SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE"

Transkriptio

1 SUOMEN ASEVALVONTARAPORTIN LAATUSELOSTE Sisällys 1. Käytetyt termit 2. Tietojen esittämistapa 3. Pääluokat ja niiden materiaalikategoriat 4. Tietolähteet 5. Käyttöoikeudet 1. KÄYTETYT TERMIT Tuote: tarkoittaa esineitä, ohjelmistoja ja palveluita, kuten suunnittelu-, konsultti- tai huoltotyötä. Asekauppa: tarkoittaa tuotteen siirtämistä haltijalta toiselle niin maan sisällä kuin maiden rajat ylittäen viemällä, tuomalla tai kauttakuljettamalla. Kansainvälisesti käytetään termiä siirto (arms transfers). Suomessa sillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkinakaupan mukaisia siirtolupia ja sekaannuksien välttämiseksi käytämme yleiskäsitteenä aseiden siirtämisestä termiä asekauppa. Asekauppa voi olla toteutettu taloudellisessa ansaintatarkoituksessa (myynti, vuokraus), mutta siinä voi myös olla kyse aseiden lahjoittamisesta. Asekauppaa voivat harjoittaa joko valtiot tai oikeushenkilöt (yritys, säätiö) joko erikseen tai yhteistoiminnassa. Asevientikielto: tarkoittaa kansainvälisen järjestön (YK, EU tai esimerkiksi Etyj) päätöstä määrättyjen tuotteiden viemisen kieltämiseksi tiettyyn valtioon, maantieteelliselle alueelle tai ryhmälle. Asevientikiellon (arms embargo) rinnalla käytetään myös termiä asesaarto. Asevientikiellon tarkoituksena on ennaltaehkäistä aseellisen selkkauksen syntyminen tai pyrkiä lyhentämään sen kestoa heikentämällä osapuolten sotilaallista toimintakykyä estämällä niitä saamasta haltuunsa sotavarusteita taisteluiden jatkamiseksi. Asevientikiellot vaihtelevat juridisesta velvoitteesta poliittiseen julistukseen ja samoin niiden tuotekatteet vaihtelevat aseista erilaisiin aseellisten ryhmien käyttämiin tuotteisiin kuten maastoautoihin. Kauttakuljetus: tarkoittaa tuotteen tuontia ja vientiä Suomen valtion alueen kautta esimerkiksi ilma- tai vesialuksella. Jos tuote on Suomen valtion alueella yli 14 vuorokautta, on kyse tuonnista ja viennistä. Vientilupa: tarkoittaa viranomaisten myöntämää asiakirjaa, joka oikeuttaa vientivalvonnan alaisten tuotteiden lailliseen vientiin tai kauttakuljettamiseen Suomen rajojen ulkopuolelle tai välittämiseen kolmansien maiden välillä. Termiä siirtolupa käytetään luvista, joilla tuotteita liikutellaan Euroopan talousalueen sisällä. Maastavientilupa voi oikeuttaa tuotteiden pysyvään vientiin tai väliaikaiseen vientiin, jolloin tuotteet palautuvat määräajan jälkeen takaisin Suomeen. Väliaikainen vienti voi liittyä tuotekehitykseen, huoltoon, vuokraukseen tai esittelyyn niin asemessuilla kuin hankintaa suunnittelevassa maassa. Pysyvä vienti on yleensä myyntiä, mutta kyse voi myös olla esimerkiksi lahjoituksesta. Luvassa mainittu vastaanottaja ei aina ole sama taho kuin tuotteiden loppukäyttäjä. Loppukäyttäjiä voivat olla valtioiden asevoimat ja turvallisuusviranomaiset, yritykset, yksityishenkilöt, museot, YK sekä humanitaariset avustusjärjestöt.

2 2. TIETOJEN ESITTÄMISTAPA Luokittelujärjestelmä on laadittu tutkimuskäyttöön ja se voi erota viranomaisten käyttämistä oikeudellisista järjestelmistä. Suomen asevalvontaraportin tilastoissa voi siten olla tuotteita, joilta lain mukaan ei edellytetä maastavientilupaa. Muun muassa tästä syystä viranomaisraporttien tilastotiedot saattavat erota tämän raportin tiedoista. Suomen asevalvontaraportin tarkoituksena on edistää konfliktien ennaltaehkäisyä tukemalla asevalvontaa sekä asevalvonnan ja aseidenriisunnan tutkimusta. Raportin tiedot on pyritty esittämään niin, että ne kuvaisivat mahdollisimman hyvin tuotteiden käyttötarkoitusta ja siten yhteyttä aseelliseen väkivaltaan. Tästä syystä tuotteet on luokiteltu kolmeen pääluokkaan ja niiden alaisiin materiaaliluokkiin sekä tuotekategorioihin. Tuotekategorioita voidaan tarvittaessa lisätä. Pääluokka (esim. sotatuote) Materiaalikategoria (esim. aseet ja ammukset) Tuoteryhmä (esim. sarjatuliase) Tuote (esim. rynnäkkökivääri) Merkki Malli Raportissa esitetyt tuonti- ja vientitiedot perustuvat toteutuneeseen vientiin. Tämä on eri asia kuin lupaviranomaisten myönnettyjen vientilupien mukainen arvo. Myönnetyt vientiluvat kertovat Suomen valtion asevientipolitiikasta, kun toteutunut vienti kertoo ulkomaankaupasta ja siitä minne Suomesta sodankäynnin tuotteita päätyy. Vientiluvissa ilmoitetut määrät ovat enimmäismääriä ja kaikkia tuotteita ei välttämättä viedä tai vientilupa voi myös jäädä kokonaan käyttämättä. Vienti- ja tuontitiedot esitetään ensisijassa euromääräisinä ( ). Tämä tilastoarvo ei välttämättä ole sama kuin myynti- tai ostosopimuksessa sovittu summa. Se voi vaihdella esimerkiksi verojen, tarjottujen lisäpalveluiden tai alennusten takia. Toissijaisesti ilmoitetaan vietyjen tuotteiden kappalemäärä. Mikäli euro- tai kappalemääräisiä summia ei ole saatavilla, ilmoitetaan myönnettyjen vientilupien määrä. Yksittäisten asejärjestelmien hinnat ovat suuria ja aseita hankitaan verrattain harvoin, mistä johtuen vuosittaiset vaihtelut voivat olla erittäin suuria. Tästä syystä asekaupan kehitystä seurataan yksittäisten vuosien sijasta vertailemalla kolmevuotisjaksoja. Kansainvälisesti vertailua tehdään myös viisivuotisjaksoina, mutta kolmen vuoden jaksojen käyttäminen mahdollistaa

3 paremmin myönnettyjen vientilupien ja toteutuneen viennin kuin myös valtion asevientipolitiikassa tapahtuneiden muutosten vertailun. Konfliktit rajoittuvat alueellisesti ja tämän huomioimiseksi ne valtiot, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta alueellisesta kokonaisuudesta, on tilastoitu erikseen. Näin on tehty esimerkiksi Euroopan mantereella sijaitsevan Ranskan ja sen Tyynellä valtamerellä sijaitseva territorion Uuden Kaledonian kohdalla. Pyrimme seuraamaan asevirtojen liikkeitä aina loppukäyttäjämaahan asti. Loppukäyttäjämaa ei aina ole sama kuin vientiluvassa mainittu vientimaa, vaan se voi toimia myös kauttakulkumaana. Myöskään valmistusmaa ei aina ole sama kuin tuontimaa. 3. PÄÄLUOKAT JA NIIHIN KUULUVAT TUOTTEET Sotatuotteet Pääluokka sotatuotteet koostuvat tuotteista, jotka ovat suunniteltu, valmistettu tai myyty nimenomaan sotilaallisiin käyttötarkoituksiin. Sotatuotteita eivät ole asevoimien käyttämät kulutustuotteet kuten näkkileipä, tietokoneet tai kumisaappaat, vaikka asevoimat voivatkin lukea ne sotavarustukseensa. Tässä käytetyt tuotekategoriat vastaavat Euroopan unionin sotilastuotelistaa (military list, ML). Materiaalikategoria Tuoteryhmät (ML-koodi) Aseet ja ammukset Kiväärit (1), raskaat aseet (2), ammukset (3), ohjukset (4), taisteluaineet (7), suurnopeusaseet (12), laserit (19) Kulkuneuvot Maa-ajoneuvot (6), sota-alukset (9), ilma-alukset (10), Johtamisjärjestelmät Tulenjohto (5), elektroninen sodankäynti (11), ohjelmistot (21) Suoja Panssarointi ja suoja (13) Tuki Energeettiset aineet (8), simulaattorit (14), kuvausjärjestelmät (15), puolivalmiit osat sotatuotteisiin (16), muut laitteet (17), tuotantolaitteet (18), kryogeeniset ja suprajohtavat laitteet (20), muu sotilasteknologia (22) Sotatuotteiden vientitietoja on myös osittain saatavissa Tullin ulkomaankauppatietojen Uljasjakelujärjestelmästä (ks. tietolähteet). Sotatuotteiden tuontitiedot on pääosin salattu. Hankintapäätökset ovat kuitenkin julkisia asiakirjoja. Materiaalikatego ria Aseet ja ammukset HS-koodi Selite Tykistöaseet (esimerkiksi tykit, haupitsit ja mörssärit) Raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheittimet; torpedoputket ja niiden kaltaiset projektorit Sota-aseet, myös konepistoolit (ei kuitenkaan tykistöaseet, raketinheittimet; liekinheittimet; kranaatinheittimet; torpedoputket ja niiden kaltaiset projektorit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit ja nimikkeen 9307 teräaseet) Tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta perustuu

4 räjähtävän panoksen palamiseen (paitsi metsästys- tai urheiluhaulikot ja -kiväärit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit sekä sotilaskäyttöön tarkoitetut) Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9301 sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita varten, muualle kuulumattomat Pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset, projektiilit ja ampumatarvikkeet sekä niiden osat, muualle kuulumattomat (paitsi patruunat) Kulkuneuvot Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat Sota-alukset Tuki Ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat Kaksikäyttötuotteet Pääluokka kaksikäyttötuotteet koostuvat tuotteista, joita käytetään joukkotuhoaseiden valmistamiseen, tai joilla voi edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä. Tuotekategoriat vastaavat Euroopan unionin kaksikäyttötuotteiden kauppaa säätelevää EU-asetusta (EY 428/2009). Kaksikäyttötuotteita koskevia vientitietoja ei ole saatavissa ulkomaankauppatietojen Uljasjakelujärjestelmästä, koska samoissa tulliluokissa on kaksikäyttötuotteiden lisäksi sellaisia tuotteita joihin ei kohdistu vientivalvontarajoituksia. Materiaalikategoria (koodi) Ydinaineet, laitteistot ja laitteet (0) Erityismateriaalit ja niihin liittyvä aineisto (1) Materiaalin käsittely (2) Elektroniikka (3) Tietokoneet (4) Tietoliikenne ja tiedon suojaus (5) Anturit ja laserit (6) Navigointi ja ilmailu (7) Meriteknologia (8) Ilma- ja avaruusalusten työntövoima (9) Tuote ei kuulu EU-asetukseen, mutta sen vientiä on rajoitettu yhteen tai useampaan maahan johtuen siihen kohdistuvista kansainvälisistä pakotteista tai tuotteen vientiä on joistakin muista syistä rajoitettu. (10) Tuoteryhmä (koodi) Järjestelmät, laitteet ja komponentit (A) Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet (B) Materiaalit (C) Ohjelmistot (D) Teknologia (E) Kidustusvälineet

5 Pääluokka kidustusvälineet koostuu tuotteista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanossa, kiduttamisessa tai joukkojenhallinnassa. Luokittelu seuraa Euroopan unionin neuvoston asetuksen tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppaa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (EY 1236/2005 ja EU 1352/2011) mukaisia tuotekategorioita ja tuoteluetteloita. Tässä ei ole lueteltu yksittäisiä lääkeaineita. Osa tuotteista on kokonaan tuonti- ja vientikiellossa ja osaa tuotteista saa viedä vain vientiluvalla EUalueen ulkopuolelle. Materiaalikategoria Tuoteryhmä Teloittaminen Hirsipuut, giljotiinit, kaasukammiot, sähkötuolit, automaattiset ruiskutusjärjestelmät, lääkeäaineet (nopeasti ja keskinopeasti vaikuttavat anesteettiset barbituraatit) Henkilöön Kahletuolit ja -pöydät, ruuvit, raudat, kahleet, sähkövyöt (tyhjäkäynti kohdistuva jännite on yli volttia) voimankäyttö Joukkojenhallinta Kannettavat sähköshokkivälineet, lamauttavan kemiallisen aineen levittämiseen tarkoitettu välineistö, Pelargonhappovanillyyliamidi (PAVA), Oleoresin capsicum (OC), pamput, kilvet Siviiliaseet Pääluokka siviiliaseet koostuvat tuotteista, jotka on tarkoitettu metsästykseen ja urheiluammuntaan. On myös huomattava, että siviiliaseiden joukossa viedään aseita ja patruunoita myös asevoimille sekä viranomaisille. Viejäyritykset ilmoittavat osan puolustusministeriön vientiluvilla viedyistä sotilasaseista ja -patruunoista siviiliaseiden tulliluokkiin ja, jotta sama tieto ei tulisi laskettua kahteen kertaan, on siviiliaseiden vientitiedoista vähennetty puolustusministeriön tilastoimien sotilasaseiden vientitiedot. Suomen asevalvontaraportissa sarjatuliaseet ja erityisen vaaralliset patruunat kuuluvat pääluokkaan sotatuotteet, ja kaasusumuttimet pääluokkaan kidutusvälineet. Materiaalikategoria Tuoteryhmä Vastaava HS-koodi ja sen selite Lyhyt ase Pistooli Revolverit ja pistoolit (paitsi nimikkeeseen 9303 tai 9304 kuuluvat ja sotilaskäyttöön tarkoitetut konepistoolit) Revolverien ja pistoolien osat ja tarvikkeet, muualle kuulumattomat Pienoispistooli/- revolveri Pitkä ase Kivääri Metsästys- tai urheilukiväärit, joissa on vähintään yksi rihlattu piippu (paitsi jousi-, ilma- sekä kaasukiväärit ja -pistooli) Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9303

6 metsästys- tai urheiluhaulikkoja ja kivääreitä varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan haulikonpiiput) Pienoiskivääri Haulikko Metsästys- tai urheiluhaulikot, joissa on vähintään yksi sileäksi porattu piippu (paitsi suustaladattavat tuliaseet, jousi-, ilma- sekä kaasukiväärit ja -pistoolit) Sileät piiput nimikkeen 9303 metsästys- tai urheiluhaulikkoja varten Osa Osat Osat ja tarvikkeet nimikkeen 9303 tai 9304 aseita varten, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan nimikkeen 9303 haulikoiden ja kiväärien osat ja tarvikkeet) Patruuna Muut aseet Tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta perustuu räjähtävän panoksen palamiseen (paitsi metsästys- tai urheiluhaulikot ja - kiväärit, nimikkeen 9302 revolverit ja pistoolit sekä sotilaskäyttöön tarkoitetut) Pistoolin ja kiväärin patruunat Patruunat ja niiden osat kiväärejä ja haulikoita varten, joissa on rihlattu piippu sekä revolvereita ja pistooleja varten Haulikon patruuna Patruunat sileäpiippuisia haulikoita varten 4. TIETOLÄHTEET Sotatuotteiden vientiluvat on saatu julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä Puolustusministeriöstä. Toteutuneen viennin tiedot on saatu ministeriön julkaisemasta raportista National report of Finland for [year] Annual Report According to the Article 8 (2) of Council Common Position 2008/1944/CFSP defining Common Rules governing Control of Exports of Military Technology and Equipment. Raportissa ei tilastoida jälleenviennille, kauttakululle tai välittämiselle annettuja lupia. Kaksikäyttötuotteiden vientilupatilastot on saatu julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä Ulkoasiainministeriöstä. Ministeriö ei tilastoi toteutunutta vientiä eikä sitä ole mahdollista saada

7 ulkomaankauppatilastoista, koska samoihin tulliluokkiin kuuluu niin vapaasti vietäviä kuin vientivalvonnanalaisiakin tuotteita. Kidutusvälineiden vientilupatilastot on saatu julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä Sisäasiainministeriön Poliisiosastolta. Siviiliaseiden ja patruunoiden vientilupatilastot on saatu julkisuuslain mukaisella tietopyynnöllä Poliisihallituksen Asehallinnosta. Niiden toteutunut vienti ja tuonti on saatu Tullihallituksen Uljasulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä. Tuonti on laskettu alkuperämaittain ja tuotteiden lähetysmaa voi olla joku muu. Käytämme HS-luokitukseen (Harmonised System) perustuvaa tilastointitapaa, joka on yleisesti käytössä muun muassa YK:n Comtrade-rekisterissä ja pienaseiden kauppaa tilastoivassa Oslon Rauhantutkimusinstituutin ylläpitämässä NISAT-tietokannassa. HSluokitus vastaa EU:ssa käytössä olevan CN-luokituksen (Combined Nomenclature) 6-numerotasoa. Maat on ryhmitelty YK:n tilastotoimiston käyttämän maantieteellisten alueiden luettelon (Geographical region and composition of each region) mukaan. Se löytyy osoitteesta Maiden suomenkielisinä niminä on käytetty Kotimaisten kielten keskuksen suosituksia. Ne löytyvät verkkojulkaisusta Maiden nimet seitsemällä eri kielellä osoitteesta Maiden kaksikirjaimiset lyhenteet julkaisusta Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet osoitteesta 5. KÄYTTÖOIKEUDET Suomen asevalvontaraportti on SaferGloben tutkijoiden yhdessä kehittämä tuote. Raportin tietoja siteerattaessa on lähteeksi mainittava Suomen asevalvontaraportti tai yksittäisen artikkelin kohdalla sen kirjoittaja. Raportin julkaisijaan voidaan viitata nimellä SaferGlobe tai SaferGlobetutkimusverkosto. Tietojen uudelleen julkaiseminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Uudelleenjulkaisulupia voi tiedustella SaferGlobesta ja yhteystiedot löytyvät verkkoosoitteesta

sisällysluettelo Itämerikeskussäätiö JOHDANTO

sisällysluettelo Itämerikeskussäätiö JOHDANTO sisällysluettelo JOHDANTO Johdanto Maailman asekauppa Suomen ase ja sotatuotevienti Aseita ja niiden käyttöä rajoittavat sopimukset Asevalvonta Harmaa lista Kirjoittajat, lähteet ja sanasto artikkelit

Lisätiedot

SUOMEN ASEVALVONTARAPORTTI

SUOMEN ASEVALVONTARAPORTTI 2014 23 SUOMEN ASEVALVONTARAPORTTI 4 MAAILMAN SOTATUOTEKAUPPA Varustelu voi kuitenkin karata käsistä ja edesauttaa selkkausten syntymistä, sillä alueelta puuttuvat kansainväliset rakenteet, jotka voisivat

Lisätiedot

SUOMEN ASEVIENTI 2008

SUOMEN ASEVIENTI 2008 SUOMEN ASEVIENTI 2008 Pienasekauppa globaalin turvallisuusongelman juurilla esipuhe Suomen asevienti 2008 Pienasekauppa globaalin turvallisuusongelman juurilla Jarmo Pykälä ja Pamela Baarman (toim.) 2011

Lisätiedot

1. Ulkomaankauppatilaston käyttötarkoitus ja keskeiset käsitteet

1. Ulkomaankauppatilaston käyttötarkoitus ja keskeiset käsitteet Laatuseloste 2002 1. Ulkomaankauppatilaston käyttötarkoitus ja keskeiset käsitteet 1. 1. Kuvattava ilmiö Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja

Lisätiedot

AMPUMA-ASELAIT EUROOPASSA

AMPUMA-ASELAIT EUROOPASSA AMPUMA-ASELAIT EUROOPASSA Saksan Erfurt ja Winnenden, Ranskan Toulouse ja Montauban sekä Norjan Utøya muun muassa näillä eurooppalaisilla paikkakunnilla on viime vuosina tapahtunut vakavia ampumavälikohtauksia,

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Elisa Koski PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNAN SALASSAPITO

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Elisa Koski PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNAN SALASSAPITO TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Elisa Koski PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNAN SALASSAPITO Pro Gradu tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 I Tiivistelmä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Koski,

Lisätiedot

Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin

Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin Aineistokuvaus Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin Sisältökuvaus Tullin ulkomaankauppa hyödykkeittäin sisältää tavaranimikkeittäin tiedot Tullin ulkomaankauppatilaston viennistä ja tuonnista yrityksittäin

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2005 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Yhteenveto: Pohjoismaisen asevientivalvontatutkimuksen tulokset

Yhteenveto: Pohjoismaisen asevientivalvontatutkimuksen tulokset Yhteenveto: Pohjoismaisen asevientivalvontatutkimuksen tulokset Viime vuosikymmeninä Pohjoismaat 1 ovat kehittäneet kattavia lakeja ja säädöksiä ohjaamaan aseiden ja muiden tavanomaisten sotatarvikkeiden

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSEN VIENTITUOTTEIDEN VALMISTUKSESSA JA TOIMITUKSESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA

TEOLLISUUSYRITYKSEN VIENTITUOTTEIDEN VALMISTUKSESSA JA TOIMITUKSESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TEOLLISUUSYRITYKSEN VIENTITUOTTEIDEN VALMISTUKSESSA JA TOIMITUKSESSA HUOMIOITAVIA

Lisätiedot

MONTREUX'N ASIAKIRJA

MONTREUX'N ASIAKIRJA MONTREUX'N ASIAKIRJA yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan liittyvistä valtioiden kansainvälisoikeudellisista velvoitteista ja hyvistä käytännöistä aseellisen selkkauksen aikana

Lisätiedot

Selittävät huomautukset 1 (10)

Selittävät huomautukset 1 (10) Selittävät huomautukset 1 (10) I osasto Hakemuslomakkeen eri kohtiin merkittävät tiedot Yleinen huomautus: Viittauksissa tarkoitetaan koodeksin soveltamissäännöksiä, ellei toisin ilmoiteta. 1. Hakija,

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

LIITTEET: INTRASTAT-opas 2003, luettelo nimikemuutoksista 1.1.2003

LIITTEET: INTRASTAT-opas 2003, luettelo nimikemuutoksista 1.1.2003 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 13.12.2002 5/772/02 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2003 Yrityksenne EU-sisäkaupan tiedonantovelvollisuus säilyy toistaiseksi ennallaan.

Lisätiedot

Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta.

Jotta tilaus olisi INGRAM MICROa sitova, täytyy INGRAM MICROn vahvistaa tilaus kirjallisesti ennen loppuun suoritettua toimitusta. Yleiset ehdot 01. Yleistä Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin INGRAM MICROn tuotetoimituksiin ja ne kattavat kaikki sovitut asiat, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin. Tilauksen

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN ALKUPERÄTUOTTEET MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ EU/KR/P1/fi 1 SISÄLLYSLUETTELO A JAKSO ALKUPERÄSÄÄNNÖT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2007/0279(COD) 19.6.2008 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön sisällä tapahtuvia

Lisätiedot

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET (sivut 1-10) ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET (sivut 11-56) KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET sivu Johdanto 1 1. Hankintojen sääntely 1 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja

Lisätiedot