SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE"

Transkriptio

1 SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE Sisällys 1. Käytetyt termit 2. Tietojen esittämistapa 3. Pääluokat ja niiden materiaalikategoriat 4. Tietolähteet 5. Käyttöoikeudet 1. KÄYTETYT TERMIT Tuote: tarkoittaa esineitä, ohjelmistoja ja palveluita, kuten suunnittelu-, konsultti- tai huoltotyötä. Asekauppa: tarkoittaa tuotteen siirtämistä haltijalta toiselle niin maan sisällä kuin maiden rajat ylittäen viemällä, tuomalla tai kauttakuljettamalla. Kansainvälisesti käytetään termiä siirto (arms transfers). Suomessa sillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkinakaupan mukaisia siirtolupia ja sekaannuksien välttämiseksi käytämme yleiskäsitteenä aseiden siirtämisestä termiä asekauppa. Asekauppa voi olla toteutettu taloudellisessa ansaintatarkoituksessa (myynti, vuokraus), mutta siinä voi myös olla kyse aseiden lahjoittamisesta. Asekauppaa voivat harjoittaa joko valtiot tai oikeushenkilöt (yritys, säätiö) joko erikseen tai yhteistoiminnassa. Asevientikielto: tarkoittaa kansainvälisen järjestön (YK, EU tai esimerkiksi Etyj) päätöstä määrättyjen tuotteiden viemisen kieltämiseksi tiettyyn valtioon, maantieteelliselle alueelle tai ryhmälle. Asevientikiellon (arms embargo) rinnalla käytetään myös termiä asesaarto. Asevientikiellon tarkoituksena on ennaltaehkäistä aseellisen selkkauksen syntyminen tai pyrkiä lyhentämään sen kestoa heikentämällä osapuolten sotilaallista toimintakykyä estämällä niitä saamasta haltuunsa sotavarusteita taisteluiden jatkamiseksi. Asevientikiellot vaihtelevat juridisesta velvoitteesta poliittiseen julistukseen ja samoin niiden tuotekatteet vaihtelevat aseista erilaisiin aseellisten ryhmien käyttämiin tuotteisiin kuten maastoautoihin. Kauttakuljetus: tarkoittaa tuotteen tuontia ja vientiä Suomen valtion alueen kautta esimerkiksi ilma- tai vesialuksella. Jos tuote on Suomen valtion alueella yli 14 vuorokautta, on kyse tuonnista ja viennistä. Vientilupa: tarkoittaa viranomaisten myöntämää asiakirjaa, joka oikeuttaa vientivalvonnan alaisten tuotteiden lailliseen vientiin tai kauttakuljettamiseen Suomen rajojen ulkopuolelle tai välittämiseen kolmansien maiden välillä. Termiä siirtolupa käytetään luvista, joilla tuotteita liikutellaan Euroopan talousalueen sisällä. Maastavientilupa voi oikeuttaa tuotteiden pysyvään vientiin tai väliaikaiseen vientiin, jolloin tuotteet palautuvat määräajan jälkeen takaisin Suomeen. Väliaikainen vienti voi liittyä tuotekehitykseen, huoltoon, vuokraukseen tai esittelyyn niin asemessuilla kuin hankintaa suunnittelevassa maassa. Pysyvä vienti on yleensä myyntiä, mutta kyse voi myös olla esimerkiksi lahjoituksesta. Luvassa mainittu vastaanottaja ei aina ole sama taho kuin tuotteiden loppukäyttäjä. Loppukäyttäjiä voivat olla valtioiden asevoimat ja turvallisuusviranomaiset, yritykset, yksityishenkilöt, museot, YK sekä humanitaariset avustusjärjestöt.

2 2. TIETOJEN ESITTÄMISTAPA Luokittelujärjestelmä on laadittu tutkimuskäyttöön ja se voi erota viranomaisten käyttämistä oikeudellisista järjestelmistä. Suomen asevalvontaraportin tilastoissa voi siten olla tuotteita, joilta lain mukaan ei edellytetä maastavientilupaa. Muun muassa tästä syystä viranomaisraporttien tilastotiedot saattavat erota tämän raportin tiedoista. Suomen asevalvontaraportin tarkoituksena on edistää konfliktien ennaltaehkäisyä tukemalla asevalvontaa sekä asevalvonnan ja aseidenriisunnan tutkimusta. Raportin tiedot on pyritty esittämään niin, että ne kuvaisivat mahdollisimman hyvin tuotteiden käyttötarkoitusta ja siten yhteyttä aseelliseen väkivaltaan. Tästä syystä tuotteet on luokiteltu kolmeen pääluokkaan ja niiden alaisiin materiaaliluokkiin sekä tuotekategorioihin. Tuotekategorioita voidaan tarvittaessa lisätä. Pääluokka (esim. sotatuote) Materiaalikategoria (esim. aseet ja ammukset) Tuoteryhmä (esim. sarjatuliase) Tuote (esim. rynnäkkökivääri) Merkki Malli Raportissa esitetyt tuonti- ja vientitiedot perustuvat toteutuneeseen vientiin. Tämä on eri asia kuin lupaviranomaisten myönnettyjen vientilupien mukainen arvo. Myönnetyt vientiluvat kertovat Suomen valtion asevientipolitiikasta, kun toteutunut vienti kertoo ulkomaankaupasta ja siitä minne Suomesta sodankäynnin tuotteita päätyy. Vientiluvissa ilmoitetut määrät ovat enimmäismääriä ja kaikkia tuotteita ei välttämättä viedä tai vientilupa voi myös jäädä kokonaan käyttämättä. Vienti- ja tuontitiedot esitetään ensisijassa euromääräisinä ( ). Tämä tilastoarvo ei välttämättä ole sama kuin myynti- tai ostosopimuksessa sovittu summa. Se voi vaihdella esimerkiksi verojen, tarjottujen lisäpalveluiden tai alennusten takia. Toissijaisesti ilmoitetaan vietyjen tuotteiden kappalemäärä. Mikäli euro- tai kappalemääräisiä summia ei ole saatavilla, ilmoitetaan myönnettyjen vientilupien määrä. Yksittäisten asejärjestelmien hinnat ovat suuria ja aseita hankitaan verrattain harvoin, mistä johtuen vuosittaiset vaihtelut voivat olla erittäin suuria. Tästä syystä asekaupan kehitystä seurataan yksittäisten vuosien sijasta vertailemalla kolmevuotisjaksoja. Kansainvälisesti vertailua tehdään myös viisivuotisjaksoina, mutta kolmen vuoden jaksojen käyttäminen mahdollistaa

3 paremmin myönnettyjen vientilupien ja toteutuneen viennin kuin myös valtion asevientipolitiikassa tapahtuneiden muutosten vertailun. Konfliktit rajoittuvat alueellisesti ja tämän huomioimiseksi ne valtiot, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta alueellisesta kokonaisuudesta, on tilastoitu erikseen. Näin on tehty esimerkiksi Euroopan mantereella sijaitsevan Ranskan ja sen Tyynellä valtamerellä sijaitseva territorion Uuden Kaledonian kohdalla. Pyrimme seuraamaan asevirtojen liikkeitä aina loppukäyttäjämaahan asti. Loppukäyttäjämaa ei aina ole sama kuin vientiluvassa mainittu vientimaa, vaan se voi toimia myös kauttakulkumaana. Myöskään valmistusmaa ei aina ole sama kuin tuontimaa. 3. PÄÄLUOKAT JA NIIHIN KUULUVAT TUOTTEET Sotatuotteet Pääluokka sotatuotteet koostuvat tuotteista, jotka ovat suunniteltu, valmistettu tai myyty nimenomaan sotilaallisiin käyttötarkoituksiin. Sotatuotteita eivät ole asevoimien käyttämät kulutustuotteet kuten näkkileipä, tietokoneet tai kumisaappaat, vaikka asevoimat voivatkin lukea ne sotavarustukseensa. Tässä käytetyt tuotekategoriat vastaavat Euroopan unionin sotilastuotelistaa (military list, ML). Materiaalikategoria Tuoteryhmät (ML-koodi) Aseet ja ammukset Kiväärit (1), raskaat aseet (2), ammukset (3), ohjukset (4), taisteluaineet (7), suurnopeusaseet (12), laserit (19) Kulkuneuvot Maa-ajoneuvot (6), sota-alukset (9), ilma-alukset (10), Johtamisjärjestelmät Tulenjohto (5), elektroninen sodankäynti (11), ohjelmistot (21) Suoja Panssarointi ja suoja (13) Tuki Energeettiset aineet (8), simulaattorit (14), kuvausjärjestelmät (15), puolivalmiit osat sotatuotteisiin (16), muut laitteet (17), tuotantolaitteet (18), kryogeeniset ja suprajohtavat laitteet (20), muu sotilasteknologia (22) Sotatuotteiden vientitietoja on myös osittain saatavissa Tullin ulkomaankauppatietojen Uljasjakelujärjestelmästä (ks. tietolähteet). Sotatuotteiden tuontitiedot on pääosin salattu. Hankintapäätökset ovat kuitenkin julkisia asiakirjoja. Materiaalikatego ria Aseet ja ammukset HS-koodi Selite Tykistöaseet (esimerkiksi tykit, haupitsit ja mörssärit) Raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheittimet; torpedoputket ja niiden kaltaiset projektorit Sota-aseet, myös konepistoolit (ei kuitenkaan tykistöaseet, raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheittimet; torpedoputket ja niiden kaltaiset projektorit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit ja nimikkeen 9307 teräaseet) Tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta perustuu

4 räjähtävän panoksen palamiseen (paitsi metsästys- tai urheiluhaulikot ja -kiväärit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit sekä sotilaskäyttöön tarkoitetut) Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9301 sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita varten, muualle kuulumattomat Pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset, projektiilit ja ampumatarvikkeet sekä niiden osat, muualle kuulumattomat (paitsi patruunat) Kulkuneuvot Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat Sota-alukset Tuki Ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat Kaksikäyttötuotteet Pääluokka kaksikäyttötuotteet koostuvat tuotteista, joita käytetään joukkotuhoaseiden valmistamiseen, tai joilla voi edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä. Tuotekategoriat vastaavat Euroopan unionin kaksikäyttötuotteiden kauppaa säätelevää EU-asetusta (EY 428/2009). Kaksikäyttötuotteita koskevia vientitietoja ei ole saatavissa ulkomaankauppatietojen Uljasjakelujärjestelmästä, koska samoissa tulliluokissa on kaksikäyttötuotteiden lisäksi sellaisia tuotteita joihin ei kohdistu vientivalvontarajoituksia. Materiaalikategoria (koodi) Ydinaineet, laitteistot ja laitteet (0) Erityismateriaalit ja niihin liittyvä aineisto (1) Materiaalin käsittely (2) Elektroniikka (3) Tietokoneet (4) Tietoliikenne ja tiedon suojaus (5) Anturit ja laserit (6) Navigointi ja ilmailu (7) Meriteknologia (8) Ilma- ja avaruusalusten työntövoima (9) Tuote ei kuulu EU-asetukseen, mutta sen vientiä on rajoitettu yhteen tai useampaan maahan johtuen siihen kohdistuvista kansainvälisistä pakotteista tai tuotteen vientiä on joistakin muista syistä rajoitettu. (10) Tuoteryhmä (koodi) Järjestelmät, laitteet ja komponentit (A) Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet (B) Materiaalit (C) Ohjelmistot (D) Teknologia (E) Kidustusvälineet

5 Pääluokka kidustusvälineet koostuu tuotteista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanossa, kiduttamisessa tai joukkojenhallinnassa. Luokittelu seuraa Euroopan unionin neuvoston asetuksen tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppaa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (EY 1236/2005 ja EU 1352/2011) mukaisia tuotekategorioita ja tuoteluetteloita. Tässä ei ole lueteltu yksittäisiä lääkeaineita. Osa tuotteista on kokonaan tuonti- ja vientikiellossa ja osaa tuotteista saa viedä vain vientiluvalla EUalueen ulkopuolelle. Materiaalikategoria Tuoteryhmä Teloittaminen Hirsipuut, giljotiinit, kaasukammiot, sähkötuolit, automaattiset ruiskutusjärjestelmät, lääkeäaineet (nopeasti ja keskinopeasti vaikuttavat anesteettiset barbituraatit) Henkilöön Kahletuolit ja -pöydät, ruuvit, raudat, kahleet, sähkövyöt (tyhjäkäynti kohdistuva jännite on yli volttia) voimankäyttö Joukkojenhallinta Kannettavat sähköshokkivälineet, lamauttavan kemiallisen aineen levittämiseen tarkoitettu välineistö, Pelargonhappovanillyyliamidi (PAVA), Oleoresin capsicum (OC), pamput, kilvet Siviiliaseet Pääluokka siviiliaseet koostuvat tuotteista, jotka on tarkoitettu metsästykseen ja urheiluammuntaan. On myös huomattava, että siviiliaseiden joukossa viedään aseita ja patruunoita myös asevoimille sekä viranomaisille. Viejäyritykset ilmoittavat osan puolustusministeriön vientiluvilla viedyistä sotilasaseista ja -patruunoista siviiliaseiden tulliluokkiin ja, jotta sama tieto ei tulisi laskettua kahteen kertaan, on siviiliaseiden vientitiedoista vähennetty puolustusministeriön tilastoimien sotilasaseiden vientitiedot. Suomen asevalvontaraportissa sarjatuliaseet ja erityisen vaaralliset patruunat kuuluvat pääluokkaan sotatuotteet, ja kaasusumuttimet pääluokkaan kidutusvälineet. Materiaalikategoria Tuoteryhmä Vastaava HS-koodi ja sen selite Lyhyt ase Pistooli Revolverit ja pistoolit (paitsi nimikkeeseen 9303 tai 9304 kuuluvat ja sotilaskäyttöön tarkoitetut konepistoolit) Revolverien ja pistoolien osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat Pienoispistooli/- revolveri Pitkä ase Kivääri Metsästys- tai urheilukiväärit, joissa on vähintään yksi rihlattu piippu (paitsi jousi-, ilma- sekä kaasukiväärit ja -pistooli) Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9303

6 metsästys- tai urheiluhaulikkoja ja kivääreitä varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan haulikonpiiput) Pienoiskivääri Haulikko Metsästys- tai urheiluhaulikot, joissa on vähintään yksi sileäksi porattu piippu (paitsi suustaladattavat tuliaseet, jousi-, ilma- sekä kaasukiväärit ja -pistoolit) Sileät piiput nimikkeen 9303 metsästys- tai urheiluhaulikkoja varten Osa Osat Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9303 tai 9304 aseita varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan nimikkeen 9303 haulikoiden ja kiväärien osat ja tarvikkeet) Patruuna Muut aseet Tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta perustuu räjähtävän panoksen palamiseen (paitsi metsästys- tai urheiluhaulikot ja - kiväärit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit sekä sotilaskäyttöön tarkoitetut) Pistoolin ja kiväärin patruunat Patruunat ja niiden osat kiväärejä ja haulikoita varten, joissa on rihlattu piippu sekä revolvereita ja pistooleja varten Haulikon patruuna Patruunat sileäpiippuisia haulikoita varten 4. TIETOLÄHTEET Sotatuotteiden vientiluvat on saatu julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä Puolustusministeriöstä. Toteutuneen viennin tiedot on saatu ministeriön julkaisemasta raportista National report of Finland for [year] Annual Report According to the Article 8 (2) of Council Common Position 2008/1944/CFSP defining Common Rules governing Control of Exports of Military Technology and Equipment. Raportissa ei tilastoida jälleenviennille, kauttakululle tai välittämiselle annettuja lupia. Kaksikäyttötuotteiden vientilupatilastot on saatu julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä Ulkoasiainministeriöstä. Ministeriö ei tilastoi toteutunutta vientiä eikä sitä ole mahdollista saada

7 ulkomaankauppatilastoista, koska samoihin tulliluokkiin kuuluu niin vapaasti vietäviä kuin vientivalvonnanalaisiakin tuotteita. Kidutusvälineiden vientilupatilastot on saatu julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä Sisäasiainministeriön Poliisiosastolta. Siviiliaseiden ja patruunoiden vientilupatilastot on saatu julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä Poliisihallituksen Asehallinnosta. Niiden toteutunut vienti ja tuonti on saatu Tullihallituksen Uljasulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä. Tuonti on laskettu alkuperämaittain ja tuotteiden lähetysmaa voi olla joku muu. Käytämme HS-luokitukseen (Harmonised System) perustuvaa tilastointitapaa, joka on yleisesti käytössä muun muassa YK:n Comtrade-rekisterissä ja pienaseiden kauppaa tilastoivassa Oslon Rauhantutkimusinstituutin ylläpitämässä NISAT-tietokannassa. HSluokitus vastaa EU:ssa käytössä olevan CN-luokituksen (Combined Nomenclature) 6-numerotasoa. Maat on ryhmitelty YK:n tilastotoimiston käyttämän maantieteellisten alueiden luettelon (Geographical region and composition of each region) mukaan. Se löytyy osoitteesta Maiden suomenkielisinä niminä on käytetty Kotimaisten kielten keskuksen suosituksia. Ne löytyvät verkkojulkaisusta Maiden nimet seitsemällä eri kielellä osoitteesta Maiden kaksikirjaimiset lyhenteet julkaisusta Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet osoitteesta 5. KÄYTTÖOIKEUDET Suomen asevalvontaraportti on SaferGloben tutkijoiden yhdessä kehittämä tuote. Raportin tietoja siteerattaessa on lähteeksi mainittava Suomen asevalvontaraportti tai yksittäisen artikkelin kohdalla sen kirjoittaja. Raportin julkaisijaan voidaan viitata nimellä SaferGlobe tai SaferGlobetutkimusverkosto. Tietojen uudelleen julkaiseminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Uudelleenjulkaisulupia voi tiedustella SaferGlobesta ja yhteystiedot löytyvät verkkoosoitteesta

SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE

SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE Sisällys 1. Käytetyt termit 2. Tietojen esittämistapa 3. Tuotteiden luokittelu ja tietolähteet 4. Käyttöoikeudet 1. KÄYTETYT TERMIT Tuote tarkoittaa esineitä, ohjelmistoja

Lisätiedot

14538/08 HKE/tan DG C I LIMITE FI

14538/08 HKE/tan DG C I LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. marraskuuta 2008 (OR. fr) 14538/08 Toimielinten välinen asia: 2007/0280 (COD) LIMITE MAP 51 MI 380 COMPET 403 IND 141 COSDP 910 POLARM 31 PESC 1317 COARM 82 CODEC

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Ampuma-aseet 1 Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Yleistä Ampuma-aselain (1/1998, muutos 601/2001) ja ampuma-aseasetuksen (145/1998, muutos 101/2002) säännöksiä sovelletaan

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden maastavienti

Puolustustarvikkeiden maastavienti Muistio 1 (2) Resurssipoliittinen osasto Muistio on valmisteltu yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa. Puolustustarvikkeiden maastavienti Lupaprosessi ja noudatettavat periaatteet Puolustustarvikkeiden

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vientivalvonta. Erityisasiantuntija Selina Kangas

Puolustustarvikkeiden vientivalvonta. Erityisasiantuntija Selina Kangas Puolustustarvikkeiden vientivalvonta Erityisasiantuntija Selina Kangas Seminaari 5.3.2013 Vientiä säätelevä lainsäädäntö Laki puolustustarvikkeiden viennistä (282/2012) korvasi: Laki puolustustarvikkeiden

Lisätiedot

Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoituksessa

Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoituksessa Viennin asiakasohje 16 www.tulli.fi versio 3.0, 8.4.2015 korvaa version 2.9, 9.10.2014 Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoituksessa Asiakasohjeen 16 version 3.0 muutokset verrattuna versioon 2.9

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA Heikki Karri ja Melissa Säilä Ulkoasiainministeriö, vientivalvontayksikkö (TUO-30) globaaleilla markkinoilla, 5.3.2013 KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0147(COD) 1.3.2011. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0147(COD) 1.3.2011. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2010/0147(COD) 1.3.2011 LAUSUNTO kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta kansainvälisen

Lisätiedot

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Ampuma-aseet 1 Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Yleistä Ampuma-aselain (1/1998), sen muuttamisesta annetun lain (124/2011), ampuma-aseasetuksen (145/1998), sen muuttamisesta

Lisätiedot

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta Suomen Tulli Edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, varmistaa säännösten noudattamisen ja turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

TARKISTUS 28. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0147(COD) 7.9.2011. Mietintöluonnos Salvatore Iacolino (PE452.853v03-00)

TARKISTUS 28. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0147(COD) 7.9.2011. Mietintöluonnos Salvatore Iacolino (PE452.853v03-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-204 Kansainvälisen kaupan valiokunta 200/047(COD) 7.9.20 TARKISTUS 28 Mietintöluonnos Salvatore Iacolino (PE452.853v03-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

4.10.2011 A7-0157/28 PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

4.10.2011 A7-0157/28 PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 4.0.20 A7-057/28 Tarkistus 28 Salvatore Iacolino kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta Mietintö A7-057/20 Salvatore Iacolino Yhdistyneiden Kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 0 artiklan täytäntöönpano

Lisätiedot

Vientivalvonta, siviiliaseet. Poliisihallitus Asehallinto

Vientivalvonta, siviiliaseet. Poliisihallitus Asehallinto Vientivalvonta, siviiliaseet Poliisihallitus Asehallinto Asehallinnon tehtävät Poliisihallitus vastaa ampuma-aselaissa Poliisihallituksen tehtäväksi määrätyistä asioista, näiden tehtävien ohjauksesta ja

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

EU:n kulttuuriesineiden vientiä säätelevät asetukset

EU:n kulttuuriesineiden vientiä säätelevät asetukset 1 Kulttuuriesineiden maastavienti Yleistä Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annettu laki (115/99) ja asetus (189/99), opetusministeriön päätös 7/600/99 sekä neuvoston asetus (EY) 116/2009

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 331 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0428 FI 31.12.2014 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009,

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

Ryhmä 4: Tullin ohjeita huolinta-alan yrityksille. Annukka Elonen Kristiina Ahola Veijo Alatalo Jarkko Keskinen

Ryhmä 4: Tullin ohjeita huolinta-alan yrityksille. Annukka Elonen Kristiina Ahola Veijo Alatalo Jarkko Keskinen Ryhmä 4: Tullin ohjeita huolinta-alan yrityksille Annukka Elonen Kristiina Ahola Veijo Alatalo Jarkko Keskinen Vientitavaran tulli-ilmoitukset MAANTEITSE POISTUVAT MERI-, ILMA- TAI RAUTATEITSE POISTUVAT

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Vaaralliset kemikaalit 1 Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Taustaa Vaarallisten kemikaalien kansainvälistä kauppaa säädellään kahdella kansainvälisellä sopimuksella: Rotterdamin sopimuksella ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ampuma-aselaki... 1 2 Laki poliisilain 23 :n muuttamisesta... 29 3 Laki poliisin henkilörekistereistä

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Kauppa 2010 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Milj. euroa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kuvio 1. Jälleenvienti Venäjälle v. 2008; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin

Lisätiedot

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Ampuma-aseet 1 Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Yleistä Ampuma-aselain (1/1998), sen muuttamisesta annettujen lakien (124/2011 ja 764/2015), ampumaaseasetuksen (145/1998),

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

sisällysluettelo JOHDANTO

sisällysluettelo JOHDANTO sisällysluettelo JOHDANTO Johdanto Maailman asekauppa 20 Suomen ase ja sotatuotevienti 20 Aseita ja niiden käyttöä rajoittavat sopimukset Asevalvonta ja luottamuksen edistäminen Harmaa lista Sanasto Lähteet

Lisätiedot

Missä soditaan suomalaisilla aseilla?

Missä soditaan suomalaisilla aseilla? Missä soditaan suomalaisilla aseilla? Suomen asevienti ja sotateollisuus 1998 2007 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Asevienti 1998 2008 9 3. Suomalainen sotateollisuus 35 4. Vientilainsäädäntö 61 5. Suositukset

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI. LUONNOS Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015 Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Metsästysperusteiset pitkät pyssyt Aseen on sovelluttava hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen.

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Tärkeimmät tuoteluokitukset

Tärkeimmät tuoteluokitukset Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA, PRODCOM, HS, CN Yritysten rakenteet 11.3.2009 riitta.hakari@tilastokeskus.fi Tärkeimmät tuoteluokitukset CPA Yleinen tuoteluokitus, EU:n toimialoittainen tuoteluokitus,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 764/2015 Laki ampuma-aselain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 10/10 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot OHJE ST 5.7 / xx.x.2011 radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot 1 Yl e i s t ä 3 2 Laki asettaa kieltoja ja rajoituksia siirroille 3 3 Kaikkiin rajat ylittäviin siirtoihin tarvitaan

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET 13.12.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 335/99 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 18.2.2016. aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 18.2.2016. aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 18.2.2016 TYÖASIAKIRJA aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Esittelijä: Vicky

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 148/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan

Lisätiedot

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Aineistokuvaus Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Sisältökuvaus Teollisuuden Aineet ja tarvikkeet -tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä eli hyödykkeittäisiä arvoja määrätietoja ostetuista aineista ja tarvikkeista

Lisätiedot

ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä

ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä ESKO-verkosto: EU:n kääntäjien ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteistyöllä kohti parempia säädöksiä Nordterm 2011 Mikä on ESKO? tehtävä tavoite jäsenet Miten ESKO toimii? Miten ESKO vaikuttaa parempaan

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 Kauppa 2012 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2010 Jälleenvienti Venäjälle v. 2010; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden,

Lisätiedot

sisältö Nykyisten arabihallitusten tukeminen aseilla on kyseenalaista

sisältö Nykyisten arabihallitusten tukeminen aseilla on kyseenalaista sisältö Nykyisten arabihallitusten tukeminen aseilla on kyseenalaista Esipuhe Kartat Asekauppa 2009 Huoli kilpavarustelun kierteestä kasvaa EU aseisti Libyaa Suomen asevienti Kaksoiskäyttöteknologia Siviiliaseet

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

L 210 virallinen lehti

L 210 virallinen lehti Euroopan unionin L 210 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. heinäkuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMIS- JA KAUPANESTEKYSELY

KANSAINVÄLISTYMIS- JA KAUPANESTEKYSELY KANSAINVÄLISTYMIS- JA KAUPANESTEKYSELY Vastausohjeita: Aluksi pyydämme teitä täyttämään yritystänne koskevia tietoja. Tämän jälkeen kysely on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tiedustelemme yrityksenne

Lisätiedot

sisällysluettelo Itämerikeskussäätiö JOHDANTO

sisällysluettelo Itämerikeskussäätiö JOHDANTO sisällysluettelo JOHDANTO Johdanto Maailman asekauppa Suomen ase ja sotatuotevienti Aseita ja niiden käyttöä rajoittavat sopimukset Asevalvonta Harmaa lista Kirjoittajat, lähteet ja sanasto artikkelit

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Kauppa 2011 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Jälleenvienti Venäjälle v. 2009; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Yhteenveto: Pohjoismaisen asevientivalvontatutkimuksen tulokset

Yhteenveto: Pohjoismaisen asevientivalvontatutkimuksen tulokset Yhteenveto: Pohjoismaisen asevientivalvontatutkimuksen tulokset Viime vuosikymmeninä Pohjoismaat 1 ovat kehittäneet kattavia lakeja ja säädöksiä ohjaamaan aseiden ja muiden tavanomaisten sotatarvikkeiden

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot