Otsikko Sivu 279 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 279 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ 593 280 ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-21:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN 594 MYYMINEN 281 TULIKIVI OYJ:N HEINÄVEDEN TEHTAAN LÄMMITYSMUU- 595 TOS 282 BERNER OY:N HEINÄVEDEN TEHTAAN 597 LASTAUSLAITURIN ETEINEN 283 EROANOMUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING 598 OY:N HALLINTONEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ 284 KARVION KOULUN INVESTOINTI MÄÄRÄRAHA-ANOMUS 599 VUODELLE LASTEN PÄIVÄHOIDON SIIRTYMINEN SIVISTYSTOIMEEN VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-8 / 604 KUNNANHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT 287 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- 605 LAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 288 VUODEN 2011 PUUKAUPAT SOPIMUS MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALU- 608 EEN MUODOSTAMISESTA 290 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET 291 LAUSUNNON ANTAMINEN VALTION LAHJOITTAMAN NS. 610 NIKKARILAN KIINTEISTÖN OMISTAJUUDESTA PIEKSÄ- MÄEN KAUPUNGISSA 292 HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 614 KIRJAT 295 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET TULOVEROPROSENTTI VUODELLE KUNNAN VUODEN 2012 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN 619 MÄÄRÄÄMINEN 299 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY- 621 TÄNTÖÖNPANO EURON SUURUISEN KORKOTUKILAINAN OTTA- 623 MINEN 301 ILMOITUSASIAT 624 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ KOKOUSAIKA klo 17:00-21:15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 17:00-21:15 puheenjohtaja Kukkonen Timo 17:00-21:15 I varapuheenjohtaja Kauhanen Elli 17:00-21:15 varajäsen Koponen Pertti 17:00-21:15 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-21:15 jäsen Räsänen Mauno 17:00-21:15 jäsen Suhonen Maija 17:00-21:15 jäsen POISSA Hokka Mervi II varapuheenjohtaja MUU Happonen Aarno 17:00-21:15 valtuuston puh.joht. Tirkkonen Olli 17:00-21:15 valtuuston I varapj Piironen Outi 17:00-21:15 valtuuston II varapj Tilus Riitta A. 17:00-21:15 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-21:15 kunnansihteeri Räsänen Kristiina 17:15-17:55 pääkirjanpitäjä Tiippana Jyrki 17:55-18:15 kunnanmetsätalousinsinööri 288 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen Valittiin Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pertti Koponen Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ 165/ /2011 KHALL 279 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on myynyt Merja Makkoselle noin m2:n suuruisen määräalan Heikkilä RN:o 12:23 tilasta Raaminmäen kylässä ja sillä olevan entisen vanhainkotirakennuksen euron kauppahinnalla. Merja Makkonen ja Lachen Bourghen haluavat ostaa eläinten, mm. lampaiden ja hevosten, pi to alu eek si lisäaluetta n m2 aiemmin ostettuun mää rä alaan liittyen. Esityslistan liitteenä - nro 1 on kartta alueesta ja - nro 2 on kauppakirjaluonnos. Valtuuston mukaan haja-asutusalueen, jolla on maankäyttösuunnitelma (esim. Raaminmäki, Säynetkoski), omakotitonttien lunastus hinta on 0,52 euroa/m2, indeksillä tarkistettuna tällä hetkellä n. 0,64 eu roa/m2. Muutoin maapohjan hintoja valtuusto ei ole määritellyt. Heinäveden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnansihteeri ratkai see asun to- ja ra ken nus tonttien myymisen valtuuston ja kunnanhallituksen hy väksy mien perus tei den ja ohjeiden mukaan. Toimivalta käsittää eri kaa voil la tai palstoitus suunnitelmilla tms. määritellyn tontin, ei siihen mahdolli sesti liitettävää lisä maa-aluetta. Kunnanhallitus on kokouksessaan valtuuttanut kunnansihteerin vuokraamaan ja myymään ha ja-asutusalueella asunto- ja rakennustontit ja nii hin liittyvät lisä maa-alueet valtuuston vahvistamilla hin noilla niin, että yh den tontin pin ta-alaksi muodostuu enintään yksi hehtaari. Lisämaa-alueen myymisestä tulee pyytää ennen myyntipäätös tä kunnanmetsätalousinsinöörin lausunto. Makkosen ja Bourghenen esittämällä lisämaa-alueella tontin pinta-alaksi muodostuu yli hehtaari. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslis tan liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Merja Mak koselle ja Lachen Bourghenelle n m2:n suu ruisen määräalan lisä alueeksi aikaisemmin ostettuun määrä alaan Heikkilä RN:o 12:23 tilasta Heinäveden kunnan Raa minmäen kylässä euron kauppahinnalla ja muilla kaup pa kirjassa mainituilla ehdoilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN MYYMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntaan on saapunut ostotarjous Asunto Oy Heinäveden Vihantolan osak keista, jotka oikeuttava 33 m:n suuruisen asunnon nro hallintaan. Ostotar jous esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus KHALL 280 Ostotarjous koskee osakkeita , jotka oikeuttavat asunnon nro 3 hallintaan. Kunnanhallitus hyväksyy jätetyn tarjouksen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalvelut/kauppakirjan allekirj. tarjouksen jättänyt

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus TULIKIVI OYJ:N HEINÄVEDEN TEHTAAN LÄMMITYSMUUTOS KHALL 281 Valmistelija: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, Kermanrannantie 7, Hei nä ve si, gsm , fax (017) , Tulikivi Oyj / Jukka Pekkonen kirjoittaa Heinäveden kunnalle seuraavaa: "HEINÄVEDEN TEHTAAN LÄMMITYSMUUTOS KUSTANNUSARVIO Tehtaan tuotanto muuttuu alkaen siten, että polttouunit lämpiävät vain joka toi nen viikko. Uunit ovat hukkalämmöllä lämmittäneet kiinteistön. Kiinteistöstä puuttuu näin ollen lämmitys joka toinen viikko. Selvityksen perusteella (liite) kaasuvaihtoehto on edullisin hankinta- ja käyt tökuluineen. Lämpökeskuksen takaisinmaksuaika on kolme vuotta. Hankintahinta: Nestekaasulämpökeskus 700 Kw (alv 0 %) Perustukset ja kontin asennus 3300 (alv 0 %) Sähköasennukset 1070 (alv 0 %) Lvi asennukset 5220 (alv 0 %) Kaasuasennukset 3000 (alv 0 %) Yhteensä (alv 0 %) Tulikivi Oyj rakentaa kaasulämmityskontin vuoden 2011 lop puun mennessä. Kustannusten jako suoritettaisiin tilojen omistuksen mukaisesti. Lämmitettävät tilat yhteensä m2, josta Tulikivi Oyj omistaa 5024 m2 ja Heinäveden kunta omistaa 8104 m2. Tulikiven osuus kustannuksista on ja Heinäve den kunnan osuus Tulikivi Oyj laskuttaa tam mikuussa 2012 kun nan osuuden toteutuneiden kulujen mukaan. Hankinta hinta lisätään vuok raan. Lämmitys- ja ylläpitokulut laskutetaan tilojen käyt täjiltä." Tulikivi Oyj laskuttaa tilojen kaasunkulutuksen mittarin luke man pe rus teella. Kaa sun hinta on tällä hetkellä 0,06-0,07 /kwh + perusmaksu. Muutoksen valmistumisen jälkeen laaditaan ylläpitosopimus kunnan ja Tulikivi Oyj:n kesken. Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puoltaa Tulikivi Oyj:n Hei näveden tehtaan lämmitysjärjestelmän muutosta ja ylläpitosopimuksen laatimista Tulikivi Oyj:n kanssa (Tulikivi Oyj:llä on kaasulupa). Määräraha lämmitysjärjes telmän muutokseen on esitetty vuoden 2012 talousarvioon. Esityslistan liitteenä nro 3 on selvitys lämmitysvaihto ehdoista. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tulikivi Oyj:n Heinäveden

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ tehtaalle ra ken net ta van lämmitysjärjestelmän muutos työn esi tyk sen mukaisesti ehdolla, että valtuusto myöntää määrärahan. Muu tos työn val mis tu mi sen jäl keen laa ditaan ylläpito so pi mus kun nan ja Tuli kivi Oyj:n kes ken. Rakentamiskustannukset Tulikivi Oy:n osuuden osalta lisätään vuok ran perus teena ole vaan las ken ta poh jaan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen muuten, mutta Heinäveden kunta edellyttää sen omien tilojen osalta lämpöti lan säätelyn käyttötarkoituksen mukaan. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi, taloustoimisto Tulikivi Oyj

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus BERNER OY:N HEINÄVEDEN TEHTAAN LASTAUSLAITURIN ETEINEN KHALL 282 Valmistelija: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, Kermanrannantie 7, Hei nä ve si, gsm , fax (017) , Berner Oy / Heinäveden tehtaan tehtaanjohtaja Jari Puustinen esittää kirjeessään seuraavaa: "Bernerin Heinäveden tehtaalla on tehty teollisuuden energia-analyysi. Energia-analyysi on valmistunut Yhtenä lämmitysenergian säästökohteena analyysissä on esitetty lastauseteisen rakentamista nykyi seen lastauslaituriin. Lastauseteinen mahdollistaa sen, että kylmä ulkoilma ei pääse suoraan varastoon lastauksen aikana. GMP standardiin ISO 22716:2007 liittyvä kosmetiikka-asetus 1223/2009/EY astuu voimaan Standardi edellyttää kosmetiikka valmistajilta mm. tuotanto- ja varastotilojen hyvää hygieniatasoa. Varmis taaksemme ISO 22716:2007 kosmetiikka standardin vaatimukset tehtaal lamme on käynnissä GMP-projekti. Projektissa on tullut myös esille las tauseteisen tarpeellisuus. Lastauslaituri kuuluu kiinteistöön. Sen vuoksi esitämme Heinäveden kunnalle, että kunta rakentaa lastauslaiturille eteisen. Eteisen rakentamisen yhteydessä tulee uusia myös lastauslippa. Berner Oy maksaisi kunnalle vuokraa rakentamishankkeen kokonaiskustannuksista laskettavan EU-säännösten edellyttämän minimivuokran." Lastauslaiturin eteisen rakentaminen tapahtuu vastaavanlaisena kuin Cederroth Oy:lle on tehty aiemmin. Esityslistan liitteenä nro 4 on Roltex Oy:n tarjous lastauslaiturin eteisen rakentamisesta (tarjous ei ole tässä vaiheessa julkinen). Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puoltaa tehtaanjohtaja Jari Puustisen kans sa käy dyn keskustelun perusteella lastauslaiturin etei sen ra ken tamista Berner Oy / Hei nä ve den teh taal le liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lastauslaiturin eteisen rakentamisen tarjouksessa esitetyn mukaisesti. (Tarjous esi tellään kokouksessa). Rakentamiskustannukset lisätään vuokran perusteena olevaan laskentapohjaan. Työ toteutetaan ja määräraha siihen on esitetty vuoden 2012 talousarvion inves tointiosassa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi, kpito Berner Oy

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus EROANOMUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N HALLINTONEUVOSTON JÄSE- NYYDESTÄ 166/ /2011 KHALL 283 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kaisa Järvenpää on Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:lle osoittamassaan kirjeessä anonut eroa terveydellisistä syistä johtuen Pohjois-Karjalan Ener gia hol ding Oy:n hal lin to neuvoston jäsenyydestä. Kunnanhallitus on päätöksellään nimennyt Heinäveden kunnasta mm. Kaisa Järvenpään jäsenehdokkaaksi Pohjois-Karjalan Ener giaholding Oy:n hallintoneuvostoon. Ao. osakeyhtiön yhtiökokous on vuon na 2009 valinnut Järvenpään hallintoneuvoston jäseneksi kaudelle Yh tiö kokous myöntää myös eron jäsenyydestä. Heinäveden kunnan tulee esittää hallintoneuvostoon mies- tai naisjäsenehdokasta eroa van Kaisa Järvenpään tilalle. Hallintoneuvoston puheenjoh ta jal ta Jou ni Pi riseltä saadun tiedon mukaan ehdokkaan tulee edustaa keskustapuoluetta. Kunnanhallitus nimeää Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon keskustapuoluetta edustavan jäseneh dokkaan eroa van Kai sa Jär ven pään ti lal le jäljellä olevaksi toi mi kau deksi Kunnanhallitus esitti jäsenehdokkaaksi Timo Kukkosta Kaisa Järvenpään tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Toimeenpano: Tiedoksi: Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, Kaisa Järvenpää, Timo Kukkonen

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KARVION KOULUN INVESTOINTI MÄÄRÄRAHA-ANOMUS VUODELLE 2011 TELA Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinäve si. Karvion koulun valmistuminen on siirtynyt vuodelle 2011 ja talousarvion in vestointisuunnitelmassa ei ole siihen varauduttu. Hanke on merkitty 2010 keskeneräisiin. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan tehdessään muutoksia vuoden 2010 investointiosan talousarvioon päättänyt: Karvion koulu on vastaanotettu urakoitsijalta Karvion kouluun on siirretty mahdollisimman paljon käytössä olevaa kalustusta, joten uusien ka lus tei den hankinta oli tarkoituksenmukaista suunnitella ja toteuttaa kou luti loihin muuttamisen jälkeen. Näin ollen Karvion koulun ensikertaiseen ka lustami seen tarkoitettu määräraha euroa on lisätty vuoden 2011 in vestointi osaan. Vuodelle 2011 on jäänyt urakoitsijalle maksettavaksi mm. seuraavaa Karvion koulun rakentaminen / määrärahan tarve vuodelle 2011: 1. Lemminkäinen Oy, viimeinen maksuerä ,00 2. Lemminkäinen Oy, lisätyöt ,54 3. Valvonta-, loput suunnittelu- ja yms. kulut ,56 Käyttö ,10 4. Valvonta-, loput suunnittelu-, lisätyöt ja yms. kulut / vielä maksuun tulevia kustannuk sia n ,90 Määrärahan tarve vuodelle ,00 Karvion koulun ensikertainen kalustaminen: Määräraha investointiosassa vuodelle ,00 Käytetty ensikertaiseen kalustamiseen ,83 Määrärahaa jäljellä ,17 Esityslistan liitteenä 85 /1 Listaus toteutuneista kustannuksista Teknjoht: Lauta kunta päättää esittää kunnanhalli tuk selle ja edel leen kunnanval tuustolle, että Kar vion koulun raken tamistöi den loppuun saatta miseksi myön nettäi siin vuo delle 2011 ta lousarvion investointi osaan meno koh dalle :n mää räraha. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL 284 Esityslistan liitteenä nro 5 on listaus toteutuneista kustannuksista. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Karvion kou lun ra kentamistöiden loppuunsaattamiseksi :n määrärahan vuoden 2011 talousarvion investointiosaan me-

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ nokohdalle Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LASTEN PÄIVÄHOIDON SIIRTYMINEN SIVISTYSTOIMEEN PETU Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Lasten päivähoidon siirtymistä sivistystoimen alaisuuteen on selvitetty kun nanjohtajan asettaman työryhmän toimesta. Työryhmään ovat kuuluneet päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, perusturvajohtaja Enni Ekberg/Anneli Malmstedt, sivistysjohtaja Maarika Kasonen sekä Otto Kotilaisen koulun rehtori Aki Tölli. Asia on noussut esille myös Keski-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tä misen yhteistoiminta-alueen muodostamisen yhteydessä, Otto Kotilai sen koulun tilojen valmistumisen myötä sekä valtionhallinnon muutosten vuok si. Päivähoidon hallinto on siirtymässä sosiaali- ja terveysministeriön hallin nonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia lasten hyvinvoinnille, kehi tykselle ja oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista, lapsilähtöistä ja kotikasvatusta tukevaa. Varhaiskasvatuksen merkitys on tärkeä sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoittaja na. Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja varhainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä lasten ja nuorten ongelmien sy venemistä ja pitkäaikaisvaiku tuksia. Lisäksi varhaisessa vaiheessa käytet tävissä on yleensä vielä useita vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. On nistuminen tai epäonnistuminen esimerkiksi oppimisessa vaikuttaa merkit tävästi lapsen käsitykseen itses tään oppijana, kokemukseen koulusta ja myöhempään oppimismotivaati oon. Tässä mielessä lapsen tukeminen mahdollisimman varhain on erityi sen tärkeää. Lasten päivähoidon yhdistämisellä sivistystoimeen pyritään edelleen luomaan laadukasta, kustannustehokasta ja joustavaa palvelutarjontaa. Tavoitteena on sisällöllinen ja toiminnallinen muutos, eikä vain vaihtaa lasten päivähoitoa hallinnoivaa hallintokuntaa. Asiakkaiden näkökulmasta yhteinen hallinto luo nykyistä paremmat edellytykset päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen ydintehtävien toteuttamiselle. Lasten päivähoidon yh distämisen etuina voidaan nähdä mm. raja-pintojen poistumisen, tiedonku lun helpottumisen, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen pedagogisen jatku mon syntymisen ja henkilöstön ja tilojen joustavan ja tehokkaan käytön. Yhteinen hallinto antaa mahdollisuudet lasten päivähoidon ja opetustoimen toimintakulttuurien ja op pimis- ja kasvuympäristöjen yhteiselle kehittämi selle. Hoito- ja kasvatus henkilöstön sekä opetushenkilöstön yhteistyön edellytykset paranevat, ja synergiahyötyjä on odotettavissa mm. yhteisten koulutusten järjestämises tä. Yhteinen hallinnonala parantaa edellytyksiä oppilashuollon jatkumolle esiopetuksesta perusopetukseen tiedonsiirtoa koskevien toimintatapojen yhtenäistämisen avulla.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Päivähoidon siirtymistä sivistystoimen alaisuuteen on selvitet ty neljän eri vaihtoehtomallin kautta. Vaihtoehto 1. (Nykyinen hallintomalli säilyy) Lasten päivähoito (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkodit ja muu perhepäivähoi to), päivähoidossa järjestettävä esiopetus (esioppilaat eivät ole koulun op pilaita, vaikka päivähoidossa järjestettävä esiopetus tapahtuisi koulun ti loissa), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lastenhoidon tuki kun talisineen jatkavat edelleen perusturvalautakunnan alaisuudessa. Karvion koululla esiopetus jatkuu osana Karvion koulun toimintaa alkuopetuksen yhteydessä ja on sivistystoimen alaista. Vaihtoehto 2. (Koko lasten päivähoito siirtyy sivistystoimen hallintoon, pal velussuhteiden ehdot säilyvät ennallaan KVTES:n piirissä) Lasten päivähoito (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkodit ja muu perhepäivähoi to), päivähoidossa järjestettävä esiopetus (esioppilaat EIVÄT ole koulun oppilaita, vaikka päivähoidossa järjestettävä esiopetus tapahtuisi koulun ti loissa), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lastenhoidon tuki kun talisineen siirtyvät sivistyslautakunnan alaisuuteen. Karvion koululla esi opetus on osana koulun toimintaa alkuopetuksen yhteydessä. Vaihtoehto 3. (Koko lasten päivähoito siirtyy sivistystoimeen, esiopetus siir tyy Otto Kotilaisen koulun alaisuuteen ja esiopettajien palvelussuhteen eh dot muuttuvat KVTES:stä OVTES:iin) Esipetus kokonai suudessaan siirtyy sivistyslautakunnan alle, niin että esioppilaat ON NI METTYINÄ koulun oppilaiksi molemmissa sekä Karvion, että Otto Kotilai sen koulussa. Lasten päivähoito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lastenkoti hoidon tuki kuntalisineen siirtyvät myös sivistys lautakunnan alai suuteen. Vaihtoehto 4. (Koko lasten päivähoito siirtyy sivistys toimeen, esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy Otto Kotilaisen kou lun alaisuuteen ja esi opettajien palvelussuhteen ehdot muuttuvat KVTES:stä OVTES:iin) Esipetus kokonaisuudessaan, niin että esioppilaat ON NI METTYINÄ koulun oppilaiksi ja koululais ten aamu- ja iltapäivätoiminta siiryvät sivis tyslautakunnan alaisuuteen. Lasten päivähoi to sekä las ten hoidon tuki kun talisineen siirtyvät myös sivistyslautakunnan alai suuteen. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja on päättänyt esittää, että lasten päivähoito siirretään kokonaisuudessaan sivis tys toi men alaisuuteen vaihtoehtomalli 2 mukaan alkaen. Selvitysraportti esityslistan liiteenä no 2. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lasten päivähoito siirre tään kokonaisuudessaan sivistys toimen alai suu teen vaihto ehtomalli 2 mu kaan al kaen ( Lasten päi vä koti, perhepäivähoito, leik ki toiminta, lastenhoidontuki). Pal velujen siir to otetaan huomi oon talousarvion 2012 teossa.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus sivistyslautakunta KHALL 285 Esityslistan liitteenä nro 6 on selvitysraportti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lasten päivähoito siirretään kokonaisuudessaan sivistystoimen alaisuuteen vaihto ehtomalli 2 mukaan alkaen ( Lasten päi väkoti, perhepäivähoito, leikkitoiminta, lastenhoidontuki). Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-8 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET TOI- MINNOT KHALL 286 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallituksen vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mu kaan tulostavoitteiden sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuus tolle kaksi kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Toteutu mat on käsiteltävä osastotasolla 04 / kustannuspaikoittain. Talousarvion toteutumaraportti (käyttötalous + investoinnit) ja kirjanpidon yh teen ve to kun nan halli tuk sen alaisista toiminnoista on esityslistan liitteenä nro 7. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumaraportin (käyttötalous + investoinnit) kunnanhallituksen alaisten toimintojen osalta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Vsto

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN ASETTAMINEN 152/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2012 tammikuussa. Varsi nainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai ja mah dollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäse niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava sii hen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita aset ta nei ta puo lue re kis te riin mer kit ty jä puolueita. Etelä-Savon vaalipiirissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puoluerekisteriin merkityt puolueet olivat: Itsenäisyyspuolue r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. Suomen Kommunistinen Puolue r.p. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Vihreä Liitto r.p. Suomen Työväenpuolue STP r.p. Muutos 2011 r.p. Perussuomalaiset r.p. Vapauspuolue (VP) - Suomen Tulevaisuus r.p. Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. Suomen Keskusta r.p. Vasemmistoliitto r.p. Piraattipuolue r.p.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä. Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaa timus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajä senten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a :n 1 momentin mukaan sekä naisia et tä miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %. Esityslistan liitteenä nro 4 on luettelot vuoden 2011 eduskuntavaalien vaa li lautakunnista ja -toimikunnasta. Kunnanhallitus asettaa vuoden 2012 tasavallan presidentin vaa lin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle KHALL Esityslistan liitteenä nro 1 on luettelot vuoden 2011 eduskuntavaalien vaa lilautakunnista ja -toimikunnasta. Kunnanhallitus asettaa vuoden 2012 tasavallan presidentin vaalin vaalilau takunnat ja vaalitoimikunnan. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Pöytäkirjan liitteenä nro 264 / 1 on luettelo vuoden 2012 ta savallan presidentin vaalin vaalilautakunnista ja -toimikunnasta. Toimeenpano: Tiedoksi: valitut henkilöt KHALL 287 Itä-Heinäveden äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Aila Karvinen ja Kaak kois-hei nä ve den äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Seija Sallinen ovat il moit ta neet eroavansa ao. vaalilautakuntien jäsenyydestä, joten hei dän ti lalleen on va littava uudet jä senet. Kunnanhallitus valitsee jäsenet Itä-Heinäveden ja Kaakkois-Heinäveden äänestysalueen vaalilautakuntiin Aila Karvisen ja Seija Sallisen tilalle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 PUUKAUPAT KHALL 288 Valmistelija: Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Kerman rannantie 7, Heinävesi, gsm , Fax (017) , Kunnanmetsätalousinsinööri on pyytänyt tarjoukset leimikosta, joka on kooltaan metsäta loussuun ni telman mukainen eli kiintokuutiota. Tarjouspyyntö lähe tettiin kah deksalle alueella toimivalle ostajalle. Tarjouksen jättivät määräai kaan men nessä neljä puunostajaa. Näistä kaksi oli tarjous pyynnön mukai sia ja yksi tarjous koski vain Kukkomäki- tilan ensiharvennuksia ja yhden tarjouksen määräaika oli pyydettyä lyhyempi. Kaikkia tarjouksia on vertailtu liitteessä nro 8 (asiakirja ei ole tässä vaihees sa julkinen). Ver tai lus ta käy il mii, et tä par haan tarjouksen on tehnyt Stora En so Oyj. Puu kaup pa tar jouk sen hin nat ovat jon kin ver ran pa remmat kuin tä män het ken keski hin nat. Heinäveden kunnan puukauppa on sen verran suuri, että sen on mahdol lista saada hin nantar kistus myy mälleen puu eräl le. Esityslistan liitteenä nro 9 on tarjousten avauspöytäkirja. Tarjoushinnat erik seen jaettavassa liitteessä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväksi vuoden 2011 puu kau pat StoraEnso Oyj:n kanssa. Kunnanhallitus päätti 1. hylätä Keski-Savon MHY:n ja UPM-Kymmene Oyj:n tarjoukset, koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukai sia, 2. hyväksyä StoraEnso Oyj:n tarjouksen vuoden 2011 puukaupoista, se kä 3. sijoittaa kaupasta saatavan kauppahinnan Tähti tilille. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanmetsätalousinsinööri, kpito tarjouksen tehneet

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus SOPIMUS MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA KHALL 289 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden valtuusto on päättänyt lähteä mukaan maaseutuhallinnon järjestämiseen yhteistyössä Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun kunnan sekä Sa von lin nan kaupungin kanssa Kerimäen kunnan hallinnoi mana. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat valmistelleet yhdessä yhteistoimintasopimusta ja siihen liittäviä kustannusten jakoperusteita. Yhteistoiminta-alueen päätoimipiste sijaitsee sopimuksen mukaan Kerimäellä ja siinä työskentelee em. alueen kolme maaseutusihteeriä. Lisäksi Maaseutuviras ton viljelijätukihakemusten ja eräiden ELY-keskuksiin toimitet tavien tukiha ke musten käsittelyn hallinnolliset ohjeet (Dnro 441/2010) mää rittävät työket jut, joiden täyttämiseksi on ostettava näitä tehtäviä varten vi ran omaispal velua vastaavalta yhteistoiminta-alueelta sekä yhteistyösopi muskunnilta tu kiha kemusten tallennusapua tarpeen mukaan. Yhteisen maaseutuelinkeinohallinnon valmistelua varten perustetaan työryhmä, johon yhteistoiminta-alueen kunnat ja kaupunki nimeävät kukin kaksi edustajaa. Työryhmä aloittaa toimintansa Työryhmän puheenjohtajana toimii Kerimäen kunnan edustaja. Esityslistan liitteenä nro 10 on Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Pun kaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteis toiminta-alueen muodostamisesta. Kunnanhallitus 1. hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Pun kaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kesken laaditun sopimuksen maaseutuhal linnon yh teistoi min ta-alueen muo dostamisesta, ja 2. nimeää yhteisen maaseutuelinkeinohallinnon valmistelua varten perustettavaan työryhmään Heinäveden kunnan edustajiksi kunnanjohtaja Riitta A. Tiluksen, varalla kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson sekä maa seu tusih teeri Jaa na Kainulaisen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalv/sopimuksen allekirjoitus ao. kunnat, valitut henkilöt

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KHALL 290 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Esityslistan liitteenä - nro 11 on kunnanhallituksen alaisia toimintoja koskevat vuoden 2012 talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perusteluineen sekä vuosia koskeva taloussuun nitelmaesitys - nro 12 on eurolistaus kunnanhallituksen alaisista toiminnoista Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten toiminto jen vuoden 2012 talousarvioesityksen ja vuosia koskevan taloussuunnitelmaesityksen. Kunnanhallitus kävi kunnanhallituksen alaisten toimintojen vuoden 2012 talousarvioesityksestä ja vuosia koskevasta taloussuunnitelmaesityksesta evästyskeskustelun Kunnanhallituksen alaisten toimintojen osuus käsitellään samassa yhteydessä kuin koko kunnan talousarvioesitys.

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VALTION LAHJOITTAMAN NS. NIKKARILAN KIINTEISTÖN OMISTA- JUUDESTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSA KHALL 291 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Keski-Savon oppimiskeskus on kirjelmällään pyytänyt omistajakunnilta lausunnon Nikkarilan kiinteistön uudelleen järjestelystä. Oppimiskeskuksen hallitus haluaa tietää, onko osakaskunta halukas hankkimaan valtion lahjoittamaa kiinteistöä omistukseensa (Nikkarila) joko koulutuskäyttöönsä tai muu hun käyttöön. Esityslistan liitteenä nro 13 on Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneu vos Rit va Kiven "esitys palautusvelvollisuuden harkinnassa noudatetta vista pe ri aatteista ja mahdollisista ehdoista." Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole tehnyt periaatepäätöstä valtion luovuttamien oppilaskiinteistöjen käyvän arvon palautusvelvollisuudesta, vaan asiaan liittyen on KKM:ssä laadittu sisäinen muistio, jossa ehdotetut periaatteet on hyväksytty noudatettavaksi siten, että niitä tarvittaessa tarkistetaan. Kj. Kunnanhallitus lausuntonaan ilmoittaa Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymän hallitukselle, että Heinäveden kunta ei halua ei kä aio hankkia omistukseensa val tion lahjoittamaa Nikkarilan kiinteistöä Pieksä mäen kunnas sa miltään osin. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Keski-Savon oppimiskeskus

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA KHALL 292 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuusto vahvistaa kuntastrategia-asiakirjan vuosittain talousarvion yhtey dessä. Heinäveden kunnan strategiassa määritellään valtuuston tahto siitä, mihin suuntaan ja millä keinoin kuntaa tulee kehittää ensisijaisesti talousarviovuoden ja valtuustokauden aikana, mutta sillä luodaan myös pitemmän aikavälin suuntaviivat ja ajattelua. Strategian laadinnassa on hyödynnetty Balanced Scoorecars (BSC)-viitekehystä, jossa ns. SWOT-analyysin kautta on arvioituna omat vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysiä varten on laadittu luonnos keskustelun pohjaksi. Strategian ajantasaistamisessa käytetään apuna tilastoaineistoja ja mahdollisia laskelmia ja valtiovallan suunnitelmia. Oheismateriaali keskustelua ja strategian päivittämistä varten on esityslistan liitteenä nro 14. Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun valtuustoa edeltävää seminaaria varten, joka pidetään klo Var sinainen valtuuston kokous alkaa klo Kunnanhallituksen ja valtuuston toivotaan käyvän perusteelli nen keskustelu kunnan tahtotilasta kuntarakenneuudistuksen ja sote-valmistelun etenemistä varten (Sote-asiasta jaetaan selvitysmateriaalia kokouksessa). Kunnanhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun. Mukaan kutsutaan tulosyksiköiden esimiehet ja pääluottamusmiehet.

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / KHALL 293 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita elokuun lopun talousar vion toteutumaraportoinnista: "Talousarvion toteutumisen (käyttötalous + investoinnit) raportointi valtuus tolle osastotasolla 03 tiliryh mittäin tuloslaskelman muodossa: Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle 2 kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti tilanteesta on toimitettava mennessä. Poikkeuksena sivistyslautakunnan alaiset toiminnot. Näiden osalta voi raportit toimittaa ti lanteesta 31.7." - Talousarvion toteutuman perusteella laskennallisen tilinpäätösarvion mukaan tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi euroa. Syyskuun tilanteen mukaan alijäämä olisi euroa. Talousarviossa 2011 ylijäämäksi on merkitty euroa. Hallintokunnat eivät tänä vuonna laatineet omia tilinpäätösennusteita toimintatuotoista ja toimintaku luista, vaan tp-ennusteen sitovasta tunnusluvusta toimintakate euroa / asu kas. Esityslistan liitteenä nro 15 on talousarvion toteutumaraportti 1-7./ 1-8/2011 ja siinä talouden katsaus grafiikkataulukot tuloslaskelma ml. tilinpäätösennuste; laskennalliset tilinpäätösennusteet osastotasolla 03 eriytetyn vesihuoltolaitoksen toteutuma 8/2011; hallintokuntien osasto 03 toteutumaraportit käyt tötalouden osalta; investointiosan toteutumalistaus (kirjanpidosta). hallintokuntien investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumaraportin / sekä tilinpäätösennusteen tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanhallitus on huolestunut menokehityksestä ja saattaa hallintokuntien tiedoksi ja toimeenpantavaksi, että hallinto-

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ kuntien tulee pidättäytyä tarvike- ja palveluhankinnoista, jotka eivät ole välttämättömiä

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 294 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 16 si vistyslautakunta , tekninen lautakunta , pe rustur valautakunta sekä kunnanjohtajan, kunnansihteerin ja teknisen johtajan pää tök set. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. lautakunnat ja viranhaltijat

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 295 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 17 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevis ta kiin teistön kaupoista. Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oi keuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupois sa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maanmittaustoimisto

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET KHALL 296 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2011 talousarvion toteutumisraporteissa / ja niiden yhteydessä tekninen lautakunta on esittänyt katesiirtoja toimintatuo toissa ja toimintakuluissa se kä lisämäärärahoja toimintatuotoissa ja toimin takuluissa. Tekninen lautakunta esittää myönnettäväksi katesiirtoja toi mintatuottoihin euroa, toimintakuluihin eu roa. Sekä lisä määrärahoja toiminta tuottoihin euroa ja toimintakului hin euroa. Sivistyslautakunta esittää myönnettäväksi määrärahanmuu toksen toiminta tuottoihin euroa. Perusturvalautakunta, tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus eivät ole vielä tässä vaiheessa esittäneet valtuustolle katesiirtoja eivätkä lisämäärärahoja. Valtuuston ja kunnanhallituksen tälle vuodelle antamassa talousarvion täy täntöönpano-ohjeessa oh jeistetaan seuraavasti: Hallintokuntien on jo heti talousarviovuoden alusta käyttösuunnitelmia vah vistaessaan mitoitettava toimintansa niin, että koko tuleva toimintavuosi tullaan pysymään valtuus ton hyväksymässä talousarviossa. Ottaen nyt huomioon palvelurakenne selvityksessä edellytetyt säästöt. Hallintokuntien katesiirtoesitykset Toimintatuotot Toimintakulut Tekninen lautakunta euroa euroa Yhteensä euroa euroa Hallintokuntien lisämäärärahaesi tykset Toimintatuotot Toimintakulut Tekninen lautakunta euroa euroa Yhteensä euroa euroa Hallintokuntien määrärahanmuutokset Toimintatuotot Sivistyslautakunta euroa Yhteensä euroa Laskennallisesti arvioidun tilinpäätösennusteen (TP 2010 syys-joulukuun käyttö + toteutuma tam mi-elokuu 2011) pohjalta arvioituna tulisi vuonna vuosikatteeksi euroa (ta:ssa euroa) -tilikauden tulokseksi euroa (ta:ssa euroa) -tilikauden ali/ylijäämäksi euroa (ta:ssa euroa).

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Esityslistan liitteenä nro 18 on - koonti teknisen lautakunnan katesiir roista ja lisämäärärahoista - perusturvalautakunnan päätös, vuoden 2011 talousarvion toteutuminen tammi-elokuu/ perusturva, Sivistyslautakunnan päätös, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuulta Sivistyslautakunnan päätös, vapaan sivistystyön talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuulta Teknisen lautakunnan päätös, teknisen toimen vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosan käyttöaste ja tilinpäätösennuste, ja perustelut talousarvion ylityksille ja alituksille. - Teknisen lautakunnan päätös, teknisen toimen vuoden 2011 talousarvion investointiosan käyttöaste , Yksityistietoimen tulostavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan päätös, vuoden 2011 talousarvion toteutuminen Kunnanhallituksen päätös, vuoden 2011 talousarvion toteutu minen 1-8 / kunnanhallituksen alaiset toiminnot, Sivistyslautakunnan päätös, määrärahanmuutos TA 2011 pe rusopetus tuotot euroa Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. hyväksyy tekniselle toimialalle eri kustannuspaikoilta toisille kohdennetta via katesiirtoja toimintatuottoihin euroa ja toimintaku luihin euroa 2. myöntää teknisen toimialan vuoden 2011 talousarvioon lisä määrärahan toimintatuottoihin euroa ja toimintaku luihin euroa 3. myöntää sivistystoimelle määrärahanmuutoksen toimintatuot toihin euroa Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2012 KHALL 297 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksy misen yhteydes sä on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve roprosentista se kä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosent tiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2012 talousarvion valmistelu on käynnissä ja tämänhetkisen ennusteen mukaan talousarvioesitys näyttää 1,5-2,0 milj.euron alijäämää. Talousarvion investointiosa on edelleen erittäin mittava: Bruttoinvestoinnit ovat 3,9 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 3,8 milj. euroa. Näiden investointien sekä vuosien 2010 ja 2011 käynnistyneiden ja valmistuneiden investointien val mistu mi sen jäl keen pois to jen osuus tu lee nou se maan merkittävästi. Lainanotto tulee lisääntymään vuonna 2012 alustavan arvion mukaan 5,8 milj.euroa. Ennusteen mukaan tuloveroa kertyisi euroa. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa Heinäveden kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus KUNNAN VUODEN 2012 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN KHALL 298 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistöverolailn 11 :n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden lais sa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosit tain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveropro sentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudel la. Vuoden 2012 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeam maksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85. Heinäveden kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2011 seuraavat: * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 * vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,35 * muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,95 * voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,75 * yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomal le rakennuspaikalle ei mää ritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Kiinteistöveron tuotto on arvioitu alustavan vuoden 2012 talousarvio esityk sen mukaan eu roa. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää Heinäveden kunnan vuoden 2012 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,35 - muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveropro sentti 0,95 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,75 - yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkea vaa kiinteistö veroprosenttia

31 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

32 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 299 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jäljempänä esitys valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpa nosta. Kunnanhallitus päättää suorittaessaan laillisuusvalvontaa, et tä valtuusto on kokouksessaan tehnyt päätökset oikeassa jär jestyksessä toimivaltansa rajoissa ja lainmukai sesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanon seuraavas ti: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 55 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 56 EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ VSTO 57 Toimeenpano: palkat Tiedoksi: Eveliina Karvonen, Jari Pakarinen EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VA RAJÄSENYY- DESTÄ VSTO 58 Toimeenpano: palkat Tiedoksi: sivistyslautakunta, Heikki Lätti, Es ko Jaakkila MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIOSAAN VUODEL LE 2011 / TERVEYSKESKUKSEN KATON KOR JAUS JA KATTO TUR- VALAITTEET VSTO 59 Toi meenpano: kpito, tek ninen toimi Tiedoksi: KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESI- LINGON UUSI MI NEN VSTO 60 Toimeenpano: kpito, tekninen toimi Tiedoksi: PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUK SEN KOR- JAUS TYÖN HANKE SUUNNI TEL MAN MU KAISET TYÖT VSTO 61 Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMINEN VSTO 62 Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalve lut/kauppakirjan alle kirjoitus Sähköliike T. Koponen Oy, kpito

33 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAA VAN TARKISTA MI NEN JA AJAN TA SAIS TAMI NEN VSTO 63 Toimeenpano: hallintopalvelut / kuulutus Tiedoksi: Etelä-Savon ELY-keskus MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLI SESTI KIIREEL- LI SINÄ ESIT TÄ MÄT ASIAT VSTO 64 VALTUUTETTUJEN ALOITTEITA VSTO 65 Toimeenpano: khall Tiedoksi: VALITUSOSOITUS Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

34 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus EURON SUURUISEN KORKOTUKILAINAN OTTAMINEN KHALL 300 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on pyytänyt tarjouksia euron suuruisesta ARA:n myönnettävästä korkotukilainasta Heinäveden hoivakotia varten. Tarjousta pyydettiin seuraavilta rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Suomi Oyj - Pohjola Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Handelsbankenilta - Kuntarahoitus Oyj Muut rahalaitokset Handelsbankenia lukuunottamatta jättivät tarjouksen. Edullisin tarjous on Kuntarahoitus Oyj:llä. Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää ottaa euron suuruisen korkotukilainan Kun tarahoitus Oyj:l tä. Lai na-aika on 41 vuotta ja korko si dotaan 5 vuoden viite kor koon. Korkoindikaatio tarjoushetkellä 2,540 % sisältäen margi naalin 0,600%-yksikköä. Lopullinen korko määräytyy aina nostoajankohdan mukaan. Korko tar kiste taan 5 vuoden ku lut tua. Tä män jäl keen kor ko on Kun ta ra hoituk sen 5 vuo den va rain hankinta kustan nus korko li sät ty nä 0,600 %-yksikön margi naalilla p.a. Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,750 %-yksikön marginaalilla p.a. Muita ku lu ja ei pe ri tä. Lai na on myös mak setta vissa ta kai sin ai em min. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhusneuvosto 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 09:00-11:00 PAIKKA Hoivakoti, Sairaalantie 4 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Yhteistyötoimikunta 09.03.2015 AIKA 09.03.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Pusa Leila ja Annala Tarmo

Pusa Leila ja Annala Tarmo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.02.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/

HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 42 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 45 22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN 4 2 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ

Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN 4 2 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Yhteistyötoimikunta 21.03.2014 AIKA 21.03.2014 klo 13:00-14:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 VETELIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.12.2017 klo 18:05-19:20 Paikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Sivu 18 Koulutuksen järjestäminen vaaliviranomaisille

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kaupunginhallitus 14 19.01.2015 Kaupunginhallitus 38 16.02.2015 Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 265/00.00.00/2014 Kaupunginhallitus 19.01.2015 14 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2009 111 KOKOUSAIKA 05.11.2009 klo 18:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS-

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2010 1 AIKA 11.01.2011 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN 2011 3 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot