EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2007) 746 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelussa (komission esittämä) FI FI

2 PERUSTELUT 1) EHDOTUKSEN TAUSTA 110 Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tämä asetusehdotus sisältää säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohta ja 1 a kohta sekä 135 a artikla. Näissä artikloissa selvennetään vakuutus- ja rahoituspalvelujen alvvapautta koskevia sääntöjä ja pyritään siten yhdenmukaistamaan alv-vapauden soveltamista sekä lisäämään oikeusvarmuutta ja keventämään hallinnollista taakkaa talouden toimijoiden ja hallintojen kannalta. Sääntöjen selventäminen käsittää seuraavat toimenpiteet: - Alv-vapautuksen soveltamisehtojen lähtökohdaksi otetaan objektiiviset taloudelliset perusteet. - Ehdotuksessa täsmennetään, että vapautus koskee vakuutus- tai rahoituspalvelun jokaisen sellaisen osan tarjontaa, joka muodostaa erillisen kokonaisuuden ja jolla on kyseisen verosta vapautetun palvelun erityinen ja olennainen luonne. - Vakuutus- ja rahoituspalveluja varten otetaan käyttöön yhteinen ja yhdenmukainen välityksen määritelmä. Ehdotuksen tavoitteena on työstää yksityiskohtaisemmin verovapautta koskevia sääntöjä ja edellä kuvattuja näkökohtia ja jatkaa siten oikeusvarmuuden lisäämistä ja hallinnollisen taakan keventämistä talouden toimijoiden ja viranomaisten kannalta. Tämä tavoite saavutetaan erittelemällä direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdassa ja 1 a kohdassa sekä 135 a artiklassa vahvistetut säännökset ja ehdot tiettyjen talousskenaarioiden mukaan. Tämän tuloksena saadaan ei-tyhjentävä luettelo tapauksista, jotka asetuksen mukaan joko kuuluvat vakuutus- ja rahoituspalvelujen alvvapauden soveltamisalaan tai jäävät sen ulkopuolelle. Esimerkkinä voidaan mainita asetuksen 2 artikla, jonka mukaan vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen määritelmä kattaa henkivakuutuksen, olipa sitten kyse yksilöllisistä tai ryhmähenkivakuutuksista, sekä vakuutetut eläkkeet ja elinkorot, kun kyseinen vakuutus, eläke tai elinkorko kattaa kuolevuus- tai pitkäikäisyysriskit. Näin asetuksella ehkäistään mahdollisia riita-asioita, koska se tarjoaa selkeät ratkaisut moniin tapauksiin, mikä lisää oikeusvarmuutta. Lisäksi asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sillä voidaan keventää merkittävästi talouden toimijoiden ja veroviranomaisten hallinnollista taakka. Talouden toimijat ovat joutuneet usein turvautumaan riippumattomien konsulttien antamaan veroneuvontaan ja käymään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa pitkiä ja raskaita neuvotteluja varmistuakseen siitä, kuuluuko tietty palvelu alvvapautuksen piiriin vai ei. Lisäksi paikallisille verohallinnoille on koitunut suuria hallinnollisia kustannuksia, kun ne ovat joutuneet selvittämään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa, miten niiden on toimittava yksittäisissä tapauksissa. Niissä tapauksissa, joihin asetus tarjoaa selkeän ratkaisun, talouden toimijat ja hallinnot voivat tulevaisuudessa soveltaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen FI 2 FI

3 alv-vapautta asianmukaisesti ilman tällaista rasitusta. Vakuutus- ja rahoituspalvelujen välityksen kannalta ehdotus tarjoaa selkeän ratkaisun ainoastaan joihinkin tapauksiin. Tämä johtuu siitä, että välityskäsitteet ja -muodot ovat yhä hyvin tiukasti kiinni kansallisissa siviililainsäädännöissä, minkä vuoksi niissä on suuria vaihteluja. Jotta oikeusvarmuus paranisi myös tällaisten palvelujen osalta, asetuksessa esitetään objektiiviset perusteet, joilla voidaan arvioida, onko tietty palvelu erillinen välitystoimi. Asetuksessa otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö tällä alalla ja säilytetään siten vakiintuneet periaatteet, joiden avulla voidaan tunnistaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen keskeiset ominaisuudet. 120 Yleinen tausta Verosta vapautettujen vakuutus- ja rahoituspalvelujen vanhentuneet määritelmät ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat tulkinneet ja soveltaneet niitä epäjohdonmukaisesti. Sidosryhmät joutuvat erilaisten hallintokäytäntöjen vuoksi oikeudellisesti mutkikkaaseen tilanteeseen, joka aiheuttaa epävarmuutta talouden toimijoiden ja veroviranomaisten keskuudessa. Tämä oikeudellinen epävarmuus on yhä useammin johtanut oikeusjuttuihin ja lisännyt hallinnollisia kustannuksia, joita koituu toimijoille ja hallinnoille verovapautusten soveltamisesta. Sen vuoksi on tarpeen selventää vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapautta koskevia sääntöjä, jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta ja vähentää toimijoille ja hallinnoille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Tätä päätelmää tukevat myös vuonna 2006 toteutettu sidosryhmien julkinen kuuleminen ja komission teettämä riippumaton tutkimus Study to increase the Understanding of the Economic Effects of the VAT Exemption for Financial and Insurance Services. 130 Voimassa olevat aiemmat säännökset Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohta ja 1 a kohta sekä 135 a artikla. Tässä asetusehdotuksessa, joka perustuu direktiivin 397 artiklaan, otetaan kuitenkin ensimmäisen kerran käyttöön täytäntöönpanosäännökset alvvapauden soveltamisesta vakuutus- ja rahoituspalveluihin. 140 Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Uusilla määritelmillä lisätään myös johdonmukaisuutta sisämarkkinasääntöjen kanssa (esimerkiksi sijoitusrahastojen, luottokelpoisuusluokituksen ja johdannaisten osalta), silloin kun se on mahdollista. Ehdotus on osa sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseen tähtäävää komission strategiaa (asiakirjan KOM(2006) 690 kohta 66). Näistä yksinkertaistuksista hyötyvät sekä talouden toimijat että jäsenvaltioiden veroviranomaiset. Hyödyt eivät kuitenkaan ole kvantifioitavissa. Ehdotuksella lisätään oikeusvarmuutta ja kevennetään talouden toimijoiden ja kansallisten veroviranomaisten hallinnollista taakkaa. Myönteisen kustannusvaikutuksensa vuoksi ehdotuksen ei pitäisi vaikuttaa haitallisesti vakuutus- ja FI 3 FI

4 rahoituspalvelujen vähittäishintoihin. 2) KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Intressitahojen kuuleminen 211 Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Dublinissa joulukuussa 2004 pidetyssä Fiscalis-seminaarissa analysoitiin talouden toimijoiden erilaisia ongelmakenttiä ja erityisesti ulkoistamista. Sekä toimijat että jäsenvaltiot tulivat siihen tulokseen, että komission yksiköiden olisi tehtävä säädösehdotus. Seminaarin jatkoksi komissio teetti riippumattomalla asiantuntijalla tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää tarkemmin rahoitus- ja vakuutuspalvelujen alv-vapauden taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi komissio piti jäsenvaltioiden kanssa ja komission sisällä useita kahdenvälisiä kuulemistilaisuuksia, joiden pohjalta laadittiin luonnos, jossa hahmoteltiin todettuja perusongelmia ja mahdollisia teknisiä toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Ongelmista keskusteltiin sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa Brysselissä toukokuussa 2006 pidetyssä verokonferenssissa. Maaliskuussa 2007 pidettiin toinen Fiscalis-seminaari, jonka tavoitteena oli perehdyttää kansallisten verohallintojen virkamiehet toimintaperiaatteisiin, jotka tuovat muutoksia sääntelyjärjestelmään, sekä rajatylittävää rahoitusalan yhdentymistä edistäviin taloudellisiin tekijöihin. Ohjelmassa käsiteltiin myös voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä käytännön ongelmia. 212 Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Kaikki vastaukset vahvistivat sen, että oikeudellinen epävarmuus ja siitä johtuva hallinnollinen taakka ovat suurimmat ongelmat, joihin on ensisijaisesti puututtava. Niiden ensisijaistaminen on tämän asetusehdotuksen lähtökohta. 213 Avoin kuuleminen järjestettiin Internetissä 9. toukokuuta ja 9. kesäkuuta 2006 välisenä aikana. Komissio sai sen tuloksena 82 vastausta. Tulokset ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta: Asiantuntijatiedon käyttö 221 Lähteenä olleet tieteenalat ja asiantuntemuksen alat Tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää tarkemmin rahoitus- ja vakuutuspalvelujen alv-vapauden taloudellisia vaikutuksia (tarjouspyynnön nro taxud/2005/ao-006). 222 Käytetty menettely Riippumaton ulkopuolinen tutkimus. 223 Tärkeimmät organisaatiot ja asiantuntijat, joita on kuultu FI 4 FI

5 Price Waterhouse Coopers Tiivistelmä saaduista ja huomioon otetuista asiantuntijalausunnoista Esiin ei ole tuotu sellaisia mahdollisesti vakavia riskejä, jotka voisivat johtaa peruuttamattomiin seurauksiin Tutkimuksessa tehdyt päätelmät, komission tekemä selvitys ja sidosryhmiltä julkisessa kuulemisessa saadut kannanotot olivat pitkälti yhdenmukaisia, mikä antoi komissiolle mahdollisuuden asettaa tarvittavat painopisteet ja keskittyä työssään kaikkein tarkoituksenmukaisimpiin ratkaisuihin. Asetusehdotus on yhdenmukainen näiden painopisteiden kanssa. Asiantuntijalausuntojen julkistaminen _en.htm 230 Vaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnissa kuvataan seikkaperäisesti, mitä toimintavaihtoehtoja on harkittu. Nollaverokanta (s. 31); palvelujen verovapauden soveltamisalan laajentaminen (s. 32); yhtenäinen rajoitus, joka koskee tuotantopanoksiin sisältyvän veron vähentämistä (s. 33); oikeus verotuksen valintaan (s. 34); rajatylittävät rakenteet arvonlisäverotuksessa (s. 37); yksittäiset oikeushenkilöt ja rajatylittävät liiketoimet (s. 37); ryhmärekisteröinti (s. 38); kustannustenjakojärjestelyt (s. 41); alennetun alvkannan soveltaminen ostopalveluihin (s. 44) ja muut vaihtoehdot (s. 44). 231 Komissio teki vaikutusten arvioinnin, joka on mainittu työohjelmassa (arviointiraportti on asiakirjassa Taxud 15570). 3) EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 305 Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Ehdotus koostuu kahdesta toimenpiteestä: - niiden tapausten luettelointi, jotka kuuluvat vakuutus- ja rahoituspalvelujen alvvapauden soveltamisalaan tai jäävät sen ulkopuolelle - puolueettomien perusteiden määrittely, jotta niiden avulla voidaan arvioida, onko tietty palvelu erillinen välitystoimi. 310 Oikeusperusta Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 397 artikla. 329 Toissijaisuusperiaate FI 5 FI

6 Toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta, koska asia, jota ehdotus koskee, kuuluu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Suhteellisuusperiaate Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: Vakuutus- ja rahoituspalvelujen verotusjärjestelmä on monimutkainen, mutta näiden palvelujen alv-vapaudesta voi olla vain yksi oikea tulkinta, jota sovelletaan koko yhteisössä. Tämä voidaan saavuttaa vain ottamalla käyttöön ehdotetut täytäntöönpanosäännökset, joissa määritellään selvästi, mitkä tapaukset kuuluvat vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapauden soveltamisalaan ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle. Oikeusjuttujen ja erityisesti ennakkoratkaisuasioiden määrä on kasvanut yhteisöjen tuomioistuimessa huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Useimmissa tapauksissa on ollut kyse siitä, että verosta vapautettujen vakuutus- ja rahoituspalvelujen määritelmiä on sovellettu vaihtelevasti. Selvillä määritelmillä ja taloudellisilla perusteilla vähennetään mahdollisia riita-asioita ja luodaan oikeusvarmuutta, mikä vähentää merkittävästi niitä hallinnollisia kustannuksia, joita koituu, kun sääntöjen soveltamisesta on sovittava mahdollisesti monenkin jäsenvaltion kanssa. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: asetus. Muut vaihtoehdot eivät soveltuisi seuraavasta syystä: Asetusta sovelletaan sellaisenaan, minkä vuoksi talouden toimijoiden ei tarvitse selvittää oikeudellisia kysymyksiä verovapauden soveltamisesta eri jäsenvaltioiden valtionvarainministeriöiden kanssa. Tapauksissa, joissa asetus tarjoaa selvän ratkaisun ongelmaan, paikalliset verotoimistot voivat soveltaa ratkaisua suoraan. 4) TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 409 Ehdotuksella ei ole vaikutuksia yhteisön talousarvioon. 5) LISÄTIEDOT Yksinkertaistaminen Ehdotuksella halutaan yksinkertaistaa lainsäädäntöä sekä (EU:n tai kansallisten) viranomaisten ja yksityisten osapuolten hallintomenettelyjä. Lisäksi asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sillä yksinkertaistetaan vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapauden soveltamista, koska siinä luetellaan vapautuksen soveltamisalaan kuuluvat ja sen ulkopuolelle jäävät tapaukset. Paikallisille verohallinnoille koituu suuria hallinnollisia kustannuksia, kun ne joutuvat FI 6 FI

7 selvittämään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa, miten niiden on toimittava yksittäisissä tapauksissa. Valtionvarainministeriötkin joutuvat käyttämään paljon resursseja tällaiseen koordinointiin. Asetus tarjoaa monissa tapauksissa selkeän ratkaisun, jonka ansiosta talouden toimijat ja hallinnot voivat tulevaisuudessa soveltaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapautta asianmukaisesti ilman tällaista rasitusta. 514 Talouden toimijat ovat usein tarvinneet riippumattomien konsulttien antamaa veroneuvontaa ja joutuneet käymään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa pitkiä ja raskaita neuvotteluja varmistuakseen siitä, kuuluuko tietty suoritettu palvelu alv-vapautuksen piiriin vai ei. Monissa tapauksissa asetus tarjoaa selkeän ratkaisun, jonka ansiosta talouden toimijat ja hallinnot voivat soveltaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapautta asianmukaisesti ilman tällaista rasitusta. FI 7 FI

8 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelussa EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 1 ja erityisesti sen 397 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen 2, sekä katsoo seuraavaa: (1) Nykyiset rahoitus- ja vakuutuspalvelujen arvonlisäverovapauksia koskevat säännöt, jotka on vahvistettu yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY 3, ovat vanhentuneita, ja ne ovat johtaneet epäjohdonmukaiseen tulkintaan ja soveltamiseen. Sääntöjen monimutkaisuus ja hallintokäytäntöjen vaihtelevuus aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta talouden toimijoiden ja veroviranomaisten keskuudessa. Tämä epävarmuus on johtanut lukuisiin oikeudenkäynteihin ja lisännyt hallinnollista taakkaa. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, mitkä vakuutus- ja rahoituspalvelut on vapautettu verosta, ja lisätä siten oikeusvarmuutta ja vähentää hallinnollista taakkaa talouden toimijoiden ja viranomaisten osalta. (2) Direktiiviä 2006/112/EY on muutettu direktiivillä 20XX/XXX/EY vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelun osalta rahoituspalvelumarkkinoilla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi. Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 135 a artiklan yhdenmukainen soveltaminen ja muodostaa yhtenäinen käsitys siitä, onko tietty suoritus näiden säännösten mukaan vapautettu verosta, on selvennettävä, mitkä palvelut kuuluvat mainitun direktiivin 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin ja mitkä jäävät niiden ulkopuolelle. (3) On aiheellista vahvistaa säännöt, joilla vastataan soveltamista koskeviin erityiskysymyksiin, jotta näitä kysymyksiä käsiteltäisiin yhdenmukaisesti koko yhteisössä. Olisi selvennettävä, mitkä palvelut kuuluvat direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 1 a kohdan soveltamisalaan. Ottaen huomioon rahoituspalvelumarkkinoiden monimutkaisuus ja jatkuva uusien tuotteiden EUVL L 347, , s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 20XX/XXX/EY (EUVL XXX). EUVL C, s.. EUVL 347, , s. 1. FI 8 FI

9 kehittäminen, vapautusten soveltamisalaan kuuluvia tai niiden ulkopuolelle jääviä tapauksia koskeva luettelo ei saisi olla tyhjentävä. (4) On epävarmuutta siitä, miten arvonlisäverotuksessa olisi kohdeltava tiettyjä palveluja, jotka muodostavat erillisen kokonaisuuden ja jotka ovat kuitenkin osa jotakin vakuutus- tai rahoituspalvelua. Sen vuoksi on aiheellista yksilöidä tietyt palvelut, joilla on kyseisten verosta vapautettujen palvelujen erityinen ja olennainen luonne, ja muut palvelut, joilla ei ole tätä luonnetta. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneiden perusteiden valossa olisi kiinnitettävä huomiota siihen, muuttavatko kyseiset palvelut vapautetun liiketoimen osapuolten rahoitus- tai oikeusasemaa vai ovatko ne sen sijaan pelkästään aineellisia tai teknisiä palveluja. (5) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista vahvistaa direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 1 a kohdan sekä 135 a artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännöt voimassa olevan arvonlisäverojärjestelmän yhtenäisemmän soveltamisen varmistamiseksi. Tässä asetuksessa ei perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (6) On aiheellista ja tarpeen, että direktiiviä 20XX/XXX/EY ja tätä asetusta sovelletaan samasta päivästä alkaen, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: I luku Kohde 1 artikla Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 1 a kohdan sekä 135 a artiklan täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet. II luku Verosta vapautetut vakuutus- ja rahoituspalvelut 2 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 1 kohdassa esitetty vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: (1) henkivakuutus, olipa sitten kyse yksilöllisistä tai ryhmähenkivakuutuksista, sekä vakuutetut eläkkeet ja elinkorot, kun kyseinen vakuutus, eläke tai elinkorko kattaa kuolevuus- tai pitkäikäisyysriskit, mukaan luettuina parantumattoman tai vakavan sairauden diagnosointi, sairauden aiheuttama vajaakuntoisuus, pysyvä vajaakuntoisuus, tapaturmainen kuolema ja pitkäaikaishoidon tarve; (2) sairaus-, työkyvyttömyys- ja työttömyysvakuutus; FI 9 FI

10 (3) terveysvakuutus; (4) vahinkovakuutus, mukaan luettuna vakuutusturva tulipalojen, tulvien, luonnonmullistusten, onnettomuuksien, konerikkojen, rikosten ja terrorismin varalta; (5) vastuuvakuutus; (6) vakuutus taloudellisten menetysten varalta; (7) edelleenvakuutus, rinnakkaisvakuutus sekä poolin hoitama vakuutus tai jälleenvakuutus. 3 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 2 kohdassa esitetty luoton myöntämisen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) syndikoidut ja muut lainat, mukaan luettuina lainat, jotka on myönnetty rahoituksen osana tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten yhteydessä, edellyttäen, että kyseinen rahoituksen osa ei ole olennainen osa vastiketta; b) lainat, joiden vakuutena on kiinteä omaisuus, mukaan luettuina kiinnelainat; c) lainat, joiden vakuutena on irtain omaisuus, mukaan luettuina panttilainat; d) luottojärjestelyt, joissa henkilöllä on oikeus käyttää varoja ennalta määrättyyn määrään saakka. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 2 kohdassa esitetty luoton myöntämisen määritelmä ei kata seuraavia: a) sopimukset, joiden mukaan tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista maksetaan erinä tai niiden maksuaikaa pidennetään; b) luoton myöntäminen osamaksukauppa- tai ostoleasingjärjestelyjen yhteydessä, kun kyseisen luoton vastike on olennainen osa osamaksukaupan tai ostoleasingin vastiketta; c) maksukortteihin tai ennalta maksettuihin kortteihin liittyvien palvelujen suoritus. 4 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa esitetty velkojen takaamisen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) luottoriskinvaihtosopimukset; b) tullitakaukset. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa esitetty velkojen takaamisen määritelmä ei kata seuraavia: FI 10 FI

11 a) takuiden antaminen virheellisten tavaroiden korjauksen tai korvaamisen varalta; b) varojen luovuttaminen sellaisen velan vakuudeksi, joka ei johdu luoton myöntämisestä; c) takausten antaminen maksamattomien vuokrien tai vuokranmaksujen laiminlyönnistä johtuvien maksujen vakuudeksi; d) vientitakuiden antaminen; e) muiden kuin rahallisten velvoitteiden vastattavaksi ottaminen. 5 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 4 kohdassa esitetty rahamääräisen talletuksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) avistatalletukset (vaadittaessa maksettavat talletukset); b) säästötalletukset; c) määräaikaistalletukset; d) säästötodistusten muodossa olevat talletukset; e) säästöobligaatiot; f) talletukset, jotka tehdään taatun elinkoron tai kertyneiden varojen saamiseksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä, mukaan luettuina eläkesuunnitelman mukaan tehtävät talletukset; g) kapitalisaatiosopimukset; h) vakuutetut eläkkeet ja elinkorot, joissa kuolevuus- tai pitkäikäisyysriskin kattaminen on ainoastaan lisäpalvelu. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 4 kohdassa esitetty rahamääräisen talletuksen määritelmä ei kata seuraavia: a) keräilyesineiden tai sellaisten asiakirjojen jättäminen säilytettäviksi, jotka ovat todisteina oikeuksista, vaatimuksista tai omistuksesta; b) turvakaappien ja suojattujen tilojen vuokraaminen. 6 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 5 kohdassa esitetty tilinhoidon määritelmä kattaa ainakin seuraavat: (1) talletustilien hoito; (2) käyttötilien hoito; FI 11 FI

12 (3) rahan tallettaminen pankkitilille, siirtäminen pankkitililtä toiselle ja nostaminen pankkitililtä sähköisesti tai muulla tavoin; (4) tiettyyn tiliin liittyvät sekkipalvelut; (5) maksupalvelusopimukset; (6) suoraveloitukset; (7) verkko- ja puhelinpankin käyttömahdollisuus ja niiden käyttö; (8) tiettyyn tiliin liittyvät maksukortti- ja älykorttipalvelut; (9) selvitys ja varojen siirto rahoituslaitosten välillä; (10) varojen siirto tietyltä tililtä muihin maksuvälineisiin kuten puhelinkortteihin, matkapuhelimen käyttöön liittyviin luottoihin ja muihin välineisiin, joilla voidaan maksaa tavaroista ja palveluista; (11) tiettyyn tiliin liittyvien rahojen lajittelu ja laskeminen; (12) luottojärjestelyt. 7 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 6 kohdassa esitetty valuutanvaihdon määritelmä ei kata seuraavia: (1) liiketoimet, jotka liittyvät keräilyrahoihin, kuten kulta-, hopea- ja muihin metallikolikkoihin ja seteleihin, joita ei tavallisesti käytetä laillisina maksuvälineinä, sekä numismaattisesti arvokkaisiin kolikkoihin; (2) sellaisten valuuttojen vaihto, joita ei käytetä laillisina maksuvälineinä. 8 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu käteisrahan luovutus kattaa ainakin seuraavat: a) käteisrahan joko manuaalinen tai automaattinen jakelu; b) matkasekkipalvelut; c) sekkipalvelut, jotka eivät liity tiettyyn tiliin; d) remburssit; e) seteleiden ja kolikkojen vaihto samaan valuuttaan. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu käteisrahan luovutus ei kata seuraavia: FI 12 FI

13 a) liiketoimet, jotka liittyvät keräilyrahoihin, kuten kulta-, hopea- ja muihin metallikolikkoihin ja seteleihin, joita ei tavallisesti käytetä laillisina maksuvälineinä, sekä numismaattisesti arvokkaisiin kolikkoihin; b) sellaisten valuuttojen jakelu, joita ei käytetä laillisina maksuvälineinä. 9 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 8 kohdassa esitetty arvopapereiden luovutuksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: (1) oman pääoman ehtoiset arvopaperit, mukaan luettuina osakkeet; (2) asiakirjat, jotka ovat todisteina lainan takaisinmaksua koskevasta sitoumuksesta, mukaan luettuina debentuurit, joukkolainat ja yritysten liikkeeseen laskemat joukkolainat, velkakirjat, eurovelkapaperit ja muut jälkimarkkinakelpoiset yritystodistukset; (3) hybridiarvopaperit, mukaan luettuina etuoikeutetut osakkeet, oman pääoman ehtoiset warrantit ja vaihdettavat asiakirjat, jotka ovat joukkolainojen tai sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden muodossa, jotka voidaan vaihtaa liikkeeseen laskevan yhtiön kantaosakkeisiin; (4) asiakirjat, jotka ovat todisteina osuuden omistuksesta yhteissijoitusyrityksissä, kuten avoimissa ja suljetuissa rahastoissa, pörssilistatuissa rahastoissa, sijoitus- ja eläkerahastoissa, riskirahastoissa ja kiinteistösijoitusrahastoissa. III luku Verosta vapautetut välitys- ja hallintapalvelut 10 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohtaa sovellettaessa toimella tarkoitetaan erillistä välitystoimea, kun ainakin yksi seuraavista ehdoista täyttyy: a) välittäjällä on valtuudet asettaa sitoumus verosta vapautetun vakuutus- tai rahoituspalvelun suorittajalle tai asiakkaalle; b) toimi voi johtaa sopimuspuolten oikeuksien ja velvollisuuksien luomiseen, jatkamiseen, muuttamiseen tai raukeamiseen verosta vapautetun vakuutus- tai rahoituspalvelun osalta; c) toimi muodostuu neuvonnasta, joka edellyttää verosta vapautettua vakuutus- tai rahoituspalvelua koskevaa erityistietämystä. 2. Jos palvelu on muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa standardoitu siten, että henkilö voi sen suorittaa ennakolta annettujen ohjeiden pohjalta, sitä ei pidetä erillisenä välitystoimena direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohtaa sovellettaessa. FI 13 FI

14 11 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohdassa esitetty vakuutus- ja rahoitusliiketoimien välityksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) sellaisten palvelujen suorittaminen, joihin sisältyy tuotetta koskevista ehdoista neuvotteleminen; b) arvopapereiden ja kiinnelainojen välitys. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohdassa oleva vakuutus- ja rahoitusliiketoimien välityksen määritelmä ei kata seuraavia: a) standardoidut puhelinpalvelut; b) brandhosting-, www-hosting-, muut www- ja hosting-palvelut; c) markkinointi- ja muut tietopalvelut. 12 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 11 kohdassa esitetty sijoitusrahastojen hallinnan määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) strateginen ja taktinen varainhoito ja varojen kohdentaminen, mukaan luettuina valuutan- ja riskinhallinta; b) toiminnallinen varainhoito, mukaan luettuina osakkeiden valinta, päätösten teko ja toteutus, sijoitusten ostoa ja myyntiä koskevat päätökset, kauppojen nettoutus, kauppoja edeltävä yhteydenpito välittäjien kanssa, kauppojen hallinnointi ja valvonta sekä kauppojen jälkeinen yhteydenpito välittäjien ja omaisuudensäilyttäjän kanssa; c) takausten antaminen, mukaan luettuna suojaussalkun hoito; d) osakkeiden tai osuuksien hallinta, mukaan luettuna jakelu ja yhteydenpito omaisuudenhoitajan kanssa; e) osake- ja joukkovelkakirjalainojen järjestäminen ja käsittely; f) sijoitustoimeksiantojen käsittely, automaattinen käsittely mukaan luettuna; g) markkina- ja yritysanalyysit; h) tulosmittaus, mukaan luettuina sijoitusten tuottavuutta koskevien raporttien ja tuottojen jakautumista koskevien analyysien laatiminen; i) arvostusten ja veronpalautusvaatimusten laatiminen, rahastojen hallintaa koskevien tietojen toimittaminen ja nettoarvon laskeminen; j) arvopapereiden säilytys, suojaaminen ja valvonta; k) tallettajan harjoittama rahaston valvonta; FI 14 FI

15 l) tulojen maksaminen asiakkaille ja valtakirjalla äänestäminen. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 11 kohdassa esitetty sijoitusrahastojen hallinnan määritelmä ei kata seuraavia: a) rahaston ulkoinen tilintarkastus, markkinointi ja rahaston yleiskustannusten hallinta; b) järjestelmien kehittäminen, kuten uuden teknologian suunnittelu ja toteutus, merkittävät parannukset olemassa oleviin järjestelmiin ja järjestelmien ylläpito; c) säännösten noudattamiseen liittyvät palvelut. IV luku Palvelut, joilla on verosta vapautetun palvelun erityinen ja olennainen luonne 13 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 a kohtaa sovellettaessa ainakin seuraavilla katsotaan olevan verosta vapautetun palvelun erityinen ja olennainen luonne: a) salkunhoito; b) sellaisten sopimusten ja todistusten antaminen, jotka ovat todisteina verosta vapautetun vakuutus- tai rahoituspalvelun asiakkaan oikeuksista; c) verosta vapautettuun vakuutus- tai rahoituspalveluun liittyvien sopimusten siirtäminen, uudistaminen, muuttaminen ja purkaminen; d) luottokelpoisuusluokituspalvelut, mukaan luettuna vakuutus- tai rahoituspalvelujen suorittajan tai asiakkaan luottokelpoisuuden arviointi; e) rahoitusvakuuksien arvostaminen. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 a kohtaa sovellettaessa seuraavilla ei katsota olevan verosta vapautetun palvelun erityistä ja olennaista luonnetta: a) säilytys; b) hallinnolliset tehtävät, c) saatavien perintä; d) oikeudelliset palvelut, laskentatoimi, tilintarkastus ja kirjanpito; e) säännösten noudattamiseen liittyvät palvelut; f) henkilöyden todentaminen sekä rahanpesuun ja petostentorjuntaan liittyvät tarkastukset; FI 15 FI

16 g) tiedonkeruupalvelut seteleiden ja kolikkojen kierrätystä varten; h) uusien tuotteiden tai toimintamahdollisuuksien markkinointi, tutkiminen, yksilöinti ja kehittäminen ; i) ohjelmistojen suunnittelu ja toimitus; j) turvakaappien ja muiden suojattujen tilojen vuokraus; k) palvelut, joilla taataan oikeus tai mahdollisuus tavaroiden tai palvelujen vastaanottamiseen. 14 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 1 kohdassa määritellyn vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen erityinen ja olennainen luonne: a) riskivakuutus; b) riskien ja sijoitusten hallinta; c) korvausten käsittely; d) ei-jälkimarkkinakelpoisten vakuutusjohdannaisten liikkeeseenlasku. 2. Vahingonarviointia ei pidetä palveluna, jolla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 1 kohdassa määritellyn vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen erityinen ja olennainen luonne. 15 artikla Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 2 kohdassa määritellyn luoton myöntämisen erityinen ja olennainen luonne: (1) luottoriskien ja niistä johtuvien tappioiden mittaaminen, ennustaminen ja hallinta, mukaan luettuna luottostrategia; (2) luottovakuutus; (3) luottoon liittyvien maksujen rekisteröinti, maksujärjestelyt ja maksujen valvonta; (4) luottojohdannaisten liikkeeseenlasku; (5) muiden vakuuksien kuin rahoitusvakuuksien arvostaminen. 16 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa määritellyn velkojen takaamisen erityinen ja olennainen luonne: FI 16 FI

17 a) velkaan liittyvät takuujärjestelyt ja niiden valvonta; b) luottotakuiden johdannaiset. 2. Kiinnelainan takaisinmaksun laiminlyönnin jälkeistä haltuun otetun omaisuuden myyntiä ei pidetä palveluna, jolla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa määritellyn velkojen takaamisen erityinen ja olennainen luonne. 17 artikla Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 4 kohdassa määriteltyä rahamääräistä talletusta koskevien liiketoimien erityinen ja olennainen luonne: (1) rahojen lajittelu ja laskeminen talletusta varten; (2) talletuksia koskevien saldotietojen antaminen ja koron laskenta, tiliotteiden laatiminen ja katsausten laatiminen sitoumuksista; (3) verojen ja maksujen laskeminen eläkesuunnitelmien irtisanomisen yhteydessä; (4) tilien budjetointi, mukaan luettuina taloudellisten toteutettavuustutkimusten tekeminen asiakkaiden vaatimusten arvioimiseksi; (5) talletustodistusten säilytys; (6) rahatalletusten automaattinen hyväksyminen; (7) talletusjohdannaisten liikkeeseenlasku. 18 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 5 kohdassa määritellyn tilinhoidon erityinen ja olennainen luonne: a) talouden toimijoiden väliset palvelut, jotka suoritetaan varojen siirtämiseksi rahatilien välillä ja siirtoja koskevien selvitysten tekemiseksi; b) tiliin liittyviä makukortteja tai -järjestelmiä koskevat osallistumis-, liittymis- ja tilauspalvelut; c) turvaominaisuuksilla varustetut valvontapalvelut, joilla varmistetaan varojen asianmukaiset siirrot rahatilien välillä; d) tiliotteiden toimittaminen asiakkaille ja kauppiaille; e) maksusuoritusten tarkistamien; f) sekkivihkojen toimittaminen tiettyä tiliä varten. FI 17 FI

18 2. Seuraavia palveluja ei pidetä palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 5 kohdassa määritellyn tilinhoidon erityinen ja olennainen luonne: a) yleinen sekkivihkojen painaminen; b) blankokorttien toimittaminen; c) Internet-hosting; d) päätteiden ja muiden laitteiden vuokraaminen korttimaksujen käsittelyä varten. 19 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritellyn valuutanvaihdon ja käteisrahan luovutuksen erityinen ja olennainen luonne: a) seteleiden ja kolikoiden vaihtoa ja jakelua koskevien tositteiden toimittaminen asiakkaille ja kauppiaille; b) pankkiautomaattien toimintaan liittyvät palvelut, jotka suoritetaan rahoituslaitosten välillä; c) palvelut, jotka liittyvät spot-kauppoihin, termiinikauppoihin, futuureihin, valuuttaswapeihin, valuuttaoptioihin ja termiineihin rinnastettavissa oleviin valuuttaswapeihin; d) valuuttajohdannaisten liikkeeseenlasku. 2. Seuraavia palveluja ei pidetä palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritellyn valuutanvaihdon tai käteisrahan luovutuksen erityinen ja olennainen luonne: a) rahojen säilytys ja varastointi; b) kuriiripalvelut ja rahakuljetukset; c) valuuttakursseja koskevien tietojen julkaiseminen; d) pankkiautomaattien asentaminen. 20 artikla Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 8 kohdassa määritellyn arvopapereiden luovutuksen erityinen ja olennainen luonne: (1) arvopapereita koskevien optioiden, futuureiden ja termiinien liikkeeseenlasku; (2) osakkeenvaihtosopimusten ja muiden tuottojenvaihtosopimusten liikkeeseenlasku arvopapereina; FI 18 FI

19 (3) jälkimarkkinakelpoisten velkajohdannaisten liikkeeseenlasku, mukaan luettuina korkoswapit; (4) arvopapereita koskeva tulosmittaus, luottokelpoisuusluokitus, ennusteet ja valvonta; (5) liiketoimien järjestäminen ja valvonta arvopaperisopimuksen mukaisesti, mukaan luettuina mahdolliset äänioikeudet. V luku Loppusäännökset 21 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan. [direktiivin täytäntöönpanopäivä + 1]. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 19 FI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 15. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus: neuvoston asetus, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.1.2012 KOM(2012) 21 lopullinen 2012/0013 (COD)C7-0042/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot