TOIMISTOT. Äänimaailma toimistotiloissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMISTOT. Äänimaailma toimistotiloissa"

Transkriptio

1 TOIMISTOT Äänimaailma toimistotiloissa

2

3 ECOPHON TOIMISTOTILOISSA KESKITTYMINEN VAI KOMMUNIKOINTI? Itse asiassa nämä toiminnot ovat hyvin erilaisia ja siitä huolimatta toimistoissa tulee voida toteuttaa molempia samanaikaisesti. Tutkimukset osoittavat muiden ihmisten aiheuttamien äänien olevan merkittävin keskittymistä haittaava tekijä. Tämän vuoksi avokonttoreissa ja ns. koppikonttoreissa tarvitaan akustiikaltaan erilaisia ratkaisuja. Toimiston hyvän suunnittelun lähtökohtana ovat aina yrityksen liiketoiminta ja työntekijät. Joustavuus on tämän päivän organisaatioiden perusajatus. Jokaisella työntekijällä on oltava työtehtäväänsä sopiva työympäristö. Nykyisin yrityksillä on selkeät vaatimukset toimitilojensa suhteen. Tilojen on kannustettava luovuuteen ja niiden on tuettava uusia työskentelytapoja projektityötä, etätyötä, jne. Toisaalta toimitilojen on myös vahvistettava yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yrityksen identiteettiä. Siksi toimitilojen suunnittelussa on huomioitava monia erityyppisiä vaatimuksia ja rajoituksia, jotta saavutettaisiin hyvä ääniympäristö.

4 TOIMISTO YRITYSTOIMINNAN TYÖKALUNA Yrityksille tulee yleensä tarve muuttaa toimitilojaan, kun liiketoiminta laajenee tai muuttuu. Kyseessä voi olla reagointi markkinoilla tapahtuviin muutoksiin, yrityskulttuurin vahvistaminen tai uusien työmenetelmien tehostaminen. Siksi toimisto onkin kokonaisvaltainen projekti. Tavoitteena on saada pitkän tähtäimen arvot fyysiseen muotoon ehdottomasti yritysjohdon asia. Ensimmäisenä tulisikin selvittää minkälaiset vaatimukset ja odotukset organisaatiolla on työskentely-ympäristönsä suhteen. Yritysjohdon pitää tiedostaa muutosvaatimukset ennen hankkeeseen ryhtymistä. Jokaisen muutostekijän vaikutukset tulisi koota yhteen konkreettiseksi malliksi, joka kuvaa todellista tilaratkaisua, suunnittelua, materiaaleja ja tekniikkaa. Näin jokainen asianosainen voi tutustua uusiin työskentelyolosuhteisiinsa ennen tilojen rakentamista ja käyttöönottoa. TOIMISTO OSANA YRITYKSEN IDENTITEETTIÄ Toimiston tilasuunnittelu, kalustus ja yleinen laatutaso osoittavat minkälaisia arvoja yritys edustaa. Toimitilat ovat yrityksen identiteettiä viestivä tekijä. Suurissa kansainvälisissä yrityksissä toimistot heijastavat usein samaa arkkitehtonista konseptia yrityksen kaikilla markkina-alueilla. ÄÄNI TOIMISTOISSA Moderni toimisto on monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu useista erilaisista alueista. Näillä kaikilla on omat vaatimuksensa ja ääniympäristönsä. Olipa tietyn alueen aiottu toimintatarkoitus mikä tahansa, suunnittelijoiden haasteena on varmistaa, ettei siinä tapahtuva toiminta häiritse ympäristöä. Tutkimukset osoittavat, että toimistotyöntekijöiden aika jakaantuu tasaisesti kommunikaation, keskittymistä vaativien työtehtävien sekä ns. rutiinitehtävien välillä. Näin ollen tehtävät ovat sekä yhteydenpitoa että keskittymistä vaativia. Hyvin suunnitellussa toimistossa on molemmille toiminnoille asianmukaiset tilat oikeanlaisissa ympäristöissä. KOMMUNIKAATIO - KUULLA JA TULLA KUULLUKSI Kommunikaatio on pohjimmiltaan kuulemista ja kuulluksi tulemista. Hyvä puheen erotettavuus on ensiarvoisen tärkeää, oli kyseessä sitten epämuodollinen keskustelu työpöydän ääressä tai virallinen useamman henkilön kokous kokoushuoneessa. Taustahäly, kuten ilmastointikanavista tulevat äänet tai muiden ihmisten keskustelut, ei saisi peittää puhetta. Ongelma ratkaistaan lyhyellä jälkikaiunta-ajalla: äänitasot alenevat ja äänen eteneminen vähenee. Tämä saavutetaan optimaalisella äänenvaimennuksella. 4

5 KESKITTYMINEN - EI SAA HÄIRITÄ Keskittyminen vaatii häiritsevien äänien minimointia. Siksi on tärkeää varmistaa hyvä puheen erotettavuus. Keskittyminen ei saa häiriintyä muualta kuuluvien keskustelun äänien vuoksi. Tutkimusten mukaan mitä monimutkaisempi tehtävä on ja mitä suurempi keskittymistaso vaaditaan, sitä helpommin ihmiset häiriintyvät odottamattomista äänistä, erityisesti muiden keskusteluista. Näin ollen tavoitteena tulee olla äänitason laskeminen, äänen etenemisen rajoittaminen ja lyhyt jälkikaiunta-aika. AKUSTIIKKAKATOLLA SAADAAN IHANTEELLISET OLOSUHTEET KOMMUNIKOINNILLE JA KESKITTYMISELLE Akustiikkakatot ovat avainasemassa luotaessa hyvää toimistoympäristöä. Tehokas akustiikkakatto absorboi suurimman osan kattoon osuvista ääniaalloista. Jälkikaiunta-aika lyhenee eivätkä äänet etene kauas. Tavallinen lähestymistapa on tutkia puheäänen ja taustahälyn suhdetta. Puheäänen tulee olla keskimäärin 15 db voimakkaampaa kuin taustahälyn, jotta se erotettaisiin ja siitä saisi selvän. Taustahälyn tason pienentyessä puhujan ei tarvitse korottaa ääntään tullakseen kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämän seurauksena tilan yleinen äänitaso laskee. Yleisen äänitason laskeminen ja äänen etenemisen rajoittaminen mahdollistavat hyvän puheen erotettavuuden ja vaadittavan yksityisyyden tasapainottamisen. Kansainvälinen absorptioluokitus jakautuu viiteen luokaan A - E. Absorptioluokka A edustaa parasta äänenvaimennusluokkaa. Käytettäessä luokan A materiaaleja koko kattopinta-alalle saavutetaan akustiikaltaan erinomainen ympäristö ko. tilaan. 5

6 AKUSTIIKKAKATON VALINTA Akustiikkakaton päätehtävä on lyhentää jälkikaiunta-aikaa. Lisäksi sen tulee täyttää useita muitakin vaatimuksia. Katon valinnassa tulee huomioida useita toiminnallisia tekijöitä. Lisätietoja löydät Ecophon-käsikirjasta. On hyvä ajatus määritellä vaatimukset jo hanke- ja suunnitteluvaiheissa. Vaatimustasot on määriteltävä ja kuvattava niin selkeästi, että ne voidaan toteuttaa ongelmitta. Toiminnot määrittelevät pääkohdat kuten viihtyisyys, turvallisuus ja ylläpito. Tässä käsitellyt toiminnalliset vaatimukset liittyvät akustiikkakattoihin. VIIHTYISYYS AKUSTIIKKA Akustiikkakaton toiminta voidaan kuvata kansainvälisen standardin EN ISO 354 mukaisesti, jossa äänenvaimentimet on luokiteltu absorptioluokkiin A - E. Luokan A tuotteilla saavutetaan paras äänenvaimennus. Mitä korkeampi absorptioluokka on, sitä lyhyempi jälkikaiunta-aika saavutetaan. Absorptiokerroin A B C 0.4 D 0.2 E Luokittelematon Taajuus Hz Absorptioluokat A - E. Luokan A tuotteet vaimentavat parhaiten ääntä. Kun tuotteen absorptioluokka annetaan, on ilmoitettava myös asennustapa eli onko vaimentava materiaali kiinnitetty suoraan taustapintaan tai asennettu alaslaskettuna. Alaslasketuissa asennuksissa on ilmoitettava myös asennuksen kokonaiskorkeus. VALAISTUSOLOSUHTEET Akustiikkakatto edistää hyvän valaistuksen toteutusta. Epäsuoran valaistuksen tehokkuus on suuresti riippuvainen katon kyvystä heijastaa ja hajottaa valoa. Hyvä valotehon käyttöaste vaatii kattopinnalta vähintään 80 % valonheijastavuutta ja mahdollisimman suurta diffuusia heijastusta. Näin vältetään häikäisyä ja heijastuksia. Mittaukset DIN standardin mukaan osoittavat, että vaaleilla Ecophon-akustiikkakatoilla diffuusi heijastus on yli 99 %. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki heijastuva valo on diffuusia. SISÄILMA Sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen. Pöly ja materiaalien emissiot lisäävät mahdollisia allergioita. Siksi sisäilmaan kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota. Pölyä kerääviä sisäkattomateriaaleja tulisi välttää. Useimmilla Ecophon-tuotteilla on M1-sisäilmaluokitus. Maalattupintaisten ja Super G -pintaisten tuotteiden, joiden reuna on käsitelty, markkinoinnissa on oikeus käyttää Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa -merkkiä. Ecophon-valikoimasta löytyy tuotteet myös tiloihin, joissa on tarpeen rajoittaa ilmassa esiintyvien partikkeleiden määrää. 6

7 TURVALLISUUS PALOTURVALLISUUS Rakennus on suunniteltava siten, että tulipalon sattuessa turvallisuustaso on mahdollisimman korkea. Sisäkattoon liittyvät vaatimukset vaihtelevat huonetyypin ja rakennuksen mukaan. Tarkat vaatimukset löytyvät kansallisista rakennusmääräyksistä. On kuitenkin kaksi oleellista vaatimusta: alakatto saa osallistua vain rajoitetusti palon kehittymiseen ja savunmuodostukseen, alakatto ei saa romahtaa palon alkuvaiheessa, kun pelastautuminen on vielä mahdollista. Ecophon-t uotteiden palo-ominaisuudet on testattu ja luokiteltu monessa maassa. EUROOPPA EN UK BS 476 part 6 & 7 FR NFP /510 FDP DE DIN 4102 part 2 US ASTM E 1264 NL NEN 6065 / 6066 Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet Luokka Tuotteet A2-s1,d0 B-s1,d0 Focus, Gedina, Advantage (Classic), Sombra, Master, Combison, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel, Tecno Focus S-line, Focus Quadro, Focus L-line, Focus Flexiform Luokka 0 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Combison, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Luokitus M0 Luokitus M1 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Focus S-line, Focus Quadro, Focus L-line, Combison, Hygiene Advance Palamaton A2 Heikosti syttyvä B1 Focus, Gedina, Sombra, Master, Combison, Super G, Wall Panel Focus S-line, Focus Quadro, Focus Flexiform, Advantage, Hygiene Luokka A Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel Luokka 1 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Access, Super G, Hygiene, Wall Panel 7

8 MEKAANINEN KESTÄVYYS Alakattolevyt ja -järjestelmät on suunniteltu kannattamaan oman painonsa. Niihin on kuitenkin liitettävä valaisimia, ilmastointilaitteita ja opasteita. Kuormitettavuusohjeita on noudatettava, ettei alakatto romahda alas. Kaikille Ecophon-sisäkatoille on määritelty sallittu kuormitettavuus. Listan taipuma on määräävä tekijä. Yleisohje on, että alakattolevyjä ei saa kuormittaa. Ne kannattavat kuitenkin kevyitä kuormia, kuten kohdevalaisimia. Joidenkin tilojen, kuten liikuntatilojen ja käytävien, toiminta vaatii sisäkattolevyiltä ja asennukselta erityistä joustavuutta ja kestävyyttä. YLLÄPITO AVATTAVUUS Sisäkaton tehtävänä on peittää välitilan asennukset. Huoltotöiden ajaksi alakattolevyt on voitava avata tai poistaa listajärjestelmästä. Joskus vahingoittuneet levyt on korvattava uusilla. Levyjen avattavuus riippuu asennustavasta ja reunamallista. Jopa Ecophon-piilolista-asennus on täysin avattavissa. PUHDISTETTAVUUS Tilan toiminnot, ilmanpaine-erot tai ilmastointilaitteet saattavat liata levyjä. Siksi on hyödyllistä, jos levyjen näkyvä pinta hylkii pölyä ja likaa, ja että pinta on helposti puhdistettavissa. Ecophonin Akutex T -pinta estää lian pääsyn peruslevyyn. Mallista riippuen Ecophon-akustiikkakatot voidaan imuroida, nihkeäpyyhkiä tai painepestä. 8

9 KOSTEUDENKESTO Kaikki Ecophon-tuotteet on suunniteltu sisäkäyttöön. Lasivillasta valmistettu peruslevy on vettähylkivä. Siksi materiaali ei kostu kapillaariilmiön vaikutuksesta. Lasivilla ei juurikaan absorboi ilman kosteutta. Joissain kohteissa, kuten keittiöissä ja kylpytiloissa, sisäkaton täytyy kestää kosteutta tavanomaista enemmän. Ecophon-tuotteet on testattu ISO 4611 mukaan. Useimmat tuotteet kestävät ilman näkyviä muodonmuutoksia 95 % ilman suhteellista kosteutta 30 C lämpötilassa. Ecophon Connect -listajärjestelmä soveltuu korroosioluokan C1 tai C3 tiloihin. Jos rakennusmateriaalit altistuvat lämpimälle ja kostealle ilmalle, täytyy homevaurion riski ottaa huomioon. Ecophon-akustiikkalevyt eivät tutkitusti edistä mikrobiologista kasvua. YMPÄRISTÖVAIKUTUS Lasivilla valmistetaan lähes täysin kierrätyslasista. Yli 70 % Ecophontuotteiden raaka-aineesta on peräisin kierrätyslasista tai kierrätetystä lasivillasta. Connect-listat valmistetaan galvanoidusta teräksestä, noin puolet raaka-aineesta on kierrätettyä. Listat voidaan kierrättää uudelleen. Useimmat Ecophon-tuotteet täyttävät Pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit. 9

10 Vastaanotto/aula 2. Käytävä 3. Avotoimisto 4. Meluton tila 5. Meluton alue 6. Taukotila 7. Toimistohuone 8. Huone muunneltavin väliseinin 9. Kokous-/neuvottelutila 10. Auditorio/puhesali 11. Kopiointi- ja tulostustila 12. Keittiö 13. Ruokailutila

11 TOIMISTOT - TILAKOHTAISET RATKAISUT Esitteen loppupuoli sisältää neuvoja ja suosituksia liittyen akustiikkaan toimiston yleisimmissä tiloissa. Tarkoituksena on helpottaa toimistotilojen suunnitteluprosessia. Minkä tyyppistä ääntä toimistoympäristössä syntyy? Mikä on suositeltava jälkikaiunta-aika? Informoimme myös standardin SFS Rakennusten akustinen luokitus osasta toimistotilat. Vaikkakin seuraavat suositukset koskevat vain huoneakustiikan lukuarvoja, on tärkeää huomioida myös äänenvoimakkuus sekä ilmaäänen- ja askelääneneristävyys. Myös huoneen tilavuus vaikuttaa jälkikaiunta-aikaan. Mitä korkeampi huone, sitä enemmän tarvitaan vaimennusmateriaalia. 13 TILATYYPPIÄ Täältä löydät 13 yleisintä tilatyyppiä nykyajan toimistokiinteistössä. Ne ovat kaikki tyypillisiä tietylle toiminnalle, joka asettaa tietyt vaatimukset työskentely-ympäristölle. Tämä toiminta lähtöpisteenämme olemme koonneet ne toiminnalliset vaatimukset, jotka vaikuttavat tilan akustiikkakaton valintaan. Nämä vaatimukset määrittelevät suosituksemme tilaan parhaiten sopivista Ecophon-ratkaisuista. Suositukset perustuvat yli 40 vuoden kokemukseen ja tutkimustyöhön. AKUSTIIKKAKATTO - SIJOITUS MUKAVUUTEEN Akustiikkakaton on muodostettava esteettisesti ja toiminnallisesti laadukas kokonaisuus, samoin kuin sovittava yhteen tilan muiden tarkoin harkittujen yksityiskohtien kanssa. Näin saadaan ensiluokkainen kattopinta sekä viihtyisä ja toimiva työympäristö. 11

12 VASTAANOTTO/AULA Vastaanottotilat ja niissä työskentelevä henkilökunta antavat yritykselle kasvot. Vastaanottotila on myös yrityksen kiinteä informaatiokeskus. Nämä toiminnot asettavat erityisen korkeat vaatimukset tilan akustiikalle. On oleellista, että tila tukee yrityksen arvoja ja toivottaa vierailijat tervetulleiksi. Vastaanottotilat ovat usein ensimmäinen kontakti yritykseen. Tilassa puhutaan usein ryhmille, joten puheen hyvä erotettavuus on tärkeää. Vastaanottotiloissa toimii yleensä yrityksen puhelinvaihde, joten huoneakustiikassa on huomioitava puheen erotettavuus myös puhelintyöskentelyssä. Keskustelun helpottamiseksi vastaanottotiloissa tarvitaan lyhyttä jälkikaiunta-aikaa. AKUSTIIKKA Käyttöä ja puhdistusta silmälläpitäen vastaanottotiloihin valitaan useimmiten kovat lattia- ja seinäpinnat. Näin ollen tilan äänenvaimennus tehdään yksinomaan akustiikkakatoilla. 12

13 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistorakennusten aulatilojen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,8 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,8 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 50 % kattopintaalasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Gedina Ecophon Master alpha 13

14 KÄYTÄVÄ Käytävät mahdollistavat henkilöstön kulkemisen rakennuksessa paikasta toiseen nopeasti ja helposti. Toisaalta käytävä on myös monien spontaanien palaverien ja keskustelujen tapahtumapaikka. Poikkeustapauksissa käytävät toimivat myös hätäpoistumisteinä, joten akustiikkakattojen on oltava paloa hidastavia. Lisäksi käytävän alaslasketun katon yläpuolella on usein paljon taloteknisiä asennuksia. AKUSTIIKKA Käyttöä ja puhdistusta silmälläpitäen käytäville valitaan useimmiten kovat lattia- ja seinäpinnat. Puulattiat aiheuttavat toisinaan häiritseviä askelääniä. Etäältä puhuvat ihmiset voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Käytävän muodosta johtuen ääni etenee tilassa helposti ja saattaa häiritä useita ihmisiä samanaikaisesti. Käytävän samansuuntaiset seinät voivat myös luoda ns. tärykaikua. Käytävillä kattopinta on usein ainut vaimentava pinta. 14

15 ECOPHON SUOSITTAA AVATTAVUUS Katon täydellinen avattavuus on tarpeen, jos sisäkaton yläpuolisten asennusten pitää olla helposti tavoitettavissa. Täydellinen avattavuus tarkoittaa sitä, etteivät listajärjestelmät haittaa kaapelointeja ja niiden ylläpitoa. Jälkikaiunta-aika 0,6 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 70 % kattopintaalasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Access (täydellinen avattavuus) VAIHTOEHTO Ecophon Focus XL RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistorakennusten käytävien jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. 15

16 AVOTOIMISTO Markkinoiden muutokset aiheuttavat painetta nopeaan reagointiin tilakysymyksissä. Avotoimistoratkaisu valitaan usein luomaan joustavuutta toimintaan, parantamaan ihmisten välistä kommunikaatiota ja yhteenkuuluvaisuutta sekä nopeuttamaan tiedonkulkua. Avotoimiston ääniympäristön suunnittelu on haasteellista. Lähtökohtana on pidettävä vaativimpia toimintoja. AKUSTIIKKA Avotoimistossa informaation kulku helpottuu oleellisesti ja tieto tavoittaa helposti useimmat ihmiset. Osalle tämä voi merkitä epämiellyttävän ja häiritsevän hälyn lisääntymistä. Avotoimistossa äänen etenemistä tuleekin rajoittaa. Tila on usein täynnä tietokoneita ja puhelimia, joten taustahälyn äänitasoa on alennettava. Ääntä vaimentavia seinäkkeitä voidaan käyttää työpisteiden ääniympäristön parantamiseen. Ääntä vaimentava akustiikkakatto laskee taustaäänitasoa ja vähentää äänen etenemistä. Akustiikkakatto on välttämätön myös, jotta seinäkkeet toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Suuresta tilakoosta johtuen on tärkeää tiedostaa äänilähde tilan toimivan ääniratkaisun määrittämiseksi. Tehokas akustiikkakatto on hyvä ratkaisu. Tietyt ympäristöt vaativat lisäksi seinävaimentimia sekä lisävaimennusta matalille taajuuksille. 16

17 ECOPHON SUOSITTAA AVATTAVUUS Hyvät valonheijastavuus- ja -diffuusioominaisuudet edesauttavat päivänvalon tehokasta hyödyntämistä. Hyvä diffuusio mahdollistaa myös epäsuoran valaistuksen käytön, joka puolestaan helpottaa näyttöpäätetyöskentelyä ja sallii tilan kalustuksen muunneltavuuden. RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää avotoimistojen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,35-0,40 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). Tilan korkeudesta riippuen lisätään tarvittaessa akustiikkalevyjä seinille tai akustoivia seinäkkeitä työpisteiden ympärille. ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (seinille) Ecophon Combison (mahdollistaa avotilassa toimistohuoneiden toteutuksen siirrettävillä väliseinillä) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 17

18 MELUTON TILA Jotkut työtehtävät vaativat suurempaa keskittymistä kuin toiset ja tällöin avotoimiston ääniympäristö voi olla liian häiritsevä. Silloin on tarkoituksenmukaista järjestää erityinen huone meluton tila. Koska ihmiset ovat erilaisia ja heidän ns. häiriintymiskynnyksensä on erilainen, vaihtelee myös meluttomalle tilalle asetettavat vaatimukset. Meluttomassa tilassa on voitava keskittyä ja käydä yksityisiä keskusteluja. Meluttoman tilan ääniympäristö tulisi suunnitella herkimmän tai suurimman vaatimustason omaavan henkilön mukaiseksi. AKUSTIIKKA Meluton tila asettaa suuret vaatimukset sekä äänenvaimennukselle että -eristykselle. Koska tila ei ole kenenkään erityinen työhuone, seinät ovat useimmiten paljaat. Paljaat seinät heijastavat ääntä ja pidentävät jälkikaiunta-aikaa. Ulkopuolinen häiritsevä ääni vaikuttaa ihmisen keskittymiskykyyn. Rakenteelle (myös oville ja lasiseinille) laboratorioolosuhteissa mitattu vähintään db:n ääneneristysarvo on suositeltava. Melutonta tilaa ei pidä sijoittaa alueelle, jossa häiritsevien taustaäänien tasot ennakoidaan korkeiksi. 18

19 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää meluttoman tilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,4 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 19

20 MELUTON ALUE Modernissa toimistossa jokaisella täytyy olla mahdollisuus työskennellä tehtävänsä edellyttämässä ympäristössä. Avotoimistossa työskentelevät tarvitsevat meluttomia alueita, jotka voivat sijaita esimerkiksi ns. kirjastojen tai arkistojen läheisyydessä. Meluttomilla alueilla on kyettävä lukemaan, kirjoittamaan ja keskittymään rauhassa ja hiljaisuudessa. AKUSTIIKKA Meluton alue vaatii alhaisen äänitason ja tehokkaan äänenvaimennuksen vähentämään vallitsevaa taustahälyä. Seinäkkeet rajaavat alueen ympäristöstä. Melutonta aluetta ei pidä sijoittaa äänekkäiden asennusten tai laitteiden läheisyyteen. Ellei meluton alue ole seinin rajattu huonetila, hyvä äänenvaimennus on tarpeellinen sekä itse tilaan että ympäröiviin tiloihin. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista käyttää ääntä vaimentavia materiaaleja myös seinillä. 20

21 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei varsinaisesti ota kantaa meluttomiin alueisiin. Meluttoman tilan sekä avotoimiston jälkikaiuntaajan tavoitetasoksi standardi määrittää 0,4 s. Tämä suositus soveltuu hyvin myös meluttomaan alueeseen. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Gedina 21

22 TAUKOTILA Ajoittain on tärkeää keskeyttää varsinaiset työtehtävät ja pitää tauko. Taukotilan on tarjottava mahdollisuus irtautua rauhalliseen ympäristöön lepuuttamaan silmiä ja korvia vaikkapa kahvikupposen ääressä. Taukotilan pitäisi myös olla paikka luoville tapaamisille, jotka ovat hyvin tärkeitä tämän päivän organisaatioille. AKUSTIIKKA Rauhallisessa vaimennetussa taukotilassa voi rentoutua ja luovuus lisääntyy. Useiden ihmisten kokoontumistilassa tulee olla hyvät olosuhteet keskusteluille. 22

23 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää taukotilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHTO Ecophon Gedina 23

24 TOIMISTOHUONE Erillinen toimistohuone on koettu ja testattu modernin toimiston ratkaisu. Se perustuu periaatteeseen, jossa jokaisella työntekijällä on oma huoneensa. Toimistohuone on ihanteellinen keskittymistä vaativissa työtehtävissä. Se mahdollistaa parhaan mahdollisen yksityisyyden. AKUSTIIKKA Toimistohuone eristää muista tiloista kantautuvan epämieluisan melun, mutta huoneen sisällä oleva ääni on vaimennettava. Tietokoneista, ilmastoinnista ja tulostimista aiheutuvat äänet ovat pidemmän päälle kuluttavia. Tietotekniikan kehittyminen vaikuttaa huoneen kalustukseen ja kansioiden määrään. Huoneista on tullut ääniteknisesti kovempia. Näin ollen äänenvaimennuksen tarve on lisääntynyt. Toimistohuoneiden välisten seinien ääneneristävyys pitäisi olla vähintään 40 db (laboratorioarvo) ja 35 db (kenttämittaukset). Vaatimus koskee liikennöidyillä alueilla myös ikkunoita. 24

25 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää toimistohuoneen jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Gedina Ecophon Advantage (Classic) 25

26 HUONE MUUNNELTAVIN VÄLISEININ Tämä ratkaisu sopii hyvin projektiorganisaatioille, joissa projektitiimien koko vaihtelee. Seinät yhdistyvät akustiikkakattoon, mikä mahdollistaa ryhmien mukaan muunneltavan joustavan tilan. Näin ollen pieni toimistohuone voidaan yhdistää avotoimistoon ja päinvastoin. Työympäristö äänenvaimennuksineen on suunniteltava huoneen vaativimman työtehtävän mukaiseksi. AKUSTIIKKA Vaatimuksena erinomainen ääneneristys tilojen välillä. Seinillä tulee olla vähintään samantasoinen ääneneristys kuin akustiikkakatolla, jottei ääneneristys kokonaisuutena heikkene. Ympäröivistä tiloista kuuluva keskustelu on häiritsevää, erityisesti ellei puhetta kykene erottamaan. On huomioitava, että myös tilojen välisissä ilmastointikanavissa ääni kulkeutuu herkästi. Mikäli käytetään upotettuja valaisimia, niiden on täytettävä akustiikkakatolle asetetut ääneneristysvaatimukset. Myös muut äänen siirtymiskanavat tulee huomioida. Akustiikkakaton ääneneristävyys pitäisi olla vähintään 40 db (laboratorioarvo) ja 35 db (kenttämittaus). 26

27 ECOPHON SUOSITTAA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Jälkikaiunta-aikasuositus riippuu tilan koosta ja käyttötarkoituksesta, ks. Ecophonin Huoneakustiikka-esite sivu 5. Akustiikkakaton tulee peittää koko kattopinta, jotta muunneltavuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Combison (ääneneristys- ja vaimennus) 27

28 NEUVOTTELUTILA Neuvotteluhuone on avainasemassa kommunikoitaessa organisaation sisäisten tai ulkoisten tahojen kanssa. Huolellinen suunnittelu voi tehokkaasti välittää yrityksen arvoja, kuten avoimuus, luovuus ja ajanmukaisuus. AKUSTIIKKA Neuvotteluhuoneessa jokaisen täytyy kuulla ja tulla kuulluksi puheen erotettavuus on keskeinen tekijä. Mikäli huone on yli 12 metriä pitkä, voi olla tarkoituksenmukaista järjestää puhujan tueksi ääntä heijastava kenttä akustiikkakattoon. Seinästä heijastuvat äänet voivat olla häiritseviä ja niillä on negatiivinen vaikutus puheen erotettavuuteen. Yksityisyyteen liittyvät vaatimukset ovat yleensä korkeat kokoushuoneissa. Seinien ja ovien ääneneristysarvo on oltava db (laboratorioarvo). Mikäli tilaa käytetään videokonferensseihin, äänenvaimennuksen on oltava erityisen tasokas äänen laadun optimoimiseksi. Hyvä puheen erotettavuus vaatii absorptioluokan A materiaalia. Tietyt tilat vaativat myös matalien taajuuksien lisävaimennusta. 28

29 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää neuvottelutilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,5 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHTO Ecophon Focus Suosittelemme akustiikkakonsultin osallistumista suunnitteluun, mikäli tila on suurempi kuin 100 m 2. 29

30 AUDITORIO/KOULUTUSTILA (ALLE 200 M 3 ) Muuttuvan organisaation on nopeasti voitava tiedottaa henkilöstölleen sekä muille sidosryhmilleen tavoitteistaan, strategioistaan ja uusista projekteistaan. Informoidut työntekijät voivat sopeutua muutoksiin helpommin ja hyvin varusteltu auditorio mahdollistaa informaation jakamisen suuremmalle joukolle samanaikaisesti. AKUSTIIKKA Perusvaatimus on se, että kaikki kuulevat mitä sanotaan. Hyvä puheen erotettavuus edellyttää lyhyttä jälkikaiunta-aikaa. Auditorion akustiikkakatto on yleensä yhdistelmä heijastavia ja vaimentavia kattopintoja, riippuen huonetilan koosta ja muodoista sekä seinissä ja lattiassa käytettävistä materiaaleista. Tilan kalustus vaikuttaa myös äänen etenemiseen. Mikäli tilassa käytetään äänenvahvistimia, kaiunta on todennäköistä, mikäli tilan pinnat eivät ole riittävästi vaimentavia. Puheen erotettavuus ja mukavuus ovat avainasemassa auditoriotiloissa, joten kaikki ääneen liittyvät tekijät on huomioitava. 30

31 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää auditorion jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,6 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 70 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) Suosittelemme akustiikkakonsultin osallistumista suunnitteluun, mikäli tila on suurempi kuin 100 m 2. 31

32 KOPIOINTI- JA TULOSTUSTILA Kopiointi- ja tulostustila on lähes jatkuvassa käytössä ja siellä usein myös keskustellaan. AKUSTIIKKA Tilassa olevat tulostimet ja kopiokoneet aiheuttavat ääntä. Laitteet on usein myös sijoitettu keskeiselle paikalle, jotta kaikki pystyisivät käyttämään niitä helposti. Ovet ovat usein avoinna, jolloin epämieluisat äänet etenevät helposti muihin tiloihin. Kopiohuoneessa onkin käytettävä laitteista aiheutuvan melun vaimentamiseksi äänenvaimennusmateriaaleja sekä seinissä että katossa. Tehokas akustiikkakatto yhdistettynä hyvin ääntä vaimentaviin seinäkkeisiin mahdollistaa tulostimien ja kopiokoneiden sijoittamisen myös avotoimistoon. 32

33 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,4 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei varsinaisesti ota kantaa kopiointi- ja tulostustiloihin. Avotoimiston jälkikaiuntaajan tavoitetasoksi standardi määrittää 0,4 s. Tämä suositus soveltuu hyvin myös kopiointija tulostustilaan. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 110 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Master alpha Ecophon Wall Panel (estää äänen heijastumisen seinäpinnoista) VAIHTOEHDOT Ecophon Focus Ecophon Advantage (Classic) 33

34 KEITTIÖ Suuremmissa moderneissa toimistorakennuksissa on usein oma keittiö. AKUSTIIKKA Keittiöissä vaaditaan hygienialta erittäin paljon ja pinnat onkin voitava puhdistaa säännöllisesti. Kovia lattia- ja seinäpintoja käytetään, koska ne on helppo puhdistaa useasti päivässä. Teräspinnat aiheuttavat runsaasti melua. Keittiöt sijoitetaan usein lähelle ruokailutilaa, joten keittiöstä kantautuva melu häiritsee ruokailijoita. 34

35 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,5 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 ei ota kantaa keittiötiloihin. Ruotsalainen standardi suosittaa keittiötilojen jälkikaiunta-ajaksi 0,5...0,6 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan 20 % ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 80 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Performance VAIHTOEHTO Ecophon Protec (myös taustapinta pesunkestävä) 35

36 RUOKAILUTILA Monille ihmisille lounastauko on tärkeä ja rentouttava osa työpäivää. Ruokailutila vahvistaa moderneissa toimistoissa työskentelevien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimii rentouttavien keskustelujen miellyttävänä ympäristönä. AKUSTIIKKA Joitakin kollegoita kohdataan ainoastaan lounastaukojen aikana. Näin ollen ruokailutila toimii vapaamuotoisen keskustelun ympäristönä. Yleisen keskustelun lisäksi ruokailutilassa kuuluu myös ruokailuvälineistä aiheutuvia ääniä. Ne pitää vaimentaa, jotta saavutettaisiin miellyttävät olosuhteet. Mitä enemmän ruokailutilassa on ihmisiä, sitä suurempi on äänenvaimennuksen tarve. 36

37 ECOPHON SUOSITTAA Jälkikaiunta-aika 0,7 sekuntia. Tämä saavutetaan, kun RAKENNUSMÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Suomalainen akustiikkastandardi SFS 5907 määrittää ruokailutilan jälkikaiunta-ajan tavoitetasoksi 0,7 s. Tavoitetaso tulee saavuttaa taajuuksilla Hz. Taajuudella 125 Hz sallitaan +/- 0,3 sekunnin ero tavoitetasoon. Tilat mitataan kalustettuina. asennetaan A-luokan akustiikkalevyjä 50 % kattopinnan alasta (SFS 5907 liite H, huonekorkeus 2,7 m). ECOPHON-RATKAISU Ecophon Focus VAIHTOEHDOT Ecophon Master alpha Ecophon Gedina 37

38 ECOPHON - PALVELUKSESSASI Ecophon-kotisivuilta löydät yksityiskohtaiset tiedot Ecophonsisäkattojärjestelmistä, paljon teknistä tietoa, inspiraatiota ja neuvoja sisäkaton suunnitteluun ja liittymiin, asennuskuvat ja määrälaskelmat sekä tietoa yrityksestämme. VALITSE JÄRJESTELMÄ Ecophon Tuotevalitsin valitsee Ecophonin tietokannasta akustiikkatuotesuosituksia. Voit käyttää seuraavia kriteereitä: rakennus- ja huonetyyppi ulkonäkö toiminnalliset vaatimukset. Ecophon Tuotevalitsin Hakutulos ohjaa sinut järjestelmä- ja tuotetietoon, CAD-kuvaan tai työselitykseen. LÖYDÄ OIKEAT KUVAT Ecophon CADsupport -ohjelma vie sinut Ecophonin kuva-arkistoon. Kopioi-liitä-tekniikalla voit siirtää kuvat joko tekstinkäsittelyohjelmaan tai CAD-sovellukseen. Kaikki Ecophon-liittymä- ja -asennuskuvat sekä esimerkit löydät DWG-, DXF-, WMF- ja GIF-muodossa. Ecophon CADsupport MÄÄRITTELE RATKAISU Ecophon Työselitykset -ohjelma auttaa työselitysten laatimisessa. Laatimasi työselitykset löydät helposti MS Word -muodossa webarkistostasi. Ecophon Työselitykset 38

39 HENKILÖKOHTAINEN YHTEYDENOTTO Voit aina halutessasi ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa tai neuvoja. KÄSIKIRJA - akustiikkakatot Ecophon Käsikirja on laaja julkaisu, joka kattaa sisäkaton tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, täydelliset kuvaukset akustiikkakattojärjestelmistä erilaisiin ympäristöihin sekä osion sisäkattoon liittyvistä asennuksista. Ecophon Group 2006 Suunnittelu ja layout: Saint-Gobain Ecophon AB Paino: SP-Paino Oy Kansikuva: Åke E:son Lindman Kohdekuvat esitteen sisällä: Johan Kalén/s. 6, Åke E:son Lindman/ s. 7, 9, 12-13, 20-23, 28-29, 32-35, Kari Erkkilä/ s. 11, 16-17, Ron Huizer/ Reclamefotografi e/ s , Mikko Pekki/Studio Sempre/s , 24-27, Georges Carillo/ s , J-P Christiansson/ s

40 Saint-Gobain Ecophon Oy, PL 250, Hyvinkää, puh. (019) , fax (019) , sähköposti:

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene -tuotteilla Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene Järjestelmä, joka varmistaa hyvän lopputuloksen Elintarviketeollisuuden työympäristössä on tarvetta

Lisätiedot

Ajateltua akustiikkaa. käytäville

Ajateltua akustiikkaa. käytäville Ajateltua akustiikkaa käytäville Ecophon Group 2009 Idea ja taitto: Saint-Gobain Ecophon AB, Printer: Skånetryck AB, Kuvat, sivu 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson, Patrick

Lisätiedot

Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja

Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja Ecophon Wall Panel - Seinäakustiikka 1 Väri, design ja rakenne silmälle ja korvalle. Luo rohkea elementti huoneeseen tai nauti harmoonisesta värien yhdistelemisestä.

Lisätiedot

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys Nopea ja yksinkertainen akustiikkalevyjen suorakiinnitys Kuva: H.G: Esch Tuote: Ecophon Master B Nopea ja helppo keino Aina ei ole mahdollista asentaa tavanomaista ripustettua alakattoa. Syynä voi olla

Lisätiedot

Äänenvaimennus. keittiötiloissa

Äänenvaimennus. keittiötiloissa Äänenvaimennus keittiötiloissa Kuva: Thierry Le Guyader Hyvä ääniympäristö työpaikalla on tärkeää erityisesti tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa töissä. Toimiva huoneakustiikka ja keittiötilojen ääniympäristö

Lisätiedot

Ecophon Akusto. monimuotoista seinäakustiikkaa

Ecophon Akusto. monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon Akusto monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu

Lisätiedot

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nro 2 2009 SAIRAALOIDEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ TOIMIVA HUONEAKUSTIIKKA OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KUULO VAARASSA ÄLÄ UNOHDA KÄYTÄVIÄ!

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nro 2 2009 SAIRAALOIDEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ TOIMIVA HUONEAKUSTIIKKA OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KUULO VAARASSA ÄLÄ UNOHDA KÄYTÄVIÄ! FOR SUSTAINABLE DESIGN Nro 2 2009 SAIRAALOIDEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ TOIMIVA HUONEAKUSTIIKKA OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KUULO VAARASSA ÄLÄ UNOHDA KÄYTÄVIÄ! Suunnittele kestävä sisäympäristö Oletko sinäkin samaa

Lisätiedot

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 Korvaa 18.5.2009 hinnaston. Akustiikkakatot Seinälevyt Asennustarvikkeet Integroidut valaisimet Reunamallit SISÄLLYS sivu A, suorareunainen alaslaskettu lista-asennus, avattavissa

Lisätiedot

Nro 3 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN

Nro 3 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN FOR SUSTAINABLE DESIGN Nro 3 2010 AVOTOIMISTON HUONEAKUSTIIKKA KOULUN ÄÄNET MITATTAVINA HYVÄ AKUSTIIKKA LIIKUNTAHALLISSA TEOLLISUUS HALUAA EROON KUULOSUOJAIMISTA ÄÄNIYMPÄRISTÖ TERVEYDENHUOLLON TILOISSA

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. linjakkaat akustiikkakatot

Ecophon Focus Lp. linjakkaat akustiikkakatot Ecophon Focus Lp linjakkaat akustiikkakatot Sisäkattoon järjestystä selkeillä linjoilla Arkkitehti joutuu usein tilanteeseen, jossa tekniset laitteet, kuten ilmastointi ja valaistus, rajoittavat mahdollisuuksia

Lisätiedot

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku.

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku. Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku Johdanto Hongisto/26.9.2008/Työterveyspäivät 2008 esitelmäartikkeli

Lisätiedot

toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen

toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen toimistot uudessa valossa Kestävät led-ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen Joustava toimisto Tervetuloa joustavaan toimistoon. Siellä jokaiselle toiminnolle on oma paikkansa, jossa valaistus on suunniteltu

Lisätiedot

K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2. Ilona Ristan puuseinät s. 14. Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22

K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2. Ilona Ristan puuseinät s. 14. Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22 E c o p h o n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 8 K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2 Ilona Ristan puuseinät s. 14 Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22 1 Pääkirjoitus Tähän tilaan saa nopeasti

Lisätiedot

Tampereen Technopolis Yliopistonrinne Huipputason työympäristöjä upeissa puitteissa s. 2. Siltamäen koulussa luotiin unelmaluokka s.

Tampereen Technopolis Yliopistonrinne Huipputason työympäristöjä upeissa puitteissa s. 2. Siltamäen koulussa luotiin unelmaluokka s. Ecophon asiakaslehti 2010 Tampereen Technopolis Yliopistonrinne Huipputason työympäristöjä upeissa puitteissa s. 2 Siltamäen koulussa luotiin unelmaluokka s. 10 Arazzo tarjoaa yksilöllisyyttä sisustukseen

Lisätiedot

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä

luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä luova toimistovalaistus Tiedämme kuinka luodaan inspiroivia toimistoympäristöjä Tervetuloa luovaan toimistoon! Yhä useammat yritykset ymmärtävät luovuuden merkityksen toimistotilojen suunnittelusssa. Tietotyön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 1(28) 2.10.12 TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 2(28) Sisällysluettelo 0 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Hankkeen lähtökohdat... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3

Lisätiedot

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Pekka Taina PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Wienerberger Oy Finnsementti Oy RT Valmisbetonivaliokunta

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy

Lisätiedot

Akustiikkasuunnittelu. kuuluu. rakennushankkeeseen

Akustiikkasuunnittelu. kuuluu. rakennushankkeeseen Akustiikkasuunnittelu kuuluu rakennushankkeeseen Sisältö Akustiikan määritelmä.....................................................5 Kenelle tämä opas on tarkoitettu?.........................................5

Lisätiedot

Master Solo s. 6. Mood Works kehitti kuvakonseptin josta korvakin tykkää s. 14. Tuoteuutuudet: Ecophon Master Solo S s.18

Master Solo s. 6. Mood Works kehitti kuvakonseptin josta korvakin tykkää s. 14. Tuoteuutuudet: Ecophon Master Solo S s.18 E c o p h o n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 9 Master Solo s. 6 Mood Works kehitti kuvakonseptin josta korvakin tykkää s. 14 Tuoteuutuudet: Ecophon Master Solo S s.18 1 Pääkirjoitus Teksti: Kaisa Hakala

Lisätiedot

1. Ääniympäristö. 1.1. Hyvät ja huonot kuunteluolosuhteet. 1.2. Jälkikaiunta

1. Ääniympäristö. 1.1. Hyvät ja huonot kuunteluolosuhteet. 1.2. Jälkikaiunta Kuulonhuoltoliitto ry LUENTOMATERIAALI sivu 1(9) 1. Ääniympäristö 1.1. Hyvät ja huonot kuunteluolosuhteet Tämän tekstin lukeminen ei luultavasti tuota sinulle mitään vaikeuksia. Selkeä kirjasin ja riittävä

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Talonrakentamisen akustiikka

Talonrakentamisen akustiikka Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti 137 Tampere University of Technology. Institute of Structural Engineering. Research Report 137 Mikko Kylliäinen Talonrakentamisen

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 3 / 2008. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat

HINTA 9,20 EUR 3 / 2008. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2008 Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat 100 Kuulutko sadan kärkeen? Tuhannet viestit, tuhannet tavat puhutella. Aidosti kaunis,

Lisätiedot

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2007. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2007. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 3 / 2007 Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tilat www.isku.fi Aika uudistaa työympäristöä? Sisustusratkaisuilla voidaan tukea mm. tehokasta

Lisätiedot

Marjo Salmi TOIMISTOTILA JA EHDOTELMA MUUTOSSUUNNITELMAKSI CASE: ORGANISAATIO X

Marjo Salmi TOIMISTOTILA JA EHDOTELMA MUUTOSSUUNNITELMAKSI CASE: ORGANISAATIO X Marjo Salmi TOIMISTOTILA JA EHDOTELMA MUUTOSSUUNNITELMAKSI CASE: ORGANISAATIO X Liiketalouden koulutusohjelma Henkilöstöjohtamisen suuntautumisvaihtoehto 2013 TOIMISTOTILA JA EHDOTELMA MUUTOSSUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Talotekniikan eristysratkaisut

Talotekniikan eristysratkaisut Talotekniikan eristysratkaisut Tekniset eristeet Käyttökohteet 3-2.0 Tammikuu 2011 Korvaa: Helmikuu 2010 Sisällysluettelo Mukavuutta ja taloudellisuutta...3 Miksi PAROC -talotekniikkaeriste?...4 Taloudelliset

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET. Valonlähteet. Valonlähteen värilämpötila. Loistelamput. Valonlähteen värintoistoindeksi

VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET. Valonlähteet. Valonlähteen värilämpötila. Loistelamput. Valonlähteen värintoistoindeksi Valaistussuunnitteluopas 2014 VALAISTUSSUUNNITTELUOPAS VALO JA VALONLÄHTEET Valolle voidaan antaa kaksi eri määritelmää: Se on aistittavaa valoa. Valo määritellään myös osaksi sähkömagneettista säteilyä,

Lisätiedot