Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE HHSP 120 P. Säiliöpakastimen HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE. Bruksanvisning FRYSEBOKS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE 37000253 HHSP 120 P. Säiliöpakastimen 37000254 HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE. Bruksanvisning FRYSEBOKS"

Transkriptio

1 DK FIN Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE HHSP 120 P HHSP 150 P Säiliöpakastimen HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE N Bruksanvisning FRYSEBOKS NS Bruksanvisning FRYSBOXAR fi CONS80314

2 DK OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Fabrikanten af det/de heri beskrevede produkt/er, som denne erklæring gælder for, erklærer hermed på eget ansvar, at dette/disse er i overensstemmelse med de gældende, principielle sikkerheds-, sundheds- og beskyttelseskrav i EF-direktiverne og at de tilsvarende prøveprotokoller, især den af fabrikanten eller dennes befuldmægtigede korrekt udstedte CE-overensstemmelseserklæring, er til stede, så de ansvarlige myndigheder kan gøre sig bekendt med indholdet og at disse protokoller kan bestilles dér, hvor maskinen er blevet købt. Fabrikanten erklærer ligeledes, at bestanddelene i den maskine, som er beskrevet i brugsanvisningen, der kan komme i kontakt med friske fødevarer, ikke indeholder toksiske substanser. FIN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Tätä vakuutusta koskevan tuotteen/tuotteiden valmistaja vakuuttaa täten omalla vastuullaan, että tuote vastaa /tuotteet vastaavat asiaankuuluvia EY-direktiiveihin perustuvia turvallisuus- terveys- ja suojavaatimuksia. Vastaavat testausraporit, erityisesti valmistajan tai hänen valttuuttamansa henkilön laatima CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luovutettu asianomaisille viranomaisille ja sen voi tilata nähtäväksi laitteen myyjän kautta. Valmistaja vakuuttaa myös, että näissä käyttöohjeissa kuvatun laitteen osat, jotka saattavat joutua kosketuksiin tuoreiden elintarvikkeiden kanssa, eivät sisällä myrkyllisiä aineita. N KONFORMITETSERKLÆRING Produsenten av produktet/ene som er beskrevet her og som denne erklæringen henviser til, erklærer seg hermed eneansvarlig for at produktet/ene oppfyller de grunnleggende kravene til sikkerhet, helse og beskyttelse som gjelder ifølge aktuelle EU-retningslinjer i henhold til dette. De tilsvarende kontrollprotokoller, spesielt CE-konformitetserklæringen som er forskriftsmessig utstedt av produsenten eller av instans som er gitt fullmakt av produsenten, er tilgjengelig for gjennomsyn av ansvarlige myndigheter og kan fordres via selger av apparatet. Produsenten erklærer også at det beskrevne apparatets bestanddeler, som kan komme i kontakt med ferske næringsmidler, ikke inneholder giftige substanser. S FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkaren av den/de häri beskrivna produkten(erna), som denna försäkran gäller, försäkrar härmed med exklusivt ansvar att denna (dessa) uppfyller tillämpliga säkerhets-, hälso- och skyddskrav i för detta existerande EG-direktiv och att tillhörande provningsprotokoll, särskilt av tillverkaren eller hans ombud utfärdade CE-försäkran om överensstämmelse föreligger för granskning av ansvariga myndigheter och kan begäras från försäljaren av utrustningen. Tillverkaren försäkrar likaså, att de beståndsdelar i den, i denna bruksanvisning beskrivna utrustningen, som kommer i kontakt med färska livsmedel, inte innehåller några giftiga ämnen.

3 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE DK Indhold Side 1 Installation Mærkeplade Tilslutning til strømforsyning Sådan tændes/slukkes fryseren og sådan indstilles temperaturen Indikatorer Akustisk alarm Ibrugtagning Indfrysning/opbevaring af ferske madvarer Opfyldningsgrænse Opbevaringstid Forholdsregler og gode råd Rengøring og vedligeholdelse Afrimning Indvendigt lys Afhjælpning af fejl Service Garanti Fejlfindingsvejledning (Hvad er der galt, når...) Oversigt over opbevaringstider Beskrivelse af fryserens komponenter Læs omhyggeligt denne overskuelige brugsvejledning for at få et grundigt kendskab til din nye kummefryser. Understreg eventuelt de afsnit, du finder særligt relevante. Gem denne vejledning med henblik på senere brug og overdragelse til eventuelle fremtidige ejere. Du har købt en kvalitetsfryser, som du kan have gavn af i mange år, hvis den bruges og vedligeholdes på den korrekte måde. Illustrationerne (FIG.) findes på de sidste sider i denne brugsvejledning. Brug kun fryseren på et sted med en passende temperatur, da den muligvis ellers ikke fungerer korrekt. Se også "Klimaklasser" på side 3. VIGTIGT! Denne fryser er beregnet til anvendelse i private husholdninger. Hvis den installeres med henblik på industriel eller kommerciel brug, skal standarderne for det pågældende område overholdes. Fryseren er lækagetestet i henhold til de relevante lovmæssige sikkerhedsstandarder. I tilfælde af store belastninger, f.eks. ved industriel brug, afkortes kompressorens garantiperiode med 50 %. Hvis du i forbindelse med anskaffelsen af fryseren skal bortskaffe en anden fryser, skal du ødelægge eller afmontere alle lukke- og låsemekanismer på den gamle fryser. Dette sikrer, at et barn ikke bliver lukket inde i fryseren. Bortskaf den gamle fryser i henhold til de gældende regler for miljøskadeligt affald, da kølemidlet kan indeholde miljøskadelige stoffer, som skal fjernes med specialudstyr. Yderligere oplysninger fås hos leverandøren eller de lokale myndigheder. Sørg for, at kølesystemet, der indeholder kølemidlet, især varmeveksleren bag på fryseren, ikke beskadiges under transporten til genbrugsstationen, og dermed lækker kølemiddel. Oplysninger om det anvendte køle- og drivmiddel findes på mærkepladen på fryseren. 1

4 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE Brugsvejledning I det følgende kan du finde alle de oplysninger, du får brug for ved anvendelse af fryseren. Brugsvejledningen gælder for flere modeller, og oplysningerne kan derfor afvige lidt fra det, der gælder for den aktuelle model. 1 Installation (valg af placering) Undgå at placere fryseren et sted med høje temperaturer og direkte sollys. Det anbefales at placere fryseren i et køligt, tørt lokale med god ventilation. Undgå at placere fryseren i umiddelbar nærhed af en varmekilde (varmeapparat, ovn osv.). Det bevirker, at kompressoren skal arbejde mere og resulterer i et betydeligt højere strømforbrug. Hvis fryseren placeres i nærheden af en varmekilde, skal der monteres en passende isoleringsplade mellem fryseren og varmekilden (undgå at bruge asbest), eller også skal følgende minimumafstande overholdes: fra gaskomfur eller almindeligt komfur 3 cm fra varmeapparat eller ovn 5 cm fra en vælg, et møbel eller et elektrisk apparat 2 cm Tildæk aldrig ventilationsgitteret. Større kummefrysere er udstyret med et ventilationsgitter (k) nederst på den ene side. Disse frysere kan placeres direkte op ad en væg eller et møbel, men ikke med den side, hvor ventilationsgitteret er placeret. Frysere uden ventilationsgitter Sørg for, at der er plads mellem bagsiden af fryseren og væggen, så strømmen af varm luft kan slippe væk. Fryseren skal placeres vandret på en plan overflade. Det er nødvendigt for at sikre kølemidlets cirkulation i kredsløbet og optimal funktion. VIGTIGT! Lad fryseren stå på den endelige placering i mindst to timer, før du tænder den, så kølemidlets kredsløb stabiliseres, og der ikke opstår driftsproblemer. Lugten, der er karakteristisk for alle nye hvidevarer, er nem at fjerne. Rengør fryseren grundigt indvendigt med en opløsning bestående af lunkent vand og eddike. Undgå at bruge opvaskemiddel, skuremiddel, ståluld eller skuresvampe samt rengøringsmidler, der indeholder soda. Før du tilslutter fryseren, skal du sørge for, at den er helt tør indvendig især i hjørnerne. 2 DK ADVARSEL! Kølemidlet kan være meget brændbart, afhængigt af typen. Kølemidlets kredsløb er hermetisk lukket og har gennemgået flere lækagetest. Forkert behandling kan forårsage akut brandfare. Undgå at udsætte kølesystemet for mekaniske påvirkninger. Dette gælder især kondensatoren (p), hvis der er en sådan. På nogle frysere er kondensatoren indbygget i yderbeklædningen. Reparation af kølesystemet må udelukkende udføres af fagfolk. VIGTIGT! Udstrømmende kølemiddel kan beskadige øjnene. Hvis du får kølemiddel i øjnene, skal du straks skylle øjnene med store mængder rindende vand og kontakte en øjenlæge. KLIMAKLASSER Fryseren er beregnet til brug i bestemte rumtemperaturer, afhængigt af den aktuelle klimakategori. Disse temperaturer må ikke overskrides! Klimakategorien for den aktuelle fryser er angivet på mærkepladen. Kategorierne er følgende: klimakategoriens navn SN N ST T 2 Mærkeplade egnede rumtemperaturer + 10 C til + 32 C + 16 C til + 32 C + 18 C til + 38 C + 18 C til + 43 C Mærkepladen (med tekniske data) er placeret på beklædningen (g) bag på fryseren. Noter de tekniske data ned. Kopier de tekniske data fra mærkepladen hertil, så de altid er tilgængelige, uden at du skal flytte fryseren. Model/type Bruttokapacitet Nettokapacitet Driftsspænding Maksimal absorberet energi (W) Sikring (A) Strømforbrug Indfrysningskapacitet liter liter V~50Hz Watt amp kwh/24h kg/24h 3 Tilslutning til strømforsyning Fryseren skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse, som overholder de gældende standarder og er installeret af en autoriseret elinstallatør. Før du slutter fryserens stik til stikkontakten, skal du

5 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE være helt sikker på, at voltangivelsen (V) på fryserens mærkeplade svarer til den lokale netspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du straks kontakte servicecentret eller forhandleren, og du må ikke under nogen omstændigheder slutte fryseren til stikkontakten. 4 Sådan tændes/slukkes fryseren og sådan indstilles temperaturen (Termostat) (l) Med temperaturvælgeren tænder og slukker du fryseren og indstiller frostgraderne. Temperaturvælgeren går meget stramt, så du ikke kommer til at ændre temperaturen ved et uheld. Det anbefales at ændre indstillingen ved hjælp af en mønt eller en skruetrækker. Sådan tænder du: Drej vælgeren (l) til højre for at indstille temperaturen på det ønskede niveau mellem: - min. (let frys) og - maks. (laveste temperatur) Sådan slukker du: Drej vælgeren til venstre. Temperaturindstillingerne skal tilpasses følgende forhold: - den omgivende temperatur - mængden af frysevarer - åbningshyppigheden. Det anbefales at vælge en indstilling midtimellem. Du finder hurtigt ud af, hvilken indstilling der passer bedst til forholdene. 5 Indikatorer (m, n, o) Hvis fryseren er udstyret med indikatorer, kan du se nedenfor, hvad det betyder, når de forskellige indikatorer lyser: - grøn = KONTROL Fryseren er tilsluttet og fungerer. Den grønne indikator skal altid lyse, når fryseren er sluttet til stikkontakten og tændt. Det er meget vigtigt at lægge mærke til dette, da den røde og gule indikator holder op med at virke i tilfælde af strømafbrydelse og ikke længere kan advarer dig. - rød = ALARM Temperaturen i fryseren er for høj. Der kan være flere årsager, hvis den røde indikator tændes: Det er første gang, fryseren startes. Fryseren genstartes efter afrimning. Der er fyldt ferske madvarer i fryseren. DK I disse tilfælde er det normalt, at den røde indikator tændes. Den tændes automatisk, når temperaturen i fryseren er nede på ca. 18 C. Tryk på indfrysningsknappen (hvis fryseren er udstyret med sådan en) (FIG. 4). (Slå indfrysningsknappen fra igen efter maksimalt 24 timer, eller når den røde indikator er slukket). Vent om muligt med at åbne fryseren, til den røde indikator er slukket. Hvis den røde indikator imidlertid forbliver tændt efter 12 til 24 timer, kan der være opstået alvorlige problemer. Se fejlfindingsvejledningen i kapitel 18 "Hvad er der galt, når...". - gul = indfrysningsknappen er tændt og termostatfunktionen er deaktiveret. Kompressoren fortsætter indfrysningen, indtil indfrysningsknappen slås fra igen. 6 Akustisk alarm Hvis fryseren er udstyret med en akustisk alarm, høres den, når den røde indikator tændes. Alarmen standser automatisk, når du trykker på indfrysningsknappen. 7 Ibrugtagning 1. Pak fryseren helt ud. 2. Fjern eventuelle polystyrenstykker omkring kompressoren. 3. Fjern dokumenter og eventuelt tilbehør, der ligger i fryseren. 4. Rengør fryseren indvendigt med en opløsning bestående af lunkent vand og eddike, og tør grundigt efter med en tør klud. 5. Luk låget. 6. Sæt stikket i stikkontakten. 7. Tænd fryseren ved at dreje temperaturvælgeren (FIG. 4) til højre (til at starte med skal du dreje vælgeren så langt til højre, den kan komme). (Den grønne og den røde indikator tændes). 8. Tryk på en eventuel indfrysningsknap (den gule indikator tændes også). 9. Vent ca. fire timer eller til den røde indikator slukkes, inden du åbner fryseren igen, så temperaturen i fryseren får mulighed for at falde til det nødvendige niveau. 10. Du kan nu fylde fryseren med den ønskede mængde dybfrostvarer (allerede frosne madvarer). (Se kapitlet "Opfyldningsgrænse"). 11. Slå indfrysningsknappen fra igen efter maksimalt 24 timer. 12. Hvis du vil indfryse ferske, ikke-frosne madvarer, skal du se kapitlet "Indfrysning/opbevaring af ferske madvarer". 3

6 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE VIGTIGT! Opbevar ikke flasker med væske i fryseren. Væske udvider sig, når det fryses, og flasken kan eksplodere. Opbevar aldrig eksplosionsfarlige stoffer (gaslightere, benzin, æter og lignende) i fryseren. Ved opbevaring af allerede frosne madvarer skal du se producentens oplysninger på pakningen. Du skal vente nogle minutter med at spise dybfrossen is og ispinde, efter at de er taget ud af fryseren, for at undgå skader på læber og tunge (risiko for at hud rives af). Af samme grund skal du undgå at berøre indersiden af fryseren med våde hænder. Det anbefales, at du anvender optøede eller letfrosne madvarer inden for kort tid. Som hovedregel gælder det, at sådanne madvarer ikke bør genindfryses. 8 Indfrysning/opbevaring af ferske madvarer Næsten alle ferske madvarer kan fryses og opbevares i fryseren. Se en oversigt over opbevaringstider og egnet emballage for de mest almindelige af disse madvarer bag i denne brugsvejledning. Sæt tydelige mærkater på de ferske madvarer, selvom du anvender gennemsigtige fryseposer, da det ikke er nemt at identificere madvarerne, når de er dybfrosne. Det anbefales at bruge mærkater specielt egnet til frostvarer. Emballer ferske madvarer i passende portioner for at undgå at optø mængder, der er for store til at blive spist på én dag. Skriv som minimum følgende oplysninger på mærkaten: Madvarens navn (f.eks. steak) Vægt Mængde (antal stykker) Indfrysningsdato Holdbarhedsdato (se opbevaringsoversigten). Fortsæt derefter på følgende måde: a) Det anbefales, at du placerer ferske madvarer i indfrysningsrummet i siden (f) (ikke alle modeller har dette rum) eller nederst i fryseren. Dette er det koldeste sted. Undgå at placere ferske madvarer direkte op ad dybfrostvarer. Dybfrostvarer kan tø delvist op, og holdbarheden kan dermed afkortes. b) Fyld fryseren inden for 24 timer med den mængde ferske madvarer, der passer til fryserens indfrysningskapacitet. Se oplysningerne på mærkepladen (XX kg/24t). c) Tryk på en eventuel indfrysningsknap (FIG. 4) (ikke absolut nødvendigt, når du fylder allerede frosne madvarer (f.eks. dybfrostvarer) i fryseren. d) Flyt efter 24 timer dybfrostvarerne fra bunden af fryseren til eller indfrysningsrummet over i en hængekurv, så der er plads til nye ferske madvarer i bunden eller i indfrysningsrummet. DK e) Slå indfrysningsknappen fra (den gule indikator slukkes). f) Indstil temperaturvælgeren på den relevante opfyldningskapacitet (se "Opfyldningsgrænse"). g) Kontroller jævnligt temperaturen i opbevaringsrummet (d) ved f.eks. at placere et termometer der, som kan vise ned til 26 C. Opbevaringstemperaturen skal altid være mindst -18 C. Genopfyldning af ferske madvarer (ikke-frosne) Vent mindst 24 timer efter den forrige opfyldning, før du igen fylder den mængde ferske madvarer i fryseren, der svarer til indfrysningskapaciteten (XXkg/24t). (Overskrid ikke opfyldningsgrænsen). 9 Opfyldningsgrænse Undgå at fylde opbevaringsrummet (d) op til kanten, da det forringer opbevaringsforholdene for frostvarerne. Der skal altid være et mellemrum mellem låget og frostvarerne. Bemærk opfyldningsgrænsen, der er angivet af producenten (hvis der er angivet en sådan). Indstil temperaturvælgeren (l) præcist i henhold til opfyldningskapaciteten. Det anbefales at indstille temperaturvælgeren på følgende måde for at spare energi, når den omgivende temperatur er normal (+18 til + 22 C): Kapacitet Opfyldningsgrænse Indstilling Fuld øverst 12,00 t Halvfuld middel 10,00 t 1/4 eller mindre nederst 08,00 t 10 Opbevaringstid Opbevaringstiden for købte dybfrostvarer varierer og afhænger af produkttypen og emballagen. Følg derfor omhyggeligt producentens vejledning på pakningen. Når du selv skal indfryse ferske madvarer, skal du se opbevaringsoversigten bag i denne brugsvejledning. Optøede madvarer skal spises inden for 24 timer efter optøningen. 11 Forholdsregler og gode råd Tag strømstikket ud under rengøring eller afrimning. Prøv ikke at åbne fryserens låg, lige efter at du 4

7 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE har lukket det, og brug under ingen omstændigheder magt. Resterende vakuum i lågets tætningsliste (b) forsvinder efter et eller to minutter, så låget kan åbnes normalt igen. Lad varm mad køle ned til stuetemperatur, før du lukker beholderens låg og anbringer den i fryseren, for at forhindre kondensering og isdannelse. Lad ikke fryserens låg stå åbent længere end højst nødvendigt for at undgå energispild og isdannelse i fryseren. Hvis den røde indikator tændes uventet eller lyser i lang tid, skal du under ingen omstændigheder åbne låget og straks tage de relevante forholdsregler (se fejlfindingsvejledningen "Hvad er der galt, når..." bag i denne brugsvejledning). Forsøg ikke at fjerne is i fryseren med en skruetrækker eller andre metalgenstande. Indersiden af fryseren er sart og kan beskadiges af skarpe genstande. Brug kun plastik- eller træskrabere. 12 Rengøring og vedligeholdelse Vedligehold fryseren udvendigt ved at polere den med møbelpolitur eller et andet middel til beskyttelse af emaljen (brug det ikke under nogen omstændigheder indvendigt i fryseren). Rengør indimellem tætningslisten (b) med varmt vand uden rengøringsmiddel. Hvis fryseren har en indbygget kondensator (p) bagpå, skal du indimellem støve den af. Støv og snavs kan forhindre varmeafledning fra det indvendige rum og således medføre en betydelig forøgelse af energiforbruget. Det anbefales at bruge en blød børste eller støveklud til at fjerne støvet fra kondensatoren bag på fryseren. Hvis du ikke skal bruge fryseren i en længere periode (f.eks. hvis du er bortrejst), skal du lade den stå åben for at undgå dårlig lugt. Frysere med låsemekanismer: Når fryserens låg er åbnet, skal du altid indstille låsen til "lukket" position og opbevare nøglen utilgængeligt for børn for at undgå, at der sker ulykker. Når islaget på indersiden af fryseren har nået en vis tykkelse, fungerer det som isolering og forhindrer kulden i at frigøres. Islaget skal indimellem fjernes. Brug en plastik- eller træskraber uden skarpe kanter. Dæk frostvarerne med en klud, så den is, du skraber af opsamles i kluden og er nem at fjerne. 13 Afrimning Under normale forhold (3 til 4 åbninger pr. dag) skal fryseren afrimes en eller to gange om året (i visse tilfælde oftere). 5 ADVARSEL! DK Afrim aldrig fryseren ved hjælp af elektriske apparater, f.eks. en hårtørrer, en varmeblæser, eller åben ild, f.eks. stearinlys. Plastikken i det indvendige rum kan smelte og udstrømmende gas kan antændes af gnister eller åben ild. Benyt følgende fremgangsmåde: 1. Find en passende beholder, der ikke er lavet af metal (f.eks. en plastikbalje eller vasketøjskurv). 2. Kontroller, at du har taget stikket ud af stikkontakten. 3. Tør hænderne grundigt for at undgå at beskadige huden ved kontakten med isen (det tilrådes at bruge handsker). 4. Tag alle frostvarerne op af fryseren, rul dem stramt ind i avispapir, placer dem i beholderen, og anbring denne i et køligt, tørt lokale. 5. Dæk beholderen hele vejen rundt med et tykt tæppe. 6. Løft rumadskilleren (e) (kun i visse modeller) opad og ud af styreskinnen. 7. Brug rumadskilleren (hvis der findes en sådan) som vandopsamler, og skub den hen under fryserens afløbsstuds. 8. Træk proppen nederst på fryseren ud (hvis der findes en sådan). 9. Skrab forsigtigt den tykkeste is af indersiden af fryseren som beskrevet tidligere, og lad den tø op i køkkenvasken. 10. Fremskynd om nødvendigt afrimningen ved at placere en stor skål varmt (ikke for varmt) vand i bunden af fryseren. 11. I frysere uden afløbsstuds skal du løbende tørre vandet op med en svamp. 12. Rengør fryseren grundigt indvendigt. Brug en opløsning bestående af varmt vand og eddike, og tør efter med rent vand. 13. Aftør derefter fryseren grundigt med en tør, sugende klud, og lad den lufttørre i tre til fire minutter. 14. Sæt proppen i igen (hvis der findes en sådan). 15. Tøm vandopsamleren (hvis der findes en sådan), og sæt den på plads i fryserens styreskinner igen. 16. Luk fryseren, og sæt stikket i stikkontakten igen. 17. Indstil temperaturvælgeren (l) i maksimumindstillingen (den grønne og røde indikator tændes), og tryk på indfrysningsknappen (FIG. 4) (hvis der findes en sådan) (den gule indikator tændes også). 18. Fyld igen frostvarerne i fryseren anbring de ældste madvarer øverst. Udfør trin 1 til 17 i løbet af maksimalt to timer for at undgå, at frostvarerne tør op. 19. Når den røde indikator slukkes, skal du indstille temperaturvælgeren efter

8 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE opfyldningskapaciteten. 20. Slå indfrysningsknappen (hvis der findes en sådan) fra efter 8 til 12 timer og seneste efter 24 timer (den gule indikator slukkes). 14 Indvendigt lys (findes ikke i alle modeller) Modeller med lys har en indbygget kontakt. Når fryseren åbnes, tændes lyset automatisk, og det slukkes igen, når fryseren lukkes. Lyset er beskyttet af et transparent dæksel. Brug kun pærer på maksimalt 15 W. 15 Afhjælpning af fejl Produktionsprocesser af højeste kvalitet og brugen af den nyeste køle- og fryseteknik sørger langt hen ad vejen for en problemfri drift. Hvis du har mistanke om, at der er opstået en fejl, skal du, før du kontakter servicecentret direkte eller via forhandleren, kontrollere, at du har overholdt alle instruktioner og råd i denne brugsvejledning. Udgifter til reparationer, der udføres af serviceteknikere, og som skyldes, at instruktionerne og rådene i denne vejledning ikke er overholdt, skal afholdes af kunden og dækkes ikke af forhandlergarantien. VIGTIGT! Kompressoren (også kaldet motoren) må ikke køre uafbrudt. Den styres af den termostat, du indstiller med temperaturvælgeren (FIG. 4). Den tændes automatisk, når den temperatur, der er indstillet i opbevaringsrummet, overskrides, og slukkes automatisk, når den korrekte temperatur er nået igen. Ingen kompressorer/kølesystemer er lydløse, når kompressoren går i gang. Støjen frembringes, når motoren i kompressoren kører, og af det kølemiddel, der cirkulerer i kølesystemets kredsløb. Denne støj er normal og er ikke tegn på driftsmæssige problemer. I uopvarmede lokaler, og når det er koldt udenfor, kan der dannes kondens uden på fryseren. Dette er ikke en fejl, og kondensen forsvinder, når temperaturen i lokalet stiger. 16 Service Inden du kontakter servicecentret, skal du sikre dig, at du ikke selv kan finde en årsag til fejlen eller afhjælpe den. Se derfor først afsnittet "Hvad er der galt, når...". Se på det medfølgende garantikort eller den medfølgende liste over servicecentre, hvilket firma der er ansvarlig for servicering af din fryser. Hvis der er angivet flere servicecentre på listen, skal du vælge 6 DK det nærmeste. Kontakt forhandleren, hvis der ikke følger en liste over servicecentre med fryseren. Sørg for at have følgende data klar, når du ringer til servicecentret, for at få hurtig hjælp: Fryserens mærke Model/type Beskrivelse af problemet Købsdato Købssted. 17 Garanti Bemærk, at de generelle garantivilkår og garantiperioden er angivet på det medfølgende garantikort. Kontakt forhandleren, hvis dokumentationen til fryseren ikke omfatter et garantikort. 18 Hvad er der galt, når... a) Fryseren fungerer ikke (kører ikke). VIGTIGT! I tilfælde af problemer eller strømafbrydelse kan frostvarerne holde sig frosne 10 til 12 timer i fryseren på grund af isoleringen. I frysere med specialisolering kan frostvarerne holde sig betydeligt længere. Spørg forhandleren om den maksimale opbevaringstid i fryseren i sådanne tilfælde. Hvis det tager længere tid at afhjælpe et problem, begynder frostvarerne i fryseren at tø op. Forsøg derfor straks at løse problemet, og flyt om nødvendigt frostvarerne over i en anden fryser (eventuelt naboens). b) Temperaturen i fryseren er ikke lav nok Indfrysningen tager for lang tid Kompressoren kører for tit Mulige årsager/afhjælpning: Har fryseren stået i mindst to timer, før du tændte den? (Stabilisering af kølemidlets kredsløb). Se: "Ibrugtagning". Hvis det ikke er tilfældet: Tag stikket ud, mens fryseren er lukket, løft fryseren op et øjeblik, og sæt den derefter tilbage på plads. Sæt stikket i igen efter to timer. Åbn ikke fryseren i denne periode og i 12 timer derefter, dvs. før den røde indikator slukkes. Er stikket i orden, og sidder det rigtigt i stikket? Er der strøm i stikket? (Afprøv om nødvendigt stikket ved at tilslutte et mindre apparat, f.eks. en håndmixer eller lignende).

9 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE DK Fryserens låg kan ikke lukkes helt. Tætningslisten slutter ikke tæt. Test: Placer et ark papir mellem tætningslisten og fryserens kant, og luk låget. Det skal være svært at trække papiret ud på alle sider. Hvis du kan trække papiret ud fra en eller flere sider, skal du kontakte servicecentret. Kraftig isdannelse på indersiden af fryseren (se "Rengøring og vedligeholdelse"). Fryseren er placeret et sted med direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde (ovn, varmeapparat osv.). Beskyt fryseren mod direkte sollys, kontroller afstanden til varmekilden, monter en isoleringsplade (se "Installation (valg af placering)". Mængden af madvarer svarer ikke til fryserens indfrysningskapacitet (se mærkepladen: XXkg/24t), eller du har lagt madvarer i, der er for varme (se "Genopfyldning af ferske madvarer (ikke-frosne)"). Producenten udvikler løbende alle produkter. Bemærk derfor, at udformning, installation og teknologi kan ændres uden forudgående varsel. 7

10 Brugsvejledning for KUMMEFRYSERE DK Oversigt over opbevaringstider KUMMEFRYSERE -18 C < Omtrentlig opbevaringstid i måneder Ferske madvarer Egnet fryseemballage Hakket kød > Frysepose af polyethylen > Pølser > Frysepose af polyethylen > Små fisk > Frysepose af polyethylen > Hjerte/lever > Frysepose af polyethylen > Is > Plastikbeholder > Frugt > Plastikbeholder > Ost > Frysepose af polyethylen > Brød > Frysepose af polyethylen > Store fisk > Frysepose af polyethylen > Kage/kiks > Glasbeholder > Svinekød > Aluminiumsfolie > Oksekød > Aluminiumsfolie > Kanin > Aluminiumsfolie > Lam > Aluminiumsfolie > Svampe > Frysepose af polyethylen > Asparges > Frysepose af polyethylen > Grøntsager (udskårne) > Frysepose af polyethylen > Jordbær > Frysepose af polyethylen > Tærte > Aluminiumsfolie > Kylling > Aluminiumsfolie > Kalkun > Aluminiumsfolie > And > Aluminiumsfolie > Gås > Aluminiumsfolie > Blomkål > Frysepose af polyethylen > Bønner > Frysepose af polyethylen > Peberfrugt > Frysepose af polyethylen > Syltetøj > Glasbeholder > Henkogt frugt > Glasbeholder > Ispinde > Aluminiumsfolie > 8

11 Dansk KOMPONENTER DK a c d e f b a Låg b Tætningsliste c Indvendigt lys * d Opbevaringsrum e Rumadskiller * f Indfrysningsrum * g k g Beklædning h Prop (afrimningsvand) * i Kontrolpanel k Ventilationsgitter h l m i n o p p l Temperaturvælger * Termostat m Indfrysningsknap * gul n Alarm * rød o Kontrol * grøn p Kondensator * afhængigt af modellen Kontrolpanelversioner FIG. 4 Understreg den version, der er relevant for dig. Første version, med separat indfrysningsfunktion. E D C B Min. A Max.. FIG. 4a A Temperaturvælger (termostat) B ALLARM rød indikator C KONTROL grøn indikator D INDFRYSNING gul indikator E Indfrysningsknap TÆND/SLUK Anden version, med knap til indfrysningsfunktion Min. Max.. FIG. 4b A Temperaturvælger (termostat) B KONTROL grøn indikator C ALARM rød indikator D INDFRYSNING gul indikator A B C D Tredje version, uden indfrysningsfunktion Min. Max.. FIG. 4c A Temperaturvælger (termostat) B KONTROL grøn indikator C ALARM rød indikator A B C Hvis indikatorerne på fryseren ser anderledes ud, er følgende altid gældende: grøn = fryseren er i drift, rød = ALARM, gul = indfrysning er aktiveret 9

12 .

13 SÄILIÖPAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE FIN Sisällys Sivu 1 Asennus Arvokilpi Liittäminen virtalähteeseen Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä sekä lämpötilan valinta Merkkivalot Varoitussummeri Käynnistys Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus/säilytys Enimmäispinoamiskorkeus Säilytysaika Varotoimet ja neuvot Puhdistus ja huolto Sulatus Sisävalaistus Ongelmien ratkaisu omatoimisesti Huoltopalvelu Takuu Vianmääritysopas (Entä jos ) /7 Säilytystaulukko Osat Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta saisit hyvän ja selkeän käsityksen uudesta laitteestasi. Alleviivaa kohdat, joita pidät erityisen tärkeinä. Säilytä tämä ohje, jotta voit käyttää sitä myöhemmin tai antaa sen mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Olet hankkinut laadukkaan laitteen, joka palvelee useita vuosia, jos sitä käytetään ja hoidetaan oikein. Kuvat ovat tämän käyttöohjeen viimeisillä sivuilla. Käytä laitetta vain ympäristössä, jossa vallitsee laitteelle sopiva lämpötila, muuten laitteen toiminta saattaa häiriintyä. Tutustu myös sivun 3 Ilmastoluokat-kohtaan. Tärkeää! Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Jos sitä käytetään ammatilliseen tai kaupalliseen tarkoitukseen, kyseiseen alaan liittyvät säädökset on otettava huomioon. Laite on testattu vuotojen osalta voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Jos laitetta käytetään erittäin paljon, esimerkiksi kaupallisessa käytössä, kompressorin takuuaika on 50 % lyhyempi. Jos olet ostanut tämän jääkaapin tai pakastimen vanhan laitteen tilalle, varmista, että vanhan laitteen lukitsimet ja lukot tuhotaan ennen sen hävittämistä. Täten varmistetaan, ettei lapsi voi jäädä loukkuun laitteen sisälle. Hävitä vanha laite ekologisesti ympäristönsuojeluun erikoistuneen yrityksen välityksellä, sillä laitteen kylmäaine saattaa sisältää haitallisia aineita ja ne on poistettava erityisvälineillä. Kysy lisätietoja asiasta jälleenmyyjältä tai paikalliselta viranomaiselta. Varmista, ettei kylmäainetta sisältävä jäähdytysjärjestelmä, etenkään laitteen takaosassa oleva lämmönvaihdin, ole vaurioitunut kuljetettaessa laitetta hävitys- tai kierrätyspaikalle, jotta voisit olla varma, ettei kylmäainetta pääse vuotamaan ulos. Yksityiskohtaiset tiedot kylmäaineesta ja ponnekaasusta on mainittu laitteen takaosan arvokilvessä. 1

14 SÄILIÖPAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE Käyttöohjeet Seuraavassa kerrotaan tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä. Käyttöohjeet sopivat useisiin malleihin, minkä vuoksi tietojen yksityiskohdat saattavat vaihdella laitetyypeittäin. 1 Asennus (Asennuspaikan valinta) Vältä ehdottomasti laitteen asentamista kuumaan ympäristöön tai suoraan auringonvaloon. Suosittelemme laitteen asettamista viileään, hyvin ilmastoituun ja kuivaan tilaan. Laitetta ei pitäisi asentaa aivan lämmönlähteen (lämmitin, uuni tms.) läheisyyteen (kompressori joutuisi toimimaan normaalia tehokkaammin, minkä vuoksi sähkönkulutus olisi huomattavasti suurempi). Jos laite on asennettava lämmönlähteen läheisyyteen, laitteen ja lämmönlähteen väliin on asennettava asianmukainen eristyslevy (älä käytä asbestia) tai on noudatettava seuraavia vähimmäisetäisyyksiä: etäisyys kaasu- tai sähköliedestä 3 cm etäisyys lämpöpatterista tai uunista 5 cm etäisyys seinästä, huonekalusta tai toisesta laitteesta 2 cm Älä koskaan peitä ilmastointisäleikköä. Suuriin säiliöpakastimiin kuuluu ilmastointisäleikkö (k), joka sijaitsee toisen sivun alalaidassa. Tällaiset laitteet voi asettaa kiinni seinään tai huonekaluun kaikilta muilta sivuiltaan paitsi ilmastointisäleikkösivulta. Pakastimet, joissa ei ole ilmastointisäleikköä Jätä laitteen takaosan ja seinän väliin riittävästi tilaa, jotta nouseva lämmin ilma pääsisi virtaamaan esteettä. Laite on asetettava suoraan ja tasaiselle alustalle. Vain tällöin kylmäaine voi kiertää esteettä ja laite toimii mahdollisimman hyvin. FIN Ennen kuin kytket laitteen päälle, varmista, että sisäosat erityisesti kulmat ovat täysin kuivat. Varoitus Koostumuksensa takia kylmäaine on helposti syttyvää. Jäähdytyspiiri on suljettu ilmatiiviisti, ja sen tiiviys on testattu useilla testeillä. Piirin rikkoutuminen voi aiheuttaa äkillisen tulipalovaaran. Älä yritä millään tavoin vaikuttaa jäähdytysjärjestelmän ja etenkään kondensaattorin (p) toimintaan. Joissakin laitteissa kondensaattori on sijoitettu laitteen ulkoseinään. Jäähdytysjärjestelmään saa koskea vain alan ammattilainen tai valtuutettu huoltomies. TÄRKEÄÄ! Vuotava kylmäaine voi vahingoittaa silmiä. Jos kylmäainetta joutuu silmiin, pese silmät heti runsaalla juoksevalla vedellä ja käänny välittömästi silmälääkärin puoleen. ILMASTOLUOKAT Ilmastoluokkansa perusteella tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain tietyissä ympäristön lämpötiloissa. Näitä lämpötiloja ei saa ylittää! Laitteesi ilmastoluokka on merkitty sen arvokilpeen. Luokat ovat seuraavat: ilmastoluokan nimi sopiva ympäristön lämpötila SN + 10 C C N + 16 C C ST C T C 2 Arvokilpi Arvokilpi (joka sisältää tekniset tiedot) sijaitsee laitteen takaosassa (D). Huomioi tekniset tiedot. Kopioi arvokilven tekniset tiedot tähän, jotta ne pystyttäisiin tarvittaessa lukemaan laitetta siirtämättä. TÄRKEÄÄ! Jotta kylmäaineen kierto vakautuisi eikä käyttöongelmia pääsisi syntymään, anna laitteen seistä lopullisessa sijoituspaikassaan vähintään kaksi tuntia ennen kuin kytket sen päälle. Uudelle laitteelle ominaisesta hajusta pääsee helposti eroon. Puhdista laitteen sisäosa perusteellisesti haalean veden ja etikan yhdistelmällä. Malli/tyyppi Vetoisuus Nettovetoisuus Käyttöjännite Enimmäisteho W) Sulake (A) Virrankulutus Pakastuskyky litraa litraa V~50Hz wattia wattia kwh / 24 h kg / 24 h Älä käytä pesuaineita, teräviä tai hankaavia puhdistusvälineitä tai soodaa sisältäviä puhdistusaineita. 3 Liittäminen virtalähteeseen Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa asianmukaisia määräyksiä ja joka on valtuutetun asiantuntijan asentama. Ennen laitteen liittämistä pistokkeen pistorasiaan, on 2

15 SÄILIÖPAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE ehdottomasti varmistettava, että laitteen arvokilven ilmoittama jännite (V) vastaa pistorasian jännitettä. Jos jännite on eri, ota välittömästi yhteyttä huoltopalveluun tai jälleenmyyjään äläkä missään tapauksessa kytke laitetta pistorasiaan. 4 Lämpötilan kytkeminen päälle / pois päältä (termostaatti) (I) Lämpötilansäädin kytkee laitteen päälle ja pois päältä ja säätelee jäähdytyslämpötilaa tai asettaa sen. Jottei lämpötila muuttuisi vahingossa, säädin on tarkoituksellisesti jäykkä. Asetuksia voi muuttaa kääntämällä säädintä kolikon tai ruuvimeisselin avulla. Kytkeminen päälle: Säädä haluamasi lämpötila kääntämällä säädintä (I) oikealle seuraavalla välillä: - Min. (hieman viileä) ja - max. (kylmin lämpötila) Kytkeminen pois päältä: Käännä säädin vasemmalle. Lämpötila-asetuksissa on otettava huomioon seuraavat asiat: - laitetta ympäröivä lämpötila - säilytettävien elintarvikkeiden määrä - oven avaamistiheys. Suosittelemme keskitehoa. Opit pian, mikä asetus vastaa parhaiten tarpeitasi. 5 Merkkivalot (m, n,o) Jos laitteessa on merkkivalot, seuraava ohje kertoo, mitä kunkin valon syttyminen merkitsee: - vihreä = HALLINTA Laite on kytkettynä sähkövirtaan, ja se on käynnissä. Vihreän hallintavalon on oltava aina päällä, kun laite on kytketty virtalähteeseen ja se on käynnissä. Tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska sähkökatkoksen jälkeen punainen ja keltainen varoitusvalo eivät enää toimi. - punainen = HÄLYTYS Sisälämpötila on liian korkea. Punainen merkkivalo voi syttyä useasta syystä, esimerkiksi silloin kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran kun laite käynnistetään uudelleen sulatuksen jälkeen kun pakastin täytetään tuoreilla elintarvikkeilla. Näissä tapauksissa on normaalia, että punainen merkkivalo syttyy. Se sammuu automaattisesti, kun laitteen sisälämpötila on noin -18 C. 3 FIN Käännä PIKAPAKASTUSKYTKIN (jos se kuuluu laitteeseen) päälle (KUVA 4). (Kytke se pois päältä viimeistään 24 tunnin kuluttua tai silloin, kun punainen valo sammuu.) Jos mahdollista, avaa laite uudestaan vasta, kun punainen valo on sammunut. Jos punainen valo palaa vielä tunnin jälkeenkin, laitteessa saattaa olla vakava vika. Katso luvun 18 Vianmääritysoppaan kohtaa Entä jos. - keltainen = PIKAPAKASTUSKYTKIN on päällä, ja termostaattitoiminto on poissa käytöstä. Kompressori jatkaa jäähdytystä, kunnes PIKAPAKASTUS kytketään jälleen pois päältä. 6 Varoitussummeri (Äänihälytys) Jos laitteessasi on varoitussummeri, se soi punaisen merkkivalon syttyessä. Äänimerkki lakkaa automaattisesti, kun kytket PIKAPAKASTUSKYTKIMEN päälle. 7 Käynnistys 1. Poista laite täysin pakkauksesta. 2. Poista kompressorikotelon styroksiosat (jos niitä on pakkauksessa). 3. Poista laitteen sisältä kaikki asiakirjat ja lisätarvikkeet. 4. Puhdista sisäosa haalean veden ja etikan yhdistelmällä ja kuivaa perusteellisesti kankaalla. 5. Sulje laite. 6. Liitä pistoke pistorasiaan. 7. Kytke laite päälle kääntämällä lämpötilansäädintä (kuva 4) oikealle. (Käännä säädin tässä vaiheessa kokonaan oikealle ääriasentoon max.) (Vihreä ja punainen valo syttyvät.) 8. Jos laitteeseen kuuluu PIKAPAKASTUSKYTKIN, kytke se päälle (myös keltainen valo syttyy). 9. Älä avaa laitetta noin neljään tuntiin tai niin kauan kuin punainen valo palaa, jotta sisäosan lämpötila laskisi riittävän alhaiseksi. 10. Voit nyt täyttää laitteeseen haluamasi määrän syväjäädytettyjä elintarvikkeita (jotka on ostettu valmiina pakasteina). (Katso seuraavaa Enimmäispinoamiskorkeus-lukua.) 11. Käännä PIKAPAKASTUSKYTKIN pois päältä viimeistään 24 tunnin kuluttua. 12. Jos haluat pakastaa tuoreita, pakastamattomia elintarvikkeita, siirry lukuun Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus/säilytys. Tärkeää! Älä säilytä laitteessa nestettä sisältäviä pulloja. Neste laajenee jäätyessään, ja pullo saattaa räjähtää. Älä koskaan säilytä laitteen pakastinosassa räjähtäviä

16 SÄILIÖPAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE aineita sisältäviä säiliöitä (kaasusytyttimiä, bensiiniä, eetteriä tms.). Kun säilytät valmiiksi pakastettuja elintarvikkeita, sinun on noudatettava pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita. Syväjäädytetyt jäätelöt ja mehujäät saa syödä vasta muutaman minuutin kuluttua, kun ne on poistettu pakastimesta, jotta vältyttäisiin huuli- ja kielivammoilta (iho saattaa tarttua kiinni). Vältä samasta syystä koskettamasta sisäseiniä märillä käsillä. Suosittelemme sulatettujen ja vain kevyesti pakastettujen tuotteiden nauttimista suhteellisen nopeasti. Näitä tuotteita ei saa pakastaa uudelleen. 8 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastus/säilytys Laitteessa voidaan pakastaa ja säilyttää lähes kaikkia tuoreita tuotteita. Ohessa on taulukko, joka sisältää ohjeita yleisimpien elintarvikkeiden hyväksyttävistä säilytysajoista ja sopivimmista pakkausmateriaaleista (katso tämän ohjeen lopussa olevaa säilytystaulukkoa). Merkitse tuoreet tuotteet selvästi, sillä jäisiä, läpinäkyvissä pakastuspusseissa olevia tuotteita on vaikea erottaa toisistaan. Suosittelemme käyttämään kaupoista saatavia pakastettuihin elintarvikkeisiin tarkoitettuja etikettejä. Pakkaa tuoreet tuotteet taloutesi kannalta sopiviin annoskokoihin, jottei sinun tarvitse sulattaa kerralla kotitaloutesi kulutuksen kannalta liian suuria ruokamääriä. Merkitse annoksiin ainakin seuraavat tiedot: Tuotteen nimi (esim. naudan filee) Annoksen paino Määrä (kokonaismäärä) Pakastuspäivämäärä Parasta ennen päivämäärä (käyttöpäivämäärä) (katso säilytystaulukkoa) Toimi seuraavasti: a) Suosittelemme, että sijoitat tuoreet elintarvikkeet pakasteen sivulla olevaan pikapakastuslokeroon (f) (ei kaikissa laitteissa) tai pakastimen pohjalle. Se on kylmin paikka. Vältä laittamasta tuoreita elintarvikkeita suoraan kiinni pakastettuihin elintarvikkeisiin. Pakastettu elintarvike saattaa sulaa, mikä lyhentää sen säilyvyysaikaa. b) Täytä pakastin 24 tunnin aikana ja lisää vain sen pakastuskykyä vastaava määrä tuoreita elintarvikkeita. Katso tiedot arvokyltistä (XX kg / 24 h). c) Jos mahdollista, kytke päälle PIKAPAKASTUSKYTKIN (kuva 4) (ei aivan välttämätöntä, kun pakastimeen laitetaan jo valmiiksi jäässä olevia tuotteita, kuten pakastettuja elintarvikkeita). d) Siirrä 24 tunnin kuluttua pakastetut elintarvikkeet pakastimen pohjalta tai esipakastushyllyltä koriin, jotta voisit 4 FIN pakastaa lisää tuoreita elintarvikkeita esipakastushyllyllä tai pakastimen pohjalla. e) Kytke PIKAPAKASTUSKYTKIN pois päältä (keltainen valo sammuu). f) Aseta lämpötilansäädin vastaaman laitteen täyttötilavuutta (katso lukua Enimmäispinoamiskorkeus). g) Seuraa säilytyshyllyn (d) lämpötilaa asettamalla sinne lämpömittari, jonka asteikko ylettyy -26 C:seen. Säilytyslämpötilan on oltava aina vähintään -18 C. Tuoreiden elintarvikkeiden täyttö (pakastamattomat) Varmista, että lisäät pakastimeen korkeintaan laitteen pakastuskykyä (XX kg / 24 h) vastaavan määrän tuoreita elintarvikkeita aikaisintaan 24 tuntia edellisen täytön jälkeen. (Älä ylitä enimmäispinoamiskorkeutta.) 9 Enimmäispinoamiskorkeus Pakastettujen elintarvikkeiden oikean säilyttämisen varmistamiseksi älä koskaan täytä säilytysosaa (d) aivan täyteen. Jätä aina tilaa kannen ja pakastettujen elintarvikkeiden väliin. Huomioi valmistajan täyttömerkinnät. (jos ne kuuluvat laitteeseen) Aseta lämpötilansäädin (I) vastaamaan täysin täyttötilavuutta. Säästääksesi energiaa normaalissa ympäristön lämpötilassa ( C) suosittelemme lämpötilansäätimelle seuraavia asetuksia: Vetoisuus Säätimen asetus Pinoamiskorkeuden merkki Täysi ylempi 12 h Puolitäysi keski 10h 1/4 tai vähemmän alempi 8h 10 Säilytysaika Ostetun valmiin pakasteen säilytysaika vaihtelee ja riippuu tuotteesta ja sen pakkauksesta. Noudata sen vuoksi tarkasti pakkauksessa mainittuja valmistajan ohjeita. Tämän käyttöoppaan takana sijaitsevasta säilytystaulukosta löydät tietoja tuoreista elintarvikkeista, joita haluat pakastaa. Ruoka on syötävä välittömästi sulatuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan 24 tunnin kuluessa. 11 Varotoimet ja neuvot Irrota aina virtapistoke puhdistuksen ja sulatuksen yhteydessä.

17 SÄILIÖPAKASTIMEN KÄYTTÖOHJE Kun olet sulkenut pakastimen kannen, älä avaa sitä välittömästi uudelleen äläkä koskaan yritä avata sitä väkisin. Tiivisteeseen (b) jäävä tyhjiö täyttyy noin 1 2 minuutin kuluttua, jolloin kansi voidaan jälleen avata normaalisti. Tiivistymisen ja jäänmuodostumisen estämiseksi anna lämpimän ruoan jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen pakastusastian kannen sulkemista ja ruoan pakastamista. Pidä pakastimen kantta auki mahdollisimman vähän aikaa, jotta säästäisit energiaa eikä laitteeseen muodostuisi liikaa jäätä. Jos punainen merkkivalo syttyy yllättäen tai palaa pitkään, älä avaa kantta mistään syystä ja ryhdy heti tarvittaviin toimiin (katso tämän käyttöoppaan lopussa olevaa Entä jos -opasta). Älä irrota jäätä ruuvimeisselillä tai muulla metalliesineellä. Sisäseinät ovat erittäin herkät eivätkä kestä minkäänlaisen terävän kärjen kosketusta. Käytä vain muovi- tai puukaapimia. 12 Puhdistus ja huolto Jotta laitteen ulkopinta säilyisi hyvänä, puhdista se välillä huonekalujen kiillotusaineella tai muulla emalipintoja suojaavalla valmisteella (älä koskaan käytä ainetta laitteen sisäosiin). Puhdista tiiviste (b) silloin tällöin lämpimällä vedellä ilman puhdistusaineita. Jos kondensaattori (p) sijaitsee laitteen takaosassa, poista siitä silloin tällöin lika ja pöly. Lika ja pöly estävät lämmön haihtumista pakastimen sisältä, mikä lisää merkittävästi energian kulutusta. Parhaiten takaseinässä sijaitsevan kondensaattorin pöly lähtee pölyhuiskulla tai pölyrätillä. Jos laite on pitkään käyttämättä (esimerkiksi loma-aikana), jätä sen ovi auki ehkäistäksesi hajujen muodostumista. Lukittavat laitteet: Kun säiliöpakastimen kansi on auki, käännä lukko aina kiinni-asentoon ja pidä avain pienten lasten ulottumattomissa, jotta vältytään onnettomuuksilta. Kun sisäseinien jää ja huurrekerros kasvaa tietyn paksuiseksi, ne toimivat eristeen tavoin, jolloin kylmyys ei pääse siirtymään sisäseinistä pakastimen sisätiloihin. Jää ja huurre on poistettava silloin tällöin. Poista jää sisäseinistä muovi- tai puukaapimella, jossa ei ole teräviä reunoja. Peitä pakasteet kankaalla., Se auttaa keräämään raaputetun jään ja helpottaa sen poistoa. 13 Sulatus Normaalikäytössä (3 4 avausta päivässä) pakastin on sulatettava 1 2 kertaa vuodessa (muissa tapauksissa useammin). Varoitus FIN Älä koskaan käytä säiliöpakastimen sulatukseen sähkölaitteita, esim. hiustenkuivaajaa tai lämpöpuhallinta, äläkä avotulta (kuten kynttilöitä). Sisäosan muovi saattaa sulaa ja kipinät tai avotuli saattavat sytyttää purkaantuvan kaasun. Toimi seuraavasti: 1. Hanki sopiva, muusta kuin metallista valmistettu astia tai pesuvati. 2. Varmista ehdottomasti, että irrotat laitteen virtalähteestä. 3. Kuivaa kätesi kunnolla, jottei iho vaurioituisi joutuessaan kosketuksiin jään kanssa (suosittelemme käsineiden käyttöä). 4. Poista pakastimesta kaikki pakasteet, kääri ne tiiviisti sanomalehtiin, laita säilytysastiaan ja sijoita astia viileään, kuivaan huoneeseen. 5. Peitä astia kokonaan paksulla huovalla. 6. Nosta tilanjakajaa (e) (ei kaikissa malleissa) ylöspäin pakastimen ohjainkiskosta. 7. Käytä jakajaa (jos se kuuluu malliin) sulatusvesiastiana, ja työnnä se sivuttain pakastimen alle, missä sulatusveden poistoputki sijaitsee. 8. Irrota pakastimen pohjassa oleva tulppa (jos se kuuluu malliin). 9. Raaputa paksuin jää pakastimen sisäosasta varovasti aiemmin mainittujen ohjeiden mukaan ja siirrä se sulamaan keittiön tiskialtaaseen. 10. Tarpeen vaatiessa voit nopeuttaa sulatusta asettamalla suuren, lämmintä vettä (ei liian kuumaa) sisältävän kattilan pakastimen pohjalle. 11. Jos pakastimessa ei ole poistotulppaa, poista vettä jatkuvasti sienen avulla. 12. Puhdista sisäosa perusteellisesti. Huuhtele se lämpimän veden ja etikan yhdistelmällä ja huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä. 13. Kuivaa pakastin huolellisesti imukykyisellä kankaalla ja anna sen tuulettua 3 4 minuuttia. 14. Laita poistovesitulppa (jos se kuuluu laitteeseen) takaisin paikalleen. 15. Tyhjennä sulatusvesiastia (jos se kuuluu laitteeseen) ja liu uta se takaisin tilanjakajaksi pakastimen ohjainkiskoihin. 16. Sulje pakastin ja liitä pistoke takaisin pistorasiaan. 17. Aseta lämpötilasäädin (I) ääriasentoon (vihreä ja punainen valo syttyvät) ja kytke PIKAPAKASTUSKYTKIN päälle (jos se kuuluu laitteeseen) (KUVA 4) (myös keltainen valo syttyy). 18. Laita nyt pakasteet takaisin pakastimeen vanhimmat tuotteet päällimmäiseksi. Jotteivät pakasteet sulaisi, kohtien 1 17 toteuttaminen saa kestää korkeintaan kaksi tuntia. 19. Kun punainen lamppu sammuu, aseta 5

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Fryser Pakastin Fryser Frysskåp EUF29520W EUF29520X EUF29530W EUF29530X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE Brugsanvisning OPVASKEMASKINE DA Dansk, 1 FI Suomi, 15 Oversigt Forholdsregler, råd og assistance, 2-3 Generelt om sikkerheden Bortskaffelse Spar på energien og værn om miljøet Servicetjeneste Installation,

Lisätiedot

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. GRILJERA DK FI Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 SUOMI 33 Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 71440W DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 17 Pesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning...

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18 [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... 48 PIB...N... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.., EH...FB..., EH8..FL..., EH9..FE... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... EH...FB...

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll [da] Brugsanvisning...4 [fi] Käyttöohje...10 [no] Bruksveiledning... 16 [sv] Bruksanvisning... 22 2 1 Rist 2 Betjeningsknapper 3 Ekstra brænder på op

Lisätiedot

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot