Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ASUNTOLOIDEN HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ. I Luku Yleistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ASUNTOLOIDEN HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ. I Luku Yleistä"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ASUNTOLOIDEN HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ I Luku Yleistä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä noudatetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (jäljempänä ylioppilaskunta) omistamissa sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistamien ja hallinnoimien huoneistojen opiskelija-asuinkiinteistöissä. Näissä kiinteistöissä noudatetaan rajoitettua asukasitsehallintoa siten kuin laissa yhteishallinnosta vuokrataloissa (YHVL 649/1990) ja tässä ohjesäännössä säädetään. Tässä ohjesäännössä Teekkarikylällä tarkoitetaan ylioppilaskunnan omistamia Espoon Otaniemen kampusalueella sijaitsevia asuinkiinteistöjä ja Heinävaaralla tarkoitetaan ylioppilaskunnan omistamaa asuinkiinteistöä Espoon Leppävaarassa osoitteessa Rummunlyöjänkatu 3. 2 Toimielimet Kaikkien asuntokohteiden yhteisiä asioita käsittelee asumisen yhteistyöelin. Muiden kuin Teekkarikylän kohteiden hallinnosta vastaavat asuntotoimikunta, talokokoukset, asukasneuvostot tai sen sijaan valittava asukasvastaava, kohteeseen mahdollisesti valittu linnanisäntä, ylioppilaskunnan taloustoimikunta ja hallitus. Teekkarikylän hallinnosta vastaavat asuntotoimikunta, talokokoukset, kyläsenaatti, linnanisännät, ylioppilaskunnan taloustoimikunta ja hallitus. Toimielimistä määrätään tämän säännön lisäksi linnanisäntien ohjeessa sekä hallituksen ja taloustoimikunnan työjärjestyksissä. Asuntokohteiden käytännön asioita hoitaa ylioppilaskunnan asuntotoimisto, jota johtaa ylioppilaskunnan taloustoimiston esimies. II Luku Asumisen yhteistyöelin 3 Kokoonpano Asumisen yhteistyöelimen muodostaa kaksi (2) ylioppilaskunnan edustajaa ja asukkaiden edustajat. Asukkaiden edustajia ovat kyläsenaatin jäsenet, Teekkarikylän linnanisännät ja asukasneuvostojen puheenjohtajat tai asuinkiinteistöjen asukasvastaavat. Puheenjohtaja on yksi ylioppilaskunnan edustajista ja varapuheenjohtaja yksi asukkaiden edustajista. 4 Tehtävät Asumisen yhteistyöelimen tehtävänä on: 1. nimittää kolme (3) asukkaiden edustajaa asuntotoimikuntaan. Asukkaiden edustajien tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa ylioppilaskunnan asuntokohteiden asukkaita. 2. nimittää asukkaiden edustaja taloustoimikuntaan 3. halutessaan antaa lausunto asuntolatoiminnan talousarviosta ja vuokranmääritysperusteista 4. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto asuntoloiden pitkänajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmista 5. tehdä esityksiä, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto huoltosopimusten sisällöstä, hoitojärjestelmistä ja huoltotehtävien järjestämisestä 6. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto muista koko ylioppilaskunnan asuntokantaa koskevissa kysymyksissä 7. päättää linnanisäntien ohjeesta 8. halutessaan antaa lausunto asumisen ohjesääntöön sekä asuntoloiden hallinto-ohjesääntöön. 9. halutessaan osallistua asuntolatoiminnan toimintakertomuksen laadintaan yhdessä taloustoimiston esimiehen kanssa sekä antaa lausunto tuloslaskennasta.

2 5 Toimikausi ja kokoukset Asumisen yhteistyöelimen toimikausi on kalenterivuosi. Asumisen yhteistyöelimen kutsuu koolle asumisen yhteistyöelimen puheenjohtaja. Asumisen yhteistyöelin kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa tai mikäli vähintään viisi (5) asumisen yhteistyöelimen jäsentä niin vaatii. Kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä. Kokouskutsu on toimitettava asumisen yhteistyöelimen jokaiselle jäsenelle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta asumisen yhteistyöelimen keskenään sopimalla tavalla. Asumisen yhteistyöelimen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään neljäsosa (1/4) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asumisen yhteistyöelin valitsee keskuudestaan sihteerin, joka pitää kokouksesta pöytäkirjaa. Asumisen yhteistyöelimen pöytäkirjat on lähetettävä tiedoksi kyläsenaatille, asukasneuvostoille ja asuntotoimistoon. III Luku Asuntotoimikunta 6 Kokoonpano Asuntotoimikunnassa on kolme (3) asukkaiden edustajaa ja kolme (3) ylioppilaskunnan hallituksen nimeämää edustajaa. Asumisen yhteistyöelin nimittää asuntotoimikuntaan kolme asukkaiden edustajaa. Asuntotoimikunnan asukkaiden edustajaksi ei voida valita henkilöä, joka on toiminut asuntotoimikunnassa jo kolmena (3) toimikautena. Puheenjohtaja on yksi ylioppilaskunnan edustajista ja varapuheenjohtaja yksi asukkaiden edustajista. Ylioppilaskunnan asuinkiinteistöstä pois muuttanut asuntotoimikunnan asukkaiden edustaja katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen tulee asumisen yhteistyöelimen seuraavassa kokouksessa valita seuraaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Asuntotoimikunnan äänivallattomana sihteerinä toimii asuntotoimiston työntekijä. 7 Tehtävät Asuntotoimikunnan tehtävänä on: 1. valmistella ylioppilaskunnan edustajistolle muutokset asumisen ohjesääntöön 2. päättää asukkaiden valinnan sekä asumisoikeuden tarkistamisen periaatteista ja menettelytavoista asumisen ohjesäännön puitteissa 3. valvoa asukkaiden valinnan ja asumisoikeuden tarkistamisen toteutumista 4. käsitellä päätäntävaltaansa kuuluvat asukkailta tulleet asumiseen liittyvät valitukset, anomukset ja esitykset 5. edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa sekä 6. päättää asioista, jotka kyläsenaatti, yksittäinen asuntoneuvosto tai asukasvastaava, ylioppilaskunnan hallitus, edustajisto tai taloustoimikunta katsoo tarpeelliseksi saattaa asuntotoimikunnan ratkaistavaksi. 8 Toimikausi ja kokoukset Asuntotoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi. Asuntotoimikunnan kutsuu koolle asuntotoimikunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Asuntotoimikunta kokoontuu vähintään kerran kuussa Aaltoyliopiston luentokausien aikana tai mikäli vähintään kaksi (2) asuntotoimikunnan jäsentä niin vaatii. Kokous on Aalto-yliopiston luentokausien aikana pidettävä viikon ja muulloin kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä. Kokouskutsu on toimitettava asuntotoimikunnan jokaiselle jäsenelle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta asuntotoimikunnan jäsenten keskenään sopimalla tavalla. Asuntotoimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

3 Asuntotoimikunnan sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjat ovat julkisia, mutta muiden asiakirjojen julkisuudesta noudatetaan lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999). Pöytäkirja toimitetaan kuukauden sisällä kokouksesta tiedoksi AYY:n hallitukselle sekä asuntotoimistoon, josta sen saa luettavaksi pyynnöstä. Asuntotoimikunnan kokouksissa vain toimikunnan jäsenillä ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Asuntotoimikunta voi kuitenkin myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille. 9 Pöydällepano Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle lisäselvityksiä varten, jos vähintään yksi neljäsosa (¼) asuntotoimikunnan läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Uudelleen käsiteltäessä asia pannaan pöydälle, jos vähintään kolme neljäsosaa (¾) läsnä olevista asuntotoimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Jos asia uusien selvitysten tai esitysten johdosta esitetään asuntotoimikunnalle olennaisesti muutetussa muodossa, katsotaan se ensimmäistä kertaa esilläolevaksi. IV Luku Talokokoukset 10 Kokoontuminen Kussakin asuinkiinteistössä on oma talokokouksensa. Talokokouksen koollekutsumisesta huolehtii asuinkiinteistön linnanisäntä, asukasneuvosto tai asukasvastaava. Linnanisännän, asukasneuvoston tai asukasvastaavan puuttuessa tai ollessa estynyt kokouksen kutsuu koolle ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Varsinainen talokokous pidetään vuosittain marraskuun aikana. Ylimääräinen talokokous on kutsuttava koolle, mikäli kyläsenaatti, asukasneuvosto, asukasvastaava tai vähintään kymmenen (10) talon asukasta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa sitä koskevan vaatimuksen todisteellisesta esittämisestä. Kutsu talokokoukseen on toimitettava jokaiselle kyseisen asuinkiinteistön vuokralaiselle ja asetettava asuinkiinteistön ilmoitustaululle sekä toimitettava asuntotoimistoon vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka. Talokokous valitsee sihteerin, joka pitää kokouksesta pöytäkirjaa. Talokokousten pöytäkirjat on lähetettävä tiedoksi asuntotoimistoon, joka toimittaa ne edelleen ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle. Pöytäkirja tulee toimittaa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa asuntotoimistoon. 11 Äänioikeus Talokokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki asuinkiinteistön 18 vuotta täyttäneet asukkaat sekä tahot, joilla on vuokratila asuinkiinteistössä. Kertavuokrattavia tiloja ei huomioida. 12 Tehtävät Varsinainen talokokous 1. valitsee Teekkarikylässä asuinkiinteistön asukkaiden joukosta linnanisännän, muissa kuin Teekkarikylän asuinkiinteistöissä talokokous valitsee linnanisännän niin halutessaan sekä 2. tekee esityksiä asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Muissa kuin Teekkarikylän asuntokohteissa talokokous valitsee kolmesta (3) kahdeksaan (8) -jäsenisen asukasneuvoston. Talokokous voi käsitellä myös muita asukkaiden toiveisiin liittyviä asioita.

4 V Luku Asukasneuvostot Teekkarikylää lukuun ottamatta asuntokohteissa toimii asukasneuvosto, tai sen sijaan valittava luottamushenkilö eli asukasvastaava. Halutessaan talokokous voi valita keskuudestaan myös linnanisännän. 13 Kokoonpano ja valinta Talokokous valitsee muihin kuin Teekkarikylän asuntokohteisiin kolmesta (3) kahdeksaan (8) -jäsenisen asukasneuvoston. Asukasneuvosto valitaan asuntokohteisiin, joissa asuu vähintään 30 ylioppilaskunnan jäsentä. Muihin asuntokohteisiin voidaan asukasneuvoston sijaan valita asukkaiden luottamushenkilöksi asukasvastaava. Asuinkiinteistöstä pois muuttanut asukasneuvoston jäsen katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen tulee ylimääräisessä asukkaiden kokouksessa valita seuraaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Talokokous nimeää aravalainsäädännön alaisissa kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöissä myös asukkaiden ehdokkaat kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiönhallitukseen. 14 Tehtävät Asukasneuvoston tehtävät ovat soveltuvin osin ne, jotka on lueteltu YHVL 10 :ssä asukastoimikuntien tehtävinä. Niiden lisäksi asukasneuvoston tulee edistää asukkaiden viihtyvyyttä sekä asuinkiinteistöjen tilojen ja palvelujen kehittämistä muun muassa opastamalla taloon muuttavia uusia asukkaita sekä järjestämällä asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia. Asukasneuvosto voi myös päättää antaa häiriötä tai ilkivaltaa aiheuttaneelle tai talon järjestyssääntöjen määräyksiä rikkoneelle asukkaalle kirjallisen huomautuksen, josta jäljennös tulee toimittaa ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle tiedoksi. 15 Toimikausi ja kokoukset Asukasneuvoston toimikausi on kalenterivuosi. Asukasneuvosto voi järjestäytyä ennen toimikautensa alkua. Ensimmäisessä kokouksessaan asukasneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Asukasneuvoston kutsuu koolle asukasneuvoston puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Asukasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana tai mikäli vähintään kaksi (2) asukasneuvoston jäsentä niin vaatii. Kokouskutsu on toimitettava asukasneuvoston jokaiselle jäsenelle sekä ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta asukasneuvoston jäsenten keskenään sopimalla tavalla. Lisäksi kokouskutsu on pantava esille julkisesti asianomaisen asuinkiinteistön ilmoitustaululle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta. Asukasneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asukasneuvoston sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjat on pantava esille asuinkiinteistön ilmoitustaululle sekä toimitettava tiedoksi ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle ja asuntotoimistoon, josta sen saa luettavaksi pyynnöstä. Läsnäolo-oikeus asukasneuvoston kokouksessa on kaikilla asuinkiinteistön asukkailla, taloustoimikunnan, asuntotoimikunnan ja hallituksen jäsenillä, ylioppilaskunnan työntekijöillä sekä hallituksen erikseen määräämillä henkilöillä. 16 Asukasneuvoston talous Ylioppilaskunnan asumisasioista vastaava toimihenkilö vastaa asuntokohteiden asukastoiminnan kehittämisestä ja valvonnasta. Hän valvoo asukastoiminnan ja asuntokohteiden yhteisten tilojen viihtyisyyden edistämiseen suunnattujen määrärahojen käyttöä.

5 VI Luku Kyläsenaatti 17 Toimivalta Kyläsenaatti on Teekkarikylän asuntoloiden asukkaiden yhteinen, ylioppilaskunnan hallituksen alainen toimielin. Kyläsenaatti on laissa yhteishallinnosta vuokrataloissa 16 tarkoitettu yhteistyöelin, joka hoitaa myös asukastoimikunnan tehtäviä Teekkarikylässä. 18 Kokoonpano Kyläsenaattiin kuuluu ylioppilaskunnan hallituksen valitsema puheenjohtaja ja enintään kolme (3) muuta jäsentä sekä kuudesta yhdeksään (6-9) asukkaiden vaalilla valitsemaa jäsentä. Kaikki kyläsenaatin jäsenet ovat äänivaltaisia. Kyläsenaatti valitsee itselleen varapuheenjohtajan asukkaiden valitsemien jäsenten joukosta. Sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimittämä henkilö, jonka ei tarvitse olla kyläsenaatin jäsen. 19 Valinta Asukkaiden valitsemat kyläsenaatin jäsenet valitaan Teekkarikylän asukkaiden joukosta kylävaalilla edustajiston hyväksymää ylioppilaskunnan vaalijärjestystä soveltaen. Vaalit toimitetaan vuosittain marraskuussa, vähintään yhtenä (1) arkipäivänä. Kylävaali korvaa lain yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttämän asukkaiden kokouksen Teekkarikylässä. Vaaleja toimittamaan kyläsenaatti nimeää vaalilautakunnan kalenterivuosittain. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) jäsentä. Vaaleilla valittavien henkilöiden määrän päättää, näiden sääntöjen puitteissa, edellisen vuoden kyläsenaatti samalla, kun se asettaa vaalilautakunnan työhönsä. Mikäli kyläsenaatin kylävaaleilla valitusta jäsenestä tulee pysyvästi estynyt, hänen tilalleen kutsutaan ensimmäinen varajäsen. Teekkarikylästä pois muuttanut kyläsenaatin jäsen katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen kutsutaan ensimmäinen varajäsen. Muut kyläsenaatin jäsenet nimittää ylioppilaskunnan hallitus. Puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen jäsen ja sihteerinä ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Mikäli hallituksen nimittämästä jäsenestä tulee pysyvästi estynyt, hallitus nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen. 20 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Kyläsenaatin vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan asuinkiinteistöissä Teekkarikylässä asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt sekä Teekkarikylässä vuokralla olevat tahot. Teekkarikylässä vuokralla olevista tahoista yksi vuokrasopimus vastaa yhtä ääntä, kuitenkin siten, että kertavuokrattavia tiloja ei huomioida. 21 Tehtävät Kyläsenaatin tehtävänä on: 1. valita kyläsenaatin varapuheenjohtaja asukkaiden kyläsenaattiin valitsemien jäsenten joukosta 2. valita pyydettäessä Teekkarikylän asukkaiden edustajat muihin toimielimiin 3. toimia yhdyssiteenä ylioppilaskunnan, Teekkarikylän linnanisäntien ja asukkaiden välillä 4. toimia lain tarkoittamana yhteistyöelimenä Teekkarikylässä 5. hoitaa asukastoimikunnan tehtäviä Teekkarikylässä 6. päättää Teekkarikylän asuntoloiden järjestyssäännöistä 7. päättää Teekkarikylän yhteisten tilojen ohjeesta 8. valmistella muutokset kyläsenaatin työjärjestykseen 9. merkitä tiedoksi asumisen yhteistyöelimen sekä Teekkarikylän talokokousten pöytäkirjat 10. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto Teekkarikylän asuntoloiden pitkänajan korjaussuunnitelmista

6 11. osallistua valmisteluun, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto Teekkarikylän asuntoloiden pitkänajan rahoitussuunnitelmista 12. tehdä esityksiä, neuvotella ja halutessaan antaa lausunto Teekkarikylän huoltosopimusten sisällöstä, hoitojärjestelmistä sekä huoltotehtävien järjestämisestä 13. päättää talousarvion puitteissa Teekkarikylän kiinteistöjen pienistä hoito- ja kunnossapitotoimista 14. valvoa Teekkarikylän asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista 15. edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa 16. edistää toiminnallaan Teekkarikylän asuntoloiden asuinolojen kehittymistä sekä huolehtia Teekkarikylästä ja sen asumisviihtyvyydestä 17. ottaa vastaan ja käsitellä ehdotukset asumisviihtyvyyden parantamiseksi 18. järjestää asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia sekä 19. päättää toimivaltaansa kuuluvista asioista, jotka ylioppilaskunnan edustajisto, hallitus, taloustoimikunta, jokin Teekkarikylän talokokous tai viisitoista (15) talokokouksessa äänioikeutettua katsoo tarpeelliseksi saattaa kyläsenaatin ratkaistavaksi. 22 Toimikausi ja kokoukset Kyläsenaatin toimikausi on kalenterivuosi vaaleja seuraavan tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Kyläsenaatti voi järjestäytyä ennen toimikautensa alkua. Kyläsenaatin kutsuu koolle kyläsenaatin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Kyläsenaatti kokoontuu vähintään kerran kuussa Aalto-yliopiston luentokausien aikana tai mikäli vähintään kaksi (2) kyläsenaatin jäsentä tai viisitoista (15) kylävaaleissa vaalikelpoista asukasta niin vaatii. Kokous on Aalto-yliopiston luentokausien aikana pidettävä viikon ja muulloin kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä. Kokouskutsu on toimitettava kyläsenaatin jokaiselle jäsenelle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta kyläsenaatin keskenään sopimalla tavalla. Lisäksi kokousaikojen tulee olla asukkaiden nähtävillä vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta. Kyläsenaatin kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kyläsenaatin sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan. Pöytäkirjat ja niiden liitteet ovat julkisia. Kyläsenaatti voi kuitenkin painavista syistä julistaa pöytäkirjan osan tai liitteen luottamukselliseksi. Pöytäkirjat toimitetaan kuukauden sisällä kokouksesta tiedoksi ylioppilaskunnan hallitukselle ja asuntotoimistoon, josta sen saa luettavaksi pyynnöstä. Läsnäolo-oikeus kyläsenaatin kokouksissa on kaikilla Teekkarikylän asukkailla, taloustoimikunnan, asuntotoimikunnan ja hallituksen jäsenillä, ylioppilaskunnan työntekijöillä sekä hallituksen erikseen määräämällä henkilöllä, ellei kyläsenaatti painavasta syystä päätä toisin. Puheenjohtaja tai kyläsenaatti voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille. 23 Toimikunnat Kyläsenaatti voi perustaa alaisuuteensa toimikuntia, joille se voi siirtää valmistelu- ja toimeenpanovaltaansa. Toimikunnalle tulee rajata selkeä asiakokonaisuus, jonka se käsittelee tai toteuttaa, sekä toimikausi, joka ei saa ylittää kyläsenaatin toimikautta. Lisäksi toimikunnalle määrätään yhteyshenkilönä toimiva kyläsenaatin jäsen. VII Luku Linnanisännät 24 Valinta ja toimikausi

7 Kuhunkin Teekkarikylän taloon sekä Heinävaaraan valitaan varsinaisessa talokokouksessa asuinkiinteistön asukkaiden joukosta linnanisäntä. Myös muihin asuinkiinteistöihin voidaan valita linnanisäntä. Tästä päättää kunkin asuinkiinteistön talokokous. Linnanisännän toimikausi on kalenterivuosi. Mikäli linnanisäntä muuttaa asuinkiinteistöstä pois tai on muuten pysyvästi estynyt, valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi linnanisäntä. 25 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Linnanisännän vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki kyseisen talon talokokouksissa äänioikeutetut. Linnanisännän vaalissa vaalikelpoisia ovat kaikki asuinkiinteistöstä 18 vuotta täyttäneet asukkaat. 26 Tehtävät Linnanisännän tehtävänä on: 1. Teekkarikylässä ja Heinävaarassa kutsua talokokous koolle ja toimia sen puheenjohtajana. Muissa kohteissa talokokouksen koolle kutsumisesta vastaa ensisijaisesti asukasneuvosto tai asukasvastaava. 2. valvoa asukkaiden oikeuksia 3. valvoa talon kuntoa ja järjestyssääntöjen noudattamista sekä tiedottaa epäkohdista asuntotoimistoon tai ylioppilaskunnan asuntoasioista vastaavalle toimihenkilölle sekä 4. pyrkiä edistämään asukkaiden viihtyvyyttä 5. toimia yhteistyössä asuinkiinteistön asukasneuvoston tai kyläsenaatin kanssa 6. Tarkemmin linnanisäntien tehtävistä määrätään linnanisäntien ohjeessa. VIII Luku Erityisiä määräyksiä 27 Päätöksenteko Tässä ohjesäännössä määrättyjen toimielinten päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänestystavan päättää toimielin puheenjohtajan esityksestä. Henkilövaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa. 28 Hallituksen työjärjestyksen noudattaminen Tässä ohjesäännössä määrättyjen toimielinten tulee soveltuvin osin noudattaa hallituksen työjärjestystä. 29 Tiedonsaantioikeus Asumisen yhteistyöelimellä, asuntotoimikunnalla, asukasneuvostolla, kyläsenaatilla ja talokokouksilla on oikeus saada kiinteistön omistajalta tai tämän edustajalta oikeuksiensa käyttämiseen tarpeelliset tiedot. 30 Päätöksistä valittaminen Asumisen yhteistyöelimen, asuntotoimikunnan, asukasneuvoston tai kyläsenaatin päätökseen tyytymätön voi kahden (2) viikon kuluessa päätöksen julkistamisesta esittää kirjallisesti tarkistuspyynnön. Asumisen yhteistyöelimen päätökseen tyytymätön esittää pyynnön asumisen yhteistyöelimelle, asuntotoimikunnan päätökseen tyytymätön esittää pyynnön asuntotoimikunnalle, asukasneuvoston päätökseen tyytymätön esittää pyynnön asukasneuvostolle ja kyläsenaatin päätökseen tyytymätön esittää pyynnön kyläsenaatille. Asumisen yhteistyöelimen, asuntotoimikunnan, asukasneuvoston ja kyläsenaatin on tarkistettava päätös ja ilmoitettava perusteltu lopullinen päätöksensä asianomaiselle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua tarkistuspyynnön jättämisestä. Päätökseen tyytymätön voi valittaa asiasta edelleen ylioppilaskunnan hallitukselle, jolla on oikeus menettely- ja laillisuustarkasteluun sekä asian käsittelyyn palauttamiseen, poikkeuksena asuntotoimikunta, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

8 Sama valituskäytäntö koskee kyläsenaatin alaisia toimikuntia, ellei tässä ohjesäännössä tai kyläsenaatin työjärjestyksessä muuta mainita. Näissä tapauksissa tarkistuspyyntö esitetään kyseessä olevalle toimikunnalle sekä tarvittaessa edelleen ylioppilaskunnan hallitukselle. Asumisasioissa vain itseään koskevista päätöksistä voi valittaa. 31 Muusta toiminnasta valittaminen Valitukset, huomautukset ja korjauspyynnöt tulee ensisijaisesti ohjata asumisen yhteistyöelimelle, asuntotoimikunnalle, asukasneuvostolle tai kyläsenaatille sen mukaan, minkä toimialueeseen asia kuuluu. Asia tulee käsitellä sen vastaanottamista seuraavassa tai sitä seuraavassa kokouksessa. Asian käsitelleen tahon tulee lähettää käsittelykokousta seuraavien kahden (2) viikon aikana asianomaiselle vastine tai vähintään ilmoitus, että valitus on käsitelty. Asianomainen voi valittaa edelleen ylioppilaskunnan hallitukselle, joka voi antaa asian käsitelleelle taholle huomautuksen. 32 Ohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää edustajisto. Muutosesityksen valmistelussa tulee kuulla asumisen yhteistyöelintä.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012 Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa Vuokralaiset VKL ry toiminnanjohtaja 1 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90)=vuokralaisdemokratia 2 Tavoite: Antaa vuokralaisille päätäntävaltaa Antaa

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy Asukashallintosääntö 11.1.2011 VAV Asunnot Oy Veturitie 7, 01300 Vantaa 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi

Lisätiedot

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö 1 Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö I Yleistä 1. Keski Suomen opiskelija asuntosäätiön (jäljempänä säätiö) valtuuskunta on päättänyt antaa tämän ohjesäännön sekä yhteishallinnosta

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö Päivitetty 25.4.2017 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi yhtiön vuokranmääritysyksiköllä

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013 I LUKU YLEISTÄ II LUKU ASUKKAIDEN KOKOUS

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013 I LUKU YLEISTÄ II LUKU ASUKKAIDEN KOKOUS HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun

Lisätiedot

Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kiinteistöyhtiö.

Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kiinteistöyhtiö. Hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 29.5.2013. Sivu 1 / 12 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian

Lisätiedot

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Hyväksytty Hekan hallituksessa 13.6.2017 I HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Käytännön

Lisätiedot

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÖN 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I (sininen väri = uusi teksti, punainen väri=poistuva teksti) HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ...

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto

Asokotien asukashallinto Asokotien asukashallinto 8.8.2017 9.8.2017 Tervetuloa mukaan asukastoimintaan. Koti on turvasatama itselle ja läheisille. Suunnittelemme ja kehitämme uusia toimintatapoja ja sähköisiä palveluita yhteistyössä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 01.02.2017 Sivu 1 / 13 (sininen väri = uusi teksti, punainen väri=poistuva teksti) HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Vahvistettu Satalinnan Säätiön hallituksen kokouksessa I Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelija-asunnot Satalinnan Säätiön opiskelija-asuntoloita ovat säätiön hallituksen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet POLLUX 1 (6) Nimi: Kotipaikka: Säännöt hyväksytty: POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot (POLLUX) Espoo 10.2.2014 ja 10.2.2015 Yhdistyksen kokouksissa 1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 1 (6) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja , sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja , sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa Teekkaripurjehtijoiden säännöt 1 luku - Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 luku - Jäsenet ja maksut 3 luku - Teekkaripurjehtijoiden kokoukset 4 luku - Hallitus 5 luku - Toimihenkilöt ja toimikunnat

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 28.3.2006 (päivitetty hallituksessa 26.11.2014) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Teekkaripurjehtijat voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Teekkaripurjehtijat voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Teekkaripurjehtijoiden säännöt 1 luku - Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 luku - Jäsenet ja maksut 3 luku - Teekkaripurjehtijoiden kokoukset 4 luku - Hallitus 5 luku - Toimihenkilöt ja toimikunnat

Lisätiedot

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo.

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo. 1 (5) VAV Asunnot Oy Pöytäkirja 1 / 20 ASUKASKOKOUS Aika: / 20 klo Paikka: (myös katuosoite) Läsnä: Liite 1, osanottajaluettelo 1. Kokouksen avaus avasi kokouksen klo. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Äänioikeutettuja

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli.

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on Kotitalouspedagogiopiskelijat ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. 2 Epävirallinen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Asukastoiminnan tehtävät

Asukastoiminnan tehtävät Asukastoiminnan tehtävät AsuVan koulutusristeily 11.2.2013 Asukasdemokratia Koasilla Asukasdemokratian tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi.

1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 1(1) LTKY:n retkeilykerho Ulvovan Suden säännöt: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu 1 Kerhon nimi Ulvova Susi on ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi. 2 Kerhon

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä I LUKU - Yleistä 1 Soveltaminen Opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

5 Kerhon tarkoituksena on edistää opiskelijoiden yhteistyötä Energia- ja prosessitekniikan laitoksen sekä alan teollisuuden kanssa

5 Kerhon tarkoituksena on edistää opiskelijoiden yhteistyötä Energia- ja prosessitekniikan laitoksen sekä alan teollisuuden kanssa SÄÄNNÖT I LUKU: Nimi, kotipaikka ja tarkoitus II LUKU: Kerhon jäsenet ja maksut III LUKU: Kerhon kokoukset IV LUKU: Päätöksentekojärjestys ja vaalit V LUKU: Hallitus ja toimihenkilöt VI LUKU: Hallinto

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Koneinsinöörikilta ry:n säännöt Hyväksytty kiltakunnan kokouksissa 5/ ja 6/

Koneinsinöörikilta ry:n säännöt Hyväksytty kiltakunnan kokouksissa 5/ ja 6/ Aalto ENG Sivu 1 (8) Koneinsinöörikilta ry:n säännöt Hyväksytty kiltakunnan kokouksissa 5/2012 17.4.2012 ja 6/2012 23.5.2012 I Koneinsinöörikilta 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Koneinsinöörikilta

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot