Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto Tietoyhteiskunnan teknologia: sisällöt, multimediatekniikat ja markkinat Hakemuspyyntö arvioijien ja tarkastajien luettelon laatimiseksi econtent-ohjelmaa varten Maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalainen digitaalinen sisältö Taustatietoa Vaatimukset ja hakumenettelyt Hakemuspyynnön julkaisupäivä: 23. joulukuuta 2000 (EYVL S 247) Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 23. joulukuuta 2005 Bâtiment Jean Monnet, Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg - Toimisto: EUFO Keskus: (352) Faksi: (352) Telex: COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Luxembourg.

2 1. JOHDANTO 1.1. Tämän ohjekirjasen tarkoitus Euroopan komissio on julkaissut hakemuspyynnön arvioijien ja tarkastajien* luettelon laatimiseksi econtent-ohjelmaa varten ("Maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalainen digitaalinen sisältö") 1. Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa hakijoille yleiskäsitys ohjelman toimintalinjoista ja vaadittavasta asiantuntemuksesta. Siinä on yksityiskohtaiset tiedot vaatimuksista, tehtävistä, korvauksista ja hakumenettelyistä. Lisätietoja econtent-ohjelmasta on verkkosivulla Taustaa Maailmanlaajuiset verkot (esimerkiksi Internet) ovat muuttamassa talouden näkymiä Euroopassa, ja niillä on merkittävä vaikutus koko yhteiskuntaan. Tähän kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti digitaalisen sisällön runsaus: vaikka tekniikka on mahdollistanut verkkovallankumouksen, digitaaliseen sisältöön perustuvat palvelut ja tuotteet ovat nykyään kehittymässä kaikkein merkittävimmäksi talouden verkostoitumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. "Digitaalinen sisältö" on laaja käsite, jonka piiriin kuuluvat digitaalinen informaatio, ajanviete, koulutus ja mainonta sekä kaikki näiden yhdistelmät. Digitaalinen sisältö ei ole sidoksissa mihinkään välineeseen eikä muotoon, mikä sopii hyvin tietotekniikan, televiestinnän ja tiedotusvälineiden lähentymiseen. Sisältöä voidaan toimittaa monien vakiintuneiden ja uusien jakelukanavien kautta, joita ovat myös nopeasti kasvavat ja kehittyvät palvelut ja tekniikat kuten langaton Internet. Komissio, joka on ottanut huomioon digitaalisen sisällön suuren sosioekonomisen merkityksen ja Euroopan markkinoilla esiintyvät esteet, valmistelee parhaillaan ohjelmaa, jolla pyritään tukemaan eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämistä ja käyttöä sekä edistämään tietoyhteiskunnan kielellistä monimuotoisuutta. Ohjelman avulla on tarkoitus poistaa useita markkinaesteitä, jotka jarruttavat digitaalisen sisältötuotannon tervettä kasvua Euroopassa. Lisäksi ohjelma antaa mahdollisuuden kokeilla uusia liiketoimintamalleja ja Euroopan unionin laajuisia kumppanuuksia, joilla on ratkaiseva vaikutus eurooppalaisten sisällöntuottajien yleiseen kilpailukykyyn ja markkinoillepääsyyn. Komission ehdottama ohjelma perustuu vuosina toteutetuista INFO ja MLIS-ohjelmista saatuihin kokemuksiin. INFO ohjelman tavoitteena oli auttaa multimedia-alan sisältöteollisuutta havaitsemaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja sillä tuettiin EU:n sisältöteollisuuden siirtymistä "painotyöstä näyttöruudun ääreen". MLIS-ohjelmassa keskityttiin puolestaan tietoyhteiskunnan monikielisyyteen. * jäljempänä 'asiantuntijat' /48/EC OJ L 14/

3 Uuden ohjelman painopiste on INFO ja MLIS-ohjelmien tavoin Euroopan sisältöpotentiaalin kaupallisessa hyödyntämisessä. Siinä ei siis keskitytä maailmanlaajuisten verkkojen teknisiin näkökohtiin, joita käsitellään riittävästi viidennen TTK-puiteohjelman ja erityisesti tietoyhteiskuntaohjelman yhteydessä Toimintalinjat Ehdotetun econtent-ohjelman tarkoitus on nopeuttaa meneillään olevaa muutosprosessia ja täydentää puuttuvia matkaviestintäpalveluja. Kolme toimintalinjaa - strategisten tutkimusten 2 ja markkinatoimijoiden osallistumisen tukemana - on yksilöity alueiksi, joilla voidaan saavuttaa parhaita tuloksia Euroopan tasolla: Julkisen sektorin tietojen hyödyntämisen edistäminen (AL1) Julkisen sektorin tiedon saaminen ja kaupallinen hyödyntäminen on Euroopassa erittäin vaikeaa, vaikka julkisia tietolähteitä onkin viime aikoina yritetty avata käyttöön. Julkisen sektorin tieto on edelleen valtava käyttämätön potentiaali, jonka kaupallinen hyödyntäminen voisi myötävaikuttaa uusien työpaikkojen luomiseen eurooppalaisessa tietoyhteiskunnassa ja edistää kukoistavien tietomarkkinoiden kehittymistä. Eurooppalainen julkisen sektorin tieto edustaa ensiarvoisen tärkeää sisältöä, joka on integroitava laajemmin sähköisen kaupankäynnin uusiin sovelluksiin ja jota on hyödynnettävä tällaisissa sovelluksissa. Tätä taustaa vasten komissio julkaisi 20. tammikuuta 1999 vihreän kirjan "Julkisen sektorin tieto: Euroopan avainresurssi", jossa käsitellään julkisen sektorin tiedon käyttöä tietoyhteiskunnassa. Tällä asiakirjalla komissio käynnisti laajan keskustelun siitä, miten julkisen sektorin tiedon saantia, levitystä ja uudelleenkäyttöä (myös kaupallista hyödyntämistä) voidaan parantaa koko Euroopassa. Vihreässä kirjassa todetaan, että julkisen sektorin tiedon saannin, levityksen ja käytön parantaminen edistäisi merkittävästi Euroopan tietoteollisuutta ja parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa samalla kun se tehostaisi hallintoa ja vahvistaisi demokratiaa. Vihreän kirjan lisäksi komissio käynnisti 8. joulukuuta 1999 aloitteen "eeurope tietoyhteiskunta kaikille", jossa sähköinen asiointi viranomaisten kanssa määriteltiin yhdeksi painopistealueeksi, johon liittyvillä toimilla voidaan nopeuttaa Euroopan siirtymistä uuteen digitaalitalouteen. Erityisesti se seikka, etteivät julkisen sektorin eräät keskeiset tiedot ole yleisesti saatavilla, mainittiin yhtenä tekijänä, joka estää lisäarvopalvelujen kehittämistä yksityisellä sektorilla ja entistä parempien Euroopan laajuisten tietomarkkinoiden luomista. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: tietoalan yritykset ja erityisesti pk-yritykset eri tasoilla toimivat julkishallinnon elimet, jotka keräävät tietoa tai vastaavat sen hallussapidosta tiedonvälittäjät (kuten kirjastot, arkistot ja käyttäjäorganisaatiot). 2 3

4 Kielellisen ja kulttuurisen räätälöinnin edistäminen (AL2) Kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta esiintyy Euroopassa huomattavasti enemmän kuin maailman muilla kehittyneillä alueilla. Internetin, matkaviestin- ja laajakaistaverkkojen sekä digitaalisten mediatekniikoiden nopea käyttöönotto on muuttamassa yritysten liiketoimintatapoja. Tämä kehitys avaa uusia mahdollisuuksia mutta antaa myös uusia haasteita erityisesti pk-yrityksille ja uusille yrityksille. Kyky toimittaa digitaalista sisältöä oikeaan aikaan ja tehokkaalla tavalla yli kieli- ja kulttuurirajojen on muodostumassa ratkaisevaksi kilpailutekijäksi kaikilla teollisuuden ja kaupan aloilla. Jotta yritykset voisivat toimia menestyksekkäästi Euroopassa ja muualla maailmassa, niiden on pystyttävä toimimaan asiakkaidensa kielellä. Samat näkökohdat pätevät julkishallintojen elimiin kaikilla tasoilla, myös paikallisviranomaisiin ja yleishyödyllisiin laitoksiin, jotka ovat kanssakäymisissä entistä kosmopoliittisempien yritysten ja kansalaisten sekä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Valtiosta riippumattomat voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat vastaavasti laajentaa merkittävästi toiminta-aluettaan muihin maihin tarjoamalla monikielisiä palveluja ja poistamalla siten paikallisten ja kansainvälisten yhteisöjen välisen viestinnän esteitä. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: kaupallisen sisällön tuottajat, joilla on innovatiivisia, täysin digitaalisia monikielisiä ratkaisuja tarjontansa ja vientimahdollisuuksiensa tehostamiseksi yrityksille tarkoitetun sisällön tuottajat, jotka toimivat maailmanmarkkinoilla monikielisen sähköisen kaupankäynnin ja monikielisten sähköisten palvelujen avulla (esimerkiksi www-perusteiset asiakaskontakti- tai -tukikeskukset) palveluntarjoajat ja jakelijat, jotka tarjoavat paikallisilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla monikielistä sisältöä esimerkiksi wwwjulkaisuja, matkaviestinnän tietopalveluja, digitaalisia radio- tai televisiolähetyksiä tai interaktiivista mainontaa varten kielipalvelujen tarjoajat (käännöstoiminta, lokalisointi, jälkiäänitys, tekstitys jne.) viranomaiset, julkishallintojen elimet ja yleishyödylliset laitokset, jotka tarjoavat monikielisiä tietopalveluja kumppaneilleen (esimerkiksi ulkomaisille yrityksille ja hallintoelimille) ja asiakkailleen (kuten kansalaisille, turisteille ja rajatyöntekijöille) tietotekniikan toimittajat ja järjestelmäintegroijat, jotka tarjoavat edellä mainittuja ratkaisuja tukevia monikielisiä järjestelmiä ja tekniikoita ammatti- ja teollisuuspiirien yhdistykset, foorumit ja kumppanuudet, jotka toimivat edellä mainituilla aloilla. 4

5 Markkinaedellytysten tukeminen: rahoituksen saanti ja oikeuksista käytävä kauppa (AL3) Rahoituksen saannin helpottaminen. Vaikka markkinat ovat kehittyneet viime aikoina suotuisasti ja aloitteita on toteutettu sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla, markkinoitavissa olevaan sisältöön sijoitetaan edelleen vähän. Pääomaa on runsaasti saatavilla ja sisältöalalla on hyviä toiminta-ajatuksia, mutta markkinoilla vallitsee ristiriitainen tilanne, joka vähentää mahdollisten uusiin, aloitteleviin yrityksiin tehtävien sijoitusten määrää. Tässä toimintalinjassa ei ole tarkoitus luoda uusia rahastoja ja välineitä, vaan helpottaa riskipääoman saantia ja korjata ristiriita saatavilla olevien varojen ja sisältöalan käytön välillä. Ehdotettujen toimien avulla on tarkoitus toimia sillanrakentajana digitaalista sisältöä tuottavien yritysten ja mahdollisten sijoittajien välillä. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: "bisnesenkeleiden", riskipääoman sijoittajien tai vastaavien toimijoiden muodostamat kansainväliset, kansalliset ja alueelliset järjestöt yrityshautomoiden kaltaiset nykyiset organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään maailmanlaajuisia verkkoja muut organisaatiot, jotka ovat perehtyneet riskipääoman saantiin liittyviin kysymyksiin ja joilla on mahdollisuus tavoittaa digitaalisen sisällön tuotannon ja jakelun alalla toimivia yrittäjiä ja pk-yrityksiä aikakauslehdet, sanomalehdet sekä tietokantapalvelujen ja muiden ammattimaisten tietopalvelujen tarjoajat, joilla on yhteyksiä sekä alan yrittäjiin ja pk-yrityksiin että riskipääoman sijoittajiin. Oikeuksista käytävä kauppa. Tuotteiden luominen tekstiä, kuvia ja äänitteitä yhdistämällä edellyttää oikeuksista käytävää kauppaa. Sisältöteollisuuden toimintaan vaikuttaa suoraan ja merkittävästi se, miten tehokkaasti multimediaoikeudet selvitetään. INFO ohjelmalla edistettiin erillisten, erikoistuneiden selvityspalvelujen yhdistämistä ja yhteentoimivuutta tekemällä toteutettavuustutkimuksia ja kehittämällä prototyyppejä, standardeja ja kokeilujärjestelmiä. Sijoituksia on kuitenkin tehtävä enemmän ennen kuin oikeuksien selvitystä varten saadaan yhtenäinen eurooppalainen järjestelmä, jossa on otettu huomioon nykyinen lainsäädäntö ja sen jatkokehitys. Tulevien toimien painopisteeksi on valittava oikeuksien selvitykseen liittyvien kokeilujärjestelmien laajentaminen sekä erityiset tukitoimet. Kokeiluhankkeiden on katettava ehdokasvaltiot, hitaasti kehittyneet alat ja julkisen sektorin erityissovellukset. Tämän toimintalinjan tärkeimmät kohderyhmät ovat: oikeuksien haltijat ja heidän edustajansa, mukaan luettuina oikeuksien yhteisvalvontajärjestöt, kustantajat, äänilevytuottajat, video/elokuvatuottajat, pelien tuottajat, luovat kyvyt, julkisen sektorin tietopalvelujen tarjoajat sekä kansainväliset, kansalliset tai alueelliset järjestöt, jotka edustavat näitä toimijoita teknologian tarjoajat, jotka työskentelevät sähköisten oikeuksien arvoketjujen eri toimintojen ja rakenneosien parissa oikeuksien väliaikaiset ja lopulliset käyttäjät erityisesti sähköisen hyödyntämisen ja uudelleenkäytön alalla 5

6 Tukitoimet Ohjelman toteutusta tuetaan lisäksi toimilla, joiden avulla pyritään levittämään ohjelman tuloksia (esimerkiksi julkaisut, www-sivustot ja konferenssit, joissa hankkeita esitellään), sekä strategisilla toimilla (kuten tutkimuksilla ja keskustelutilaisuuksilla), jotka saattavat yhteen sisältö- ja kielimarkkinoiden eri sektoreiden edustajia. Suunniteltuihin tukitoimiin kuuluvat ennen kaikkea seuraavat toimet: Markkinasuuntautunutta ohjelmaa on luonnollista täydentää markkinoiden kehityksen järjestelmällisellä seurannalla tiiviissä yhteistyössä sisältö- ja kieliteollisuuden toimijoiden kanssa. Seurannassa käytetään seuraavia apukeinoja: Strategisia tutkimuksia, joissa selvitetään uusia markkinailmiöitä, on tehtävä säännöllisesti ja niiden tuloksia on levitettävä laajalti. Toiminnan aikana toteutetaan 2 3 tutkimusta. Perustietojen kerääminen. Lähentyvien sisältö- ja kielimarkkinoiden säännöllinen ja järjestelmällinen seuranta rajoittuu toistaiseksi yksittäisiin osaalueisiin. Sisältöskaalan eri osia ja kieliteollisuutta edustavien näkemysten yhteensaattaminen. 2. TYÖN KUVAUS 2.1. Ehdotusten arviointi Kaikki hankkeet alkavat periaatteessa ehdotuspyynnöillä. Saadut ehdotukset annetaan arvioitaviksi riippumattomille asiantuntijoille, jotka ovat parhaiten perehtyneet kulloinkin kyseessä oleviin eri tyyppisiin toimiin ja aloihin. Kunkin ehdotuksen arvioi yleensä asiantuntijapaneeli, joka päättää yksimielisesti annettavista suosituksista. Arviointi on täysin luottamuksellinen. Komissio ei paljasta kulloisenkin ehdotuksen arvioivien asiantuntijoiden nimiä Hankkeiden tarkastaminen Tähän ehdotuspyyntöön liittyvissä ohjelmissa tuetut hankkeet voidaan tarkastaa tietyin väliajoin ja sopimusjakson lopussa. Tällaiset tarkastukset voivat olla tarpeen hankkeiden saavutusten varmentamiseksi ja sen arvioimiseksi, missä määrin suunnitelman tavoitteet on saavutettu. Tarkastuksia tekevät riippumattomat asiantuntijat, jotka on valittu tehtävään laajasti tunnustetun kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella Ohjelman määräaikaiset tarkastukset econtent-ohjelman ja/tai sen jatkotoimien saavutuksille tehdään väli- ja lopputarkastukset. Riippumattomien asiantuntijoiden on tutkittava ohjelman/ohjelmien toimivuus vertaamalla toteutusta suunnitelman virallisiin tavoitteisiin, arvioimalla eri aloitteiden vaikutuksia ja antamalla suosituksia hankkeen ja seurantatoimien toimintasuuntien muuttamisesta. 6

7 3. VAADITTU ASIANTUNTEMUS Asiantuntijoilla on oltava vankka asiantuntemus econtent-ohjelman yhdellä tai useammalla työalueella. Asiantuntemukseen sisältyy alan teknisen, oikeudellisen ja hallinnollisen kehityksen ja kehityssuuntien tunnustettu ja ajantasainen tuntemus mahdollisimman laajalla maantieteellisellä alueella. Haettava asiantuntemus on pikemminkin käytännöllistä kuin teoreettista, ja se voi olla peräisin esimerkiksi edellä mainituissa kohderyhmissä hankitusta kokemuksesta. 4. TYÖSKENTELYAIKA JA -PAIKKA Tässä hakemuspyynnössä tarkoitettuun toimintaan liittyvien ehdotusten arviointi tapahtuu pääsääntöisesti Luxemburgissa tai Brysselissä tai tarpeen vaatiessa jossain muualla Euroopan unionissa. Ehdotuspyynnön julkaisemisen jälkeen tai kun on päätetty hankkeen tai ohjelman tarkastuksista, komissio laatii luettelon asianmukaisen profiilin omaavista asiantuntijoista voidakseen koota pätevistä asiantuntijoista koostuvan tasapainoisen ryhmän. Heiltä tiedustellaan, ovatko he käytettävissä arvioinnissa/tarkastuksessa, joka kestää viikon tai kaksi viikkoa riippuen ehdotuspyynnön tai tarkastuksen laajuudesta. Arvioijien odotetaan olevan käytettävissä koko arviointiajanjakson, johon saattaa sisältyä viikonloppuja. 5. EHDOT Komissio maksaa päiväkohtaisen korvauksen työstä, joka perustuu seuraavat ehdot kattavaan vakiosopimukseen: a) Osallistuminen yhtiönä/oikeushenkilönä: 450 euroa 3 /työpäivä b) Osallistuminen yksityishenkilönä: euroa/työpäivä c) Tavanomaiset matkakustannukset (matkalippu 400 km asti korvataan ensimmäisen luokan junalipun hinnan perusteella; yli 400 km matkasta hyväksytään turistiluokan lentolippu). Tarkat tiedot annetaan liitteessä II "Kulukorvaukset" Hankkeen vuotuisten tarkastusten valmistelutyöhön voidaan laskea enintään neljä valmistelupäivää kotipaikkakunnalla (kohdat a. tai b.). 6. MENETTELY Asianmukaisen pätevyyden omaavien asiantuntijoiden, jotka ovat kiinnostuneita avustamaan komissiota edellä kuvatulla tavalla, on oltava Euroopan unionin jäsenvaltioiden, ETA-maihin kuuluvien Norjan, Islannin tai Liechtensteinin tai KIE-maiden 4 kansalaisia. Muiden maiden kansalaisten lähettämät hakemukset otetaan vastaan, mutta heitä käytetään vain erikoistarkoituksiin. Hakijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: 3 Tällä hetkellä voimassa olevat määrät ja ehdot, jotka tarkastetaan määräajoin. 4 Tämä edellyttää, että EU:n ja ETA-maiden sekä KIE-maiden välinen sopimus econtent-ohjelmaan osallistumisesta tulee voimaan. 7

8 Hakijalla on oltava kohteena olevaan aiheeseen liittyvä yliopistollinen loppututkinto tai ammatillinen pätevyys. Hakijalla on oltava näyttöä soveltuvasta asiantuntemuksesta, joka liittyy yhteen tai useampaan kohteena olevaan alaan tai tässä asiakirjassa mainittuja aloja koskeviin toimiin. Erityisesti vaaditaan vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta aloilla, jotka koskevat julkisen sektorin tietojen saantia ja käyttöä, kielellistä ja kulttuurista räätälöintiä, markkinaedellytysten tukemista ja sijoituskäytäntöjä. Eturistiriitojen välttämiseksi hakijoiden on ilmoitettava mahdollinen osallisuutensa econtentohjelman tuleviin ehdotuksiin tai käynnissä oleviin hankkeisiin. Hakijalla on oltava käytettävissään sähköinen viestintäjärjestelmä ja www-sivujen lukumahdollisuus. Komissio ottaa huomioon myös hakijoiden kyvyn arvioida digitaalisten palvelujen ja tuotteiden vaikutuksia ja niiden teollisia ja/tai sosioekonomisia vaikutuksia markkinoihin. Eduksi katsotaan eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen ulottuvuuden perusteellinen ymmärtäminen. Antakaa liitteen I lomakkeessa pyydetyt tiedot (lomake saatavana sähköisessä muodossa verkkosivulla Lähettäkää tiedot osoitteeseen: European Commission DG INFSO-D1 «econtent experts» Office EUFO 1181 Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg tai faksilla numeroon: (352) Ehdokkaat voivat toimittaa eturistiriitoja koskevan vakuutuksensa milloin tahansa tämän hakemuspyynnön julkaisupäivän ja hakemusten viimeisen jättöpäivän välillä. Tämän hakemuspyynnön perusteella laadittava luettelo on voimassa kuusi vuotta sen julkaisupäivämäärästä alkaen. Hakijoiden, jotka ovat jo muiden yhteisön ohjelmien toteuttamista varten laadituissa asiantuntijaluetteloissa ja jotka haluavat osallistua tähän hakemuspyyntöön, on toimitettava uusi hakemus. Ensimmäinen valinta luetteloon sisällyttämisestä tehdään ennen 30. maaliskuuta 2001 jätettyjen hakemusten perusteella. Sen jälkeen luetteloa päivitetään säännöllisin väliajoin. 7. LISÄTIETOJA Tästä hakemuspyynnöstä ja muista vastaavista yhteisön toimista on saatavissa lisätietoja seuraavilla verkkosivuilla: Kotisivu: Muut sivut: (Tietoyhteiskunnan pääosaston toimintaohjelmat) (tietoyhteiskuntaa koskeva verkkosivu) 8

9 (kieliteknologia ja sen sovellukset) 9

10 Liite I Before proceeding filling out the form below: 1. please read carefully the background information note available in official languages at 2. for data base management reasons the form must be completed in English 3. pay attention to providing complete, true, accurate and viable data, contact details in particular the call is open for 5 years the Commission assumes the truthfulness of the information provided in the form. the Commission might at all times request written documents supporting this information. if the information appears to be incorrect or if on request written evidence is not received within three weeks, the Commission reserves the right to delete the information from its information system. the Commission cannot be held liable for use of incorrect information obtained via the application form. 4. please address questions or modifications to your data to: or fax after having filled in the electronic registration, please follow the five step submission sequence a. print your filled in form from your web browser b. accept the terms of the call by submitting the application form to the EC c. submit the form electronically (After being sent, the information submitted cannot be consulted any longer. This is why you must print your paper version before submitting electronically.) d. sign the paper version of your filled in form e. send the duly signed paper version to European Commission DG INFSO-D1 econtent experts Office EUFO 1181 Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxembourg 6. Applicants who are already on the lists of experts drawn up for the implementation of other Community programmes and who wish to participate to this call for applications must submit a new econtent specific application. 10

11 You will be required to give data on areas such as: PROFESSIONAL DETAILS areas of expertise professional profile number of years of professional experience recent positions and types of organisations education studies, works, publications language skills earlier evaluation/review experience PERSONAL AND CONTACT DETAILS CV form available online at 11

12 Liite II a) Matkakulut LIITE II KULUKORVAUKSET Matkakulut korvataan tositteita vastaan (alkuperäiset liput tai alkuperäiset laskut ja komission leimalla varustettu jäljennös lipusta). Lentomatkat voidaan hyväksyä, jos kuljettava matka on rautateitse yli 400 kilometriä tai jos matkareittiin sisältyy merimatka. Lentomatkojen osalta korvataan korkeintaan turistiluokan lipun hinta, ja halvimman mahdollisen hintaluokan lippua (APEX, PEX tai "excursion") on pyrittävä käyttämään silloin, kun ero turistiluokan lipun hintaan on vähintään 350 euroa tai kun varataan useita lippuja ("excursion" tai ryhmävaraus). Jos matka kuljetaan autolla, hyväksyttävä korvaus vastaa ensimmäisen luokan junalipun hintaa kyseisellä matkalla (pakolliset lisämaksut mukaan luettuina). Taksikuluja ei korvata. b) Laitteiden tai muiden kuin mukana seuraavien matkatavaroiden kuljetuskulut Näiden kulujen korvaamiseen vaaditaan komission ennakkohyväksyntä. c) Oleskelukulut Kun etäisyys on yli 100 km, maksetaan päivärahaa "Päivärahat"-taulukon mukaisesti (ks. seuraava sivu) kultakin sellaiselta kokouspäivältä, joka joudutaan viettämään määränpäässä sopimuksen 1 artiklassa määriteltyjen tehtävien suorittamista varten. Määrä kattaa kaikki kulut (hotelli, ateriat ja muut satunnaiset kulut kuten taksit). Toimeksisaajan on toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot kustakin sellaisesta matkasta (määränpää ja matkan kesto), jonka osalta se pyytää oleskelukulujen korvaamista. d) Kulujen korvaamisessa noudatettava menettely Toimeksisaajan esittämiin maksupyyntöihin, jotka koskevat sopimuksen mukaisten palkkioiden maksamista, on sisällytettävä pyynnöt matka- ja oleskelukulujen korvaamisesta kyseisen maksupyynnön kattamalta ajalta. Komissio ei korvaa matka- ja oleskelukuluja, joista esitetään maksupyyntö komissiolle vasta toimeksisaajan viimeisen palkkioita koskevan maksupyynnön esittämisen jälkeen. Matkakulujen laskennassa käytettävä euron kurssi on kirjanpitokurssi, joka on voimassa komissiossa sinä kuukautena, jona maksupyyntö esitetään. 12

13 PÄIVÄRAHAT euroa kokouspäivältä, jos kotipaikka on yli 100 km etäisyydellä. Seuraavia poikkeuksia sovelletaan saapumis- ja lähtöpäivään. Kokous: 1 PÄIVÄ 1 - Saapuminen kokouspäivänä 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtö kokouspäivänä 2 - Saapuminen kokouspäivänä 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 3 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 1 täysi päiväraha = 149,63 euroa Lähtö kokouspäivänä 4 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 5 - Saapuminen lauantaina ennen kokouspäivää 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtö kokouspäivänä 6 - Saapuminen lauantaina ennen kokouspäivää 3 täyttä päivärahaa = 448,89 euroa Lähtöpäivä kokouspäivän jälkeen 7 - Saapuminen kokouspäivänä 2 täyttä päivärahaa = 299,26 euroa Lähtö sunnuntaina kokouspäivän jälkeen 8 - Saapumispäivä ennen kokouspäivää 3 täyttä päivärahaa = 448,89 euroa Lähtö sunnuntaina kokouspäivän jälkeen Kohtia 5, 6, 7 ja 8 sovelletaan aina kun lentolipun hintaluokka on APEX, PEX tai EXCURSION, jolloin siihen liittyy lauantain ja sunnuntain välinen yö määränpäässä. Tämä koskee vain kokouksia, jotka alkavat maanantaina tai päättyvät perjantaina. Kokous: 2 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 1 täysi päiväraha kutakin tapausta varten. Kokous: 3 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 2 täyttä päivärahaa kutakin tapausta varten. Kokous: 4 PÄIVÄÄ Samat säännöt, mutta lisäksi 3 täyttä päivärahaa kutakin tapausta varten. 13

Työohjelman päivitys vuodelle 2004

Työohjelman päivitys vuodelle 2004 EUROOPAN KOMISSIO Tietoyhteiskunnan pääosasto COM(2004)407 13.02.2004 Yhteisön monivuotinen ohjelma maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön tukemiseksi

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSIO (99/C..) a. Tekninen apu TEN Telecom toiminnan osana esitettyjen ehdotuspyyntöjen perusteella saatujen ehdotusten arvioinnissa.

KOMISSIO (99/C..) a. Tekninen apu TEN Telecom toiminnan osana esitettyjen ehdotuspyyntöjen perusteella saatujen ehdotusten arvioinnissa. KOMISSIO Hakemuspyyntö: asiantuntijaluettelon laatiminen saatujen TEN Telecom-toimintaa koskevien ehdotusten arvioimista varten yhteisen edun mukaiset hkeet Euroopan laajuisten televerkkojen alalla (2000

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) 12628/00 DCL 1 LIMITE PUBLIC RECH 106 ATO 64 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 12628/00 RESTREINT Päivämäärä: 30.

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille

AKKREDITOINTIHAKU Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille AKKREDITOINTIHAKU 2014 Infotilaisuus ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan hakijoille 22.5.2014 Liikkuvuusperuskirja yleisesti tarkoitus rohkaista organisaatioita kehittämään kansainvälistymisstrategioitaan

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

10517/11 HKE/tan DG C

10517/11 HKE/tan DG C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (OR. en) 10517/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0064 (NLE) ATO 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisyritykselle Hochtemperatur-

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

Julkinen käyttöoikeusurakka

Julkinen käyttöoikeusurakka I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

EU-asiat: tilannekatsaus. KDK-ohjausryhmä

EU-asiat: tilannekatsaus. KDK-ohjausryhmä EU-asiat: tilannekatsaus KDK-ohjausryhmä 21.3.2012 Ehdotus PSI-direktiivin muuttamisesta PSI-direktiivi rakentuu perusperiaatteelle, jonka mukaan kaikki julkisen sektorin hallussa oleva tieto, johon ei

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot