Kela. Terveys osasto. Kela /2013. Nurmeksen kaupunki SosiaailJohtaja Ritva Tikka Pomkylänkatu 6 E Nurmes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kela. Terveys osasto. Kela 621331/2013. Nurmeksen kaupunki SosiaailJohtaja Ritva Tikka Pomkylänkatu 6 E 75530 Nurmes"

Transkriptio

1 KAXSRXEI $ XEIAITO$ Terveys osasto Sopi mus Kela Kela /2013 Nurmeksen kaupunki SosiaailJohtaja Ritva Tikka Pomkylänkatu 6 E Nurmes KUULOVAM MAISTEN, KUULONÄKÖVAMM AISTEN JA PUHEVAMMAISTEN HENKILÖI- DEN TULKKAUSPALVELUN HANKINTASOPIMUS ITÄ- JA POHJOIS- SUOMEN KILPAILU- TUS ALUEELLA AJALLE Sopijapuolet Palve'ujenjärjjestäjä : Kansaneläkelaitos(myöh. Kela) Palveluntuottaja : (myäh Palveluntuottåla) Myöhemmin myös' Osapuoi- tai yhdessä ' Osapuolet" 2. Palvelun hankintaja palvelun yleiset edellytykset Taijouskilpailun piidssä olevien vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskeva hanklntapäätös on tehty Täm ä sopimus on osa hanklntapäätäksen täytäntöönpanoa ja sen tarkoituksena on sopia Taljouspyynnän, Palvelunuottajan tarjouksen sekä hanklhtapäätöksen ehtojen mukaisesti palvelujen tilaamisesta, tuottamisesta, samoin kuin Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Olennaiset muutokset edellä mainittuihin ehtoih'm voivat olla hankintalain vastaisina kiellettyjä ja johtaa sopimuksen purkamiseen. Kela ostaa Tarjouspyynnössä ja sen liideissä kuvattua tulkkauspalvelua vamm aisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevan lain mukaisena tulkkauspalvelun osana. Palvelun hankkiminen Palveluntuottajalta perustuu palvelunkäyxäjälle annettuun päätökseen. Yleiset edellytykset r (16)

2 Palveluntuottajan henkilöstön ammattitaidolla on olennainen merkitys tulkkauspalvelun tuottamisessa asiakkaille. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelua tuottavalla henkilöstöllä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys. Palveluntuottaja vastaa mahdollisuuksiensa mukaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottajan tulee pitää henkilöstöstään koulutusrekisteriä ja esittää se Kelalle pyydettäessä vuosittain. Sopimuskauden aikana palvelun tuottamisessa tapahtuu muutoksia, esim. henkilöstövaihdoksia. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä palvelun toteuttamiseen liittyvistä muutoksista Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kerrotulla tavalla. Tulkkauspalvelun yhdenmukainen ja tasapuolinen järjestäminen edellyttää toimeenpanon tueksi ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Kelan antamia ohjeita ja tulkintoja, joilla ei ole olennaisia kustannusvaikutuksia Palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hänen henkilöstönsä on tietoinen voimassaolevista ohjeista. Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan ohjeita välittömästi ne saatuaan tai muusta mainitusta ajankohdasta lähtien. Ennen sopimuskauden alkua Kela laatii luonnoksen toimeenpano-ohjeesta (Ohjeet tulkkauspalveluntuottajille). Ohje luonnos toimitetaan Palveluntuottajille kommentoitavaksi ja Palveluntuottajien kommenttien jälkeen ohjeet hyväksytään Kelan terveysosastolla tulkkauspalvelun toimeenpano - ohjeeksi. YKSITYISKOHTAISET EHDOT 3. Käsitteitä Tähän sopimuksen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvien käsitteiden määrittely sisältyy tarjouspyynnön liitteeseen 1 Hankitavan palvelun kuvaus. 4. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Sopimuksen tausta, tavoite ja tarkoitus on määritelty hankintaa koskevassa Tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1. Sopimuksen tarkoituksena on valtakunnallisesti yhdenmukaisesti toimiva tulkkauspalvelu, jossa asiakkaat riippumatta asuinpaikastaan saavat tasapuolisesti palvelua, jota tuottavat ammattimaiset tulkkauspalveluntuottajat. 5. Prosessikuvaus Tulkkauspalvelun prosessikuvaus on esitetty Tarjouspyynnön liitteissä 1 Hankitta-

3 van palvelun kuvaus ja liitteessä 3 Prosessikuvaus. 6. Osapuolten yleiset velvollisuudet Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tulkkauspalvelua hyväksytyn tarjouksensa mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan on toimittava sopimusta toteuttaessaan huolellisesti. Jos palvelu poikkeaa sovitusta, siinä on virhe, joka Palveluntuottajan tulee korjata viivytyksettä. Palveluntuottaja voi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei virhe johdu sen vastuulla olevasta seikasta. Kela sitoutuu maksamaan palvelusta sovitun hinnan. Kelan vastuulla on tarjota Palveluntuottajalle olosuhteet, joissa tämä voi toteuttaa sopimuksenmukaiset velvollisuutensa ilman kohtuutonta haittaa. Kelan vastuulla on antaa Palveluntuottajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista varten sekä tarjottava sovitun mukaisesti tulkkaustilausten välitystä varten luotu välitysjärjestelmä Palveluntuottajan käyttöön. Kelan vastuulla on antaa yhdenmukaisen tulkkauspalvelun toimeenpanon edellyttämät ohjeet ja huolehtia, että Palveluntuottajan ohjeistus on ajan tasalla. Palveluntuottajan vastuulla on noudattaa Kelan antamia ohjeita ja varmistaa, että Palveluntuottajan henkilöstö on tietoinen voimassaolevista ohjeista. 7. Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelua tuotetaan sovitun mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelua suorittava henkilöstö täyttää Tarjouspyynnön liitteessä 5 Henkilöstölomake kuvatut henkilöstön vähimmäisvaatimukset. Palveluntuottaja vastaa siitä, että Kelalla on ajantasaiset tiedot tulkkauspalvelua suorittavasta henkilöstöstä. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan henkilöstönmuutoksista Kelalle Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvauksessa kerrotulla tavalla. Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa Kelaan hoitaessaan sopimuksen mukaisia tehtäviä. Palveluntuottajalla säilyy oman henkilöstönsä työnjohto - ja valvontavastuu. Palveluntuottajan on perehdytettävä palvelua suorittava henkilöstönsä tämän sopimuskokonaisuuden asettamiin vaatimuksiin.

4 8. Muut palveluntuottajaa koskevat vaatimukset Palveluntuottaja sitoutuu vastaanottamaan tulkkitilaukset Kelan välityskeskuksen kautta. Tilaukset välitetään Kelan tarpeista ja tilausten kiireellisyydestä riippuen joko Kelan välitysjägestelmää hyväksikäyttäen tai muulla tavoin puhelimitse tai sähköpostilla. Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Vakuutukset tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyvään riskiin. Vakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja sitoutuu laatimaan menettelyohjeet asiakkaiden ja tulkkien turvallisuuden edistämiseksi, esim. asiakasväkivalta ja - häirintä tilanteiden varalle. Nämä asiakasturvallisuusohjeet palveluntuottajan tulee pyydettäessä toimittaa Kelalle. Palveluntuottajan tulee laatia suunnitelma lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ). Suunnitelma on pyydettäessä toimittava Kelalle. 9. Muutokset palvelun tuottamisessa sopimuskauden aikana Sopimuskauden aikana palvelun tuottamisessa tapahtuvista muutoksista esim. henkilöstömuutoksista, henkilöstön osaamisen lisääntymisestä, Palveluntuottajan on mahdollisimman hyvissä ajoin ilmoitettava Kelan terveysosastolle Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kohdassa 9 kerrotulla tavalla. Jos Palveluntuottajan palveluksesta lähtee pysyvästi tai tilapäisesti (perhe- ym. vapaat) pois tulkki, pois lähteneen tilalle tulee mahdollisuuksien mukaan rekrytoida uusi tulkki. Pienten palveluntuottajien (t:mi tai vastaava ), jotka työllistävät vain yhden henkilön, on mahdollista käyttää oikeuttaan pitkiin poissaoloihin, kuten esim. perhevapaisiin, ilmoittamalla vapaasta hyvissä ajoin Kelan terveysosastolle. Palveluntuottaja voi halutessaan rekrytoida tilalleen sijaisen. Tarjouksen sisältöä ei voi muuttaa sopimuskauden aikana siten, että tarjousta laajennetaan koskemaan sellaista tulkkauspalvelua, jota tarjoaja ei ole tarjouksessaan tarjonnut tai aluetta, joka ei ole sisältynyt tarjoukseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos tarjoaja on tarjonnut tarjouksessaan vain esim. puhevammaisten tulkkauspalvelun tuottamista, ei tarjoaja voi sopimuskauden aikana ryhtyä tuottamaan kuulovammaisten tai kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelua eikä muuttaa tai lisätä nimettyjä kuntia alkuperäisestä tarjouksestaan poiketen.

5 Mikäli tulkkauspalvelun tuottaminen Kelan asiakkaille saattaa vaarantua eikä tulkkauspalvelun tarjonta riitä muutoin kattamaan tulkkauspalvelujen tarvetta, tarjotun henkilöstöresurssin määrää voidaan lisätä yllä mainituin rajoituksin ja edellytyksin, ettei tarjouksen sisältö olennaisesti muutu alkuperäisestä tarjouksesta. 10. Alihankinta Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään tarjousasiakirjoissa ilmoittamillaan alihankkijoilla. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Muiden kuin Tarjouskilpailun Henkilöstölomakkeessa (liite 5a-5d) nimettyjen alihankkijoiden käyttö on mahdollista vain Kelan kirjallisella suostumuksella. 11. Palvelun toteutus ja hyväksytyt hinnat Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan tulkkaustilaukset käytettävissään olevien resurssien puitteissa ja hinnoin sen mukaisesti, mitä se on tarjousasiakirjoissa ilmoittanut ja mitä on tässä sopimuksessa sovittu. Kela ostaa palvelua tarjotun asiakaskapasiteetin rajoissa hankintapäätöksen perusteella rakennetun puitejärjestelyn mukaisesti. Tämä sopimus ei sido tiettyyn tilausten määrään. Tulkkaustilaukset välitetään Palveluntuottajille Kelan välityskeskuksen kautta. Tilausten välittämisen periaatteet on kerrottu Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus ja liitteessä 3 Prosessikuvas. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaan itsensä suoraan tulkilta tekemä tilaus voidaan korvata vain Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kerrotussa erityistilanteessa. Palvelua tarjotaan koko sopimuskauden sovituilla hinnoilla. Sovitut hinnat ilmenevät Tarjouspyynnön liitteestä 6 Hintalomake. 12. Laskutus ja maksaminen Yleist ä laskutuksesta ja maksamisesta

6 Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä laskutuslisiä, eikä hän saa periä asiakkaalta asiakasmaksua, omavastuuosuutta tai muuta lisämaksua tulkkausprosessiin sisältyvästä toiminnasta. Toistuva tai olennainen poikkeama laskutusohjeista voi johtaa tämän sopimuksen purkamiseen. Kela suorittaa säännöllistä laskutuksen oikeellisuuden valvontaa. Jos Kela ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, suoritukselle maksetaan korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään sekä kohtuulliset perintäkulut. Laskutusmenettely Palveluntuottajan tulkkien tulee raportoida tehdyt tulkkaukset, peruuntuneet tilaukset ja niistä aiheutuneet kustannukset välitysjärjestelmään tulkkaustapahtuman ajankohtaa seuraavan kuukauden 6. päivään mennessä, jonka jälkeen tilauksia ei voi enää raportoida (raportoinnit lukittuvat ). Lasku voidaan kirjoittaa vasta raportointien lukittumisen jälkeen. Laskun liitteeksi tulostetaan välitysjärjestelmästä raportti, jonka ajankohdan tulee olla Kelan suorittaman lukituksen jälkeen. Palveluntuottaja laskuttaa tulkkauspalvelusta aihetuvat kustannukset kalenterikuukausittain välitysjärjestelmästä saatavan raportin perusteella. Lasku annetusta tulkkauspalvelusta tulee toimittaa postitse Kelaan enintään kerran kuukaudessa ja viimeistään yhden kuukauden (1) kuluessa laskutuskuukauden (= tulkkausten tuottamiskuukausi ) päättymisestä. Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta Kelaan. Laskun tulee olla Kelassa viimeistään tulkkausten tuottamiskuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Tämän jälkeen Kelaan saapunut lasku on myöhässä, eikä sen perusteella kustannuksia korvata. Laskutuksessa käytetään Palveluntuottajan omaa tai Kelan laskulomaketta. Laskun tulee täyttää yleiset laskuun liittyvät vaatimukset. Laskutus on tehtävä Kelan antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajasta johtuvien laskutusvirheiden osalta Kelalla on oikeus kustannusten korvaukseen. Käsittelymaksu otetaan käyttöön, jos sama lasku palautetaan Palveluntuottajalle korjattavaksi 2. kerran. Korvauksena perittävän käsittelymaksun määrä on laskun loppusummasta 1 %:n käsittelymaksu /laskun käsittelykerta, kui-. Kelalla on oikeus kuitata käsittelymaksu Palveluntuottajalle tilitettävästä laskun loppusummasta. Laskuttajana toimii tämän sopimuksen allekirjoittanut Palveluntuottaja. Kelan maksama korvaus on aina Palveluntuottajan tuloa. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että sen tiedot ovat ennakkoperintärekisterissä. Kela tarkistaa vuosittain Palveluntuottajan kuulumisen ennakkoperintärekisteriin.

7 Palveluntuottajan tulee nimetä yrityksestään laskutuksen yhteyshenkilö, joka hoitaa yrityksen laskutukseen liittyviä asioita Kelan kanssa. Laskutuksen yhteyshenkilö voi olla sopimuksen allekirjoittanut Palveluntuottaja tai muu Palveluntuottajan yrityksestään valitsema henkilö. Laskutuksen yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan sopimuksen liitteessä 2. Kela suorittaa korvausta vain sopimuksen mukaisesti toteutetusta tulkkauksesta ja sen oheiskuluista. 13. Salassapito, tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tietosuojaa koskevia lainmukaisia menettelyjä henkilötietojen keräämisessä, omassa toiminnassa, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Palveluntuottaja on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan Kelalle salassapitoon, tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palvelun tuottamisessa esiinnousseista poikkeamista, puutteellisuuksista ja rikkomuksista. Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei palveluja tuotettaessa ja sopimuksen mukaisessa toiminnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta luvatta ilmaista. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää toimeksiantona tuotettuja salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin Kelan asiakkaiden tulkkauspalvelun tuottamiseen. Tulkkauspalvelun tuottamisessa muodostuvat Kelan asiakkaiden tiedot on oltava mahdollista pitää erillään muista tuottajan asiakasrekisteritiedoista. Palveluntuottaja ei saa ilman Kelan kirjallista lupaa luovuttaa salassa pidettäviä tietoja eikä henkilötietoja ulkopuolisille. Palveluntuottajan on selvitettävä palvelua suorittavalle henkilöstölle salassapitovelvollisuuden sisältö. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö noudattaa Kelan tietoturvallisuusohjeistusta. Palveluntuottajan henkilöstön joka saa, tai voi saada tietoonsa tämän sopimuksen tai lain perusteella salassa pidettävää tietoa, on velvollinen allekirjoittamaan ja sitoutumaan Kelan vaitiolovakuutukseen (Sopimuksen liite 1). Palveluntuottajan on ylläpidettävä luetteloa niistä palveluntuottamiseen osallistuvista palveluntuottajan henkilöistä, joilla on pääsy Kelan aineistoihin tai arkaluonteisiin Kelaa tai kolmatta koskeviin tietoihin. Luetteloa on päivitettävä jatkuvasti. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimuksen päätyttyä palveluntuottaja sitoutuu luovuttamaan Kelalle kaiken sopimus-

8 suhteen aikana haltuun saamansa luottamuksellisen materiaalin tai tuhoamaan sen. Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle. 14. Palvelun valvonta Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja sitoutuu valvomaan palvelun toteutumista siten, että se säilyy koko sopimuskauden vähintään hyväksytyn tarjouksen mukaisena. Tästä tulee antaa pyydettäessä selvitys Kelalle. Jos Palveluntuottaja saa tulkkauspalvelua tuottaessaan asiakkailta palvelun järjestämiseen liittyvää palautetta, tulee tämä asiakaspalaute toimittaa Kelalle. Kela antaa Palveluntuottajille tarkemmat ohjeet asiakaspalautteiden toimittamisesta Kelalle ennen sopimuskauden alkua. Kela voi suorittaa palvelun seurantaa omien tarpeidensa mukaisesti haluamallaan tavalla. Palveluntuottajan on toimitettava Kelan palvelun seurantaa varten pyytämät tiedot sovittuun määräaikaan mennessä. Kela ja Palveluntuottajat tapaavat noin kerran vuodessa kehitys- ja arviointikokouksessa. Kokoukset järjestetään Kelan määrittelemässä paikassa ja niissä käsitellään muun muassa palvelun toteutumiseen, reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja tuleviin palvelutarpeisiin liittyviä asioita. Kokouksista ei makseta erillistä palkkiota tai korvausta. Palveluntuottajan tulee sitoutua osallistumaan näin vuosikokouksiin. 15. Auditointi Kelalla on oikeus sopimuskaudella arvioida (auditoida) hankittavaa palvelua ja sen vastaavuutta tarjouksessa annettuihin tietoihin sekä sopimuksen vaatimuksiin ja edellytyksiin haluamallaan tavalla ja haluamaan ajankohtana sen selvittämiseksi, onko palvelu näiden mukainen ja Palveluntuottaja toiminut sopimuksen mukaisesti. Kelalla tai Kelan edustajalla on oikeus haastatella palvelun tuottamiseen osallistuvia henkilöitä ja tutustua niihin Palveluntuottajan asiakirjoihin, joihin tutustuminen on tarpeen toiminnalle asetettujen vaatimusten ja palvelua koskevien sisältöjen laadun arvioimiseksi. Kelalla on oikeus tarkastaa ainoastaan tietoja, jotka koskevat kyseessä olevan sopimuksen sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Kela ilmoittaa auditoinnista noin kolme viikkoa etukäteen. 16. Sopimuksen muutokset Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä ja edellytyksin, etteivät muutokset ole tulkittavissa hankintalain mukai-

9 siksi olennaisiksi sopimusmuutoksiksi. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat Sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet Sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. Jos tulkkauspalvelulainsäädännössä tai muussa tulkkauspalveluun vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, Kelalla on oikeus tarkistaa sopimusta tältä osin. Jos Palveluntuottaja vastustaa Kelan ehdottamia muutoksia, Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua. Kummallakaan Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osittain., kokonaan tai 17. Sopimusrikkomus Palvelun on vastattava koko sopimussuhteen ajan sitä mistä on sovittu. Palvelua on tuotettava huolellisesti, etenkin Tarjouspyynnön liitteiden 10 a Viittomakielentulkin ammattisäännöstön ja liitteen 10 b Puhevammaisten tulkkauspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja sellaisella ammattitaidolla, jota voidaan olettaa ammattitaitoiselta Palveluntuottajalta sekä tulkilta. Jos palvelu poikkeaa siitä mistä on sovittu, palvelussa on virhe. Mikäli Palveluntuottaja poikkeaa palvelun antamisessa tai laskutuksessa toistuvasti tästä sopimuksesta, Kela voi keskeyttää uusien tulkkaustilausten välittämisen ja tulkkauslaskujen maksamisen niin kauan kuin sopimuksen rikkominen jatkuu. Kelalla on oikeus periä takaisin väärin perustein maksamansa kustannukset tai pidättää Palveluntuottajalle maksettavasta summasta se saatavansa, jonka Kela on oikeutettu saamaan Palveluntuottajalta tämän sopimussuhteen perusteella. 18. Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen Mikäli Sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen purkuperusteita ovat muun muassa 1) Vireille on saatettu Palveluntuottajaa koskeva konkurssi - tai akordihakemus 2) Palveluntuottaja on asetettu selvitystilaan 3) Palveluntuottajaa vastaan on annettu lainvoimainen tuomio tai päätös, joka aiheuttaa perustellun epäilyksen palveluntuottajan edellytyksistä tuottaa palvelua ja toimia luottamusta vaativissa tehtävissä.

10 4) Palveluntuottaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen tai toimii harjoittaen tai tukien ns. harmaata taloutta. 5) Jos Palveluntuottaja on tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta antanut tarjouksessaan tai sopimuskauden kuluessa Kelalle olennaisesti vääriä tietoja mm. tarjouspyynnön edellytyksenä olevista vähimmäisvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. 6) Palvelun tuottamisen edellytyksissä tai palvelussa tulee ilmi olennaisia tai toistuvia puutteita tai, jos sovitun palvelun tuottamisen edellytykset puuttuvat (esimerkiksi Palveluntuottajalla ei ole resursseja ja valmiuksia palvelun tuottamiseksi sovitussa laajuudessa). 7) Toistuva ja olennainen poikkeama laskutusohjeista. 8) Vakava tai toistuva tietoturvallisuuden vaarantaminen. Mikäli Palveluntuottajan toiminnassa tapahtuu palvelun tuottamisen kannalta olennainen muutos, Palvelutuottajan tulee ilmoittaa kirjallisesti Kelalle neuvottelujen aloittamisesta koskien sopimuksen jatkumista tai mahdollista päättämistä palvelut turvaavalla tavalla. Tällaisia olennaisia muutoksia voivat olla henkilöstömuutokset, muutokset omistussuhteissa, yhtiömuodon muutokset sekä muutokset Palveluntuottajan varallisuusasemassa. Sopimuksen päättäminen ei vapauta sopimusosapuolia vahingonkorvausvastuusta, mikäli päättämisen perusteena on olennainen sopimusrikkomus. 19. Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun Kelalle aiheuttamasta vahingosta. Tilanteissa, joissa Kela on korvausvastuussa kolmanteen nähden, Kela hoitaa vahinkotapausten korvauskäsittelyn omien menettelyidensä mukaisesti. Jos vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että Palveluntuottaja on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, Kelalla on oikeus kohdistaa Palveluntuottajaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen Kelalle on myös silloin, jos sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä aiheutuu Kelalle muuta vahinkoa. Palveluntuottajan on pidettävä luetteloa niistä vahinkotapauksista, joissa vahinko on aiheutunut Kelalle tai kolmannelle. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tällaisista vahingoista Kelalle. Kelalla ja Palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen Sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijapuolella on lisäksi oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen So-

11 pijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai tärkeällä tuottamuksella salassapitovelvoitteita tai loukannut immateriaalioikeuksia., rikkonut Molempien osapuolten on toiminnallaan pyrittävä minimoimaan ensinnäkin vahingon syntymisen riskiä ja todennäköisyyttä ja mahdollisen vahingon sattuessa minimoitava sen aiheuttamia haittoja ja ryhdyttävä muihin tarpeellisin toimiin vahingon laajentumisen ehkäisemiseksi sekä rajaamiseksi. Osapuolten on mahdollisimman pian huomattuaan vahingon tai sen todennäköisen riskin informoitava tästä toista osapuolta. Kela ei vastaa vahingoista, joita Asiakkaiden tai muiden kolmansien henkilöiden toimista Palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuu. Kela ei vastaa vahingoista, joita välitysjärjestelmän toimintahäiriöistä palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuu. 20. Sopimusperusteinen kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausvastuu Allekirjoittamalla tämän sopimuksen Palveluntuottaja vakuuttaa, että se ei ole tähän sopimukseen ja antamaansa tarjoukseen liittyen toiminut eikä se tämän sopimuksen voimassa ollessa toimi sellaisessa yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä muiden tarjouskilpailutuksen tarjoajien tai muiden tosiasiallisten tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa, jonka tarkoituksena on tarjouskilpailun hinnoitteluun, maksuihin tai niiden laskentaperusteisiin vaikuttaminen, markkinoiden jakaminen tai muu kilpailun rajoittaminen. Mikäli Palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä rikkoneen edellä mainittua ilmoitusta, tulee Palveluntuottajan suorittaa Kelalle sopimussakkona 10 % liikevaihdosta, syntynyt vahinko mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asian selvittämisestä johtuneet kustannukset. 21. Ylivoimainen este Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivytyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat kyseisen osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on Sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riip-

12 pumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen toteuttaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta toiselle Sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta. 22. Tiedottaminen Kela vastaa sopimukseen ja hankittavaan palveluun liittyvästä yleisestä julkisesta tiedottamisesta. Palveluntuottaja ei saa ilman Kelan suostumusta antaa mitään sopimuksen sisältöön tai toteuttamiseen liittyvää informaatiota julkisesti esitettäväksi. Palveluntuottajalla on oikeus mainita sopimuksen tarkoittama tulkkauspalvelun tuottaminen referenssiluettelossaan ja markkinoidessaan omaa liiketoimintaansa tai palveluaan. 23. Yhteyshenkilöt Kumpikin Sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön. Palveluntuottajan on ilmoitettava Kelan yhteyshenkilölle viipymättä kaikista tämän toimintaan liittyvistä muutoksista, joilla voi olla vaikutusta sopimuksen toteuttamiselle tai palvelun laadulle. Näitä muutoksia voivat esimerkiksi olla henkilöstömuutokset, muutokset omistussuhteissa, yhtiömuodon muutokset sekä olennaiset muutokset Palveluntuottajan varallisuusasemassa. Muutoksista ilmoittaminen tapahtuu Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kohdassa 9.kuvatulla tavalla. Palveluntuottajan on ilmoitettava yhteyshenkilö, jonka vastuulla on tulkkauspalvelun päivittäisen palvelun järjestäminen yrityksessä. Yhteyshenkilöiden tiedot ilmoitetaan sopimuksen liitteessä Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Sopimuksen päätyttyä syntyneitä kustannuksia ei korvata. Kela varaa option ajalle ja hankittaviin palveluihin. Jos Kela käyttää option vuodelle 2016, se ostaa tämän sopimuksen

13 tarkoittaman tulkkauspalvelun sopimuskauden ehdoilla, kuitenkin niin, että tuottajan tarjoamaa tuntihintaa ja synnytystapahtuman varallaolokorvausta voidaan tarkistaa enintään yleisen kustannustason (ansiotasoindeksi 85 %, kuluttajaindeksi 15 %) muutoksen mukaisesti. Kela ilmoittaa mahdollisesta option käytöstä tarjouskilpailussa hyväksytyille palveluntuottajille toukokuussa Jos Kela käyttää option vuodelle 2017, se ostaa tämän sopimuksen tarkoittaman tulkkauspalvelun sopimuskauden ehdoilla, kuitenkin niin, että tuottajan tarjoamaa tuntihintaa ja synnytystapahtuman varallaolokorvausta voidaan tarkistaa enintään yleisen kustannustason (ansiotasoindeksi 85 %, kuluttajaindeksi 15 %) muutoksen mukaisesti. Kela ilmoittaa mahdollisesta option käytöstä tarjouskilpailussa hyväksytyille palveluntuottajille toukokuussa Erimielisyydet ja sovellettava lainsäädäntö Tässä sopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamisesta aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista Osapuolten välisien neuvottelujen kautta. Ellei neuvottelu tuota molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 26. Sopimusasiakirjat Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, oma kappale kummallekin Osapuolelle. Sopimuksen liitteenä on - Vaitiolositoumus (liite 1) - Sopimuskumppanien yhteyshenkilöt (liite 2) - Tarjouspyyntö liitteineen nrot Tarjous - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT). Ehtoja ei liitetä erikseen sopimukseen 27. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat muodostavat sopimuskokonaisuuden ja täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Tarjous 3. Sopimus 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT). Ehtoja ei liitetä erikseen sopimukseen

14 28. Allekirjoitukset Kela Etuusjohtaja Etuuspäällikkö Palveluntuottaja Päiväys Palveluntuottajan nimi ja Y-tunnus tai vastaava Palveluntuottajan allekirjoitus, nimenselvennys ja ammattinimikkeet Laskuttajien nimi ja Y-tunnus, jos Iaskuttaja on muu kuin palveluntuottaja

15 KANSANELÄKELAITOS Sopimus Liite 1 Kela Terveysosasto Kela 62 /331/2013 Vaitiolovelvollisuus Kansaneläkelaitoksen kanssa tehdyn vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevansopimuksen perusteella palveluntuottajalla työskentelevä työntekijä voi saada tehtävää suorittaessaan tietoonsa salassa pidettäviä asioita, joista hänellä on vaitiolovelvollisuus. Tiedot yksityisistä henkilöistä, Kansaneläkelaitoksen asiakkaista ja Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevista, ovat salassa pidettäviä. Myös useimmat Kansaneläkelaitosta ja sen toimintaa sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa yhteydessä olevia viranomaisia, yhteisöjä ja laitoksia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä liikesalaisuuksiin verrattavia tietoja. Vaitiolovelvollisuus perustuu seuraaviin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiin: 22 asiakirjasalaisuus, 23 vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto, 24 salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat ja 35 rangaistussäännökset. Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneen palveluntuottajan palveluksessa toimiva työntekijä ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan Kansaneläkelaitoksessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättynyt. Rangaistus vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta määrätään rikoslain 38 luvun 1 tai 2 :n tai 40 luvun 5 :n perusteella. Vaitiolovelvollisuuden pääsäännöt ovat seuraavat: 1. Asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, ei saa paljastaa. 2. Salassa pidettävää Kansaneläkelaitoksen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 3. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 4. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättänyt. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sen työntekijät allekirjoittavat oheisen liitteen mukaisen vaitiolositoumuksen sekä siihen, että yritys korvaa työntekijöidensä vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta aiheutuneen vahingon. Paikka ja aika yrityksen nimi

16 HENKILÖKOHTAINEN VAITIOLOSITOUMUS henkilöiden tulk- Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten kauspalvelu Kansaneläkelaitoksen kanssa tehdyn vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevan sopimuksen perusteella palveluntuottajalle työskentelevä henkilö voi saada tehtävää suorittaessaan tietoonsa salassa pidettäviä asioita, joista hänellä on vaitiolovelvollisuus. Tiedot yksityisistä henkilöistä, Kansaneläkelaitoksen asiakkaista ja Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevista, ovat salassa pidettäviä. Myös useimmat Kansaneläkelaitosta ja sen toimintaa sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa yhteydessä olevia viranomaisia, yhteisöjä ja laitoksia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä liikesalaisuuksiin verrattavia tietoja. Vaitiolovelvollisuus perustuu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiin. Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneen palveluntuottajan palveluksessa toimiva ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan Kansaneläkelaitoksessa toimiessaan tietoonsa samaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättynyt. Vaitiolositoumus 1. Asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, ei saa paljastaa. 2. Salassa pidettävää Kansaneläkelaitoksen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 3. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 4. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättynyt.

17 Vahvistan allekirjoituksellani sitoutuvani vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen. Olen tietoinen siitä, että vaitiolovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko, joka saattaa johtaa korvausvelvollisuuteen. Yrityksen tiedot Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimen selvennys Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 22 Asiakirjasalaisuus 23 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto 24 Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 35 Rangaistussäännökset

18 KANSAN ELÄKELAITOS Sopimus Terveysosasto Liite 2 Kela Kela 62 /331/2013 Kuulo- ja kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskevan sopimuksen kohtien 12. ja 23. mukaiset Yhteyshenkilöt Kansaneläkelaitoksen yhteyshenkilö yhteyshenkilö sähköpostiosoite postiosoite Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa Palveluntuottajan yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön postiosoite Palveluntuottajan yhteyshenkilö laskutusasioissa Palveluntuottajan yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön postiosoite

19 Palveluntuottajan yhteyshenkilö päivittäisissä palvelun järjestämiseen liittyvissä asioissa Palveluntuottajan yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero Yhteyshenkilön postiosoite

20

KELAN MÄÄRÄÄMIEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUSTEN (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) HANKINTASOPIMUS AJALLE 1.1.2015 31.12.2016

KELAN MÄÄRÄÄMIEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUSTEN (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) HANKINTASOPIMUS AJALLE 1.1.2015 31.12.2016 Kansaneläkelaitos Terveysosasto malli Liite 10 29/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite KELAN MÄÄRÄÄMIEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUSTEN (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) HANKINTASOPIMUS AJALLE 1.1.2015 31.12.2016

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Terveysosasto Sopimusmalli Liite 11 Luonnos Kela 48/331/2013

Tarjouspyyntö Terveysosasto Sopimusmalli Liite 11 Luonnos Kela 48/331/2013 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö Terveysosasto malli Liite 11 Luonnos Kela 48/331/2013 Palveluntuottajan nimi Osoite KUULO- JA KUULONÄKÖVAMMAISTEN JA PUHEVAMMAISTEN HENKILÖIDEN TULK- KAUSPALVELUN HANKINTASOPIMUS

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

PUHEVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ETÄTULKKAUSPALVELUA KOSKEVA SOPIMUS AJALLE 1.3.2016 31.12.2017 (+1 v optio)

PUHEVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ETÄTULKKAUSPALVELUA KOSKEVA SOPIMUS AJALLE 1.3.2016 31.12.2017 (+1 v optio) Kansaneläkelaitos Tarjouspyynnön Liite 2 luonnos Terveysosasto Kela 133/331/2015 PUHEVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ETÄTULKKAUSPALVELUA KOSKEVA SOPIMUS AJALLE 1.3.2016 31.12.2017 (+1 v optio) 1 (24) www.kela.fi

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro

KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro 1/11 SOPIMUSLUONNOS KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro XX.XX.2016 XX/XXX/2016 Palveluntuottajan nimi Osoite Osoite KUNTOUTUS- JA SOPEUTUSMISVALMENNUSKURSSEJA KOSKEVA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT)

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT) Sopimusluonnos LIITE 3 Jäljempänä mainittavat sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa Sopijaosapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut Yhteystiedot: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Ostajan edustaja:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi Kansaneläkelaitos Terveysosasto Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kela 48/331/2013 Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 a. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

Ruokapalvelusopimus. Turun kaupunki 1 (8) Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos. Sisällys

Ruokapalvelusopimus. Turun kaupunki 1 (8) Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos. Sisällys 1 (8) Ruokapalvelusopimus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 kausi... 3 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys... 3 5 Hinnat ja hintojen tarkistus... 3 6 Laskutus-

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio

Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio Liite 3 c. Tarjouspyynnön ja sopimuksen yleisehdot vakituinen hammaslääkäripalvelu Versio 2017.1 1. Toiminnassa noudatettavat ehdot Toiminnassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä:

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä 1 KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN LUONNOS Päivämäärä xx.xx.2016 Dnro xx/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN YKSILÖTERAPIAPALVELUISTA VUOSILLE 2016

Lisätiedot

Yksityinen päiväkoti: (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot (puhelin ja sähköposti):

Yksityinen päiväkoti: (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot (puhelin ja sähköposti): JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sopimus SOPIMUS ESIOPETUKSESTA 1. Sopijaosapuolet Ostaja Myyjä Jyväskylän kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus: 0174666-4 Yhteyshenkilö: Tuija Pajunen, aluejohtaja

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Pyhännän kunta. Liite 3 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS PYHÄNNÄN ESIKOULU-PÄIVÄKODIN KALUSTEISTA. 1. Osapuolet ja yhdyshenkilöt

Sivu 1 / 5. Pyhännän kunta. Liite 3 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS PYHÄNNÄN ESIKOULU-PÄIVÄKODIN KALUSTEISTA. 1. Osapuolet ja yhdyshenkilöt Sivu 1 / 5 Liite 3 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS PYHÄNNÄN ESIKOULU-PÄIVÄKODIN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhdyshenkilöt Tilaaja: Pyhännän kunta Y-tunnus: Osoite: Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja:

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja: 1 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Nimi: Yhteystiedot: 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus:

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus: Sivu 1 / 7 YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto) Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Sopimus LUONNOS 1 (8)

Sopimus LUONNOS 1 (8) Sopimus LUONNOS 1 (8) :n markkinointi ja mainostoimistopalvelut ajalle 1.1.2018 28.2.2021 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Markkinointiviestintä... 2 4 Hinnat,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro

SOPIMUSLUONNOS KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro SOPIMUSLUONNOS KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro XX.XX.2016 XX/XXX/2016 1/10 Palveluntuottajan nimi Osoite Osoite TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄÄ AMMATILLISTA KUNTOUTUSTA

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 5 / 2011

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 5 / 2011 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PALVELUASUMISEN PALVELUHANKIN- NASTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot