olla ympäristövaikutuksiltaan nykyisin käytössä olevaa ja tavanomaista teknologiaa selvästi tehokkaampaa ja sen tulee johtaa päästöjen vähenemiseen. Erityisesti suositaan hankkeita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä energian ja raakaaineiden kulutusta. Ympäristölainoilla voidaan rahoittaa mm. pk-yritysten: - ympäristönsuojeluinvestointeja, jotka vähentävät päästöjä ja jätteiden syntymistä - hankkeita, jotka parantavat energiatehokkuutta (lisäävät energian säästöä) - hankkeita, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä Laina voidaan kohdistaa vain vapaaehtoisiin ympäristönsuojeluhankkeisiin ja siihen osaan investointia, jolla arvioidaan olevan positiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristölaina soveltuu myös kierrätystoimintaa harjoittavien yritysten rahoitukseen.

17 17 Finnveran ympäristörahoitustuotteet Ympäristölaina, jatkuu lainamäärä enintään euroa ja enintään 75 % ympäristölainan piiriin hyväksyttävistä kustannuksista erityiskorkotuki 1,75 %, tietyillä alueilla myös EAKR-korkotukea, jolloin korkotuen vuotuinen määrä on yhteensä 3 prosenttia viideltä vuodelta on valtion luottotappiokorvauksen piirissä

18 18 Finnveran ympäristörahoitustuotteet Ympäristötakaus Perustuu erilliseen lakiin ympäristönsuojelutakauksista Vakuus vesiensuojelu-, ilmansuojelu- sekä jätteiden hyödyntämisinvestointien rahoitukseen osana Finnveran muuta rahoitusta Soveltuu sekä pakollisten että vapaaehtoisten ympäristönsuojeluinvestointien rahoitukseen, Finnveran takausosuus enintään 80 % Kohdeyrityksinä teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset koosta tai omistussuhteista riippumatta Käytetään pääsääntöisesti suuryritysten ympäristönsuojeluhankkeiden rahoituksessa (lain muotoilu ei mahdollista esim. tuulivoimalapuistojen rahoittamista ko. tuotteella) On viennin rahoituksen erillistuloksen piirissä

19 Finnveran rahoitustuotteet 19 Kehittämislaina Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, markkinoinnin edistämiseen, liikkeenjohdon koulutukseen ja neuvontaan sekä muuhun yritysten toimintaedellytyksiä parantavaan kehittämistoimintaan Kehittämislaina voi olla enintään ja 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista Kehittämislainoille maksetaan korkotukea viideltä vuodelta 1,75 % Valtion tappiokorvaus 60 %

20 Finnveran rahoitustuotteet 20 Investointi- ja käyttöpääomalaina sekä takaus Voidaan rahoittaa kokonaisinvestointia, josta osa rahoitetaan ympäristölainalla (pk-yritykset) Soveltuu myös suurten yritysten rahoitukseen Finnveran rahoitusosuus kokonaisinvestoinnista yleensä alle puolet Soveltuu myös käyttöpääoman rahoitukseen investointien yhteydessä Takauksen enimmäismäärä 80 % taattavasta luotosta Alueellinen korkotuki lainoissa ja provisiotuki takauksissa mahdollinen Suurten yritysten rahoitus on tukialueilla tappiokorvauksen piirissä

21 Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana - kehittämisehdotuksia Kehitetään ympäristöriskien arviointia osana yritystutkimusta kotimaan toiminnassa Pyritään saamaan valtiolta korotettu tappiokorvaus uusiutuvan energian hankkeisiin Kehitetään ympäristörahoitustuotteita (ympäristölaina ja takaus) vastaaman yritysten rahoitustarpeita ja alan kehitystä: Ympäristölainan korkotukisitoumuksen muutos (mm. 1 m :n enimmäismäärän korotus) Ympäristönsuojelutakausta koskeva lainmuutos (mm. tuulivoimalapuistojen rahoitus) Lisätään ulkoista ja sisäistä markkinointia sekä tiedottamista ympäristörahoituksen volyymin lisäämiseksi (erityisteemat ja tuotetietous) Kehitetään ympäristöklusterille myönnetyn rahoituksen seurantaa siten, että voidaan seurata ympäristövaikutteisen rahoituksen määrää muutenkin kuin vain erityistuotteiden (ympäristölaina ja takaus) osalta luokituskriteereitä kehittämällä. Lisätään tiedonvaihtoa alan erityisasiantuntijoiden kanssa (luennot, tietoiskut, ympäristölainsäädännön seuranta) 21

22 22

23 Neuvontaa ja rahoituksen hakeminen 23 Puhelinpalvelu Neuvoja hakemusten täyttämiseen Neuvoja aloittavien yritysten rahoitukseen Rahoituksen hakeminen Sähköinen hakemus - Sähköinen asiointi Tulostettava hakemus - Tuotteet ja hakemukset

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot