Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) 6300/17 AGRILEG 43 VETER 17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D048174/04 Asia: Neuvoston pääsihteeristö KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteiden X, XIV ja XV muuttamisesta käsiteltyä eläinvalkuaista koskevien säännösten osalta Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048174/04. Liite: D048174/ /17 ts DG B 2B FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANTE/10539/2016 Rev. 2 (POOL/G4/2016/10539/10539R2- FI.doc) D048174/04 [ ](2017) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteiden X, XIV ja XV muuttamisesta käsiteltyä eläinvalkuaista koskevien säännösten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

3 KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteiden X, XIV ja XV muuttamisesta käsiteltyä eläinvalkuaista koskevien säännösten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/ ja erityisesti sen 23 artiklan ensimmäisen kohdan, ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/ ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 41 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ja 42 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan nauta-, lammas- ja vuohieläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Sitä sovelletaan sekä elävien eläinten että eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sekä tietyissä erityistapauksissa niiden vientiin. (2) Asetuksen (EY) N:o 999/ artiklan 1 kohdassa kielletään eläinvalkuaisen käyttö märehtijöiden ruokinnassa. Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa kielto laajennetaan koskemaan muita eläimiä kuin märehtijöitä ja sitä rajoitetaan asetuksen liitteen IV mukaisesti siltä osin kuin on kyse kyseisten eläinten ruokinnasta eläinperäisillä tuotteilla. (3) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV laajennetaan 7 artiklan 1 kohdassa säädetty kielto koskemaan muiden tuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokintaa, lukuun ottamatta lihaa syövien turkiseläinten ruokintaa, muun muassa käsitellyllä 1 2 EYVL L 147, , s. 1. EUVL L 300, , s. 1. FI 2 FI

4 eläinvalkuaisella. Liitteessä IV olevan II luvun c alakohdassa sallitaan kuitenkin poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin yksinomaan vesiviljelyeläinten ruokkiminen muista kuin märehtijöistä saadulla käsitellyllä eläinvalkuaisella, edellyttäen että käsitelty eläinvalkuainen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on tuotettu asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun D jakson mukaisesti. Kyseisessä jaksossa edellytetään tätä nykyä, että tällaisen käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon käytetyt eläimistä saatavat sivutuotteet on saatu teurastamoista tai leikkaamoista. Kun otetaan huomioon hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoprosessi, tätä vaatimusta ei voida täyttää hyönteisten ollessa kyseessä. Hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttöä ei tämän seurauksena nykyisin sallita vesieläinten rehussa. (4) Useissa jäsenvaltioissa on alettu kasvattaa hyönteisiä niistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja muiden hyönteisistä johdettujen tuotteiden tuottamiseksi käytettäviksi lemmikkieläinten ruokaan. Tämä tuotanto tapahtuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisen kansallisten valvontajärjestelmien mukaisesti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvatetut hyönteiset voivat toimia kestävänä vaihtoehtona muiden tuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokintaan tarkoitetun eläinvalkuaisen perinteisille lähteille. (5) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä EFSA, julkaisi 8 päivänä lokakuuta 2015 tieteellisen lausunnon siitä, millainen riski hyönteisten tuotantoon ja käyttöön elintarvikkeissa ja rehussa liittyy 3. Mitä tulee prionien esiintymiseen liittyviin riskeihin, EFSA toteaa, että verrattuna vaarojen esiintymiseen nykyisin sallituissa eläinperäisissä valkuaislähteissä, vaarojen esiintymisen käsittelemättömissä hyönteisissä odotetaan olevan samantasoista tai vähäisempää, kunhan hyönteisiä ruokitaan alustoilla, joissa ei ole märehtijä- tai ihmisperäistä (lanta)ainesta. Koska hyönteisten käsittely voi entisestään vähentää biologisten vaaratekijöiden esiintymistä, kyseinen toteamus pitää paikkansa myös, kun on kyse hyönteisistä saaduista käsitellyistä eläinvalkuaisista. (6) Asetuksen (EY) N:o 1069/ artiklan 6 kohdassa vahvistetun tuotantoeläimen määritelmän mukaisesti hyönteisiä, joita kasvatetaan hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuottamiseksi, on pidettävä tuotantoeläiminä, ja niihin sovelletaan sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/ artiklassa ja liitteessä IV vahvistettua ruokintakieltoa sekä asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 vahvistettuja eläinten ruokintaa koskevia sääntöjä. Näin ollen märehtijöiden valkuaisaineiden, ruokajätteen, lihaluujauhon ja lannan käyttö on kiellettyä hyönteisten ruokinnassa. Ulosteiden käyttö eläinten ravinnoksi on lisäksi kielletty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/ liitteen III mukaisesti. (7) Hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset olisi näin ollen sallittava vesiviljelyeläinten ruokinnassa. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan II luvun c alakohtaa olisi siksi 3 4 Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed, The EFSA Journal (2015);13(10):4257. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta (EUVL L 229, , s. 1). FI 3 FI

5 muutettava vastaavasti, ja mainitun asetuksen liitteessä IV olevaan IV lukuun olisi sisällytettävä jakso, jossa vahvistetaan TSE:ihin liittyvät edellytykset kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotannolle. (8) Vastaavasti kuin on jo toimittu vesiviljelyeläinten ruokintaan tarkoitettujen muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten kohdalla, olisi vahvistettava erityiset edellytykset hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoa ja käyttöä varten, jotta vältetään muista sellaisista valkuaisista, jotka saattavat aiheuttaa TSE-riskin märehtijöille, aiheutuvan mahdollisen ristikontaminaation riski. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun A jaksossa vahvistettuja edellytyksiä vastaavasti hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen olisi tuotettava laitoksissa, joissa tuotetaan yksinomaan kasvatetuista hyönteisistä saatuja tuotteita. (9) Oikeusvarmuuden vuoksi on lisäksi aiheellista lisätä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteeseen I kasvatettujen hyönteisten määritelmä. (10) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteitä I ja IV olisi muutettava. (11) Komission asetuksen (EU) N:o 142/ liitteessä X vahvistetaan säännöt asetuksen (EY) N:o 1069/2009 panemiseksi täytäntöön, mukaan luettuina parametrit tuotantoeläinten ruokintaan tarkoitetun turvallisen eläinperäisen rehun tuotannolle. Ainoastaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen X vaatimusten mukaisia eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita saa syöttää muille tuotantoeläimille kuin turkiseläimille. Mainitun asetuksen liitteessä X esitetyt säännökset eivät kata eläviä hyönteisiä ja kuivattuja hyönteisiä tuotantoeläinten rehussa, mutta kuivattujen hyönteisten käyttöön lemmikkieläinten ruoassa tai ruokana sovelletaan edellä mainitun asetuksen liitteessä XIII esitettyjä säännöksiä. (12) Kun asetusta (EY) N:o 999/2001 muutetaan hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen sallimiseksi vesiviljelyeläinten ruokinnassa, samalla avautuu todennäköisesti tilaisuus harjoittaa unionissa suurimittaisempaa hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoa. Nykyistä pienimittaista hyönteisten kasvatusta lemmikkieläinten ruoaksi voidaan riittävällä tavalla käsitellä nykyisissä kansallisissa valvontajärjestelmissä, mutta eläinten terveyttä, kansanterveyttä, kasvien terveyttä tai ympäristöön kohdistuvia riskejä käsittelevät unionin säännökset ovat aiheellisia, jotta voidaan varmistaa, että laajamittainen hyönteisten kasvatus unionissa on turvallista. Unionissa kasvatettavat hyönteislajit eivät saisi olla patogeenisiä eikä niillä saisi olla muitakaan haitallisia vaikutuksia kasvien, eläinten tai ihmisten terveyteen. Niiden ei pitäisi olla ihmisten, eläinten tai kasvien patogeenien vektoreiksi tunnustettuja lajeja, suojeltavia lajeja eikä haitallisiksi määriteltyjä vieraslajeja. Ottaen huomioon nämä kansalliset riskinarvioinnit ja EFSAn 8 päivänä lokakuuta 2015 antaman lausunnon seuraavat hyönteislajit olisi katsottava unionissa tätä nykyä kasvatettaviksi hyönteislajeiksi, jotka täyttävät edellä mainitut turvallisuusedellytykset rehukäyttöön 5 Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, , s. 1). FI 4 FI

6 tapahtuvaa hyönteistuotantoa silmällä pitäen: sotilaskärpänen (Hermetia illucens), huonekärpänen (Musca domestica), jauhopukki (Tenebrio molitor), kanatunkkari (Alphitobius diaperinus), kotisirkka (Acheta domesticus), trooppinen kotisirkka (Gryllodes sigillatus) ja kenttäsirkka (Gryllus assimilis). (13) Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä X olisi tämän vuoksi muutettava siten, että lisätään sen II luvussa olevaan 1 jaksoon luettelo hyönteislajeista, joita voidaan käyttää kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon. Tämän luettelon olisi sisällettävä edellä mainitut hyönteislajit, ja sitä voidaan muuttaa tulevaisuudessa, kun on ensin arvioitu kyseisestä hyönteislajista eläinten terveydelle, kansanterveydelle, kasvien terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat riskit. (14) Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV esitetään vaatimukset eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonnille kolmansista maista. Turvallisuusvaatimuksia, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten rehussa käytettäväksi tarkoitettujen hyönteisten kasvatukseen ja kyseisistä hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen markkinoille saattamiseen erityisesti käytettävien hyönteislajien ja sen rehun osalta, jota hyönteisille saa antaa, olisi sovellettava myös kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 ja 2 jaksoa olisi tämän vuoksi muutettava, jotta voidaan vahvistaa kyseiset unioniin suuntautuvaa tuontia koskevat vaatimukset. (15) Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XV vahvistetaan terveystodistusten mallit eläimistä saatavien sivutuotteiden tuontiin unioniin. Kyseisen asetuksen liitteessä XV olevassa 1 luvussa esitettyä terveystodistuksen mallia sovelletaan käsitellyn eläinvalkuaisen tuontiin unioniin. Kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuontia varten olisi vahvistettava uusi terveystodistuksen malli, johon olisi sisällyttävä erityisvaatimukset tällaisten hyönteisten kasvattamiseksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV mainitun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoa varten sekä muut asiaan liittyvät vaatimukset, jotka koskevat käsitellyn eläinvalkuaisen tuontia. Tämän vuoksi liitteessä XV olevaan 1 lukuun olisi sisällytettävä uusi terveystodistuksen malli kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuontia varten. (16) Lisäksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XV olevaan 1 lukuun sisällytettävässä uudessa terveystodistuksen mallissa olisi otettava huomioon komission asetuksella (EU) 2016/ tehdyt muutokset TSE:ihin liittyviin vaatimuksiin, joita sovelletaan nauta-, lammas- ja vuohieläimistä saatavien sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden tuontiin, siten kuin siitä säädetään asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX olevassa D luvussa. (17) Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteitä X, XIV ja XV olisi muutettava. (18) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan III luvun A jaksossa vahvistetaan vaatimukset tarkoituksena estää irtotavarana olevien kalajauhon, eläinperäisen dikalsiumfosfaatin ja trikalsiumfosfaatin, muista kuin märehtijöistä saatujen verituotteiden ja näitä tuotteita sisältävien rehuseosten, jotka on tarkoitettu muiden 6 Komission asetus (EU) 2016/1396, annettu 18 päivänä elokuuta 2016, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 joidenkin liitteiden muuttamisesta (EUVL L 225, , s. 76). FI 5 FI

7 tuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokkimiseen, sekä märehtijöille tarkoitetun rehun välinen ristikontaminaatio kuljetuksen aikana. Ottaen huomioon, että samanlainen ristikontaminaation riski on olemassa, kun näitä aineksia varastoidaan irtotavarana, asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan III luvun A jakson vaatimukset olisi laajennettava kattamaan irtotavarana olevien kalajauhon, eläinperäisen dikalsiumfosfaatin ja trikalsiumfosfaatin, muista kuin märehtijöistä saatujen verituotteiden ja näitä aineksia sisältävien rehuseosten varastointi. (19) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun B jaksossa vahvistetaan vaatimukset tarkoituksena estää irtotavarana olevien rehuaineiden ja rehuseosten, jotka sisältävät märehtijöistä peräisin olevia muita tuotteita kuin maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, eläinperäistä dikalsiumfosfaattia ja trikalsiumfosfaattia ja hydroloituja proteiineja märehtijöiden vuodista ja nahoista, ja muille tuotantoeläimille kuin turkiseläimille tarkoitetun rehun välinen ristikontaminaatio kuljetuksen aikana. Ottaen huomioon, että samanlainen ristikontaminaation riski on olemassa, kun näitä aineksia varastoidaan irtotavarana, asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun B jakson vaatimukset olisi laajennettava kattamaan irtotavarana olevien rehuaineiden ja rehuseosten, jotka sisältävät märehtijöistä peräisin olevia muita tuotteita kuin maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, eläinperäistä dikalsiumfosfaattia ja trikalsiumfosfaattia ja hydroloituja proteiineja märehtijöiden vuodista ja nahoista, varastointi. (20) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun D jakson a alakohdassa edellytetään, että vesiviljelyeläinten ruokintaan käytettäväksi tarkoitetun muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen, kalajauhoa lukuun ottamatta, tuotantoon tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet on saatava joko teurastamoista, joissa ei teurasteta märehtijöitä, tai leikkaamoista, joissa ei tehdä luuttomaksi tai leikata märehtijöiden lihaa. Kyseisessä a alakohdassa säädetään tätä vaatimusta koskevasta poikkeuksesta sellaisten teurastamoiden kohdalla, jotka toteuttavat tehokkaita toimenpiteitä märehtijöiden ja muiden kuin märehtijöiden sivutuotteiden välisen ristikontaminaation ehkäisemiseksi ja jotka toimivaltainen viranomainen tarkastaa ja joille se antaa tältä pohjalta luvan. (21) Jotta vesiviljelyeläinten ruokintaan käytettäväksi tarkoitetun tai vientiin tarkoitetun muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tuotantoon olisi mahdollista käyttää useammantyyppisiä raaka-aineita, on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun D jakson a alakohtaa, jotta voitaisiin sallia muista laitoksista kuin teurastamoista tai leikkaamoista peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttö, edellyttäen että kyseisissä muissa laitoksissa käsitellään yksinomaan muita kuin märehtijöistä saatuja aineksia tai että ne ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiselta luvan paikan päällä tehdyn tarkastuksen jälkeen samojen kanavointivaatimusten pohjalta kuin jotka on esitetty teurastamoita koskevassa nykyisessä poikkeuksessa, kunhan kyseiset kanavointivaatimukset tarjoavat tarvittavat takeet siitä, että ristikontaminaatio on ehkäisty ja hallinnassa. Lisäksi on aiheellista ulottaa teurastamoita koskeva nykyinen poikkeus koskemaan leikkaamoja, edellyttäen että sovelletaan samoja kanavointivaatimuksia. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun D jaksoa olisi muutettava. (22) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun A jakson b alakohdassa edellytetään, että kalajauhon tai kalajauhoa sisältävien rehuseosten mukana olevissa kaupallisissa asiakirjoissa tai terveystodistuksissa ja kaikissa tällaisia tuotteita sisältävissä pakkauksissa on oltava selkeä merkintä Sisältää kalajauhoa ei saa FI 6 FI

8 syöttää märehtijöille. Asetuksen (EY) N:o 1069/ artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kaupallista asiakirjaa tai terveystodistusta ei kuitenkaan edellytetä rehuseoksilta. Tämän vuoksi on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun A jakson b alakohtaa sen selventämiseksi, että kalajauhoa sisältävissä rehuseoksissa merkintä Sisältää kalajauhoa ei saa syöttää märehtijöille olisi lisättävä ainoastaan rehuseoksen etikettiin. Myös asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun B jaksoa, C jakson d alakohtaa ja D jakson e alakohtaa olisi muutettava tältä osin. (23) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun C jaksossa kielletään rehun tuottaminen muille tuotantoeläimille kuin turkiseläimille laitoksissa, joissa tuotetaan lemmikkieläinten ruokaa tai turkiseläinten rehua, joka sisältää märehtijöistä peräisin olevia tuotteita, joiden käyttö on kiellettyä muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten rehussa. Samanlainen kielto olisi vahvistettava laitoksille, joissa tuotetaan lemmikkieläinten ruokaa tai turkiseläinten rehua, joka sisältää muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, kalajauhoa lukuun ottamatta, jotta varmistetaan, ettei muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten tai vesiviljelyeläinten rehu pääse saastumaan tällaisessa rehussa kielletyillä tuotteilla. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun C jaksoa olisi muutettava. (24) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jakson 1 kohdassa kielletään märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen vienti. Kyseisen vaatimuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli torjua naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) leviämistä aikana, jolloin unionissa puhkesi BSE-epidemia ja Eurooppa oli alue, joka kärsi eniten epidemiasta koko maailmassa. Unionin BSEtilanne on kuitenkin kohentunut merkittävästi. Unionissa ilmoitettiin vuonna 2015 viisi BSE-tapausta verrattuna ilmoitettuun tapaukseen vuonna BSE-tilanteen paraneminen unionissa näkyy siinä, että komission päätöksen 2007/453/EY 7 mukaan 23:ssä jäsenvaltiossa BSE-riski on nyt merkityksettömän alhainen Maailman eläintautijärjestön (OIE) kansainvälisellä tasolla tunnustaman BSE-riskiaseman mukaan. (25) Märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen vientikielto olisi tämän vuoksi poistettava ja korvattava pakollisilla erityisedellytyksillä, jotta voidaan vähentää kauppaan kohdistuvaa rasitetta ja saada toimet vastaamaan BSE:n nykyistä epidemiologista tilannetta. Näillä edellytyksillä olisi erityisesti pyrittävä varmistamaan, että vietävät tuotteet eivät sisällä liha-luujauhoa, jonka vienti ei ole sallittua asetuksen (EY) N:o 1069/ artiklan 3 kohdan mukaan. Koska lihaluujauho saattaa sisältää erikseen määriteltyä riskiainesta tai on ehkä saatu eläimistä, jotka ovat kuolleet tai jotka on lopetettu muista syistä kuin ihmisravinnoksi teurastamista varten, liha-luujauhoon liittyy suurempi BSE-riski eikä sitä näin ollen saisi viedä. (26) Sen varmistamiseksi, että maasta viety märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ei sisällä liha-luujauhoa eikä sitä käytetä muihin kuin unionin lainsäädännössä sallittuihin tarkoituksiin, märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen olisi virallisen valvonnan mahdollistamiseksi kuljetettava sinetöidyissä säiliöissä suoraan jalostuslaitoksesta paikkaan, josta ne poistuvat unionin alueelta kyseessä olisi oltava 7 Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114) (EUVL L 172, , s. 84). FI 7 FI

9 komission päätöksen 2009/821/EY 8 liitteessä I lueteltu rajatarkastusasema. Tällainen virallinen valvonta olisi suoritettava käyttäen nykyisiä virallisen valvonnan menettelyjä eli eritoten asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä VIII olevan III luvun 6 kohdassa vahvistetun mallin mukaista kaupallista asiakirjaa sekä komission päätöksellä 2004/292/EY 9 käyttöön otetun yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces-järjestelmä) kautta tapahtuvaa toimivaltaisten viranomaisten välistä viestintää. (27) Asetuksen (EY) N:o 1069/ artiklan mukaisesti jalostuslaitos on hyväksyttävä luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelyyn ja saman asetuksen 45 artiklan mukaisesti siihen on kohdistettava säännöllisiä virallisia tarkastuksia, muun muassa siltä osin kuin on kyse mainitussa asetuksessa edellytetystä luokkaan 1 ja 2 kuuluvan aineksen pysyvästä merkitsemisestä silloin, kun jalostuslaitos on myös hyväksytty käsittelemään luokkaan 1 ja/tai 2 kuuluvaa ainesta. (28) Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jakson 2 kohdassa edellytetään, että vientiin tarkoitetut rehuseokset, jotka sisältävät muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, on tuotettu tiettyjen vaatimusten mukaisesti, ja siinä viitataan erityisesti kyseisen asetuksen liitteessä IV olevan V luvun A jakson e alakohtaan, jossa puolestaan viitataan kyseisen liitteen IV luvun D jaksoon. Koska tällaiset ristiinviittaukset ovat johtaneet toisistaan poikkeaviin tulkintoihin, on aiheellista muotoilla uudelleen asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jakson 2 kohta, jotta selkeytetään vaatimuksia, joita sovelletaan unionista vietäviksi tarkoitettujen muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tai tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoon. (29) Erityisesti asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jakson 2 kohdan b alakohdassa oleva viittaus, joka koskee muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten vientiä, kyseisen liitteen IV luvun D jakson d alakohtaan, joka koskee muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoa vesiviljelyeläinten ruokintaan, ei sovellu kaikkiin tapauksiin. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun D jakson 2 kohdassa edellytetään, että rehuseoksia tuottavassa laitoksessa tuotetaan yksinomaan rehua vesiviljelyeläimille tai että se on saanut luvan sellaisten toimenpiteiden perusteella, jotka on toteutettu vesiviljelyeläimille tarkoitetun rehun ja muille tuotantoeläimille tarkoitetun rehun välisen ristikontaminaation välttämiseksi viennin ollessa kyseessä, mutta asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV ei rajoiteta niitä lajeja, joille maasta vietyjä rehuseoksia voidaan kolmannessa maassa antaa ravinnoksi. Tässä tapauksessa on siis kyse sellaisen ristikontaminaation välttämisestä, jota esiintyy vietyjen muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten ja unionin markkinoille saatettavan muille tuotantoeläimille kuin vesiviljelyeläimille tarkoitetun rehun välillä. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jakson 2 kohtaa olisi muutettava. 8 9 Komission päätös 2009/821/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2009, hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä (EUVL L 296, , s. 1). Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, , s. 63). FI 8 FI

10 (30) Edellisissä johdanto-osan kappaleissa kuvatut muutokset, jotka koskevat 1) tiettyjen rehuaineiden ja rehuseosten varastointia, 2) kasvatetuista hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoa, 3) muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävien rehuseosten vientiä ja 4) muista laitoksista kuin teurastamoista ja leikkaamoista saatujen raakaaineiden käyttöä muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen valmistuksessa, sisältävät jäsenvaltioiden toimivaltaiseen viranomaiseen kohdistuvia velvoitteita tiettyjen laitosten rekisteröimiseksi tai luvan antamiseksi niille kyseisten vaatimusten täyttyessä. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun A jaksoa olisi tämän vuoksi muutettava, jotta siihen voidaan sisällyttää jäsenvaltioita koskeva velvoite pitää ajantasaisia luetteloita kyseisistä laitoksista ja asettaa ne julkisesti saataville. (31) Toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistuvan rasitteen rajoittamiseksi toimijoiden luetteloiden julkaiseminen olisi rajattava ainoastaan niihin tapauksiin, joissa julkaiseminen on tarpeen, jotta toimijat voivat yksilöidä, mitkä mahdolliset toimittajat täyttävät asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV vaatimukset, ja jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa kyseisten vaatimusten noudattamista koko tuotantoketjussa. Liitteessä IV olevan V luvun A jaksoa olisi tämän vuoksi muutettava tilasekoittajien luetteloiden jättämiseksi julkistamisvelvoitteen ulkopuolelle. (32) Koska jäsenvaltiot ja toimijat tarvitsevat riittävästi aikaa mukautuakseen niihin muutoksiin, joita tällä asetuksella tehdään asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan III luvun A jaksoon tiettyjen irtotavarana olevien rehuaineiden ja rehuseosten varastoinnin osalta ja liitteessä IV olevan V luvun A, B ja C jaksoon niiden laitosten luetteloiden osalta, joiden tuotanto on asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV tiettyjen vaatimusten mukaista, märehtijöistä saatuja tuotteita sisältävän rehun varastoinnin osalta sekä muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävän lemmikkieläinten ruoan tuotannon osalta, kyseisiä muutoksia olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta (33) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteet I ja IV tämän asetuksen liitteen I mukaisesti. 2 artikla Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteet X, XIV ja XV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti. 3 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. FI 9 FI

11 Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta Seuraavia asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteeseen IV tällä asetuksella tehtyjä muutoksia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2018: a) asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan III luvun A jaksoon tämän asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tehdyt muutokset; sekä b) asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun A, B ja C jaksoon tämän asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan d alakohdan i alakohdassa tehdyt muutokset. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER FI 10 FI

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D048570/03 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) 6300/17 ADD 1 AGRILEG 43 VETER 17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11468/17 AGRILEG 143 DENLEG 59 VETER 66 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2015 (OR. en) 7667/15 AGRILEG 67 VETER 19 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 30. maaliskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D036076/10

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D48302/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042509/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8318/17 AGRILEG 82 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. huhtikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D046260/03 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2010 KOM(2010)176 lopullinen 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) 14050/15 AGRILEG 222 DENLEG 147 VETER 102 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D019484/07 Asia:

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043211/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043211/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2017 (OR. en) 8950/17 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 4. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043211/04

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6925/15 AGRILEG 46 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 5. maaliskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D036754/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en) 13990/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039969/03 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 15. toukokuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Hyönteiset rehuna Soveltuvuus ja ravintoarvo Lajit Turvallisuus

Hyönteiset rehuna Soveltuvuus ja ravintoarvo Lajit Turvallisuus Hyönteisalan toimijaksi Kaakkois-Suomeen? -työpaja, Kuusankoski 22.5.2017 Hyönteiset rehuna käyttö, kasvatus ja lainsäädäntö Tarja Root, Evira, rehujen turvallisuus ja laatu Hyönteiset rehuna Soveltuvuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12786/17 AGRI 513 WTO 218 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049324/04 Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-FI.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 30.4.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) 6223/17 ENV 126 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047851/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. syyskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. syyskuuta 2014 (OR. en) 13239/14 AGRILEG 180 VETER 85 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. syyskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D033683/04

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2012 (04.04) (OR. en) 8478/12 DENLEG 35 AGRI 207 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2012 (04.04) (OR. en) 8478/12 DENLEG 35 AGRI 207 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2012 (04.04) (OR. en) 8478/12 DENLEG 35 AGRI 207 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14899/16 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047976/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 ADD 1 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 11.12.2015 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. lokakuuta 2012 Vastaanottaja: Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) 8703/17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050685/01 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot