Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat Hakemuspyyntö arvioijien ja tarkastajien luettelon laatimiseksi econtent-ohjelmaa varten Maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalainen digitaalinen sisältö Taustatietoa Vaatimukset ja hakumenettelyt Hakemuspyynnön julkaisupäivä: 23. joulukuuta 2000 (EYVL S 247) Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 23. joulukuuta 2005 Bâtiment Jean Monnet, Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg - Toimisto: EUFO Keskus: (352) Faksi: (352) Telex: COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Luxembourg.

2 1. JOHDANTO 1.1. Tämän ohjekirjasen tarkoitus Euroopan komissio on julkaissut hakemuspyynnön arvioijien ja tarkastajien* luettelon laatimiseksi econtent-ohjelmaa varten ("Maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalainen digitaalinen sisältö") 1. Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa hakijoille yleiskäsitys ohjelman toimintalinjoista ja vaadittavasta asiantuntemuksesta. Siinä on yksityiskohtaiset tiedot vaatimuksista, tehtävistä, korvauksista ja hakumenettelyistä. Lisätietoja econtent-ohjelmasta on verkkosivulla Taustaa Maailmanlaajuiset verkot (esimerkiksi Internet) ovat muuttamassa talouden näkymiä Euroopassa, ja niillä on merkittävä vaikutus koko yhteiskuntaan. Tähän kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti digitaalisen sisällön runsaus: vaikka tekniikka on mahdollistanut verkkovallankumouksen, digitaaliseen sisältöön perustuvat palvelut ja tuotteet ovat nykyään kehittymässä kaikkein merkittävimmäksi talouden verkostoitumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. "Digitaalinen sisältö" on laaja käsite, jonka piiriin kuuluvat digitaalinen informaatio, ajanviete, koulutus ja mainonta sekä kaikki näiden yhdistelmät. Digitaalinen sisältö ei ole sidoksissa mihinkään välineeseen eikä muotoon, mikä sopii hyvin tietotekniikan, televiestinnän ja tiedotusvälineiden lähentymiseen. Sisältöä voidaan toimittaa monien vakiintuneiden ja uusien jakelukanavien kautta, joita ovat myös nopeasti kasvavat ja kehittyvät palvelut ja tekniikat kuten langaton Internet. Komissio, joka on ottanut huomioon digitaalisen sisällön suuren sosioekonomisen merkityksen ja Euroopan markkinoilla esiintyvät esteet, valmistelee parhaillaan ohjelmaa, jolla pyritään tukemaan eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämistä ja käyttöä sekä edistämään tietoyhteiskunnan kielellistä monimuotoisuutta. Ohjelman avulla on tarkoitus poistaa useita markkinaesteitä, jotka jarruttavat digitaalisen sisältötuotannon tervettä kasvua Euroopassa. Lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden kokeilla uusia liiketoimintamalleja ja Euroopan unionin laajuisia kumppanuuksia, joilla on ratkaiseva vaikutus eurooppalaisten sisällöntuottajien yleiseen kilpailukykyyn ja markkinoillepääsyyn. Komission ehdottama ohjelma perustuu vuosina toteutetuista INFO ja MLIS-ohjelmista saatuihin kokemuksiin. INFO ohjelman tavoitteena oli auttaa multimedia-alan sisältöteollisuutta havaitsemaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja sillä tuettiin EU:n sisältöteollisuuden siirtymistä "painotyöstä näyttöruudun ääreen". MLIS-ohjelmassa keskityttiin puolestaan tietoyhteiskunnan monikielisyyteen. * jäljempänä 'asiantuntijat' /48/EC OJ L 14/

3 Uuden ohjelman painopiste on INFO ja MLIS-ohjelmien tavoin Euroopan sisältöpotentiaalin kaupallisessa hyödyntämisessä. Siinä ei siis keskitytä maailmanlaajuisten verkkojen teknisiin näkökohtiin, joita käsitellään riittävästi viidennen TTK-puiteohjelman ja erityisesti tietoyhteiskuntaohjelman yhteydessä Toimintalinjat Ehdotetun econtent-ohjelman tarkoitus on nopeuttaa meneillään olevaa muutosprosessia ja täydentää puuttuvia matkaviestintäpalveluja. Kolme toimintalinjaa - strategisten tutkimusten 2 ja markkinatoimijoiden osallistumisen tukemana - on yksilöity alueiksi, joilla voidaan saavuttaa parhaita tuloksia Euroopan tasolla: Julkisen sektorin tietojen hyödyntämisen edistäminen (AL1) Julkisen sektorin tiedon saaminen ja kaupallinen hyödyntäminen on Euroopassa erittäin vaikeaa, vaikka julkisia tietolähteitä onkin viime aikoina yritetty avata käyttöön. Julkisen sektorin tieto on edelleen valtava käyttämätön potentiaali, jonka kaupallinen hyödyntäminen voisi myötävaikuttaa uusien työpaikkojen luomiseen eurooppalaisessa tietoyhteiskunnassa ja edistää kukoistavien tietomarkkinoiden kehittymistä. Eurooppalainen julkisen sektorin tieto edustaa ensiarvoisen tärkeää sisältöä, joka on integroitava laajemmin sähköisen kaupankäynnin uusiin sovelluksiin ja jota on hyödynnettävä tällaisissa sovelluksissa. Tätä taustaa vasten komissio julkaisi 20. tammikuuta 1999 vihreän kirjan "Julkisen sektorin tieto: Euroopan avainresurssi", jossa käsitellään julkisen sektorin tiedon käyttöä tietoyhteiskunnassa. Tällä asiakirjalla komissio käynnisti laajan keskustelun siitä, miten julkisen sektorin tiedon saantia, levitystä ja uudelleenkäyttöä (myös kaupallista hyödyntämistä) voidaan parantaa koko Euroopassa. Vihreässä kirjassa todetaan, että julkisen sektorin tiedon saannin, levityksen ja käytön parantaminen edistäisi merkittävästi Euroopan tietoteollisuutta ja parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa samalla kun se tehostaisi hallintoa ja vahvistaisi demokratiaa. Vihreän kirjan lisäksi komissio käynnisti 8. joulukuuta 1999 aloitteen "eeurope tietoyhteiskunta kaikille", jossa sähköinen asiointi viranomaisten kanssa määriteltiin yhdeksi painopistealueeksi, johon liittyvillä toimilla voidaan nopeuttaa Euroopan siirtymistä uuteen digitaalitalouteen. Erityisesti se seikka, etteivät julkisen sektorin eräät keskeiset tiedot ole yleisesti saatavilla, mainittiin yhtenä tekijänä, joka estää lisäarvopalvelujen kehittämistä yksityisellä sektorilla ja entistä parempien Euroopan laajuisten tietomarkkinoiden luomista. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: tietoalan yritykset ja erityisesti pk-yritykset eri tasoilla toimivat julkishallinnon elimet, jotka keräävät tietoa tai vastaavat sen hallussapidosta tiedonvälittäjät (kuten kirjastot, arkistot ja käyttäjäorganisaatiot). 2 3

4 Kielellisen ja kulttuurisen räätälöinnin edistäminen (AL2) Kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta esiintyy Euroopassa huomattavasti enemmän kuin maailman muilla kehittyneillä alueilla. Internetin, matkaviestin- ja laajakaistaverkkojen sekä digitaalisten mediatekniikoiden nopea käyttöönotto on muuttamassa yritysten liiketoimintatapoja. Tämä kehitys avaa uusia mahdollisuuksia mutta antaa myös uusia haasteita erityisesti pk-yrityksille ja uusille yrityksille. Kyky toimittaa digitaalista sisältöä oikeaan aikaan ja tehokkaalla tavalla yli kieli- ja kulttuurirajojen on muodostumassa ratkaisevaksi kilpailutekijäksi kaikilla teollisuuden ja kaupan aloilla. Jotta yritykset voisivat toimia menestyksekkäästi Euroopassa ja muualla maailmassa, niiden on pystyttävä toimimaan asiakkaidensa kielellä. Samat näkökohdat pätevät julkishallintojen elimiin kaikilla tasoilla, myös paikallisviranomaisiin ja yleishyödyllisiin laitoksiin, jotka ovat kanssakäymisissä entistä kosmopoliittisempien yritysten ja kansalaisten sekä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Valtiosta riippumattomat voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat vastaavasti laajentaa merkittävästi toiminta-aluettaan muihin maihin tarjoamalla monikielisiä palveluja ja poistamalla siten paikallisten ja kansainvälisten yhteisöjen välisen viestinnän esteitä. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: kaupallisen sisällön tuottajat, joilla on innovatiivisia, täysin digitaalisia monikielisiä ratkaisuja tarjontansa ja vientimahdollisuuksiensa tehostamiseksi yrityksille tarkoitetun sisällön tuottajat, jotka toimivat maailmanmarkkinoilla monikielisen sähköisen kaupankäynnin ja monikielisten sähköisten palvelujen avulla (esimerkiksi www-perusteiset asiakaskontakti- tai -tukikeskukset) palveluntarjoajat ja jakelijat, jotka tarjoavat paikallisilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla monikielistä sisältöä esimerkiksi wwwjulkaisuja, matkaviestinnän tietopalveluja, digitaalisia radio- tai televisiolähetyksiä tai interaktiivista mainontaa varten kielipalvelujen tarjoajat (käännöstoiminta, lokalisointi, jälkiäänitys, tekstitys jne.) viranomaiset, julkishallintojen elimet ja yleishyödylliset laitokset, jotka tarjoavat monikielisiä tietopalveluja kumppaneilleen (esimerkiksi ulkomaisille yrityksille ja hallintoelimille) ja asiakkailleen (kuten kansalaisille, turisteille ja rajatyöntekijöille) tietotekniikan toimittajat ja järjestelmäintegroijat, jotka tarjoavat edellä mainittuja ratkaisuja tukevia monikielisiä järjestelmiä ja tekniikoita ammatti- ja teollisuuspiirien yhdistykset, foorumit ja kumppanuudet, jotka toimivat edellä mainituilla aloilla. 4

5 Markkinaedellytysten tukeminen: rahoituksen saanti ja oikeuksista käytävä kauppa (AL3) Rahoituksen saannin helpottaminen. Vaikka markkinat ovat kehittyneet viime aikoina suotuisasti ja aloitteita on toteutettu sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla, markkinoitavissa olevaan sisältöön sijoitetaan edelleen vähän. Pääomaa on runsaasti saatavilla ja sisältöalalla on hyviä toiminta-ajatuksia, mutta markkinoilla vallitsee ristiriitainen tilanne, joka vähentää mahdollisten uusiin, aloitteleviin yrityksiin tehtävien sijoitusten määrää. Tässä toimintalinjassa ei ole tarkoitus luoda uusia rahastoja ja välineitä, vaan helpottaa riskipääoman saantia ja korjata ristiriita saatavilla olevien varojen ja sisältöalan käytön välillä. Ehdotettujen toimien avulla on tarkoitus toimia sillanrakentajana digitaalista sisältöä tuottavien yritysten ja mahdollisten sijoittajien välillä. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: "bisnesenkeleiden", riskipääoman sijoittajien tai vastaavien toimijoiden muodostamat kansainväliset, kansalliset ja alueelliset järjestöt yrityshautomoiden kaltaiset nykyiset organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään maailmanlaajuisia verkkoja muut organisaatiot, jotka ovat perehtyneet riskipääoman saantiin liittyviin kysymyksiin ja joilla on mahdollisuus tavoittaa digitaalisen sisällön tuotannon ja jakelun alalla toimivia yrittäjiä ja pk-yrityksiä aikakauslehdet, sanomalehdet sekä tietokantapalvelujen ja muiden ammattimaisten tietopalvelujen tarjoajat, joilla on yhteyksiä sekä alan yrittäjiin ja pk-yrityksiin että riskipääoman sijoittajiin. Oikeuksista käytävä kauppa. Tuotteiden luominen tekstiä, kuvia ja äänitteitä yhdistämällä edellyttää oikeuksista käytävää kauppaa. Sisältöteollisuuden toimintaan vaikuttaa suoraan ja merkittävästi se, miten tehokkaasti multimediaoikeudet selvitetään. INFO ohjelmalla edistettiin erillisten, erikoistuneiden selvityspalvelujen yhdistämistä ja yhteentoimivuutta tekemällä toteutettavuustutkimuksia ja kehittämällä prototyyppejä, standardeja ja kokeilujärjestelmiä. Sijoituksia on kuitenkin tehtävä enemmän ennen kuin oikeuksien selvitystä varten saadaan yhtenäinen eurooppalainen järjestelmä, jossa on otettu huomioon nykyinen lainsäädäntö ja sen jatkokehitys. Tulevien toimien painopisteeksi on valittava oikeuksien selvitykseen liittyvien kokeilujärjestelmien laajentaminen sekä erityiset tukitoimet. Kokeiluhankkeiden on katettava ehdokasvaltiot, hitaasti kehittyneet alat ja julkisen sektorin erityissovellukset. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: oikeuksien haltijat ja heidän edustajansa, mukaan luettuina oikeuksien yhteisvalvontajärjestöt, kustantajat, äänilevytuottajat, video/elokuvatuottajat, pelien tuottajat, luovat kyvyt, julkisen sektorin tietopalvelujen tarjoajat sekä kansainväliset, kansalliset tai alueelliset järjestöt, jotka edustavat näitä toimijoita teknologian tarjoajat, jotka työskentelevät sähköisten oikeuksien arvoketjujen eri toimintojen ja rakenneosien parissa oikeuksien väliaikaiset ja lopulliset käyttäjät erityisesti sähköisen hyödyntämisen ja uudelleenkäytön alalla 5

6 Tukitoimet Ohjelman toteutusta tuetaan lisäksi toimilla, joiden avulla pyritään levittämään ohjelman tuloksia (esimerkiksi julkaisut, www-sivustot ja konferenssit, joissa hankkeita esitellään), sekä strategisilla toimilla (kuten tutkimuksilla ja keskustelutilaisuuksilla), jotka saattavat yhteen sisältö- ja kielimarkkinoiden eri sektoreiden edustajia. Suunniteltuihin tukitoimiin kuuluvat ennen kaikkea seuraavat toimet: Markkinasuuntautunutta ohjelmaa on luonnollista täydentää markkinoiden kehityksen järjestelmällisellä seurannalla tiiviissä yhteistyössä sisältö- ja kieliteollisuuden toimijoiden kanssa. Seurannassa käytetään seuraavia apukeinoja: Strategisia tutkimuksia, joissa selvitetään uusia markkinailmiöitä, on tehtävä säännöllisesti ja niiden tuloksia on levitettävä laajalti. Toiminnan aikana toteutetaan 2 3 tutkimusta. Perustietojen kerääminen. Lähentyvien sisältö- ja kielimarkkinoiden säännöllinen ja järjestelmällinen seuranta rajoittuu toistaiseksi yksittäisiin osaalueisiin. Sisältöskaalan eri osia ja kieliteollisuutta edustavien näkemysten yhteensaattaminen. 2. TYÖN KUVAUS 2.1. Ehdotusten arviointi Kaikki hankkeet alkavat periaatteessa ehdotuspyynnöillä. Saadut ehdotukset annetaan arvioitaviksi riippumattomille asiantuntijoille, jotka ovat parhaiten perehtyneet kulloinkin kyseessä oleviin eri tyyppisiin toimiin ja aloihin. Kunkin ehdotuksen arvioi yleensä asiantuntijapaneeli, joka päättää yksimielisesti annettavista suosituksista. Arviointi on täysin luottamuksellinen. Komissio ei paljasta kulloisenkin ehdotuksen arvioivien asiantuntijoiden nimiä Hankkeiden tarkastaminen Tähän ehdotuspyyntöön liittyvissä ohjelmissa tuetut hankkeet voidaan tarkastaa tietyin väliajoin ja sopimusjakson lopussa. Tällaiset tarkastukset voivat olla tarpeen hankkeiden saavutusten varmentamiseksi ja sen arvioimiseksi, missä määrin suunnitelman tavoitteet on saavutettu. Tarkastuksia tekevät riippumattomat asiantuntijat, jotka on valittu tehtävään laajasti tunnustetun kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella Ohjelman määräaikaiset tarkastukset econtent-ohjelman ja/tai sen jatkotoimien saavutuksille tehdään väli- ja lopputarkastukset. Riippumattomien asiantuntijoiden on tutkittava ohjelman/ohjelmien toimivuus vertaamalla toteutusta suunnitelman virallisiin tavoitteisiin, arvioimalla eri aloitteiden vaikutuksia ja antamalla suosituksia hankkeen ja seurantatoimien toimintasuuntien muuttamisesta. 6

7 3. VAADITTU ASIANTUNTEMUS Asiantuntijoilla on oltava vankka asiantuntemus econtent-ohjelman yhdellä tai useammalla työalueella. Asiantuntemukseen sisältyy alan teknisen, oikeudellisen ja hallinnollisen kehityksen ja kehityssuuntien tunnustettu ja ajantasainen tuntemus mahdollisimman laajalla maantieteellisellä alueella. Haettava asiantuntemus on pikemminkin käytännöllistä kuin teoreettista, ja se voi olla peräisin esimerkiksi edellä mainituissa kohderyhmissä hankitusta kokemuksesta. 4. TYÖSKENTELYAIKA JA -PAIKKA Tässä hakemuspyynnössä tarkoitettuun toimintaan liittyvien ehdotusten arviointi tapahtuu pääsääntöisesti Luxemburgissa tai Brysselissä tai tarpeen vaatiessa jossain muualla Euroopan unionissa. Ehdotuspyynnön julkaisemisen jälkeen tai kun on päätetty hankkeen tai ohjelman tarkastuksista, komissio laatii luettelon asianmukaisen profiilin omaavista asiantuntijoista voidakseen koota pätevistä asiantuntijoista koostuvan tasapainoisen ryhmän. Heiltä tiedustellaan, ovatko he käytettävissä arvioinnissa/tarkastuksessa, joka kestää viikon tai kaksi viikkoa riippuen ehdotuspyynnön tai tarkastuksen laajuudesta. Arvioijien odotetaan olevan käytettävissä koko arviointiajanjakson, johon saattaa sisältyä viikonloppuja. 5. EHDOT Komissio maksaa päiväkohtaisen korvauksen työstä, joka perustuu seuraavat ehdot kattavaan vakiosopimukseen: a) Osallistuminen yhtiönä/oikeushenkilönä: 450 euroa 3 /työpäivä b) Osallistuminen yksityishenkilönä: euroa/työpäivä c) Tavanomaiset matkakustannukset (matkalippu 400 km asti korvataan ensimmäisen luokan junalipun hinnan perusteella; yli 400 km matkasta hyväksytään turistiluokan lentolippu). Tarkat tiedot annetaan liitteessä II "Kulukorvaukset" Hankkeen vuotuisten tarkastusten valmistelutyöhön voidaan laskea enintään neljä valmistelupäivää kotipaikkakunnalla (kohdat a. tai b.). 6. MENETTELY Asianmukaisen pätevyyden omaavien asiantuntijoiden, jotka ovat kiinnostuneita avustamaan komissiota edellä kuvatulla tavalla, on oltava Euroopan unionin jäsenvaltioiden, ETA-maihin kuuluvien Norjan, Islannin tai Liechtensteinin tai KIE-maiden 4 kansalaisia. Muiden maiden kansalaisten lähettämät hakemukset otetaan vastaan, mutta heitä käytetään vain erikoistarkoituksiin. Hakijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: 3 Tällä hetkellä voimassa olevat määrät ja ehdot, jotka tarkastetaan määräajoin. 4 Tämä edellyttää, että EU:n ja ETA-maiden sekä KIE-maiden välinen sopimus econtent-ohjelmaan osallistumisesta tulee voimaan. 7

8 Hakijalla on oltava kohteena olevaan aiheeseen liittyvä yliopistollinen loppututkinto tai ammatillinen pätevyys. Hakijalla on oltava näyttöä soveltuvasta asiantuntemuksesta, joka liittyy yhteen tai useampaan kohteena olevaan alaan tai tässä asiakirjassa mainittuja aloja koskeviin toimiin. Erityisesti vaaditaan vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta aloilla, jotka koskevat julkisen sektorin tietojen saantia ja käyttöä, kielellistä ja kulttuurista räätälöintiä, markkinaedellytysten tukemista ja sijoituskäytäntöjä. Eturistiriitojen välttämiseksi hakijoiden on ilmoitettava mahdollinen osallisuutensa econtentohjelman tuleviin ehdotuksiin tai käynnissä oleviin hankkeisiin. Hakijalla on oltava käytettävissään sähköinen viestintäjärjestelmä ja www-sivujen lukumahdollisuus. Komissio ottaa huomioon myös hakijoiden kyvyn arvioida digitaalisten palvelujen ja tuotteiden vaikutuksia ja niiden teollisia ja/tai sosioekonomisia vaikutuksia markkinoihin. Eduksi katsotaan eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen ulottuvuuden perusteellinen ymmärtäminen. Antakaa liitteen I lomakkeessa pyydetyt tiedot (lomake saatavana sähköisessä muodossa verkkosivulla Lähettäkää tiedot osoitteeseen: European Commission DG INFSO-D1 «econtent experts» Office EUFO 1181 Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg tai faksilla numeroon: (352) Ehdokkaat voivat toimittaa eturistiriitoja koskevan vakuutuksensa milloin tahansa tämän hakemuspyynnön julkaisupäivän ja hakemusten viimeisen jättöpäivän välillä. Tämän hakemuspyynnön perusteella laadittava luettelo on voimassa kuusi vuotta sen julkaisupäivämäärästä alkaen. Hakijoiden, jotka ovat jo muiden yhteisön ohjelmien toteuttamista varten laadituissa asiantuntijaluetteloissa ja jotka haluavat osallistua tähän hakemuspyyntöön, on toimitettava uusi hakemus. Ensimmäinen valinta luetteloon sisällyttämisestä tehdään ennen 30. maaliskuuta 2001 jätettyjen hakemusten perusteella. Sen jälkeen luetteloa päivitetään säännöllisin väliajoin. 7. LISÄTIETOJA Tästä hakemuspyynnöstä ja muista vastaavista yhteisön toimista on saatavissa lisätietoja seuraavilla verkkosivuilla: Kotisivu: Muut sivut: (Tietoyhteiskunnan pääosaston toimintaohjelmat) (tietoyhteiskuntaa koskeva verkkosivu) 8

9 (kieliteknologia ja sen sovellukset) 9

10 Liite I Before proceeding filling out the form below: 1. please read carefully the background information note available in official languages at 2. for data base management reasons the form must be completed in English 3. pay attention to providing complete, true, accurate and viable data, contact details in particular the call is open for 5 years the Commission assumes the truthfulness of the information provided in the form. the Commission might at all times request written documents supporting this information. if the information appears to be incorrect or if on request written evidence is not received within three weeks, the Commission reserves the right to delete the information from its information system. the Commission cannot be held liable for use of incorrect information obtained via the application form. 4. please address questions or modifications to your data to: or fax after having filled in the electronic registration, please follow the five step submission sequence a. print your filled in form from your web browser b. accept the terms of the call by submitting the application form to the EC c. submit the form electronically (After being sent, the information submitted cannot be consulted any longer. This is why you must print your paper version before submitting electronically.) d. sign the paper version of your filled in form e. send the duly signed paper version to European Commission DG INFSO-D1 econtent experts Office EUFO 1181 Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg 6. Applicants who are already on the lists of experts drawn up for the implementation of other Community programmes and who wish to participate to this call for applications must submit a new econtent specific application. 10

11 You will be required to give data on areas such as: PROFESSIONAL DETAILS areas of expertise professional profile number of years of professional experience recent positions and types of organisations education studies, works, publications language skills earlier evaluation/review experience PERSONAL AND CONTACT DETAILS CV form available online at 11

12 Liite II a) Matkakulut LIITE II KULUKORVAUKSET Matkakulut korvataan tositteita vastaan (alkuperäiset liput tai alkuperäiset laskut ja komission leimalla varustettu jäljennös lipusta). Lentomatkat voidaan hyväksyä, jos kuljettava matka on rautateitse yli 400 kilometriä tai jos matkareittiin sisältyy merimatka. Lentomatkojen osalta korvataan korkeintaan turistiluokan lipun hinta, ja halvimman mahdollisen hintaluokan lippua (APEX, PEX tai "excursion") on pyrittävä käyttämään silloin, kun ero turistiluokan lipun hintaan on vähintään 350 euroa tai kun varataan useita lippuja ("excursion" tai ryhmävaraus). Jos matka kuljetaan autolla, hyväksyttävä korvaus vastaa ensimmäisen luokan junalipun hintaa kyseisellä matkalla (pakolliset lisämaksut mukaan luettuina). Taksikuluja ei korvata. b) Laitteiden tai muiden kuin mukana seuraavien matkatavaroiden kuljetuskulut Näiden kulujen korvaamiseen vaaditaan komission ennakkohyväksyntä. c) Oleskelukulut Kun etäisyys on yli 100 km, maksetaan päivärahaa "Päivärahat"-taulukon mukaisesti (ks. seuraava sivu) kultakin sellaiselta kokouspäivältä, joka joudutaan viettämään määränpäässä sopimuksen 1 artiklassa määriteltyjen tehtävien suorittamista varten. Määrä kattaa kaikki kulut (hotelli, ateriat ja muut satunnaiset kulut kuten taksit). Toimeksisaajan on toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot kustakin sellaisesta matkasta (määränpää ja matkan kesto), jonka osalta se pyytää oleskelukulujen korvaamista. d) Kulujen korvaamisessa noudatettava menettely Toimeksisaajan esittämiin maksupyyntöihin, jotka koskevat sopimuksen mukaisten palkkioiden maksamista, on sisällytettävä pyynnöt matka- ja oleskelukulujen korvaamisesta kyseisen maksupyynnön kattamalta ajalta. Komissio ei korvaa matka- ja oleskelukuluja, joista esitetään maksupyyntö komissiolle vasta toimeksisaajan viimeisen palkkioita koskevan maksupyynnön esittämisen jälkeen. Matkakulujen laskennassa käytettävä euron kurssi on kirjanpitokurssi, joka on voimassa komissiossa sinä kuukautena, jona maksupyyntö esitetään. 12

13 PÄIVÄRAHAT euroa kokouspäivältä, jos kotipaikka on yli 100 km etäisyydellä. Seuraavia poikkeuksia sovelletaan saapumis- ja lähtöpäivään. Kokous: 1 PÄIVÄ 1 - Saapuminen kokouspäivänä 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtö kokouspäivänä 2 - Saapuminen kokouspäivänä 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 3 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtö kokouspäivänä 4 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 5 - Saapuminen lauantaina ennen kokouspäivää 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtö kokouspäivänä 6 - Saapuminen lauantaina ennen kokouspäivää 3 täyttä päivärahaa = 448,89 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 7 - Saapuminen kokouspäivänä 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtö sunnuntaina kokouspäivän jälkeen 8 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 3 täyttä päivärahaa = 448,89 euroa Lähtö sunnuntaina kokouspäivän jälkeen Kohtia 5, 6, 7 ja 8 sovelletaan aina kun lentolipun hintaluokka on APEX, PEX tai EXCURSION, jolloin siihen liittyy lauantain ja sunnuntain välinen yö määränpäässä. Tämä koskee vain kokouksia, jotka alkavat maanantaina tai päättyvät perjantaina. Kokous: 2 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 1 täysi päiväraha kutakin tapausta varten. Kokous: 3 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 2 täyttä päivärahaa kutakin tapausta varten. Kokous: 4 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 3 täyttä päivärahaa kutakin tapausta varten. 13

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.2.2004 KOM(2004) 96 lopullinen 2004/0025 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08)

KOMISSIO. Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma. Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) 24.1.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 21/11 KOMISSIO Euroopan unionin tuki kulttuurille Kulttuuri 2000 -ohjelma Ohjelman täytäntöönpano vuonna 2001 ja ehdotuspyyntö (2001/C 21/08) I JOHDANTO

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03)

KOMISSIO III. 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5. (Tiedotteita) KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) 15.8.2001 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 230/5 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000: EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2002 (2001/C 230/03) JOHDANDO Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa tietoa Kulttuuri

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.5.2003 KOM(2003) 238 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Sisämarkkinastrategia

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY

2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/965 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" (2014 2020) täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS"

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS "Laaja-alaiset toimintalinjat ja verkostot" -osasto Yksikkö 1 Ennakoiva suunnittelu, tutkimukset ja akateemiset verkostot TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013 ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/11/2012. ASIAKIRJA N:o 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOHEESIO-, LIIKENNE- JA TAAJAMAPOLITIIKKA"

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/11/2012. ASIAKIRJA N:o 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ KOHEESIO-, LIIKENNE- JA TAAJAMAPOLITIIKKA "Laaja-alaiset toimintalinjat ja verkostot" -osasto Yksikkö 1 Ennakoiva suunnittelu, tutkimukset ja akateemiset verkostot TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/11/2012 ASIAKIRJA N:o 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2011 KOM(2011) 794 lopullinen 2011/0374 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Lisätiedot

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 148/4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 21.6.2002 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2003 (2002/C 148/04) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.02.2004 KOM(2004) 70 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Toimintasuunnitelma:

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 367 lopullinen VIHREÄ KIRJA Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO Monenlaisia

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO

EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO Linja G Maaseudun kehittämisen monialaiset kysymykset G.1 Maaseudun kehittämisen johdonmukaisuus 19.11.2008 Bryssel JMC/ab/bm OPAS VUOSIA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 442 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kohti menestyvää datavetoista

Lisätiedot