Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia. Yksi ml käyttövalmista konsentraattiliuosta sisältää 5 mg oksaliplatiinia. 50 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 50 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 10 ml liuotinta. 100 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 100 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 20 ml liuotinta. 150 mg:n injektiopullo: Yksi injektiopullo sisältää 150 mg oksaliplatiinia, joka valmistetaan käyttöä varten lisäämällä 30 ml liuotinta. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Infuusiokuiva-aine, liuosta varten. Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Oksaliplatiini yhdessä 5-fluorourasiilin (5-FU) ja foliinihapon (FA) kanssa on tarkoitettu: 3. asteen (Dukesin luokka C) paksusuolisyövän liitännäishoitoon, primaarisyövän poistavan radikaalileikkauksen jälkeen etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoitoon. 4.2 Annostus ja antotapa Annostus VAIN AIKUISILLE 1

2 Oksaliplatiinin suositeltu annos liitännäishoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon, joka toistetaan 2 viikon välein 12 kertaa (6 kuukautta). Oksaliplatiinin suositeltu annos etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon 2 viikon välein. Annos sovitetaan siedettävyyden mukaan (ks. kohta 4.4). Oksaliplatiini tulee aina antaa ennen fluoropyrimidiinejä. Oksaliplatiini annetaan 2 6 tuntia kestävänä laskimoinfuusiona, laimennettuna ml:aan 5 % glukoosi-infuusionestettä, jotta saataisiin 0,2-0,70 mg/ml välillä oleva pitoisuus. 0,70 mg/ml on korkein kliinisessä käytössä oleva pitoisuus oksaliplatiiniannoksella 85 mg/m 2. Oksaliplatiinia on käytetty pääasiassa jatkuvaa 5-fluorourasiili-infuusiota sisältävien hoitoohjelmien kanssa. Kahden viikon välein tapahtuvaa annostusta varten käytettiin 5-fluorourasiilin sekä bolusannoksia että jatkuvaa infuusiota sisältäviä hoito-ohjelmia. Erityispotilasryhmät - Munuaisten vajaatoiminta: Oksaliplatiinia ei ole tutkittu vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 4.3). Keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoito tulee aloittaa normaalilla suositusannoksella (ks. kohta 4.4). Lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa. - Maksan vajaatoiminta: Faasin I tutkimuksessa vakavaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla maksaan ja sappeen kohdistuvien haittavaikutusten esiintymistiheys ja vakavuus olivat suhteessa etenevään sairauteen ja maksantoimintakokeiden lähtötason heikentyneisiin tuloksiin. Epänormaaleja maksantoimintakokeita omaavien potilaiden annoksia ei muutettu kliinisen kehitystyön aikana. - Vanhukset: Vakavat myrkytystilat eivät olleet yleisempiä yli 65-vuotiailla potilailla, kun oksaliplatiinia käytettiin yksinään tai 5-fluorourasiiliin yhdistettynä. Iäkkäiden potilaiden annoksia ei siis tarvitse muuttaa. Antotapa Oksaliplatiini annetaan laskimonsisäisenä infuusiona. Oksaliplatiinin anto ei edellytä hyperhydraatiota. 2

3 Oksaliplatiini laimennetaan ml:aan 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin pitoisuudeksi tulee vähintään 0,2 mg/ml. Näin saatu liuos annetaan 2 6 tuntia kestävänä infuusiona keskuslaskimokatetrin kautta tai perifeeriseen laskimoon. Oksaliplatiini-infuusio on annettava aina ennen 5-fluorourasiili-infuusiota. Ekstravasaation sattuessa on infuusio keskeytettävä välittömästi. Koulutetun ammattihenkilön, jolla on tietoa käytettävästä lääkeaineesta, täytyy suorittaa sytostaatti-injektioliuoksen valmistus sellaisissa olosuhteissa, että voidaan taata lääkevalmisteen puhtaus, ympäristönsuojelu ja etenkin lääkevalmistetta käsittelevän henkilökunnan suojaaminen, sairaalan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tähän tarkoitukseen vaaditaan oma valmistuspiste, jossa tupakointi, syöminen ja juominen on kiellettyä. Käyttöohjeet: Ks. kohta Vasta-aiheet - Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineista - Imetys - Luuydinlama ennen ensimmäistä hoitokertaa, mistä on osoituksena lähtötason neutrofiiliarvo < 2 x 10 9 /l ja/tai trombosyyttiarvo < 100 x 10 9 /l. - Perifeerinen sensorinen neuropatia ja siihen liittyvä toiminnallinen häiriö ennen ensimmäistä hoitokertaa - Vakava munuaisten toimintahäiriö (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min). 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Oksaliplatiinia tulee käyttää vain onkologiaan erikoistuneissa yksiköissä ja antaa vain kokeneen onkologin valvonnassa. Koska hoidon turvallisuudesta keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on rajoitetusti tietoa, hoitoa tulee harkita vain asianmukaisen haitta/hyötyarvioinnin jälkeen. Tällaisessa tapauksessa, munuaisten toimintaa on seurattava huolellisesti ja annosta muutettava toksisuuden mukaan. Jos potilaalle on aikaisemmin kehittynyt allergisia reaktioita platinavalmisteiden annon yhteydessä, häntä tulee tarkkailla tällaisten reaktioiden ilmaantumisen varalta. Jos potilaalle ilmaantuu anafylaktoidisia reaktioita, infuusio keskeytetään välittömästi ja ryhdytään tilanteen vaatimiin oireenmukaisiin toimiin. Potilasta ei saa altistaa uudelleen oksaliplatiinille. Oksaliplatiinin ekstravasaation sattuessa on infuusio keskeytettävä välittömästi ja aloitettava normaali tilanteen vaatima oireenmukainen paikallishoito. Oksaliplatiinin aiheuttaman neurotoksisuuden ilmaantumista on seurattava tarkoin, varsinkin jos oksaliplatiinia annetaan yhdessä neurotoksisuutta aiheuttavien lääkkeiden kanssa. Potilaalle tulee tehdä neurologinen tutkimus ennen jokaista annostusta ja määräajoin hoidon jälkeen. 3

4 Jos potilaalle kehittyy kaksi tuntia kestävän infuusion aikana tai sitä seuraavien tuntien aikana akuuttia kurkunpään ja nielun tuntohäiriötä (ks. kohta 4.8), seuraava oksaliplatiiniannos annetaan kuusi tuntia kestävänä infuusiona. Jos potilaalle ilmaantuu neurologisia oireita (tuntoharhoja, tuntohäiriöitä), oksaliplatiiniannosta on muutettava oireiden keston ja vaikeusasteen mukaan seuraavasti: - Jos oireet kestävät kauemmin kuin seitsemän päivää ja ovat häiritseviä, oksaliplatiiniannos 85 mg/m 2 pienennetään seuraavalla hoitokerralla joko annokseen 65 mg/m 2 (etäpesäkkeisen syövän hoito) tai annokseen 75 mg/m 2 (liitännäishoito). - Jos tuntoharhaan ei liity toiminnallista häiriötä mutta se kestää seuraavaan hoitokertaan asti, oksaliplatiiniannos 85 mg/m 2 pienennetään seuraavalla hoitokerralla joko annokseen 65 mg/m 2 (etäpesäkkeisen syövän hoito) tai annokseen 75 mg/m 2 (liitännäishoito). - Jos tuntoharhaan liittyy toiminnallista häiriötä ja se kestää seuraavaan hoitokertaan asti, oksaliplatiinihoito on lopetettava. - Jos oireet paranevat oksaliplatiinin lopettamisen jälkeen, hoidon uudelleen aloittamista voidaan harkita. Potilasta on varoitettava, että hoidon loputtua perifeerisen sensorisen neuropatian oireilu saattaa olla pitkäaikaista. Paikallinen, keskivaikea, toiminnallisuutta häiritsevä tuntoharha tai tuntohäiriö voi jatkua jopa 3 vuotta liitännäishoidon lopettamisen jälkeen. Ruuansulatuskanavaan kohdistuva toksisuus aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua, ja sitä vastaan tulee antaa ennaltaehkäisevää ja/tai terapeuttista antiemeettilääkitystä (ks. kohta 4.8). Varsinkin oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteiskäyttö voi aiheuttaa vakavaa ripulia/oksentelua, jota voi seurata dehydraatio, paralyyttinen ileus, suoliston tukkeuma, hypokalemia, metabolinen asidoosi ja munuaisten vajaatoimintaa. Yksittäisiä haimatulehdustapauksia on raportoitu. Jos potilaalle ilmaantuu hematologista toksisuutta (neutrofiiliarvo < 1,5 x 10 9 /l tai trombosyyttiarvo < 50 x 10 9 /l), seuraavaa hoitokertaa tulee siirtää kunnes hematologiset arvot ovat palanneet hyväksyttävälle tasolle. Potilaan täydellinen verenkuva ja valkosolujen erittelylaskenta on tarkastettava ennen hoidon aloittamista ja ennen jokaista seuraavaa hoitokertaa. Jotta potilas osaisi välittömästi hakeutua asianmukaiseen hoitoon, hänelle on selostettava, että oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteisannostus voi mahdollisesti aiheuttaa ripulia/oksentelua, limakalvotulehdusta/suutulehdusta ja neutropeniaa. Jos potilaalle ilmaantuu limakalvotulehdusta/suutulehdusta, neutropenian kanssa tai ilman, seuraavaa hoitokertaa on siirrettävä kunnes limakalvotulehdus/suutulehdus on astetta 1 ja/tai neutrofiiliarvo on 1,5 x 10 9 /l. Oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteiskäytössä (foliinihapon kanssa tai ilman) seurataan tavanomaisia 5-fluorourasiilitoksisuutta varten annettuja annosmuutoksia. 4

5 Jos ilmenee 4. asteen ripulia, asteen neutropeniaa (neutrofiiliarvo < 1,0 x 10 9 /l) tai asteen trombosytopeniaa (trombosyyttiarvo < 50 x 10 9 /l), oksaliplatiiniannos 85 mg/m 2 pienennetään joko annokseen 65 mg/m 2 (etäpesäkkeisen syövän hoito) tai annokseen 75 mg/m 2 (liitännäishoito), ja lisäksi pienennetään tarvittaessa 5-fluorourasiiliannosta. Jos ilmenee epänormaaleja maksan toimintakokeiden tuloksia tai portaalista hypertensiota, joka ei selkeästi johdu maksan etäpesäkkeistä, tulisi ottaa huomioon erittäin harvinaisten lääkeaineeseen liittyvien maksaverisuonihäiriöiden mahdollisuus. Jos ilmenee selittämättömiä hengitystieoireita, kuten kuivaa yskää, hengenahdistusta, rahinoita tai keuhkoinfiltraatteja röntgenkuvassa, oksaliplatiinihoito on keskeytettävä kunnes keuhkotutkimukset sulkevat pois interstitiaalisen keuhkotaudin mahdollisuuden (ks. kohta 4.8). Käyttö raskauden aikana, ks. kohta 4.6. Prekliinisissä tutkimuksissa oksaliplatiinilla havaittiin genotoksisia vaikutuksia. Tämän takia oksaliplatiinilla hoidettujen miesten ei tule siittää lasta hoidon aikana eikä 6 kuukauteen hoidon päättymisen jälkeen. Miehiä suositellaan ottamaan siemennestettä säilöön ennen hoidon aloittamista, sillä oksaliplatiinilla voi olla hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus, joka saattaa olla pysyvä. Naiset eivät saa tulla raskaaksi oksaliplatiinihoidon aikana ja heidän on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää (ks. kohta 4.6). Sopivaa ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja naisten 4 kuukauden ajan sekä miesten 6 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 5-fluorourasiilialtistus ei muuttunut potilailla, joille annettiin kerta-annos oksaliplatiinia 85 mg/m 2 juuri ennen 5-fluorourasiilin annostelua. Oksaliplatiinin yhteiskäyttö seuraavien valmisteiden kanssa ei heikentänyt huomattavasti sen sitoutumista plasmaproteiineihin in vitro: erytromysiini, salisylaatit, granisetroni, paklitakseli ja natriumvalproaatti. 4.6 Raskaus ja imetys Tietoa raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta ei toistaiseksi ole saatavana. Eläinkokeissa havaittiin lisääntymistoksisuutta. Oksaliplatiinia ei täten suositella käytettäväksi raskauden aikana eikä hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka eivät käytä ehkäisyä. Oksaliplatiinin käyttöä tulee harkita ainoastaan potilaan suostumuksella, kun potilaalle on ensin kerrottu mahdollisista sikiöön kohdistuvista vaaroista. Sopivaa ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja naisten 4 kuukauden ajan sekä miesten 6 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. Äidinmaitoon erittymistä ei ole tutkittu. Imettäminen on vasta-aiheista oksaliplatiinihoidon aikana. 5

6 Oksaliplatiinilla voi olla hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus (ks. kohta 4.4). 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei ole tehty tutkimuksia lääkkeen vaikutuksista ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Oksaliplatiinihoidolla voi kuitenkin olla lievä tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska se voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia, oksentelua ja neurologisia kävelyyn ja tasapainoon kohdistuvia vaikutuksia. 4.8 Haittavaikutukset Yleisimmät oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin/foliinihapon (5-FU/FA) yhteishoitoon liittyvät haittavaikutukset ovat ruoansulatuskanavaan kohdistuvia (ripuli, pahoinvointi, oksentelu ja limakalvotulehdus), hematologisia (neutropenia, trombosytopenia) ja neurologisia (akuutti ja kumulatiivinen annoksesta riippuvainen perifeerinen sensorinen neuropatia). Yleisesti ottaen nämä haittavaikutukset ovat yleisempiä ja vakavampia oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteishoidon aikana kuin pelkän 5-FU/FA-hoidon aikana. Alla olevassa taulukossa ilmoitetut esiintymistiheydet ovat peräisin kliinisistä tutkimuksista, jotka käsittivät sekä etäpesäkkeisen syövän hoidon että liitännäishoidon (tutkimushenkilöinä oli vastaavasti 416 ja potilasta, tutkimusten oksaliplatiini + 5-FU/FA -haaroista), ja tuotteen markkinoille tulon jälkeisistä kokemuksista. Esiintymistiheydet ilmoitetaan taulukossa seuraavan yleisen konvention mukaan: erittäin yleinen ( 1/10), yleinen ( 1/100, < 1/10), melko harvinainen ( 1/1 000, < 1/100), harvinainen ( 1/10 000, < 1/1 000), erittäin harvinainen (< 1/10 000), mukaan lukien yksittäiset raportit. Taulukon jälkeen on lisätietoa. Taulukko 1: Haittavaikutukset elinjärjestelmien mukaan Elinjärjestelmä Erittäin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Erittäin harvainainen Infektiot Infektio Kuumeinen neutropenia/ neutropeninen sepsis (esim. luokan 3,4 neutropenia ja dokumentoidut infektiot)* Veren ja imunestejärjestelmän häiriöt Immuunijärjestelmän häiriöt Anemia, neutropenia, trombosytopenia* Leukopenia, lymfopenia* Allergia/allerginen reaktio Nuha, ylähengitystieinfektio Immunoaller ginen trombosytope nia, hemolyyttine n anemia 6

7 Elinjärjestelmä Erittäin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Erittäin harvainainen Aineenvaihdunta- ja ravitsemushäiriöt Psyykkiset häiriöt Hermoston häiriöt Silmäsairaudet Korva- ja sisäkorvahäiriöt Ruokahaluttomuus Epänormaali verensokeripitoisuus, hypokalemia, epänormaali veren natriumpitoisuus Perifeerinen sensorinen neuropatia, päänsärky tuntohäiriöt, makuaistin muutokset Elimistön kuivuminen Masennus, unettomuus Huimaus, liikehermon tulehdus, meningiitti Konjuktiviitti, näköhäiriöt Metabolinen asidoosi Hermostuneis uus Ototoksisuus Dysartria Ohimenevä näöntarkkuud en heikentymine n, näkökentän häiriöt, optinen neuriitti Kuurous Verisuonistohäiriöt Nenäverenvuoto Verenvuoto, syvä laskimontukkotulehdus, keuhkoveritulppa, verenvuoto peräsuolesta Hengityselin-, rintakehä- ja välikarsinahäiriöt Ruoansulatuskanavanhäiriöt Maksa- ja sappihäiriöt Ihon ja ihonalaiskerrosten häiriöt Tuki- ja liikuntaelimistön ja sidekudosten häiriöt Punoitus Hengenaihdistus, yskä Rintakipu, nikotus Ripuli, pahoinvointi, oksentelu, stomatiitti/mukosiitti, vatsakipu, ummetus Alkaalisen fosfataasin nousu, bilirubiinin nousu, LDH:n nousu, maksaentsyyminen (SGPT/ALAT, SGOT/ASAT) nousu Ihosairaus, alopesia Selkäkipu Dyspepsia, gastroesofagiaalinen refluksi Ihon eksfoliaatio (kuten käsien ja jalkojen oireyhtymä), erytematoottinen ihottuma, ihottuma, lisääntynyt hikoilu, kynsisairaudet Nivelkipu, luukipu Ileus, suolitukos Interstitiaalin en keuhkosairau s, keuhkofibroo si** Koliitti, myös Clostridium difficile ripuli Pankreatiitti Maksan sinusoidaalinen obstruktiivinen syndrooma 7

8 Elinjärjestelmä Munuais- ja virtsatiehäiriöt Yleisluontoiset ja annostuspaikan häiriöt Erittäin yleinen Yleinen Melko harvinainen Kuume 3, uupumus, voimattomuus, kipu, painonnousu (käytettäessä liitännäishoitona) Injektiopaikan reaktio 1 Dysuria, epätavallisen tiheä virtsaamistarve, kreatiniiniarvojen nousu, hematuria Painon lasku (etäpesäkehoidossa) Harvinainen Erittäin harvainainen Akuutti tubulointerstitiaalinen nefropatia 1 Ekstravasaatio voi aiheuttaa paikallista kipua ja tulehdusta, joka voi olla voimakasta ja johtaa komplikaatioihin, varsinkin jos oksaliplatiinia infusoidaan perifeeriseen laskimoon (ks. kohta 4.4). 2 Yleisiä allergisia reaktioita, kuten ihottuma (varsinkin urtikaria), sidekalvotulehdus, riniitti. Yleisiä anafylaktisia reaktioita, kuten bronkospasmi, angioedeema, hypotensio ja anafylaktinen sokki. 3 Kuume on erittäin yleinen, joko infektion aiheuttamana (kuumeisen neutropenian kanssa tai ilman) tai yksinään immunoloisen mekanismin aiheuttamana. * Katso yksityiskohtaista tietoa alla olevasta kohdasta. ** Ks. kohta 4.4. Hematologinen toksisuus Taulukko 2: Potilasmääräinen (%), asteittain ilmaistu esiintyvyys Oksaliplatiini ja 5- Etäpesäkkeisen syövän hoito Liitännäishoito FU/FA Kaikki 3. aste 4. aste Kaikki 3. aste 4. aste 85 mg/m 2 2 viikon välein asteet asteet Anemia 82,2 3 < 1 75,6 0,7 0,1 Neutropenia 71, ,9 28,8 12,3 Trombosytopenia 71,6 4 < 1 77,4 1,5 0,2 Kuumeinen neutropenia 5,0 3,6 1,4 0,7 0,7 0,0 Neutropeninen sepsis 1,1 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4 Ruuansulatuskanavaan kohdistuva toksisuus Taulukko 3: Potilasmääräinen (%), asteittain ilmaistu esiintyvyys Oksaliplatiini ja 5- Etäpesäkkeisen syövän hoito Liitännäishoito FU/FA Kaikki 3. aste 4. aste Kaikki 3. aste 4. aste 85 mg/m 2 2 viikon välein asteet asteet Pahoinvointi 69,9 8 < 1 73,7 4,8 0,3 Ripuli 60, ,3 8,3 2,5 Oksentelu 49, ,2 5,3 0,5 Limakalvotulehdus / suutulehdus 39,9 4 < 1 42,1 2,8 0,1 Potilaalle tulee antaa voimakasta antiemeettilääkitystä ennaltaehkäisevästi ja/tai terapeuttisesti. 8

9 Varsinkin oksaliplatiinin ja 5-fluorourasiilin yhteiskäyttö voi aiheuttaa vakavaa ripulia/oksentelua, jota voi seurata dehydraatio, paralyyttinen ileus, suoliston tukkeuma, hypokalemia, metabolinen asidoosi ja munuaisten vajaatoimintaa (ks. kohta 4.4). Yksittäisiä haimatulehdustapauksia on raportoitu. Hermosto: Hermostoon kohdistuva toksisuus on oksaliplatiinin annosta rajoittava haittavaikutus. Se aiheuttaa perifeeristä sensorista neuropatiaa, jolle on luonteenomaista raajojen tuntohäiriö ja/tai tuntoharha, johon voi liittyä myös kramppeja. Usein altistus kylmälle laukaisee tilan. Jopa 95%:lla hoidetuista potilaista ilmenee näitä oireita. Oireet taantuvat yleensä hoitokertojen välillä, mutta niiden kesto lisääntyy hoitokertojen määrän mukaisesti. Annoksen suuruus määräytyy kivun alkamisajankohdan ja/tai toiminnallisen häiriön sekä oireilun keston mukaan. Oireet saattavat johtaa myös lääkityksen keskeyttämiseen (ks. kohta 4.4). Toiminnallisesta häiriöstä kärsivä potilas on kyvytön tekemään esimerkiksi hienomotorisia liikkeitä. Tämä saattaa johtua sensoristen toimintojen heikkenemisestä. Pitkäaikaisten oireiden vaara on noin 10 %, kun potilas on saanut kumulatiivisesti 850 mg/m 2 (10 hoitokertaa) ja 20 %, kun potilas on saanut mg/m 2 (12 hoitokertaa). Suurimmassa osassa tapauksia neurologiset oireet paranevat tai häviävät kokonaan hoidon loputtua. Kuusi kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen ei 87 %:lla potilaista ollut mitään oireilua, tai vain lievää oireilua, kun lääkitystä oli annettu liitännäishoitona paksusuolisyöpäpotilaille. Seurantaa jatkettiin kolme vuotta, jolloin noin 3 %:lla oli edelleen joko keskivaikeita paikallisia tuntoharhoja (2,3 %) tai toiminnallisuutta mahdollisesti häiritseviä tuntoharhoja (0,5 %). Akuuttia neurosensorista oireilua (ks. kohta 5.3) on raportoitu. Oireilu alkaa muutaman tunnin kuluttua lääkkeen annostelusta, ja usein altistus kylmälle laukaisee oireilun. Tilan oireita ovat yleensä ohimenevä tuntoharha, tuntohäiriö ja hypoestesia. Akuutin kurkunpään ja nielun tuntohäiriöoireyhtymän arvioitu esiintyvyys on 1 2 % ja sille on ominaista potilaan subjektiivinen tuntemus nielemis- ja hengitysvaikeuksista/tukehtumisen tunne ilman objektiivista varmistusta (ei syanoosia tai hypoksiaa) tai laryngo- tai bronkospasmista (ei stridoria, ei vinkunaa). Vaikka näiden oireiden hoitoon on annettu antihistamiineja ja keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä, oireilu häviää nopeasti itsestään ilman lääkitystäkin. Infuusion antoajan pidentäminen vähentää tämän oireyhtymän esiintymistä (ks. kohta 4.4).Toisinaan on tavattu muita oireita, kuten leukojen spasmia/lihasspasmeja/lihasten tahatonta supistumista/lihasten nykimistä/pakkoliikkeitä, koordinaatiohäiriöitä/epänormaalia kävelyä/ataksiaa/tasapainohäiriöitä, kurkun tai rinnan puristuksen/paineen/epämukavuuden/kivun tunnetta. Näihin voi lisäksi liittyä tai esiintyä itsenäisinä tapauksina kallon hermojen toimintahäiriöitä, kuten ptoosia, diplopiaa, afoniaa/dysfoniaa/äänen käheyttä, joita joskus kuvaillaan äänihuulten halvaantumisena, epänormaaleina kielituntemuksina tai dysartriana, joskus kuvaillaan afasiana, kolmoishermosärkynä/kasvokipuna/silmäkipuna, näöntarkkuuden heikentymisenä, näkökentän häiriöinä. 9

10 Muita oksaliplatiinin yhteydessä raportoituja neurologisia oireita ovat syvien jänneheijasteiden puuttuminen ja Lhermitten oire. Optista neuriittia on raportoitu yksittäisissä tapauksissa. Allergiset reaktiot: Taulukko 4: Potilasmääräinen (%), asteittain ilmaistu esiintyvyys Oksaliplatiini ja 5- FU/FA 85 mg/m 2 2 viikon välein Allergiset reaktiot / Allergia Etäpesäkkeisen syövän hoito Liitännäishoito Kaikki 3. aste 4. aste Kaikki 3. aste 4. aste asteet asteet 9,1 1 < 1 10,3 2,3 0,6 Maksan ja sapen häiriöt Maksan sinusoidaalinen obstruktiivinen syndrooma, joka tunnetaan myös veno-oklusiivisen maksataudin nimellä, tai maksan toimintahäiriöihin, kuten peliosis hepatis, nodulaarinen regeneratiivinen hyperplasia, perisinusoidaalinen fibroosi, liittyviä patologisia ilmenemismuotoja on raportoitu. Kliinisiä ilmenemismuotoja voivat olla portaalinen hypertensio ja/tai kohonneet transaminaasiarvot. Munuaisten ja virtsateiden häiriöt Akuuttia tubulo-interstitiaalista nefropatiaa johtaen akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan on raportoitu. 4.9 Yliannostus Oksaliplatiinille ei ole spesifistä antidoottia. Yliannostustapauksissa voidaan odottaa haittavaikutusten voimistumista. Aloitetaan hematologisten parametrien seuranta ja potilaalle annetaan oireenmukaista hoitoa. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Platinayhdisteet ATC-koodi: L01XA 03 Oksaliplatiini on syöpälääke, joka kuuluu platinapohjaisten yhdisteiden uuteen luokkaan, jossa platina-atomi on yhdistyneenä 1,2-diaminosykloheksaaniin ( DACH ) ja oksalaattiryhmään. Oksaliplatiinilla on vain yksi enantiomeeri, cis-[oksalato(trans-l-1,2-dach)platina]. 10

11 Oksaliplatiinilla on laaja in vitro -sytotoksinen vaikutus ja in vivo -antituumorivaikutus useissa tuumorimalleissa, myös ihmisen kolorektaalisyöpämallissa. Oksaliplatiinilla on myös sekä in vitro - että in vivo aktiviteettia useissa sisplatiiniresistenteissä malleissa. Yhteiskäytössä 5-fluorourasiilin kanssa oksaliplatiinilla on havaittu synergististä tehoa sekä in vitro että in vivo. Oksaliplatiinin vaikutusmekanismia ei ole täysin selvitetty mutta tutkimukset osoittavat, että sen biotransformaation aikaansaamilla vesipitoisilla johdoksilla on vaikutusta DNA:han. Tämä aiheuttaa säikeidenvälisiä ja -sisäisiä ristisidoksia johtaen DNA-synteesin estoon, jolla puolestaan on sytotoksisia ja antituumorivaikutuksia. Oksaliplatiinin (85 mg/m 2, joka toistetaan 2 viikon välein) ja siihen yhdistetyn 5- fluorourasiilin/foliinihapon (5-FU/FA) teho etäpesäkkeisen kolorektaalisyövän hoidossa on osoitettu kolmessa kliinisessä tutkimuksessa: - Kahden haaran vertaileva, vaiheen III tutkimus (de Gramont, A ym., 2000), jossa oksaliplatiinia käytettiin ensivaiheen lääkkeenä. 420 potilasta satunnaistettiin saamaan joko pelkkää 5-FU/FA-lääkitystä (LV5FU2, N=210) tai oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteislääkitystä (FOLFOX4, N=210). - Kolmen haaran vertaileva, vaiheen III tutkimus (Rothenberg, ML ym., 2003), johon osallistui aiempaa hoitoa saaneita potilaita. 821 potilasta, joiden tauti oli hoitoresistentti irinotekaanin (CPT-11) ja 5-FU/FA:n yhdistelmälle satunnaistettiin saamaan joko pelkkää 5-FU/FAlääkitystä (LV5FU2, N=275), pelkkää oksaliplatiinia (N=275) tai oksaliplatiinin ja 5- FU/FA:n yhteislääkitystä (FOLFOX4, N=271). - Kontrolloimaton, vaiheen II tutkimus (André, T ym., 1999) potilailla, joiden tauti oli hoitoresistentti pelkälle 5-FU/FA-lääkitykselle. Potilaita hoidettiin oksaliplatiinin ja 5- FU/FA:n yhteislääkityksellä (FOLFOX4, N=57). Kahdessa yllämainitussa randomoidussa kliinisessä tutkimuksessa, joissa käytettiin oksaliplatiinia joko ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym.) tai aiempaa hoitoa saaneilla potilailla (Rothenberg, ML ym.), hoitovasteen havaittiin olevan huomattavasti parantunut, ja progressioton aika (progression free survival, PFS) / aika progressioon (time to progression, TTP) oli pidempi kuin potilailla, joita hoidettiin pelkällä 5-FU/FA-lääkityksellä. Rothenbergin ja työtovereiden tutkimuksessa, johon otti osaa potilaita, joiden tauti oli resistentti aiemmin saadulle hoidolle, oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteishoidon vaikutus kokonaiselinajan (overall survival, OS) mediaaniin ei ollut tilastollisesti merkittävä verrattuna pelkkään 5-FU/FA-hoitoon. Taulukko 5: Hoitovaste FOLFOX4 v. LV5FU2 Hoitovaste, % (95 % CI), riippumaton radiologinen tutkimus, ITT-analyysi Ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym., 2000) LV5FU2 FOLFOX4 Pelkkä 22 (16-27) Vaste arvioitiin joka 8. viikko p-arvo = 0, (42-46) oksaliplatiini NA* 11

12 Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (Rothenberg, ML ym., 2003) (hoitoresistentti CPT FU/FA:lle) Vaste arvioitiin joka 6. viikko Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (André, T ym., 1999) (hoitoresistentti 5- FU/FA:lle) Vaste arvioitiin joka 12. viikko * NA: Ei oleellinen. 0,7 (0,0-2,7) p-arvo = 0, ,1 (7,6-15,5) NA* 23 (13-36) 1,1 (0,2-3,2) NA* Taulukko 6: Mediaani progressioton aika (PFS) / mediaani aika progressioon (TTP) FOLFOX4 v. LV5FU2 Mediaani PFS/TTP Kuukautta (95 % CI), riippumaton radiologinen tutkimus, ITT-analyysi Ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym., LV5FU2 FOLFOX4 Pelkkä oksaliplatiini 6,0 (5,5-6,5) 8,2 (7,2-8,8) 2000) (PFS) Log-rank johdettu p-arvo = 0,0003 Potilaat saaneet aiempaa hoitoa 2,6 5,3 (Rothenberg, ML ym., (1,8-2,9) (4,7-6,1) 2003) (TTP) Log-rank johdettu p-arvo = 0,0001 (hoitoresistentti CPT FU/FA:lle) Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (André, T ym., 1999) (hoitoresistentti 5- FU/FA:lle) * NA: Ei oleellinen. NA* 5,1 (3,1-5,7) Taulukko 7: Mediaani kokonaiselinaika (OS) FOLFOX4 v. LV5FU2 NA* 2,1 (1,6-2,7) NA* Mediaani OS, kuukautta (95 % CI), ITT-analyysi Ensivaiheen lääkkeenä (de Gramont, A ym., 2000) LV5FU2 FOLFOX4 Pelkkä oksaliplatiini 14,7 16,2 (13,0-18,2) (14,7-18,2) Log-rank johdettu p-arvo = 0,12 NA* 12

13 Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (Rothenberg, ML ym., 2003) (TTP) (hoitoresistentti CPT FU/FA:lle) Potilaat saaneet aiempaa hoitoa (André, T ym., 1999) (hoitoresistentti 5-FU/FA:lle) * NA: Ei oleellinen. 8,8 9,9 (7,3-9,3) (9,1-10,5) Log-rank johdettu p-arvo = 0,09 NA* 10,8 (9,3-12,8) 8,1 (7,2-8,7) NA* Tarkasteltaessa aiempaa hoitoa saaneita potilaita (Rothenberg, ML ym., 2003), joilla oli lähtötason oireilua, suurempi osa oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteishoidolla hoidetuista kuin pelkällä 5-FU/FA:lla hoidetuista sai huomattavaa helpotusta tautioireiluun (27,7 % v. 14,6 %, p = 0,0033). Tarkasteltaessa potilaita, jotka eivät olleet saaneet aiempaa hoitoa (de Gramont, A ym., 2000), tutkimuksen kahden hoitoryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa elämänlaatua kuvaavissa parametreissa. Verrokkihaaran elämänlaatua kuvaavien parametrien pistemäärät olivat kuitenkin parempia arvioitaessa yleistä terveydentilaa ja kipua. Oksaliplatiinihaaran pahoinvointia ja oksentelua kuvaavat pistemäärät olivat taas alhaisemmat. Vaiheen III, vertaileva MOSAIC-tutkimus tutki liitännäishoitoa. Tutkimukseen otti osaa paksusuolisyöpäpotilasta (899 potilasta, joilla oli 2. asteen / Dukesin luokan B2 syöpä ja potilasta, joilla oli 3. asteen / Dukesin luokan C syöpä), jotka satunnaistettiin primaarisyövän poistavan radikaalileikkauksen jälkeen saamaan joko pelkkää 5-FU/FA-lääkitystä (LV5FU2, N=1 123 (B2 / C = 448 / 675)) tai oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteislääkitystä (FOLFOX4, N=1 123 (B2 / C = 451 / 672)). Taulukko 8: MOSAIC - 3 vuoden tauditon elossaololuku (ITT-analyysi)* koko populaatiossa. Hoitohaara LV5FU2 FOLFOX4 3 vuoden tauditon elossaololukuprosentti (95 % CI) 73,3 (70,6-75,6) Riskisuhde (95 % CI) 0,76 (0,64-0,89) Ositettu log rank -testi P = 0, ,7 (76,2-81,1) * mediaani seuranta-aika 44,2 kuukautta (kaikkia potilaita seurattiin vähintään 3 vuotta) 13

14 Tutkimustulosten mukaan 3 vuoden tauditon elossaololuku oli huomattavasti suotuisampi oksaliplatiinin ja 5-FU/FA:n yhteislääkitysryhmässä (FOLFOX4), verrattuna pelkää 5-FU/FAlääkitystä (LV5FU2) saaneeseen ryhmään. Taulukko 9: MOSAIC - 3 vuoden tauditon elossaololuku (ITT-analyysi)* levinneisyysasteen mukaan Levinneisyysaste 2. aste (Dukes B2) 3. aste (Dukes C) Hoitohaara LV5FU2 FOLFOX4 LV5FU2 FOLFOX4 3 vuoden tauditon elossaololukuprosentti (95 % CI) 84,3 (80,9-87,7) Riskisuhde(95 % CI) 0,79 (0,57-1,09) 87,4 (84,3-90,5) 65,8 (62,1-69,5) 0,75 (0,62-0,90) 72,8 (69,4-76,2) Ositettu log rank -testi P = 0,151 P = 0,002 * mediaani seuranta-aika 44,2 kuukautta (kaikkia potilaita seurattiin vähintään 3 vuotta) Kokonaiselinaika (ITT-analyysi): MOSAIC-tutkimuksen päävastemuuttuja oli kolmen vuoden tauditon elossaololuku, jota arvioitaessa FOLFOX4-ryhmän potilaista oli elossa 85,1 % ja LV5FU2-ryhmän potilaista 83,8 %. Kokonaiskuolleisuusriski FOLFOX4-ryhmässä oli siis 10 % pienempi, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkittävä (riskisuhde = 0,90). FOLFOX4- ja LV5FU2-ryhmien vastaavat luvut olivat 2. asteen syövän (Dukes B2) alaryhmässä 92,2 % v. 92,4 % (riskisuhde = 1,01) ja 3. asteen syövän (Dukes C) alaryhmässä 80,4 % v. 78,1 % (riskisuhde = 0,87). 5.2 Farmakokinetiikka Yksittäisten aktiivisten yhdisteiden farmakokinetiikkaa ei ole määritetty. Ultrafiltroituvan platinan farmakokinetiikka on esitetty alla. Ultrafiltroituva platina on sitoutumattomien sekä aktiivisten että inaktiivisten platinalajien seos. Parametrit määritettiin 2 tuntia kestävän oksaliplatiini-infuusion jälkeen annosten ollessa joko 130 mg/m 2 oksaliplatiinia kolmen viikon välein 1 5 kertaa tai 85 mg/m 2 kahden viikon välein 1 3 kertaa. 14

15 Taulukko 10: Yhteenveto platinan farmakokinetiikan arvioiduista parametreista. Määritetty ultrafiltraatista oksaliplatiinin toistuvan annon jälkeen, annosten ollessa 85 mg/m 2 kahden viikon välein tai 130 mg/m 2 kolmen viikon välein. Annos c max AUC 0-48 AUC t 1/2α t 1/2β t 1/2γ V ss CL 85 mg/m 2 µg/ml μg * h /ml µg * h /ml h h h l l / h Keskiarvo 0,814 4,19 4,68 0,43 16, ,4 SD 0,193 0,647 1,40 0,35 5, , mg/m 2 Keskiarvo 1,21 8,20 11,9 0,28 16, ,1 SD 0,10 2,40 4,60 0,06 2,90 19, ,07 AUC ja C max -keskiarvot määritettiin 3. hoitokerran (85 mg/m 2 ) tai 5. hoitokerran (130 mg/m 2 ) yhteydessä. AUC-, Vss-, CL ja CL R0-48 -arvot määritettiin ensimmäisen hoitokerran yhteydessä. C end -, C max -, AUC-, AUC , V ss - ja CL-arvojen määrittämiseen ei käytetty tilamallianalyysiä. t 1/2α -, t 1/2β - ja t 1/2γ -arvot määritettiin tilamallianalyysin avulla (hoitokertojen 1 3 yhdessä). Kahden tunnin infuusion jälkeen 15 % annetusta platina-annoksesta kiertää systeemisessä verenkierrossa, loput 85 % jakautuu nopeasti kudoksiin tai eliminoituu virtsan kautta. Peruuttamatonta sitoutumista tapahtuu punasoluihin ja plasmaan, joka johtaa punasolujen ja seerumin albumiinin luonnollisten uusiutumisnopeuksien mukaisiin puoliintumisaikoihin. Plasman ultrafiltraatissa ei havaittu kumulaatiota, annosten ollessa 85 mg/m 2 kahden viikon välein tai 130 mg/m 2 kolmen viikon välein. Tässä matriksissa vakaa tila on todettavissa jo ensimmäisen hoitokerran yhteydessä. Potilaiden välillä ei yleensä ole suuria eroja, eikä potilaan henkilökohtaiset parametrit myöskään vaihtele suuresti. In vitro -biotransformaatio perustunee ei-entsymaattiseen hajoamiseen, eikä diaminosykloheksaani-renkaan (DACH) sytokromi P450-välitteisestä metabolismista ole osoitusta. Suurin osa oksaliplatiinista käy ihmisessä läpi biotransformaation, eikä plasman ultrafiltraatissa ole havaittavissa muuttumatonta lääkeainetta kahden tunnin infuusion jälkeen. Useita sytotoksisia biotransformaatiotuotteita, kuten monokloori-, dikloori- ja diakvo-dach - platinalajeja on tunnistettu systeemisestä verenkierrosta. Myöhemmässä vaiheessa ilmaantuvia inaktiivisia konjugaatteja on myös havaittu. Platina erittyy lähinnä virtsaan, ja suurin osa erittyy antoa seuraavien 48 tunnin aikana. Viidenteen päivään mennessä noin 54 % koko annoksesta oli mitattu virtsasta ja < 3 % ulosteista. 15

16 Munuaisten vajaatoimintapotilailla havaittiin huomattavaa puhdistuman heikkenemistä: tasolta 17,6 ± 2,18 l/h tasoon 9,95 ± 1,91 l/h. Myös jakautumistilavuuden lasku, tasolta 330 ± 40,9 tasoon 241 ± 36,1 l, on tilastollisesti huomattava. Vakavan munuaisten toimintahäiriön vaikutusta platinan puhdistumaan ei ole tutkittu. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Ei-kliinisissä kerta-annos ja toistuvien annosten tutkimuksissa eri eläinlajien (hiiri, rotta, koira ja/tai apina) kohde-elimet olivat luuydin, ruuansulatusjärjestelmä, munuainen, kivekset, hermosto ja sydän. Eläimillä todetut kohde-elintoksisuudet ovat yhdenmukaisia muiden ihmisen syövän hoitoon tarkoitettujen, platinaa sisältävien ja DNA:ta tuhoavien sytotoksisten aineiden aiheuttamien toksisuuksien kanssa, lukuun ottamatta sydämeen kohdistuvia vaikutuksia. Sydämeen kohdistuvia vaikutuksia havaittiin vain koirilla. Näihin vaikutuksiin kuului myös elektrofysiologisia häiriöitä, jotka johtivat kammiovärinään ja kuolemaan. Sydäntoksisuutta pidetään koiralle ominaisena vaikutuksena, ei ainoastaan koska sitä havaittiin vain koirilla vaan myös koska annokset, jotka aiheuttivat kuolettavaa sydäntoksisuutta koirille (150 mg/m 2 ), olivat hyvin siedettyjä ihmisillä. Rottien sensorisilla neuroneilla tehdyt ei-kliiniset tutkimukset viittaavat oksaliplatiiniin liitettyjen akuuttisten neurosensoristen oireiden mahdolliseen yhteyteen jänniteherkillä porteilla varustettuihin Na + -kanaviin. Oksaliplatiini oli mutageeninen ja klastogeeninen nisäkästestijärjestelmissä ja sai aikaan alkio- ja sikiötoksisuutta rotissa. Oksaliplatiinia pidetään mahdollisena karsinogeenina, vaikka karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Laktoosimonohydraatti. 6.2 Yhteensopimattomuudet Laimennettua lääkevalmistetta ei saa sekoittaa samaan infuusiopussiin tai infuusiolinjaan muiden lääkkeiden kanssa. Kohdassa 6.6 kuvattujen käyttöohjeiden mukaisesti oksaliplatiinia voidaan annostella samanaikaisesti foliinihapon kanssa Y-liittimen kautta. - ÄLÄ sekoita emäksisten lääkeaineiden tai liuosten kanssa, varsinkaan 5-fluorourasiilin, trometamolia apuaineena sisältävien foliinihappotuotteiden tai muiden lääkeaineiden trometamolisuolojen kanssa. Emäksiset lääkeaineet ja liuokset heikentävät oksaliplatiinin säilyvyyttä (ks. kohta 6.6). - ÄLÄ liuota oksaliplatiinia keittosuolaliuokseen tai muihin kloridi-ioneja (kuten kalsium-, kalium- ja natriumkloridi) sisältäviin liuoksiin. - ÄLÄ sekoita muiden lääkeaineiden kanssa samaan infuusiopussiin tai infuusiolinjaan (ks. kohdasta 6.6 ohjeita, jotka koskevat samanaikaista annostelua foliinihapon kanssa). - ÄLÄ käytä alumiinia sisältäviä injektiovälineitä. 16

17 6.3 Kestoaika Avaamaton pakkaus: 4 vuotta. Käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraatti alkuperäisessä injektiopullossa: Käyttövalmiiksi saatettu infuusiokonsentraatti tulisi laimentaa välittömästi. Infuusioliuos laimennuksen jälkeen: 5 %:seen glukoosiliuokseen laimennettu valmiste säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 24 tuntia 2 C 8 C. Mikrobiologisista syistä infuusioliuos tulisi kuitenkin käyttää välittömästi. Ellei näin tapahdu, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2 C 8 C. 6.4 Säilytys Avaamaton pakkaus: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Käyttövalmiiksi sekoitetun ja laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Tyypin 1 lasinen injektiopullo, jossa klorobutyylinen elastomeeritulppa. Saatavana 1 injektiopullon pakkauksissa, jotka sisältävät 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia/injektiopullo. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Oksaliplatiinin kuten muidenkin mahdollisesti toksisten valmisteiden käsittelyssä ja valmistuksessa tulee noudattaa varovaisuutta. Käsittelyohjeet Hoitohenkilökunnan ja lääkärien tulee seurata kaikkia mahdollisia varotoimenpiteitä tämän sytotoksisen aineen käsittelyssä, jotta sekä käsittelijän että hänen ympäristönsä turvallisuus varmistuisi. Koulutetun, asiantuntevan erityishenkilökunnan tulee valmistaa injisoitavia solunsalpaajaliuoksia olosuhteissa, jotka takaavat ympäristöturvallisuuden ja ennen kaikkea lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan turvallisuuden sairaalan toimintaohjeiden mukaisesti. Tähän tarkoitukseen tarvitaan asianmukainen valmistelualue. Tällä alueella ei saa polttaa tupakkaa, syödä tai juoda. 17

18 Asianmukaisten tarvikkeiden on oltava henkilökunnan saatavilla, varsinkin pitkähihaiset suojatakit, suojanaamarit, suojuspäähineet, suojaavat lasit, steriilit kertakäyttöiset käsineet, työaluetta suojaavat päälliset ja keräyspussit jätteille. Ulosteita ja oksennusta on käsiteltävä varoen. Raskaana olevia naisia on kehotettava olemaan käsittelemättä sytotoksisia aineita. Rikkoutunutta pakkausta on käsiteltävä samoja turvatoimenpiteitä noudattaen ja sitä on pidettävä kontaminoituneena jätteenä. Kontaminoitunut jäte poltetaan asianmukaisilla nimilapuilla varustetuissa kovissa astioissa. Katso alla olevaa kohtaa Hävittäminen. Jos oksaliplatiinijauhetta, käyttövalmiiksi saatettua liuosta tai infuusioliuosta joutuu kosketukseen ihon kanssa, pestään alue välittömästi ja perusteellisesti vedellä. Jos oksaliplatiinijauhetta, käyttövalmiiksi saatettua liuosta tai infuusioliuosta joutuu kosketukseen limakalvojen kanssa, pestään alue välittömästi ja perusteellisesti vedellä. Annosteluun liittyvät erityisvarotoimenpiteet - ÄLÄ käytä alumiinia sisältäviä injektiovälineitä. - ÄLÄ annostele laimentamattomana. - Vain 5 %:sta glukoosi-infuusioliuosta (50 mg/ml) saa käyttää laimennukseen. - ÄLÄ käytä natriumkloridia tai muuta kloridia sisältäviä liuoksia käyttövalmiiksi saattamiseen tai infuusiota varten laimentamiseen. - ÄLÄ annostele ekstravaskulaarisesti. - ÄLÄ sekoita muiden lääkeaineiden kanssa samaan infuusiopussiin tai anna muita lääkkeitä samanaikaisesti saman infuusiolinjan kautta. - ÄLÄ sekoita emäksisten lääkeaineiden tai liuosten kanssa, varsinkaan 5-fluorourasiilin, trometamolia apuaineena sisältävien foliinihappotuotteiden tai muiden lääkeaineiden trometamolisuolojen kanssa. Emäksiset lääkeaineet tai liuokset heikentävät oksaliplatiinin säilyvyyttä. Ohjeet käytöstä foliinihapon (kalsium- tai dinatriumfolinaattina) kanssa Oksaliplatiini 85 mg/m 2 i.v.-infuusio laimennettuna ml:aan 5 % glukoosiliuosta (50 mg/ml) annetaan samaan aikaan 5 % glukoosiliuokseen laimennetun foliinihapon i.v.-infuusion kanssa 2-6 tuntia kestävänä infuusiona käyttäen Y-liitintä, joka sijoitetaan välittömästi ennen pistoskohtaa. Näitä kahta lääkettä ei saa laittaa samaan infuusiopussiin. Foliinihappo ei saa sisältää apuaineena trometamolia ja sen voi laimentaa vain käyttäen isotonista 5 % glukoosiliuosta, ei koskaan emäksisiä liuoksia tai natriumkloridia tai muita klorideja sisältäviä liuoksia. Ohjeet käytöstä 5-fluorourasiilin kanssa Oksaliplatiini on anna annettava ennen fluoropyrimidiinejä, kuten 5-fluorourasiilia. Oksaliplatiinin antamisen jälkeen linja on huuhdeltava ennen 5-fluorourasiilin antoa. 18

19 Lisätietoa muiden lääkkeiden yhdistämisestä oksaliplatiinihoitoon saa kyseisen valmisteen valmisteyhteenvedosta,. Jos valmiiksi saatettu liuos osoittaa saostumisen merkkejä, sitä ei tule käyttää vaan se on tuhottava ongelmajätteiden hävittämistä koskevien lakisääteisten määräysten mukaisesti (katso alla). Infuusiojauheen käyttövalmiiksi saattaminen - Liuoksen käyttövalmiiksi saattamiseen käytetään injektionesteisiin käytettävää vettä tai 5 % glukoosi-infuusionestettä (50 mg/ml) mg:n injektiopullo: lisää 10 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml mg:n injektiopullo: lisää 20 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml mg:n injektiopullo: lisää 30 ml liuotinta, jolloin pitoisuudeksi tulee oksaliplatiinia 5 mg/ml. Tarkasta silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytä vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole hiukkasmuodostusta. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä (ks. alla kohta Hävittäminen ). Laimennus ennen infuusiota Vedä injektiopullo(i)sta tarvittava määrä käyttövalmiiksi saatettua konsentraattiliuosta ja laimenna se ml:lla 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin oksaliplatiinin pitoisuudeksi tulee 0,2-0,7 mg/ml. Oksaliplatiinin fysikaalis-kemiallinen säilyvyys on osoitettu näillä pitoisuuksilla. Anna i.v.-infuusiona. 5 %:seen glukoosiin laimennettu valmiste säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti 24 tuntia 2 C 8 C lämpötilassa. Mikrobiologisista syistä infuusioliuos tulisi kuitenkin käyttää välittömästi. Ellei näin tapahdu, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2 C 8 C. Tarkasta silmämääräisesti ennen käyttöä. Käytä vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole hiukkasmuodostusta. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Tuotteen käyttövalmiiksi saattamiseen tai laimentamiseen EI SAA käyttää keittosuolaliuosta. Oksaliplatiini-infuusioliuoksen yhteensopivuus on testattu tavallisesti käytettävien PVCpohjaisen antovälineiden kanssa. Infuusio Okaliplatiinin anto ei edellytä etukäteen tehtävää nesteytystä. Oksaliplatiini liuotetaan ml:aan 5 % glukoosi-infuusionestettä, jolloin pitoisuudeksi tulee vähintään 0,2 mg/ml. Näin saatu liuos annetaan 2 6 tuntia kestävänä infuusiona 19

20 perifeeriseen kanyyliin tai keskuslaskimokatetriin. Jos oksaliplatiinia annetaan 5-fluorourasiilin kanssa, oksaliplatiini-infuusio tulee antaa ennen 5-fluorourasiili-infuusiota. Hävittäminen Käyttämätön lääkevalmiste sekä käyttövalmiiksi saattamiseen, laimennukseen ja liuoksen antamiseen käytetyt välineet on hävitettävä sairaalan sytotoksisia jätteitä koskevan normaalikäytännön mukaisesti voimassaolevia ongelmajätteiden hävittämistä koskevia lakisääteisiä määräyksiä noudattaen. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D Hamburg Saksa Puhelin: Faksi: MYYNTILUVAN NUMERO(T) MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 13/01/ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 12/05/

Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia.

Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää 50 mg, 100 mg tai 150 mg oksaliplatiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo infuusiokuiva-ainetta liuosta varten sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 5 mg oksaliplatiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kirkas, väritön tai haaleankeltainen liuos, joka ei sisällä näkyviä hiukkasia ja jonka ph-arvo on 4,0-7,0.

VALMISTEYHTEENVETO. Kirkas, väritön tai haaleankeltainen liuos, joka ei sisällä näkyviä hiukkasia ja jonka ph-arvo on 4,0-7,0. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia liuosta varten sisältää 5

Lisätiedot

Apuaine: laktoosimonohydraatti. 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 45 mg laktoosimonohydraattia.

Apuaine: laktoosimonohydraatti. 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 45 mg laktoosimonohydraattia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxaliplatin Teva 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 5 mg oksaliplatiinia.

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein.

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu oksaliplatiiniannos metastasoivan kolorektaalisyövän hoidossa on 85 mg/m 2 laskimoon toistettuna kahden viikon välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eloxatin 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia sisältää 5 mg oksaliplatiinia 10 ml

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tippa silmän sidekalvopussiin 4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan tilan vaikeusasteesta riippuen.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tippa silmän sidekalvopussiin 4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan tilan vaikeusasteesta riippuen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml: 50 mg povidoni K 25 Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Silmätipat,

Lisätiedot

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 5 mg oksaliplatiinia.

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 5 mg oksaliplatiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 5 mg oksaliplatiinia.

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Magnesiumsulfaatti infuusiokonsentraattia

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön

VALMISTEYHTEENVETO. Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön 2. VAIKUTTAVAT AINEET NIIDEN MÄÄRÄT JA Injektionesteisiin käytettävä vesi. 3. LÄÄKEMUOTO Liuotin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Espumisan 100 mg/ml tipat, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: simetikoni 1 ml sisältää 100 mg simetikonia. Apuaine: sorbitoli (E420),

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Orifarm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 10 mg/g puuteri 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma puuteria sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Oksaliplatiini on tarkoitettu yhdessä 5-fluorourasiilin (5-FU) ja foolihapon (FA) kanssa:

Oksaliplatiini on tarkoitettu yhdessä 5-fluorourasiilin (5-FU) ja foolihapon (FA) kanssa: 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxaliplatin Hospira 5 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää 5 mg oksaliplatiinia.

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Betahistin Orifarm 8 mg tabletit Betahistin Orifarm 16 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 8 mg tai 16 mg betahistiinidihydrokloridia Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin ratiopharm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 1,5 g glukosamiinisulfaattia glukosamiinisulfaattinatriumkloridina

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Huom. Emätinpuikko tulee työntää syvälle emättimeen, ei mielellään kuukautisten aikana.

VALMISTEYHTEENVETO. Huom. Emätinpuikko tulee työntää syvälle emättimeen, ei mielellään kuukautisten aikana. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI GYNO-TROSYD 100 mg emätinpuikko, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää 100 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fucidin voideside 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini

PAKKAUSSELOSTE. Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Oksaliplatiini PAKKAUSSELOSTE Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oksaliplatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen annospussi sisältää seuraavat määrät vaikuttavia

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg)

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg) VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac RABIES Vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Per annos (1 ml): Vaikuttava aine: BHK-21-soluviljelmässä kasvatettua ja beeta-propionilaktonilla inaktivoitua

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Shampoo Viskoosi liuos, joka on väriltään kirkkaan oljenkeltainen tai vaaleanoranssi.

VALMISTEYHTEENVETO. Shampoo Viskoosi liuos, joka on väriltään kirkkaan oljenkeltainen tai vaaleanoranssi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sebiprox 1,5 % shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 g shampoota sisältää 1,5 g siklopiroksiolamiinia (1,5% w/w). Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi.

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Soluvit infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Soluvit-injektiopullo sisältää: Yksi pullo sisältää vaikuttavia aineita:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ hyönteismyrkyt, liuos ihopistotestiin - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTE YHT E ENVET O

VALMISTE YHT E ENVET O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää:valerianae (Valeriana officinalis L.)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

Metotreksaattihoidon toksisen vaikutuksen kumoaminen. Pitkälle edennyt kolorektaalisyöpä yhdessä 5- fluorourasiilin kanssa.

Metotreksaattihoidon toksisen vaikutuksen kumoaminen. Pitkälle edennyt kolorektaalisyöpä yhdessä 5- fluorourasiilin kanssa. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Isovorin 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levofoliinihappo 10 mg/ml kalsiumlevofolinaattina Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CARBO MEDICINALIS 250 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivihiili, 250 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor.

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nizoral 20 mg/ml shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää ketokonatsolia 20 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 38/46 A. Valmisteyhteenveto 4.1 Käyttöaiheet [tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet on poistettava ja korvattava seuraavilla]

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nutritrace Infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nutritrace Infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1/6 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nutritrace Infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Infuusiokonsentraatti, liuosta varten, sisältää: Vaikuttava aine Mikrogrammaa/1

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent 0,25mg F- imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Neste- ja NaCl- vajaus. Infuusioiden ja injektioiden valmistamiseen.

Neste- ja NaCl- vajaus. Infuusioiden ja injektioiden valmistamiseen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Baxter 9 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumkloridi 9 mg/ml mmol/l: Na + 154 Cl - 154 Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paraplatin 10 mg/ml infuusiokonsentraatti karboplatiini

PAKKAUSSELOSTE. Paraplatin 10 mg/ml infuusiokonsentraatti karboplatiini PAKKAUSSELOSTE Paraplatin 10 mg/ml infuusiokonsentraatti karboplatiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketokonatsoli 20 mg/g Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Emulsiovoide Valmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac L4 injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 1 ml:n annos sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoidut Leptospira

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Riniitistä tai sinuiitista johtuvan nenän tukkoisuuden tilapäinen oireenmukainen hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Riniitistä tai sinuiitista johtuvan nenän tukkoisuuden tilapäinen oireenmukainen hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos Nasolin 1 mg/ml nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos 1 ml nenäsumutetta

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. RIMADYL BOVIS VET 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. RIMADYL BOVIS VET 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI RIMADYL BOVIS VET 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500 mg:aa kalsiumia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500 mg:aa kalsiumia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään.

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DUPHALAC 667 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra Duphalac-oraaliliuosta sisältää 667 mg laktuloosia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Yksi g sisältää bentsoyyliperoksidia, vesipitoinen, vastaten vedetöntä bentsoyyliperoksidia 50 mg.

Yksi g sisältää bentsoyyliperoksidia, vesipitoinen, vastaten vedetöntä bentsoyyliperoksidia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Basiron AC 5 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi g sisältää bentsoyyliperoksidia, vesipitoinen, vastaten vedetöntä bentsoyyliperoksidia 50 mg.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Hemosol B0 hemofiltraatio- ja hemodialyysineste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Hemosol B0 hemofiltraatio- ja hemodialyysineste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hemosol B0 hemofiltraatio- ja hemodialyysineste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hemosol B0 käsittää kaksitilaisen PVC (polyvinyyli) pussin, joka sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Akrivastiinia ei pidä määrätä potilaille, joiden munuaistoiminta on merkittävästi heikentynyt.

VALMISTEYHTEENVETO. Akrivastiinia ei pidä määrätä potilaille, joiden munuaistoiminta on merkittävästi heikentynyt. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Benadryl 8 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Akrivastiini 8 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Kapseli, kova Valmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BETADINE 75 mg/ml -ihonpuhdisteliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jodattu povidoni 75 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään 95 % on ihmisen albumiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään 95 % on ihmisen albumiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Albuman 200 g/l infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Elektrolyytti-ionien määrä annospussia kohti, kun jauheesta on valmistettu 125 ml liuosta:

VALMISTEYHTEENVETO. Elektrolyytti-ionien määrä annospussia kohti, kun jauheesta on valmistettu 125 ml liuosta: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Moxalole jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää seuraavat vaikuttavat aineet: Makrogoli 3350 13,125 g Natriumkloridi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Nuhaan ja poskiontelotulehdukseen liittyvän limakalvojen turvotuksen lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT - ksylometatsoliinihydrokloridi 0,5 mg/ml - ksylometatsoliinihydrokloridi 1 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kermanvärinen tai vaaleanruskea hieno jauhe, jolla tunnusomainen vaniljan tuoksu.

VALMISTEYHTEENVETO. Kermanvärinen tai vaaleanruskea hieno jauhe, jolla tunnusomainen vaniljan tuoksu. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resonium jauhe oraalisuspensiota/peräruiskesuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumpolystyreenisulfonaatti 99,934 g/100 g jauhetta Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suositus: Syöpätauteihin perehtyneiden erikoislääkäreiden määräyksellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suositus: Syöpätauteihin perehtyneiden erikoislääkäreiden määräyksellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paraplatin 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Karboplatiini 10 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Duramune DAPPi injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin suspensiota varten

VALMISTEYHTEENVETO. Duramune DAPPi injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin suspensiota varten VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Duramune DAPPi injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin suspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 annos (1 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi Metronidazol Actavis 500 mg tabletti sisältää 50 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi Metronidazol Actavis 500 mg tabletti sisältää 50 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metronidazol Actavis 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 500 mg Apuaineet: Yksi Metronidazol Actavis 500 mg tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot