ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN Korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN Korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN Korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008

2 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Rovaniemen kaupunki 9. kaupunginosa Kortteli 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue Laatijan nimi : Rovaniemen kaupunki, maanmittausja suunnittelupalvelukeskus, suunnittelupalvelut Hallituskatu 7 PL Rovaniemi Yhteystiedot : Janne Anttila, puh / vaihde Tekninen lautakunta, kaavoituspäätös : ,182 Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä : Luonnosvaiheen kuuleminen : Tekninen lautakunta : , 22 Kaupunginhallitus: , 58 Ehdotus julkisesti nähtävillä :

3 3 1.2 Kaava alueen sijainti Muutosalue sijaitsee 9. kaupunginosassa, Teollisuuskylässä. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Suunnittelutoimenpide on asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue. Rovaniemen kaupunki aikoo muuttaa asemakaavaa 9. kaupunginosan korttelin 9043 tontilla 5 ja viereisellä suojaviheralueella. Lapin Liha Oy on hakenut lupaa saada poiketa korttelin 9043 viereistä EV aluetta koskevasta voimassa olevasta asemakaavasta siten, että korttelin 9043 tontille 5 saataisiin rakentaa teollisuusrakennuksen laajennus, josta osa tulisi em. EV alueelle.

4 4 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaan liittyvistä taustaselvityksistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaikutus ympäristöön ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja mitoitus Aluevaraukset Virkistysalueet Katu ja liikennealueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset ympäristöön Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Asemakaavan seurantalomake Liite 2: Ote Rovaniemen maakuntakaavasta, Liite 3: Ote Rovaniemen yleiskaavasta 2015, Liite 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta, Liite 5: Asemakaavan muutosehdotus, Liite 6: Asemakaavamerkinnät ja määräykset Liite 7: Osallistumis ja arviointisuunnitelma, (päivitetty ) 1.6 Luettelo muista kaavaan liittyvistä taustaselvityksistä 1. Lapin ympäristökeskuksen päätös,

5 5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Lapin ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksellä on myönnetty Lapin Liha Oy:lle lupa laajentaa rakennusta ja piha aluetta tontin kaakkoispuolella olevalle suojaviheralueelle (EV). Lapin Liha Oy on vuokrannut tontin ja osan viereisestä EV alueesta Rovaniemen kaupungilta. Lapin Liha Oy haki vuonna 2002 kaavamuutosta korttelin 9033 tontille 2 ja korttelin 9043 tontille 5 sekä viereisille katu ja suojaviheralueille, lisälaajennustarpeiden vuoksi. Kyseinen kaavamuutos saatettiin vireille Tekninen lautakunta päätti hyväksyä tontteja , sekä viereisiä katu ja suojaviheralueita koskevan asemakaavan muutoksen vireille tulon sekä laaditun osallistumis ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutoksesta on järjestetty luonnosvaiheen kuuleminen Kaavaprosessi on tämän jälkeen ollut keskeytetyssä tilassa vastustavien mielipiteiden vuoksi. Mielipiteissä vastustettiin katualueen liittämistä Lapin Lihan tuotantolaitoksen rakennuspaikkaan. Lapin Liha Oy on vuokrannut osan tontin 5 vieressä olevalta EV alueelta ja hakenut uutta poikkeamislupaa lisälaajennuksille. Lapin ympäristökeskus ei ole antamallaan päätöksellä myöntänyt lupaa Lapin Liha Oy:n hakemalle poikkeamiselle, liittyen teollisuusrakennuksen laajennuksen osaan, joka ylittää tontin rajan. Raken nusta on laajennettu aiemmin siten, että laajennus ulottuu kahdesta kohti tontin 5 vieressä olevalle suojaviheralueelle (EV). Ympäristökeskus toteaa haetun laajennuksen aiheuttavan haittaa alueen käytön järjestämiselle ja että rakentamisen toteuttaminen esitetyllä tavalla voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusalasta poiketen edellyttää asemakaavan muuttamista. Näin ollen rakentamista ei voida ratkaista poikkeamisteitse. Kyseisellä EV alueella sijaitsee110 kv :n voimalinja. Lapin Liha käyttää aluetta pysäköintiinsä, Rovaniemen Verkon suostumuksella. Rovaniemen Verkko laatii ympäristöselvitystä 110 kv:n sähköjohtojen reitti ja toteutusmuutoksista kyseisellä EV alueella. Sähkölinja siirtynee toiseen paikkaan (maakaapeli vt 4:n varressa). Rovaniemen kaupungin maankäyttö on esittänyt, että tässä vaiheessa laaditaan korttelin 9043 tonttia 5 ja viereistä EV aluetta koskeva asemakaavan muutos, joka mahdollistaa poikkeamishakemuksen mukaisen rakentamisen. EV alueen käytöstä kokonaisuudessaan päätetään myöhemmin vireille tulevassa asemakaavan muutoksessa. Tekninen lautakunta päätti (182 ) saattaa vireille kyseisen kaavamuutoksen. Kaavamuutos korvaa em. alueen osalta vireille tulleen asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu ilmestyneessä Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua palvelupiste Osviitassa välisenä aikana ja alkaen kaupungin internet sivuilla kaavatorilla. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta on ollut mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.

6 6 Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta on kuulutettu Lapin Kansassa ja kirjeillä osallisille. Voimassa oleva asemakaava ja päivätty muutosluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä luonnosvaiheen kuulemisessa palvelupiste Osviitassa. Nähtävillä pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle (22 ), että 9. kaupunginosan korttelin 9043 tontin 5 ja viereisen suojaviheralueen päivätty asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään ympäristölautakunnan lausunto. Kaupunginhallitus päätti (58 ) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään ympäristölautakunnan lausunto. 2.2 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on merkitty teollisuus ja liikerakennusten korttelialueeksi. Tontilla sijaitsee Lapin Liha Oy:n tuotantorakennus, jota on laajennettu useaan otteeseen. Tontin 5 vieressä on EV alue, jossa sijaitsee 110 kv:n voimalinja. Osa Lapin Lihan tuotantorakennuksen laajennuksista ja pysäköinnistä ulottuu EV alueelle. Asemakaavan muutoksella alueen asemakaava saadaan ajantasalle. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Suunnittelualueella on Lapin Liha Oy:n tuotantorakennus. Rakennusta ja pysäköintialuetta on laajennettu viereiselle suojaviheralueelle. Teollisuus ja liikerakennustonttiin (TL) liitetään osa viereisestä EV alueesta. EV alueella sijaitseva voimalinja huomioidaan kaavakartalla johtorasitteena. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Tontti on merkitty voimassaolevaan asemakaavaan teollisuus ja liikerakennusten korttelialueeksi, jonka suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuus e=0.80. Suunnittelualueeseen sisältyy myös osa tontin 5 kaakkoispuolella sijaitsevaa suojaviheraluetta. Suunnittelualueen ympäristössä on teollisuus ja liiketontteja Luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee teollisuusalueella. Alueella eikä sen ympäristössä ole varsinaisia puistoalueita. Katujen varsilla, tonttien rakentamattomilla osilla sekä läheisellä suojaviheralueella on jonkin verran istutuksia ja myös vanhaa puustoa. Istutukset ja puusto ovat suurimmaksi osaksi lehtilajikkeita.

7 Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on teollisuus ja liikerakennuksia. Kaupunkikuva Muutosalue sijaitsee Rovaniemen Teollisuuskylässä. Alueella on teollisuus ja liiketoimintaa tarkoitettuja rakennuksia. Teollisuuskylän rakennuskantaa ja katuja/reitistöä on uudistettu viimevuosina tehokkaasti. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on suurimpana sallittuna rakennuskorkeutena II. Liikenne Alue sijaitsee Ahjotie nimisen kadun varrella, joka toimii paikallisväylänä. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueella ei ole rakennus ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa eikä muinaismuistoalueita. Tekninen huolto Suunnittelualueen kunnallistekniikka on valmiina. Maanomistus Suunnittelualueen omistaa Rovaniemen kaupunki. Lapin Liha Oy on vuokrannut alueen. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Alue sisältyy Lapin maakuntakaava alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Rovaniemen seudun maakuntakaavan , joka on liitteenä. Muutosalue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä, oikeusvaikutteisessa Rovaniemen yleiskaavassa 2015, suunnittelualue on merkitty teollisuus ja varastoalueeksi (T) ja retkeily ja ulkoilualueeksi (VR). Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava, johon alue on merkitty teollisuus ja liikerakennusten korttelialueeksi(tl) sekä suojaviheralueeksi (EV). TL alueen suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuus e=0.80. Rakennusjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi Pohjakartta Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 / mukainen ja se vastaa olosuhteita Suunnitelmat ja hankkeet Muutosalueella ja lähiympäristössä on meneillään useita kaavamuutoshankkeita.

8 8 Rovaniemen kaupungin yleiskaavan 2015 muutos 9. kaupunginosan Teollisuuskylässä on tullut vireille (TEKLA 122 ). Teollisuustien ja Alakorkalontien vaikutuspiirissä olevien tonttien nykyisen käytön ja toivotun tulevan kehityksen perusteella ko. a lueiden pääkäyttötarkoitus on syytä määritellä vastaamaan enemmän palvelutoimintaa. Korttelin 9043 tontilla 6 on meneillään (kaavoituspäällikkö viranhaltijapäätös, 37 ) vireille tullut asemakaavamuutos. Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy/toimitusjohtaja Pentti Jussila on hakenut asemakaavan muutosta. Hakemuksen tavoitteena olisi, että kuljetusliikkeen kaupungilta vuoraama liikenne ja pysäköintialueeksi tarkoitettu noin m 2 :n kokoinen sähkölinja alueen osa voitaisiin liittää osaksi liikkeen omistuksessa olevaa tonttia Lisäksi Teollisuuskylässä on meneillään muitakin asemakaavamuutoshankkeita, mutta niillä ei ole vaikutusta suunnittelualueeseen. Rakennuskiellot ja suojelumääräykset Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja eikä suojeltavia kohteita. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Lapin Liha Oy on vuokrannut tontin 5 vieressä olevan EV alueen ja hakenut poikkeamislupaa lisälaajennuksille. Lapin ympäristökeskus ei ole antamallaan päätöksellä myöntänyt lupaa Lapin Liha Oy:n hakemalle poikkeamiselle, liittyen teollisuusrakennuksen laajennuksen osaan, joka ylittää tontin rajan. Rakennusta on laajennettu aiemmin siten, että laajennus ulottuu kahdesta kohti tontin 5 vieressä olevalle suojaviheralueelle (EV). Ympäristökeskus toteaa haetun laajennuksen aiheuttavan haittaa alueen käytön järjestämiselle ja että rakentamisen toteuttaminen esitetyllä tavalla voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusalasta poiketen edellyttää asemakaavan muuttamista. Näin ollen rakentamista ei voida ratkaista poikkeamisteitse. Rovaniemen kaupungin maankäyttö on esittänyt, että tässä vaiheessa laaditaan korttelin 9043 tonttia 5 ja viereistä EV aluetta koskeva asemakaavan muutos, joka mahdollistaa poikkeamishakemuksen mukaisen rakentamisen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tekninen lautakunta päätti (182 ) käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan korttelin 9043 tontilla 5 ja viereisellä suojaviheralueella. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis ja arviointisuunnitelma , joka on liitteenä. Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa.

9 4.3.2 Vireille tulo 9 Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu ilmestyneessä Lapin Kansassa ja kirjeillä osallisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua palvelupiste Osviitassa ja lähtien kaupungin internet sivuilla Kaavatorilla. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista jättää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville. Asiasta ei ole jätetty mielipiteitä. Luonnosvaiheen kuuleminen on järjestetty pitämällä voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnos yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa. Nähtävillä pidosta on tiedotettu kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeellä osallisille. Nähtävillä pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiasta suullisia ja kirjallisia mielipiteitä. Asiasta ei jätetty mielipiteitä nähtävillä olon aikana. Rovaniemen kaupunginhallituksen (58 ) päätöksen mukaan ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksesta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto Viranomaisyhteistyö Ilmoitus vireille tulosta ja osallistumis ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen alkuvaiheessa tiedoksi Lapin ympäristökeskukselle. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tekninen lautakunta päätti (182 ) saattaa vireille korttelin 9043 tontilla 5 ja viereisellä suojaviheralueella (EV) asemakaavan muutoksen. Lautakunnan tekemä päätös asemakaavan muutoksesta korvaa em. alueen osalta vireille tuleen asemakaavamuutoksen. Tontti on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus ja liikerakennusten korttelialueeksi(tl) jossa suurin sallittu kerrosluku on II. Tontin 5 pinta ala on m 2 jonka rakennustehokkuus on e=0.80. Tontilla 5 olevaa tuotantorakennusta on laajennettu aiemmin siten, että rakennus ulottuu kahdesta kohti viereiselle suojaviheralueelle. Tavoitteena on saattaa alueen asemakaava ajantasalle sekä asemakaava rakentaminen vastaamaan kaupunkikuvallisesti ja rakennustehokkuudeltaan hyväksytyn yleiskaavan mukaisia tavoitteita. 4.5 Lähtökohta aineiston antamat tavoitteet Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä Rovaniemen yleiskaava Asemakaavamuutos ei ole täysin yleiskaavan mukainen. Yleiskaavaan merkitty VR alueen osa (0,5914 ha) on asemakaavamuutoksessa suunniteltu muutettavaksi TL alueeksi (voimassa olevassa asemakaavassa EV aluetta) ja liittäväksi

10 tonttiin , joka on yleiskaavaan merkitty T alueeksi. Käytännössä kyseinen osa alue ei palvele hyvin yleiskaavallista käyttötarkoitustaan (retkeily ja virkistysalue). Alueella sijaitsee voimajohto ja alueelle on osoitettu Lapin Lihan pysäköintipaikkoja. Voimajohto todennäköisesti tullaan siirtämään muualle ja tähän liittyen myöhemmin saatetaan vireille uusi asemakaavamuutos, jossa ratkaistaan koko voimajohdosta vapautuva, EV ja Vs alueiksi voimassa olevaan asemakaavaan merkitty, alueen käyttö Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehto 0: Alueen asemakaava säilyy entisellään. Vaihtoehto 1: Asemakaavan muutos jossa tonttiin liitetään osa viereistä suojaviheraluetta. Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla 5 olevan tuotantorakennuksen laajennuksen. Asemakaavaehdotukseksi valittiin vaihtoehto 1, joka parhaiten täyttää sekä kaupungin että kaavoituksen tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuuden Vaikutus ympäristöön Toistaiseksi kaavan vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä. Alueella olevaa tuotantorakennusta on laajennettu useaan otteeseen ja laajennukset ulottuvat kahdesta kohti yli tontin rajan voimassa olevan asemakaavan mukaiselle suojaviheralueelle (EV). EV alueelle on laajennettu myös tontin 5 tuotantorakennuksen pysäköintitiloja. EV alueella sijaitsee voimalinja. Em. laajennuksille on Rovaniemen Verkon lupa. Kaavamuutoksessa perustetaan johtorasite suojaamaan voimalinjaa. Voimalinja todennäköisesti siirretään tulevaisuudessa muualle, joten perustettava johtorasite ja tontin 5 rakennusala tulee mahdollisesti uudelleen tarkasteluun myöhemmin vireille tulevassa, koko EV alueeseen liittyvässä, kaavamuutoksessa. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Asemakaavamuutos käsittää teollisuus ja liikerakennusten korttelialueen (TL). Asemakaavamuutosalueen pinta ala on yhteensä n. 2,1 ha. Rakennusoikeutta rakennuspaikalla on, tehokkuudella e=0.80, k m 2. Alueen suurin sallittu kerrosluku on II.

11 Aluevaraukset Korttelialueet TL Suunnittelualue on teollisuus ja liikerakennusten korttelialuetta (TL) Virkistysalueet Muutokseen ei sisälly virkistysalueita Katu ja liikennealueet Kaavamuutokseen ei suoranaisesti sisälly asemakaavan mukaisia katu ja liikennealueita. Alue sijaitsee Ahjotien varrella. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset ympäristöön Kaavamuutoksella on vähäiset vaikutukset ympäristöön. Tontilla 5 olevaa tuotantorakennusta ja sen pysäköintialuetta on aiemmin laajennettu useaan kertaan. Rovaniemen Verkon suunnitelmissa on siirtää alueella sijaitseva voimajohto muualle ja todennäköisesti myöhemmin saatetaan vireille uusi, koko voimassa olevan asemakaavan mukaiseen EV alueeseen liittyvä, kaavamuutos. Tällöin mahdollisesti tarkastellaan uudelleen tontin rakennusala ja johtorasite. 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ovat maankäyttö ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on esitetty kaavakartalla (TL). 5.5 Nimistö Alueen nimistö on voimassa olevan asemakaavan mukainen (Ahjotie). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan saadessa lainvoiman, mahdollistuu tontilla olevan tuotantorakennuksen laajennus ja alueen asemakaava saadaan ajan tasalle. Rovaniemellä Jorma Korva Kaavoituspäällikkö Janne Anttila Kaavasuunnittelija

12 Liite 1 12 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 698 Rovaniemi Täyttämispvm Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen Kaavan nimi suojaviheralue Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava alueen pinta ala [ha] 2,1022 Uusi asemakaavan pinta ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta ala Asemakaavan muutoksen pinta ala [ha] 2,1022 [ha] Ranta asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei omarantaiset Aluevaraukset Pinta ala [ha] Pinta ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta alan muut. [ha +/ ] Kerrosalan muut. [k m² +/ ] Yhteensä 2, , ,80 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 2, , ,80 0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä 0,5914 S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta ala [ha] Pinta ala [%] Kerrosala [km²] Pinta alan muut. [ha +/ ] Kerrosalan muut. [km² +/ ] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k m²] [lkm +/ ] [k m² +/ ] Yhteensä

13 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta ala [ha] Pinta ala [%] Kerrosala [km²] 13 Tehokkuus [e] Pinta alan muut. [ha +/ ] Kerrosalan muut. [k m² +/ ] Yhteensä 2, , ,80 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 2, , ,80 0, TL 2, , ,80 0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä 0,5914 EV 0,5914 S yhteensä M yhteensä W yhteensä

14 Liite 2 14 OTE ROVANIEMEN MAAKUNTAKAAVASTA

15 15 Liite 3 OTE OIKEUSVAIKUTTEISESTA ROVANIEMEN YLEISKAAVASTA 2015

16 16 Liite 4 VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA

17 17 Liite 5 ASEMAKAAVAEHDOTUS

18 18 Liite 6 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

19 19 Liite 7 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008

20 Suunnittelualue: Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue, Ahjotie. Miksi kaavoitukseen on ryhdytty? 20 Lapin Liha Oy on hakenut lupaa saada poiketa korttelin 9043 ja viereisen suojaviheralueen (EV) voimassa olevasta asemakaavasta siten, että korttelin 9043 tontille 5 sallittaisiin teol lisuusrakennuksen laajennus, josta osa tulisi em. EV alueelle. Lapin ympäristökeskus ei ole antamallaan päätöksellä myöntänyt lupaa Lapin Liha Oy:n hakemalle poik keamiselle, liittyen teollisuusrakennuksen laajennuksen osaan, joka ylittää tontin rajan. Laajennuksen toteutuminen esitetyssä muodossa edellyttää asemakaavan muuttamista. Rovaniemen kaupungin maankäyttö on esittänyt, että tässä vaiheessa olisi syytä laatia asemakaavamuutos tontin ja viereisen suojaviheralueen osalta. Suunnittelun lähtökohdat Tekninen lautakunta päätti (182 ) saattaa vireille korttelin 9043 tontilla 5 ja viereisellä suojaviheralueella (EV) asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa tontilla 5 olevan teollisuusrakennuksen osittaisen laajentamisen asemakaavan mukaiselle EV alueelle. Teknisessä lautakunnassa (182 ) päätetty tontin 5 ja viereisen EV alueen asemakaavamuutoksen vireille tulo, korvaa em. alueen osalta vireille tuleen asemakaavamuutoksen. Yleiskaava ja määräykset : Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty teollisuus ja varastoalueeksi (T). Suojelukohteet, rakennelmat ja rakennukset : Suunnittelualueella on Lapin Liha Oy:n rakennus joka on tuotanto ja myymäläkäytössä. Alueella ei ole suojeltavia kohteita. Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava. Tontti on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus ja liikerakennusten korttelialu eeksi(tl) jossa suurin sallittu kerrosluku on II. Tontin 5 pinta ala on m 2 jonka rakennustehokkuus on e=0.80 (12086 k m 2 ). Alueen nykyinen käyttö Alueella on voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksen mukainen rakennus. Rakennusta on laajennettu aiemmin siten, että laajennukset ulottuvat tontin 5 vieressä olevalle EV alueelle. Ylitykset ovat pinta alaltaan yhteensä n. 246 m 2.

21 21 Alustava tavoite Tavoitteena on korttelin 9043 tontilla 5 olevan teollisuusrakennuksen laajennuksen salliminen. Laajennuksen osa ulottuu viereiselle, kaupungin omistamalle, EV alueelle. Lapin ympäristökeskus ei ole antamallaan päätöksellä myöntänyt lupaa Lapin Liha Oy:n hakemalle poikkeamiselle, liittyen teollisuusrakennuksen laajennuksen osaan, joka ylittää tontin rajan. Ylitys ulottuu kaupungin omistamalle EV alueelle ja on suuruu deltaan noin 45 m 2. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen on katsottava aiheuttavan haittaa alueen käytön järjestämiselle. Ympäristökeskus toteaa myös, että rakentamisen toteuttaminen esitetyllä tavalla voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusalasta poiketen edellyttää asemakaavan muuttamista, eikä rakentamista voida ratkaista poikke amisteitse. Rovaniemen Verkko Oy laatii ympäristöselvitystä 110 kv:n sähköjohtojen reitti ja toteu tusmuutoksista kyseisellä EV alueella. Sähkölinja siirtynee toiseen paikkaan (maakaapeli vt 4:n varressa). Koko sähkölinjan nykyistä aluetta koskeva asemakaavan muutos tulee aikanaan vireille. Tarkoituksena on tässä vaiheessa laatia korttelin 9043 tonttia 5 ja vie reistä EV aluetta koskeva asemakaavan muutos, joka sallii poikkeamishakemuksen mu kaisen rakentamisen ja saattaa alueen asemakaavan ajan tasalle. EV alueen käytöstä kokonaisuudessaan päätetään myöhemmin vireille tulevassa asemakaavan muutoksessa, kun alueella olevan sähkölinjan siirtämisestä on sovittu tarkem min. Tavoitteena on selvittää voidaanko haettu asemakaavamuutos toteuttaa. Arvioitavat vaikutukset Arvioitavia vaikutuksia ovat yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön taloudellisuus, liittyminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan, maisema, läheisten asuinalueiden asumisviihtyvyys, rakennustehokkuus, kerrosluku, pysäköinti ja liittyminen tontille. Vaihtoehdot ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan? 0. Asemakaavaa ei muuteta. 1. Asemakaavan muutos, jossa korttelin 9043 tontille 5 saataisiin rakentaa teollisuusrakennuksen laajennus, josta osa tulisi viereiselle, Rovaniemen kaupungin omistamalle, EV alueelle. Osalliset, alustavan tarkastelun perusteella Kaavamuutoksen aloitteen tekijä: Lapin Liha Oy Kaava alue ja sen ympäristö: Maanomistajat, asukkaat, asukasyhdistys, ym. osalliset, joiden toimialaa muutos koskee

22 22 Hallintokunnat: Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maankäyttö Viranomaiset: Lapin ympäristökeskus, Lapin pelastuslaitos Muut: Rovaniemen Verkko Oy, Napapiirin Vesi, Rovaniemen Energia Oy, Sonera Oy Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Työn käynnistäminen (MRL 62 JA 63 ) Asemakaavan muutoksen vireille tulo kuulutettiin Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Kaavamuutokseen liittyviin asiakirjoihin sekä osallistumis ja arviointisuunnitel maan on ollut mahdollisuus tutustua palvelupiste Osviitassa, rovakatu 2, sekä lähtien kaupungin internet sivuilla osoitteessa: /kaavatori. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville. Luonnosvaihe (MRA 30 ) Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa, Rovakatu 2. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta tiedotettiin kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä osallisille. Nähtävillä pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen. Ehdotusvaihe (MRL 65 JA MRA 27 ) Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan, Rovakatu 2. Nähtävillä olo ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä maanomistajille. Kaavasta ja Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää kaavasta ja kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupungin valtuusto. Lisätietoja kaava asiassa: Rovaniemen kaupunki tekniset palvelut, maankäyttö, vaihde 3221 kaavoituspäällikkö Jorma Korva puh / Janne Anttila päivitetty kaavasuunnittelija , Rovaniemen kaupunki Tekninen tuotanto Maanmittaus ja suunnittelupalvelukeskus Suunnittelupalvelut

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 JA 9029 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 18.11.2015 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa korttelin 6288 tontit 1 ja 2 sekä viereinen suojaviheralue. Hitsaajantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa korttelin 6288 tontit 1 ja 2 sekä viereinen suojaviheralue. Hitsaajantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa korttelin 6288 tontit 1 ja 2 sekä viereinen suojaviheralue Hitsaajantie KAAVASELOSTUS KAAVOITUS 2016 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 16. KAUPUNGINOSA Kortteli 3005 tontti 5, Korpitie 1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 16. KAUPUNGINOSA Kortteli 3005 tontti 5, Korpitie 1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 16. KAUPUNGINOSA Kortteli 3005 tontti 5, Korpitie 1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontit 18, Väinämöisentie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontit 18, Väinämöisentie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontit 18, Väinämöisentie Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSAN pysäköinti- ja virkistysalueet, Uppopuuntie ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSAN pysäköinti- ja virkistysalueet, Uppopuuntie ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSAN pysäköinti- ja virkistysalueet, Uppopuuntie ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Rautiosaaren

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelupalvelut 2010 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Norvajärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Nivavaara kortteli 4343 tontit 6 ja 7 Metsopolku

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Nivavaara kortteli 4343 tontit 6 ja 7 Metsopolku Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Nivavaara kortteli 4343 tontit 6 ja 7 Metsopolku KAAVASELOSTUS MAANKÄYTTÖ 2013 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA KORTTELI 98 TONTTI 1, PIISIVALKEANTIE 5

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA KORTTELI 98 TONTTI 1, PIISIVALKEANTIE 5 ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA KORTTELI 98 TONTTI 1, PIISIVALKEANTIE 5 KAAVASELOSTUS, luonnos KAAVOITUS 6.2.2011, päivitetty 16.1.2014 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 tunnistetiedot

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSA kortteli 9024 tontti 7, Teollisuustie 13 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSA kortteli 9024 tontti 7, Teollisuustie 13 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSA kortteli 9024 tontti 7, Teollisuustie 13 ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN korttelin 29 tontti 5, Rovakatu 15

Rovaniemen kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN korttelin 29 tontti 5, Rovakatu 15 Rovaniemen kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN korttelin 29 tontti 5, Rovakatu 15 MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 19. kaupunginosa kortteli 38 tontti 2, Muurola

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 19. kaupunginosa kortteli 38 tontti 2, Muurola Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 19. kaupunginosa kortteli 38 tontti 2, Muurola ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS- JA SUUNNITELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki 16.kaupunginosa Asemakaavan muutos Kortteli 3258, tontit 7 ja 8. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAANKÄYTTÖ 2011

Rovaniemen kaupunki 16.kaupunginosa Asemakaavan muutos Kortteli 3258, tontit 7 ja 8. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAANKÄYTTÖ 2011 Rovaniemen kaupunki 16.kaupunginosa Asemakaavan muutos Kortteli 3258, tontit 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAANKÄYTTÖ 2011 Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 21.4.2011

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 7. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 739 ja 780 sekä virkistysalue ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 7. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 739 ja 780 sekä virkistysalue ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 7. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 739 ja 780 sekä virkistysalue ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANKÄYTTÖ/KAAVOITUS 16.2.2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA KORTTELI 5562 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA KORTTELI 5562 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA KORTTELI 5562 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA Jääskeläisen teollisuusalue Varikkotien itäpuoli ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA Jääskeläisen teollisuusalue Varikkotien itäpuoli ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA Jääskeläisen teollisuusalue Varikkotien itäpuoli ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVASELOSTUS KAAVOITUS 2014 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 18. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 5808 JA 5814 SEKÄ VIEREISILLÄ LP-, LP-2- JA RT-ALUEILLE, JOULUMAANTIE, NAPAPIIRI

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 18. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 5808 JA 5814 SEKÄ VIEREISILLÄ LP-, LP-2- JA RT-ALUEILLE, JOULUMAANTIE, NAPAPIIRI ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 18. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 5808 JA 5814 SEKÄ VIEREISILLÄ LP-, LP-2- JA RT-ALUEILLE, JOULUMAANTIE, NAPAPIIRI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3 kaupunginosa, Ratantaus kortteli 130 tontti 11, Koskikatu

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3 kaupunginosa, Ratantaus kortteli 130 tontti 11, Koskikatu Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3 kaupunginosa, Ratantaus kortteli 130 tontti 11, Koskikatu Kuva:BlomKarttaOy KAAVASELOSTUS 7.4.2017, luonnos KAAVOITUS 2017 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 2 SUUNNITTELUALUE:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 1, Pannunkorva 16. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 1, Pannunkorva 16. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 1, Pannunkorva 16 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 13.6.2017, luonnos KAAVOITUS 2017 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.1.2017 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, kortteli 560 tontti 18 Väinämöisentie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Katajaranta, Kiviniementie

ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Katajaranta, Kiviniementie 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Katajaranta, Kiviniementie Näkymä suunnittelualueelle KAAVASELOSTUS TEKNISET PALVELUT KAAVOITUS 3.2.2014, päivitetty 31.3.2014

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta

ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajaranta Näkymä suunnittelualueelle KAAVASELOSTUS TEKNISET PALVELUT KAAVOITUS 3.2.2014, päivitetty 31.3.2014 1 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA KORTTELI 588 tontit 1 ja 11 Pappilantien ja Hirttiöntien kulma ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA KORTTELI 588 tontit 1 ja 11 Pappilantien ja Hirttiöntien kulma ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA KORTTELI 588 tontit 1 ja 11 Pappilantien ja Hirttiöntien kulma ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6 Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6 Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6 Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli tontti 7, Ylianttilankuja

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli tontti 7, Ylianttilankuja Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli 23012 tontti 7, Ylianttilankuja Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS, luonnos 31.8.2016 KAAVOITUS 2016 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 28 TONTTI 2, ROVAKATU 12 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Kaupungin ydinkeskustassa Rovankadun ja Ukkoherrantien kulmauksessa sijaitseva

Lisätiedot

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS 13.3.2014 11:094 / TAIDEPOLKU/ ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 4314 sekä LP- ja lähivirkistysalue,

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 4314 sekä LP- ja lähivirkistysalue, Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 4314 sekä LP- ja lähivirkistysalue, Riekonpolku ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS- JA SUUNNITELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 8.11.2016 Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen Sijaintikartta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2016 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot