TOIMISTOT. Äänimaailma toimistotiloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMISTOT. Äänimaailma toimistotiloissa"

Transkriptio

1 TOIMISTOT Äänimaailma toimistotiloissa

2

3 ECOPHON TOIMISTOTILOISSA KESKITTYMINEN VAI KOMMUNIKOINTI? Itse asiassa nämä toiminnot ovat hyvin erilaisia ja siitä huolimatta toimistoissa tulee voida toteuttaa molempia samanaikaisesti. Tutkimukset osoittavat muiden ihmisten aiheuttamien äänien olevan merkittävin keskittymistä haittaava tekijä. Tämän vuoksi avokonttoreissa ja ns. koppikonttoreissa tarvitaan akustiikaltaan erilaisia ratkaisuja. Toimiston hyvän suunnittelun lähtökohtana ovat aina yrityksen liiketoiminta ja työntekijät. Joustavuus on tämän päivän organisaatioiden perusajatus. Jokaisella työntekijällä on oltava työtehtäväänsä sopiva työympäristö. Nykyisin yrityksillä on selkeät vaatimukset toimitilojensa suhteen. Tilojen on kannustettava luovuuteen ja niiden on tuettava uusia työskentelytapoja projektityötä, etätyötä, jne. Toisaalta toimitilojen on myös vahvistettava yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yrityksen identiteettiä. Siksi toimitilojen suunnittelussa on huomioitava monia erityyppisiä vaatimuksia ja rajoituksia, jotta saavutettaisiin hyvä ääniympäristö.

4 TOIMISTO YRITYSTOIMINNAN TYÖKALUNA Yrityksille tulee yleensä tarve muuttaa toimitilojaan, kun liiketoiminta laajenee tai muuttuu. Kyseessä voi olla reagointi markkinoilla tapahtuviin muutoksiin, yrityskulttuurin vahvistaminen tai uusien työmenetelmien tehostaminen. Siksi toimisto onkin kokonaisvaltainen projekti. Tavoitteena on saada pitkän tähtäimen arvot fyysiseen muotoon ehdottomasti yritysjohdon asia. Ensimmäisenä tulisikin selvittää minkälaiset vaatimukset ja odotukset organisaatiolla on työskentely-ympäristönsä suhteen. Yritysjohdon pitää tiedostaa muutosvaatimukset ennen hankkeeseen ryhtymistä. Jokaisen muutostekijän vaikutukset tulisi koota yhteen konkreettiseksi malliksi, joka kuvaa todellista tilaratkaisua, suunnittelua, materiaaleja ja tekniikkaa. Näin jokainen asianosainen voi tutustua uusiin työskentelyolosuhteisiinsa ennen tilojen rakentamista ja käyttöönottoa. TOIMISTO OSANA YRITYKSEN IDENTITEETTIÄ Toimiston tilasuunnittelu, kalustus ja yleinen laatutaso osoittavat minkälaisia arvoja yritys edustaa. Toimitilat ovat yrityksen identiteettiä viestivä tekijä. Suurissa kansainvälisissä yrityksissä toimistot heijastavat usein samaa arkkitehtonista konseptia yrityksen kaikilla markkina-alueilla. ÄÄNI TOIMISTOISSA Moderni toimisto on monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu useista erilaisista alueista. Näillä kaikilla on omat vaatimuksensa ja ääniympäristönsä. Olipa tietyn alueen aiottu toimintatarkoitus mikä tahansa, suunnittelijoiden haasteena on varmistaa, ettei siinä tapahtuva toiminta häiritse ympäristöä. Tutkimukset osoittavat, että toimistotyöntekijöiden aika jakaantuu tasaisesti kommunikaation, keskittymistä vaativien työtehtävien sekä ns. rutiinitehtävien välillä. Näin ollen tehtävät ovat sekä yhteydenpitoa että keskittymistä vaativia. Hyvin suunnitellussa toimistossa on molemmille toiminnoille asianmukaiset tilat oikeanlaisissa ympäristöissä. KOMMUNIKAATIO - KUULLA JA TULLA KUULLUKSI Kommunikaatio on pohjimmiltaan kuulemista ja kuulluksi tulemista. Hyvä puheen erotettavuus on ensiarvoisen tärkeää, oli kyseessä sitten epämuodollinen keskustelu työpöydän ääressä tai virallinen useamman henkilön kokous kokoushuoneessa. Taustahäly, kuten ilmastointikanavista tulevat äänet tai muiden ihmisten keskustelut, ei saisi peittää puhetta. Ongelma ratkaistaan lyhyellä jälkikaiunta-ajalla: äänitasot alenevat ja äänen eteneminen vähenee. Tämä saavutetaan optimaalisella äänenvaimennuksella. 4

5 KESKITTYMINEN - EI SAA HÄIRITÄ Keskittyminen vaatii häiritsevien äänien minimointia. Siksi on tärkeää varmistaa hyvä puheen erotettavuus. Keskittyminen ei saa häiriintyä muualta kuuluvien keskustelun äänien vuoksi. Tutkimusten mukaan mitä monimutkaisempi tehtävä on ja mitä suurempi keskittymistaso vaaditaan, sitä helpommin ihmiset häiriintyvät odottamattomista äänistä, erityisesti muiden keskusteluista. Näin ollen tavoitteena tulee olla äänitason laskeminen, äänen etenemisen rajoittaminen ja lyhyt jälkikaiunta-aika. AKUSTIIKKAKATOLLA SAADAAN IHANTEELLISET OLOSUHTEET KOMMUNIKOINNILLE JA KESKITTYMISELLE Akustiikkakatot ovat avainasemassa luotaessa hyvää toimistoympäristöä. Tehokas akustiikkakatto absorboi suurimman osan kattoon osuvista ääniaalloista. Jälkikaiunta-aika lyhenee eivätkä äänet etene kauas. Tavallinen lähestymistapa on tutkia puheäänen ja taustahälyn suhdetta. Puheäänen tulee olla keskimäärin 15 db voimakkaampaa kuin taustahälyn, jotta se erotettaisiin ja siitä saisi selvän. Taustahälyn tason pienentyessä puhujan ei tarvitse korottaa ääntään tullakseen kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämän seurauksena tilan yleinen äänitaso laskee. Yleisen äänitason laskeminen ja äänen etenemisen rajoittaminen mahdollistavat hyvän puheen erotettavuuden ja vaadittavan yksityisyyden tasapainottamisen. Kansainvälinen absorptioluokitus jakautuu viiteen luokaan A - E. Absorptioluokka A edustaa parasta äänenvaimennusluokkaa. Käytettäessä luokan A materiaaleja koko kattopinta-alalle saavutetaan akustiikaltaan erinomainen ympäristö ko. tilaan. 5

6 AKUSTIIKKAKATON VALINTA Akustiikkakaton päätehtävä on lyhentää jälkikaiunta-aikaa. Lisäksi sen tulee täyttää useita muitakin vaatimuksia. Katon valinnassa tulee huomioida useita toiminnallisia tekijöitä. Lisätietoja löydät Ecophon-käsikirjasta. On hyvä ajatus määritellä vaatimukset jo hanke- ja suunnitteluvaiheissa. Vaatimustasot on määriteltävä ja kuvattava niin selkeästi, että ne voidaan toteuttaa ongelmitta. Toiminnot määrittelevät pääkohdat kuten viihtyisyys, turvallisuus ja ylläpito. Tässä käsitellyt toiminnalliset vaatimukset liittyvät akustiikkakattoihin. VIIHTYISYYS AKUSTIIKKA Akustiikkakaton toiminta voidaan kuvata kansainvälisen standardin EN ISO 354 mukaisesti, jossa äänenvaimentimet on luokiteltu absorptioluokkiin A - E. Luokan A tuotteilla saavutetaan paras äänenvaimennus. Mitä korkeampi absorptioluokka on, sitä lyhyempi jälkikaiunta-aika saavutetaan. Absorptiokerroin A B C 0.4 D 0.2 E Luokittelematon Taajuus Hz Absorptioluokat A - E. Luokan A tuotteet vaimentavat parhaiten ääntä. Kun tuotteen absorptioluokka annetaan, on ilmoitettava myös asennustapa eli onko vaimentava materiaali kiinnitetty suoraan taustapintaan tai asennettu alaslaskettuna. Alaslasketuissa asennuksissa on ilmoitettava myös asennuksen kokonaiskorkeus. VALAISTUSOLOSUHTEET Akustiikkakatto edistää hyvän valaistuksen toteutusta. Epäsuoran valaistuksen tehokkuus on suuresti riippuvainen katon kyvystä heijastaa ja hajottaa valoa. Hyvä valotehon käyttöaste vaatii kattopinnalta vähintään 80 % valonheijastavuutta ja mahdollisimman suurta diffuusia heijastusta. Näin vältetään häikäisyä ja heijastuksia. Mittaukset DIN standardin mukaan osoittavat, että vaaleilla Ecophon-akustiikkakatoilla diffuusi heijastus on yli 99 %. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki heijastuva valo on diffuusia. SISÄILMA Sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen. Pöly ja materiaalien emissiot lisäävät mahdollisia allergioita. Siksi sisäilmaan kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota. Pölyä kerääviä sisäkattomateriaaleja tulisi välttää. Useimmilla Ecophon-tuotteilla on M1-sisäilmaluokitus. Maalattupintaisten ja Super G -pintaisten tuotteiden, joiden reuna on käsitelty, markkinoinnissa on oikeus käyttää Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa -merkkiä. Ecophon-valikoimasta löytyy tuotteet myös tiloihin, joissa on tarpeen rajoittaa ilmassa esiintyvien partikkeleiden määrää. 6

7 TURVALLISUUS PALOTURVALLISUUS Rakennus on suunniteltava siten, että tulipalon sattuessa turvallisuustaso on mahdollisimman korkea. Sisäkattoon liittyvät vaatimukset vaihtelevat huonetyypin ja rakennuksen mukaan. Tarkat vaatimukset löytyvät kansallisista rakennusmääräyksistä. On kuitenkin kaksi oleellista vaatimusta: alakatto saa osallistua vain rajoitetusti palon kehittymiseen ja savunmuodostukseen, alakatto ei saa romahtaa palon alkuvaiheessa, kun pelastautuminen on vielä mahdollista. Ecophon-t uotteiden palo-ominaisuudet on testattu ja luokiteltu monessa maassa. EUROOPPA EN UK BS 476 part 6 & 7 FR NFP /510 FDP DE DIN 4102 part 2 US ASTM E 1264 NL NEN 6065 / 6066 Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet A2-s1,d0 B-s1,d0 Focus, Gedina, Advantage (Classic), Sombra, Master, Combison, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel, Tecno Focus S-line, Focus Quadro, Focus L-line, Focus Flexiform Luokka 0 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Combison, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Luokitus M0 Luokitus M1 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Focus S-line, Focus Quadro, Focus L-line, Combison, Hygiene Advance Palamaton A2 Heikosti syttyvä B1 Focus, Gedina, Sombra, Master, Combison, Super G, Wall Panel Focus S-line, Focus Quadro, Focus Flexiform, Advantage, Hygiene Luokka A Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Luokka 1 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel 7

8 MEKAANINEN KESTÄVYYS Alakattolevyt ja -järjestelmät on suunniteltu kannattamaan oman painonsa. Niihin on kuitenkin liitettävä valaisimia, ilmastointilaitteita ja opasteita. Kuormitettavuusohjeita on noudatettava, ettei alakatto romahda alas. Kaikille Ecophon-sisäkatoille on määritelty sallittu kuormitettavuus. Listan taipuma on määräävä tekijä. Yleisohje on, että alakattolevyjä ei saa kuormittaa. Ne kannattavat kuitenkin kevyitä kuormia, kuten kohdevalaisimia. Joidenkin tilojen, kuten liikuntatilojen ja käytävien, toiminta vaatii sisäkattolevyiltä ja asennukselta erityistä joustavuutta ja kestävyyttä. YLLÄPITO AVATTAVUUS Sisäkaton tehtävänä on peittää välitilan asennukset. Huoltotöiden ajaksi alakattolevyt on voitava avata tai poistaa listajärjestelmästä. Joskus vahingoittuneet levyt on korvattava uusilla. Levyjen avattavuus riippuu asennustavasta ja reunamallista. Jopa Ecophon-piilolista-asennus on täysin avattavissa. PUHDISTETTAVUUS Tilan toiminnot, ilmanpaine-erot tai ilmastointilaitteet saattavat liata levyjä. Siksi on hyödyllistä, jos levyjen näkyvä pinta hylkii pölyä ja likaa, ja että pinta on helposti puhdistettavissa. Ecophonin Akutex T -pinta estää lian pääsyn peruslevyyn. Mallista riippuen Ecophon-akustiikkakatot voidaan imuroida, nihkeäpyyhkiä tai painepestä. 8

9 KOSTEUDENKESTO Kaikki Ecophon-tuotteet on suunniteltu sisäkäyttöön. Lasivillasta valmistettu peruslevy on vettähylkivä. Siksi materiaali ei kostu kapillaariilmiön vaikutuksesta. Lasivilla ei juurikaan absorboi ilman kosteutta. Joissain kohteissa, kuten keittiöissä ja kylpytiloissa, sisäkaton täytyy kestää kosteutta tavanomaista enemmän. Ecophon-tuotteet on testattu ISO 4611 mukaan. Useimmat tuotteet kestävät ilman näkyviä muodonmuutoksia 95 % ilman suhteellista kosteutta 30 C lämpötilassa. Ecophon Connect -listajärjestelmä soveltuu korroosioluokan C1 tai C3 tiloihin. Jos rakennusmateriaalit altistuvat lämpimälle ja kostealle ilmalle, täytyy homevaurion riski ottaa huomioon. Ecophon-akustiikkalevyt eivät tutkitusti edistä mikrobiologista kasvua. YMPÄRISTÖVAIKUTUS Lasivilla valmistetaan lähes täysin kierrätyslasista. Yli 70 % Ecophontuotteiden raaka-aineesta on peräisin kierrätyslasista tai kierrätetystä lasivillasta. Connect-listat valmistetaan galvanoidusta teräksestä, noin puolet raaka-aineesta on kierrätettyä. Listat voidaan kierrättää uudelleen. Useimmat Ecophon-tuotteet täyttävät Pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit. 9

10 Vastaanotto/aula 2. Käytävä 3. Avotoimisto 4. Meluton tila 5. Meluton alue 6. Taukotila 7. Toimistohuone 8. Huone muunneltavin väliseinin 9. Kokous-/neuvottelutila 10. Auditorio/puhesali 11. Kopiointi- ja tulostustila 12. Keittiö 13. Ruokailutila

11 TOIMISTOT - TILAKOHTAISET RATKAISUT Esitteen loppupuoli sisältää neuvoja ja suosituksia liittyen akustiikkaan toimiston yleisimmissä tiloissa. Tarkoituksena on helpottaa toimistotilojen suunnitteluprosessia. Minkä tyyppistä ääntä toimistoympäristössä syntyy? Mikä on suositeltava jälkikaiunta-aika? Informoimme myös standardin SFS Rakennusten akustinen luokitus osasta toimistotilat. Vaikkakin seuraavat suositukset koskevat vain huoneakustiikan lukuarvoja, on tärkeää huomioida myös äänenvoimakkuus sekä ilmaäänen- ja askelääneneristävyys. Myös huoneen tilavuus vaikuttaa jälkikaiunta-aikaan. Mitä korkeampi huone, sitä enemmän tarvitaan vaimennusmateriaalia. 13 TILATYYPPIÄ Täältä löydät 13 yleisintä tilatyyppiä nykyajan toimistokiinteistössä. Ne ovat kaikki tyypillisiä tietylle toiminnalle, joka asettaa tietyt vaatimukset työskentely-ympäristölle. Tämä toiminta lähtöpisteenämme olemme koonneet ne toiminnalliset vaatimukset, jotka vaikuttavat tilan akustiikkakaton valintaan. Nämä vaatimukset määrittelevät suosituksemme tilaan parhaiten sopivista Ecophon-ratkaisuista. Suositukset perustuvat yli 40 vuoden kokemukseen ja tutkimustyöhön. AKUSTIIKKAKATTO - SIJOITUS MUKAVUUTEEN Akustiikkakaton on muodostettava esteettisesti ja toiminnallisesti laadukas kokonaisuus, samoin kuin sovittava yhteen tilan muiden tarkoin harkittujen yksityiskohtien kanssa. Näin saadaan ensiluokkainen kattopinta sekä viihtyisä ja toimiva työympäristö. 11

12 VASTAANOTTO/AULA Vastaanottotilat ja niissä työskentelevä henkilökunta antavat yritykselle kasvot. Vastaanottotila on myös yrityksen kiinteä informaatiokeskus. Nämä toiminnot asettavat erityisen korkeat vaatimukset tilan akustiikalle. On oleellista, että tila tukee yrityksen arvoja ja toivottaa vierailijat tervetulleiksi. Vastaanottotilat ovat usein ensimmäinen kontakti yritykseen. Tilassa puhutaan usein ryhmille, joten puheen hyvä erotettavuus on tärkeää. Vastaanottotiloissa toimii yleensä yrityksen puhelinvaihde, joten huoneakustiikassa on huomioitava puheen erotettavuus myös puhelintyöskentelyssä. Keskustelun helpottamiseksi vastaanottotiloissa tarvitaan lyhyttä jälkikaiunta-aikaa. AKUSTIIKKA Käyttöä ja puhdistusta silmälläpitäen vastaanottotiloihin valitaan useimmiten kovat lattia- ja seinäpinnat. Näin ollen tilan äänenvaimennus tehdään yksinomaan akustiikkakatoilla. 12

13 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistorakennusten aulatilojen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,8 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,8 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 50 % kattopintaalasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Gedina Ecophon Master alpha 13

14 KÄYTÄVÄ Käytävät mahdollistavat henkilöstön kulkemisen rakennuksessa paikasta toiseen nopeasti ja helposti. Toisaalta käytävä on myös monien spontaanien palaverien ja keskustelujen tapahtumapaikka. Poikkeustapauksissa käytävät toimivat myös hätäpoistumisteinä, joten akustiikkakattojen on oltava paloa hidastavia. Lisäksi käytävän alaslasketun katon yläpuolella on usein paljon taloteknisiä asennuksia. AKUSTIIKKA Käyttöä ja puhdistusta silmälläpitäen käytäville valitaan useimmiten kovat lattia- ja seinäpinnat. Puulattiat aiheuttavat toisinaan häiritseviä askelääniä. Etäältä puhuvat ihmiset voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Käytävän muodosta johtuen ääni etenee tilassa helposti ja saattaa häiritä useita ihmisiä samanaikaisesti. Käytävän samansuuntaiset seinät voivat myös luoda ns. tärykaikua. Käytävillä kattopinta on usein ainut vaimentava pinta. 14

15 ECOPHON SUOSITTAA AVATTAVUUS Katon täydellinen avattavuus on tarpeen, jos sisäkaton yläpuolisten asennusten pitää olla helposti tavoitettavissa. Täydellinen avattavuus tarkoittaa sitä, etteivät listajärjestelmät haittaa kaapelointeja ja niiden ylläpitoa. Jälkikaiunta-aika 0,6 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 70 % kattopintaalasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Access (täydellinen avattavuus) VAIHTOEHTO Ecophon Focus XL RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistorakennusten käytävien jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. 15

16 AVOTOIMISTO Markkinoiden muutokset aiheuttavat painetta nopeaan reagointiin tilakysymyksissä. Avotoimistoratkaisu valitaan usein luomaan joustavuutta toimintaan, parantamaan ihmisten välistä kommunikaatiota ja yhteenkuuluvaisuutta sekä nopeuttamaan tiedonkulkua. Avotoimiston ääniympäristön suunnittelu on haasteellista. Lähtökohtana on pidettävä vaativimpia toimintoja. AKUSTIIKKA Avotoimistossa informaation kulku helpottuu oleellisesti ja tieto tavoittaa helposti useimmat ihmiset. Osalle tämä voi merkitä epämiellyttävän ja häiritsevän hälyn lisääntymistä. Avotoimistossa äänen etenemistä tuleekin rajoittaa. Tila on usein täynnä tietokoneita ja puhelimia, joten taustahälyn äänitasoa on alennettava. Ääntä vaimentavia seinäkkeitä voidaan käyttää työpisteiden ääniympäristön parantamiseen. Ääntä vaimentava akustiikkakatto laskee taustaäänitasoa ja vähentää äänen etenemistä. Akustiikkakatto on välttämätön myös, jotta seinäkkeet toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Suuresta tilakoosta johtuen on tärkeää tiedostaa äänilähde tilan toimivan ääniratkaisun määrittämiseksi. Tehokas akustiikkakatto on hyvä ratkaisu. Tietyt ympäristöt vaativat lisäksi seinävaimentimia sekä lisävaimennusta matalille taajuuksille. 16

17 ECOPHON SUOSITTAA AVATTAVUUS Hyvät valonheijastavuus- ja -diffuusioominaisuudet edesauttavat päivänvalon tehokasta hyödyntämistä. Hyvä diffuusio mahdollistaa myös epäsuoran valaistuksen käytön, joka puolestaan helpottaa näyttöpäätetyöskentelyä ja sallii tilan kalustuksen muunneltavuuden. RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää avotoimistojen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,35-0,40 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). Tilan korkeudesta riippuen lisätään tarvittaessa akustiikkalevyjä seinille tai akustoivia seinäkkeitä työpisteiden ympärille. ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (seinille) Ecophon Combison (mahdollistaa avotilassa toimistohuoneiden toteutuksen siirrettävillä väliseinillä) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 17

18 MELUTON TILA Jotkut työtehtävät vaativat suurempaa keskittymistä kuin toiset ja tällöin avotoimiston ääniympäristö voi olla liian häiritsevä. Silloin on tarkoituksenmukaista järjestää erityinen huone meluton tila. Koska ihmiset ovat erilaisia ja heidän ns. häiriintymiskynnyksensä on erilainen, vaihtelee myös meluttomalle tilalle asetettavat vaatimukset. Meluttomassa tilassa on voitava keskittyä ja käydä yksityisiä keskusteluja. Meluttoman tilan ääniympäristö tulisi suunnitella herkimmän tai suurimman vaatimustason omaavan henkilön mukaiseksi. AKUSTIIKKA Meluton tila asettaa suuret vaatimukset sekä äänenvaimennukselle että -eristykselle. Koska tila ei ole kenenkään erityinen työhuone, seinät ovat useimmiten paljaat. Paljaat seinät heijastavat ääntä ja pidentävät jälkikaiunta-aikaa. Ulkopuolinen häiritsevä ääni vaikuttaa ihmisen keskittymiskykyyn. Rakenteelle (myös oville ja lasiseinille) laboratorioolosuhteissa mitattu vähintään db:n ääneneristysarvo on suositeltava. Melutonta tilaa ei pidä sijoittaa alueelle, jossa häiritsevien taustaäänien tasot ennakoidaan korkeiksi. 18

19 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää meluttoman tilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,4 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 19

20 MELUTON ALUE Modernissa toimistossa jokaisella täytyy olla mahdollisuus työskennellä tehtävänsä edellyttämässä ympäristössä. Avotoimistossa työskentelevät tarvitsevat meluttomia alueita, jotka voivat sijaita esimerkiksi ns. kirjastojen tai arkistojen läheisyydessä. Meluttomilla alueilla on kyettävä lukemaan, kirjoittamaan ja keskittymään rauhassa ja hiljaisuudessa. AKUSTIIKKA Meluton alue vaatii alhaisen äänitason ja tehokkaan äänenvaimennuksen vähentämään vallitsevaa taustahälyä. Seinäkkeet rajaavat alueen ympäristöstä. Melutonta aluetta ei pidä sijoittaa äänekkäiden asennusten tai laitteiden läheisyyteen. Ellei meluton alue ole seinin rajattu huonetila, hyvä äänenvaimennus on tarpeellinen sekä itse tilaan että ympäröiviin tiloihin. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista käyttää ääntä vaimentavia materiaaleja myös seinillä. 20

21 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei varsinaisesti ota kantaa meluttomiin alueisiin. Meluttoman tilan sekä avotoimiston jälkikaiuntaajan tavoitetasoksi standardi määrittää 0,4 s. Tämä suositus soveltuu hyvin myös meluttomaan alueeseen. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 21

22 TAUKOTILA Ajoittain on tärkeää keskeyttää varsinaiset työtehtävät ja pitää tauko. Taukotilan on tarjottava mahdollisuus irtautua rauhalliseen ympäristöön lepuuttamaan silmiä ja korvia vaikkapa kahvikupposen ääressä. Taukotilan pitäisi myös olla paikka luoville tapaamisille, jotka ovat hyvin tärkeitä tämän päivän organisaatioille. AKUSTIIKKA Rauhallisessa vaimennetussa taukotilassa voi rentoutua ja luovuus lisääntyy. Useiden ihmisten kokoontumistilassa tulee olla hyvät olosuhteet keskusteluille. 22

23 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää taukotilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHTO Ecophon Gedina 23

24 TOIMISTOHUONE Erillinen toimistohuone on koettu ja testattu modernin toimiston ratkaisu. Se perustuu periaatteeseen, jossa jokaisella työntekijällä on oma huoneensa. Toimistohuone on ihanteellinen keskittymistä vaativissa työtehtävissä. Se mahdollistaa parhaan mahdollisen yksityisyyden. AKUSTIIKKA Toimistohuone eristää muista tiloista kantautuvan epämieluisan melun, mutta huoneen sisällä oleva ääni on vaimennettava. Tietokoneista, ilmastoinnista ja tulostimista aiheutuvat äänet ovat pidemmän päälle kuluttavia. Tietotekniikan kehittyminen vaikuttaa huoneen kalustukseen ja kansioiden määrään. Huoneista on tullut ääniteknisesti kovempia. Näin ollen äänenvaimennuksen tarve on lisääntynyt. Toimistohuoneiden välisten seinien ääneneristävyys pitäisi olla vähintään 40 db (laboratorioarvo) ja 35 db (kenttämittaukset). Vaatimus koskee liikennöidyillä alueilla myös ikkunoita. 24

25 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistohuoneen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Gedina Ecophon Advantage (Classic) 25

26 HUONE MUUNNELTAVIN VÄLISEININ Tämä ratkaisu sopii hyvin projektiorganisaatioille, joissa projektitiimien koko vaihtelee. Seinät yhdistyvät akustiikkakattoon, mikä mahdollistaa ryhmien mukaan muunneltavan joustavan tilan. Näin ollen pieni toimistohuone voidaan yhdistää avotoimistoon ja päinvastoin. Työympäristö äänenvaimennuksineen on suunniteltava huoneen vaativimman työtehtävän mukaiseksi. AKUSTIIKKA Vaatimuksena erinomainen ääneneristys tilojen välillä. Seinillä tulee olla vähintään samantasoinen ääneneristys kuin akustiikkakatolla, jottei ääneneristys kokonaisuutena heikkene. Ympäröivistä tiloista kuuluva keskustelu on häiritsevää, erityisesti ellei puhetta kykene erottamaan. On huomioitava, että myös tilojen välisissä ilmastointikanavissa ääni kulkeutuu herkästi. Mikäli käytetään upotettuja valaisimia, niiden on täytettävä akustiikkakatolle asetetut ääneneristysvaatimukset. Myös muut äänen siirtymiskanavat tulee huomioida. Akustiikkakaton ääneneristävyys pitäisi olla vähintään 40 db (laboratorioarvo) ja 35 db (kenttämittaus). 26

27 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Jälkikaiunta-aikasuositus riippuu tilan koosta ja käyttötarkoituksesta, ks. Ecophonin Huoneakustiikka-esite sivu 5. Akustiikkakaton tulee peittää koko kattopinta, jotta muunneltavuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Combison (ääneneristys- ja vaimennus) 27

28 NEUVOTTELUTILA Neuvotteluhuone on avainasemassa kommunikoitaessa organisaation sisäisten tai ulkoisten tahojen kanssa. Huolellinen suunnittelu voi tehokkaasti välittää yrityksen arvoja, kuten avoimuus, luovuus ja ajanmukaisuus. AKUSTIIKKA Neuvotteluhuoneessa jokaisen täytyy kuulla ja tulla kuulluksi puheen erotettavuus on keskeinen tekijä. Mikäli huone on yli 12 metriä pitkä, voi olla tarkoituksenmukaista järjestää puhujan tueksi ääntä heijastava kenttä akustiikkakattoon. Seinästä heijastuvat äänet voivat olla häiritseviä ja niillä on negatiivinen vaikutus puheen erotettavuuteen. Yksityisyyteen liittyvät vaatimukset ovat yleensä korkeat kokoushuoneissa. Seinien ja ovien ääneneristysarvo on oltava db (laboratorioarvo). Mikäli tilaa käytetään videokonferensseihin, äänenvaimennuksen on oltava erityisen tasokas äänen laadun optimoimiseksi. Hyvä puheen erotettavuus vaatii absorptioluokan A materiaalia. Tietyt tilat vaativat myös matalien taajuuksien lisävaimennusta. 28

29 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää neuvottelutilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHTO Ecophon Focus Suosittelemme akustiikkakonsultin osallistumista suunnitteluun, mikäli tila on suurempi kuin 100 m 2. 29

30 AUDITORIO/KOULUTUSTILA (ALLE 200 M 3 ) Muuttuvan organisaation on nopeasti voitava tiedottaa henkilöstölleen sekä muille sidosryhmilleen tavoitteistaan, strategioistaan ja uusista projekteistaan. Informoidut työntekijät voivat sopeutua muutoksiin helpommin ja hyvin varusteltu auditorio mahdollistaa informaation jakamisen suuremmalle joukolle samanaikaisesti. AKUSTIIKKA Perusvaatimus on se, että kaikki kuulevat mitä sanotaan. Hyvä puheen erotettavuus edellyttää lyhyttä jälkikaiunta-aikaa. Auditorion akustiikkakatto on yleensä yhdistelmä heijastavia ja vaimentavia kattopintoja, riippuen huonetilan koosta ja muodoista sekä seinissä ja lattiassa käytettävistä materiaaleista. Tilan kalustus vaikuttaa myös äänen etenemiseen. Mikäli tilassa käytetään äänenvahvistimia, kaiunta on todennäköistä, mikäli tilan pinnat eivät ole riittävästi vaimentavia. Puheen erotettavuus ja mukavuus ovat avainasemassa auditoriotiloissa, joten kaikki ääneen liittyvät tekijät on huomioitava. 30

31 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää auditorion jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,6 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 70 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) Suosittelemme akustiikkakonsultin osallistumista suunnitteluun, mikäli tila on suurempi kuin 100 m 2. 31

32 KOPIOINTI- JA TULOSTUSTILA Kopiointi- ja tulostustila on lähes jatkuvassa käytössä ja siellä usein myös keskustellaan. AKUSTIIKKA Tilassa olevat tulostimet ja kopiokoneet aiheuttavat ääntä. Laitteet on usein myös sijoitettu keskeiselle paikalle, jotta kaikki pystyisivät käyttämään niitä helposti. Ovet ovat usein avoinna, jolloin epämieluisat äänet etenevät helposti muihin tiloihin. Kopiohuoneessa onkin käytettävä laitteista aiheutuvan melun vaimentamiseksi äänenvaimennusmateriaaleja sekä seinissä että katossa. Tehokas akustiikkakatto yhdistettynä hyvin ääntä vaimentaviin seinäkkeisiin mahdollistaa tulostimien ja kopiokoneiden sijoittamisen myös avotoimistoon. 32

33 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei varsinaisesti ota kantaa kopiointi- ja tulostustiloihin. Avotoimiston jälkikaiuntaajan tavoitetasoksi standardi määrittää 0,4 s. Tämä suositus soveltuu hyvin myös kopiointija tulostustilaan. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Advantage (Classic) 33

34 KEITTIÖ Suuremmissa moderneissa toimistorakennuksissa on usein oma keittiö. AKUSTIIKKA Keittiöissä vaaditaan hygienialta erittäin paljon ja pinnat onkin voitava puhdistaa säännöllisesti. Kovia lattia- ja seinäpintoja käytetään, koska ne on helppo puhdistaa useasti päivässä. Teräspinnat aiheuttavat runsaasti melua. Keittiöt sijoitetaan usein lähelle ruokailutilaa, joten keittiöstä kantautuva melu häiritsee ruokailijoita. 34

35 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei ota kantaa keittiötiloihin. Ruotsalainen standardi suosittaa keittiötilojen jälkikaiunta-ajaksi 0,5...0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan 20 % ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Performance VAIHTOEHTO Ecophon Protec (myös taustapinta pesunkestävä) 35

36 RUOKAILUTILA Monille ihmisille lounastauko on tärkeä ja rentouttava osa työpäivää. Ruokailutila vahvistaa moderneissa toimistoissa työskentelevien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimii rentouttavien keskustelujen miellyttävänä ympäristönä. AKUSTIIKKA Joitakin kollegoita kohdataan ainoastaan lounastaukojen aikana. Näin ollen ruokailutila toimii vapaamuotoisen keskustelun ympäristönä. Yleisen keskustelun lisäksi ruokailutilassa kuuluu myös ruokailuvälineistä aiheutuvia ääniä. Ne pitää vaimentaa, jotta saavutettaisiin miellyttävät olosuhteet. Mitä enemmän ruokailutilassa on ihmisiä, sitä suurempi on äänenvaimennuksen tarve. 36

37 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,7 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää ruokailutilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,7 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 50 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Master alpha Ecophon Gedina 37

38 ECOPHON - PALVELUKSESSASI Ecophon-kotisivuilta löydät yksityiskohtaiset tiedot Ecophonsisäkattojärjestelmistä, paljon teknistä tietoa, inspiraatiota ja neuvoja sisäkaton suunnitteluun ja liittymiin, asennuskuvat ja määrälaskelmat sekä tietoa yrityksestämme. VALITSE JÄRJESTELMÄ Ecophon Tuotevalitsin valitsee Ecophonin tietokannasta akustiikkatuotesuosituksia. Voit käyttää seuraavia kriteereitä: rakennus- ja huonetyyppi ulkonäkö toiminnalliset vaatimukset. Ecophon Tuotevalitsin Hakutulos ohjaa sinut järjestelmä- ja tuotetietoon, CAD-kuvaan tai työselitykseen. LÖYDÄ OIKEAT KUVAT Ecophon CADsupport -ohjelma vie sinut Ecophonin kuva-arkistoon. Kopioi-liitä-tekniikalla voit siirtää kuvat joko tekstinkäsittelyohjelmaan tai CAD-sovellukseen. Kaikki Ecophon-liittymä- ja -asennuskuvat sekä esimerkit löydät DWG-, DXF-, WMF- ja GIF-muodossa. Ecophon CADsupport MÄÄRITTELE RATKAISU Ecophon Työselitykset -ohjelma auttaa työselitysten laatimisessa. Laatimasi työselitykset löydät helposti MS Word -muodossa webarkistostasi. Ecophon Työselitykset 38

39 HENKILÖKOHTAINEN YHTEYDENOTTO Voit aina halutessasi ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa tai neuvoja. KÄSIKIRJA - akustiikkakatot Ecophon Käsikirja on laaja julkaisu, joka kattaa sisäkaton tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, täydelliset kuvaukset akustiikkakattojärjestelmistä erilaisiin ympäristöihin sekä osion sisäkattoon liittyvistä asennuksista. Ecophon Group 2006 Suunnittelu ja layout: Saint-Gobain Ecophon AB Paino: SP-Paino Oy Kansikuva: Åke E:son Lindman Kohdekuvat esitteen sisällä: Johan Kalén/s. 6, Åke E:son Lindman/ s. 7, 9, 12-13, 20-23, 28-29, 32-35, Kari Erkkilä/ s. 11, 16-17, Ron Huizer/ Reclamefotografi e/ s , Mikko Pekki/Studio Sempre/s , 24-27, Georges Carillo/ s , J-P Christiansson/ s

40 Saint-Gobain Ecophon Oy, PL 250, Hyvinkää, puh. (019) , fax (019) , sähköposti:

Sisäkattokentän reuna-alueet

Sisäkattokentän reuna-alueet Sisäkattokentän reuna-alueet Ecophon Edge TM ja Ecophon Wing TM SISÄKATTOKENTÄN REUNA-ALUEET Akustiikkakattoa ei aina voida tai haluta asentaa peittämään koko sisäkattoa. Varsinkaan saneerauskohteissa

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp -järjestelmässä on ainutlaatuinen upotettu listajärjestelmä, jota käytetään korostamaan haluttua suuntaa tilassa. Pitkillä sivuilla levyjen väliin jää leveä ura kun taas

Lisätiedot

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta.

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta. Ecophon Industry Modus TAL Teollisuustiloihin, joissa vaaditaan vaihtoehtoisia levykokoja ja asennustapoja. voidaan asentaa näkyvään listajärjestelmään tai sienikiinnityksellä. Jos levyt kiinnitetään sienikiinnityksellä,

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan symmetrinen ja se asennetaan piilolista-järjestelmään.

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa mahdollisesti tapahtuu sisäkatto- ja seinäpintojen likaantumista ja säännöllinen

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Ecophon Industry Modus TAL

Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL on hyvien akustisten ominaisuuksien perustuote teollisuuskohteisiin. On värivaihtoehtoja ja asennustapoja, joista valita. Järjestelmä koostuu Ecophon

Lisätiedot

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Akusto Wall C asennetaan piilolistalle, ja reunan viiste jättää

Lisätiedot

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600 Ecophon Focus A Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan akustisten ja esteettisten perusvaatimusten täyttymistä. Ecophon Focus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä

Lisätiedot

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys Nopea ja yksinkertainen akustiikkalevyjen suorakiinnitys Kuva: H.G: Esch Tuote: Ecophon Master B Nopea ja helppo keino Aina ei ole mahdollista asentaa tavanomaista ripustettua alakattoa. Syynä voi olla

Lisätiedot

LEIJUVAT SISÄKATTOKENTÄT - akustista designia

LEIJUVAT SISÄKATTOKENTÄT - akustista designia LEIJUVAT SISÄKATTOKENTÄT - akustista designia leijuvien sisäkattokenttien akustis Työtila, jossa on jo absorptioluokan A akustiikkakatto Rauhallisia saarekkeita avotoimiston kommunikaatiomeressä Visuaalisesti

Lisätiedot

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen 1 Ecophon 1.3.2004 Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK - Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan

Lisätiedot

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland Ecophon Solo Circle Ecophon Solo Circle on akustointiratkaisu erityisesti kohteisiin, joihin ei voida asentaa seinästä seinään alakattoa. Solo Circle sopii kohteisiin, joiden huonekorkeutta halutaan muuttaa.

Lisätiedot

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E käytetään luomaan tasaisia siirtymiä alakattotasojen välille joko välitilan asennusten peittämiseen tai luomaan näyttäviä pintoja. Tasojen välinen korkeusero

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen Ecophon Master Rigid paras ratkaisu luokkahuoneeseen Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Ecophonilla on monen vuoden kokemus kouluakustiikan tutkimisesta oikeassa

Lisätiedot

Akustiikkaa seinälevyillä

Akustiikkaa seinälevyillä Akustiikkaa seinälevyillä 2011-06-13 Johdanto Huoneen akustiikkaan vaikutetaan tehokkaimmin asentamalla koko kattopinnan käsittävä sisäkatto. Useimmissa tapauksissa näin saavutetaan hyvä huoneakustiikka.

Lisätiedot

Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja

Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja Ecophon Wall Panel - Seinäakustiikka 1 Väri, design ja rakenne silmälle ja korvalle. Luo rohkea elementti huoneeseen tai nauti harmoonisesta värien yhdistelemisestä.

Lisätiedot

Ajateltua akustiikkaa. käytäville

Ajateltua akustiikkaa. käytäville Ajateltua akustiikkaa käytäville Ecophon Group 2009 Idea ja taitto: Saint-Gobain Ecophon AB, Printer: Skånetryck AB, Kuvat, sivu 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson, Patrick

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

ECOPHON INDUSTRY. - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut

ECOPHON INDUSTRY. - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut ECOPHON INDUSTRY - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut Ecophon Group 2006 Idea ja layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Painotalo: Skånetryck, Kansikuva: Eurotechnic Støvring, Tanska, Arkkitehti: Svend Poulsen

Lisätiedot

Luo, rajaa, erota. Ecophon Master Solo S

Luo, rajaa, erota. Ecophon Master Solo S Luo, rajaa, erota Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Enemmän kuin hyvä akustiikka Ecophonin tavoitteena on aina ollut luoda silmää, korvaa ja mieltä miellyttävä huoneympäristö. Leijuvien Master

Lisätiedot

Suunnitteluopas. Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto

Suunnitteluopas. Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto Suunnitteluopas Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto 1 1. Standardit... 3 2. Äänenvaimennuksen mittaustapa... 3 3. Ääntä vaimentavat, leijuvat sisäkattokentät... 6 4. Akustinen

Lisätiedot

Arto Rauta. Konseptikehittäjä - Toimistot

Arto Rauta. Konseptikehittäjä - Toimistot Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten tilojen toteuttajille ja käyttäjille Tutkimushankkeet Seminaarit Ohjeistus

Lisätiedot

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Akustiikan haasteet toimistoissa Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten

Lisätiedot

Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus

Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus Building Case Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus Cargotecin uusi teknologia- ja osaamiskeskus nousi Tampereen Ruskoon. Tavoitteena oli luoda tilat, joissa on mukava olla ja hyvä tehdä töitä. Yhteenkuuluvuutta

Lisätiedot

1.1 Ilmastoinnin ja laitteiden melun arviointi

1.1 Ilmastoinnin ja laitteiden melun arviointi 1.1 Ilmastoinnin ja laitteiden melun arviointi Kuuluuko ilmastointimelu selvästi? kuulu selvästi Onko muita äänekkäitä LVIS-laitteita? vesijohdot viemärit valaisimet hissit ole Onko muita äänekkäitä laitteita?

Lisätiedot

Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu

Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu on käytännössä avonainen Ecophon Light Coffer. Yhdistämällä tasonvaihteluiden muotoja ja useita pituuksia luodaan erikoismittaisia Light Coffereita.

Lisätiedot

Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS

Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS 150318 Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto Kommenttipuheenvuoro Kuuloliitto ry muokattu viimeksi

Lisätiedot

Building Case. Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo

Building Case. Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo Building Case Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo Kuva: Esa Kyyrö Lasten- ja naistentalo on yksi Satakunnan sairaanhoitopiirin suurimmista investoinneista. Keväällä 2015 käyttöön otetut modernit

Lisätiedot

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Ecophon 1.3.2004. Korvaa Ecophon hinnaston 23.9.2004 1.2.

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Ecophon 1.3.2004. Korvaa Ecophon hinnaston 23.9.2004 1.2. UONEKUSIIKK Ecophon 1.3.2004 Ohjeita standardin mukaisen huoneakustiikan toteutukseen Korvaa Ecophon hinnaston 23.9.2004 1.2.2003 1 UONEKUSIIKK - Ohjeita standardin mukaisen huoneakustiikan toteutukseen

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut Koulurakennusten akustiset ratkaisut Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma, C1-1998 osa Ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava niin, että toimintaa

Lisätiedot

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puhetilojen akustiikka Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puheen ominaisuudet Äkilliset äänet ja soivat äänet Soinnilliset ja soinnittomat konsonantit (esim. lmn ja kpt) Vokaalit Normaali

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit Kotiakustiikka Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit akustiikkasuunnittelijoita Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 Helsinki Puh. (09) 561 7170 Verkkotie 38, 21500 Piikkiö Puh. (02)

Lisätiedot

Akustiikka musiikille

Akustiikka musiikille Akustiikka musiikille Hyvät akustiset olosuhteet puhesaleihin on suhteellisen helppo luoda, mutta akustisien olosuhteiden luominen musiikki tiloille on jo hieman monimutkaisempaa. Usein musiikkitilojen

Lisätiedot

Soundlight Comfort Ceiling Levollista tunnelmaa

Soundlight Comfort Ceiling Levollista tunnelmaa Soundlight Comfort Ceiling Levollista tunnelmaa Toimiva akustiikka ja miellyttävä valaistus yhdistelmä, joka takaa tunnelman Toimistojen haasteet Viestinnän kehittyminen on muuttanut työtapojamme dramaattisesti.

Lisätiedot

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Ympäristöä kunnioittavaa designia Seinäkejärjestelmä, joka mahdollistaa viihtyisän avoimuuden tunteen yhdistämisen eheän oman tilan tunteeseen. Lukuisat mahdollisuudet yhdistellä

Lisätiedot

Terveellinen ääniympäristö. potilaille ja henkilökunnalle

Terveellinen ääniympäristö. potilaille ja henkilökunnalle Terveellinen ääniympäristö potilaille ja henkilökunnalle Sisältö Parempi ääniympäristö 3 Hyvä huoneakustiikka 5 Room Acoustic Comfort 6 Tärkeät ominaisuudet 8 Toimivat tuotteet 10 Merkinnät 12 Monia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde Yleistä äänestä (lähde www.paroc.fi) Ääni aaltoliikkeenä Ilmaääntä voidaan ajatella paineen vaihteluna ilmassa. Sillä on aallonpituus, taajuus ja voimakkuus. Ääni etenee lähteestä kohteeseen väliainetta

Lisätiedot

Integroitu epäsuora valaistus

Integroitu epäsuora valaistus Integroitu epäsuora valaistus Sisäkaton valaistut tasonvaihtelut ja kattosyvennykset Ecophon Light Cofferin ansiosta ratkaisimme ravintolan akustikkaongelmat ja saavutimme esteettisesti miellyttävän ra

Lisätiedot

Gyproc Akustinen Seinä

Gyproc Akustinen Seinä on järjestelmä, jossa seinäalaa hyödynnetään osana huoneen äänenvaimennusta. Järjestelmää voidaan käyttää niin uudisrakentamisessa kuin saneerauksessa. Gyproc Akustinen Seinä sopii kaikkiin tiloihin, joissa

Lisätiedot

Ecophon tasonvaihtelut. akustiikkakattojen luovat ratkaisut

Ecophon tasonvaihtelut. akustiikkakattojen luovat ratkaisut Ecophon tasonvaihtelut akustiikkakattojen luovat ratkaisut Tässä esitteessä esitellään Ecophonin tuotevalikoimaa, johon kuluu myös muiden valmistajien valmistamia tuotteita. Spesifikaatioissa on yleisiä

Lisätiedot

Building Case. Opinmäen kampus

Building Case. Opinmäen kampus Building Case Opinmäen kampus Opinmäki on Espoon Suurpellon alueelle vuonna 2015 valmistunut moderni oppimiskeskus. Tilat on rakennettu kannustamaan oppilaita kommunikoivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen.

Lisätiedot

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus Building Case Haaga-Helia Porvoo Campus Kuvat: Kari Palsila Porvoonjoen länsirannalla sijaitseva Porvoo Campus on moderni, kohtaamisia edistävä oppimisympäristö. Vuonna 2011 valmistuneet tilat suunniteltiin

Lisätiedot

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x150 1200x300 1200x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 M329, M330, M331. Asennuskuva M332 M332

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x150 1200x300 1200x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 M329, M330, M331. Asennuskuva M332 M332 Ecophon Line LED Ecophon Line on on täysin integroitu upotettu valaisin useille Focus alakattojärjestelmille. Valaisin soveltuu useisiin käyttökohteisiin; työpaikoille avoitoimistoihin, käytäville tai

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Ecophon Solo. koe ilmaisun vapaus

Ecophon Solo. koe ilmaisun vapaus Ecophon Solo koe ilmaisun vapaus 2 Kuva: Saint-Gobain Ecophon Rajattomasti mahdollisuuksia luoda upea akustiikkakatto Ecophon Solo on ollut osa uutta luovaa akustiikka-ajatteluamme jo useiden vuosien ajan.

Lisätiedot

Fellert Akustiikkajärjestelmä

Fellert Akustiikkajärjestelmä Fellert Akustiikkajärjestelmä AKUSTIIKKA VOI OLLA MUUTAKIN KUIN KARKEAA PINTAA TAI LATTEITA NELIKULMAISIA LEVYJÄ ONKO RAVINTOLAN, NEUVOTTELUHUONEEN TAI KIRJASTON AKUSTOINTI KUNNOSSA? Korkeassa huoneessa,

Lisätiedot

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin.

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Ecophon Line Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin kuten avotoimistojen työ- ja kulkutiloihin tai valaisemaan

Lisätiedot

Krios db 35. Ilmatiivis Krios db 35 -taustaverhoilu ja kivivilla vähentävät melun kantautumista huoneesta toiseen.

Krios db 35. Ilmatiivis Krios db 35 -taustaverhoilu ja kivivilla vähentävät melun kantautumista huoneesta toiseen. Krios db-valikoima Krios db -valikoima pitää luottamukselliset asiat huoneen seinien sisäpuolella ja tuo tullessaan akustista mukavuutta. Krios db on tarkoitettu erilaisiin toimistotiloihin. Sen äänieristys

Lisätiedot

Ecophon Square 43 LED

Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 on täysin integroitu upotettu valaisin Dg-, Ds- ja E-reunaisille levyille, ja joka on kehitetty Akutex FT -pintaisiin Ecophon-akustiikkakattoihin sopivaksi. Valaisin

Lisätiedot

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 Korvaa 18.5.2009 hinnaston. Akustiikkakatot Seinälevyt tarvikkeet Integroidut valaisimet Reunamallit A, suorareunainen alaslaskettu lista-asennus, avattavissa SQ, suorareunainen

Lisätiedot

Äänenvaimennus. keittiötiloissa

Äänenvaimennus. keittiötiloissa Äänenvaimennus keittiötiloissa Kuva: Thierry Le Guyader Hyvä ääniympäristö työpaikalla on tärkeää erityisesti tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa töissä. Toimiva huoneakustiikka ja keittiötilojen ääniympäristö

Lisätiedot

Knauf Soundboard 06/2009. näkymätön. Knauf Soundboard. Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin

Knauf Soundboard 06/2009. näkymätön. Knauf Soundboard. Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin 06/2009 Knauf Soundboard näkymätön Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin Nyt tulee musiikkia seinistä ja katoista Arkkitehtoninen vapaus on nyt mahdollista - myös silloin kun suunnitellaan äänimaailmaa.

Lisätiedot

Ecophon Solo. esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta

Ecophon Solo. esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta Ecophon Solo esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta Rajattomasti mahdollisuuksia luoda upea akustiikkakatto Ecophon Solo on ollut osa uutta luovaa akustiikkaajatteluamme jo useiden vuosien ajan.

Lisätiedot

Building Case. Varsinais-Suomen Verohallinto

Building Case. Varsinais-Suomen Verohallinto Building Case Varsinais-Suomen Verohallinto Kuva: Kari Palsila Verohallinto kokosi Varsinais-Suomessa kaikki yksikkönsä saman katon alle Turun Data Cityyn. Vanhat siilomaiset toimistotilat vaihtuivat avonaisempaan

Lisätiedot

Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto

Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto AVOTOIMISTOTYÖPISTEIDEN VÄLINEN AKUSTIIKKA - LABORATORIOTUTKIMUS Jukka Keränen, Petra Larm, Riikka Helenius, Jarkko Hakala, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Ilmastointi- ja akustiikkalaboratorio Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

Opetustiloista. Ääniympäristöpalvelut, TTL Turku. Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi

Opetustiloista. Ääniympäristöpalvelut, TTL Turku. Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi Opetustiloista Valtteri Hongisto 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi Ääniympäristöpalvelut, TTL Turku TYÖPAIKKAMELU Mittaukset Teollisuus, toimistot, koulut Melu ja värähtelymittaus Huone ja rakennusakustiikka

Lisätiedot

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta.

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 202 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 204 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. n pinnan kudoksen

Lisätiedot

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing EFG Room, EFG play & EFG Flow Screens for focusing Ympäristöä kunnioittavaa designia Seinäkejärjestelmä, joka mahdollistaa viihtyisän avoimuuden tunteen yhdistämisen eheän oman tilan tunteeseen. Lukuisat

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel. monimuotoista seinäakustiikkaa

Ecophon Wall Panel. monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon Wall Panel monimuotoista seinäakustiikkaa Akustiikkaratkaisuja tarpeidemme mukaan Paras ääniympäristö ihmiselle on ulkona. Nurmikentällä tai metsässä kuulomme toimii parhaiten. Koulujen, toimistojen

Lisätiedot

Hyvä ääniympäristö. oppilaiden ja opettajien avuksi

Hyvä ääniympäristö. oppilaiden ja opettajien avuksi Hyvä ääniympäristö oppilaiden ja opettajien avuksi Huono ääniympäristö luokissa johtaa huonoihin oppimistuloksiin Suurin osa koululaisista viettää koulupäivänsä liian meluisassa ympäristössä. Tämä voi

Lisätiedot

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Henri Leppämäki*, David Oliva, Jukka Hyönä* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362 Connect by Ecophon Connect profiilit - Connect muut profiilit Tuote Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. 2400 Leveys 24 2400 24 Connect white

Lisätiedot

Ecophon Akusto. monimuotoista seinäakustiikkaa

Ecophon Akusto. monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon Akusto monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Frenger comfortluokan kattosäteiljiä FRENGER SYSTEMEN BV on kansainvälinen alansa johtava yritys jonka päätuotteet ovat kattosäteilyelementit sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. Yrityksellä on kokemusta

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene -tuotteilla Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene Järjestelmä, joka varmistaa hyvän lopputuloksen Elintarviketeollisuuden työympäristössä on tarvetta

Lisätiedot

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa PARAFON -hygienialevyt Puhdasta akustiikkaa Miksi PARAFON-hygienialevyt? 2 Kun tarvitset korkeaa hygieniaa Terveydenhuollossa, mutta myös käsiteltäessä elintarvikkeita joko valmistusteollisuudessa tai

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 1 Sisällysluettelo Yleiset säännöt 2, 3 Mittaus 4 Katsastus 4 Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5 Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 Luokat 6-7 Pistetaulukko 7 Osallistumismaksu 8 2 Team EastAudio

Lisätiedot

Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin

Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin ideaalinen olosuhde neuvottelulle. Hyvällä taustamelua vaimentavalla

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Parempi ääniympäristö Terveydenhuollon tiloihin This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

Ecophon Master Matrix. Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin

Ecophon Master Matrix. Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin Ecophon Master Matrix Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä

Lisätiedot

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan.

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Fokus akustiikkaan Akustiikasta Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Huoneet, joissa huono akustiikka ovat epämiellyttäviä ja tuntuvat kylmiltä. Kun näissä tiloissa on paljon väkeä,

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. linjakkaat akustiikkakatot

Ecophon Focus Lp. linjakkaat akustiikkakatot Ecophon Focus Lp linjakkaat akustiikkakatot Sisäkattoon järjestystä selkeillä linjoilla Arkkitehti joutuu usein tilanteeseen, jossa tekniset laitteet, kuten ilmastointi ja valaistus, rajoittavat mahdollisuuksia

Lisätiedot

SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava

SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava SISÄKATOT JOTKA VENYVÄT MIELIKUVITUKSESI MUKAAN uudistuva, tyylikäs, helposti asennettava Lounge & Spa tilat Finnair ulkomaanterminaali T2, Helsinki-Vantaa AINUTLAATUISESTI RAJATON BARRISOL venyttää katot

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Nelikulmainen tuloilmahajotin

Nelikulmainen tuloilmahajotin GB0637 11,13 Orion-PTV LØV-R Nelikulmainen tuloilmahajotin Irrotettava etupaneeli Soveltuu monenlaisiin kattojärjestelmiin Tiedot Luna-paineentasauslaatikko asennettuna Paineentasauslaatikko äänieristetty

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Ely keskus Mikkeli HKE säteilijä sileällä pinnalla Kone Design Center,HKE reijitetyllä pinnalla FRENGER SYSTEMEN BV on kansainvälinen alansa johtava yritys jonka päätuotteet

Lisätiedot

Building Case. Terveydenhuollon tilat

Building Case. Terveydenhuollon tilat Building Case Terveydenhuollon tilat Kuvat: Katja Lösönen / Terveydenhuollon tiloissa riittävä äänenvaimennus on välttämätöntä viihtyvyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja potilaiden yksityisyyden kannalta.

Lisätiedot

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Kun ääni ja valo kohtaavat syntyy hyvä olo Inspiroivaa hyvinvointia 2 Ulkoilmaympäristö sisätiloihin Ihmisen aistit ovat kehittyneet ulkoilmaympäristöön. Valo ja ääni vaikuttavat

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

CLA CLA-A CLA-B. Yleistä Nelikulmainen äänenvaimennin pyöreällä liitännällä. Ainutlaatuiset kuituvahvistus- ja äänenvaimennusominaisuudet.

CLA CLA-A CLA-B. Yleistä Nelikulmainen äänenvaimennin pyöreällä liitännällä. Ainutlaatuiset kuituvahvistus- ja äänenvaimennusominaisuudet. Äänenvaimennin pyöreään kanavaan CLA CLA-A CLA-B Lyhyesti Erittäin pieni rakennekorkeus Erittäin hyvä äänenvaimennuskyky Erikoispolyesterikankaalla peitetty kivivilla. Tiiveysluokka D Pieni painehäviö

Lisätiedot

lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet

lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet Akustiset ratkaisut Pitääkö hiljaisuuden olla ylellisyyttä? Nykyisessä ympäristössä on melua ja häiriötekijöitä enemmän kuin koskaan

Lisätiedot

Osa jokapäiväistä elämää

Osa jokapäiväistä elämää 1 Osa jokapäiväistä elämää Alakatto on luonnollinen osa rakennusta, joka huomataan usein vain silloin, jos se ei sovi visuaalisesti tai toiminnallisesti kokonaisuuteen. Miellyttävä ääniympäristö ja kaunis

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Kun ääni ja valo kohtaavat syntyy hyvä olo Inspiroivaa hyvinvointia 2 Ulkoilmaympäristö sisätiloihin Ihmisen aistit ovat kehittyneet ulkoilmaympäristöön. Valo ja ääni vaikuttavat

Lisätiedot

a s k e l ä ä n i e r i s t e

a s k e l ä ä n i e r i s t e askeläänieriste AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen. Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien

Lisätiedot

Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen

Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen LÖV-R Pyöreä hajotin avoimeen asennukseen Mallisuojattu LÖV-rei'itys Soveltuu erinomaisesti jäähdytetylle ilmalle Säädettävä aukon korkeus Laatikko tiivistetty Ecoson-vaimennusmateriaalilla Saatavana korkean

Lisätiedot

Mono Acoustic. Rockfon MONO -akustiikkaruiskutusjärjestelmää

Mono Acoustic. Rockfon MONO -akustiikkaruiskutusjärjestelmää Mono Acoustic Mono Acoustic Rockfon MONO -akustiikkaruiskutus Rockfon MONO on moderni, ainutlaatuinen ja saumaton akustiikkaruiskutustuote. Rockfon MONO on esteettisesti miellyttävä akustointijärjestelmä

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilojen akustiikka

Terveydenhuollon tilojen akustiikka Terveydenhuollon tilojen akustiikka Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Erikoisalana rakennushankkeen hallinta kokonaisuutena akustiikan kannalta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista. Connect listat - Connect T15 välilista. www.ecophon.

Connect by Ecophon. Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista. Connect listat - Connect T15 välilista. www.ecophon. Connect by Ecophon Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista Connect T15 TKL teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. 3700 15 Connect white 59,20 16 * 263191

Lisätiedot