Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Mikkelin kaupunginhallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Mikkelin kaupunginhallitukselle 7.6.2015"

Transkriptio

1 Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikkelin kaupunginhallitukselle Vastineena asianajotoimisto AA Moisanderin (asianajaja Antti Vainio) laatimaan, päivättyyn selvitykseen ja siihen sisältyviin, minuun kohdistuneisiin väitteisiin, totean seuraavaa: Vainion selvitys ei tuo uutta aiemmin esitettyihin niin kutsuttuihin työilmapiiriselvityksiin nähden. Vainion selvityksessä toistuu sama virheellinen tulkinta kuin aiemmissa työilmapiiriselvityksissä siitä, ettei minulla valtuuston puheenjohtajana olisi samoja kuntalain antamia oikeuksia tiedonsaantiin kaupungin viranhaltijoilta ja kanssakäymiseen heidän kanssaan kuin muilla valtuutetuilla. Asianajaja Antti Vainion laatima selvitys sisältää epämääräisiä ja vihjailevia näkemyksiä, joiden todenperäisyys pohjautuu selvitykseen haastateltujen viranhaltijoiden näkemyksiin ja aiempiin ilmapiiriselvityksiin. Vainion selvitykseen ei ole haastateltu minua, vaikka olen arvostelun kohteena, kuten ei myöskään koko kaupungin johtoryhmää, vaikka Vainion selvityksessä kohteena ovat nimenomaan olleet viranhaltijoiden mahdollisesti kokemat oikeudelliset loukkaukset. Vainion raportissa ei ole pyritty selvittämään minun omia perusteluja toiminnalleni valtuutettuna. Minulle ei ole turvattu mahdollisuutta kommentoida aiemmissa ja nyt käsittelyssä olevassa selvityksessä esitettyjä väitteitä. Koen, että raporttien käsittelytapa on siten ollut oikeusturvaani ja asemaani loukkaava. Vainion selvitys sisältää ilmaisuja, jotka luovat näkemykseni mukaan värittyneitä ja jopa vääriä mielikuvia siitä, minkälaisia viestejä olen lähettänyt kaupungin johtaville viranhaltijoille. Noiden viestien taustalla ovat kuitenkin aktiivisena valtuutettuna saamani palvelupalautteet kansalaisilta. Selvitykseen on irrotettu lainauksia irrallaan viestieni asiayhteyksistä, joilla on yritetty kuvata puuttumistani viranhaltijoiden toimintaan. Kaupunginhallitus ei ole vielä käynnistänyt kehittämistoimenpiteitä. Vainion raportti on osaltaan jo aiemmin todettujen asioiden toistoa. Tämä herättää minussa kysymyksen, onko Vainion selvityksen takana lähinnä minun syyllistäminen ja jo todettujen asioiden pitäminen aktiivisesti esillä. Tämä näkemykseni nojautuu myös siihen, että myös Vainion selvityksessä päädytään jo aiemmissakin selvityksissä tehtyyn johtopäätökseen, ettei asiassa ole havaittavissa sellaista, mikä edellyttäisi kaupunginhallituksen oikeudellisia toimia. Selvityksessä ei kuvata sanallakaan sitä, mikä ovat kuntalaisten itsehallintoon perustuvan kunnan luottamushenkilön tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Luottamushenkilön rooli on moniulotteinen. Vaikka päätyömme on kuntalaisten antamalla valtakirjalla päätöksenteko, merkittävä osa työstä on edustaa kuntalaisnäkemystä myös asioiden

2 valmistelussa. Valtuuston puheenjohtajan tehtävänä on valtuuston kokousten johtamisen lisäksi valvoa valtuuston päätösten valmistelua ja toimeenpanoa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Luottamushenkilöt ovat aina olleet ja tulevat olemaan myös kuntalaisten viestinviejinä kunnan eri tahoille. Osa viesteistä on yleisiä näkemyksiä asioiden hoitamiseen ja osa on palaute ihmisten omista kokemuksista palvelujen saamisessa tai usein siinä olleissa ongelmissa. Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken. Kunnan valvontajärjestelmässä seuranta on ennen muuta luottamushenkilöille kuuluvaa sisäistä valvontaa. Luottamushenkilöiden tehtävänä on esimerkiksi seurata, miten viranhaltija käyttää hänelle delegoitua toimivaltaa. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 204, 594.) Kunnan hallinnon perustuminen asukkaiden itsehallintoon edellyttää kunnan ja sen asukkaiden tiivistä vuorovaikutusta. Kunta ei voi toimia, jollei sillä ole yhteyttä asukkaisiinsa. Ilman erityistä sääntelyäkin kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä asukkaiden näkemykset otetaan huomioon. Samoin on huolehdittava siitä, että asukkailla on keinoja näkemystensä esiin tuomiseen. Kunnalla on vastuu ihmisten perusoikeuksien toteuttamisesta ja laajemminkin hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta ja kuntalaisten on voitava valvoa kunnan toiminnan laillisuutta. Nämä asiat korostuvat uudistetussa kuntalaissa. Uudessa kuntalaissa edellytetään entistä aktiivisempaa roolia kuntalaisille ja heidän osallisuudelleen kaikessa kunnan päätöksenteossa ja sen valmistelussa sekä palveluiden kehittämisessä. Pidän tärkeänä, että pelisääntökeskustelua käydään, koska uhkakuvana on jatkossa rooliepäselvyyksistä aiheutuvien kiistojen lisääntyminen ja tästä seuraava epäluottamuksen lisääntyminen. Yksityiskohtaiset kommentit asianajaja Antti Vainion väitteisiin 1. Toistan vastauksenani Vainion muistion väitteisiin saman, minkä olen kertonut julkisesti vastineissani aiempiin selvityksiin, että olen toiminut kuntalain mukaisesti luottamustehtävissäni ja vuorovaikutuksessa kaupungin viranhaltijoihin. Vanha kuntalaki on edelleen voimassa niiltä osin ( 43), mikä koskee kunnan luottamushenkilön oikeutta saada tietoja kunnan viranomaiselta ja uusi kuntalaki tulee voimaan 83 osalta vasta vuoden 2017 alusta. Asianajaja Vainio: Mainitun lainkohdan mukainen luottamushenkilön tietojensaantioikeus oli varsin laaja ja sitä rajoittaa pääsäännön mukaan vain viranhaltijan salassapitovelvollisuus. Säännös rajasi kuitenkin tietojen saantioikeuden niihin tietoihin, jotka luottamushenkilölle ovat tuossa "toimessaan" tarpeellisia Sähköpostien mukainen tietojen vaatiminen ei kaikilta osin ole ollut asianmukaista.

3 Osa vaadituista tiedoista on ollut sellaisia, jotka eivät ole liittyneet valtuuston omaan päätöksen tekoon eivätkä tiedot tässä suhteessa ole olleet valtuuston puheenjohtajalle tarpeellisia "toimessaan". Kunnallisen toiminnan ja kuntalain asiantuntijat Heikki Harjula ja Kari Prättälä kuvaavat valtuutettujen oikeuksia seuraavasti: Valtuutetulla on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tämä koskee kunnan kaikkea toimintaa. Lähtökohtana on, että luottamushenkilö itse arvioi tiedontarpeensa. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus ulottuu julkisten tietojen lisäksi niihin tietoihin, jotka eivät vielä ole julkisia. Esimerkiksi asioiden valmistelutiedot ovat tällaisia. Valtuutetun tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa kaikille säädettyä oikeutta laajempi. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 279, ) Valtuutetun toiminta kattaa koko kunnan toiminnan. Asianajaja Vainio väittää virheellisesti, ettei minulla valtuuston puheenjohtajana olisi oikeutta toimia muuta kuin valtuuston puheenjohtajalle tarpeellisessa "toimessaan". Tämän tulkinnan mukaanhan valtuutetun toimiessa lautakunnan jäsenenä, hänen toimintansa rajoittuisi vain lautakunnan toimintaan. Näin ei tietenkään ole. 2. Lain noudattamiseen Vainio ottaa kantaa seuraavasti: Erikoisimmillaan syyllistäminen on ollut silloin, kun puheenjohtaja on vaatinut operatiivisen toimintalinjan muutosta ja korostanut ettei valtuuston toimintaan osoittamien määrärahojen riittämättömyys ole peruste toimia organisaatiossa valitulla tavalla. Tässä kohdin viitataan toimeentulotuen myöntämiseen. Lain mukaan toimeentulotukihakemus on käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa. Olen puuttunut siihen, että Mikkelissä ei ole noudatettu kyseistä seitsemän arkipäivän käsittelyaikaa. Toimeentulotuki ei ole budjettiperusteinen asia ja laki ottaa kantaa tähän hyvin yksiselitteisesti. Se, että kunta ei ole ottanut talousarvioon määrärahaa, ei vapauta kuntaa suorittamasta menoa, johon laki velvoittaa tai johon kunta on omilla päätöksillään sitoutunut. Kunnan on talousarvioon varatuista määrärahoista riippumatta esimerkiksi turvattava sellaiset sosiaalietuudet ja -palvelut, joihin kuntalaisella on subjektiivinen oikeus. Tällaisia ovat muun muassa oikeus toimeentulotukeen sekä alle kouluikäisten oikeus päivähoitoon tai kotihoidontukeen. Talousarvio on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 544, ) Perustuslain 2.3. :n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 423.)

4 Perustuslain 22 :n pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kunnallisten viranomaisten on sovellettava lakeja siten, että niiden päätökset ovat perustuslain mukaisia ja tulkinnat perusoikeusmyönteisiä. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 62.) Myös Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunta luovuttamassaan arviointikertomuksessa toteaa seuraavaa: Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tarkoituksena on toimialaa koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten nojalla huolehtia siitä, että palvelut on järjestetty määrällisesti ja laadullisesti yhteistoiminta-alueen kuntien väestöntarpeita vastaavasti. Toimialan tulee myös huolehtia siitä, että sille osoitetaan riittävästi voimavaroja ja että sosiaaliset ja terveysnäkökohdat otetaan huomioon muussa kaupungin kehittämisessä ja palvelutuotannossa Säästöjä tulee tehdä kaikin tavoin, kunhan peruspalvelujen määrää tai laatua ei heikennetä. Liian raju menojen supistaminen voi johtaa kurjistumiskierteeseen. Talousarviota laadittaessa määrärahoja ei saa tietoisesti alimitoittaa eikä tuloarvioita ylimitoittaa. Suomen malli hyvinvointipolitiikassa perustuu vahvaan säädösohjaukseen, joka sisältää normiohjauksen muun muassa toimeentulotuen maksamisen suhteen. Lähtökohtaisesti palvelut on rakennettu säädöksille eli valtiota ja kuntia sitovaan lainsäädäntöön. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla, eikä lainsitovuutta voi poistaa budjetoimalla liian vähän rahaa palveluihin. Olen saanut sosiaali- ja terveysjohtajalta tiedon, että toukokuussa 2015 viimeinkin Mikkelissä ollaan käsittelyajoissa lain vaatimassa rajassa. Tästä olen tyytyväinen. 3. Selvityksessä esitetyt väittämät ja esimerkit, joilla on pyritty kuvaamaan toimintaani, ovat epäasiallisia, vihjailevia ja paikkansapitämättömiä. Asianajaja Vainio: Viranhaltijoiden on väitetty tehneen lainvastaisia päätöksiä tai päätöksillään mahdollistaneen lainvastaisen asiantilan jatkumisen. Toimeentulotukipäätösten käsittelyajat Mikkelissä ovat ylittyneet lain sallimasta seitsemän arkipäivän rajasta. Olen viestinyt tästä jo viime kesästä alkaen asiasta vastaaville viranhaltijoille. Tilanteeseen on kiinnittänyt huomiota myös Itä-Suomen aluehallintovirasto, joka on vaatinut pysymistä lain määräämässä käsittelyajoissa uhkasakon uhalla. Myös kaupunginhallitus on kiinnittänyt asiaan huomiota ja luvannut parantaa tilannetta. Asiaa on käsitelty valtuuston kyselytunnilla. Näillä perusteilla minulle on epäselvää, miksi juuri minun puuttumiseni epäkohdan korjaamiseksi on koettu epäasiallisena. Yhteydenottoni asiasta ovat tapahtuneet kuntalaisten kertomien pitkittyneiden käsittelyaikojen perusteella. Olisiko minun pitänyt jättää kuntalaisten palvelupalautteet huomiotta? Palveluperiaate hallintomenettelyssä edellyttää viranomaiselta palveluiden asianmukaista saatavuutta, neuvontaa, tiedottamista, asioiden käsittelyä

5 mahdollisimman nopeasti ja joustavaa hallintokäytäntöä. Kuntalaiset ovat asiakkaita, joilla on oikeus hyvään palveluun. Olen ollut yhteydessä varhaiskasvatuksesta vastaavaan viranhaltijaan asiasta, joka koski aikuisten määrää lapsiryhmissä. Olin saanut viestiä, että lain määräämä aikuisten määrä ei Mikkelissä toteudu. Asiaan tuli korjaus puuttumiseni seurauksena. Asianajaja Vainio: On syytetty viranhaltijoita suoranaisesta valehtelusta tietoja puheenjohtajalle antaessaan Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen tilastoinnissa oli virhe. Jouduin pyytämään useita kertoja, ennen kuin virhe korjattiin. En pidä hyväksyttävänä, että virheellistä tietoa annetaan olla toimielinten esityslistalla ja pöytäkirjoissa, vaikka asia on tiedossa ja se olisi ollut mahdollista korjata. Asianajaja Vainio: Sähköpostiviestiliikenteen perusteella valtuuston puheenjohtaja on useammassakin tapauksessa pyrkinyt vaikuttamaan omalla kirjoittelullaan ja näkemyksillään yksittäisten viranhaltijoiden päätöksentekoon ja siten kaupungin ao. virastojen operatiiviseen toimintaan. Osa viranhaltijoista on kokenut tämän painostavana tai jopa painostamisena. Yhdessäkään tapauksessa puheenjohtaja ei kuitenkaan ole pyrkinyt muuttamaan yksittäisen päätöksen sisältöä, mutta viranhaltijoiden toiminnassaan tekemiin peruslinjauksiin on haluttu puuttua. Mm. eräässä koulujen iltapäivä kerhotoimintaa koskevassa viestissä valtuuston puheenjohtaja toteaa seuraavaa: "Aion puhua tämän asian puolesta Mikkelissä kaikella sillä voimalla ja vaikutusvallalla, joka minulla on käytettävissä. Toivon, että en joutuisi taistelemaan ja olemaan ristiriidassa opetustoimenjohtavien viranhaltijoiden kanssa, vaan jakaisimme näkemyksen ja veisitte sitä vapaaehtoisesti eteenpäin." Teksti on irrotettu lähettämästäni viestistä. Koko viesti on tämän vastaukseni liitteenä. Ko. sähköpostissani esitän, että koulutoimi valmistelisi seuraavaksi syksyksi 1. ja 2. luokan oppilaille lisää iltapäiväkerhoja. Perustelen asiaa lasten ja perheiden edulla, verotulojen lisäyksellä, työllisyyden parantumisella ym. kaupungin strategiaan liittyvillä perusteilla. Viestini loppuun olen vielä korostanut, että myös itse käytän vaikutusvaltaani asian eteenpäin viemiseksi eri areenoilla. Tällaisen viestin johtavat viranhaltijat ja asianajaja Vainio ovat nähneet epäasiallisena. Koen, että tehtäväni on edistää kuntalaisten ja kansalaisten hyvinvointiin liittyviä asioita monipuolisesti kaikilla niillä päätöksenteon foorumeilla, joilla toimin. Koen, että tämä on normaali osa poliittisen päättäjän työtä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Puhuin iltapäiväkerhojen puolesta myös eduskunnan täysistunnossa.

6 4. Asianajaja Vainio: Osan sähköposteista valtuuston puheenjohtaja on merkinnyt lähettäneensä juuri valtuuston puheenjohtajana. Sähköpostieni allekirjoituksessa on vakiona nimen lisäksi myös tittelit, mm. valtuuston puheenjohtaja, SDP:n Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja ja nyt myös kansanedustaja. Pidän tätä asianmukaisena menettelynä. Kun on selvää, että kunnan luottamushenkilöt - riippumatta siitä, ovatko he puheenjohtajia tai ei - käyvät kuntalaisten ja muiden tahojen kanssa keskustelua sähköpostissa, facebookissa, twitterissä ym., on syytä kysyä, voidaanko tehdä eroa luottamustehtävien ja muun poliittisen roolin välillä. Mielestäni kovin yksityiskohtaiset rajaukset rooleissa päättäjän viestiessä eri kansalaisryhmille eivät ole tarkoituksenmukaisia. Sosiaalinen media on muuttanut viestinnän tapaa ja muotoja. Kovin yksityiskohtainen sääntely on nopeassa sosiaalisen median maailmassa lähestulkoon mahdotonta. 5. Asianajaja Vainio: Sähköposteissa on säännön mukaisesti ollut muitakin vastaanottajia kuin viestin kohdehenkilö. Näin viestin varsinainen kohdehenkilö on tullut samalla julkisesti mustamaalatuksi. Viestieni tarkoitus ei ole ollut syyllistää ketään henkilöä. Niiden sisältönä on ollut kuntalaisten palveluihin liittyvä palaute tai oma esitys jostain asiasta. Viestin vastaanottajiksi ovat valikoituneet näistä asioista vastaavat esimiesasemassa olevat viranhaltijat ja joskus myös luottamushenkilöitä. Viranhaltijoiden oma toimintatapa on laittaa viestit minun lisäksi omalle työtiimilleen. On siis lienee aivan normaalia keskustella asioista laajemman joukon kanssa kuin vain yhden henkilön kanssa. 6. Asianajaja Vainio: Silmiinpistävää on, että sähköposteissa kyse on yksittäisten kuntalaisten kokemista epäkohdista, joita valtuuston puheenjohtaja on ryhtynyt selvittämään ohi operatiivisen virkamiesjohdon. En tiedä, mitä tapauksia Vainio tarkoittaa, mutta itse olen pyrkinyt ottamaan yhteyden asioista aina vastaavaan johtavaan viranhaltijaan. Saan koko ajan paljon palautetta kansalaisilta, sillä olen omaksunut aktiivisen ja jatkuvan keskustelun kansalaisten kanssa poliittisen työskentelyn tavaksi. En näe mahdolliseksi kieltäytyä, kun kansalaiset pyytävät apua tai tietoa palveluista. Jos en itse osaa vastata, tapanani on ottaa asiasta selvää. Pidän tätä valtuutetun yhtenä perustehtävänä. Kohdistan aina kysymykseni ja tiedusteluni viranhaltijajohdolle, joka vastaa kyseisestä palvelusta. Kaikille valtuutetuille jaettiin valtuustokauden alussa Kuntaliiton julkaisu: Vaikuttavuutta valtuustotyöhön - vastuullisuutta päätöksentekoon -opas. Oppaassa annetaan ohjeita valtuutetulle seuraavasti:

7 "Kuntalaisen ääntä on kuultava muulloinkin kuin vaalivuosina. Kuntalaiset ovat valinneet valtuutetun omaksi edustajakseen. Valtuutettu on poliittisessa vastuussa äänestäjilleen ja kuntalaisille. Valtuutettu on monen alan poliitikko ja hänen päätöksentekoaan ja työtään auttaa perehtyminen mahdollisimman hyvin asioihin. Monesti on hyvä keskustella asioista valmistelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa sekä niiden kanssa, joita asia eniten koskee, eli kunnan asukkaiden kanssa. Valtuutetun on oltava ahkera poliitikko ja tehtävä paljon työtä päätöksenteon pohjaksi." "Kunnassa on vaikea jakaa päätöksentekoa strategiseen ja operatiiviseen. Aina ei ole selvää, mitkä ovat isoja asioita ja mitkä taas pieniä. Kuntalaisen näkökulmasta ei ole isoja ja pieniä asioita, vaan ne kaikki ovat hänelle suuria. Vaikka valtuuston tehtävänä onkin strategiatason asioista päättäminen, eivät ne saa olla irrallaan kuntalaisen arjesta. Valtuuston johtamistehtävä ei saa jäädä pelkäksi retoriikaksi ja juhlapuheiksi. Valtuutetun on pystyttävä kertomaan valitsijoilleen, miten yksittäiset, kokonaisuuden kannalta pienetkin asiat etenevät. Tähän avuksi hän tarvitsee laajan kontaktipinnan myös kunnan henkilöstöön." "Luottamushenkilön tulee seurata asiakastyytyväisyyttä, palveluiden laatua ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista palveluiden käyttäjinä. Valtuutettujen tulee luoda edellytyksiä toimivalle käyttäjädemokratialle." 7. Vastauksena Vainion esittämään uuteen väittämään, että olisin levittänyt huhua joidenkin viranhaltijoiden välisistä suhteista, totean, etten ole näin tehnyt. Samoin väitteeseen, että olisin levittänyt tietoa viranhaltijan junailuista uusiin tehtäviin, totean, että en ole levittänyt tällaista tietoa. Pois lähteneitten viranhaltijoiden töiden virkajärjestelyistä on kyllä keskusteltu kaupunginhallituksen piirissä ja tähän liittyen olen keskustellut asiasta puhelimitse kahden kesken kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa. Olen ollut huolissani kaupungin henkilökunnan ja osan johtoryhmään kuuluvien hyvinvoinnista. Minuun on oltu kaupungin henkilökunnasta yhteydessä useita kertoja liittyen esimiesten käyttäytymiseen. Olen huolissani viranhaltijaorganisaation johtamiskulttuurista ja toimintatavoista. Minulle on tullut käsitys että ongelmia on. Viranhaltijaorganisaatiossa esiintyvät ilmapiiriongelmat todetaan myös Interniemi Oy:n laatimassa raportissa. Esimiesten on huolehdittava, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja asiallisesti. Näitä koskeviin epäkohtiin olen kokenut vaikeina valtuutetun roolista puuttua ja olen ohjannut henkilöt pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutettujen luo. Tarkastuslautakunta on kuullut kaupungin pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja ja lautakunnan puheenjohtaja totesi myös tiedotusvälineille, että ongelmia henkilöstön sisäisessä ilmapiirissä on.

8 Kaupungin johtamiskulttuuri tarvitsee kipeääkin analyysia ja vaiettujen asioiden tuomista keskustelupöytään. Sen ei tarvitse olla ahdistavaa, vaan vapauttavaa ja uusia mahdollisuuksia avaavaa. 8. Kaupunginhallitus on päättänyt toimenpiteistä aiempien työilmapiiriselvitysten pohjalta. Toistaiseksi ei mitään noista toimenpiteistä ole vielä toteutettu. Yksi niistä oli keskustelut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä niin, että vuorovaikutus paranisi. Olisin odottanut näiden keskustelujen käynnistymistä, enkä uutta selvitystä. Lopuksi Kaupunginhallitus on käyttänyt kymmeniä tuhansia euroja verorahoja selvittelyyn asiasta, joka olisi pitänyt hoitaa kaupungin sisäisenä keskusteluna. Nyt asiaa on selvitelty yli puoli vuotta suuren julkisuuden saattelemana, eikä itse asia ole edennyt varsinaiseen kehittämisvaiheeseen. Minulle on syntynyt tulkinta, että näiden selvitysten taustalla ovat olleet muutkin motiivit kuin pelkkä työilmapiirin parantaminen sinänsä. Koen, että tästä huonosti hoidetusta ja motiiveiltaan epäselvästä prosessista on myös Mikkelin kaupungin maine monin tavoin kärsinyt. Mikkelissä Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Liitteet: Viitattu sähköposti kokonaisuudessaan

9 LIITE 1: Viitattu sähköposti kokonaisuudessaan Subject: Re: Iltapäiväkerhoista From: Date: Wed, 15 Jan :58: To: Korjaus tuohon edelliseen että keskiansioisen puolikkaan verotulon menetys on kaupungille noin 3000 e. Olettaen, että kaupungille ohjautuva vero% on noin 16,5. Sehän ei ole veroäyrin kokoinen vähennyksistä johtuen. Eli jos näitä puolikasta tekeviä on vaikkapa 100 henkeä, on se jo euroa vähemmän verotuloja. Harvoin tilalle palkataan toista. Ystävällisin terveisin, Satu Taavitsainen Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja (henk.koht), (kaupungin puh) Lähetetty ipadista "Satu Taavitsainen" kirjoitti kello 11.39: Hei! Nyt on taas ajankohtaista puhua iltapäiväkerhojen toiminnasta Mikkelissä. Ryhmiä ollaan parhaillaan muodostamassa ensi syksylle. Mielestäni kerhojen perustamisen hallinnollista perustetta tulee muuttaa. Valtuuston strategia on muutettu ja tavoitteet ovat muuttuneet. Jokainen hallintokunta on velvollinen toteuttamaan kaupungin strategiaa. Iltapäiväkerhojen toiminnalla pystytään suoraan toteuttamaan seuraavia valtuuston tavoitteita -Lapsilla ystävien määrä lisääntyy -Koulukiusaaminen vähenee -Terveet elämäntavat lisääntyy (mm. liikunta lisääntyy, tupakointi vähenee) -Työttömyysprosentti pienenee ja sitä kautta verotulot lisääntyy ILTAPÄIVÄKERHOLASKELMA IP-kerhonohjaajan palkkaus työnantajakustannuksineen noin e

10 IP-kerhonohjaajan palkkaamiseksi saadaan yleensä palkkatukea TE-toimistolta e IP-kerhonohjaajan bruttotulot noin e, joista tulee kaupungille verotuloja n e IP-kerhonohjaajasta maksettava mahdollinen Kelan sakkomaksu poistuu e Perheeltä tuleva maksu e/kk -> e/vuodessa. Jos ryhmässä on 15 lasta -> 9000 e e. Perheen molempien vanhempien työssäkäynti mahdollistuu. Ilman IP-kerhoa toinen tekee puolikasta. Eli Mikkelille ohjautuvat verotulot lisääntyvät euron bruttotuloilla n e. Laskelma osoittaa, että mitään taloudellisia perusteita olla perustamatta IP-ryhmiä, ei ole. Kaupungin hallinnon pitää muokkaantua nykyaikaa ja kaupunkilaisten tarpeita vastaavaksi ja toteuttaa valtuuston strategiaa. Virkavastuulla toimivien tehtävä on tehdä tarvittavat esitykset luottamushenkilöille asioiden eteenpäin viemiseksi. Mielestäni 1. luokkalaisten 6 kpl määrä ryhmää perustettaessa tulee poistaa. On ajateltava kokonaisuutta ja otettava huomioon kaikki ryhmään haluavat lapset. Valtakunnallisesti nyt on päätetty pidentää oppivelvollisuutta vuodella, mikä on hyvä askel eteenpäin. Mutta kun puhutaan nuorista, jotka eivät lähde opiskelemaan peruskoulun jälkeen, tai jo peruskoulun yläluokkien aikana jättäytyvät koulutyöstä paitsi, olemme kovin paljon myöhässä ja huomion pitäisi keskittyä koulupolun alkupäähän. Mitä perheen arjen näkökulmasta on lapsen alaluokkien koulunkäynti? Se on sitä, että lapsi saa koulussa laadukasta opetusta mutta, koska tunteja on viikossa niin vähän, ovat päivät lyhyitä ja päättyvät usein jo klo 11, 12 tai klo 13. Lapsi on tällöin koko päivän kotona yksin odottaen vanhemman/vanhempien kotiintuloa töistä. Monet tekevät töitä nykyään palvelualoilla, joissa työaika on esim. kaupan aukioloaika ja lapsen yksinolo voi olla nukkumaanmenoaikaan saakka. Iltapäiväkerhopaikkoja ei ole usein kuin 1. luokkalaisille tai jos tilaa on niin myös 2. luokkalaisille. Iltapäiväkerho on lapsen kannalta ihanteellinen paikka olla koulun jälkeen. Saa olla kavereiden kanssa, saa terveellisen välipalan, saa leikkiä ja saa olla turvallisen aikuisen valvonnan alla ja läksytkin tulee tehdyiksi. Vanhempi voi olla rauhallisin mielin töissä ja hakea lapsen koululta töistä päästyään. Iltapäiväkerhoilla toteutetaan nuorisotakuuta. Niihin pitäisi olla oikeus kaikilla alakoulun oppilailla näin halutessaan. On surullista, että koulujen pihoilla norkoilee 2., 3., 4., 5. ja 6. luokkalaisia katsomassa kaihoten koulun sisälle, jossa iippalaiset viettävät hauskaa. Jos ajattelee sitä, minkä aiheutamme lapsille nyt heidän pelatessaan pleikkaria, kännykkää tai tietokonetta yksin kotona kaiket iltapäivät, surffaillen netissä, syöden epäterveellisesti, joutuen huonoon seuraan, peläten, joutuen kiusatuksi, kokeillen päihteitä jne. voidaan todeta, että iltapäiväkerhoissa lasten oleminen tulisi pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle halvemmaksi, perheiden arki paranisi ja säästyttäisiin monelta inhimilliseltä tuskalta ja hädältä. Lasten

11 liikalihavuus myös pienenisi kun liikkuminen lisääntyisi ja syöminen olisi terveellisempää. Veikkaanpa myös, että lasten masennukset ja muut mielenterveydenongelmat pienenisivät ja kiinnostus elämää kohtaan lisääntyisi. Monella yläkouluikäisellä nuorella on vaikeuksia aamulla lähteä kouluun. Yöt pelataan ja päivät nukutaan. Koulu ei kiinnosta. Koulusta on satoja tunteja poissaoloja, jatko-opiskelupaikka ei kiinnosta, eikä ole huonolla todistuksella saatavilla. Arjen rytmi ja elämäntavat ovat ehtineet 9 vuoden koulutaipaleen aikana vääristyä. Nuoret myös nykyään vetävät "pikakännejä", eli heti koulun jälkeen juovat 2-3 olutta tai siideriä ja nousuhumalassa viettävät aikaa kunnes menevät kotiin klo 20 niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Uskon ennaltaehkäisyn auttavan paremmin kuin jälkien korjaamisen. Se, että lapset saisivat olla iltapäivät koulussa järkevän tekemisen parissa, ehkäisi väärille poluille joutumista. Myöskin työn määrä ja verotulot yhteiskunnassamme lisääntyisivät, sillä vanhemmat voisivat tehdä kokopäivätyötä. Nyt useat tekevät puolikasta työaikaa sen vuoksi, että pääsevät kotiin aiemmin lapsensa luo. Aion puhua tämän asian puolesta Mikkelissä kaikella sillä voimalla ja vaikutusvallalla, joka minulla on käytettävissä. Toivon, että en joutuisi taistelemaan ja olemaan ristiriidassa opetustoimen johtavien viranhaltijoiden kanssa vaan jakaisimme näkemyksen ja veisitte sitä vapaaehtoisesti eteenpäin. Mielestäni minulla on kestävät perustelut ja valtuuston hyväksymä strategia on punainen lanka joka kaupungin toimintaa ohjaa. Terv. Satu Taavitsainen Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja puh (henk koht), (kaupungin) Tämän sähköpostin sisällössä on luottamuksellista tietoa ja tarkoitettu vain vastaanottajan tietoon. Vastaanottaja ei saa kopioida, jakaa tai muuten käyttää sähköpostin sisältämää tietoa, jos hän ei ole henkilö jolle sähköposti on tarkoitettu lähetettäväksi. Jos olet saanut vahingossa tämän sähköisen viestin, ilmoita siitä meille välittömästi puhelimitse tai paluu-sähköpostitse ja poista sähköposti ja sen kaikki liitteet koneeltasi. Kiitos!

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä TRE:5877/03.00.01/2015 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15 PL 150 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 )

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) 1 (5 27.6.2014 Kaupunginkanslia Johanna Alatalo Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta LAUSUNTO KUNTALAKILUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Lappeenrannan

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto Terveiset lain valmistelusta!

Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto Terveiset lain valmistelusta! Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto Terveiset lain valmistelusta! Nyholm Inga, VM 29.8.2013 Ajankohtaista kuntalakiuudistuksesta Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä linjasi lakiuudistuksen jatkovalmistelua

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2015 1 (5) 1034 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta 14.11.2015 Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta Kirkolliskokouksen päätös Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot