Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 Saku Nevanperä OHUTLEVYTUOTTEIDEN KAKKOSLAADUN HYÖDYNTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Toukokuu 2009 Koulutusohjelma Tuotantotalous Työn nimi Ohutlevytuotteiden kakkoslaadun hyödyntäminen Työn ohjaaja Heikki Salmela, DI Työelämäohjaaja Hannu Leppänen, Key customer manager Tekijä/tekijät Saku Nevanperä Sivumäärä 39 Opinnäytetyön aiheena oli etsiä uusia käyttömahdollisuuksia Rautaruukki Oyj:n Alajärven, Hämeenlinnan ja Vimpelin tehtaiden ohutlevykelojen ja arkkien kakkoslaadulle. Tarkoituksena oli kartoittaa kakkosladun käyttömahdollisuudet Rautaruukin omissa tuotteissa sekä etsiä uusia asiakkaita kakkoslaadun ostajiksi. Kakkoslaatu aiheuttaa suuria ylimääräisiä työ- ja varastointikustannuksia, jotka ovat isona rasitteena yritykselle. Tämän takia on hyvä laatia kakkoslaadun käytölle selvät linjat, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä yritykselle. Työn läpivienti aloitettiin kartoittamalla Rautaruukin omista tuotteista ne tuotteet, joissa kakkoslaatua voisi olla mahdollista käyttää. Tämän jälkeen aloitettiin tarkempi tutkiminen jokaisen tuotteen osalta. Näiden avulla pyrittiin kartoittamaan kakkoslaadun käytön mahdollisuus kyseisessä tuotteessa. Toisena vaiheena oli uusien asiakkaiden kartoittaminen. Tässä vaiheessa etsittiin Suomen alueelta sellaisia yrityksiä, jotka käyttävät ohutlevytuotteita omassa toiminnassaan. Tuloksena laadittiin jokaisesta tutkittavasta tuotteesta raportti, joka sisälsi kaiken tarvittavan tiedon kakkoslaadun käyttömahdollisuuksista. Asiakaskartoituksen osalta yritysten tiedot toimitettiin Rautaruukin myyjille alueittain, jolloin jokainen myyjä vastaa kakkoslaadun tarjoamisesta ja myynnistä oman alueensa yrityksille. Kaiken kaikkiaan kakkoslaadulle löydettiin monia eri käyttömahdollisuuksia. Asiasanat Ohutlevy, kela, arkki, kakkoslaatu, tuote.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Toukokuu 2009 Author Saku Nevanperä Degree programme Industrial management Name of thesis Utilizing second rate sheet metal products Instructor Heikki Salmela, DI Supervisor Pages 39 Hannu Leppänen, Key customer manager The following thesis has been made for factories of Rautaruukki Oyj in Alajärvi, Hämeenlinna and Vimpeli. The objective of this thesis was to find new accessibilities for second rate sheet metals. Second rate causes lots of extra work and needs lots of space in warehouses. Because of this Rautaruukki Oyj wants to find conclusion to this problem. The first phase of this thesis was to find products where Rautaruukki Oyj could use second rate. Every product had to be researched very closely because they had lots of specifications and standards. The second phase was to find new customers to second rate. All of these customers were in Finland and they used sheet metal in their work. As a result of this thesis possibilities to use second rate sheet metals were found. A report was made about all the ways how to use second rate in researched products. Key words Sheet metal, second-quality, product, specification, standard.

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO OHUTLEVY Ohutlevyjen valmistus Peittaus Valssaus Hehkutus Metallipinnoitteet Jälkikäsittelymenetelmät Maalipinnoitteet Pinnoitekerrokset Ohutlevyjen käyttökohteet KAKKOSLAATU KAKKOSLAADUN KÄYTTÖ RUUKIN OMISSA TUOTTEISSA Toteutus Tutkittavat tuotteet Tutkimustulokset ASIAKASKARTOITUS Toteutus Tulokset YHTEENVETO...37 LÄHTEET...38

5 1 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja Rautaruukki Oyj:n Alajärven, Hämeenlinnan ja Vimpelin tehtailla syntyvälle ohutlevytuotteiden kakkoslaadulle. Hämeenlinnan tehdas tuottaa kylmävalssattuja, metallipinnoitettuja ja maalipinnoitettuja ohutlevyjä keloina ja arkkeina. Tuotteiden perusraaka-aine on Ruukin Raahen tehtaalla kuumavalssattu teräsnauha. Hämeenlinnan tehtaalla valmistuu valmista ohutlevyä n tonnia vuodessa. Alajärven ja Vimpelin tehtailla valmistetaan ohutlevystä monia erilaisia rakennustarvikkeita. Syntyvä kakkoslaatu teettää paljon ylimääräistä työtä, aiheuttaa suuria varastointikustannuksia sekä sitoo paljon pääomaa. Työn tavoitteena on löytää kakkoslaadulle hyödyllisiä käyttökohteita Ruukin omissa toiminnoissa sekä etsiä sille ulkopuolisia ostajia. Kakkoslaadun käyttömahdollisuuksista Ruukin omissa toiminnoissa laaditaan kattava raportti. Raportista ilmenee kaikki tarpeellinen tieto kakkoslaadun käytön mahdollisuuksista ja rajoituksista jokaisen toiminnon kohdalta. Lisäksi raporttiin kirjataan huomioitavat asiat kakkoslaadun käytössä. Raportin on tarkoitus antaa selkeä kuva kakkoslaadun käytön mahdollisuuksista. Uusien ostajien kartoittamiseksi laaditaan asiakaskartoitus. Kartoituksen tavoitteena on etsiä kotimaisia yrityksiä, jotka voisivat omissa tuotteissaan tai toiminnoissaan käyttää ohutlevytuotteiden kakkoslaatua.

6 2 2 OHUTLEVY Ohutlevy on teräksestä valmistettu ohut sileäpintainen levymäinen tuote. Teräksinen ohutlevy syntyy, kun kuumavalssatulle teräkselle suoritetaan kylmävalssaus. Kylmävalssauksella saadaan ohutlevylle hyvä pinnanlaatu ja päästään pieniin ainepaksuuksiin. Ohutlevy on erittäin mittatarkka tuote, jolla on hyvät muovattavuusominaisuudet. Sen teknisiä ominaisuuksia voidaan helposti muokata vastaamaan mahdollisimman hyvin eri käyttötarkoituksia. Kylmävalssattujen teräsohutlevyjen (pinnoittamattomien ja pinnoitettujen) ominaisuudet on määritelty standardeilla. Myös eri käyttötarkoitukseen soveltuvilla kylmävalssatuilla levytuotteilla on omia erityisiä mekaanisia tai muita ominaisuuksia, jotka on pitänyt erikseen täsmentää. tämä on johtanut useamman kuin yhden standardin laatimiseen, lisäksi joidenkin tuotteiden erityispiirteitä määritellään valmistajien omissa tuoteluetteloissa. Valmistajien antamat määrittelyt tai valmistusohjelmat ovat käytössä silloin, kun ei levyä ole vielä standardisoitu tai se on erityisesti valmistajan itse kehittelemä materiaalivaihtoehto. (Lepola & Makkonen 2003, 185.) Ohutlevyt voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään käyttötarkoituksen mukaan muovattaviin ohutlevyteräksiin sekä ohutlevyrakenneteräksiin. Muovattavat ohutlevyteräkset soveltuvat käytettäväksi käyttötarkoituksiin, joissa muovattavuudella on iso merkitys. Teräs on pehmeää ja helposti muotoiltavaa, mutta teräksen lujuus ja kuormankantokyky ovat heikommat. Muovattavat ohutlevyrakenneteräksiä käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan teräkseltä lujuutta ja hyvää kuormankatokykyä. Lujuuden ja sitkeyden lisäksi teräs on melko helposti muovailtavaa.

7 3 Ohutlevyn mitat Ohutlevyn mitat määritellään standardissa SFS-EN Ohutlevyn paksuus saa olla vähintään 0,35 mm ja enintään 3 mm. Leveydeltään ohutlevyn tulee olla vähintään 600 mm, maksimileveyttä ei ole määritelty. Yleisimmin käytettävät pakkaustavat KUVIO 1. Rautaruukki Oyj, 2009.

8 4 2.1 Ohutlevyjen valmistus Ohutlevy valmistetaan kylmävalssausmenetelmällä Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaalla. Kylmävalssauksen vaiheet on kuvattu seuraavalla sivulla. (KUVIO 2.) Kylmävalssauksen tarkoitus on ohentaa kuumavalssattu teräsnauha haluttuun paksuuteen ja parantaa pinnan laatua. Kuumavalssattua terästä puristetaan ohuemmaksi useilla perättäisillä valssaimilla. Valssaimilla kohdistetaan teräkseen erittäin suuri puristusvoima. Lähtömateriaalina toimii Rautaruukin kuumavalssattu teräs, jota tuotetaan Raahen tehtaalla. Ainevahvuus kuumavalssatulla teräksellä on yleensä 2 5mm. Kylmävalssauksen jälkeen valmiin kylmävalssatun teräksen paksuun on 0,2 3mm, riippuen teräksen käyttötarkoituksesta. Kuumavalssatut kelat avataan linjan alkupäässä ja hitsataan yhtenäiseksi nauhaksi. Nauha kulkee yhtenäisenä läpi koko kylmävalssausprosessin. Rautaruukki Oyj:n Hämeenlinnan tehtaan tuotantomäärät: Kylmävalssatut kelat ja arkit Metallipinnoitetut kelat ja arkit Maalipinnoitetut kelat ja arkit tonnia/vuosi tonnia/vuosi tonnia/vuosi

9 KUVIO 2. Kylmävalssauksen vaiheet. (Rautaruukki Oyj, 2009.) 5

10 Peittaus Ensimmäinen vaihe kylmävalssauksessa on peittaus. (KUVIO 3.) Kuumavalssattu teräs käsitellään kuumalla suolahappoliuoksella, jolloin teräksen pinnasta saadaan poistettua siihen kuumavalssauksessa kertynyt hilse sekä kuljetuksen aikana tullut ruoste. Teräsnauha ajetaan kolmen 20 metriä pitkän peittausaltaan lävitse, joissa kuuma suolahappo ruiskutetaan nauhan pintaan. Peittauksen jälkeen teräsnauha pestään ja kuivataan, jonka jälkeen sen pinnalle levitetään suojaöljy. Suojaöljy toimii valssauksessa voiteluaineena. KUVIO 3. Peittaus. (Härkönen 1994, 42.)

11 Valssaus Teräsnauha ohennetaan neljällä perättäisellä valssaimella. Valssaimilla kohdistetaan teräkseen suuri puristusvoima, jolloin teräksen paksuutta saadaan ohennettua käyttötarkoituksen mukaan %. (KUVIO 4.) Suuren puristusvoiman saavuttamiseksi valssainten on oltava rakenteeltaan erittäin jäykkiä. Vaikka teräsnauha ohenee, pitenee ja sen rakenne muuttuu valssauksen aikana, ei nauhan leveydessä tapahdu kuitenkaan oleellisia muutoksia. Valssauksen jälkeen teräs on lujaa ja kovaa, mutta sen käsiteltävyys- sekä muovattavuusominaisuudet ovat erittäin huonot. Teräsnauha kelataan halutun kokoisiksi keloiksi, joiden kelauskireys voidaan määrittää halutunlaiseksi. KUVIO 4. Kylmävalssaus. (Lepola & Makkonen 2003, 82.)

12 Hehkutus Teräksen muovattavuuden parantamiseksi kylmävalssatulle teräkselle suoritetaan uudelleen kiteytyshehkutus. Tällä toimenpiteellä saadaan määriteltyä kylmävalssatun teräksen lopulliset mekaaniset ominaisuudet käyttötarkoituksien mukaisiksi. Kovasta teräksestä saadaan notkeaa ja helposti muotoiltavaa. Teräksen lämpötilaa nostetaan n. 700 C:een, jolloin teräs pehmenee ja sen muovattavuusominaisuudet palautuvat. Hehkutusaika on tuntia halutuista ominaisuuksista riippuen. Hehkutus tapahtuu kellouuneissa, joihin mahtuu kerrallaan 3 5 nauhakelaa. Lopuksi voidaan vielä suorittaa viimeistelyvalssaus, jossa parannetaan nauhan tasomaisuutta ja mekaanisia ominaisuuksia sekä säädetään pinnan karheus. 2.2 Metallipinnoitteet Teräksen korroosiokestävyyttä parannetaan suojaamalla se metallipinnoitteella. Kylmävalssattu teräs pinnoitetaan sinkillä tai sinkkiseoksella, joka antaa teräkselle suojaavan pinnan korroosiota vastaan. Metallipinnoitus suoritetaan jatkuvatoimisena prosessina. Erilaiset pinnoitusvaihtoehdot antavat mahdollisuuden jalostaa tuotetta vastaamaan paremmin lopullista käyttötarkoitusta. Teräksen pinta puhdistetaan liasta, hilseestä ja voiteluaineena toimineesta öljystä. Puhdistus tapahtuu liekkiuunissa tai kemiallisesti pesemällä. Tämän jälkeen teräkselle luodaan lämpökäsittelyllä mekaaniset ominaisuudet käyttötarkoituksen mukaisiksi. Puhdistettu ja lämpökäsitelty teräs pinnoitetaan kuumasinkityksellä, jolloin teräsnauha kuljetetaan sulaa sinkkiä sisältävän padan läpi. Pinnoitteen paksuus vaikuttaa oleellisesti korroosionkestävyyteen. Paksu sinkkikerros antaa paremman suojan korroosiota vastaan, mutta hankaloittaa teräksen muovattavuutta. Sinkin määrä on yleensä g / m².

13 9 Sinkkipinnoite Perinteinen sinkkipinnoite antaa hyvän korroosiosuojan useimmissa käyttökohteissa. (Rautaruukki Oyj, 2009) Galfan sinkki-alumiiniseospinnoite Pinnoitteen muovattavuus on selvästi parempi kuin perinteisen sinkin. Galfan soveltuu hyvin vaativien syvävedettyjen kappaleiden valmistukseen. (Rautaruukki Oyj, 2009) Galvannealed sinkki-rautaseospinnoite Rautaseostuksen ansiosta pinnoitteen vastushitsattavuus on erinomainen. Maalin tarttuvuus mattapintaan on erinomainen ja luo edellytykset ensiluokkaiselle lopputuotteen pinnanlaadulle. (Rautaruukki Oyj, 2009) 2.3 Jälkikäsittelymenetelmät Kemiallinen passivointi Suojaa pintaa kosteutta vastaan ja pienentää valkoruosteen muodostumisvaaraa. Käsittely saattaa aiheuttaa paikallisia värivirheitä, ne ovat sallittuja, eivätkä huononna pinnanlaatua. (Lepola & Makkonen 2003, 200.) Öljyäminen Vähennetään syöpymisriskiä. Poistettaessa suojaöljyä on se tehtävä liuottimella, jolla ei ole haittavaikutuksia sinkkipitoisuuteen. (Lepola & Makkonen 2003, 200.) Kemiallinen passivointi ja öljyäminen Yhdistelmää käytetään silloin kun halutaan tehokas suojaus valkoruostetta vastaan. (Lepola & Makkonen 2003, 200.)

14 Maalipinnoitteet Maalipinnoituksella saadaan parannettua teräksen korroosiokestävyyttä sekä luotua teräksen pinnasta korkeatasoinen. Useat eri pinnoitteet ja värisävyt parantavat teräksen ulkonäköä ja antavat teräkselle useita eri käyttömahdollisuuksia. Maalipinnoitettu teräs sopii käytettäväksi rakennustuotteissa, joissa annetaan suurta arvoa korroosiokestävyydelle sekä ulkonäölle. Maalattava teräsnauha pestään kemiallisesti, jonka jälkeen suoritetaan alkalinen passivointi. Passivoinnin tarkoituksena on saada esiin puhdas sinkkipinta, jotta saadaan varmistettua hyvät tartuntaominaisuudet. Ensimmäiseksi suoritetaan pohjamaalaus, jossa nauhan ylä- ja alapinta maalataan pohjamaalilla. Pohjamaalauksen jälkeen suoritetaan pintamaalaus, jossa levynauhan pinta maalataan halutulla pinnoitteella. Pinnoitteena voidaan käyttää myös laminaattia, joka liimataan levyn pintaan. Pinnoituksen jälkeen teräsnauha kelataan halutun kokoisiksi keloiksi. PVDF PVDF on erityisesti vaativan ulkokäyttöön soveltuva pinnoite. Korroosionsuoja ja säänkestävyys ovat erinomaisia ja kohteisiin joissa pinnoitteen värisävyn kestävyys ja puhtaana pysyminen on valinta edellytyksenä, on PVDF oikea pinnoite. PVDF pinnoitettu levy voidaan taivuttaa murtumatta lähes kaikissa olosuhteissa, tämän vuoksi se soveltuu käytettäväksi esim. saumattavissa katoissa. Käyttökohteina ovat rakennusten ulkoverhoukset, katot, elementti- ja kasettirakenteet. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Pural Pural on polyuretaanipohjainen pinnoite, joka on parhaimmillaan erilaisissa kattolevyissä. Puralin kevyesti strukturoitu pinta kestää hyvin lumen ja jään mekaanista kulutusta sekä auringon uv-säteilyä. Helppo huoltomaalaus ja kemikaalien kestävyys ovat myös Puralin vahvoja ominaisuuksia. (Lepola & Makkonen 2003, 211.)

15 11 Mattapolyesteri Mattapolyesteri on säänkestoltaan ja korroosiosuojaltaan hyvä pinnoite. Sen muovauksen kesto on kuitenkin rajallista, joten se ei sovellu saumattavaksi. Pinnaltaan sen on kiillotonta, joten se soveltuu erittäin hyvin muotolevykatteisiin. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Polyesteri Polyesteripinnoitteen säänkesto ja korroosiosuoja ovat hyvä. Polyesteripinnoitetta voidaan modifioida erilaisiin käyttöjohteisiin sään-, korroosion-, taivutus- ja naarmuuntumiskestävyyden vaatimusten mukaisesti. Hyvän muovattavuuden ja kulutuskestävyyden vuoksi käytetään yleisesti konepaja- ja elintarviketeollisuudessa. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) Laminaatti Laminaatteja on saatavilla useita eri tyyppejä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Yleisimpiä käyttökohteita ovat kylmähuoneet, laivahytit ja erilaiset metalliteollisuuden ohutlevytuotteet. Saatavilla on myös elintarvikehyväksyttyjä ja paloluokiteltuja laminaatteja. (Lepola & Makkonen 2003, 211.) 2.5 Pinnoitekerrokset Valmiilla maalipinnoitetulla ohutlevyllä on useita pinnoitekerroksia. Kerrokset on kuvattu seuraavalla sivulla. (KUVIO 5.) Kerroksia on pinnoiteprosessista riippuen 6 7 kappaletta. Kerrokset takaavat ohutlevylle parhaan mahdollisen korroosiokestävyyden vaativissakin käyttökohteissa.

16 KUVIO 5. Pinnoitekerrokset. (Rautaruukki Oyj, 2009.) 12

17 Ohutlevyjen käyttökohteet Ohutlevyn ominaisuudet mahdollistavat sen laajan käytön eri teollisuuden aloilla sekä rakentamisessa. Teknisiä ominaisuuksia muokkaamalla ohutlevy saadaan vastaamaan monia erilaisia käyttötarkoituksia. Vahvuuksia ovat mm. muovattavuusominaisuudet, pienet ainepaksuudet, tasainen pinnanlaatu, korroosiokestävyys sekä lujuus ja kantavuus. Pinnoitteilla ohutlevyjen käyttömahdollisuuksia voidaan lisätä entisestään. Pinnoitteet parantavat erityisesti korroosiokestävyyttä ja tekevät ulkonäöstä kauniimman. Pinnoittamattomat levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa materiaalilta edellytetään hyvää muovattavuusominaisuutta. Vahvat lujuusominaisuudet sekä hyvä muovattavuus mahdollistavat rakenteiden keveyden, kestävyyden ja vapaan muotoilun. - Autoteollisuus - Elektroniikkateollisuus - Kodinkoneteollisuus - Konepajateollisuus - Ulkoverhoukset - Kontit ja kuljetussäiliöt - Kattokaiteet ja pilarit

18 14 Metallipinnoitetut levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa vaaditaan hyvien muovattavuusominaisuuksien lisäksi hyvää korroosiokestävyyttä. - Ilmastointikanavat ja liitoskappaleet - Syvävetokappaleet - Kotelorakenteet - Peltikatot - Kodinkoneet - Rakennuspellitykset - Poimulevyt ja profiilit - Kevytorret - Kalusteet - Autojen koriosat Maalipinnoitetut levyt ja kelat Käytetään kohteissa, joissa korroosiokestävyyden ja muotoiltavuuden lisäksi ulkonäöltä vaaditaan paljon. Useat eri pinnoitevaihtoehdot antavat parhaan mahdollisen suojan käyttötarkoituksen mukaan. - Katot - Julkisivut - Rakennuspellitykset - Sadevesijärjestelmät - Sisäkatot ja seinät - Kodinkoneet - Elektroniikkateollisuuden kotelot - Metalliteollisuuden valmisteet - Telakkateollisuuden hytit - Ovet ja hyllyt - Metallikalusteet ja kylmäkaapit

19 15 3 KAKKOSLAATU Jokaisessa tuotantolaitoksessa syntyy väistämättä kakkoslaatua, ainakin joissain määrin. Kakkoslaadun määritelmä on häilyvä, sillä jokaisella yrityksellä on omat määritelmänsä priimalle ja kakkoslaadulle. Jokainen yritys siis määrittelee omat laatuvaatimuksensa kullekin tuotteelle. Kakkoslaaduksi tuote luokitellaan yleensä silloin, kun se ei täytä tuotteelle asetettuja laatuvaatimuksia tai standardeja. Vaatimukset voivat olla hyvinkin tarkkoja, riippuen tuotteen käyttötarkoituksesta. Tuotteen laatu voi liittyä turvallisuuteen loppukäytössä, jolloin laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat ja jopa laissa säädettyjä. Käytössä on myös yleisiä standardeja, joissa on määritelty tuotteelta vaadittavat ominaisuudet. Kakkoslaatu aiheuttaa yritykselle suuria kustannuksia. Se sitoo pääomaa, aiheuttaa varastointikustannuksia sekä teettää ylimääräistä työtä. Tämän takia syntyvä kakkoslaatu olisi hyvä saada hyödynnettyä jollakin tavalla, joko yrityksen omassa toiminnassa tai myymällä se asiakkaille. On selvää, että kakkoslaadusta ei saa läheskään niin hyvää katetta kuin priimatuotteesta. Moni yritys on ongelmissa kakkoslaadun kanssa, koska järkevää käyttökohdetta ei välttämättä löydy. Mitä pidemmälle tuote on jalostettu, sitä vaikeampi sille on löytää uusi käyttökohde. Paras mahdollinen tilanne olisi, jos kakkoslaatua voisi uudelleen käyttää omassa tuotannossa. Kakkoslaatu Ruukin ohutlevyissä SALAINEN

20 SALAINEN 16

21 17 4 KAKKOSLAADUN KÄYTTÖ RUUKIN OMISSA TUOTTEISSA Opinnäytetyön ensimmäinen tehtävä oli kartoittaa kakkoslaatutuotteiden käyttömahdollisuudet Ruukin omissa tuotteissa. Kakkoslaadun hyödyntäminen omissa tuotannossa olisi paras mahdollinen vaihtoehto, koska kakkoslaatutuotteet saataisiin hyötykäyttöön. Tarkoituksena oli kartoittaa sellaiset tuotteet, joissa kakkoslaadun käyttö olisi mahdollista. Ruukin tuotteista etsittiin sellaiset tuotteet, joiden valmistamisessa ja käyttökohteissa kakkoslaadussa esiintyvillä vioilla ei ole merkitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet joissa kakkoslaatua voidaan käyttää, eivät tulisi näkyvään käyttöön. 4.1 Toteutus Ruukin ohutlevystä valmistettujen tuotteiden tuotevalikoima on valtavan suuri. Tästä valikoimasta lähdettiin etsimään tuotteita, joissa kakkoslaatua voitaisiin hyödyntää. Tuotekuvastoista ja kansioista löytyi koko tuotevalikoima, jonka läpikäyminen vei aikaa. Jokainen tuote ja sen käyttötarkoitus käytiin lävitse ja mietittiin, voisiko kyseisessä tuotteessa käyttää kakkoslaatua. Huomioitavia asioita olivat tuotteen käyttötarkoitus, valmistuksessa käytettävä materiaali, pinnoitteet, kantavuus sekä muovattavuusominaisuudet. Kartoituksessa löytyi XX tuotetta, joihin kakkoslaatua voitaisiin tuotekuvastoista saatavien tietojen perusteella mahdollisesti käyttää. Näitä tuotteita lähdettiin tutkimaan tarkemmin ja selvittämään, onko kakkoslaadun käyttö mahdollista.

22 Tutkittavat tuotteet Sisärakenteiden rankatuotteet Tuotteet toimivat sisätiloihin rakennettavien väliseinien runkomateriaalina. (KUVIO 6.) Runkomateriaaliin kiinnitetään haluttu pinnoitemateriaali. Käytetään toimisto- sekä asuinrakentamisessa. Tuotteet valmistetaan sinkitystä teräksestä rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 100 g/m², Ruotsissa 275 g/m² Paksuus 0,56 mm KUVIO 6. Sisärakenteiden rankatuotteet. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

23 19 Tuulettavaruode Tuulettavaa ruodetta käytetään teräskattojen asennuksessa. (KUVIO 7.) Ruode kiinnitetään aluskatteeseen ja teräskatto kiinnitetään ruoteeseen. Näin aluskatteen ja teräskatteen välille saadaan muodostettua tuuletusrako. Tuote valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkittyteräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 mm KUVIO 7. Tuulettavaruode. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

24 20 Kevytorret Tuotteita käytetään yleensä halli- ja teollisuusrakenteissa ulkoisten pinnoitteiden tukimateriaalina. (KUVIO 8.) Kevytorret toimivat kattomateriaalin kannakkeena tai seinäelementtien runkomateriaalina. Orret valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräsohutlevystä, jonka ainevahvuus vaihtelee 1 3 mm. välillä. Sinkin osuus tulee olla 275 g / m² hyvän korroosiokestävyyden takaamiseksi. Raaka-aine Kuumasinkitty- ja PVDF pinnoitetut teräkset. Käytetään myös polyesteripinnoitetta, joka on päällystetty suojakalvolla. Teräslaatu S350GD + Z ja DX51D +Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 3 mm KUVIO 8. Kevytorret (Rautaruukki Oyj, 2009.)

25 21 Termorangat Käytetään eristävänä runkorakenteena valmiissa seinäelementissä. (KUVIO 9.) Termorangan pinta on rei itetty, joka pienentää rangan läpi kulkevaa lämpövirtaa. Termorangat valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräksestä, jonka ainevahvuudet vaihtelevat välillä 1 2 mm. Sinkin osuus tulee olla 275 g/m² hyvän korroosiokestävyyden takaamiseksi. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 2 mm KUVIO 9. Termorangat. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

26 22 Alakattojärjestelmät Tuotteita käytetään toimisto- ja liikerakennusten sisäkattojen runkomateriaalina. (KUVIO 10.) Kattoa saadaan laskettua haluttuun korkeuteen alakattojärjestelmien avulla. Runkoihin voidaan kiinnittää haluttu pinnoitemateriaali. Raaka aineena käytetään kuumasinkittyä ohutlevyä. Tuotteet valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Materiaali Valmistuksessa käytetään kuumasinkittyä teräsohutlevyä Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 100 g/m² Paksuus 0,56 mm KUVIO 10. Alakattojärjestelmä. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

27 23 Sandwich Panel SPA Sandwich Panel on eristävä seinäelementti, jota käytetään yleensä urheiluhallien sekä liike- ja toimistorakennusten rakentamisessa. (KUVIO 11.) Elementin rakenne koostuu eristävästä mineraalivillasta, jonka molemmin puolin on liimattu kuumasinkitty tai maalipinnoitettu teräsohutlevy. Tuotteen paksuudet vaihtelevat mm välillä. Raaka-aine Polyesteri, joka on suojattu suojakalvolla tai PVDF pinnoite. Teräslaatu S320GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Ohutlevyn paksuus 0,6 / 0,7 mm KUVIO 11. Sandwich Panel SPA. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

28 24 Sandwich Panel SPA listat ja rangat Tuotteilla käytetään Sandwich Panelin asentamisen yhteydessä oven- ja ikkunanpielissä, sokkelinpäällyskiskona, ulkonurkissa sekä paneleiden pystysaumoissa. (KUVIO 12.) Listat valmistetaan rullamuovausmenetelmällä kuumasinkitystä teräsohutlevystä. Raaka-aine Yleensä kuumasinkitty teräs, joissain tuotteissa voidaan käyttää valkoista maalipinnoitettua terästä. Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus Ovenpieliranka 2 mm, muut 1,2 mm KUVIO 12. Sandwich Panel SPA listat ja rangat. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

29 25 Pystykoolausorsi Tuotetta käytetään julkisivukasettien ja -lamellien kiinnityksessä. (KUVIO 13.) Orren avulla kasetti saadaan helposti kiinnitettyä erilaisiin seinämateriaaleihin. Raaka- aine Kuumasinkitty ja maalipinnoitettu teräsohutlevy. Teräslaatu S350GD + Z, DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1,2 mm KUVIO 13. Pystykoolausorsi. (Rautaruukki Oyj, 2009)

30 26 Geolevy Geolevyä käytetään maanrakennuksessa vahvistamaan maapohjaa. (KUVIO 14.) Pehmeiden maalajien kantavuutta voidaan parantaa asentamalla geolevy maapojan alle. Yleisimpiä käyttökohteita ovat metsäautotiet ja kevyenliikenteenväylät. Lisäksi geolevyä käytetään alustana maan sisään asennettaville putkille. Geolevy valmistetaan rullamuovausmenetelmällä sinkitystä teräsohutlevystä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräsohutlevy Teräslaatu Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 / 0,9 / 1,0 mm KUVIO 14. Geolevy. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

31 27 Esivalmistettu seinäelementti Esivalmistettu seinäelementti on pääosin ohutlevystä valmistettu ulkoseinärakenne, jota voidaan käyttää monissa erilaisissa rakennuksissa. (KUVIO 15.) Sisärakenteena käytetään eristävää kivi- tai mineraalivillaa. Jotta seinästä saataisiin hyvin eristävä, käytetään runkomateriaalina termorankoja. Pintaverhoiluna käytetään kipsilevyä tai sinkittyä teräslevyä. KUVIO 15. Esivalmistettu seinäelementti. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

32 28 Steelcomp liittolevy Käytetään betonin ja teräksen liittolaatoissa. (KUVIO 16.) Betoni ja teräs saadaan liitettyä yhteen jämäkästi liittolevyn ansiosta. Betoni valetaan liittolevyn päälle, joka on muotoiltu mahdollisimman hyvän tartunnan saavuttamiseksi. Tuote vahvistaa betonivalua, jolloin betonilaatalle saadaan hyvä kantokyky. Tuote valmistetaan rullamuovausmenetelmällä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräsohutlevy Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,7 / 0,9 / 1,1 mm KUVIO 16. Steelcomp littolevy. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

33 29 Valusaumalista Valusaumalistaa käytetään apuna Steelcompin kanssa. (KUVIO 17.) Tuotetta hyödynnetään valujen reunoilla rajaamaan valettava alue, jotta betoni ei valuisi Steelcompin päältä pois. Valusaumalistaa voidaan käyttää myös lattiavalussa rajaamaan valettava alue. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu S350GD + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 1 2,5 mm KUVIO 17. Valusaumalista. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

34 30 Embossed Studs Tuote on uusi ja sen on tarkoitus tulla markkinoille pika puoliin. (KUVIO 18.) Tuotetta käytetään rankatuotteena väliseinissä. Tuotteen erottaa normaalista rankatuotteesta sen kuviointi. Tuote on kohokuvioitu, jolloin tuotteesta on saatu kestävämpi. Tämä mahdollistaa ohuemman raaka-aineen käytön ja tekee tuotteesta kevyemmän, kuitenkaan tinkimättä tuotteen kestävyydestä. Raaka-aine Kuumasinkitty teräs Teräslaatu DX51D + Z Sinkin osuus vähintään 275 g/m² Paksuus 0,46 mm KUVIO 18. Embossed Studs. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

35 31 Suojakulmat ja muu pakkausmateriaali Ohutlevyt ovat herkästi vaurioituvia. Suojakulmia käytetään pakkausmateriaalina suojaamaan pakkausten kulmia iskuilta ja kolhuilta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. (KUVIO 19.) Kelojen ja arkkinippujen reunat ja kulmat saattavat helposti kolhiintua kuljetuksen aikana. Suojakulmia on valmistettu jo jossain määrin kakkoslaadusta. Materiaalina on käytetty monia eri teräslaatuja, paksuuksia ja pinnoitteita. (KUVIO 19. (Rautaruukki Oyj, 2009.) Pätkäpellit Pätkäpelleillä tarkoitetaan tiettyyn mittaan valmistettuja ohutlevyprofiileja, joita käytetään yleisimmin vesikattoina. (KUVIO 20.) Peltien pituudet ovat 2,0 / 2,5 / 3,0 m. Paksuudet vaihtelevat 0,45 0,7 mm välillä. KUVIO 20. (Rautaruukki Oyj, 2009.)

36 Tutkimustulokset Tutkittavana oli Ruukin omia tuotteita 15 kappaletta. Tutkimusten perusteella kakkoslaatua pystyi käyttämään jossain määrin tuotteen valmistuksessa jokaisessa tutkittavassa tuotteessa. Ruukilla käytettiin jo entuudestaan kakkoslaadun materiaalia kolmen tuotteen valmistamisessa. Näin ollen uusia käyttökohteita kakkoslaadulle oman talon sisältä löytyi 12 kappaletta. (TAULUKKO 1.) kpl Tutkittavat tuotteet 15 Mahdollista käyttää kakkoslaatua 15 Uusia käyttökohteita 12 Kakkoslaadun hyödyntäminen jo käytössä 3 TAULUKKO 1. Tutkimustulokset. Jokaisesta tutkittavasta tuotteesta laadittiin yksityiskohtainen raportti. (KUVIO 21.) Raportista käy selville kaikki tarvittavat tiedot kakkoslaadun käytön suhteen. Raportista ilmenee tuotteen valmistuksessa sallittavat pinnoitteet, materiaalipaksuudet, viat materiaalissa, vaadittava teräslaatu sekä sinkin osuus. Lisäksi raporttiin on merkitty tuotteen valmistamiseen tai materiaalivaatimuksiin liittyviä asioita, jotka on hyvä huomioida kakkoslaatua käytettäessä. Raportin alalaidasta löytyy myös yhteyshenkilöiden tietoja, jotka tietävät tuotteesta valmistuksen tai vaatimusten osalta. Heidän kommenttejaan ja mielipiteitään asian tiimoilta on kirjattu ylös. Raportin tarkoituksena on kertoa kakkoslaadun materiaalin käyttömahdollisuuksista kyseisen tuotteen osalta. Voidaanko kakkoslaatua käyttää tuotteen valmistuksessa ja mitkä ovat rajoitteet sekä vaatimukset kakkoslaadun käytön suhteen?

37 KUVIO 21. Kuva raporttipohjasta. 33

38 34 5 ASIAKASKARTOITUS Opinnäytetyön toisena tehtävänä oli uusien potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen kakkoslaatutuotteille. Tarkoituksena oli etsiä yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita ostamaan kakkoslaadun tuotteita. Edellytyksenä oli, ettei yrityksellä saa olla kilpailevaa toimintaa tai kilpailevia tuotteita Ruukin kanssa. Näin saatiin varmistettua, ettei kakkosvalinta tule vastaan myöhemmin Ruukin omilla markkinoilla. Uusien asiakkaiden kartoittamiseksi suoritettiin asiakassegmentointi. Ensimmäiseksi määritettiin kriteerit, joiden mukaan segmentointi suoritettiin. Kartoitus päätettiin suorittaa kotimaan markkinoilla, jolloin segmentoinnin alueeksi määräytyi koko Suomi. Tuotteita ei haluttu myydä kilpaileville yrityksille, joten kaikki kilpailevaa toimintaa harjoittavat ja kilpailevia tuotteita valmistavat yritykset rajattiin pois. Ruukin tuotevalikoima on erittäin laaja, tämän takia piti tarkoin perehtyä segmentoitavien yritysten toimintaan ja tuotteisiin. Tuotteita ei haluttu myöskään myydä tukkukauppiaille, joiden kautta tuotteet saattaisivat päätyä kilpaileville yrityksille. Segmentoitavien yritysten toiminnassa oli myös huomioitava heidän tuotteidensa ulkonäön merkitys sekä käyttötarkoitus. Ulkonäöllisesti vaativien sekä näkyville tulevien tuotteiden valmistajille kakkoslaatua ei kannattanut yrittää markkinoida. Segmentoinnissa keskityttiin yrityksiin, joiden tuotteiden ulkonäöllä ei ole suurta merkitystä tai tuotteet tulevat kokonaan piiloon. Jokainen yritys määrittelee kuitenkin laatukriteerinsä erilailla, toiset sallivat enemmän virheitä esim. tuotteen pinnassa kuin toiset. Yhtenä segmentoinnin kriteerinä oli etsiä yrityksiä, jotka pystyisivät käyttämään kakkoslaatua mahdollisimman paljon. Mitä enemmän kakkoslaatua saataisiin myytyä yhdelle yritykselle, sen parempi. Näin ollen ensisijaisiksi kohteiksi nousivat isot yritykset, joiden toiminta on laajaa sekä tuotanto suurta. Isojen yritysten jälkeen listalle poimittiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toiminta mahdollistaisi mahdollisimman suuren määrän kakkoslaadun käyttöä.

39 Toteutus Kun segmentoinnin kriteerit oli tehty selviksi, oli aika aloittaa yritysten kartoittaminen. Kartoitus tapahtui pääasiassa internetin avulla. Useat hakupalvelut ja yritysrekisterit mahdollistivat yritysten etsimisen eri hakukriteerien avulla. Yrityksiä voitiin etsiä mm. toimialan, toimipaikan, liikevaihdon sekä yrityksen valmistamien tuotteiden ja palveluiden perusteella. Ohutlevyn laajoista käyttömahdollisuuksista johtuen kartoitettavien yritysten kirjo oli laaja. Kartoitusta tehdessä tuli miettiä, mihin käyttötarkoituksiin ohutlevytuotteita voidaan käyttää. Koska nykyään melkein jokaisella yrityksellä on internet-sivut, oli niiden toimintaan sekä tuotteisiin helppo tutustua. Näin sai hyvän kuvan yrityksen toiminnasta sekä sen valmistamista tuotteista ja niissä käytettävistä materiaaleista. Yritysten internetsivuilta löytyi myös yhteystiedot henkilöihin, jotka vastaavat yrityksen toiminnasta sekä materiaalien hankinnasta. 5.2 Tulokset Segmentoinnin tuloksena kriteereihin sopivia yrityksiä löytyi 86 kappaletta. Yritysten toiminnan kirjo oli laaja. Yrityksistä kerättiin lista, johon merkittiin yrityksen tiedot, toiminta sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen. Koska Ruukin asiakaskunta on erittäin laaja, useat yritykset olivat käyttäneet Ruukin tuotteita jo jossain määrin. Listan yrityksiä verrattiin Ruukin asiakasrekisteriin. Tuloksena oli, että listalla olevista 86 yrityksestä 73 oli ostanut Ruukin tuotteita ja loput 13 yritystä olivat täysin uusia. (TAULUKKO 2.) kpl Yritykset 86 Vanhoja asiakkaita 73 Uusia asiakkaita 13 TAULUKKO 2. Asiakaskartoituksen tulokset

40 36 Kakkoslaadun markkinointi ja myynti kartoitetuille yrityksille jäi Rautaruukki Oyj:n myyjien tehtäväksi. Jo voimassa olevat asiakassuhteet auttavat varmasti kakkoslaadun myynnin edistämistä.

41 37 6 YHTEENVETO Työn tarkoituksena oli löytää Rautaruukki Oyj:n ohutlevykelojen ja -arkkien kakkoslaadulle uusia käyttökohteita. Kohteita etsittiin Rautaruukin omista tuotteista ja toiminnoista sekä kartoitettiin uusia potentiaalisia asiakkaita kakkoslaadulle. Työn tuloksena löydettiin Rautaruukin tuotteista yhdeksän uutta tuotetta, joissa kakkoslaatua pystyi hyödyntämään. Kolmessa tutkitussa tuotteessa kakkoslaatua käytettiin jo jossain määrin, mutta sen käyttömahdollisuuksia alettiin hyödyntää tarkemmin kyseisten tuotteiden kohdalla. Jokaiselle tuotteelle laadittiin yhteenveto kakkoslaadulta sallittavista vioista sekä kirjattiin ylös huomioitavia asioita kakkoslaadun käytön suhteen. Kakkoslaadun käyttö ei saanut huonontaa tuotteen loppukäyttöä millään tavalla, joten sallittavat viat olivat lähinnä pieniä pintavaurioita. Työssä ei otettu kantaa tuotteen muuttuvaan ulkonäköön, kun valmistuksessa käytetään erivärisiä sekä erilaisilla pinnoitteilla päällystettyjä materiaaleja. Tarkoituksena oli vain kartoittaa ne materiaalit, joita tuotteen valmistuksessa voidaan käyttää väristä ja pinnoitteista huolimatta. Asiakaskartoituksessa löydettiin 86 yritystä, jotka käyttivät tuotteissaan tai toiminnoissaan ohutlevyä. Kartoituksen kohteena olivat pääasiassa yritykset, jotka pystyisivät käyttämään kakkoslaatua mahdollisimman suuria määriä. Kakkoslaadun markkinointi jäi Rautaruukki Oyj:n myyjien harteille. Kaiken kaikkiaan kakkoslaadulle löydettiin useita käyttökohteita ja mahdollisuuksia, jotka auttavat pääsemän eroon kakkoslaadun aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista sekä rasitteista.

42 38 LÄHTEET Härkönen, S Teräskirja. 5. painos. Helsinki. Erikoispaino Oy. Lepola, P., Makkonen, M Materiaalit ja niiden käyttö. 3.painos. Vantaa. Dark Oy. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Esivalmistetun seinäelementin käyttö- ja huolto-ohje. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Kevytorret. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Kylmävalssatut, metalli- ja maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Maalipinnoitetut teräslevyt ja kelat, yleisesti käytetyt pakkaukset. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Pinnoitusprosessi ja tuotekuvaus. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Rakentamisen tuotekuvasto. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Sandwich Panel SPA. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Tukkuhinnasto. Rautaruukki Oyj, Helsinki. Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Vesikatot. Rautaruukki Oyj, Helsinki.

43 39 Rautaruukki Oyj, Yrityksen esittelymoniste. Valusaumalistan tuoteohje. Rautaruukki Oyj, Helsinki

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena Jokioisten lankatehdas Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1804, jolloin Jokioisten kartanoiden silloinen omistaja Gustaf von Willebrand perusti Loimijoen varteen kankirautapajan. Jokioisten Lankatehdas Oy jatkaa

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

PINNOITTEET - VALINTASUOSITUS RAKENNUSKÄYTTÖÖN

PINNOITTEET - VALINTASUOSITUS RAKENNUSKÄYTTÖÖN www.ruukki.fi PINNOITTEET - VALINTASUOSITUS RAKENNUSKÄYTTÖÖN MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Maalipinnoitettu ohutlevyteräs tarjoaa kestävyytensä, ulkonäkönsä ja kustannustehokkuutensa vuoksi hyvän vaihtoehdon

Lisätiedot

Nostalgia...4 Kruunukate...6 Tiilipoimu...8 Poimulevyt...10 Kattotarvikkeet...12 Kattoturvatuotteet...14 Sadevesijärjestelmä...16 Värit...

Nostalgia...4 Kruunukate...6 Tiilipoimu...8 Poimulevyt...10 Kattotarvikkeet...12 Kattoturvatuotteet...14 Sadevesijärjestelmä...16 Värit... Nostalgia...4 Kruunukate...6 Tiilipoimu...8 Poimulevyt...10 Kattotarvikkeet...12 Kattoturvatuotteet...14 Sadevesijärjestelmä...16 Värit...18 Raaka-aineet ja pinnoitteet...19 2 tärkeä osa maisemaa Poimukate

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ PINTAA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄEN

KESTÄVÄÄ PINTAA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄEN www.ruukki.fi KESTÄVÄÄ PINTAA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄEN Ruukki MAALIPINNOITTU TERÄS 2 Ruukin maalipinnoitettu teräs Ruukin maalipinnoitettu teräs kestää sään ja katseet Ruukin maalipinnoitetuissa tuotteissa

Lisätiedot

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti

Lisätiedot

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt Juha Kilpinen Sisältö Fosfatointi esikäsittelynä Rautafosfatointi Sinkkifosfatointi Korvaavat esikäsittelyt Terästyön viimeistely Suihkupuhdistus Fosfatointi

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Cement Design. Osa kestävää kehitystä

Cement Design. Osa kestävää kehitystä Cement Design Cement Design tarkoittaa kirjaimellisesti sementillä suunnittelua ja muotoilua. Uudet mikrosementit ovat tehneet sementin- ja betoninoloisista pinnoista trendikkäitä niin yksityisissä kodeissa

Lisätiedot

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,

Lisätiedot

POHJOLAN OLOT VAATIVAT KOVUUTTA

POHJOLAN OLOT VAATIVAT KOVUUTTA POHJOLAN OLOT VAATIVAT KOVUUTTA RAAKA-AINEET TUNNEMME TUOTTEEMME PINTAA SYVEMMÄLTÄ. Toiminnassamme yhdistyy korkea laatu, järkevä hinta sekä asiantunteva ja nopea palvelu. Tämän mahdollistaa tehokas kotimainen

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

PROFIILIPELTI- ESITE

PROFIILIPELTI- ESITE PROFIILIPELTI- ESITE www.janla.fi JanLa Oy on peltialan tukkuliike. Olemme erikoistuneet palvelemaan pinnoitetuilla ja sinkityillä ohutlevytuotteilla rakennusteollisuutta ja peltialan yrityksiä. Perustuotteitamme

Lisätiedot

ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET

ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET www.ruukki.fi ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Ruukin maalipinnoitetuista materiaaleista löytyy elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvia pinnoitteita.

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Metallipinnoitetut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat

YMPÄRISTÖSELOSTE Metallipinnoitetut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat YMPÄRISTÖSELOSTE Metallipinnoitetut teräslevyt, -ohutlevyt ja -kelat www.ruukki.fi Tuotekuvaus Metallipinnoite parantaa teräksen korroosionkestävyyttä ja pidentää tuotteiden käyttöikää. Sopivan metallipinnoitteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Maalipinnoitetut rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Maalipinnoitettuja rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa sekä ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä käyttökohteita

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus www.ruukki.fi Ruukki toimittaa kuumavalssattuja levyjä ultraäänitarkastettuina tai muiden, erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti. Ultraäänitarkastuksesta

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate vuoden tekninen takuu Finnera Plus - viimeisteltyä muotoilua ja ainutlaatuista ulkonäköä Loppuun asti mietittyä muotoilua aina etureunaa myöten Ruukki Finnera

Lisätiedot

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Ruukin maalipinnoitetuista ohutlevyteräksistä valmistettujen rakennusosien pinnoitetta koskevat kunnossapito- ja huolto-ohjeet. johdanto kuntotarkastus

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Varastotuotteet Ruukki Express Ruukki Expressistä saman katon alta

www.ruukkikatot.fi Varastotuotteet Ruukki Express Ruukki Expressistä saman katon alta www.ruukkikatot.fi Varastotuotteet Ruukki Epress Ruukki Epressistä Kaikki terästuotteet saman katon alta Ruukki Epress palveluksessasi Pinnoitteiden ominaisuudet kattokäytössä Kattoajatuksena on hyvä palvelu!

Lisätiedot

ALIPAINEKULJETINHIHNAT

ALIPAINEKULJETINHIHNAT ALIPAINEKULJETINHIHNAT Jotkut kuljettimet vaativat hihnakäytöiltä enemmän kuin tavalliset. Suuret nopeudet, kiihtyvyydet ja hidastuvuudet, paikoitustarkkuus tai kappaleen keveys aiheuttavat sen että normaali

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen

Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen Valmistaja INOFAMA S.A. Valmistajalle myönnetty ISO 9001:2000 laatustandardi Myynti, markkinointi, maahantuonti Suomessa Kärsämäentie

Lisätiedot

Ruukki Finnera Älykäs kattoratkaisu.

Ruukki Finnera Älykäs kattoratkaisu. Ruukki Finnera Älykäs kattoratkaisu. Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä. Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja kestävän. Ainutlaatuisen etureunataitoksensa

Lisätiedot

MAALI- PINNOITETUT TERÄSLEVYT, -OHUTLEVYT JA -KELAT

MAALI- PINNOITETUT TERÄSLEVYT, -OHUTLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi MAALI- PINNOITETUT TERÄSLEVYT, -OHUTLEVYT JA -KELAT YMPÄRISTÖSELOSTE Tuotekuvaus Ruukin maalipinnoitetuissa teräslevyissä käyttövalmiiseen pintaan yhdistyvät teräksen lujuus ja muovattavuus

Lisätiedot

Sisältö. Kaareistetut poimulevyt... 10 11. Teräsrungot ja kokonaistoimitukset...4 5. Liittolevy... 12 13. Kevytorret...6 7. Lisäominaisuudet...

Sisältö. Kaareistetut poimulevyt... 10 11. Teräsrungot ja kokonaistoimitukset...4 5. Liittolevy... 12 13. Kevytorret...6 7. Lisäominaisuudet... Kantavat rakenteet Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia. Kehitäe jatkuvasti

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

18 Hakemisto. Hakemisto

18 Hakemisto. Hakemisto 18 230 A Alumiini ja ympäristö... 29 Alumiini, kulutus ja käyttö... 13 Alumiini, käyttökohteet - aurinkopaneelit... 19 - folio... 25 - ilmailu ja avaruusteknologia... 28, 29 - juomatölkit... 26 - konepajateollisuus...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS No. 1/MW/ALA

SUORITUSTASOILMOITUS No. 1/MW/ALA DoP 1//ALA (EN) Sivu 1/11 SUORITUSTASOILMOITUS No. 1//ALA 1. Tuotetyypin tunniste: Sandwich panel SPA E, SPA E ENERGY, SPA E LIFE, SPA E LIFE ENERGY, SPA I, SPA S, SPA S ENERGY, SPA F, SPA F ENERGY with

Lisätiedot

SANCO Eurooppalainen kupariputki Nro 1

SANCO Eurooppalainen kupariputki Nro 1 SANCO Eurooppalainen kupariputki Nro 1 Selvän tuotekonseptin ja luotettavien ratkaisujen ansiosta SANCO -kupariputket ovat hyvä valinta kaikkiin asuntojen putkijärjestelmiin. Puhdas kupariputki juomavesijärjestelmään,

Lisätiedot

kaikki katon ja julkisivun rakentamiseen

kaikki katon ja julkisivun rakentamiseen kaikki katon ja julkisivun rakentamiseen rakentamisen tuotekuvasto Ruukki on laadukas kumppani Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja,

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

TerraPLEGEL 0.5 TerraPLEGEL Hi Load 0.9

TerraPLEGEL 0.5 TerraPLEGEL Hi Load 0.9 TerraPLEGEL 0.5 TerraPLEGEL Hi Load 0.9 3o läpiruostumisen varalta. vuoden takuu Kattoasiantuntijasi. 3o läpiruostumisen varalta. vuoden takuu Seitsemän houkuttelevaa sävyä kaksi profiilia Musta 015 Harmaa

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Ross-tuuletuspaalu Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Tyylikäs vaihtoehto alapohjan tuuletukseen Ross-tuuletuspaalu on tyylikäs tuote talon ryömintätilan tuuletukseen sekä talon alapohjan kosteusvaurioiden

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

KAIKKI KATON JA JULKISIVUN RAKENTAMISEEN

KAIKKI KATON JA JULKISIVUN RAKENTAMISEEN www.ruukki.fi KAIKKI KATON JA JULKISIVUN RAKENTAMISEEN RAKENTAMISEN TUOTEKUVASTO 2 Rakentamisen tuotekuvasto Ruukki on laadukas kumppani Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun

Lisätiedot

Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA

Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA Julkisivuverhoukset Sandwich panel SPA Ruukin tuulettuva julkisivuverhousjärjestelmä tarjoaa laajat mahdollisuudet Ruukin paneeleilla toteutetun seinän julkisivuarkkitehtuuriin. Verhousvaihtoehdoksi sopii

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Profiilijärjestelmä. Ikkunoiden energiatehokkaaseen. asennukseen

Profiilijärjestelmä. Ikkunoiden energiatehokkaaseen. asennukseen Profiilijärjestelmä Ikkunoiden energiatehokkaaseen asennukseen Making it perfect illbruck tuotemerkki tarjoaa tehokkaita julkisivujen ja ikkuna-asennusten tiivistysmenetelmiä. illbruck tuotesarjastamme

Lisätiedot

KAIKKEA PELLISTÄ PARHAAT TERÄSKATTEET

KAIKKEA PELLISTÄ PARHAAT TERÄSKATTEET KAIKKEA PELLISTÄ PARHAAT TERÄSKATTEET TÄYDEN PALVELUN PELTITYÖT LAADUKKAASTI PERINTEINEN PELTISEPÄNLIIKE KATTOREMONTIT Suoritamme kattoremontteja niin pienempiin kotitalouksiin kuin suurempiin rivi- ja

Lisätiedot

RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ

RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ Hardox wear plate. product is made of genuine This sign confirms that this of SSAB. www.hardox.com Hardox is a registered trademark RAHANARVOISTA SUORITUSKYKYÄ Jos haluat teräsrakenteen, joka on sekä kova,

Lisätiedot

Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet. Pienin sis. pokkaussäde

Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet. Pienin sis. pokkaussäde Sida 1/6 TAULUKKO 1 Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet Sisäkäyttö/ Ulkokäyttö I/O Nim. paksuus µm Kiilto yksikköä Pienin sis. pokkaussäde 1 mm Vähimmäislämpöt. kaavauksessa C Iskunlujuus J Kynän kovuus

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

KESPET HINNASTO 1.5.2011

KESPET HINNASTO 1.5.2011 KESPET HINNASTO 1.5.2011 PELTI PELTIKELAT JA -ARKIT ALUSRAUDAT Korvaa KESPET-hinnaston 1.11.2010 sivut 23-48 ja 51-74. K E S P E T - T U O T T E I D E N Y L E I S E T T O I M I T U S E H D O T 1. Hinnat

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

Kestopur 2-komponenttiset polyuretaaniliimat teollisuuskäyttöön

Kestopur 2-komponenttiset polyuretaaniliimat teollisuuskäyttöön Kestopur 2-komponenttiset polyuretaaniliimat teollisuuskäyttöön Kiilto Oy on valmistanut liuotteettomia polyuretaaniliimoja yli 25 vuotta. Tyytyväisiä asiakkaita on ympäri maailmaa mm. telakka-, autokori-,

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

KESPET-PELTIPÄÄLLYSTEJÄRJESTELMÄT

KESPET-PELTIPÄÄLLYSTEJÄRJESTELMÄT -PELTIPÄÄLLYSTEJÄRJESTELMÄT Valmistusperusteet täyttävät standardin SFS 3282, SFS 3541 ja SFS 3978 vaatimukset. -LIITOSSIKIT Liitosvakojen mitat Putken halk. a b c... 3...5 2...3 3...4,5 200...500 5...8

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Toisen sukupolven KX-SARJAN timanttisegmenttien valmistuksessa on käytetty uusinta KX-teknologiaa, jossa timanttihiukkaset ovat tasaisena rivistönä sideaineessa.

Lisätiedot

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta sisustuskivet Suomalainen sisustuskivi on sekä kaunis että käytännöllinen. Kivi kestää arjen kulutusta ja on värisävyiltään ajaton. Sisustuskivellä voit tuoda kulumatonta

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

Rakentamisen terästuotteiden tuotantomäärät

Rakentamisen terästuotteiden tuotantomäärät Rakentamisen terästuotteiden tuotantomäärät Tuotantokysely vuoden 212 tuotannosta Pekka Tienhaara, Tuula Grönfors & Liisa Jaakkonen Huhtikuu 213 VTT Expert Services Oy VTT-S-2894-13 Sisällysluettelo Kuva

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TERÄSTUOTTEIDEN TUOTANTOMÄÄRÄT

RAKENTAMISEN TERÄSTUOTTEIDEN TUOTANTOMÄÄRÄT RAKENTAMISEN TERÄSTUOTTEIDEN TUOTANTOMÄÄRÄT TUOTANTOKYSELY VUODEN 213 TUOTANNOSTA Toukokuu 214 21.5.214 Markku Riihimäki, Tuomas Laitinen, Pekka Tienhaara ja Liisa Jaakkonen Sisällysluettelo Kuva 1. Kuva

Lisätiedot

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit Asennusohje kesäkuu 2015 Icopal Green Viherkaton räystäspellit 1 Asennusohje Icopal Green Viherkaton räystäspellit Viherkaton räystäspeltejä on saatavana kaksi eri mallia: alaräystäälle tarkoitettu rei

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Laajenna tilaa! Pidennä kesäaikaa! steni duo parvekelevyllä

Laajenna tilaa! Pidennä kesäaikaa! steni duo parvekelevyllä steni parveke Laajenna tilaa! Pidennä kesäaikaa! steni duo parvekelevyllä 2006/4343 Ota kaikki neliöt hyötykäyttöön Parveke on tervetullut pinta-alan lisä asuinneliöihin. Muistele kaikkia lämpimiä, aurinkoisia

Lisätiedot

Suuri läpimurto pintakäsittelyssä

Suuri läpimurto pintakäsittelyssä Suuri läpimurto pintakäsittelyssä Bonderite NT Bonderite NanoTech vähentää prosessikustannuksia ja parantaa laatua Bonderite NT muodostaa yhtenäisen, epäorgaanisen ja hyvin tiheän pinnoitteen nanohiukkasilla.

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Uusi Outokumpu 02 Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Kaupungit kasvavat, ihmiset matkustavat entistä enemmän ja väestönkasvu tuo uusia vaatimuksia tavaroita ja palveluja tuottaville

Lisätiedot

Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto

Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto MUOVIX Ekokem muovinkierrätys Kierrätysmuovista valmistetut profiilit Muovix-profiileja voidaan käyttää monissa kohteissa, joissa yleensä on totuttu käyttämään

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumasinkityt rakennustuotteet

YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumasinkityt rakennustuotteet YMPÄRISTÖSELOSTE Kuumasinkityt rakennustuotteet www.ruukki.fi Tuotekuvaus Kuumasinkittyjä rakennustuotteita käytetään katoissa, katteissa, lattioissa, rangoissa ja ulko- ja sisäseinien verhouksessa. Tyypillisiä

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot