Kela. Terveys osasto. Kela /2013. Nurmeksen kaupunki SosiaailJohtaja Ritva Tikka Pomkylänkatu 6 E Nurmes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kela. Terveys osasto. Kela 621331/2013. Nurmeksen kaupunki SosiaailJohtaja Ritva Tikka Pomkylänkatu 6 E 75530 Nurmes"

Transkriptio

1 KAXSRXEI $ XEIAITO$ Terveys osasto Sopi mus Kela Kela /2013 Nurmeksen kaupunki SosiaailJohtaja Ritva Tikka Pomkylänkatu 6 E Nurmes KUULOVAM MAISTEN, KUULONÄKÖVAMM AISTEN JA PUHEVAMMAISTEN HENKILÖI- DEN TULKKAUSPALVELUN HANKINTASOPIMUS ITÄ- JA POHJOIS- SUOMEN KILPAILU- TUS ALUEELLA AJALLE Sopijapuolet Palve'ujenjärjjestäjä : Kansaneläkelaitos(myöh. Kela) Palveluntuottaja : (myäh Palveluntuottåla) Myöhemmin myös' Osapuoi- tai yhdessä ' Osapuolet" 2. Palvelun hankintaja palvelun yleiset edellytykset Taijouskilpailun piidssä olevien vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskeva hanklntapäätös on tehty Täm ä sopimus on osa hanklntapäätäksen täytäntöönpanoa ja sen tarkoituksena on sopia Taljouspyynnän, Palvelunuottajan tarjouksen sekä hanklhtapäätöksen ehtojen mukaisesti palvelujen tilaamisesta, tuottamisesta, samoin kuin Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Olennaiset muutokset edellä mainittuihin ehtoih'm voivat olla hankintalain vastaisina kiellettyjä ja johtaa sopimuksen purkamiseen. Kela ostaa Tarjouspyynnössä ja sen liideissä kuvattua tulkkauspalvelua vamm aisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevan lain mukaisena tulkkauspalvelun osana. Palvelun hankkiminen Palveluntuottajalta perustuu palvelunkäyxäjälle annettuun päätökseen. Yleiset edellytykset r (16)

2 Palveluntuottajan henkilöstön ammattitaidolla on olennainen merkitys tulkkauspalvelun tuottamisessa asiakkaille. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelua tuottavalla henkilöstöllä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys. Palveluntuottaja vastaa mahdollisuuksiensa mukaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottajan tulee pitää henkilöstöstään koulutusrekisteriä ja esittää se Kelalle pyydettäessä vuosittain. Sopimuskauden aikana palvelun tuottamisessa tapahtuu muutoksia, esim. henkilöstövaihdoksia. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä palvelun toteuttamiseen liittyvistä muutoksista Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kerrotulla tavalla. Tulkkauspalvelun yhdenmukainen ja tasapuolinen järjestäminen edellyttää toimeenpanon tueksi ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Kelan antamia ohjeita ja tulkintoja, joilla ei ole olennaisia kustannusvaikutuksia Palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hänen henkilöstönsä on tietoinen voimassaolevista ohjeista. Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan ohjeita välittömästi ne saatuaan tai muusta mainitusta ajankohdasta lähtien. Ennen sopimuskauden alkua Kela laatii luonnoksen toimeenpano-ohjeesta (Ohjeet tulkkauspalveluntuottajille). Ohje luonnos toimitetaan Palveluntuottajille kommentoitavaksi ja Palveluntuottajien kommenttien jälkeen ohjeet hyväksytään Kelan terveysosastolla tulkkauspalvelun toimeenpano - ohjeeksi. YKSITYISKOHTAISET EHDOT 3. Käsitteitä Tähän sopimuksen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvien käsitteiden määrittely sisältyy tarjouspyynnön liitteeseen 1 Hankitavan palvelun kuvaus. 4. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Sopimuksen tausta, tavoite ja tarkoitus on määritelty hankintaa koskevassa Tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1. Sopimuksen tarkoituksena on valtakunnallisesti yhdenmukaisesti toimiva tulkkauspalvelu, jossa asiakkaat riippumatta asuinpaikastaan saavat tasapuolisesti palvelua, jota tuottavat ammattimaiset tulkkauspalveluntuottajat. 5. Prosessikuvaus Tulkkauspalvelun prosessikuvaus on esitetty Tarjouspyynnön liitteissä 1 Hankitta-

3 van palvelun kuvaus ja liitteessä 3 Prosessikuvaus. 6. Osapuolten yleiset velvollisuudet Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tulkkauspalvelua hyväksytyn tarjouksensa mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan on toimittava sopimusta toteuttaessaan huolellisesti. Jos palvelu poikkeaa sovitusta, siinä on virhe, joka Palveluntuottajan tulee korjata viivytyksettä. Palveluntuottaja voi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei virhe johdu sen vastuulla olevasta seikasta. Kela sitoutuu maksamaan palvelusta sovitun hinnan. Kelan vastuulla on tarjota Palveluntuottajalle olosuhteet, joissa tämä voi toteuttaa sopimuksenmukaiset velvollisuutensa ilman kohtuutonta haittaa. Kelan vastuulla on antaa Palveluntuottajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista varten sekä tarjottava sovitun mukaisesti tulkkaustilausten välitystä varten luotu välitysjärjestelmä Palveluntuottajan käyttöön. Kelan vastuulla on antaa yhdenmukaisen tulkkauspalvelun toimeenpanon edellyttämät ohjeet ja huolehtia, että Palveluntuottajan ohjeistus on ajan tasalla. Palveluntuottajan vastuulla on noudattaa Kelan antamia ohjeita ja varmistaa, että Palveluntuottajan henkilöstö on tietoinen voimassaolevista ohjeista. 7. Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelua tuotetaan sovitun mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelua suorittava henkilöstö täyttää Tarjouspyynnön liitteessä 5 Henkilöstölomake kuvatut henkilöstön vähimmäisvaatimukset. Palveluntuottaja vastaa siitä, että Kelalla on ajantasaiset tiedot tulkkauspalvelua suorittavasta henkilöstöstä. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan henkilöstönmuutoksista Kelalle Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvauksessa kerrotulla tavalla. Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa Kelaan hoitaessaan sopimuksen mukaisia tehtäviä. Palveluntuottajalla säilyy oman henkilöstönsä työnjohto - ja valvontavastuu. Palveluntuottajan on perehdytettävä palvelua suorittava henkilöstönsä tämän sopimuskokonaisuuden asettamiin vaatimuksiin.

4 8. Muut palveluntuottajaa koskevat vaatimukset Palveluntuottaja sitoutuu vastaanottamaan tulkkitilaukset Kelan välityskeskuksen kautta. Tilaukset välitetään Kelan tarpeista ja tilausten kiireellisyydestä riippuen joko Kelan välitysjägestelmää hyväksikäyttäen tai muulla tavoin puhelimitse tai sähköpostilla. Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Vakuutukset tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyvään riskiin. Vakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja sitoutuu laatimaan menettelyohjeet asiakkaiden ja tulkkien turvallisuuden edistämiseksi, esim. asiakasväkivalta ja - häirintä tilanteiden varalle. Nämä asiakasturvallisuusohjeet palveluntuottajan tulee pyydettäessä toimittaa Kelalle. Palveluntuottajan tulee laatia suunnitelma lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ). Suunnitelma on pyydettäessä toimittava Kelalle. 9. Muutokset palvelun tuottamisessa sopimuskauden aikana Sopimuskauden aikana palvelun tuottamisessa tapahtuvista muutoksista esim. henkilöstömuutoksista, henkilöstön osaamisen lisääntymisestä, Palveluntuottajan on mahdollisimman hyvissä ajoin ilmoitettava Kelan terveysosastolle Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kohdassa 9 kerrotulla tavalla. Jos Palveluntuottajan palveluksesta lähtee pysyvästi tai tilapäisesti (perhe- ym. vapaat) pois tulkki, pois lähteneen tilalle tulee mahdollisuuksien mukaan rekrytoida uusi tulkki. Pienten palveluntuottajien (t:mi tai vastaava ), jotka työllistävät vain yhden henkilön, on mahdollista käyttää oikeuttaan pitkiin poissaoloihin, kuten esim. perhevapaisiin, ilmoittamalla vapaasta hyvissä ajoin Kelan terveysosastolle. Palveluntuottaja voi halutessaan rekrytoida tilalleen sijaisen. Tarjouksen sisältöä ei voi muuttaa sopimuskauden aikana siten, että tarjousta laajennetaan koskemaan sellaista tulkkauspalvelua, jota tarjoaja ei ole tarjouksessaan tarjonnut tai aluetta, joka ei ole sisältynyt tarjoukseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos tarjoaja on tarjonnut tarjouksessaan vain esim. puhevammaisten tulkkauspalvelun tuottamista, ei tarjoaja voi sopimuskauden aikana ryhtyä tuottamaan kuulovammaisten tai kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelua eikä muuttaa tai lisätä nimettyjä kuntia alkuperäisestä tarjouksestaan poiketen.

5 Mikäli tulkkauspalvelun tuottaminen Kelan asiakkaille saattaa vaarantua eikä tulkkauspalvelun tarjonta riitä muutoin kattamaan tulkkauspalvelujen tarvetta, tarjotun henkilöstöresurssin määrää voidaan lisätä yllä mainituin rajoituksin ja edellytyksin, ettei tarjouksen sisältö olennaisesti muutu alkuperäisestä tarjouksesta. 10. Alihankinta Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään tarjousasiakirjoissa ilmoittamillaan alihankkijoilla. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Muiden kuin Tarjouskilpailun Henkilöstölomakkeessa (liite 5a-5d) nimettyjen alihankkijoiden käyttö on mahdollista vain Kelan kirjallisella suostumuksella. 11. Palvelun toteutus ja hyväksytyt hinnat Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan tulkkaustilaukset käytettävissään olevien resurssien puitteissa ja hinnoin sen mukaisesti, mitä se on tarjousasiakirjoissa ilmoittanut ja mitä on tässä sopimuksessa sovittu. Kela ostaa palvelua tarjotun asiakaskapasiteetin rajoissa hankintapäätöksen perusteella rakennetun puitejärjestelyn mukaisesti. Tämä sopimus ei sido tiettyyn tilausten määrään. Tulkkaustilaukset välitetään Palveluntuottajille Kelan välityskeskuksen kautta. Tilausten välittämisen periaatteet on kerrottu Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus ja liitteessä 3 Prosessikuvas. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaan itsensä suoraan tulkilta tekemä tilaus voidaan korvata vain Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kerrotussa erityistilanteessa. Palvelua tarjotaan koko sopimuskauden sovituilla hinnoilla. Sovitut hinnat ilmenevät Tarjouspyynnön liitteestä 6 Hintalomake. 12. Laskutus ja maksaminen Yleist ä laskutuksesta ja maksamisesta

6 Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä laskutuslisiä, eikä hän saa periä asiakkaalta asiakasmaksua, omavastuuosuutta tai muuta lisämaksua tulkkausprosessiin sisältyvästä toiminnasta. Toistuva tai olennainen poikkeama laskutusohjeista voi johtaa tämän sopimuksen purkamiseen. Kela suorittaa säännöllistä laskutuksen oikeellisuuden valvontaa. Jos Kela ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, suoritukselle maksetaan korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään sekä kohtuulliset perintäkulut. Laskutusmenettely Palveluntuottajan tulkkien tulee raportoida tehdyt tulkkaukset, peruuntuneet tilaukset ja niistä aiheutuneet kustannukset välitysjärjestelmään tulkkaustapahtuman ajankohtaa seuraavan kuukauden 6. päivään mennessä, jonka jälkeen tilauksia ei voi enää raportoida (raportoinnit lukittuvat ). Lasku voidaan kirjoittaa vasta raportointien lukittumisen jälkeen. Laskun liitteeksi tulostetaan välitysjärjestelmästä raportti, jonka ajankohdan tulee olla Kelan suorittaman lukituksen jälkeen. Palveluntuottaja laskuttaa tulkkauspalvelusta aihetuvat kustannukset kalenterikuukausittain välitysjärjestelmästä saatavan raportin perusteella. Lasku annetusta tulkkauspalvelusta tulee toimittaa postitse Kelaan enintään kerran kuukaudessa ja viimeistään yhden kuukauden (1) kuluessa laskutuskuukauden (= tulkkausten tuottamiskuukausi ) päättymisestä. Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta Kelaan. Laskun tulee olla Kelassa viimeistään tulkkausten tuottamiskuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Tämän jälkeen Kelaan saapunut lasku on myöhässä, eikä sen perusteella kustannuksia korvata. Laskutuksessa käytetään Palveluntuottajan omaa tai Kelan laskulomaketta. Laskun tulee täyttää yleiset laskuun liittyvät vaatimukset. Laskutus on tehtävä Kelan antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajasta johtuvien laskutusvirheiden osalta Kelalla on oikeus kustannusten korvaukseen. Käsittelymaksu otetaan käyttöön, jos sama lasku palautetaan Palveluntuottajalle korjattavaksi 2. kerran. Korvauksena perittävän käsittelymaksun määrä on laskun loppusummasta 1 %:n käsittelymaksu /laskun käsittelykerta, kui-. Kelalla on oikeus kuitata käsittelymaksu Palveluntuottajalle tilitettävästä laskun loppusummasta. Laskuttajana toimii tämän sopimuksen allekirjoittanut Palveluntuottaja. Kelan maksama korvaus on aina Palveluntuottajan tuloa. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että sen tiedot ovat ennakkoperintärekisterissä. Kela tarkistaa vuosittain Palveluntuottajan kuulumisen ennakkoperintärekisteriin.

7 Palveluntuottajan tulee nimetä yrityksestään laskutuksen yhteyshenkilö, joka hoitaa yrityksen laskutukseen liittyviä asioita Kelan kanssa. Laskutuksen yhteyshenkilö voi olla sopimuksen allekirjoittanut Palveluntuottaja tai muu Palveluntuottajan yrityksestään valitsema henkilö. Laskutuksen yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan sopimuksen liitteessä 2. Kela suorittaa korvausta vain sopimuksen mukaisesti toteutetusta tulkkauksesta ja sen oheiskuluista. 13. Salassapito, tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tietosuojaa koskevia lainmukaisia menettelyjä henkilötietojen keräämisessä, omassa toiminnassa, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Palveluntuottaja on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan Kelalle salassapitoon, tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palvelun tuottamisessa esiinnousseista poikkeamista, puutteellisuuksista ja rikkomuksista. Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei palveluja tuotettaessa ja sopimuksen mukaisessa toiminnassa muuten tietoon tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta luvatta ilmaista. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää toimeksiantona tuotettuja salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin Kelan asiakkaiden tulkkauspalvelun tuottamiseen. Tulkkauspalvelun tuottamisessa muodostuvat Kelan asiakkaiden tiedot on oltava mahdollista pitää erillään muista tuottajan asiakasrekisteritiedoista. Palveluntuottaja ei saa ilman Kelan kirjallista lupaa luovuttaa salassa pidettäviä tietoja eikä henkilötietoja ulkopuolisille. Palveluntuottajan on selvitettävä palvelua suorittavalle henkilöstölle salassapitovelvollisuuden sisältö. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö noudattaa Kelan tietoturvallisuusohjeistusta. Palveluntuottajan henkilöstön joka saa, tai voi saada tietoonsa tämän sopimuksen tai lain perusteella salassa pidettävää tietoa, on velvollinen allekirjoittamaan ja sitoutumaan Kelan vaitiolovakuutukseen (Sopimuksen liite 1). Palveluntuottajan on ylläpidettävä luetteloa niistä palveluntuottamiseen osallistuvista palveluntuottajan henkilöistä, joilla on pääsy Kelan aineistoihin tai arkaluonteisiin Kelaa tai kolmatta koskeviin tietoihin. Luetteloa on päivitettävä jatkuvasti. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimuksen päätyttyä palveluntuottaja sitoutuu luovuttamaan Kelalle kaiken sopimus-

8 suhteen aikana haltuun saamansa luottamuksellisen materiaalin tai tuhoamaan sen. Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle. 14. Palvelun valvonta Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja sitoutuu valvomaan palvelun toteutumista siten, että se säilyy koko sopimuskauden vähintään hyväksytyn tarjouksen mukaisena. Tästä tulee antaa pyydettäessä selvitys Kelalle. Jos Palveluntuottaja saa tulkkauspalvelua tuottaessaan asiakkailta palvelun järjestämiseen liittyvää palautetta, tulee tämä asiakaspalaute toimittaa Kelalle. Kela antaa Palveluntuottajille tarkemmat ohjeet asiakaspalautteiden toimittamisesta Kelalle ennen sopimuskauden alkua. Kela voi suorittaa palvelun seurantaa omien tarpeidensa mukaisesti haluamallaan tavalla. Palveluntuottajan on toimitettava Kelan palvelun seurantaa varten pyytämät tiedot sovittuun määräaikaan mennessä. Kela ja Palveluntuottajat tapaavat noin kerran vuodessa kehitys- ja arviointikokouksessa. Kokoukset järjestetään Kelan määrittelemässä paikassa ja niissä käsitellään muun muassa palvelun toteutumiseen, reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja tuleviin palvelutarpeisiin liittyviä asioita. Kokouksista ei makseta erillistä palkkiota tai korvausta. Palveluntuottajan tulee sitoutua osallistumaan näin vuosikokouksiin. 15. Auditointi Kelalla on oikeus sopimuskaudella arvioida (auditoida) hankittavaa palvelua ja sen vastaavuutta tarjouksessa annettuihin tietoihin sekä sopimuksen vaatimuksiin ja edellytyksiin haluamallaan tavalla ja haluamaan ajankohtana sen selvittämiseksi, onko palvelu näiden mukainen ja Palveluntuottaja toiminut sopimuksen mukaisesti. Kelalla tai Kelan edustajalla on oikeus haastatella palvelun tuottamiseen osallistuvia henkilöitä ja tutustua niihin Palveluntuottajan asiakirjoihin, joihin tutustuminen on tarpeen toiminnalle asetettujen vaatimusten ja palvelua koskevien sisältöjen laadun arvioimiseksi. Kelalla on oikeus tarkastaa ainoastaan tietoja, jotka koskevat kyseessä olevan sopimuksen sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Kela ilmoittaa auditoinnista noin kolme viikkoa etukäteen. 16. Sopimuksen muutokset Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä ja edellytyksin, etteivät muutokset ole tulkittavissa hankintalain mukai-

9 siksi olennaisiksi sopimusmuutoksiksi. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat Sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet Sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. Jos tulkkauspalvelulainsäädännössä tai muussa tulkkauspalveluun vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, Kelalla on oikeus tarkistaa sopimusta tältä osin. Jos Palveluntuottaja vastustaa Kelan ehdottamia muutoksia, Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua. Kummallakaan Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osittain., kokonaan tai 17. Sopimusrikkomus Palvelun on vastattava koko sopimussuhteen ajan sitä mistä on sovittu. Palvelua on tuotettava huolellisesti, etenkin Tarjouspyynnön liitteiden 10 a Viittomakielentulkin ammattisäännöstön ja liitteen 10 b Puhevammaisten tulkkauspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja sellaisella ammattitaidolla, jota voidaan olettaa ammattitaitoiselta Palveluntuottajalta sekä tulkilta. Jos palvelu poikkeaa siitä mistä on sovittu, palvelussa on virhe. Mikäli Palveluntuottaja poikkeaa palvelun antamisessa tai laskutuksessa toistuvasti tästä sopimuksesta, Kela voi keskeyttää uusien tulkkaustilausten välittämisen ja tulkkauslaskujen maksamisen niin kauan kuin sopimuksen rikkominen jatkuu. Kelalla on oikeus periä takaisin väärin perustein maksamansa kustannukset tai pidättää Palveluntuottajalle maksettavasta summasta se saatavansa, jonka Kela on oikeutettu saamaan Palveluntuottajalta tämän sopimussuhteen perusteella. 18. Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen Mikäli Sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen purkuperusteita ovat muun muassa 1) Vireille on saatettu Palveluntuottajaa koskeva konkurssi - tai akordihakemus 2) Palveluntuottaja on asetettu selvitystilaan 3) Palveluntuottajaa vastaan on annettu lainvoimainen tuomio tai päätös, joka aiheuttaa perustellun epäilyksen palveluntuottajan edellytyksistä tuottaa palvelua ja toimia luottamusta vaativissa tehtävissä.

10 4) Palveluntuottaja on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen tai toimii harjoittaen tai tukien ns. harmaata taloutta. 5) Jos Palveluntuottaja on tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta antanut tarjouksessaan tai sopimuskauden kuluessa Kelalle olennaisesti vääriä tietoja mm. tarjouspyynnön edellytyksenä olevista vähimmäisvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. 6) Palvelun tuottamisen edellytyksissä tai palvelussa tulee ilmi olennaisia tai toistuvia puutteita tai, jos sovitun palvelun tuottamisen edellytykset puuttuvat (esimerkiksi Palveluntuottajalla ei ole resursseja ja valmiuksia palvelun tuottamiseksi sovitussa laajuudessa). 7) Toistuva ja olennainen poikkeama laskutusohjeista. 8) Vakava tai toistuva tietoturvallisuuden vaarantaminen. Mikäli Palveluntuottajan toiminnassa tapahtuu palvelun tuottamisen kannalta olennainen muutos, Palvelutuottajan tulee ilmoittaa kirjallisesti Kelalle neuvottelujen aloittamisesta koskien sopimuksen jatkumista tai mahdollista päättämistä palvelut turvaavalla tavalla. Tällaisia olennaisia muutoksia voivat olla henkilöstömuutokset, muutokset omistussuhteissa, yhtiömuodon muutokset sekä muutokset Palveluntuottajan varallisuusasemassa. Sopimuksen päättäminen ei vapauta sopimusosapuolia vahingonkorvausvastuusta, mikäli päättämisen perusteena on olennainen sopimusrikkomus. 19. Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun Kelalle aiheuttamasta vahingosta. Tilanteissa, joissa Kela on korvausvastuussa kolmanteen nähden, Kela hoitaa vahinkotapausten korvauskäsittelyn omien menettelyidensä mukaisesti. Jos vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että Palveluntuottaja on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, Kelalla on oikeus kohdistaa Palveluntuottajaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen Kelalle on myös silloin, jos sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä aiheutuu Kelalle muuta vahinkoa. Palveluntuottajan on pidettävä luetteloa niistä vahinkotapauksista, joissa vahinko on aiheutunut Kelalle tai kolmannelle. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tällaisista vahingoista Kelalle. Kelalla ja Palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen Sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijapuolella on lisäksi oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen So-

11 pijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai tärkeällä tuottamuksella salassapitovelvoitteita tai loukannut immateriaalioikeuksia., rikkonut Molempien osapuolten on toiminnallaan pyrittävä minimoimaan ensinnäkin vahingon syntymisen riskiä ja todennäköisyyttä ja mahdollisen vahingon sattuessa minimoitava sen aiheuttamia haittoja ja ryhdyttävä muihin tarpeellisin toimiin vahingon laajentumisen ehkäisemiseksi sekä rajaamiseksi. Osapuolten on mahdollisimman pian huomattuaan vahingon tai sen todennäköisen riskin informoitava tästä toista osapuolta. Kela ei vastaa vahingoista, joita Asiakkaiden tai muiden kolmansien henkilöiden toimista Palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuu. Kela ei vastaa vahingoista, joita välitysjärjestelmän toimintahäiriöistä palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuu. 20. Sopimusperusteinen kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausvastuu Allekirjoittamalla tämän sopimuksen Palveluntuottaja vakuuttaa, että se ei ole tähän sopimukseen ja antamaansa tarjoukseen liittyen toiminut eikä se tämän sopimuksen voimassa ollessa toimi sellaisessa yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä muiden tarjouskilpailutuksen tarjoajien tai muiden tosiasiallisten tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa, jonka tarkoituksena on tarjouskilpailun hinnoitteluun, maksuihin tai niiden laskentaperusteisiin vaikuttaminen, markkinoiden jakaminen tai muu kilpailun rajoittaminen. Mikäli Palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä rikkoneen edellä mainittua ilmoitusta, tulee Palveluntuottajan suorittaa Kelalle sopimussakkona 10 % liikevaihdosta, syntynyt vahinko mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asian selvittämisestä johtuneet kustannukset. 21. Ylivoimainen este Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivytyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat kyseisen osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on Sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riip-

12 pumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen toteuttaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta toiselle Sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta. 22. Tiedottaminen Kela vastaa sopimukseen ja hankittavaan palveluun liittyvästä yleisestä julkisesta tiedottamisesta. Palveluntuottaja ei saa ilman Kelan suostumusta antaa mitään sopimuksen sisältöön tai toteuttamiseen liittyvää informaatiota julkisesti esitettäväksi. Palveluntuottajalla on oikeus mainita sopimuksen tarkoittama tulkkauspalvelun tuottaminen referenssiluettelossaan ja markkinoidessaan omaa liiketoimintaansa tai palveluaan. 23. Yhteyshenkilöt Kumpikin Sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön. Palveluntuottajan on ilmoitettava Kelan yhteyshenkilölle viipymättä kaikista tämän toimintaan liittyvistä muutoksista, joilla voi olla vaikutusta sopimuksen toteuttamiselle tai palvelun laadulle. Näitä muutoksia voivat esimerkiksi olla henkilöstömuutokset, muutokset omistussuhteissa, yhtiömuodon muutokset sekä olennaiset muutokset Palveluntuottajan varallisuusasemassa. Muutoksista ilmoittaminen tapahtuu Tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus kohdassa 9.kuvatulla tavalla. Palveluntuottajan on ilmoitettava yhteyshenkilö, jonka vastuulla on tulkkauspalvelun päivittäisen palvelun järjestäminen yrityksessä. Yhteyshenkilöiden tiedot ilmoitetaan sopimuksen liitteessä Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Sopimuksen päätyttyä syntyneitä kustannuksia ei korvata. Kela varaa option ajalle ja hankittaviin palveluihin. Jos Kela käyttää option vuodelle 2016, se ostaa tämän sopimuksen

13 tarkoittaman tulkkauspalvelun sopimuskauden ehdoilla, kuitenkin niin, että tuottajan tarjoamaa tuntihintaa ja synnytystapahtuman varallaolokorvausta voidaan tarkistaa enintään yleisen kustannustason (ansiotasoindeksi 85 %, kuluttajaindeksi 15 %) muutoksen mukaisesti. Kela ilmoittaa mahdollisesta option käytöstä tarjouskilpailussa hyväksytyille palveluntuottajille toukokuussa Jos Kela käyttää option vuodelle 2017, se ostaa tämän sopimuksen tarkoittaman tulkkauspalvelun sopimuskauden ehdoilla, kuitenkin niin, että tuottajan tarjoamaa tuntihintaa ja synnytystapahtuman varallaolokorvausta voidaan tarkistaa enintään yleisen kustannustason (ansiotasoindeksi 85 %, kuluttajaindeksi 15 %) muutoksen mukaisesti. Kela ilmoittaa mahdollisesta option käytöstä tarjouskilpailussa hyväksytyille palveluntuottajille toukokuussa Erimielisyydet ja sovellettava lainsäädäntö Tässä sopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamisesta aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista Osapuolten välisien neuvottelujen kautta. Ellei neuvottelu tuota molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 26. Sopimusasiakirjat Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, oma kappale kummallekin Osapuolelle. Sopimuksen liitteenä on - Vaitiolositoumus (liite 1) - Sopimuskumppanien yhteyshenkilöt (liite 2) - Tarjouspyyntö liitteineen nrot Tarjous - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT). Ehtoja ei liitetä erikseen sopimukseen 27. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat muodostavat sopimuskokonaisuuden ja täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Tarjous 3. Sopimus 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT). Ehtoja ei liitetä erikseen sopimukseen

14 28. Allekirjoitukset Kela Etuusjohtaja Etuuspäällikkö Palveluntuottaja Päiväys Palveluntuottajan nimi ja Y-tunnus tai vastaava Palveluntuottajan allekirjoitus, nimenselvennys ja ammattinimikkeet Laskuttajien nimi ja Y-tunnus, jos Iaskuttaja on muu kuin palveluntuottaja

15 KANSANELÄKELAITOS Sopimus Liite 1 Kela Terveysosasto Kela 62 /331/2013 Vaitiolovelvollisuus Kansaneläkelaitoksen kanssa tehdyn vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevansopimuksen perusteella palveluntuottajalla työskentelevä työntekijä voi saada tehtävää suorittaessaan tietoonsa salassa pidettäviä asioita, joista hänellä on vaitiolovelvollisuus. Tiedot yksityisistä henkilöistä, Kansaneläkelaitoksen asiakkaista ja Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevista, ovat salassa pidettäviä. Myös useimmat Kansaneläkelaitosta ja sen toimintaa sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa yhteydessä olevia viranomaisia, yhteisöjä ja laitoksia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä liikesalaisuuksiin verrattavia tietoja. Vaitiolovelvollisuus perustuu seuraaviin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiin: 22 asiakirjasalaisuus, 23 vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto, 24 salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat ja 35 rangaistussäännökset. Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneen palveluntuottajan palveluksessa toimiva työntekijä ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan Kansaneläkelaitoksessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättynyt. Rangaistus vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta määrätään rikoslain 38 luvun 1 tai 2 :n tai 40 luvun 5 :n perusteella. Vaitiolovelvollisuuden pääsäännöt ovat seuraavat: 1. Asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, ei saa paljastaa. 2. Salassa pidettävää Kansaneläkelaitoksen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 3. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 4. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättänyt. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sen työntekijät allekirjoittavat oheisen liitteen mukaisen vaitiolositoumuksen sekä siihen, että yritys korvaa työntekijöidensä vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta aiheutuneen vahingon. Paikka ja aika yrityksen nimi

16 HENKILÖKOHTAINEN VAITIOLOSITOUMUS henkilöiden tulk- Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten kauspalvelu Kansaneläkelaitoksen kanssa tehdyn vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevan sopimuksen perusteella palveluntuottajalle työskentelevä henkilö voi saada tehtävää suorittaessaan tietoonsa salassa pidettäviä asioita, joista hänellä on vaitiolovelvollisuus. Tiedot yksityisistä henkilöistä, Kansaneläkelaitoksen asiakkaista ja Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevista, ovat salassa pidettäviä. Myös useimmat Kansaneläkelaitosta ja sen toimintaa sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa yhteydessä olevia viranomaisia, yhteisöjä ja laitoksia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä liikesalaisuuksiin verrattavia tietoja. Vaitiolovelvollisuus perustuu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiin. Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneen palveluntuottajan palveluksessa toimiva ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan Kansaneläkelaitoksessa toimiessaan tietoonsa samaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättynyt. Vaitiolositoumus 1. Asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, ei saa paljastaa. 2. Salassa pidettävää Kansaneläkelaitoksen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 3. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 4. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta Kansaneläkelaitoksessa tai tehtävän hoitaminen Kansaneläkelaitoksen lukuun on päättynyt.

17 Vahvistan allekirjoituksellani sitoutuvani vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen. Olen tietoinen siitä, että vaitiolovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko, joka saattaa johtaa korvausvelvollisuuteen. Yrityksen tiedot Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimen selvennys Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 22 Asiakirjasalaisuus 23 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto 24 Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 35 Rangaistussäännökset

18 KANSAN ELÄKELAITOS Sopimus Terveysosasto Liite 2 Kela Kela 62 /331/2013 Kuulo- ja kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskevan sopimuksen kohtien 12. ja 23. mukaiset Yhteyshenkilöt Kansaneläkelaitoksen yhteyshenkilö yhteyshenkilö sähköpostiosoite postiosoite Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa Palveluntuottajan yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön postiosoite Palveluntuottajan yhteyshenkilö laskutusasioissa Palveluntuottajan yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön postiosoite

19 Palveluntuottajan yhteyshenkilö päivittäisissä palvelun järjestämiseen liittyvissä asioissa Palveluntuottajan yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero Yhteyshenkilön postiosoite

20

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA

SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA Liite 4 Sopimusmalli (AV-laitteet) SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: [nimetään

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne Sopimus 1 (21) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot