Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää"

Transkriptio

1 Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi Front

2 TIIVISTELMÄ TOIMIPISTE Koulutusohjelman nimi Suuntautumisvaihtoehto Tekijä Ville Miettinen & Jussi Front Vuosi 2015 Työn nimi Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton viestintää ja markkinointia TIIVISTELMÄ Aloita tiivistelmän kirjoittaminen tästä. Kirjoita tiivistelmään seuraavat asiat kokonaisin lausein: - työn tausta (ja toimeksiantaja) - työn tavoite/tarkoitus - työssä sovellettu teoria tai olemassa oleva tieto ja/tai taito - työ-/tutkimusmenetelmät, käytetyt aineistot - päätulokset - johtopäätökset, kehitysehdotukset, jatkotoimenpiteet jne. Tiivistelmän pituus on 1 sivu. Avainsanat Kirjoita 3 5 kpl työtäsi kuvaavaa avainsanaa. Käytä hyväksesi esim. yleistä asiasanastoa (YSA) Sivut XX s. + liitteet XX s.

3 ABSTRACT Unit Name of degree programme Option Author Ville Miettinen & Jussi FrontYear 2015 Subject of Bachelor s thesis Name of the thesis ABSTRACT Start writing your abstract here. Your abstract should include the following: - thesis background (and commissioner of thesis) - objectives/aims of thesis - theory applied in thesis or existing information and/or expertise - working/research methods, material used - main results - conclusions, development ideas, further actions etc. The length of the abstract is 1 page. Keywords Write 3 5 keywords describing your thesis. Pages XX p. + appendices XX p.

4 TERMISTÖÄ Twitter on mikrohölinää

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO MITÄ ON SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalisen median ominaispiirteet SOSIAALINEN MEDIA JA YRITYS SÄÄSTÖJÄ SOSIAALISESTA NETISTÄ Ajansäästöllinen hyöty Verkottumisen tehostumisen kautta tulevat hyödyt Suorat liiketoiminnalliset hyödyt DIGITAALINEN MEDIA Omamedia Ansaittu media Maksettu media VIHERYMPÄRISTÖLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA FACEBOOK Viherympäristöliitto - Facebook Viherympäristö lehti - Facebook Viherympäristölehden Facebook sivun luominen Viherympäristöliitto Facebook sivun toimintasuunnitelma TWITTER Twitter tilin luominen Viherympäristöliitto Twitteriin INSTAGRAM Kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa Viherympäristöliiton Instagram tilin luominen Kolmannen tason otsikot LÄHTEET Liite 1 Liitteen nimi

6

7 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tilaaja Viherympäristöliitto ry on Puutarhaliiton jäsenjärjestö, joka toimii viheralan valtakunnallisena keskusjärjestönä ja viheralan kehittämiseen sekä ammattialan tutuksi tekemiseen keskittyneenä kattojärjestönä. Se toimii palvelu ja asiantuntijaorganisaationa ympäristösuunnittelulle, rakentamiselle, hoidolle kuin myös viheralan kaupalle ja taimituotannolle. Viheralan monipuolisena toimijana Viherympäristöliitto on mukana edistämässä ja kehittämässä alan menekkiä, ammattitaitoa, sekä aatteellista toimintaa. Lisäksi se valvoo viheralan etuja ja edistää alan intressejä. Viherympäristö lehden sekä liiton verkkosivujen kautta markkinoidaan näyttelyjä, teematapahtumia sekä kehittämisprojekteja, ja ohjataan ja ylläpidetään keskustelutoimintoja, sekä yhteistoimintaa alan ja sidosryhmien välillä. Yhteistyössä Puutarhaliiton kanssa Viherympäristö-lehti ja Vihreä Kirja harjoittavat koulutus ja julkaisutoimintaa, sekä konsultointia. Viheralan etuja ajaessaan Viherympäristöliitto toimii yhdessä muiden alojen yhdistysten kanssa, unohtamatta valtion hallintoa sekä kansainvälisiä kontakteja. Viime vuosien aikana viheralan arvostus ja merkitys on useiden eri tekijöiden vaikutuksesta noussut aivan uudelle tasolle. Tämän kehityksen vanavedessä myös viheralan profiili, tarjonta, laatu sekä palvelut ovat saaneet kasvojen kohotuksen. Vaikka Viherympäristöliitolla on ollut keskeinen rooli tämän kehityksen mahdollistajana, on se itse siitä huolimatta joutunut kohtaamaan monia haasteita, vastoinkäymisiä ja ollut jopa lakkautusuhan alla. Runsaan parin kymmenen vuoden toiminta-aikansa aikana Viherympäristöliitto on onnistunut viemään verrattain varsin pientä viheralaa hyvin eteenpäin ja parantamaan sen näkyvyyttä. Viherympäristöliiton kaltaista kattojärjestöä ei muista maista löydy, ja sen alalla aikaansaamista positiivisista tuloksista huolimatta on sen tarpeellisuudesta ja jopa alasajosta käyty keskustelua omien jäsenjärjestöjen sisällä. Esiintyy eriäviä näkemyksiä siitä, kuinka laajasti ja uskottavasti viheralaa pystytään edustamaan ilman viheralan keskusjärjestöä. Viherympäristöliiton näkemys asiaan on se, että alan kattojärjestön kautta on helpompi ottaa kantaa viheralaa koskeviin päätöksiin esimerkiksi ministeriön tai opetushallituksen suuntaan kuin, jos alan jäsenjärjestöjen näkemyksiä esitettäisiin ilman sitä yksittäin. Yksi suurimmista Viherympäristöliiton ylläpidollisista haasteista löytyy tulopuolelta. Yhdistysten jäsenmaksuilla ei montaa toimintaviikkoa vuodessa rahoiteta. Talouden tukijalkana ovat toimineet liiton koulutus ja julkaisutoiminta. Julkaisutoiminnan jatkuessa yhä suhteellisen runsaana on ongelmia syntynyt koulutustoiminnan kysynnän laskiessa. Suurimpana koulutustoiminnan tilaajana olleet kunnat ovat olleet isojen muutoksien pyörteissä ja paljon työtä on ulkoistettu. Lisäksi kilpailu koulutuksen tar- 1

8 jonnassa on lisääntynyt ja osa omista jäsenjärjestöistä on kokenut Viherympäristöliiton jopa jonkinlaisena kilpailijana. Vuosi 2015 alkoi Viherympäristöliitossa tilanteessa, jossa haasteisiin on lähdetty vastaamaan laittamalla liiton talous kuntoon ja toiminnan kunnianhimoisella uudelleen organisoinnilla. Toiminnan tehostamiseksi kulurakenteen turhista kulueristä on hankkiuduttu eroon ja talouden kivijalkana oleviin toimintoihin on panostettu aiempaa enemmän. Talouden vahvistamisen lisäksi Viherympäristöliiton tavoitteena on saavuttaa itselleen ja alalle aiempaa suurempi näkyvyys ja lisätä niiden houkuttelevuutta etenkin nuoremman yleisön silmissä. Lisäksi Viherympäristöliitto haluaa olla uskottava ja arvostettu toimija kattojärjestöjen kentässä. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tulee kaikki yritystoiminnan peruspilarit olla kunnossa ja ajan tasalla. Sosiaalinen media on viime vuosien aikana noussut merkittäväksi osaksi yritystoiminnan tehostamista tarjotessaan nopean ja toimiessaan tehokkaan viestintä, markkinointi, verkostoitumis ja yhteydenpitokanavan. Sosiaalinen media voi tarjota Viherympäristöliitollekin erinomaisen työkalun vastata esimerkiksi sellaisiin ajankohtaisiin ja keskeisiin haasteisiin, kuten julkaisutoiminnan ja verkkokaupan mainonta, yhdistystoiminnan ylläpito sekä erottuva tiedotustyö. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kehittää Viherympäristöliiton jo olemassa olevaa sosiaalisen median toimintaa ja selvittää, kuinka sitä voisi tehokkaasti laajentaa. Tulemme tutkimaan sosiaalisen median eri kanavia ominaispiirteineen kuin myös sosiaalisen median tulevia trendejä. Pohdimme sekä arvioimme sitä, mitkä niistä käyttöön valjastettuina parhaiten hyödyttäisivät työmme tilaajaa Viherympäristöliittoa heidän tavoitteisiinsa pääsemisessä. Työskennellessämme tulemme perehtymään sosiaalisesta mediasta tehtyihin kirjallisiin julkaisuihin, sekä lehti ja nettiartikkeleihin. Tulemme hankkimaan käyttöömme ja tarkasti analysoimaan sosiaalisesta mediasta laadittuja käyttäjätutkimuksia. Opiskelemme eri sosiaalisen median kanavat ja työkalut ja seuraamme ja vertaamme niiden käyttöä. Lisäksi rakennamme Viherympäristöliiton käyttöön monipuoliset sosiaalisen median käyttäjäprofiilit ja kirjoitamme työmme vaiheista ja näiden profiilien hallinnoimisesta yksityiskohtaisen ohjekertomuksen. 2

9 2 MITÄ ON SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media on internetissä toimivista palveluista ja sovelluksista rakentuva monikäsitteinen ilmiö, jolle on vaikeaa esittää yhtä ainoaa sopivaa määritelmää. Sosiaalisessa mediassa yhdistyvät käyttäjien välinen kommunikaatio sekä oma sisällöntuotanto. Sen käyttäjät eivät ole ainoastaan vastaanottajia, vaan he voivat myös tehdä asioita ja tämä onkin suurin ero sosiaalisen median ja perinteisen joukkoviestinnän välillä. Sosiaalisen median tavoitteena on kasvattaa ihmisten sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, sekä lisätä ja helpottaa verkottumista. Sosiaalinen media on eräänlainen jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Sosiaalista mediaa pyritään jatkuvasti kehittämään entistä helppokäyttöisemmäksi. Siitä pyritään tekemään käyttäjilleen myös mahdollisimman nopeasti omaksuttava ja edullinen. Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjillensä monipuolisen kattauksen erilaisia välineitä esimerkiksi audiovisuaalisen viestinnän, ryhmätyöskentelyn, kollektiivisen tuotannon ja julkaisutoiminnan palveluina ja sovelluksina. Käyttäjien tuottamalla sisällöllä ja toiminnalla taas on tärkeä rooli näiden arvojen lisääjänä. 2.1 Sosiaalisen median ominaispiirteet Sosiaalisen median ominaispiirteitä ovat esimerkiksi sen käyttäjälähtöisyys, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, kaksisuuntaisuus, reaaliaikaisuus ja avoimuus. Nämä piirteet ovat sille tyypillisiä ja toistuvia. Sosiaalisen median käyttäjälähtöisyys muodostuu sen käyttäjien mahdollisuudesta itse tuottaa ja muokata erilaisia sisältöjä sekä jakaa informaatiota. Käytännössä tämä tarkoittaa sosiaalisen median käyttäjälähtöisten palveluiden, kuten keskustelupalstojen, chattien ja pikaviestimien yhteisöllisyyttä ja kanssakäymistä. Käyttäjän tuottama ja jakama sisältö voi olla esimerkiksi muokattuja ja luokiteltuja kuvia, tekstiä, musiikkia ja videoita. Vuorovaikutus on yksi sosiaalisen median näkyvimpiä ominaispiirteitä. Omilla valinnoillaan käyttäjät pystyvät vaikuttamaan vaikkapa median toimintaan sen sisältöjä kommentoimalla ja palautteen muodossa. Tämä kaksisuuntaisuus synnyttää sosiaalisen median vuorovaikutteisuuden ja samalla eron sosiaalisen median ja perinteisen median välillä. Sosiaalisessa mediassa kuluttajat ja kansalaiset vaativat yritysten ja organisaatioiden julkaisuilta rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä, joka luo avoimuuden yhdeksi sosiaalisen median tärkeimmistä ominaispiirteistä. Tähän samaan avoimuuteen yhdistyy myös sosiaalisen median demokraattinen luonne. Internetin demokraattisuudessa jokaisella sinne pääsyn omaavalla on yhtäläinen mahdollisuus materiaalin julkaisemiseen ja keskusteluun osallistumiseen. Omien mielipiteiden esilletuonti verkossa onkin yksi sosiaalisen median keskeisimmistä ominaispiirteistä. 3

10 Sosiaalinen media toimii reaaliajassa. Sisältöjen julkaiseminen on helppoa ja ne ilmestyvät verkkoon välittömästi. Sosiaalinen media tarjoaa monista ajankohtaisista tapahtumista tietoa tarkemmin ja nopeammin, kuin mikään muu taho. Tätä edesauttaa mahdollisuus julkaisuihin lähes mistä ja milloin vain esimerkiksi matkapuhelimen välityksellä. (http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media) 4

11 3 SOSIAALINEN MEDIA JA YRITYS Sosiaalinen media on osa laajempaa yhteiskunnallista muutosta arkipäiväisten sosiaalisten suhteiden siirryttyä osaksi verkkoa. Tämä on vaikuttanut suuresti myös yritysten ja kuluttajien väliseen viestintään sekä kanssakäymiseen. Yritys on mukana sosiaalisessa mediassa, halusi se tai ei. Yritykset joutuvat huomioimaan koko ajan vahvemmin operoinnissaan ja markkinointityössä ne muutokset, jotka tämä sosiaalisen vallankumouksen ilmiö on tuonut ihmisten osallistumiseen ja viestintään. Yrityksen on tärkeää päästä osaksi netin kehittyvää yhteisöllistymistä. Yrityksen tulee hahmottaa ne toimintamallit ja kanavat, millä kuluttajat nykyään verkottuvat toisiinsa lisäten samalla yhteistä ostovoimaa. Netin muutos voi hyödyttää suuresti etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä riippumatta siitä, mikä on niiden toimiala. Opiskelemalla uudet tavat ja kanavat toimia näillä yrityksillä on erinomainen tilaisuus vastata paremmin kilpailuun. Sosiaalisen netin kautta yritys voi löytää ja keksiä kustannustehokkaita ja joskus jopa täysin ilmaisia keinoja hankkia itselleen uusia asiakkaita. Samalla yrityksen kyky huolehtia nykyisistä asiakkaistaan ja rekrytoida voi myös nousta uudelle ja tehokkaammalle tasolle. Sosiaalisessa netissä yritys ja asiakas toimivat yhdessä. Siellä asiakas antaa merkittävän panoksen moneen yrityksen toiminnan osa alueeseen, kuten markkinointiin ja tuotekehitykseen. Käyttäjät jakavat mielellään yritysten tarjoamista palveluista niin positiiviset, kuin negatiivisetkin käyttäjäkokemukset. Tämä palaute auttaa yrityksiä kehittämään kuluttajalle tärkeitä palveluita entistä paremmiksi. Palautteen huomioiminen ja keskusteluun osallistuminen myös kritiikin kohdalla antaa yrityksestä luotettavan ja inhimillisen kuvan. Tämän kaltainen toiminta muuttaa yrityksen ja kuluttajan suhdetta kaverimaisempaan suuntaan ja luo yritykselle helposti lähestyttävää sekä ihmislähtöisempää brändiä. Tässä yhteydessä yritys voi luoda itselleen kasvot. Yrityksen on onnistuttava tutustumaan aidosti kuluttajiin ja ymmärrettävä, että sosiaalisessa mediassa he ovat yrityksen kanssa enemmän tasaarvoisia. Yrityksen on osattava antaa pyytämättä ja avoimen toiminnan kautta ansaittava kuluttajien luottamus. Tämä luo molempia osapuolia hyödyttävän suhteen. (http://alan.fi/mita-on-sosiaalinen-media/, ) 5

12 4 SÄÄSTÖJÄ SOSIAALISESTA NETISTÄ 4.1 Ajansäästöllinen hyöty Aika on rahaa myös netissä, eikä sielläkään kumpikaan näistä ei ole ilmaista. Netin tarjoama mahdollisuus tavoittaa ihmiset ympäri maapalloa ja läpi vuorokauden nopeasti ja helposti, sekä lukuisat ajankäyttöä tehostavat ilmaiset työkalut ovat kaikille avoimia. Yrityksen on kuitenkin maksettava tietty hinta saavuttaakseen riittävän toimintakyvyn asteen ja päästäkseen aidosti merkittäväksi ja itsenäiseksi toimijaksi sekä sisällöntuottajaksi palveluiden sisälle. 4.2 Verkottumisen tehostumisen kautta tulevat hyödyt Tärkeä osa yrittäjän arkea on verkottuminen, joka on samalla sosiaalista toimintaa. Sosiaalinen verkosto muodostuu eri verkkopalveluista, joiden avustuksella yksi ihminen on nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Verkottuminen sosiaalisessa mediassa syö välimatkaa yritysten välillä. Kokeilemisen kautta yrittäjä pystyy tekemään päätöksen siitä, missä sosiaalisen median palveluissa hänen on järkevää ja hyödyllistä lopulta olla mukana. On hyvä käsittää, että sosiaalinen media ei vastaa sosiaalista verkottumista. Sosiaalisessa mediassa jokainen käyttäjä pystyy tekemään päätöksen siitä, onko hänen tärkeää olla sen osana. Sosiaalista mediaa pystyy seuraamaan varsin hyvin, vaikka et osallistuisi siihen sen enempää. 4.3 Suorat liiketoiminnalliset hyödyt Omaksumalla uuden sosiaalisten toimintamallien maailman yritys voi saavuttaa huomattavia liiketoimintahyötyjä. Sosiaalista nettiä hyödyntämällä saadaan informaatio ensinnäkin kulkemaan avoimemmin yrityksen läpi, joka auttaa hyödyntämään resursseja tehokkaammin ja voi johtaa useammin uusien innovaatioiden syntymiseen. Tämä pienentää kuluja ja tekee riskeistä myös lievempiä. Lisäksi sosiaalisen netin myötä työskentely ei ole enää niin tarkasti paikkaan ja aikaan sidottua, vaan työskennellä voi lähestulkoon missä ja milloin vain ja silti olla kokoajan saavutettavissa. 6

13 5 DIGITAALINEN MEDIA Digitaalinen media voidaan jakaa omaan mediaan, ansaittuun mediaan ja maksettuun mediaan, joilla kaikilla on oma merkittävä osansa asiakassuhteiden kannalta. Myös yrityksen markkinointiresursseja ja budjetteja on hyödyllistä tarkastella tämän jaon pohjalta. Yritykselle ansaittu media, missä kuluttajat itse toimivat mediana perinteiset mainoskeinot ja uudet digitaaliset keinot korvaten, nousee korkeaan arvoon. Syynä tähän on se, että tällöin mediakustannukset yritykselle ovat yhtä kuin nolla euroa, minkä vuoksi sen tulisi kiinnostaa kaikkia yrittäjiä. Ansaittu media ansaitaan oman ja maksetun median kautta tapahtuvalla sisältö ja julkaisutoiminnalla sekä markkinoinnilla. 5.1 Omamedia Omalla medialla tarkoitetaan yrityksen kotisivuja, verkkokauppaa, uutiskirjeitä sekä sähköpostisuoria. Lisäksi sitä on läsnäolo sosiaalisessa mediassa, yritysblogi, erilaiset mobiili- ja sijaintipalvelut, sekä kaikki yrityksen hallinnoima fyysinen tila. Oman median kautta yritys tuottaa asiakkaillensa mm. tekstinä ja kuvina sellaista lisäarvoa, jota he eivät muualta löydä. Mitä mielenkiintoisempaa yrityksen tuottama sisältö on, sitä enemmän sitä jaetaan asiakkaiden toimesta ansaitun median kautta. Tämä tuo yritykselle huomiota tehostaen sen myyntiä, lisäten asiakasuskollisuutta, sekä auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja päihittämään heidät markkinoista taisteltaessa. 5.2 Ansaittu media Ansaitulla medialla viitataan kaikkeen kuluttajien tykkäämiseen, kommentointiin ja jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa ja videoiden sekä kuvien jakopalveluissa. Tähän luetaan mukaan myös kirjoittelu ja kommentointi blogeihin ja keskustelupalstoille, eri sivustoilla tapahtuvat suosittelut ja arvioinnit, sekä sähköpostin kautta kulkevat linkit. Yrityksen näkökulmasta ansaitun median kiinnostavuus piilee siinä, että sen kautta saatava näkyvyys on sille käytännössä ilmaista. 5.3 Maksettu media Yritys ostaa maksetun median ja saa samalla lupauksen sen käyttäytymisestä. Maksettua mediaa on perinteisen mainonnan ja sponsoroinnin lisäksi hakukonemainonta ja display mainonta. Maksetun median kautta yritys saa varmasti haluamansa määrän näkyvyyttä, kunhan se on valmis maksamaan siitä. Maksettu media soveltuu erityisesti tunnettavuuden lisäämiseen ja lanseeraustoimintaan sen mukana tulevien maksettujen kontaktien vuoksi. Hakusanamainonta pohjaa tulos ja klikkauspohjaiseen hinnoitteluun. 7

14 6 VIHERYMPÄRISTÖLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA Ryhtyessämme tämän työn tekoon tutustuimme alkajaisiksi Viherympäristöliiton sen hetkiseen netinkäyttöön ja sosiaalisen median hyödyntämiseen viestintä- ja markkinointityössä. Selvästi eniten aikaa on käytetty heidän kotisivujensa rakentamiseen ja ylläpitoon. Kotisivuilta löytyy Viherympäristöliiton yhteystiedot, tietoa ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista, palveluista ja linkit verkkokauppaan ja blogiin. Sivujen ulkoasu on varsin selkeä, mutta esimerkiksi etusivun osalta hyvin tekstipainotteinen. Tämän vuoksi osa tiedosta tuntuu hukkuvan tiedon paljouteen. Sosiaalisen median palveluista Viherympäristöliitolla on blogin lisäksi käytössä Facebook. Facebook-sivuilta löytyy liiton yhteystiedot ja sijainti kartalla, yrityksen kuvaus ja lista jäsenyhdistyksistä. Facebook-sivun aikajanalle laaditut tilapäivitykset koostuvat verkkokaupan tuotteiden mainoksista, Viherympäristöliiton ja yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista julkaisuista sekä tapahtumista. Kuvat-välilehdellä on kuvia mm. Viherpäiviltä sekä muista tapahtumista, joissa Viherympäristöliitto on ollut mukana. Facebook-päivityksiä on laadittu sivulle varsin satunnaisesti. Luonteeltaan päivitykset ovat hyvin asiallisia ja sisällöltään rikkaita. Koti- ja Facebook-sivujen parasta antia on tiedonrunsaus. Kirjoitukset ovat hyvin asiapitoisia ja ammattitaidolla laadittuja. Erityiskiitoksen voi antaa myös Viherympäristöliiton verkkokaupasta, jonka tuotetarjonta etenkin kirjallisten julkaisujen osalta on hyvin mielenkiintoinen ja kattava. Ulkoasunsa puolesta Facebook-sivu on kotisivuja eläväisemmän ja houkuttelevamman oloinen. Kotisivut pystyisi herättämään uudella tavalla eloon lisäämällä sivuille esim. enemmän kuvia, videoita ja upottamalla erilaisia sosiaalisen median uutissyötteitä siihen. (https://www.facebook.com/viherymparistoliitto?fref=ts, 8

15 7 FACEBOOK Facebook on netin uusi infra, johon kaikki muut palvelut tavalla tai toisella linkittyvät. (Leino A., Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet, s.35, 2013) Vuonna 2005 perustettu Facebook on noussut maailman toisiksi suosituimmaksi internet-sivustoksi. Yhdessä esimerkiksi Googlen kanssa Facebook on määrittänyt ja tulee määrittämään meidän tapaamme käyttää nettiä. Facebook yhdistää miljoonat ihmiset ympäri maailman ja on kuin valtava olohuone kuulumisten vaihtamiseen, kuvien ja videoiden jakamiseen sekä maailman menon kommentointiin. Yli puolen miljardin käyttäjämäärä tekee Facebookista verkon verkon sisään, ja vieläpä niin ison, että sitä ei voi muut sovellukset ja palvelut ohittaa. Tämän vuoksi jokaiselle uudelle sosiaaliselle palvelulle on tärkeää saada päivitykset ja aktiviteetit jollain tapaa linkittymään Facebookkiin. Muille online-medioille näkyminen Facebookissa on elinehto ja siksi Facebookin tykkää -nappia hyödynnetään sivuilla ahkerasti. Käyttäjien tykkäykset näkyvät Facebookissa laajemmalle joukolle ja houkuttelee heitä alkuperäisen sisällön luo. Yrityksille on kokoajan tärkeämpää päästä osaksi tätä netin olohuonetta, mutta niiden on kuitenkin turhaa lähteä sinne mikäli heillä ei ole tarpeeksi aikaa ja riittävästi rahaa sekä resursseja panostaa aitoon läsnäoloon, kiinnostavan sisällön tuottamiseen tai asiakaspalveluun. Yrityksen on osattava olla sosiaalinen. Pelkkää oman tuotteen myyntimiestä ei tässä netin olohuoneessa kauaa katsella. Facebookin keskeisin voima piilee ystäväverkostoissa. Verkoston yhden jäsenen kommentoidessa jotakin sisältöä kulkeutuvat nämä kommentit nopeasti hänen ystäväverkostonsa muiden jäsenten viestivirtaan heidän nähtäväksi. Yritysten on saatava ihmiset seuraamaan ja ottamaan osaa yrityksen viestintään ja toimintaan. Tämän ystäväverkon kautta yritys luo itselleen ansaitun median, joka ei maksa sille mitään. Tyypillinen käyttäjä viettää Facebookissa noin 45 minuuttia päivittäin ja tämä luku on korkea verrattuna mihin tahansa toiseen yhteisölliseen sivustoon. Suomessa Facebookkia käyttää noin kaksi miljoonaa ihmistä, eli yrityksen on mahdollista tavoittaa yhden kanavan kautta miltei puolet maan kotitalouksista. Yrityksen on opittava tekemään itsensä näkyväksi ja löydettäväksi mahdollisimman monille näistä käyttäjistä ja tuotettava kiinnostavaa sisältöä heidän koukuttamiseksi. Vaikka Facebook tarjoaakin hyvän kodin kiinnostavalle sisällölle, ei sen kuitenkaan aina tarvitse sijaita Facebookissa. Lähtökohtaisesti kiinnostava Facebook-sisältö ei myöskään ole mainontaa. Sisällön tulee puhutella ihmisiä, olla tarpeeksi yksinkertaista, yllättävää ja yhteisöllistä. Facebook tarjoaa ihmisille mahdollisuuden ilmaista oman mielipiteensä ja vaihtaa mielipiteitä muiden kanssa. Kiinnostava ja rehellinen keskustelu vetää ihmisiä puoleensa ja saa osallistumaan siihen. Sisältö saa mielellään olla 9

16 suoraa ja kantaa ottavaa, tabuja rikkovaa ja jopa aivan älytöntäkin, koska samalla se tekee siitä kiehtovaa ja saa ihmiset puhumaan sinusta. Tällaisella sisällöllä on mahdollista saada mainetta muidenkin kuin omien tuotefanien joukossa. Kaikesta vähänkin kiinnostavasta voi tiedottaa. Liiallista tiedottamista tulee kuitenkin varoa, koska se saattaa karkottaa tykkääjiä. Facebook on ainoastaan jakelukanava toimivalle sisällölle. 7.1 Viherympäristöliitto - Facebook Viherympäristöliiton Facebook-sivut on luotu yritysten, organisaatioiden ja laitosten sivuluokkaan, koska heillä ei ole samalla tavalla fyysistä toimipaikkaa kuin esimerkiksi kaupan alan yrityksillä. Profiilikuvana toimii liiton logo valkoisella pohjalla. Kansikuvana on aurinkoinen maisemakuva puistosta. Profiilikuvana voisi käyttää myös mainosmaisesti jotain ajankohtaista tuote- tai tapahtumakuvaa, jossa Viherympäristöliitto on osallisena. Liiton logo voisi olla jatkuvasti liitettynä kulloiseenkin kansikuvaan. Toki ajankohtaisia tuotteita ja tapahtumia voi nostaa esiin ja mainostaa myös kansikuvassa, mutta profiilikuva on kuitenkin se, joka ensisijaisesti ja useammin näkyy muille Facebookin käyttäjille. Tämän vuoksi profiilikuvan houkuttelevuuteen on syytä panostaa. Profiilikuvan vieressä kansikuvan alalaidassa on esillä Viherympäristöliiton nimi, ja sen toimintaa on määritelty termein maisemasuunnittelu tapahtuma kirjojen ja lehtien jakelu, mutta Viherympäristöliiton rinnalla toimivasta Viherympäristölehdestä ei esimerkiksi löydy sivustolta tai sen päivityksistä minkäänlaista mainintaa. Kirjoitushetkellä lähestyvistä Kevätpuutarhamessuistakaan esimerkiksi ei vielä vajaa kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua löydy Viherympäristöliiton päivityksistä minkäänlaista mainintaa. Se on liiton toimesta ainoastaan listattuna heidän kotisivuillaan tapahtumakalenteriin. Viherympäristöliitto voisi omilla sivuillaan jakaa tämän kaltaisten tapahtumien julkaisuja ja mainostaa niitä omassa profiili- tai kansikuvassaan. Näiden tapahtumien ympärille liitto voisi yhdessä muiden messujärjestäjien ja osallistujien kanssa kehitellä erilaisia sosiaaliseen toimintaan ja sisällön jakoon houkuttelevia ja kannustavia kilpailuja, joista palkintona muille Facebook-käyttäjille voisi olla esimerkiksi vapaalippuja ja tuotepaketteja. Kilpailuihin osallistuminen edellyttäisi käyttäjiltä Viherympäristöliiton ja tapahtuman sivuista tykkäämistä. Kevätpuutarhamessut sivu on Viherympäristöliiton tykkäämien sivujen joukossa, kuten sen tuleekin olla, jotta liitto pystyy seuraamaan messujen viimeisimpiä julkaisuja sekä päivityksiä ja jakamaan niitä eteenpäin. Viherympäristöliiton tulisi olla myös Kevätmessut - sivuston tykkäämien sivustojen joukossa, jotta toimijoiden yhteys ja markkinointi pelaisi tasapuolisesti kumpaankin suuntaan. Yhteistyökumppaneiden sisältöjä omilla sivuilla jakaen on mahdollista helpottaa omaa taakkaa sisällön tuottamisessa, kun kaikkea ei tarvitse tuottaa itse. Facebook-sivu ja uutisvirta saadaan pidettyä eläväisemmän ja aktiivisemman kuvan antavana, kun julkaisuja on tiheämpään ja useammasta eri suunnasta. Linkittyminen muiden sivustojen kanssa ja toisten sisältöjen jakaminen auttaa luomaan itsestään kuvan aikaansa seuraavasta, asioista kiinnostuneesta ja niissä mukana olevasta sekä ulospäin suuntautuneesta ja sosiaalisesta yrityksestä. Ilman tykkäämisiä ja jakamisia on vaikeampaa kunnolla seurata ja ottaa osaa Facebookissa käytäviin keskusteluihin. 10

17 Viherympäristöliiton omasta sivusta on kirjoitushetkellä on tykännyt 514 käyttäjätahoa. Tykkääjämäärää tulee koittaa kasvattaa mm. kutsumalla ihmisiä ja yrityksiä sivuston tykkääjiksi. Kutsuja voisi suunnata esimerkiksi kaikille tiedossa oleville yhteistyökumppaneille, yrityksille ja niiden jäsenjärjestöjen jäsenille, alan opiskelijoille ja opettajille, sekä oppilaitoksille. Sivuston tulee onnistua sisällöllään pitämään seuraajat kiinnostuneina ja aktiivisesti tykkäämää, jakamaan ja kommentoimaan sisältöjä. Tykkääjiä tulee ja voi haalia myös internetin ulkopuolella, esimerkiksi jakamalla alan messujen yhteydessä liiton toiminnasta esitteitä, joissa on myös maininta esimerkiksi Facebook sivuista ja kutsu tulla tykkäämään ja osallistumaan. 7.2 Viherympäristö lehti - Facebook Viherympäristöliiton rinnalla toimivalla Viherympäristö lehdellä ei tämän työn aloitushetkellä ole lainkaan olemassa omaa Facebook sivua, ja meistä lehdelle tulee ehdottomasti luoda sellaiset. Kotisivut Viherympäristö lehdellä löytyy. Niiden ulkoasusta johtuen uusi kävijä ei ne avatessaan heti edes välttämättä ymmärrä, että kyseessä on lehden kotisivut. Ainoa lehteen viittaava asia etusivulla on sivun oikeasta laidasta löytyvä näköislehti painike. Sivun ylälaidassa pyörii rikkakasvien torjunta aineen mainos, jonka alla on Viherympäristö logo. Nämä yhdessä muodostavat äkkiä katsottuna mielikuvan pikemminkin puutarha alan yrityksestä, kuin ammattilaislehdestä. Kotisivuilta ei pahemmin kuvia löydy, vaan ne ovat hyvin tekstipitoiset ja sisältöä on runsaasti. Sivuilta löytyy mm. juttuarkisto, moneen lähtöön viheralaan liittyviä linkkejä, sekä listattuina palveluja ammattilaisille ja tuote- ja osoitehakemisto. Osa sivulta löytyvistä linkeistä on kuolleita. Viherympäristöliitto ry:n ja Puutarhaliitto ry:n sivuille löytyy pikalinkit yläpaneelista. Minkään laista sosiaalisen median kanavaa ei Viherympäristö lehden kotisivuihin ole liitetty. Kaiken kaikkiaan sivustoa vaivaa tietynlainen pysähtyneisyys ja esimerkiksi kuolleista linkeistä syntyy kuva unohduksiin painumisesta. Väkisinkin tulee miettineeksi, löytääkö sivua kukaan. 7.3 Viherympäristölehden Facebook sivun luominen Puoli vuosikymmentä sitten omat verkkosivut olivat välttämättömyys. Nykyään välttämätöntä on yrityksen läsnäolo Facebookissa... Kun yrityksessä pohditaan sosiaalisen median mahdollisuuksia, Facebookin tulee olla asialistalla ensimmäisenä. (Leino A., Sosiaalinen netti ja menestyvän pkyrityksen mahdollisuudet, s , 2013) Kuten jo aiemmin olemme kirjoittaneet, on Facebook verkko verkon sisällä, jota muut palvelut, kuten kotisivut eivät voi ajan hermoilla pysyäkseen ohittaa. Näin ollen myös Viherympäristö lehti on saatava mukaan Facebookkiin tavoittaakseen kunnolla lukijansa ja lisätäkseen näkyvyyttään. Vaikka kysymyksessä on ammattilaisille suunnattu julkaisu, ei sille ole mitään haittaa siitä, että suurempikin yleisö löytää sen. Facebookkiin ovat yhä enenevissä määrin löytäneet tiensä muutkin ammattilaiset ja ilman ta- 11

18 vallisten ihmisten heidän tuotteelleen synnyttämää tarvetta heitä tuskin edes olisi olemassa. Mitä avoimempaa ja läpinäkyvämpää yritysten toiminta on, sitä rehellisempää ja houkuttelevampaa kuvaa se yrityksestä antaa. Facebook sivujen käytöstä on hyvä pitää kirjallista suunnitelmaa, johon on mietittynä tulevia päivityksiä ja tapoja tykkääjien aktivointiin. Promootioiden tulisi saada yrityksen tykkääjät tuntemaan itsensä sisäpiiriläisiksi. Yrityksen tulisi tarkkailla Facebook sivunsa tapahtumia päivittäin. Seinälle on saattanut ilmestyä tekstiä, kuvia, linkkejä ja videoita, mikäli niiden lisääminen on sallittu myös sivuston tykkääjille. Facebookkiin sopii hyvin sääntö. Tämä tarkoittaa sitä, että kerran päivässä tarkastat onko mitään uutta ja kommentoit kenties yrityksesi tai alasi tapahtumia. Kerran viikossa julkaiset jotain suurempaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jonkinlaista kyselyä. Kuukausittain on hyvä julkaista jonkin kyselyn tulokset ja niihin liittyvää sisältöä, tai vaikkapa järjestämäsi kilpailun voittajan. Yrityksen tulee nousta yrityksensä logon takaa esiin ihmisille ystävänä tai vähintään naapurina. Ystävä toimii rehdisti ja reilusti ja on ystävällinen sekä ymmärtäväinen. Ystävä kommentoi ystävälliseen sävyyn ja suorasti ystäviensä sisältöjä ja lähettelee heille postia aina aika ajoin. Tiedotemainen viestintä ei ruoki vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen tulee myös olla spontaania, eikä kampanjakalenterin mukaista. Tämän vuoksi kestoltaan lyhyiden vuorovaikutushetkien työstäminen voikin olla työlästä. Tilastojen mukaan ainoastaan joka kymmenes tykkääjistä palaa tykkäämisnapin painamisen jälkeen sivustolle uudestaan. On hyvin tärkeää pystyä luovien statuspäivitysten kautta pitämään yllä tykkääjien aktiivisuutta, koska näiden aktiivisten jäsenten toiminnan kautta sivuille saadaan houkuteltua myös muita. Päivitykset on syytä pitää lyhyinä ja nasevina. Ohjesäännön mukaan yrityksen päivityksessä tulisi olla maksimissaan kaksi lausetta. Statuspäivitysten yhteyteen on hyvä liittää alkuun tai loppuun kysymys, jonka avulla voidaan viritellä keskustelua. Asioita kärjistämällä saadaan synnytettyä vastaväitteitä, joka on omanlaistaan tykkääjien aktivointia. Älä julkaise päivässä enempää kuin kahta statuspäivitystä. Sisältöä voi rikastuttaa ja elävöittää kuvilla ja videoilla. Huomioi ja muista vastata seinälläsi esitettyihin kysymyksiin. Seuraamalla sivunsa tykkääjien aktiivisuutta lukumäärän sijaan, yritys pystyy arvioimaan tekeekö se oikeanlaista sisältöä ja markkinointia. Yrityksen Facebookissa tykkääjään luomaa suhdetta ei voi suoraan verrata perinteiseen asiakassuhteeseen. Facebookissa yrityksen ja tykkääjän välille muodostunut suhde ei ole yritykselle kehotus lisämyyntiponnisteluiden aloittamiselle, vaan se velvoittaa yrityksen kuuntelemaan ja reagoimaan sekä tiedottamaan yrityksen tärkeistä asioista. Yrityksen tulee joka kohdassa toimia julkisesti ja välttää henkilökohtaisia viestejä viimeiseen saakka. On hyvin tärkeää tiedostaa, että Facebook tykkääjät eivät missään 12

19 nimessä ole sama asia, kuin yrityksen asiakasrekisteri. Asiakasrekisteri on pidettävä erillään Facebookista. Asiakasrekisteristä löytyville tehdään lisä ja ristiin myyntiä muilla tavoin. Yrityksen tavoitellessa tykkääjämäärän kasvua toimii määrä aina olennaisena mittarina. Facebook tarjoaa mainiot analytiikkatyökalut tykkääjien ja heidän aktiivisuutensa tarkkailuun. Merkittävimmät mittarit ovat päivittäisten aktiivikäyttäjien sekä uniikkien sivulatausten määrä. Vuorovaikutuksen kasvu lisää tykkäysten ja kommenttien määrää, mistä seuraa enemmän sivunäyttöjä. Sivunäytöt johtavat luonnollisesti tykkääjämäärän kasvuun. 7.4 Viherympäristöliitto Facebook sivun toimintasuunnitelma Sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja mukanaoloon liittyy tiettyjä haasteita, joita yrityksen on etukäteen mietittävä. Somessa olo vaatii suunnitelmallisuutta mm. päivitysten ja sisällön osalta, joka vie aikaa. Yrityksen on selvitettävä mistä tämä aika saadaan. On päätettävä millä tavoin päivittämistä johdetaan, vai johdetaanko sitä lainkaan. Kuka luo päivitykset? Valitaanko yrityksen sisältä yksi tai useampi työntekijä tähän tehtävään vai palkataanko siihen kenties joku uusi työntekijä tai ulkopuolinen taho? Kuinka paljon ohjeistusta tämä henkilö työssään tarvitsee ja onko hänen työskentelyään varten hankittava laitteistoa? Yrityksen tulee laatia strategia siitä, mitä se voi ja haluaa ulospäin kertoa ja mihin sävyyn. Negatiivisenkin palautteen saamiseen on hyvä valmistautua. Millä tapaa, kenen toimesta ja kuinka tiiviisti kehitystä ja kustannuksia tullaan seuraamaan ja raportoimaan? Viherympäristö lehden paperiversiosta löytyy lukuisia mainoksia. Facebookissa Viherympäristö lehti voisi tykkäämällä verkostoitua niiden yritysten kanssa, joille se lehdestään on myynyt mainostilaa. Facebookissa Viherympäristö lehti pystyisi seuraamaan näiden yritysten toimintaa heidän julkaisujen kautta ja niitä jakamalla tehostamaan sekä näiden yritysten, kuin myös itsensä markkinointia. Viherympäristö lehdestä löytyy paljon mielenkiintoisia ja sisältörikkaita ammattilaiskirjoituksia viheralasta. Oman Facebook sivun kautta lehti voisi mainostaa näitä kirjoituksia ja jakaa niistä koosteita ja parhaita paloja. Tässä yhteydessä pystyisi viritellä tykkääjien ja muiden seuraajien kesken keskusteluja kyseessä kulloinkin olevasta aiheesta. Facebook sivuilla voisi rakentaa myös keskusteluja lehden tulevista teemoista. Nämä keskustelut voisivat poikia ja tarjota hyviä näkökulmia aiheisiin ja sisältöä myös kirjoitusten laatijoille. Viherympäristö lehden Facebook sivun profiilikuvana on hyvä käyttää lehden viimeisimmän numeron kansikuvaa. Tällöin kaikki Viherympäristö lehden profiilikuvalla tapahtuva Facebook toiminta sisältää lehden mainoksen, joka ei kuitenkaan ole liian silmille käyvä. Profiilikuva näkyy Facebook keskusteluissa ja tykkäysilmoituksissa muille käyttäjille sen verran pienenä, että he eivät saa kunnolla selvää esimerkiksi kuvassa olevista teksteistä, vaan joutuvat kiinnostuessaan seurata sitä aina käyttäjän 13

20 sivulle asti nähdäkseen sen paremmin. Tämä tuo heidät myös liiton sivuilla olevien muiden julkaisujen pariin. Tällä tapaa tapahtuvassa mainostamisessa, asiakkaiden houkuttelussa ja uusien tykkääjien saamisessa mainostajan rooli on varsin huomaamaton. Kansikuvan voi varustaa sekä Viherympäristö lehden, että Viherympäristöliiton logoilla. Itse kuva voi sisältää esimerkiksi yritysten tai alan ajankohtaisten tapahtumien mainoksen tai vaikkapa vuoden ajan tai kuukauden mukaan vaihtuvan maisemakuvan viherrakennustöistä. 14

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369. Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2369 Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A

OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A Salla Matilainen 63538 Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2010 Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus Taiteiden tutkimuksen laitos Turun yliopisto TURUN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Jyri Rasinmäki Elina Koivisto Joulukuu, 2011 Kirjoittajasta Jyri Rasinmäki on mediakulttuurin ja viestinnän

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Suomalaisten sosiaalisen

Suomalaisten sosiaalisen MTV White paper // 001 001 // 015 015 Maaliskuu 2015 Suomalaisten sosiaalisen Suomalaisten median käyttö 2015 MTV Kurio // The Social Media Age(ncy) Laurea ammattikorkeakoulu sosiaalisen median käyttö

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot