Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli."

Transkriptio

1 Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on Kotitalouspedagogiopiskelijat ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. 2 Epävirallinen lyhenne. Yhdistyksen epävirallinen lyhenne on Kopeda ry. 3 Yhdistyksen tarkoitus. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kotitalouspedagogiopiskelijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä sekä toimia heidän etujärjestönään opinto- ja tieteenalaan liittyvissä kysymyksissä sekä muissa alan opiskelijatoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys edustaa jäseniään ylioppilasjärjestöjen ja muiden alalla toimivien järjestöjen piirissä. 4 Toiminnan laatu. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia sekä opintoretkiä jäsenilleen pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin pyrkii seuraamaan kotitalouden sekä opetuksen ja kasvatuksen aloilla tapahtuvaa kehitystä harjoittaa opintoneuvontaa 5 Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet ja kunniajäsenet sekä kannattajajäsenet. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä sääntöjen 9. ja 10. mukaan. Yhdistys pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. 6 Jäsenten eroaminen. Jäsen joka ei ole maksanut syyslukukauden aikana jäsen- tai kannattajajäsenmaksua katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Opiskelun päätyttyä Helsingin yliopiston kotitalousopettajan- ja kotitaloustieteen koulutuksessa varsinainen jäsenyys päättyy muuttuen, jäsenen niin halutessa, seniorijäsenyydeksi. Jäsen voi halutessaan erota yhdistyksestä jo opiskelun aikana. 7 Yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Yhdistyksen varsinainen jäsen on Helsingin yliopistossa kotitalousopettajan tai kotitaloustieteen koulutuksessa opiskeleva, joka on maksanut jäsenmaksunsa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

2 8 Seniorijäsenet Seniorijäsen on Helsingin yliopistossa kotitalousopettajan tai kotitataloustieteen koulutuksessa opintonsa päättänyt entinen varsinainen jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa. Seniorijäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta yhdistyksen toimielimiin häntä ei voida valita. 9 Yhdistyksen kannattajajäsenet Yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö voi liittyä yhdistyksen kannattajajäseneksi. Kannattajajäseneltä peritään kannattajajäsenmaksu. Kannattajajäsenellä ei ole oikeutta käyttää äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa tai tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin. 10 Yhdistyksen kunniajäsenet. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen jäsenensä tai muun henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusten toteuttamista tai jolle yhdistys muutoin haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 11 Kunniajäsenen hyväksyminen. Yhdistyksen varsinainen kokous päättää 20:n yhdistyksen varsinaisen jäsenen kirjallisesta esityksestä tai hallituksen esityksestä kunniajäseneksi kutsumisesta. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Muussa tapauksessa asia raukeaa. Kunniajäsenen valitsemisesta on kokouskutsussa mainittava. 12 Yhdistyksen kokous Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi kalenterivuoden aikana joista vaalikokous pidetään loka-marraskuussa ja vuosikokous helmikuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, mikäli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai yhdistyksen hallitus yksimielisesti sitä pyytää. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsusta on käytävä ilmi koollekutsumisen syy. 13 Yhdistyksen vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on: hyväksyä edellisen toimikauden toimintakertomus vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille myöntää taloudenhoitajalle tilinkäyttöoikeus 14 Yhdistyksen vaalikokous Yhdistyksen vaalikokouksen tehtävänä on: valita yhdistyksen seuraavan toimikauden hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä valita yhdistyksen hallitukseen lisäksi viisi jäsentä valita muut yhdistyksen tarvitsemat virkailijat valita seuraavalle tilikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi

3 varatoiminnantarkastajaa hyväksyä seuraavalle tilikaudelle talousarvio ja toimintasuunnitelma päättää seuraavan tilikauden jäsen- ja kannattajajäsenmaksuista määrittää se rahasumma, jota pienemmät menot hallitus voi hyväksyä ilman yhdistyksen kokouksen erillistä hyväksyntää 15 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen käytössä olevalla ilmoitustaululla sekä sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen ja lisäksi yhdistyksen omalla www-sivulla. 16 Yhdistyksen kokouksen esityslista Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat on merkittävä esityslistaan, joka on nähtävänä ilmoitustaululla kokouspäivänä. 17 Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. Mikäli kokous ei ole päätösvaltainen, on kutsuttava koolle uusi yhdistyksen kokous. Äänioikeus on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja seniorijäsenillä. 18 Yhdistyksen kokouksen virkailijat Yhdistyksen kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. 19 Pöydällepano Asia on ensimmäistä kertaa kokouksessa käsiteltäessä pantava pöydälle, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksen äänivaltaisista osallistujista sitä pyytää. 20 Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja Yhdistyksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja tärkeimmät puheenvuorot. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksellaan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastettu pöytäkirja on asetettava nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua kokouksesta. 21 Vastalause Yhdistyksen jäsen, joka ei yhdy yhdistyksen kokouksen tekemään päätökseen, voi välittömästi esittää vastalauseensa kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Poissaollut äänivaltainen jäsen voi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa ilmoittaa pöytäkirjaan merkittäväksi, ettei hän ollut osallisena päätöksen tekoon.

4 22 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä viisi muuta yhdistyksen vaalikokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 23 Hallituksen toimenkuva Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on: valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset laatia toiminnastaan toimintakertomus valvoa yhdistyksen toimintaa ja talouden hoitoa laatia seuraavalle toimikaudelle talousarvio ja esittää se yhdistyksen vaalikokoukselle kehittää yhdistyksen toimintaa julistaa haettavaksi yhdistyksen virat päättää yhdistyksen edustuksesta ja tunnustusten käytöstä päättää yhdistyksen toimintaan liittyvistä sekalaisista menoista yhdistyksen kokouksen määrittämään enimmäisrajaan asti pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenrekisteriä 24 Hallituksen toiminta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta lukukausien aikana vähintään kerran kuukaudessa. Kokouskutsu on toimitettava kaikille hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsen voi pyytää puheenjohtajalta hallituksen koolle kutsumista. Hallituksen kokoukset ovat yhdistyksen jäsenille avoimia. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on jäsenten nähtävillä. 25 Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Hallituksen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan siitä sihteerille. 26 Puheenjohtajan tehtävät Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on: vastata hallituksen ja yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta johtaa puhetta hallituksen kokouksissa vastata hallituksen ja yhdistyksen kokouksen pöytäkirjoista valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista sekä virkailijoiden ja toimikuntien toimintaa 27 Varapuheenjohtajan tehtävät Varapuheenjohtajan tehtävänä on tarvittaessa avustaa puheenjohtajaa tämän tehtävien hoitamisessa.

5 28 Sihteerin tehtävät Sihteerin tehtävänä on: laatia hallituksen ja yhdistyksen kokousten kokouskutsut laatia puheenjohtajan kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokousten esityslistat pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa antaa tieto yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksistä niille, joita ne henkilökohtaisesti koskevat arkistoida toimikautensa pöytäkirjat ja kirjeenvaihto 29 Taloudenhoitajan tehtävät Taloudenhoitajan tehtävänä on: hoitaa yhdistyksensä taloutta yhdistyksen tarkoitusten mukaisesti hoitaa yhdistyksen tilejä hoitaa yhdistyksen jäsenmaksut pitää kirjaa yhdistyksen tuloista ja menoista valmistella hallituksen kanssa talousarvio laatia toimikautensa päätteeksi tilinpäätös laatia kalenterivuoden päättyessä veroilmoitus 30 Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Taloudenhoitajan laatima tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille lausunnon antamista varten vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. 31 Toimikunnat Yhdistyksen kokous tai hallitus voi asettaa toimikuntia määrätehtäviä varten. 32 Nimenkirjoitusoikeus Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. 33 Yhdistyksen vuosipäivä Yhdistyksen vuosipäivä on Yhdistyksen tunnus Yhdistyksen jäsenet käyttävät tunnuksenaan nauhaa, jossa on valkoisella pohjalla kaksi tummanpunaista raitaa.

6 35 Ystävyyssopimukset Yhdistys voi tehdä ystävyyssopimuksia sekä koti- että ulkomaisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Yhdistyksen velvollisuudet määrätään asianomaisessa järjestöjen välisessä sopimuksessa, joka on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa. 36 Sääntöjen muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta yhdistys päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaessa. Kokousten välillä tulee olla vähintään 14 päivää ja asiasta on kokouskutsussa mainittava. 37 Yhdistyksen purkaminen Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa, vähintään 14 päivän välein ja enintään 60 päivän väliajoin pidetyissä perättäisissä kokouksissa ja jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) molemmissa kokouksissa annetuista äänistä on purkamista kannattanut. Purkamisesta on kokouskutsussa mainittava. 38 Varojen käyttö Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen päättämällä tavalla Helsingin yliopiston kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutuksessa opiskelevien hyväksi. 39 Sääntöjen voimaantulo Nämä säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt

TUL:n seurojen mallisäännöt TUL:n seurojen mallisäännöt Seurojen mallisäännöt hyväksytty TUL:n 24. liittokokouksessa Kemissä 27.5.2014 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.10.2002 Ennakkotarkastuksen jälkeen

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO ry:n ehdotus uusiksi mallisäännöiksi jäsenyhdistyksille JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on KRIS- x ry. Yhdistyksen kotipaikka on x. Yhdistys

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6)

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) 2010 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 2 TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kansalliset Seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot