FIN. Brugsanvisning for Køle-fryse-kombination, NoFrost. Bruksanvisning för Kyl-frys-kombination, NoFrost

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7081 938-00 FIN. Brugsanvisning for Køle-fryse-kombination, NoFrost. Bruksanvisning för Kyl-frys-kombination, NoFrost"

Transkriptio

1 Brugsanvisning for Køle-fryse-kombination, NoFrost Bruksanvisning för Kyl-frys-kombination, NoFrost Käyttöohje jäähdytys-pakastusyhdistelmää varten, NoFrost Bruksanvisning for kjøle-fryse-kombinasjon, NoFrost DK S FIN N Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CN

2 1 Oversigt over køle-/fryseskab Betjenings- og kontrolelementer, ill. A1 1 On/off-hovedkontakt til hele køle-/fryseskabet, med temperaturregulator for frysedelen 2 SuperFrost-knap med LED-indikator til visning af tændt funktion - til hurtig nedfrysning af friske madvarer 3 Indstilling til visning af temperatur ved frysning 4 Alarm off-knap, med LED-indikator ved for varm temperatur i fryseren 5 On/off-regulator og temperaturregulator for køledelen 6 Indstilling til visning af temperatur ved køling Anbefalet temperaturindstilling: - Køleskab: Visning af temperaturindstilling 6: 5 C - Fryser: Visning af temperaturindstilling 3: -18 C W Ved at flytte flaske- og konserveholderen kan du hindre flaskerne i at vælte, når døren åbnes og lukkes. Til rengøring kan holderen tages af: Ved udstyr - ifølge ill. A2: holderens forreste kant skubbes op og løsgøres. W Alle flaskeholdere kan tages ud til rengøring, ill. A2: Holderen skubbes op og tages ud ved at hive den frem. W Hylderne kan reguleres alt efter højden af det, der skal stå på dem, ill. A4. - Løft hylderne, træk dem fremad og vip dem væk. - For at undgå at madvarerne fryser fast til bagvæggen, skal kanten bagest på hylden vende opad. W ill A5. Har du brug for plads til høje flasker og beholdere, kan den halve glasplade 1 bare skubbes bagud. Til rengøring kan holdedelene 2til de halve glasplader tages af. Vær opmærksom på, at højre og venstre holdedel sættes fast igen det rigtige sted. Typeskiltdata 1 Apparatbetegnelse 2 Servicenr. 3 Serienr. 4 Frysekapacitet i kg/24 timer Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr, ill. A Køleskab, ca. 5 0 C Betjenings- og kontrolelementer Ventilator med kontakt 7, for bedre luftcirkulation Smør- og osteopbevaring Flytbare glashylder Æggeholder Indvendig belysning Afløbsrende for optøningsvand flytbare flaskeholdere* flytbare flaske- og konserveholdere Flaskehylde Koldeste område i køleskabet, til sarte og letfordærvelige madvarer Skuffer til grøntsager, salat, frugt Hylde til høje flasker Typeskilt Fryser, ca C Info-systemet* VarioSpace* Høje skuffer Isterningbakke* Indstillingsfødder foran, transporthjul bag * alt efter model og udstyr

3 DK Indholdsfortegnelse Side Brugsanvisning 1 Oversigt over køle-/fryseskab... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Info-systemet... 3 Bestemmelser... 3 Gode råd om energibesparelser Sikkerheds- og advarselsanvisninger... 4 Bortskaffelsesanvisninger... 4 Teknisk sikkerhed... 4 Sikkerhed ved brug... 4 Opstillingsanvisninger... 4 Tilslutning Ibrugtagning og kontrolelementer... 5 Tænding og slukning... 5 Temperaturindstilling... 5 Visning af temperaturindstilling... 5 Akustisk alarm, rød alarm-led Køleskab... 6 Placering af madvarer... 6 Eksempler på placering... 6 Køling med ventilator... 6 Indvendig belysning Fryser... 7 Frysning af isterninger... 7 SuperFrost... 7 Anvisninger til frysning og opbevaring Afrimning, rengøring Fejl - problemer?... 8 Kundeservice og typeskilt Opstillings-/ombygningsanvisninger Udskiftning af dørstop... 9 Indbygning i køkkenmoduler... 9 Info-systemet* De dybfrosne madvarer bør opbruges indenfor det anbefalede opbevaringstidsrum. Tallene mellem symbolerne angiver opbevaringstidsrummet i måneder, altid for flere slags frysevarer. Opbevaringstidsrummene gælder for madvarer, der fryses ned i frisk tilstand. Om den mindre eller større værdi er gyldig, afhænger af madvarens kvalitet og dets forbehandling inden nedfrysningen. For fede madvarer gælder altid de mindre værdier. Frysevaresymbolerne betyder: Færdige retter Is Fisk Svinekød Grøntsager Frugt Pølse Brød Svampe Vildt Fjerkræ Oksekød/kalv Tillykke med dit nye køle-/fryseskab. Med dette køb har du besluttet dig for, at udnytte alle de fordele moderne køleteknik har og som garanterer dig høj kvalitet, en lang levetid og høj funktionssikkerhed. Køle-/ fryseskabet er udstyret således, at du til daglig kan nyde godt af en optimal betjeningskomfort. Med dette køle-/fryseskab yder vi sammen et aktivt bidrag til miljøbevarelsen, da det er fremstillet på miljøvenlig vis med materialer, der kan genbruges. Læs omhyggeligt alle anvisningerne i denne brugsanvisning, så du lærer alle fordelene at kende. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye anskaffelse. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, og giv den i givet fald videre til næste ejer. Brugsanvisningen gælder for flere modeller, derfor kan afvigelser forekomme. Bestemmelser W Køle-/fryseskabet er beregnet til at køle, fryse og opbevare madvarer samt til frysning af isterninger. Det er fremstillet til husholdningsbrug. Ved anden brug er der ingen garanti for korrekt funktion. W Alt efter klimaklasse er skabet konstrueret til drift i forskellige klimaer. De bør ikke over- eller underskrides! Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet. Det betyder: Klimaklasse konstrueret til klima fra SN +10 C til +32 C N +16 C til +32 C ST +16 C til +38 C T +16 C til +43 C - Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. - Køle-/fryseskabet overholder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt EU-direktiv 2006/95/EF og 2004/108/EF. Gode råd om energibesparelser W Sørg for ventilation og udluftning. W Hold døren åben i så kort tid som muligt. W Læg madvarerne, der hvor de hører til. Opbevar dem ikke længere end foreskrevet. W Pak alle madvarerne godt ind eller dæk dem til. W Varm mad må først lægges i køleskabet, når det har stuetemperatur. W Ensartede frysevarer skal altid opbevares sammen. På den måde undgår man at holde døren åben for længe og sparer dermed energi. W Lad frysevarerne optø i køleskabet. W Ved en fejlfunktion holdes døren lukket. Dermed forsinkes kuldetabet. Frysevarernes kvalitet kan længere opretholdes.

4 2 Sikkerheds- og advarselsanvisninger Bortskaffelsesanvisninger Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. - Bølgepap/pap - Formdele af opskummet polystyren - Folier af polyethylen - Bånd af polyproppylen W Lad aldrig børn lege med emballagen - fare for kvælning! W Emballagen bør afleveres på nærmeste genbrugsplads. Gamle køle-/fryseskabe: Gamle køle- /fryseskabe indeholder stadig værdifulde materialer og skal afhændes separat. W Gør gamle køle-/fryseskabe ubrugelige. Træk stikket ud, klip ledningen af og gør låsen ubrugelig, så børn ikke kan låse sig inde. W Sørg for, at kølemiddelkredsløbet på det gamle skab ikke beskadiges ved aftransport. W Oplysninger om kølemiddel ses på typeskiltet. W Afhændelsen af gamle skabe skal foretages iht. gældende lovgivning. Teknisk sikkerhed W For at undgå person- og materialeskader, skal skabet være emballeret under transport. Udpakning og opstilling bør foretages af 2 personer. W Kølemidlet R 600a er miljøvenligt, men brandbart. W Kølekredsløbets rør må ikke beskadiges. Udsprøjtende kølemiddel kan medføre øjenskader eller -betændelse. W Hvis der siver kølemiddel ud, skal åben ild og andre tændingskilder i nærheden slukkes, stikket trækkes ud og rummet skal luftes godt ud. W Er køle-/fryseskabet beskadiget, skal leverandøren straks informeres - inden det tilsluttes. W For at sikre en korrekt og sikker drift af køle-/fryseskabet, skal det monteres og tilsluttes ifølge brugsanvisningen. W I tilfælde af fejl trækkes stikket ud: Træk stikket ud (undlad at trække i ledningen) eller skru sikringen ud. W Reparationer og indgreb på køle-/fryseskabet må kun udføres af kundeservice, ellers kan der opstå betydelig fare for brugeren. Dette gælder også for udskiftning af ledningen. Sikkerhed ved brug W Opbevar ikke eksplosive stoffer eller spraydåser med brandbare drivmidler, som f.eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Udtrædende gasser kan blive antændt vha. elektriske komponenter. Man kan se på indholdsfortegnelse eller flammesymbolet, om spraydåsen hører i denne kategori. W Stærk alkohol skal være tæt lukket og stå oprejst. W Inde i skabet må der ikke håndteres med åben ild eller andre tændingskilder. W Benyt ingen elektriske apparater inde i skabet(f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.). W Sokkel, skuffer, døre osv. må ikke bruges som trinbræt eller til at støtte sig på. W Dette køle-/fryseskab må ikke benyttes af personer (heriblandt børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af køle-/fryseskabet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med køle-/fryseskabet. W Undgå hudkontakt med kolde overflader eller køle-/ frysevaren. Det kan medføre smerter, følelsesløshed eller forfrysninger. Er længere hudkontakt uundgåelig, skal der f.eks. bruges handsker. W Spis ikke madvarer, der har ligget for længe, det kan medføre forgiftning. Opstillingsanvisninger W Ved opstilling/installation skal der sørges for, at kølemiddelkredsløbets rør ikke beskadiges. W Skub skabet ind i nichen og juster om nødvendigt benene vha. en gaffelnøgle 10 til den står i vater. W Sæt aldrig køle-/fryseskabet i direkte sol, ved siden af komfur, varmeapparat e.l., samt i fugtige rum. W Rummet, hvori køle-/fryseskabet skal opstilles, skal ifølge norm EN 378 have en volumen på 1m 3 pr. 8g kølemiddel R 600a, så der i tilfælde af lækage på kølemiddelsystemet ikke kan opstå en antændelig gas/luftblanding. Kølemiddelmængden er opgivet på typeskiltet, som findes på indersiden af køle-/fryseskabet. W Køle-/fryseskabet skal stilles direkte opad en væg. W Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Sørg altid for god ventilation i rummet! Tag hensyn til opstillings- og ombygningsanvisningen. W Varmegivende apparater som f.eks. mikrobølgeovn, brødrister e.l. må ikke stilles oven på køle-/fryseskabet! W På grund af brandfare må der ikke stilles brændende stearinlys, lamper eller andre genstande med åben flamme oven på køle-/fryseskabet. W Brandfare pga. fugtighed! Hvis de strømførende dele eller ledningen bliver våde, kan det medføre kortslutning. - Køle-/fryseskabet er fremstillet til brug i lukkede rum. Køle- /fryseskabet må ikke bruges i det fri eller i fugtige rum. W FORSIGTIG! Fare for kvæstelse og beskadigelse ved forkert transport! - Køle-/fryseskabet skal være emballeret under transport. - Køle-/fryseskabet skal transporteres stående. - Køle-/fryseskabet må ikke kun transporteres af en person. Tilslutning Strømart (vekselstrøm) og spænding skal stemme overens med angivelserne på typeskiltet. Typeskiltet be-finder sig på venstre inderside ved siden af grøntsagsskufferne. W Køle-/fryseskabet tilsluttes via en forskriftsmæssig installeret beskyttelseskontaktstikdåse. W Stikdåsen skal have mindst 10 A, må ikke være placeret direkte bag ved køle-/fryseskabet og skal være let tilgængelig. W Køle-/fryseskabet må ikke tilsluttes sammen med andre skabe via en fordelerstikdåse - fare for overophedning. W Når netkablet tages af køle-/fryseskabets bagside skal ledningsholderen fjernes - ellers er der vibrationsstøj!

5 3 Ibrugtagning og kontrolelementer Visning af temperaturindstilling, ill. A1/36 - Den lysende visning af temperaturindstilling viser køle- /fryseskabets drift. - De enkelte lysdioder henfører til temperaturområder. De viser den valgte køle-/frysetemperatur. DK Det anbefales, at rengøre skabet inden ibrugtagning, se hertil kapitel "Rengøring". Tænd for køle-/fryseskabet ca. 4 timer inden du fylder det med frysevarer. Læg først frysevaren ind, når fryseren er helt kold. Tænding og slukning - Ill. A1: Med on/off-hovedkontakten 1 kan du tænde eller slukke for hele skabet, fryse- og køledelen. W Tænde: On/off-regulator 1 og 5 drejes med en mønt, så visningen af temperaturindstilling 3 og 6 blinker/ lyser. - Køledelen er tændt, når visningen af temperaturindstillingen 6 lyser og den indv. belysning er tændt. - Frysedelen er tændt, når visningen af temperaturindstillingen 3 lyser. - Ved første ibrugtagning lyser alarm-led'en, den akustiske alarm er frakoblet. Hertil finder du flere informationer i afsnittet "Akustisk alarm, rød alarm-led". W Slukning af hele skabet: Slidsen på on/offhovedkontakten 1 drejes tilbage vha. en mønt til stilling "0", så visningerne af temperaturindstilling er mørke. Køle- og frysedelen er slukket. W Hvis du kun vil slukke for køledelen (fryseren forbliver tændt - praktisk når man f.eks. skal på ferie), så drejes kun on/off-kontakten 5 tilbage til "0", så visningen af temperaturindstilling forkøledelen 6 og den indv. belysning er mørk. Visningen af temperaturindstilling for frysedel 3 skal lyse. Akustisk alarm, rød alarm-led Ill. A1/4: Den akustiske alarm og den røde alarm-led hjælper dig med at beskytte dine frysevarer og spare energi. W Der slukkes for alarmtonen ved at trykke på alarm offknappen 4, - automatisk, når den tilstrækkelige kolde temperatur igen er opnået eller - døren lukkes. Døralarm - Lyder altid, hvis døren til køle- eller frysedelen er åben i længere end 60 sekunder. Slukningen af alarmtonen er kun virksom, så længe døren er åben. Når døren lukkes, er alarmfunktionen automatisk klar igen. Temperaturalarm - Den lyder altid, hvis frysetemperaturen ikke er kold nok (afhængig af temperaturindstilling). - Samtidig blinker alarm-led'en. Årsagen kan være: - at der er lagt varme madvarer ind i fryseren. - at der er kommet for meget varm luft ind, når døren til fryseren har været åben. Alarm-LED'en blinker, indtil alarmtilstanden er afsluttet. Temperaturindstilling W Ill. A1: Temperaturregulator 1 og 5 drejes vha. en mønt, indtil den ønskede temperatur 3 og 6 vises. Slidsens stillinger betyder: 1. punkt = varmeste temperatur, maks. mindste køleeffekt = koldeste temperatur, største køleeffekt W Anbefalet temperaturindstilling: - For køledelen: 5 C - For fryseren: -18 C Under indstillingen blinker LED-indikatoren med den indstillede temperatur. Bemærk: Vær opmærksom på, at temperaturen ændres, alt efter hvor ofte døren åbnes, hvad der er fyldt i og rumtemperaturen, hvor skabet står. Regulatoren indstilles alt efter ønsket temperatur. * forskellig alt efter model og udstyr

6 4 Køleskab Eksempler på placering Ill. B 1 Smør, ost 2 Æg 3 Dåser, drikkevarer, flasker 4 Konserve, bagværk 5 Mejeriprodukter 6 koldeste område i køleskabet: sarte madvarer, kød/pølser, fisk, mælk, færdige retter 7 Frugt, grøntsager, salat Placering af madvarer På grund af den naturlige luftcirkulation i køleskabet er der temperaturområder, hvor de forskellige madvarer holder sig bedst. Der er koldest umiddelbart over grøntsagsskufferne og ved bagvæggen (ideel til opbevaring af kød og pølser). Der er varmest i det øverste forreste område og i døren (ideel til opbevaring af smør og ost). Anbring derfor varerne som vist i eksemplet, ill. B. Råd om køling - Anbring varerne således, at luften kan cirkulere, altså ikke for tæt. Ventilationsåbningerne* på bagvæggen må ikke tildækkes - vigtigt for en fejlfri funktion! - Madvarer, som afgiver eller optager lugt eller smag samt væsker, skal altid opbevares i lukkede beholdere eller være tildækket. - Madvarer, som afgiver ethylgas, eller er følsomme overfor det, f.eks. frugt, grøntsager og salat, skal altid opbevares separat eller pakkes ind for ikke at reducere holdbarhedstiden. F.eks. må tomater ikke anbringes sammen med kiwi eller kål. Køling med ventilator*, ill. C/7 Dermed opnår man en relativ jævn temperaturfordeling på alle niveauer; madvarerne bliver kølet lige meget ved valgbar temperatur. På grund af den forcerede luftcirkulation ophæves de forskellige temperaturområder der findes i normaldrift. Det anbefales altid: - ved høj rumtemperatur (fra ca. 30 C), - ved høj luftfugtighed, f.eks. om sommeren. W Tænde/slukke: Tryk på ventilator-knappen 7. I = tændt, 0 = slukket. Bemærk: - Ved tændt "ventilator" øges energiforbruget. - For at spare energi, kobler ventilatoren automatisk fra, når døren åbnes. Indvendig belysning slukker automatisk, når døren har været åben i mere end 15 minutter. Tænder lyset ikke når døren åbnes, men kun temperaturindikatoren, kan pæren være defekt. Udskiftning af pære: W Pæredata: maks. 25 W, strømart og spænding skal stemme overens med angivelserne på typeskiltet. Brug kun pærer af samme størrelse, fatning: E 14. W Sluk for køle-/fryseskabet. Træk stikket ud hhv. løsgør sikringen. W Frigør lampeafdækningen 1 ifølge ill. F1 og tag den af 2. W Skift pære ifølge ill. F2. Sørg for, at pakningen i lampesoklen sidder rigtigt, når pæren drejes i. W Afdækningen sættes på igen og skal gå i hak i siderne.

7 5 Fryser DK Frysning af isterninger W Isterningebakke* fyldes trekvart op med vand og fryses. Isterningerne løsnes fra bakken ved at bøje isbakken eller ved at holde isbakken under rindende vand et øjeblik. SuperFrost Friske madvarer skal fryses så hurtig som mulig ind til kernen, og allerede indfrosne madvarer får hermed en kuldereserve. Dette gøres bedst med SuperFrost-funktionen. På den måde bevares madvarernes næringsværdi, udseende og smag bedst muligt. W Du kan maksimalt fryse så mange kg friske madvarer ned indenfor 24 timer, som der står på typeskiltet under "Frysekapacitet... kg/24h", ill. A4, Pos. 4. Denne maksimale mængde frysevarer er forskellig alt efter model og klimaklasse. Nedfrysning med SuperFrost Ill. A1/2 W SuperFrost-knappen 2 trykkes kort, så LED'en lyser. - Frysetemperaturen synker, køle-/fryseskabet arbejder med størstmulig køleydelse, samtidig lyser -32 C-LED. W For indfrysning af små mængder madvarer skal funktionen aktiveres 6 timer inden madvarerne kommer i fryseskabet - for maksimal mængde, se typeskiltet under frysekapacitet, ca. 24 timer inden. W Derefter lægges de friske medvarer ind, helst i de øverste skuffer. - SuperFrost kobler automatisk fra efter ca. 65 timer. Fryseforløbet er afsluttet, - SuperFrost- og -32 C-LED er mørke køle-/fryseskabet arbejder igen i den energibesparende normaldrift fra sidste indstillingsværdi. W For at opnå maksimal fryseeffekt, skal de varme madvarer lægges direkte på bunden uden skuffer, eller have direkte kontakt til de indv. sidevægge. Bemærk: SuperFrost skal ikke tændes: - når du lægger allerede frosne madvarer i, - ved en daglig indfrysning af maks. 2 kg friske madvarer. Anvisninger til frysning og opbevaring W Følgende retningsværdier for opbevaringstidsrum af forskellige madvarer i fryseren: Is Pølse, skinke Brød, bagværk Vildt, svinekød Fed fisk Mager fisk Ost Fjerkræ, oksekød Grøntsager, frugt 2 til 6 måneder 2 til 6 måneder 2 til 6 måneder 6 til 10 måneder 2 til 6 måneder 6 til 12 måneder 2 til 6 måneder 6 til 12 måneder 6 til 12 måneder W Som emballage kan man bruge normale fryseposer, plastik-, metal- og aluminiumsbeholdere, der kan genbruges. W Friske madvarer må ikke komme i kontakt med allerede frosne madvarer. Pakkerne skal altid være tørre, så man undgår at de fryser sammen. W Man bør altid skrive på pakkerne hvad de indeholder og den dato de er nedfrosset. Desuden bør man ikke overskride frysevarens opbevaringstidsrum, for på den måde at undgå kvalitetsnedsættelse. W Madvarer, du selv fryser ned, skal altid pakkes i passende portioner. Følgende mængde pr. pakke må ikke overskrides, så det fryses ned til kernen så hurtigt som muligt: - Frugt, grøntsager maks. 1 kg, - Kød maks. 2,5 kg. W Grøntsager skal efter vask og portionering blancheres (hældes 2-3 min. i kogende vand, tages op og køles af i koldt vand). Hvis du blancherer med en dampkoger eller mikrobølgeovn, skal de pågældende anvisninger følges). W Friske madvarer og blancherede grøntsager må ikke saltes og krydres inden nedfrysning. Andre madvarer må kun saltes og krydres let. Forskellige krydderier ændrer smagsintensiteten. W Flasker og dåser med kulsyreholdige drikkevarer må ikke indfryses. De kan i så fald springe. W Til opbevaring: De enkelte hylder kan maks. holde til 25 kg. W VarioSpace: Ved at tage 2. og 3. skuffe og en hylde ud muliggøres en indfrysning af store stykker kød. Hele kyllinger, ænder etc. samt store kager kan indfryses uden at skulle dele dem i flere stykker. W Skufferne kan tages ud og madvarerne kan lægges direkte på frysehylderne for at opnå en maksimal udnyttelse af pladsen i fryseskabet. - Kun nederste skuffe skal altid blive i køle-/fryseskabet. - Er øverste skuffe taget ud, må ventilationsåbningerne på bagvæggen ikke tildækkes, vigtigt for en fejlfri funktion! - Udtagning af skuffer, ill. G1: Træk skuffen ud til stoppunktet, og løft skuffen ud. - Udtagning af hylde, ill. G2: 2. og 3. skuffe tages ud, løft fronten op og træk den ud. Isætning: Hylden skubbes i, fronten skal gå i hak. W Optøning Tag kun madvarer ud, der umiddelbart skal bruges. Optøede madvarer skal tilberedes så hurtigt som muligt. Frosne madvarer kan tøs op: - i en traditionel ovn eller varmluftsovn - i en mikrobølgeovn - ved stuetemperatur - i køleskabet: Den kulde, som de frosne madvarer afgiver, bruges til at køle madvarerne i køleskabet - Stykker af fladt kød og fisk kan tilberedes let optøende - Grøntsager kan tilberedes frosne (kogetiden halveres i forhold til friske grøntsager). 7

8 6 Afrimning, rengøring Optøning NoFrost-systemet afrimer køle-/fryseskabet automatisk. I køleskabet Afrimningsvandet fordamper på grund af varmen fra kompressoren - vanddråber på bagvæggen er funktionelt betinget og helt normalt. W Sørg for at afrimningsvandet kan løbe uhindret ud af afløbsåbningen på bagvæggen (pil på ill. A). I fryseren Fugtigheden samles på fordamperen, afrimes i perioder og fordamper. Den automatiske afrimning sørger for, at fryseren forbliver isfri, det er derfor ikke nødvendigt med manuel afrimning. Rengøring W Inden rengøring skal der altid slukkes for køle-/fryseskabet. Træk stikket ud eller skru sikringen ud. W Køle-/fryseskabet vaskes både indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Udstyret rengøres på samme måde. Der må ikke anvendes damprengøringsapparater, da det kan medføre både personskade og skade på køle-/fryseskabet! Anvend aldrig køkkensvampe med skurende effekt, koncentrerede rengøringsmidler, rengøringsmidler med slibeeffekt eller syreholdige rengøringsmidler og kemiske opløsningsmidler. - Det anbefales at bruge en blød klud og et mildt universal rengøringsmiddel med neutral PH-værdi. - Der må ikke komme vand i ventilationsgitrene, i de elektroniske dele og i afløbsrenden*. Tør køle-/fryseskabet af med en tør klud. - Typeskiltet, der sidder indvendigt i køle-/fryseskabet, må ikke beskadiges eller fjernes - det er vigtigt for kundeservice. W Rengør jævnligt afløbsåbningen i bagvæggen over grøntsagsskufferne, ill. A, pil. Brug hertil evt. en vatpind e.l. W Kuldemaskinen med varmeveksleren - metalgitter på bagsiden - bør rengøres/støves af en gang om året. Støvaflejringer øger energiforbruget. W Pas på ikke at beskadige/bøje ledninger eller andre dele. W Derefter tilsluttes/tændes køle- /fryseskabet igen. Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid, skal det tømmes for madvarer. Stikket trækkes ud, og køle-/fryseskabet rengøres som beskrevet. Dørene skal stå åbne for at undgå, at der opstår lugtgener. 7 Fejl - problemer? Køle-/fryseskabet er konstrueret og produceret med vægt på driftsikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel opstå driftsforstyrrelser, skal du i første omgang undersøge, om fejlen eventuelt kan skyldes en mindre betjeningsfejl. Skulle det være tilfældet skal du selv betale for servicebesøget, også inden for reklamationsfristen. Følgende småfejl kan du selv udbedre ved at efterprøve mulige fejlårsager: Fejl Mulig årsag og afhjælpning Køle-/fryseskabet virker ikke, indikatoren er mørk - Er der tændt for køle-/fryseskabet? - Er stikket sat i? - Er sikringen intakt? Den indv. belysning virker ikke - Er der tændt for køle-/fryseskabet? - Har døren været åben i længere end 15 min.? - Pæren er defekt. Udskift pæren iht. afsnittet "Indvendig belysning". Køle-/fryseskabet støjer for meget - Står køle-/fryseskabet stabilt? Forplanter vibrationer fra køle-/fryseskabet sig til skabe eller lign.? Køle-/fryseskabet flyttes evt. lidt og benene justeres. Sørg for at flasker og beholdere ikke står for tæt sammen. - Følgende lyde er normale: Strømningslyde, boblen og rislen. Disse lyde kommer fra kølemidlet, der flyder i kølesystemet. Et kort klik. Denne lyd høres altid, når køleaggregatet (motoren) kobles til og fra. En motorbrummen. Denne er kortvarigt noget højere, når køleaggregatet kobles til. Ved tændt SuperFrost, frisk ilagte madvarer eller hvis døren har været åben i længere tid, øges køleydelsen automatisk. En dyb brummen opstår pga. ventilatorens luftstrømningslyde. Alarmen lyder, den røde alarm-led blinker, temperaturen er for varm - Er der lagt en stor mængde friske madvarer i skabet uden at aktivere SuperFrost-funktionen? (se afsnittet "SuperFrost") - Er døren lukket helt i? - Virker ventilationssystemet? Frigør evt. ventilationsgitrene. - Er den omgivende temperatur for høj? (se afsnittet "Bestemmelser") - Har dørene været åbnet for ofte og for længe? - Vent evt. og se om den rigtige temperatur indstilles igen af sig selv. Kundeservice og typeskilt Hvis fejlen ikke skyldes en af ovennævnte årsager, hvis du ikke selv kan udbedre fejlen, eller hvis flere LED'er blinker, skal du kontakte service (se vedlagte fortegnelse). Du skal oplyse følgende Køle-/fryseskabets betegnelse 1, Servicenr. 2, Serienr. 3 på typeskiltet (se ill.), og hvilke LED-indikatorer der blinker. Det gør det muligt for servicecentret at yde en hurtig og effektiv service. Typeskiltet sidder indvendigt i køle-/fryseskabet til venstre. Sørg for at holde dørene til køle-/fryseskabet lukket, indtil servicemontøren kommer, for at holde madvarerne så kolde som muligt. * alt efter model og udstyr

9 8 Opstillings-/ombygningsanvisninger DK Inden du begynder at læse, skal bagsiden med illustrationerne klappes ud. Køle-/fryseskabets udvendige mål finder du i ill. S. Stil ikke to køle-/fryseskabe lige ved siden af hinanden. Det er vigtigt for at undgå kondensvand og de deraf følgende skader. Udskiftning af dørstop Ill. T: Ved behov kan dørstoppet udskiftes. Følg positionernes rækkefølge som vises i ill. T/T1. Indbygning i køkkenmoduler Ill. U: Din forhandler kan ombygge køle-/fryseskabet. For at tilpasse køle-/fryseskabet til køkkenet, kan der anbringes et passende skab 1 over køle-/fryseskabet. Dybden på udluftningsskakten bag på køkkenmodulet skal være mindst 50 mm. Ved sokkel foroven i køkkenmodulet skal der være et ventilationsareal på min. 300 cm 2. Følgende regel gælder: jo større ventilationsarealet er, desto mindre energi bruger køle-/fryseskabet. W Skal skabet anbringes ved siden af en væg 4 skal der på hængselsiden være en afstand på min. 30 mm mellem skab og væg. W Skal skabet fastgøres til de andre køkkendele eller skal der anbringes en afstandsdel mellem skab og væg, skal der lægges mærke til følgende:t - Dørens funktion skal kontrolleres. - Der må ikke bores indenfor den markerede område på ill.u; det er vigtigt, da de beskyttede komponenter ellers bliver beskadiget! - Skabet skal fastgøres til køkkenmøblerne med pladeskruer. Indskruningsdybde maks. 10 mm! 1 Skab 2 Køle-/fryseskab 3 Møbelvæg 4 Væg Fabrikanten videreudvikler til stadighed alle typer og modeller. Vi forbeholder os derfor ret til at foretage ændringer i form, udstyr og teknik.

10

11 1 Apparaten med en blick Manöver- och kontrollelement, Bild A1 1 Huvud-till/från-regulator för det kompletta skåpet (kyl- och frysdel), med temperaturregulator för frysdelen 2 SuperFrost-knappen med ljusdiod-display(led) för tillkopplad funktion - för snabb infrysning av färska livsmedel 3 Temperaturinställningsdisplayen för djupfrystemperaturen 4 Alarm-från-knapp för ljudvarnaren, med LED-display för för hög temperatur i frysdelen 5 Till/Från-regulator och temperaturregulator för kyldelen 6 Temperaturinställningsdisplayen för kyltemperaturen Rekommenderad temperaturinställning: - Kyldel: Temperaturinställningsdisplay 6: 5 C - Frysdel: Temperaturinställningsdisplay 3: -18 C W Genom förskjutning av flask- och konservhållaren kan man säkra att flaskor inte tippar när man öppnar eller stänger dörren. För rengöring kan hållaren tas bort: Vid utrustning - enligt bild A2: skjut upp den främre kanten på hållaren och haka loss. W Alla dörrhyllor är uttagbara för rengöring, bild. A2: Skjut upp hyllan och dra ut dem framåt. W Hyllorna kan ni flytta allt efter storleken på frysvaran, bild. A4. - Lyft hyllan, vrid framåt och sväng bort. - Skjut alltid in hyllorna med anslagskanten bakåt och uppåt, annars kan lovsmedlet frysa fast mot bakväggen. W Bild A5. Behöver ni plats för höga flaskor och förpackningar, skjuter ni helt enkel den halva glasplattan 1 bakåt. För rengöring kan hålldelarna 2fför de halva glasplattorna tas bort. Se till att den högra och vänstra hållardelen sen sätts in på rätt ställe. Typskyltdata 1 Apparatbeteckning 2 Service-nr. 3 Serie-nr. 4 Infrysningskapacitet kg/24 timmar Apparat- och utrustningsöversikt, Bild A Kyldel, ca. 5 0 C Manöver- och kontrollelement Fläkt med brytare 7, för en högre luftcirkulation Smör- och ostfack flyttbara hyllor Ägghållare Innerbelysning Smältvattenavlopp Flyttbara dörrhyllor* Skjutbar flask- och konservhållare Flastgaller Kallaste zonen i kylutrymmet, för känsliga och lättförstörda livsmedel. Skålar för grönsaker, sallader, frukt Ställ för höga flaskor Typskylt Frysdel, ca C Informationssystemet* VarioSpace* hög skjutfack Iskubsskålar* Inställningsfötter fram, transportrullar bak 10 * beroende på modell och utrustning

12 Innehållsförteckning Sidan Bruksanvisning 1 Apparaten med en blick... 2 Innehållsförteckning... 3 Informationssystemet... 3 Bestämmelser... 3 Anvisningar om energibesparing Säkerhets- och varningsanvisningar... 4 Anvisning om avfallshantering... 4 Teknisk säkerhet... 4 Säkerhet vid användningen... 4 Uppställningsanvisningar... 4 Anslutning Idrifttagning och kontrollelement... 5 Till- och frånkoppling... 5 Inställning av temperatur... 5 Temperaturinställningsdisplay... 5 Alarm-ljudsvarnare, röd Alarm-LED Kyldel... 6 Insortering av livsmedel... 6 Insorteringsexempel... 6 Kyla med fläkt... 6 Innerbelysning Frysdel... 7 Tillverkning av iskuber... 7 SuperFrost... 7 Anvisningar om infrysning och lagring Avfrostning, rengöring Störningar - problem?... 8 Kundtjänst och typskylt Uppställning-/ ombyggnadsanvisning Hänga om dörren... 9 Inskjutning i köksraden... 9 Informationssystemet* De infrysta livsmedlen ska förbrukas inom den rekommenderade lagringstiden. Talen mellan symbolerna anger lagringstiden i månader, för flera typer av frysvara. Den angivna lagringstiderna är riktvärden för färska livsmedel som ska tinas upp. Om det undre eller övre värdet gäller, beror på kvaliteten på livsmedlet och förbehandlingen fram till infrysningen. För feta livsmedel gäller alltid de undre värdena. Frysvarusymbolerna betyder: Färdiga rätter Mjukglass Fisk Fläskkött Grönsaker Frukt Korv Bröd Svamp Vilt Fjäderfän Ox/kalv Vi gratulerar er till en nya apparat. Ni har med ert köp valt alla fördelar inom modern kylteknik, som garanterar er högsta kvalitet, en lång livslängd och stor driftsäkerhet. Utförandet av er apparat ger er dagligen den högsta användningskomforten. Med denna apparat, tillverkad enligt miljövänligt principer och med återvinningsbara material, bidrar vi tillsammans med er med att aktivt behålla vår miljö. För att lära känna alla fördelarna med er nya apparat, bör ni läsa anvisningarna i denna bruksanvisning noggrannt. Vi önskar er stor glädje med er nya apparat. Förvara bruksanvisningen noga och lämna den vidare om apparaten byter ägare. Bruksanvisningen gäller för flera modeller, därför kan avvikelser förekomma. Bestämmelser W Skåpet är avsedd för kylning, infrysning och lagring av livsmedel, liksom tillverkning av is. Det är konstruerad för användning i hushållet. Vid någon annan användning kan ingen garanti för en felfri funktion lämnas. W Skåpet är konstruerad, beroende på klimatklass för driften, för olika omgivningstemperaturer. Dessa ska inte under- eller överskridas! Den klimatklass som gäller för ert skåp står tryckt på typskylten. Det betyder: Klimatklass konstruerad för Omgivningstemperaturer från SN +10 C till +32 C N +16 C till +32 C ST +16 C till +38 C T +16 C till +43 C - Kontrollera kylmedelskretsen med avseende på täthet. - Skåpet motsvarar de passande säkerhetsbestämmelserna liksom EG-diriktiven 2006/95/ EG och 2004/108/EG. Anvisningar om energibesparing W Se upp med fria till- och frånlufttvärsnitt. W Öppna skåpdörren som kort tid som möjligt. W Sortera livsmedlen. Överskrid inte lagringstiden. W Förvara alla livsmedel väl förpackade och slutna. W Låt varm mat först svalna till rumstemperatur, innan de läggs in i skåpet. W Lagra alltid likartad frysvara tillsammans, så att ni kan undvika att ha dörren öppen onödigt länge och därmed spara energi. W Låt djupfryst livsmedel tina upp i kylskåpet. W Håll skåpdörren stängd vid en störning. Kylförlusten fördröjs på grund av detta. Kvaliteten bibehålls längre på frysvaran. S 11

13 2 Säkerhets- och varningsanvisningar Anvisning om avfallshantering Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. - Wellpapp/papp - Formdelar av skumsprutad polystyrol - Folie av polyetylen - Omslutningsband av polypropylen W Förpackningsmaterialet är ingen leksak för barn - folien riskerar kvävning! W Lämna in förpackningen till en återvinningscentral. Uttjänad apparat: Den innehåller fortfarande värdefulla material och ska lämnas åtskild från hushållssoporna. W Gör uttjänta apparater obrukbara. Dra ut nätstickkontakten, klipp av anslutningskabeln och gör låset obrukbart, så att barn inte kan stängas inne. W Se till att kylmedelskretsarna inte skadas, vid borttransport av den uttjänta apparaten. W Uppgifter om vilket kylmedel den innehåller finns på typskylten. W Avfallshanteringen av uttjänade apparater måste göras fackmannamässigt och korrekt enligt lokala gällande föreskrifter och lagar. Teknisk säkerhet W För att undvika person- och materialskador, bör apparaten transporteras förpackad och ställas upp av två personer. W Kylmedlet i apparaten R 600a är miljövänligt, men brännbart. W Skada inte kylkretsloppets rörledningar. Utsprutande kylmedel kan leda till ögonskador eller bränder. W Om kylmedel kommer ut, ska öppen eld eller antändningskällor i närheten av utsläppsställer avlägsnas, närstickkopntakten dras ur och ventilera rummet väl. W Vid skador på apparaten ska man omgående - innan anslutningen - konsultera leverantören. W För att säkerställa en säker drift avapparaten, ska den bara monteras och anslutas enligt uppgifterna i bruksanvisningen. W Om något fel uppstår, ska apparaten skiljas från nätet: Dra ur nätstickkontakten (dra då inte i anslutningskabeln) eller lös ut resp.skruva ut säkringen. W Reparationer och ingrepp i apparaten får bara göras av kundtjänst, annars kan betydande risker uppstå för användaren. Samma sak gäller byte av nätanslutningsledningen. Säkerhet vid användningen W Lagra inga explosiva ämnen eller sprejburkar med brännbara drivgaser, som t.ex. butan, propan, pentan, osv. i apparaten. Eventuellt utläckande gaser kan antändas av elektriska komponenter. Ni känner igen sådana sprejburkar genom den påtryckta innehållsuppgiften eller en flamsymbol. W Alkohol med hög procentsats ska vara tätt försluten och lagras stående. W Inne i skåpet ska man inte hantera öppen eld eller antändningskällor. W Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengöringsapparater, värmeaggregat, isberedare, osv.). W Använd inte sockeln, skjutlådor, dörrar osv. att stå på eller som stöd. W Denna apparat är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, känslomässiga eller mentala handikapp, eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kännedom. Det skulle i så fall vara att en person med ansvaret för säkerheten, har uppsikt över, eller undervisar om användningen av apparaten. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. W Undvik varaktig hudkontakt med kalla ytor eller kyl- /frysvaror. Det kan leda till smärtor, dövhetskänsla eller förfrysning. Vid långvarig hudkontakt ska skyddsåtgärder planeras, t.ex. använda handskar. W Förtör inte livsmedel som lagrats för länge, det kan leda till marförgiftning. Uppställningsanvisningar W Vid uppställningen/inbyggnaden ska man se till att kylsystemets rörledningar inte skadas. W Rikta in skåpet i nischen med ställfötterna med en öppen nycken 10, så att skåpet står plant. W Undvik placering på platser med direkt solinstrålning, vid sidan om en ugn, värmekälla eller liknande, inte heller i områden med fukt eller sprutande vatten. W Placeringsutrymmet för er apparat måste förlja Norm EN 378 per 8 g kylmedel R 600a en volym på 1 m 3 för att vid ett läckage i kylmedelskretsen ingen antändlig gas-luft-blandning ska kunna uppstå i apparatens uppställningsutrymme. Uppgifter om mångden kylmedel finns på typskylten inne i skåpet. W Ställ alltid skåpet direkt mot väggen. W Ventilationsslitsarna får inte täckas för. Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning! Beakta bilagan om uppställningsoch ombyggnadsanvisningen. W Ställ inga värmealstrande apparater, som töexö mikrovågsugn, brösrost, osv. på kylen/frysen! WPå grund av brandfaran bör inga brinnande ljus, lampor eller andra föremål med öppen låga ställas på kylen/ frysen. W Brandrisk genom fuktighet! När strömförande delar, eller nätanslutningskabeln blir fuktiga, kan det leda till en kortslutning. - Apparaten är konstruerad för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, inte heller i områden med fukt eller sprutande vatten. W FÖRSIKTIGHET! Olycks- och skaderisk genom felaktig transport! - Transportera apparaten förpackad. - Transportera apparaten stående. - Transportera inte apparaten ensam. Anslutning Strömtyp (växelström) och spänning på uppställningsplatsen måste uppgifterna överensstämma med uppgifterna på typskylten. Typskylten be finner sig på den vänstra sidoväggen, sidan om grönsaksskålen. W Anslut bara apparaten till ett jordat stickuttag som är monterat enligt föreskrifterna. W Stickuttaget måste vara avsäkrat med 10 A eller högre, och vara placerat utanför skåpets baksida och lätt tillgängligt. W Apparaten bör inte anslutas tillsammans med andra apparater med en fördelningsdosa - risk för överhettning. W Då man tar bort nätkabeln från apparatens baksida, ta bort kabelhållaren - annars uppstår vibrationsljud! 12

14 3 Idrifttagning och kontrollelement Temperaturinställningsdisplay, Bild A1/36 - Den tända temperaturinställningsdisplay visar driften av apparaten. - De enskilda ljusdisplayerna är tilldelande temperaturområden. De visar valda inställningsvärden på kyl- och frystemperaturerna. S Vi rekommenderar att ni rengör skåpet innan ni tar det i drift. Närmare om detta i kapitel "Rengöring". Vänta ca. 4 timmar med att lägga in varor i frysen efter att den tagits i drift. Lägg in frysvarorna först sedan frysdelen är kall. Till- och frånkoppling - Bild A1: Med huvud-till/från-regulatorn 1 kopplar ni alltid hela apparaten till eller från, frys- och kyldelen. W Tillkoppling: Vrid Till/Från-regulator1 och 5 med ett mynt, så att temperaturinställningsdisplayerna 3 och 6 blinkar/lyser. - Kyldelen är tillkopplad när temperaturinställningsdisplayen 6 lyseroch innerbelysningen är tänd. - Frysdelen är tillkopplad när temperaturinställningsdisplayen3 lyser. - Vid första idrifttagningen lyser alarm-led, det akustiska alarmet är frånkopplat. Ni hittar mer information i avsnittet "Alarm-ljudsvarnare, röd Alarm-LED". W Frånkoppling av den kompletta apparaten: Vrid tillbaka slitsen på Till/Från-regulatorn 1 med ett mynt till ställningen "0" så att temperaturinställningsdisplayerna är släckta. Kyloch frysdel är avstängda. W Vill ni bara koppla från kyldelen (frysdelen förblir tillkopplad - lämplig t.ex. i semestertider), vrider ni bara Till/Från-regulatorn 5 till"0" så att temperaturinställningsdisplayenkyldelen 6 och innerbelysningen är släckta. Temperaturinställningsdisplayen-frysdel 3 måste lysa. Alarm-ljudsvarnare, röd Alarm-LED Bild A1/4: Ljudsvarnaren och den röda Alarm-LED hjälper er att skydda de infrusna varorna och att spara energi. W Ljudet tystnar genom tryckning på alarmknappen 4, - automatiskt när den tillräckliga lagertemperaturen åter har nåtts, eller - dörren stängs. Dörralarm - Det hörs alltid då kyl- eller frysdörren är öppen längre tid än 60 sekunder. Ljudfrånkopplingen är verksam så länge som dörren är öppen. Med stängningen av dörren är alarmfunktionen åter beredd. Temperaturalarm - Den hörs alltid när frystemperaturen inte är låg nog (beroende av temperaturinställningen). - Samtidigt blinkar alarm-led. Prsaken kan vara att: - varma, färska livsmedel har lagts in för infrysning, - vid omplacering och uttagning av frysvaror, har det kommit in för mycket varm rumsluft. Alarm-LED blinkar så länge tills alarmtillståndet är avslutat. Inställning av temperatur W Bild A1: Vrid temperaturregulator 1 och 5 med ett mynt tills displayen för den önskade temperaturen 3 och 6 lyser. Slitsens lägen betuder: 1. Punkt = högsta temperatur, max. minsta kyleffekt = lägsta temperatur, största kyleffekt W Rekommenderad temperaturinställning: - För kyldelen: 5 C - För frysdelen: -18 C Under inställningen blinkar LED för den inställda temperaturen. Anvisning: Tänk på att kylskåpstemperaturen påverkas av hur ofta dörren öppnas, hur mycket livsmedel som läggs in och rumstemperaturen på uppställningsplatsen. Allt efter önskad temperatur, efterjusteras regulatorn. * olika beroende på modell och utrustning 13

15 4 Kyldel Insorteringsexempel Bild B 1 Smör, ost 2 Ägg 3 Burkar, dryckor, flaskor 4 Konserver, bakverk 5 Mejeriprodukter 6 Kallaste zonen i kylutrymmet: känsliga livsmedel, kött-/korvvaror, fisk, råmjälkprodukter, färdiga rätter 7 Frukt, grönsaker, sallad Insortering av livsmedel Genom den naturliga luftcirkulationen i kylrummet ställer sig olka temperaturområden in, vilket är bra för lagring av olika livsmedel. Omedelbart över grönsaksskålen och vid bakväggen är det som kallast (lämpligt för t.ex. korvköttvaror); i övre främre området och i dörren är det som varmast (lämpligt för t.ex. bredbart smör och ost). Förvara därför livsmedlen enligt "insorteringsexempel" bild B. Anvisningar om kylning - Lagra livsmedel så att luften kan cirkulera, alltså inte för tätt. Ventilationsslitsarna* i bakväggen får inte täckas för - viktigt för kylkapaciteten! - Livsmedel som lätt tar upp eller avger lukt eller smak, liksom vätskor ska förvaras i slutna behållare eller övertäckta. - Livsmedel som avger eller är känsliga för etylengas, som frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller förpackas, för att inte reducera lagringstiden; exemperlvis tomater ska inte lagras tillsammans med kiwi eller kål. Kyla med fläkt*, Bild C/7 Därmed får ni en relativt likartad temperaturfördelning på alla hyllplanen; alla livsmedel är lika kalla vid valbar temperatur. Genom den forserade luftcirkulationen upphävs normaldriftens olika temperaturområden. Detta är i princip rekommendabelt: - vid hög rumstemperatur (över ca. 30 C), - vid hög luftfuktighet, som t.ex. på sommardagar. W Till-/Frånkoppling: Aktivera fläktbrytaren 7. I = till, 0 = från. Anvisning: - Vid tillkopplad "Fläkt" ökar energiförbrukningen. - För att spara energi, kopplas fläkten automatiskt från vid öppen dörr. Innerbelysningen kopplas automatiskt från efter ca. 15 minuter med öppen dörr. Tänds inte belysningen vid öppen dörr, men temperaturinställningsdisplayen lyser, är glödlampan förmodligen trasig. Byte av glödlampa: W Glödlampsdata: max. 25 W, ström och spänning ska stämma med uppgifterna på typskylten. Använd bara glödlampor med samma mått, sockel: E 14. W Koppla ut apparaten. Dra ur nätstickkontakten, respektive lös ut eller skruva ut säkringen. W Haka loss lampglaset enligt bild F1 och häng loss det. W Byt glödlampa enligt bild F2. Se till vid inskruvningen att tätningen i lampsockeln sitter rätt. W Häng åter på lampglaser bak och låt sidorna haka i. 14

16 5 Frysdel Tillverkning av iskuber W Isskålen* fylls med tre fjärdedelar vatten och får frysa till. Iskuberna lossnar från skålen om man vrider den, eller spolar isskålen en kort stund under rinnande vatten. SuperFrost De färska livsmedlen ska genomfrysas till kärnan så fort som möjligt och redan infrysta varor får då en "kylreserv". Detta möjliggörs av Super-Frost-anordningen. Därigenom behålls näringsvärdet, utseendet och smaken på de infrysta livsmedlen bäst. W Ni kan maximalt frysa in så mycket livsmedel inom 24 timmar som står angivet på typskylten under "Infrysningsförmåga... kg/24 tim", bild A4, pos. 4. Denna maximala mängden frysvara är olika efter modell och klimatklass. Enfrysning med SuperFrost Bild A1/2 W SuperFrost-knappen 2 trycks kort, så att LED lyser. - Frystemperaturen sjunker, apparaten arbetar med största möjliga kyleffekt, samtidigt lyser -32 C-LED. W Vid en mindre mängd att frysa in, vänta/förfrys ca. 6 timmar - vanligtvis tillräckligt, vid den maximala mängden, se typskylten under Infrysningsförmåga, ca. 24 timmar. W Lägg sen in de färska livsmedlen, företrädelsevis i de övre facken. - SuperFrost kopplas automatiskt från efter ca. 65 timmar. Infrysningsförloppet är avslutat, - SuperFrost- och -32 C-LED är släckta och apparaten arbetar åter i energibesparande normaldrift enligt de senaste inställningsvärdena. W För att uppnå den maximala infrysningskapaciteten, måste de varma livsmedlen läggas utan lådorna, direkt på skåpets botten eller i direkt kontakt med innerytrymmets sidoväggar. Anvisning: SuperFrost får ni inte koppla till: - vid inläggning av redan frysta varor, - vid infrysning av upp till ca. 2 kg färska livsmedel dagligen. Anvisningar om infrysning och lagring W Som riktvärden för lagringstiden för olika livsmedel i frysfacket gäller: Glass Korv, skinka Bröd, bakvaror Vilt, gris Fisk, fet Fisk, mager Ost Fjäderfän, oxkött Grönsaker, frukt 2 till 6 månader 2 till 6 månader 2 till 6 månader 6 till 10 månader 2 till 6 månader 6 till 12 månader 2 till 6 månader 6 till 12 månader 6 till 12 månader W Som förpackningsmaterial är detta lämpligt vanliga fryspåsar, återanvändbara plast-, metall- och aluminiumbehållare. W Låt inte färska livsmedel som ska frysas in, komma i kontakt med redan insrusna. Lägg alltid in förpackningar torra, för att undvika sammanfrysning. W Skriv alltid på förpackningarna datum och innehåll och överskrid inte den rekommenderade lagringstiden för frysvaran, då underviker ni kvalitetsförsämring. W Förpacka alltid livsmedel som ni själv fryser in, i portionsförpackningar lagom för ert hushåll. För att få förpackningen att bli genomfrysta så snabbt som möjligt, ska följande mängder per förpackning inte överskridas: - Frukt, grönsaker upp till 1 kg, - Kött upp till 2,5 kg. W Grönsaker efter tvättning och uppdelning i portioner, förväller man (2-3 minuter i kokande vatten och sen ta upp och kyl snabbt i kallt vatten. Om ni förväller i ång- eller mikrovågsapparat, följer ni respektive anvisning). W Salta eller krydda inte färska livsmedel eller förvällda grönsaker före infrysningen. Annan mat kan saltas lite och kryddas. Olika kryddor förändrar sin smakintensitet. W Frys inte in flaskor och burkar med kolsyrehaltiga drycker. De kan explodera. W Lagring: Varje hylla kan belastas med max 25 kg frysvara. W VarioSpace: Genom att ta ut det 2:a och 3:e skjutfacket och hyllan, får ni dubbel höjd för stora frysvaror. Fågel, kött, stora delar vilt liksom bakverk kan frysas in odelade och beredas vidare i sin helhet. W Om ni vill utnyttra den maximala nyttovolymen, kan ni ta ut lådorna och lagra frysvarorna direkt på hyllorna. - Lämna bara den understa lådan alltid i skåpet. - Då ni tar ut den översta lådan får inte ventilationsslitsarna i bakväggen inte täckas för. Detta är viktigt för en felfri funktion! - Ta ut lådorna, Bild G1: dra ut till anslag och lyft i framkanten. - Ta ut lådorna, Bild G2: ta ut den 2:a och 3:e lådan, lyft hyllan i framkanten och dra ut. Att sätta in: Skjut helt enkelt in hyllan och haka in den i framkanten. W Avfrostning ta bara ut så mycket som behövs. Upptinade livsmedel ska så fort som möjligt tillagas. Frysvaran kan ni tina upp: - i ugnen/varmluftsugn - i mikrovågsugnen - i rumstemperatur - i kylskåpet; frysvarans avgivna kyla används till kylning av livsmedlen. - Upptinade flata kött- och fiskportioner kan tillredas varmt. - Grönsaker kan tillredas i fruset tillstånd (halva koktiden mot färska grönsaker). S 15

17 6 Avfrostning, rengöring Avtining NoFrost-Systemet tinar av apparaten automatiskt. I kylutrymmet Smältvattnet avdunstar genom kompressorvärmen - vattendroppar på bakväggen är funktionellt betingade och helt normalt. W Se dock till att smältvattnet obehindrat kan rinna genom avtiningsöppningen i bakväggen (pil i bild A). I frysutrymmet Den utfallande fuktigheten sätter sig på förångaren, där den periodiskt tinas och avdunstas. Genom den automatiska avtiningen förblir frysutrymmet alltid isfritt så arbets- och tidsbesväret för manuell avtining bortfaller. Rengöra W Stäng i princip av apparaten vid rengöringen. Dra ur nätstickkontakten, respektive lös ut eller skruva ut den förkopplade säkringen. W Rengör för hand ytterväggarna, innerutrymmet och utrustningsdelarna med ljummet vatten och lite diskmedel. Arbeta inte ångrengöringsapparater - olycks- och skaderisk! Använd inga skurande/skrapande svampar, inte koncentrerat rengöringsmedel och under inga förhållanden sand- eller syrahaltiga puts- eller kemiska lösningsmedel. - Vi rekommenderar mjula putstrasor och ett universalrengöringsmedel med neutralt ph-värde. - Se upp så att inget rengöringsvatten tränger in i ventilationsslitsarna, de elektriska delarna eller in i frånloppsrännan*. Torka apparaten torr. - Skada inte och ta framför allt inte bort typskylten - den är viktig för kundtjänsten. W Rengör frånloppsöppningen i bakväggen över grönsalsskålen ofta, bild A, Pil Rengör eventuellt med ett tunnt hjälpmedel, t.ex. bomullspinne eller liknande. W Kylmaskinen med värmeväxlaren och metallgallret på baksidan av skåpet, ska rengöras och dammas av en gång om året. Dammavlagringar ökar energiförbrukningen. W Se till att ingen kabel eller andra komponenter rivs loss, knäcks eller skadas. W Anslut och kopplas sen till apparaten. Ska apparaten en längre tid vara ur drift tömmer ni skåpet, drar ut nätstickkontakten som beskrivits och rengör och låter skåpdörren stå öppen, för att förhindra att lukt uppstår. 7 Störningar - problem? Er apparat är så konstruerad och tillverkad så att störningsfrihet och lång livslängd förväntas. Skulle ändå under driften en störning uppträda, kontrollera då om störningen ev. kan bero på ett hanteringsfel. I detta fall måste vi, även under garantitiden, debitera er för uppkomna kostnader. Följande störningar kan ni genom kontroll av möjliga orsaker, själv åtgärda: Störning möjlig orsak och åtgärd Apparaten arbetar inte, display är mörk - Är apparaten riktigt ansluten? - Sitter nätstickproppen rätt i stickuttaget? - Är säkringen till stickuttaget OK? Innerbelysningen lyser inte - Är kyldelen tillkopplad? - Har dörren varit öppen längre än 15 minuter? - Glödlampan är defekt. Byt glödlampa enligt avsnittet "Innerbelysning". Ljudet är för högt - Står skåpet stadigt på golvet, har möbler eller föremål i närheten satts i vibration av kylaggregatet? Flytta ev. apparaten något, rikta med ställfötterna, flytta isär flaskor och förpackningar. - Normalt är: Strömningsljud, ett bubblande och plaskande, som kommer från kylmedlet som cirkulerar i kylkresten. Ett svagt klickande, uppstår alltid när kylaggregatet (motorn) automatiskt startar och stoppar. Ett motorbrum, är kortvarigt lite starkare när aggregatet startar. Vid tillkopplad SuperFrost, färska inlagda livsmedel, eller efter att dörren varit öppen länge, ökar kyleffekten automatiskt. Ett lågt brummande uppstår genom luftströmningsbrus från fläkten. Alarm låter, röd alarm-led blinkar. Temperaturen är inte tillräckligt kall - Har stora mängder livsmedel lagts in utan SuperFrost? (se avsnitt "SuperFrost") - Stänger skåpdörren riktigt? - Är till- och frånluften tillräcklig? Rengör ev. ventilationsgallret. - Är omgivningstemperaturen för warm? (se avsnitt "Bestämmelser") - Har dörren öppnads för ofta eller för länge? - Ev. vänta tills den önskade temperaturen själv ställt in sig. Kundtjänst och typskylt Om ingen av ovanstående orsaker föreligger och ni inte själv kan åtgärda störningen, eller om flera LED's blinkar, vänder ni er till närmaste kunstjänsställe (bilagd förteckning). Meddela Apparatbeteckning 1, Service-nr. 2, Serie-nr. 3 från typskylten (se bild), och vilka LED-displayer som blinkar. Detta möjliggör en snabb och målinriktad service. Typskylten befinner sig inne i skåpet, på vänster sida. Låt skåpdörren vara stängd, medan ni väntar på service, för att undvika ytterligare kylförlust. 16 * beroende på modell och utrustning

18 8 Uppställning-/ ombyggnadsanvisning Innan ni läser, fäller ni ut utvikningssidan bak, med bilderna. S Die Apparatmåtten finns på bild S. Ställ inte skåpet direkt vägg-i-vägg med en annan kylfrysapparat. Viktigt för att undvika kondensvatten är följdskador som då kan uppstå. Hänga om dörren Bild T: Vid behov kan dörren hängas om. Gör då som bild T/T1 visar, i den ordningsföljd som positionerna visar. Inskjutning i köksraden Bild U: Apparaterna kan byggas in i köksutrustningen. För att få samma höjd som köksinredningen, kan man sätta på ett överskåp 1. För ventilationen måste på baksidan av överskåpet finnas ett luftschakt på minst 50 mm, över hela skåpsbredden. Ventilationsarean under utrymmet måste vara minst 300 cm 2. Principiellt gäller följande: ju större ventilationsarea, desto med energibesparande arbetar apparaten. W Vid uppställning av skåpet sidan om en vägg 4 imåste det finnas ett avstånd på gångjärnsidan på minst 30 mm mellan skåp och vägg. W Om ni vill fästa skåpet i angränsande köksmöbler eller sätta en distans mellan skåpet och väggen. måste ni tänka på följande: - Kontrollera dörrens funktion. - NBorra inte inom det markerade området, bild U; viktigt, annars skadas ingjutna komponenter! - Fäst skåpet med plåtskruvar i kökinredningen. Inskruvningsdjup max. 10 mm! 1 Överskåp 2 Kyl-/frysapparat 3 Möbelvägg 4 Vägg Tillverkaren arbetar ständigt på vidareutvecklingen av alla typer och modeller. Vi ber om förståelse för att vi förbehåller för ändringar i form, utrustning och teknik. 17

19

20 1 Yleiskatsaus laitteeseen Käyttö- ja valvontalaitteet, kuva A1 1 Päälle-/pois-pääkytkin koko laitetta varten (kylmä- ja pakastinosa), lämpötilan säädin pakastinosaa vaten 2 SuperFrost-painike, jonka yhteydessä on päälle kytketyn toiminnon ilmaiseva valodiodinäyttö (LED) - tuoreiden elintarvikkeiden nopeaa pakastamista varten 3 Pakastuslämpötilan säädön ilmaiseva näyttö 4 Hälytys-pois-painike äänivaroittimella ja LED-näytöllä, joka ilmaisee, milloin pakastinosan lämpötila on liian korkea 5 Kylmäosan päälle-/pois-säädin ja lämpötilan säädin 6 Kylmäosan jäähdytyslämpötilan säädön ilmaiseva näyttö Lämpötilan säädön suositusarvot: - Kylmäosa: Lämpötilan säätönäyttö 6: 5 C - Pakastinosa: Lämpötilan säätönäyttö 3: -18 C W Siirtämällä pullo- ja säilykepidikettä voidaan estää pullojen kaatuminen ovea avattaessa ja suljettaessa. Pidike voidaan irrottaa puhdistusta varten: Varustuksessa - kuva A2: pidikkeen etummainen reuna työnnetään ylös ja irrotetaan. W Kaikki ovitelineet voidaan irrottaa puhdistusta varten, kuva. A2: Työnnä teline ylös ja irrota vetämällä eteenpäin. W Asetustasoja voidaan säätää pakasteiden korkeuden mukaan, kuva. A4. - Nosta asetustasoa, vedä eteenpäin ja käännä pois. - Työnnä asetustaso sisään aina siten, että vastereuna on takana ja osoittaa ylöspäin, muuten elintarvikkeet voivat jäätyä kiinni takaseinään. W Kuva A5. Jos tarvitset tilaa korkeille pulloille ja astioille, voit työntää lasilevyn puolikkaan 1 taakse. Puhdistusta varten lasilevypuolikkaiden pidikeosat 2voidaan ottaa pois. Huolehdi siitä, että oikea ja vasen pidikeosa asetetaan sen jälkeen oikeille puolille. Tyyppikilven tiedot 1 Laitteen nimike 2 Huolto-nro. 3 Sarjanro. 4 Pakastusteho: kg/24 h Laitteen ja varusteiden yleiskuva, kuva. A Kylmäosa, n. 5 0 C Käyttö- ja valvontalaitteet Kytkimellinen tuuletin 7, ilman kierron tehostamista varten Voi- ja juustolokero Säädettävät tasot Kananmunalokero Sisävalaistus Sulamisveden poisto Säädettävät ovitelineet* Siirettävä pullo- ja säilykepidike Pulloritilä Kylmätilan kylmin osa herkille ja helposti pilaantuville elintarvikkeille Lokerot vihanneksia, salaatteja ja hedelmiä varten Teline korkeita pulloja varten Tyyppikilpi Pakastinosa, n C Info-järjestelmä* VarioSpace* Korkeat liukulokerot Jääpalalokero* Säätöjalat edessä, kuljetusrullat takana 18 * mallista ja varustuksesta riippuen

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

KIS.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KIS.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KIS.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 5 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur, ventilation

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

sv Bruksanvisning da Brugsanvisning fi Käyttöohje no Bruksanvisning ru Инcтpyкция пo экcплyaтaции

sv Bruksanvisning da Brugsanvisning fi Käyttöohje no Bruksanvisning ru Инcтpyкция пo экcплyaтaции sv Bruksanvisning da Brugsanvisning fi Käyttöohje no Bruksanvisning ru Инcтpyкция пo экcплyaтaции KG6900-0-2T Fristående skåp Gulvmodel Vapaasti sijoitettava laite Frittstående apparat Напольный прибор

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERE38406W ERE38406X ERE38406K ERE38412W ERE38412X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR EN3480AOX...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

KGV.. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

KGV.. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals KGV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 5 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com

Lisätiedot

S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48

S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan

Lisätiedot

ENG2854AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50

ENG2854AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 ENG2854AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi. Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi. Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp 22/08 7084210-00 SKes/Sk/K/Kes

Lisätiedot

CN151720X. Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin

CN151720X. Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin CN151720X Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin Læs venligst denne vejledning inden du tager Køl/frys i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg

Lisätiedot

FI Sisältö. NO Innhold

FI Sisältö. NO Innhold Frost Free Køle-Og Fryseskab Type I Frost Free Kyl-Och Frysskåp Typ I Pakkaselta Jääkaappipakastin Tyypin I Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap Type I CN 232120 DA Register Vigtige sikkerhedsanvisninger!

Lisätiedot

DA FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34

DA FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 EN3201MOX DA FI SV KØLE-/FRYSESKAB JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 ERF3866AOW ERF3866AOX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

DA FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36

DA FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA FI SV KØLE-/FRYSESKAB JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

DA FI ES SV JÄÄPAKASTIN FRIGORÍFICO-CONGELADOR KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 MANUAL DE INSTRUCCIONES 36 BRUKSANVISNING 54

DA FI ES SV JÄÄPAKASTIN FRIGORÍFICO-CONGELADOR KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 MANUAL DE INSTRUCCIONES 36 BRUKSANVISNING 54 EN3851JOW DA FI ES SV KØLE-/FRYSESKAB JÄÄPAKASTIN FRIGORÍFICO-CONGELADOR KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 MANUAL DE INSTRUCCIONES 36 BRUKSANVISNING 54 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Lisätiedot

DA FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 35

DA FI SV JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 35 EN3201MOW DA FI SV KØLE-/FRYSESKAB JÄÄPAKASTIN KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 35 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Lisätiedot

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Fryser Pakastin Fryser Frysskåp EUF29520W EUF29520X EUF29530W EUF29530X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF945AOW EUF945AOX EUF945AOY...... DA FRYSER BRUGSANVISNING FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 0 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 www.electrolux.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 ERF4118AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2.

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..V.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..V.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..V.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Lisätiedot

KDV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KDV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KDV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 5 Leveringsomfang... 6 Iagttag rumtemperaturen

Lisätiedot

Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE 37000253 HHSP 120 P. Säiliöpakastimen 37000254 HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE. Bruksanvisning FRYSEBOKS

Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE 37000253 HHSP 120 P. Säiliöpakastimen 37000254 HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE. Bruksanvisning FRYSEBOKS DK FIN Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE 37000253 HHSP 120 P 37000252 HHSP 150 P Säiliöpakastimen 37000254 HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE N Bruksanvisning FRYSEBOKS NS Bruksanvisning FRYSBOXAR fi CONS80314

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Køleskab FI Käyttöohje 21 Jääkaappi NO Bruksanvisning 39 Kjøleskap SV Bruksanvisning 57 Kylskåp S83820KMW3 S83820KMX3 S83820KMB3

DA Brugsanvisning 2 Køleskab FI Käyttöohje 21 Jääkaappi NO Bruksanvisning 39 Kjøleskap SV Bruksanvisning 57 Kylskåp S83820KMW3 S83820KMX3 S83820KMB3 DA Brugsanvisning 2 Køleskab FI Käyttöohje 21 Jääkaappi NO Bruksanvisning 39 Kjøleskap SV Bruksanvisning 57 Kylskåp S83820KMW3 S83820KMX3 S83820KMB3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

KUR.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KUR.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KUR.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Fryser FI Käyttöohje 20 Pakastin NO Bruksanvisning 38 Fryser SV Bruksanvisning 56 Frysskåp A82920GNW3 A82920GNB3 A82920GNX3

DA Brugsanvisning 2 Fryser FI Käyttöohje 20 Pakastin NO Bruksanvisning 38 Fryser SV Bruksanvisning 56 Frysskåp A82920GNW3 A82920GNB3 A82920GNX3 DA Brugsanvisning 2 Fryser FI Käyttöohje 20 Pakastin NO Bruksanvisning 38 Fryser SV Bruksanvisning 56 Frysskåp A82920GNW3 A82920GNB3 A82920GNX3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KSV.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64

FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64 FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64 DANSK 4 NORSK 19 SUOMI 35 SVENSKA 52 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Ret

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Indbygningsmodel Apparat for underbygging/innebygging Underbyggnadsskåp Työtason alle sijoitettava laite

Indbygningsmodel Apparat for underbygging/innebygging Underbyggnadsskåp Työtason alle sijoitettava laite da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KU..R.. Indbygningsmodel Apparat for underbygging/innebygging Underbyggnadsskåp Työtason alle sijoitettava laite da Indholdsfortegnelse

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...21 [fi] Käyttöohje... 39 [no] Bruksveiledning... 57 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Indbygningsmodel Apparat som bygges inn Inbyggnadsskåp Kalusteisiin sijoitettava laite

Indbygningsmodel Apparat som bygges inn Inbyggnadsskåp Kalusteisiin sijoitettava laite da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KI81R.. Indbygningsmodel Apparat som bygges inn Inbyggnadsskåp Kalusteisiin sijoitettava laite da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERC24002W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3896893

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERC24002W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3896893 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

Installation Omvendt døråbning Placering og tilslutning Placering Nivellering Elektrisk tilslutning

Installation Omvendt døråbning Placering og tilslutning Placering Nivellering Elektrisk tilslutning Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB DK Dansk, 1 Suomi, 11 Svenska, 21 NO Norsk, 31 BAAN 14 SF S Oversigt Installation, 2 Placering og tilslutning Omvendt døråbning Beskrivelse af apparatet, 3 Komplet oversigt

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

RC 200. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

RC 200. Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje Gaggenau da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje RC 200 Indbygningsmodel Apparat for underbygging/innebygging Underbyggnadsskåp Työtason alle sijoitettava laite da Indholdsfortegnelse

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 HB33A1.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

SW... C. Brugsanvisning Käyttöohjeet

SW... C. Brugsanvisning Käyttöohjeet SW... C DK FI Brugsanvisning Käyttöohjeet DK Advarsel Såfremt apparatet indeholder kulbrintekølemiddel, henvises til nedenstående retningslinier. Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

KSW.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

KSW.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje KSW.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Installation Omvendt døråbning Placering og tilslutning Placering Nivellering Elektrisk tilslutning

Installation Omvendt døråbning Placering og tilslutning Placering Nivellering Elektrisk tilslutning Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB DK SF S Dansk, 1 Suomi, 11 Svenska, 21 NO Norsk, 31 SBM 1827 V/HA Oversigt Installation, 2 Placering og tilslutning Omvendt døråbning Beskrivelse af apparatet, 3 Komplet

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Vinopbevaringsskab Skap for lagring av vin Vinförvaringsskåp Viinin säilytyskaappi KF..W..

Vinopbevaringsskab Skap for lagring av vin Vinförvaringsskåp Viinin säilytyskaappi KF..W.. Vinopbevaringsskab Skap for lagring av vin Vinförvaringsskåp Viinin säilytyskaappi KF..W.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger...

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Placering og tilslutning Omvendt døråbning. Suomi, 11. Komplet oversigt

Placering og tilslutning Omvendt døråbning. Suomi, 11. Komplet oversigt Brugervejledning KØLESKAB DK Dansk, 1 NO Norsk, 31 SF Suomi, 11 S Svenska, 21 Oversigt Installation, 2 Placering og tilslutning Omvendt døråbning Beskrivelse af apparatet, 4 Komplet oversigt Start og brug,

Lisätiedot