Sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistaminen"

Transkriptio

1 Lausunto 1(2) Riina Heinimäki Työ- ja elinkeinoministeriö PL Valtioneuvosto Viite Kommentointipyyntönne TEM/403/ /2015 TEM015:00/2015 Sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistaminen Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut sidosryhmille mahdollisuuden lausunnon antamiseen ehdotuksista sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) muuttamisesta ja sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (809/2008) uudistamisesta. Energiateollisuus ry (ET) kiittää tästä mahdollisuudesta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Ehdotuksissa esitetään sähkökauppojen selvityksessä yhteispohjoismaiseen taseselvitysmalliin (NBS) siirtymistä ja toimitusvelvollisen vähittäismyyjän sähkötaseen selvitystavan muuttamista. Lisäksi täsmennettäisiin myyjänvaihtoon liittyvän tiedonvaihdon menettelytapoja sähköntoimituksen palauttamisesta aikaisemmalle myyjälle, kun kuluttaja käyttää etä- ja kotimyyntiin liittyvää peruutusoikeuttaan tai kun sähkönkäyttäjä kiistää sähkönmyyntisopimuksen syntymisen uuden myyjän kanssa. ET kannattaa näitä muutoksia. NBS-mallissa on kuitenkin suomalaisille sähkömarkkinatoimijoille muutamia haastavia vaatimuksia, joiden suhteen tulee harkita kansallisen poikkeuksen säätämistä: 1. Osuusvoimalaitosten käsittelyssä tulee jatkossakin mahdollistaa molemmat nykykäytännöt. 2. Suomessa tulisi toimintatapojen selkeyden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi noudattaa myös taseselvityksessä Suomen virallista aikaa (EET). 3. Kiinteiden toimitusten korjausten osalta käsikirjassa esitetyn aikarajan sijaan tulisi Suomessa soveltaa nykyistä aikarajaa, joka on seuraava arkipäivä klo 16. Olemme perustelleet esittämiämme kansallisia poikkeuksia alla yksityiskohtaisemmin. Lisäksi esitämme muutamia muita täsmennysehdotuksia asetusluonnoksiin. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan asetuksien viimeistelyssä seuraavat yksityiskohtaiset kommentit. Osuusvoimalaitosten käsittely Nykyisin osuusvoimalaitosten käsittely voidaan toteuttaa kahdella tavalla: Vaihtoehto A: osuusvoimalaitoksen tasevastaava ottaa koko tuotantosuunnitelman sekä toteutuneen tuotannon taseeseensa. Tuotannon jako osakkaille tapahtuu ennen käyttötuntia kiinteinä toimituksina tasevastaavan kulutustaseen kautta. Vaihtoehto B: osuusvoimalaitoksen tasevastaava on vastuussa osuusvoimalaitoksen taseesta. Tuotannon jako osakkaille tehdään tasevastaavan tuotantotaseessa reaaliajassa mitattuihin toimituksiin perustuen osuusvoimaosapuolta käyttäen. Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 2(7) NBS-mallissa edellä esitetty vaihtoehto B ei ole enää käytettävissä. ET:n mielestä nykyinen B- vaihtoehto on välttämätöntä säilyttää, sillä vaihtoehto A:n käyttöönotto johtaisi osuusvoimalaitoksilla mm. seuraaviin haasteisiin: NBS-mallissa osapuolet joutuisivat ilmoittamaan osuusvoimaosuutensa tuotannon ennakkoon ennen käyttötunnin alkua kiinteänä toimituksena. Käytännön tasolla tuotantojen jako etukäteen on hyvin vaikeaa. Laitoksen operatiivisesta käytöstä sekä osuusvoimalaitoksen aiheuttamisperusteisesta kustannusten jaosta tulee huomattavan paljon nykyistä haastavampaa, mikä aiheuttaa jatkossa paljon jatkuvaa ylimääräistä operatiivista työtä. Lisäksi tiedonvaihto saattaa joissain tilanteissa aiheuttaa kilpailuoikeudellisia ongelmia. A-malli saattaa edellyttää tuotantosuunnitelmien jonkin asteista jakamista ennen Nord Poolin Elspot-kierrosta, mikä asettaa toimijat hankalaan tilanteeseen sisäpiiritiedon osalta ja käytännössä johtaa tehottamaan toimintaan markkinoilla. Käyttötunnin aikana osuusvoimalaitoksen osuuden haltija ei NBS-mallissa pystyisi muilla tuotantoresursseillaan korvaamaan vikaantuneen osuusvoimalaitoksen tuotantoosuuttaan. NBS-malli johtaa siten aiheettomiin tulonsiirtoihin voimalaitoksen osakkailta Fingridille. Tuotantohäiriössä tuotantosuunnitelman muutos voitaisiin tehdä kiinteiden toimitusten raportointiperiaatteiden mukaisesti vasta myöhemmille käyttötunneille. Osuusvoimalaitoksen tasevastaavalle aiheutuu siten lisäkustannuksia tasesähkön hankinnasta. Lisäksi syntyy ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavaa operatiivista työtä, kun osuusvoimalaitoksen tasevastaava joutuu jakamaan ja laskuttamaan tasesähkökustannukset muilta osuusvoimalaitoksen osakkailta jälkikäteen. A-vaihtoehtoon siirtyminen aiheuttaa osuusvoimalaitosten osakkaille merkittäviä kertaluonteisia järjestelmämuutoksia ja -kustannuksia. Lisäksi se johtaa useissa tuotantoyhtiöissä käyttösääntöjen uudelleen neuvotteluun, mikä vie kertaluonteisesti paljon aikaa ja resursseja. Hyöty toimijoiden vastentahtoisesti siirtämisestä A-mallin käyttöön on kyseenalainen, mutta johtaa kuitenkin kohtuuttomiin ja turhiin kustannuksiin niin kertaluonteisesti kuin myös jatkuvasti. Perustelumuistiossa on arvioitu, että tasevastaaville syntyisi NBSmuutoksesta euron investointikustannukset. Eräs tasevastaavana toimiva jäsenemme on arvioinut kustannusten olevan selvästi korkeammat: järjestelmämuutokset euroa, oman henkilökunnan sisäinen työ euroa ja kahden osuusvoimalaitoksen käyttösäännön uudelleenneuvottelu ja muutosten toteutus euroa. Investoinnin kertaluontoiset kokonaiskustannukset tulevat siten olemaan suuruusluokkaa euroa. A-mallin käyttöönoton jälkeisiä jatkuvia lisäkustannuksia lisääntyneestä operatiivisesta työstä on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa. Muutoksen seurauksena markkinoille voi syntyä kokonaan uusia tasevastaavia, joiden mahdollisuudet hallita merkittäviä tasepoikkeamia (etenkin suurten voimalaitosten osalta) ovat selvästi heikommat kuin nykytilanteessa, jossa osuusvoimalaitoksen tuotanto jakautuu reaaliajassa useamman osakkaan sähkötaseeseen. NBS-malli asettaa siten osuusvoimalaitokset merkittävästi huonompaan asemaan taseselvityksessä verrattuna siihen, että omistajilla olisi erilliset voimalaitokset. Kokonaisuuden kannalta yhteisomisteinen laitos on kuitenkin monesti huomattavan paljon tehokkaampi vaihtoehto. Yhteisomistus edistää myös investointien syntyä, jotka muuten eivät olisi mahdollisia. NBS-mallissa on jo nyt olemassa kansallisia poikkeuksia. Lisäksi B-mallin säilyttäminen Suomessa ei aiheuttaisi ongelmia taseselvitykselle muissa pohjoismaissa, eikä myöskään rajoittaisi uusien toimijoiden saapumista Suomen markkinoille. Osuusvoimalaitoksiin liittyvät tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat B-mallin käytön, ovat jo olemassa voimalaitoksilla, eikä lisäkustannuksia siten aiheutuisi. Ehdotammekin sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista koskevan valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 2 :ään seuraavaa lisäystä, jonka sanamuoto perustuu asetukseen 438/1998:

3 2 Tasevastuun järjestäminen sähkönkäyttöpaikassa 3(7) Sähkönkäyttäjällä tulee olla yksi avoin toimittaja kunkin sähköverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikkansa sähkönkäyttöä varten. Sähköntuottajalla, joka syöttää sähköä sähköverkkoon siinä siirrettäväksi, tulee olla yksi avoin toimittaja kunkin sähköverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikkansa sähköntuotantoa ja siihen liittyvää sähkönkäyttöä varten. Voimalaitoksen tuotanto voidaan tämän estämättä toimittaa voimalaitososuuksien haltijoille avoimella sähköntoimitussopimuksella, jos toimituksen määrän jakaantuminen näiden kesken on mahdollista selvittää tarkasti ennalta sovitun laskentakaavan, mittausten ja ennakkoilmoitusten perusteella. Sähkömarkkinoiden osapuolella voi olla eri avoin toimittaja sähkönkäyttöpaikkansa sähkönkäyttöä ja sähköntuotantoa varten. Taseselvityksessä ja tiedonvaihdossa noudatettava aika Sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta annettavan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 13 :ssä todetaan, että taseselvitykseen liittyvässä tiedonvaihdossa on noudatettava Keski-Euroopan aikavyöhykkeellä noudatettavaa aikaa (CET). Suomessa aika tunnetusti eroaa tästä tunnin verran. Taseselvityksen tekeminen CET-ajassa aiheuttaisi toimijoille kohtuuttomia kustannuksia. Kuten perustelumuistiossakin todetaan, sopimukset vähittäisasiakkaiden kanssa noudattavat Suomen aikaa. Samoin kaikki muut asiakasrajapinnan prosessit, kuten mittaus, mittareiden luenta sekä mittaustietojen raportointi asiakkaille. Mittauksien yhteensovittaminen taseselvitykseen aiheuttaisikin järjestelmille haasteita. Muutos tarkoittaisi käytännössä sitä, että suomalaiset jakeluverkonhaltijat (jatkossa verkonhaltija) joutuisivat muuttamaan taseselvitystä koskevat toimintatapansa ja järjestelmänsä käyttämään CET-aikaa. Tämä yhden tunnin aikavyöhyke-ero aiheuttaisi suomalaisille verkonhaltijoille monia hankaluuksia. Samanaikaisesti ruotsalaiset ja norjalaiset verkonhaltijat voivat jatkaa toimintaa oman kansallisen aikavyöhykkeensä mukaisesti. Näkemyksemme mukaan CET-ajan käyttö NBS-mallissa olisi mahdollista järjestää siten, että Suomessa verkonhaltijat jatkaisivat toimimista taseselvitysyksikön (esett) suuntaan Suomen virallisessa ajassa ja esett huomioisi aikavyöhyke-eron tietojen vastaanotossaan ja taselaskennassaan. Yksityiskohtaiset perustelut CET-aikaa käytetään yleisesti Suomen sähkökaupassa tukkumarkkinatasolla jo nyt. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista vähittäismarkkinoilla, sillä loppuasiakkaita kohtaan jakeluverkonhaltijoiden ja sähkönmyyjien on joka tapauksessa toimittava Suomen virallisessa ajassa. Ei ole mahdollista siirtyä noudattamaan CET-aikaa esimerkiksi sähkösopimuksissa, asiakasraportoinnissa tai laskutuksessa, vaan sopimusten ymmärrettävyyden kannalta on välttämätöntä, että sähkösopimukset ovat voimassa aina nimenomaan Suomen virallisen ajan mukaisia täysiä vuorokausia ja laskutus toimii virallisen ajan mukaan. Mikäli taseselvityksessä noudatettaisiin CET-aikaa, joutuisivat verkonhaltijat väistämättä ylläpitämään järjestelmissään ja menettelyissään kahta eri aikavyöhykettä, sillä asiakassopimuksissa on noudatettava Suomen virallista aikaa. Tällöin esimerkiksi myyjänvaihto tapahtuisi taseselvityksessä tuntia ennen CET-mukaista vuorokaudenvaihdetta. Ko. päivä jakautuisi siis kahden eri myyjän taseisiin. Vanhalle myyjälle 23 tuntia ja uudelle myyjälle 1 tunti. Mikäli esett edellyttää CET-ajan käyttöä on verkonhaltijoilla käytännössä kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa, joista molemmat ovat ongelmallisia Vaihtoehto 1: Verkonhaltijat lähettävät taseselvitystiedot edelleen Suomen virallisessa ajassa esett:lle. Näin verkonhaltija voisi toimia vain yhdessä aikavyöhykkeessä. esett ei kuitenkaan nykylinjauksen mukaan ota vastaan lainkaan tietosanomia, jotka sisältävät taseikkunan ulkopuolista tietoa.

4 4(7) Suomen virallisen ajan mukainen viimeisen taseikkunassa auki olevan vuorokauden ensimmäinen tunti (00-01) on aina CET-ajan mukaisen taseikkunan ulkopuolella. Tämän yhden, taseikkunan ulkopuolisen tunnin vuoksi esett ei ota lainkaan vastaan sellaista sanomaa, joka sisältää tiedot Suomen virallisen ajan mukaiselta viimeiseltä avoimelta vuorokaudelta. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että Suomessa taseikkuna lyhenisi yhdellä vuorokaudella Ruotsiin ja Norjaan verrattuna. Suomalaiset verkonhaltijat ovat koko NBS-hankkeen ajan olleet huolissaan taseselvitysikkunan lyhenemisen vaikutuksista. Tällä hetkellä kulutustiedot saadaan luettua etäluettavista mittareista korkealla prosentilla (jopa 99,9 %). Tämän saavuttamisessa taseikkunan viimeisillä vuorokausilla on kuitenkin suuri merkitys. Taseikkuna lyhenee NBS:n myötä joka tapauksessa kahdella vuorokaudella. Tämä johtaa väistämättä siihen, että nykyistä enemmän kulutustietoa saadaan luettua vasta taseikkunan sulkeuduttua. Se, ettei esett huomioisi Suomen virallista aikaa, lyhentäisi taseikkunaa edelleen vuorokaudella suomalaisten verkonhaltijoiden osalta. Taseikkuna lyhenisi siis nykyisestä 14 vuorokaudesta 11 vuorokauteen. Tämän seurauksena sähkönkulutuksesta saataisiin jatkossa luettua taseikkunan puitteissa merkittävästi nykyistä pienempi osuus. Tämä taas johtaisi suurempaan määrään jälkikäteisiä korjauksia toimijoiden välillä, mikä väistämättä kasvattaisi verkonhaltijoiden ja myyjien kustannuksia ja siten vaikuttaisi asiakkaan sähkön kokonaishintaa nostavasti. Vaihtoehto 2: Mikäli verkonhaltija haluaisi hyödyntää mahdollisimman pitkän taseikkunan, voisi verkonhaltija toimia kahdessa eri aikavyöhykkeessä (CET taseselvitykseen ja tasevirheiden korjauksiin ja Suomen virallinen aika sopimuksiin ja muihin asiakasrajapinnan prosesseihin). Tämä aiheuttaisi kuitenkin verkonhaltijalle (ja mahdollisesti myös myyjälle) merkittävästi lisätyötä ja kustannuksia, jotka väistämättä välittyisivät edelleen asiakkaiden maksettavaksi. ET:n esitys ET on useassa yhteydessä kommentoinut ja pyrkinyt vaikuttamaan NBS-malliin siten, että se mahdollistaisi suomalaisille verkonhaltijoille toimimisen Suomen virallisen ajan mukaan ilman, että tämä vaikuttaisi taseikkunan pituuteen. Näkemyksemme mukaan esett voisi huolehtia kahden eri aikavyöhykkeen käytöstä. Pidämme suomalaisia toimijoita syrjivänä, että Suomea lukuun ottamatta muut maat voisivat toimia oman virallisen aikansa mukaan. Asia on Suomen laajamittaisen tuntimittauksen ja siihen perustuvan taseselvityksen vuoksi erittäin keskeinen nimenomaan suomalaisille toimijoille. Emme pidä perusteltuna, että kahden aikavyöhykkeen ongelma ratkaistaisiin 80 suomalaisen verkonhaltijan tietojärjestelmissä ja toiminnoissa, kun se voitaisiin ratkaista keskitetysti esett:ssä. Näemme myös ongelmallisena sen, että muutoksen kustannukset langetetaan vain suomalaisille sähkönkäyttäjille, kun samanaikaisesti ruotsalaisille ja norjalaisille jakeluverkonhaltijoille ja sitä kautta siirtomaksuja maksaville asiakkaille ei aiheudu lisätyötä tai kustannuksia. Kokonaisuuden kannalta perustelluin vaihtoehto on, että kunkin maan verkonhaltijat voivat jatkaa taseselvityksessä toimimista kyseisen maan virallisen ajan mukaan, ja esett huomioi kaksi eri aikavyöhykettä omissa laskennoissaan ja järjestelmissään. Esitämme että työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 13 :ään kirjataan, että Suomessa taseselvityksessä noudatetaan Suomen virallista aikaa. Korjaukset kiinteisiin toimituksiin Asetusluonnoksien mukaan kiinteiden toimitusten ilmoituksissa noudatetaan NBS-käsikirjan mukaista toimintatapaa ja aikataulua. NBS-käsikirjan kappaleessa taulukossa 8 (ver. 2.0, ) on kuvattu tasevastaavan raportointiaikataulu. Taulukon mukaan tasevastaavan pitäisi hyväksyä vastapuolen arvot kiinteille toimituksille toimituspäivää seuraavana päivänä klo 12:00 mennessä. Aikataulu aiheuttaisi haasteita viikonlopun kiinteissä toimituksissa. Viikonloppuna tehtävä tarkastus- ja hyväksyntätyö ei tuota prosessissa lisäarvoa, mutta sitoisi resursseja. Se aiheuttaisi turhia

5 5(7) kustannuksia osapuolille resurssien suhteen viikonlopun osalta eikä todellista tarvetta näiden korjauksien osalta ole viikonloppuna. Työtä on lisäksi mahdoton tehdä, jos järjestelmien vikoja (joiden korjaaminen on erittäin hankalaa viikonloppuisin) ei pystytä selvittämään osana kiinteiden toimitusten tarkistusprosessia. Kiinteitä toimituksia on suhteellisesti selkeästi eniten osapuolten välillä Suomessa verrattuna Ruotsiin ja Norjaan. Käsikirjassa määritetty aikaraja korjauksille on turhan tiukka verrattuna nykyiseen käytäntöön Suomessa. Tämän vuoksi ET ehdottaa, että kiinteiden toimitusten korjausten osalta aikaraja olisi nykyinen seuraava arkipäivä klo 16, mikä tulisi kirjata asetukseen. Tasevastuuta ja taseselvitystä koskeva käsikirja (NBS-käsikirja) Lausuttavana olevalla valtionneuvoston asetuksella säädettäisiin otsikossa mainittu käsikirja osaksi Suomen oikeusjärjestystä. Käsikirja tuleekin jatkossa määrittelemään merkittävän osan taseselvityksen menettelytavoista. Käsikirja tulee olemaan myös osa taseselvitykseen liittyviä sopimuksia esettin ja Fingridin kanssa. Käsikirjaan on odotettavissa muutoksia ajan kuluessa. Muutokset saattavat olla osapuolille hyvinkin merkittäviä, ja niihin sopeutuminen mahdollisine järjestelmämuutoksineen vie aikaa. Muutosten valmistelussa tuleekin huomioida toimijoiden riittävä etukäteiskuuleminen ja se, että muutokset ovat toimijoiden tiedossa hyvissä ajoin ennen niiden käyttöönottoa. Esitämme, että valtionneuvoston asetukseen 1 luvun 2 :ään tai vähintään asetuksen perustelumuistioon kirjataan, että muutokset tulee valmistella laajasti eri sidosryhmiä kuulleen ja huolehtien toimijoiden riittävästä valmistautumisajasta. Kannatamme voimakkaasti asetuksen kirjausta, että käsikirjasta tulee olla myös suomen- ja ruotsinkieliset versiot. Teollisuus- ja voimalaitosverkkojen häviöiden laskenta Valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 3 määrittää vaatimukset verkonhaltijan sähkötaseen hävikin ja häviöiden laskemiselle. Mielestämme verkonhaltijan velvoite häviöiden ja hävikin erilliseen raportointiin tulisi rajata koskemaan vain jakeluverkkoja. Teollisuus- ja voimalaitosverkot (ts. suurjännitteiset jakeluverkot, suljetut jakeluverkot ja kiinteistöverkot) on perusteltua jättää kyseisen velvoitteen ulkopuolelle. Teollisuus- ja voimalaitosalueilla on yleensä tilanne, jossa toimitusvelvollinen myyjä käytännössä vastaa häviöistä ja hävikistä. Toimitusvelvollisen myyjän oman kulutuksen erikseen mittaaminen vaatisi monella alueella merkittäviä lisämittarointeja ja mahdollisesti myös syöttöjen uudelleenjärjestelyä. Toisin kuin jakeluverkoissa yhden kuluttajan kulutus on harvoin mitattavissa yhdellä mittarilla. Uusia mittareita pitäisi asentaa moniin sähkökeskuksiin, joissa ei välttämättä ole edes paikkaa mittarille. Näkemyksemme mukaan tämäntyyppisissä mittausalueissa olisi riittävää mitata lainsäädännön mukaisesti erikseen vain ne yksittäiset kohteet, joilla on joku muu kuin toimitusvelvollinen myyjä. Toimitusvelvollisen myyjän myynti voitaisiin edelleen laskea jäännöstaseena MGA-rajapisteiden ja muiden myyjien myyntien avulla. Täsmennys tasevastuuseen liittyen Valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 3 momentissa olisi hyvä täsmentää verkonhaltijan oikeutta keskeyttää siirron ja jakelun seuraavasti: Verkonhaltija saa keskeyttää sähkömarkkinoiden osapuolen sähkönsiirron ja -jakelun, jos osapuolella ei ole avointa toimittajaa tai avoimella toimittajalla ei ole osoittaa tasevastaavaa. Tarkoituksena on varmistaa katkeamaton avoimien toimitusten ketju. Keskeytysoikeus tulee koskea myös tilanteita, joissa osapuolella on avoin toimittaja, mutta tällä ei ole suoraan tai avointen toimitusten ketjun kautta edellytettyä suhdetta mihinkään tasevastaavaan.

6 Taseselvityksen laatu ja verkonhaltijan tehtävät taseselvityksessä 6(7) NBS-mallissa aiempaan verrattuna taseselvityksen laatu tulee perustumaan keskeisesti verkonhaltijoiden toimittaman datan laatuun. Aiemmin tasevastaavalla on ollut enemmän näkyvyyttä aikasarjoihin, ja se on pystynyt tarvittaessa etsimään virheitä toimitetuissa tiedoissa. Taseselvitysyksikölläkään ei jatkossa ole keinoja tarkastaa mittausten laatua. Tämän takia tätä vaatimusta korkeasta laadusta tulisi korostaa verkonhaltijan tehtäviä säädettäessä. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 luvun 14 :ssä käsitellään verkonhaltijan selvitettyjä toimituksia koskevia ilmoituksia. Taseselvityksen laadun edistämiseksi ja samalla vähittäismyyjän toiminnan ja kustannusten hallinnan helpottamiseksi tähän asetukseen tulisi lisätä alan nykyisen suosituksen mukainen vaatimus puuttuvien mittaustietojen arvioinnin osalta. Alan menettelyohjeen mukaan verkonhaltijan tulee korvata puuttuva tuntimittaustieto arvioidulla tiedolla viimeistään 5 vuorokauden kuluttua, mikäli mitattua tietoa ei tällöin ole käytettävissä. Myös NBS-käsikirjassa viitataan tähän alan suositukseen, joka olisi hyvä saada velvoittavaksi. Tasevastaavan tehtävät taseselvityksessä Tasevastaavan tehtäviä on käsitelty valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 4 :ssä. Pykälän 4 momentin toisessa kohdassa todetaan, että tasevastaavan on ilmoitettava muulle sähkömarkkinoiden osapuolelle kiinteät toimitukset, joissa toisena osapuolena on tasevastaavan sähkötaseeseen kuuluva taseselvitettävä osapuoli. Näkemyksemme mukaan tätä velvollisuutta ei ole nykytoimintamallissa eikä sitä ole määritetty käsikirjassa. Nähdäksemme se on myös turha, sillä osapuolet saavat kyseisen tiedon omalta tasevastaavaltaan. Ehdotamme kohdan poistamista asetuksesta. Erillisestä tilauksesta tarjottavat mittarit Valtioneuvoston asetuksen 6 luvun 5 a :ssä säädetään mittauslaitteistoista, joita verkonhaltijan tulisi tarjota asiakkaalle tämän erillisestä tilauksesta. Uutena asetetaan vaatimus tarjota mittari sellaisen tuotannon mittausta varten, jonka mittaaminen ei lakisääteisesti ole pakollista sekä mittauslaitteisto sähköajoneuvojen latauspisteen sähköntoimitusten erillistä mittaamista varten. Epäselvyyksien välttämiseksi katsomme, että asetusta tulisi tarkentaa siten, että verkonhaltijan velvollisuutena olisi tarjota pelkän tuntimittauslaitteiston sijaan tuntimittauspalvelua. Tuntimittauspalvelun tuottaminen edellyttää luonnollisesti kohteen varustamista tuntimittauslaitteistolla. Lisäksi perustelumuistion tekstiä tulee täsmentää siten, että siinä yksiselitteisesti todetaan, että mittauspalvelusta voi periä tästä aiheutuvat kohtuulliset, hinnastonmukaiset kustannukset. Edelleen tulee täsmentää, että jakeluverkonhaltija voi näissä tilanteissa perustaa asiakkaalle erillisen fyysisen käyttöpaikan, jolloin ei ole epäselvyyttä käyttöpaikan ja mittauksen ylläpidosta ja sen kustannuksien kattamisesta. Mikäli säädöksellä kuitenkin tarkoitetaan, että verkonhaltijan tulee tarjota takamittausta, jonka lukemisesta joko asiakas tai verkonhaltija huolehtii, tulee perustelumuistiota täsmentää. Takamittauksen osalta on keskeistä se, mikä taho ylläpitää ja lukee mittalaitteistoa. Mikäli se on asiakkaan vastuulla, ei mittarista aiheudu verkkoyhtiölle mittaustiedon keruuseen ja välittämiseen liittyviä kustannuksia, eikä mittaus tule erikseen huomioiduksi esimerkiksi sähkötoimitusten selvityksessä tai muussa sähkökaupan tiedonvaihdossa. Mikäli kuitenkin on oletuksena, että verkonhaltija ylläpitää ja lukee mittalaitteistoa (joka ei ole oma käyttöpaikkansa), niin asetuksessa tai sen perustelumuistiossa tulee mainita, että verkonhaltija voi periä tästä aiheutuvia kustannuksia vastaavaa palvelumaksua. Kokonaisuuden kannalta olisi kuitenkin selkeintä, että sekä tuotannon ylimääräinen erillinen mittaus että sähköajoneuvojen latauspisteen sähköntoimitusten erillinen mittaus erotettaisiin

7 7(7) käyttöpaikan muusta mittauksesta tekemällä niistä oma käyttöpaikkansa. Vain näin ne tulevat huomioiduksi taseselvityksessä ja sähkökaupan tiedonvaihdossa nykyisin menettelytavoin ja niitä voidaan hyödyntää erillisinä kysyntäjoustokohteina. Myynnin aloitus- tai päättymissanomien aikarajat Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 luvun 3 :n 1 momentissa on säädetty, että ilmoitus avoimen toimituksen alkamista tai päättymisestä tulee lähettää enintään kolme kuukautta ennen toimituksen alkamista tai päättymistä. Koska kalenterikuukausissa on keskenään eri määrä päiviä, on alan menettelyohjeissa automaation mahdollistamiseksi määrätty aikarajaksi 90 vuorokautta. Ehdotamme että aikaraja kirjataan asetukseen vastaavasti. TEMa 2 luku 2 1 mom.: Avoimen toimittajan on tehtävä sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen 3 luvun 1 :n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset enintään kolme kuukautta 90 ja vähintään 14 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista tai päättymistä. Kysymys asetuksien voimaantuloon liittyen Asetuksien vaatimuksien noudattamisessa on aivan keskeistä sekä taseselvitysyksikön että toimijoiden tietojärjestelmien tekninen valmius. Aikataulu asetuksien voimaantuloon on tiukka. Asetusmuutokset edellyttävät järjestelmämuutoksia isolla joukolla toimijoita. Muutokset tapahtuvat samanaikaisesti kaikilla, mikä hankaloittaa käyttöönottoa. Järjestelmämuutoksien tekeminen voikin olla haasteellista annetun aikataulun puitteissa kaikille osapuolille. On syytä miettiä etukäteen, miten toimitaan, mikäli kaikilla osapuolilla ei ole teknisiä valmiuksia suorittaa selvitys- ja ilmoitusvelvollisuuksiaan, kun asetukset tulevat voimaan. Onko asetuksien voimaantuloa mahdollista lykätä, jos se osoittautuu tarpeelliseksi? Miten, missä aikataulussa ja kenen aloitteesta asiasta voidaan päättää? Esimerkkinä mainittakoon työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 4 luku 15, jossa todetaan, että sähkömarkkinoiden osapuolet ja taseselvittäjät ovat velvollisia varmistamaan ennen sähkökaupan, tasevastuun täyttämisen ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon aloittamista, että heidän lähettämänsä ilmoitukset täyttävät tämän asetuksen mukaiset sanomia koskevat vaatimukset, ja että heidän tietojärjestelmänsä pystyvät vastaanottamaan näiden vaatimusten mukaisia sanomia. Edelleen sähkömarkkinalaissa todetaan, että Fingridin tulee ylläpitää toimijoille testaus- ja sertifiointipalvelua. Mitä tapahtuu, jos testauspalvelu ei valmistu niin, että kaikki toimijat voivat testata järjestelmänsä ajoissa? Ystävällisin terveisin Energiateollisuus ry Pekka Salomaa johtaja, sähkökauppa Kenneth Hänninen johtaja, sähköverkko

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Fortum 1. OSUUSVOIMALAITOSTEN TUOTANNON TASESELVITYS. I (s) ASIA: Kommenttipyyntö TEi r4i 403 I TEM0 I 5 :00 l20l 5

Fortum 1. OSUUSVOIMALAITOSTEN TUOTANNON TASESELVITYS. I (s) ASIA: Kommenttipyyntö TEi r4i 403 I TEM0 I 5 :00 l20l 5 I (s) Työ- ja elinkeinoministeriö PL32 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@tem.fi ASIA: Kommenttipyyntö TEi r4i 403 I 03.01.021201 5 TEM0 I 5 :00 l20l 5 FORTUM POWER AND HEAT OY:N JA FORTUM MARKETS OY:N LAUSUNTO

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen taseselvitys... 3 3 Tasevastaavan vastuut... 4 4 Rakenteellisten

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen taseselvitys... 3 3 Tasevastaavan vastuut... 4 4 Rakenteellisten

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 31.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA Toimenpideohjelma 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 2 (8) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 27.5.2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia muita osapuolia tasapuolisesti

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ 1.9.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Yleistä 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 3

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä LE-Sähköverkko Oy Käyntiosoite Puh. 029 000 8000 www.lahtienergia.fi Kotipaikka Lahti PL 93, 15141 Lahti Kauppakatu 31, 15140 Lahti Faksi 029 000 8402

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN Turku Energia Sähköverkot Oy 9. LOKAKUUTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1.Johdanto... 1 1.1 Yleistä... 1 2 Toiminnallinen eriyttäminen... 1 2.1 TESV:n johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SÄHKÖNTOIMITUSTEN SELVI- TYKSESTÄ JA MITTAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SÄHKÖNTOIMITUSTEN SELVI- TYKSESTÄ JA MITTAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 31.3.2016 Arto Rajala EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SÄHKÖNTOIMITUSTEN SELVI- TYKSESTÄ JA MITTAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä 16.5.2014 1. JOHDANTO 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia kohtaan syrjimättömästi. Lappeenrannan

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä 1 (11) Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Yleistä... 2 2 TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN... 2 2.1 Erillinen oikeushenkilö...

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Raportti LE-Sähköverkko Oy Käyntiosoite Puh. 029 000 8000 www.lahtienergia.fi Kotipaikka Lahti PL 93, 15141 Lahti Kauppakatu 31, 15140 Lahti Faksi 029

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(5) Ryhänen Matti 13.4.2015 Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma Savon Voima Verkko Oy, Y-tunnus 2078265-2, puhelin 017 223 111, faksi 017 223 900, postiosoite PL 1024 (Kapteeninväylä

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen 23.01.2017 Versiohistoria Version päivämäärä Selite 12.1.2017 Ensimmäinen versio 23.1.2017 Sivulle

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN TOIMENPIDEOHJELMA SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEKSI KUOPION ENERGIA LIIKELAITOKSESSA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN TOIMENPIDEOHJELMA SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEKSI KUOPION ENERGIA LIIKELAITOKSESSA SÄHKÖVERKONHALTIJAN TOIMENPIDEOHJELMA SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEKSI KUOPION ENERGIA LIIKELAITOKSESSA Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN... 2 2.1. Johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA KUOPION SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN... 2 2.1. Johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta...

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen Versiohistoria Version päivämäärä Selite 12.1.2017 Ensimmäinen versio 23.1.2017 Sivulle 4, kappaleeseen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMI- NEN 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 2.2 Verkonhaltijan johdon työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Taajuuden heikentyminen Taajuuden laatu on heikentynyt merkittävästi viime vuosina, syinä mm. markkinoiden

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Tasepalvelusopimus 2012. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Aho

Tasepalvelusopimus 2012. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Aho Tasepalvelusopimus 2012 Tasevastaavapäivä 2 Tasepalvelusopimus 2011 oli uusi 2 -vuotinen sopimus vuonna 2009, jota jatkettiin lisäpöytäkirjalla tämän vuoden loppuun saakka. hinnoittelua tarkistettiin vuoden

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Yhteispohjoismaisen taseselvitysmalli ja sen käyttöönoton vaikutukset Suomessa

Yhteispohjoismaisen taseselvitysmalli ja sen käyttöönoton vaikutukset Suomessa Muistio 1 (23) Nordic Balance Settlement Yhteispohjoismaisen taseselvitysmalli ja sen käyttöönoton vaikutukset Suomessa Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 2 2 Tausta... 2 3 Yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA Asiakirjavastaava Hyväksyjä Voimaantulo Asiakirjan tunniste ja versio Matti Hieta Tapani Liuhala 14.5.2012 111922_7 SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä

Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä 1 (10) Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia kohtaan syrjimättömästi.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS...

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän asiakirjan tarkoitus Sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella oikeudellisesti eriytetyn sähköverkkotoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj 2 Mitä tasepalvelu on? Suunnittelua ja raportointia ennen käyttötuntia: tuotanto + hankinta = kulutus

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta 6.6.2017 / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Verkonhaltija Järvi-Suomessa Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö konsernin jakeluverkonhaltija, joka huolehtii

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän asiakirjan tarkoitus Sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella oikeudellisesti eriytetyn sähköverkkotoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho 2 Taustaa projektille... SVK + SN COBS projekti: yhteinen TSO:den taseselvitys kuormituskäyrä ja tasoituslaskenta raportti valmis 18.12.2009

Lisätiedot

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien)

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén Eduskunnan talousvaliokunta 13.6.2017 / HE 50/2017 PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén 1 PKS Sähkönsiirto Oy vuonna 2016 Liikevaihto (siirtomaksut) 49 milj. Investoinnit 28 milj. Asiakkaita 88 500 Verkostopituus

Lisätiedot

loiste Loiste Sähköverkko Oy

loiste Loiste Sähköverkko Oy 1 Syrjimättömyysraportti vuodelta 2013 PL 5, 87101 Kajaani WWN. loiste.fi Puhelin 010 226000 Faksi 010 2261226 info@loiste.fi Y-tunnus 2058753-1 Kotipaikka Kajaani 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa

Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa 28.5.2015 Pohjoismaisen taseselvitysmallin tiivis kertaus olennaisimmat muutokset nykymalliin Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Nordic Balance Settlement

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE

Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE 2 (20) 1 YLEISTÄ... 4 2 RAPORTOINTI... 4 2.1 Rakenteelliset tiedot... 4 2.2 Välityspalvelu... 5 2.3 Tuotantosuunnitelmat...

Lisätiedot

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja. Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille. 7. lokakuuta 2015

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja. Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille. 7. lokakuuta 2015 Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille 7. lokakuuta 2015 Liiketoimintaprosessi: Pohjoismainen taseselvitys Versio: 2.12 Status: Käyttöönottoa varten Päiväys: 7.10.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013

Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 Luonnos Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 2 Liittymisehtojen seurannan kehittäminen Yhteiskunnan toiminnot edellyttävät hyvää sähkön toimitusvarmuutta Käytännön häiriöt

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III 14.3.2013 Energiateollisuus ry:n sähkökauppavaliokunta Energiateollisuus ry:n sähköverkkovaliokunta ENERGIATEOLLISUUS RY Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (7) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma

Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy. Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Arto Gylén 22.4.2014 PKS Sähkönsiirto Oy Syrjimättömyyden varmentamisen toimintaohjelma Sisällys 1. JOHDANTO 2. TOIMINNALLINEN ERIYTTÄMINEN 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja

Lisätiedot