Lastensuojelulaki ja rangaistuksen suorittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelulaki ja rangaistuksen suorittaminen"

Transkriptio

1 Lastensuojelulaki ja rangaistuksen suorittaminen Asiakkaana rangaistusta suorittava ja hänen perheensä koulutus Oulu Päivi Sinko Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 Viitekehys: lakimuutokset Sosiaalihuoltolaki uudistuu ja sen myötä myös lastensuojelulakiin tulee merkittäviä muutoksia mikä on lastensuojelua ja mikä yleistä sosiaalihuoltoa (perhepalveluja) matalan kynnyksen palvelut lisääntyvät osa lastensuojelun tukitoimista siirretään yleisten palvelujen puolelle toimintatavat ja periaatteet eivät juurikaan muutu esim. lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus tulee edelleen laajenemaan, kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennetaan jne. Lakipaketti on eduskuntakäsittelyssä Voimaan

3 Taustaa: Toimiva lastensuojelu - työryhmä STM Raportteja ja muistioita 2012:28 Ryhmältä 54 toimenpide-ehdotusta, jotka liittyvät mm. yhteistyöhön, työkäytäntöihin ja menetelmiin, työntekijöiden osaamiseen, tietopohjaan ja tiedontuotantoon, kuntien toimintamallien kehittämiseen, palvelurakenteeseen, laadunhallintaan, valvontaan, ohjaukseen ja kehittämiseen Toteuttamissuunnitelma vuosille

4 Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sekä kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret vuosina (THL) Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL

5 Lastensuojelulaki 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

6 2 Vastuu lapsen hyvinvoinnista Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Jäljempänä tässä laissa säädetyin edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksi. Vankilassa oleva vanhempi ja kotona oleva vanhempi!!

7 Lastensuojelun arvot Lastensuojelu on aina arvosidonnaista, koska sen tehtävänä on olla ennen kaikkea lapsen puolella ja lasta varten. Arvot pohjautuvat Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä niiden taustalla oleviin ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia korostaviin, kansainvälisesti hyväksyttyihin arvoihin. Euroopan ihmisoikeussopimus (EN) Lapsen oikeuksien yleissopimus (YK)

8 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus LOS (1989, 1991) Provision: lapsen osuus yhteiskunnan voimavaroista, palveluista Protection: lapsen oikeus erityiseen suojeluun Participation: lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä vapaasti, oikeus tulla kuulluksi, oikeus osallistua - osallisuus

9 LOS määrittelee reunaehdot valtion toiminnalle suhteessa lapseen ja perheeseen Lapsen edun periaate Korostaa lasta yksilönä, osallisuutta, lapsuuden arvoa Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu Lapsilla on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän kasvatettavanaan sekä oikeus säilyttää sukulaissuhteensa Lasta ei saa erottaa vanhemmista ilman perusteltua syytä Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun Lapsella on oikeus tulla otetuksi huostaan ja oikeus perheyhteyteen Myös Euroopan ihmisoikeussopimus!

10 Lapsen etu Mikä on hyvää tai parasta (tai vähiten huonoa) juuri tämän lapsen kannalta Päätöksenteossa otettava huomioon lastensuojelulain 4 :ssä (lastensuojelun keskeiset periaatteet) mainitut asiat esim. turvallinen kasvuympäristö ja ruumiillinen sekä henkinen koskemattomuus Miten lapsen etu toteutuu: mielipiteen selvittäminen (ja sen kunnioittaminen) ja kuuleminen, lapsen ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeusturva Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valvoo lapsen edun toteutumista

11 Vanhemmuuden tukeminen Lapsella on oikeus molempien vanhempien tukeen ja kasvatukseen Lastensuojelutarpeen selvitysvaiheessa tulee selvittää lapselle läheiset henkilöt Lapselle tulee taata mahdollisuus läheisiin ja jatkuviin ihmissuhteisiin: vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää vanhempiin yhteyttä säännöllisesti ellei se ole lapsen edun vastaista Tapaamisoikeus on lapsen oikeus

12 Huoltajan asema Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajan Lapsenhuoltolaki (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta)1983 Urpo Kangas: perhepiiri ei ole oikeudesta vapaata aluetta Huoltajuus on lain tasolla turvattu oikeus (ja vastuu) kasvattaa lasta ja pitää hänestä huolta sekä päättää lasta koskevista asioista, mm. asuinpaikasta ja erilaisista henkilökohtaisista asioista Huoltajalle kuuluu lapsen kasvatus, huolenpito ja edustaminen Huoltajan toimintaa rajoittavat lapsen oikeudet ja lapsen etu sekä huoltajan velvollisuudet ( tulee, ei saa ) Pätevää äitiyttä tai isyyttä ei voi ottaa pois, huoltajuudesta voidaan sen sijaan sopia tai määrätä (käräjäoikeus)

13 Huoltajan asema Lapsen huoltaja edustaa pääsääntöisesti lasta tätä koskevissa asioissa ja voi käyttää myös lapsen puhevaltaa. Lastensuojeluasiassa voidaan määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta puhevaltaa. Edunvalvoja voidaan määrätä jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi valvoa asiassa puolueettomasti lapsen etua. Lisäksi edunvalvojan määräämisen tulee olla tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Huoltajan oikeuteen edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa kuuluu myös oikeus lasta koskeviin tietoihin poikkeukset: alaikäisen kielto-oikeus (asiakaslaki) mm. lapsen etu estää tiedon luovuttamisen (julkisuuslaki)

14 Huoltajan asema 12 vuotta täyttäneellä on oma puhevalta häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Edunvalvojan määrääminen ei poista vanhemman omaa puhevaltaa. Puhevalta tarkoittaa oikeutta laittaa lasta koskeva asia vireille viranomaisessa tai tuomioistuimessa oikeutta osallistua asian selvittelyyn ja muuhun käsittelyyn oikeutta hakea päätöksiin muutosta

15 Ei-huoltajan asema Huollosta erotettu vanhempi on oikeutettu saamaan 1) Itseään koskevat tiedot 2) Lasta koskevat tiedot silloin, kun hän on asianosainen asiassa (ja häntä kuullaan hallintolain mukaisesti + muutoksenhakuoikeus) ellei tiedon saantia ole estetty lapsen edun tai muun edun vuoksi (julkisuuslaki) Ei oikeutta saada esim. lapsen päivittäiskirjauksia Kuultava hallintolain 34 :ssä tarkoitetulla tavalla ennen päätöstä lapsen huostaanotosta, sijaishuollosta ja huostassapidon lopettamista koskevassa asiassa Ks. Lastensuojelun käsikirja > Hallinto > Tiedon hankkiminen lastensuojelun tarpeisiin ja sen luovuttaminen

16 10 Lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö: 2) on tutkintavankeudessa; tai 3) on suorittamassa vankeusrangaistustaan. tarvittaessa lastensuojeluilmoitus tai yhteys lastensuojeluun alkaen Sosiaalihuoltolain 44 HE: Vanhemman tai muun huoltajan vankeusrangaistuksen aikana lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen tulee varmistaa tarvittaessa rikosseuraamusalan sosiaalityön ja kunnallisen sosiaalitoimen yhteistyönä

17 Lastensuojeluilmoituksen tekeminen Ilmoitusvelvollisuus on ehdoton silloin, kun lapsesta on huoli Ilmoitusvelvollisuus on jokaisella LsL 25 :ssä mainitulla viranomaisella ja ilmoitus on tehtävä välittömästi ( viipymättä ) Ilmoitusvelvollinen ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä TÄRKEÄÄ: ilmoitus ei ole kertaluonteinen vaan se pitää tehdä uudelleen aina kun tilanne aktivoituu tai jos huoli lapsesta ei vähene Ilmoituksesta ei välttämättä seuraa lastensuojelun asiakkuutta tai välittömiä toimenpiteitä tapauskohtainen arvio

18 LsL d Ilmoitusvelvollisuus Laissa mainituissa tehtävissä toimivilla on velvollisuus ilmoittaa ( Rikosseuraamuslaitoksen... palveluksessa olevat henkilöt... ) salassapidon estämättä viipymättä kun ovat tehtävässään saaneet tietää muutoin ilmoitusoikeus lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen esim. lapsen heitteillejättö, lapsen tarpeiden laiminlyönti, pahoinpitely tai seksuaalisen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka, lapsen hoidon tai huolenpidon puutteet tai osaamattomuus, jaksamattomuus jne. edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä

19 LsL d Ilmoitusvelvollisuus Ilmoitus voidaan tehdä myös pyyntönä yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa Mahdollistaa erilaiset toimivat yhteistyön muodot Samat ehdot kuin ilmoituksessa: viipymättä jne. Ilmoituksista tulee pitää kunnassa rekisteriä Ennakollinen ilmoitus syntymättömästä lapsesta Lastensuojelulla ilmoitusvelvollisuus toiseen kuntaan jos lapsi muuttaa tietyissä tapauksissa hallinto-oikeudelle poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä lapsen pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä

20 Ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta suoraan poliisille Taustalla Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. 25 : Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslain (39/1889) 20 luvussa (Seksuaalirikoksista) rangaistavaksi säädettyä tekoa. Lastensuojeluilmoitus on silti tehtävä! Koskee lakiuudistuksen jälkeen ( ) myös lapseen kohdistuneita pahoinpitelyitä! (pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely) Päivi Sinko, HY, Palmenia

21 30 Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitelma on lastensuojelun tärkein asiakirja a keskeinen työväline, jossa kuvataan lapsen ja perheen tarvitsema apu ja suunnitellut tukitoimet Avohuollon suunnitelma, sijaishuollon suunnitelma, vanhemman suunnitelma, jälkihuoltosuunnitelma Suunnitelma avulla seurataan ja arvioidaan asiakasprosessin etenemistä sekä avun ja tuen tarkoituksenmukaisuutta Tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, käytännössä aina, kun lapsen tilanne muuttuu ratkaisevasti ja/tai kun ryhdytään uudenlaisiin tukitoimiin

22 30 Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitelma laaditaan aina tiiviissä yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa ja muiden läheisten ihmisten sekä viranomaisten kesken. Erilaiset muutokset lapsen tai vanhemman elämäntilanteessa johtavat suunnitelman tarkistamiseen. Mikäli joku em. tahoista ei pysty osallistumaan asiakassuunnitelmaneuvotteluun, hänelle tulee varata mahdollisuus tuoda esiin omat näkemyksensä ja mielipiteensä tilanteesta. Esim. lastensuojelun edunvalvoja voi tuoda lapsen näkemykset esiin

23 30 Asiakassuunnitelma Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kuten päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa

24 30 Asiakassuunnitelma eroon hiljaisuudesta ja näkymättömyydestä Vankeus tulee ottaa puheeksi ja pohtia sen merkitystä lapsen kannalta, sen luomaa tuen tarvetta ja arjen haasteita: taloudellinen tilanne! lapsen suhde vanhempaan, yhteydenpito (normaalisuusperiaate) vanhempien rooli lapsen elämässä lapsen häpeä, stigma, syyllisyys, kiusatuksi tuleminen vertaistuen tarve Kun lapsi sijoitetaan vankilan perheosastolle, sijoituksen tavoitteet ja työskentelymuodot määritellään asiakassuunnitelmassa, jonka laatiminen ja arviointi on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulla. Ls käsikirja: Lapsi vanhemman mukana vankilassa -osio

25 Lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle (Ls käsikirja, THL) Vankilan perheosasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö, jonne voidaan sijoittaa alle 2- vuotias lapsi lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä vankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa. Alle kolmivuotiaan lapsen sijoitus voi jatkua perheosastolla, jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii. Vankeusvangeille tarkoitettu perheosasto sijaitsee Vanajan avovankilassa ja tutkintavankien osasto Hämeenlinnan suljetussa vankilassa. Palveluntuottajana toimii Kanta- Hämeen Perhetyö ry, jonka työtä ohjaavat ensikotityön laatukriteerit

26 52 Yhteistyö sijaishuollon aikana Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän sekä lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan työntekijän tulee olla yhteistyössä sijaishuoltoon sijoitetun lapsen ja hänen vanhempansa ja huoltajansa sekä sijaishuoltopaikan edustajan kanssa lapsen huollon jatkuvuuden turvaamiseksi

27 54 Ihmissuhteet ja yhteydenpito Sijaishuollossa lapselle on turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä henkilöitä vastaanottamalla vieraita tai vierailemalla sijaishuoltopaikan ulkopuolella sekä pitää heihin muuten yhteyttä käyttämällä puhelinta tai lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai niihin rinnastettavia muita luottamuksellisia viestejä taikka muita lähetyksiä. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja lapsen sijaishuoltopaikan on tuettava ja edistettävä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä lapsen ja muiden hänelle läheisten henkilöiden yhteydenpitoa. Lapsen sijaishuolto on järjestettävä niin, että sijoituspaikan etäisyys ei ole este yhteydenpidolle lapselle läheisiin henkilöihin. Yhteydenpidon rajoittaminen 62 - LAPSEN ETU

28 Nuoren vangin asema jälkihuolto Jos lapsi on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle joko huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimenpiteenä (> 6kk), hän on oikeutettu saamaan sijoittajakunnalta jälkihuoltopalveluja 21 ikävuoteen asti. Jälkihuoltopalveluista sovitaan yhdessä laadittavassa jälkihuoltosuunnitelmassa. Jälkihuollossa olevan nuoren tulo vankilaan, vankilassa olo ja vapautuminen yhteistyö lastensuojelun kanssa? Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijän on tarvittaessa laadittava yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, johon kirjataan jälkihuollon päättymisen jälkeen nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet. Kristiina Korpelainen (2009) Haasteena yhteistyö vankilan ja sosiaalitoimen välillä. Laurea-ammattikorkeakoulu

29 Lopuksi HS : Lapselle kaikista rakkain on äiti, vaikka hän olisi murhannut isän Lapsi on itsenäinen ja autonominen subjekti Tapio Räty: lastensuojelun tarkoituksena on vanhemmuuden tukeminen ja perheen yhdistäminen, mutta ei koskaan lapsen kustannuksella Tuen tarve alkaa jo ennen perheenjäsenen vankeutta ja voi jatkua pitkään vapautumisen jälkeen Johanna Santanen (2013): Vaikenemisen kulttuuri on juurtunut syvälle, joten nämä lapset tarvitsevat apua noustakseen esille

30 Lisätietoja THL:n Lastensuojelun käsikirjasta: /lastensuojelunkasikirja

31 Kiitos!

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008

LASTENSUOJELULAKI 2008 LASTENSUOJELULAKI 2008 + SIIHEN MYÖHEMMIN VOIMAAN TULLEET MUUTOKSET Ti 8.5.2012 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI 2008 JA SEN MUUTOKSET Lastensuojelulain kokonaisuudistus 2008 Muutos 1.3.2010

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA 8.5.2014 PPSHP Työryhmä: Eronen Helena, tietosuojavastaava, (1.10.12 saakka) Herva Anne, apulaisylilääkäri, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria Juppi Leila, toimistosihteeri,

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010

KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 12.2.2010 1/2010 Lapsen ja vanhempien oikeusturvaa vahvistetaan nopeuttamalla asioiden käsittelyä lastensuojelussa Lastensuojelulain muutokset voimaan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE LÄHEISVERKOSTON KARTOITUS JA SUKULAISSIJOITUS OPAS TYÖSKENTELYYN Läheisverkoston kartoittaminen ja sukulaissijoitus -teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE

HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE HUOSTAANOTTO JA SIJAISHUOLTO OPAS VANHEMMALLE Tämä opas on tarkoitettu sinulle, jonka kohdalla lapsen huostaanotto on tullut ajankohtaiseksi. Mielessäsi voi risteillä monenlaisia tunteita, etkä tiedä,

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS LAATUKÄSIKIRJA

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS LAATUKÄSIKIRJA ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS LAATUKÄSIKIRJA Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi / sosiaalityö 2009 ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS SISÄLLYS 1. Esipuhe 4 2. Toimintaympäristö 5 2.1. Perustiedot

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi- ja perhetyön linjaukset RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2013 ESIPUHE Perhe on jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen. Perheyhteyksiä tuetaan, vahvistetaan ja jälleenrakennetaan myös rikosseuraamuksen aikana.

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Kunnalliset lastensuojelupalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014

Kunnalliset lastensuojelupalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014 Kunnalliset lastensuojelupalvelut Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2013 Dnro 41/05.00.00.03/2013 Päiväys 27.3.2013 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-13-1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Copyright Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-1699-1 (nid.) ISBN 978-952-93-1700-4 (PDF) Ulkoasu

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN

LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta LASTENSUOJELUN SOVELTAMIS- OHJEET 1.4.2015 ALKAEN Sodankylän perusturvalautakunta 18.3.2015 27 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot