TOIMISTOT. Äänimaailma toimistotiloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMISTOT. Äänimaailma toimistotiloissa"

Transkriptio

1 TOIMISTOT Äänimaailma toimistotiloissa

2

3 ECOPHON TOIMISTOTILOISSA KESKITTYMINEN VAI KOMMUNIKOINTI? Itse asiassa nämä toiminnot ovat hyvin erilaisia ja siitä huolimatta toimistoissa tulee voida toteuttaa molempia samanaikaisesti. Tutkimukset osoittavat muiden ihmisten aiheuttamien äänien olevan merkittävin keskittymistä haittaava tekijä. Tämän vuoksi avokonttoreissa ja ns. koppikonttoreissa tarvitaan akustiikaltaan erilaisia ratkaisuja. Toimiston hyvän suunnittelun lähtökohtana ovat aina yrityksen liiketoiminta ja työntekijät. Joustavuus on tämän päivän organisaatioiden perusajatus. Jokaisella työntekijällä on oltava työtehtäväänsä sopiva työympäristö. Nykyisin yrityksillä on selkeät vaatimukset toimitilojensa suhteen. Tilojen on kannustettava luovuuteen ja niiden on tuettava uusia työskentelytapoja projektityötä, etätyötä, jne. Toisaalta toimitilojen on myös vahvistettava yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yrityksen identiteettiä. Siksi toimitilojen suunnittelussa on huomioitava monia erityyppisiä vaatimuksia ja rajoituksia, jotta saavutettaisiin hyvä ääniympäristö.

4 TOIMISTO YRITYSTOIMINNAN TYÖKALUNA Yrityksille tulee yleensä tarve muuttaa toimitilojaan, kun liiketoiminta laajenee tai muuttuu. Kyseessä voi olla reagointi markkinoilla tapahtuviin muutoksiin, yrityskulttuurin vahvistaminen tai uusien työmenetelmien tehostaminen. Siksi toimisto onkin kokonaisvaltainen projekti. Tavoitteena on saada pitkän tähtäimen arvot fyysiseen muotoon ehdottomasti yritysjohdon asia. Ensimmäisenä tulisikin selvittää minkälaiset vaatimukset ja odotukset organisaatiolla on työskentely-ympäristönsä suhteen. Yritysjohdon pitää tiedostaa muutosvaatimukset ennen hankkeeseen ryhtymistä. Jokaisen muutostekijän vaikutukset tulisi koota yhteen konkreettiseksi malliksi, joka kuvaa todellista tilaratkaisua, suunnittelua, materiaaleja ja tekniikkaa. Näin jokainen asianosainen voi tutustua uusiin työskentelyolosuhteisiinsa ennen tilojen rakentamista ja käyttöönottoa. TOIMISTO OSANA YRITYKSEN IDENTITEETTIÄ Toimiston tilasuunnittelu, kalustus ja yleinen laatutaso osoittavat minkälaisia arvoja yritys edustaa. Toimitilat ovat yrityksen identiteettiä viestivä tekijä. Suurissa kansainvälisissä yrityksissä toimistot heijastavat usein samaa arkkitehtonista konseptia yrityksen kaikilla markkina-alueilla. ÄÄNI TOIMISTOISSA Moderni toimisto on monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu useista erilaisista alueista. Näillä kaikilla on omat vaatimuksensa ja ääniympäristönsä. Olipa tietyn alueen aiottu toimintatarkoitus mikä tahansa, suunnittelijoiden haasteena on varmistaa, ettei siinä tapahtuva toiminta häiritse ympäristöä. Tutkimukset osoittavat, että toimistotyöntekijöiden aika jakaantuu tasaisesti kommunikaation, keskittymistä vaativien työtehtävien sekä ns. rutiinitehtävien välillä. Näin ollen tehtävät ovat sekä yhteydenpitoa että keskittymistä vaativia. Hyvin suunnitellussa toimistossa on molemmille toiminnoille asianmukaiset tilat oikeanlaisissa ympäristöissä. KOMMUNIKAATIO - KUULLA JA TULLA KUULLUKSI Kommunikaatio on pohjimmiltaan kuulemista ja kuulluksi tulemista. Hyvä puheen erotettavuus on ensiarvoisen tärkeää, oli kyseessä sitten epämuodollinen keskustelu työpöydän ääressä tai virallinen useamman henkilön kokous kokoushuoneessa. Taustahäly, kuten ilmastointikanavista tulevat äänet tai muiden ihmisten keskustelut, ei saisi peittää puhetta. Ongelma ratkaistaan lyhyellä jälkikaiunta-ajalla: äänitasot alenevat ja äänen eteneminen vähenee. Tämä saavutetaan optimaalisella äänenvaimennuksella. 4

5 KESKITTYMINEN - EI SAA HÄIRITÄ Keskittyminen vaatii häiritsevien äänien minimointia. Siksi on tärkeää varmistaa hyvä puheen erotettavuus. Keskittyminen ei saa häiriintyä muualta kuuluvien keskustelun äänien vuoksi. Tutkimusten mukaan mitä monimutkaisempi tehtävä on ja mitä suurempi keskittymistaso vaaditaan, sitä helpommin ihmiset häiriintyvät odottamattomista äänistä, erityisesti muiden keskusteluista. Näin ollen tavoitteena tulee olla äänitason laskeminen, äänen etenemisen rajoittaminen ja lyhyt jälkikaiunta-aika. AKUSTIIKKAKATOLLA SAADAAN IHANTEELLISET OLOSUHTEET KOMMUNIKOINNILLE JA KESKITTYMISELLE Akustiikkakatot ovat avainasemassa luotaessa hyvää toimistoympäristöä. Tehokas akustiikkakatto absorboi suurimman osan kattoon osuvista ääniaalloista. Jälkikaiunta-aika lyhenee eivätkä äänet etene kauas. Tavallinen lähestymistapa on tutkia puheäänen ja taustahälyn suhdetta. Puheäänen tulee olla keskimäärin 15 db voimakkaampaa kuin taustahälyn, jotta se erotettaisiin ja siitä saisi selvän. Taustahälyn tason pienentyessä puhujan ei tarvitse korottaa ääntään tullakseen kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämän seurauksena tilan yleinen äänitaso laskee. Yleisen äänitason laskeminen ja äänen etenemisen rajoittaminen mahdollistavat hyvän puheen erotettavuuden ja vaadittavan yksityisyyden tasapainottamisen. Kansainvälinen absorptioluokitus jakautuu viiteen luokaan A - E. Absorptioluokka A edustaa parasta äänenvaimennusluokkaa. Käytettäessä luokan A materiaaleja koko kattopinta-alalle saavutetaan akustiikaltaan erinomainen ympäristö ko. tilaan. 5

6 AKUSTIIKKAKATON VALINTA Akustiikkakaton päätehtävä on lyhentää jälkikaiunta-aikaa. Lisäksi sen tulee täyttää useita muitakin vaatimuksia. Katon valinnassa tulee huomioida useita toiminnallisia tekijöitä. Lisätietoja löydät Ecophon-käsikirjasta. On hyvä ajatus määritellä vaatimukset jo hanke- ja suunnitteluvaiheissa. Vaatimustasot on määriteltävä ja kuvattava niin selkeästi, että ne voidaan toteuttaa ongelmitta. Toiminnot määrittelevät pääkohdat kuten viihtyisyys, turvallisuus ja ylläpito. Tässä käsitellyt toiminnalliset vaatimukset liittyvät akustiikkakattoihin. VIIHTYISYYS AKUSTIIKKA Akustiikkakaton toiminta voidaan kuvata kansainvälisen standardin EN ISO 354 mukaisesti, jossa äänenvaimentimet on luokiteltu absorptioluokkiin A - E. Luokan A tuotteilla saavutetaan paras äänenvaimennus. Mitä korkeampi absorptioluokka on, sitä lyhyempi jälkikaiunta-aika saavutetaan. Absorptiokerroin A B C 0.4 D 0.2 E Luokittelematon Taajuus Hz Absorptioluokat A - E. Luokan A tuotteet vaimentavat parhaiten ääntä. Kun tuotteen absorptioluokka annetaan, on ilmoitettava myös asennustapa eli onko vaimentava materiaali kiinnitetty suoraan taustapintaan tai asennettu alaslaskettuna. Alaslasketuissa asennuksissa on ilmoitettava myös asennuksen kokonaiskorkeus. VALAISTUSOLOSUHTEET Akustiikkakatto edistää hyvän valaistuksen toteutusta. Epäsuoran valaistuksen tehokkuus on suuresti riippuvainen katon kyvystä heijastaa ja hajottaa valoa. Hyvä valotehon käyttöaste vaatii kattopinnalta vähintään 80 % valonheijastavuutta ja mahdollisimman suurta diffuusia heijastusta. Näin vältetään häikäisyä ja heijastuksia. Mittaukset DIN standardin mukaan osoittavat, että vaaleilla Ecophon-akustiikkakatoilla diffuusi heijastus on yli 99 %. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki heijastuva valo on diffuusia. SISÄILMA Sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen. Pöly ja materiaalien emissiot lisäävät mahdollisia allergioita. Siksi sisäilmaan kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota. Pölyä kerääviä sisäkattomateriaaleja tulisi välttää. Useimmilla Ecophon-tuotteilla on M1-sisäilmaluokitus. Maalattupintaisten ja Super G -pintaisten tuotteiden, joiden reuna on käsitelty, markkinoinnissa on oikeus käyttää Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa -merkkiä. Ecophon-valikoimasta löytyy tuotteet myös tiloihin, joissa on tarpeen rajoittaa ilmassa esiintyvien partikkeleiden määrää. 6

7 TURVALLISUUS PALOTURVALLISUUS Rakennus on suunniteltava siten, että tulipalon sattuessa turvallisuustaso on mahdollisimman korkea. Sisäkattoon liittyvät vaatimukset vaihtelevat huonetyypin ja rakennuksen mukaan. Tarkat vaatimukset löytyvät kansallisista rakennusmääräyksistä. On kuitenkin kaksi oleellista vaatimusta: alakatto saa osallistua vain rajoitetusti palon kehittymiseen ja savunmuodostukseen, alakatto ei saa romahtaa palon alkuvaiheessa, kun pelastautuminen on vielä mahdollista. Ecophon-t uotteiden palo-ominaisuudet on testattu ja luokiteltu monessa maassa. EUROOPPA EN UK BS 476 part 6 & 7 FR NFP /510 FDP DE DIN 4102 part 2 US ASTM E 1264 NL NEN 6065 / 6066 Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet A2-s1,d0 B-s1,d0 Focus, Gedina, Advantage (Classic), Sombra, Master, Combison, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel, Tecno Focus S-line, Focus Quadro, Focus L-line, Focus Flexiform Luokka 0 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Combison, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Luokitus M0 Luokitus M1 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Focus S-line, Focus Quadro, Focus L-line, Combison, Hygiene Advance Palamaton A2 Heikosti syttyvä B1 Focus, Gedina, Sombra, Master, Combison, Super G, Wall Panel Focus S-line, Focus Quadro, Focus Flexiform, Advantage, Hygiene Luokka A Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Luokka 1 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel 7

8 MEKAANINEN KESTÄVYYS Alakattolevyt ja -järjestelmät on suunniteltu kannattamaan oman painonsa. Niihin on kuitenkin liitettävä valaisimia, ilmastointilaitteita ja opasteita. Kuormitettavuusohjeita on noudatettava, ettei alakatto romahda alas. Kaikille Ecophon-sisäkatoille on määritelty sallittu kuormitettavuus. Listan taipuma on määräävä tekijä. Yleisohje on, että alakattolevyjä ei saa kuormittaa. Ne kannattavat kuitenkin kevyitä kuormia, kuten kohdevalaisimia. Joidenkin tilojen, kuten liikuntatilojen ja käytävien, toiminta vaatii sisäkattolevyiltä ja asennukselta erityistä joustavuutta ja kestävyyttä. YLLÄPITO AVATTAVUUS Sisäkaton tehtävänä on peittää välitilan asennukset. Huoltotöiden ajaksi alakattolevyt on voitava avata tai poistaa listajärjestelmästä. Joskus vahingoittuneet levyt on korvattava uusilla. Levyjen avattavuus riippuu asennustavasta ja reunamallista. Jopa Ecophon-piilolista-asennus on täysin avattavissa. PUHDISTETTAVUUS Tilan toiminnot, ilmanpaine-erot tai ilmastointilaitteet saattavat liata levyjä. Siksi on hyödyllistä, jos levyjen näkyvä pinta hylkii pölyä ja likaa, ja että pinta on helposti puhdistettavissa. Ecophonin Akutex T -pinta estää lian pääsyn peruslevyyn. Mallista riippuen Ecophon-akustiikkakatot voidaan imuroida, nihkeäpyyhkiä tai painepestä. 8

9 KOSTEUDENKESTO Kaikki Ecophon-tuotteet on suunniteltu sisäkäyttöön. Lasivillasta valmistettu peruslevy on vettähylkivä. Siksi materiaali ei kostu kapillaariilmiön vaikutuksesta. Lasivilla ei juurikaan absorboi ilman kosteutta. Joissain kohteissa, kuten keittiöissä ja kylpytiloissa, sisäkaton täytyy kestää kosteutta tavanomaista enemmän. Ecophon-tuotteet on testattu ISO 4611 mukaan. Useimmat tuotteet kestävät ilman näkyviä muodonmuutoksia 95 % ilman suhteellista kosteutta 30 C lämpötilassa. Ecophon Connect -listajärjestelmä soveltuu korroosioluokan C1 tai C3 tiloihin. Jos rakennusmateriaalit altistuvat lämpimälle ja kostealle ilmalle, täytyy homevaurion riski ottaa huomioon. Ecophon-akustiikkalevyt eivät tutkitusti edistä mikrobiologista kasvua. YMPÄRISTÖVAIKUTUS Lasivilla valmistetaan lähes täysin kierrätyslasista. Yli 70 % Ecophontuotteiden raaka-aineesta on peräisin kierrätyslasista tai kierrätetystä lasivillasta. Connect-listat valmistetaan galvanoidusta teräksestä, noin puolet raaka-aineesta on kierrätettyä. Listat voidaan kierrättää uudelleen. Useimmat Ecophon-tuotteet täyttävät Pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit. 9

10 Vastaanotto/aula 2. Käytävä 3. Avotoimisto 4. Meluton tila 5. Meluton alue 6. Taukotila 7. Toimistohuone 8. Huone muunneltavin väliseinin 9. Kokous-/neuvottelutila 10. Auditorio/puhesali 11. Kopiointi- ja tulostustila 12. Keittiö 13. Ruokailutila

11 TOIMISTOT - TILAKOHTAISET RATKAISUT Esitteen loppupuoli sisältää neuvoja ja suosituksia liittyen akustiikkaan toimiston yleisimmissä tiloissa. Tarkoituksena on helpottaa toimistotilojen suunnitteluprosessia. Minkä tyyppistä ääntä toimistoympäristössä syntyy? Mikä on suositeltava jälkikaiunta-aika? Informoimme myös standardin SFS Rakennusten akustinen luokitus osasta toimistotilat. Vaikkakin seuraavat suositukset koskevat vain huoneakustiikan lukuarvoja, on tärkeää huomioida myös äänenvoimakkuus sekä ilmaäänen- ja askelääneneristävyys. Myös huoneen tilavuus vaikuttaa jälkikaiunta-aikaan. Mitä korkeampi huone, sitä enemmän tarvitaan vaimennusmateriaalia. 13 TILATYYPPIÄ Täältä löydät 13 yleisintä tilatyyppiä nykyajan toimistokiinteistössä. Ne ovat kaikki tyypillisiä tietylle toiminnalle, joka asettaa tietyt vaatimukset työskentely-ympäristölle. Tämä toiminta lähtöpisteenämme olemme koonneet ne toiminnalliset vaatimukset, jotka vaikuttavat tilan akustiikkakaton valintaan. Nämä vaatimukset määrittelevät suosituksemme tilaan parhaiten sopivista Ecophon-ratkaisuista. Suositukset perustuvat yli 40 vuoden kokemukseen ja tutkimustyöhön. AKUSTIIKKAKATTO - SIJOITUS MUKAVUUTEEN Akustiikkakaton on muodostettava esteettisesti ja toiminnallisesti laadukas kokonaisuus, samoin kuin sovittava yhteen tilan muiden tarkoin harkittujen yksityiskohtien kanssa. Näin saadaan ensiluokkainen kattopinta sekä viihtyisä ja toimiva työympäristö. 11

12 VASTAANOTTO/AULA Vastaanottotilat ja niissä työskentelevä henkilökunta antavat yritykselle kasvot. Vastaanottotila on myös yrityksen kiinteä informaatiokeskus. Nämä toiminnot asettavat erityisen korkeat vaatimukset tilan akustiikalle. On oleellista, että tila tukee yrityksen arvoja ja toivottaa vierailijat tervetulleiksi. Vastaanottotilat ovat usein ensimmäinen kontakti yritykseen. Tilassa puhutaan usein ryhmille, joten puheen hyvä erotettavuus on tärkeää. Vastaanottotiloissa toimii yleensä yrityksen puhelinvaihde, joten huoneakustiikassa on huomioitava puheen erotettavuus myös puhelintyöskentelyssä. Keskustelun helpottamiseksi vastaanottotiloissa tarvitaan lyhyttä jälkikaiunta-aikaa. AKUSTIIKKA Käyttöä ja puhdistusta silmälläpitäen vastaanottotiloihin valitaan useimmiten kovat lattia- ja seinäpinnat. Näin ollen tilan äänenvaimennus tehdään yksinomaan akustiikkakatoilla. 12

13 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistorakennusten aulatilojen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,8 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,8 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 50 % kattopintaalasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Gedina Ecophon Master alpha 13

14 KÄYTÄVÄ Käytävät mahdollistavat henkilöstön kulkemisen rakennuksessa paikasta toiseen nopeasti ja helposti. Toisaalta käytävä on myös monien spontaanien palaverien ja keskustelujen tapahtumapaikka. Poikkeustapauksissa käytävät toimivat myös hätäpoistumisteinä, joten akustiikkakattojen on oltava paloa hidastavia. Lisäksi käytävän alaslasketun katon yläpuolella on usein paljon taloteknisiä asennuksia. AKUSTIIKKA Käyttöä ja puhdistusta silmälläpitäen käytäville valitaan useimmiten kovat lattia- ja seinäpinnat. Puulattiat aiheuttavat toisinaan häiritseviä askelääniä. Etäältä puhuvat ihmiset voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Käytävän muodosta johtuen ääni etenee tilassa helposti ja saattaa häiritä useita ihmisiä samanaikaisesti. Käytävän samansuuntaiset seinät voivat myös luoda ns. tärykaikua. Käytävillä kattopinta on usein ainut vaimentava pinta. 14

15 ECOPHON SUOSITTAA AVATTAVUUS Katon täydellinen avattavuus on tarpeen, jos sisäkaton yläpuolisten asennusten pitää olla helposti tavoitettavissa. Täydellinen avattavuus tarkoittaa sitä, etteivät listajärjestelmät haittaa kaapelointeja ja niiden ylläpitoa. Jälkikaiunta-aika 0,6 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 70 % kattopintaalasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Access (täydellinen avattavuus) VAIHTOEHTO Ecophon Focus XL RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistorakennusten käytävien jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. 15

16 AVOTOIMISTO Markkinoiden muutokset aiheuttavat painetta nopeaan reagointiin tilakysymyksissä. Avotoimistoratkaisu valitaan usein luomaan joustavuutta toimintaan, parantamaan ihmisten välistä kommunikaatiota ja yhteenkuuluvaisuutta sekä nopeuttamaan tiedonkulkua. Avotoimiston ääniympäristön suunnittelu on haasteellista. Lähtökohtana on pidettävä vaativimpia toimintoja. AKUSTIIKKA Avotoimistossa informaation kulku helpottuu oleellisesti ja tieto tavoittaa helposti useimmat ihmiset. Osalle tämä voi merkitä epämiellyttävän ja häiritsevän hälyn lisääntymistä. Avotoimistossa äänen etenemistä tuleekin rajoittaa. Tila on usein täynnä tietokoneita ja puhelimia, joten taustahälyn äänitasoa on alennettava. Ääntä vaimentavia seinäkkeitä voidaan käyttää työpisteiden ääniympäristön parantamiseen. Ääntä vaimentava akustiikkakatto laskee taustaäänitasoa ja vähentää äänen etenemistä. Akustiikkakatto on välttämätön myös, jotta seinäkkeet toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Suuresta tilakoosta johtuen on tärkeää tiedostaa äänilähde tilan toimivan ääniratkaisun määrittämiseksi. Tehokas akustiikkakatto on hyvä ratkaisu. Tietyt ympäristöt vaativat lisäksi seinävaimentimia sekä lisävaimennusta matalille taajuuksille. 16

17 ECOPHON SUOSITTAA AVATTAVUUS Hyvät valonheijastavuus- ja -diffuusioominaisuudet edesauttavat päivänvalon tehokasta hyödyntämistä. Hyvä diffuusio mahdollistaa myös epäsuoran valaistuksen käytön, joka puolestaan helpottaa näyttöpäätetyöskentelyä ja sallii tilan kalustuksen muunneltavuuden. RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää avotoimistojen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,35-0,40 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). Tilan korkeudesta riippuen lisätään tarvittaessa akustiikkalevyjä seinille tai akustoivia seinäkkeitä työpisteiden ympärille. ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (seinille) Ecophon Combison (mahdollistaa avotilassa toimistohuoneiden toteutuksen siirrettävillä väliseinillä) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 17

18 MELUTON TILA Jotkut työtehtävät vaativat suurempaa keskittymistä kuin toiset ja tällöin avotoimiston ääniympäristö voi olla liian häiritsevä. Silloin on tarkoituksenmukaista järjestää erityinen huone meluton tila. Koska ihmiset ovat erilaisia ja heidän ns. häiriintymiskynnyksensä on erilainen, vaihtelee myös meluttomalle tilalle asetettavat vaatimukset. Meluttomassa tilassa on voitava keskittyä ja käydä yksityisiä keskusteluja. Meluttoman tilan ääniympäristö tulisi suunnitella herkimmän tai suurimman vaatimustason omaavan henkilön mukaiseksi. AKUSTIIKKA Meluton tila asettaa suuret vaatimukset sekä äänenvaimennukselle että -eristykselle. Koska tila ei ole kenenkään erityinen työhuone, seinät ovat useimmiten paljaat. Paljaat seinät heijastavat ääntä ja pidentävät jälkikaiunta-aikaa. Ulkopuolinen häiritsevä ääni vaikuttaa ihmisen keskittymiskykyyn. Rakenteelle (myös oville ja lasiseinille) laboratorioolosuhteissa mitattu vähintään db:n ääneneristysarvo on suositeltava. Melutonta tilaa ei pidä sijoittaa alueelle, jossa häiritsevien taustaäänien tasot ennakoidaan korkeiksi. 18

19 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää meluttoman tilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,4 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 19

20 MELUTON ALUE Modernissa toimistossa jokaisella täytyy olla mahdollisuus työskennellä tehtävänsä edellyttämässä ympäristössä. Avotoimistossa työskentelevät tarvitsevat meluttomia alueita, jotka voivat sijaita esimerkiksi ns. kirjastojen tai arkistojen läheisyydessä. Meluttomilla alueilla on kyettävä lukemaan, kirjoittamaan ja keskittymään rauhassa ja hiljaisuudessa. AKUSTIIKKA Meluton alue vaatii alhaisen äänitason ja tehokkaan äänenvaimennuksen vähentämään vallitsevaa taustahälyä. Seinäkkeet rajaavat alueen ympäristöstä. Melutonta aluetta ei pidä sijoittaa äänekkäiden asennusten tai laitteiden läheisyyteen. Ellei meluton alue ole seinin rajattu huonetila, hyvä äänenvaimennus on tarpeellinen sekä itse tilaan että ympäröiviin tiloihin. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista käyttää ääntä vaimentavia materiaaleja myös seinillä. 20

21 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei varsinaisesti ota kantaa meluttomiin alueisiin. Meluttoman tilan sekä avotoimiston jälkikaiuntaajan tavoitetasoksi standardi määrittää 0,4 s. Tämä suositus soveltuu hyvin myös meluttomaan alueeseen. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 21

22 TAUKOTILA Ajoittain on tärkeää keskeyttää varsinaiset työtehtävät ja pitää tauko. Taukotilan on tarjottava mahdollisuus irtautua rauhalliseen ympäristöön lepuuttamaan silmiä ja korvia vaikkapa kahvikupposen ääressä. Taukotilan pitäisi myös olla paikka luoville tapaamisille, jotka ovat hyvin tärkeitä tämän päivän organisaatioille. AKUSTIIKKA Rauhallisessa vaimennetussa taukotilassa voi rentoutua ja luovuus lisääntyy. Useiden ihmisten kokoontumistilassa tulee olla hyvät olosuhteet keskusteluille. 22

23 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää taukotilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHTO Ecophon Gedina 23

24 TOIMISTOHUONE Erillinen toimistohuone on koettu ja testattu modernin toimiston ratkaisu. Se perustuu periaatteeseen, jossa jokaisella työntekijällä on oma huoneensa. Toimistohuone on ihanteellinen keskittymistä vaativissa työtehtävissä. Se mahdollistaa parhaan mahdollisen yksityisyyden. AKUSTIIKKA Toimistohuone eristää muista tiloista kantautuvan epämieluisan melun, mutta huoneen sisällä oleva ääni on vaimennettava. Tietokoneista, ilmastoinnista ja tulostimista aiheutuvat äänet ovat pidemmän päälle kuluttavia. Tietotekniikan kehittyminen vaikuttaa huoneen kalustukseen ja kansioiden määrään. Huoneista on tullut ääniteknisesti kovempia. Näin ollen äänenvaimennuksen tarve on lisääntynyt. Toimistohuoneiden välisten seinien ääneneristävyys pitäisi olla vähintään 40 db (laboratorioarvo) ja 35 db (kenttämittaukset). Vaatimus koskee liikennöidyillä alueilla myös ikkunoita. 24

25 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistohuoneen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Gedina Ecophon Advantage (Classic) 25

26 HUONE MUUNNELTAVIN VÄLISEININ Tämä ratkaisu sopii hyvin projektiorganisaatioille, joissa projektitiimien koko vaihtelee. Seinät yhdistyvät akustiikkakattoon, mikä mahdollistaa ryhmien mukaan muunneltavan joustavan tilan. Näin ollen pieni toimistohuone voidaan yhdistää avotoimistoon ja päinvastoin. Työympäristö äänenvaimennuksineen on suunniteltava huoneen vaativimman työtehtävän mukaiseksi. AKUSTIIKKA Vaatimuksena erinomainen ääneneristys tilojen välillä. Seinillä tulee olla vähintään samantasoinen ääneneristys kuin akustiikkakatolla, jottei ääneneristys kokonaisuutena heikkene. Ympäröivistä tiloista kuuluva keskustelu on häiritsevää, erityisesti ellei puhetta kykene erottamaan. On huomioitava, että myös tilojen välisissä ilmastointikanavissa ääni kulkeutuu herkästi. Mikäli käytetään upotettuja valaisimia, niiden on täytettävä akustiikkakatolle asetetut ääneneristysvaatimukset. Myös muut äänen siirtymiskanavat tulee huomioida. Akustiikkakaton ääneneristävyys pitäisi olla vähintään 40 db (laboratorioarvo) ja 35 db (kenttämittaus). 26

27 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Jälkikaiunta-aikasuositus riippuu tilan koosta ja käyttötarkoituksesta, ks. Ecophonin Huoneakustiikka-esite sivu 5. Akustiikkakaton tulee peittää koko kattopinta, jotta muunneltavuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Combison (ääneneristys- ja vaimennus) 27

28 NEUVOTTELUTILA Neuvotteluhuone on avainasemassa kommunikoitaessa organisaation sisäisten tai ulkoisten tahojen kanssa. Huolellinen suunnittelu voi tehokkaasti välittää yrityksen arvoja, kuten avoimuus, luovuus ja ajanmukaisuus. AKUSTIIKKA Neuvotteluhuoneessa jokaisen täytyy kuulla ja tulla kuulluksi puheen erotettavuus on keskeinen tekijä. Mikäli huone on yli 12 metriä pitkä, voi olla tarkoituksenmukaista järjestää puhujan tueksi ääntä heijastava kenttä akustiikkakattoon. Seinästä heijastuvat äänet voivat olla häiritseviä ja niillä on negatiivinen vaikutus puheen erotettavuuteen. Yksityisyyteen liittyvät vaatimukset ovat yleensä korkeat kokoushuoneissa. Seinien ja ovien ääneneristysarvo on oltava db (laboratorioarvo). Mikäli tilaa käytetään videokonferensseihin, äänenvaimennuksen on oltava erityisen tasokas äänen laadun optimoimiseksi. Hyvä puheen erotettavuus vaatii absorptioluokan A materiaalia. Tietyt tilat vaativat myös matalien taajuuksien lisävaimennusta. 28

29 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää neuvottelutilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHTO Ecophon Focus Suosittelemme akustiikkakonsultin osallistumista suunnitteluun, mikäli tila on suurempi kuin 100 m 2. 29

30 AUDITORIO/KOULUTUSTILA (ALLE 200 M 3 ) Muuttuvan organisaation on nopeasti voitava tiedottaa henkilöstölleen sekä muille sidosryhmilleen tavoitteistaan, strategioistaan ja uusista projekteistaan. Informoidut työntekijät voivat sopeutua muutoksiin helpommin ja hyvin varusteltu auditorio mahdollistaa informaation jakamisen suuremmalle joukolle samanaikaisesti. AKUSTIIKKA Perusvaatimus on se, että kaikki kuulevat mitä sanotaan. Hyvä puheen erotettavuus edellyttää lyhyttä jälkikaiunta-aikaa. Auditorion akustiikkakatto on yleensä yhdistelmä heijastavia ja vaimentavia kattopintoja, riippuen huonetilan koosta ja muodoista sekä seinissä ja lattiassa käytettävistä materiaaleista. Tilan kalustus vaikuttaa myös äänen etenemiseen. Mikäli tilassa käytetään äänenvahvistimia, kaiunta on todennäköistä, mikäli tilan pinnat eivät ole riittävästi vaimentavia. Puheen erotettavuus ja mukavuus ovat avainasemassa auditoriotiloissa, joten kaikki ääneen liittyvät tekijät on huomioitava. 30

31 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää auditorion jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,6 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 70 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) Suosittelemme akustiikkakonsultin osallistumista suunnitteluun, mikäli tila on suurempi kuin 100 m 2. 31

32 KOPIOINTI- JA TULOSTUSTILA Kopiointi- ja tulostustila on lähes jatkuvassa käytössä ja siellä usein myös keskustellaan. AKUSTIIKKA Tilassa olevat tulostimet ja kopiokoneet aiheuttavat ääntä. Laitteet on usein myös sijoitettu keskeiselle paikalle, jotta kaikki pystyisivät käyttämään niitä helposti. Ovet ovat usein avoinna, jolloin epämieluisat äänet etenevät helposti muihin tiloihin. Kopiohuoneessa onkin käytettävä laitteista aiheutuvan melun vaimentamiseksi äänenvaimennusmateriaaleja sekä seinissä että katossa. Tehokas akustiikkakatto yhdistettynä hyvin ääntä vaimentaviin seinäkkeisiin mahdollistaa tulostimien ja kopiokoneiden sijoittamisen myös avotoimistoon. 32

33 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei varsinaisesti ota kantaa kopiointi- ja tulostustiloihin. Avotoimiston jälkikaiuntaajan tavoitetasoksi standardi määrittää 0,4 s. Tämä suositus soveltuu hyvin myös kopiointija tulostustilaan. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Advantage (Classic) 33

34 KEITTIÖ Suuremmissa moderneissa toimistorakennuksissa on usein oma keittiö. AKUSTIIKKA Keittiöissä vaaditaan hygienialta erittäin paljon ja pinnat onkin voitava puhdistaa säännöllisesti. Kovia lattia- ja seinäpintoja käytetään, koska ne on helppo puhdistaa useasti päivässä. Teräspinnat aiheuttavat runsaasti melua. Keittiöt sijoitetaan usein lähelle ruokailutilaa, joten keittiöstä kantautuva melu häiritsee ruokailijoita. 34

35 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei ota kantaa keittiötiloihin. Ruotsalainen standardi suosittaa keittiötilojen jälkikaiunta-ajaksi 0,5...0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan 20 % ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Performance VAIHTOEHTO Ecophon Protec (myös taustapinta pesunkestävä) 35

36 RUOKAILUTILA Monille ihmisille lounastauko on tärkeä ja rentouttava osa työpäivää. Ruokailutila vahvistaa moderneissa toimistoissa työskentelevien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimii rentouttavien keskustelujen miellyttävänä ympäristönä. AKUSTIIKKA Joitakin kollegoita kohdataan ainoastaan lounastaukojen aikana. Näin ollen ruokailutila toimii vapaamuotoisen keskustelun ympäristönä. Yleisen keskustelun lisäksi ruokailutilassa kuuluu myös ruokailuvälineistä aiheutuvia ääniä. Ne pitää vaimentaa, jotta saavutettaisiin miellyttävät olosuhteet. Mitä enemmän ruokailutilassa on ihmisiä, sitä suurempi on äänenvaimennuksen tarve. 36

37 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,7 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää ruokailutilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,7 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 50 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Master alpha Ecophon Gedina 37

38 ECOPHON - PALVELUKSESSASI Ecophon-kotisivuilta löydät yksityiskohtaiset tiedot Ecophonsisäkattojärjestelmistä, paljon teknistä tietoa, inspiraatiota ja neuvoja sisäkaton suunnitteluun ja liittymiin, asennuskuvat ja määrälaskelmat sekä tietoa yrityksestämme. VALITSE JÄRJESTELMÄ Ecophon Tuotevalitsin valitsee Ecophonin tietokannasta akustiikkatuotesuosituksia. Voit käyttää seuraavia kriteereitä: rakennus- ja huonetyyppi ulkonäkö toiminnalliset vaatimukset. Ecophon Tuotevalitsin Hakutulos ohjaa sinut järjestelmä- ja tuotetietoon, CAD-kuvaan tai työselitykseen. LÖYDÄ OIKEAT KUVAT Ecophon CADsupport -ohjelma vie sinut Ecophonin kuva-arkistoon. Kopioi-liitä-tekniikalla voit siirtää kuvat joko tekstinkäsittelyohjelmaan tai CAD-sovellukseen. Kaikki Ecophon-liittymä- ja -asennuskuvat sekä esimerkit löydät DWG-, DXF-, WMF- ja GIF-muodossa. Ecophon CADsupport MÄÄRITTELE RATKAISU Ecophon Työselitykset -ohjelma auttaa työselitysten laatimisessa. Laatimasi työselitykset löydät helposti MS Word -muodossa webarkistostasi. Ecophon Työselitykset 38

39 HENKILÖKOHTAINEN YHTEYDENOTTO Voit aina halutessasi ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa tai neuvoja. KÄSIKIRJA - akustiikkakatot Ecophon Käsikirja on laaja julkaisu, joka kattaa sisäkaton tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, täydelliset kuvaukset akustiikkakattojärjestelmistä erilaisiin ympäristöihin sekä osion sisäkattoon liittyvistä asennuksista. Ecophon Group 2006 Suunnittelu ja layout: Saint-Gobain Ecophon AB Paino: SP-Paino Oy Kansikuva: Åke E:son Lindman Kohdekuvat esitteen sisällä: Johan Kalén/s. 6, Åke E:son Lindman/ s. 7, 9, 12-13, 20-23, 28-29, 32-35, Kari Erkkilä/ s. 11, 16-17, Ron Huizer/ Reclamefotografi e/ s , Mikko Pekki/Studio Sempre/s , 24-27, Georges Carillo/ s , J-P Christiansson/ s

40 Saint-Gobain Ecophon Oy, PL 250, Hyvinkää, puh. (019) , fax (019) , sähköposti:

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan symmetrinen ja se asennetaan piilolista-järjestelmään.

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600 Ecophon Focus A Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan akustisten ja esteettisten perusvaatimusten täyttymistä. Ecophon Focus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma Ecophon Wall Panel C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä tai vaihtoehtona erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Wall Panel C asennetaan piilolistalle, ja

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa mahdollisesti tapahtuu sisäkatto- ja seinäpintojen likaantumista ja säännöllinen pesu

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Advance Baffle

Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa tapahtuu sisäkattoja seinäpintojen voimakasta likaantumista ja päivittäinen pesu on

Lisätiedot

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Akusto One SQ -järjestelmä mahdollistaa äänenvaimennusmateriaalin lisäämisen tilan seinille. Järjestelmä antaa design-vaihtoehtoja, eri väreillä ja muodoilla voi luoda useita kuvioita.

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E käytetään luomaan tasaisia siirtymiä alakattotasojen välille joko välitilan asennusten peittämiseen tai luomaan näyttäviä pintoja. Tasojen välinen korkeusero

Lisätiedot

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen 1 Ecophon 1.3.2004 Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK - Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan

Lisätiedot

Ecophon Solo Baffle. pinnoilla on Akutex FT -pinta. Levyn reunat ovat suorat ja ne on maalattu. Ecophon Solo Baffle -levyt on helposti irrotettavissa.

Ecophon Solo Baffle. pinnoilla on Akutex FT -pinta. Levyn reunat ovat suorat ja ne on maalattu. Ecophon Solo Baffle -levyt on helposti irrotettavissa. Ecophon Solo Baffle Ecophon Solo Baffle on akustointiratkaisu erityisesti kohteisiin, joihin ei voida asentaa seinästä seinään alakattoa. Solo Baffle sopii kohteisiin, joiden huonekorkeutta halutaan muuttaa

Lisätiedot

Arto Rauta. Konseptikehittäjä - Toimistot

Arto Rauta. Konseptikehittäjä - Toimistot Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten tilojen toteuttajille ja käyttäjille Tutkimushankkeet Seminaarit Ohjeistus

Lisätiedot

Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus

Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus Building Case Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus Cargotecin uusi teknologia- ja osaamiskeskus nousi Tampereen Ruskoon. Tavoitteena oli luoda tilat, joissa on mukava olla ja hyvä tehdä töitä. Yhteenkuuluvuutta

Lisätiedot

1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit

1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit 1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit Leijuvien sisäkattojen käyttö lisää tilankäytön joustavuutta ja tarjoaa akustiseen suunnitteluun uusia vaihtoehtoja. Leijuvat sisäkattoelementit ovat tehokas

Lisätiedot

Building Case. Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo

Building Case. Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo Building Case Satakunnan keskussairaala Lasten- ja naistentalo Kuva: Esa Kyyrö Lasten- ja naistentalo on yksi Satakunnan sairaanhoitopiirin suurimmista investoinneista. Keväällä 2015 käyttöön otetut modernit

Lisätiedot

Building Case. Opinmäen kampus

Building Case. Opinmäen kampus Building Case Opinmäen kampus Opinmäki on Espoon Suurpellon alueelle vuonna 2015 valmistunut moderni oppimiskeskus. Tilat on rakennettu kannustamaan oppilaita kommunikoivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen.

Lisätiedot

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde Yleistä äänestä (lähde www.paroc.fi) Ääni aaltoliikkeenä Ilmaääntä voidaan ajatella paineen vaihteluna ilmassa. Sillä on aallonpituus, taajuus ja voimakkuus. Ääni etenee lähteestä kohteeseen väliainetta

Lisätiedot

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus Building Case Haaga-Helia Porvoo Campus Kuvat: Kari Palsila Porvoonjoen länsirannalla sijaitseva Porvoo Campus on moderni, kohtaamisia edistävä oppimisympäristö. Vuonna 2011 valmistuneet tilat suunniteltiin

Lisätiedot

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin.

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Ecophon Line Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin kuten avotoimistojen työ- ja kulkutiloihin tai valaisemaan

Lisätiedot

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time.

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. HUONEAKUSTIIKKA: Hannu Hirsi - Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. Lisää aiheesta : - Ääneneristys

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan.

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Fokus akustiikkaan Akustiikasta Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Huoneet, joissa huono akustiikka ovat epämiellyttäviä ja tuntuvat kylmiltä. Kun näissä tiloissa on paljon väkeä,

Lisätiedot

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa PARAFON -hygienialevyt Puhdasta akustiikkaa Miksi PARAFON-hygienialevyt? 2 Kun tarvitset korkeaa hygieniaa Terveydenhuollossa, mutta myös käsiteltäessä elintarvikkeita joko valmistusteollisuudessa tai

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Building Case. Varsinais-Suomen Verohallinto

Building Case. Varsinais-Suomen Verohallinto Building Case Varsinais-Suomen Verohallinto Kuva: Kari Palsila Verohallinto kokosi Varsinais-Suomessa kaikki yksikkönsä saman katon alle Turun Data Cityyn. Vanhat siilomaiset toimistotilat vaihtuivat avonaisempaan

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Parempi ääniympäristö Terveydenhuollon tiloihin This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow

Lisätiedot

Ecophon Master Matrix. Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin

Ecophon Master Matrix. Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin Ecophon Master Matrix Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid. äänenvaimennus luokkahuoneissa

Ecophon Master Rigid. äänenvaimennus luokkahuoneissa Ecophon Master Rigid äänenvaimennus luokkahuoneissa 1 Luonnollinen ympäristö on malli oppimisympäristöille Ihmisen korva ja sen toiminta on kehittynyt nykyiseen muotoonsa jo vuosituhansia sitten. Kuuloaistimme

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, - JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TA RAKENTAA HETI VALMISTA Lapwall LEKO Bath -moduuli kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis. NOPEIN TA

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali

SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Akustiikan asiantuntija puh. 09-58933860, fax 09-58933861 1 SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA Yleistä Konserttisali Helsinki 19.5.2003 Konserttisalin

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Alkusanat RIL

Alkusanat RIL RIL 243-3-2008 3 Alkusanat Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry julkaisee rakennusten akustista suunnittelua käsittelevän julkaisusarjan, jonka kolmas osa on "RIL 243-3-2008 Rakennusten akustinen suunnittelu

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Ecophon Gedina E. Mitat, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Paksuus (t) 15 15 15. Asennuskuva M270

Ecophon Gedina E. Mitat, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Paksuus (t) 15 15 15. Asennuskuva M270 Ecophon Gedina E Käyökoheisiin, joissa sisäkaola vaadiaan helppo asenneavuus ja avaavuus, ja joissa on korkea oiminnallise vaaimukse. Ecophon Gedina E -järjeselmässä on upoeu näkyvä lisa, joka luo sisäkaoon

Lisätiedot

OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA. PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin

OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA. PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin OPETUSTILOJEN AKUSTIIKKA PARAFON-akustiikkatuotteet kouluihin ja päiväkoteihin Huoneakustiikka kuvaa äänen käyttäytymistä tilassa. Tällöin siis kuuntelija ja äänilähde ovat samassa huoneessa. Jos huoneen

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla 19.11.2015 Mikkeli Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa Merike Helander Lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander. lakimies, lapsiasivaltuutetun

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA 2 FABIANINKATU 9, HELSINKI TOIMISTOTILAT KAARTINKAUPUNGISSA Mikä on sinulle ensisijaisen tärkeää, kun etsit yrityksellesi toimistotiloja? Haaveiletko

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Building Case. Terveydenhuollon tilat

Building Case. Terveydenhuollon tilat Building Case Terveydenhuollon tilat Kuvat: Katja Lösönen / Terveydenhuollon tiloissa riittävä äänenvaimennus on välttämätöntä viihtyvyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja potilaiden yksityisyyden kannalta.

Lisätiedot

MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN.

MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN. MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN. Arto Rauta 1, Henri Kari 2, Joona Jäntti 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 HELSINKI arto.rauta@saint-gobain.com 2 Insinööritoimisto

Lisätiedot

DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla Lyhyesti Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin, joissa vaaditaan suuria ilmavirtoja Yksinkertainen asennus Helposti

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este: mikä tahansa joka heikentää/estää RF signaalin kulkua Lähetin 2 estettä

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Kuva: Wave XL ja Silent Gliss 5400 kiskojärjestelmä. Wave Uutta ilmettä sisustukseen

Kuva: Wave XL ja Silent Gliss 5400 kiskojärjestelmä. Wave Uutta ilmettä sisustukseen Kuva: Wave XL ja Silent Gliss 5400 kiskojärjestelmä Wave Uutta ilmettä sisustukseen Wave XL On näkemisen arvoinen! Uusi Silent Gliss -järjestelmä poimuttaa verhot kauniin tasaisesti ja elegantisti. Wave

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Botby grundskola syntyi Opetusviraston yhdistettyä Botby högstadieskolan ja Blomängens lågstadieskolan hallinnollisesti yhdeksi kouluksi.

Botby grundskola syntyi Opetusviraston yhdistettyä Botby högstadieskolan ja Blomängens lågstadieskolan hallinnollisesti yhdeksi kouluksi. ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI / ANITTA TUHKANEN 040 582 5351 anitta.tuhkanen@kaari.fi BOTBY GRUNDSKOLA TILAMUUTOKSET LIITTYEN ALA- JA YLÄASTEEN KOULUJEN YHDISTÄMISEEN Kukkaniityntie 2 Helsinki

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu.

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu. RAM Nordic AB Kiinnitysratkaisu GPS / Matkapuhelin GPS RAM kiinnikkeet soveltuu useimpiin ajoneuvoihin, joissa GPS:ää käytetään. RAM joustaa iskujen ja tärinän vaimentamiseksi. Se on oikea valinta, kun

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Kotona käytettävät lääkintälaitteet Ovatko vaatimukset

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE Kuvittele lattia, joka tuo luonnon kauneuden ja alkuperäisyyden tiloihisi. Lattia, joka säteilee lämpöä, valoa ja rauhaa. Ajattele täydellistä

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Ilmavaihtoäänen taajuusjakauma ja ääniympäristötyytyväisyys

Ilmavaihtoäänen taajuusjakauma ja ääniympäristötyytyväisyys Ilmavaihtoäänen taajuusjakauma ja ääniympäristötyytyväisyys David Oliva david.oliva@turkuamk.fi 040 0807 594 Turun ammattikorkeakoulu Sisäilmastoseminaari 16.3.2016 TAUSTA - Ilmanvaihtoäänet Ilmanvaihdon

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tv-äänisuunnittelu. Antti Silvennoinen Tel. +358 50 3501016 Email. antti.silvennoinen@saunalahti.fi

Tv-äänisuunnittelu. Antti Silvennoinen Tel. +358 50 3501016 Email. antti.silvennoinen@saunalahti.fi Antti Silvennoinen Tel. +358 50 3501016 Email. antti.silvennoinen@saunalahti.fi Päivän ohjelma: Käsitteen avaaminen Et, palaverit, suunnittelu Aikataulut Erilaiset tuotannot ja niiden resurssit Puhe vs.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen

2 Meluvamman toteaminen ammattitaudiksi ja sen haittaluokan määräytyminen TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 30.5.2012 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 1(6) MELUVAMMA JA KUULON APUVÄLINEIDEN KORVAAMINEN 1 Johdanto

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Hätäsuihkut kiinteistöissä:

Hätäsuihkut kiinteistöissä: Hätäsuihkut kiinteistöissä: Kohteissa, joissa on terveysvaaraa syövyttävien kemikaaliroiskeiden muodossa tai esimerkiksi kuumuus aiheuttaa vaaraa, on oltava hätäsuihku ja silmähuuhtelulaite helposti luokse

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot