FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985"

Transkriptio

1 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985

2 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT MELULASKENTA LASKENTATULOKSET JA SUOJAUSTARPEET MELUN EHKÄISY- JA SUOJAUSKEINOJA... 4 LIITTEET... 7

3 FCG Planeko Oy Selostus 2 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA, MELUSELVITYS 1 JOHDANTO Suunnittelualue käsittää Loimaan keskustan osayleiskaava-alueen. Selvitys on tehty osana osayleiskaavatyötä FCG Planeko Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet ins. Kari Koski ja FM Mari Moilanen. Yleiskaavassa ratkaistaan yleispiirteisesti eri toimintojen sijoittuminen ja niiden alueidenkäyttö. Liikenteen osalta yleiskaavatasolla määritellään mm. pääkatujen ja kokoojakatujen sijainti ja mitoitus. Laskenta on suoritettu pohjoismaisella laskentamallilla. Melusuojaustarvealueet on laskettu osayleiskaavaehdotuksen () mukaisella mitoituksella ja maankäytön osalta selvityksessä on käytetty kaavaehdotuksen pohjakarttaa hyväksi käyttäen. Melualueiden laajuuteen vaikuttaa liikennemäärien ja ajonopeuden lisäksi kadun geometria ja korkeusasema suhteessa ympäröivään maastoon. Melun leviämiseen voidaan vaikuttaa kortteleiden rakennustavalla ja meluesteillä. 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT Melutarkastelu on keskittynyt osayleiskaava-alueen olemassa oleviin ja osayleiskaavassa suunniteltuihin pää- ja kokoojakatuihin, ts. yleisiin teihin, joista on ollut saatavilla liikennemäärätietoja. Alueen liikenne ja liikenteen jakautuminen on laskettu osayleiskaavan mitoituksen () perusteella. Lisäksi liikenne-ennusteen pohjalla on käytetty tierekisterin keskiarkivuorokauden liikennemääriä (kavl) sekä raskaan liikenteen osuutta liikenteestä (kavlras). Liikenne-ennusteen pohjalla ei ole ollut määräpaikkatutkimusta, vanhojen alueiden väestön sijoittumista ja ikäjakaumaa, vanhojen työpaikka-alueiden työpaikkamääriä eikä katuverkon liikennemääriä, mikä luo epävarmuutta liikenne-ennusteeseen. Liikenne-ennuste on laadittu käyttämällä tieosien kasvukertoimia (Tulevaisuuden näkymiä 1/2007. Tieliikenteen kuntaennuste Tiehallinto), korjaamalla ne osin taajama-olosuhteisiin paremmin sopiviksi ja lisäämällä kasvukerroinennusteeseen uusien maankäyttöalueiden liikennetuotto. Uuden maankäytön aiheuttamia siirtymiä vanhan maankäytön liikenteeseen ei ole voitu tehdä kaikilla katuosuuksilla, joten vaikutuksen huomiotta jättäminen on tehty siten, että katuosan liikenteeseen on lisätty uuden maankäytön vaikutus. Näin luotu liikenne-ennuste ei liene ainakaan melulaskennan kannalta liian pieni. Liikenteen siirtyminen uusille tieosille on huomioitu, kun se on verkollisesti ollut mahdollista jakaa uusien ja vanhojen maankäyttöalueiden kesken. Liikenne-ennuste on laadittu arkivuorokaudelle. Yöliikenteen (klo 22-07) osuus keskivuorokausiliikennemäärästä teillä on arvioitu olevan noin 9,5 prosenttia valtatiellä 9 (Kylmäkosken kohdalla) sekä valtatiellä 2 (Humppilan kohdalla) mitattujen vuorokausivaihtelujen perusteella (LAM-pisteen tiedot vuodelta 2006, Tiehallinto).

4 FCG Planeko Oy Selostus 3 Tarkasteltavat katu- ja tieosuudet on nimetty liitekarttaan 1 (1 23). Liitteessä 2 on esitetty eri tieosuuksien nopeusrajoitukset ja liitteessä 3 on esitetty eri tieosuuksien liikenne-ennuste vuodelle 2030 sekä raskaan liikenteen osuus. Melulaskennassa on käytetty hyväksi valtioneuvoston antamia ohjearvoja uusille asuinalueille. Alla esitetyt ohjearvot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi, joita voidaan käyttää apuna esimerkiksi kaavoituksessa, tiesuunnittelussa ja rakentamisessa. Alue L(Aeq) enintään päivällä L(Aeq) enintään yöllä Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 55 db(a) 50 db(a) ja hoitolaitoksia palvelevat alueet Uudet asuin- yms. alueet 55 db(a) 45 db(a) Oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) - Loma-asumiseen käytetyt alueet, leirintäalueet, 45 db(a) 40 db(a) taajamien ulkopuoliset virkistysalu- eet ja luonnonsuojelualueet Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db(a) 30 db(a) 3 MELULASKENTA Melulaskenta on tehty laskemalla nauhamelut tarkasteltavien teiden varsille. Tämän jälkeen on tutkittu osayleiskaavaehdotusta ja selvitetty ne häiriintyvät kohteet (kuten koulut, asutus, virkistysalueet), joihin tarvitaan melusuojaustoimenpiteitä. 4 LASKENTATULOKSET JA SUOJAUSTARPEET Kuvassa 1 on esitetty melusuojauksen tarvealueet. Laskennan mukaan suurimmat melusuojaustoimenpiteet kohdistuvat niille maankäyttöalueille, jotka rajoittuvat runsaasti liikennöityjen teiden varsille eli maantien 213 varrelle sekä uuden eteläisen ohikulkutien varrelle. Melusuojaustarvealueita ei ole osoitettu katuverkolle muualla kuin Aleksis Kivenkadun osalta, sillä muusta katuverkosta ei ole ollut saatavilla liikennetietoja, joiden pohjalta melulaskentaa olisi voitu tehdä.

5 FCG Planeko Oy Selostus 4 Kuva 1. Melusuojaustarvealueet tarkastelualueella on esitetty liilalla värillä. 5 MELUN EHKÄISY- JA SUOJAUSKEINOJA Suojaus voi tapahtua rakennusmassoin autokatoksin tai välittömästi oleskelupihan melulähteen puolelle sijoitetulla meluesteellä. Portaikot, tekniset tilat, varastot yms. voidaan sijoittaa kadun puolelle ja säästää hiljaisempi puoli makuu- ja olohuoneille. Melualueille rakennettaessa ilmanvaihto ja muiden venttiilien sijoittamista melulähteen puolelle tulee välttää. Täysin koneellisella ilmanvaihdolla voidaan vähentää liikennemelusta aiheutuvaa sisämelua, mutta samalla on syytä muistaa, että laitteet ovat uusi melulähde. Vilkasliikenteisessä ympäristössä sisäilma on otettava katolta tai rakennuksen suojaiselta puolelta. Ulkomelun ohjearvoja sovellettaessa pyritään ensisijaisesti sijoittamaan rakennukset sellaisille alueille, joilla ohjearvoja ei ylitetä. Jos ei voida varmistaa, että melutaso asuintalon liikenneväylän puoleisella julkisivulla on alle db, tulisi huoneistojen ulottua läpi talon, jolloin tuuletus voidaan järjestää talon hiljaisemmalta puolelta. Oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita tulisi osoittaa vain suuntaan, jossa melutaso on alle 55 db tai parvekkeet on suojattava melulta esim. parvekelasein. Meluesteet Meluesteet (2-3 m) voi vaimentaa melua takana olevalla matalasti rakennetulla alueella 3-5 db. Melutason 3dB:n vaimennus kompensoi liikennemäärän kaksinkertaistumisen ja 5 db kolminkertaistumisen.

6 FCG Planeko Oy Selostus 5 Maaston muotojen hyväksi käyttö Tie tai katu on edullista sijoittaa haitan kohdetta alemmas silloin, kun se saadaan jyrkkäreunaiseen maastoleikkaukseen. Tehokkaimpia ovat jyrkkäluiskaiset leikkaukset, kuten kallio- ja lujitemaarinteet. Meluesteillä on usein jopa mahdotonta saada aikaan vaimennusta ylärinteeseen. Mäet, vallit yms. on tehokasta liittää osaksi meluntorjuntarakenteita jatkamalla niitä tai yhdistämällä niitä toisiinsa meluaidoin tai -vallein. Vaihtelevan korkuisessa meluesteessä matalimman kohdan korkeus määrää kokonaistoimivuuden. Liikenteen nopeus Alemmasta nopeudesta saadaan myös välillisiä hyötyjä, kun kiihdytystarve vähenee ja jarrutukset ovat kevyempiä. Ohiajon äänikään ei ole yhtä äkillinen. Melu muuttuu tasaisemmaksi ja siten luonteeltaan vähemmän häiritseväksi. Nopeuksia voidaan alentaa väylien suunnittelulla sellaisiksi, että niillä on luontevaa ajaa hiljaa. Hidasteet Nopeuksien alentamiseen voitaisiin myös käyttää ajoa hidastavia päällysteitä, jotka kuuluvat autoon sisään epämiellyttävästi, jos nopeus on suuri (tärinäraidat, katukivet). Nämä voivat olla ympäristön melun kannalta ongelmallisia, eikä niitä tule asentaa juuri suojattavien kohteiden viereen. Alla olevassa taulukossa on esitetty nopeuden muutoksen likimääräistä vaikutusta melutasoon, jos raskaita ajoneuvojen osuus on 10 %: Nopeuden muutos km/h Keskiäänitason aleneminen 60 km/h=>50 km/h 2,1 db 50 km/h=>40 km/h 1,4 db 40 km/h=>30 km/h 0,0 db Päällysteet Päällysteellä voidaan alentaa liikenteen ympäristöön aiheuttamaa melua yleisesti, kun esimerkiksi meluesteillä alennetaan melutasoa ainoastaan esteen takana olevilla alueilla. Päällysteen ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa vain rengasmeluun, joten muut melun syntymekanismit, kuten moottorimelu, jäävät muuttumatta. Tästä syystä odotettavissa oleva vaikutus on suurin silloin kun rengasmelun vaikutus kokonaisuudesta on suuri, eli nopeusalueella km/h. Parhaimmillaan hiljaisen päällysteen käyttö on varsin tehokas meluntorjuntakeino. Uudella melua vaimentavalla päällysteellä voidaan saavuttaa 3-5 db melutason aleneminen, mikä melutason muutoksena vastaa liikennemäärän alenemista puoleen tai kolmasosaan todellisesta. Hiljaisten päällysteiden ongelma on normaaleihin päällysteisiin verrattuna nopeampi kuluminen. Rakennukset meluesteinä Asemakaavassa voidaan määrätä rakennusten sijainnista, huoneistojen ja ikkunoiden sijoittelusta, meluesteiden kytkemisestä muihin rakennuksiin ja mahdollisuudesta käyttää esim. ulkorakennuksia meluesteinä. Meluntorjunta tulee toteuttaa viimeistään samaan aikaan suojattavan kohteen rakentamisen

7 FCG Planeko Oy Selostus 6 kanssa. Meluntorjunta tulee ottaa huomioon kaavoitusvaiheen lisäksi rakennuksia ja pihojen oleskelualueita sijoitettaessa sekä asuintiloja suunniteltaessa. Meluesteenä toimivien rakennusten tulee muodostaa riittävän pitkä yhtenäinen rintama melua vastaan. Rintama voi muodostua rakennusten lisäksi lasiseinistä, piha-aidoista, katoksista, maavalleista jne. Kaikkien rintamaan kuuluvien rakennelmien tulee olla tiiviitä ja massiivisia. Mikäli kulkuaukkoja tms. jätetään, ne varustetaan porteilla tai muodostetaan limitykseksi. Rakennukset ovat luonnostaan yleensä riittävän korkeita meluesteiksi, mutta aitojen ja vallien riittävä korkeus on varmistettava laskennallisesti (yleensä maastomallilla), kun katujen korkeusasema on selvillä. Piha-alueita ja rakennuksen hiljaisen puolen ikkunoita ja parvekkeita suojattaessa talojen päädyt ja talojen väliin jäävät solat tulee suunnitella akustisesti hyvin. Myös pienten katujen varsilla, jossa yksittäinen ajoneuvo aiheuttama melu korostuu, meluntorjunta tulee ottaa huomioon kaavoituksessa sekä pihatiloja, rakennusten sijoittelua että asuintiloja suunniteltaessa. Paras ratkaisu saadaan sijoittamalla piha- ja leikkitilat suojaan rakennusten taakse. Erityisen tehokas meluntorjunta on toteutettavissa silloin, kun rakennuksen hiljaisella puolella maanpinnan (pihan) korkeustaso on väylää alempi ja esteet riittävän korkeita. Asuntojen sijainti rakennuksessa Asemakaavatason suunnittelussa voidaan vaikuttaa asuntojen ja siten häiriintyvien kohteiden sijoitteluun rakennuksissa. Huonejärjestyksellä voidaan pitkälti vaikuttaa ääneneristystarpeeseen rakenteissa. Melua sietävät toiminnot sijoitetaan väylän puolelle ja niille järjestetään riittävä ääneneristys. Rakennuksen takapuolella melutaso on voimakkain lähellä päätyjä ja matalien rakennusten yläkerroksissa. FCG Planeko Oy Tarkastanut ja hyväksynyt: Pasi Lappalainen Aluepäällikö, dipl.ins. Laatinut: Kari Koski ins. Mari Moilanen FM

8 FCG Planeko Oy Selostus 7 LIITTEET 1. Tarkasteltavat tieosuudet (numerointi) 2. Liikenneverkon nopeusrajoitukset 3. Liikenne-ennuste ja yöliikenteen osuus 4. Melualueet (teiden nauhamelu)

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavoja: nro. 8256, Pohjoispuoli: Dno:TRE: 382/10.02.01/2008 nro. 8257, Eteläpuoli: Dno: TRE: 383/10.02.01/2008 Tavoitteena ympäristön

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot