Kirkonseudun asemakaavan muutos Lähdevainiontie, kortteli 155. Kaavaselostus Luonnos. Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonseudun asemakaavan muutos Lähdevainiontie, kortteli 155. Kaavaselostus Luonnos. Ympäristölautakunta 16.6.2015"

Transkriptio

1 Kirkonseudun asemakaavan muutos Lähdevainiontie, kortteli 155 Kaavaselostus Luonnos Ympäristölautakunta Dnro: 447/51.512/2014

2 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee päivättyä asemakaavamuutoksen karttaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1). 1.2 Kaavamuutosalueen sijainti Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, Lähdevainiontie (KV hyväksynyt ). Muutoksen kohteena on Lähdevainiontien ja Kuruntien risteyksen lounaispuolella sijaitseva kortteli 155. Suunnittelualue on Pirkanmaan Osuuskaupan omistama ja sillä sijaitsee v valmistunut n k-m 2 :n laajuinen liikerakennus. Suunnittelualuetta rajaavat Lähdevainiontie pohjoisessa, Leijatie lännessä ja Kuruntie idässä. Eteläpuolelta alue rajoittuu Leijapuiston lähivirkistysalueeseen. Alueen pinta-ala on n. 1,4 ha. Suunnittelualue punaisella rajattuna opaskartalla Ylöjärven kaupungin kaavoituksessa Ritva Kangasniemi kaupunginarkkitehti Leena Keränen kaavoitusarkkitehti Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyy tämän asemakaavamuutoksen. 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko alueen maanomistajan syksyllä 2014 jättämä kaavoituspyyntö toteuttaa. Tavoitteena on liikerakennuksen tontin rakennusoikeuden lisääminen 500 k-m2 ja kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen. 2

3 Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaavamuutosalueen sijainti Kaavamuutoksen tarkoitus Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoksen tavoitteet Kaupungin ja maanomistajan asettamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta ja alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Asemakaavamuutoksen kuvaus Mitoitusperusteet Arviot väestöstä sekä ostovoimasta ja sen kehityksestä Arvio liiketilan lisätarpeesta Kaavamuutosratkaisu Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamuutoksen vaikutukset Vaikutukset kulttuuri- ja luonnonympäristöön Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja taajamakuvaan Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavamuutoksen toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteuttamisen seuranta Kannen kuva: S-Market Ylöjärvi, luonnos, näkymä etelästä Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kangasniemi Oy,

4 2. Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Ympäristölautakunta päätti ( 92) käynnistää kaavoitusohjelman (MAPS- TO ) mukaisen Kirkonseudun asemakaavamuutoksen Lähdevainiontien liikerakennuksen korttelissa 155 ja hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä tiedottaa asian vireilletulosta. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta tiedotettiin Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto ja luonnos ovat ympäristölautakunnan käsiteltävänä ( xx) ja asetetaan hyväksymisen jälkeen nähtäville. Täydennetään myöhemmin. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksella muodostuu liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1). Alueelle saa rakentaa päivittäistavarakaupan tiloja ja erikoiskaupan tiloja enintään 20 % kerrosalasta. Rakennusoikeus on 3500 k-m 2, jossa lisäystä on 500 k-m 2. Kerrosluvuksi sallitaan yksi. Polttoaineen jakeluaseman salliva merkintä, näkymäalueen merkintä ja autopaikkamääräykset pidetään entisinä. Ajoneuvoliittymäkieltoa on jatkettu Kuruntien varteen. Alueen kaakkoiskulmaan on osoitettu uusi ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa aikaisempien vastaavien merkintöjen lisäksi. Uutena määräyksenä on, että polkupyöräpaikkoja tontille on varattava yksi paikka/100 k-m 2, joista puolet katettuina. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kun asemakaavamuutos on saanut lainvoiman, maanomistaja voi aloittaa alueen toteuttamisen. Alueen asemakaavan mukaista toteutumista seurataan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. 3. Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueelle on rakennettu v n k-m 2 :n laajuinen yksikerroksinen liikerakennus. Rakennuksessa toimii päivittäistavarakauppa ja erikoiskaupan tiloja. Piha-alueella sijaitsee polttoaineen jakelu ja pysäköintitilaa. Tontille on yksi ajoneuvoliittymä Lähdevainiontieltä ja kaksi Leijatieltä. Ohjeellisina osoitetut alueen sisäiset jalankululle ja polkupyöräilylle varatut yhteydet on rakennettu Lähdevainiontien ja Kuruntien varteen rakennetuilta kevyen liikenteen väyliltä. Ne on erotettu tontin ajoneuvoliikenteestä pensasistutuksien, pinnoitemateriaalin ja suojatiemaalauksien avulla Luonnonympäristö Suunnittelualue on vanhaa peltoa, johon on toteutettu liikerakennus, asfaltoidut piha-alueet ja laattapintaiset kevyen liikenteen reitit. Asemakaavassa määrätyillä istutettavilla alueen osilla on nurmikkoa, puita ja pensaita. Alueella ei ole luonnontilaisia osia, eikä siten erityisiä luontoarvoja Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen pohjoispuolella on v valmistuneita liikerakennuksia, luoteispuolella 1960-luvulla ja 2000-luvun vaihteessa rakennettuja omakotitaloja, 4

5 3.1.4 lounaispuolella osittain 2010-luvun alussa toteutunut Kultaniityn kerrostaloalue. Kuruntien itäpuolella sijaitsee kerrostaloja luvuilta ja alueen eteläpuolella Leijapuiston takana rakentamaton yleisten rakennusten kortteli sekä kaupunginkirjasto vuodelta Suunnittelualueelta on matkaa kaupungintalolle ja kirkkoon vajaa kilometri sekä Soppeenmäen palveluihin pari kilometriä. Leijapuisto on lähivirkistysalue (VL-2), jonka maisemallinen luonne tulee säilyttää annetun asemakaavamääräyksen mukaan avoimena maisematilana. Puisto liittyy länteen päin jatkuviin Tiikonojan varren viheralueisiin. Voimassaolevassa kaavassa suunnittelualueen itäosalle on merkitty näkymäalue (näk), jolle ei saa sijoittaa rakennelmia tai istutuksia siten, että ne rajoittavat oleellisesti avointa näkymää. Maanomistus Suunnittelualue on Pirkanmaan Osuuskaupan omistama. 3.2 Suunnittelutilanne Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten keskusten palvelu- ja hallinto- ja muiden toimintojen alueita ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumista. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue on likimääräisesti merkitty keltaisella ympyrällä. Yleiskaava Osayleiskaavassa Kirkonseudun ydinkeskustan osayleiskaavan muutos (KV hyväksynyt ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätöksen jälkeen ) suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Ote osayleiskaavayhdistelmästä, suunnittelualue on rajattu punaisella. 5

6 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Ylöjärven Kirkonseudun asemakaava ja asemakaavan muutos, Lähdevainiontie (KV hyväksynyt ja tullut voimaan ). Asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1). Rakennusoikeus on 3000 k-m 2 yhteen kerrokseen. Alueelle saa rakentaa päivittäistavarakaupan tiloja. Erikoiskaupan tiloja saa rakentaa enintään 20 % kerrosalasta. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella Rakennusjärjestys Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennusjärjestyksen uusimistyö on käynnissä. Tarkoitus on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden, koko kaupungin kattavan rakennusjärjestyksen. Pohjakartta Pohjakarttaa päivitetään ja pidetään ajan tasalla kaupungin toimesta. Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvityksessä (FCG, päivitetty loppuraportti ) todetaan Kirkonseudun kaupallisista kehittämistoimenpiteistä mm., että päivittäistavarakaupan tarjonta tulee turvata mahdollistamalla nykyisten myymälöiden laajennusmahdollisuudet. 4. Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Suunnittelualueen omistava Pirkanmaan Osuuskauppa Oy on jättänyt syksyllä 2014 pyynnön asemakaavan muuttamiseksi siten, että päivittäistavarakaupan laajentaminen 500 k-m 2 mahdollistuu ja kevyen liikenteen saavutettavuus paranee. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ympäristölautakunta päätti ( 92) käynnistää kaavoitusohjelman (MAPS- TO ) mukaisen Lähdevainiontien liikerakennuksen asemakaavamuutoksen, tiedottaa vireilletulosta sekä hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavamuutosalueen ja siihen rajoittuvien naapurialueiden maanomistajat sekä maa-alueiden haltijat, jotka ovat kaupungin tiedossa. Viranomaiset: Pirkanmaan pelastuslaitos Kaupungin sisäiset yhteistyötahot: tekninen lautakunta, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 6

7 Yhteisöt: Elisa Oyj, Leppäkosken Sähkö Oy, Ylöjärven omakotiyhdistys ry Vireilletulo Ympäristölautakunta päätti ( 92) käynnistää kaavoituksen ja tiedottaa vireilletulosta. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta tiedotettiin Ylöjärven Uutisissa, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla (www.ylojarvi.fi). Kaava- ja naapurialueiden maanomistajille tiedotettiin vireilletulosta kirjeitse Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( 92). Valmisteluaineisto ja luonnos Ympäristölautakunta käsittelee asemakaavamuutoksen valmisteluaineistoa ja kaavamuutosluonnosta ( xx) sekä hyväksymisen jälkeen päättää asettaa aineiston nähtäville. Nähtävillä pidosta tiedotetaan Ylöjärven Uutisissa ja kaupungin ilmoitustaululla sekä internetissä kaupungin kotisivuilla, Lisäksi osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä. Valmisteluaineistosta ja asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydetään lausunnot tai kommentit kaupungin sisäisiltä yhteistyötahoilta ja osallisilta yhteisöiltä. Osallisilla ja kaupunkilaisilla on mahdollisuus nähtäville asettamisen kuulutuksessa mainitussa määräajassa esittää mielipiteensä aineistosta. Asemakaavamuutoksen ehdotus Täydennetään myöhemmin. Hyväksymiskäsittely Asemakaavamuutoksen tulee hyväksymään Ylöjärven kaupunginvaltuusto. 4.4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet Kaupungin ja maanomistajan asettamat tavoitteet Ylöjärven kaupungin tavoitteena on tutkia, voidaanko maanomistajan kaavamuutospyynnössään esittämät asiat toteuttaa. Selvitettävänä ovat liikerakennuksen tontin rakennusoikeuden lisääminen 500 k-m 2 ja tontin kevyen liikenteen yhteyksien parantamismahdollisuudet Suunnittelutilanteesta ja alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), jonne voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kirkonseudun ydinkeskustan osayleiskaavan muutoksessa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Asemakaavamuutoksessa ei poiketa maakuntakaavan ja osayleiskaavan tavoitteista. 7

8 5. Asemakaavamuutoksen kuvaus 5.1 Mitoitusperusteet Asemakaavamuutoksen kohteena olevan liikerakennuksen korttelialueen mitoitus perustuu laadittuun Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitykseen (FCG, päivitetty loppuraportti ), jossa on esitetty väestöennuste (Taulukko 3), arviot ostovoimasta ja sen kehityksestä (Taulukko 5) sekä laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta (Taulukko 11). Tilanne ei ole muuttunut raportin laatimisajankohdasta, eivätkä vireillä olevat kaupan hankkeet ole käynnistyneet. Palveluverkkoselvityksen tiedot ovat siten käyttökelpoisia Arviot väestöstä sekä ostovoimasta ja sen kehityksestä Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvityksessä on käytetty ostovoiman kehitysarvion perusteena Ylöjärven, Nokian ja Tampereen länsiosien osalta Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman väestötavoitteita vuodelle 2030 sekä Hämeenkyrön osalta Tilastokeskuksen väestöennustetta (2009) vuodelle Vuoden 2020 väestöennuste on arvioitu olettaen, että vuosien väestönkasvu jakautuu tasaisesti koko ajanjaksolle. Ylöjärven väestönkasvu on ennusteen mukaan vuosina asukasta ja vuoteen 2030 mennessä asukasta. Ostovoimaa koskevat laskentaperusteet perustuvat Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvitykseen sekä rakennesuunnitelman kaupan vaikutusten arviointiin. Tähän on päädytty mm. siksi, että yksittäisen kunnan palveluverkon suunnittelussa on perusteltua käyttää pohjana koko kaupunkiseudun selvitystä palveluverkon kokonaisvaltaisen kehittämisen varmistamiseksi. Tarkastelussa ostovoima ja ostovoiman kehitys on arvioitu vuoden 2010 väestömäärän ja vuosien 2020 ja 2030 väestötavoitteiden sekä asukaskohtaisten kulutuslukujen (euroa/asukas/vuosi) perusteella. Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu on vuosina Ylöjärvellä arviolta 66 milj., josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan n. 24 milj. ja muuhun erikoiskauppaan n. 27 milj.. Vastaavat luvut vuosina ilmenevät oheisesta taulukosta. 8

9 5.1.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta Palveluverkkoselvityksessä on kaupan mitoitustarve arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m 2 ) avulla. Myyntitehokkuuksina on raportoinnissa käytetty esim. päivittäistavarakaupassa n /k-m 2 ja muussa erikoiskaupassa n /k-m 2. Ylöjärven vähittäiskaupan liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina on arviolta k-m 2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 4000 k-m 2 ja muuhun erikoiskauppaan noin 9500 k-m 2. Vastaavasti vuosina liiketilan lisätarve on arviolta k-m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin 8000 k-m 2 ja muuta erikoiskauppaa noin k-m Kaavamuutosratkaisu Asemakaavan muutoksella muodostuu liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1). Rakennusoikeudeksi on osoitettu 3500 k-m2, jossa on lisäystä 500 k-m 2. Kerrosluvuksi sallitaan yksi. Rakennusalan lisäys on osoitettu olemassa olevan liikerakennuksen eteläpuolelle. Rakennuksen itäpuolelle sijoittamista rajoittaa voimassaolevan asemakaavan määräys näkymäalueesta, jolla pyritään turvaamaan avoimen näkymän säilyminen kirkonseudun suuntaan. Tätä alkuperäistä tavoitetta ei ole haluttu hylätä. 5.3 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamuutosalueen käyttötarkoitus säilyy ennallaan liikerakennusten korttelialueena, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1). Alueelle saa rakentaa päivittäistavarakaupan tiloja ja erikoiskaupan tiloja enintään 20 % kerrosalasta. Polttoaineen jakeluaseman salliva kaavamerkintä säilyy ennallaan. Samoin säilytetään Kuruntien puolella merkintä näkymäalueesta, jolle ei saa sijoittaa rakennelmia tai istutuksia siten, että ne rajoittavat oleellisesti avointa näkymää (näk). Ajoneuvoliittymäkieltoa on jatkettu Kuruntien varteen. Alueen kaakkoiskulmaan on merkitty uusi ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa aikaisempien vastaavien merkintöjen lisäksi. Autopaikkamääräys säilyy ennallaan eli 1 ap/30 m2 kaupan suuryksikön kerrosalaa ja 1 ap/50 m2 liikeja toimistokerrosalaa. Uutena määräyksenä on, että polkupyöräpaikkoja tontille on varattava yksi paikka/100 k-m2, joista vähintään puolet katettuina. 5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset Vaikutukset kulttuuri- ja luonnonympäristöön Suunnittelualue käsittää vain liikerakennuksen tontin, joten vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat kaavamuutosalueelle ja välittömään lä- 9

10 hiympäristöön. Suunnittelualueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, joihin kaavamuutoksella olisi vaikutuksia Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja taajamakuvaan Liikerakennuksen laajentamismahdollisuus parantaa alueen palveluja ja tukee siten yhdyskuntarakenteen pitkäjänteistä kehittämistä. Laajennus sijoittuu liikerakennuksen pääsisäänkäyntiin nähden rakennuksen taakse, joten pihasivulla tai Kuruntien puoleisessa päädyssä rakennusta ei muuteta. Laajennus tulee näkymään avoimen Leijapuiston takana Kuruntien ja Leijatien suunnasta, mutta liikerakennuksen kokonaismassaan verraten laajennus ei ole kovin massiivinen. Se on mahdollista sopeuttaa yhteen alkuperäisen rakennuksen kanssa. Voimassaolevaa kaavaa laadittaessa on yhtenä tavoitteena ollut avoimen näkymän säilyttäminen kirjaston ja sen takaa kohoavan kirkon suuntaan. Siltä osin asemakaavamuutos ei vaikuta taajamakuvaan ja näkymiin Kurun- ja Lähdevainiontien risteyksen tuntumasta Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Liikerakennuksen laajennuksella ei ole merkittävää vaikutusta olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Kerrosala kasvaa 17 %, joten sen mahdollistama liiketilan laajennus ei oleellisesti lisää ajoneuvoliikennettä. Aluetta sivuavat kadut ja kevyen liikenteen väylät on rakennettu valmiiksi ja ne riittävät lisääntyvän liikennöinnin tarpeisiin. Alueen sisäisiä kevyen liikenteen yhteyksiä pyritään parantamaan laajennushankkeessa Sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Kaavamuutos mahdollistaa kaupallisten palveluiden kehittämisen, joka vaikuttaa positiivisesti elinoloihin. Rakentamisaikana voi aiheutua jonkin verran häiriöitä olemassa olevalle asutukselle lähiympäristössä. 5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Luottamuselin Suunnitteluvaihe Pvm Päätös Vireilletulo, tiedottaminen, osallistumis- ja arviminen, vireilletulosta tiedottaminen, Päätös: kaavoituksen käynnistä- Ympäristölautakuntointisuunnitelma osallistumis- ja arviointisuunnitelman Ympäristölautakunta hyväksyminen xx Päätös: asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston ja luonnoksen nähtäville asettaminen ja siitä tiedottaminen Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto ja luonnos Asemakaavamuutosehdotus x.x.2015 xx Päätös: asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen ja siitä tiedottaminen Asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittely Asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittely Asemakaavamuutoksen hyväksyminen x.x.2015 x.x.2015 x.x.2015 xx Päätösesitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle: Lähdevainiontien asemakaavan muutoksen hyväksyminen korttelissa 155 xx Päätösesitys kaupunginvaltuustolle: Lähdevainiontien asemakaavan muutoksen hyväksyminen korttelissa 155 xx Päätös: Lähdevainiontien asemakaavan muutoksen hyväksyminen korttelissa

11 6. Asemakaavamuutoksen toteutus 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavakartta, asemakaavamerkinnät ja -määräykset ohjaavat alueen rakentamista. Olemassa olevan liikerakennuksen laajennuksen luonnoksia on havainnollistettu näkymäkuvin, joista vaikutuksia taajamakuvaan on voitu arvioida. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Tavoitteena on, että asemakaavamuutos hyväksyttäisiin kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta Asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman voidaan alueen toteuttaminen aloittaa. 6.3 Toteuttamisen seuranta Alueen asemakaavan mukaista toteutumista seurataan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. 11

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 Selostus 1 (25) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot