EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2007) 746 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelussa (komission esittämä) FI FI

2 PERUSTELUT 1) EHDOTUKSEN TAUSTA 110 Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tämä asetusehdotus sisältää säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohta ja 1 a kohta sekä 135 a artikla. Näissä artikloissa selvennetään vakuutus- ja rahoituspalvelujen alvvapautta koskevia sääntöjä ja pyritään siten yhdenmukaistamaan alv-vapauden soveltamista sekä lisäämään oikeusvarmuutta ja keventämään hallinnollista taakkaa talouden toimijoiden ja hallintojen kannalta. Sääntöjen selventäminen käsittää seuraavat toimenpiteet: - Alv-vapautuksen soveltamisehtojen lähtökohdaksi otetaan objektiiviset taloudelliset perusteet. - Ehdotuksessa täsmennetään, että vapautus koskee vakuutus- tai rahoituspalvelun jokaisen sellaisen osan tarjontaa, joka muodostaa erillisen kokonaisuuden ja jolla on kyseisen verosta vapautetun palvelun erityinen ja olennainen luonne. - Vakuutus- ja rahoituspalveluja varten otetaan käyttöön yhteinen ja yhdenmukainen välityksen määritelmä. Ehdotuksen tavoitteena on työstää yksityiskohtaisemmin verovapautta koskevia sääntöjä ja edellä kuvattuja näkökohtia ja jatkaa siten oikeusvarmuuden lisäämistä ja hallinnollisen taakan keventämistä talouden toimijoiden ja viranomaisten kannalta. Tämä tavoite saavutetaan erittelemällä direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdassa ja 1 a kohdassa sekä 135 a artiklassa vahvistetut säännökset ja ehdot tiettyjen talousskenaarioiden mukaan. Tämän tuloksena saadaan ei-tyhjentävä luettelo tapauksista, jotka asetuksen mukaan joko kuuluvat vakuutus- ja rahoituspalvelujen alvvapauden soveltamisalaan tai jäävät sen ulkopuolelle. Esimerkkinä voidaan mainita asetuksen 2 artikla, jonka mukaan vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen määritelmä kattaa henkivakuutuksen, olipa sitten kyse yksilöllisistä tai ryhmähenkivakuutuksista, sekä vakuutetut eläkkeet ja elinkorot, kun kyseinen vakuutus, eläke tai elinkorko kattaa kuolevuus- tai pitkäikäisyysriskit. Näin asetuksella ehkäistään mahdollisia riita-asioita, koska se tarjoaa selkeät ratkaisut moniin tapauksiin, mikä lisää oikeusvarmuutta. Lisäksi asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sillä voidaan keventää merkittävästi talouden toimijoiden ja veroviranomaisten hallinnollista taakka. Talouden toimijat ovat joutuneet usein turvautumaan riippumattomien konsulttien antamaan veroneuvontaan ja käymään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa pitkiä ja raskaita neuvotteluja varmistuakseen siitä, kuuluuko tietty palvelu alvvapautuksen piiriin vai ei. Lisäksi paikallisille verohallinnoille on koitunut suuria hallinnollisia kustannuksia, kun ne ovat joutuneet selvittämään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa, miten niiden on toimittava yksittäisissä tapauksissa. Niissä tapauksissa, joihin asetus tarjoaa selkeän ratkaisun, talouden toimijat ja hallinnot voivat tulevaisuudessa soveltaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen FI 2 FI

3 alv-vapautta asianmukaisesti ilman tällaista rasitusta. Vakuutus- ja rahoituspalvelujen välityksen kannalta ehdotus tarjoaa selkeän ratkaisun ainoastaan joihinkin tapauksiin. Tämä johtuu siitä, että välityskäsitteet ja -muodot ovat yhä hyvin tiukasti kiinni kansallisissa siviililainsäädännöissä, minkä vuoksi niissä on suuria vaihteluja. Jotta oikeusvarmuus paranisi myös tällaisten palvelujen osalta, asetuksessa esitetään objektiiviset perusteet, joilla voidaan arvioida, onko tietty palvelu erillinen välitystoimi. Asetuksessa otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö tällä alalla ja säilytetään siten vakiintuneet periaatteet, joiden avulla voidaan tunnistaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen keskeiset ominaisuudet. 120 Yleinen tausta Verosta vapautettujen vakuutus- ja rahoituspalvelujen vanhentuneet määritelmät ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat tulkinneet ja soveltaneet niitä epäjohdonmukaisesti. Sidosryhmät joutuvat erilaisten hallintokäytäntöjen vuoksi oikeudellisesti mutkikkaaseen tilanteeseen, joka aiheuttaa epävarmuutta talouden toimijoiden ja veroviranomaisten keskuudessa. Tämä oikeudellinen epävarmuus on yhä useammin johtanut oikeusjuttuihin ja lisännyt hallinnollisia kustannuksia, joita koituu toimijoille ja hallinnoille verovapautusten soveltamisesta. Sen vuoksi on tarpeen selventää vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapautta koskevia sääntöjä, jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta ja vähentää toimijoille ja hallinnoille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Tätä päätelmää tukevat myös vuonna 2006 toteutettu sidosryhmien julkinen kuuleminen ja komission teettämä riippumaton tutkimus Study to increase the Understanding of the Economic Effects of the VAT Exemption for Financial and Insurance Services. 130 Voimassa olevat aiemmat säännökset Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohta ja 1 a kohta sekä 135 a artikla. Tässä asetusehdotuksessa, joka perustuu direktiivin 397 artiklaan, otetaan kuitenkin ensimmäisen kerran käyttöön täytäntöönpanosäännökset alvvapauden soveltamisesta vakuutus- ja rahoituspalveluihin. 140 Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Uusilla määritelmillä lisätään myös johdonmukaisuutta sisämarkkinasääntöjen kanssa (esimerkiksi sijoitusrahastojen, luottokelpoisuusluokituksen ja johdannaisten osalta), silloin kun se on mahdollista. Ehdotus on osa sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseen tähtäävää komission strategiaa (asiakirjan KOM(2006) 690 kohta 66). Näistä yksinkertaistuksista hyötyvät sekä talouden toimijat että jäsenvaltioiden veroviranomaiset. Hyödyt eivät kuitenkaan ole kvantifioitavissa. Ehdotuksella lisätään oikeusvarmuutta ja kevennetään talouden toimijoiden ja kansallisten veroviranomaisten hallinnollista taakkaa. Myönteisen kustannusvaikutuksensa vuoksi ehdotuksen ei pitäisi vaikuttaa haitallisesti vakuutus- ja FI 3 FI

4 rahoituspalvelujen vähittäishintoihin. 2) KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Intressitahojen kuuleminen 211 Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Dublinissa joulukuussa 2004 pidetyssä Fiscalis-seminaarissa analysoitiin talouden toimijoiden erilaisia ongelmakenttiä ja erityisesti ulkoistamista. Sekä toimijat että jäsenvaltiot tulivat siihen tulokseen, että komission yksiköiden olisi tehtävä säädösehdotus. Seminaarin jatkoksi komissio teetti riippumattomalla asiantuntijalla tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää tarkemmin rahoitus- ja vakuutuspalvelujen alv-vapauden taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi komissio piti jäsenvaltioiden kanssa ja komission sisällä useita kahdenvälisiä kuulemistilaisuuksia, joiden pohjalta laadittiin luonnos, jossa hahmoteltiin todettuja perusongelmia ja mahdollisia teknisiä toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Ongelmista keskusteltiin sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa Brysselissä toukokuussa 2006 pidetyssä verokonferenssissa. Maaliskuussa 2007 pidettiin toinen Fiscalis-seminaari, jonka tavoitteena oli perehdyttää kansallisten verohallintojen virkamiehet toimintaperiaatteisiin, jotka tuovat muutoksia sääntelyjärjestelmään, sekä rajatylittävää rahoitusalan yhdentymistä edistäviin taloudellisiin tekijöihin. Ohjelmassa käsiteltiin myös voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä käytännön ongelmia. 212 Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Kaikki vastaukset vahvistivat sen, että oikeudellinen epävarmuus ja siitä johtuva hallinnollinen taakka ovat suurimmat ongelmat, joihin on ensisijaisesti puututtava. Niiden ensisijaistaminen on tämän asetusehdotuksen lähtökohta. 213 Avoin kuuleminen järjestettiin Internetissä 9. toukokuuta ja 9. kesäkuuta 2006 välisenä aikana. Komissio sai sen tuloksena 82 vastausta. Tulokset ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta: Asiantuntijatiedon käyttö 221 Lähteenä olleet tieteenalat ja asiantuntemuksen alat Tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää tarkemmin rahoitus- ja vakuutuspalvelujen alv-vapauden taloudellisia vaikutuksia (tarjouspyynnön nro taxud/2005/ao-006). 222 Käytetty menettely Riippumaton ulkopuolinen tutkimus. 223 Tärkeimmät organisaatiot ja asiantuntijat, joita on kuultu FI 4 FI

5 Price Waterhouse Coopers Tiivistelmä saaduista ja huomioon otetuista asiantuntijalausunnoista Esiin ei ole tuotu sellaisia mahdollisesti vakavia riskejä, jotka voisivat johtaa peruuttamattomiin seurauksiin Tutkimuksessa tehdyt päätelmät, komission tekemä selvitys ja sidosryhmiltä julkisessa kuulemisessa saadut kannanotot olivat pitkälti yhdenmukaisia, mikä antoi komissiolle mahdollisuuden asettaa tarvittavat painopisteet ja keskittyä työssään kaikkein tarkoituksenmukaisimpiin ratkaisuihin. Asetusehdotus on yhdenmukainen näiden painopisteiden kanssa. Asiantuntijalausuntojen julkistaminen _en.htm 230 Vaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnissa kuvataan seikkaperäisesti, mitä toimintavaihtoehtoja on harkittu. Nollaverokanta (s. 31); palvelujen verovapauden soveltamisalan laajentaminen (s. 32); yhtenäinen rajoitus, joka koskee tuotantopanoksiin sisältyvän veron vähentämistä (s. 33); oikeus verotuksen valintaan (s. 34); rajatylittävät rakenteet arvonlisäverotuksessa (s. 37); yksittäiset oikeushenkilöt ja rajatylittävät liiketoimet (s. 37); ryhmärekisteröinti (s. 38); kustannustenjakojärjestelyt (s. 41); alennetun alvkannan soveltaminen ostopalveluihin (s. 44) ja muut vaihtoehdot (s. 44). 231 Komissio teki vaikutusten arvioinnin, joka on mainittu työohjelmassa (arviointiraportti on asiakirjassa Taxud 15570). 3) EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 305 Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Ehdotus koostuu kahdesta toimenpiteestä: - niiden tapausten luettelointi, jotka kuuluvat vakuutus- ja rahoituspalvelujen alvvapauden soveltamisalaan tai jäävät sen ulkopuolelle - puolueettomien perusteiden määrittely, jotta niiden avulla voidaan arvioida, onko tietty palvelu erillinen välitystoimi. 310 Oikeusperusta Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 397 artikla. 329 Toissijaisuusperiaate FI 5 FI

6 Toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta, koska asia, jota ehdotus koskee, kuuluu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Suhteellisuusperiaate Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: Vakuutus- ja rahoituspalvelujen verotusjärjestelmä on monimutkainen, mutta näiden palvelujen alv-vapaudesta voi olla vain yksi oikea tulkinta, jota sovelletaan koko yhteisössä. Tämä voidaan saavuttaa vain ottamalla käyttöön ehdotetut täytäntöönpanosäännökset, joissa määritellään selvästi, mitkä tapaukset kuuluvat vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapauden soveltamisalaan ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle. Oikeusjuttujen ja erityisesti ennakkoratkaisuasioiden määrä on kasvanut yhteisöjen tuomioistuimessa huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Useimmissa tapauksissa on ollut kyse siitä, että verosta vapautettujen vakuutus- ja rahoituspalvelujen määritelmiä on sovellettu vaihtelevasti. Selvillä määritelmillä ja taloudellisilla perusteilla vähennetään mahdollisia riita-asioita ja luodaan oikeusvarmuutta, mikä vähentää merkittävästi niitä hallinnollisia kustannuksia, joita koituu, kun sääntöjen soveltamisesta on sovittava mahdollisesti monenkin jäsenvaltion kanssa. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: asetus. Muut vaihtoehdot eivät soveltuisi seuraavasta syystä: Asetusta sovelletaan sellaisenaan, minkä vuoksi talouden toimijoiden ei tarvitse selvittää oikeudellisia kysymyksiä verovapauden soveltamisesta eri jäsenvaltioiden valtionvarainministeriöiden kanssa. Tapauksissa, joissa asetus tarjoaa selvän ratkaisun ongelmaan, paikalliset verotoimistot voivat soveltaa ratkaisua suoraan. 4) TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 409 Ehdotuksella ei ole vaikutuksia yhteisön talousarvioon. 5) LISÄTIEDOT Yksinkertaistaminen Ehdotuksella halutaan yksinkertaistaa lainsäädäntöä sekä (EU:n tai kansallisten) viranomaisten ja yksityisten osapuolten hallintomenettelyjä. Lisäksi asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja sillä yksinkertaistetaan vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapauden soveltamista, koska siinä luetellaan vapautuksen soveltamisalaan kuuluvat ja sen ulkopuolelle jäävät tapaukset. Paikallisille verohallinnoille koituu suuria hallinnollisia kustannuksia, kun ne joutuvat FI 6 FI

7 selvittämään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa, miten niiden on toimittava yksittäisissä tapauksissa. Valtionvarainministeriötkin joutuvat käyttämään paljon resursseja tällaiseen koordinointiin. Asetus tarjoaa monissa tapauksissa selkeän ratkaisun, jonka ansiosta talouden toimijat ja hallinnot voivat tulevaisuudessa soveltaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapautta asianmukaisesti ilman tällaista rasitusta. 514 Talouden toimijat ovat usein tarvinneet riippumattomien konsulttien antamaa veroneuvontaa ja joutuneet käymään kansallisten valtionvarainministeriöiden kanssa pitkiä ja raskaita neuvotteluja varmistuakseen siitä, kuuluuko tietty suoritettu palvelu alv-vapautuksen piiriin vai ei. Monissa tapauksissa asetus tarjoaa selkeän ratkaisun, jonka ansiosta talouden toimijat ja hallinnot voivat soveltaa vakuutus- ja rahoituspalvelujen alv-vapautta asianmukaisesti ilman tällaista rasitusta. FI 7 FI

8 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelussa EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 1 ja erityisesti sen 397 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen 2, sekä katsoo seuraavaa: (1) Nykyiset rahoitus- ja vakuutuspalvelujen arvonlisäverovapauksia koskevat säännöt, jotka on vahvistettu yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY 3, ovat vanhentuneita, ja ne ovat johtaneet epäjohdonmukaiseen tulkintaan ja soveltamiseen. Sääntöjen monimutkaisuus ja hallintokäytäntöjen vaihtelevuus aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta talouden toimijoiden ja veroviranomaisten keskuudessa. Tämä epävarmuus on johtanut lukuisiin oikeudenkäynteihin ja lisännyt hallinnollista taakkaa. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, mitkä vakuutus- ja rahoituspalvelut on vapautettu verosta, ja lisätä siten oikeusvarmuutta ja vähentää hallinnollista taakkaa talouden toimijoiden ja viranomaisten osalta. (2) Direktiiviä 2006/112/EY on muutettu direktiivillä 20XX/XXX/EY vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelun osalta rahoituspalvelumarkkinoilla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi. Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 135 a artiklan yhdenmukainen soveltaminen ja muodostaa yhtenäinen käsitys siitä, onko tietty suoritus näiden säännösten mukaan vapautettu verosta, on selvennettävä, mitkä palvelut kuuluvat mainitun direktiivin 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin ja mitkä jäävät niiden ulkopuolelle. (3) On aiheellista vahvistaa säännöt, joilla vastataan soveltamista koskeviin erityiskysymyksiin, jotta näitä kysymyksiä käsiteltäisiin yhdenmukaisesti koko yhteisössä. Olisi selvennettävä, mitkä palvelut kuuluvat direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 1 a kohdan soveltamisalaan. Ottaen huomioon rahoituspalvelumarkkinoiden monimutkaisuus ja jatkuva uusien tuotteiden EUVL L 347, , s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 20XX/XXX/EY (EUVL XXX). EUVL C, s.. EUVL 347, , s. 1. FI 8 FI

9 kehittäminen, vapautusten soveltamisalaan kuuluvia tai niiden ulkopuolelle jääviä tapauksia koskeva luettelo ei saisi olla tyhjentävä. (4) On epävarmuutta siitä, miten arvonlisäverotuksessa olisi kohdeltava tiettyjä palveluja, jotka muodostavat erillisen kokonaisuuden ja jotka ovat kuitenkin osa jotakin vakuutus- tai rahoituspalvelua. Sen vuoksi on aiheellista yksilöidä tietyt palvelut, joilla on kyseisten verosta vapautettujen palvelujen erityinen ja olennainen luonne, ja muut palvelut, joilla ei ole tätä luonnetta. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneiden perusteiden valossa olisi kiinnitettävä huomiota siihen, muuttavatko kyseiset palvelut vapautetun liiketoimen osapuolten rahoitus- tai oikeusasemaa vai ovatko ne sen sijaan pelkästään aineellisia tai teknisiä palveluja. (5) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista vahvistaa direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 1 a kohdan sekä 135 a artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännöt voimassa olevan arvonlisäverojärjestelmän yhtenäisemmän soveltamisen varmistamiseksi. Tässä asetuksessa ei perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (6) On aiheellista ja tarpeen, että direktiiviä 20XX/XXX/EY ja tätä asetusta sovelletaan samasta päivästä alkaen, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: I luku Kohde 1 artikla Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan a g alakohdan ja 1 a kohdan sekä 135 a artiklan täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet. II luku Verosta vapautetut vakuutus- ja rahoituspalvelut 2 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 1 kohdassa esitetty vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: (1) henkivakuutus, olipa sitten kyse yksilöllisistä tai ryhmähenkivakuutuksista, sekä vakuutetut eläkkeet ja elinkorot, kun kyseinen vakuutus, eläke tai elinkorko kattaa kuolevuus- tai pitkäikäisyysriskit, mukaan luettuina parantumattoman tai vakavan sairauden diagnosointi, sairauden aiheuttama vajaakuntoisuus, pysyvä vajaakuntoisuus, tapaturmainen kuolema ja pitkäaikaishoidon tarve; (2) sairaus-, työkyvyttömyys- ja työttömyysvakuutus; FI 9 FI

10 (3) terveysvakuutus; (4) vahinkovakuutus, mukaan luettuna vakuutusturva tulipalojen, tulvien, luonnonmullistusten, onnettomuuksien, konerikkojen, rikosten ja terrorismin varalta; (5) vastuuvakuutus; (6) vakuutus taloudellisten menetysten varalta; (7) edelleenvakuutus, rinnakkaisvakuutus sekä poolin hoitama vakuutus tai jälleenvakuutus. 3 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 2 kohdassa esitetty luoton myöntämisen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) syndikoidut ja muut lainat, mukaan luettuina lainat, jotka on myönnetty rahoituksen osana tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten yhteydessä, edellyttäen, että kyseinen rahoituksen osa ei ole olennainen osa vastiketta; b) lainat, joiden vakuutena on kiinteä omaisuus, mukaan luettuina kiinnelainat; c) lainat, joiden vakuutena on irtain omaisuus, mukaan luettuina panttilainat; d) luottojärjestelyt, joissa henkilöllä on oikeus käyttää varoja ennalta määrättyyn määrään saakka. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 2 kohdassa esitetty luoton myöntämisen määritelmä ei kata seuraavia: a) sopimukset, joiden mukaan tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista maksetaan erinä tai niiden maksuaikaa pidennetään; b) luoton myöntäminen osamaksukauppa- tai ostoleasingjärjestelyjen yhteydessä, kun kyseisen luoton vastike on olennainen osa osamaksukaupan tai ostoleasingin vastiketta; c) maksukortteihin tai ennalta maksettuihin kortteihin liittyvien palvelujen suoritus. 4 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa esitetty velkojen takaamisen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) luottoriskinvaihtosopimukset; b) tullitakaukset. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa esitetty velkojen takaamisen määritelmä ei kata seuraavia: FI 10 FI

11 a) takuiden antaminen virheellisten tavaroiden korjauksen tai korvaamisen varalta; b) varojen luovuttaminen sellaisen velan vakuudeksi, joka ei johdu luoton myöntämisestä; c) takausten antaminen maksamattomien vuokrien tai vuokranmaksujen laiminlyönnistä johtuvien maksujen vakuudeksi; d) vientitakuiden antaminen; e) muiden kuin rahallisten velvoitteiden vastattavaksi ottaminen. 5 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 4 kohdassa esitetty rahamääräisen talletuksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) avistatalletukset (vaadittaessa maksettavat talletukset); b) säästötalletukset; c) määräaikaistalletukset; d) säästötodistusten muodossa olevat talletukset; e) säästöobligaatiot; f) talletukset, jotka tehdään taatun elinkoron tai kertyneiden varojen saamiseksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä, mukaan luettuina eläkesuunnitelman mukaan tehtävät talletukset; g) kapitalisaatiosopimukset; h) vakuutetut eläkkeet ja elinkorot, joissa kuolevuus- tai pitkäikäisyysriskin kattaminen on ainoastaan lisäpalvelu. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 4 kohdassa esitetty rahamääräisen talletuksen määritelmä ei kata seuraavia: a) keräilyesineiden tai sellaisten asiakirjojen jättäminen säilytettäviksi, jotka ovat todisteina oikeuksista, vaatimuksista tai omistuksesta; b) turvakaappien ja suojattujen tilojen vuokraaminen. 6 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 5 kohdassa esitetty tilinhoidon määritelmä kattaa ainakin seuraavat: (1) talletustilien hoito; (2) käyttötilien hoito; FI 11 FI

12 (3) rahan tallettaminen pankkitilille, siirtäminen pankkitililtä toiselle ja nostaminen pankkitililtä sähköisesti tai muulla tavoin; (4) tiettyyn tiliin liittyvät sekkipalvelut; (5) maksupalvelusopimukset; (6) suoraveloitukset; (7) verkko- ja puhelinpankin käyttömahdollisuus ja niiden käyttö; (8) tiettyyn tiliin liittyvät maksukortti- ja älykorttipalvelut; (9) selvitys ja varojen siirto rahoituslaitosten välillä; (10) varojen siirto tietyltä tililtä muihin maksuvälineisiin kuten puhelinkortteihin, matkapuhelimen käyttöön liittyviin luottoihin ja muihin välineisiin, joilla voidaan maksaa tavaroista ja palveluista; (11) tiettyyn tiliin liittyvien rahojen lajittelu ja laskeminen; (12) luottojärjestelyt. 7 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 6 kohdassa esitetty valuutanvaihdon määritelmä ei kata seuraavia: (1) liiketoimet, jotka liittyvät keräilyrahoihin, kuten kulta-, hopea- ja muihin metallikolikkoihin ja seteleihin, joita ei tavallisesti käytetä laillisina maksuvälineinä, sekä numismaattisesti arvokkaisiin kolikkoihin; (2) sellaisten valuuttojen vaihto, joita ei käytetä laillisina maksuvälineinä. 8 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu käteisrahan luovutus kattaa ainakin seuraavat: a) käteisrahan joko manuaalinen tai automaattinen jakelu; b) matkasekkipalvelut; c) sekkipalvelut, jotka eivät liity tiettyyn tiliin; d) remburssit; e) seteleiden ja kolikkojen vaihto samaan valuuttaan. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu käteisrahan luovutus ei kata seuraavia: FI 12 FI

13 a) liiketoimet, jotka liittyvät keräilyrahoihin, kuten kulta-, hopea- ja muihin metallikolikkoihin ja seteleihin, joita ei tavallisesti käytetä laillisina maksuvälineinä, sekä numismaattisesti arvokkaisiin kolikkoihin; b) sellaisten valuuttojen jakelu, joita ei käytetä laillisina maksuvälineinä. 9 artikla Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 8 kohdassa esitetty arvopapereiden luovutuksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: (1) oman pääoman ehtoiset arvopaperit, mukaan luettuina osakkeet; (2) asiakirjat, jotka ovat todisteina lainan takaisinmaksua koskevasta sitoumuksesta, mukaan luettuina debentuurit, joukkolainat ja yritysten liikkeeseen laskemat joukkolainat, velkakirjat, eurovelkapaperit ja muut jälkimarkkinakelpoiset yritystodistukset; (3) hybridiarvopaperit, mukaan luettuina etuoikeutetut osakkeet, oman pääoman ehtoiset warrantit ja vaihdettavat asiakirjat, jotka ovat joukkolainojen tai sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden muodossa, jotka voidaan vaihtaa liikkeeseen laskevan yhtiön kantaosakkeisiin; (4) asiakirjat, jotka ovat todisteina osuuden omistuksesta yhteissijoitusyrityksissä, kuten avoimissa ja suljetuissa rahastoissa, pörssilistatuissa rahastoissa, sijoitus- ja eläkerahastoissa, riskirahastoissa ja kiinteistösijoitusrahastoissa. III luku Verosta vapautetut välitys- ja hallintapalvelut 10 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohtaa sovellettaessa toimella tarkoitetaan erillistä välitystoimea, kun ainakin yksi seuraavista ehdoista täyttyy: a) välittäjällä on valtuudet asettaa sitoumus verosta vapautetun vakuutus- tai rahoituspalvelun suorittajalle tai asiakkaalle; b) toimi voi johtaa sopimuspuolten oikeuksien ja velvollisuuksien luomiseen, jatkamiseen, muuttamiseen tai raukeamiseen verosta vapautetun vakuutus- tai rahoituspalvelun osalta; c) toimi muodostuu neuvonnasta, joka edellyttää verosta vapautettua vakuutus- tai rahoituspalvelua koskevaa erityistietämystä. 2. Jos palvelu on muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa standardoitu siten, että henkilö voi sen suorittaa ennakolta annettujen ohjeiden pohjalta, sitä ei pidetä erillisenä välitystoimena direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohtaa sovellettaessa. FI 13 FI

14 11 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohdassa esitetty vakuutus- ja rahoitusliiketoimien välityksen määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) sellaisten palvelujen suorittaminen, joihin sisältyy tuotetta koskevista ehdoista neuvotteleminen; b) arvopapereiden ja kiinnelainojen välitys. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 9 kohdassa oleva vakuutus- ja rahoitusliiketoimien välityksen määritelmä ei kata seuraavia: a) standardoidut puhelinpalvelut; b) brandhosting-, www-hosting-, muut www- ja hosting-palvelut; c) markkinointi- ja muut tietopalvelut. 12 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 11 kohdassa esitetty sijoitusrahastojen hallinnan määritelmä kattaa ainakin seuraavat: a) strateginen ja taktinen varainhoito ja varojen kohdentaminen, mukaan luettuina valuutan- ja riskinhallinta; b) toiminnallinen varainhoito, mukaan luettuina osakkeiden valinta, päätösten teko ja toteutus, sijoitusten ostoa ja myyntiä koskevat päätökset, kauppojen nettoutus, kauppoja edeltävä yhteydenpito välittäjien kanssa, kauppojen hallinnointi ja valvonta sekä kauppojen jälkeinen yhteydenpito välittäjien ja omaisuudensäilyttäjän kanssa; c) takausten antaminen, mukaan luettuna suojaussalkun hoito; d) osakkeiden tai osuuksien hallinta, mukaan luettuna jakelu ja yhteydenpito omaisuudenhoitajan kanssa; e) osake- ja joukkovelkakirjalainojen järjestäminen ja käsittely; f) sijoitustoimeksiantojen käsittely, automaattinen käsittely mukaan luettuna; g) markkina- ja yritysanalyysit; h) tulosmittaus, mukaan luettuina sijoitusten tuottavuutta koskevien raporttien ja tuottojen jakautumista koskevien analyysien laatiminen; i) arvostusten ja veronpalautusvaatimusten laatiminen, rahastojen hallintaa koskevien tietojen toimittaminen ja nettoarvon laskeminen; j) arvopapereiden säilytys, suojaaminen ja valvonta; k) tallettajan harjoittama rahaston valvonta; FI 14 FI

15 l) tulojen maksaminen asiakkaille ja valtakirjalla äänestäminen. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 11 kohdassa esitetty sijoitusrahastojen hallinnan määritelmä ei kata seuraavia: a) rahaston ulkoinen tilintarkastus, markkinointi ja rahaston yleiskustannusten hallinta; b) järjestelmien kehittäminen, kuten uuden teknologian suunnittelu ja toteutus, merkittävät parannukset olemassa oleviin järjestelmiin ja järjestelmien ylläpito; c) säännösten noudattamiseen liittyvät palvelut. IV luku Palvelut, joilla on verosta vapautetun palvelun erityinen ja olennainen luonne 13 artikla 1. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 a kohtaa sovellettaessa ainakin seuraavilla katsotaan olevan verosta vapautetun palvelun erityinen ja olennainen luonne: a) salkunhoito; b) sellaisten sopimusten ja todistusten antaminen, jotka ovat todisteina verosta vapautetun vakuutus- tai rahoituspalvelun asiakkaan oikeuksista; c) verosta vapautettuun vakuutus- tai rahoituspalveluun liittyvien sopimusten siirtäminen, uudistaminen, muuttaminen ja purkaminen; d) luottokelpoisuusluokituspalvelut, mukaan luettuna vakuutus- tai rahoituspalvelujen suorittajan tai asiakkaan luottokelpoisuuden arviointi; e) rahoitusvakuuksien arvostaminen. 2. Direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 a kohtaa sovellettaessa seuraavilla ei katsota olevan verosta vapautetun palvelun erityistä ja olennaista luonnetta: a) säilytys; b) hallinnolliset tehtävät, c) saatavien perintä; d) oikeudelliset palvelut, laskentatoimi, tilintarkastus ja kirjanpito; e) säännösten noudattamiseen liittyvät palvelut; f) henkilöyden todentaminen sekä rahanpesuun ja petostentorjuntaan liittyvät tarkastukset; FI 15 FI

16 g) tiedonkeruupalvelut seteleiden ja kolikkojen kierrätystä varten; h) uusien tuotteiden tai toimintamahdollisuuksien markkinointi, tutkiminen, yksilöinti ja kehittäminen ; i) ohjelmistojen suunnittelu ja toimitus; j) turvakaappien ja muiden suojattujen tilojen vuokraus; k) palvelut, joilla taataan oikeus tai mahdollisuus tavaroiden tai palvelujen vastaanottamiseen. 14 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 1 kohdassa määritellyn vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen erityinen ja olennainen luonne: a) riskivakuutus; b) riskien ja sijoitusten hallinta; c) korvausten käsittely; d) ei-jälkimarkkinakelpoisten vakuutusjohdannaisten liikkeeseenlasku. 2. Vahingonarviointia ei pidetä palveluna, jolla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 1 kohdassa määritellyn vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen erityinen ja olennainen luonne. 15 artikla Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 2 kohdassa määritellyn luoton myöntämisen erityinen ja olennainen luonne: (1) luottoriskien ja niistä johtuvien tappioiden mittaaminen, ennustaminen ja hallinta, mukaan luettuna luottostrategia; (2) luottovakuutus; (3) luottoon liittyvien maksujen rekisteröinti, maksujärjestelyt ja maksujen valvonta; (4) luottojohdannaisten liikkeeseenlasku; (5) muiden vakuuksien kuin rahoitusvakuuksien arvostaminen. 16 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa määritellyn velkojen takaamisen erityinen ja olennainen luonne: FI 16 FI

17 a) velkaan liittyvät takuujärjestelyt ja niiden valvonta; b) luottotakuiden johdannaiset. 2. Kiinnelainan takaisinmaksun laiminlyönnin jälkeistä haltuun otetun omaisuuden myyntiä ei pidetä palveluna, jolla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 3 kohdassa määritellyn velkojen takaamisen erityinen ja olennainen luonne. 17 artikla Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 4 kohdassa määriteltyä rahamääräistä talletusta koskevien liiketoimien erityinen ja olennainen luonne: (1) rahojen lajittelu ja laskeminen talletusta varten; (2) talletuksia koskevien saldotietojen antaminen ja koron laskenta, tiliotteiden laatiminen ja katsausten laatiminen sitoumuksista; (3) verojen ja maksujen laskeminen eläkesuunnitelmien irtisanomisen yhteydessä; (4) tilien budjetointi, mukaan luettuina taloudellisten toteutettavuustutkimusten tekeminen asiakkaiden vaatimusten arvioimiseksi; (5) talletustodistusten säilytys; (6) rahatalletusten automaattinen hyväksyminen; (7) talletusjohdannaisten liikkeeseenlasku. 18 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 5 kohdassa määritellyn tilinhoidon erityinen ja olennainen luonne: a) talouden toimijoiden väliset palvelut, jotka suoritetaan varojen siirtämiseksi rahatilien välillä ja siirtoja koskevien selvitysten tekemiseksi; b) tiliin liittyviä makukortteja tai -järjestelmiä koskevat osallistumis-, liittymis- ja tilauspalvelut; c) turvaominaisuuksilla varustetut valvontapalvelut, joilla varmistetaan varojen asianmukaiset siirrot rahatilien välillä; d) tiliotteiden toimittaminen asiakkaille ja kauppiaille; e) maksusuoritusten tarkistamien; f) sekkivihkojen toimittaminen tiettyä tiliä varten. FI 17 FI

18 2. Seuraavia palveluja ei pidetä palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 5 kohdassa määritellyn tilinhoidon erityinen ja olennainen luonne: a) yleinen sekkivihkojen painaminen; b) blankokorttien toimittaminen; c) Internet-hosting; d) päätteiden ja muiden laitteiden vuokraaminen korttimaksujen käsittelyä varten. 19 artikla 1. Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritellyn valuutanvaihdon ja käteisrahan luovutuksen erityinen ja olennainen luonne: a) seteleiden ja kolikoiden vaihtoa ja jakelua koskevien tositteiden toimittaminen asiakkaille ja kauppiaille; b) pankkiautomaattien toimintaan liittyvät palvelut, jotka suoritetaan rahoituslaitosten välillä; c) palvelut, jotka liittyvät spot-kauppoihin, termiinikauppoihin, futuureihin, valuuttaswapeihin, valuuttaoptioihin ja termiineihin rinnastettavissa oleviin valuuttaswapeihin; d) valuuttajohdannaisten liikkeeseenlasku. 2. Seuraavia palveluja ei pidetä palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määritellyn valuutanvaihdon tai käteisrahan luovutuksen erityinen ja olennainen luonne: a) rahojen säilytys ja varastointi; b) kuriiripalvelut ja rahakuljetukset; c) valuuttakursseja koskevien tietojen julkaiseminen; d) pankkiautomaattien asentaminen. 20 artikla Seuraavia palveluja pidetään palveluina, joilla on direktiivin 2006/112/EY 135 a artiklan 8 kohdassa määritellyn arvopapereiden luovutuksen erityinen ja olennainen luonne: (1) arvopapereita koskevien optioiden, futuureiden ja termiinien liikkeeseenlasku; (2) osakkeenvaihtosopimusten ja muiden tuottojenvaihtosopimusten liikkeeseenlasku arvopapereina; FI 18 FI

19 (3) jälkimarkkinakelpoisten velkajohdannaisten liikkeeseenlasku, mukaan luettuina korkoswapit; (4) arvopapereita koskeva tulosmittaus, luottokelpoisuusluokitus, ennusteet ja valvonta; (5) liiketoimien järjestäminen ja valvonta arvopaperisopimuksen mukaisesti, mukaan luettuina mahdolliset äänioikeudet. V luku Loppusäännökset 21 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan. [direktiivin täytäntöönpanopäivä + 1]. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 19 FI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.11.2007 KOM(2007) 747 lopullinen 2007/0267 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.12.2008 KOM(2008) 805 lopullinen 2008/0228 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Latvialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Italian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisen luvan antamisesta Italialle soveltaa lämmitykseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot