Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/2014 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:50-21:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius Eero Huusko Senja Kärkkäinen Ilpo Partanen Ilpo Ruotsalainen Olavi Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Tuovinen Merja Kainulainen Helena Mustonen Mikko Kuittinen Jyri Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Helena Kainulaisen varajäsen jäsen kunnanvaltuuston puheenjohtaja, poistui klo :n 129 jälkeen kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja, poistui klo :n 129 jälkeen esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Olavi Ruotsalainen ja Riitta Savolainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä :t 117 ja Ilpo Partanen puheenjohtaja Markku Suokonautio pöytäkirjanpitäjä

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Olavi Ruotsalainen Riitta Savolainen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä maanantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Päätökset ja kirjelmät Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat Oppilas- ja opiskelijahuollon lain muutosten aiheuttamat toimenpiteet: koulupsykologipalvelun järjestäminen Talousarviomuutos 1/ Vuoden 2014 investointiosan talousarviomuutos/palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen suunnittelu 116 Yksityistien perusparannusavustushakemus/alamäki-aittokoski -yksityistie 117 Päiväkeskus Pysäkki ry:n ja Sonkajärven mielenterveyskerho ry:n (Touhula) avustukset Sonkakoti Oy:n lainan takaus Työtyytyväisyys-/henkilöstökysely Etappi työllisyyspalvelut -hanke Ylä-Savon Veturi ry:n esitys ohjelmakauden sitomattoman kuntarahan käyttämisestä paikalliseen kehittämisstrategiaan Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen/ Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 36/2014/ Palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille Ylä-Savon ICT Oy:n yhtiökokousedustajan valinta Kunnan liittyminen IS-Hankinta Oy:n sopimukseen Tekstiilihuollon palvelut Kunnanjohtaja Simo Mäkisen vuosiloma Kunnan saatavatilanne Talousarvion 2014 toteumaraportti Muut asiat 39

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö - ICT-selvitysavustuksen hakeminen kunta- ja pal ve lu ra ken ne muu toksiin 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö - erityisavustuksen myöntäminen/perusopetuksen ryhmäkoon pie nentä mi nen 3. Itä-Suomen aluehallintovirasto - Itä-Suomen aluehallintovirasto siirtyy yksityisen terveydenhuollon pää tös ten ja ilmoitusten sähköiseen lähettämiseen alkaen 4. Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus - henkilöliikennetyöryhmien kokoukset 5. Pohjois-Savon liitto - maakuntahallituksen esityslista Pohjois-Savon liiton tiedote : Uusia luonnonvara-alojen tun ti joi ta maakunnan yhteistyöryhmään ja Vuoden kylä Tukes - Lausuntopyyntö ympäristöterveydenhuollon yhteisestä val ta kun nal lises ta valvontaohjelmasta sekä Terveydensuojelun ja Tupakkalain val ta kun nal li sis ta valvontaohjelmista 7. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuntayhtymän valtuusto pöytäkirjanote Pohjois-Savon sai raan hoi to pii rin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös alkaen 8. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - ympäristölautakunta esityslista ja pöytäkirja yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymä - ennakkotieto Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksesta hallituksen pöytäkirja Savon Energiaholding Oy - Savon Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri - kannanotto piirin kevätkokouksessa Suonenjoella Iisalmen kaupunki - kaupunginhallituksen pöytäkirjaote Ylä-Savon ICT-pal ve lut Oy:n esitys kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisestä 13. Päiväkeskus Pysäkki ry - vuoden 2013 toimintakertomus ja tuloslaskelma sekä talousarvio vuo del le 2014

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Ikäihmisten neuvosto, Sonkajärvi - muistio Sonkajärven kunta - vastaesitys vastineiden ja valitusten täydennysten joh dosta/01204/13/ kunnansihteerin viranhaltijapäätökset kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus 111 1) Kunnanhallitus merkitsi saaneensa tiedoksi Ylä-Savon SOTE kun ta yhty män osavuosikatsauksen 1-3/2014 ja kuukausiraportin 03/ ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntakokous pidetään klo Kuntakokoukseen osallistuvat kunnanhallituksen jäsenet sekä kun ta yh ty män ja sairaanhoitopiirin luottamushenkilöedustajat mah dolli suuk sien mukaan. 3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri järjestää SOTE-palveluiden tuot ta misen neuvottelutilaisuuden klo Neuvottelutilaisuuteen osal lis tu vat kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin luot ta mus hen ki lö edusta jat mahdollisuuksien mukaan.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus 112 1) Kunnanjohtaja toi terveiset elinkeinotyöryhmän työpajan kokouksesta

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Oppilas- ja opiskelijahuollon lain muutosten aiheuttamat toimenpiteet: kou lu psy ko lo gi pal ve lun järjestäminen 191/ /2014 Kunnanhallitus 113 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan lukien. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toi sen asteen koulutukseen. Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia eri tyises ti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palve lu jen järjestämisessä. Lain voimaan tullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien op pi lai tos ten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opis ke luhuol lon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kai kil le sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen yl läpi tä jäs tä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut jär jeste tään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Kunnan velvollisuudet lisääntyvät myös esi- ja perusopetuksen oppilaiden pal ve lu jen järjestämisessä. Nykyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen li säk si kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vas taa van kuraattorin palvelut. Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa yk si tyi set ja valtion koulut vastaavat palvelujen järjestämisestä omille op pilail leen. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tiukennetaan koulukuraattoreiden kel poisuus vaa ti muk sia. Nykyisin kuraattorin tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Uuden lain mukaan kuraattorin tehtävään pääsemiseksi vaaditaan sosiaalialalle suun taa va sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (laki so si aali huol lon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 ). Uusi laki tuo mukanaan velvollisuuden järjestää vastaavan kuraattorin palve lut. Vastaavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (la ki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 ). Lain mukaan jokaisen koulun ja oppilaitoksen käytettävissä tulee olla vastaavan ku raat to rin palvelut. Uusien lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa kunnan hen kilös tö mi toi tuk seen. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdol li suus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psyko lo gin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai op pi laitok sen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kii reel li sis sä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä sama na tai seuraavana työpäivänä. Edellä mainittuna määräaikana palvelu on järjestettävä myös muun henkilön yhteydenoton perusteella, jos kyse ei ole neuvonnasta tai ilmene, että keskustelun järjestäminen on muusta syys tä ilmeisen tarpeetonta.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan terveydenhoitajan työaika kou lu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että oppilas ja opis ke li ja voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu sairaanhoito ja tämän vuoksi säännökset hoitoon pääsystä koskevat myös opis ke lu ter veyden huol toa. Terveydenhuoltolain sekä uuden oppilas- ja opis ke li ja huol tolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin vir ka-ai ka na välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lää ke tieteel li ses ti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjes tet tä vä terveydenhuoltolain 51 :n mukaisesti opis ke lu ter vey den huol lossa tai jos se ei ole mahdollista, niin muussa terveyskeskuksen toi mi pistees sä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on järjestämisvastuu koulu- ja opis ke li jater vey den huol los ta Sonkajärven perusopetuksessa ja lukiossa. SOTE:n ja jä sen kun tien viranhaltijoiden kesken on järjestetty asiasta kolme neu vot telua. Kuntien yhteinen kannanotto on, että SOTE:n järjestämisvastuulle tulee alkaen myös koulupsykologipalvelut. Järjestämisvastuu koskee myös vastaavan kuraattorin palveluita. Etuna järjestelyssä ovat hen kilös tön sijaisjärjestelyt ja kollegiaalinen tuki sekä mahdollisuus käyttää asiakas tie to jen tallentamiseen SOTE:n terveydenhuollon ja sosiaalityön tie tojär jes tel miä. Uuden oppilas- opiskelijahuoltolain suosituksen mukainen mitoitus Son kajär vel le koulupsykologipalvelujen osalta on 0,4 psykologin lisäys. Kou lu kuraat to ri pal ve lut pysyvät ennallaan (0,5, joka sisältyy vuoden 2014 pal ve luso pi muk seen). Kustannusten lisäys koulupsykologipalvelun järjestämiseksi on euroa vuodelle 2014 ja vuodelle Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty män yhtymähallituksen pöytäkirja. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy lisätilauksen 0,4 koulupsykologia lukien Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusopimukseen. Lisäksi kun nan hal litus toteaa lausuntonaan, että nykyinen kuraattoripalvelu on riit tä vä eikä tarvetta lisätilaukselle ole. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Talousarviomuutos 1/ / /2014 Kunnanhallitus 114 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuus, TA 2014 Erikoissairaanhoito Kunta on varannut vuoden 2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) mak su osuu teen erikoissairaanhoidon ostoihin milj. euroa. Pohjois-Sa von sairaanhoitopiirin (KYS) ennusteen mukaan Sonkajärven kunnan toteuma vuodelle 2014 on euroa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ennusteen ( ) mukaisesti on syytä ko rot taa kunnan maksuosuutta euroa vuodelle Oppilasterveydenhuolto/koulupsykologipalvelujen järjestäminen Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan lukien. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toi sen asteen koulutukseen. Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia eri tyises ti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palve lu jen järjestämisessä. Lain voimaan tullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien op pi lai tos ten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opis ke luhuol lon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kai kil le sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen yl läpi tä jäs tä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut jär jeste tään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Kunnan velvollisuudet lisääntyvät myös esi- ja perusopetuksen oppilaiden pal ve lu jen järjestämisessä. Nykyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen li säk si kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vas taa van kuraattorin palvelut. Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa yk si tyi set ja valtion koulut vastaavat palvelujen järjestämisestä omille op pilail leen. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tiukennetaan koulukuraattoreiden kel poisuus vaa ti muk sia. Nykyisin kuraattorin tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Uuden lain mukaan kuraattorin tehtävään pääsemiseksi vaaditaan sosiaalialalle suun taa va sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (laki so si aali huol lon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 ). Uusi laki tuo mukanaan velvollisuuden järjestää vastaavan kuraattorin palve lut. Vastaavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (la ki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 ). Lain mukaan jokaisen koulun ja oppilaitoksen käytettävissä tulee olla vastaavan ku raat to rin palvelut.

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Uusien lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa kunnan hen kilös tö mi toi tuk seen. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdol li suus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psyko lo gin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai op pi laitok sen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kii reel li sis sä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä sama na tai seuraavana työpäivänä. Edellä mainittuna määräaikana palvelu on järjestettävä myös muun henkilön yhteydenoton perusteella, jos kyse ei ole neuvonnasta tai ilmene, että keskustelun järjestäminen on muusta syys tä ilmeisen tarpeetonta. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan terveydenhoitajan työaika kou lu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että oppilas ja opis ke li ja voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu sairaanhoito ja tämän vuoksi säännökset hoitoon pääsystä koskevat myös opis ke lu ter veyden huol toa. Terveydenhuoltolain sekä uuden oppilas- ja opis ke li ja huol tolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin vir ka-ai ka na välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lää ke tieteel li ses ti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjes tet tä vä terveydenhuoltolain 51 :n mukaisesti opis ke lu ter vey den huol lossa tai jos se ei ole mahdollista, niin muussa terveyskeskuksen toi mi pistees sä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on järjestämisvastuu koulu- ja opis ke li jater vey den huol los ta Sonkajärven perusopetuksessa ja lukiossa. SOTE:n ja jä sen kun tien viranhaltijoiden kesken on järjestetty asiasta kolme neu vot telua. Kuntien yhteinen kannanotto on, että SOTE:n järjestämisvastuulle tulee alkaen myös koulupsykologipalvelut. Järjestämisvastuu koskee myös vastaavan kuraattorin palveluita. Etuna järjestelyssä ovat hen kilös tön sijaisjärjestelyt ja kollegiaalinen tuki sekä mahdollisuus käyttää asiakas tie to jen tallentamiseen SOTE:n terveydenhuollon ja sosiaalityön tie tojär jes tel miä. Uuden oppilas- opiskelijahuoltolain suosituksen mukainen mitoitus Son kajär vel le koulupsykologipalvelujen osalta on 0,4 psykologin lisäys. Kou lu kuraat to ri pal ve lut pysyvät ennallaan (0,5, joka sisältyy vuoden 2014 pal ve luso pi muk seen) Palkkakustannusten lisäys koulupsykologipalvelun jär jes tämi sek si on euroa vuodelle 2014 ja euroa vuodelle SOTE:n maksuosuuden korotus on yhteensä euroa vuodelle 2014 (eri kois sai raan hoi don maksuosuuden korotus ja koulupsykologipalvelujen jär jes tä mi nen). SOTE:n maksuosuuden korotus johtaa alijäämän syn ty miseen ( eur).

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Muutettu TA 2014/Tuloslaskelma TA 2014 TA-muutos Muutettu TA 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja ku lut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Tilikauden yli jäämä (alijäämä) Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Pohjois-Savon sai raan hoi to pii rin ennuste vuoden 2014 palvelujen käytöstä sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvioon 2014 tehdään alla oleva muutos: Talousarvio 2014/tuloslaskelmaosa: Valtuuston ja kunnanhallituksen toimielin, sosiaalitoimen ja ter vey den huollon tulosalue, SOTE-kuntayhtymä: Palvelujen ostot: Lisäys: Palvelujen ostot yhteensä: Maksuosuuden korotus kohdistetaan lisäämällä erikoissairaanhoidon menoi hin euroa ja koulupsykologipalvelujen järjestämiseen eu roa vuoden 2014 palvelusopimukseen. Menojen lisäys katetaan lisäämällä tuloslaskelman 2014 mukaista las kennal lis ta alijäämää. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vuoden 2014 investointiosan talousarviomuutos/palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. ker rok sen saneerauksen suunnittelu 149/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen tilojen talotekniikan, IV-jär jes tel mien uusimiseen ja pintojen (katto, seinät, lattiat) sa nee rauk selle on tehtävä hanke- ja rakennussuunnitelmat syksyyn 2014 mennessä mikä li investointisuunnitelmassa edetään taloussuunnitelman mukai ses ti. Kyseiset rakennuksen kerrokset ja osastot ovat talotekniikan ja IV-tek niikan teknisen käyttöikänsä lopussa. Samoin käytävätilojen kat to pin ta ma teri aa lit ovat uusimisen tarpeessa. Vuoden 2013 syksyllä in ves toin ti oh jelmas sa 2014 karsiutui/siirtyi tälle kohteelle vuodelle 2014 suunniteltu inves toin nin suun nit te lu ra ha pois, kun kaikille kunnan toimialueiden in vestoin nil le asetettiin kokonaistavoite 1 milj., alv 0%. Palvelutalon 1. ja 2. kerroksen saneerauksen suunnittelusta pyydettiin koko nais suun nit te lu tar jouk se na, käsittäen hankkeen arkkitehti-, rakenne-, LVI-, rakennusautomaatio- ja sähkösuunnittelun. Valittu ark ki teh ti suun nitte li ja toimii kohteen pääsuunnittelijana ja em. konsultti vastaa ko ko nais tarjouk ses ta. Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle suunnittelutoimistolle. Tarjouspyynnön oheis ma te ri aa li na olivat rakennuksen nykyiset pohjapiirustukset (luon nokset). Tarjousten jättöaika oli klo mennessä. Määräaikaan men nes sä tarjouksen jätti 2 suunnitteluyritystä. Tarjoukset olivat tar jouspyyn nön mukaisia kokonaissuunnittelutarjouksia. Esitarkastusryhmä (kunnaninsinööri Jari Sihvonen ja kunnossapitoinsinööri Sep po Ryhänen) avasivat tarjoukset ja ottivat tarjouksista selon. Tar jous ten valintaperusteena on ollut, että suunnittelutyön toteuttajaksi vali taan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten tarkastelussa laa tu te ki jöi den painoarvo on 50 % ja suunnittelukustannusten painoarvo on 50 %. Esitarkastusryhmä laati tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti laa tu ar vioin nin esitetyillä kriteereillä sekä teki laatu- ja hintapisteytyksen. Teknisen lautakunnan jäsenille lähetetään tutustumista varten oheis ma teri aa li na tarjouksista laadittu pisteytystaulukko sekä tarjouspyyntöasiakirjat. esitys Kunnaninsinööri: Esitarkastusryhmän tekemän tarkastelun pohjalta esitetään kun nan hal lituk sel le, että Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen sa nee rauksen suunnitteluun esitetään määrärahan lisäystä vuodelle 2014 ta lous arvio muu tok se na , alv 0 %. Suunnittelutyön tehtäisiin siten, että raken nus suun ni tel mat ja kustannusarvio ovat valmiit syyskuun 2014 loppuun men nes sä. Menojen lisäys katetaan lisälainalla.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukeskus Tuulikanteleen sa neerauk sen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen kokonaissuunnittelun to teut ta jaksi Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laaditun tarjousten hinta- ja laa tu pistey tyk sen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmalla pistemäärällä 104 pistettä ehdollisena, että valtuusto hyväksyy menojen lisäyksen talous ar vio muu tok se na ja sen kattamisen esitetyn mukaisesti. Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen ko ko naissuun nit te lu jakautuu seuraaviin suunnitteluryhmiin: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu Rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Insinööritoimisto Savolainen Oy Insinööritoimisto Savolainen Oy LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Käsittely: Asian käsittelyn aikana havaittiin hinta-laatupisteytyksessä raken ne- ja pääsuunnittelupisteytyksessä painoarvon virhelaskenta ja sitä kaut ta pisteytyksen virhe molempien tarjoajien osalta. Korjatun laa tu pis teytyk sen ja hintapisteiden yh teen las ke tun pisteytyksen mukaan paras ko konais ta lou del li nen pis tey tys oli Savon RMS Oy:llä 89,1 pisteellä ja In si nöö ritoi mis to Savolainen Oy:n pisteytykseksi vastaavasti tuli 88,2 pistettä. Kunnaninsinööri teki virheen korjauksen jälkeen seuraavan muutetun pää tös esi tyk sen: Esitarkastusryhmän tekemän tarkastelun pohjalta esi tetään kun nan hal li tuk sel le, että Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. ker roksen sa nee rauk sen suunnitteluun esitetään määrärahan lisäystä vuodelle 2014 ta lous ar vio muu tok se na , alv 0 %. Suunnittelutyön tehtäisiin si ten, et tä ra ken nus suun ni tel mat ja kustannusarvio ovat valmiit syyskuun 2014 lop puun men nes sä. Menojen lisäys katetaan lisälainalla. Tekninen lautakunta päättää valita Palvelukeskus Tuulikanteleen sa neerauk sen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen kokonaissuunnittelun to teut ta jaksi Savon RMS Oy:n laaditun tarjousten hinta- ja laatupisteytyksen pe rusteel la kokonaistaloudellisesti edullisimmalla pistemäärällä 89,1 pistettä ehdol li se na, että valtuusto hyväksyy menojen lisäyksen ta lous ar vio muu tok sena ja sen kattamisen esitetyn mukaisesti. Palvelukeskus Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen ko ko naissuun nit te lu jakautuu seuraaviin suunnitteluryhmiin: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu Rakennesuunnittelu LVIA-suunnittelu Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Savon RMS Oy Savon RMS Oy Insinööritoimisto Planor Oy Iisalmen Sähkö- ja au to maa tio suun nitte lu Oy Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi kunnaninsinöörin muutetun pää tös esi tyk sen.

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 115 esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Palvelukeskus Tuu likan te leen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen suunnitteluun määrärahan lisäys tä vuoden 2014 talousarvion investointiosaan euroa alv 0 %. Suun nit te lu työ tehtäisiin siten, että rakennussuunnitelmat ja kus tan nus arvio ovat valmiit syyskuun 2014 loppuun mennessä. Menojen lisäys ka tetaan lisälainalla. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Yksityistien perusparannusavustushakemus/alamäki-aittokoski -yksityistie 181/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Alamäki-Aittokoski -yksityistien tiekunta on hakenut kunnan avustusta yk sityis tei den perusparannusavustushankkeeseen. Alamäki-Aittokoski tie kunnan perusparannushanke sisältää kuivatuksen ja kantavuuden pa ran tamis koh tei den toteuttamista tieosalla. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on Pohjois-Savon Ely-keskus myöntänyt päätöksellään dnro 369/2012/POS/2 Alamäki-Aittokoski -yksityistien pe rus pa ran nus hank keeseen valtionavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuiten kin enintään Kunnan osuudeksi esitetään Alamäki-Aittokoski yk si tyis tien perusparannushankkeelle tieosuudelle läpikulkuliikenne huomioi den tiekunnan hakemuksen mukaisesti 20 % hankekustannusarviosta, kui ten kin enintään Perusparannushanke on tiekunnalta saadun tiedon perusteella tarkoitus to teut taa vuoden 2014 aikana. Valtionosuuspäätös edellyttää hankkeen toteut ta mis ta mennessä. Tiekunnan osalta se edellyttää, että kunnan avus tus osuus voitaisiin myöntää keväällä Mikäli avustus myönnetään, voidaan määrärahan lisäys kattaa teknisen toi men tulosalueelta Maisemagallerian kohteiden sähkökulujen sekä kevyen liikenteen väylän puhtaanapitokulujen vähenemisellä. Mai se ma gal lerian kohteet on poistettu keväällä 2014 ja kevyen liikenteen väylien puhtaa na pi to ku lut alittuvat arvioidusta vuonna Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätös sekä Alamäki-Aittokoski tiekunnan avus tus ha ke mus lähetetään oheismateriaalina teknisen lautakunnan jä senil le tutustumista varten. esitys Kunnaninsinööri: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää Ala mä ki-ait to kos ki -yksityistien perusparannushankkeeseen avustusta enin tään Kunnan antama suunnittelu-, valvonta- ym. apu huo mioidaan avustuksessa siltä osin, kuin ne ovat valtionapukelpoisia. Avustus katetaan teknisen toimen tulosalueen käyttötalousmenojen vä hentä mi sel lä kustannuspaikalta 6217 Maisemagalleriakohteet sekä 6213 Kevyen liikenteen väylät Käsittely: Puheenjohtaja Teuvo Kauppinen ilmoitti jääviytensä int res si jääviy den perusteella sekä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja pää tök senteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toi mi Merja Tuovinen.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus 116 Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätös sekä Alamäki-Aittokoski tiekunnan avus tus ha ke mus lähetetään oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille tu tus tu mis ta varten. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Alamäki-Aittokoski -yksityistien pe rus pa ran nushank kee seen avustusta enintään euroa. Kunnan antama suun nit telu-, valvonta- ym. apu huomioidaan avustuksessa siltä osin kuin ne ovat val tion apu kel poi sia. Avustus katetaan teknisen toimen tulosalueen käyttötalousmenojen vä hentä mi sel lä kustannuspaikalta 6217 Maisemagalleriakohteet euroa sekä 6213 kevyen liikenteen väylät euroa. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Päiväkeskus Pysäkki ry:n ja Sonkajärven mielenterveyskerho ry:n (Touhula) avus tuk set 193/ /2014 Kunnanhallitus 117 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Asian tausta Päiväkeskus Pysäkki ry:llä on Sonkajärvellä kaksi päiväkeskusta (Son kajär vi ja Sukeva). Päiväkeskustoiminnot on suunnattu ensisijaisesti päih deon gel mai sil le ja mielenterveyskuntoutujille. Päiväkeskus Pysäkin toi minta-aluei ta ovat päiväkeskustoiminta, työllistämistoiminta ja tuettu asu minen. Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Touhula) tarjoaa avoimen koh taa mispai kan mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Touhulan toi min tamuo to ja ovat kerho- ja ryhmätoiminta, erilaisten tilaisuuksien ja retkien järjes tä mi nen, monimuotoinen liikunta sekä siivous, keittiö- ja asiointitehtävät toi min ta kes kuk ses sa. Molemmat yhdistykset tarjoavat päiväkeskustoimintaa vanhan kunnantalon (ke hy-pa ja) kiinteistön toisessa kerroksessa. Molempien yhdistysten toiminta tukee sosiaalitoimen työtä ja siksi Son kajär ven kunta on kohdentanut avustusta molemmille yhdistyksille Ylä-Savon SO TE kuntayhtymän talousarvion kautta päiväkeskustoiminnan jär jes tä miseen seuraavasti: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/ta 2014: Sosiaalityön palvelut, 2173 asumisen tuki ja sosiaalinen kun tou tus/son kajär vi: Yhdistys: Avustus: Päiväkeskus Pysäkki ry Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Tou hu la) Yhteensä: Yhtymähallituksen jaosto on päätöksellään vahvistanut avus tus ten myöntämisen. Avustusten kohdentaminen kuntayhtymän talousarviossa 2015 Kunnassa on toteutettu merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuo si na Kunnan talousarviossa 2014 ei ole mää rä ra ha va rausta harkinnanvaraisille avustuksille. Talouden tasapainottamistoimenpiteistä joh tuen on syytä arvioida myös kuntayhtymän talousarvion kautta myönnet tä vien avustusten kohdentamista.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Päiväkeskus Pysäkki ry:n ja Touhulan sekä kunnan edustajien kesken on pi det ty neuvotteluita yhdistysten tulevaisuudesta ja rahoituksesta. Mo lemmat yhdistykset ovat jättäneet kunnalle selvitykset toiminnastaan ja tu le vaisuu den nä ky mis tään. Selvityksen yhteydessä Päiväkeskus Pysäkki on jättänyt kunnalle avus tusha ke muk sen, jossa se hakee rahoitusta päihde- ja mie len ter veys on gelmais ten päiväkeskustoiminnan ja vaikeasti työllistyvien ja pit kä ai kais työt tömien työllistämisen järjestämiseksi vuodelle 2015 yhteensä euroa. Vuon na 2013 Pysäkin erilaisten työllistämistoimenpiteiden kohteena oli yhteen sä 14 henkilöä. Eri asiakkaita Sonkajärven ja Sukevan päi vä kes kuksis sa kävi vuonna 2013 yhteensä 155 henkilöä. Päiväkeskus Pysäkin merki tys kunnan työllistämispalveluiden järjestäjänä on huomattava. Touhulan selvityksen perusteella voidaan katsoa, että paikallisella tasolla mie len ter veys- ja päihdekuntoutujien toimintojen yhteistyön lisääminen ja osit tain yhdistäminen on ollut yhdistyksen suunnitelmissa. Toiminta on vakiin tu nut ta ja se on koettu tarpeelliseksi sekä asiakkaiden että yh teis työ taho jen osalta, joten toimintaa halutaan ehdottomasti jatkaa. Touhulan ra hoitus vuodelle 2015 Raha-automaattiyhdistykseltä on avoinna. Eri asiakkaita Tou hu las sa kävi vuonna 2013 yhteensä 46 henkilöä. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Päiväkeskus Pysäk ki ry:n ja Sonkajärven mielenterveyskerho ry:n (Touhula) selvitykset. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle, että se koh den tai si talousarvioon 2015 avustuksia sosiaalityön palveluihin asu misen tukeen ja sosiaaliseen kuntoutukseen seuraavasti: Yhdistys: Avustus: Päiväkeskus Pysäkki ry Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Tou hu la) Yhteensä: Lisäksi kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Päiväkeskus Py säkin ja Touhulan toiminta on koettu erittäin tärkeäksi ja molempien yh dis tysten toiminnot tukevat merkittävästi kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lui ta. Kunnanhallitus kuitenkin edellyttää, että yhdistykset laativat vuoden 2015 ai ka na selvityksen toiminnoistaan ja siitä, onko päiväkeskustoiminnot päihde- ja mielenterveyskuntoutujille mahdollista tuottaa yhden toimijan toimes ta. Avustusten kohdentaminen suunnitelmavuosille ar vioidaan TA 2016 valmistelun aikana. Asian käsittely: Eero Kurtelius ilmoitti olevansa esteellinen int res si jää viyden perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja pää tök senteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen toi nen varapuheenjohtaja Ilpo Partanen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Sonkakoti Oy:n lainan takaus 179/ /2014 Kunnanhallitus 118 Valmistelija: kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Ilpo Partanen Sonkajärvi -konsernin merkittävin tytäryhteisö on Sonkakoti Oy, josta kunta omistaa 100 %. Sonkakoti Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa ja yl lä pitää edullisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Sonkajärven kunnan alueella. Sonkakoti Oy tarvitsee rahoitusta yhteensä euroa erääntyvän bullet -lainan takaisinmaksuun sekä korjaus-/lämpöinvestointien tekemiseen. Son ka ko ti Oy on pyytänyt lainatarjoukset seuraavilta rahalaitoksilta: Kun tara hoi tus Oyj, Säästöpankki Optia, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Son ka järven Osuuspankki. Tarjoukset pyydettiin klo 14 mennessä seu raavin ehdoin: Lainamäärä: Korkovaihtoehdot: Laina-aika: Vakuus: Lyhennys: euroa 6 kk euribor ja 5 vuoden viitekorko 10 vuotta Sonkajärven kunnan takaus Lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain Lainatarjouksen jättivät mennessä seuraavat rahalaitokset: Säästö pank ki Optia, Sonkajärven Osuuspankki ja Kuntarahoitus Oyj, joista Son ka ko ti Oy:n hallitus valitsi kokouksessaan Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen korkovaihtoehdon ollessa 5 vuoden viitekorko. Samal la hallitus päätti hakea Sonkajärven kunnan omavelkaista takausta seu raa vaan lainaan: Rahoituksen myöntäjä: Kuntarahoitus Oyj Lainamäärä: euroa Korko: 5 vuoden viitekorko (5.5.14: 1,890 % sisältäen marginaalin) Laina-aika: 10 vuotta Sonkajärven kunnan takausvastuiden yhteismäärä Sonkakoti Oy:lle oli yhteensä euroa. Nyt haettavan takauksen jälkeen takaus vas tuut ovat yhteensä euroa. Sonkakoti Oy:n taloudellinen tilanne on esitetty yhtiön ja kunnan ti lin päätök sis sä Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Sonkakoti Oy:n pöy tä kir jan ote , Säästöpankki Optian, Sonkajärven Osuuspankin se kä Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjoukset sekä Sonkakoti Oy:n tilinpäätös esitys Kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Sonkajärven kunta takaa Son ka ko ti Oy:n Kuntarahoitus Oyj:n myöntämän enintään euron

21 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus suu rui sen lainan. Laina on sidottu 5 vuoden viitekorkoon ja sen ta kai sinmak su ai ka on 10 vuotta. Lainan käyttötarkoitus on vanhan bullet -lainan ta kai sin mak su sekä korjaus-/lämpöinvestoinnin tekeminen. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen ja Eeva Suomalainen ilmoit ti vat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat ko kouk ses ta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Ilpo Par ta nen ja sihteerinä Markku Suokonautio. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

22 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Työtyytyväisyys-/henkilöstökysely / /2014 Kunnanhallitus 119 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Sonkajärven kunnassa toteutettiin huhtikuussa 2014 kunnan henkilöstölle työ tyy ty väi syys ky se ly. Edellinen kysely toteutettiin toukokuussa Työtyy ty väi syys ky se lyl lä haluttiin selvittää, miten kunnan palveluksessa olevat työn te ki jät kokevat työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin. Kysely lähetettiin 143 työntekijälle ja kyselyyn vastasi 126 työntekijää, joten vastausprosentti oli 88 % (82 % vuonna 2011). Työntekijöiltä kysyttiin 17 eri asiaa työmotivaatiosta aina kunnan imagoon. Par haat tulokset tulivat oma-aloitteisuudesta, työmotivaatiosta ja työn mielek kyy des tä. Heikoimmat tulokset annettiin palkkauksesta, luot ta mus henki lö yh teis työs tä ja hallintokuntien/yksikköjen välisestä yhteistyöstä. Kokonaisuutena Sonkajärven kunta koettiin hyvänä työpaikkana, mutta kehi tet tä viä alueita on vielä. Työilmapiiri koettiin hyvänä. Vastausprosentti oli edel leen hyvä. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina työ tyy ty väi syysky se lyn tulosraportti tutustumista varten. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää, että kyselyn antamat tu lokset otetaan huomioon työyhteisöjen kehittämisessä ja saatuja tuloksia seura taan. Sonkajärven kunta toteuttaa vastaavan työtyytyväisyyskyselyn tu levi na vuosina. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

23 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Etappi työllisyyspalvelut -hanke 192/ /2014 Kunnanhallitus 120 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Asian tausta Etappi Open -hanke päättyy Hankkeen päättymisen myötä Iisal men kaupunki (hankkeen hallinnoija) on käynnistänyt neuvottelut uuden työl li syys hank keen aloittamiseksi. EU:n uusi ohjelmakausi on Aluei den kehittämistä koordinoivat rahoittajaviranomaiset ovat ilmoittaneet kun nil le, että haku uuteen ohjelmakauteen lukeutuville ra ken ne ra has tohank keil le avataan Uuden työllisyyshankkeen valmistelemiseksi on käyty neuvotteluita alueen työl li syys asiois ta vastaavien viranhaltijoiden kesken ja päätetty esittää uutta ETAPPI työllisyyspalvelut -hanketta ajalle Val miste lun vastuuhenkilöksi on nimetty projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi. Kun tien osalta vastuullisia ovat työllisyysasioista vastaavat viranhaltijat. Uuden ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen toiminta-alue on säteeltään 120 kilometriä kattava työssäkäynti- ja asiointialue, johon kuuluu kah deksan erillistä kuntaa. Toiminta-alueella on kaksi luontevaa kun ta ryh mit tymää, joiden puitteissa järjestetään sosiaali-, työllisyys- ja elin kei no pal ve luita alueen asukkaille ja yrityksille: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) toi min ta-alue (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) ja Nilakan kuntien yh teis toi min ta-alue (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto). Kokonaisuudessaan kyseessä on maakunnan vientiteollisuus- ja al ku tuotan to val tai sin, mutta myös ikääntynein ja asukastiheydeltään eniten taajaan asuttu alue. Väestön yleistä koulutustasoa tarkasteltaessa huomioon otet ta va piirre on se, että peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on alueella noin 10 prosenttia alhaisempi kuin maakunnassa kes kimää rin. Osittain edellä mainituista tekijöistä johtuen alueen työttömyydestä huomat ta va osa on rakenteellista ja erityisesti työvoiman alueellista kysyntää vas taa mat to mis ta osaamisvajeista johtuvaa. Arviolta prosenttia alueen työttömistä työnhakijoista lukeutuu tähän luokkaan. SOTE -alueen väkiluku on asukasta ja alueella asuu noin työ ikäis tä. Työttömyysaste oli päivitetyn työnvälitystilaston mukaan SOTE:n alueella 15,4 prosenttia. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrat tu na työttömyysaste on noussut vajaan prosentin. Työttömyysprosentti Sonkajärvellä oli vuoden 2013 lopussa 19,3 pro senttia (2012: 16,6). Edellä mainituista tekijöistä johtuen tarvitaan sekä työnhakijoiden että työn an ta jien tarpeisiin vastaavia asiakaslähtöisiä ja työpaikkasidonnaisia

24 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus rat kai su ja. Kaikki työllisyyttä edistävät toimenpiteet ovat siten erittäin tärkei tä työttömyyden vähentämiseksi ja koulutetun työvoiman saamiseksi alu eel le. ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen projektisuunnitelma Projektin taustatiedot: Hankkeen nimi: Toteutusaika: ETAPPI työllisyyspalvelut -hanke , asiakastyön osalta Kustannusarvio ja rahoitus: 3,0 milj. euroa, josta EU-rahoitusosuus 2,25 milj. euroa, kuntien osuus 0,45 milj. euroa ja yri tys ten osuus 0,3 milj. euroa Hankkeen hallinnoija: Hankkeen tavoite: Iisalmen kaupunki, elinvoimapalvelut Työmarkkinaosallistumisen lisääminen paran ta mal la työllisyyttä, sosiaalista osal li suutta ja koulutusta ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen budjetin kuntaosuudet jakautuvat seu raa vas ti: Yhteensä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Keitele Pielavesi Tervo Vesanto Yhteensä ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen ydintehtävänä on luoda työllistymisen paik ko ja pitempään työttömänä olleille työnhakijoille ikään, sukupuoleen ja kult tuu ri taus taan katsomatta, sekä niille mikro- ja pk -yrityksistä ir ti sa no tuille työnhakijoille, joille ei ole tarjottu muutosturvaan liittyviä tukipalveluita työl lis ty mi sen tueksi. Hankkeen päätavoitteena on luoda pysyvä yhteispalvelukäytäntö ra kenteel li sen työttömyyden minimoimiseksi. Sonkajärven kunnan osalta tärkeäk si tehtäväksi hankkeen onnistumisen kannalta muodostuu yhteistyö hank keen ja kunnan työllisyysasioiden hoidon välillä. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään liitteenä ETAPPI työllisyyspalvelut -hank keen projektisuunnitelma esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy ETAPPI työllisyyspalvelut -hankkeen pro jek tisuun ni tel man Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunta sitoutuu hank keen kuntaosuuteen vuosille yllä esitetyn mukaisesti, mikä li hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, ja mikäli toi min ta-alu eeseen lukeutuvat muut kunnat päättävät lähteä mukaan hankkeeseen.

25 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 kuntaosuus katetaan työllistämisen tulosalueelta kus tan nuspai kal ta työllistämishankkeet Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

26 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Ylä-Savon Veturi ry:n esitys ohjelmakauden sitomattoman kuntarahan käyt tä mi ses tä paikalliseen kehittämisstrategiaan / /2013 Kunnanhallitus 121 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Ylä-Savon kunnat ja Maaninka sitoutuivat Leader -ohjelmakaudella maksamaan Ylä-Savon Veturi ry:n Naulan kantaan -ohjelman kun ta ra haa 2,5 euroa/vuosi/asukas. Veturille vuosina maksettu kun ta ra ha on yhteensä euroa. Hankkeisiin sitomatonta kun ta rahaa on tilanteessa ,50 euroa. Kuntarahan ylijäämä muodos tuu vuosina budjetoitua pienempänä toteutuneista hankkeis ta. Kuntarahaa on myös säästynyt kuntien hallinnoimista in ves toin tihank keis ta, joissa on edellytetty kuntien muuta panostusta. Sitomattoman kuntarahan kunnittaiset osuudet: Kunta Osuus maaseudun asuk kais ta 2013/% Osuus sitomattomasta kun ta ra has ta, eur Iisalmi 31, Keitele 4, Kiuruvesi 15, Lapinlahti 18, Maaninka 6, Pielavesi 8, Sonkajärvi 8, Vieremä 7, Yhteensä * Iisalmen ydinkeskusta ei mukana asukasluvussa Sitomattoman kuntarahan merkitys rahoitusraamissa Maa- ja metsätalousministeriön ohjekirjeen mukaan kuntarahoituksen osuus paikallisen kehittämisen rahoituskehyksestä tulee olla 20 %. Ylä-Savon kuntien aiemmin tekemien 2 tai 3 euron kuntarahapäätösten mukainen jul ki sen rahoituksen kehys on 4,83 milj. euroa vuosille Jos Ylä-Sa von kaikki kunnat hyväksyvät, että sitomaton kehys käytetään uuden ohjelmakauden kuntarahaosuutena, kasvaa rahoituskehys 5,28 miljoo naan euroon. Esitys Ylä-Savon Veturi ry esittää, että tilanteen mukainen sitomaton, Ve tu ril le jo maksettu kuntaraha käytetään paikallisen kehittämisstrategian rahoituksessa lisärahoituksena kuntien jo aiemmin tekemiin kun ta ra ha pää tök siin. Mikäli vuonna 2014 purkautuvaa kuntarahaa vielä käynnissä olevista hankkeis ta syntyy, tehdään sen käytöstä erillispäätös.

27 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy, että tilanteen mukainen sitomaton, Ve tu ril le jo maksettu kuntaraha käytetään paikallisen kehittämisstrategian rahoituksessa lisärahoituksena kuntien jo aiemmin tekemiin kun ta ra ha pää tök siin. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

28 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna / /2014 Kunnanhallitus 122 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti val tion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tila päis ten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityis olo suh teet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hy väksy nyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toi menpi teis tä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hake muk seen. Jos suunnitelma ei ole valmistunut hakuajan loppuun mennes sä, on hakemukseen merkittävä milloin valtuusto sen käsittelee ja milloin suunnitelma lähetetään ministeriöön. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennet tu na, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an ne tun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimen pi teet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto kos kee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a :n mukainen ar vioin tiryh mä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päät tä mään ajankohtaan mennessä. Sonkajärven kunnalle myönnettiin vuonna 2013 harkinnanvaraista val tionosuu den korotusta yhteensä euroa. esitys Kunnanjohtaja: Kunta ei hae harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

29 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen/ Pohjois-Suomen alue hal lin to vi ras ton päätös nro 36/2014/1 261/ /2012 Kunnanhallitus 123 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Aluehallintovirasto on ratkaissut Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja ve sita lous lu van lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ym pä ris tö lu paa koskevan hakemuksen. Hakemuksesta poiketen alue hallin to vi ras to on käsitellyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset uu delleen koko kaivostoiminnanosalta, koska toiminta on muuttunut olennaisesti ver rat tu na vuonna 2007 myönnettyyn ympäristölupaan nro 33/07/1. Aluehallintovirasto on myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:lle uuden ym päris tö lu van Talvivaaran kaivoksen koko toiminnan olennaiseen muut ta miseen. Lupa koskee monimetallimalmin louhintaa Kuusilammen avo lou hokses ta (15Mt t/v malmia ja 30 Mt t/v sivukiveä), malmin murskausta ja jauha tus ta, ensimmäisen ja toisen vaiheen kasaliuotusta, metallien tal teen otto lai tos ta (nikkelin tuotanto enintään t/v nikkeliä), uraanin tal teen otto lai tos ta, vety- ja rikkivetytehdasta, kalkin jauhatusta ja sammutusta, ener gian tuotantoa, tarvekiven louhintaa, toimintaa liittyviä kai van nais jätteen jätealueita ja kaatopaikkoja sekä muita näihin liittyviä aputoiminoja. Ympäristölupaa ei ole myönnetty Kolmisopen avolouhokselle eikä siihen liit ty vien sivukiven läjitysalueen tai toisen vaiheen liuotuskasan ra ken ta miseen. Myös kalkin polttoa ja avolouhoksen käyttämistä liuoskierron ke mikaa li liuos ten varoaltaana koskevat hakemukset on hylätty. Päätöksessä on annettu lupamääräykset, jotka koskevat muun muassa pääs tö jä vesiin ja ilmaan, liuotusalueita ja liuotusprosessiin liittyviä altaita, jät tei tä ja niiden käsittelyä, pohjavesien suojapumppauksia sekä vakuuksia jä te huol lon varmistamiseksi ja tarkkailua. Päästöjä vesiin on rajattu samoilla lupamääräyksillä kuin alue hal lin to vi raston keväällä 2013 antamassa vesien varastointia, puhdistamista ja ve sistöi hin johtamista koskevassa päätöksessä nro 52/2013/1. Alue hal lin to viras to on jättänyt tutkimatta saapuneen hakemuksen täy den nyksen mm. siltä osin kuin se on koskenut jätevesien raja-arvojen nostamista. Ilmaan johdettavien päästöjen ja melupäästöjen osalta lupamääräyksiä on tiu ken net tu. Luvassa on annettu määräykset jätteiden käsittelystä sekä kaatopaikoista ja kaivannaisjätteiden alueista. Luvan saajalle on mm. annettu velvoite mää rä ajan jälkeen alkaa sijoittaa esineutraloinnin sakat omille uusille kaato pai koil le. Määräykset sisältävät muun ohella kiellon sijoittaa jätettä kipsisak ka-al taan lohkolle 1. Jätteiden luokitteluja on vuoden 2007 ym pä ris tölu paan nähden muutettu jätteiden laadusta saadun lisätiedon perusteella. Li säk si on luokiteltu sellaisia uusia jätejakeita, joiden muodostumista ei ollut alun perin esitetty.

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Valtuusto Aika Maanantai 28.09.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Mustonen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96 Kunnanhallitus AIKA 10.02.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 49 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot