Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Mikkelin kaupunginhallitukselle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Mikkelin kaupunginhallitukselle 7.6.2015"

Transkriptio

1 Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikkelin kaupunginhallitukselle Vastineena asianajotoimisto AA Moisanderin (asianajaja Antti Vainio) laatimaan, päivättyyn selvitykseen ja siihen sisältyviin, minuun kohdistuneisiin väitteisiin, totean seuraavaa: Vainion selvitys ei tuo uutta aiemmin esitettyihin niin kutsuttuihin työilmapiiriselvityksiin nähden. Vainion selvityksessä toistuu sama virheellinen tulkinta kuin aiemmissa työilmapiiriselvityksissä siitä, ettei minulla valtuuston puheenjohtajana olisi samoja kuntalain antamia oikeuksia tiedonsaantiin kaupungin viranhaltijoilta ja kanssakäymiseen heidän kanssaan kuin muilla valtuutetuilla. Asianajaja Antti Vainion laatima selvitys sisältää epämääräisiä ja vihjailevia näkemyksiä, joiden todenperäisyys pohjautuu selvitykseen haastateltujen viranhaltijoiden näkemyksiin ja aiempiin ilmapiiriselvityksiin. Vainion selvitykseen ei ole haastateltu minua, vaikka olen arvostelun kohteena, kuten ei myöskään koko kaupungin johtoryhmää, vaikka Vainion selvityksessä kohteena ovat nimenomaan olleet viranhaltijoiden mahdollisesti kokemat oikeudelliset loukkaukset. Vainion raportissa ei ole pyritty selvittämään minun omia perusteluja toiminnalleni valtuutettuna. Minulle ei ole turvattu mahdollisuutta kommentoida aiemmissa ja nyt käsittelyssä olevassa selvityksessä esitettyjä väitteitä. Koen, että raporttien käsittelytapa on siten ollut oikeusturvaani ja asemaani loukkaava. Vainion selvitys sisältää ilmaisuja, jotka luovat näkemykseni mukaan värittyneitä ja jopa vääriä mielikuvia siitä, minkälaisia viestejä olen lähettänyt kaupungin johtaville viranhaltijoille. Noiden viestien taustalla ovat kuitenkin aktiivisena valtuutettuna saamani palvelupalautteet kansalaisilta. Selvitykseen on irrotettu lainauksia irrallaan viestieni asiayhteyksistä, joilla on yritetty kuvata puuttumistani viranhaltijoiden toimintaan. Kaupunginhallitus ei ole vielä käynnistänyt kehittämistoimenpiteitä. Vainion raportti on osaltaan jo aiemmin todettujen asioiden toistoa. Tämä herättää minussa kysymyksen, onko Vainion selvityksen takana lähinnä minun syyllistäminen ja jo todettujen asioiden pitäminen aktiivisesti esillä. Tämä näkemykseni nojautuu myös siihen, että myös Vainion selvityksessä päädytään jo aiemmissakin selvityksissä tehtyyn johtopäätökseen, ettei asiassa ole havaittavissa sellaista, mikä edellyttäisi kaupunginhallituksen oikeudellisia toimia. Selvityksessä ei kuvata sanallakaan sitä, mikä ovat kuntalaisten itsehallintoon perustuvan kunnan luottamushenkilön tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Luottamushenkilön rooli on moniulotteinen. Vaikka päätyömme on kuntalaisten antamalla valtakirjalla päätöksenteko, merkittävä osa työstä on edustaa kuntalaisnäkemystä myös asioiden

2 valmistelussa. Valtuuston puheenjohtajan tehtävänä on valtuuston kokousten johtamisen lisäksi valvoa valtuuston päätösten valmistelua ja toimeenpanoa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Luottamushenkilöt ovat aina olleet ja tulevat olemaan myös kuntalaisten viestinviejinä kunnan eri tahoille. Osa viesteistä on yleisiä näkemyksiä asioiden hoitamiseen ja osa on palaute ihmisten omista kokemuksista palvelujen saamisessa tai usein siinä olleissa ongelmissa. Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken. Kunnan valvontajärjestelmässä seuranta on ennen muuta luottamushenkilöille kuuluvaa sisäistä valvontaa. Luottamushenkilöiden tehtävänä on esimerkiksi seurata, miten viranhaltija käyttää hänelle delegoitua toimivaltaa. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 204, 594.) Kunnan hallinnon perustuminen asukkaiden itsehallintoon edellyttää kunnan ja sen asukkaiden tiivistä vuorovaikutusta. Kunta ei voi toimia, jollei sillä ole yhteyttä asukkaisiinsa. Ilman erityistä sääntelyäkin kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä asukkaiden näkemykset otetaan huomioon. Samoin on huolehdittava siitä, että asukkailla on keinoja näkemystensä esiin tuomiseen. Kunnalla on vastuu ihmisten perusoikeuksien toteuttamisesta ja laajemminkin hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta ja kuntalaisten on voitava valvoa kunnan toiminnan laillisuutta. Nämä asiat korostuvat uudistetussa kuntalaissa. Uudessa kuntalaissa edellytetään entistä aktiivisempaa roolia kuntalaisille ja heidän osallisuudelleen kaikessa kunnan päätöksenteossa ja sen valmistelussa sekä palveluiden kehittämisessä. Pidän tärkeänä, että pelisääntökeskustelua käydään, koska uhkakuvana on jatkossa rooliepäselvyyksistä aiheutuvien kiistojen lisääntyminen ja tästä seuraava epäluottamuksen lisääntyminen. Yksityiskohtaiset kommentit asianajaja Antti Vainion väitteisiin 1. Toistan vastauksenani Vainion muistion väitteisiin saman, minkä olen kertonut julkisesti vastineissani aiempiin selvityksiin, että olen toiminut kuntalain mukaisesti luottamustehtävissäni ja vuorovaikutuksessa kaupungin viranhaltijoihin. Vanha kuntalaki on edelleen voimassa niiltä osin ( 43), mikä koskee kunnan luottamushenkilön oikeutta saada tietoja kunnan viranomaiselta ja uusi kuntalaki tulee voimaan 83 osalta vasta vuoden 2017 alusta. Asianajaja Vainio: Mainitun lainkohdan mukainen luottamushenkilön tietojensaantioikeus oli varsin laaja ja sitä rajoittaa pääsäännön mukaan vain viranhaltijan salassapitovelvollisuus. Säännös rajasi kuitenkin tietojen saantioikeuden niihin tietoihin, jotka luottamushenkilölle ovat tuossa "toimessaan" tarpeellisia Sähköpostien mukainen tietojen vaatiminen ei kaikilta osin ole ollut asianmukaista.

3 Osa vaadituista tiedoista on ollut sellaisia, jotka eivät ole liittyneet valtuuston omaan päätöksen tekoon eivätkä tiedot tässä suhteessa ole olleet valtuuston puheenjohtajalle tarpeellisia "toimessaan". Kunnallisen toiminnan ja kuntalain asiantuntijat Heikki Harjula ja Kari Prättälä kuvaavat valtuutettujen oikeuksia seuraavasti: Valtuutetulla on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tämä koskee kunnan kaikkea toimintaa. Lähtökohtana on, että luottamushenkilö itse arvioi tiedontarpeensa. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus ulottuu julkisten tietojen lisäksi niihin tietoihin, jotka eivät vielä ole julkisia. Esimerkiksi asioiden valmistelutiedot ovat tällaisia. Valtuutetun tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa kaikille säädettyä oikeutta laajempi. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 279, ) Valtuutetun toiminta kattaa koko kunnan toiminnan. Asianajaja Vainio väittää virheellisesti, ettei minulla valtuuston puheenjohtajana olisi oikeutta toimia muuta kuin valtuuston puheenjohtajalle tarpeellisessa "toimessaan". Tämän tulkinnan mukaanhan valtuutetun toimiessa lautakunnan jäsenenä, hänen toimintansa rajoittuisi vain lautakunnan toimintaan. Näin ei tietenkään ole. 2. Lain noudattamiseen Vainio ottaa kantaa seuraavasti: Erikoisimmillaan syyllistäminen on ollut silloin, kun puheenjohtaja on vaatinut operatiivisen toimintalinjan muutosta ja korostanut ettei valtuuston toimintaan osoittamien määrärahojen riittämättömyys ole peruste toimia organisaatiossa valitulla tavalla. Tässä kohdin viitataan toimeentulotuen myöntämiseen. Lain mukaan toimeentulotukihakemus on käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa. Olen puuttunut siihen, että Mikkelissä ei ole noudatettu kyseistä seitsemän arkipäivän käsittelyaikaa. Toimeentulotuki ei ole budjettiperusteinen asia ja laki ottaa kantaa tähän hyvin yksiselitteisesti. Se, että kunta ei ole ottanut talousarvioon määrärahaa, ei vapauta kuntaa suorittamasta menoa, johon laki velvoittaa tai johon kunta on omilla päätöksillään sitoutunut. Kunnan on talousarvioon varatuista määrärahoista riippumatta esimerkiksi turvattava sellaiset sosiaalietuudet ja -palvelut, joihin kuntalaisella on subjektiivinen oikeus. Tällaisia ovat muun muassa oikeus toimeentulotukeen sekä alle kouluikäisten oikeus päivähoitoon tai kotihoidontukeen. Talousarvio on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 544, ) Perustuslain 2.3. :n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 423.)

4 Perustuslain 22 :n pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kunnallisten viranomaisten on sovellettava lakeja siten, että niiden päätökset ovat perustuslain mukaisia ja tulkinnat perusoikeusmyönteisiä. (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 62.) Myös Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunta luovuttamassaan arviointikertomuksessa toteaa seuraavaa: Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tarkoituksena on toimialaa koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten nojalla huolehtia siitä, että palvelut on järjestetty määrällisesti ja laadullisesti yhteistoiminta-alueen kuntien väestöntarpeita vastaavasti. Toimialan tulee myös huolehtia siitä, että sille osoitetaan riittävästi voimavaroja ja että sosiaaliset ja terveysnäkökohdat otetaan huomioon muussa kaupungin kehittämisessä ja palvelutuotannossa Säästöjä tulee tehdä kaikin tavoin, kunhan peruspalvelujen määrää tai laatua ei heikennetä. Liian raju menojen supistaminen voi johtaa kurjistumiskierteeseen. Talousarviota laadittaessa määrärahoja ei saa tietoisesti alimitoittaa eikä tuloarvioita ylimitoittaa. Suomen malli hyvinvointipolitiikassa perustuu vahvaan säädösohjaukseen, joka sisältää normiohjauksen muun muassa toimeentulotuen maksamisen suhteen. Lähtökohtaisesti palvelut on rakennettu säädöksille eli valtiota ja kuntia sitovaan lainsäädäntöön. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla, eikä lainsitovuutta voi poistaa budjetoimalla liian vähän rahaa palveluihin. Olen saanut sosiaali- ja terveysjohtajalta tiedon, että toukokuussa 2015 viimeinkin Mikkelissä ollaan käsittelyajoissa lain vaatimassa rajassa. Tästä olen tyytyväinen. 3. Selvityksessä esitetyt väittämät ja esimerkit, joilla on pyritty kuvaamaan toimintaani, ovat epäasiallisia, vihjailevia ja paikkansapitämättömiä. Asianajaja Vainio: Viranhaltijoiden on väitetty tehneen lainvastaisia päätöksiä tai päätöksillään mahdollistaneen lainvastaisen asiantilan jatkumisen. Toimeentulotukipäätösten käsittelyajat Mikkelissä ovat ylittyneet lain sallimasta seitsemän arkipäivän rajasta. Olen viestinyt tästä jo viime kesästä alkaen asiasta vastaaville viranhaltijoille. Tilanteeseen on kiinnittänyt huomiota myös Itä-Suomen aluehallintovirasto, joka on vaatinut pysymistä lain määräämässä käsittelyajoissa uhkasakon uhalla. Myös kaupunginhallitus on kiinnittänyt asiaan huomiota ja luvannut parantaa tilannetta. Asiaa on käsitelty valtuuston kyselytunnilla. Näillä perusteilla minulle on epäselvää, miksi juuri minun puuttumiseni epäkohdan korjaamiseksi on koettu epäasiallisena. Yhteydenottoni asiasta ovat tapahtuneet kuntalaisten kertomien pitkittyneiden käsittelyaikojen perusteella. Olisiko minun pitänyt jättää kuntalaisten palvelupalautteet huomiotta? Palveluperiaate hallintomenettelyssä edellyttää viranomaiselta palveluiden asianmukaista saatavuutta, neuvontaa, tiedottamista, asioiden käsittelyä

5 mahdollisimman nopeasti ja joustavaa hallintokäytäntöä. Kuntalaiset ovat asiakkaita, joilla on oikeus hyvään palveluun. Olen ollut yhteydessä varhaiskasvatuksesta vastaavaan viranhaltijaan asiasta, joka koski aikuisten määrää lapsiryhmissä. Olin saanut viestiä, että lain määräämä aikuisten määrä ei Mikkelissä toteudu. Asiaan tuli korjaus puuttumiseni seurauksena. Asianajaja Vainio: On syytetty viranhaltijoita suoranaisesta valehtelusta tietoja puheenjohtajalle antaessaan Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen tilastoinnissa oli virhe. Jouduin pyytämään useita kertoja, ennen kuin virhe korjattiin. En pidä hyväksyttävänä, että virheellistä tietoa annetaan olla toimielinten esityslistalla ja pöytäkirjoissa, vaikka asia on tiedossa ja se olisi ollut mahdollista korjata. Asianajaja Vainio: Sähköpostiviestiliikenteen perusteella valtuuston puheenjohtaja on useammassakin tapauksessa pyrkinyt vaikuttamaan omalla kirjoittelullaan ja näkemyksillään yksittäisten viranhaltijoiden päätöksentekoon ja siten kaupungin ao. virastojen operatiiviseen toimintaan. Osa viranhaltijoista on kokenut tämän painostavana tai jopa painostamisena. Yhdessäkään tapauksessa puheenjohtaja ei kuitenkaan ole pyrkinyt muuttamaan yksittäisen päätöksen sisältöä, mutta viranhaltijoiden toiminnassaan tekemiin peruslinjauksiin on haluttu puuttua. Mm. eräässä koulujen iltapäivä kerhotoimintaa koskevassa viestissä valtuuston puheenjohtaja toteaa seuraavaa: "Aion puhua tämän asian puolesta Mikkelissä kaikella sillä voimalla ja vaikutusvallalla, joka minulla on käytettävissä. Toivon, että en joutuisi taistelemaan ja olemaan ristiriidassa opetustoimenjohtavien viranhaltijoiden kanssa, vaan jakaisimme näkemyksen ja veisitte sitä vapaaehtoisesti eteenpäin." Teksti on irrotettu lähettämästäni viestistä. Koko viesti on tämän vastaukseni liitteenä. Ko. sähköpostissani esitän, että koulutoimi valmistelisi seuraavaksi syksyksi 1. ja 2. luokan oppilaille lisää iltapäiväkerhoja. Perustelen asiaa lasten ja perheiden edulla, verotulojen lisäyksellä, työllisyyden parantumisella ym. kaupungin strategiaan liittyvillä perusteilla. Viestini loppuun olen vielä korostanut, että myös itse käytän vaikutusvaltaani asian eteenpäin viemiseksi eri areenoilla. Tällaisen viestin johtavat viranhaltijat ja asianajaja Vainio ovat nähneet epäasiallisena. Koen, että tehtäväni on edistää kuntalaisten ja kansalaisten hyvinvointiin liittyviä asioita monipuolisesti kaikilla niillä päätöksenteon foorumeilla, joilla toimin. Koen, että tämä on normaali osa poliittisen päättäjän työtä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Puhuin iltapäiväkerhojen puolesta myös eduskunnan täysistunnossa.

6 4. Asianajaja Vainio: Osan sähköposteista valtuuston puheenjohtaja on merkinnyt lähettäneensä juuri valtuuston puheenjohtajana. Sähköpostieni allekirjoituksessa on vakiona nimen lisäksi myös tittelit, mm. valtuuston puheenjohtaja, SDP:n Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja ja nyt myös kansanedustaja. Pidän tätä asianmukaisena menettelynä. Kun on selvää, että kunnan luottamushenkilöt - riippumatta siitä, ovatko he puheenjohtajia tai ei - käyvät kuntalaisten ja muiden tahojen kanssa keskustelua sähköpostissa, facebookissa, twitterissä ym., on syytä kysyä, voidaanko tehdä eroa luottamustehtävien ja muun poliittisen roolin välillä. Mielestäni kovin yksityiskohtaiset rajaukset rooleissa päättäjän viestiessä eri kansalaisryhmille eivät ole tarkoituksenmukaisia. Sosiaalinen media on muuttanut viestinnän tapaa ja muotoja. Kovin yksityiskohtainen sääntely on nopeassa sosiaalisen median maailmassa lähestulkoon mahdotonta. 5. Asianajaja Vainio: Sähköposteissa on säännön mukaisesti ollut muitakin vastaanottajia kuin viestin kohdehenkilö. Näin viestin varsinainen kohdehenkilö on tullut samalla julkisesti mustamaalatuksi. Viestieni tarkoitus ei ole ollut syyllistää ketään henkilöä. Niiden sisältönä on ollut kuntalaisten palveluihin liittyvä palaute tai oma esitys jostain asiasta. Viestin vastaanottajiksi ovat valikoituneet näistä asioista vastaavat esimiesasemassa olevat viranhaltijat ja joskus myös luottamushenkilöitä. Viranhaltijoiden oma toimintatapa on laittaa viestit minun lisäksi omalle työtiimilleen. On siis lienee aivan normaalia keskustella asioista laajemman joukon kanssa kuin vain yhden henkilön kanssa. 6. Asianajaja Vainio: Silmiinpistävää on, että sähköposteissa kyse on yksittäisten kuntalaisten kokemista epäkohdista, joita valtuuston puheenjohtaja on ryhtynyt selvittämään ohi operatiivisen virkamiesjohdon. En tiedä, mitä tapauksia Vainio tarkoittaa, mutta itse olen pyrkinyt ottamaan yhteyden asioista aina vastaavaan johtavaan viranhaltijaan. Saan koko ajan paljon palautetta kansalaisilta, sillä olen omaksunut aktiivisen ja jatkuvan keskustelun kansalaisten kanssa poliittisen työskentelyn tavaksi. En näe mahdolliseksi kieltäytyä, kun kansalaiset pyytävät apua tai tietoa palveluista. Jos en itse osaa vastata, tapanani on ottaa asiasta selvää. Pidän tätä valtuutetun yhtenä perustehtävänä. Kohdistan aina kysymykseni ja tiedusteluni viranhaltijajohdolle, joka vastaa kyseisestä palvelusta. Kaikille valtuutetuille jaettiin valtuustokauden alussa Kuntaliiton julkaisu: Vaikuttavuutta valtuustotyöhön - vastuullisuutta päätöksentekoon -opas. Oppaassa annetaan ohjeita valtuutetulle seuraavasti:

7 "Kuntalaisen ääntä on kuultava muulloinkin kuin vaalivuosina. Kuntalaiset ovat valinneet valtuutetun omaksi edustajakseen. Valtuutettu on poliittisessa vastuussa äänestäjilleen ja kuntalaisille. Valtuutettu on monen alan poliitikko ja hänen päätöksentekoaan ja työtään auttaa perehtyminen mahdollisimman hyvin asioihin. Monesti on hyvä keskustella asioista valmistelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa sekä niiden kanssa, joita asia eniten koskee, eli kunnan asukkaiden kanssa. Valtuutetun on oltava ahkera poliitikko ja tehtävä paljon työtä päätöksenteon pohjaksi." "Kunnassa on vaikea jakaa päätöksentekoa strategiseen ja operatiiviseen. Aina ei ole selvää, mitkä ovat isoja asioita ja mitkä taas pieniä. Kuntalaisen näkökulmasta ei ole isoja ja pieniä asioita, vaan ne kaikki ovat hänelle suuria. Vaikka valtuuston tehtävänä onkin strategiatason asioista päättäminen, eivät ne saa olla irrallaan kuntalaisen arjesta. Valtuuston johtamistehtävä ei saa jäädä pelkäksi retoriikaksi ja juhlapuheiksi. Valtuutetun on pystyttävä kertomaan valitsijoilleen, miten yksittäiset, kokonaisuuden kannalta pienetkin asiat etenevät. Tähän avuksi hän tarvitsee laajan kontaktipinnan myös kunnan henkilöstöön." "Luottamushenkilön tulee seurata asiakastyytyväisyyttä, palveluiden laatua ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista palveluiden käyttäjinä. Valtuutettujen tulee luoda edellytyksiä toimivalle käyttäjädemokratialle." 7. Vastauksena Vainion esittämään uuteen väittämään, että olisin levittänyt huhua joidenkin viranhaltijoiden välisistä suhteista, totean, etten ole näin tehnyt. Samoin väitteeseen, että olisin levittänyt tietoa viranhaltijan junailuista uusiin tehtäviin, totean, että en ole levittänyt tällaista tietoa. Pois lähteneitten viranhaltijoiden töiden virkajärjestelyistä on kyllä keskusteltu kaupunginhallituksen piirissä ja tähän liittyen olen keskustellut asiasta puhelimitse kahden kesken kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa. Olen ollut huolissani kaupungin henkilökunnan ja osan johtoryhmään kuuluvien hyvinvoinnista. Minuun on oltu kaupungin henkilökunnasta yhteydessä useita kertoja liittyen esimiesten käyttäytymiseen. Olen huolissani viranhaltijaorganisaation johtamiskulttuurista ja toimintatavoista. Minulle on tullut käsitys että ongelmia on. Viranhaltijaorganisaatiossa esiintyvät ilmapiiriongelmat todetaan myös Interniemi Oy:n laatimassa raportissa. Esimiesten on huolehdittava, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja asiallisesti. Näitä koskeviin epäkohtiin olen kokenut vaikeina valtuutetun roolista puuttua ja olen ohjannut henkilöt pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutettujen luo. Tarkastuslautakunta on kuullut kaupungin pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja ja lautakunnan puheenjohtaja totesi myös tiedotusvälineille, että ongelmia henkilöstön sisäisessä ilmapiirissä on.

8 Kaupungin johtamiskulttuuri tarvitsee kipeääkin analyysia ja vaiettujen asioiden tuomista keskustelupöytään. Sen ei tarvitse olla ahdistavaa, vaan vapauttavaa ja uusia mahdollisuuksia avaavaa. 8. Kaupunginhallitus on päättänyt toimenpiteistä aiempien työilmapiiriselvitysten pohjalta. Toistaiseksi ei mitään noista toimenpiteistä ole vielä toteutettu. Yksi niistä oli keskustelut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä niin, että vuorovaikutus paranisi. Olisin odottanut näiden keskustelujen käynnistymistä, enkä uutta selvitystä. Lopuksi Kaupunginhallitus on käyttänyt kymmeniä tuhansia euroja verorahoja selvittelyyn asiasta, joka olisi pitänyt hoitaa kaupungin sisäisenä keskusteluna. Nyt asiaa on selvitelty yli puoli vuotta suuren julkisuuden saattelemana, eikä itse asia ole edennyt varsinaiseen kehittämisvaiheeseen. Minulle on syntynyt tulkinta, että näiden selvitysten taustalla ovat olleet muutkin motiivit kuin pelkkä työilmapiirin parantaminen sinänsä. Koen, että tästä huonosti hoidetusta ja motiiveiltaan epäselvästä prosessista on myös Mikkelin kaupungin maine monin tavoin kärsinyt. Mikkelissä Satu Taavitsainen (sd.) Mikkelin kaupunginvaltuutettu kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Liitteet: Viitattu sähköposti kokonaisuudessaan

9 LIITE 1: Viitattu sähköposti kokonaisuudessaan Subject: Re: Iltapäiväkerhoista From: Date: Wed, 15 Jan :58: To: Korjaus tuohon edelliseen että keskiansioisen puolikkaan verotulon menetys on kaupungille noin 3000 e. Olettaen, että kaupungille ohjautuva vero% on noin 16,5. Sehän ei ole veroäyrin kokoinen vähennyksistä johtuen. Eli jos näitä puolikasta tekeviä on vaikkapa 100 henkeä, on se jo euroa vähemmän verotuloja. Harvoin tilalle palkataan toista. Ystävällisin terveisin, Satu Taavitsainen Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja (henk.koht), (kaupungin puh) Lähetetty ipadista "Satu Taavitsainen" kirjoitti kello 11.39: Hei! Nyt on taas ajankohtaista puhua iltapäiväkerhojen toiminnasta Mikkelissä. Ryhmiä ollaan parhaillaan muodostamassa ensi syksylle. Mielestäni kerhojen perustamisen hallinnollista perustetta tulee muuttaa. Valtuuston strategia on muutettu ja tavoitteet ovat muuttuneet. Jokainen hallintokunta on velvollinen toteuttamaan kaupungin strategiaa. Iltapäiväkerhojen toiminnalla pystytään suoraan toteuttamaan seuraavia valtuuston tavoitteita -Lapsilla ystävien määrä lisääntyy -Koulukiusaaminen vähenee -Terveet elämäntavat lisääntyy (mm. liikunta lisääntyy, tupakointi vähenee) -Työttömyysprosentti pienenee ja sitä kautta verotulot lisääntyy ILTAPÄIVÄKERHOLASKELMA IP-kerhonohjaajan palkkaus työnantajakustannuksineen noin e

10 IP-kerhonohjaajan palkkaamiseksi saadaan yleensä palkkatukea TE-toimistolta e IP-kerhonohjaajan bruttotulot noin e, joista tulee kaupungille verotuloja n e IP-kerhonohjaajasta maksettava mahdollinen Kelan sakkomaksu poistuu e Perheeltä tuleva maksu e/kk -> e/vuodessa. Jos ryhmässä on 15 lasta -> 9000 e e. Perheen molempien vanhempien työssäkäynti mahdollistuu. Ilman IP-kerhoa toinen tekee puolikasta. Eli Mikkelille ohjautuvat verotulot lisääntyvät euron bruttotuloilla n e. Laskelma osoittaa, että mitään taloudellisia perusteita olla perustamatta IP-ryhmiä, ei ole. Kaupungin hallinnon pitää muokkaantua nykyaikaa ja kaupunkilaisten tarpeita vastaavaksi ja toteuttaa valtuuston strategiaa. Virkavastuulla toimivien tehtävä on tehdä tarvittavat esitykset luottamushenkilöille asioiden eteenpäin viemiseksi. Mielestäni 1. luokkalaisten 6 kpl määrä ryhmää perustettaessa tulee poistaa. On ajateltava kokonaisuutta ja otettava huomioon kaikki ryhmään haluavat lapset. Valtakunnallisesti nyt on päätetty pidentää oppivelvollisuutta vuodella, mikä on hyvä askel eteenpäin. Mutta kun puhutaan nuorista, jotka eivät lähde opiskelemaan peruskoulun jälkeen, tai jo peruskoulun yläluokkien aikana jättäytyvät koulutyöstä paitsi, olemme kovin paljon myöhässä ja huomion pitäisi keskittyä koulupolun alkupäähän. Mitä perheen arjen näkökulmasta on lapsen alaluokkien koulunkäynti? Se on sitä, että lapsi saa koulussa laadukasta opetusta mutta, koska tunteja on viikossa niin vähän, ovat päivät lyhyitä ja päättyvät usein jo klo 11, 12 tai klo 13. Lapsi on tällöin koko päivän kotona yksin odottaen vanhemman/vanhempien kotiintuloa töistä. Monet tekevät töitä nykyään palvelualoilla, joissa työaika on esim. kaupan aukioloaika ja lapsen yksinolo voi olla nukkumaanmenoaikaan saakka. Iltapäiväkerhopaikkoja ei ole usein kuin 1. luokkalaisille tai jos tilaa on niin myös 2. luokkalaisille. Iltapäiväkerho on lapsen kannalta ihanteellinen paikka olla koulun jälkeen. Saa olla kavereiden kanssa, saa terveellisen välipalan, saa leikkiä ja saa olla turvallisen aikuisen valvonnan alla ja läksytkin tulee tehdyiksi. Vanhempi voi olla rauhallisin mielin töissä ja hakea lapsen koululta töistä päästyään. Iltapäiväkerhoilla toteutetaan nuorisotakuuta. Niihin pitäisi olla oikeus kaikilla alakoulun oppilailla näin halutessaan. On surullista, että koulujen pihoilla norkoilee 2., 3., 4., 5. ja 6. luokkalaisia katsomassa kaihoten koulun sisälle, jossa iippalaiset viettävät hauskaa. Jos ajattelee sitä, minkä aiheutamme lapsille nyt heidän pelatessaan pleikkaria, kännykkää tai tietokonetta yksin kotona kaiket iltapäivät, surffaillen netissä, syöden epäterveellisesti, joutuen huonoon seuraan, peläten, joutuen kiusatuksi, kokeillen päihteitä jne. voidaan todeta, että iltapäiväkerhoissa lasten oleminen tulisi pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle halvemmaksi, perheiden arki paranisi ja säästyttäisiin monelta inhimilliseltä tuskalta ja hädältä. Lasten

11 liikalihavuus myös pienenisi kun liikkuminen lisääntyisi ja syöminen olisi terveellisempää. Veikkaanpa myös, että lasten masennukset ja muut mielenterveydenongelmat pienenisivät ja kiinnostus elämää kohtaan lisääntyisi. Monella yläkouluikäisellä nuorella on vaikeuksia aamulla lähteä kouluun. Yöt pelataan ja päivät nukutaan. Koulu ei kiinnosta. Koulusta on satoja tunteja poissaoloja, jatko-opiskelupaikka ei kiinnosta, eikä ole huonolla todistuksella saatavilla. Arjen rytmi ja elämäntavat ovat ehtineet 9 vuoden koulutaipaleen aikana vääristyä. Nuoret myös nykyään vetävät "pikakännejä", eli heti koulun jälkeen juovat 2-3 olutta tai siideriä ja nousuhumalassa viettävät aikaa kunnes menevät kotiin klo 20 niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Uskon ennaltaehkäisyn auttavan paremmin kuin jälkien korjaamisen. Se, että lapset saisivat olla iltapäivät koulussa järkevän tekemisen parissa, ehkäisi väärille poluille joutumista. Myöskin työn määrä ja verotulot yhteiskunnassamme lisääntyisivät, sillä vanhemmat voisivat tehdä kokopäivätyötä. Nyt useat tekevät puolikasta työaikaa sen vuoksi, että pääsevät kotiin aiemmin lapsensa luo. Aion puhua tämän asian puolesta Mikkelissä kaikella sillä voimalla ja vaikutusvallalla, joka minulla on käytettävissä. Toivon, että en joutuisi taistelemaan ja olemaan ristiriidassa opetustoimen johtavien viranhaltijoiden kanssa vaan jakaisimme näkemyksen ja veisitte sitä vapaaehtoisesti eteenpäin. Mielestäni minulla on kestävät perustelut ja valtuuston hyväksymä strategia on punainen lanka joka kaupungin toimintaa ohjaa. Terv. Satu Taavitsainen Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja puh (henk koht), (kaupungin) Tämän sähköpostin sisällössä on luottamuksellista tietoa ja tarkoitettu vain vastaanottajan tietoon. Vastaanottaja ei saa kopioida, jakaa tai muuten käyttää sähköpostin sisältämää tietoa, jos hän ei ole henkilö jolle sähköposti on tarkoitettu lähetettäväksi. Jos olet saanut vahingossa tämän sähköisen viestin, ilmoita siitä meille välittömästi puhelimitse tai paluu-sähköpostitse ja poista sähköposti ja sen kaikki liitteet koneeltasi. Kiitos!

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus 23 Vastaus valtuutettu René Hurstin kysymykseen koskien tarvittavan ja oikean tiedon saamista virkamiehiltä sekä valtuutetun oikeutta vierailla lastenkodissa HEL 2013-009559 T 00 00 03 Sosiaali- ja terveystointa

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä TRE:5877/03.00.01/2015 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 Tervetuloa toivottavat Pirkko Aalto, kansliapalvelupäällikkö Päivi Antola, hallintojohtaja Piija Huhtala, hallintosihteeri Kari

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Liite 1 1 (5) Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Palkkiot ja korvaukset 2 Pormestarin ja apulaispormestarin palkka 3 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely VILU 2010 Kyselyn avulla haetaan tietoja (Paras-) päätöksenteosta ja sen reunaehdoista

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 10 18.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017,

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Kunnanhallitus 299 21.11.2016 Valtuusto 102 12.12.2016 Tarkastuslautakunta 4 26.01.2017 Tarkastuslautakunta 9 14.03.2017 Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet 1002/00.00.00/2016 Khall 21.11.2016 299 Euran

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot