Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Toukokuu 2009 Koulutusohjelma Tuotantotalous Työn nimi Ohutlevytuotteiden kakkoslaadun hyödyntäminen Työn ohjaaja Heikki Salmela, DI Työelämäohjaaja Hannu Leppänen, Key customer manager Tekijä/tekijät Saku Nevanperä Sivumäärä 39 Opinnäytetyön aiheena oli etsiä uusia käyttömahdollisuuksia Rautaruukki Oyj:n Alajärven, Hämeenlinnan ja Vimpelin tehtaiden ohutlevykelojen ja arkkien kakkoslaadulle. Tarkoituksena oli kartoittaa kakkosladun käyttömahdollisuudet Rautaruukin omissa tuotteissa sekä etsiä uusia asiakkaita kakkoslaadun ostajiksi. Kakkoslaatu aiheuttaa suuria ylimääräisiä työ- ja varastointikustannuksia, jotka ovat isona rasitteena yritykselle. Tämän takia on hyvä laatia kakkoslaadun käytölle selvät linjat, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä yritykselle. Työn läpivienti aloitettiin kartoittamalla Rautaruukin omista tuotteista ne tuotteet, joissa kakkoslaatua voisi olla mahdollista käyttää. Tämän jälkeen aloitettiin tarkempi tutkiminen jokaisen tuotteen osalta. Näiden avulla pyrittiin kartoittamaan kakkoslaadun käytön mahdollisuus kyseisessä tuotteessa. Toisena vaiheena oli uusien asiakkaiden kartoittaminen. Tässä vaiheessa etsittiin Suomen alueelta sellaisia yrityksiä, jotka käyttävät ohutlevytuotteita omassa toiminnassaan. Tuloksena laadittiin jokaisesta tutkittavasta tuotteesta raportti, joka sisälsi kaiken tarvittavan tiedon kakkoslaadun käyttömahdollisuuksista. Asiakaskartoituksen osalta yritysten tiedot toimitettiin Rautaruukin myyjille alueittain, jolloin jokainen myyjä vastaa kakkoslaadun tarjoamisesta ja myynnistä oman alueensa yrityksille. Kaiken kaikkiaan kakkoslaadulle löydettiin monia eri käyttömahdollisuuksia. Asiasanat Ohutlevy, kela, arkki, kakkoslaatu, tuote.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Toukokuu 2009 Author Saku Nevanperä Degree programme Industrial management Name of thesis Utilizing second rate sheet metal products Instructor Heikki Salmela, DI Supervisor Pages 39 Hannu Leppänen, Key customer manager The following thesis has been made for factories of Rautaruukki Oyj in Alajärvi, Hämeenlinna and Vimpeli. The objective of this thesis was to find new accessibilities for second rate sheet metals. Second rate causes lots of extra work and needs lots of space in warehouses. Because of this Rautaruukki Oyj wants to find conclusion to this problem. The first phase of this thesis was to find products where Rautaruukki Oyj could use second rate. Every product had to be researched very closely because they had lots of specifications and standards. The second phase was to find new customers to second rate. All of these customers were in Finland and they used sheet metal in their work. As a result of this thesis possibilities to use second rate sheet metals were found. A report was made about all the ways how to use second rate in researched products. Key words Sheet metal, second-quality, product, specification, standard.

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO OHUTLEVY Ohutlevyjen valmistus Peittaus Valssaus Hehkutus Metallipinnoitteet Jälkikäsittelymenetelmät Maalipinnoitteet Pinnoitekerrokset Ohutlevyjen käyttökohteet KAKKOSLAATU KAKKOSLAADUN KÄYTTÖ RUUKIN OMISSA TUOTTEISSA Toteutus Tutkittavat tuotteet Tutkimustulokset ASIAKASKARTOITUS Toteutus Tulokset YHTEENVETO...37 LÄHTEET...38

5 1 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja Rautaruukki Oyj:n Alajärven, Hämeenlinnan ja Vimpelin tehtailla syntyvälle ohutlevytuotteiden kakkoslaadulle. Hämeenlinnan tehdas tuottaa kylmävalssattuja, metallipinnoitettuja ja maalipinnoitettuja ohutlevyjä keloina ja arkkeina. Tuotteiden perusraaka-aine on Ruukin Raahen tehtaalla kuumavalssattu teräsnauha. Hämeenlinnan tehtaalla valmistuu valmista ohutlevyä n tonnia vuodessa. Alajärven ja Vimpelin tehtailla valmistetaan ohutlevystä monia erilaisia rakennustarvikkeita. Syntyvä kakkoslaatu teettää paljon ylimääräistä työtä, aiheuttaa suuria varastointikustannuksia sekä sitoo paljon pääomaa. Työn tavoitteena on löytää kakkoslaadulle hyödyllisiä käyttökohteita Ruukin omissa toiminnoissa sekä etsiä sille ulkopuolisia ostajia. Kakkoslaadun käyttömahdollisuuksista Ruukin omissa toiminnoissa laaditaan kattava raportti. Raportista ilmenee kaikki tarpeellinen tieto kakkoslaadun käytön mahdollisuuksista ja rajoituksista jokaisen toiminnon kohdalta. Lisäksi raporttiin kirjataan huomioitavat asiat kakkoslaadun käytössä. Raportin on tarkoitus antaa selkeä kuva kakkoslaadun käytön mahdollisuuksista. Uusien ostajien kartoittamiseksi laaditaan asiakaskartoitus. Kartoituksen tavoitteena on etsiä kotimaisia yrityksiä, jotka voisivat omissa tuotteissaan tai toiminnoissaan käyttää ohutlevytuotteiden kakkoslaatua.

6 2 2 OHUTLEVY Ohutlevy on teräksestä valmistettu ohut sileäpintainen levymäinen tuote. Teräksinen ohutlevy syntyy, kun kuumavalssatulle teräkselle suoritetaan kylmävalssaus. Kylmävalssauksella saadaan ohutlevylle hyvä pinnanlaatu ja päästään pieniin ainepaksuuksiin. Ohutlevy on erittäin mittatarkka tuote, jolla on hyvät muovattavuusominaisuudet. Sen teknisiä ominaisuuksia voidaan helposti muokata vastaamaan mahdollisimman hyvin eri käyttötarkoituksia. Kylmävalssattujen teräsohutlevyjen (pinnoittamattomien ja pinnoitettujen) ominaisuudet on määritelty standardeilla. Myös eri käyttötarkoitukseen soveltuvilla kylmävalssatuilla levytuotteilla on omia erityisiä mekaanisia tai muita ominaisuuksia, jotka on pitänyt erikseen täsmentää. tämä on johtanut useamman kuin yhden standardin laatimiseen, lisäksi joidenkin tuotteiden erityispiirteitä määritellään valmistajien omissa tuoteluetteloissa. Valmistajien antamat määrittelyt tai valmistusohjelmat ovat käytössä silloin, kun ei levyä ole vielä standardisoitu tai se on erityisesti valmistajan itse kehittelemä materiaalivaihtoehto. (Lepola & Makkonen 2003, 185.) Ohutlevyt voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään käyttötarkoituksen mukaan muovattaviin ohutlevyteräksiin sekä ohutlevyrakenneteräksiin. Muovattavat ohutlevyteräkset soveltuvat käytettäväksi käyttötarkoituksiin, joissa muovattavuudella on iso merkitys. Teräs on pehmeää ja helposti muotoiltavaa, mutta teräksen lujuus ja kuormankantokyky ovat heikommat. Muovattavat ohutlevyrakenneteräksiä käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan teräkseltä lujuutta ja hyvää kuormankatokykyä. Lujuuden ja sitkeyden lisäksi teräs on melko helposti muovailtavaa.

7 3 Ohutlevyn mitat Ohutlevyn mitat määritellään standardissa SFS-EN Ohutlevyn paksuus saa olla vähintään 0,35 mm ja enintään 3 mm. Leveydeltään ohutlevyn tulee olla vähintään 600 mm, maksimileveyttä ei ole määritelty. Yleisimmin käytettävät pakkaustavat KUVIO 1. Rautaruukki Oyj, 2009.

8 4 2.1 Ohutlevyjen valmistus Ohutlevy valmistetaan kylmävalssausmenetelmällä Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaalla. Kylmävalssauksen vaiheet on kuvattu seuraavalla sivulla. (KUVIO 2.) Kylmävalssauksen tarkoitus on ohentaa kuumavalssattu teräsnauha haluttuun paksuuteen ja parantaa pinnan laatua. Kuumavalssattua terästä puristetaan ohuemmaksi useilla perättäisillä valssaimilla. Valssaimilla kohdistetaan teräkseen erittäin suuri puristusvoima. Lähtömateriaalina toimii Rautaruukin kuumavalssattu teräs, jota tuotetaan Raahen tehtaalla. Ainevahvuus kuumavalssatulla teräksellä on yleensä 2 5mm. Kylmävalssauksen jälkeen valmiin kylmävalssatun teräksen paksuun on 0,2 3mm, riippuen teräksen käyttötarkoituksesta. Kuumavalssatut kelat avataan linjan alkupäässä ja hitsataan yhtenäiseksi nauhaksi. Nauha kulkee yhtenäisenä läpi koko kylmävalssausprosessin. Rautaruukki Oyj:n Hämeenlinnan tehtaan tuotantomäärät: Kylmävalssatut kelat ja arkit Metallipinnoitetut kelat ja arkit Maalipinnoitetut kelat ja arkit tonnia/vuosi tonnia/vuosi tonnia/vuosi

9 KUVIO 2. Kylmävalssauksen vaiheet. (Rautaruukki Oyj, 2009.) 5

10 Peittaus Ensimmäinen vaihe kylmävalssauksessa on peittaus. (KUVIO 3.) Kuumavalssattu teräs käsitellään kuumalla suolahappoliuoksella, jolloin teräksen pinnasta saadaan poistettua siihen kuumavalssauksessa kertynyt hilse sekä kuljetuksen aikana tullut ruoste. Teräsnauha ajetaan kolmen 20 metriä pitkän peittausaltaan lävitse, joissa kuuma suolahappo ruiskutetaan nauhan pintaan. Peittauksen jälkeen teräsnauha pestään ja kuivataan, jonka jälkeen sen pinnalle levitetään suojaöljy. Suojaöljy toimii valssauksessa voiteluaineena. KUVIO 3. Peittaus. (Härkönen 1994, 42.)

11 Valssaus Teräsnauha ohennetaan neljällä perättäisellä valssaimella. Valssaimilla kohdistetaan teräkseen suuri puristusvoima, jolloin teräksen paksuutta saadaan ohennettua käyttötarkoituksen mukaan %. (KUVIO 4.) Suuren puristusvoiman saavuttamiseksi valssainten on oltava rakenteeltaan erittäin jäykkiä. Vaikka teräsnauha ohenee, pitenee ja sen rakenne muuttuu valssauksen aikana, ei nauhan leveydessä tapahdu kuitenkaan oleellisia muutoksia. Valssauksen jälkeen teräs on lujaa ja kovaa, mutta sen käsiteltävyys- sekä muovattavuusominaisuudet ovat erittäin huonot. Teräsnauha kelataan halutun kokoisiksi keloiksi, joiden kelauskireys voidaan määrittää halutunlaiseksi. KUVIO 4. Kylmävalssaus. (Lepola & Makkonen 2003, 82.)

12 Hehkutus Teräksen muovattavuuden parantamiseksi kylmävalssatulle teräkselle suoritetaan uudelleen kiteytyshehkutus. Tällä toimenpiteellä saadaan määriteltyä kylmävalssatun teräksen lopulliset mekaaniset ominaisuudet käyttötarkoituksien mukaisiksi. Kovasta teräksestä saadaan notkeaa ja helposti muotoiltavaa. Teräksen lämpötilaa nostetaan n. 700 C:een, jolloin teräs pehmenee ja sen muovattavuusominaisuudet palautuvat. Hehkutusaika on tuntia halutuista ominaisuuksista riippuen. Hehkutus tapahtuu kellouuneissa, joihin mahtuu kerrallaan 3 5 nauhakelaa. Lopuksi voidaan vielä suorittaa viimeistelyvalssaus, jossa parannetaan nauhan tasomaisuutta ja mekaanisia ominaisuuksia sekä säädetään pinnan karheus. 2.2 Metallipinnoitteet Teräksen korroosiokestävyyttä parannetaan suojaamalla se metallipinnoitteella. Kylmävalssattu teräs pinnoitetaan sinkillä tai sinkkiseoksella, joka antaa teräkselle suojaavan pinnan korroosiota vastaan. Metallipinnoitus suoritetaan jatkuvatoimisena prosessina. Erilaiset pinnoitusvaihtoehdot antavat mahdollisuuden jalostaa tuotetta vastaamaan paremmin lopullista käyttötarkoitusta. Teräksen pinta puhdistetaan liasta, hilseestä ja voiteluaineena toimineesta öljystä. Puhdistus tapahtuu liekkiuunissa tai kemiallisesti pesemällä. Tämän jälkeen teräkselle luodaan lämpökäsittelyllä mekaaniset ominaisuudet käyttötarkoituksen mukaisiksi. Puhdistettu ja lämpökäsitelty teräs pinnoitetaan kuumasinkityksellä, jolloin teräsnauha kuljetetaan sulaa sinkkiä sisältävän padan läpi. Pinnoitteen paksuus vaikuttaa oleellisesti korroosionkestävyyteen. Paksu sinkkikerros antaa paremman suojan korroosiota vastaan, mutta hankaloittaa teräksen muovattavuutta. Sinkin määrä on yleensä g / m².

13 9 Sinkkipinnoite Perinteinen sinkkipinnoite antaa hyvän korroosiosuojan useimmissa käyttökohteissa. (Rautaruukki Oyj, 2009) Galfan sinkki-alumiiniseospinnoite Pinnoitteen muovattavuus on selvästi parempi kuin perinteisen sinkin. Galfan soveltuu hyvin vaativien syvävedettyjen kappaleiden valmistukseen. (Rautaruukki Oyj, 2009) Galvannealed sinkki-rautaseospinnoite Rautaseostuksen ansiosta pinnoitteen vastushitsattavuus on erinomainen. Maalin tarttuvuus mattapintaan on erinomainen ja luo edellytykset ensiluokkaiselle lopputuotteen pinnanlaadulle. (Rautaruukki Oyj, 2009) 2.3 Jälkikäsittelymenetelmät Kemiallinen passivointi Suojaa pintaa kosteutta vastaan ja pienentää valkoruosteen muodostumisvaaraa. Käsittely saattaa aiheuttaa paikallisia värivirheitä, ne ovat sallittuja, eivätkä huononna pinnanlaatua. (Lepola & Makkonen 2003, 200.) Öljyäminen Vähennetään syöpymisriskiä. Poistettaessa suojaöljyä on se tehtävä liuottimella, jolla ei ole haittavaikutuksia sinkkipitoisuuteen. (Lepola & Makkonen 2003, 200.) Kemiallinen passivointi ja öljyäminen Yhdistelmää käytetään silloin kun halutaan tehokas suojaus valkoruostetta vastaan. (Lepola & Makkonen 2003, 200.)

14 Maalipinnoitteet Maalipinnoituksella saadaan parannettua teräksen korroosiokestävyyttä sekä luotua teräksen pinnasta korkeatasoinen. Useat eri pinnoitteet ja värisävyt parantavat teräksen ulkonäköä ja antavat teräkselle useita eri käyttömahdollisuuksia. Maalipinnoitettu teräs sopii käytettäväksi rakennustuotteissa, joissa annetaan suurta arvoa korroosiokestävyydelle sekä ulkonäölle. Maalattava teräsnauha pestään kemiallisesti, jonka jälkeen suoritetaan alkalinen passivointi. Passivoinnin tarkoituksena on saada esiin puhdas sinkkipinta, jotta saadaan varmistettua hyvät tartuntaominaisuudet. Ensimmäiseksi suoritetaan pohjamaalaus, jossa nauhan ylä- ja alapinta maalataan pohjamaalilla. Pohjamaalauksen jälkeen suoritetaan pintamaalaus, jossa levynauhan pinta maalataan halutulla pinnoitteella. Pinnoitteena voidaan käyttää myös laminaattia, joka liimataan levyn pintaan. Pinnoituksen jälkeen teräsnauha kelataan halutun kokoisiksi keloiksi. PVDF PVDF on erityisesti vaativan ulkokäyttöön soveltuva pinnoite. Korroosionsuoja ja säänkestävyys ovat erinomaisia ja kohteisiin joissa pinnoitteen värisävyn kestävyys ja puhtaana pysyminen on valinta edellytyksenä, on PVDF oikea pinnoite. PVDF pinnoitettu levy voidaan taivuttaa murtumatta lähes kaikissa olosuhteissa, tämän vuoksi se soveltuu käytettäväksi esim. saumattavissa katoissa. Käyttökohteina ovat rakennusten ulkoverhoukset, katot, elementti- ja kasettirakenteet. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Pural Pural on polyuretaanipohjainen pinnoite, joka on parhaimmillaan erilaisissa kattolevyissä. Puralin kevyesti strukturoitu pinta kestää hyvin lumen ja jään mekaanista kulutusta sekä auringon uv-säteilyä. Helppo huoltomaalaus ja kemikaalien kestävyys ovat myös Puralin vahvoja ominaisuuksia. (Lepola & Makkonen 2003, 211.)

15 11 Mattapolyesteri Mattapolyesteri on säänkestoltaan ja korroosiosuojaltaan hyvä pinnoite. Sen muovauksen kesto on kuitenkin rajallista, joten se ei sovellu saumattavaksi. Pinnaltaan sen on kiillotonta, joten se soveltuu erittäin hyvin muotolevykatteisiin. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Polyesteri Polyesteripinnoitteen säänkesto ja korroosiosuoja ovat hyvä. Polyesteripinnoitetta voidaan modifioida erilaisiin käyttöjohteisiin sään-, korroosion-, taivutus- ja naarmuuntumiskestävyyden vaatimusten mukaisesti. Hyvän muovattavuuden ja kulutuskestävyyden vuoksi käytetään yleisesti konepaja- ja elintarviketeollisuudessa. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Laminaatti Laminaatteja on saatavilla useita eri tyyppejä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Yleisimpiä käyttökohteita ovat kylmähuoneet, laivahytit ja erilaiset metalliteollisuuden ohutlevytuotteet. Saatavilla on myös elintarvikehyväksyttyjä ja paloluokiteltuja laminaatteja. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) 2.5 Pinnoitekerrokset Valmiilla maalipinnoitetulla ohutlevyllä on useita pinnoitekerroksia. Kerrokset on kuvattu seuraavalla sivulla. (KUVIO 5.) Kerroksia on pinnoiteprosessista riippuen 6 7 kappaletta. Kerrokset takaavat ohutlevylle parhaan mahdollisen korroosiokestävyyden vaativissakin käyttökohteissa.

16 KUVIO 5. Pinnoitekerrokset. (Rautaruukki Oyj, 2009.) 12

17 Ohutlevyjen käyttökohteet Ohutlevyn ominaisuudet mahdollistavat sen laajan käytön eri teollisuuden aloilla sekä rakentamisessa. Teknisiä ominaisuuksia muokkaamalla ohutlevy saadaan vastaamaan monia erilaisia käyttötarkoituksia. Vahvuuksia ovat mm. muovattavuusominaisuudet, pienet ainepaksuudet, tasainen pinnanlaatu, korroosiokestävyys sekä lujuus ja kantavuus. Pinnoitteilla ohutlevyjen käyttömahdollisuuksia voidaan lisätä entisestään. Pinnoitteet parantavat erityisesti korroosiokestävyyttä ja tekevät ulkonäöstä kauniimman. Pinnoittamattomat levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa materiaalilta edellytetään hyvää muovattavuusominaisuutta. Vahvat lujuusominaisuudet sekä hyvä muovattavuus mahdollistavat rakenteiden keveyden, kestävyyden ja vapaan muotoilun. - Autoteollisuus - Elektroniikkateollisuus - Kodinkoneteollisuus - Konepajateollisuus - Ulkoverhoukset - Kontit ja kuljetussäiliöt - Kattokaiteet ja pilarit

18 14 Metallipinnoitetut levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa vaaditaan hyvien muovattavuusominaisuuksien lisäksi hyvää korroosiokestävyyttä. - Ilmastointikanavat ja liitoskappaleet - Syvävetokappaleet - Kotelorakenteet - Peltikatot - Kodinkoneet - Rakennuspellitykset - Poimulevyt ja profiilit - Kevytorret - Kalusteet - Autojen koriosat Maalipinnoitetut levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa korroosiokestävyyden ja muotoiltavuuden lisäksi ulkonäöltä vaaditaan paljon. Useat eri pinnoitevaihtoehdot antavat parhaan mahdollisen suojan käyttötarkoituksen mukaan. - Katot - Julkisivut - Rakennuspellitykset - Sadevesijärjestelmät - Sisäkatot ja seinät - Kodinkoneet - Elektroniikkateollisuuden kotelot - Metalliteollisuuden valmisteet - Telakkateollisuuden hytit - Ovet ja hyllyt - Metallikalusteet ja kylmäkaapit

19 15 3 KAKKOSLAATU Jokaisessa tuotantolaitoksessa syntyy väistämättä kakkoslaatua, ainakin joissain määrin. Kakkoslaadun määritelmä on häilyvä, sillä jokaisella yrityksellä on omat määritelmänsä priimalle ja kakkoslaadulle. Jokainen yritys siis määrittelee omat laatuvaatimuksensa kullekin tuotteelle. Kakkoslaaduksi tuote luokitellaan yleensä silloin, kun se ei täytä tuotteelle asetettuja laatuvaatimuksia tai standardeja. Vaatimukset voivat olla hyvinkin tarkkoja, riippuen tuotteen käyttötarkoituksesta. Tuotteen laatu voi liittyä turvallisuuteen loppukäytössä, jolloin laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat ja jopa laissa säädettyjä. Käytössä on myös yleisiä standardeja, joissa on määritelty tuotteelta vaadittavat ominaisuudet. Kakkoslaatu aiheuttaa yritykselle suuria kustannuksia. Se sitoo pääomaa, aiheuttaa varastointikustannuksia sekä teettää ylimääräistä työtä. Tämän takia syntyvä kakkoslaatu olisi hyvä saada hyödynnettyä jollakin tavalla, joko yrityksen omassa toiminnassa tai myymällä se asiakkaille. On selvää, että kakkoslaadusta ei saa läheskään niin hyvää katetta kuin priimatuotteesta. Moni yritys on ongelmissa kakkoslaadun kanssa, koska järkevää käyttökohdetta ei välttämättä löydy. Mitä pidemmälle tuote on jalostettu, sitä vaikeampi sille on löytää uusi käyttökohde. Paras mahdollinen tilanne olisi, jos kakkoslaatua voisi uudelleen käyttää omassa tuotannossa. Kakkoslaatu Ruukin ohutlevyissä SALAINEN

20 SALAINEN 16

21 17 4 KAKKOSLAADUN KÄYTTÖ RUUKIN OMISSA TUOTTEISSA Opinnäytetyön ensimmäinen tehtävä oli kartoittaa kakkoslaatutuotteiden käyttömahdollisuudet Ruukin omissa tuotteissa. Kakkoslaadun hyödyntäminen omissa tuotannossa olisi paras mahdollinen vaihtoehto, koska kakkoslaatutuotteet saataisiin hyötykäyttöön. Tarkoituksena oli kartoittaa sellaiset tuotteet, joissa kakkoslaadun käyttö olisi mahdollista. Ruukin tuotteista etsittiin sellaiset tuotteet, joiden valmistamisessa ja käyttökohteissa kakkoslaadussa esiintyvillä vioilla ei ole merkitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet joissa kakkoslaatua voidaan käyttää, eivät tulisi näkyvään käyttöön. 4.1 Toteutus Ruukin ohutlevystä valmistettujen tuotteiden tuotevalikoima on valtavan suuri. Tästä valikoimasta lähdettiin etsimään tuotteita, joissa kakkoslaatua voitaisiin hyödyntää. Tuotekuvastoista ja kansioista löytyi koko tuotevalikoima, jonka läpikäyminen vei aikaa. Jokainen tuote ja sen käyttötarkoitus käytiin lävitse ja mietittiin, voisiko kyseisessä tuotteessa käyttää kakkoslaatua. Huomioitavia asioita olivat tuotteen käyttötarkoitus, valmistuksessa käytettävä materiaali, pinnoitteet, kantavuus sekä muovattavuusominaisuudet. Kartoituksessa löytyi XX tuotetta, joihin kakkoslaatua voitaisiin tuotekuvastoista saatavien tietojen perusteella mahdollisesti käyttää. Näitä tuotteita lähdettiin tutkimaan tarkemmin ja selvittämään, onko kakkoslaadun käyttö mahdollista.

22 Tutkittavat tuotteet Sisärakenteiden rankatuotteet Tuotteet toimivat sisätiloihin rakennettavien väliseinien runkomateriaalina. (KUVIO 6.) Runkomateriaaliin kiinnitetään haluttu pinnoitemateriaali. Käytetään toimisto- sekä asuinrakentamisessa. Tuotteet valmistetaan sinkitystä teräksestä rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 100 g/m², Ruotsissa 275 g/m² Paksuus 0,56 mm KUVIO 6. Sisärakenteiden rankatuotteet. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

23 19 Tuulettavaruode Tuulettavaa ruodetta käytetään teräskattojen asennuksessa. (KUVIO 7.) Ruode kiinnitetään aluskatteeseen ja teräskatto kiinnitetään ruoteeseen. Näin aluskatteen ja teräskatteen välille saadaan muodostettua tuuletusrako. Tuote valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkittyteräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 mm KUVIO 7. Tuulettavaruode. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

24 20 Kevytorret Tuotteita käytetään yleensä halli- ja teollisuusrakenteissa ulkoisten pinnoitteiden tukimateriaalina. (KUVIO 8.) Kevytorret toimivat kattomateriaalin kannakkeena tai seinäelementtien runkomateriaalina. Orret valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräsohutlevystä, jonka ainevahvuus vaihtelee 1 3 mm. välillä. Sinkin osuus tulee olla 275 g / m² hyvän korroosiokestävyyden takaamiseksi. Raaka-aine Kuumasinkitty- ja PVDF pinnoitetut teräkset. Käytetään myös polyesteripinnoitetta, joka on päällystetty suojakalvolla. Teräslaatu S350GD + Z ja DX51D +Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 3 mm KUVIO 8. Kevytorret (Rautaruukki Oyj, 2009.)

25 21 Termorangat Käytetään eristävänä runkorakenteena valmiissa seinäelementissä. (KUVIO 9.) Termorangan pinta on rei itetty, joka pienentää rangan läpi kulkevaa lämpövirtaa. Termorangat valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräksestä, jonka ainevahvuudet vaihtelevat välillä 1 2 mm. Sinkin osuus tulee olla 275 g/m² hyvän korroosiokestävyyden takaamiseksi. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 2 mm KUVIO 9. Termorangat. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

26 22 Alakattojärjestelmät Tuotteita käytetään toimisto- ja liikerakennusten sisäkattojen runkomateriaalina. (KUVIO 10.) Kattoa saadaan laskettua haluttuun korkeuteen alakattojärjestelmien avulla. Runkoihin voidaan kiinnittää haluttu pinnoitemateriaali. Raaka aineena käytetään kuumasinkittyä ohutlevyä. Tuotteet valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Materiaali Valmistuksessa käytetään kuumasinkittyä teräsohutlevyä Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 100 g/m² Paksuus 0,56 mm KUVIO 10. Alakattojärjestelmä. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

27 23 Sandwich Panel SPA Sandwich Panel on eristävä seinäelementti, jota käytetään yleensä urheiluhallien sekä liike- ja toimistorakennusten rakentamisessa. (KUVIO 11.) Elementin rakenne koostuu eristävästä mineraalivillasta, jonka molemmin puolin on liimattu kuumasinkitty tai maalipinnoitettu teräsohutlevy. Tuotteen paksuudet vaihtelevat mm välillä. Raaka-aine Polyesteri, joka on suojattu suojakalvolla tai PVDF pinnoite. Teräslaatu S320GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Ohutlevyn paksuus 0,6 / 0,7 mm KUVIO 11. Sandwich Panel SPA. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

28 24 Sandwich Panel SPA listat ja rangat Tuotteilla käytetään Sandwich Panelin asentamisen yhteydessä oven- ja ikkunanpielissä, sokkelinpäällyskiskona, ulkonurkissa sekä paneleiden pystysaumoissa. (KUVIO 12.) Listat valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräsohutlevystä. Raaka-aine Yleensä kuumasinkitty teräs, joissain tuotteissa voidaan käyttää valkoista maalipinnoitettua terästä. Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus Ovenpieliranka 2 mm, muut 1,2 mm KUVIO 12. Sandwich Panel SPA listat ja rangat. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

29 25 Pystykoolausorsi Tuotetta käytetään julkisivukasettien ja -lamellien kiinnityksessä. (KUVIO 13.) Orren avulla kasetti saadaan helposti kiinnitettyä erilaisiin seinämateriaaleihin. Raaka- aine Kuumasinkitty ja maalipinnoitettu teräsohutlevy. Teräslaatu S350GD + Z, DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1,2 mm KUVIO 13. Pystykoolausorsi. (Rautaruukki Oyj, 2009)

30 26 Geolevy Geolevyä käytetään maanrakennuksessa vahvistamaan maapohjaa. (KUVIO 14.) Pehmeiden maalajien kantavuutta voidaan parantaa asentamalla geolevy maapojan alle. Yleisimpiä käyttökohteita ovat metsäautotiet ja kevyenliikenteenväylät. Lisäksi geolevyä käytetään alustana maan sisään asennettaville putkille. Geolevy valmistetaan rullamuovausmenetelmällä sinkitystä teräsohutlevystä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräsohutlevy Teräslaatu Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 / 0,9 / 1,0 mm KUVIO 14. Geolevy. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

31 27 Esivalmistettu seinäelementti Esivalmistettu seinäelementti on pääosin ohutlevystä valmistettu ulkoseinärakenne, jota voidaan käyttää monissa erilaisissa rakennuksissa. (KUVIO 15.) Sisärakenteena käytetään eristävää kivi- tai mineraalivillaa. Jotta seinästä saataisiin hyvin eristävä, käytetään runkomateriaalina termorankoja. Pintaverhoiluna käytetään kipsilevyä tai sinkittyä teräslevyä. KUVIO 15. Esivalmistettu seinäelementti. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

32 28 Steelcomp liittolevy Käytetään betonin ja teräksen liittolaatoissa. (KUVIO 16.) Betoni ja teräs saadaan liitettyä yhteen jämäkästi liittolevyn ansiosta. Betoni valetaan liittolevyn päälle, joka on muotoiltu mahdollisimman hyvän tartunnan saavuttamiseksi. Tuote vahvistaa betonivalua, jolloin betonilaatalle saadaan hyvä kantokyky. Tuote valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräsohutlevy Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 / 0,9 / 1,1 mm KUVIO 16. Steelcomp littolevy. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

33 29 Valusaumalista Valusaumalistaa käytetään apuna Steelcompin kanssa. (KUVIO 17.) Tuotetta hyödynnetään valujen reunoilla rajaamaan valettava alue, jotta betoni ei valuisi Steelcompin päältä pois. Valusaumalistaa voidaan käyttää myös lattiavalussa rajaamaan valettava alue. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 2,5 mm KUVIO 17. Valusaumalista. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

34 30 Embossed Studs Tuote on uusi ja sen on tarkoitus tulla markkinoille pika puoliin. (KUVIO 18.) Tuotetta käytetään rankatuotteena väliseinissä. Tuotteen erottaa normaalista rankatuotteesta sen kuviointi. Tuote on kohokuvioitu, jolloin tuotteesta on saatu kestävämpi. Tämä mahdollistaa ohuemman raaka-aineen käytön ja tekee tuotteesta kevyemmän, kuitenkaan tinkimättä tuotteen kestävyydestä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,46 mm KUVIO 18. Embossed Studs. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

35 31 Suojakulmat ja muu pakkausmateriaali Ohutlevyt ovat herkästi vaurioituvia. Suojakulmia käytetään pakkausmateriaalina suojaamaan pakkausten kulmia iskuilta ja kolhuilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. (KUVIO 19.) Kelojen ja arkkinippujen reunat ja kulmat saattavat helposti kolhiintua kuljetuksen aikana. Suojakulmia on valmistettu jo jossain määrin kakkoslaadusta. Materiaalina on käytetty monia eri teräslaatuja, paksuuksia ja pinnoitteita. (KUVIO 19. (Rautaruukki Oyj, 2009.) Pätkäpellit Pätkäpelleillä tarkoitetaan tiettyyn mittaan valmistettuja ohutlevyprofiileja, joita käytetään yleisimmin vesikattoina. (KUVIO 20.) Peltien pituudet ovat 2,0 / 2,5 / 3,0 m. Paksuudet vaihtelevat 0,45 0,7 mm välillä. KUVIO 20. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

36 Tutkimustulokset Tutkittavana oli Ruukin omia tuotteita 15 kappaletta. Tutkimusten perusteella kakkoslaatua pystyi käyttämään jossain määrin tuotteen valmistuksessa jokaisessa tutkittavassa tuotteessa. Ruukilla käytettiin jo entuudestaan kakkoslaadun materiaalia kolmen tuotteen valmistamisessa. Näin ollen uusia käyttökohteita kakkoslaadulle oman talon sisältä löytyi 12 kappaletta. (TAULUKKO 1.) kpl Tutkittavat tuotteet 15 Mahdollista käyttää kakkoslaatua 15 Uusia käyttökohteita 12 Kakkoslaadun hyödyntäminen jo käytössä 3 TAULUKKO 1. Tutkimustulokset. Jokaisesta tutkittavasta tuotteesta laadittiin yksityiskohtainen raportti. (KUVIO 21.) Raportista käy selville kaikki tarvittavat tiedot kakkoslaadun käytön suhteen. Raportista ilmenee tuotteen valmistuksessa sallittavat pinnoitteet, materiaalipaksuudet, viat materiaalissa, vaadittava teräslaatu sekä sinkin osuus. Lisäksi raporttiin on merkitty tuotteen valmistamiseen tai materiaalivaatimuksiin liittyviä asioita, jotka on hyvä huomioida kakkoslaatua käytettäessä. Raportin alalaidasta löytyy myös yhteyshenkilöiden tietoja, jotka tietävät tuotteesta valmistuksen tai vaatimusten osalta. Heidän kommenttejaan ja mielipiteitään asian tiimoilta on kirjattu ylös. Raportin tarkoituksena on kertoa kakkoslaadun materiaalin käyttömahdollisuuksista kyseisen tuotteen osalta. Voidaanko kakkoslaatua käyttää tuotteen valmistuksessa ja mitkä ovat rajoitteet sekä vaatimukset kakkoslaadun käytön suhteen?

37 KUVIO 21. Kuva raporttipohjasta. 33

38 34 5 ASIAKASKARTOITUS Opinnäytetyön toisena tehtävänä oli uusien potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen kakkoslaatutuotteille. Tarkoituksena oli etsiä yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita ostamaan kakkoslaadun tuotteita. Edellytyksenä oli, ettei yrityksellä saa olla kilpailevaa toimintaa tai kilpailevia tuotteita Ruukin kanssa. Näin saatiin varmistettua, ettei kakkosvalinta tule vastaan myöhemmin Ruukin omilla markkinoilla. Uusien asiakkaiden kartoittamiseksi suoritettiin asiakassegmentointi. Ensimmäiseksi määritettiin kriteerit, joiden mukaan segmentointi suoritettiin. Kartoitus päätettiin suorittaa kotimaan markkinoilla, jolloin segmentoinnin alueeksi määräytyi koko Suomi. Tuotteita ei haluttu myydä kilpaileville yrityksille, joten kaikki kilpailevaa toimintaa harjoittavat ja kilpailevia tuotteita valmistavat yritykset rajattiin pois. Ruukin tuotevalikoima on erittäin laaja, tämän takia piti tarkoin perehtyä segmentoitavien yritysten toimintaan ja tuotteisiin. Tuotteita ei haluttu myöskään myydä tukkukauppiaille, joiden kautta tuotteet saattaisivat päätyä kilpaileville yrityksille. Segmentoitavien yritysten toiminnassa oli myös huomioitava heidän tuotteidensa ulkonäön merkitys sekä käyttötarkoitus. Ulkonäöllisesti vaativien sekä näkyville tulevien tuotteiden valmistajille kakkoslaatua ei kannattanut yrittää markkinoida. Segmentoinnissa keskityttiin yrityksiin, joiden tuotteiden ulkonäöllä ei ole suurta merkitystä tai tuotteet tulevat kokonaan piiloon. Jokainen yritys määrittelee kuitenkin laatukriteerinsä erilailla, toiset sallivat enemmän virheitä esim. tuotteen pinnassa kuin toiset. Yhtenä segmentoinnin kriteerinä oli etsiä yrityksiä, jotka pystyisivät käyttämään kakkoslaatua mahdollisimman paljon. Mitä enemmän kakkoslaatua saataisiin myytyä yhdelle yritykselle, sen parempi. Näin ollen ensisijaisiksi kohteiksi nousivat isot yritykset, joiden toiminta on laajaa sekä tuotanto suurta. Isojen yritysten jälkeen listalle poimittiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toiminta mahdollistaisi mahdollisimman suuren määrän kakkoslaadun käyttöä.

39 Toteutus Kun segmentoinnin kriteerit oli tehty selviksi, oli aika aloittaa yritysten kartoittaminen. Kartoitus tapahtui pääasiassa internetin avulla. Useat hakupalvelut ja yritysrekisterit mahdollistivat yritysten etsimisen eri hakukriteerien avulla. Yrityksiä voitiin etsiä mm. toimialan, toimipaikan, liikevaihdon sekä yrityksen valmistamien tuotteiden ja palveluiden perusteella. Ohutlevyn laajoista käyttömahdollisuuksista johtuen kartoitettavien yritysten kirjo oli laaja. Kartoitusta tehdessä tuli miettiä, mihin käyttötarkoituksiin ohutlevytuotteita voidaan käyttää. Koska nykyään melkein jokaisella yrityksellä on internet-sivut, oli niiden toimintaan sekä tuotteisiin helppo tutustua. Näin sai hyvän kuvan yrityksen toiminnasta sekä sen valmistamista tuotteista ja niissä käytettävistä materiaaleista. Yritysten internetsivuilta löytyi myös yhteystiedot henkilöihin, jotka vastaavat yrityksen toiminnasta sekä materiaalien hankinnasta. 5.2 Tulokset Segmentoinnin tuloksena kriteereihin sopivia yrityksiä löytyi 86 kappaletta. Yritysten toiminnan kirjo oli laaja. Yrityksistä kerättiin lista, johon merkittiin yrityksen tiedot, toiminta sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen. Koska Ruukin asiakaskunta on erittäin laaja, useat yritykset olivat käyttäneet Ruukin tuotteita jo jossain määrin. Listan yrityksiä verrattiin Ruukin asiakasrekisteriin. Tuloksena oli, että listalla olevista 86 yrityksestä 73 oli ostanut Ruukin tuotteita ja loput 13 yritystä olivat täysin uusia. (TAULUKKO 2.) kpl Yritykset 86 Vanhoja asiakkaita 73 Uusia asiakkaita 13 TAULUKKO 2. Asiakaskartoituksen tulokset

40 36 Kakkoslaadun markkinointi ja myynti kartoitetuille yrityksille jäi Rautaruukki Oyj:n myyjien tehtäväksi. Jo voimassa olevat asiakassuhteet auttavat varmasti kakkoslaadun myynnin edistämistä.

41 37 6 YHTEENVETO Työn tarkoituksena oli löytää Rautaruukki Oyj:n ohutlevykelojen ja -arkkien kakkoslaadulle uusia käyttökohteita. Kohteita etsittiin Rautaruukin omista tuotteista ja toiminnoista sekä kartoitettiin uusia potentiaalisia asiakkaita kakkoslaadulle. Työn tuloksena löydettiin Rautaruukin tuotteista yhdeksän uutta tuotetta, joissa kakkoslaatua pystyi hyödyntämään. Kolmessa tutkitussa tuotteessa kakkoslaatua käytettiin jo jossain määrin, mutta sen käyttömahdollisuuksia alettiin hyödyntää tarkemmin kyseisten tuotteiden kohdalla. Jokaiselle tuotteelle laadittiin yhteenveto kakkoslaadulta sallittavista vioista sekä kirjattiin ylös huomioitavia asioita kakkoslaadun käytön suhteen. Kakkoslaadun käyttö ei saanut huonontaa tuotteen loppukäyttöä millään tavalla, joten sallittavat viat olivat lähinnä pieniä pintavaurioita. Työssä ei otettu kantaa tuotteen muuttuvaan ulkonäköön, kun valmistuksessa käytetään erivärisiä sekä erilaisilla pinnoitteilla päällystettyjä materiaaleja. Tarkoituksena oli vain kartoittaa ne materiaalit, joita tuotteen valmistuksessa voidaan käyttää väristä ja pinnoitteista huolimatta. Asiakaskartoituksessa löydettiin 86 yritystä, jotka käyttivät tuotteissaan tai toiminnoissaan ohutlevyä. Kartoituksen kohteena olivat pääasiassa yritykset, jotka pystyisivät käyttämään kakkoslaatua mahdollisimman suuria määriä. Kakkoslaadun markkinointi jäi Rautaruukki Oyj:n myyjien harteille. Kaiken kaikkiaan kakkoslaadulle löydettiin useita käyttökohteita ja mahdollisuuksia, jotka auttavat pääsemän eroon kakkoslaadun aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista sekä rasitteista.

42 38 LÄHTEET Härkönen, S Teräskirja. 5. painos. Helsinki. Erikoispaino Oy. Lepola, P., Makkonen, M Materiaalit ja niiden käyttö. 3.painos. Vantaa. Dark Oy. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Esivalmistetun seinäelementin käyttö- ja huolto-ohje. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Kevytorret. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Kylmävalssatut, metalli- ja maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat, yleisesti käytetyt pakkaukset. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Pinnoitusprosessi ja tuotekuvaus. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Rakentamisen tuotekuvasto. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Sandwich Panel SPA. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Tukkuhinnasto. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Vesikatot. Rautaruukki Oyj, Helsinki.

43 39 Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Valusaumalistan tuoteohje. Rautaruukki Oyj, Helsinki

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

TerraPLEGEL 0.5 TerraPLEGEL Hi Load 0.9

TerraPLEGEL 0.5 TerraPLEGEL Hi Load 0.9 TerraPLEGEL 0.5 TerraPLEGEL Hi Load 0.9 3o läpiruostumisen varalta. vuoden takuu Kattoasiantuntijasi. 3o läpiruostumisen varalta. vuoden takuu Seitsemän houkuttelevaa sävyä kaksi profiilia Musta 015 Harmaa

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

NOMAPACK. Tuotevalikoima. You crack it. We pack it.

NOMAPACK. Tuotevalikoima. You crack it. We pack it. NOMAPACK Tuotevalikoima You crack it. We pack it. 2 3 Tailor-made Pakkaukset mittojen mukaan NOMAPACK -vakiovalikoimassa on useita erilaisia pakkausprofiileja. Usein kuitenkin vain erikoistuote suoriutuu

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Asennusruuvien proheesiotesti

Asennusruuvien proheesiotesti Raportti nro: 2016-20 Tilaaja: Kingi Oy Tarjous: 2016-189 Tekijät: Tiina Vuorio, Petri Fabrin Julkaisupvm: 27.4.2016 Tiedostonimi: 2016-20_asennusruuvien_proheesiotesti.pdf Tilaajan edustaja: Jorma Kinnunen

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 Epoksi täytepohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS on VOC yhteensopiva, hiottava, 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen, hyvin hiottavissa ja erinomaiset tartuntaominaisuudet

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

VALAISINKISKOJÄRJESTELMÄ

VALAISINKISKOJÄRJESTELMÄ VALAISINKISKOJÄRJESTELMÄ Valaisinkiskojärjestelmä on kotimaista valmistetta. Valaisinkiskot valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Maalatut valaisinkiskot soveltuvat toimistoihin, myymälöihin sekä

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS ESIKÄSITTELYN VALINTA Copyright Isto Jokinen 1 ESIKÄSITTELYN TARKOITUS Esikäsittelyn tulee poistaa kaikki sellainen pinnalla oleva epäpuhtaus joka haittaa haluttua maalaustulosta.

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

MYYJÄN APU TUOTETIETOA:

MYYJÄN APU TUOTETIETOA: MYYJÄN APU TUOTETIETOA: Vasaranauloista Pintos konenauloista Raudoitusverkoista Väliketuki-tuotteista Harjatangoista Pintos vasaranaulat OIKEA NAULA OIKEAAN PAIKKAAN Pintos Vasaranaulat Kuumasinkityt Sähkösinkityt

Lisätiedot

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra SSAB suojakaiteet Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut www.ssab.fi/infra SSAB:N SUOJAKAITEET Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti turvallinen

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

d 0 h 0 min h ef h min N rd V rd S min C min T inst halkeillut betoni Mitoituskuorma, ulosveto, halkeillut/halkeilematon

d 0 h 0 min h ef h min N rd V rd S min C min T inst halkeillut betoni Mitoituskuorma, ulosveto, halkeillut/halkeilematon FIX Z XTREM sähkösinkitty kiila-ankkuri Kiila-ankkuri halkeilemattomaan ja halkeilluun betoniin, ETA-hyväksytty jopa seismisiin olosuhteisiin Käyttökohteet Betoni Ominaisuudet ja edut ETA Option 1 hyväksytty

Lisätiedot

SARJA 2000 ERITTÄIN RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT. metalli

SARJA 2000 ERITTÄIN RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT. metalli SARJA 2000 ERITTÄIN RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT 2000 kg metalli Raskaan sarjan liukuovijärjestelmät ja sovellutukset Sarja 2000 on monikäyttöinen liukuovijärjestelmä, joka on suunniteltu suorille liukuoville

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS No. 12/LBS/VIM

SUORITUSTASOILMOITUS No. 12/LBS/VIM Sivu 1/5 SUORITUSTASOILMOITUS No. 12/LBS/VIM 1. tyypin tunniste: Kantavat poimulevy tuotteet: kantavat poimulevyt, kevytorret, termo-orret Kevytorsi LP-Z100 Termo-orsi LPT-Z100 Kevytorsi LP-L50 Kevytorsi

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot

Tuoteluettelo. Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot Tuoteluettelo Forster profiilit, saranat ja salvat Ohutseinäputket Teräslevyt Rst levyt AISI 304, AISI 316 Rst putket Rst latat, kulmat, neliötangot Metal Express Oy Metal Express Oy palvelee suomalaista

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle

Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Tekninen järjestelmäkäsikirja Ohjauskotelo pöytä-tft:lle Ohjauskotelot pöytä-tft:lle takaavat yleisten toimisto-tft-laitteiden jatkuvasti häiriöttömän käytön myös karussa teollisuusympäristössä. Ammattimainen

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu.

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu. RAM Nordic AB Kiinnitysratkaisu GPS / Matkapuhelin GPS RAM kiinnikkeet soveltuu useimpiin ajoneuvoihin, joissa GPS:ää käytetään. RAM joustaa iskujen ja tärinän vaimentamiseksi. Se on oikea valinta, kun

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT RAUTAISIA OTTEITA Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT Viisikymmentä vuotta sitten, 50-luvulla, kansa rakensi kotimaata ja Pintos Oy teki ensimmäiset naulansa, aluksi vain kahdella

Lisätiedot

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa PARAFON -hygienialevyt Puhdasta akustiikkaa Miksi PARAFON-hygienialevyt? 2 Kun tarvitset korkeaa hygieniaa Terveydenhuollossa, mutta myös käsiteltäessä elintarvikkeita joko valmistusteollisuudessa tai

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy

UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy Suomen Elektrodi Oy PL 3, Vattuniemenkatu 19 00210 Helsinki puh. 09 477 8050 fax 09 477 80510 weldexpert@suomenelektrodi.fi ISO 9001: 2000

Lisätiedot

RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT

RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT SARJAT 300 JA 500 RASKAAT LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT 300-1200 kg puu metalli Helaformin MPS pyörästö mahdollistaa ovien nostamisen suoraan paikoilleen ja oven helpon asentamisen. Oven korkeutta on helppo säätää

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot ATENA INNOVATIIVISET TUOTTEET RUNNER NOPEA ASENNUS laatukatot ` päällekkäin tai puskuun antikorroosiokäsittely antibakteerinenkäsittely sertifioitu järjestelmä korkealuokkaiset materiaalit erittäin kestävät

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

Kaapelikiinnikkeet ELPRESS ADDED PRODUCTS. - pien- tai suurjännitejohtimien kiinnitykseen. Kaapelikiinnikkeet. Tuoteluettelo

Kaapelikiinnikkeet ELPRESS ADDED PRODUCTS. - pien- tai suurjännitejohtimien kiinnitykseen. Kaapelikiinnikkeet. Tuoteluettelo - pien- tai suurjännitejohtimien kiinnitykseen Tuoteluettelo ELPRESS ADDED PRODUCTS Kaapelikiinnikkeet Sovelluksia Materiaalitietoa kaapelikiinnikkeistä Kiinnikkeet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu 4550 Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu Sapa Solar Shading 4550 ow urinkosäleikkö asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. sennus voi olla joko itsekantava tai kiinnitys voidaan tehdä muihin kantaviin

Lisätiedot

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä

Piirustus nro Piirustuksen sisältö Päiväys Muutospäivä Piirustuksen sisältö päivä SPA50-FIRE-E-FI Elementtien välinen sauma 72202 SPA5-FIRE-E-FI Sisäkatto, keskialue 72202 605206 SPA52-FIRE-E-FI Sisäkatto, reuna-alue 72202 605206 SPA52-FIRE-2E-FI Sisäkatto,

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

Lankahyllyt. Maksimi kantavuus kevyellä hyllyllä. Uusi laadukas Meka-tuoteperhe Nopea ja helppo asentaa Joustava ja luotettava Suuri kantavuus 4-2

Lankahyllyt. Maksimi kantavuus kevyellä hyllyllä. Uusi laadukas Meka-tuoteperhe Nopea ja helppo asentaa Joustava ja luotettava Suuri kantavuus 4-2 R LANKAHYLLYT 4-1 R Lankahyllyt Maksimi kantavuus kevyellä hyllyllä Uusi laadukas Meka-tuoteperhe Nopea ja helppo asentaa Joustava ja luotettava Suuri kantavuus MEKAn lankahyllyjä pystytään käyttämään

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA! .3 Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO.3. Kolmionmallinen leikkipöytä, koko 725 x 805 mm. Perustus ilman betonointia. Perustusjalat upotetaan maahan 395mm:n syvyyteen. Päämateriaalit: metalli ja

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt V U O T T A muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt Puhelin (03) 780 2363 GREEN LINE SIVU 2 www.solmaster.fi Kestävän kehityksen puolesta Perinteinen perheyhtiö Solmaster Oy on Pohjoismaiden

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä.

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä. DESIGNLATTIAT KATSEET LATTIAAN! Yksilöllinen designlattia on osa tilan identiteettiä. Värittäminen, kuviointi, personointi kaikki on mahdollista. Erikoisefektit tuovat lattian täysin uudella tavalla esiin

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Sisältö: Nykytila Maalin tarkoitus Alustat Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Työn suunnittelu Olosuhteet Alustakohtaiset huomiotavat Yleisimmät

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Suomi tarvitsee uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, vientiä ja energian huoltovarmuutta Sievi Biofuels Oy Markku Koski 20.05.2014 Sievi Biofuels Oy SBF Oy:n

Lisätiedot

OSTOAPU NORSBORG. -sohvasarja. SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat

OSTOAPU NORSBORG. -sohvasarja. SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat OSTOAPU NORSBORG -sohvasarja SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat Irtopäällinen Eri päällisvaihtoehtoja Pestävä päällinen Lisätietoja takuuvihkosessa.

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot