Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat Hakemuspyyntö arvioijien ja tarkastajien luettelon laatimiseksi econtent-ohjelmaa varten Maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalainen digitaalinen sisältö Taustatietoa Vaatimukset ja hakumenettelyt Hakemuspyynnön julkaisupäivä: 23. joulukuuta 2000 (EYVL S 247) Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 23. joulukuuta 2005 Bâtiment Jean Monnet, Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg - Toimisto: EUFO Keskus: (352) Faksi: (352) Telex: COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Luxembourg.

2 1. JOHDANTO 1.1. Tämän ohjekirjasen tarkoitus Euroopan komissio on julkaissut hakemuspyynnön arvioijien ja tarkastajien* luettelon laatimiseksi econtent-ohjelmaa varten ("Maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalainen digitaalinen sisältö") 1. Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa hakijoille yleiskäsitys ohjelman toimintalinjoista ja vaadittavasta asiantuntemuksesta. Siinä on yksityiskohtaiset tiedot vaatimuksista, tehtävistä, korvauksista ja hakumenettelyistä. Lisätietoja econtent-ohjelmasta on verkkosivulla Taustaa Maailmanlaajuiset verkot (esimerkiksi Internet) ovat muuttamassa talouden näkymiä Euroopassa, ja niillä on merkittävä vaikutus koko yhteiskuntaan. Tähän kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti digitaalisen sisällön runsaus: vaikka tekniikka on mahdollistanut verkkovallankumouksen, digitaaliseen sisältöön perustuvat palvelut ja tuotteet ovat nykyään kehittymässä kaikkein merkittävimmäksi talouden verkostoitumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. "Digitaalinen sisältö" on laaja käsite, jonka piiriin kuuluvat digitaalinen informaatio, ajanviete, koulutus ja mainonta sekä kaikki näiden yhdistelmät. Digitaalinen sisältö ei ole sidoksissa mihinkään välineeseen eikä muotoon, mikä sopii hyvin tietotekniikan, televiestinnän ja tiedotusvälineiden lähentymiseen. Sisältöä voidaan toimittaa monien vakiintuneiden ja uusien jakelukanavien kautta, joita ovat myös nopeasti kasvavat ja kehittyvät palvelut ja tekniikat kuten langaton Internet. Komissio, joka on ottanut huomioon digitaalisen sisällön suuren sosioekonomisen merkityksen ja Euroopan markkinoilla esiintyvät esteet, valmistelee parhaillaan ohjelmaa, jolla pyritään tukemaan eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämistä ja käyttöä sekä edistämään tietoyhteiskunnan kielellistä monimuotoisuutta. Ohjelman avulla on tarkoitus poistaa useita markkinaesteitä, jotka jarruttavat digitaalisen sisältötuotannon tervettä kasvua Euroopassa. Lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden kokeilla uusia liiketoimintamalleja ja Euroopan unionin laajuisia kumppanuuksia, joilla on ratkaiseva vaikutus eurooppalaisten sisällöntuottajien yleiseen kilpailukykyyn ja markkinoillepääsyyn. Komission ehdottama ohjelma perustuu vuosina toteutetuista INFO ja MLIS-ohjelmista saatuihin kokemuksiin. INFO ohjelman tavoitteena oli auttaa multimedia-alan sisältöteollisuutta havaitsemaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja sillä tuettiin EU:n sisältöteollisuuden siirtymistä "painotyöstä näyttöruudun ääreen". MLIS-ohjelmassa keskityttiin puolestaan tietoyhteiskunnan monikielisyyteen. * jäljempänä 'asiantuntijat' /48/EC OJ L 14/

3 Uuden ohjelman painopiste on INFO ja MLIS-ohjelmien tavoin Euroopan sisältöpotentiaalin kaupallisessa hyödyntämisessä. Siinä ei siis keskitytä maailmanlaajuisten verkkojen teknisiin näkökohtiin, joita käsitellään riittävästi viidennen TTK-puiteohjelman ja erityisesti tietoyhteiskuntaohjelman yhteydessä Toimintalinjat Ehdotetun econtent-ohjelman tarkoitus on nopeuttaa meneillään olevaa muutosprosessia ja täydentää puuttuvia matkaviestintäpalveluja. Kolme toimintalinjaa - strategisten tutkimusten 2 ja markkinatoimijoiden osallistumisen tukemana - on yksilöity alueiksi, joilla voidaan saavuttaa parhaita tuloksia Euroopan tasolla: Julkisen sektorin tietojen hyödyntämisen edistäminen (AL1) Julkisen sektorin tiedon saaminen ja kaupallinen hyödyntäminen on Euroopassa erittäin vaikeaa, vaikka julkisia tietolähteitä onkin viime aikoina yritetty avata käyttöön. Julkisen sektorin tieto on edelleen valtava käyttämätön potentiaali, jonka kaupallinen hyödyntäminen voisi myötävaikuttaa uusien työpaikkojen luomiseen eurooppalaisessa tietoyhteiskunnassa ja edistää kukoistavien tietomarkkinoiden kehittymistä. Eurooppalainen julkisen sektorin tieto edustaa ensiarvoisen tärkeää sisältöä, joka on integroitava laajemmin sähköisen kaupankäynnin uusiin sovelluksiin ja jota on hyödynnettävä tällaisissa sovelluksissa. Tätä taustaa vasten komissio julkaisi 20. tammikuuta 1999 vihreän kirjan "Julkisen sektorin tieto: Euroopan avainresurssi", jossa käsitellään julkisen sektorin tiedon käyttöä tietoyhteiskunnassa. Tällä asiakirjalla komissio käynnisti laajan keskustelun siitä, miten julkisen sektorin tiedon saantia, levitystä ja uudelleenkäyttöä (myös kaupallista hyödyntämistä) voidaan parantaa koko Euroopassa. Vihreässä kirjassa todetaan, että julkisen sektorin tiedon saannin, levityksen ja käytön parantaminen edistäisi merkittävästi Euroopan tietoteollisuutta ja parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa samalla kun se tehostaisi hallintoa ja vahvistaisi demokratiaa. Vihreän kirjan lisäksi komissio käynnisti 8. joulukuuta 1999 aloitteen "eeurope tietoyhteiskunta kaikille", jossa sähköinen asiointi viranomaisten kanssa määriteltiin yhdeksi painopistealueeksi, johon liittyvillä toimilla voidaan nopeuttaa Euroopan siirtymistä uuteen digitaalitalouteen. Erityisesti se seikka, etteivät julkisen sektorin eräät keskeiset tiedot ole yleisesti saatavilla, mainittiin yhtenä tekijänä, joka estää lisäarvopalvelujen kehittämistä yksityisellä sektorilla ja entistä parempien Euroopan laajuisten tietomarkkinoiden luomista. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: tietoalan yritykset ja erityisesti pk-yritykset eri tasoilla toimivat julkishallinnon elimet, jotka keräävät tietoa tai vastaavat sen hallussapidosta tiedonvälittäjät (kuten kirjastot, arkistot ja käyttäjäorganisaatiot). 2 3

4 Kielellisen ja kulttuurisen räätälöinnin edistäminen (AL2) Kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta esiintyy Euroopassa huomattavasti enemmän kuin maailman muilla kehittyneillä alueilla. Internetin, matkaviestin- ja laajakaistaverkkojen sekä digitaalisten mediatekniikoiden nopea käyttöönotto on muuttamassa yritysten liiketoimintatapoja. Tämä kehitys avaa uusia mahdollisuuksia mutta antaa myös uusia haasteita erityisesti pk-yrityksille ja uusille yrityksille. Kyky toimittaa digitaalista sisältöä oikeaan aikaan ja tehokkaalla tavalla yli kieli- ja kulttuurirajojen on muodostumassa ratkaisevaksi kilpailutekijäksi kaikilla teollisuuden ja kaupan aloilla. Jotta yritykset voisivat toimia menestyksekkäästi Euroopassa ja muualla maailmassa, niiden on pystyttävä toimimaan asiakkaidensa kielellä. Samat näkökohdat pätevät julkishallintojen elimiin kaikilla tasoilla, myös paikallisviranomaisiin ja yleishyödyllisiin laitoksiin, jotka ovat kanssakäymisissä entistä kosmopoliittisempien yritysten ja kansalaisten sekä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Valtiosta riippumattomat voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat vastaavasti laajentaa merkittävästi toiminta-aluettaan muihin maihin tarjoamalla monikielisiä palveluja ja poistamalla siten paikallisten ja kansainvälisten yhteisöjen välisen viestinnän esteitä. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: kaupallisen sisällön tuottajat, joilla on innovatiivisia, täysin digitaalisia monikielisiä ratkaisuja tarjontansa ja vientimahdollisuuksiensa tehostamiseksi yrityksille tarkoitetun sisällön tuottajat, jotka toimivat maailmanmarkkinoilla monikielisen sähköisen kaupankäynnin ja monikielisten sähköisten palvelujen avulla (esimerkiksi www-perusteiset asiakaskontakti- tai -tukikeskukset) palveluntarjoajat ja jakelijat, jotka tarjoavat paikallisilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla monikielistä sisältöä esimerkiksi wwwjulkaisuja, matkaviestinnän tietopalveluja, digitaalisia radio- tai televisiolähetyksiä tai interaktiivista mainontaa varten kielipalvelujen tarjoajat (käännöstoiminta, lokalisointi, jälkiäänitys, tekstitys jne.) viranomaiset, julkishallintojen elimet ja yleishyödylliset laitokset, jotka tarjoavat monikielisiä tietopalveluja kumppaneilleen (esimerkiksi ulkomaisille yrityksille ja hallintoelimille) ja asiakkailleen (kuten kansalaisille, turisteille ja rajatyöntekijöille) tietotekniikan toimittajat ja järjestelmäintegroijat, jotka tarjoavat edellä mainittuja ratkaisuja tukevia monikielisiä järjestelmiä ja tekniikoita ammatti- ja teollisuuspiirien yhdistykset, foorumit ja kumppanuudet, jotka toimivat edellä mainituilla aloilla. 4

5 Markkinaedellytysten tukeminen: rahoituksen saanti ja oikeuksista käytävä kauppa (AL3) Rahoituksen saannin helpottaminen. Vaikka markkinat ovat kehittyneet viime aikoina suotuisasti ja aloitteita on toteutettu sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla, markkinoitavissa olevaan sisältöön sijoitetaan edelleen vähän. Pääomaa on runsaasti saatavilla ja sisältöalalla on hyviä toiminta-ajatuksia, mutta markkinoilla vallitsee ristiriitainen tilanne, joka vähentää mahdollisten uusiin, aloitteleviin yrityksiin tehtävien sijoitusten määrää. Tässä toimintalinjassa ei ole tarkoitus luoda uusia rahastoja ja välineitä, vaan helpottaa riskipääoman saantia ja korjata ristiriita saatavilla olevien varojen ja sisältöalan käytön välillä. Ehdotettujen toimien avulla on tarkoitus toimia sillanrakentajana digitaalista sisältöä tuottavien yritysten ja mahdollisten sijoittajien välillä. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: "bisnesenkeleiden", riskipääoman sijoittajien tai vastaavien toimijoiden muodostamat kansainväliset, kansalliset ja alueelliset järjestöt yrityshautomoiden kaltaiset nykyiset organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään maailmanlaajuisia verkkoja muut organisaatiot, jotka ovat perehtyneet riskipääoman saantiin liittyviin kysymyksiin ja joilla on mahdollisuus tavoittaa digitaalisen sisällön tuotannon ja jakelun alalla toimivia yrittäjiä ja pk-yrityksiä aikakauslehdet, sanomalehdet sekä tietokantapalvelujen ja muiden ammattimaisten tietopalvelujen tarjoajat, joilla on yhteyksiä sekä alan yrittäjiin ja pk-yrityksiin että riskipääoman sijoittajiin. Oikeuksista käytävä kauppa. Tuotteiden luominen tekstiä, kuvia ja äänitteitä yhdistämällä edellyttää oikeuksista käytävää kauppaa. Sisältöteollisuuden toimintaan vaikuttaa suoraan ja merkittävästi se, miten tehokkaasti multimediaoikeudet selvitetään. INFO ohjelmalla edistettiin erillisten, erikoistuneiden selvityspalvelujen yhdistämistä ja yhteentoimivuutta tekemällä toteutettavuustutkimuksia ja kehittämällä prototyyppejä, standardeja ja kokeilujärjestelmiä. Sijoituksia on kuitenkin tehtävä enemmän ennen kuin oikeuksien selvitystä varten saadaan yhtenäinen eurooppalainen järjestelmä, jossa on otettu huomioon nykyinen lainsäädäntö ja sen jatkokehitys. Tulevien toimien painopisteeksi on valittava oikeuksien selvitykseen liittyvien kokeilujärjestelmien laajentaminen sekä erityiset tukitoimet. Kokeiluhankkeiden on katettava ehdokasvaltiot, hitaasti kehittyneet alat ja julkisen sektorin erityissovellukset. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: oikeuksien haltijat ja heidän edustajansa, mukaan luettuina oikeuksien yhteisvalvontajärjestöt, kustantajat, äänilevytuottajat, video/elokuvatuottajat, pelien tuottajat, luovat kyvyt, julkisen sektorin tietopalvelujen tarjoajat sekä kansainväliset, kansalliset tai alueelliset järjestöt, jotka edustavat näitä toimijoita teknologian tarjoajat, jotka työskentelevät sähköisten oikeuksien arvoketjujen eri toimintojen ja rakenneosien parissa oikeuksien väliaikaiset ja lopulliset käyttäjät erityisesti sähköisen hyödyntämisen ja uudelleenkäytön alalla 5

6 Tukitoimet Ohjelman toteutusta tuetaan lisäksi toimilla, joiden avulla pyritään levittämään ohjelman tuloksia (esimerkiksi julkaisut, www-sivustot ja konferenssit, joissa hankkeita esitellään), sekä strategisilla toimilla (kuten tutkimuksilla ja keskustelutilaisuuksilla), jotka saattavat yhteen sisältö- ja kielimarkkinoiden eri sektoreiden edustajia. Suunniteltuihin tukitoimiin kuuluvat ennen kaikkea seuraavat toimet: Markkinasuuntautunutta ohjelmaa on luonnollista täydentää markkinoiden kehityksen järjestelmällisellä seurannalla tiiviissä yhteistyössä sisältö- ja kieliteollisuuden toimijoiden kanssa. Seurannassa käytetään seuraavia apukeinoja: Strategisia tutkimuksia, joissa selvitetään uusia markkinailmiöitä, on tehtävä säännöllisesti ja niiden tuloksia on levitettävä laajalti. Toiminnan aikana toteutetaan 2 3 tutkimusta. Perustietojen kerääminen. Lähentyvien sisältö- ja kielimarkkinoiden säännöllinen ja järjestelmällinen seuranta rajoittuu toistaiseksi yksittäisiin osaalueisiin. Sisältöskaalan eri osia ja kieliteollisuutta edustavien näkemysten yhteensaattaminen. 2. TYÖN KUVAUS 2.1. Ehdotusten arviointi Kaikki hankkeet alkavat periaatteessa ehdotuspyynnöillä. Saadut ehdotukset annetaan arvioitaviksi riippumattomille asiantuntijoille, jotka ovat parhaiten perehtyneet kulloinkin kyseessä oleviin eri tyyppisiin toimiin ja aloihin. Kunkin ehdotuksen arvioi yleensä asiantuntijapaneeli, joka päättää yksimielisesti annettavista suosituksista. Arviointi on täysin luottamuksellinen. Komissio ei paljasta kulloisenkin ehdotuksen arvioivien asiantuntijoiden nimiä Hankkeiden tarkastaminen Tähän ehdotuspyyntöön liittyvissä ohjelmissa tuetut hankkeet voidaan tarkastaa tietyin väliajoin ja sopimusjakson lopussa. Tällaiset tarkastukset voivat olla tarpeen hankkeiden saavutusten varmentamiseksi ja sen arvioimiseksi, missä määrin suunnitelman tavoitteet on saavutettu. Tarkastuksia tekevät riippumattomat asiantuntijat, jotka on valittu tehtävään laajasti tunnustetun kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella Ohjelman määräaikaiset tarkastukset econtent-ohjelman ja/tai sen jatkotoimien saavutuksille tehdään väli- ja lopputarkastukset. Riippumattomien asiantuntijoiden on tutkittava ohjelman/ohjelmien toimivuus vertaamalla toteutusta suunnitelman virallisiin tavoitteisiin, arvioimalla eri aloitteiden vaikutuksia ja antamalla suosituksia hankkeen ja seurantatoimien toimintasuuntien muuttamisesta. 6

7 3. VAADITTU ASIANTUNTEMUS Asiantuntijoilla on oltava vankka asiantuntemus econtent-ohjelman yhdellä tai useammalla työalueella. Asiantuntemukseen sisältyy alan teknisen, oikeudellisen ja hallinnollisen kehityksen ja kehityssuuntien tunnustettu ja ajantasainen tuntemus mahdollisimman laajalla maantieteellisellä alueella. Haettava asiantuntemus on pikemminkin käytännöllistä kuin teoreettista, ja se voi olla peräisin esimerkiksi edellä mainituissa kohderyhmissä hankitusta kokemuksesta. 4. TYÖSKENTELYAIKA JA -PAIKKA Tässä hakemuspyynnössä tarkoitettuun toimintaan liittyvien ehdotusten arviointi tapahtuu pääsääntöisesti Luxemburgissa tai Brysselissä tai tarpeen vaatiessa jossain muualla Euroopan unionissa. Ehdotuspyynnön julkaisemisen jälkeen tai kun on päätetty hankkeen tai ohjelman tarkastuksista, komissio laatii luettelon asianmukaisen profiilin omaavista asiantuntijoista voidakseen koota pätevistä asiantuntijoista koostuvan tasapainoisen ryhmän. Heiltä tiedustellaan, ovatko he käytettävissä arvioinnissa/tarkastuksessa, joka kestää viikon tai kaksi viikkoa riippuen ehdotuspyynnön tai tarkastuksen laajuudesta. Arvioijien odotetaan olevan käytettävissä koko arviointiajanjakson, johon saattaa sisältyä viikonloppuja. 5. EHDOT Komissio maksaa päiväkohtaisen korvauksen työstä, joka perustuu seuraavat ehdot kattavaan vakiosopimukseen: a) Osallistuminen yhtiönä/oikeushenkilönä: 450 euroa 3 /työpäivä b) Osallistuminen yksityishenkilönä: euroa/työpäivä c) Tavanomaiset matkakustannukset (matkalippu 400 km asti korvataan ensimmäisen luokan junalipun hinnan perusteella; yli 400 km matkasta hyväksytään turistiluokan lentolippu). Tarkat tiedot annetaan liitteessä II "Kulukorvaukset" Hankkeen vuotuisten tarkastusten valmistelutyöhön voidaan laskea enintään neljä valmistelupäivää kotipaikkakunnalla (kohdat a. tai b.). 6. MENETTELY Asianmukaisen pätevyyden omaavien asiantuntijoiden, jotka ovat kiinnostuneita avustamaan komissiota edellä kuvatulla tavalla, on oltava Euroopan unionin jäsenvaltioiden, ETA-maihin kuuluvien Norjan, Islannin tai Liechtensteinin tai KIE-maiden 4 kansalaisia. Muiden maiden kansalaisten lähettämät hakemukset otetaan vastaan, mutta heitä käytetään vain erikoistarkoituksiin. Hakijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: 3 Tällä hetkellä voimassa olevat määrät ja ehdot, jotka tarkastetaan määräajoin. 4 Tämä edellyttää, että EU:n ja ETA-maiden sekä KIE-maiden välinen sopimus econtent-ohjelmaan osallistumisesta tulee voimaan. 7

8 Hakijalla on oltava kohteena olevaan aiheeseen liittyvä yliopistollinen loppututkinto tai ammatillinen pätevyys. Hakijalla on oltava näyttöä soveltuvasta asiantuntemuksesta, joka liittyy yhteen tai useampaan kohteena olevaan alaan tai tässä asiakirjassa mainittuja aloja koskeviin toimiin. Erityisesti vaaditaan vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta aloilla, jotka koskevat julkisen sektorin tietojen saantia ja käyttöä, kielellistä ja kulttuurista räätälöintiä, markkinaedellytysten tukemista ja sijoituskäytäntöjä. Eturistiriitojen välttämiseksi hakijoiden on ilmoitettava mahdollinen osallisuutensa econtentohjelman tuleviin ehdotuksiin tai käynnissä oleviin hankkeisiin. Hakijalla on oltava käytettävissään sähköinen viestintäjärjestelmä ja www-sivujen lukumahdollisuus. Komissio ottaa huomioon myös hakijoiden kyvyn arvioida digitaalisten palvelujen ja tuotteiden vaikutuksia ja niiden teollisia ja/tai sosioekonomisia vaikutuksia markkinoihin. Eduksi katsotaan eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen ulottuvuuden perusteellinen ymmärtäminen. Antakaa liitteen I lomakkeessa pyydetyt tiedot (lomake saatavana sähköisessä muodossa verkkosivulla Lähettäkää tiedot osoitteeseen: European Commission DG INFSO-D1 «econtent experts» Office EUFO 1181 Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg tai faksilla numeroon: (352) Ehdokkaat voivat toimittaa eturistiriitoja koskevan vakuutuksensa milloin tahansa tämän hakemuspyynnön julkaisupäivän ja hakemusten viimeisen jättöpäivän välillä. Tämän hakemuspyynnön perusteella laadittava luettelo on voimassa kuusi vuotta sen julkaisupäivämäärästä alkaen. Hakijoiden, jotka ovat jo muiden yhteisön ohjelmien toteuttamista varten laadituissa asiantuntijaluetteloissa ja jotka haluavat osallistua tähän hakemuspyyntöön, on toimitettava uusi hakemus. Ensimmäinen valinta luetteloon sisällyttämisestä tehdään ennen 30. maaliskuuta 2001 jätettyjen hakemusten perusteella. Sen jälkeen luetteloa päivitetään säännöllisin väliajoin. 7. LISÄTIETOJA Tästä hakemuspyynnöstä ja muista vastaavista yhteisön toimista on saatavissa lisätietoja seuraavilla verkkosivuilla: Kotisivu: Muut sivut: (Tietoyhteiskunnan pääosaston toimintaohjelmat) (tietoyhteiskuntaa koskeva verkkosivu) 8

9 (kieliteknologia ja sen sovellukset) 9

10 Liite I Before proceeding filling out the form below: 1. please read carefully the background information note available in official languages at 2. for data base management reasons the form must be completed in English 3. pay attention to providing complete, true, accurate and viable data, contact details in particular the call is open for 5 years the Commission assumes the truthfulness of the information provided in the form. the Commission might at all times request written documents supporting this information. if the information appears to be incorrect or if on request written evidence is not received within three weeks, the Commission reserves the right to delete the information from its information system. the Commission cannot be held liable for use of incorrect information obtained via the application form. 4. please address questions or modifications to your data to: or fax after having filled in the electronic registration, please follow the five step submission sequence a. print your filled in form from your web browser b. accept the terms of the call by submitting the application form to the EC c. submit the form electronically (After being sent, the information submitted cannot be consulted any longer. This is why you must print your paper version before submitting electronically.) d. sign the paper version of your filled in form e. send the duly signed paper version to European Commission DG INFSO-D1 econtent experts Office EUFO 1181 Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg 6. Applicants who are already on the lists of experts drawn up for the implementation of other Community programmes and who wish to participate to this call for applications must submit a new econtent specific application. 10

11 You will be required to give data on areas such as: PROFESSIONAL DETAILS areas of expertise professional profile number of years of professional experience recent positions and types of organisations education studies, works, publications language skills earlier evaluation/review experience PERSONAL AND CONTACT DETAILS CV form available online at 11

12 Liite II a) Matkakulut LIITE II KULUKORVAUKSET Matkakulut korvataan tositteita vastaan (alkuperäiset liput tai alkuperäiset laskut ja komission leimalla varustettu jäljennös lipusta). Lentomatkat voidaan hyväksyä, jos kuljettava matka on rautateitse yli 400 kilometriä tai jos matkareittiin sisältyy merimatka. Lentomatkojen osalta korvataan korkeintaan turistiluokan lipun hinta, ja halvimman mahdollisen hintaluokan lippua (APEX, PEX tai "excursion") on pyrittävä käyttämään silloin, kun ero turistiluokan lipun hintaan on vähintään 350 euroa tai kun varataan useita lippuja ("excursion" tai ryhmävaraus). Jos matka kuljetaan autolla, hyväksyttävä korvaus vastaa ensimmäisen luokan junalipun hintaa kyseisellä matkalla (pakolliset lisämaksut mukaan luettuina). Taksikuluja ei korvata. b) Laitteiden tai muiden kuin mukana seuraavien matkatavaroiden kuljetuskulut Näiden kulujen korvaamiseen vaaditaan komission ennakkohyväksyntä. c) Oleskelukulut Kun etäisyys on yli 100 km, maksetaan päivärahaa "Päivärahat"-taulukon mukaisesti (ks. seuraava sivu) kultakin sellaiselta kokouspäivältä, joka joudutaan viettämään määränpäässä sopimuksen 1 artiklassa määriteltyjen tehtävien suorittamista varten. Määrä kattaa kaikki kulut (hotelli, ateriat ja muut satunnaiset kulut kuten taksit). Toimeksisaajan on toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot kustakin sellaisesta matkasta (määränpää ja matkan kesto), jonka osalta se pyytää oleskelukulujen korvaamista. d) Kulujen korvaamisessa noudatettava menettely Toimeksisaajan esittämiin maksupyyntöihin, jotka koskevat sopimuksen mukaisten palkkioiden maksamista, on sisällytettävä pyynnöt matka- ja oleskelukulujen korvaamisesta kyseisen maksupyynnön kattamalta ajalta. Komissio ei korvaa matka- ja oleskelukuluja, joista esitetään maksupyyntö komissiolle vasta toimeksisaajan viimeisen palkkioita koskevan maksupyynnön esittämisen jälkeen. Matkakulujen laskennassa käytettävä euron kurssi on kirjanpitokurssi, joka on voimassa komissiossa sinä kuukautena, jona maksupyyntö esitetään. 12

13 PÄIVÄRAHAT euroa kokouspäivältä, jos kotipaikka on yli 100 km etäisyydellä. Seuraavia poikkeuksia sovelletaan saapumis- ja lähtöpäivään. Kokous: 1 PÄIVÄ 1 - Saapuminen kokouspäivänä 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtö kokouspäivänä 2 - Saapuminen kokouspäivänä 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 3 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtö kokouspäivänä 4 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 5 - Saapuminen lauantaina ennen kokouspäivää 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtö kokouspäivänä 6 - Saapuminen lauantaina ennen kokouspäivää 3 täyttä päivärahaa = 448,89 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 7 - Saapuminen kokouspäivänä 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtö sunnuntaina kokouspäivän jälkeen 8 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 3 täyttä päivärahaa = 448,89 euroa Lähtö sunnuntaina kokouspäivän jälkeen Kohtia 5, 6, 7 ja 8 sovelletaan aina kun lentolipun hintaluokka on APEX, PEX tai EXCURSION, jolloin siihen liittyy lauantain ja sunnuntain välinen yö määränpäässä. Tämä koskee vain kokouksia, jotka alkavat maanantaina tai päättyvät perjantaina. Kokous: 2 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 1 täysi päiväraha kutakin tapausta varten. Kokous: 3 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 2 täyttä päivärahaa kutakin tapausta varten. Kokous: 4 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 3 täyttä päivärahaa kutakin tapausta varten. 13

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Työohjelman päivitys vuodelle 2004

Työohjelman päivitys vuodelle 2004 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto COM(2004)407 13.02.2004 Yhteisön monivuotinen ohjelma maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön tukemiseksi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

KOMISSIO (99/C..) a. Tekninen apu TEN Telecom toiminnan osana esitettyjen ehdotuspyyntöjen perusteella saatujen ehdotusten arvioinnissa.

KOMISSIO (99/C..) a. Tekninen apu TEN Telecom toiminnan osana esitettyjen ehdotuspyyntöjen perusteella saatujen ehdotusten arvioinnissa. KOMISSIO Hakemuspyyntö: asiantuntijaluettelon laatiminen saatujen TEN Telecom-toimintaa koskevien ehdotusten arvioimista varten yhteisen edun mukaiset hkeet Euroopan laajuisten televerkkojen alalla (2000

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Hakemuspyyntö asiantuntijaluetteloiden laatimiseksi Kasvu-ohjelman toimien seurantapaneelien perustamista varten

III. (Tiedotteita) KOMISSIO. Hakemuspyyntö asiantuntijaluetteloiden laatimiseksi Kasvu-ohjelman toimien seurantapaneelien perustamista varten C 143/30 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 23.5.2000 III (Tiedotteita) KOMISSIO Hakemuspyyntö asiantuntijaluetteloiden laatimiseksi Kasvu-ohjelman toimien seurantapaneelien perustamista varten (2000/C

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. en) 11563/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: API 95 INF 139 JUR 376 NEUVOSTON PÄÄTÖS neuvoston avoimen datan politiikasta ja neuvoston asiakirjojen

Lisätiedot

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals I s s u e M a n a g e m e n t T o o l 1 ECAS -tili ja uuden käyttäjän lisääminen alustalle Henkilökohtainen ECAS -tili hankitaan jo hankeen hakuvaiheessa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 659 final 2015/0300 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen IX (Sähköinen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015

AKKREDITOINTIHAKU 2015. Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 AKKREDITOINTIHAKU 2015 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 27.1.2015 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Tilanne tällä hetkellä Ohjelmasta Euroopan parlamentin päätös19.11.2013, ministerineuvoston päätös lähipäivinä?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) 12628/00 DCL 1 LIMITE PUBLIC RECH 106 ATO 64 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 12628/00 RESTREINT Päivämäärä: 30.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti. Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten

C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti. Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten C 34 A/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.2.2003 Tietotekniikka-asiantuntijan tointa koskeva hakemuspyyntö Euroopan oikeudellista verkostoa varten Viite: 03/EJ/09 (2003/C 34 A/03) Eurojust perustettiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Hankintailmoitus Sellaisen käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Julkisen käyttöoikeusurakan saaja I.1) Nimi, osoite ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot