Otsikko Sivu 279 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 279 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ 593 280 ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-21:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN 594 MYYMINEN 281 TULIKIVI OYJ:N HEINÄVEDEN TEHTAAN LÄMMITYSMUU- 595 TOS 282 BERNER OY:N HEINÄVEDEN TEHTAAN 597 LASTAUSLAITURIN ETEINEN 283 EROANOMUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING 598 OY:N HALLINTONEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ 284 KARVION KOULUN INVESTOINTI MÄÄRÄRAHA-ANOMUS 599 VUODELLE LASTEN PÄIVÄHOIDON SIIRTYMINEN SIVISTYSTOIMEEN VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-8 / 604 KUNNANHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT 287 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- 605 LAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 288 VUODEN 2011 PUUKAUPAT SOPIMUS MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALU- 608 EEN MUODOSTAMISESTA 290 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET 291 LAUSUNNON ANTAMINEN VALTION LAHJOITTAMAN NS. 610 NIKKARILAN KIINTEISTÖN OMISTAJUUDESTA PIEKSÄ- MÄEN KAUPUNGISSA 292 HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 614 KIRJAT 295 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET TULOVEROPROSENTTI VUODELLE KUNNAN VUODEN 2012 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN 619 MÄÄRÄÄMINEN 299 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY- 621 TÄNTÖÖNPANO EURON SUURUISEN KORKOTUKILAINAN OTTA- 623 MINEN 301 ILMOITUSASIAT 624 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ KOKOUSAIKA klo 17:00-21:15 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 17:00-21:15 puheenjohtaja Kukkonen Timo 17:00-21:15 I varapuheenjohtaja Kauhanen Elli 17:00-21:15 varajäsen Koponen Pertti 17:00-21:15 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-21:15 jäsen Räsänen Mauno 17:00-21:15 jäsen Suhonen Maija 17:00-21:15 jäsen POISSA Hokka Mervi II varapuheenjohtaja MUU Happonen Aarno 17:00-21:15 valtuuston puh.joht. Tirkkonen Olli 17:00-21:15 valtuuston I varapj Piironen Outi 17:00-21:15 valtuuston II varapj Tilus Riitta A. 17:00-21:15 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-21:15 kunnansihteeri Räsänen Kristiina 17:15-17:55 pääkirjanpitäjä Tiippana Jyrki 17:55-18:15 kunnanmetsätalousinsinööri 288 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen Valittiin Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pertti Koponen Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN RAAMINMÄELTÄ 165/ /2011 KHALL 279 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on myynyt Merja Makkoselle noin m2:n suuruisen määräalan Heikkilä RN:o 12:23 tilasta Raaminmäen kylässä ja sillä olevan entisen vanhainkotirakennuksen euron kauppahinnalla. Merja Makkonen ja Lachen Bourghen haluavat ostaa eläinten, mm. lampaiden ja hevosten, pi to alu eek si lisäaluetta n m2 aiemmin ostettuun mää rä alaan liittyen. Esityslistan liitteenä - nro 1 on kartta alueesta ja - nro 2 on kauppakirjaluonnos. Valtuuston mukaan haja-asutusalueen, jolla on maankäyttösuunnitelma (esim. Raaminmäki, Säynetkoski), omakotitonttien lunastus hinta on 0,52 euroa/m2, indeksillä tarkistettuna tällä hetkellä n. 0,64 eu roa/m2. Muutoin maapohjan hintoja valtuusto ei ole määritellyt. Heinäveden kunnan hallintosäännön 44 :n mukaan kunnansihteeri ratkai see asun to- ja ra ken nus tonttien myymisen valtuuston ja kunnanhallituksen hy väksy mien perus tei den ja ohjeiden mukaan. Toimivalta käsittää eri kaa voil la tai palstoitus suunnitelmilla tms. määritellyn tontin, ei siihen mahdolli sesti liitettävää lisä maa-aluetta. Kunnanhallitus on kokouksessaan valtuuttanut kunnansihteerin vuokraamaan ja myymään ha ja-asutusalueella asunto- ja rakennustontit ja nii hin liittyvät lisä maa-alueet valtuuston vahvistamilla hin noilla niin, että yh den tontin pin ta-alaksi muodostuu enintään yksi hehtaari. Lisämaa-alueen myymisestä tulee pyytää ennen myyntipäätös tä kunnanmetsätalousinsinöörin lausunto. Makkosen ja Bourghenen esittämällä lisämaa-alueella tontin pinta-alaksi muodostuu yli hehtaari. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslis tan liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Heinäveden kunta myy Merja Mak koselle ja Lachen Bourghenelle n m2:n suu ruisen määräalan lisä alueeksi aikaisemmin ostettuun määrä alaan Heikkilä RN:o 12:23 tilasta Heinäveden kunnan Raa minmäen kylässä euron kauppahinnalla ja muilla kaup pa kirjassa mainituilla ehdoilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN MYYMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntaan on saapunut ostotarjous Asunto Oy Heinäveden Vihantolan osak keista, jotka oikeuttava 33 m:n suuruisen asunnon nro hallintaan. Ostotar jous esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus KHALL 280 Ostotarjous koskee osakkeita , jotka oikeuttavat asunnon nro 3 hallintaan. Kunnanhallitus hyväksyy jätetyn tarjouksen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalvelut/kauppakirjan allekirj. tarjouksen jättänyt

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus TULIKIVI OYJ:N HEINÄVEDEN TEHTAAN LÄMMITYSMUUTOS KHALL 281 Valmistelija: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, Kermanrannantie 7, Hei nä ve si, gsm , fax (017) , Tulikivi Oyj / Jukka Pekkonen kirjoittaa Heinäveden kunnalle seuraavaa: "HEINÄVEDEN TEHTAAN LÄMMITYSMUUTOS KUSTANNUSARVIO Tehtaan tuotanto muuttuu alkaen siten, että polttouunit lämpiävät vain joka toi nen viikko. Uunit ovat hukkalämmöllä lämmittäneet kiinteistön. Kiinteistöstä puuttuu näin ollen lämmitys joka toinen viikko. Selvityksen perusteella (liite) kaasuvaihtoehto on edullisin hankinta- ja käyt tökuluineen. Lämpökeskuksen takaisinmaksuaika on kolme vuotta. Hankintahinta: Nestekaasulämpökeskus 700 Kw (alv 0 %) Perustukset ja kontin asennus 3300 (alv 0 %) Sähköasennukset 1070 (alv 0 %) Lvi asennukset 5220 (alv 0 %) Kaasuasennukset 3000 (alv 0 %) Yhteensä (alv 0 %) Tulikivi Oyj rakentaa kaasulämmityskontin vuoden 2011 lop puun mennessä. Kustannusten jako suoritettaisiin tilojen omistuksen mukaisesti. Lämmitettävät tilat yhteensä m2, josta Tulikivi Oyj omistaa 5024 m2 ja Heinäveden kunta omistaa 8104 m2. Tulikiven osuus kustannuksista on ja Heinäve den kunnan osuus Tulikivi Oyj laskuttaa tam mikuussa 2012 kun nan osuuden toteutuneiden kulujen mukaan. Hankinta hinta lisätään vuok raan. Lämmitys- ja ylläpitokulut laskutetaan tilojen käyt täjiltä." Tulikivi Oyj laskuttaa tilojen kaasunkulutuksen mittarin luke man pe rus teella. Kaa sun hinta on tällä hetkellä 0,06-0,07 /kwh + perusmaksu. Muutoksen valmistumisen jälkeen laaditaan ylläpitosopimus kunnan ja Tulikivi Oyj:n kesken. Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puoltaa Tulikivi Oyj:n Hei näveden tehtaan lämmitysjärjestelmän muutosta ja ylläpitosopimuksen laatimista Tulikivi Oyj:n kanssa (Tulikivi Oyj:llä on kaasulupa). Määräraha lämmitysjärjes telmän muutokseen on esitetty vuoden 2012 talousarvioon. Esityslistan liitteenä nro 3 on selvitys lämmitysvaihto ehdoista. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tulikivi Oyj:n Heinäveden

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ tehtaalle ra ken net ta van lämmitysjärjestelmän muutos työn esi tyk sen mukaisesti ehdolla, että valtuusto myöntää määrärahan. Muu tos työn val mis tu mi sen jäl keen laa ditaan ylläpito so pi mus kun nan ja Tuli kivi Oyj:n kes ken. Rakentamiskustannukset Tulikivi Oy:n osuuden osalta lisätään vuok ran perus teena ole vaan las ken ta poh jaan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen muuten, mutta Heinäveden kunta edellyttää sen omien tilojen osalta lämpöti lan säätelyn käyttötarkoituksen mukaan. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi, taloustoimisto Tulikivi Oyj

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus BERNER OY:N HEINÄVEDEN TEHTAAN LASTAUSLAITURIN ETEINEN KHALL 282 Valmistelija: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, Kermanrannantie 7, Hei nä ve si, gsm , fax (017) , Berner Oy / Heinäveden tehtaan tehtaanjohtaja Jari Puustinen esittää kirjeessään seuraavaa: "Bernerin Heinäveden tehtaalla on tehty teollisuuden energia-analyysi. Energia-analyysi on valmistunut Yhtenä lämmitysenergian säästökohteena analyysissä on esitetty lastauseteisen rakentamista nykyi seen lastauslaituriin. Lastauseteinen mahdollistaa sen, että kylmä ulkoilma ei pääse suoraan varastoon lastauksen aikana. GMP standardiin ISO 22716:2007 liittyvä kosmetiikka-asetus 1223/2009/EY astuu voimaan Standardi edellyttää kosmetiikka valmistajilta mm. tuotanto- ja varastotilojen hyvää hygieniatasoa. Varmis taaksemme ISO 22716:2007 kosmetiikka standardin vaatimukset tehtaal lamme on käynnissä GMP-projekti. Projektissa on tullut myös esille las tauseteisen tarpeellisuus. Lastauslaituri kuuluu kiinteistöön. Sen vuoksi esitämme Heinäveden kunnalle, että kunta rakentaa lastauslaiturille eteisen. Eteisen rakentamisen yhteydessä tulee uusia myös lastauslippa. Berner Oy maksaisi kunnalle vuokraa rakentamishankkeen kokonaiskustannuksista laskettavan EU-säännösten edellyttämän minimivuokran." Lastauslaiturin eteisen rakentaminen tapahtuu vastaavanlaisena kuin Cederroth Oy:lle on tehty aiemmin. Esityslistan liitteenä nro 4 on Roltex Oy:n tarjous lastauslaiturin eteisen rakentamisesta (tarjous ei ole tässä vaiheessa julkinen). Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puoltaa tehtaanjohtaja Jari Puustisen kans sa käy dyn keskustelun perusteella lastauslaiturin etei sen ra ken tamista Berner Oy / Hei nä ve den teh taal le liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lastauslaiturin eteisen rakentamisen tarjouksessa esitetyn mukaisesti. (Tarjous esi tellään kokouksessa). Rakentamiskustannukset lisätään vuokran perusteena olevaan laskentapohjaan. Työ toteutetaan ja määräraha siihen on esitetty vuoden 2012 talousarvion inves tointiosassa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi, kpito Berner Oy

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus EROANOMUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N HALLINTONEUVOSTON JÄSE- NYYDESTÄ 166/ /2011 KHALL 283 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kaisa Järvenpää on Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:lle osoittamassaan kirjeessä anonut eroa terveydellisistä syistä johtuen Pohjois-Karjalan Ener gia hol ding Oy:n hal lin to neuvoston jäsenyydestä. Kunnanhallitus on päätöksellään nimennyt Heinäveden kunnasta mm. Kaisa Järvenpään jäsenehdokkaaksi Pohjois-Karjalan Ener giaholding Oy:n hallintoneuvostoon. Ao. osakeyhtiön yhtiökokous on vuon na 2009 valinnut Järvenpään hallintoneuvoston jäseneksi kaudelle Yh tiö kokous myöntää myös eron jäsenyydestä. Heinäveden kunnan tulee esittää hallintoneuvostoon mies- tai naisjäsenehdokasta eroa van Kaisa Järvenpään tilalle. Hallintoneuvoston puheenjoh ta jal ta Jou ni Pi riseltä saadun tiedon mukaan ehdokkaan tulee edustaa keskustapuoluetta. Kunnanhallitus nimeää Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon keskustapuoluetta edustavan jäseneh dokkaan eroa van Kai sa Jär ven pään ti lal le jäljellä olevaksi toi mi kau deksi Kunnanhallitus esitti jäsenehdokkaaksi Timo Kukkosta Kaisa Järvenpään tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Toimeenpano: Tiedoksi: Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, Kaisa Järvenpää, Timo Kukkonen

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KARVION KOULUN INVESTOINTI MÄÄRÄRAHA-ANOMUS VUODELLE 2011 TELA Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinäve si. Karvion koulun valmistuminen on siirtynyt vuodelle 2011 ja talousarvion in vestointisuunnitelmassa ei ole siihen varauduttu. Hanke on merkitty 2010 keskeneräisiin. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan tehdessään muutoksia vuoden 2010 investointiosan talousarvioon päättänyt: Karvion koulu on vastaanotettu urakoitsijalta Karvion kouluun on siirretty mahdollisimman paljon käytössä olevaa kalustusta, joten uusien ka lus tei den hankinta oli tarkoituksenmukaista suunnitella ja toteuttaa kou luti loihin muuttamisen jälkeen. Näin ollen Karvion koulun ensikertaiseen ka lustami seen tarkoitettu määräraha euroa on lisätty vuoden 2011 in vestointi osaan. Vuodelle 2011 on jäänyt urakoitsijalle maksettavaksi mm. seuraavaa Karvion koulun rakentaminen / määrärahan tarve vuodelle 2011: 1. Lemminkäinen Oy, viimeinen maksuerä ,00 2. Lemminkäinen Oy, lisätyöt ,54 3. Valvonta-, loput suunnittelu- ja yms. kulut ,56 Käyttö ,10 4. Valvonta-, loput suunnittelu-, lisätyöt ja yms. kulut / vielä maksuun tulevia kustannuk sia n ,90 Määrärahan tarve vuodelle ,00 Karvion koulun ensikertainen kalustaminen: Määräraha investointiosassa vuodelle ,00 Käytetty ensikertaiseen kalustamiseen ,83 Määrärahaa jäljellä ,17 Esityslistan liitteenä 85 /1 Listaus toteutuneista kustannuksista Teknjoht: Lauta kunta päättää esittää kunnanhalli tuk selle ja edel leen kunnanval tuustolle, että Kar vion koulun raken tamistöi den loppuun saatta miseksi myön nettäi siin vuo delle 2011 ta lousarvion investointi osaan meno koh dalle :n mää räraha. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL 284 Esityslistan liitteenä nro 5 on listaus toteutuneista kustannuksista. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Karvion kou lun ra kentamistöiden loppuunsaattamiseksi :n määrärahan vuoden 2011 talousarvion investointiosaan me-

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ nokohdalle Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LASTEN PÄIVÄHOIDON SIIRTYMINEN SIVISTYSTOIMEEN PETU Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Lasten päivähoidon siirtymistä sivistystoimen alaisuuteen on selvitetty kun nanjohtajan asettaman työryhmän toimesta. Työryhmään ovat kuuluneet päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, perusturvajohtaja Enni Ekberg/Anneli Malmstedt, sivistysjohtaja Maarika Kasonen sekä Otto Kotilaisen koulun rehtori Aki Tölli. Asia on noussut esille myös Keski-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tä misen yhteistoiminta-alueen muodostamisen yhteydessä, Otto Kotilai sen koulun tilojen valmistumisen myötä sekä valtionhallinnon muutosten vuok si. Päivähoidon hallinto on siirtymässä sosiaali- ja terveysministeriön hallin nonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia lasten hyvinvoinnille, kehi tykselle ja oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista, lapsilähtöistä ja kotikasvatusta tukevaa. Varhaiskasvatuksen merkitys on tärkeä sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoittaja na. Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja varhainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä lasten ja nuorten ongelmien sy venemistä ja pitkäaikaisvaiku tuksia. Lisäksi varhaisessa vaiheessa käytet tävissä on yleensä vielä useita vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. On nistuminen tai epäonnistuminen esimerkiksi oppimisessa vaikuttaa merkit tävästi lapsen käsitykseen itses tään oppijana, kokemukseen koulusta ja myöhempään oppimismotivaati oon. Tässä mielessä lapsen tukeminen mahdollisimman varhain on erityi sen tärkeää. Lasten päivähoidon yhdistämisellä sivistystoimeen pyritään edelleen luomaan laadukasta, kustannustehokasta ja joustavaa palvelutarjontaa. Tavoitteena on sisällöllinen ja toiminnallinen muutos, eikä vain vaihtaa lasten päivähoitoa hallinnoivaa hallintokuntaa. Asiakkaiden näkökulmasta yhteinen hallinto luo nykyistä paremmat edellytykset päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen ydintehtävien toteuttamiselle. Lasten päivähoidon yh distämisen etuina voidaan nähdä mm. raja-pintojen poistumisen, tiedonku lun helpottumisen, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen pedagogisen jatku mon syntymisen ja henkilöstön ja tilojen joustavan ja tehokkaan käytön. Yhteinen hallinto antaa mahdollisuudet lasten päivähoidon ja opetustoimen toimintakulttuurien ja op pimis- ja kasvuympäristöjen yhteiselle kehittämi selle. Hoito- ja kasvatus henkilöstön sekä opetushenkilöstön yhteistyön edellytykset paranevat, ja synergiahyötyjä on odotettavissa mm. yhteisten koulutusten järjestämises tä. Yhteinen hallinnonala parantaa edellytyksiä oppilashuollon jatkumolle esiopetuksesta perusopetukseen tiedonsiirtoa koskevien toimintatapojen yhtenäistämisen avulla.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Päivähoidon siirtymistä sivistystoimen alaisuuteen on selvitet ty neljän eri vaihtoehtomallin kautta. Vaihtoehto 1. (Nykyinen hallintomalli säilyy) Lasten päivähoito (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkodit ja muu perhepäivähoi to), päivähoidossa järjestettävä esiopetus (esioppilaat eivät ole koulun op pilaita, vaikka päivähoidossa järjestettävä esiopetus tapahtuisi koulun ti loissa), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lastenhoidon tuki kun talisineen jatkavat edelleen perusturvalautakunnan alaisuudessa. Karvion koululla esiopetus jatkuu osana Karvion koulun toimintaa alkuopetuksen yhteydessä ja on sivistystoimen alaista. Vaihtoehto 2. (Koko lasten päivähoito siirtyy sivistystoimen hallintoon, pal velussuhteiden ehdot säilyvät ennallaan KVTES:n piirissä) Lasten päivähoito (päiväkoti, ryhmäperhepäiväkodit ja muu perhepäivähoi to), päivähoidossa järjestettävä esiopetus (esioppilaat EIVÄT ole koulun oppilaita, vaikka päivähoidossa järjestettävä esiopetus tapahtuisi koulun ti loissa), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lastenhoidon tuki kun talisineen siirtyvät sivistyslautakunnan alaisuuteen. Karvion koululla esi opetus on osana koulun toimintaa alkuopetuksen yhteydessä. Vaihtoehto 3. (Koko lasten päivähoito siirtyy sivistystoimeen, esiopetus siir tyy Otto Kotilaisen koulun alaisuuteen ja esiopettajien palvelussuhteen eh dot muuttuvat KVTES:stä OVTES:iin) Esipetus kokonai suudessaan siirtyy sivistyslautakunnan alle, niin että esioppilaat ON NI METTYINÄ koulun oppilaiksi molemmissa sekä Karvion, että Otto Kotilai sen koulussa. Lasten päivähoito, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lastenkoti hoidon tuki kuntalisineen siirtyvät myös sivistys lautakunnan alai suuteen. Vaihtoehto 4. (Koko lasten päivähoito siirtyy sivistys toimeen, esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy Otto Kotilaisen kou lun alaisuuteen ja esi opettajien palvelussuhteen ehdot muuttuvat KVTES:stä OVTES:iin) Esipetus kokonaisuudessaan, niin että esioppilaat ON NI METTYINÄ koulun oppilaiksi ja koululais ten aamu- ja iltapäivätoiminta siiryvät sivis tyslautakunnan alaisuuteen. Lasten päivähoi to sekä las ten hoidon tuki kun talisineen siirtyvät myös sivistyslautakunnan alai suuteen. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja on päättänyt esittää, että lasten päivähoito siirretään kokonaisuudessaan sivis tys toi men alaisuuteen vaihtoehtomalli 2 mukaan alkaen. Selvitysraportti esityslistan liiteenä no 2. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lasten päivähoito siirre tään kokonaisuudessaan sivistys toimen alai suu teen vaihto ehtomalli 2 mu kaan al kaen ( Lasten päi vä koti, perhepäivähoito, leik ki toiminta, lastenhoidontuki). Pal velujen siir to otetaan huomi oon talousarvion 2012 teossa.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus sivistyslautakunta KHALL 285 Esityslistan liitteenä nro 6 on selvitysraportti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lasten päivähoito siirretään kokonaisuudessaan sivistystoimen alaisuuteen vaihto ehtomalli 2 mukaan alkaen ( Lasten päi väkoti, perhepäivähoito, leikkitoiminta, lastenhoidontuki). Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-8 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET TOI- MINNOT KHALL 286 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallituksen vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mu kaan tulostavoitteiden sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuus tolle kaksi kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Toteutu mat on käsiteltävä osastotasolla 04 / kustannuspaikoittain. Talousarvion toteutumaraportti (käyttötalous + investoinnit) ja kirjanpidon yh teen ve to kun nan halli tuk sen alaisista toiminnoista on esityslistan liitteenä nro 7. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion toteutumaraportin (käyttötalous + investoinnit) kunnanhallituksen alaisten toimintojen osalta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Vsto

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN ASETTAMINEN 152/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2012 tammikuussa. Varsi nainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai ja mah dollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäse niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava sii hen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita aset ta nei ta puo lue re kis te riin mer kit ty jä puolueita. Etelä-Savon vaalipiirissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puoluerekisteriin merkityt puolueet olivat: Itsenäisyyspuolue r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. Suomen Kommunistinen Puolue r.p. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Vihreä Liitto r.p. Suomen Työväenpuolue STP r.p. Muutos 2011 r.p. Perussuomalaiset r.p. Vapauspuolue (VP) - Suomen Tulevaisuus r.p. Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. Suomen Keskusta r.p. Vasemmistoliitto r.p. Piraattipuolue r.p.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä. Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaa timus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajä senten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a :n 1 momentin mukaan sekä naisia et tä miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %. Esityslistan liitteenä nro 4 on luettelot vuoden 2011 eduskuntavaalien vaa li lautakunnista ja -toimikunnasta. Kunnanhallitus asettaa vuoden 2012 tasavallan presidentin vaa lin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle KHALL Esityslistan liitteenä nro 1 on luettelot vuoden 2011 eduskuntavaalien vaa lilautakunnista ja -toimikunnasta. Kunnanhallitus asettaa vuoden 2012 tasavallan presidentin vaalin vaalilau takunnat ja vaalitoimikunnan. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Pöytäkirjan liitteenä nro 264 / 1 on luettelo vuoden 2012 ta savallan presidentin vaalin vaalilautakunnista ja -toimikunnasta. Toimeenpano: Tiedoksi: valitut henkilöt KHALL 287 Itä-Heinäveden äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Aila Karvinen ja Kaak kois-hei nä ve den äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Seija Sallinen ovat il moit ta neet eroavansa ao. vaalilautakuntien jäsenyydestä, joten hei dän ti lalleen on va littava uudet jä senet. Kunnanhallitus valitsee jäsenet Itä-Heinäveden ja Kaakkois-Heinäveden äänestysalueen vaalilautakuntiin Aila Karvisen ja Seija Sallisen tilalle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 PUUKAUPAT KHALL 288 Valmistelija: Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Kerman rannantie 7, Heinävesi, gsm , Fax (017) , Kunnanmetsätalousinsinööri on pyytänyt tarjoukset leimikosta, joka on kooltaan metsäta loussuun ni telman mukainen eli kiintokuutiota. Tarjouspyyntö lähe tettiin kah deksalle alueella toimivalle ostajalle. Tarjouksen jättivät määräai kaan men nessä neljä puunostajaa. Näistä kaksi oli tarjous pyynnön mukai sia ja yksi tarjous koski vain Kukkomäki- tilan ensiharvennuksia ja yhden tarjouksen määräaika oli pyydettyä lyhyempi. Kaikkia tarjouksia on vertailtu liitteessä nro 8 (asiakirja ei ole tässä vaihees sa julkinen). Ver tai lus ta käy il mii, et tä par haan tarjouksen on tehnyt Stora En so Oyj. Puu kaup pa tar jouk sen hin nat ovat jon kin ver ran pa remmat kuin tä män het ken keski hin nat. Heinäveden kunnan puukauppa on sen verran suuri, että sen on mahdol lista saada hin nantar kistus myy mälleen puu eräl le. Esityslistan liitteenä nro 9 on tarjousten avauspöytäkirja. Tarjoushinnat erik seen jaettavassa liitteessä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväksi vuoden 2011 puu kau pat StoraEnso Oyj:n kanssa. Kunnanhallitus päätti 1. hylätä Keski-Savon MHY:n ja UPM-Kymmene Oyj:n tarjoukset, koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukai sia, 2. hyväksyä StoraEnso Oyj:n tarjouksen vuoden 2011 puukaupoista, se kä 3. sijoittaa kaupasta saatavan kauppahinnan Tähti tilille. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanmetsätalousinsinööri, kpito tarjouksen tehneet

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus SOPIMUS MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA KHALL 289 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden valtuusto on päättänyt lähteä mukaan maaseutuhallinnon järjestämiseen yhteistyössä Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun kunnan sekä Sa von lin nan kaupungin kanssa Kerimäen kunnan hallinnoi mana. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat valmistelleet yhdessä yhteistoimintasopimusta ja siihen liittäviä kustannusten jakoperusteita. Yhteistoiminta-alueen päätoimipiste sijaitsee sopimuksen mukaan Kerimäellä ja siinä työskentelee em. alueen kolme maaseutusihteeriä. Lisäksi Maaseutuviras ton viljelijätukihakemusten ja eräiden ELY-keskuksiin toimitet tavien tukiha ke musten käsittelyn hallinnolliset ohjeet (Dnro 441/2010) mää rittävät työket jut, joiden täyttämiseksi on ostettava näitä tehtäviä varten vi ran omaispal velua vastaavalta yhteistoiminta-alueelta sekä yhteistyösopi muskunnilta tu kiha kemusten tallennusapua tarpeen mukaan. Yhteisen maaseutuelinkeinohallinnon valmistelua varten perustetaan työryhmä, johon yhteistoiminta-alueen kunnat ja kaupunki nimeävät kukin kaksi edustajaa. Työryhmä aloittaa toimintansa Työryhmän puheenjohtajana toimii Kerimäen kunnan edustaja. Esityslistan liitteenä nro 10 on Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Pun kaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteis toiminta-alueen muodostamisesta. Kunnanhallitus 1. hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Pun kaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kesken laaditun sopimuksen maaseutuhal linnon yh teistoi min ta-alueen muo dostamisesta, ja 2. nimeää yhteisen maaseutuelinkeinohallinnon valmistelua varten perustettavaan työryhmään Heinäveden kunnan edustajiksi kunnanjohtaja Riitta A. Tiluksen, varalla kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson sekä maa seu tusih teeri Jaa na Kainulaisen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalv/sopimuksen allekirjoitus ao. kunnat, valitut henkilöt

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KHALL 290 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Esityslistan liitteenä - nro 11 on kunnanhallituksen alaisia toimintoja koskevat vuoden 2012 talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perusteluineen sekä vuosia koskeva taloussuun nitelmaesitys - nro 12 on eurolistaus kunnanhallituksen alaisista toiminnoista Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten toiminto jen vuoden 2012 talousarvioesityksen ja vuosia koskevan taloussuunnitelmaesityksen. Kunnanhallitus kävi kunnanhallituksen alaisten toimintojen vuoden 2012 talousarvioesityksestä ja vuosia koskevasta taloussuunnitelmaesityksesta evästyskeskustelun Kunnanhallituksen alaisten toimintojen osuus käsitellään samassa yhteydessä kuin koko kunnan talousarvioesitys.

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VALTION LAHJOITTAMAN NS. NIKKARILAN KIINTEISTÖN OMISTA- JUUDESTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSA KHALL 291 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Keski-Savon oppimiskeskus on kirjelmällään pyytänyt omistajakunnilta lausunnon Nikkarilan kiinteistön uudelleen järjestelystä. Oppimiskeskuksen hallitus haluaa tietää, onko osakaskunta halukas hankkimaan valtion lahjoittamaa kiinteistöä omistukseensa (Nikkarila) joko koulutuskäyttöönsä tai muu hun käyttöön. Esityslistan liitteenä nro 13 on Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneu vos Rit va Kiven "esitys palautusvelvollisuuden harkinnassa noudatetta vista pe ri aatteista ja mahdollisista ehdoista." Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole tehnyt periaatepäätöstä valtion luovuttamien oppilaskiinteistöjen käyvän arvon palautusvelvollisuudesta, vaan asiaan liittyen on KKM:ssä laadittu sisäinen muistio, jossa ehdotetut periaatteet on hyväksytty noudatettavaksi siten, että niitä tarvittaessa tarkistetaan. Kj. Kunnanhallitus lausuntonaan ilmoittaa Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymän hallitukselle, että Heinäveden kunta ei halua ei kä aio hankkia omistukseensa val tion lahjoittamaa Nikkarilan kiinteistöä Pieksä mäen kunnas sa miltään osin. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Keski-Savon oppimiskeskus

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA KHALL 292 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuusto vahvistaa kuntastrategia-asiakirjan vuosittain talousarvion yhtey dessä. Heinäveden kunnan strategiassa määritellään valtuuston tahto siitä, mihin suuntaan ja millä keinoin kuntaa tulee kehittää ensisijaisesti talousarviovuoden ja valtuustokauden aikana, mutta sillä luodaan myös pitemmän aikavälin suuntaviivat ja ajattelua. Strategian laadinnassa on hyödynnetty Balanced Scoorecars (BSC)-viitekehystä, jossa ns. SWOT-analyysin kautta on arvioituna omat vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysiä varten on laadittu luonnos keskustelun pohjaksi. Strategian ajantasaistamisessa käytetään apuna tilastoaineistoja ja mahdollisia laskelmia ja valtiovallan suunnitelmia. Oheismateriaali keskustelua ja strategian päivittämistä varten on esityslistan liitteenä nro 14. Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun valtuustoa edeltävää seminaaria varten, joka pidetään klo Var sinainen valtuuston kokous alkaa klo Kunnanhallituksen ja valtuuston toivotaan käyvän perusteelli nen keskustelu kunnan tahtotilasta kuntarakenneuudistuksen ja sote-valmistelun etenemistä varten (Sote-asiasta jaetaan selvitysmateriaalia kokouksessa). Kunnanhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun. Mukaan kutsutaan tulosyksiköiden esimiehet ja pääluottamusmiehet.

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / KHALL 293 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita elokuun lopun talousar vion toteutumaraportoinnista: "Talousarvion toteutumisen (käyttötalous + investoinnit) raportointi valtuus tolle osastotasolla 03 tiliryh mittäin tuloslaskelman muodossa: Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle 2 kertaa vuodessa eli tilanteiden ja mukaan. Raportti tilanteesta on toimitettava mennessä. Poikkeuksena sivistyslautakunnan alaiset toiminnot. Näiden osalta voi raportit toimittaa ti lanteesta 31.7." - Talousarvion toteutuman perusteella laskennallisen tilinpäätösarvion mukaan tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi euroa. Syyskuun tilanteen mukaan alijäämä olisi euroa. Talousarviossa 2011 ylijäämäksi on merkitty euroa. Hallintokunnat eivät tänä vuonna laatineet omia tilinpäätösennusteita toimintatuotoista ja toimintaku luista, vaan tp-ennusteen sitovasta tunnusluvusta toimintakate euroa / asu kas. Esityslistan liitteenä nro 15 on talousarvion toteutumaraportti 1-7./ 1-8/2011 ja siinä talouden katsaus grafiikkataulukot tuloslaskelma ml. tilinpäätösennuste; laskennalliset tilinpäätösennusteet osastotasolla 03 eriytetyn vesihuoltolaitoksen toteutuma 8/2011; hallintokuntien osasto 03 toteutumaraportit käyt tötalouden osalta; investointiosan toteutumalistaus (kirjanpidosta). hallintokuntien investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumaraportin / sekä tilinpäätösennusteen tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanhallitus on huolestunut menokehityksestä ja saattaa hallintokuntien tiedoksi ja toimeenpantavaksi, että hallinto-

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ kuntien tulee pidättäytyä tarvike- ja palveluhankinnoista, jotka eivät ole välttämättömiä

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 294 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 16 si vistyslautakunta , tekninen lautakunta , pe rustur valautakunta sekä kunnanjohtajan, kunnansihteerin ja teknisen johtajan pää tök set. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. lautakunnat ja viranhaltijat

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 295 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 17 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevis ta kiin teistön kaupoista. Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oi keuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupois sa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maanmittaustoimisto

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET KHALL 296 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2011 talousarvion toteutumisraporteissa / ja niiden yhteydessä tekninen lautakunta on esittänyt katesiirtoja toimintatuo toissa ja toimintakuluissa se kä lisämäärärahoja toimintatuotoissa ja toimin takuluissa. Tekninen lautakunta esittää myönnettäväksi katesiirtoja toi mintatuottoihin euroa, toimintakuluihin eu roa. Sekä lisä määrärahoja toiminta tuottoihin euroa ja toimintakului hin euroa. Sivistyslautakunta esittää myönnettäväksi määrärahanmuu toksen toiminta tuottoihin euroa. Perusturvalautakunta, tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus eivät ole vielä tässä vaiheessa esittäneet valtuustolle katesiirtoja eivätkä lisämäärärahoja. Valtuuston ja kunnanhallituksen tälle vuodelle antamassa talousarvion täy täntöönpano-ohjeessa oh jeistetaan seuraavasti: Hallintokuntien on jo heti talousarviovuoden alusta käyttösuunnitelmia vah vistaessaan mitoitettava toimintansa niin, että koko tuleva toimintavuosi tullaan pysymään valtuus ton hyväksymässä talousarviossa. Ottaen nyt huomioon palvelurakenne selvityksessä edellytetyt säästöt. Hallintokuntien katesiirtoesitykset Toimintatuotot Toimintakulut Tekninen lautakunta euroa euroa Yhteensä euroa euroa Hallintokuntien lisämäärärahaesi tykset Toimintatuotot Toimintakulut Tekninen lautakunta euroa euroa Yhteensä euroa euroa Hallintokuntien määrärahanmuutokset Toimintatuotot Sivistyslautakunta euroa Yhteensä euroa Laskennallisesti arvioidun tilinpäätösennusteen (TP 2010 syys-joulukuun käyttö + toteutuma tam mi-elokuu 2011) pohjalta arvioituna tulisi vuonna vuosikatteeksi euroa (ta:ssa euroa) -tilikauden tulokseksi euroa (ta:ssa euroa) -tilikauden ali/ylijäämäksi euroa (ta:ssa euroa).

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Esityslistan liitteenä nro 18 on - koonti teknisen lautakunnan katesiir roista ja lisämäärärahoista - perusturvalautakunnan päätös, vuoden 2011 talousarvion toteutuminen tammi-elokuu/ perusturva, Sivistyslautakunnan päätös, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuulta Sivistyslautakunnan päätös, vapaan sivistystyön talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuulta Teknisen lautakunnan päätös, teknisen toimen vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosan käyttöaste ja tilinpäätösennuste, ja perustelut talousarvion ylityksille ja alituksille. - Teknisen lautakunnan päätös, teknisen toimen vuoden 2011 talousarvion investointiosan käyttöaste , Yksityistietoimen tulostavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan päätös, vuoden 2011 talousarvion toteutuminen Kunnanhallituksen päätös, vuoden 2011 talousarvion toteutu minen 1-8 / kunnanhallituksen alaiset toiminnot, Sivistyslautakunnan päätös, määrärahanmuutos TA 2011 pe rusopetus tuotot euroa Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. hyväksyy tekniselle toimialalle eri kustannuspaikoilta toisille kohdennetta via katesiirtoja toimintatuottoihin euroa ja toimintaku luihin euroa 2. myöntää teknisen toimialan vuoden 2011 talousarvioon lisä määrärahan toimintatuottoihin euroa ja toimintaku luihin euroa 3. myöntää sivistystoimelle määrärahanmuutoksen toimintatuot toihin euroa Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2012 KHALL 297 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksy misen yhteydes sä on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve roprosentista se kä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosent tiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2012 talousarvion valmistelu on käynnissä ja tämänhetkisen ennusteen mukaan talousarvioesitys näyttää 1,5-2,0 milj.euron alijäämää. Talousarvion investointiosa on edelleen erittäin mittava: Bruttoinvestoinnit ovat 3,9 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 3,8 milj. euroa. Näiden investointien sekä vuosien 2010 ja 2011 käynnistyneiden ja valmistuneiden investointien val mistu mi sen jäl keen pois to jen osuus tu lee nou se maan merkittävästi. Lainanotto tulee lisääntymään vuonna 2012 alustavan arvion mukaan 5,8 milj.euroa. Ennusteen mukaan tuloveroa kertyisi euroa. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa Heinäveden kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus KUNNAN VUODEN 2012 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN KHALL 298 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistöverolailn 11 :n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden lais sa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosit tain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveropro sentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudel la. Vuoden 2012 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeam maksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85. Heinäveden kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2011 seuraavat: * yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 * vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,35 * muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,95 * voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,75 * yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomal le rakennuspaikalle ei mää ritellä erillistä edellä mainituista poikkeavaa kiinteistöveroprosenttia Kiinteistöveron tuotto on arvioitu alustavan vuoden 2012 talousarvio esityk sen mukaan eu roa. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää Heinäveden kunnan vuoden 2012 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,35 - muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveropro sentti 0,95 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,75 - yleishyödylliselle yhteisölle ja rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä edellä mainituista poikkea vaa kiinteistö veroprosenttia

31 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

32 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 299 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jäljempänä esitys valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpa nosta. Kunnanhallitus päättää suorittaessaan laillisuusvalvontaa, et tä valtuusto on kokouksessaan tehnyt päätökset oikeassa jär jestyksessä toimivaltansa rajoissa ja lainmukai sesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanon seuraavas ti: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 55 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 56 EROANOMUS VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ VSTO 57 Toimeenpano: palkat Tiedoksi: Eveliina Karvonen, Jari Pakarinen EROANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN VA RAJÄSENYY- DESTÄ VSTO 58 Toimeenpano: palkat Tiedoksi: sivistyslautakunta, Heikki Lätti, Es ko Jaakkila MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIOSAAN VUODEL LE 2011 / TERVEYSKESKUKSEN KATON KOR JAUS JA KATTO TUR- VALAITTEET VSTO 59 Toi meenpano: kpito, tek ninen toimi Tiedoksi: KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESI- LINGON UUSI MI NEN VSTO 60 Toimeenpano: kpito, tekninen toimi Tiedoksi: PALVELUKESKUKSEN JA TERVEYSKESKUK SEN KOR- JAUS TYÖN HANKE SUUNNI TEL MAN MU KAISET TYÖT VSTO 61 Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMINEN VSTO 62 Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalve lut/kauppakirjan alle kirjoitus Sähköliike T. Koponen Oy, kpito

33 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAA VAN TARKISTA MI NEN JA AJAN TA SAIS TAMI NEN VSTO 63 Toimeenpano: hallintopalvelut / kuulutus Tiedoksi: Etelä-Savon ELY-keskus MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLI SESTI KIIREEL- LI SINÄ ESIT TÄ MÄT ASIAT VSTO 64 VALTUUTETTUJEN ALOITTEITA VSTO 65 Toimeenpano: khall Tiedoksi: VALITUSOSOITUS Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

34 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanhallitus EURON SUURUISEN KORKOTUKILAINAN OTTAMINEN KHALL 300 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on pyytänyt tarjouksia euron suuruisesta ARA:n myönnettävästä korkotukilainasta Heinäveden hoivakotia varten. Tarjousta pyydettiin seuraavilta rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Suomi Oyj - Pohjola Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Handelsbankenilta - Kuntarahoitus Oyj Muut rahalaitokset Handelsbankenia lukuunottamatta jättivät tarjouksen. Edullisin tarjous on Kuntarahoitus Oyj:llä. Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää ottaa euron suuruisen korkotukilainan Kun tarahoitus Oyj:l tä. Lai na-aika on 41 vuotta ja korko si dotaan 5 vuoden viite kor koon. Korkoindikaatio tarjoushetkellä 2,540 % sisältäen margi naalin 0,600%-yksikköä. Lopullinen korko määräytyy aina nostoajankohdan mukaan. Korko tar kiste taan 5 vuoden ku lut tua. Tä män jäl keen kor ko on Kun ta ra hoituk sen 5 vuo den va rain hankinta kustan nus korko li sät ty nä 0,600 %-yksikön margi naalilla p.a. Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,750 %-yksikön marginaalilla p.a. Muita ku lu ja ei pe ri tä. Lai na on myös mak setta vissa ta kai sin ai em min. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY-

Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYY- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 506 Kunnanhallitus 08.11.2010 AIKA 08.11.2010 klo 9:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 EROAMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 292 Kunnanhallitus 27.06.2012 AIKA 27.06.2012 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY-

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Kunnanhallitus 07.02.2011 AIKA 07.02.2011 klo 17:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI-

Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 401 Kunnanhallitus 06.09.2010 AIKA 06.09.2010 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot