Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Toukokuu 2009 Koulutusohjelma Tuotantotalous Työn nimi Ohutlevytuotteiden kakkoslaadun hyödyntäminen Työn ohjaaja Heikki Salmela, DI Työelämäohjaaja Hannu Leppänen, Key customer manager Tekijä/tekijät Saku Nevanperä Sivumäärä 39 Opinnäytetyön aiheena oli etsiä uusia käyttömahdollisuuksia Rautaruukki Oyj:n Alajärven, Hämeenlinnan ja Vimpelin tehtaiden ohutlevykelojen ja arkkien kakkoslaadulle. Tarkoituksena oli kartoittaa kakkosladun käyttömahdollisuudet Rautaruukin omissa tuotteissa sekä etsiä uusia asiakkaita kakkoslaadun ostajiksi. Kakkoslaatu aiheuttaa suuria ylimääräisiä työ- ja varastointikustannuksia, jotka ovat isona rasitteena yritykselle. Tämän takia on hyvä laatia kakkoslaadun käytölle selvät linjat, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä yritykselle. Työn läpivienti aloitettiin kartoittamalla Rautaruukin omista tuotteista ne tuotteet, joissa kakkoslaatua voisi olla mahdollista käyttää. Tämän jälkeen aloitettiin tarkempi tutkiminen jokaisen tuotteen osalta. Näiden avulla pyrittiin kartoittamaan kakkoslaadun käytön mahdollisuus kyseisessä tuotteessa. Toisena vaiheena oli uusien asiakkaiden kartoittaminen. Tässä vaiheessa etsittiin Suomen alueelta sellaisia yrityksiä, jotka käyttävät ohutlevytuotteita omassa toiminnassaan. Tuloksena laadittiin jokaisesta tutkittavasta tuotteesta raportti, joka sisälsi kaiken tarvittavan tiedon kakkoslaadun käyttömahdollisuuksista. Asiakaskartoituksen osalta yritysten tiedot toimitettiin Rautaruukin myyjille alueittain, jolloin jokainen myyjä vastaa kakkoslaadun tarjoamisesta ja myynnistä oman alueensa yrityksille. Kaiken kaikkiaan kakkoslaadulle löydettiin monia eri käyttömahdollisuuksia. Asiasanat Ohutlevy, kela, arkki, kakkoslaatu, tuote.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Toukokuu 2009 Author Saku Nevanperä Degree programme Industrial management Name of thesis Utilizing second rate sheet metal products Instructor Heikki Salmela, DI Supervisor Pages 39 Hannu Leppänen, Key customer manager The following thesis has been made for factories of Rautaruukki Oyj in Alajärvi, Hämeenlinna and Vimpeli. The objective of this thesis was to find new accessibilities for second rate sheet metals. Second rate causes lots of extra work and needs lots of space in warehouses. Because of this Rautaruukki Oyj wants to find conclusion to this problem. The first phase of this thesis was to find products where Rautaruukki Oyj could use second rate. Every product had to be researched very closely because they had lots of specifications and standards. The second phase was to find new customers to second rate. All of these customers were in Finland and they used sheet metal in their work. As a result of this thesis possibilities to use second rate sheet metals were found. A report was made about all the ways how to use second rate in researched products. Key words Sheet metal, second-quality, product, specification, standard.

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO OHUTLEVY Ohutlevyjen valmistus Peittaus Valssaus Hehkutus Metallipinnoitteet Jälkikäsittelymenetelmät Maalipinnoitteet Pinnoitekerrokset Ohutlevyjen käyttökohteet KAKKOSLAATU KAKKOSLAADUN KÄYTTÖ RUUKIN OMISSA TUOTTEISSA Toteutus Tutkittavat tuotteet Tutkimustulokset ASIAKASKARTOITUS Toteutus Tulokset YHTEENVETO...37 LÄHTEET...38

5 1 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja Rautaruukki Oyj:n Alajärven, Hämeenlinnan ja Vimpelin tehtailla syntyvälle ohutlevytuotteiden kakkoslaadulle. Hämeenlinnan tehdas tuottaa kylmävalssattuja, metallipinnoitettuja ja maalipinnoitettuja ohutlevyjä keloina ja arkkeina. Tuotteiden perusraaka-aine on Ruukin Raahen tehtaalla kuumavalssattu teräsnauha. Hämeenlinnan tehtaalla valmistuu valmista ohutlevyä n tonnia vuodessa. Alajärven ja Vimpelin tehtailla valmistetaan ohutlevystä monia erilaisia rakennustarvikkeita. Syntyvä kakkoslaatu teettää paljon ylimääräistä työtä, aiheuttaa suuria varastointikustannuksia sekä sitoo paljon pääomaa. Työn tavoitteena on löytää kakkoslaadulle hyödyllisiä käyttökohteita Ruukin omissa toiminnoissa sekä etsiä sille ulkopuolisia ostajia. Kakkoslaadun käyttömahdollisuuksista Ruukin omissa toiminnoissa laaditaan kattava raportti. Raportista ilmenee kaikki tarpeellinen tieto kakkoslaadun käytön mahdollisuuksista ja rajoituksista jokaisen toiminnon kohdalta. Lisäksi raporttiin kirjataan huomioitavat asiat kakkoslaadun käytössä. Raportin on tarkoitus antaa selkeä kuva kakkoslaadun käytön mahdollisuuksista. Uusien ostajien kartoittamiseksi laaditaan asiakaskartoitus. Kartoituksen tavoitteena on etsiä kotimaisia yrityksiä, jotka voisivat omissa tuotteissaan tai toiminnoissaan käyttää ohutlevytuotteiden kakkoslaatua.

6 2 2 OHUTLEVY Ohutlevy on teräksestä valmistettu ohut sileäpintainen levymäinen tuote. Teräksinen ohutlevy syntyy, kun kuumavalssatulle teräkselle suoritetaan kylmävalssaus. Kylmävalssauksella saadaan ohutlevylle hyvä pinnanlaatu ja päästään pieniin ainepaksuuksiin. Ohutlevy on erittäin mittatarkka tuote, jolla on hyvät muovattavuusominaisuudet. Sen teknisiä ominaisuuksia voidaan helposti muokata vastaamaan mahdollisimman hyvin eri käyttötarkoituksia. Kylmävalssattujen teräsohutlevyjen (pinnoittamattomien ja pinnoitettujen) ominaisuudet on määritelty standardeilla. Myös eri käyttötarkoitukseen soveltuvilla kylmävalssatuilla levytuotteilla on omia erityisiä mekaanisia tai muita ominaisuuksia, jotka on pitänyt erikseen täsmentää. tämä on johtanut useamman kuin yhden standardin laatimiseen, lisäksi joidenkin tuotteiden erityispiirteitä määritellään valmistajien omissa tuoteluetteloissa. Valmistajien antamat määrittelyt tai valmistusohjelmat ovat käytössä silloin, kun ei levyä ole vielä standardisoitu tai se on erityisesti valmistajan itse kehittelemä materiaalivaihtoehto. (Lepola & Makkonen 2003, 185.) Ohutlevyt voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään käyttötarkoituksen mukaan muovattaviin ohutlevyteräksiin sekä ohutlevyrakenneteräksiin. Muovattavat ohutlevyteräkset soveltuvat käytettäväksi käyttötarkoituksiin, joissa muovattavuudella on iso merkitys. Teräs on pehmeää ja helposti muotoiltavaa, mutta teräksen lujuus ja kuormankantokyky ovat heikommat. Muovattavat ohutlevyrakenneteräksiä käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan teräkseltä lujuutta ja hyvää kuormankatokykyä. Lujuuden ja sitkeyden lisäksi teräs on melko helposti muovailtavaa.

7 3 Ohutlevyn mitat Ohutlevyn mitat määritellään standardissa SFS-EN Ohutlevyn paksuus saa olla vähintään 0,35 mm ja enintään 3 mm. Leveydeltään ohutlevyn tulee olla vähintään 600 mm, maksimileveyttä ei ole määritelty. Yleisimmin käytettävät pakkaustavat KUVIO 1. Rautaruukki Oyj, 2009.

8 4 2.1 Ohutlevyjen valmistus Ohutlevy valmistetaan kylmävalssausmenetelmällä Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaalla. Kylmävalssauksen vaiheet on kuvattu seuraavalla sivulla. (KUVIO 2.) Kylmävalssauksen tarkoitus on ohentaa kuumavalssattu teräsnauha haluttuun paksuuteen ja parantaa pinnan laatua. Kuumavalssattua terästä puristetaan ohuemmaksi useilla perättäisillä valssaimilla. Valssaimilla kohdistetaan teräkseen erittäin suuri puristusvoima. Lähtömateriaalina toimii Rautaruukin kuumavalssattu teräs, jota tuotetaan Raahen tehtaalla. Ainevahvuus kuumavalssatulla teräksellä on yleensä 2 5mm. Kylmävalssauksen jälkeen valmiin kylmävalssatun teräksen paksuun on 0,2 3mm, riippuen teräksen käyttötarkoituksesta. Kuumavalssatut kelat avataan linjan alkupäässä ja hitsataan yhtenäiseksi nauhaksi. Nauha kulkee yhtenäisenä läpi koko kylmävalssausprosessin. Rautaruukki Oyj:n Hämeenlinnan tehtaan tuotantomäärät: Kylmävalssatut kelat ja arkit Metallipinnoitetut kelat ja arkit Maalipinnoitetut kelat ja arkit tonnia/vuosi tonnia/vuosi tonnia/vuosi

9 KUVIO 2. Kylmävalssauksen vaiheet. (Rautaruukki Oyj, 2009.) 5

10 Peittaus Ensimmäinen vaihe kylmävalssauksessa on peittaus. (KUVIO 3.) Kuumavalssattu teräs käsitellään kuumalla suolahappoliuoksella, jolloin teräksen pinnasta saadaan poistettua siihen kuumavalssauksessa kertynyt hilse sekä kuljetuksen aikana tullut ruoste. Teräsnauha ajetaan kolmen 20 metriä pitkän peittausaltaan lävitse, joissa kuuma suolahappo ruiskutetaan nauhan pintaan. Peittauksen jälkeen teräsnauha pestään ja kuivataan, jonka jälkeen sen pinnalle levitetään suojaöljy. Suojaöljy toimii valssauksessa voiteluaineena. KUVIO 3. Peittaus. (Härkönen 1994, 42.)

11 Valssaus Teräsnauha ohennetaan neljällä perättäisellä valssaimella. Valssaimilla kohdistetaan teräkseen suuri puristusvoima, jolloin teräksen paksuutta saadaan ohennettua käyttötarkoituksen mukaan %. (KUVIO 4.) Suuren puristusvoiman saavuttamiseksi valssainten on oltava rakenteeltaan erittäin jäykkiä. Vaikka teräsnauha ohenee, pitenee ja sen rakenne muuttuu valssauksen aikana, ei nauhan leveydessä tapahdu kuitenkaan oleellisia muutoksia. Valssauksen jälkeen teräs on lujaa ja kovaa, mutta sen käsiteltävyys- sekä muovattavuusominaisuudet ovat erittäin huonot. Teräsnauha kelataan halutun kokoisiksi keloiksi, joiden kelauskireys voidaan määrittää halutunlaiseksi. KUVIO 4. Kylmävalssaus. (Lepola & Makkonen 2003, 82.)

12 Hehkutus Teräksen muovattavuuden parantamiseksi kylmävalssatulle teräkselle suoritetaan uudelleen kiteytyshehkutus. Tällä toimenpiteellä saadaan määriteltyä kylmävalssatun teräksen lopulliset mekaaniset ominaisuudet käyttötarkoituksien mukaisiksi. Kovasta teräksestä saadaan notkeaa ja helposti muotoiltavaa. Teräksen lämpötilaa nostetaan n. 700 C:een, jolloin teräs pehmenee ja sen muovattavuusominaisuudet palautuvat. Hehkutusaika on tuntia halutuista ominaisuuksista riippuen. Hehkutus tapahtuu kellouuneissa, joihin mahtuu kerrallaan 3 5 nauhakelaa. Lopuksi voidaan vielä suorittaa viimeistelyvalssaus, jossa parannetaan nauhan tasomaisuutta ja mekaanisia ominaisuuksia sekä säädetään pinnan karheus. 2.2 Metallipinnoitteet Teräksen korroosiokestävyyttä parannetaan suojaamalla se metallipinnoitteella. Kylmävalssattu teräs pinnoitetaan sinkillä tai sinkkiseoksella, joka antaa teräkselle suojaavan pinnan korroosiota vastaan. Metallipinnoitus suoritetaan jatkuvatoimisena prosessina. Erilaiset pinnoitusvaihtoehdot antavat mahdollisuuden jalostaa tuotetta vastaamaan paremmin lopullista käyttötarkoitusta. Teräksen pinta puhdistetaan liasta, hilseestä ja voiteluaineena toimineesta öljystä. Puhdistus tapahtuu liekkiuunissa tai kemiallisesti pesemällä. Tämän jälkeen teräkselle luodaan lämpökäsittelyllä mekaaniset ominaisuudet käyttötarkoituksen mukaisiksi. Puhdistettu ja lämpökäsitelty teräs pinnoitetaan kuumasinkityksellä, jolloin teräsnauha kuljetetaan sulaa sinkkiä sisältävän padan läpi. Pinnoitteen paksuus vaikuttaa oleellisesti korroosionkestävyyteen. Paksu sinkkikerros antaa paremman suojan korroosiota vastaan, mutta hankaloittaa teräksen muovattavuutta. Sinkin määrä on yleensä g / m².

13 9 Sinkkipinnoite Perinteinen sinkkipinnoite antaa hyvän korroosiosuojan useimmissa käyttökohteissa. (Rautaruukki Oyj, 2009) Galfan sinkki-alumiiniseospinnoite Pinnoitteen muovattavuus on selvästi parempi kuin perinteisen sinkin. Galfan soveltuu hyvin vaativien syvävedettyjen kappaleiden valmistukseen. (Rautaruukki Oyj, 2009) Galvannealed sinkki-rautaseospinnoite Rautaseostuksen ansiosta pinnoitteen vastushitsattavuus on erinomainen. Maalin tarttuvuus mattapintaan on erinomainen ja luo edellytykset ensiluokkaiselle lopputuotteen pinnanlaadulle. (Rautaruukki Oyj, 2009) 2.3 Jälkikäsittelymenetelmät Kemiallinen passivointi Suojaa pintaa kosteutta vastaan ja pienentää valkoruosteen muodostumisvaaraa. Käsittely saattaa aiheuttaa paikallisia värivirheitä, ne ovat sallittuja, eivätkä huononna pinnanlaatua. (Lepola & Makkonen 2003, 200.) Öljyäminen Vähennetään syöpymisriskiä. Poistettaessa suojaöljyä on se tehtävä liuottimella, jolla ei ole haittavaikutuksia sinkkipitoisuuteen. (Lepola & Makkonen 2003, 200.) Kemiallinen passivointi ja öljyäminen Yhdistelmää käytetään silloin kun halutaan tehokas suojaus valkoruostetta vastaan. (Lepola & Makkonen 2003, 200.)

14 Maalipinnoitteet Maalipinnoituksella saadaan parannettua teräksen korroosiokestävyyttä sekä luotua teräksen pinnasta korkeatasoinen. Useat eri pinnoitteet ja värisävyt parantavat teräksen ulkonäköä ja antavat teräkselle useita eri käyttömahdollisuuksia. Maalipinnoitettu teräs sopii käytettäväksi rakennustuotteissa, joissa annetaan suurta arvoa korroosiokestävyydelle sekä ulkonäölle. Maalattava teräsnauha pestään kemiallisesti, jonka jälkeen suoritetaan alkalinen passivointi. Passivoinnin tarkoituksena on saada esiin puhdas sinkkipinta, jotta saadaan varmistettua hyvät tartuntaominaisuudet. Ensimmäiseksi suoritetaan pohjamaalaus, jossa nauhan ylä- ja alapinta maalataan pohjamaalilla. Pohjamaalauksen jälkeen suoritetaan pintamaalaus, jossa levynauhan pinta maalataan halutulla pinnoitteella. Pinnoitteena voidaan käyttää myös laminaattia, joka liimataan levyn pintaan. Pinnoituksen jälkeen teräsnauha kelataan halutun kokoisiksi keloiksi. PVDF PVDF on erityisesti vaativan ulkokäyttöön soveltuva pinnoite. Korroosionsuoja ja säänkestävyys ovat erinomaisia ja kohteisiin joissa pinnoitteen värisävyn kestävyys ja puhtaana pysyminen on valinta edellytyksenä, on PVDF oikea pinnoite. PVDF pinnoitettu levy voidaan taivuttaa murtumatta lähes kaikissa olosuhteissa, tämän vuoksi se soveltuu käytettäväksi esim. saumattavissa katoissa. Käyttökohteina ovat rakennusten ulkoverhoukset, katot, elementti- ja kasettirakenteet. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Pural Pural on polyuretaanipohjainen pinnoite, joka on parhaimmillaan erilaisissa kattolevyissä. Puralin kevyesti strukturoitu pinta kestää hyvin lumen ja jään mekaanista kulutusta sekä auringon uv-säteilyä. Helppo huoltomaalaus ja kemikaalien kestävyys ovat myös Puralin vahvoja ominaisuuksia. (Lepola & Makkonen 2003, 211.)

15 11 Mattapolyesteri Mattapolyesteri on säänkestoltaan ja korroosiosuojaltaan hyvä pinnoite. Sen muovauksen kesto on kuitenkin rajallista, joten se ei sovellu saumattavaksi. Pinnaltaan sen on kiillotonta, joten se soveltuu erittäin hyvin muotolevykatteisiin. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Polyesteri Polyesteripinnoitteen säänkesto ja korroosiosuoja ovat hyvä. Polyesteripinnoitetta voidaan modifioida erilaisiin käyttöjohteisiin sään-, korroosion-, taivutus- ja naarmuuntumiskestävyyden vaatimusten mukaisesti. Hyvän muovattavuuden ja kulutuskestävyyden vuoksi käytetään yleisesti konepaja- ja elintarviketeollisuudessa. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Laminaatti Laminaatteja on saatavilla useita eri tyyppejä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Yleisimpiä käyttökohteita ovat kylmähuoneet, laivahytit ja erilaiset metalliteollisuuden ohutlevytuotteet. Saatavilla on myös elintarvikehyväksyttyjä ja paloluokiteltuja laminaatteja. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) 2.5 Pinnoitekerrokset Valmiilla maalipinnoitetulla ohutlevyllä on useita pinnoitekerroksia. Kerrokset on kuvattu seuraavalla sivulla. (KUVIO 5.) Kerroksia on pinnoiteprosessista riippuen 6 7 kappaletta. Kerrokset takaavat ohutlevylle parhaan mahdollisen korroosiokestävyyden vaativissakin käyttökohteissa.

16 KUVIO 5. Pinnoitekerrokset. (Rautaruukki Oyj, 2009.) 12

17 Ohutlevyjen käyttökohteet Ohutlevyn ominaisuudet mahdollistavat sen laajan käytön eri teollisuuden aloilla sekä rakentamisessa. Teknisiä ominaisuuksia muokkaamalla ohutlevy saadaan vastaamaan monia erilaisia käyttötarkoituksia. Vahvuuksia ovat mm. muovattavuusominaisuudet, pienet ainepaksuudet, tasainen pinnanlaatu, korroosiokestävyys sekä lujuus ja kantavuus. Pinnoitteilla ohutlevyjen käyttömahdollisuuksia voidaan lisätä entisestään. Pinnoitteet parantavat erityisesti korroosiokestävyyttä ja tekevät ulkonäöstä kauniimman. Pinnoittamattomat levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa materiaalilta edellytetään hyvää muovattavuusominaisuutta. Vahvat lujuusominaisuudet sekä hyvä muovattavuus mahdollistavat rakenteiden keveyden, kestävyyden ja vapaan muotoilun. - Autoteollisuus - Elektroniikkateollisuus - Kodinkoneteollisuus - Konepajateollisuus - Ulkoverhoukset - Kontit ja kuljetussäiliöt - Kattokaiteet ja pilarit

18 14 Metallipinnoitetut levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa vaaditaan hyvien muovattavuusominaisuuksien lisäksi hyvää korroosiokestävyyttä. - Ilmastointikanavat ja liitoskappaleet - Syvävetokappaleet - Kotelorakenteet - Peltikatot - Kodinkoneet - Rakennuspellitykset - Poimulevyt ja profiilit - Kevytorret - Kalusteet - Autojen koriosat Maalipinnoitetut levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa korroosiokestävyyden ja muotoiltavuuden lisäksi ulkonäöltä vaaditaan paljon. Useat eri pinnoitevaihtoehdot antavat parhaan mahdollisen suojan käyttötarkoituksen mukaan. - Katot - Julkisivut - Rakennuspellitykset - Sadevesijärjestelmät - Sisäkatot ja seinät - Kodinkoneet - Elektroniikkateollisuuden kotelot - Metalliteollisuuden valmisteet - Telakkateollisuuden hytit - Ovet ja hyllyt - Metallikalusteet ja kylmäkaapit

19 15 3 KAKKOSLAATU Jokaisessa tuotantolaitoksessa syntyy väistämättä kakkoslaatua, ainakin joissain määrin. Kakkoslaadun määritelmä on häilyvä, sillä jokaisella yrityksellä on omat määritelmänsä priimalle ja kakkoslaadulle. Jokainen yritys siis määrittelee omat laatuvaatimuksensa kullekin tuotteelle. Kakkoslaaduksi tuote luokitellaan yleensä silloin, kun se ei täytä tuotteelle asetettuja laatuvaatimuksia tai standardeja. Vaatimukset voivat olla hyvinkin tarkkoja, riippuen tuotteen käyttötarkoituksesta. Tuotteen laatu voi liittyä turvallisuuteen loppukäytössä, jolloin laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat ja jopa laissa säädettyjä. Käytössä on myös yleisiä standardeja, joissa on määritelty tuotteelta vaadittavat ominaisuudet. Kakkoslaatu aiheuttaa yritykselle suuria kustannuksia. Se sitoo pääomaa, aiheuttaa varastointikustannuksia sekä teettää ylimääräistä työtä. Tämän takia syntyvä kakkoslaatu olisi hyvä saada hyödynnettyä jollakin tavalla, joko yrityksen omassa toiminnassa tai myymällä se asiakkaille. On selvää, että kakkoslaadusta ei saa läheskään niin hyvää katetta kuin priimatuotteesta. Moni yritys on ongelmissa kakkoslaadun kanssa, koska järkevää käyttökohdetta ei välttämättä löydy. Mitä pidemmälle tuote on jalostettu, sitä vaikeampi sille on löytää uusi käyttökohde. Paras mahdollinen tilanne olisi, jos kakkoslaatua voisi uudelleen käyttää omassa tuotannossa. Kakkoslaatu Ruukin ohutlevyissä SALAINEN

20 SALAINEN 16

21 17 4 KAKKOSLAADUN KÄYTTÖ RUUKIN OMISSA TUOTTEISSA Opinnäytetyön ensimmäinen tehtävä oli kartoittaa kakkoslaatutuotteiden käyttömahdollisuudet Ruukin omissa tuotteissa. Kakkoslaadun hyödyntäminen omissa tuotannossa olisi paras mahdollinen vaihtoehto, koska kakkoslaatutuotteet saataisiin hyötykäyttöön. Tarkoituksena oli kartoittaa sellaiset tuotteet, joissa kakkoslaadun käyttö olisi mahdollista. Ruukin tuotteista etsittiin sellaiset tuotteet, joiden valmistamisessa ja käyttökohteissa kakkoslaadussa esiintyvillä vioilla ei ole merkitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet joissa kakkoslaatua voidaan käyttää, eivät tulisi näkyvään käyttöön. 4.1 Toteutus Ruukin ohutlevystä valmistettujen tuotteiden tuotevalikoima on valtavan suuri. Tästä valikoimasta lähdettiin etsimään tuotteita, joissa kakkoslaatua voitaisiin hyödyntää. Tuotekuvastoista ja kansioista löytyi koko tuotevalikoima, jonka läpikäyminen vei aikaa. Jokainen tuote ja sen käyttötarkoitus käytiin lävitse ja mietittiin, voisiko kyseisessä tuotteessa käyttää kakkoslaatua. Huomioitavia asioita olivat tuotteen käyttötarkoitus, valmistuksessa käytettävä materiaali, pinnoitteet, kantavuus sekä muovattavuusominaisuudet. Kartoituksessa löytyi XX tuotetta, joihin kakkoslaatua voitaisiin tuotekuvastoista saatavien tietojen perusteella mahdollisesti käyttää. Näitä tuotteita lähdettiin tutkimaan tarkemmin ja selvittämään, onko kakkoslaadun käyttö mahdollista.

22 Tutkittavat tuotteet Sisärakenteiden rankatuotteet Tuotteet toimivat sisätiloihin rakennettavien väliseinien runkomateriaalina. (KUVIO 6.) Runkomateriaaliin kiinnitetään haluttu pinnoitemateriaali. Käytetään toimisto- sekä asuinrakentamisessa. Tuotteet valmistetaan sinkitystä teräksestä rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 100 g/m², Ruotsissa 275 g/m² Paksuus 0,56 mm KUVIO 6. Sisärakenteiden rankatuotteet. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

23 19 Tuulettavaruode Tuulettavaa ruodetta käytetään teräskattojen asennuksessa. (KUVIO 7.) Ruode kiinnitetään aluskatteeseen ja teräskatto kiinnitetään ruoteeseen. Näin aluskatteen ja teräskatteen välille saadaan muodostettua tuuletusrako. Tuote valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkittyteräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 mm KUVIO 7. Tuulettavaruode. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

24 20 Kevytorret Tuotteita käytetään yleensä halli- ja teollisuusrakenteissa ulkoisten pinnoitteiden tukimateriaalina. (KUVIO 8.) Kevytorret toimivat kattomateriaalin kannakkeena tai seinäelementtien runkomateriaalina. Orret valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräsohutlevystä, jonka ainevahvuus vaihtelee 1 3 mm. välillä. Sinkin osuus tulee olla 275 g / m² hyvän korroosiokestävyyden takaamiseksi. Raaka-aine Kuumasinkitty- ja PVDF pinnoitetut teräkset. Käytetään myös polyesteripinnoitetta, joka on päällystetty suojakalvolla. Teräslaatu S350GD + Z ja DX51D +Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 3 mm KUVIO 8. Kevytorret (Rautaruukki Oyj, 2009.)

25 21 Termorangat Käytetään eristävänä runkorakenteena valmiissa seinäelementissä. (KUVIO 9.) Termorangan pinta on rei itetty, joka pienentää rangan läpi kulkevaa lämpövirtaa. Termorangat valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräksestä, jonka ainevahvuudet vaihtelevat välillä 1 2 mm. Sinkin osuus tulee olla 275 g/m² hyvän korroosiokestävyyden takaamiseksi. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 2 mm KUVIO 9. Termorangat. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

26 22 Alakattojärjestelmät Tuotteita käytetään toimisto- ja liikerakennusten sisäkattojen runkomateriaalina. (KUVIO 10.) Kattoa saadaan laskettua haluttuun korkeuteen alakattojärjestelmien avulla. Runkoihin voidaan kiinnittää haluttu pinnoitemateriaali. Raaka aineena käytetään kuumasinkittyä ohutlevyä. Tuotteet valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Materiaali Valmistuksessa käytetään kuumasinkittyä teräsohutlevyä Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 100 g/m² Paksuus 0,56 mm KUVIO 10. Alakattojärjestelmä. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

27 23 Sandwich Panel SPA Sandwich Panel on eristävä seinäelementti, jota käytetään yleensä urheiluhallien sekä liike- ja toimistorakennusten rakentamisessa. (KUVIO 11.) Elementin rakenne koostuu eristävästä mineraalivillasta, jonka molemmin puolin on liimattu kuumasinkitty tai maalipinnoitettu teräsohutlevy. Tuotteen paksuudet vaihtelevat mm välillä. Raaka-aine Polyesteri, joka on suojattu suojakalvolla tai PVDF pinnoite. Teräslaatu S320GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Ohutlevyn paksuus 0,6 / 0,7 mm KUVIO 11. Sandwich Panel SPA. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

28 24 Sandwich Panel SPA listat ja rangat Tuotteilla käytetään Sandwich Panelin asentamisen yhteydessä oven- ja ikkunanpielissä, sokkelinpäällyskiskona, ulkonurkissa sekä paneleiden pystysaumoissa. (KUVIO 12.) Listat valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräsohutlevystä. Raaka-aine Yleensä kuumasinkitty teräs, joissain tuotteissa voidaan käyttää valkoista maalipinnoitettua terästä. Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus Ovenpieliranka 2 mm, muut 1,2 mm KUVIO 12. Sandwich Panel SPA listat ja rangat. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

29 25 Pystykoolausorsi Tuotetta käytetään julkisivukasettien ja -lamellien kiinnityksessä. (KUVIO 13.) Orren avulla kasetti saadaan helposti kiinnitettyä erilaisiin seinämateriaaleihin. Raaka- aine Kuumasinkitty ja maalipinnoitettu teräsohutlevy. Teräslaatu S350GD + Z, DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1,2 mm KUVIO 13. Pystykoolausorsi. (Rautaruukki Oyj, 2009)

30 26 Geolevy Geolevyä käytetään maanrakennuksessa vahvistamaan maapohjaa. (KUVIO 14.) Pehmeiden maalajien kantavuutta voidaan parantaa asentamalla geolevy maapojan alle. Yleisimpiä käyttökohteita ovat metsäautotiet ja kevyenliikenteenväylät. Lisäksi geolevyä käytetään alustana maan sisään asennettaville putkille. Geolevy valmistetaan rullamuovausmenetelmällä sinkitystä teräsohutlevystä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräsohutlevy Teräslaatu Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 / 0,9 / 1,0 mm KUVIO 14. Geolevy. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

31 27 Esivalmistettu seinäelementti Esivalmistettu seinäelementti on pääosin ohutlevystä valmistettu ulkoseinärakenne, jota voidaan käyttää monissa erilaisissa rakennuksissa. (KUVIO 15.) Sisärakenteena käytetään eristävää kivi- tai mineraalivillaa. Jotta seinästä saataisiin hyvin eristävä, käytetään runkomateriaalina termorankoja. Pintaverhoiluna käytetään kipsilevyä tai sinkittyä teräslevyä. KUVIO 15. Esivalmistettu seinäelementti. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

32 28 Steelcomp liittolevy Käytetään betonin ja teräksen liittolaatoissa. (KUVIO 16.) Betoni ja teräs saadaan liitettyä yhteen jämäkästi liittolevyn ansiosta. Betoni valetaan liittolevyn päälle, joka on muotoiltu mahdollisimman hyvän tartunnan saavuttamiseksi. Tuote vahvistaa betonivalua, jolloin betonilaatalle saadaan hyvä kantokyky. Tuote valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräsohutlevy Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 / 0,9 / 1,1 mm KUVIO 16. Steelcomp littolevy. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

33 29 Valusaumalista Valusaumalistaa käytetään apuna Steelcompin kanssa. (KUVIO 17.) Tuotetta hyödynnetään valujen reunoilla rajaamaan valettava alue, jotta betoni ei valuisi Steelcompin päältä pois. Valusaumalistaa voidaan käyttää myös lattiavalussa rajaamaan valettava alue. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 2,5 mm KUVIO 17. Valusaumalista. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

34 30 Embossed Studs Tuote on uusi ja sen on tarkoitus tulla markkinoille pika puoliin. (KUVIO 18.) Tuotetta käytetään rankatuotteena väliseinissä. Tuotteen erottaa normaalista rankatuotteesta sen kuviointi. Tuote on kohokuvioitu, jolloin tuotteesta on saatu kestävämpi. Tämä mahdollistaa ohuemman raaka-aineen käytön ja tekee tuotteesta kevyemmän, kuitenkaan tinkimättä tuotteen kestävyydestä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,46 mm KUVIO 18. Embossed Studs. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

35 31 Suojakulmat ja muu pakkausmateriaali Ohutlevyt ovat herkästi vaurioituvia. Suojakulmia käytetään pakkausmateriaalina suojaamaan pakkausten kulmia iskuilta ja kolhuilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. (KUVIO 19.) Kelojen ja arkkinippujen reunat ja kulmat saattavat helposti kolhiintua kuljetuksen aikana. Suojakulmia on valmistettu jo jossain määrin kakkoslaadusta. Materiaalina on käytetty monia eri teräslaatuja, paksuuksia ja pinnoitteita. (KUVIO 19. (Rautaruukki Oyj, 2009.) Pätkäpellit Pätkäpelleillä tarkoitetaan tiettyyn mittaan valmistettuja ohutlevyprofiileja, joita käytetään yleisimmin vesikattoina. (KUVIO 20.) Peltien pituudet ovat 2,0 / 2,5 / 3,0 m. Paksuudet vaihtelevat 0,45 0,7 mm välillä. KUVIO 20. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

36 Tutkimustulokset Tutkittavana oli Ruukin omia tuotteita 15 kappaletta. Tutkimusten perusteella kakkoslaatua pystyi käyttämään jossain määrin tuotteen valmistuksessa jokaisessa tutkittavassa tuotteessa. Ruukilla käytettiin jo entuudestaan kakkoslaadun materiaalia kolmen tuotteen valmistamisessa. Näin ollen uusia käyttökohteita kakkoslaadulle oman talon sisältä löytyi 12 kappaletta. (TAULUKKO 1.) kpl Tutkittavat tuotteet 15 Mahdollista käyttää kakkoslaatua 15 Uusia käyttökohteita 12 Kakkoslaadun hyödyntäminen jo käytössä 3 TAULUKKO 1. Tutkimustulokset. Jokaisesta tutkittavasta tuotteesta laadittiin yksityiskohtainen raportti. (KUVIO 21.) Raportista käy selville kaikki tarvittavat tiedot kakkoslaadun käytön suhteen. Raportista ilmenee tuotteen valmistuksessa sallittavat pinnoitteet, materiaalipaksuudet, viat materiaalissa, vaadittava teräslaatu sekä sinkin osuus. Lisäksi raporttiin on merkitty tuotteen valmistamiseen tai materiaalivaatimuksiin liittyviä asioita, jotka on hyvä huomioida kakkoslaatua käytettäessä. Raportin alalaidasta löytyy myös yhteyshenkilöiden tietoja, jotka tietävät tuotteesta valmistuksen tai vaatimusten osalta. Heidän kommenttejaan ja mielipiteitään asian tiimoilta on kirjattu ylös. Raportin tarkoituksena on kertoa kakkoslaadun materiaalin käyttömahdollisuuksista kyseisen tuotteen osalta. Voidaanko kakkoslaatua käyttää tuotteen valmistuksessa ja mitkä ovat rajoitteet sekä vaatimukset kakkoslaadun käytön suhteen?

37 KUVIO 21. Kuva raporttipohjasta. 33

38 34 5 ASIAKASKARTOITUS Opinnäytetyön toisena tehtävänä oli uusien potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen kakkoslaatutuotteille. Tarkoituksena oli etsiä yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita ostamaan kakkoslaadun tuotteita. Edellytyksenä oli, ettei yrityksellä saa olla kilpailevaa toimintaa tai kilpailevia tuotteita Ruukin kanssa. Näin saatiin varmistettua, ettei kakkosvalinta tule vastaan myöhemmin Ruukin omilla markkinoilla. Uusien asiakkaiden kartoittamiseksi suoritettiin asiakassegmentointi. Ensimmäiseksi määritettiin kriteerit, joiden mukaan segmentointi suoritettiin. Kartoitus päätettiin suorittaa kotimaan markkinoilla, jolloin segmentoinnin alueeksi määräytyi koko Suomi. Tuotteita ei haluttu myydä kilpaileville yrityksille, joten kaikki kilpailevaa toimintaa harjoittavat ja kilpailevia tuotteita valmistavat yritykset rajattiin pois. Ruukin tuotevalikoima on erittäin laaja, tämän takia piti tarkoin perehtyä segmentoitavien yritysten toimintaan ja tuotteisiin. Tuotteita ei haluttu myöskään myydä tukkukauppiaille, joiden kautta tuotteet saattaisivat päätyä kilpaileville yrityksille. Segmentoitavien yritysten toiminnassa oli myös huomioitava heidän tuotteidensa ulkonäön merkitys sekä käyttötarkoitus. Ulkonäöllisesti vaativien sekä näkyville tulevien tuotteiden valmistajille kakkoslaatua ei kannattanut yrittää markkinoida. Segmentoinnissa keskityttiin yrityksiin, joiden tuotteiden ulkonäöllä ei ole suurta merkitystä tai tuotteet tulevat kokonaan piiloon. Jokainen yritys määrittelee kuitenkin laatukriteerinsä erilailla, toiset sallivat enemmän virheitä esim. tuotteen pinnassa kuin toiset. Yhtenä segmentoinnin kriteerinä oli etsiä yrityksiä, jotka pystyisivät käyttämään kakkoslaatua mahdollisimman paljon. Mitä enemmän kakkoslaatua saataisiin myytyä yhdelle yritykselle, sen parempi. Näin ollen ensisijaisiksi kohteiksi nousivat isot yritykset, joiden toiminta on laajaa sekä tuotanto suurta. Isojen yritysten jälkeen listalle poimittiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toiminta mahdollistaisi mahdollisimman suuren määrän kakkoslaadun käyttöä.

39 Toteutus Kun segmentoinnin kriteerit oli tehty selviksi, oli aika aloittaa yritysten kartoittaminen. Kartoitus tapahtui pääasiassa internetin avulla. Useat hakupalvelut ja yritysrekisterit mahdollistivat yritysten etsimisen eri hakukriteerien avulla. Yrityksiä voitiin etsiä mm. toimialan, toimipaikan, liikevaihdon sekä yrityksen valmistamien tuotteiden ja palveluiden perusteella. Ohutlevyn laajoista käyttömahdollisuuksista johtuen kartoitettavien yritysten kirjo oli laaja. Kartoitusta tehdessä tuli miettiä, mihin käyttötarkoituksiin ohutlevytuotteita voidaan käyttää. Koska nykyään melkein jokaisella yrityksellä on internet-sivut, oli niiden toimintaan sekä tuotteisiin helppo tutustua. Näin sai hyvän kuvan yrityksen toiminnasta sekä sen valmistamista tuotteista ja niissä käytettävistä materiaaleista. Yritysten internetsivuilta löytyi myös yhteystiedot henkilöihin, jotka vastaavat yrityksen toiminnasta sekä materiaalien hankinnasta. 5.2 Tulokset Segmentoinnin tuloksena kriteereihin sopivia yrityksiä löytyi 86 kappaletta. Yritysten toiminnan kirjo oli laaja. Yrityksistä kerättiin lista, johon merkittiin yrityksen tiedot, toiminta sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen. Koska Ruukin asiakaskunta on erittäin laaja, useat yritykset olivat käyttäneet Ruukin tuotteita jo jossain määrin. Listan yrityksiä verrattiin Ruukin asiakasrekisteriin. Tuloksena oli, että listalla olevista 86 yrityksestä 73 oli ostanut Ruukin tuotteita ja loput 13 yritystä olivat täysin uusia. (TAULUKKO 2.) kpl Yritykset 86 Vanhoja asiakkaita 73 Uusia asiakkaita 13 TAULUKKO 2. Asiakaskartoituksen tulokset

40 36 Kakkoslaadun markkinointi ja myynti kartoitetuille yrityksille jäi Rautaruukki Oyj:n myyjien tehtäväksi. Jo voimassa olevat asiakassuhteet auttavat varmasti kakkoslaadun myynnin edistämistä.

41 37 6 YHTEENVETO Työn tarkoituksena oli löytää Rautaruukki Oyj:n ohutlevykelojen ja -arkkien kakkoslaadulle uusia käyttökohteita. Kohteita etsittiin Rautaruukin omista tuotteista ja toiminnoista sekä kartoitettiin uusia potentiaalisia asiakkaita kakkoslaadulle. Työn tuloksena löydettiin Rautaruukin tuotteista yhdeksän uutta tuotetta, joissa kakkoslaatua pystyi hyödyntämään. Kolmessa tutkitussa tuotteessa kakkoslaatua käytettiin jo jossain määrin, mutta sen käyttömahdollisuuksia alettiin hyödyntää tarkemmin kyseisten tuotteiden kohdalla. Jokaiselle tuotteelle laadittiin yhteenveto kakkoslaadulta sallittavista vioista sekä kirjattiin ylös huomioitavia asioita kakkoslaadun käytön suhteen. Kakkoslaadun käyttö ei saanut huonontaa tuotteen loppukäyttöä millään tavalla, joten sallittavat viat olivat lähinnä pieniä pintavaurioita. Työssä ei otettu kantaa tuotteen muuttuvaan ulkonäköön, kun valmistuksessa käytetään erivärisiä sekä erilaisilla pinnoitteilla päällystettyjä materiaaleja. Tarkoituksena oli vain kartoittaa ne materiaalit, joita tuotteen valmistuksessa voidaan käyttää väristä ja pinnoitteista huolimatta. Asiakaskartoituksessa löydettiin 86 yritystä, jotka käyttivät tuotteissaan tai toiminnoissaan ohutlevyä. Kartoituksen kohteena olivat pääasiassa yritykset, jotka pystyisivät käyttämään kakkoslaatua mahdollisimman suuria määriä. Kakkoslaadun markkinointi jäi Rautaruukki Oyj:n myyjien harteille. Kaiken kaikkiaan kakkoslaadulle löydettiin useita käyttökohteita ja mahdollisuuksia, jotka auttavat pääsemän eroon kakkoslaadun aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista sekä rasitteista.

42 38 LÄHTEET Härkönen, S Teräskirja. 5. painos. Helsinki. Erikoispaino Oy. Lepola, P., Makkonen, M Materiaalit ja niiden käyttö. 3.painos. Vantaa. Dark Oy. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Esivalmistetun seinäelementin käyttö- ja huolto-ohje. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Kevytorret. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Kylmävalssatut, metalli- ja maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat, yleisesti käytetyt pakkaukset. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Pinnoitusprosessi ja tuotekuvaus. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Rakentamisen tuotekuvasto. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Sandwich Panel SPA. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Tukkuhinnasto. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Vesikatot. Rautaruukki Oyj, Helsinki.

43 39 Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Valusaumalistan tuoteohje. Rautaruukki Oyj, Helsinki

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Tuomas Vesalainen Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 22.11.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Kustannusten ja muiden seikkojen selvitys omaan pintakäsittelyyn

Kustannusten ja muiden seikkojen selvitys omaan pintakäsittelyyn Juha Lauhikari Kustannusten ja muiden seikkojen selvitys omaan pintakäsittelyyn siirtymisestä Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous Maaliskuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Sami Kinnunen CNC - TYÖSTÖKESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Sami Kinnunen CNC - TYÖSTÖKESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Sami Kinnunen CNC - TYÖSTÖKESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka Tammikuu 2010 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT KÄYTETYT LYHENTEET 1 JOHDANTO 1 2 YRITYKSEN ESITTELY

Lisätiedot

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN

Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Frans Laivonen PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2012 PUUTAVARAKUORMAIMEN HYTIN KUSTANNUSRAKENTEEN SELVITTÄMINEN Laivonen, Frans Satakunnan

Lisätiedot

Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN

Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy

Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Vilho Karjalainen KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Esimerkkinä Teijo-Talot Pohjanmaa Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS Työn tekijä: Tuomas Väisänen Työn valvoja: Matti Leppä Työn ohjaaja: Jukka Huttunen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI Opinnäytetyö Toukokuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2009 Muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12A

Lisätiedot

Niklas Stig Jalmari Rabb TAAJUUSMUUTTAJAN OHUTLEVY- RUNGON ERI LIITOSTAPOJEN VER- TAILU

Niklas Stig Jalmari Rabb TAAJUUSMUUTTAJAN OHUTLEVY- RUNGON ERI LIITOSTAPOJEN VER- TAILU Niklas Stig Jalmari Rabb TAAJUUSMUUTTAJAN OHUTLEVY- RUNGON ERI LIITOSTAPOJEN VER- TAILU Tekniikka ja liikenne 2010 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Kari Viljamaa TYÖAIKA- JA TYÖVAIHESEURANNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TJT-KALUSTE OY:LLE

Kari Viljamaa TYÖAIKA- JA TYÖVAIHESEURANNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TJT-KALUSTE OY:LLE Kari Viljamaa TYÖAIKA- JA TYÖVAIHESEURANNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TJT-KALUSTE OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2010 TIIVISTELMÄ Yksikkö

Lisätiedot

SUHTAUDUMME MUUTOKSIIN TYYLILLÄ

SUHTAUDUMME MUUTOKSIIN TYYLILLÄ SUHTAUDUMME MUUTOKSIIN TYYLILLÄ JULKISIVUVERHOUKSET TUNNEMME TUOTTEEMME PINTAA SYVEMMÄLTÄ. Toiminnassamme yhdistyy korkea laatu, järkevä hinta sekä asiantunteva ja nopea palvelu. Tämän mahdollistaa tehokas

Lisätiedot

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Tekniikka ja liikenne 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Joni Buckman Opinnäytetyön

Lisätiedot

TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT

TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT Opinnäytetyö TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT Timo Nissinen Muotoilu 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Muotoilu TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Timo Nissinen Työn nimi: Teollisen muotoilun valmistusmenetelmät

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Erkki Laakkonen PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN ERISTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU

Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU Vesa Orrenmaa TERÄSRAKENNETEHTAAN LAYOUT- JA TYÖPISTESUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Syksy 2007 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikan

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tuomas Ahola TUOTANNON LÄPIMENOAJAN LYHENTÄMINEN ESIMERKKINÄ EDUX-OVET OY

Tuomas Ahola TUOTANNON LÄPIMENOAJAN LYHENTÄMINEN ESIMERKKINÄ EDUX-OVET OY Tuomas Ahola TUOTANNON LÄPIMENOAJAN LYHENTÄMINEN ESIMERKKINÄ EDUX-OVET OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Laatoitustyön laatuvaatimukset

Laatoitustyön laatuvaatimukset Ville Palomäki Laatoitustyön laatuvaatimukset Laatan ominaisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Insinöörityö 3.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Paroc Cortex One Uuden tuulensuojatuotteen seuranta- ja vertailuraportti

Paroc Cortex One Uuden tuulensuojatuotteen seuranta- ja vertailuraportti Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennustuotanto Jussi Haiko Paroc Cortex One Uuden tuulensuojatuotteen seuranta- ja vertailuraportti Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Jussi

Lisätiedot

Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Maaliskuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekijä/tekijät

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Tutkimus teräksen EN 1.4512 rajamuovattavuudesta Advanced Strain Analysis Päivi Juntunen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri(AMK)

Lisätiedot

Tuomas Korkiakoski TOIMINTAMALLIEN JA VASTUUALUEIDEN SELKEYTTÄMINEN J. KÄRKKÄINEN OY:N ASE JA ERÄ- OSASTOLLA

Tuomas Korkiakoski TOIMINTAMALLIEN JA VASTUUALUEIDEN SELKEYTTÄMINEN J. KÄRKKÄINEN OY:N ASE JA ERÄ- OSASTOLLA Tuomas Korkiakoski TOIMINTAMALLIEN JA VASTUUALUEIDEN SELKEYTTÄMINEN J. KÄRKKÄINEN OY:N ASE JA ERÄ- OSASTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2008

Lisätiedot

Jukka Eskola 3D-LASERIN HYÖDYNTÄMINEN KUPARIN LEIKKAUK- SESSA

Jukka Eskola 3D-LASERIN HYÖDYNTÄMINEN KUPARIN LEIKKAUK- SESSA Jukka Eskola 3D-LASERIN HYÖDYNTÄMINEN KUPARIN LEIKKAUK- SESSA Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska Syyskuu

Lisätiedot

POHJOLAN OLOT VAATIVAT KOVUUTTA

POHJOLAN OLOT VAATIVAT KOVUUTTA POHJOLAN OLOT VAATIVAT KOVUUTTA RAAKA-AINEET TUNNEMME TUOTTEEMME PINTAA SYVEMMÄLTÄ. Toiminnassamme yhdistyy korkea laatu, järkevä hinta sekä asiantunteva ja nopea palvelu. Tämän mahdollistaa tehokas kotimainen

Lisätiedot

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA

KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA KUVAILULEHTI KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA Jyväskylän Ratapihan opiskelija-asuntojen kylpyhuone-elementtirakentaminen Elmeri Sorsa Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen

Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan kaluston energiankulutukseen AALTO YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Koneenrakennustekniikan laitos Timo Naskali Renkaiden epätasapainon, ilmanpaineen ja muotovirheiden vaikutus raskaan

Lisätiedot

Tekniikan lisensiaatti Simo Hammo

Tekniikan lisensiaatti Simo Hammo LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Energy Systems Ympäristötekniikan koulutusohjelma Leea Ojala SINKITYSLINJAN PESUOSAN OPTIMOINTI Työn tarkastajat Professori Risto Soukka Tekniikan lisensiaatti

Lisätiedot

ME PIDÄMME PINTAMME. KATTOTUOTTEET

ME PIDÄMME PINTAMME. KATTOTUOTTEET ME PIDÄMME PINTAMME. KATTOTUOTTEET TUNNEMME TUOTTEEMME PINTAA SYVEMMÄLTÄ. Toiminnassamme yhdistyy korkea laatu, järkevä hinta sekä asiantunteva ja nopea palvelu. Tämän mahdollistaa tehokas kotimainen tuotanto,

Lisätiedot

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo

Metso Power Oy, Environmental Systems Valvojat: DI Heikki Airikkala DI Teemu Toivo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tuotekehitys Tutkintotyö TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN LEVYTYÖN SUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja DI Harri Laaksonen Työn teettäjä

Lisätiedot

Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA

Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA Jarkko Vuollet LIIKETOIMINTASUUNNITELMA SKOOTTERIKAUPAN PERUSTAMISESTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2009 Yksikkö Ylivieska Aika 22.1.2009 Tekijä/tekijät

Lisätiedot