PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti kokouksessaan Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla pääomaltaan enintään euron vaihdettavan pääomalainan ( Laina ) liikkeeseen laskemisesta jäljempänä tarkemmin kuvatuilla ehdoilla. Laina on jaettu euron nimellisarvoisiin lainaosuuksiin (velkakirjalain 5 luvun 34 :n tarkoittama debentuuri, jäljempänä ( Lainaosuus ) ja Laina laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen valitsemien kotimaisten institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Laina merkittiin kokonaisuudessaan ja Yhtiön hallitus hyväksyi merkintöjä euron osalta vastaten 300 Lainaosuutta. Lainaosuuksiin liittyvät osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet merkittiin kaupparekisteriin ja Laina laskettiin liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 6,5 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Lainalla merkittävien osakkeiden alkuperäinen vaihtokurssi on 2,20 euroa. Lainan vaihtoaika alkaa Laina-aika on , ellei Lainaa ennen eräpäivää lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin. Yhtiöllä on alkaen oikeus maksaa Lainan pääoma kokonaisuudessaan takaisin kurssiin 100 prosenttia lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä koroilla edellyttäen, että lainaehdoissa mainitut takaisinmaksun ja koronmaksun edellytykset täyttyvät ja että Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi on lainaehdoissa määritellyllä ajanjaksolla ylittänyt voimassa olevan laskennallisen vaihtohinnan vähintään 100 prosentilla. Mikäli Lainaan liittyvät vaihto-oikeudet käytettäisiin täysimääräisesti, Yhtiön osakkeiden lukumäärä voisi nousta enintään osakkeella alkuperäisen vaihtohinnan perusteella laskettuna ja liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 11,6 prosenttia Panostajan vaihdon jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden. Yhtiö aikoo käyttää vaihdettavan pääomalainan nettotuotot kasvustrategiansa toteuttamiseen ja vahvistaakseen pääomarakennettaan. Yhtiö on hakenut Lainaosuuksien ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Lainaosuuksilla odotetaan alkavan arviolta kaupankäyntitunnuksella PNAV Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella PNA1V. Lainaan liittyvä esite koostuu tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä ( Arvopaperiliite ) sekä Yhtiön päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ) (Arvopaperiliite ja Perusesite yhdessä Esite ). Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Lainasta ja Lainaosuuksista. Lainaan sijoittamiseen liittyy riskejä, katso Perusesitteen ja Arvopaperiliitteen kohdat Riskitekijät. Järjestäjä Danske Bank Corporate Finance

2 ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA Tämä Arvopaperiliite on laadittu Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eli noudattaen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön antaman asetuksen ( /452), Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, soveltaen asetuksen liitteitä, erityisesti liitteitä XIII ja XIV, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta sisältövaatimuksia sekä Finanssivalvonnan standardeita. Tämä Arvopaperiliite sisältää myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3a pykälän 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 7/212/2011. Tässä Arvopaperiliitteessä Yhtiö, Panostaja ja Panostaja Konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Panostaja Oyj:tä tai Panostaja Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Panostaja Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Perusesitteen ja Arvopaperiliitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin Perusesitteeseen tai Arvopaperiliitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän Arvopaperiliitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Arvopaperiliitteen päivämääränä tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Arvopaperiliitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Esitteessä kuitenkin ilmenee ennen Lainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Esitettä täydennetään Arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Esitteen sisältämät tiedot eivät ole Yhtiön vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Yhtiöön tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. HUOMAUTUKSIA SIJOITTAJILLE Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Esitettä tai ostaa Lainaosuuksia. Lainaosuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Lainaan liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä Esite ei ole Lainaosuuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö ja Järjestäjä edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Järjestäjällä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Arvopaperiliitteessä esitetyt tilinpäätös- ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Mikäli tästä ei ole erikseen mainittu, Arvopaperiliitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakepääomasta, osakkeiden lukumääristä, osakkeiden tuottamista äänimääristä sekä osakkeista on laskettu kaupparekisteriin tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä rekisteröityjen tietojen perusteella. Arvopaperiliitteen saatavuus Tämä Arvopaperiliite on saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta (www.panostaja.fi) sekä paperikopiona Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Postitorvenkatu 16, Tampere.

3 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... I TIIVISTELMÄ... 1 RISKITEKIJÄT LAINAAN JA LAINAOSUKSIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ VAKUUTUS ARVOPAPERILIITTEEN TIEDOISTA TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT YHTIÖN TILINTARKASTAJAT JÄRJESTÄJÄ YHTIÖN OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2011 EHDOT I LAINAEHDOT LAINAN MÄÄRÄ MERKINTÄOIKEUS TARJOUSAIKA JA MERKINTÄPAIKAT LAINAN EMISSIOKURSSI JA MERKINTÄTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN MERKINTÖJEN MAKSU LAINA-AIKA LAINAN TAKAISINMAKSU JA OSTO KORKO LAINAN ETUOIKEUSASEMA MAKSUT II OSAKKEIKSI VAIHDON EHDOT VAIHTOSUHDE VAIHTOAIKA VAIHTOMENETTELY OSINKO- JA MUUT OSAKASOIKEUDET OSAKEANNIT, VAIHTOVELKAKIRJALAINAT, OPTIO-OIKEUDET JA MUUT OSAKKEISIIN OIKEUTTAVAT ERITYISET OIKEUDET ENNEN VAIHTOAJAN PÄÄTTYMISTÄ LAINAOSUUDEN HALTIJAN OIKEUDET ERÄISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA III MUUT EHDOT TEKNISET MUUTOKSET VELKOJIENKOKOUS ILMOITUKSET VANHENTUMINEN MAKSUVIIVÄSTYS LAKI YLIVOIMAINEN ESTE INFORMAATIO KESKEISET TIEDOT SYYT LAINAN LIIKKEESEENLASKUUN JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ LIIKKEESEENLASKUUN JA TARJOAMISEEN OSALLISTUVIEN LUONNOLLISTEN JA OIKEUSHENKILÖIDEN INTRESSIT OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET YLEISTÄ OSAKKEENOMISTAJIEN MERKINTÄETUOIKEUS YHTIÖKOKOUKSET OSAKKEIDEN TUOTTAMA ÄÄNIOIKEUS OSINGOT JA MUU VOITONJAKO VELVOLLISUUS TEHDÄ PAKOLLINEN OSTOTARJOUS JA LUNASTUSVELVOLLISUUS JA -OIKEUS OMISTUKSEN LAIMENEMINEN (DILUUTIO) VEROTUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET JÄRJESTÄJÄN KANSSA SOVITUT JÄRJESTELYT i

4 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä on johdanto ja se tulee lukea yhdessä Perusesitteeseen ja Arvopaperiliitteeseen sisältyvien yksityiskohtaisempien tietojen sekä viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen kanssa, ja sijoittajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen eikä yksin tässä tiivistelmässä esitettyyn tietoon. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisessa lainsäädännössä saatetaan velvoittaa kantaja vastaamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa. Esitteestä vastaavat tahot vastaavat tässä tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin. Tietoja Yhtiöstä Yhtiön toiminimi on Panostaja Oyj. Yhtiö on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin, sen yritys- ja yhteisötunnus on ja kaupparekisterinumero Panostaja Oyj on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialayhtiö, joka on perustettu Toiminnan ydin on suomalaisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen. Panostajan strategiana on ostaa kehityskelpoisia ja menestyneitä suomalaisia pk-yrityksiä, joita se yhdessä yrityksen yrittäjätoimitusjohtajan kanssa kehittää edelleen. Yhteinen tavoite on nostaa yritys alansa kärkiyritysten joukkoon. Panostaja Oyj investoi suoraan omasta taseestaan kohdeyhtiöihin, joista se hankkii enemmistöosuuden. Kohdeyhtiöt voivat olla pieniä ja keskisuuria kaupan, palvelualan ja teollisuuden yrityksiä, joiden liikevaihtotaso on noin 5 20 miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöiden valintaprosessi on tarkka, missä tärkeimpiä kriteerejä ovat yhtiön elinkelpoisuus ja sopivuus Panostajan olemassa oleviin tai tulevaisuuden liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi Panostajaa kiinnostavat erityisesti kasvu- tai uudelleenjärjestelyvaiheessa olevat toimialat. Yhtiö toimii pitkäaikaisena omistajana ja liiketoiminnan kehittäjänä. Panostaja osallistuu liiketoiminta-alueen kehitystyöhön aktiivisesti ottamalla yhdessä toimitusjohtajan kanssa kokonaisvastuun kyseisen alueen kehittämisestä. Pääomapanostuksen lisäksi Panostajan tuoma lisäarvo liittyy yleensä rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, strategian luomiseen, hallitustyöskentelyyn, kasvuun yritysostojen kautta sekä talouden, markkinoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen sekä toimialatuntemukseen. Panostajan toiminta on pitkään perustunut yrittäjämalliin, jossa tytäryritysten toimitusjohtajat ovat myös merkittäviä omistajia % omistusosuudella johtamissaan alakonserneissa, joista Panostajassa käytetään nimitystä liiketoiminta-alue. Osana Panostaja Konsernia nämä yrittäjätoimitusjohtajien vetämät liiketoiminta-alueet ovat myös osa suurempaa pörssilistattua kokonaisuutta. Panostajan johtamisjärjestelmässä yhdistyy täten elementtejä pörssilistatun monialakonsernin johtamisjärjestelmistä sekä yrittäjävetoisesta johtamisesta. Panostaja Konserni muutti segmenttiraportointiaan päättyneen tilikauden ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien siten, että sen liiketoiminta raportoidaan nykyisin neljässätoista segmentissä, jotka ovat Digitaaliset painopalvelut, Turvallisuus, LVI-tukkukauppa, Takoma, Lisäarvologistiikka, Autovaraosat, Lämpökäsittely, Helat, Kiinnikkeet, Kannakkeet, Puusepänteollisuus, Ympäristöteknologia, Teknokemia sekä Muut. Uudet raportoitavat segmentit muodostetiin, koska ne tuottavat keskenään erilaisia tuotteita ja palveluja. Panostaja Konsernin tulos muodostuu emoyhtiön ja omistettujen konserniyhtiöiden liiketoiminnasta, omistettujen osakkuusyhtiöiden mahdollisista tulo-osuuksista sekä omistettujen konserni- ja osakkuusyhtiöiden tai muiden omaisuuserien luovutusvoitoista tai -tappioista. Yhtiön palveluksessa on tämän Arvopaperiliitteen päivämäärällä 10 työntekijää, ja Panostaja Konsernin palveluksessa on noin 970 työntekijää. Tulevaisuudennäkymät Suhdanneodotukset nykyisten liiketoiminta-alueiden toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Vaikka suhdanneodotukset ovat muuttuneet pääosin positiiviseen suuntaan, niin talouden käänteestä pysyvään kasvuun on edelleen olemassa epävarmuutta erityisesti euroalueen luottokriisin vuoksi. Toisaalta euron heikentyminen tuo kilpailukykyä vientiä harjoittaville Panostaja Konsernin asiakasyrityksille. Panostaja Konsernin eri liiketoiminta-alueilla näkymät vaihtelevat varovaisen positiivisista positiivisiin. Vaikka suhdannetilanteessa olisikin jo tapahtunut pysyvä käänne parempaan, niin markkinoilla on myös riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja Panostaja Konsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa 1

5 hallituilla yritysostoilla erityisesti olemassa oleville liiketoiminta-alueille. Pysyvämpi suhdannekäänne mahdollistaisi myös joistain liiketoiminta-alueista luopumisen. Panostaja Konsernin tilikauden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen tilikauden tason. Liiketoiminta-alueiden kannattavuuden arvioidaan paranevan huomattavasti, jolloin konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen. Katso tarkemmin Perusesitteen kohta Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät. Syyt Lainan liikkeeseenlaskuun ja hankittavien varojen käyttö Yhtiö aikoo käyttää Lainalla saatavat nettotuotot kasvustrategiansa toteuttamiseen ja pääomarakenteensa vahvistamiseen. Yhtiön tavoitteena on keskittyä perusliiketoimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja nykyisten liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, jatkuvasti voimistuvat muutokset yritysten liiketoimintaympäristössä ja kansainvälistyminen, tuovat markkinoille lähivuosina suuren joukon ostettavia yrityksiä. Aktiivinen omistaja-arvon kehittäminen ja rahoitusmahdollisuudet luovat hyvän perustan toiminnan laajentamiselle. Lainan liikkeeseenlasku liittyy järjestelyyn, jossa Yhtiö on vuoden 2011 alussa toteuttanut 5,8 miljoonan euron osakeannin. Yhtiö on lisäksi ostanut takaisin vaihdettavaa pääomalainaa 2006 parantaakseen Yhtiön pitkäaikaisten velkojen erääntymisaikataulua. Yhtiön osakepääoma, osakkeet ja osakkeenomistajat Arvopaperiliitteen päivämäärällä Yhtiön merkitty ja täysin maksettu ja rekisteröity osakepääoma on ,60 euroa, ja Yhtiön osakkeita on rekisteröity kappaletta. Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. Kaikki osakkeet luetaan omaan pääomaan. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään (ISIN-koodi: FI ) ja niillä on käyty kauppaa Helsingin Pörssissä alkaen. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on PNA1V. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla pääomaltaan enintään euron vaihdettavan pääomalainan ( Laina ) liikkeeseen laskemisesta. Mikäli Lainaan liittyvät vaihto-oikeudet käytettäisiin täysimääräisesti, Yhtiön osakkeiden lukumäärä voisi nousta enintään osakkeella alkuperäisen vaihtohinnan perusteella laskettuna ja liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 11,6 prosenttia Panostajan vaihdon jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden. Yhtiö on laskenut liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan ( Vaihdettava pääomalaina 2006 ). Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Vaihdettava pääomalaina 2006:n lainaosuuksista 19,0 prosenttia on vaihdettu Yhtiön osakkeiksi. Lisäksi Yhtiö on hankkinut lainanhaltijoilta takaisin Vaihdettava pääomalaina 2006:n lainaosuuksia yhteensä eurolla. Vaihdettavaa pääomalainaa 2006 oli Perusesitteen päivämäärällä jäljellä euroa, eli noin 26,5 prosenttia. Kukin Vaihdettava pääomalaina 2006:n euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden Yhtiön osakkeeseen. Mikäli Vaihdettava pääomalaina 2006:een liittyvät vaihto-oikeudet käytettäisiin täysimääräisesti, Yhtiön osakkeiden lukumäärä voisi nousta enintään osakkeella ja liikkeeseen laskettavat osakkeet edustaisivat noin 6,0 prosenttia Panostajan vaihdon jälkeisestä osakkeiden lukumäärästä tämän Perusesitteen päivämäärään mennessä liikkeeseen lasketut osakkeet huomioiden. Katso Perusesitteen kohta Osake-pääoma ja osakkeet Vaihtovelkakirjalainat Vaihdettava pääomalaina Yhtiön yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Yhtiön avainhenkilöille ja Yhtiön kokonaisuudessaan omistamalle tytäryhtiölle Solikko Oy:lle ( Optio-ohjelma 2006 ). Optio-ohjelma 2006 kattaa yhteensä optiooikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta vaihtelee eri kirjaintunnuksilla merkityillä optio-oikeuksilla 1,50 euron ja 3,40 euron välillä. Osakkeen merkintähintaan tehdään ns. osinkokorjaus Yhtiön maksamien osinkojen määrällä. Osakkeiden merkintäaika on porrastettu eri kirjaintunnuksilla merkityillä optio-oikeuksilla aikavälille Hallitus myönsi tilikaudella kappaletta 2006A optio-oikeutta yhtiön avainhenkilöille ja Solikko Oy:lle. Tilikaudella 2008 Solikko Oy:n hallussa olleet kappaletta 2006A siirrettiin yhtiön avainhenkilölle. Tilikaudella 2010 hallitus päätti, että 2006B ja 2006C optioita ei anneta. Joulukuussa 2010 Yhtiön 2006A optiooikeuksilla merkittiin yhteensä uutta osaketta. Tämän Perusesitteen päivämääränä Yhtiön avainhenkilöillä on hallussaan yhteensä A optio-oikeutta, joiden nojalla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Katso Perusesitteen kohta Osake-pääoma ja osakkeet Optio-oikeudet. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat Yhtiön osakasluettelon mukaan tämän Arvopaperiliitteen päivämäärällä Matti Koskenkorva (12,68 prosenttia osakkeista ja äänistä), Maija Koskenkorva (9,80 prosenttia osakkeista ja äänistä), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (8,23 prosenttia osakkeista ja äänistä) ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (6,70 prosenttia osakkeista ja äänistä). Katso tarkemmin Perusesitteen kohta Omistusrakenne. 2

6 Riskitekijät Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan sekä Lainaan liittyy riskejä. Lainaan sijoittamista harkitsevaa kehotetaan perehtymään huolellisesti Perusesitteen sekä Arvopaperiliitteen kohtiin Riskitekijät, joissa on yksityiskohtainen selostus näistä riskitekijöistä. Riskitekijät on myös lueteltu jäljempänä. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja myös riskit tai epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä hetkellä tiedä tai joita se pitää juuri nyt epäolennaisina, saattavat vaikuttaa haitallisesti Panostajan liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Panostaja Oyj:n liiketoimintaan liittyvät riskit - Pääomamarkkinaan ja yleiseen taloustilanteeseen liittyvät riskit - Yritysostoihin liittyvät riskit - Yritysmyynteihin liittyvät riskit - Panostaja Konsernin liiketoiminta-alueisiin liittyviä riskejä - Liiketoiminta-alueiden arvostamiseen liityvät riskit ja konserniliikearvo - Valuuttakurssiriskit - Korkoriskit ja rahoitukseen liittyviä riskejä - Osingonjakoon liittyvät riskit - Konsernin sisäiseen raportointiin ja hallintoon liittyviä riskejä - Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöistä Liiketoiminta-alueisiin liittyvät riskit - Kilpailutilanne - Toimialariskit sekä asiakaskeskittymät - Asiakasluottoriskit - Raaka-aineiden hinta- ja saatavuusriskit - Ympäristöriskit - Viranomaismääräysten muutokset - Takuuriskit Muita riskejä - Omaisuus- ja vahinkoriskit - Oikeudenkäynnit, viranomaismenettelyt ja hallinnolliset menettelyt - Veroriskit Lainaan ja Lainaosuksiin liittyviä riskejä - Lainaosuuksien arvostus ja volatiliteetti - Lainaosuuksiin liittyviä erityisriskejä - Tulevat osingot Edellä mainittuja riskitekijöitä on selostettu tarkemmin Perusesitteen ja Arvopaperiliitteen Riskitekijät -kohdissa. Hallitus, johto ja tilintarkastajat Panostajan hallitukseen kuuluvat Jukka Ala-Mello (puheenjohtaja), Hannu Martikainen, Hannu Tarkkonen, Satu Eskelinen, Mikko Koskenkorva ja Eero Eriksson. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Juha Sarsama, talousjohtaja Simo Mustila, sijoitusjohtaja Tapio Tommila ja kehitysjohtaja Heikki Nuutila. Yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin ensimmäisen kerran pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa KHT Eero Suomela (Nokkalankulma 7 B, Espoo) ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (Itämerentori 2, Helsinki), jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. Vaihdettava pääomalaina 2011 Liikkeeseenlaskija: Järjestäjä: Liikkeeseenlaskijan asiamies: Lainan määrä: Nimellisarvo: Emissiokurssi: Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Danske Bank Corporate Finance Sampo Pankki Oyj euroa, joka on merkitty kokonaisuudessaan euroa. 100 prosenttia. 3

7 Liikkeeseenlaskupäivä: Maturiteetti: Koronmaksupäivät: Vuosittain jälkikäteen 1.4. Korko: Lainan ehtojen kohdan 8 Korko mukaisesti jokainen Lainaosuus oikeuttaa lukien 6,5 prosentin kiinteään vuotuiseen korkoon laskettuna Lainan pääomalle. Lainan korkoa voidaan maksaa vuosittain ainoastaan, jos Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Takaisinmaksu: Lainan ehtojen kohtien 6 Laina-aika ja 7 Lainan takaisinmaksu ja osto mukaisesti Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä , ellei Lainaa ennen eräpäivää lunasteta, vaihdeta tai osteta takaisin ja edellyttäen, että Lainan ehtojen kohdassa 7 Lainan takaisinmaksu ja osto mainitut takaisinmaksun edellytykset täyttyvät. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain, jos Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Yhtiöllä on lisäksi oikeus maksaa Laina takaisin ennen eräpäivää alkaen, mikäli Vaihdettavan pääomalainan ehtojen kohdassa 7 Lainan takaisinmaksu ja osto mainitut edellytykset täyttyvät, tai ostaa Lainaosuuksia avoimilta markkinoilta tai muulla tavoin mihin tahansa hintaan. Vaihtoaika: Vaihtosuhde: Lainaosuuksien muoto: Lainan ehtojen kohdan 12 Vaihtoaika mukaisesti Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa ja päättyy tai milloin Lainaosuudet maksetaan takaisin ennen eräpäivää. Alkuperäinen vaihtokurssi on 2,20 euroa osakkeelta. Vaihtokurssia tarkistetaan Lainan ehtojen kohdassa 16 Lainaosuuden haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa määritellyissä tilanteissa. Vaihtokurssi on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa osakkeelta. Lainaosuudet laskettiin liikkeeseen sähköisessä muodossa Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä OM-järjestelmässä. Lainaosuuksien etuoikeusasema: Lainaosuuksien pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa Yhtiön purkautuessa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Laina on etuoikeusasemaltaan samassa asemassa kuin Yhtiön vaihdettava pääomalaina, joka on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti liikkeeseen laskemat pääomalainat tai vastaavantyyppiset instrumentit. Suunnattu anti: Pörssilistaus: Arvopaperiliite: Sovellettava laki: ISIN-koodi: Kaupankäyntitunnus: Järjestäjä tarjosi Lainan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen valitsemien kotimaisten institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Hallituksen päätös laskea Laina liikkeeseen perustui pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Lainaosuudet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta alkaen. Tämä asiakirja muodostaa arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) mukaisen arvopaperiliitteen. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän arvopaperiliitteen Esitedirektiivin mukaisesti. Suomen laki. FI PNAV

8 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista Panostaja Konsernin tilintarkastetut tilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu IFRS:n mukaisesti. Tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta on sisällytetty Perusesitteeseen viittaamalla. Tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta on liitetty Perusesitteen liitteeksi A. Yhteenveto taloudellisesta kehityksestä ja keskeisistä tunnusluvuista Tuloslaskelmatiedot (1.000 EUR) IFRS IFRS IFRS tilintarkastettu tilintarkastettu tilintarkastettu TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksista Tulos ennen veroja Tuloverot Tulos jatkuvista liiketoiminnoista Voitto myydyistä liiketoiminnoista Tilikauden tulos Jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistölle Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista EUR, laimentamaton Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista EUR, laimennettu Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimentamaton Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimennettu Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimentamaton Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimennettu -0,06 0,015 0,037-0,06 0,015 0, , ,201-0,06 0,015 0,284-0,06 0,015 0, (1.000 EUR) IFRS IFRS IFRS tilintarkastettu tilintarkastamaton* tilintarkastamaton* LAAJAN TULOSLASKELMAN TIEDOT Tilikauden tulos Muut laajan tuloslaskelman erät Muuntoerot Tilikauden laaja tulos Jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille

9 Vähemmistölle Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista EUR, laimentamaton Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista EUR, laimennettu Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimentamaton Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimennettu Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimentamaton Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista EUR, laimennettu -0,058 0, ,058 0, ,058 0, ,058 0,017 - * Panostaja Oyj on soveltanut uudistettua IAS 1 -standardia ensimmäistä kertaa tilikauden 2010 tilinpäätöksessään. Näin ollen tilikautta 2009 koskevat vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilikaudelta 2008 ei ole julkistettu laajan tuloslaskelman tietoja. Tasetiedot (1.000 EUR) IFRS IFRS IFRS tilintarkastettu tilintarkastettu tilintarkastettu VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut pitkäaikaiset varat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoero Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka Rahoitusvelat

10 Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Rahavirtalaskelma (jatkuvat liiketoiminnot) (1.000 EUR) IFRS IFRS IFRS tilintarkastettu tilintarkastamaton* tilintarkastamaton* LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos Oikaisut: Poistot Arvonalentumiset Rahoitustuotot ja-kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Verot Käyttöomaisuus hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Korottomien saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Vaihto-omaisuuden muutos Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituserät ja verot: Maksetut korot Saadut korot Verot Rahoituserät ja verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Osakkuusyritysten hankinta Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla Osakkuusyhtiöiden myynti

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot