Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia. Yksi ml käyttövalmista konsentraattiliuosta sisältää 5 mg oksaliplatiinia. 50 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 50 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 10 ml liuotinta. 100 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 100 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 20 ml liuotinta. 150 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 150 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 30 ml liuotinta. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Infuusiokuiva-aine, liuosta varten. Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Oksaliplatiini yhdessä 5-fluorourasiilin (5-FU) ja foliinihapon (FA) kanssa on tarkoitettu: 3. asteen (Dukesin luokka C) paksusuolisyövän liitännäishoitoon, primaarisyövän poistavan radikaalileikkauksen jälkeen etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoitoon. 4.2 Annostus ja antotapa Annostus VAIN AIKUISILLE 1

2 Oksaliplatiinin suositeltu annos liitännäishoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon, joka toistetaan 2 viikon välein 12 kertaa (6 kuukautta). Oksaliplatiinin suositeltu annos etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon 2 viikon välein. Annos sovitetaan siedettävyyden mukaan (ks. kohta 4.4). Oksaliplatiini tulee aina antaa ennen fluoropyrimidiinejä. Oksaliplatiini annetaan 2 6 tuntia kestävänä laskimoinfuusiona, laimennettuna ml:aan 5 % glukoosi-infuusionestettä, jotta saataisiin 0,2-0,70 mg/ml välillä oleva pitoisuus. 0,70 mg/ml on korkein kliinisessä käytössä oleva pitoisuus oksaliplatiiniannoksella 85 mg/m 2. Oksaliplatiinia on käytetty pääasiassa jatkuvaa 5-fluorourasiili-infuusiota sisältävien hoitoohjelmien kanssa. Kahden viikon välein tapahtuvaa annostusta varten käytettiin 5-fluorourasiilin sekä bolusannoksia että jatkuvaa infuusiota sisältäviä hoito-ohjelmia. Erityispotilasryhmät - Munuaisten vajaatoiminta: Oksaliplatiinia ei ole tutkittu vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 4.3). Keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoito tulee aloittaa normaalilla suositusannoksella (ks. kohta 4.4). Lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa. - Maksan vajaatoiminta: Faasin I tutkimuksessa vakavaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla maksaan ja sappeen kohdistuvien haittavaikutusten esiintymistiheys ja vakavuus olivat suhteessa etenevään sairauteen ja maksantoimintakokeiden lähtötason heikentyneisiin tuloksiin. Epänormaaleja maksantoimintakokeita omaavien potilaiden annoksia ei muutettu kliinisen kehitystyön aikana. - Vanhukset: Vakavat myrkytystilat eivät olleet yleisempiä yli 65-vuotiailla potilailla, kun oksaliplatiinia käytettiin yksinään tai 5-fluorourasiiliin yhdistettynä. Iäkkäiden potilaiden annoksia ei siis tarvitse muuttaa. Antotapa Oksaliplatiini annetaan laskimonsisäisenä infuusiona. Oksaliplatiinin anto ei edellytä hyperhydraatiota. 2

3 Oksaliplatiini laimennetaan ml:aan 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin pitoisuudeksi tulee vähintään 0,2 mg/ml. Näin saatu liuos annetaan 2 6 tuntia kestävänä infuusiona keskuslaskimokatetrin kautta tai perifeeriseen laskimoon. Oksaliplatiini-infuusio on annettava aina ennen 5-fluorourasiili-infuusiota. Ekstravasaation sattuessa on infuusio keskeytettävä välittömästi. Koulutetun ammattihenkilön, jolla on tietoa käytettävästä lääkeaineesta, täytyy suorittaa sytostaatti-injektioliuoksen valmistus sellaisissa olosuhteissa, että voidaan taata lääkevalmisteen puhtaus, ympäristönsuojelu ja etenkin lääkevalmistetta käsittelevän henkilökunnan suojaaminen, sairaalan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tähän tarkoitukseen vaaditaan oma valmistuspiste, jossa tupakointi, syöminen ja juominen on kiellettyä. Käyttöohjeet: Ks. kohta Vasta-aiheet - Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineista - Imetys - Luuydinlama ennen ensimmäistä hoitokertaa, mistä on osoituksena lähtötason neutrofiiliarvo < 2 x 10 9 /l ja/tai trombosyyttiarvo < 100 x 10 9 /l. - Perifeerinen sensorinen neuropatia ja siihen liittyvä toiminnallinen häiriö ennen ensimmäistä hoitokertaa - Vakava munuaisten toimintahäiriö (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min). 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Oksaliplatiinia tulee käyttää vain onkologiaan erikoistuneissa yksiköissä ja antaa vain kokeneen onkologin valvonnassa. Koska hoidon turvallisuudesta keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on rajoitetusti tietoa, hoitoa tulee harkita vain asianmukaisen haitta/hyötyarvioinnin jälkeen. Tällaisessa tapauksessa, munuaisten toimintaa on seurattava huolellisesti ja annosta muutettava toksisuuden mukaan. Jos potilaalle on aikaisemmin kehittynyt allergisia reaktioita platinavalmisteiden annon yhteydessä, häntä tulee tarkkailla tällaisten reaktioiden ilmaantumisen varalta. Jos potilaalle ilmaantuu anafylaktoidisia reaktioita, infuusio keskeytetään välittömästi ja ryhdytään tilanteen vaatimiin oireenmukaisiin toimiin. Potilasta ei saa altistaa uudelleen oksaliplatiinille. Oksaliplatiinin ekstravasaation sattuessa on infuusio keskeytettävä välittömästi ja aloitettava normaali tilanteen vaatima oireenmukainen paikallishoito. Oksaliplatiinin aiheuttaman neurotoksisuuden ilmaantumista on seurattava tarkoin, varsinkin jos oksaliplatiinia annetaan yhdessä neurotoksisuutta aiheuttavien lääkkeiden kanssa. Potilaalle tulee tehdä neurologinen tutkimus ennen jokaista annostusta ja määräajoin hoidon jälkeen. 3

4 Jos potilaalle kehittyy kaksi tuntia kestävän infuusion aikana tai sitä seuraavien tuntien aikana akuuttia kurkunpään ja nielun tuntohäiriötä (ks. kohta 4.8), seuraava oksaliplatiiniannos annetaan kuusi tuntia kestävänä infuusiona. Jos potilaalle ilmaantuu neurologisia oireita (tuntoharhoja, tuntohäiriöitä), oksaliplatiiniannosta on muutettava oireiden keston ja vaikeusasteen mukaan seuraavasti: - Jos oireet kestävät kauemmin kuin seitsemän päivää ja ovat häiritseviä, oksaliplatiiniannos 85 mg/m 2 pienennetään seuraavalla hoitokerralla joko annokseen 65 mg/m 2 (etäpesäkkeisen syövän hoito) tai annokseen 75 mg/m 2 (liitännäishoito). - Jos tuntoharhaan ei liity toiminnallista häiriötä mutta se kestää seuraavaan hoitokertaan asti, oksaliplatiiniannos 85 mg/m 2 pienennetään seuraavalla hoitokerralla joko annokseen 65 mg/m 2 (etäpesäkkeisen syövän hoito) tai annokseen 75 mg/m 2 (liitännäishoito). - Jos tuntoharhaan liittyy toiminnallista häiriötä ja se kestää seuraavaan hoitokertaan asti, oksaliplatiinihoito on lopetettava. - Jos oireet paranevat oksaliplatiinin lopettamisen jälkeen, hoidon uudelleen aloittamista voidaan harkita. Potilasta on varoitettava, että hoidon loputtua perifeerisen sensorisen neuropatian oireilu saattaa olla pitkäaikaista. Paikallinen, keskivaikea, toiminnallisuutta häiritsevä tuntoharha tai tuntohäiriö voi jatkua jopa 3 vuotta liitännäishoidon lopettamisen jälkeen. Ruuansulatuskanavaan kohdistuva toksisuus aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua, ja sitä vastaan tulee antaa ennaltaehkäisevää ja/tai terapeuttista antiemeettilääkitystä (ks. kohta 4.8). Varsinkin oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteiskäyttö voi aiheuttaa vakavaa ripulia/oksentelua, jota voi seurata dehydraatio, paralyyttinen ileus, suoliston tukkeuma, hypokalemia, metabolinen asidoosi ja munuaisten vajaatoimintaa. Yksittäisiä haimatulehdustapauksia on raportoitu. Jos potilaalle ilmaantuu hematologista toksisuutta (neutrofiiliarvo < 1,5 x 10 9 /l tai trombosyyttiarvo < 50 x 10 9 /l), seuraavaa hoitokertaa tulee siirtää kunnes hematologiset arvot ovat palanneet hyväksyttävälle tasolle. Potilaan täydellinen verenkuva ja valkosolujen erittelylaskenta on tarkastettava ennen hoidon aloittamista ja ennen jokaista seuraavaa hoitokertaa. Jotta potilas osaisi välittömästi hakeutua asianmukaiseen hoitoon, hänelle on selostettava, että oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteisannostus voi mahdollisesti aiheuttaa ripulia/oksentelua, limakalvotulehdusta/suutulehdusta ja neutropeniaa. Jos potilaalle ilmaantuu limakalvotulehdusta/suutulehdusta, neutropenian kanssa tai ilman, seuraavaa hoitokertaa on siirrettävä kunnes limakalvotulehdus/suutulehdus on astetta 1 ja/tai neutrofiiliarvo on 1,5 x 10 9 /l. Oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteiskäytössä (foliinihapon kanssa tai ilman) seurataan tavanomaisia 5-fluorourasiilitoksisuutta varten annettuja annosmuutoksia. 4

5 Jos ilmenee 4. asteen ripulia, asteen neutropeniaa (neutrofiiliarvo < 1,0 x 10 9 /l) tai asteen trombosytopeniaa (trombosyyttiarvo < 50 x 10 9 /l), oksaliplatiiniannos 85 mg/m 2 pienennetään joko annokseen 65 mg/m 2 (etäpesäkkeisen syövän hoito) tai annokseen 75 mg/m 2 (liitännäishoito), ja lisäksi pienennetään tarvittaessa 5-fluorourasiiliannosta. Jos ilmenee epänormaaleja maksan toimintakokeiden tuloksia tai portaalista hypertensiota, joka ei selkeästi johdu maksan etäpesäkkeistä, tulisi ottaa huomioon erittäin harvinaisten lääkeaineeseen liittyvien maksaverisuonihäiriöiden mahdollisuus. Jos ilmenee selittämättömiä hengitystieoireita, kuten kuivaa yskää, hengenahdistusta, rahinoita tai keuhkoinfiltraatteja röntgenkuvassa, oksaliplatiinihoito on keskeytettävä kunnes keuhkotutkimukset sulkevat pois interstitiaalisen keuhkotaudin mahdollisuuden (ks. kohta 4.8). Käyttö raskauden aikana, ks. kohta 4.6. Prekliinisissä tutkimuksissa oksaliplatiinilla havaittiin genotoksisia vaikutuksia. Tämän takia oksaliplatiinilla hoidettujen miesten ei tule siittää lasta hoidon aikana eikä 6 kuukauteen hoidon päättymisen jälkeen. Miehiä suositellaan ottamaan siemennestettä säilöön ennen hoidon aloittamista, sillä oksaliplatiinilla voi olla hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus, joka saattaa olla pysyvä. Naiset eivät saa tulla raskaaksi oksaliplatiinihoidon aikana ja heidän on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää (ks. kohta 4.6). Sopivaa ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja naisten 4 kuukauden ajan sekä miesten 6 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 5-fluorourasiilialtistus ei muuttunut potilailla, joille annettiin kerta-annos oksaliplatiinia 85 mg/m 2 juuri ennen 5-fluorourasiilin annostelua. Oksaliplatiinin yhteiskäyttö seuraavien valmisteiden kanssa ei heikentänyt huomattavasti sen sitoutumista plasmaproteiineihin in vitro: erytromysiini, salisylaatit, granisetroni, paklitakseli ja natriumvalproaatti. 4.6 Raskaus ja imetys Tietoa raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta ei toistaiseksi ole saatavana. Eläinkokeissa havaittiin lisääntymistoksisuutta. Oksaliplatiinia ei täten suositella käytettäväksi raskauden aikana eikä hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka eivät käytä ehkäisyä. Oksaliplatiinin käyttöä tulee harkita ainoastaan potilaan suostumuksella, kun potilaalle on ensin kerrottu mahdollisista sikiöön kohdistuvista vaaroista. Sopivaa ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja naisten 4 kuukauden ajan sekä miesten 6 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. Äidinmaitoon erittymistä ei ole tutkittu. Imettäminen on vasta-aiheista oksaliplatiinihoidon aikana. 5

6 Oksaliplatiinilla voi olla hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus (ks. kohta 4.4). 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei ole tehty tutkimuksia lääkkeen vaikutuksista ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Oksaliplatiinihoidolla voi kuitenkin olla lievä tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska se voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia, oksentelua ja neurologisia kävelyyn ja tasapainoon kohdistuvia vaikutuksia. 4.8 Haittavaikutukset Yleisimmät oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin/foliinihapon (5-FU/FA) yhteishoitoon liittyvät haittavaikutukset ovat ruoansulatuskanavaan kohdistuvia (ripuli, pahoinvointi, oksentelu ja limakalvotulehdus), hematologisia (neutropenia, trombosytopenia) ja neurologisia (akuutti ja kumulatiivinen annoksesta riippuvainen perifeerinen sensorinen neuropatia). Yleisesti ottaen nämä haittavaikutukset ovat yleisempiä ja vakavampia oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteishoidon aikana kuin pelkän 5-FU/FA-hoidon aikana. Alla olevassa taulukossa ilmoitetut esiintymistiheydet ovat peräisin kliinisistä tutkimuksista, jotka käsittivät sekä etäpesäkkeisen syövän hoidon että liitännäishoidon (tutkimushenkilöinä oli vastaavasti 416 ja potilasta, tutkimusten oksaliplatiini + 5-FU/FA -haaroista), ja tuotteen markkinoille tulon jälkeisistä kokemuksista. Esiintymistiheydet ilmoitetaan taulukossa seuraavan yleisen konvention mukaan: erittäin yleinen ( 1/10), yleinen ( 1/100, < 1/10), melko harvinainen ( 1/1 000, < 1/100), harvinainen ( 1/10 000, < 1/1 000), erittäin harvinainen (< 1/10 000), mukaan lukien yksittäiset raportit. Taulukon jälkeen on lisätietoa. Taulukko 1: Haittavaikutukset elinjärjestelmien mukaan Elinjärjestelmä Erittäin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Erittäin harvainainen Infektiot Infektio Kuumeinen neutropenia/ neutropeninen sepsis (esim. luokan 3,4 neutropenia ja dokumentoidut infektiot)* Veren ja imunestejärjestelmän häiriöt Immuunijärjestelmän häiriöt Anemia, neutropenia, trombosytopenia* Leukopenia, lymfopenia* Allergia/allerginen reaktio Nuha, ylähengitystieinfektio Immunoaller ginen trombosytope nia, hemolyyttine n anemia 6

7 Elinjärjestelmä Erittäin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Erittäin harvainainen Aineenvaihdunta- ja ravitsemushäiriöt Psyykkiset häiriöt Hermoston häiriöt Silmäsairaudet Korva- ja sisäkorvahäiriöt Ruokahaluttomuus Epänormaali verensokeripitoisuus, hypokalemia, epänormaali veren natriumpitoisuus Perifeerinen sensorinen neuropatia, päänsärky tuntohäiriöt, makuaistin muutokset Elimistön kuivuminen Masennus, unettomuus Huimaus, liikehermon tulehdus, meningiitti Konjuktiviitti, näköhäiriöt Metabolinen asidoosi Hermostuneis uus Ototoksisuus Dysartria Ohimenevä näöntarkkuud en heikentymine n, näkökentän häiriöt, optinen neuriitti Kuurous Verisuonistohäiriöt Nenäverenvuoto Verenvuoto, syvä laskimontukkotulehdus, keuhkoveritulppa, verenvuoto peräsuolesta Hengityselin-, rintakehä- ja välikarsinahäiriöt Ruoansulatuskanavanhäiriöt Maksa- ja sappihäiriöt Ihon ja ihonalaiskerrosten häiriöt Tuki- ja liikuntaelimistön ja sidekudosten häiriöt Punoitus Hengenaihdistus, yskä Rintakipu, nikotus Ripuli, pahoinvointi, oksentelu, stomatiitti/mukosiitti, vatsakipu, ummetus Alkaalisen fosfataasin nousu, bilirubiinin nousu, LDH:n nousu, maksaentsyyminen (SGPT/ALAT, SGOT/ASAT) nousu Ihosairaus, alopesia Selkäkipu Dyspepsia, gastroesofagiaalinen refluksi Ihon eksfoliaatio (kuten käsien ja jalkojen oireyhtymä), erytematoottinen ihottuma, ihottuma, lisääntynyt hikoilu, kynsisairaudet Nivelkipu, luukipu Ileus, suolitukos Interstitiaalin en keuhkosairau s, keuhkofibroo si** Koliitti, myös Clostridium difficile ripuli Pankreatiitti Maksan sinusoidaalinen obstruktiivinen syndrooma 7

8 Elinjärjestelmä Munuais- ja virtsatiehäiriöt Yleisluontoiset ja annostuspaikan häiriöt Erittäin yleinen Yleinen Melko harvinainen Kuume 3, uupumus, voimattomuus, kipu, painonnousu (käytettäessä liitännäishoitona) Injektiopaikan reaktio 1 Dysuria, epätavallisen tiheä virtsaamistarve, kreatiniiniarvojen nousu, hematuria Painon lasku (etäpesäkehoidossa) Harvinainen Erittäin harvainainen Akuutti tubulointerstitiaalinen nefropatia 1 Ekstravasaatio voi aiheuttaa paikallista kipua ja tulehdusta, joka voi olla voimakasta ja johtaa komplikaatioihin, varsinkin jos oksaliplatiinia infusoidaan perifeeriseen laskimoon (ks. kohta 4.4). 2 Yleisiä allergisia reaktioita, kuten ihottuma (varsinkin urtikaria), sidekalvotulehdus, riniitti. Yleisiä anafylaktisia reaktioita, kuten bronkospasmi, angioedeema, hypotensio ja anafylaktinen sokki. 3 Kuume on erittäin yleinen, joko infektion aiheuttamana (kuumeisen neutropenian kanssa tai ilman) tai yksinään immunoloisen mekanismin aiheuttamana. * Katso yksityiskohtaista tietoa alla olevasta kohdasta. ** Ks. kohta 4.4. Hematologinen toksisuus Taulukko 2: Potilasmääräinen (%), asteittain ilmaistu esiintyvyys Oksaliplatiini ja 5- Etäpesäkkeisen syövän hoito Liitännäishoito FU/FA Kaikki 3. aste 4. aste Kaikki 3. aste 4. aste 85 mg/m 2 2 viikon välein asteet asteet Anemia 82,2 3 < 1 75,6 0,7 0,1 Neutropenia 71, ,9 28,8 12,3 Trombosytopenia 71,6 4 < 1 77,4 1,5 0,2 Kuumeinen neutropenia 5,0 3,6 1,4 0,7 0,7 0,0 Neutropeninen sepsis 1,1 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4 Ruuansulatuskanavaan kohdistuva toksisuus Taulukko 3: Potilasmääräinen (%), asteittain ilmaistu esiintyvyys Oksaliplatiini ja 5- Etäpesäkkeisen syövän hoito Liitännäishoito FU/FA Kaikki 3. aste 4. aste Kaikki 3. aste 4. aste 85 mg/m 2 2 viikon välein asteet asteet Pahoinvointi 69,9 8 < 1 73,7 4,8 0,3 Ripuli 60, ,3 8,3 2,5 Oksentelu 49, ,2 5,3 0,5 Limakalvotulehdus / suutulehdus 39,9 4 < 1 42,1 2,8 0,1 Potilaalle tulee antaa voimakasta antiemeettilääkitystä ennaltaehkäisevästi ja/tai terapeuttisesti. 8

9 Varsinkin oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteiskäyttö voi aiheuttaa vakavaa ripulia/oksentelua, jota voi seurata dehydraatio, paralyyttinen ileus, suoliston tukkeuma, hypokalemia, metabolinen asidoosi ja munuaisten vajaatoimintaa (ks. kohta 4.4). Yksittäisiä haimatulehdustapauksia on raportoitu. Hermosto: Hermostoon kohdistuva toksisuus on oksaliplatiinin annosta rajoittava haittavaikutus. Se aiheuttaa perifeeristä sensorista neuropatiaa, jolle on luonteenomaista raajojen tuntohäiriö ja/tai tuntoharha, johon voi liittyä myös kramppeja. Usein altistus kylmälle laukaisee tilan. Jopa 95%:lla hoidetuista potilaista ilmenee näitä oireita. Oireet taantuvat yleensä hoitokertojen välillä, mutta niiden kesto lisääntyy hoitokertojen määrän mukaisesti. Annoksen suuruus määräytyy kivun alkamisajankohdan ja/tai toiminnallisen häiriön sekä oireilun keston mukaan. Oireet saattavat johtaa myös lääkityksen keskeyttämiseen (ks. kohta 4.4). Toiminnallisesta häiriöstä kärsivä potilas on kyvytön tekemään esimerkiksi hienomotorisia liikkeitä. Tämä saattaa johtua sensoristen toimintojen heikkenemisestä. Pitkäaikaisten oireiden vaara on noin 10 %, kun potilas on saanut kumulatiivisesti 850 mg/m 2 (10 hoitokertaa) ja 20 %, kun potilas on saanut mg/m 2 (12 hoitokertaa). Suurimmassa osassa tapauksia neurologiset oireet paranevat tai häviävät kokonaan hoidon loputtua. Kuusi kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen ei 87 %:lla potilaista ollut mitään oireilua, tai vain lievää oireilua, kun lääkitystä oli annettu liitännäishoitona paksusuolisyöpäpotilaille. Seurantaa jatkettiin kolme vuotta, jolloin noin 3 %:lla oli edelleen joko keskivaikeita paikallisia tuntoharhoja (2,3 %) tai toiminnallisuutta mahdollisesti häiritseviä tuntoharhoja (0,5 %). Akuuttia neurosensorista oireilua (ks. kohta 5.3) on raportoitu. Oireilu alkaa muutaman tunnin kuluttua lääkkeen annostelusta, ja usein altistus kylmälle laukaisee oireilun. Tilan oireita ovat yleensä ohimenevä tuntoharha, tuntohäiriö ja hypoestesia. Akuutin kurkunpään ja nielun tuntohäiriöoireyhtymän arvioitu esiintyvyys on 1 2 % ja sille on ominaista potilaan subjektiivinen tuntemus nielemis- ja hengitysvaikeuksista/tukehtumisen tunne ilman objektiivista varmistusta (ei syanoosia tai hypoksiaa) tai laryngo- tai bronkospasmista (ei stridoria, ei vinkunaa). Vaikka näiden oireiden hoitoon on annettu antihistamiineja ja keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä, oireilu häviää nopeasti itsestään ilman lääkitystäkin. Infuusion antoajan pidentäminen vähentää tämän oireyhtymän esiintymistä (ks. kohta 4.4).Toisinaan on tavattu muita oireita, kuten leukojen spasmia/lihasspasmeja/lihasten tahatonta supistumista/lihasten nykimistä/pakkoliikkeitä, koordinaatiohäiriöitä/epänormaalia kävelyä/ataksiaa/tasapainohäiriöitä, kurkun tai rinnan puristuksen/paineen/epämukavuuden/kivun tunnetta. Näihin voi lisäksi liittyä tai esiintyä itsenäisinä tapauksina kallon hermojen toimintahäiriöitä, kuten ptoosia, diplopiaa, afoniaa/dysfoniaa/äänen käheyttä, joita joskus kuvaillaan äänihuulten halvaantumisena, epänormaaleina kielituntemuksina tai dysartriana, joskus kuvaillaan afasiana, kolmoishermosärkynä/kasvokipuna/silmäkipuna, näöntarkkuuden heikentymisenä, näkökentän häiriöinä. 9

10 Muita oksaliplatiinin yhteydessä raportoituja neurologisia oireita ovat syvien jänneheijasteiden puuttuminen ja Lhermitten oire. Optista neuriittia on raportoitu yksittäisissä tapauksissa. Allergiset reaktiot: Taulukko 4: Potilasmääräinen (%), asteittain ilmaistu esiintyvyys Oksaliplatiini ja 5- FU/FA 85 mg/m 2 2 viikon välein Allergiset reaktiot / Allergia Etäpesäkkeisen syövän hoito Liitännäishoito Kaikki 3. aste 4. aste Kaikki 3. aste 4. aste asteet asteet 9,1 1 < 1 10,3 2,3 0,6 Maksan ja sapen häiriöt Maksan sinusoidaalinen obstruktiivinen syndrooma, joka tunnetaan myös veno-oklusiivisen maksataudin nimellä, tai maksan toimintahäiriöihin, kuten peliosis hepatis, nodulaarinen regeneratiivinen hyperplasia, perisinusoidaalinen fibroosi, liittyviä patologisia ilmenemismuotoja on raportoitu. Kliinisiä ilmenemismuotoja voivat olla portaalinen hypertensio ja/tai kohonneet transaminaasiarvot. Munuaisten ja virtsateiden häiriöt Akuuttia tubulo-interstitiaalista nefropatiaa johtaen akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan on raportoitu. 4.9 Yliannostus Oksaliplatiinille ei ole spesifistä antidoottia. Yliannostustapauksissa voidaan odottaa haittavaikutusten voimistumista. Aloitetaan hematologisten parametrien seuranta ja potilaalle annetaan oireenmukaista hoitoa. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Platinayhdisteet ATC-koodi: L01XA 03 Oksaliplatiini on syöpälääke, joka kuuluu platinapohjaisten yhdisteiden uuteen luokkaan, jossa platina-atomi on yhdistyneenä 1,2-diaminosykloheksaaniin ( DACH ) ja oksalaattiryhmään. Oksaliplatiinilla on vain yksi enantiomeeri, cis-[oksalato(trans-l-1,2-dach)platina]. 10

11 Oksaliplatiinilla on laaja in vitro -sytotoksinen vaikutus ja in vivo -antituumorivaikutus useissa tuumorimalleissa, myös ihmisen kolorektaalisyöpämallissa. Oksaliplatiinilla on myös sekä in vitro - että in vivo aktiviteettia useissa sisplatiiniresistenteissä malleissa. Yhteiskäytössä 5-fluorourasiilin kanssa oksaliplatiinilla on havaittu synergististä tehoa sekä in vitro että in vivo. Oksaliplatiinin vaikutusmekanismia ei ole täysin selvitetty mutta tutkimukset osoittavat, että sen biotransformaation aikaansaamilla vesipitoisilla johdoksilla on vaikutusta DNA:han. Tämä aiheuttaa säikeidenvälisiä ja -sisäisiä ristisidoksia johtaen DNA-synteesin estoon, jolla puolestaan on sytotoksisia ja antituumorivaikutuksia. Oksaliplatiinin (85 mg/m 2, joka toistetaan 2 viikon välein) ja siihen yhdistetyn 5- fluorourasiilin/foliinihapon (5-FU/FA) teho etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoidossa on osoitettu kolmessa kliinisessä tutkimuksessa: - Kahden haaran vertaileva, vaiheen III tutkimus (de Gramont, A ym., 2000), jossa oksaliplatiinia käytettiin ensivaiheen lääkkeenä. 420 potilasta satunnaistettiin saamaan joko pelkkää 5-FU/FA-lääkitystä (LV5FU2, N=210) tai oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteislääkitystä (FOLFOX4, N=210). - Kolmen haaran vertaileva, vaiheen III tutkimus (Rothenberg, ML ym., 2003), johon osallistui aiempaa hoitoa saaneita potilaita. 821 potilasta, joiden tauti oli hoitoresistentti irinotekaanin (CPT-11) ja 5-FU/FA:n yhdistelmälle satunnaistettiin saamaan joko pelkkää 5-FU/FAlääkitystä (LV5FU2, N=275), pelkkää oksaliplatiinia (N=275) tai oksaliplatiinin ja 5- FU/FA:n yhteislääkitystä (FOLFOX4, N=271). - Kontrolloimaton, vaiheen II tutkimus (André, T ym., 1999) potilailla, joiden tauti oli hoitoresistentti pelkälle 5-FU/FA-lääkitykselle. Potilaita hoidettiin oksaliplatiinin ja 5- FU/FA:n yhteislääkityksellä (FOLFOX4, N=57). Kahdessa yllämainitussa randomoidussa kliinisessä tutkimuksessa, joissa käytettiin oksaliplatiinia joko ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym.) tai aiempaa hoitoa saaneilla potilailla (Rothenberg, ML ym.), hoitovasteen havaittiin olevan huomattavasti parantunut, ja progressioton aika (progression free survival, PFS) / aika progressioon (time to progression, TTP) oli pidempi kuin potilailla, joita hoidettiin pelkällä 5-FU/FA-lääkityksellä. Rothenbergin ja työtovereiden tutkimuksessa, johon otti osaa potilaita, joiden tauti oli resistentti aiemmin saadulle hoidolle, oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteishoidon vaikutus kokonaiselinajan (overall survival, OS) mediaaniin ei ollut tilastollisesti merkittävä verrattuna pelkkään 5-FU/FA-hoitoon. Taulukko 5: Hoitovaste FOLFOX4 v. LV5FU2 Hoitovaste, % (95 % CI), riippumaton radiologinen tutkimus, ITT-analyysi Ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym., 2000) LV5FU2 FOLFOX4 Pelkkä 22 (16-27) Vaste arvioitiin joka 8. viikko p-arvo = 0, (42-46) oksaliplatiini NA* 11

12 Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (Rothenberg, ML ym., 2003) (hoitoresistentti CPT FU/FA:lle) Vaste arvioitiin joka 6. viikko Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (André, T ym., 1999) (hoitoresistentti 5- FU/FA:lle) Vaste arvioitiin joka 12. viikko * NA: Ei oleellinen. 0,7 (0,0-2,7) p-arvo = 0, ,1 (7,6-15,5) NA* 23 (13-36) 1,1 (0,2-3,2) NA* Taulukko 6: Mediaani progressioton aika (PFS) / mediaani aika progressioon (TTP) FOLFOX4 v. LV5FU2 Mediaani PFS/TTP Kuukautta (95 % CI), riippumaton radiologinen tutkimus, ITT-analyysi Ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym., LV5FU2 FOLFOX4 Pelkkä oksaliplatiini 6,0 (5,5-6,5) 8,2 (7,2-8,8) 2000) (PFS) Log-rank johdettu p-arvo = 0,0003 Potilaat saaneet aiempaa hoitoa 2,6 5,3 (Rothenberg, ML ym., (1,8-2,9) (4,7-6,1) 2003) (TTP) Log-rank johdettu p-arvo = 0,0001 (hoitoresistentti CPT FU/FA:lle) Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (André, T ym., 1999) (hoitoresistentti 5- FU/FA:lle) * NA: Ei oleellinen. NA* 5,1 (3,1-5,7) Taulukko 7: Mediaani kokonaiselinaika (OS) FOLFOX4 v. LV5FU2 NA* 2,1 (1,6-2,7) NA* Mediaani OS, kuukautta (95 % CI), ITT-analyysi Ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym., 2000) LV5FU2 FOLFOX4 Pelkkä oksaliplatiini 14,7 16,2 (13,0-18,2) (14,7-18,2) Log-rank johdettu p-arvo = 0,12 NA* 12

13 Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (Rothenberg, ML ym., 2003) (TTP) (hoitoresistentti CPT FU/FA:lle) Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (André, T ym., 1999) (hoitoresistentti 5-FU/FA:lle) * NA: Ei oleellinen. 8,8 9,9 (7,3-9,3) (9,1-10,5) Log-rank johdettu p-arvo = 0,09 NA* 10,8 (9,3-12,8) 8,1 (7,2-8,7) NA* Tarkasteltaessa aiempaa hoitoa saaneita potilaita (Rothenberg, ML ym., 2003), joilla oli lähtötason oireilua, suurempi osa oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteishoidolla hoidetuista kuin pelkällä 5-FU/FA:lla hoidetuista sai huomattavaa helpotusta tautioireiluun (27,7 % v. 14,6 %, p = 0,0033). Tarkasteltaessa potilaita, jotka eivät olleet saaneet aiempaa hoitoa (de Gramont, A ym., 2000), tutkimuksen kahden hoitoryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa elämänlaatua kuvaavissa parametreissa. Verrokkihaaran elämänlaatua kuvaavien parametrien pistemäärät olivat kuitenkin parempia arvioitaessa yleistä terveydentilaa ja kipua. Oksaliplatiinihaaran pahoinvointia ja oksentelua kuvaavat pistemäärät olivat taas alhaisemmat. Vaiheen III, vertaileva MOSAIC-tutkimus tutki liitännäishoitoa. Tutkimukseen otti osaa paksusuolisyöpäpotilasta (899 potilasta, joilla oli 2. asteen / Dukesin luokan B2 syöpä ja potilasta, joilla oli 3. asteen / Dukesin luokan C syöpä), jotka satunnaistettiin primaarisyövän poistavan radikaalileikkauksen jälkeen saamaan joko pelkkää 5-FU/FA-lääkitystä (LV5FU2, N=1 123 (B2 / C = 448 / 675)) tai oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteislääkitystä (FOLFOX4, N=1 123 (B2 / C = 451 / 672)). Taulukko 8: MOSAIC - 3 vuoden tauditon elossaololuku (ITT-analyysi)* koko populaatiossa. Hoitohaara LV5FU2 FOLFOX4 3 vuoden tauditon elossaololukuprosentti (95 % CI) 73,3 (70,6-75,6) Riskisuhde (95 % CI) 0,76 (0,64-0,89) Ositettu log rank -testi P = 0, ,7 (76,2-81,1) * mediaani seuranta-aika 44,2 kuukautta (kaikkia potilaita seurattiin vähintään 3 vuotta) 13

14 Tutkimustulosten mukaan 3 vuoden tauditon elossaololuku oli huomattavasti suotuisampi oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteislääkitysryhmässä (FOLFOX4), verrattuna pelkää 5-FU/FAlääkitystä (LV5FU2) saaneeseen ryhmään. Taulukko 9: MOSAIC - 3 vuoden tauditon elossaololuku (ITT-analyysi)* levinneisyysasteen mukaan Levinneisyysaste 2. aste (Dukes B2) 3. aste (Dukes C) Hoitohaara LV5FU2 FOLFOX4 LV5FU2 FOLFOX4 3 vuoden tauditon elossaololukuprosentti (95 % CI) 84,3 (80,9-87,7) Riskisuhde(95 % CI) 0,79 (0,57-1,09) 87,4 (84,3-90,5) 65,8 (62,1-69,5) 0,75 (0,62-0,90) 72,8 (69,4-76,2) Ositettu log rank -testi P = 0,151 P = 0,002 * mediaani seuranta-aika 44,2 kuukautta (kaikkia potilaita seurattiin vähintään 3 vuotta) Kokonaiselinaika (ITT-analyysi): MOSAIC-tutkimuksen päävastemuuttuja oli kolmen vuoden tauditon elossaololuku, jota arvioitaessa FOLFOX4-ryhmän potilaista oli elossa 85,1 % ja LV5FU2-ryhmän potilaista 83,8 %. Kokonaiskuolleisuusriski FOLFOX4-ryhmässä oli siis 10 % pienempi, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkittävä (riskisuhde = 0,90). FOLFOX4- ja LV5FU2-ryhmien vastaavat luvut olivat 2. asteen syövän (Dukes B2) alaryhmässä 92,2 % v. 92,4 % (riskisuhde = 1,01) ja 3. asteen syövän (Dukes C) alaryhmässä 80,4 % v. 78,1 % (riskisuhde = 0,87). 5.2 Farmakokinetiikka Yksittäisten aktiivisten yhdisteiden farmakokinetiikkaa ei ole määritetty. Ultrafiltroituvan platinan farmakokinetiikka on esitetty alla. Ultrafiltroituva platina on sitoutumattomien sekä aktiivisten että inaktiivisten platinalajien seos. Parametrit määritettiin 2 tuntia kestävän oksaliplatiini-infuusion jälkeen annosten ollessa joko 130 mg/m 2 oksaliplatiinia kolmen viikon välein 1 5 kertaa tai 85 mg/m 2 kahden viikon välein 1 3 kertaa. 14

15 Taulukko 10: Yhteenveto platinan farmakokinetiikan arvioiduista parametreista. Määritetty ultrafiltraatista oksaliplatiinin toistuvan annon jälkeen, annosten ollessa 85 mg/m 2 kahden viikon välein tai 130 mg/m 2 kolmen viikon välein. Annos c max AUC 0-48 AUC t 1/2α t 1/2β t 1/2γ V ss CL 85 mg/m 2 µg/ml μg * h /ml µg * h /ml h h h l l / h Keskiarvo 0,814 4,19 4,68 0,43 16, ,4 SD 0,193 0,647 1,40 0,35 5, , mg/m 2 Keskiarvo 1,21 8,20 11,9 0,28 16, ,1 SD 0,10 2,40 4,60 0,06 2,90 19, ,07 AUC ja C max -keskiarvot määritettiin 3. hoitokerran (85 mg/m 2 ) tai 5. hoitokerran (130 mg/m 2 ) yhteydessä. AUC-, Vss-, CL ja CL R0-48 -arvot määritettiin ensimmäisen hoitokerran yhteydessä. C end -, C max -, AUC-, AUC , V ss - ja CL-arvojen määrittämiseen ei käytetty tilamallianalyysiä. t 1/2α -, t 1/2β - ja t 1/2γ -arvot määritettiin tilamallianalyysin avulla (hoitokertojen 1 3 yhdessä). Kahden tunnin infuusion jälkeen 15 % annetusta platina-annoksesta kiertää systeemisessä verenkierrossa, loput 85 % jakautuu nopeasti kudoksiin tai eliminoituu virtsan kautta. Peruuttamatonta sitoutumista tapahtuu punasoluihin ja plasmaan, joka johtaa punasolujen ja seerumin albumiinin luonnollisten uusiutumisnopeuksien mukaisiin puoliintumisaikoihin. Plasman ultrafiltraatissa ei havaittu kumulaatiota, annosten ollessa 85 mg/m 2 kahden viikon välein tai 130 mg/m 2 kolmen viikon välein. Tässä matriksissa vakaa tila on todettavissa jo ensimmäisen hoitokerran yhteydessä. Potilaiden välillä ei yleensä ole suuria eroja, eikä potilaan henkilökohtaiset parametrit myöskään vaihtele suuresti. In vitro -biotransformaatio perustunee ei-entsymaattiseen hajoamiseen, eikä diaminosykloheksaani-renkaan (DACH) sytokromi P450-välitteisestä metabolismista ole osoitusta. Suurin osa oksaliplatiinista käy ihmisessä läpi biotransformaation, eikä plasman ultrafiltraatissa ole havaittavissa muuttumatonta lääkeainetta kahden tunnin infuusion jälkeen. Useita sytotoksisia biotransformaatiotuotteita, kuten monokloori-, dikloori- ja diakvo-dach - platinalajeja on tunnistettu systeemisestä verenkierrosta. Myöhemmässä vaiheessa ilmaantuvia inaktiivisia konjugaatteja on myös havaittu. Platina erittyy lähinnä virtsaan, ja suurin osa erittyy antoa seuraavien 48 tunnin aikana. Viidenteen päivään mennessä noin 54 % koko annoksesta oli mitattu virtsasta ja < 3 % ulosteista. 15

16 Munuaisten vajaatoimintapotilailla havaittiin huomattavaa puhdistuman heikkenemistä: tasolta 17,6 ± 2,18 l/h tasoon 9,95 ± 1,91 l/h. Myös jakautumistilavuuden lasku, tasolta 330 ± 40,9 tasoon 241 ± 36,1 l, on tilastollisesti huomattava. Vakavan munuaisten toimintahäiriön vaikutusta platinan puhdistumaan ei ole tutkittu. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Ei-kliinisissä kerta-annos ja toistuvien annosten tutkimuksissa eri eläinlajien (hiiri, rotta, koira ja/tai apina) kohde-elimet olivat luuydin, ruuansulatusjärjestelmä, munuainen, kivekset, hermosto ja sydän. Eläimillä todetut kohde-elintoksisuudet ovat yhdenmukaisia muiden ihmisen syövän hoitoon tarkoitettujen, platinaa sisältävien ja DNA:ta tuhoavien sytotoksisten aineiden aiheuttamien toksisuuksien kanssa, lukuun ottamatta sydämeen kohdistuvia vaikutuksia. Sydämeen kohdistuvia vaikutuksia havaittiin vain koirilla. Näihin vaikutuksiin kuului myös elektrofysiologisia häiriöitä, jotka johtivat kammiovärinään ja kuolemaan. Sydäntoksisuutta pidetään koiralle ominaisena vaikutuksena, ei ainoastaan koska sitä havaittiin vain koirilla vaan myös koska annokset, jotka aiheuttivat kuolettavaa sydäntoksisuutta koirille (150 mg/m 2 ), olivat hyvin siedettyjä ihmisillä. Rottien sensorisilla neuroneilla tehdyt ei-kliiniset tutkimukset viittaavat oksaliplatiiniin liitettyjen akuuttisten neurosensoristen oireiden mahdolliseen yhteyteen jänniteherkillä porteilla varustettuihin Na + -kanaviin. Oksaliplatiini oli mutageeninen ja klastogeeninen nisäkästestijärjestelmissä ja sai aikaan alkio- ja sikiötoksisuutta rotissa. Oksaliplatiinia pidetään mahdollisena karsinogeenina, vaikka karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Laktoosimonohydraatti. 6.2 Yhteensopimattomuudet Laimennettua lääkevalmistetta ei saa sekoittaa samaan infuusiopussiin tai infuusiolinjaan muiden lääkkeiden kanssa. Kohdassa 6.6 kuvattujen käyttöohjeiden mukaisesti oksaliplatiinia voidaan annostella samanaikaisesti foliinihapon kanssa Y-liittimen kautta. - ÄLÄ sekoita emäksisten lääkeaineiden tai liuosten kanssa, varsinkaan 5-fluorourasiilin, trometamolia apuaineena sisältävien foliinihappotuotteiden tai muiden lääkeaineiden trometamolisuolojen kanssa. Emäksiset lääkeaineet ja liuokset heikentävät oksaliplatiinin säilyvyyttä (ks. kohta 6.6). - ÄLÄ liuota oksaliplatiinia keittosuolaliuokseen tai muihin kloridi-ioneja (kuten kalsium-, kalium- ja natriumkloridi) sisältäviin liuoksiin. - ÄLÄ sekoita muiden lääkeaineiden kanssa samaan infuusiopussiin tai infuusiolinjaan (ks. kohdasta 6.6 ohjeita, jotka koskevat samanaikaista annostelua foliinihapon kanssa). - ÄLÄ käytä alumiinia sisältäviä injektiovälineitä. 16

17 6.3 Kestoaika Avaamaton pakkaus: 4 vuotta. Käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraatti alkuperäisessä injektiopullossa: Käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraatti tulisi laimentaa välittömästi. Infuusioliuos laimennuksen jälkeen: 5 %:seen glukoosiliuokseen laimennettu valmiste säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 24 tuntia 2 C 8 C. Mikrobiologisista syistä infuusioliuos tulisi kuitenkin käyttää välittömästi. Ellei näin tapahdu, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2 C 8 C. 6.4 Säilytys Avaamaton pakkaus: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Käyttövalmiiksi sekoitetun ja laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Tyypin 1 lasinen injektiopullo, jossa klorobutyylinen elastomeeritulppa. Saatavana 1 injektiopullon pakkauksissa, jotka sisältävät 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia/injektiopullo. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Oksaliplatiinin kuten muidenkin mahdollisesti toksisten valmisteiden käsittelyssä ja valmistuksessa tulee noudattaa varovaisuutta. Käsittelyohjeet Hoitohenkilökunnan ja lääkärien tulee seurata kaikkia mahdollisia varotoimenpiteitä tämän sytotoksisen aineen käsittelyssä, jotta sekä käsittelijän että hänen ympäristönsä turvallisuus varmistuisi. Koulutetun, asiantuntevan erityishenkilökunnan tulee valmistaa injisoitavia solunsalpaajaliuoksia olosuhteissa, jotka takaavat ympäristöturvallisuuden ja ennen kaikkea lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan turvallisuuden sairaalan toimintaohjeiden mukaisesti. Tähän tarkoitukseen tarvitaan asianmukainen valmistelualue. Tällä alueella ei saa polttaa tupakkaa, syödä tai juoda. 17

18 Asianmukaisten tarvikkeiden on oltava henkilökunnan saatavilla, varsinkin pitkähihaiset suojatakit, suojanaamarit, suojuspäähineet, suojaavat lasit, steriilit kertakäyttöiset käsineet, työaluetta suojaavat päälliset ja keräyspussit jätteille. Ulosteita ja oksennusta on käsiteltävä varoen. Raskaana olevia naisia on kehotettava olemaan käsittelemättä sytotoksisia aineita. Rikkoutunutta pakkausta on käsiteltävä samoja turvatoimenpiteitä noudattaen ja sitä on pidettävä kontaminoituneena jätteenä. Kontaminoitunut jäte poltetaan asianmukaisilla nimilapuilla varustetuissa kovissa astioissa. Katso alla olevaa kohtaa Hävittäminen. Jos oksaliplatiinijauhetta, käyttövalmiiksi saatettua liuosta tai infuusioliuosta joutuu kosketukseen ihon kanssa, pestään alue välittömästi ja perusteellisesti vedellä. Jos oksaliplatiinijauhetta, käyttövalmiiksi saatettua liuosta tai infuusioliuosta joutuu kosketukseen limakalvojen kanssa, pestään alue välittömästi ja perusteellisesti vedellä. Annosteluun liittyvät erityisvarotoimenpiteet - ÄLÄ käytä alumiinia sisältäviä injektiovälineitä. - ÄLÄ annostele laimentamattomana. - Vain 5 %:sta glukoosi-infuusioliuosta (50 mg/ml) saa käyttää laimennukseen. - ÄLÄ käytä natriumkloridia tai muuta kloridia sisältäviä liuoksia käyttövalmiiksi saattamiseen tai infuusiota varten laimentamiseen. - ÄLÄ annostele ekstravaskulaarisesti. - ÄLÄ sekoita muiden lääkeaineiden kanssa samaan infuusiopussiin tai anna muita lääkkeitä samanaikaisesti saman infuusiolinjan kautta. - ÄLÄ sekoita emäksisten lääkeaineiden tai liuosten kanssa, varsinkaan 5-fluorourasiilin, trometamolia apuaineena sisältävien foliinihappotuotteiden tai muiden lääkeaineiden trometamolisuolojen kanssa. Emäksiset lääkeaineet tai liuokset heikentävät oksaliplatiinin säilyvyyttä. Ohjeet käytöstä foliinihapon (kalsium- tai dinatriumfolinaattina) kanssa Oksaliplatiini 85 mg/m 2 i.v.-infuusio laimennettuna ml:aan 5 % glukoosiliuosta (50 mg/ml) annetaan samaan aikaan 5 % glukoosiliuokseen laimennetun foliinihapon i.v.-infuusion kanssa 2-6 tuntia kestävänä infuusiona käyttäen Y-liitintä, joka sijoitetaan välittömästi ennen pistoskohtaa. Näitä kahta lääkettä ei saa laittaa samaan infuusiopussiin. Foliinihappo ei saa sisältää apuaineena trometamolia ja sen voi laimentaa vain käyttäen isotonista 5 % glukoosiliuosta, ei koskaan emäksisiä liuoksia tai natriumkloridia tai muita klorideja sisältäviä liuoksia. Ohjeet käytöstä 5-fluorourasiilin kanssa Oksaliplatiini on anna annettava ennen fluoropyrimidiinejä, kuten 5-fluorourasiilia. Oksaliplatiinin antamisen jälkeen linja on huuhdeltava ennen 5-fluorourasiilin antoa. 18

19 Lisätietoa muiden lääkkeiden yhdistämisestä oksaliplatiinihoitoon saa kyseisen valmisteen valmisteyhteenvedosta,. Jos valmiiksi saatettu liuos osoittaa saostumisen merkkejä, sitä ei tule käyttää vaan se on tuhottava ongelmajätteiden hävittämistä koskevien lakisääteisten määräysten mukaisesti (katso alla). Infuusiojauheen käyttövalmiiksi saattaminen - Liuoksen käyttövalmiiksi saattamiseen käytetään injektionesteisiin käytettävää vettä tai 5 % glukoosi-infuusionestettä (50 mg/ml) mg:n injektiopullo: lisää 10 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml mg:n injektiopullo: lisää 20 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml mg:n injektiopullo: lisää 30 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml. Tarkasta silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytä vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole hiukkasmuodostusta. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä (ks. alla kohta Hävittäminen ). Laimennus ennen infuusiota Vedä injektiopullo(i)sta tarvittava määrä käyttövalmiiksi saatettua konsentraattiliuosta ja laimenna se ml:lla 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin oksaliplatiinin pitoisuudeksi tulee 0,2-0,7 mg/ml. Oksaliplatiinin fysikaalis-kemiallinen säilyvyys on osoitettu näillä pitoisuuksilla. Anna i.v.-infuusiona. 5 %:seen glukoosiin laimennettu valmiste säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti 24 tuntia 2 C 8 C lämpötilassa. Mikrobiologisista syistä infuusioliuos tulisi kuitenkin käyttää välittömästi. Ellei näin tapahdu, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2 C 8 C. Tarkasta silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytä vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole hiukkasmuodostusta. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Tuotteen käyttövalmiiksi saattamiseen tai laimentamiseen EI SAA käyttää keittosuolaliuosta. Oksaliplatiini-infuusioliuoksen yhteensopivuus on testattu tavallisesti käytettävien PVCpohjaisen antovälineiden kanssa. Infuusio Okaliplatiinin anto ei edellytä etukäteen tehtävää nesteytystä. Oksaliplatiini liuotetaan ml:aan 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin pitoisuudeksi tulee vähintään 0,2 mg/ml. Näin saatu liuos annetaan 2 6 tuntia kestävänä infuusiona 19

20 perifeeriseen kanyyliin tai keskuslaskimokatetriin. Jos oksaliplatiinia annetaan 5-fluorourasiilin kanssa, oksaliplatiini-infuusio tulee antaa ennen 5-fluorourasiili-infuusiota. Hävittäminen Käyttämätön lääkevalmiste sekä käyttövalmiiksi saattamiseen, laimennukseen ja liuoksen antamiseen käytetyt välineet on hävitettävä sairaalan sytotoksisia jätteitä koskevan normaalikäytännön mukaisesti voimassaolevia ongelmajätteiden hävittämistä koskevia lakisääteisiä määräyksiä noudattaen. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D Hamburg Saksa Puhelin: Faksi: MYYNTILUVAN NUMERO(T) MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 13/01/ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 12/05/

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein.

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eloxatin 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 5 mg oksaliplatiinia 10 ml

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Paclitaxel_FI_SPC_Clean_20080829 VALMISTEYHTEENVETO

Paclitaxel_FI_SPC_Clean_20080829 VALMISTEYHTEENVETO VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paclitaxel Stragen 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia liuosta varten sisältää

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. JEVTANA 60 mg infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. JEVTANA 60 mg infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JEVTANA 60 mg infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml konsentraattia sisältää 40 mg kabatsitakselia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TAXOL 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TAXOL 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TAXOL 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Paklitakseli 6 mg/ml. 5 ml:n injektiopullo sisältää 30 mg paklitakselia.

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Abraxane 5 mg/ml, infuusiokuiva-aine, suspensiota varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi pullo sisältää 100 mg paklitakselia. Käyttövalmiiksi

Lisätiedot

Vinorelbiinin tavallinen annos on 25 30 mg/m² kerran viikossa.

Vinorelbiinin tavallinen annos on 25 30 mg/m² kerran viikossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vinorelbiini (tartraattina) 10 mg/ml 1 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 54,65 mg dinatriumlevofolinaattia, joka vastaa

Lisätiedot

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra suspensiota sisältää 5 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra suspensiota sisältää 5 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Abraxane5 mg/ml infuusiokuiva-aine, suspensiota varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 100 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Yksi injektiopullo sisältää 100 mg atsasitidiinia. Kun valmiste on saatettu käyttövalmiiksi, yksi ml suspensiota sisältää 25 mg atsasitidiinia.

Yksi injektiopullo sisältää 100 mg atsasitidiinia. Kun valmiste on saatettu käyttövalmiiksi, yksi ml suspensiota sisältää 25 mg atsasitidiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vidaza 25 mg/ml injektiokuiva-aine, suspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 100 mg atsasitidiinia. Kun valmiste on saatettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 4.2 Annostus ja antotapa Valmistetta saa käyttää vain laskimoon annettavien bisfosfonaattien antoon perehtynyt lääkäri.

VALMISTEYHTEENVETO. 4.2 Annostus ja antotapa Valmistetta saa käyttää vain laskimoon annettavien bisfosfonaattien antoon perehtynyt lääkäri. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Osate 4 mg / 5 ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 5 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää tsoledronihappomonohydraattia,

Lisätiedot

1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 10 mg dosetakselia (vedetöntä).

1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 10 mg dosetakselia (vedetöntä). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Docetaxel Pfizer 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 10 mg dosetakselia (vedetöntä).

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Temomedac 5 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 5 mg temotsolomidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Gansikloviirinatrium 546 mg vastaten gansikloviiria 500 mg. Apuaineet, ks. 6.1.

Gansikloviirinatrium 546 mg vastaten gansikloviiria 500 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cymevene 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Gansikloviirinatrium 546 mg vastaten gansikloviiria 500 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 50 mg injektioneste, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml suspensiota sisältää 10 mg sytarabiinia. Yksi 5 ml:n pullo sisältää 50

Lisätiedot

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1).

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xeloda 500 mg kalvopäällysteinen tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg kapesitabiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Temomedac 5 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 5 mg temotsolomidia. Apuaine: Yksi kova kapseli sisältää

Lisätiedot

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1).

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xeloda 150 mg kalvopäällysteinen tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg kapesitabiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dacarbazine Lipomed 200 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 200 mg dakarbatsiinia

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 5/20/100/140/180/250 mg temotsolomidia. Temozolomid

Lisätiedot

Hoidon aloittaa ja sitä valvoo lääkäri, jolla on huomattava kokemus solunsalpaajahoidosta.

Hoidon aloittaa ja sitä valvoo lääkäri, jolla on huomattava kokemus solunsalpaajahoidosta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Methotrexat Accord 25 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 2 ml liuosta sisältää 50 mg metotreksaattia. 20 ml liuosta sisältää 500

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zevalin 1,6 mg/ml valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Zevalin on valmisteyhdistelmä yttrium-90:llä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 7 mg vedetöntä laktoosia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 7 mg vedetöntä laktoosia. 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI Capecitabine medac 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA IIDE MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg kapesitabiinia. Apuaine(et), joiden

Lisätiedot

Hoito tulee aloittaa ja sitä tulee seurata multippelin myelooman hoitoon perehtyneiden lääkäreiden valvonnassa.

Hoito tulee aloittaa ja sitä tulee seurata multippelin myelooman hoitoon perehtyneiden lääkäreiden valvonnassa. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Nivolumabi on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla kiinanhamsterin munasarjasoluissa.

Nivolumabi on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla kiinanhamsterin munasarjasoluissa. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 2 milligrammaa eksenatidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot