Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö"

Transkriptio

1 1 Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Asukasyhteishallinnon ohjesääntö I Yleistä 1. Keski Suomen opiskelija asuntosäätiön (jäljempänä säätiö) valtuuskunta on päättänyt antaa tämän ohjesäännön sekä yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 649 / 90; myöhempine muutoksineen, että säätiön sääntöjen 7 pykälän nojalla noudatettavaksi säätiön hallitsemissa asuinkiinteistöissä. 2. Edellä 1 :ssä mainitun lain sekä tämän ohjesäännön tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää talojen kunnossapitoa ja hoitoa. 3. Säätiön asuntokohteen asukkaat käyttävät päätösvaltaansa asukasyleiskokouksessa sekä sen valitsemassa asukastoimikunnassa. Säätiön hallituksen asiana on jakaa asuntokohteet vähintään kolme (3) jäsentä käsittäviin asukastoimikuntiin. II Asukasyleiskokous 4. Asukasyleiskokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa käsittelemään laissa ja tässä ohjesäännössä sille määrättyjä asioita. Kokous tulee kutsua koolle asukastoimikunnan toimikauden alkamista edeltävän marraskuun aikana. Asukasyleiskokouksen koolle kutsumisesta huolehtii asukastoimikunta, tai ellei sitä syystä tai toisesta ole, säätiö. Kokous on myös viipymättä kutsuttava koolle kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) asuntokohteen äänioikeutetuista asukkaista sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi vaatii. Kutsu asukasyleiskokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja asuntokohteen ilmoitustauluille julkipantavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi voidaan käyttää sähköistä ilmoitustaulua. Kutsussa tulee mainita käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka. 5. Äänioikeus asukasyleiskokouksessa sekä vaalikelpoisuus asukastoimikuntaan on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä asukasluetteloon merkityillä asuinhuoneistojen vuokraoikeuden välittömillä haltijoilla. Äänioikeus on lisäksi liike ja toimistotilojen haltijoilla siten, että heillä on kullakin yksi

2 2 (1) ääni huoneistoa kohden. Äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta ei sen sijaan ole säätiöllä asuntokohteen omistajana silloinkaan kun sillä on jokin huoneisto välittömässä hallinnassaan. Asukastoimikuntaan ei kuitenkaan saa valita kuin yhden (1) henkilön samasta huoneistosta. Jokainen huoneiston erillinen vuokrasopimus käsitellään tässä omana huoneistonaan. Asukasyleiskokoukseen sekä asukastoimikunnan kokouksiin voidaan myöntää 1 momentissa säädetyn sitä estämättä läsnäolo ja puheoikeus 15 vuotta täyttäneille asuntokohteessa vakituisesti asuville vuokraoikeuden haltijoille. Nuorten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi läsnäoloja puheoikeus tulee myöntää, ellei sen epäämiselle näytä yksittäistapauksessa olevan erityisen painavaa syytä. 6. Asukasyleiskokous valitsee järjestäytyessään itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa. Asukasyleiskokouksessa valitaan vuodeksi kerrallaan asukastoimikunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään asukastoimikunnan toimikauden pituudesta, on uuden tai ilman asukastoimikuntaa olevan asuntokohteen ensimmäisen asukastoimikunnan toimikausi päättyvä viimeistään seuraavan kalenterivuoden lopussa silloin, kun asukastoimikunta on valittu kalenterivuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Asukasyleiskokouksessa valitaan asukastoimikunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä edustaja AsuVa:an. Harkintansa mukaan asukasyleiskokous voi valita asukastoimikunnalle lisäksi muitakin vastuuhenkilöitä, kuten mm. rahastonhoitajan ja tiedotusvastaavan. Asukasyleiskokouksen päätökseksi tulee kokouksessa annettujen äänten enemmistön kannattama mielipide. Kokous voi kuitenkin päättää, että jonkin asian osalta päätös tulee tehdä joko yksimielisesti tai määräenemmistöllä tai kaikkien äänioikeutettujen kannattamana tai henkilövaalin osalta lisäksi suhteellista vaalitapaa noudattaen. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. Asukasyleiskokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja sekä pöytäkirjantarkastajat ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja on välittömästi puhtaaksikirjoittamisen jälkeen julkipantava asuntokohteen ilmoitustauluille tai sähköiselle ilmoitustaululle sekä lähetettävä liitteineen sähköpostitse säätiön toimistolle. III Asukastoimikunta 7. Asukastoimikunnan tehtävänä on: 1)edustaa asuntokohteen asukkaita; 2)käsitellä asuntokohdetta koskevia asioita; 3)järjestää asukkaiden yhteistoimintaa;

3 3 4)valvoa kohteen kiinteistöjen käyttöä ja huoltoa; 5) tehdä kirjallisia esityksiä säätiölle kiinteistöjen korjaus- ja muutostarpeista; 6) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja AsuVa:lle; 7) inventoida toimikunnan kalustoluettelo ajan tasalle toimikauden vaihtuessa sekä kirjata rikkoontuneet ja hävinneet laitteet ja tavarat; sekä 8) kutsua koolle asukasyleiskokous siten kuin tämän ohjesäännön 4 :ssä säädetään. Asukastoimikunta voi perustaa työryhmiä edellä 1 momentissa mainittujen tehtäviensä valmistelua ja toteuttamista varten. 8. Asukastoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja se on kutsuttava koolle vähintään neljä (4) päivää ennen kokouksen ajankohtaa jokaiselle jäsenelle toimitetulla todistettavalla kutsulla. Todistettavana kutsuna pidettäköön kirjeen ohella sähköpostiviestiä. Asukastoimikunta on kutsuttava koolle milloin vähintään kaksi (2) asukastoimikunnan jäsentä tai vähintään kymmenen (10) asuntokohteen äänioikeutettua asukasta tai säätiön hallitus sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi vaatii. Tällöin kokous on pidettävä seitsemän (7) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä tai koollekutsumisvaatimuksen esittäjän vaatimana myöhäisempänä ajankohtana. Asukastoimikunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet asukastoimikunnan jäsenistä on läsnä. 9. Asukastoimikunnan kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut ja asukastoimikunnan 2/3 ääntenenemmistöllä käsiteltäväkseen ottamat, kokouskutsussa mainitsemattomat, asiat. Asuntokohteen asukkaan tai AsuVa:n tai säätiön hallituksen tai säätiön työntekijän kirjallisesti esittämä asia tulee käsitellä asukastoimikunnan seuraavassa kokouksessa. 10. Asukastoimikunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus säätiön työntekijöillä, asuntokohteen äänivaltaisilla asukkailla sekä tämän ohjesäännön 5 :n 3 momentin tarkoittamilla henkilöillä. Lisäksi asukastoimikunta voi kutsua tarvittaessa kuultavakseen asiantuntijoita. 11. Asukastoimikunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja sekä varmentaa sihteeri. Lisäksi pöytäkirja tarkastetaan lähinnä seuraavassa asukastoimikunnan kokouksessa. Pöytäkirja on välittömästi puhtaaksikirjoittamisen jälkeen julkipantava asuntokohteen ilmoitustauluille tai sähköiselle ilmoitustaululle sekä lähetettävä liitteineen sähköpostitse säätiön toimistolle.

4 4 12. Esillä oleva asia voidaan jättää pöydälle enemmistön päätöksellä. Eriävä mielipide on ilmoitettava heti päätöksen tekemisen jälkeen ja se on toimitettava kirjallisena kolmen (3) päivän kuluessa kokouksesta asukastoimikunnan sihteerille pöytäkirjaan liitettäväksi. IV Asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskunta 13. Kaikkia asukkaita edustavana elimenä sekä yhteydenpitoelimenä eri asuntokohteiden välillä toimii asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskunta, josta tässä ohjesäännössä sekä muutoinkin käytetään lyhennettä AsuVa. 14. AsuVa:an kuuluu yksi (1) jäsen kustakin asukastoimikunnasta. 15. AsuVa:n keskeiset tehtävät ovat: 1) edustaa kaikkien kohteiden asukkaita; 2) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja säätiölle; 3) päättää asuntokohteiden sääntöjen ja asukasohjeiden hyväksymisestä; 4) päättää saunavuorojen, pesutupien ja autopaikkojen käytön periaatteista; 5) jakaa asukastoimikuntien käyttöön myönnetyt määrärahat; 6) osallistua vuokranmääritysesityksen valmisteluun, neuvotella siitä ja antaa esityksestä lausunto; 7) asukastoiminnan valtakunnallisesta yhteistyöstä huolehtiminen ja SOANK: n edustajien (3) nimeäminen tätä tarkoitusta varten; 8) uusien asuntokohteiden asukastoimikuntien opastaminen; 9) nimetä kaksi (2) asukastoimikuntien edustajaa sekä varamiehet säätiön valtuuskuntaan kahden (2) vuoden mittaiseksi, kalenterivuoden alusta alkavaksi, toimikaudeksi 10) nimetä kaksi (2) asukastoimikuntien edustajaa sekä yhden (1) seuraajajäsenen säätiön hallitukseen; sekä 11) järjestää koulutusta asukastoimikunnille asukashallintoon liittyvistä kysymyksistä. AsuVa voi tarvittaessa perustaa työryhmiä edellä 1 momentissa mainittujen tehtäviensä hoitamiseksi. Nimettäessä edellä 1 momentin 9-10 kohdassa säädetyllä tavalla jäseniä säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen, tulee noudattaa säätiön sääntöjen 8 :n 5 momentin säännöstä valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten erovuoroisuudesta. Mainitun säännöksen mukaan puolet säätiön valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa ja erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

5 5 16. AsuVa kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa vuosittain säätiön asukasisännöitsijän kutsusta joulukuussa valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Muihin kuin järjestäytymiskokoukseensa AsuVa kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsumana. Kokouskutsut tulee toimittaa todistettavasti jokaiselle jäsenelle vähintään neljä (4) päivää ennen kokouksen ajankohtaa. Todistettavana kutsuna pidettäköön kirjettä tai sähköpostiviestiä. AsuVa kutsuttakoon koolle jos kolme (3) jäsentä, jokin asukastoimikunta tai säätiön hallitus sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi vaatii. Kokous pidettäköön tällöin seitsemän (7) päivän kuluessa koollekutsumisvaatimuksen esittämisestä tai vaatimuksessa esitettynä myöhäisempänä ajankohtana. AsuVa:n päätösvaltaisuuden edellytyksenä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään kuuden (6) jäsenen läsnäolo. 17. Pöytäkirja AsuVa:n kokouksista on heti puhtaaksikirjoittamisen jälkeen toimitettava sähköpostitse AsuVa:n jäsenille sekä liitteineen säätiön asukasisännöitsijälle. Muuten AsuVa noudattaa toiminnassaan tämän ohjesäännön 9, :ssä määrättyä työjärjestystä, lukuun ottamatta 11 :n määräyksiä pöytäkirjojen tarkastamisesta asukastoimikunnassa sekä julkipanemisesta asuntokohteen ilmoitustaululle. 18. Läsnäolo- ja puheoikeus AsuVa:n kokouksissa on säätiön hallituksen jäsenillä sekä työntekijöillä. Lisäksi AsuVa voi tarvittaessa kutsua kuultavakseen asiantuntijoita. 19. Tämä ohjesääntö sekä mahdolliset myöhemmät muutokset tulee säätiön sääntöjen 7 :n nojalla alistaa säätiön valtuuskunnan vahvistettavaksi. 20. Tämä ohjesääntö astuu voimaan 1. päivänä marraskuuta 2013 säätiön valtuuskunnan vahvistettua sen säätiön sääntöjen 7 :n mukaisesti.

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy Asukashallintosääntö 11.1.2011 VAV Asunnot Oy Veturitie 7, 01300 Vantaa 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Avaimet asukastoimintaan

Avaimet asukastoimintaan Avaimet asukastoimintaan VAV Asunnot Oy Avaimet asukastoimintaan Sisällysluettelo MITÄ ON ASUKASDEMOKRATIA... 3 VAV:N ASUKASDEMOKRATIAN RAKENNE... 4 ASUKASDEMOKRATIAN TOIMIJAT... 5 ASUKASDEMOKRATIAN HYÖDYT...

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Sisällys JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN PERUSSÄÄNTÖ 4 Ylioppilaskunta ja sen tarkoitus 4 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 4 Edustajisto 5 Hallitus

Lisätiedot

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Yleiset säännökset 1 Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. 2 Säätiön toiminta-alue käsittää kotipaikan ohella

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Toimintaa ohjaa edustajiston hyväksymät toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjesäännöt.

Toimintaa ohjaa edustajiston hyväksymät toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjesäännöt. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaani. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimeä Student

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT Edustajisto on hyväksynyt säännöt toisen kerran 11.11.2008 Rehtori on vahvistanut säännöt 18.11.2008 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Saimaan

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012 Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa Vuokralaiset VKL ry toiminnanjohtaja 1 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90)=vuokralaisdemokratia 2 Tavoite: Antaa vuokralaisille päätäntävaltaa Antaa

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot